ÆLDRESERVICE VEJLEDNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÆLDRESERVICE VEJLEDNING"

Transkript

1 ÆLDRESERVICE VEJLEDNING Om magtanvendelse At arbejde uden at anvende magt, må aldrig betyde, at man undlader at handle. Men opgaven anses først for løst, når man har fundet frem til en handlemåde, hvori magtanvendelse ikke indgår uanset, hvor vanskeligt det end kan forekomme. Der findes altid en løsning problemet er at finde den. (Poul Erik Larsen, 2001: Magt og afmagt en bog om det pædagogiske arbejde uden at anvende magt eller tvang.)

2 Vejledning om Servicelovens kapitel 24 Udarbejdet af: Demenssygeplejerske Anna Lise Jensen, SSH Karen Marie Christensen, SSH Mona Skov og distriktsleder Ingrid Stavnsgaard. Godkendt 25. juni

3 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 3 Bilag:... 3 I. Indledning... 4 II. Hvad siger lovgivningen?... 4 III. Principper for magtanvendelse... 6 IV. Hvornår kan der overvejes at bruge magt?... 6 V. Afgørelse... 7 VI. Procedure ved dokumentation og indberetning Servicelovens 125 Alarm- og pejlesystemer... 8 Servicelovens 126 Fastholdelse eller tilbageførelse til et andet rum Servicelovens 127 Tilbageholdelse i boligen Servicelovens 128 Anvendelse af beskyttelsesmidler Servicelovens 129 Optagelse i særlige botilbud uden samtykke VII. Klagevejledning VIII.Ordforklaring IX. Kompetence- og klageoversigt Bilag Servicestyrelsens skemaer: Skema 1 (registrerings- og indberetningsskema) skema1b (ansøgningsskema), skema 2 (registrerings- og indberetningsskema), skema 3 (indstillingsskema) og skema 4 (indstillingsskema). Skemaerne kan hentes på V- drevet/aeldre/service/magtanvendelse, eller på under demens. 3

4 I. Indledning Denne vejledning er et arbejdsredskab for medarbejdere i Skive Kommune, der yder støtte og hjælp til borgere, som ikke er i stand til at tage vare på sig selv og deres tilværelse. Det vil oftest være mennesker med demens, men kan også være udviklingshæmmede, psykisk syge, hjerneskadede m.v.. Materialet er udarbejdet med henblik på at støtte medarbejderne i at håndtere de svære situationer, hvor borgeren ikke selv ønsker hjælp, og hvor de som medarbejdere både skal forsøge at undgå omsorgssvigt og magtanvendelse. Desuden skal materialet bidrage til at sikre en korrekt håndtering af en eventuel nødvendig magtanvendelse og/eller en anden form for indgreb i en persons selvbestemmelsesret. Vejledningen er opbygget med henblik på at være læsevenlig, selv om det drejer sig om tungt stof. Det betyder bl.a., at mange ting er udeladt eller beskrevet i hverdagssprog og at nogle juridiske aspekter ikke er medtaget. Det betyder også, at hvis der ønskes yderligere oplysninger, henvises der til den nævnte lovgivning og de dertil hørende bekendtgørelser og vejledninger. II. Hvad siger lovgivningen? Selvbestemmelsesret Lovgivningen bygger på princippet om den personlige friheds ukrænkelighed, hvilket er lovfæstet i grundlovens 71. Det betyder bl.a., at den enkeltes selvbestemmelsesret ikke må begrænses, medmindre der i lovgivningen er hjemmel hertil. Omsorgspligt Den sociale lovgivning, herunder serviceloven, giver kommunerne pligt til at yde en særlig indsats for at støtte og hjælpe borgere med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Det kan f.eks. være med tilbud om rådgivning, pleje og omsorg, pædagogisk støtte, tilbud om en bolig i et bofællesskab eller på et plejecenter m.v. Normalt giver kommunen disse tilbud efter borgernes ønske, og kommunen yder hjælpen i samarbejde med borgerne. Hvis borgerne ikke ønsker den tilbudte hjælp fra kommunen skal dette normalt respekteres. Over for borgere med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan varetage deres egne interesser, gælder der dog en særlig pligt for kommunerne til aktivt at undgå omsorgssvigt. Pligten er fastsat i servicelovens 82. Omsorgspligten gælder uanset om den pågældende samtykker, men bestemmelsen giver ikke ret til at anvende fysisk tvang. Omsorgen skal ydes med respekt for den enkeltes selvbestemmelsesret. Modsætter borgeren sig den tilbudte omsorg aktivt, falder situationen uden for rammerne af omsorgspligten, og det skal overvejes om situationen er af en karakter, der gør det berettiget at anvende tvang. Er borgeren derimod passiv over for omsorgen uden dog at samtykke, befinder man sig fortsat inden for rammerne af omsorgspligten. Det er en stor faglig udfordring at finde metoder til at støtte og hjælpe disse borgere, som de kan acceptere og som tilgodeser deres behov for selvbestemmelse, værdighed og tryghed. Det kræver forståelse for og indlevelse i det enkelte menneskes situation. 4

5 Kan man f.eks. motivere en person til at deltage i en aktivitet eller afstå fra en handling ved at vise vej, tage i hånden og følge med, gå bagved og berøre personens ryg etc., er der tale om udøvelse af omsorg og ikke magtanvendelse. Er det nødvendigt at anvende magt i udøvelsen af omsorgen, skal sådanne indgreb i borgerens selvbestemmelsesret være tilladt ifølge servicelovens bestemmelser herom. Mulighederne er stærkt begrænsede, jf. de følgende afsnit. Det vil ikke kunne undgås, at der opstår situationer, hvor man ikke synes, at borgeren modtager tilstrækkelig omsorg, men hvor magtanvendelse ikke er berettiget. Her findes ingen nemme løsninger, og der vil altid være behov for refleksion og diskussion af hver enkelt borgers situation og muligheder. Det er også vigtigt at gøre en indsats for at få et tæt og godt samarbejde med eventuelle pårørende eller en værge, således at de er bekendt med problemerne og er enige i, hvordan de håndteres. Magtanvendelse Bestemmelserne om magtanvendelse findes i servicelovens Hovedreglen er, at magtanvendelse ikke må finde sted, medmindre der er klar lovhjemmel hertil (se ordliste). Magtanvendelse vil kun være lovlig i de tilfælde, der er direkte omfattet af bestemmelserne. Formålet med bestemmelserne er at begrænse magtanvendelsen til det absolut nødvendige og at øge retssikkerheden (se ordliste) for mennesker med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Magtanvendelse må aldrig erstatte omsorg, pleje og socialpædagogisk bistand. Bestemmelserne omfatter følgende former for magtanvendelse: anvendelse af personlige alarm- og pejlesystemer og særlige døråbnere, jf. servicelovens 125 fastholdelse for at undgå personskade, jf. servicelovens 126, stk. 1 fastholdelse i personlig hygiejnesituationer, jf. servicelovens 126, stk. 2 tilbageholdelse i boligen, jf. servicelovens 127 anvendelse af beskyttelsesmidler, jf. servicelovens 128 optagelse i særlige botilbud uden samtykke, jf. servicelovens 129 Det er altid en forudsætning for magtanvendelse: at borgeren ikke er i stand til at tage vare på sig selv og sin tilværelse ( betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne ). Dette skal dokumenteres. at borgeren modtager hjælp at borgeren ikke giver samtykke til foranstaltningen Der er desuden yderligere betingelser i hver enkelt bestemmelse og en lang række procedurer, der skal være overholdt for, at magtanvendelse er tilladt efter servicelovens bestemmelser. 5

6 III. Principper for magtanvendelse Servicelovens bestemmelser om magtanvendelse bygger på følgende principper: - retssikkerheden for de mennesker, der er berørt af reglerne, skal sikres - formålet er at begrænse anvendelsen af magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten til det absolut nødvendige - socialpædagogisk støtte, pleje og omsorg går altid forud for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten - den mindst indgribende løsning skal altid have første prioritet (mindsteindgrebsprincippet) - anvendelse af magt skal tilpasses det enkelte menneskes situation og behov (individualitetsprincippet) - det enkelte menneske, samt evt. pårørende, en værge eller en bisidder skal altid vide, hvorfor beslutningen om anvendelse af magt eller andre indgreb i selvbestemmelsesretten er truffet (åbenhedsprincippet) - der skal være skriftlig dokumentation i de tilfælde, hvor der anvendes magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Anvendelse af magt skal synliggøres ved indberetning også ulovlig magtanvendelse. - bestemmelserne gælder uanset boligform - der må ikke ske omsorgssvigt IV. Hvornår kan det overvejes at bruge magt? Forudsætningen er, at borgeren ikke er enig i eller forstår den foranstaltning, der påtænkes iværksat, og ikke giver gyldigt samtykke. HVAD ER SAMTYKKE? Et gyldigt samtykke er: - et udtrykkeligt samtykke, hvor der klart gives udtryk for, at man er indforstået med den pågældende handling. Det kan foreligge mundtligt eller skriftligt, inden man iværksætter handlingen. - et stiltiende samtykke, hvor den enkeltes signaler og opførsel tolkes således, at der foreligger samtykke. Det kræver, at man har et godt kendskab til den pågældende. Et samtykke er ugyldigt, hvis: - det er passivt, dvs. at pågældende ikke gør modstand 6

7 - man tror at vedkommende ikke ville have samtykket, såfremt det var muligt - det er afgivet under trusler eller tvang V. Afgørelse Den nærmeste leder har ansvaret for, at der udfærdiges et forslag til en skriftlig afgørelse på baggrund af de overvejelser og handlinger, der er beskrevet i de aftalte skemaer. Forslaget sendes via driftsledelsen til lederen af Myndighedsafdelingen, der udfærdiger en afgørelse til borgeren og dennes pårørende eller værge samt videresender indstillingen eller afgørelsen til Det Sociale Nævn, hvis det er påkrævet. Afgørelsen til borgeren og dennes pårørende eller værge vedlægges en klagevejledning. VI. Procedure ved dokumentation og indberetning I det følgende er beskrevet, hvilke procedurer, der skal anvendes i forbindelse med indberetning af og ansøgning om anvendelse af magt. 7

8 Servicelovens alarm- og pejlesystemer Stk. 1. Personlige alarm- og pejlesystemer kan anvendes i en afgrænset periode når: 1) der er risiko for, at personen ved at forlade bo- eller dagtilbuddet udsætter sig selv eller andre for at lide personskade 2) forholdene i det enkelte tilfælde gør det påkrævet at afværge denne risiko Ved personlige alarm- og pejlesystemer forstås f.eks. ringemåtter, chips eller lignende på personen. Alarm- og pejlesystemer omfatter ikke videoovervågning. Stk. 2. Særlige døråbnere kan anvendes i en afgrænset periode når: 1) der er nærliggende risiko for at en eller flere personer ved at forlade bo- eller dagtilbuddet udsætter sig selv eller andre for at lide væsentlig personskade, og 2) forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet for at afværge denne risiko og 3) lovens øvrige muligheder forgæves har været anvendt Ved brug af særlige døråbnere, skal der etableres en døralarm således, at ingen tilbageholdes mod deres vilje, men kan hjælpes ud af døren, hvis de ønsker det. Særlige døråbnere ved yderdøre for en eller flere personer omfatter f.eks. dobbelte dørgreb, dobbelttryk for åbning og lign. Procedure: Indberetning hvis der er anvendt magt, foretages af et ansvarligt team, bestående af nærmeste leder og de medarbejdere, der har medvirket til foranstaltningen på skema 1. Ansøgning om magtanvendelse i forhold til stk. 1. og 2. foretages på skema 1b. Hvis borgeren forholder sig passivt - dvs. at magtanvendelsen ikke sker mod pågældendes vilje, skal det begrundes, hvorfor det vurderes, at det ikke sker mod pågældendes vilje. Indberetning/registrering foretages på skema 1 se bilag eller på: Ansøgning foretages på skema 1b se bilag eller på: Sendes via driftsledelsen til lederen af Myndighedsafdelingen. Kopi af handleplanen vedlægges indberetningen/ansøgningen Hvis borgeren modsætter sig foranstaltningen dvs. at magtanvendelsen sker mod pågældendes vilje, skal det begrundes, hvorfor det vurderes, at det sker mod pågældendes vilje Registrering på skema 1 eller ansøgning på skema 1b se bilag eller på: Skemaerne sendes via driftsledelsen til lederen af Myndighedsafdelingen, der forelægger sagen for Det Sociale Nævn. Der vedlægges handleplan. Afgørelsen fra Det Sociale Nævn skal foreligge inden 1 uge efter, at nævnet har modtaget kommunens indstilling. 8

9 Ved akutte foranstaltninger skal foranstaltningen efterfølgende godkendes af Det Sociale Nævn. Sagen skal forelægges for nævnet inden 2 uger. Magtanvendelse er altid tidsbegrænset og brug af alarm- og pejlesystemer skal revurderes løbende og mindst hver 8. måned. 9

10 Servicelovens fastholdelse eller tilbageførelse til et andet rum Stk. 1. Fastholdelse eller tilbageførsel til et andet rum kan anvendes når: 1) der er nærliggende risiko for, at personen udsætter sig selv eller andre for at lide væsentlig personskade, og 2) forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet. Stk. 2. Fastholdelse i hygiejnesituationer kan anvendes når: Det undtagelsesvis og for en afgrænset periode anses for en absolut nødvendighed, at anvende fysisk magt i form af fastholdelse, for at udøve omsorgspligten i personlig hygiejnesituationer. Det skal præciseres, hvilke konkrete hygiejneforhold afgørelsen vedrører. Fysisk magt i form af fastholdelse vil kunne tillades i følgende situationer: - Tandbørstning - Barbering - Hårvask, badning og tøjskift - Klipning af hår og negle - Skiftning af bleer og bind - Plejning af hud - Fjernelse af madrester i kindpose og mundhule Procedure: Registrering i forbindelse med stk. 1 foretages på skema 2 se bilag eller på: Den medarbejder, som aktuelt er involveret i situationen dokumenterer sin vurdering. Registrering i forbindelse med stk. 2 foretages på skema 3 se bilag eller på: Ansøgning i forbindelse med planlagt fastholdelse i hygiejnesituationer foretages på skema 3 se bilag eller på: Registrering/indstilling sendes via driftsledelsen til lederen af Myndighedsafdelingen. Handleplan vedlægges for at sikre, at magtanvendelse i disse situationer forsøges undgået i fremtiden. Resumeet vedlægges og skal indeholde diagnose og faglig beskrivelse af den hidtidige indsats. Magtanvendelse er altid tidsbegrænset. Fastholdelse i hygiejnesituationer vil kunne tillades i en tidsperiode på indtil 3 måneder. Der er mulighed for at forlænge tidsperioden, der dog ikke kan overstige i alt 6 måneder. Personalet bør superviseres, så der udvikles og indarbejdes metoder så hygiejnen kan gennemføres uden magtanvendelse. 10

11 Servicelovens tilbageholdelse i boligen Kan anvendes når: Der kan træffes afgørelse om at fastholde en person for at forhindre denne i at forlade boligen eller for at føre denne tilbage til boligen 1. der er nærliggende risiko for, at en eller flere personer ved at forlade bo- eller dagtilbuddet udsætter sig selv eller andre for at lide væsentlig personskade, og 2. forholdene i det enkelte tilfælde, gør det absolut påkrævet for at afværge denne risiko og 3. lovens øvrige muligheder forgæves har været anvendt. Procedure: Indberetning foretages af et ansvarligt team bestående af nærmeste leder og de medarbejdere, der har medvirket til foranstaltningen. Hvis borgeren forholder sig passivt dvs. at magtanvendelsen ikke sker mod pågældendes vilje, skal det begrundes, hvorfor det vurderes, at det ikke sker mod pågældendes vilje. Registrering på skema 1 se bilag eller på: som sendes via driftsledelsen til lederen af Myndighedsafdelingen. Handleplanen vedlægges for at sikre, at magtanvendelse i disse situationer forsøges undgået i fremtiden. Hvis borgeren modsætter sig foranstaltningen dvs. at magtanvendelsen sker mod pågældendes vilje, skal det begrundes, hvorfor det vurderes, at det sker mod pågældendes vilje. Registrering på skema 1, som via driftsledelsen sendes til lederen af Myndighedsafdelingen, der forelægger sagen for Det Sociale Nævn. Handleplanen vedlægges. Kommunen sørger for, at vedkommende får advokatbistand. Advokatens salær betales af kommunen. Ved akutte foranstaltninger skal foranstaltningen efterfølgende godkendes af Det Sociale Nævn. Sagen skal forelægges for nævnet inden 2 uger. Afgørelsen om tilbageholdelse i egen bolig skal revurderes løbende og mindst hver 8. måned. 11

12 Servicelovens anvendelse af beskyttelsesmidler Kan anvendes efter et individuelt skøn for at hindre fald, når: - Der er en nærliggende risiko for, at en person udsætter sig selv for at lide væsentlig personskade og - Forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet. Der er alene tale om fastspænding med stofseler til kørestol, seng, stol eller toilet. Procedure: Indberetning og registrering i forbindelse med akut anvendelse, foretages af nærmeste leder og de medarbejdere, der har medvirket til foranstaltningen. Ansøgning om anvendelse af beskyttelsesmidler, foretages af nærmeste leder og medarbejdere Hvis borgeren forholder sig passivt dvs. at magtanvendelsen ikke sker mod pågældendes vilje, skal det begrundes, hvorfor det vurderes, at det ikke sker mod pågældendes vilje. Registrering på skema 1 se bilag eller på: ansøgning på skema 1b (V-drev), som via driftsledelsen sendes til lederen af Myndighedsafdelingen. Handleplanen vedlægges. Hvis borgeren modsætter sig foranstaltningen dvs. at magtanvendelsen sker mod pågældendes vilje, skal det begrundes, hvorfor det vurderes, at det sker mod pågældendes vilje. Registrering på skema 1 eller ansøgning på skema 1b (V-drev), som via driftsledelsen sendes til lederen af Myndighedsafdelingen, der forelægger sagen for Det Sociale Nævn. Handleplanen vedlægges. Afgørelsen fra nævnet skal foreligge inden 1 uge efter at nævnet har modtaget kommunens indberetning. Ved akutte foranstaltninger skal foranstaltningen godkendes af Det Sociale Nævn efterfølgende. Sagen skal forelægges for nævnet inden 2 uger. Brug af fastspænding med stofseler skal revurderes løbende og mindst hver 18. måned. 12

13 Servicelovens optagelse i særlige botilbud uden samtykke Stk. 1 anvendes i forbindelse med personer der modsætter sig en flytning, når: det er absolut påkrævet for, at den pågældende kan få den nødvendige hjælp, og hjælpen ikke kan gennemføres i personens hidtidige bolig, og den pågældende ikke kan overskue konsekvenserne af sine handlinger, og udsætter sig selv for at lide væsentlig personskade, og det er uforsvarligt ikke at sørge for flytning Kommunen kan indstille til Det Sociale Nævn, at der træffes afgørelse om, at en person skal optages i et bestemt botilbud. Procedure: Skema 4 udfyldes se bilag eller på: af visitator. Ovenstående dokument sendes til lederen af Myndighedsafdelingen, der videresender til Det sociale nævn. Har den pågældende ikke en værge, skal kommunen senest ved indstillingen anmode statsforvaltningen om at beskikke en værge. Værgemålet søges af lederen af Myndighedsafdelingen. Indstilles en person til at flytte i et særligt botilbud, skal kommunen (opgaven varetages af kommunens jurister) sørge for, at vedkommende får advokatbistand. Advokatens salær betales af kommunen. Det Sociale Nævn skal træffe afgørelse senest 2 uger efter modtagelsen af kommunens indstilling. Flytningen kan ikke iværksættes akut, idet indgrebet skal besluttes af Det Sociale Nævn inden foranstaltningen kan iværksættes. Stk. 2 anvendes, i forbindelse med personer der ikke modsætter sig flytning, når: personen har betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne (hvor den psykiske funktionsnedsættelse er en følge af en aldersbetinget eller senere erhvervet mental svækkelse, som er fremadskridende), ikke modsætter sig flytning, men mangler evnen til at give informeret samtykke til en flytning det er en betingelse at opholdet er påkrævet for at den pågældende kan få den nødvendige hjælp, og at det omsorgsmæssigt vurderes at være mest hensigtsmæssigt for den pågældende Proceduren afhænger af, om kommunens indstilling tiltrædes af den af statsforvaltningen beskikkede værge. Er værgen og kommunen enige, træffer kommunen afgørelsen, som kan påklages til Det Sociale Nævn. 13

14 Er værgen og kommunen ikke enige (f.eks. uenige pårørende), skal kommunen lave en indstilling til Det Sociale Nævn, som træffer afgørelse i sagen. Nævnet skal træffe afgørelse senest 2 uger efter modtagelsen af kommunens indstilling. Det Sociale Nævns afgørelse kan påklages til Ankestyrelsen. 14

15 VII. Klagevejledning Servicelovens 125, 127 og 128: Kommunens beslutning kan, når den ikke træffes mod pågældendes vilje, indbringes for Det sociale nævn Det Sociale Nævns godkendelse kan indbringes for Ankestyrelsen inden 4 uger efter, at klageren har fået meddelelse om afgørelsen. Ankestyrelsens afgørelse efter servicelovens 127 kan inden 4 uger kræves forelagt retten. Dommen kan inden 4 uger fra dens afsigelse ankes til landsretten. En repræsentant for borgeren, f.eks. en ægtefælle, en pårørende eller en værge, kan klage over kommunens beslutning, når borgeren ikke selv er i stand til at klage. Servicelovens 126: Kommunens beslutning kan indbringes for Det Sociale Nævn En repræsentant for borgeren, f.eks. en ægtefælle, en pårørende eller en værge, kan klage over kommunens beslutning, når borgeren ikke selv er i stand til at klage Servicelovens 129: Det Sociale Nævns afgørelse kan indbringes for Ankestyrelsen inden 4 uger efter, at klageren har fået meddelelse om afgørelsen. Ankestyrelsens afgørelse efter servicelovens 127 kan inden 4 uger kræves forelagt retten. Dommen kan inden 4 uger fra dens afsigelse ankes til landsretten. En repræsentant for borgeren, f.eks. en ægtefælle, en pårørende eller en værge, kan klage over kommunens beslutning, når borgeren ikke selv er i stand til at klage. Leder af Myndighedsafdelingen: Elsebeth Hummelgaard Anlægsgade 34 Durup 7870 Roslev 15

16 VIII. Ordforklaring Betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne Betyder, at personen er ude af stand til at handle fornuftsmæssigt eller overskue konsekvenserne af sine handlinger. Det kan være mennesker, som har en sindslidelse, er udviklingshæmmede eller som har demens i moderat til svær grad. Da der både skal være tale om betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, er tilfælde hvor personen alene lider af en forbigående forvirringstilstand (pseudodemens) ikke omfattet af loven. Rammer for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten Magtanvendelse skal begrænses og erstatter aldrig omsorg. Magtanvendelse forudsætter den fornødne faglige dokumentation for den betydelige og varigt nedsatte psykiske funktionsevne. Der forsøges først med frivillig medvirken til den nødvendige foranstaltning. Anvendelse af magt skal stå i forhold til det der forsøges opnået mindste indgribende foranstaltning. Magtanvendelse skal ydes skånsomt og kortvarigt. Magtanvendelse foranstaltes individuelt. Der skal være åbenhed omkring magtanvendelse og magtanvendelse skal have hjemmel i loven. Pædagogiske principper Udgangspunktet for forståelsen, tilrettelæggelsen og udførelsen af hjælpen til mennesker med betydelig nedsat psykisk funktionsevne er, at de har samme grundlæggende behov, rettigheder og pligter som alle andre mennesker i samfundet. I samværet med mennesker er udgangspunktet altid, at man ikke skal udsætte andre for handlinger som man ikke selv vil bryde sig om at blive udsat for. Der skal gives omsorg og menneskelig kontakt til de omfattede personer. Det er en balancegang som kræver høj faglig etik, dialog og mange overvejelser. Forudsætningerne hos medarbejderne er ud over kravet om respekt for personens bevæggrunde, at der udvises åbenhed og lydhørhed. Mindste indgrebsprincippet Hvis et indgreb i selvbestemmelsesretten er absolut nødvendigt for at undgå personskade, er det en betingelse, at der forsøges med den form for tvang, der konkret består i den mindst indgribende, men samtidig tilstrækkelige form for indgreb. Der gælder et forbud mod at anvende en mere indgribende foranstaltning, såfremt en mindre indgribende foranstaltning er tilstrækkelig. Er flere foranstaltninger egnede, skal den mindst indgribende anvendes. 16

17 Den tvangsmæssige foranstaltning skal stå i rimeligt forhold til det, der søges opnået og den tidsmæssige udstrækning skal begrænses mest muligt. Nødværge Handlinger foretaget i nødværge er straffri, hvis den har været nødvendig for at modstå eller afværge et påbegyndt eller overhængende uretmæssigt angreb og ikke åbenbart går ud over, hvad der under hensyn til angrebets farlighed, angriberens person og det angrebne retsgodes betydning er forsvarligt. Som eksempel kan nævnes, at en medarbejder forvolder en skade i et forsøg på at beskytte sig selv eller andre. Anvendelse af nødværge må have et meget begrænset anvendelsesområde i sociale sager, da der eller bliver tale om omgåelse af magtanvendelsesreglerne. Nødret En handling, der ellers ville være strafbar, straffes ikke, når den var nødvendig til afværgelse af truende skade på person eller gods og lovovertrædelsen måtte anses for at være af forholdsvis underordnet betydning. Som eksempel kan nævnes, at en medarbejder forvolder en skade for at redde et større formuegode. Anvendelse af nødret må have et meget begrænset anvendelsesområde i sociale sager, da der eller bliver tale om omgåelse af magtanvendelsesreglerne. Nærliggende risiko for væsentlig personskade Magtanvendelse i form af fastholdelse er tilladt i situationer, hvor der er nærliggende risiko for, at den pågældende skader sig selv, eller der i konfliktsituationer er nærliggende risiko for, at den pågældende skader andre beboere, personale eller andre personer. Risikoen skal være nærliggende og skal indebære, at den pågældende udsætter sig selv eller andre for at lide væsentlig personskade. Det er ikke tilstrækkeligt at have en formodning om, at den pågældende vil foretage sig noget, der kan udsætte personen selv eller andre for at lide væsentlig personskade. At risikoen er nærliggende indebærer, at man med kendskab til den enkelte person og personens livshistorie, med overvejende sandsynlighed kan forudsige, at den pågældende ikke vil være i stand til at overskue at forlade boligen på egen hånd pga. manglende forståelse for fx trafikale eller geografiske forhold. Væsentlig personskade kan fx være følgende af at blive påkørt af biler, cykler, busser eller tog. Det kan også være følgerne af at falde i søer, moser, åer og havnebassiner eller af fald fra broer. Det kan desuden være følgende af vejrlig som fx forfrysninger. Den væsentlige risiko skal være dokumenteret, da det er ikke tilstrækkeligt at have en formodning om, at den pågældende måske vil forlade boligen og derved udsætte sig for en risiko. Den pågældende skal have bragt sig i en dokumenteret, konkret væsentlig risiko. 17

18 Lov om social service Lovbekendtgørelse nr af 26. september 2007 om social service. Bestemmelserne er uddybet i bekendtgørelse nr. 789 af 6. juli 2006 om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven. Lovhjemmel Lovhjemmel betyder, hvad der er tilladt ifølge lovgivningen. Offentlige myndigheder er underlagt et hjemmelskrav, hvilket betyder, at der skal være en lovbestemmelse, der giver myndigheden ret til at træffe en bestemt afgørelse. Visse lovbestemmelser åbner mulighed for, at forvaltningen kan udøve et skøn. Hvis det er tilfældet skal der foretages et konkret og individuelt skøn i hver enkelt sag. Retssikkerhed Borgeren skal sikres, at de afgørelser der træffes har hjemmel i loven. Absolut påkrævet At indgrebet er absolut påkrævet for at undgå personskade indebærer, at den pågældende er insisterende og vedholdende i sin udtryksform. Alle andre og mindre indgribende metoder og midler skal have vist sig nyttesløse, ligesom pågældende ikke viser tegn til at ville ændre adfærd. Bisidder og værge Efter servicelovens kapitel 24, har kommunen/regionen pligt til at påse, at en borgers interesser varetages på betryggende vis. Forvaltningslovens 8 omhandler retten til at have en bisidder. Her åbnes adgang til for parten i sagen at have en bisidder, men kommunen er ifølge forvaltningsloven ikke generelt forpligtet til at sørge for en bisidder. I forbindelse med den særlige indsats overfor personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne skal kommunen påse at pågældende har bisidder, der kan varetage pågældendes interesser. Kommunen skal ligeledes være opmærksom på, om der er behov for at anmode Statsforvaltningen om at bestikke en værge. Handleplaner og revurderinger Hver gang der har været anvendt et indgreb i selvbestemmelsesretten, skal kontaktpersonen/den nærmeste leder udarbejde en skriftlig handleplan. Formålet er at beskrive overvejelser og pædagogiske metoder, som skal tages i anvendelse for at undgå, at behovet for magtanvendelse opstår i fremtiden samt for at begrænse varigheden af foranstaltningerne. 18

19 Handleplanen findes i omsorgssystemet (se bilag)og skal indeholde: Formålet med indsatsen Hvilke foranstaltninger der skal iværksættes, personalets handlinger og metoder. Varighed af indsatsen og evaluering Handleplanen printes ud og vedlægges indberetningsskemaet. Det Sociale Nævn Hver region har et socialt nævn, der består af 3 medlemmer. Direktøren for Statsforvaltningen er formand. De øvrige medlemmer er valgt efter indstilling fra kommuner og invalideorganisationerne. Det Sociale Nævn behandler klager over kommunernes og enkelte af regionernes afgørelser om borgernes rettigheder og pligter efter den sociale lovgivning. En klage til Det Sociale Nævn skal indgives til kommunen, der videresender klagen til Det Sociale Nævn Ankestyrelsen Ankestyrelsen er øverste klageinstans på velfærdsområdet. 19

20 IX. Kompetence- og klageoversigt Magtanvendelses midler Kompetencen (hvem bestemmer) Klage-/ankeregler 125 Alarm og pejlesystemer - passivitet - mod pågældendes vilje Kommunen beslutter endeligt Beslutningen godkendes af Det Sociale Nævn Det Sociale Nævn inden 4 uger Ankestyrelsen inden 4 uger 126 Fastholdelse Kommunen beslutter endeligt Det Sociale Nævn inden 4 uger 127 Tilbageholdelse - passivitet - mod pågældendes vilje 128 Anvendelse af beskyttelsesmidler - passivitet - mod pågældendes vilje 129 Optagelse i særlige botilbud uden samtykke Pårørendes (ægtefælle eller anden nærtstående der deler bolig med personen) ønske om borgeres optagelse i særlige botilbud Kommunen beslutter endeligt Beslutningen forelægges Det Sociale Nævn + advokatbeskikkelse Kommunen beslutter endeligt Beslutningen godkendes af det Det Sociale Nævn Kommunen indstiller til Det Sociale Nævn + værgebeskikkelse +advokatbeskikkelse En situation hvor kommunen afslår at indstille til optagelse i særlige botilbud Det Sociale Nævn inden 4 uger Ankestyrelsen inden 4 uger + byret Det Sociale Nævn inden 4 uger Ankestyrelsen inden 4 uger Ankestyrelsen inden 4 uger + byret Den pårørende kan klage til Det Sociale Nævn over kommunens afslag En repræsentant for borgeren, f.eks. en ægtefælle, en pårørende eller en værge kan klage over kommunens beslutning, når borgeren ikke selv er i stand til at klage. 20

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Der findes altid en løsning problemet er at finde den (Poul Erik Larsen, 2001: Magt og afmagt en bog om det pædagogiske arbejde uden at anvende

Læs mere

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet.

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. C:\Documents and Settings\bilar\Skrivebord\SÆS 301111\Instruks for magtanvendelse 2011 DOK934156.DOCbilarSide 1 21-1 Indholdsfortegnelse Indledning side

Læs mere

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Lov om social service 124-129 Juli 2014 Sagsnr. 12-7795 Dok.nr. 952226-12 1/20 Indholdsfortegnelse INDLEDNING: MAGTANVENDELSE SIDSTE LØSNING....

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse... 2 Indledning.... 3 Formålet med loven... 3 Principper for magtanvendelse... 4 Personkreds, som er omfattet af loven... 4 Forudsætninger for at iværksætte indgreb...5

Læs mere

Vejledning om Magtanvendelse

Vejledning om Magtanvendelse Vejledning om Magtanvendelse Demenskoordinatorerne Svendborg Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse Forord Generelt om magtanvendelse: Formål...... side 4 Målgruppe...... side 4 Principper...... side

Læs mere

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse Procedurebeskrivelse for magtanvendelse 2014 Udarbejdet af: Daniella Andersen Wellejus, Ulla Rosager Dokkedahl og Michael Graff Dato: 28.02.14 Sagsid.: dawel Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for magtanvendelse

Læs mere

Vejledning om magtanvendelse

Vejledning om magtanvendelse Vejledning om magtanvendelse Udarbejdet af: Lillian Aakjær Hassinggaard Gerda Møller Ulla Riber Mortensen Tovholder for magtanvendelse: Ulla Riber Mortensen Dato: 30.05.2009 Revideret: September 2010 Hold

Læs mere

Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang

Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang Marts 2013 Bilag 2 Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse

Læs mere

Socialpædagogisk metode og magtanvendelse

Socialpædagogisk metode og magtanvendelse Socialpædagogisk metode og magtanvendelse Instruks for håndtering og indberetning på voksen- og ældreområdet. Socialcenter og Sundheds- og omsorgscenter, Ringsted Kommune mab feb. 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 83 Offentligt Fremsat den xx. Januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service. (Magtanvendelse

Læs mere

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.«

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.« Lovforslag nr. L 113 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af Karen Ellemann Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Magtanvendelse over for voksne) 1 I lov om social service, jf.

Læs mere

NOTAT Specialiserede tilbud

NOTAT Specialiserede tilbud ORIENTERING OM MAGTANVENDELSER NOTAT Specialiserede tilbud Orientering til Børne- og undervisningsudvalget vedrørende magtanvendelser og tilsynet hermed Afdelingen for specialiserede tilbud (SPT) varetager

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens

Læs mere

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning Notat 16 juni 2014 Sags id: Håntering af magt Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Veldfærsstaben Kontaktperson: Elsebeth Gedde E-mail: elged@assens.dk Dir. tlf.: 64747133

Læs mere

Retningslinjerne er oprindeligt udarbejdet i dagene 18. - 19. Januar 2000 af:

Retningslinjerne er oprindeligt udarbejdet i dagene 18. - 19. Januar 2000 af: 1 Københavns Amt Psykiatri- og Socialforvaltningen Socialpædagogernes Landsforbund Kreds Københavns Amt Retningslinjer i forbindelse med anvendelse magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for voksne

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 204 Social

Læs mere

OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN

OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN Informationspjece til personale, der arbejder med voksne med et svært psykisk handicap Omsorg og magt Om magtanvendelse og andre

Læs mere

LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 2 UDDRAG FRA SERVICELOVEN 6

LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 2 UDDRAG FRA SERVICELOVEN 6 Lovgivning, relevant for oligofrenipsykiatriområdet (Det følgende oplister uddrag af den nævnte lovgivning) LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 1.1 Patienters

Læs mere

Procedure. Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne.

Procedure. Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Procedure Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Indholdsfortegnelse: side 1. Generelle forholdsregler Serviceloven 124-129... 2 2. Alarmsystemer Serviceloven 125...

Læs mere

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til borgere og pårørende

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til borgere og pårørende Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne Til borgere og pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72

Læs mere

Beretning for 2007 over magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, jfr. Servicelovens kapitel 24

Beretning for 2007 over magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, jfr. Servicelovens kapitel 24 Sct. Knuds Allè 7, 6740 Bramming Dato 29. februar 2008 Journal nr. Notat Login bvr Sagsbehandler Birte Vester Rasmussen Telefon direkte 76 16 92 77 E-mail bvr@esbjergkommune.dk Beretning for 2007 over

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

Åbenhed... 35 Birkegårdens Mission, vision og værdier:... 36 4. Politikker og retningslinier... 37 Formålet med en personalepolitik...

Åbenhed... 35 Birkegårdens Mission, vision og værdier:... 36 4. Politikker og retningslinier... 37 Formålet med en personalepolitik... Indholdsfortegnelse 1. Introduktion/velkomst/præsentation... 5 Forord... 5 Vejledning... 6 Praktiske oplysninger... 7 Organisationsplan... 7 Birkegården... 8 Målgruppen på Birkegården... 10 Pædagogisk

Læs mere

Socialpædagogik. & Demens. Mette Borresen Helle Krogh Hansen Lis-Emma Trangbæk. - det vanskelige omsorgsarbejde

Socialpædagogik. & Demens. Mette Borresen Helle Krogh Hansen Lis-Emma Trangbæk. - det vanskelige omsorgsarbejde Socialpædagogik & Demens Mette Borresen Helle Krogh Hansen Lis-Emma Trangbæk - det vanskelige omsorgsarbejde Socialpædagogik & Demens - det vanskelige omsorgsarbejde Socialpædagogik Demens & Mette Borresen

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Sags

Læs mere

Februar 2012 Bilag 1. Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge

Februar 2012 Bilag 1. Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge Februar 2012 Bilag 1 Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge Lovgrundlag Tilsynsenheden, Frederikssund Kommune har til opgave at administrere bestemmelserne i Servicelovens

Læs mere

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER.3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...3

Læs mere

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet Retssikkerhed for den udsatte borger Rammeaftalen / socialområdet Hvad er retssikkerhed? Mange forsøg på definition et par eksempler Samfundsforholdenes regulering sker ved retsregler, der er klare og

Læs mere