Afgørelse i sagen om brand på restaurant Vejlegården

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgørelse i sagen om brand på restaurant Vejlegården"

Transkript

1 12. juli 2013 J.nr.: Vejleg Sagsbehandler: utk KOMMUNIKATION Holmboes Allé Horsens Telefon: Telefax: Afgørelse i sagen om brand på restaurant Vejlegården Sydøstjyllands Politi har i dag underrettet den sigtede Amin Skov Badrbeigi og sagens øvrige parter om resultatet af efterforskningen af branden på Vejlegården den 21. december Det er ikke lykkedes at opklare sagen og det betyder, at sigtelsen mod Amin Skov Badrbeigi opgives, idet det efter en samlet vurdering af sagens oplysninger ikke findes muligt at føre det til domfældelse fuldt tilstrækkelige bevis for, at Badrbeigi har påsat branden. Det betyder også, at efterforskningen i det hele standses, idet der ikke i øjeblikket er grundlag for yderligere efterforskning. Efterforskningen vil dog kunne genoptages, hvis der kommer nye vægtige beviser frem. Det er en meget alvorlig sag og derfor er Sydøstjyllands Politi naturligvis ikke tilfredse med, at det ikke er lykkedes at opklare, hvad der skete den 21. december 2012 på restaurant Vejlegården udtaler advokaturchef Birte Wirnfeldt. På den ene side er der ikke det stærke bevis, der skal til for at rejse en tiltale mod Amin Skov Badrbeigi, og på den anden side er der ikke på videoovervågning, søgning med hunde, vidneforklaringer eller på anden måde fundet spor af gerningsmænd. Vi kan bare ikke komme videre med sagen på nuværende tidspunkt og derfor skal Amin Skov naturligvis ikke længere være sigtet, slutter advokaturchefen. På baggrund af den meget store offentlige interesse, der har været om sagen, har Sydøstjyllands Politi, efter underretningen til parterne i sagen, valgt at offentliggøre begrundelsen for afgørelserne. Yderligere faktuelle detaljer om sagen vil imidlertid ikke blive offentliggjorte for ikke at ødelægge mulighederne for en fremtidig genoptagelse af efterforskningen og dermed for en eventuel opklaring af sagen. Af afgørelsen fremgår bl.a.: Ingen straffesag mod Amin Skov Badrbeigi Jeg har i dag besluttet at opgive sigtelsen mod Amin Skov Badrbeigi for overtrædelse af straffelovens 181, stk. 1 og stk. 2, jf. til dels 21, ved den 21. december 2012 ca. kl at have forvoldt ildebrand på andres og egen ejendom på restaurant Vejlegården, Toldbodvej 13 B i Vejle, herunder med henblik på at besvige brandforsikringen eller krænke panthaveres rettigheder eller med lignende retsstridigt forsæt.

2 Det betyder, at der ikke bliver nogen straffesag mod ham. Side 2 Begrundelse Efter en samlet vurdering af sagen, herunder Badrbeigi s forklaring, finder jeg ikke, at det kan forventes, at en domstol vil finde Badrbeigi skyldig i forholdet. Sagens omstændigheder - efterforskningen Dansikring rettede den 21. december 2012 kl henvendelse til politiet og oplyste, at flere alarmgrupper på restaurant Vejlegården var gået i gang. Politiet var fremme på stedet kl og konstaterede, at der var ild i restauranten, hvorfor brandvæsenet blev tilkaldt. Den først ankomne patrulje fandt Amin Skov Badrbeigi, der var alene på stedet. Han lå udenfor under et åbent vindue på den nordlige side af restauranten. Han havde forskellige skader på kroppen, afsvedet hår på hovedet og var ukontaktbar. Kl. ca ankom brandvæsenets indsatsleder, og en ambulance ankom til stedet kl Der var 4 indgangsdøre til stedet. Terrassedøren på sydsiden stod åben ved politiets ankomst. De øvrige 3 indgangsdøre var aflåste. Der var ingen opbrudsmærker på bygningen. Det fremgår af ambulancejournalen, at Badrbeigi s vejrtrækning var meget påvirket, og det var lægens vurdering, at han ved ankomsten til sygehuset var bevidstløs. Undersøgelserne på hospitalet viste, at der var sod i Badrbeigis svælg og strube, men han var ikke røgforgiftet. Der var et let sammenfald af begge hans lunger og en mindre væskeansamling i lungehulen. Det fremgår af de lægelige undersøgelser, at Badrbeigi havde skader i ansigtet, på skuldrene, armene, hænderne, ryggen og det ene ben. Lægerne vurderede, at skaderne kunne være opstået ved slag eller spark eller anden stump traume, men der var ikke påvist skoaftryk eller lignende, ligesom der ikke fandtes karakteristiske mærker efter evt. redskaber. Da Badrbeigi blev fundet, konstaterede lægerne, at han havde afsvedet hår på hovedet. Ifølge Retsmedicinsk Institut kræver afsvedne hovedhår direkte eller meget nær kontakt med åben ild. Det er fastslået, at branden på restaurant Vejlegården var påsat. Der var 7 arnesteder i restauranten. De brandtekniske undersøgelser har ikke kunnet afgøre, i hvilken rækkefølge arnestederne blev antændt. Der var anvendt 3 forskellige slags brændbare væsker i form af motorbenzin, miljøbenzin og alkohol. Alle disse typer brandbare væsker var tilgængelige på stedet.

3 Det fremgår af undersøgelser fra Teknologisk Institut, at der blev fundet benzin og alkohol på Badrbeigis bukser og sko. Vedrørende benzinsporene på Badrbeigis bukser har de tekniske undersøgelser endvidere godtgjort, at der i en fejemaskine tilhørende Restaurant Vejlegården er fundet benzin og alkohol. Side 3 Politiet afsøgte efterfølgende i forlængelse af branden udendørsområdet omkring restaurant Vejlegården med hunde, men der blev ikke fundet spor af betydning for sagen. Omkring gerningsstedet var der på gerningstidspunktet opsat overvågningskameraer. Disse var opsat af selskabet G4S på vegne af fagforeningen 3F den 4. august 2012 i forbindelse med en længerevarende konflikt mod restaurant Vejlegården. De tekniske undersøgelser har vist, at kameraerne dækkede en stor del af området ved restauranten. Kameraerne var bevægelsesstyrede, og der var en kort reaktionstid inden optagelserne startede. Undersøgelserne har endvidere vist, at der var enkelte blinde vinkler og udækkede områder ved restaurant Vejlegården. Badrbeigi har om hændelsesforløbet forklaret, at han inde i restauranten blev overfaldet af to ukendte gerningsmænd med slag og spark, at han mistede bevidstheden ved overfaldet, og at han på et tidspunkt rejste sig op. Han blev da mødt af massiv varme og røg, og han mener ikke, at han på noget tidspunkt så ild. Den 23. januar 2013 blev Badrbeigi fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Kolding. Retten fandt, at der ikke var en sådan særlig bestyrket mistanke mod Badrbeigi, at han kunne varetægtsfængsles. Retten begrundede løsladelsen med, at Badrbeigi blev fundet bevidstløs af slaglæsioner, der vanskeligt lod sig forklare med et fald fra kontorets lavtsiddende vindue, og at to vidner uafhængige af hinanden havde forklaret, at de havde set biler og personer udenfor restauranten omkring tidspunktet for branden. Endelig bemærkede retten, at det ikke kunne afvises, at sigtede havde fået benzin og olie på sine bukser og sko ved en anden lejlighed. Den efterfølgende efterforskning har vist, at det ene vidne, som retten henviste til, havde taget fejl af tidspunktet for sine observationer. Dette vidneudsagn er derfor uden betydning for sagen. Det kan endvidere lægges til grund, at det var politiet, det andet vidne havde set holde foran restaurant Vejlegården. Politiet var da ankommet til stedet som følge af branden. Herudover har efterforskningen ikke kunnet ændre ved sagens bevismæssige stilling, og det har således ikke været muligt at finde afgørende beviser, der understøtter eller afkræfter Badrbeigi s forklaring. Konklusion:

4 Det følger af retsplejelovens 96, at Anklagemyndigheden ikke blot skal påse, at strafskyldige drages til ansvar, men også at forfølgning af uskyldige ikke finder sted. For at Badrbeigi kan findes skyldig, skal Anklagemyndigheden føre et så stærkt bevis, at retten finder ham skyldig ud over enhver rimelig begrundet tvivl. Side 4 Oplysningerne om, at der har været ukendte gerningsmænd på stedet, beror alene på Badrbeigis forklaring. Kriminalteknikerne har på grund af gerningsstedets beskaffenhed ikke fundet spor af gerningsmænd i restauranten. Afsøgningen med hunde uden for brandstedet afdækkede ingen spor af gerningsmænd. Der blev ikke udfundet personer ved gennemsyn af videomaterialet, som kan antages at være gerningsmænd til episoden, men der er enkelte blinde vinkler omkring gerningsstedet, ligesom kameraerne er bevægelsesstyrede med en kort reaktionstid. Det kan ikke udelukkes, at kameraerne kan have undladt at registrere eventuelle gerningsmænds bevægelser og derfor ikke er påbegyndt med optagelser. Der er ikke fundet vidner, der kan belyse forløbet. Vedrørende de afsvedne hovedhår hos Badrbeigi har Retsmedicinsk Institut oplyst, at der må have været en direkte eller meget nær kontakt med åben ild. Efterforskningen har ikke sikkert kunnet fastlægge, hvorledes denne kontakt er sket. De øvrige skader hos Badrbeigi efter branden lader sig vanskeligt forene med at være opstået ved et fald ud af et vindue, men der mangler omvendt karakteristiske mærker efter redskaber, sko eller lignende. De lægelige oplysninger, herunder de afsvedne hovedhår, kan således ikke entydigt belyse hændelsesforløbet. Fastlæggelse eller påvisning af et motiv er som udgangspunkt ikke nødvendigt for en domfældelse i en straffesag. Efterforskningen har imidlertid også omfattet forsikringsforholdene omkring restaurant Vejlegården, hvilket typisk er tilfældet i brandsager. Restaurant Vejlegården blev forpagtet af Badrbeigi og drevet for dennes regning og risiko i selskabet Restaurant Vejlegården Aps. Restauranten blev bortforpagtet med driftsmateriel, løsøre mv., og Badrbeigi var forpligtet til at holde dette forsikret. Lokalerne skulle ved ophør af forpagtningsaftalen afleveres i samme stand som ved overtagelse. Bygningsforsikringen blev afholdt af bortforpagteren Det gode Selskab Vejlegården Aps, der ejes af Repo Holding AS ved Thomas B. Christensen, til hvem en evt. erstatning vil blive udbetalt. Badrbeigi havde desuden tegnet en driftstabsforsikring, men om der har været overskud på driften må anses for tvivlsomt.

5 På denne baggrund og efter en samlet vurdering af sagens oplysninger, herunder Badrbeigi s forklaring, finder jeg på den ene side det ikke muligt at føre det til domfældelse fuldt tilstrækkelige bevis for, at Badrbeigi har forvoldt ildebrand på Vejlegården den 21. december Side 5 På den anden side har efterforskningen godtgjort, at der heller ikke er grundlag for yderligere efterforskning vedrørende den påsatte brand, hvorfor sagen i det hele henlægges. Efterforskningen vil dog kunne genoptages, hvis der måtte komme nye vægtige beviser i sagen. Lovgrundlag Sagen drejer sig om straffelovens 181, stk. 1 og stk. 2, jf. til dels 21 ildspåsættelse på fremmed ejendom og forsøg på ildspåsættelse af egen ejendom for at besvige brandforsikringen eller krænke panthaveres rettigheder eller med lignende retsstridigt forsæt. Min afgørelse er truffet efter reglerne i retsplejelovens 721, stk. 1, nr. 2 (ikke muligt at føre bevis for, at sigtede er skyldig). Der vil kunne klages over afgørelserne indenfor 4 uger fra i dag. Det kan supplerende oplyses, der også er afgørelse af sagen om videoovervågning af området omkring 3F bygningen i Vejle. Spørgsmålet i denne sag er, om 3F har overtrådt TV-overvågningsloven ved at overvågningen gik ud over 3F ejendommens område og bl.a. også viste Vejlegården. Efter loven må private ikke foretage tv-overvågning af områder, som benyttes til almindelig færdsel. På baggrund af en dom fra Vestre Landsret er efterforskningen i sagen sluttet, idet der efter dommen ikke er tale om personovervågning, hvis det ikke er muligt at identificere personer på videoovervågningsmaterialet. I det overvågningsmateriale politiet har gennemset kan personer ikke identificeres. Kontaktperson for pressen i anledning af denne pressemeddelelse er advokaturchef Birte Wirnfeldt, der i dag træffes på telefon Med venlig hilsen Ulla Kaspersen Kommunikationschef

5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse

5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse 5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse En advokat klagede over at en politimester og i 2. instans vedkommende statsadvokat i en sag havde opgivet påtale efter retsplejelovens 721,

Læs mere

Samarbejde på indsatssteder. sporbevaring. Indhold. Forord. Test din opmærksomhed en case-story Jeg tror, det brænder i min opgang!

Samarbejde på indsatssteder. sporbevaring. Indhold. Forord. Test din opmærksomhed en case-story Jeg tror, det brænder i min opgang! Samarbejde på indsatssteder sporbevaring Indhold Forord 2 Indledning 2 De enkelte parters opgaver Politi Redningsberedskab Følgeskadeentreprenør Forsikringsselskab 3 3 4 4 5 Find sporet og bevar det! 6

Læs mere

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 VARSLINGSREGLERNE OG DE ØVRIGE REGLER I RETSSIKKERHEDSLOVENS KAPITEL 2

Læs mere

Udlevering af navnene på to sygeplejersker

Udlevering af navnene på to sygeplejersker Udlevering af navnene på to sygeplejersker En tidligere patient klagede over at Indenrigsministeriet havde afvist at pålægge Københavns Amt at udlevere navnene på to sygeplejersker der arbejdede på en

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Orientering for domsmænd

Orientering for domsmænd Orientering for domsmænd om kriminalsagers behandling Marts 2010 1 Jeg byder dig hjertelig velkommen som domsmand ved kredsretterne i Grønland. fremgangsmåde, I skal følge, når I afviklinger af kriminalsager.

Læs mere

Resumé over disciplinærsager 2011

Resumé over disciplinærsager 2011 Resumé over disciplinærsager 2011 1 Indholdsfortegnelse TJENSTLIGE FORHOLD...3 LANGSOMMELIG SAGSBEHANDLING...3 SPIRITUSPÅVIRKNING...3 REGISTERMISBRUG...3 UDEBLIVELSE FRA TJENESTEN...5 ULOVLIG UDEBLIVELSE

Læs mere

behandlingen straffesager

behandlingen straffesager Om behandlingen af straffesager Orientering for lægdommere i straffesager ved Retten i Roskilde December 2011 1 Jeg byder Dem hjertelig velkommen som lægdommer (domsmand/nævning) ved retten i Roskilde.

Læs mere

Forsvarsadvokaters selvstændige adgang til at foretage efterforskning. Defence lawyers independent access to investigate criminal cases

Forsvarsadvokaters selvstændige adgang til at foretage efterforskning. Defence lawyers independent access to investigate criminal cases Forsvarsadvokaters selvstændige adgang til at foretage efterforskning i straffesager Defence lawyers independent access to investigate criminal cases af LOUISE WATSON Formålet med dette speciale er at

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 29. marts 2007

Arbejdsrettens dom af 29. marts 2007 1 Arbejdsrettens dom af 29. marts 2007 i sag nr. A2006.343: Landsorganisationen i Danmark for HK/Handel (advokat Peter Nisbeth) mod Dansk Arbejdsgiverforening for HTS Handel, Transport og Service (tidligere

Læs mere

I forbindelse med den daglige sagsbehandling ønsker Politiklagemyndigheden at efterleve grundlæggende principper om uafhængighed, grundighed,

I forbindelse med den daglige sagsbehandling ønsker Politiklagemyndigheden at efterleve grundlæggende principper om uafhængighed, grundighed, Årsberetning 2012 I forbindelse med den daglige sagsbehandling ønsker Politiklagemyndigheden at efterleve grundlæggende principper om uafhængighed, grundighed, effektivitet, offentlighed og involvering

Læs mere

2. vold efter straffelovens 244, ved den 13. oktober 2013 ca. kl. 06.30 på samme adresse i Roskilde, at have slået A 1 gang i ansigtet.

2. vold efter straffelovens 244, ved den 13. oktober 2013 ca. kl. 06.30 på samme adresse i Roskilde, at have slået A 1 gang i ansigtet. D O M afsagt den 22. april 2014 Rettens nr. 9-340/2014 Anklagemyndigheden mod Tiltalte (T) Arrestantsag Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den 15. januar

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...].

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. Nævnsformand,

Læs mere

- 63 - Kapitel 4. Efterlysning. Politiet anvender i praksis efterlysninger i en række forskelligartede

- 63 - Kapitel 4. Efterlysning. Politiet anvender i praksis efterlysninger i en række forskelligartede - 63 - Kapitel 4 Efterlysning 4.1. Indledning. Politiet anvender i praksis efterlysninger i en række forskelligartede situationer. Efterlysninger kan anvendes som led i en strafferetlig efterforskning

Læs mere

Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93

Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

BERETNING FRA STATSADVOKATEN FOR SÆRLIGE INTERNATIONALE STRAFFESAGER 1. JUNI 2002 31. MAJ 2004. Af statsadvokat Birgitte Vestberg

BERETNING FRA STATSADVOKATEN FOR SÆRLIGE INTERNATIONALE STRAFFESAGER 1. JUNI 2002 31. MAJ 2004. Af statsadvokat Birgitte Vestberg BERETNING FRA STATSADVOKATEN FOR SÆRLIGE INTERNATIONALE STRAFFESAGER 1. JUNI 2002 31. MAJ 2004 Af statsadvokat Birgitte Vestberg 1. Indledning Formålet med denne beretning er at redegøre for statsadvokaturens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...6. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10. 2.2. Lægeundersøgelse...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...6. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10. 2.2. Lægeundersøgelse... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...6 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10 2.2. Lægeundersøgelse...11 2.3. Oplysninger fra Kriminalregistret...19

Læs mere

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 11241.2 Undtagne dokumenter En journalist klagede til ombudsmanden over Københavns Kommunes afslag på aktindsigt i fakturaer

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Den Uafhængige Politiklagemyndigheds bidrag til at opretholde og styrke borgernes tillid til politiet er, i sandhedens tjeneste, fortsat at leve op

Den Uafhængige Politiklagemyndigheds bidrag til at opretholde og styrke borgernes tillid til politiet er, i sandhedens tjeneste, fortsat at leve op Årsberetning 2013 Den Uafhængige Politiklagemyndigheds bidrag til at opretholde og styrke borgernes tillid til politiet er, i sandhedens tjeneste, fortsat at leve op til kravene om uafhængighed, grundighed

Læs mere

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces 2011 1-4 Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces En kommune stoppede udbetalingen af sygedagpenge til en sygemeldt kvinde fordi hun ikke

Læs mere

Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse.

Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse. Advokat X Ved breve af 18. oktober 2007, 7. februar og 18. maj 2008 har De på vegne af Deres klient A rettet henvendelse til Velfærdsministeriet, nu Indenrigs- og Sundhedsministeriet, angående Statsforvaltningen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 286/2009 (2. afdeling) Helsingør Kommune og Hillerød Kommune Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) mod FTF Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Rettet juli 2011 J.nr. RA-2007-511-0004

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Rettet juli 2011 J.nr. RA-2007-511-0004 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 J.nr. RA-2007-511-0004 Indholdsfortegnelse Vejledning, orientering og underretning af forurettede i straffesager, udpegning af en kontaktperson for forurettede og vidner

Læs mere

- 77 - Kapitel 5. Observation

- 77 - Kapitel 5. Observation - 77 - Kapitel 5 Observation 5.1. Indledning. Et vigtigt led i politiets efterforskning er iagttagelse af personer. Iagttagelse kan ske med det blotte øje eller ved brug af optiske instrumenter. En iagttagelse

Læs mere

www.norkrim.dk www.facebook.com/norkrim.dk Foto: www.politi.dk Røveriet mod kiosken i Kværndrup

www.norkrim.dk www.facebook.com/norkrim.dk Foto: www.politi.dk Røveriet mod kiosken i Kværndrup www.norkrim.dk www.facebook.com/norkrim.dk Foto: www.politi.dk Røveriet mod kiosken i Kværndrup 6 2012 Røveriet mod kiosken i Kværndrup Af kriminalassistent Svend Andersen, Lokalpolitiet Fåborg-Midtfyn,

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

5.1. AFSLAG FORDI SKADEN IKKE SKYLDES EN OVERTRÆDELSE AF STRAFFELOVEN 5.2. AFSLAG FORDI FORMUESKADE IKKE ERSTATTES 5.3. ERSTATNING FOR PERSONSKADE I

5.1. AFSLAG FORDI SKADEN IKKE SKYLDES EN OVERTRÆDELSE AF STRAFFELOVEN 5.2. AFSLAG FORDI FORMUESKADE IKKE ERSTATTES 5.3. ERSTATNING FOR PERSONSKADE I c56%(5(71,1*)25 )5$(567$71,1*61 91(7 ,1'+2/'6)257(*1(/6( /29*581'/$*(7 1 91(766$00(16 71,1* 7$/0 66,*(23/

Læs mere

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab Advokat Jens Andersen-Møller jam@holst-law.com kna@holst-law.com Sagsnr. 2014-3071 Doknr. 133450 Dato 10-04-2014 Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Læs mere