Biologisk vurdering og effektundersøgelser af faunapassager langs motorvejsstrækninger i Vendsyssel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Biologisk vurdering og effektundersøgelser af faunapassager langs motorvejsstrækninger i Vendsyssel"

Transkript

1 Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Faglig rapport fra DMU nr. 631, 2007 Biologisk vurdering og effektundersøgelser af faunapassager langs motorvejsstrækninger i Vendsyssel

2 [Tom side]

3 Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Faglig rapport fra DMU nr. 631, 2007 Biologisk vurdering og effektundersøgelser af faunapassager langs motorvejsstrækninger i Vendsyssel Eva Christensen 1 Elsemarie Kragh Nielsen 1 Peter Wind 1 Poul Nygaard Andersen 1 Aksel Bo Madsen 1 Tine Sussi Hansen 2 Ivar Høst 3 Peter Have 3 Thomas Jensen 3 Palle Andersen 3 Erik Christensen 3 Jan Kjærgaard 3 1 Danmarks Miljøundersøgelser 2 Konsulentfirma Natur Mols 3 Skov- og Naturstyrelsen

4 Datablad Serietitel og nummer: Faglig rapport fra DMU nr. 631 Titel: Forfattere: Institutioner, afdelinger: Biologisk vurdering og effektundersøgelser af faunapassager langs motorvejsstrækninger i Vendsyssel 1 Eva Christensen, 1 Elsemarie Kragh Nielsen, 1 Peter Wind, 1 Poul Nygaard Andersen, 1 Aksel Bo Madsen, 2 Tine Sussi Hansen, 3 Ivar Høst, 3 Peter Have, 3 Thomas Jensen, 3 Palle Andersen, 3 Erik Christensen & 3 Jan Kjærgaard 1 Danmarks Miljøundersøgelser, Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet, 2 Konsulentfirma Natur Mols, 3 Skov- og Naturstyrelsen Udgiver: URL: Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Udgivelsesår: Oktober 2007 Redaktion afsluttet: August 2007 Redaktion: Faglig kommentering: Finansiel støtte: Bedes citeret: Tommy Asferg Morten Elmeros Vejdirektoratet Christensen, E., Nielsen, E.K., Wind, P., Andersen, P.N., Madsen, A.B., Hansen, T.S., Høst, I., Have, P., Jensen, T., Andersen, P., Christensen, E. & Kjærgaard, J. 2007: Biologisk vurdering og effektundersøgelser af faunapassager langs motorvejsstrækninger i Vendsyssel. Danmarks Miljøundersøgelser, Århus Universitet. 170 s. - Faglig rapport fra DMU nr Gengivelse tilladt med tydelig kildeangivelse Sammenfatning: Emneord: Layout: Fotos: Figurer: Forsidefoto: Nærværende projekt er resultatet af et samarbejde mellem Vejdirektoratet, Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks Miljøundersøgelser. Faunapassagerne på motorvejsstrækningerne i Vendsyssel mellem Hirtshals - Nørresundby og Frederikshavn - Vodskov blev gennemgået i sommeren 2006 for at vurdere deres placering i forhold til de kriterier, de blev anlagt på. 10 faunapassager samt faunabroerne ved Jyske Ås og ved Lillering vest for Århus blev udvalgt til intensive undersøgelser af, hvilke pattedyr der anvendte passagerne. De intensive undersøgelser blev udført ved hjælp af udlagte sandbede til registrering af dyrespor og opsætning af fælder til indfangning af de mindre pattedyr. Alle typer af faunapassager benyttes af pattedyr i større eller mindre omfang. Afslutningsvis gives en række anbefalinger. Faunapassage, faunabro, overføring, underføring, tunnelindeks, vildthegn, økologisk ledelinje, pattedyr. Grafisk værksted, DMU Silkeborg Danmarks Miljøundersøgelser Peter Wind Faunabroen ved Jyske Ås. Foto: Danmarks Miljøundersøgelser ISBN: ISSN (elektronisk): Sideantal: 170 Internetversion: Rapporten er tilgængelig i elektronisk format (pdf) på DMU's hjemmeside

5 Indhold Forord 5 Resumé 7 English summary 11 1 Indledning Baggrund Det biologiske landskab Landskabets funktion som levested for plante- og dyrearter Etablering af trafikanlæg i landskabet Økologiske forbindelseslinjer Naturområder og bindinger Pattedyr i Vendsyssel 20 2 Faunapassager Faunapassagetyper Tunnelindeks Niveauinddeling af faunapassager Beplantning og tilsåning ved faunapassager 24 3 Biologisk vurdering Anlæggelse af motorvejsstrækninger og faunapassager i Vendsyssel Udvælgelse af faunapassager Effektundersøgelser af faunapassager Faunapassagernes placering i forhold til prioriteringsgrundlaget Placering af vildthegn Øvrige iagttagelser 32 4 Præsentation og diskussion af resultaterne af undersøgelserne i de udvalgte faunapassager Forekomst og aktivitet af pattedyr Fangster af småpattedyr Årstidsvariation i fangsterne Pattedyrs tilvænning til faunapassagerne 36 5 Samlet vurdering af faunapassagerne og deres placering på de enkelte strækninger Hirtshals - Bjergby Bjergby - Hjørring Hjørring - Brønderslev Brønderslev - Nørresundby Frederikshavn - Sæby Sæby - Jyske Ås Jyske Ås - Vodskov Lillering 52 6 Konklusion og anbefalinger Vendsyssel Ved nye vejanlæg 54

6 7 Referencer 56 Bilag 59 Danmarks Miljøundersøgelser Faglige rapporter fra DMU

7 Forord Nærværende rapport er udarbejdet af Danmarks Miljøundersøgelser, Afd. for Vildtbiologi og Biodiversitet, Aarhus Universitet (DMU) for Vejdirektoratet (VD). Rapporten indeholder en effektundersøgelse og biologisk vurdering af faunapassager på motorvejsstrækningerne i Vendsyssel samt af faunapassagen ved Lillering på motorvejsstrækningen mellem Århus og Låsby. Undersøgelsens formål er at vurdere, i hvilket omfang faunapassager og andre afværgeforanstaltninger tilgodeser dyrearters muligheder for fri vandring og spredning i landskabet. Faunapassagernes udformning og placering er udført på grundlag af den viden, Vejdirektoratet, Skov- og Naturstyrelsen (SNS) og Danmarks Miljøundersøgelser har oparbejdet med hensyn til at tilgodese vilde dyrs mulighed for at passere trafikanlæg uden at blive påkørt. Der blev i juni 2006 afholdt et seminar om motorveje og faunapassager med deltagelse af Vejdirektoratet, Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks Miljøundersøgelser. Seminaret havde fokus på de generelle problemer omkring dyrs passage af vejstrækninger med konkret afsæt i motorvejene i Vendsyssel og blev derved et vigtigt omdrejningspunkt for nærværende rapports tilblivelse. Luftfotos (DDO COWI ), som er afbildet i Bilag 1, er stillet til rådighed af Vejdirektoratet i forbindelse med udarbejdelsen af rapporten. Registreringer af beskyttede naturområder er stillet til rådighed af det tidligere Nordjyllands Amt. Fotos er taget af Danmarks Miljøundersøgelser. DMU takker de mange personer, der har været inddraget i udarbejdelsen af rapporten. Det drejer sig om medarbejdere ved Skov- og Naturstyrelsens statsskovdistrikter: Ivar Høst, Peter Have, Thomas Jensen, Palle Andersen, Erik Christensen og Jan Kjærgaard, Bjarke Huus Jensen fra det tidligere Nordjyllands Amt, samt Tine Sussi Hansen fra konsulentfirmaet Natur Mols. Der rettes samtidig en tak til Nordjyllands Amt, Århus Amt, Frederikshavn Politi, Hjørring Politi, Ålborg Politi og Århus Politi for tilladelse til henholdsvis at udføre undersøgelser og indsamle data omkring faunapassagerne samt til generel færdsel på de udvalgte motorvejsstrækninger. Undersøgelser af faunapassager og indsamling af data om dyrs brug af passagerne er foretaget af: Tine Sussi Hansen fra Natur Mols samt Ivar Høst, Peter Have, Thomas Jensen, Palle Andersen, Erik Christensen og Jan Kjærgaard fra Skov- og Naturstyrelsen. Rapportskrivning og bearbejdning af data er foretaget af: Eva Christensen, Elsemarie Kragh Nielsen, Poul Nygaard Andersen, Peter Wind og Aksel Bo Madsen fra Danmarks Miljøundersøgelser samt Tine Sussi Hansen fra Natur Mols. En faglig styregruppe bestående af Ole Kirk (VD), Henrik Knuth- Winterfeldt (SNS), Jens Galsøe (SNS), Ivar Høst (SNS) og Aksel Bo Madsen (DMU) har fulgt projektet. 5

8 6 Parallelt hermed er projekt Trafikdræbte større dyr i Danmark blevet udført. Sidstnævnte projekt er gennemført i samarbejde mellem Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks Miljøundersøgelser, hvor også Amtsrådsforeningen, Kommunernes Landsforening, Vejdirektoratet, Dyrenes Beskyttelse, Falck, Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Jægerforbund er repræsenteret. Ligeledes er Vejdirektoratet i samarbejde med andre myndigheder ved at udarbejde en vejledning med arbejdstitlen Hegning langs veje. Den skal sikre en ensartet og videnbaseret opsætning af vildthegn langs de danske veje. Der er således iværksat flere aktiviteter, som giver synergi i forhold til hinanden og til nærværende projekt.

9 Resumé Nærværende rapport er udarbejdet af Danmarks Miljøundersøgelser, Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet, Aarhus Universitet (DMU) for Vejdirektoratet (VD). Rapporten indeholder en effektundersøgelse og biologisk vurdering af faunapassager på motorvejsstrækningerne i Vendsyssel samt af faunapassagen ved Lillering på motorvejsstrækningen mellem Århus og Låsby. I Vendsyssel er der etableret 39 faunapassager med banketter på motorvejsstrækningerne i perioden Udformning, indretning og indplacering i landskabet er sket på grundlag af de erfaringer, der er indsamlet i forbindelse med etableringen af faunapassager på vejstrækninger andre steder i Danmark. Det har bevirket, at der er sket en udvikling over tid især med hensyn til udformning og indretning. De ældste faunapassager i Danmark består af et rør omkring et vandløb dimensioneret i vandløbets bredde. Herved er vandløbsdyr sikret fri passage. Men mange landlevende dyr, især pattedyr, benytter bl.a. vandløb som ledelinjer i landskabet. I erkendelse heraf er der blevet etableret banketter parallelt med vandløbet gennem faunapassagen. I halvcirkelformede faunapassager varierer frihøjden med afstanden fra væggen, hvorfor banketterne ikke i alle tilfælde er optimale for passage af især store pattedyr fx rådyr. Dyr, der færdes både på land og i vand, fx odder og padder, har behov for, at banketterne er udstyret med skrånende sider mod vandløbet, mens egentlige landdyr har behov for en plan overflade, der er tør året rundt. Erkendelsen af, at de forskellige dyrearter har forskellige krav, har medført, at faunapassagen er blevet udvidet i bredden og gerne udført med rektangulær profil. Der er herved blevet plads på begge sider af vandløbet til at etablere banketter med en højde, der betyder, at den plane overside ikke oversvømmes ved middel vandføring. Banketternes sider hælder mod vandløbet og er ofte forstærket med sten eller andet materiale for at forhindre erosion. Dette koncept, vådpassagen, ligger til grund for udformningen af faunapassager ved vandløb på motorvejsstrækningerne i Vendsyssel. Ud over vådpassagerne er der anlagt faunapassager på steder, hvor det formodes, at de forskellige dyrearter færdes regelmæssigt i landskabet, fx hvor vejanlæg krydser levende hegn, diger og markskel. På disse steder er der etableret tørpassager, hvis tværsnit i lighed med vådpassagerne er rektangulære, kvadratiske eller ovale. I forbindelse med Frederikshavn-Vodskov motorvejens krydsning af Jyske Ås er en ny type faunapassage blevet introduceret i Danmark, nemlig faunaoverføringen (faunabroen). Den etableres på steder, hvor skovområder og større, vigtige økologiske forbindelseslinjer gennemskæres af vejanlæg. Faunaoverføringen kan tilgodese de fleste landlevende pattedyrs behov for passage, og dens overflade bør ligge i niveau med det omgivende terræn. Etablering af en faunabro er derfor mest oplagt på steder, hvor vejbanen ligger lavere end det omgivende landskab eller på steder, hvor en afgravning kan sænke vejbanen under terrænniveau. En 7

10 faunabro kan også etableres på steder, hvor en hævning af det omgivende terræn er en forudsætning. Ud over faunabroen ved Jyske Ås er der senere blevet opført en faunabro ved Lillering Skov på motorvejsstrækningen Låsby-Århus. Elleve faunapassager langs motorvejsstrækningerne i Vendsyssel samt faunabroen ved Lillering blev udvalgt og undersøgt i perioden fra den 1. juni 2005 til den 31. maj Følgende kriterier blev lagt til grund for at få et bredt udvalg af de forekommende typer repræsenteret: tørpassage vådpassage overføring dimensionering indretning egnethed for feltundersøgelser gennem hele året indbyrdes placering i forhold til kørselsafstande. De øvrige faunapassager på motorvejsstrækningerne i Vendsyssel blev besigtiget i Den specifikke gennemgang af de enkelte strækninger og faunapassager fremgår af Bilag 1. Resultaterne af undersøgelserne viser, at alle typer af faunapassager benyttes af pattedyr. Der er stor forskel i benyttelsesgraden af de forskellige faunapassagetyper de forskellige dyrearter imellem, ligesom der kan konstateres en årstidsvariation afhængig af dyreart og faunapassagetype. Årstidsvariationen hænger i første række sammen med, at de enkelte dyrearters aktivitet og behov for fri vandring i landskabet skifter i løbet af sæsonen afhængig af muligheder og behov for fødesøgning, parring og vinterdvale. Der foreligger ingen oplysninger om dyrearternes bestandstætheder og fordeling langs motorvejsstrækningerne i Vendsyssel, hvorfor direkte sammenligninger af brugen af faunapassagerne ikke kan gennemføres. Der kan ikke påvises en lineær sammenhæng i aktivitetsniveau mellem en forøget størrelse af rørunderføringernes åbninger, form eller af deres samlede tunnelindeks (et mål for en faunapassages rummelighed, se nærmere s. 23) og rådyrs benyttelse af passagerne. Når passagen under broer (kaldet landskabsbroer, da de primært er bygget over vandløb og dyreveksler) og på overføringer tages med i betragtningen, øges rådyrs aktivitetsniveau tilsyneladende væsentligt i forhold til rørunderføringerne. Dette kan hænge sammen med, at rådyr ikke opfatter disse typer af faunapassager som forhindringer. Det kan også skyldes, at landskabsbroer og faunaoverføringer etableres på steder, hvor der naturligt forekommer flere rådyr. Undersøgelserne viser endvidere, at placering af faunapassager i forbindelse med eksisterende ledelinjer som vandløb og skov eller ved etablering af nye ledelinjer, eksempelvis i form af beplantning til faunapassagens åbning, fremmer dyrs benyttelse heraf. De forskellige dyrearter har haft mellem 5 og 10 år til at vænne sig til faunapassagernes placering i landskabet afhængig af faunapassagens etableringstidspunkt. Der kan ikke påvises en lineær sammenhæng mellem de vilde dyrs brug af fau- 8

11 napassager og passagens alder, hvilket formodentlig mere skyldes forskelle i de enkelte dyrearters bestandstætheder i omgivelserne end i deres tilvænningstid. Når aktivitetsniveauet for de mellemstore pattedyr sammenholdes med størrelsen af faunaunderføringernes åbning og deres tunnelindeks, ses en klar tendens til, at jo større faunaunderføringens dimensioner er, desto flere mellemstore pattedyr benytter den. Der har vist sig at være stor forskel i småpattedyrenes benyttelse af faunapassagerne. Det største aktivitetsniveau er konstateret på de to faunabroer efterfulgt af landskabsbroerne og de lysåbne vådpassager, mens tørpassagerne kun benyttes i ringe grad. Dette kan hænge sammen med mangel på et vegetationsdække, idet et sammenhængende vegetationsdække yder småpattedyr bedre skjul for prædatorer. En øgning af faunaunderføringens diameter kan medvirke til, at småpattedyr får bedre levevilkår, fordi vegetationsdækket får mulighed for at vokse længere ind i vådunderføringen, især langs vandløbet. En alternativ måde at forbedre forholdene for småpattedyr i de eksisterende faunapassager er at udlægge kvas og træstubbe langs væggene med henblik på at skabe dækning. I Vendsyssel er der registreret syv paddearter. Det har ikke været muligt for Danmarks Miljøundersøgelser at indsamle specifik viden om deres forekomst, hvorfor der ikke kan gives konkrete forslag til afværgeforanstaltninger for padder. Et vigtigt, generelt tiltag er i denne forbindelse at udlægge et muldlag ovenpå vådunderføringernes banketter, da dette bedre holder på fugtighed end tilsvarende lag af sand og stabilgrus. Det anbefales, at mulden tages fra det evt. bortgravede jordlag eller fra de nære omgivelser. Til bevaring af den naturligt forekommende flora anbefales det at genanvende den afgravede muld. Herved kan den eksisterende, lokale frøbank udnyttes til at retablere et vegetationsdække, når etableringen af en motorvejsstrækning med tilhørende faunapassager afsluttes. Landskabsbroer og faunaoverføringer adskiller sig fra den almindelige faunaunderføring ved at have et sammenhængende vegetationsdække henholdsvis under og over sig. Det er en fordel for mange småpattedyr, at vegetationsdækket forbliver ensartet uden for og inden for faunapassagen. I flere tilfælde har småpattedyr indrettet deres territorium under landskabsbroen eller på overføringen uanset mængden af trafik på vejen. Det generelle billede er, at faunapassagerne på motorvejsstrækningerne i Vendsyssel er placeret optimalt i forhold til de vilde dyrs naturlige vandringsveje, og at et bredt udvalg af dyrearter hurtigt har taget dem i brug. De fleste faunapassager har en dimension, der sikrer, at også rådyr kan benytte dem. Faunaunderføringerne er generelt ikke dimensioneret til, at krondyr, der formodentlig er under spredning i Vendsyssel, kan benytte dem. I rapporten er der givet forslag til ændringer af konkrete faunapassagers dimensioner. Der kan bl.a. opnås større frihøjder over banketter ved at ændre underføringers profil fra halvcirkelformet til rektangulær. Der bør ske en optimering af spredningskorridorer i faunapassagernes omgivelser, bl.a. ved øget kontakt og samarbejde med lodsejere og ændringer af 9

12 hegning langs delstrækninger, således at vildthegn hovedsageligt opsættes omkring faunapassagerne. På delstrækninger med sammenhængende vildthegn bør der etableres udspring (i rapporten kaldt vildtspring) for at give dyr fanget mellem hegnene mulighed for at kunne undslippe. Afslutningsvis er der givet anbefalinger og retningslinjer i forhold til såvel de anlagte motorvejsstrækninger i Vendsyssel som til anlæggelse af nye veje i Danmark. 10

13 English summary Transport infrastructure acts as barriers, often preventing free migration of wildlife in the landscape. When animals are crossing an arterial road e.g. a motorway, there is a risk of collision with vehicles. The establishing of fauna passages can be a means of avoiding collisions. In accordance with the landscape structures at arterial roads the passages have, so far, followed the general guidelines worked out by the Danish Road Directorate, Ministry of Transport and Energy in cooperation with the Danish Forest and Nature Agency under the Ministry of Environment and the National Environmental Research Institute, University of Aarhus in Denmark (NERI). The establishment of fauna passages has raised several questions about their placement and effect: 1) Do the fauna passages function as planned, i.e. are they located in the landscape where the various animal species easily find them? 2) Are the surroundings of the fauna passages established in a way leading the animals to the entrances of the fauna passages? 3) Are the fauna passages designed and dimensioned for the water-living and terrestrial-living animals so that their mobility can be maintained? 4) Which animal species in the surroundings actually use or do not use the passages? The Road Directorate has requested NERI to perform an investigation and a follow-up assessment on placement and effect of fauna passages at the motorways in Northern Jutland. New generation of fauna passages The first types of fauna passages were pipeline constructions with a tube dimension as broad as the watercourse in order to ensure free passage of water and water-living animals. However, many terrestrial-living animal species, especially mammals, use the watercourses and other lines in the surroundings as corridors for dispersal and movement in the landscape. Thus, the fauna passages are now constructed with man-made banks, socalled banquettes, between the water body and the wall of the fauna passage. The height of the tube over the banquette varies with the distance from the wall which implies that the adaptation of some banquettes is not always optimal, especially for larger mammal species, primarily roe deer. A banquet designed with a horizontal surface that is dry all year round along the tube wall and a slope towards the watercourse fulfils the needs of various animal species. Experience on the needs of different animal species has caused alterations in the construction of the fauna passage profile. When fauna passages are established the design is now either a rectangular or square profile. Furthermore, the banquettes are constructed with a height that the horizontal surface is not flooded by normal water level in the watercourse. The sides of the banquettes are sloping towards the water surface and often strengthened with e.g. stones in order to avoid erosion. This concept named the wet underpass is the basic design of fauna passages at watercourses at the motorways in Northern Jutland. 11

14 Moreover, fauna passages have been established on terrestrial locations where it is presumed that animal species occur and distribute themselves frequently in the landscape, e.g. when roads intersect hedgerows, dikes, and fences. On such locations dry underpasses have been established and like the wet underpasses, the design is either rectangular, square or circular dependent on the surroundings. A new type of fauna passages, namely the overpass, was introduced in Denmark when the motor way was cut through the wooded ridge Jyske Ås (Bilag B11). Overpasses are established where forest areas and other important corridors are transected by road constructions. The overpass is placed at the same level as the surroundings and facilitates the crossing of the road construction for most mammal species. The establishment of overpasses is possible on locations where the road surface is already lower than the surroundings or where the road surface can be lowered below ground level. It is also possible by filling to establish overpasses at locations where the road surface is in level with the surroundings. Besides at Jyske Ås another overpass has been established at the motorway system Århus - Låsby west of Århus (Bilag B12). Criteria for assessment NERI has selected eleven fauna passages at the motorways in Northern Jutland and the overpass west of Århus based on the following criteria in order to ensure that all the types of construction are represented (Bilag B1-12): Dry underpass Wet underpass Overpass Dimensioning Design Suitability for field studies throughout the year The location of the passages related to driving distances at the field studies. The field studies were carried out throughout a year from June 1 st 2005 to May 31 st Establishment of fauna passages at other motorway systems in Denmark has given much experience on the development of design, dimensioning and adaptation of fauna passages. The experience came into use when planning the 39 fauna passages at the motorway system in Northern Jutland. Their establishment took place from 1996 to Many species of animals use the fauna passages 26 species of mammals are recorded in Northern Jutland. Except from Sciurus vulgaris and Cervus elaphus all species were recorded in one or more of the studied fauna passages (Table 1). The various fauna passage types are used differently by the animals and also different among the species (Figure 8). A seasonal variation is found dependent on the species and the fauna passage types. First of all the seasonal variation is related to the fact that the species activity and needs for migration in the landscape varies during the season is depend- 12

15 ent on the various needs for food resources, mating, and hibernation. A strict comparison of the animals use of each individual fauna passage can not be accomplished, as there is no information on the density and distribution of the animal species along the motorway system in Northern Jutland. To attract the animals, the passages have been placed in connection with landscape corridors such as hedgerows, dikes and fences or by establishing wire fences along the road constructions that lead to the entrance of the fauna passage and prevent the animals to cross the lanes. The animals have had five to ten years to locate the fauna passages, but there seems to be no linear relationship between the level of activity and the age of the fauna passage. Apparently, the varied use of the fauna passages is caused by the various densities of the animal species in the surroundings of the fauna passages. There is no indication that wet underpasses will be used more frequent by roe deer, even if the dimension or profile of the entrance is enlarged. When landscape bridges and overpasses are taken into consideration the activity of roe deer is markedly increased at the fauna passages. The cause might be that roe deer do not regard the landscape bridge and the overpass as obstacles. Another fact might be that this type of fauna passages is established on locations where the density of roe deer is generally higher than elsewhere. There is a clear relationship between the size of the underpasses and the number of medium sized mammal species using them, when the activity level is related to the dimension of the entrance of the fauna passage and the tunnel index. The larger the entrance or the tunnel index the greater the number of medium sized mammal species actually is using the underpasses. The activity level of the smaller mammals is highest on the over-passes followed by the landscape bridges. On the other hand, the dry passages are less frequently used by the smaller mammals. A reason is that the dry passages are missing an internal vegetation cover. A continuous vegetation cover yields better protection for the smaller animals against predators. An increase of the diameter may induce the vegetation cover to spread along the banks in the interior of the fauna passages thus providing the small mammals better protection. Are the needs for natural dispersal met for most of the species? In general, the fauna passages at the motorway system in Northern Jutland have been placed in connection with the natural corridors of the mammal species. Most of the passages are dimensioned so that roe deer can use them, too. Except from the landscape bridges and the overpass at Jyske Ås, the main part of the fauna passages are not dimensioned for red deer Cervus elaphus. The occurrence of red deer is probably increasing in Northern Jutland. Seven species of amphibians are recorded in Northern Jutland, but no information on specific distribution of the species is available. Thus, it is not possible to give advice on the placement of fauna passages on the motorways in Northern Jutland for amphibians. 13

16 The barrier effect of the presence or absence of wire fence along the motorway system should be taken into consideration. Jump outs should be established giving the animals trapped between the wired fences on either side of the lane a chance to escape. Besides, proposals for changes of specific fauna passages in Northern Jutland are given in the report. When constructing motorways including fauna passages it is recommended to reuse the dug tufts and rely on the present seed bank when the establishment of the vegetation cover should be accomplished. Landscape bridges and the overpasses differ from underpasses by having a continuous vegetation cover either underneath or across. The continuous vegetation cover has proven to be beneficial to many species of smaller animals as they have established a territory there presumably ignoring the passing road with its traffic. Finally, recommendations and instructions are given to both the established motorway systems in Northern Jutland and in connection with construction of new roads in Denmark. 14

17 1 Indledning Infrastrukturen i Danmark ændrer sig løbende. Etablering af større trafikanlæg og by- og industriområder samt opdyrkning kan virke som barrierer for planters og dyrs muligheder for fri vandring i landskabet, hvortil de tidligere har haft ubegrænset, naturlig adgang. Menneskets brug af landskabet medfører, at naturområder og dermed planters og dyrs primære levesteder bliver stadig mere indskrænket, opdelt og isoleret. 1.1 Baggrund Vejdirektoratet (Vejdirektoratet - Vejregelrådet 2000) har udarbejdet en liste over faktorer, der bør vurderes forud for generelle beslutninger om at mindske store trafikanlægs negative effekt på spredning af plante- og dyrelivet i landskabet. Disse er: sikring af sårbare arter sikring af særlige bevaringsområder sikring af sammenhængende vandløb med fri vandbevægelighed sikring af overordnet økologisk infrastruktur sikring af forbindelsesveje i større fragmenterede naturområder sikring af fri vandring i områder med central funktion som spredningskorridor formindskelse af antallet af trafikdræbte dyr ved opsætning af vildthegn. Punkternes rækkefølge er ikke udtryk for en generelt anvendelig prioritering. I visse tilfælde kan en målrettet indsats til sikring af en sårbar art være nødvendig på kort sigt. Ved en mere langsigtet planlægning bør alle punkter overvejes og afvejes under hensyntagen til de lokale forhold. Vejdirektoratet har i stigende omfang siden midten af 1980 erne etableret faunapassager i forbindelse med anlæg af især motorveje for at nedsætte antallet af kollisioner mellem dyr og køretøjer og for at modvirke eventuelle barriereeffekter. Faunapassager skal især sikre dyrs muligheder for fri vandring i landskabet og dermed mindske effekter af fragmentering af naturområder, som kan medføre isolation af dyrebestande. Det er derfor nødvendigt at kende til dyrearternes krav og bevægelsesmønstre, der oftest er forskellig fra art til art, for at etablere faunapassager mest optimalt på trafikanlæg i forhold til landskabets overordnede, økologiske infrastruktur. Etablering af en motorvej kan medføre en differentiering af de vilde planters mulighed for spredning i landskabet. Plantearter med tunge frugter og frø vil have vanskeligt ved at passere en vejbane, mens spredning af frugter og frø forsynet med hår, børster og lignende tilpasninger til langdistancespredning ligefrem kan fremmes ved etablering af en motorvej på grund af den turbulens, trafikken skaber. 15

18 Frugter og frø forsynet med hår, børster og klæbeorganer er ofte relativt tunge i forhold til deres størrelse og er i stand til at hæfte sig til eksempelvis forbipasserende dyr. De ville uden disse spredningsorganer have svært ved at blive langdistancespredt. Nogle frugter er spiselige, ligesom en række frø er attraktive som føde for dyr, fordi de er forsynet med olieholdige legemer. Fælles for de typer af frugter og frø er, at hvis et dyr har fået dem i pelsen, fjerene eller tarmsystemet og derefter benytter en faunapassage, bliver disse plantearters mulighed for spredning på tværs af barrieren forøget. Etablering af en faunapassage kan medføre, at vandplanter fortsat spredes frit. Etableringen kan også have en negativ effekt, idet den kan fremme spredningen af invasive plantearter, bl.a. fordi etablering af et trafikanlæg med tilhørende faunapassage ofte medfører jordarbejder, hvor anden jord tilføres. Blottet jordbund kan være spiringsplatformen for invasive plantearter, der har mulighed for at spredes til den modsatte side af faunapassagen, hvis lignende forhold forekommer her. DMU har ikke kendskab til systematiske undersøgelser, der behandler etablering af faunapassager og deres effekt for spredning af de vilde planter. En undersøgelse heraf vil have et omfang og forløb, der ligger ud over rammerne for nærvende projekt, hvorfor rapporten primært belyser faunapassagernes effekt for dyrs spredningsmuligheder med mindre andet anføres. Effekten af de første typer af faunapassager i Danmark er tidligere blevet undersøgt ved registrering af dyrespor i sandbede, analyser af ekskrementer og videoovervågning. Resultatet heraf viser, at odder, ræv, grævling, mår, ilder/mink og brud/lækat, der alle er rovdyr, jævnligt benytter de undersøgte faunapassager, mens dette ikke er tilfældet for hare, rådyr og krondyr (Jeppesen m.fl. 1998, Madsen 1993, Salvig 1991). Med udgangspunkt i disse undersøgelser er faunapassagernes konstruktion løbende ændret. De nye typer er udformet for at tilgodese kravene til benyttelse af passagerne for en bredere vifte af dyrearters, heriblandt især de store landlevende arter. De fleste af de nyere typer af faunapassager er underføringer. Som noget nyt er faunaoverføringer også blevet introduceret i Danmark, bl.a. ved Jyske Ås i Vendsyssel og ved Lillering Skov vest for Århus. Konstruktion og etablering af faunaoverføringerne er baseret på erfaringer fra især Holland og Frankrig. En første undersøgelse af effekten af faunaoverføringen ved Jyske Ås er publiceret af Konnerup m.fl. (2004). 1.2 Det biologiske landskab Landskabet med dets mosaik af naturtyper er levested for Danmarks naturligt forekommende plante- og dyrearter, hvor de enkelte organismer er en integreret del af naturen. Det betyder, at et landskab kan defineres på baggrund af dets biologiske indhold. Men der er andre faktorer, der har indflydelse på, hvordan et landskab kan defineres og beskrives. Traditionelt bliver et landskab opfattet som det sceneri, der udfolder sig, så langt øjet rækker, dvs. indtil fysiske barrierer begrænser udsynet. Forman & Gordon (1981) beskriver et landskab som et kilometerbredt areal, 16

Supplerende høring forslag til VVM-redegørelse og miljørapport for omfartsvej syd om Aars. Høringsrunde fra 25. marts til 21. maj 2013.

Supplerende høring forslag til VVM-redegørelse og miljørapport for omfartsvej syd om Aars. Høringsrunde fra 25. marts til 21. maj 2013. Supplerende høring forslag til VVM-redegørelse og miljørapport for omfartsvej syd om Aars Høringsrunde fra 25. marts til 21. maj 2013 Bilag 1-11 Vesthimmerlands Kommune - VVM-redegørelse og miljørapport

Læs mere

Beskyttelse af bækken

Beskyttelse af bækken Beskyttelse af bækken Motorvejens fineste vandløb Korskær Bæk mellem Låsby og Mollerup er det fineste og reneste vandløb langs motorvejen med planter og dyr, for eksempel slørvinger, som er tilpasset koldt

Læs mere

dyr i skoven - se på pattedyr

dyr i skoven - se på pattedyr o te t dyr i skoven - se på pattedyr Brud Dværgspidsmus Dværgmus Dådyr Egern Flagermus Grævling Halsbåndsmus Hare Husmår Ilder Krondyr Lækat Markmus Muldvarp Pindsvin Ræv Rødmus Rådyr Skovmus Spidsmus

Læs mere

I vådområder er faunaen særlig mangfoldig

I vådområder er faunaen særlig mangfoldig 3. FAUNAENS KRAV 3.1 Forskellige behov Der findes i Danmark omkring 25.000 dyrearter. Vores viden om alle disse arters udbredelse og krav til spredning er selvsagt begrænset. Det er derfor nødvendigt at

Læs mere

Faunapassager. Faunapassager i forbindelse med mindre vejanlæg. en vejledning. i forbindelse med mindre vejanlæg. en vejledning

Faunapassager. Faunapassager i forbindelse med mindre vejanlæg. en vejledning. i forbindelse med mindre vejanlæg. en vejledning Faunapassager i forbindelse med mindre vejanlæg en vejledning Faunapassager i forbindelse med mindre vejanlæg en vejledning Pjecen indeholder følgende 1. Trafikdræbte dyr 2. Behov og planlægning 3. Registrering

Læs mere

Store lineære infrastrukturanlæg

Store lineære infrastrukturanlæg AARHUS AARHUS UNIVERSITET INSTITUT INSTITUT FOR FOR BIOSCIENCE BIOSCIENCE 31. Januar 2012 Store lineære infrastrukturanlæg barrierer for de fleste MORTEN ELMEROS AARHUS UNIVERSITET Effekter af vejanlæg

Læs mere

UNDERSØGELSER AF PATTEDYRS BRUG AF FAUNABROER PÅ RUTE 18 VED HERNING

UNDERSØGELSER AF PATTEDYRS BRUG AF FAUNABROER PÅ RUTE 18 VED HERNING UNDERSØGELSER AF PATTEDYRS BRUG AF FAUNABROER PÅ RUTE 18 VED HERNING En biologisk vurdering med anbefalinger til forbedringer og fremtidig praksis for faunabroer Faglig rapport fra DMU nr. 839 2011 DANMARKS

Læs mere

UNDERSØGELSER AF FAUNAENS BRUG AF FAUNA/MENNESKEPASSAGER PÅ GIVE-BILLUND MOTORTRAFIKVEJEN OG KOLDING-ESBJERG MOTORVEJEN

UNDERSØGELSER AF FAUNAENS BRUG AF FAUNA/MENNESKEPASSAGER PÅ GIVE-BILLUND MOTORTRAFIKVEJEN OG KOLDING-ESBJERG MOTORVEJEN UNDERSØGELSER AF FAUNAENS BRUG AF FAUNA/MENNESKEPASSAGER PÅ GIVE-BILLUND MOTORTRAFIKVEJEN OG KOLDING-ESBJERG MOTORVEJEN En biologisk vurdering af brugen og anbefalinger til forbedringer Videnskabelig rapport

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder PLAN, BYG OG ERHVERV Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder BAGGRUND FOR KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1 I forbindelse med

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Naturkvalitetsplan 2005

Naturkvalitetsplan 2005 Naturkvalitetsplan 2005 Prioritering af spærringer ARHUS AMT O NaturogMiljø 1 Prioritering af spærringer Prioritering af spærringer og områder I Regionplan for Århus Amt 2005 er de væsentligste spredningskorridorer

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Dato: 3. januar qweqwe. Nationalpark "Kongernes Nordsjælland"

Dato: 3. januar qweqwe. Nationalpark Kongernes Nordsjælland Dato: 3. januar 2017 qweqwe Nationalpark "Kongernes Nordsjælland" OBS! Zoom ind for at se naturbeskyttede områder og vandløb, eller se kortet i stort format. Der har været arbejdet med at etablere en nationalpark

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1 ASSENS KOMMUNE MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MIJØSCREENING INDHOLD 1 Indledning 1 2 Lovgrundlag

Læs mere

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 ShooeBox 02 SB ShooeBox SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 Introduction Shooebox is a Danish design, designed

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

MODERNISERING AF RESENDALVEJ

MODERNISERING AF RESENDALVEJ MODERNISERING AF RESENDALVEJ Forudgående høring April 2012 Debatoplæg Baggrund Silkeborg Kommune planlægger en modernisering af Resendalvej for at forbedre trafiksikkerheden. Den berørte strækning er ca.

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 14, 2001 ROAGER KIRKE, TØNDER AMT Nationalmuseet og Den Antikvariske Samling i Ribe. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5712 Foto: P. Kristiansen,

Læs mere

Vejledning i etablering af vadeog vandingssteder ved vandløb.

Vejledning i etablering af vadeog vandingssteder ved vandløb. Vejledning i etablering af vadeog vandingssteder ved vandløb. Vejledning i etablering af vade - og vandingssteder ved vandløb. 1 Titel: Vejledning i etablering af vade- og vandingssteder ved vandløb. Forfatter:

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. februar 2013 J.nr.: NMK-510-00302 Ref.: meh AFGØRELSE i sag om omlægning af Vasevej m.v. i Rudersdal Kommune Natur-

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Restoration management in Lille Vildmose:

Restoration management in Lille Vildmose: Restoration management in Lille Vildmose: Little Wild Bog Finland Norge Sverige Estland Danmark Letland Kaliningrad Litauen Tyskland Polen Geology and landscape Lindenborg å Kongerslev Kongstedlund Smidie

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten

Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten By og Miljø Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Tlf. 7232 2184 Fax 7232 3213 krso@hillerod.dk Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten Sag 219-2015-2430 22. januar 2015 Undertegnede

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Eksempelsamling Menneskepassager

Eksempelsamling Menneskepassager Eksempelsamling Menneskepassager Grøn passage, stitunnel Placering: Flynderupsvej i Egebæksvang, Skotterup syd for Helsingør Banestr.: Kystbanen Dimensioner: Længde: 20 m, diameter: 3,7 m, største frihøjde:

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

FAUNA- OG MENNESKEPASSAGER

FAUNA- OG MENNESKEPASSAGER HØRINGSBOG VEJLEDNING FAUNA- OG MENNESKEPASSAGER 21. november 2011 HØRINGSBOG Indhold 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN... 3 1.1 Høringsbrev... 4 1.2 Liste over parter i høringen... 7 2 RESULTATER AF HØRINGEN...

Læs mere

Sådan håndterer kommunerne bilag IV-arter. Af Bo Levesen, Vejle Kommune

Sådan håndterer kommunerne bilag IV-arter. Af Bo Levesen, Vejle Kommune Sådan håndterer kommunerne bilag IV-arter Af Bo Levesen, Vejle Kommune NATURA2000 netværket Internationale naturbeskyttelsesområder habitatområder fuglebeskyttelsesområder Ramsarområder Habitatdirektivets

Læs mere

NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING

NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING FREMTIDENS NORDFORBRÆNDING NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING I HØRSHOLM KOMMUNE Del 1 Kommuneplantillæg med miljøvurdering Del 2 Ikke teknisk resume Del 3 VVM-redegørelse Vurdering af levesteder og mulige

Læs mere

Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark. - Tidsplan og høringsproces

Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark. - Tidsplan og høringsproces Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark - Tidsplan og høringsproces 2 Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark Udgivet af Miljøministeriet Hæftet findes i PDF-udgave på www.skovognatur.dk

Læs mere

Erstatningsnatur hvor fører det os hen? Oplæg ved IDA Miljø seminar den 31. oktober 2016 v. Ann Berit Frostholm, Danmarks Naturfredningsforening

Erstatningsnatur hvor fører det os hen? Oplæg ved IDA Miljø seminar den 31. oktober 2016 v. Ann Berit Frostholm, Danmarks Naturfredningsforening Erstatningsnatur hvor fører det os hen? Oplæg ved IDA Miljø seminar den 31. oktober 2016 v. Ann Berit Frostholm, Danmarks Naturfredningsforening Hvor fører det os hen? Hvor står vi i dag? Hvordan ser fremtidsudsigterne

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

Overvågning af bæver i Danmark 2011

Overvågning af bæver i Danmark 2011 Overvågning af bæver i Danmark 2011 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 3. juli 2012 Jørn Pagh Berthelsen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen Antal sider: 7 Redaktion:

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Udkast til. Kapitel 1. Anvendelsesområde. Kapitel 2. Anmeldelsespligt

Udkast til. Kapitel 1. Anvendelsesområde. Kapitel 2. Anmeldelsespligt Udkast til Bekendtgørelse om vurdering af virkningerne på miljøet (VVM), konsekvensvurdering vedrørende Natura 2000-områder og beskyttelse af visse dyre- og plantearter i forbindelse med ændringer eller

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af pesticider. Gælder fra 1. januar 2014.

Ansøgning om godkendelse af pesticider. Gælder fra 1. januar 2014. TABLE 1. Plant protection s: Chemical Category Product (new or renewal) Produktansøgni nger (nye eller forny) Type type 1. DK is the examining member state (E.g. Zonal RMS, new as in Dk, me-too or renewal

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Gør jorden let at bearbejde. Lars J. Munkholm Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet

Gør jorden let at bearbejde. Lars J. Munkholm Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Gør jorden let at bearbejde Lars J. Munkholm Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Problemer med såbedskvalitet Hovedbudskaber: Jordens bearbejdbarhed/smuldreevne er meget påvirket af dyrkningen

Læs mere

Projektet udføres som beskrevet i reguleringsprojektet Funktionen af eventuelle dræn, der berøres af arbejdet, skal sikres og må ikke ændres

Projektet udføres som beskrevet i reguleringsprojektet Funktionen af eventuelle dræn, der berøres af arbejdet, skal sikres og må ikke ændres Lars Sommer Hansen Lyngvejen 6 4330 Hvalsø Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø F 4646 4615 H www.lejre.dk Anne-Marie Geert Kristensen Byg & Miljø D 4646 4952 E ankr@lejre.dk Godkendelse efter vandløbsloven

Læs mere

Den flotte vej. Landskabsarkitekt Preben Skaarup. Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg.

Den flotte vej. Landskabsarkitekt Preben Skaarup. Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg. Den flotte vej Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg. Smuk tur gennem land og by Turen på motorvejen bliver en stor oplevelse for trafikanterne. På de 29 km

Læs mere

Motorway effects on local population and labor market

Motorway effects on local population and labor market Motorway effects on local population and labor market Per Homann Jespersen Associate Professor, Roskilde University Jean P. Endres phd student, Roskilde University Trafikdage 23-08-16 Motorways and the

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Vejledning i etablering af vade- og vandingssteder ved vandløb.

Vejledning i etablering af vade- og vandingssteder ved vandløb. Vejledning i etablering af vade- og vandingssteder ved vandløb. 1 Titel: Vejledning i etablering af vade- og vandingssteder ved vandløb. Forfatter: Lars Sandberg, Biolog. Foto og tegninger: Lars Sandberg

Læs mere

Standard for bådebroer og lignende anlæg i Skanderborg Kommune

Standard for bådebroer og lignende anlæg i Skanderborg Kommune Standard for bådebroer og lignende anlæg i Skanderborg Kommune herunder private broer, platforme, bolværk, fortøjningspæle og lignende. 1. Formål Standarden skal angive en administrationspraksis, der sikrer

Læs mere

9.7 Biologisk mangfoldighed

9.7 Biologisk mangfoldighed 9.7 Biologisk mangfoldighed MÅL For biologisk mangfoldighed er det Byrådets mål, at: Tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed skal standses senest 2010, og at den biologiske mangfoldighed i Sønderborg

Læs mere

Naturkvalitetsplan 2013

Naturkvalitetsplan 2013 Naturkvalitetsplan 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Relevant lovgivning for kommunens administration på naturområdet Registrering af naturarealer (samt beskrivelse af 3-naturtyperne) Principperne i

Læs mere

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SCIENCE Forskningsdokumentation Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SFU 12.03.14 Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE Hvad er WoS s ResearcherID? Hvad

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Trafikdræbte større dyr i Danmark kortlægning og analyse af påkørselsforhold

Trafikdræbte større dyr i Danmark kortlægning og analyse af påkørselsforhold Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Faglig rapport fra DMU nr. 626, 2007 Trafikdræbte større dyr i Danmark kortlægning og analyse af påkørselsforhold [Tom side] Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Afsætning af sprøjtevæske gennem fiberdug

Afsætning af sprøjtevæske gennem fiberdug Afsætning af sprøjtevæske gennem fiberdug Projekt: udvikling af nye teknikker i behandling af havebrugskulturer English summery Title: Deposition on small plants when spraying through fleece with conventional

Læs mere

Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og

Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene.

Læs mere

Motorvejen Vodskov Jyske Ås. Oktober 1999

Motorvejen Vodskov Jyske Ås. Oktober 1999 Motorvejen Vodskov Jyske Ås Oktober 1999 Motorvejen Vodskov - Jyske Ås Forord Motorvejen fra Vodskov til Jyske Ås åbnes for trafik den 17. oktober 1999. Motorvejen er et led i forbindelsen fra Vodskov

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Natura 2000-handleplan 2016-2021 Krenkerup Haveskov Natura 2000-område nr. 176 Habitatområde H 155 IG ENDEL AST K UD Titel: Udgiver: Natura 2000-handleplan. Krenkerup Haveskov nr. 176. Habitatområde H155

Læs mere

De små dyr og de alt for store landskaber

De små dyr og de alt for store landskaber Thomas Secher Jensen Naturkvalitet i terrestriske økosystemer»det sete afhænger af øjnene, der ser«. I et andet indlæg ved dette symposium har Madsen (1999)»set«landskabet med de store pattedyrs øjne.

Læs mere

Kort information om Natura 2000 og bilag IV arter

Kort information om Natura 2000 og bilag IV arter Kort information om Natura 2000 og bilag IV arter September 2016 1 Kort information om Natura 2000 og bilag IV arter Anne Villadsgaard, Kystdirektoratet Hvad er Natura 2000? Natura 2000-områder kaldes

Læs mere

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-883-1. Dato: 18. december 2014. Forsidefoto: Karsten Dahl, DCE. Må citeres med kildeangivelse

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-883-1. Dato: 18. december 2014. Forsidefoto: Karsten Dahl, DCE. Må citeres med kildeangivelse Forslag til natura 2000 plan 2016-21 Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for Kims Top og Den Kinesiske Mur Natura 2000-område nr. 190 Habitatområde H165 Emneord: Habitatdirektivet, Miljømålsloven,

Læs mere

Læsevejledning. Kapitlet er inddelt i tre: 1: Faunapassager 2: Menneskepassager 3: Tilføjelser til eksisterende passager

Læsevejledning. Kapitlet er inddelt i tre: 1: Faunapassager 2: Menneskepassager 3: Tilføjelser til eksisterende passager Eksempelsamling 98 Læsevejledning Eksempelsamlingen er resultatet af indkomne forslag fra amter, kommuner og interesseorganisationer m.f., suppleret med projektgruppens forslag og observationer. Kapitlet

Læs mere

Natura 2000 Revision af udpegningsgrundlaget og valg af nye områder

Natura 2000 Revision af udpegningsgrundlaget og valg af nye områder Natura 2000 Revision af udpegningsgrundlaget og valg af nye områder Temadag i Dansk selskab for marin biologi Lone Reersø Hansen Biolog, By- og Landskabsstyrelsen. D. 5. november 2009. Disposition 1. Kort

Læs mere

Patterns of predation on ground nesting meadow birds Mønstre i prædation på reder af jordrugende engfugle. Henrik Olsen Sektion for Zoologi

Patterns of predation on ground nesting meadow birds Mønstre i prædation på reder af jordrugende engfugle. Henrik Olsen Sektion for Zoologi Patterns of predation on ground nesting meadow birds Mønstre i prædation på reder af jordrugende engfugle Henrik Olsen Sektion for Zoologi Meadowbirds at Vestamager Breeding numbers 195-1995 8 7 6 5 4

Læs mere

DONG Energy. Photobook

DONG Energy. Photobook DONG Energy Photobook DA Om Duba-B8 Duba-B8 A/S er blandt de førende i norden indenfor totalindretning af kontormiljøer. Vores indretningskoncepter er skræddersyede og bygger på rådgivning og analyse af

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-område nr. 180 Stege Nor. Habitatområde H179. Den enkelte naturplan skal ifølge lovbekendtgørelse nr. 1398 af 22. oktober 2007

Læs mere

Kortlægning og forvaltning af naturværdier

Kortlægning og forvaltning af naturværdier E 09 Kortlægning og forvaltning af naturværdier I det følgende vejledes kortfattet om, hvordan man lettest og enklest identificerer de vigtigste naturværdier på ejendommen. FSC stiller ikke krav om at

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen NYMINDEGABLEJREN

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen NYMINDEGABLEJREN FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen NYMINDEGABLEJREN natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 kolofon Titel Nymindegablejren, Natura 2000-resumé af drifts-

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af vandhul

Landzonetilladelse til etablering af vandhul Peter Muller Larsen Ellelausvej 17 8660 Skanderborg e-mail: petermullerlarsen@gmail.com Dato: 9. september 2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-5041-16 Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Natur og miljø i højsædet

Natur og miljø i højsædet Natur og miljø i højsædet Spidssnudet frø lægger æg i lysåbne vandhuller. Brunflagermus sover og overvintrer i hule træer i skoven. Markfirben lever på lysåbne, sydvendte skråninger. Vi passer på naturen

Læs mere

TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1.

TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1. TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1. Dato: 29. januar 2014 Sagsnummer: 13/14267 Forfatter: Allan Dalmark Jensen Emne: Forundersøgelse for Elling Å 1 Knivholt Bæks indløb i rørlægning. Indhold

Læs mere

Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk

Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk Foto: Kastkær Bæk nedstrøms for omløbsstryget. Indholdsfortegnelse Formål 3 Baggrund og fysiske forhold 3 Planlagte typer

Læs mere

Indsats for. særligt beskyttede padder 10 TRAFIK & VEJE 2009 JUNI/JULI

Indsats for. særligt beskyttede padder 10 TRAFIK & VEJE 2009 JUNI/JULI MOTORVEJSÅBNING: ODENSE-SVENDBORG Indsats for særligt beskyttede padder Motorveje medfører generelt konflikter mellem den tætte trafik og dyrearters vandring og behov for beskyttede levesteder. I 2004

Læs mere

Decommissioning Development Project in Esbjerg. Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark

Decommissioning Development Project in Esbjerg. Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark Decommissioning Development Project in Esbjerg Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark 1 Background More than 7000 off-shore constructions world wide More than 600 off-shore

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear Industrivej 2 4683 Rønnede Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk Dear NY VINDMØLLEPARK VED TUREBYLILLE I FAXE KOMMUNE - ANSØG- NING OM DISPENSATION TIL ETABLERING AF TO NYE OVERKØRSLER INDENFOR

Læs mere

INVASIVE ARTER OG GMO ER NYE TRUSLER MOD NATUREN

INVASIVE ARTER OG GMO ER NYE TRUSLER MOD NATUREN INVASIVE ARTER OG GMO ER NYE TRUSLER MOD NATUREN TEMARAPPORT 1 2001 Kort om Naturrådet Naturrådet er en uafhængig institution nedsat af miljø- og energiministeren. Titel: Invasive arter og GMO er nye trusler

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Husk at tjekke jeres reservationer! Vi ved, at der er nogen, som har lavet reservationer af overnatning, og at

Læs mere

VVM Screening af husstandsvindmølle på Hæsumvej 90, 9530 Støvring.

VVM Screening af husstandsvindmølle på Hæsumvej 90, 9530 Støvring. VVM Screening af husstandsvindmølle på Hæsumvej 90, 9530 Støvring. Indholdsfortegnelse 1 Projektet... 3 2 Anlæggets Karakteristika... 3 2.1 Anlæggets dimensioner... 3 2.2 Kumulation med andre projekter...

Læs mere

Flagermus og Vindmøller

Flagermus og Vindmøller Flagermus og Vindmøller Baggrund: Habitatdirektivet Habitatdirektivet Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

Læs mere

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø.

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø. 1/8 Screening for miljøvurdering af planforslag Rammeplan for grundvandsbeskyttelse i Skanderborg Kommune i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Udfyldning af skemaet Skemaet er udfyldt

Læs mere

Pay and play golfbane ved Lindum

Pay and play golfbane ved Lindum Tillæg nr. 67 til Regionplan 2000-2012 Pay and play golfbane ved Lindum Viborg Amtsråd September 2004 VIBORG AMT - Miljø og Teknik 1 J.nr. 8-52-6-2-511-02 Tillæg nr.67 til Regionplan 2000-2012 er udarbejdet

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

YNKB TEMA 6. Adventure Playgrounds Copenhagen 2003

YNKB TEMA 6. Adventure Playgrounds Copenhagen 2003 YNKB TEMA 6 YNKB TEMA 6-2003 Baldersgade 70 st tv DK 2200 N tlf +45 35851037 fax +45 35851837 www.ynkb.dk ISSN 1602-2815 Adventure Playgrounds Copenhagen 2003 The idea for adventure playgrounds originated

Læs mere

Traffic Safety In Public Transport

Traffic Safety In Public Transport Traffic Safety In Public Transport 13 October 2014 Arriva Denmark 2 Arriva Denmark Arriva has been part of public transport in Denmark since 1997 Arriva Denmark provides passenger transport by bus, train

Læs mere

Scoping i forbindelse med miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg

Scoping i forbindelse med miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg Hjørring Kommune Til berørte myndigheder, organisationer og foreninger Team Plan Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Program Intro om Systemafgrænsning og brug af LCA med fokus på kobling mellem arealindtag og

Læs mere

Kommuneplan temaer. Forslag

Kommuneplan temaer. Forslag Kommuneplan 20 4 temaer Forslag 6.3.1 Ring 3 - vest Der udlægges en interessezone til en ny vestlig Ring 3 mellem den Fynske motorvej ved Vejrup og Næsbyhoved-Broby. Området for interessezonen rummer væsentlige

Læs mere