BOLIGKONTORET FREDERICIA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BOLIGKONTORET FREDERICIA"

Transkript

1 BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 24.. august 2011, kl på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen, Flemming Lorenzen, Rita Jensen, Verner Zachariassen, Poul Erik Poulsen, Bent Klindt Andersen, Solveig Damkjær, Else-Marie Gøhns, Edvin Steiness, Jonna Hansen, Jørgen Andersen, Gitte Christiansen, Torsten Mørck, Kirsten Sørensen, Jimmy Andersen, Anker Warncke, Jytte Matthiesen, Connie Lauridsen,Lone Jensen, Lone Löyche, Allan Deluga, Preben Lærche og Finn Muus. Afbud: Bent Klindt Andersen - Verner Zachariassen - Anker Warncke Dagsorden til bestyrelsesmøde 1. Godkendelse af referater fra bestyrelsesmøde d. 22. juni 2011 Indstilling: Til godkendelse. Beslutning: Godkendt 2. Diverse informationer fra BL Forsøgs- og udviklingsmidler efter almenboligloven Socialministeriet modtager nu ansøgninger om tildeling af forsøgs- og udviklingsmidler efter lov om almene boliger m.v. 144, stk. 3. Ansøgningsfristen er torsdag den 1. september 2011 Socialministeriet kan med almenboliglovens forsøgsbestemmelse yde tilskud til projekter, som medvirker til at udvikle den almene boligsektor og dennes samspil med det øvrige boligmarked. Der er i perioden afsat 10 mio. kr. årligt til igangsættelse, evaluering og formidling af forsøg i den almene boligsektor - både i nybyggeriet og det eksisterende byggeri. En del af midlerne fordeles efter en ansøgningsrunde, der sigter mod forsøgs- og udviklingstemaerne for Socialministeriet forventer i år på baggrund af denne udmelding af temaer at give tilskud i størrelsesordenen kr kr. til 5-8 projekter. Derudover har Socialministeriet løbende mulighed for at støtte og igangsætte relevante forsøgsprojekter. 1

2 Formålet med forsøgs- og udviklingsmidlerne er, at der skabes og udbredes ny viden indenfor det almene byggeri og den almene sektor, så det også i fremtiden kan sikres, at almene boliger udgør et attraktivt og konkurrencedygtigt tilbud på boligmarkedet. I 2011 prioriterer Socialministeriet fortrinsvis at støtte projekter indenfor 3 temaer: 1. Energi og totaløkonomi 2. Effektivisering af byggeprocessen 3. Fremtidssikring og social bæredygtighed Ansøgningsskema, vejledningsbrev m.m. kan ses på Socialministeriets hjemmeside her Nyt om energimærkning (EMO) Siden der for et par år siden var kritik af den gældende energimærkningsordning, har Energistyrelsen forholdt sig til den rejste kritik og gennem forhandlinger med ordningens forskellige aktører (herunder BL) gennemført en række ændringer af ordningen. Disse ændringer er fastlagt i 2 bekendtgørelser: Bek. nr. 61 af 27/ om energimærkning af bygninger og Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om gebyrer og honorarer for ydelser efter lov om fremme af energibesparelser i bygninger (endnu ikke udstedt). En af de væsentligste ændringer i forhold til de tidligere regler er, at energimærkning fremover vil kunne baseres på det faktiske (målte) forbrug i stedet for det teoretisk beregnede energiforbrug i ejendommen. Denne ændring forventes at billiggøre udfærdigelsen af energimærket. Enfamiliehuse (herunder række/kædehuse) opført 25 år før energimærkningen eller senere, kan energimærkes uden en bygningsgennemgang. Enfamiliehuse, hvor byggetilladelsen er udstedt efter 1. april 2006, kan kun energimærkes uden bygningsgennemgang, hvis huset blev energimærket i forbindelse med byggeriets godkendelse. De fleste af ændringerne er trådt i kraft, men netop muligheden for udarbejdelsen af energimærkninger efter målt energiforbrug træder i kraft fra 1. oktober Den forsinkede ikrafttrædelse skyldes, at denne ændring forudsætter udvikling og test af nye IT-systemer. Efter de nye regler vil energimærkning have en gyldighed på op til 10 år. Gyldighedsperioden afhænger af de mulige besparelser. Hvis der identificeres energibesparelser med tilbagebetalingstid under 10 år svarende til mere end 5 % af det årlige, beregnede energiforbrug, er gyldigheden 7 år. Hvis der er færre energibesparelser, forlænges gyldigheden til 10 år. Gyldigheden af energimærkninger, der baseres på det målte energiforbrug fastholdes dog på fem år i alle tilfælde. Dette begrunder Energistyrelsen med, at der ved disse energimærkninger vil være større fokus på driftsmæssige forhold til gengæld for en mindre dybtgående registrering af bygningskomponenter. Energimærkningen vil derfor i højere grad lægge op til samspil med driftsorganisationen af bygningen, hvilket begrunder behovet for en hyppigere opdatering. Energimærkninger udarbejdet i perioden den 1. september 2006 til den 31. januar 2011 er gyldige i 7 år. Energimærkninger udarbejdet før den 1. september 2006 er gyldige i 5 år. 2

3 fortsat Med de ændringer, som træder i kraft den 1. oktober 2011, kan der ikke på kortere sigt forventes væsentlige forenklinger af energimærkningen. BL har samarbejdet med flere almene boligorganisationer om input til Energistyrelsens udredningsarbejde for at smidiggøre og billiggøre ordningen, og der er som nævnt opnået visse resultater af denne indsats. BL fortsætter med at arbejdet for forenklinger. Til Orientering: Taget til efterretning 3. Diverse meddelelser fra Landsbyggefonden. - Vi er af Landsbyggefonden blevet bedt om at være med i afprøvningen af det nye digitale indberetningssystem for renoveringsstøtteordningen. Praktisk betyder det at de sager vi skal have indberettet i efteråret 2011 vil ske elektronisk. Landsbyggefonden vil i den forbindelse komme og give os en introduktion til programmet. - Landsbyggefonden har henvendt sig på baggrund af regeringens overvejelser om et vækstinitiativ med ca. 2 milliarder kr. mere til renoveringer via Landsbyggefonden. Vi vil på den baggrund se om der er en mulighed for at få skema A indberettet på såvel afdelingerne i i Sønderparken Korskærparken Hasselhøj - Nestlegaarden og afd. 502 i indeværende år. Antal ledige lejligheder pr. 1. juli Antallet af ledige lejligheder pr. 1. juli 2011 hos almene boligorganisationer er opgjort til Det er 100 flere end ved undersøgelsen pr. 1. juni Af de ledige lejligheder pr. 1. juli 2011 er beliggende i 38 regionalt vanskeligt stillede kommuner. Besvarelsesprocenten er på landsplan 99,65 %. På Landsbyggefondens hjemmeside er besvarelsesprocenten opgjort kommunevis og for alle boligorganisationerne. Region / kommune Familie Ældre Ungdom I alt Procent Billund ,48 Sønderborg (173) 3,02 Tønder (3) 2,15 Esbjerg (6) 0,16 Varde (6) 1,20 Vejen ,14 Aabenraa (52) 2,15 Fredericia (28) 0,88 Kolding (26) 1,66 Vejle (104) 1,67 Boligkontoret Fredericia: 300 / / / / 1 ledig 313 / 4 ledig 312 / 1 ledig 323 / 4 ledig 406 / 1 ledig 408 / 5 ledig 517 / 2 ledig. Til orientering: Taget til efterretning 3

4 4. Gennemgang af renoveringsprojekter ved Anker S. Kristensen fra Rambøll Ved Anker S. Kristensen. Herunder Aktiviteshuset i Sønderparken og Korskærparken samt byggepladsvej i Sønderparken. Indstilling: Til orientering 5. Nyt fra underudvalget / Logoudvalget Underudvalget har afholdt møde med Henrik Væver fra Image Consult den 16. august. / Ved Edvin Steiness Indstilling: Nyt møde er aftalt til den 10. oktober. 6. Almene Boligdage Vi har modtaget deltagerkortene til almene boligdage den 2 3. september. Som aftalt vil der være fælles transport sammen med BOVIA. Bussen vil afhente os kl på adressen Vesterbrogade 4. Ankomst Bella Centeret København kl. ca Der vil være morgenmad ombord på bussen. Hjemtransporten den 3. september er planlagt til kl Indstilling: Til orientering 7. Rapport fra konsulentfirmaet JANUS vedr. ny organisering Konklusion er vedhæftet Indstilling: Til orientering 4

5 8. Renovering og ombygning af administrationsbygningen Uddrag af byggereferat PROJEKTSTATUS a. PNI og FHJ fremlagde igangværende tekniske tegninger a b. Der blev orienteret om projektændringer i forhold til projektforslag af 20. juni 2011 a. Elevator mod øst er flyttet og rykket fri af gavl grundet højden overstiger gavlen. b. Stålforstærkning af gulv mod vibration. Det gøres opmærksom på at dæk er dimensioneret til tidligere beskrevne antal mødedeltagere. Der kan altså ikke laves biografopstilling i det store mødelokale til mere end 50 deltagere. c. Solceller placeres som et sammenhængende bånd grundet økonomi til inddækning mod tidligere opdelt i 5 felter. Der har været afholdt møder med myndigheder hvor flg. blev vendt: a. Tagetagen kan energiberegnes som en selvstændig bygning enten iht. krav i BR 2010 eller BR 2015 (25% lavere energiforbrug end BR 2010 krav) b. Sorte engoberede tegl er ikke et problem i forhold til gældende lokalplan c. Brand. Bestyrelseslokale mangler pga. 30 personer en tredje redningsåbning. Dette kan klare ved enten et nyt vindue i vestgavl eller etablering af ABA anlæg. Det blev på mødet at besluttetat lade økonomi være afgørende for valg af løsning Energiforhold i Projektet a. Solceller. PNI fremviste eksempel på de valgte sorte monokrystallinske solceller, da de giver den bedste effekt til prisen. Det vurderes at anlægget på ca. 75m2 kan levere kwh, hvilket svarer til et elforbrug på kr/år. b. Belysning. MWK fremlagde eksempler på LED belysningskilder. Effekten på LED er dog endnu ikke optimal endnu. Anvendelse af LED-belysning vil primært blive medtaget i projekt som fremviste nedhængte lysarmaturer for at opnå det bedste forhold mellem effekt og tilbagebetalingstid. c. Vinduer: FHJ fremviste eksempler på træ-alu med hhv en effektiv og en mindre effektiv kuldeafbrydelse. HL meddelte at hun i aktuelt projekt ikke havde kunnet konstatere en prisforskel på de to produkter. Vinduers g-værdi er 0,4 og har en farve der ikke afviger væsentligt fra eksisterende og som har en god og naturlig lys/farve-transmittans. Vinduer har lydglas på 1. sal mod syd. d. Solafskærmning. PNI fremviste solindfaldsstudier fra forskellige årstider og tidspunkter. Det kunne konkluderes at vægge mod øst ville blive udsat for sol (specielt fra ovenlys) i sommerperioden omkring kl , hvilket især kan påvirke AV- fremvisning bestyrelseslokale, da denne væg er tiltænkt AV-væg. I det store mødelokale vil der være et mindre problem på AV- væggen mod vest i ganske få morgentimer (fra karnapper). Det blev foreslået at op sætte solgardin/lammeller i nicher og manuelt styrede indvendige solgardiner i ovenlys ifm. ønske om mørklægning. 5

6 01.03 TIDSPLAN Det blev fremlagt ønske om at byggeriet af hensyn til økonomi mv. først skulle igangsættes feb./marts Udbud kan følgeligt foreslås udsendt primo november Dette skal dog endeligt afklares med bygherre. Indstilling: Til godkendelse Beslutning: Godkendt 9. Meddelelser fra formanden Tillykke til Lone Löyche med hendes 60 års fødselsdag. Der er i den forbindelse givet en gave fra organisationen. Der er generalforsamling i Fredericia fjernvarme den 13. september. Flemming Lorenzen sender en mail til alle bestyrelsesmedlemmer hvor der kan give en tilbagemelding om deltagelse i mødet. BOLIND vil gerne inviterer bestyrelsen på en besigtigelses tur til KVICK køkkens fabrik. I forbindelse med afdelingsmøderne skal man som dirigent være opmærksom på, at der kan komme spørgsmål vedr. brug af oparbejdede overskud i afdelingerne. Beløbene kan bruges som en indtægt i afdelingerne.. Der arbejdes videre med en besigtigelse af KVICK køkkener. 10. Administrativt nyt til orientering / beslutning - Der er udarbejdet et oplæg til beretning for vore afdelingsbestyrelser som er sendt ud. - Der er afholdt møde med Energiudvalget som har drøftet det videre arbejde med EMO ordningen som kommer i udbud sammen med Bovia Kolding, i oktober måned. Udvalget deltog desuden i et byggeudvalgsmøde den 22. august med rådgivere. - Der er afholdt møde i Forvaltningsrevisionsudvalget hvor der nu er drøftet og besluttet 32 målsætninger til fremlæggelse for bestyrelsen. I en sammenhæng med målsætningerne vil vi administrativt gå i gang med at udarbejde forretningsgange for områderne, når målsætningerne er godkendt af bestyrelsen. Næste møde i udvalget som afholdes den 5. oktober, hvor de udarbejde målsætninger læses igennem forinden de forelægges bestyrelsen. 6

7 fortsat - Vore boligorganisationer er nu også lagt sammen i vort administrative system så alt nu ligger i Boligkontoret Fredericia. - Ny server vil være på plads ved udgangen af september måned. I forbindelse med vort forsøg med afd. bestyrelser vil de få en mail som får en anden adresse, således at vor mailserver ikke bliver berørt af problemer med vira og spam. - Formanden for Boligkontoret og formanden for Seniorbo Fredericia har besigtiget Elektrolux grunden sammen med undertegnede. Grunden har et areal på m2. - Landsbyggefonden har godkendt vore nye afdelingsnumre. - Der er opsat videoovervågning på Pavillonen i Korskærparken og Sønderparken. - Opgørelse af vores henlæggelser på trækningsretten og dispositionsfond / ved Preben Lærche. Indstilling: Til orientering 11. Lukkede sager Beslutning: 12. Tilbagemeldinger fra udvalgene a) Energiudvalget / ved Verner Zachariassen / Flemming Nis Lorenzen b) Medieudvalget / ved Torsten Mørck c) Seniorboudvalget / Ved Edvin Steiness d) Sammenlægningsudvalget Ved Lis Gregersen e) Forvaltningsrevisionsudvalg Ved Anker Warncke / Finn Muus f) Kursusudvalget Ved Gitte Christiansen. Beslutninger og indstillinger fra udvalgene kan ses under punkt 13 og 14. 7

8 13. Indstilling fra Energiudvalget Energiudvalget anbefaler at Hovedbestyrelsen overfor bygningsinspektører og afdelingsbestyrelser anbefaler, at man ved udskiftning af komfurer skifter til energibesparende komfurer (evt. induktionskomfurer) som er væsentligt billiger i strømforbrug, ligeledes at man ved udskiftning af køle-fryserskabe udskifter til AAA mærket skabe, til toiletter kan man i dag få besparende indsat til lavere vandforbrug. Indstilling: Til godkendelse Beslutning: Godkendt som en anbefaling. 14. Indstilling fra Kursusudvalget Forslag: 13. oktober Budget og regnskab 27. oktober Budget og regnskab 10. november Hvem bestemmer hvad 17. november - Hvem bestemmer hvad 2. Planlægning af IT-kurser for bestyrelsesmedlemmer Forslag: 3. oktober IT-kursus i brug af Outlook 3. Opfølgning på Voksen Pædagogisk grunduddannelse herunder indstilling til bestyrelsen om dækning af udgifter. Pris kr Beslutning: Datoer for afholdelse af kurser blev godkendt. Introaften for nyvalgte aftales i sammenlægningsudvalget. Bestyrelsen godkendte udgiften og besluttede at der skal arbejdes videre med en uddannelse i voksen pædagogik. Formanden Gitte Christiansen tager kontakt til AOF. 15. Eventuelt Næste bestyrelsesmøde den 26. oktober kl Lis Gregersen Flemming Lorenzen Finn Muus Formand Næstformand Direktør 8

BOLIGKONTORET FREDERICIA

BOLIGKONTORET FREDERICIA BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 22. juni 2011, kl. 19.00 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen, Flemming Lorenzen, Rita Jensen,

Læs mere

BOLIGKONTORET FREDERICIA

BOLIGKONTORET FREDERICIA BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. april 2012, kl. 18.30 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen, Flemming Lorenzen, Rita Jensen,

Læs mere

BOLIGKONTORET FREDERICIA

BOLIGKONTORET FREDERICIA BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 9. oktober 2013, kl. 18.30 i Administrationen Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen, Flemming Lorenzen, Rita

Læs mere

BOLIGKONTORET FREDERICIA. Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 15. april 2014, kl. 18.30 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia

BOLIGKONTORET FREDERICIA. Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 15. april 2014, kl. 18.30 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 15. april 2014, kl. 18.30 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen, Flemming Lorenzen, Rita Jensen,

Læs mere

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 19-12-2014 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Ekstraordinært Organisationsbestyrelsesmøde den 28. juni 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141

Ekstraordinært Organisationsbestyrelsesmøde den 28. juni 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Ekstraordinært Organisationsbestyrelsesmøde den 28. juni 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Inviterede Laurits Roikum, Kaj Jørgensen, Bjørn Kalmark Andersen, Andreas Røpke, Hanne Wolf Stephensen, Poul Larsen,

Læs mere

Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18

Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18 AB bladet Nr. 1 - April 2015 Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18 Læs side 7-8 16. årgang Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk eller mail til info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg: Grethe

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

december 2011 8. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO

december 2011 8. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO december 2011 8. årgang nr. 2 NAB SØBO Nyt Nyt Beboerblad for de almene boligorganisationer Nordborg Andelsboligforening NAB Boligforeningen SØBO 8. årgang nr. 2. December udgaven 2011. Bladet udsendes

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Referat organisationsbestyrelsesmøde

Referat organisationsbestyrelsesmøde Referat organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 22. oktober kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud: Henrik

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

LEJLIGHEDEN. Ny organisation, ny fremtid, nyt blad

LEJLIGHEDEN. Ny organisation, ny fremtid, nyt blad LEJLIGHEDEN B E B O E R B L A D F O R B O L I G K O N T O R E T I F R E D E R I C I A 2 2 0 11 Ny organisation, ny fremtid, nyt blad Nyt indhold og frisk layout skal symbolisere nyt, fælles fodslag s.

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

AB bladet 12. årgang nr. 1

AB bladet 12. årgang nr. 1 AB bladet 12. årgang nr. 1 Nyt byggeri: Nu er byggeriet af 12 nye almene familieboliger startet på Buskelundhøjen Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre Referat Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre Til stede: Christian Thode, Marianne Salomonsen, Bent Møller Knudsen,

Læs mere

Lejligheden. Boliggarantibevis s. 14 På job med en varmemester s. 15 Nyt fra Energiudvalget s. 18 Fredericianer på Borgen s. 24

Lejligheden. Boliggarantibevis s. 14 På job med en varmemester s. 15 Nyt fra Energiudvalget s. 18 Fredericianer på Borgen s. 24 Lejligheden Beboerblad for boligkontoret i Fredericia 3 2011 AV min varmeregning! Kirsten Marie Nielsen undrer sig over sin store varmeregning. Fjernvarmeselskabets direktør giver hende en forklaring s.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.13.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 2.

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 2. Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. L 2. december 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for perioden 1/1 2011 30/6 2012

Bestyrelsens årsberetning for perioden 1/1 2011 30/6 2012 Bestyrelsens årsberetning for perioden 1/1 2011 30/6 2012 Repræsentantskabsmødet den 12. december 2012 BESTYRELSENS BERETNING INDLEDNING Afdelingerne Velkommen til årets repræsentantskabsmøde. Vordingborg

Læs mere

REFERAT af 4. september 2013

REFERAT af 4. september 2013 REFERAT af 4. september 2013 Bestyrelsesmøde nr. 69 i BO-VEST Malervangen 1, Glostrup. Torsdag den 4. september 2013 kl. 16.30 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen. Flemming Balle og Ellen Højgaard Jensen

Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen. Flemming Balle og Ellen Højgaard Jensen Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen (under punkt 1-14), Bjarne Krohn

Læs mere

1. Forord. undersøge behovet for eventuelle ændringer af Huseftersynsordningen. Udvalget forventes at afslutte sit arbejde i foråret 2010.

1. Forord. undersøge behovet for eventuelle ændringer af Huseftersynsordningen. Udvalget forventes at afslutte sit arbejde i foråret 2010. Årsberetning 2009 1 2 1. Forord I 2009 har der atter både internationalt og nationalt været meget opmærksomhed omkring energibesparelser. På europæisk plan er der arbejdet videre med et recast af Bygningsdirektivet,

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Karl Neumann, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt Claus Heje (Albertslund Kommune)

Karl Neumann, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt Claus Heje (Albertslund Kommune) Albertslund Boligselskab 15. august 2014 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 11. august kl. 17.00 Deltagere: Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Poulsen, John Christiansen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere