6. Fremlæggelse og godkendelse af afdelingernes budget for det kommende regnskab (budget 2011/2012 for perioden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6. Fremlæggelse og godkendelse af afdelingernes budget for det kommende regnskab (budget 2011/2012 for perioden 1.10.2011-30.09."

Transkript

1 Referat af Skoleparkens afdelings/budgetmøde 18. maj Kl Dagsorden 1. Valg af stemmeudvalg 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af forretningsorden 4. Aflæggelse af selskabets beretning 5. aflæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 6. Fremlæggelse og godkendelse af afdelingernes budget for det kommende regnskab (budget 2011/2012 for perioden vedlagt) 7. Andre sager som afdelingsbestyrelsen ønsker behandlet a. Status vedr. renoveringssag og beboerhotel b. Udvidelse af børnehavens eksisterende legeplads - bilag vedlagt c. Nye regler for leje af selskabslokaler - bilag vedlagt 8. Behandling af indkomne forslag 9. Valg af afdelingsbestyrelse 10. Valg af fritidsudvalg 11. Valg af bladudvalg a. Valg af formand På valg er Lars Ulrik Hansen b. Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg er Jørgen Brøsen og Susanne Hansbo c. Valg af suppleanter På valg er Peter Weng og Marianne Lund a. Valg af 2 medlemmer for 2 år På valg er Kristine Lytje og Stig Olsen b. Valg af suppleanter for 1 år a. Valg af 1 medlem for 2 år

2 12. Eventuelt b. Valg af suppleant for 1 år

3 Referat: Præsentation: Jesper Lohse Schmidt kommende direktør Svend Aage Hansen går af som direktør den 31. maj Jens Bielefeldt, Ny inspektør ad 1. Stemmeudvalg: Ejendomsfunktionærerne Ole og Martin, samt Petterson blev valgt. ad 2. Ryno Schneil valgt som dirigent. Stig Olsen valgt som referent ad 3. Ingen indvendinger mod dagsorden eller forretningsorden ad. 4 Ryno aflagde selskabets beretning. Nye regler om, at vedtægter kan ændres for, hvorledes overskud kan anvendes. Indskud kan hæves og det er blevet modtaget vel i afdelingerne Det er nu muligt at opkræve indskud på 216 m 2 imod 90 m 2 tidligere. Istandsættelser i alle boligafdelinger for i alt 46,7 mio kr. primært anvendt til forskellige små vedligeholdelser. Renovering af beboerhotellet er på vej, der sker noget i nær fremtid (indenfor 2 år). Problemer med store mængder regnvand til kloak har kommunens bevågenhed. Der gives tilskud til f.eks. faskiner. Personaleforhold: "Ny" driftschef" Svend Aage Madsen går af 31. maj. De sidste to inspektører er nu blevet ansat. ad.5 Lars Ulrik aflagde bestyrelsens beretning, som især vedrører det sidste halve år. Renovering fylder meget i arbejdet men det har sit eget punkt i dagsorden (7.a) Der er etableret videoovervågning ved triumfvej 7 og omfanget af uroligheder faldet. Der har været en del klagesager over støj fra naboer de er blevet håndteret ved at snakke med både klager og den, som der bliver klaget over. Bestyrelsen holder den årlige parkvandring den 30. maj. I den forbindelse opfordres beboerne til at ordne haver osv. således at bestyrelsen slipper for at skrive henstillinger. Bemærk at der er kort frist på kun 20 dage til udbedring af de forhold bestyrelsen bemærker. Vedr. krav fra Postdanmark om opsætning af postkasser blev det gjort klart at, afdelingen sætter postkasser op. Det koster afdelingen mellem og kr. afhængig af kravet fra Postdanmark. Beboerne skal således ikke selv gøre noget Der vil desuden blive brugt penge på maling af de meget plettede og grimme gavle. Der er stadig problemer med skimmelsvamp. En del af disse kan klares med udluftning og ved at flytte store møbler fra ydervæggene.

4 Selskabslokaler er blevet gjort i stand med nyt gulv og nyt køkken. Det overvejes også at indkøbe nye stole som ikke er så modtagelige for pletter til kaffestuen. Nyt gulv er blevet fejl-lakeret og fremstår derfor ikke så pænt men gulvfirma vil rette op på dette. Skoleparkens blad Parknyt vil fremover blive trykt i farver. Fritidsudvalget består nu kun af 4 medlemmer da to medlemmer valgte at forlade udvalget i løbet af efteråret. Et nyt arrangement blev lanceret til jul - juletræet tændes den 1. december med gløg og sang. Det foregår foran selskabslokalerne. Sankt hans vil ligesom sidste år blive afholdt med musik, pølser og drikkevarer. Til næste år forberedes en større fest da Sankt Hans falder på en lørdag. 10. September holdes ABG s store sommerfest med loppemarked her i Skoleparken. Alle beboere opfordres til at komme med nye initiativer og forslag til nye aktiviteter. Det blev bemærket fra en beboer, at der bliver aldrig gjort rent på brandtrappen på hotellet - det er en brandfælde. Lars Ulrik gjorde klart, at dette er uacceptabelt og at der vil blive kigget på det. Vedr. parkvandringer blev der spurgt til om der er nogle uafsluttede gamle sager fra parkvandringer. Der er uafsluttede sager hvor der ikke er blevet rykket, bla. skæve hegn og manglende hækklipning - det tages der fat på igen i denne omgang. Vedr. problemer med vand på engen blev der spurgt til, hvad sker der med faskiner på engen Der er problemer med vand fordi jorden er hård og vandet kan ikke trænge ordentlig ned. Der er bestilt boreprøver for at finde ud af hvad der kan gøres. Vi må ikke pumpe vandet til offentlig kloak, jf. kommunens fokus på dette. Maling af facader på bondehavevej er syltet. For 10 år siden skulle de afrenses og males men pengene skulle hellere spares fordi der snart skulle renoveres. Der blev svaret, at hvis vi får overskud kan det måske bruges på de facader. Vedr. varmeregning fremgår ikke tydeligt, at der er reduktion ved kælder, endehuse osv. Det blev noteret af inspektøren, men det menes bestemt, at der er taget hensyn til det i regnskabet. Der var en længere diskussion om brug af fritidslokalerne, som afspejler en vis utilfredshed med fritidsudvalgets håndtering af det. Der var f.eks. utilfredshed med, at de ikke anvendes udenfor vintersæsonen til billard osv., at de ikke mere kan udlejes til mindre arrangementer som børnefødselsdage, og at det ikke er muligt at låne nøglerne. Der blev svaret, at det i lang tid har været sådan, at der bliver lukket ned om sommeren. Men det er drøftet at anskaffe et udendørs bordtennisbord. Fritidsudvalget overvejer andre muligheder for at kunne bruge fritidslokalerne. Et problem har været, at der ikke blev gjort ordentlig rent, og at der derfor var for dyr leje (800,- kr). Et forslag var, at man kun betaler hvis der ikke er gjort ordentlig rent. Nye lokaler bag ved købmand er under overvejelse som udlejning til børnefødselsdage. Der blev fremsat ønsker om, at billardlokalet kunne anvendes til en billardklub med kontingent og hvor medlemmer kan få nøgle med henblik på at lokalet kan blive brugt bedre. I den forbindelse tilbød en beboer fra hotellet (Klaus Nielsen) at gøre rent i lokalerne, hvis de må bruges. Disse emner tages op på næste møde i fritidsudvalget inden for en måneds tid. Der var også kommentarer vedr. vedligeholdelse af legeplads på engen samt dårlig belægning på boldbanen. Det vil blive undersøgt, hvilken vedligeholdelsesordning vi har på legeplads samt om vi stadig har mulighed for at få asfaltfirmaet til at forbedre belægningen. Det skal desuden overvejes at lave opstregning, net osv. på boldbanen.

5 En enkelt beboer var utilfreds med antallet af aktiviteter arrangeret af fritidsudvalget og at et overskud på mere end kr kunne bruges til feks. flere arrangementer samt til ovenstående forbedring af boldbane. Der blev svaret, at kun et arrangement er blevet aflyst i de seneste år og at de arrangementer, som fritidsudvalget laver kun har ganske få tilmeldinger. Bestyrelsens beretning blev godkendt. Ad 6. Ingen huslejestigning fordi der blev henlagt penge sidste år. Men stigning i antenneudgift på 27 kr/måned. Budgettet blev godkendt. Ad 7. a. Fra Landsbyggefonden har vi fået at vide at nu skal vi i gang med beboerhotellet. Lars Ulrik håber på at der sker noget indenfor et års tid. Dem der bor der bliver berørt men evt. genhusning ved vi ikke noget om. Med hensyn til renovering af Skoleparken står det klart, at der ikke bliver tale om at rive Skoleparken ned men at der skal igangsættes en større renovering. Vi er imidlertid kun nået et meget lille stykke af vejen da til sådanne ting tager lang tid bla. pga. at Landsbyggefonden, kommunen osv. skal ind over. Vi har en ingeniør tilknyttet bla. fordi vi via skadesregistrering skal kunne påvise byggeskader og dette skal skrives i meget specifikke vendinger for at få tilskud fra Landsbyggefonden. En positiv ting ved, at det trækker ud er, at det måske kan løse problemet med vores udslidte gamle kedler, da vi sikkert kan få udskiftet naturgas med fjernvarme. En landskabsarkitekt, har lavet eksamensprojekt om at holde regnvand på egen grund i Skoleparken og er kommet med forslag til, hvordan der kan laves forskellige vandområder i Skoleparken. Hvis man gør sådan noget er det muligt at spare afledningsafgift (op til kr. per bolig). Bestyrelsen kigger nærmere på forslaget. Der blev spurgt til om renoveringen også kommer blokke som ikke er så hårdt ramt til gode. For eksempel ved at flytte radiatorer, renoveret bad og køkkener samt nye vinduer. Lars Ulrik svarede, at den væsentligste årsag til renovering er varme- og skimmelsvamp-problemer så der bliver sandsynligvis ikke råd til at lave køkkener og bad, men primært facader og tage. Ved de undersøgelser, som skal gennemføres vil man i første omgang undersøge udvendigt med stikprøver indendørs mens man senere uden tvivl vil komme ind i hver enkel bolig. Der blev diskuteret om det i forbindelse med renoveringen (af både Skoleparken og beboerhotellet) kan overveje at inkludere alternativ energi f.eks. solceller i tage. Det er en oplagt mulighed for at tænke det ind når man alligevel skal bygge om og har udgifterne til det. Der blev svaret fra Selskabets direktør at landsbyggefonden ikke støtter sådanne tiltag, så det er udelukkende beboerne som skal betale for det. Så det er en overvejelse om det på længere sigt er økonomisk fordelagtigt for afdelingen. b. Mulighed for udvidelse af legeplads fordi den er blevet til heldagsbørnehave pr. 1/ Der er derfor brug for mere plads til at børnene kan være ude. De mangler 60 m2 for at opfylde ministeriets krav til ude-areal for børnehave. Mere plads giver mindre støj og uro hos børnene.

6 Kommunen har accepteret at etablere indhegning (trådhegn med bøgehæk, som det ser ud i dag, 1,8 m højt - det kan for børnehavelederen godt være lavere). Så det er omkostningsfrit for afdelingen. Diskussionen gik primært på, at der kunne etableres P-pladser på samme areal samt på gener i form af udsigt og støj. Forslaget gik til afstemning: 78 stemte for udvidelsen, 18 imod og 2 stemte blankt. Forslaget vedtaget. c. Bestyrelsens forslag om nedsættelse af lejen af selskabslokalet for 1 dag fra 1500,- til 1100,- og hævning af priser med 10% for weekend til 2200,-. Desuden ændring i regler så depositum først kan tilbagebetales onsdag efter en weekendudlejning således at lokalet faktisk kan tjekkes inden. Det blev bemærket, at der skal også ryddes op udenfor lokalet. Det skrives ind i regler at politivedtægten skal overholdes. Udlejningsregler blev diskuteret og bestyrelsen skal tjekke tidligere beslutninger på afdelingsmøder. Forslaget blev sendt til afstemning: 50 stemmer for, 31 imod og 1 ugyldig. Forslaget vedtaget. Ad. 8 Forslaget er i strid med vedtægter fordi alle har ret til at stille op til de udvalg de har lyst til. Forslaget blev derfor trukket. Ad. 9 a. Lars Ulrik villig til genvalg ingen andre kandidater, så Lars Ulrik valgt b. Bestyrelsesmedlemmerne Brøsen og Susanne Hansbo villige til genvalg Mette Bræmer og Jens Højme stiller op. Ved afstemning blev følgende stemmer afgivet: Brøsen 48, Susanne 44, Mette 24, Jens Højme 47 Brøsen og Jens er valgt ind i bestyrelsen. c. Suppleanter Peter Weng, Marianne Lund, Mette Bræmer og Susanne Hansbo stiller op Ved afstemning blev følgende stemmer afgivet: Marianne 43, Susanne 42, Peter 39, Mette 29, 6 blanke Marianne og Susanne er valgt som suppleanter. Ad 10. Stig Olsen og Kristine Lytje genopstiller. Ingen andre opstiller. Suppleanter: Ingen opstiller Ad 11. Peter Weng stiller op Bertram stiler op som suppleant Begge er valgt

7 Ad 12. Eventuelt Der blev spurgt om vi kan få nye borde og bænke eller renovering af de eksisterende Centrifuge på vaskeriet. Mange vasker håndvask derhjemme og tøjet bliver skyllet ved centrifugering i vaskemaskiner. Kan vi få en centrifuge på vaskeriet? Afdelingsbestyrelsen går videre med det.

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Referat af beboermøde d. 3. maj 2005 Tilstede: Beboere:15 Fra hovedbestyrelsen: Finn Nielsen Fra boligselskabet: Forretningsfører

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

Juni 2015. Skoleparken 1 renoveres for 378 mill. kr. Læs fra side 2. Skal møbler erstattes af almene boliger Læs fra side 10

Juni 2015. Skoleparken 1 renoveres for 378 mill. kr. Læs fra side 2. Skal møbler erstattes af almene boliger Læs fra side 10 Juni 2015 29. ÅRGANG Skoleparken 1 renoveres for 378 mill. kr. Læs fra side 2 Regnvandet i Kildeparken 1 skal direkte i jorden Læs fra side 6 Skal møbler erstattes af almene boliger Læs fra side 10 Foto:

Læs mere

Referat af afdelingsmøde, Islands Plads afdeling 204 Den 23. oktober 2012

Referat af afdelingsmøde, Islands Plads afdeling 204 Den 23. oktober 2012 http://www.islandsplads.dk Referat af afdelingsmøde, Islands Plads afdeling 204 Den 23. oktober 2012 1. Valg af dirigent og referent Anne E. byder velkommen. Karen udpeges til dirigent, Anne S. referent.

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum Til stede var beboere fra 19 lejemål.yderligere 5

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden REFERAT Dania Kollegiet den 29. oktober 2008 fra ORDINÆRT AFDELINGSMØDE (beboermøde) TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30 I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden 0. Gratis øl og vand til de fremmødte

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 1. Velkomst og valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Boligforeningen for alle

Boligforeningen for alle Referat af generalforsamlingen, tirsdag den 3. december 2013, kl. 19.00 i Auditoriet på Hotel Nyborg Strand. Tilstede: Bestyrelsen: Fra administrationen: Beboere: Max Rasmussen, Kurt Bjørnø, Alice Nielsen,

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 Til stede var beboere fra 12 lejemål. Yderligere 3 lejemål var repræsenteret

Læs mere

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012 REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012 1. Valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. Der blev uddelt

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Organisationsbestyrelsens beretning Repræsentantskabsmødet i 2008 Repræsentantskabsmødet i juni 2008 blev indledt af Marianne og Christina fra KAB, et oplæg og foredrag om NABOSKAB. Et projekt der var

Læs mere

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21 2011-05-11, Side 1 af 8 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2011-05-18 Kl. 22:21 Tilstede Ikke tilstede FA09 Parly Henriksen (PH) Lars Larsen (LL) Lisbeth Jallbjørn (LJ) Bjørn Larsen

Læs mere

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00.

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Formanden (HLN) indledte med at byde de fremmødte beboere velkommen.

Formanden (HLN) indledte med at byde de fremmødte beboere velkommen. Referat Ordinært afdelingsmøde i Fortunen Øst Mandag d. 2. maj 2011 kl.19.00 I Bibliotekssalen på Stadsbiblioteket Til stede fra afdelingsbestyrelsen var: Formand: Hanne Lentz-Nielsen (HLN) Næstformand:

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007

Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007 CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag den 9. maj 2007 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Til stede var ca. 135 beboere fra 105 lejemål ud af i alt

Læs mere

REFERAT fra generalforsamling i andelsboligforeningen Bakkelyparken, 8270 Højbjerg

REFERAT fra generalforsamling i andelsboligforeningen Bakkelyparken, 8270 Højbjerg REFERAT fra generalforsamling i andelsboligforeningen Bakkelyparken, 8270 Højbjerg Tid: Onsdag d. 6. marts 2013, kl. 19.00 Sted: Til stede: Holme Lokalcenter, Nygårdsvej 34, 8270 Højbjerg På generalforsamlingen

Læs mere

The Realm of Adventurers

The Realm of Adventurers REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I TROA Formål: Flytning til nye lokaler Torsdag d. 21. maj 2015 kl 19:00 på Godthåbsgade 8A FORMALIA Til stede: 39 stemmeberettigede. Derudover 3 repræsentater

Læs mere

Referat ved afdelingsmøde d. 26.3.2014

Referat ved afdelingsmøde d. 26.3.2014 Referat ved afdelingsmøde d. 26.3.2014 Stemmer til rådighed: 56 Deltagere: 31 (fordelt på 28 husstande), samt 4 medarbejdere fra SAB Der skal gøres opmærksom på, at alle de 56 til rådighedsværende stemmer

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG. Boligbladet April 2003 BLADET. 14. årgang. > Repræsentantskabsmøde: Læs beretningen side 2-6

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG. Boligbladet April 2003 BLADET. 14. årgang. > Repræsentantskabsmøde: Læs beretningen side 2-6 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET Boligbladet April 2003 14. årgang > Repræsentantskabsmøde: Læs beretningen side 2-6 TEMA: REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2003 Fortsat nej til salg og stadig ja Arbejdernes

Læs mere

Tranevænget Afdeling 1 i Tranemosegård

Tranevænget Afdeling 1 i Tranemosegård Referat af afdelingsmøde i afdeling 1 Tranemosegård den 9. september 2014. Til stede var 96 lejermål et lejermål var gået kl. 19.02, så 95 stemmeberettigede lejermål. 1. Valg af dirigent Steen Hansen blev

Læs mere