FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 16. juni 2009 Kl Gentofte Hospital, Auditorium, mødelokale C, opgang 10, Niels Andersens Vej 65, 2900 Hellerup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 16. juni 2009 Kl. 7.30 Gentofte Hospital, Auditorium, mødelokale C, opgang 10, Niels Andersens Vej 65, 2900 Hellerup"

Transkript

1 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 16. juni 2009 Kl Gentofte Hospital, Auditorium, mødelokale C, opgang 10, Niels Andersens Vej 65, 2900 Hellerup Møde nr. 7 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay Mortensen Kirsten Lee Trine Petersen Benedikte Kiær Allan Schneidermann Birgitte Kjøller Pedersen Henrik Thorup Jørgen Christensen Bent Larsen Knud Andersen Bente Møller Fraværende: Knud Andersen Bent Larsen ved sag nr. 1 og sag nr. 15 1

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig godkendelse af Årsberetning 2008 for Region Hovedstaden Økonomirapport Sundhedsplan Afrapportering fra underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdet om anvendelse af tvang i psykiatrien Afrapportering fra underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdet om anvendelse af medicinering i psykiatrien Etablering af PsykInfo i Region Hovedstaden Handlingsplan for den regionale udviklingsplan Analyse af Københavns Lufthavns betydning Rapport om miljøvenlige busser i Region Hovedstaden Afrapportering fra underudvalget vedrørende regional udvikling effektivitet i regionens lokalbaner og regionale busruter Afrapportering fra underudvalget vedrørende regional udvikling udfordringer og handleplaner med hensyn til uligheder i uddannelsesadfærd blandt unge og unge voksne i Region Hovedstaden Støtte til uddannelsesprojekt Udvikling med Udsigt Henvendelse fra regionsrådsmedlem Lars Engberg (A) om en redegørelse fra administrationen om regionens muligheder for at få flere unge gennem erhvervsuddannelser Henvendelse fra regionsrådsmedlem Kirsten Lee (B) og regionsrådsmedlem Bent Larsen (V) om ungdomsuddannelser i Region Hovedstaden Finansiering af implementering af praksisplanerne Investeringsbevilling til indledende undersøgelser, analyser, idéoplæg m.v. i relation til implementering af Hospitals- og Psykiatriplanerne Investeringsbevillinger til kræftbehandling Bevilling til udvidelse af Kirurgisk Ambulatorium på Hvidovre Hospital Sammenlægning af den arbejdsmedicinske funktion på Bispebjerg Hospital 72 2

3 20. Investeringsbevilling til opgradering af nødstrømsanlæg på Hillerød Hospital Forslag til sygehusplan Region Nordjylland Udtalelse til statsforvaltningen i klagesag indgivet af regionsrådsmedlem Bent Larsen (V) Lejekontraktsag (FORTROLIG) Lejekontraktsag (FORTROLIG) Overdragelse af institution (FORTROLIG) Udbudssag (FORTROLIG) Meddelelser 92 3

4 Den 16. juni 2009 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 1 ENDELIG GODKENDELSE AF ÅRSBERETNING 2008 FOR REGION HOVEDSTADEN ADMINISTRATIONENS INDSTILLING at tekst og layout for årsberetningen 2008 for Region Hovedstaden godkendes som grundlag for trykning af publikationen. RESUME Årsregnskabet 2008 omfatter dels en generel beretning og dels en formel del svarende til indenrigs- og socialministeriets regler. I forbindelse med behandlingen af årsregnskabet godkendtes tekstforslaget til den generelle beretning med enkelte redaktionelle rettelser. Tekst og layout forelægges til endelig godkendelse. SAGSFREMSTILLING Baggrund Årsregnskabet for 2008 blev godkendt på regionsrådets møde den 26. maj 2009, således at årsberetningens generelle tekst blev godkendt med enkelte redaktionelle rettelser, idet det endelige forslag til tekst og layout skulle forelægges for forretningsudvalget i juni På side 19 og 20 i årsberetningen er der, som besluttet i forretningsudvalget den 18. maj 2009, suppleret med informationer om rekruttering og fastholdelse. Tekstændringen er markeret med streg i marginen. Herudover er detn foreliggende udgave gennemskrevet for sproglige og layout-mæssige ukorrektheder. SAGEN AFGØRES AF Forretningsudvalget. 4

5 FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Udgået. Knud Andersen (V) og Bent Larsen (V) deltog ikke i sagens behandling. Bilagsfortegnelse: 1. Udkast til Årsberetning 2008 med markering på side 19 og 20 (FU) Sagsnr:

6 Den 16. juni 2009 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR ØKONOMIRAPPORT 2009 ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet godkender tillægsbevillingerne som specificeret i underbilag 1 og 2 til rapporten, og 2. at regionsrådet i øvrigt godkender økonomirapporten. RESUME I sagen redegøres for det forventede årsresultat for Samtidig søges om godkendelse af en række bevillingsændringer. På sundhedsområdet forventes merudgifter på 65 mio. kr. mod forventet 90 mio. kr. ved 1. økonomirapport. Hvis der foretages midtvejsregulering af medicingarantiordningen i 2009 forværres resultatet væsentligt. Merudgifterne vedrører blandt andet almen lægehjælp og speciallægehjælp på praksisområdet, sygehusmedicin, hjemmerespiratorpatienter og udgifter til socialog sundhedsassistentelever. Omvendt forventes et væsentligt mindreforbrug på medicintilskudsordningen på praksisområdet. En del af problemstillingerne vedrørende merudgifter er rejst i forbindelse med forhandlingerne med regeringen om økonomien i 2010, og det kan ikke udelukkes, at finansieringen delvis afklares i forbindelse med økonomiaftalen for Der er ikke i rapporten søgt om tillægsbevilling vedrørende merudgifterne på 65 mio. kr. Merudgiften søges imødegået ved almindelig tilbageholdenhed, og der vil frem mod 3. økonomirapport blive rettet stor opmærksomhed mod udfordringen. Der forventes derudover et merforbrug på Herlev Hospital på 50 mio. kr., der forudsættes overført til Der tegner sig i øvrigt et billede af pres på virksomhedernes økonomiske situation, som kræver stram økonomistyring. Prognosen vedrørende kommunal medfinansiering viser mindreindtægter på 80 mio. kr. Der er dog betydelig usikkerhed om tallet på dette tidspunkt af året. 6

7 Budgettet for social- og specialundervisningsområdet samt det regionale udviklingsområde forventes overholdt. Regionens kassebeholdning er budgetteret til at udgøre 307 mio. kr. ultimo I det vedtagne budget 2009 var forudsat en ultimolikviditet på 124 mio. kr. Rapporten indeholder i øvrigt en række budgetomplaceringer på driftsområdet og budgetomplaceringer og genbevillinger fra 2008 på investeringsområdet. SAGSFREMSTILLING Overblik I 1. økonomirapport 2009 var det prognosen for driftsudgiftsrammen, at der kunne forventes en overskridelse på 90 mio. kr. Status i 2. økonomirapport er, at der nu må forventes en overskridelse på 65 mio. kr. Hvis der i forbindelse med økonomiaftalen for 2010 foretages midtvejsregulering af medicingarantiordningen i 2009, forværres resultatet væsentligt. Ubalancen kan henføres til følgende poster: Ubalance på sundhedsområdet (Mio. kr.) Beløb Virksomheder 50 Virksomheder overføres til Sundhed fælles 110 Administationsområdet 15 Praksis, excl. Medicin 115 Praksis, medicin -175 I alt 65 Med hensyn til virksomhederne indeholder rapporten en forventning om, at budgetterne kan overholdes, bortset fra Herlev Hospital, der forventer et merforbrug på 50 mio. kr., der forudsættes overført til Herlev Hospital har på baggrund af en forventet ubalance i 2009 på ca. 110 mio. kr. igangsat en lang række besparelsesinitiativer. Det er vurderingen, at hospitalet til trods for disse initiativer vil få et underskud på 50 mio. kr., og det vurderes ikke realistisk at der kan iværksættes yderligere initiativer uden alvorlige konsekvenser for patientbehandlingen. Derudover har flere af de øvrige hospitaler oplyst, at der er vanskeligheder med at sikre budgetoverholdelse. Herunder har Hvidovre Hospital udmeldt en sparerunde for at imødegå underskud, ligesom der på Frederiksberg Hospital arbejdes med forskellige ekstraordinære tiltag. 7

8 Det er i øvrigt et generelt træk, at hospitalernes økonomiske situation kræver stor opmærksomhed om økonomistyringen, som blandt er påvirket af personalemangel og virkninger i forbindelse med gennemførelsen af hospitals- og psykiatriplanerne. På sundhedsområdets fælleskonto forventes nu en overskridelse på 110 mio. kr. Det er en forværring på 20 mio. kr. i forhold til 1. økonomirapport. Overskridelsen på 110 mio. kr. vedrører blandt andet sygehusmedicin (50 mio. kr.), social- og sundhedsassistentelever (20 mio. kr.), hjemmerespiratorpatienter (50 mio. kr.) samt en række andre op- og nedadgående poster. På administrationsområdet forventes en merudgift vedrørende tjenestemandspensioner på omkring 15 mio. kr. Efter de senest udarbejdede analyser på praksisområdet får praksisområdet et samlet mindreforbrug i 2009 på 60 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig med et merforbrug på praksisydelser ekskl. medicin på ca. 115 mio. kr., og et mindreforbrug på udgifterne til medicintilskud på 175 mio. kr. Økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner indebærer, at staten samlet for regionerne finansierer 75 % af evt. merudgifter på medicinområdet og tilsvarende skal regionerne samlet tilbagebetale 75 % af et evt. mindreforbrug. Såfremt de øvrige regioner også har mindreforbrug på medicinområdet må det forventes, at regionen i 2009 skal aflevere en del af besparelsen til staten. Foreløbige opgørelser tyder på, at det kan blive tilfældet. I givet fald vil regnskabsresultatet på de samlede 65 mio. kr. på sundhedsområdet blive forværret yderligere. 75 % af mindreudgiften til medicintilskud udgør ca. 130 mio. kr. Det vurderes på nuværende tidspunkt, at den generelle pulje til dækning af aktivitetsstigning i 2009, som oprindelig har været afsat på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter mv., kan dække den aktivitetsstigning, der må forventes på egne hospitaler, samt finansiere den forventede merudgift til sygehusbehandling udenfor regionen. Det indgår, at suspensionen af det udvidede frie sygehusvalg ophører den 1. juli 2009, og at forbruget herefter når et niveau svarende til niveauet før konflikten på sundhedsområdet i foråret Der er den 1.april indgået aftale mellem regeringen og Danske Regioner om tilrettelæggelsen af samarbejdet med de private sygehuse. På grundlag af denne aftale skal der indgås nye prisaftaler for andet halvår På grundlag af aktivitetsopgørelser for de første 3-4 måneder af året forventes mindreindtægter på 80 mio. kr. vedrørende kommunal medfinansiering i forhold til de budgetterede godt 3,3 mia. kr. Der er dog erfaringsmæssigt betydelig usikkerhed om størrelsen af de forventede indtægter på dette tidspunkt af året. 8

9 Bevillingsændringer Der forelægges en række bevillingsændringer i rapporten. Bevillingsændringerne på driftsområdet vedrører blandt andet budgetomplaceringer mellem hospitalerne som følge af gennemførelse af hospitalsplanen m.v. Derudover indeholder rapporten omplaceringer mellem hospitaler og fælleskontoen, herunder udmøntning af puljebeløb mv., der har været afsat under sundhedsområdet som fællesbudget til senere fordeling. Det korrigerede investeringsbudget 2009 udgør efter 1. økonomirapport mio. kr. Efterfølgende er der på regionsrådsmøderne i april og maj måned truffet beslutning i anlægssager, der øger investeringsbudgettet med 43,1 mio. kr. ved kassetræk. Investeringsbudgettet søges i denne rapport endvidere forhøjet med 16,5 mio. kr. som følge af genbevilling af mindreforbrug på baggrund af endeligt regnskab 2008 og med netto 1 mio. kr. som følge af ændringer i de lokale investeringsrammer. Investeringsbudgettet søges dermed samlet forøget med i alt 60,6 mio. kr. i 2. økonomirapport Finansielle poster Efter 1. økonomirapport udgør den budgetterede kassebeholdning 362 mio. kr. Med budgetkorrektioner i 2. økonomirapport udgør ultimobeholdningen 307 mio. kr. svarende til et yderligere budgetteret likviditetstræk på 55 mio. kr. Likviditetstrækket består især af rammeudvidelsen på anlægsbudgettet vedrørende regionsrådets beslutning om igangsættelse af nødvendige investeringer i 2009 samt en rettelse vedrørende overførsler fra 2008 på baggrund af det endelige regnskab. Den budgetterede ultimolikviditet på 307 mio. kr. er større end den forudsatte ultimolikviditet i det vedtagne budget 2009 på 124 mio. kr. De 307 mio. kr. indeholder ikke virkning af rapportens prognose om overskridelse på sundhedsområdet med 65 mio. kr. samt de forventede mindreindtægter for kommunal medfinansiering på 80 mio. kr. og eventuel tilbagebetaling vedrørende medicingarantiordningen 2008 og Der er derudover ikke indregnet krav fra finansministeriet vedrørende restafregningen af den kontante kompensation af mellemværende mellem staten og Region Hovedstaden vedrørende de tidligere Københavns og Frederiksborg amters skatterestancer for tidligere år. Beløbet udgør 145,7 mio. kr. 9

10 Indtægtsdækket forskning Økonomirapporten indeholder en teknisk genbevilling af ubrugte indtægtsdækkede forskningsmidler fra 2008 på i alt 795,5 mio. kr. vedrørende sundhedsområdet, administration samt handicapområdet. Videre proces Af budget- og regnskabssystem for regioner fremgår, at der hvert kvartal udarbejdes en oversigt, der giver en overordnet præsentation af det forventede årsresultat for hvert af de tre regionale aktivitetsområder, som regionernes økonomi er opdelt i. Det indledende afsnit i økonomirapporten vil blive anvendt til opfyldelse af informationsforpligtelsen. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Der forelægges en række bevillingsændringer i rapporten på drifts- og investeringsbudgettet. På driftsområdet er de væsentligste ændringer en række omplaceringer mellem bevillingsområderne og udmøntning af puljebeløb mv., der har været afsat under sundhedsområdet som fællesbudget til senere fordeling. Likviditetsvirkningen i forbindelse med disse omplaceringer er allerede forudsat i det vedtagne budget. Ændringerne på investeringsbudgettet udløser et likviditetstræk på 60 mio. kr. og kan henføres til sager godkendt i 2009 samt til yderligere genbevillinger vedrørende mindreforbrug i 2008, opgjort i det endelige regnskab. Ændringer i de finansielle budgetposter udløser en samlet forbedring på 4 mio. kr. SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. 10

11 FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Der omdeltes notat af 15. juni 2009 om Aftale om regionernes økonomi for Konsekvenser i relation til 2. økonomirapport Anbefales, idet det bemærkes at balancen forværres som følge af midtvejsregulering vedrørende medicintilskud og forbedres ved tilførsel af bloktilskud. Den samlede overskridelse er herefter ca. 150 mio. kr. Knud Andersen (V) deltog ikke i sagens behandling. REGIONSRÅDETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: Økonomirapport 2009 (FU) Sagsnr:

12 Den 16. juni 2009 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 3 SUNDHEDSPLAN ADMINISTRATIONENS INDSTILLING at regionsrådet godkender det foreliggende forslag til sundhedsplan. RESUME Med denne sag forelægges forslag til sundhedsplan til endelig godkendelse. Regionsrådet behandlede på møde den 28. april 2009 forslag til sundhedsplan og godkendte, at forslaget blev forelagt dels Sundhedsstyrelsen til lovbestemt indhentelse af rådgivning fra styrelsen, dels sundhedskoordinationsudvalget i Region Hovedstaden og MED-udvalget for Region Hovedstaden til drøftelse. De indkomne kommentarer til forslaget til sundhedsplan er generelt meget positive og har kun ført til enkelte ændringer i det vedlagte forslag i forhold til det af regionsrådet den 28. april 2009 behandlede forslag. SAGSFREMSTILLING Det følger af sundhedsloven, at regionsrådet skal udarbejde en samlet plan for tilrettelæggelsen af regionens virksomhed på sundhedsområdet. Af lovbemærkningerne fremgår, at planen bl.a. bør indeholde en samlet beskrivelse af regionens sundhedsindsats, sundhedsaftalerne med kommunerne og samarbejdet med praksissektoren. Regionsrådet behandlede på møde den 28. april 2009 forslag til sundhedsplan og godkendte, at forslaget blev forelagt dels Sundhedsstyrelsen til lovbestemt indhentelse af rådgivning fra styrelsen, dels sundhedskoordinationsudvalget i Region Hovedstaden og MED-udvalget for Region Hovedstaden til drøftelse. Planen er udformet som en sammenhængende statusredegørelse for planlægningen på sundhedsområdet i den første valgperiode i regionen. Der er særligt fokus på indsatsen for at skabe mere sammenhængende patientforløb af høj kvalitet. Sundhedsplanen redegør for regionens planer, strategier, politikker og aftaler på sundhedsområdet. Planlægningen er naturligvis en dynamisk proces, og de be- 12

13 skrevne planer revideres i forskellig takt. Beskrivelsen indeholder ikke en status for gennemførelsen af planerne. Sundhedsstyrelsens rådgivning Sundhedsstyrelsen har i vedlagte brev af 27. maj 2009 skrevet, at det er Sundhedsstyrelsens generelle vurdering, at Region Hovedstadens sundhedsplan udgør en god første plan og statusredegørelse for sundhedsområdet i regionen. Det er vurderingen, at sundhedsplanen beskriver alle de væsentlige delelementer i et samlet sundhedsvæsen. Sundhedsstyrelsen har valgt, at styrelsens tilbagemelding er kort og af overordnet karakter, da sundhedsplanen også er overordnet, idet de enkelte områder ofte er beskrevet nærmere i de særskilte planer, strategier mv. Sundhedsstyrelsen skriver, at man kan tilslutte sig regionsrådets politiske hensigtserklæringer, idet de alle beskriver væsentlige udfordringer og udviklingsområder i det danske sundhedsvæsen. Sundhedsstyrelsen finder det positivt, at Region Hovedstaden i sundhedsplanen har fokus på kronisk sygdom og den ældre patient, og at Region Hovedstaden i den fremtidige planlægning har fokus på udarbejdelse en kræftplan og fødeplan. Sundhedsstyrelsen henviser herudover til de af styrelsen afgivne rådgivningssvar i forbindelse med regionens hospitalsplan, psykiatriplan og politik for sundhedsforskning. Sundhedsstyrelsen gør opmærksom på, at anbefalinger for svangreomsorg er offentliggjort, og træder i kraft pr. 1. september Sundhedsstyrelsen oplyser desuden, at rapporteringen af utilsigtede hændelser fra 2010, foruden praksissektoren og kommunerne, også udvides til at omfatte apotekerne og de private ambulancetjenester. Disse faktuelle oplysninger er rettet til i vedlagte forslag til sundhedsplan. Sundhedsstyrelsens rådgivning har ikke ført til yderligere ændringer i vedlagte forslag til sundhedsplan i forhold til det af regionsrådet den 28. april 2009 behandlede forslag. Sundhedskoordinationsudvalgets drøftelse Sundhedskoordinationsudvalget har på møde den 28. maj 2009 drøftet forslag til sundhedsplan. Kommunerne gav udtryk for, at det i planen er svært at skelne vision og målsætninger fra den realiserede virkelighed, og at planen ikke forholder sig til opgaveudviklingen fra hospital til kommuner. Kommunerne ønskede, at det i planen præciseres, at der er tale om status for allerede vedtagne planer og stategier, og at disse rummer en række visioner for sam- 13

14 arbejdet mellem region og kommuner, der er under udvikling og realisering. Der skal således fortsat samarbejdes om at fastlægge opgaveplacering og arbejdsdeling på de forskellige udviklingsområder. Den af kommunerne ønskede præcisering er indarbejdet i indledningen i vedlagte forslag til sundhedsplan. Sundhedskoordinationsudvalgets drøftelser har ikke ført til yderligere ændringer i vedlagte forslag til sundhedsplan i forhold til det af regionsrådet den 28. april 2009 behandlede forslag. MED-udvalget for Region Hovedstadens drøftelse MED-udvalget for Region Hovedstaden har på møde den 20. maj 2009 drøftet forslag til sundhedsplan. MED-udvalget tog planen til efterretning og var generelt positive over for forslaget. Medarbejdersiden fandt, at de mange politikker og planer indeholder mange gode intentioner, men at det er vigtigt at huske at afsætte nok ressourcer til at gennemføre de høje politiske mål. Ledersiden fandt, at sundhedsplanen viser, at der er skabt en god ramme for at sikre et sammenhængende sundhedsvæsen i regionen. Drøftelsen i MED-udvalget for Region Hovedstaden har ikke ført til ændringer i vedlagte forslag til sundhedsplan i forhold til det af regionsrådet den 28. april 2009 behandlede forslag. ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Anbefales. Knud Andersen (V) deltog ikke i sagens behandling. 14

15 REGIONSRÅDETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Udkast til Sundhedsplan med korrekturtegn (FU) 2. Brev af 27. maj 2009 fra Sundhedsstyrelsen med rådgivning vedr. sundhedsplan for Region Hovedstaden 2009 (FU) Sagsnr:

16 Den 16. juni 2009 FORRETNINGSUDVALGET Afrapportering fra underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdet SAG NR. 4 AFRAPPORTERING FRA UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKI- ATRI- OG SOCIALOMRÅDET OM ANVENDELSE AF TVANG I PSY- KIATRIEN ADMINISTRATIONENS INDSTILLING at underudvalgets afrapportering indgår i arbejdet med at nedbringe brugen af tvang, og at tal fra Sundhedsstyrelsen om anvendelse af tvang følges og indarbejdes med en årlig opgørelse i regionens politiske arbejdsprogram (årshjulet). SAGSFREMSTILLING Underudvalget for psykiatri og socialområdet har fået i opdrag at belyse brugen af magtanvendelse i psykiatrien, herunder kortlægge arbejdet med at finde alternativer til brug af bæltefiksering og andre former for magtanvendelse. Underudvalget har drøftet brugen af magtanvendelse og alternativer hertil på tre møder og har set på de grundlæggende principper i psykiatriloven herunder tilladte tvangsindgreb samt anvendelse af tvang i regionen. I Region Hovedstadens Psykiatri er der iværksat en række tiltag for at nedbringe brugen af tvang: Der er nedsat en Komite for Patientrettigheder og Tvang som en del af kvalitetsorganisationen, der skal bidrage til løbende læring, så personalet er rustet til at håndtere de svære etiske situationer i samarbejde med patienten og de pårørende, Erfaringer fra det nationale kvalitetsprojekt om tvang i psykiatrien er ved at blive samlet med henblik på at sprede god praksis til hele psykiatrien, På uddannelsesområdet er der vedtaget en fælles praksis for forebyggelse af konflikter, og der bliver løbende udbudt kurser om kommunikation og fysisk magtanvendelse, Der er udarbejdet fælles retningslinjer for, hvordan patienten skal observeres i de forskellige faser af en indlæggelse for at sikre, at patienten følges tæt med henblik på at mindske brugen af tvang, 16

17 Der er udarbejdet fælles retningslinjer for, hvordan bæltefikserede patienter skal observeres for at bidrage til, at varigheden af bæltefiksering bliver kortere, Der er udarbejdet fælles retningslinjer for eftersamtaler med patienter, hvor der har været anvendt tvang, Der er udarbejdet fælles retningslinjer for såkaldt faldscreening for at mindske antallet af beskyttelsesfikseringer for gruppen af ældre psykiatriske patienter, Der er igangsat en halvårlig overvågning af anvendelse af tvang ud fra de indberettede data til Sundhedsstyrelsen. Udvalget lægger vægt på, at der anvendes mindst mulig tvang, og at der i størst muligt omfang anvendes pædagogiske virkemidler for at undgå tvang. Udvalget lægger desuden vægt på, at der til stadighed sker uddannelse af personalet i reglerne om anvendelsen af tvang i psykiatrien herunder, hvordan tvang kan nedbringes og minimeres. Udvalget finder det positivt, at der arbejdes videre med erfaringerne fra Det nationale kvalitetsprojekt om tvang i psykiatrien og er interesseret i at blive orienteret herom. Endelig foreslår udvalget, at tal fra Sundhedsstyrelsen om anvendelse af tvang følges og indarbejdes med en årlig opgørelse i regionens politiske arbejdsprogram (årshjulet). Det bemærkes, at der i meddelelse nr er givet en orientering om Årsberetning 2008 fra Det Psykiatriske Patientklagenævn for Region Hovedstaden, og at der i meddelelse nr er givet en orientering vedrørende en konkret sag, som har givet Det Psykiatriske Patientklagenævn anledning til kritik. SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Afrapporteringen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Anbefales, idet der udarbejdes nyt kommissorium, der belyser sammenlignelighed i psykiatrien. Knud Andersen (V) deltog ikke i sagens behandling. 17

18 REGIONSRÅDETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien den 29. april 2009 (FU) Sagsnr:

19 Den 16. juni 2009 FORRETNINGSUDVALGET Afrapportering fra underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdet SAG NR. 5 AFRAPPORTERING FRA UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKI- ATRI- OG SOCIALOMRÅDET OM ANVENDELSE AF MEDICINERING I PSYKIATRIEN ADMINISTRATIONENS INDSTILLING at underudvalgets afrapportering indgår i psykiatriens videre arbejde med at kvalificere den medicinske behandling. SAGSFREMSTILLING Underudvalget for psykiatri og socialområdet har i henhold til udvalgets kommissorium drøftet medicinering i psykiatrien, herunder kortlagt mulighederne for at arbejde med alternativer til medicin, mindre brug af medicin og svagere doser. Udvalget har drøftet medicinering i psykiatrien og alternativer hertil på to møder. Udvalget har haft en drøftelse af lægemidler, der anvendes i psykiatrien, typisk kombineret med behandlingsmetoder som psykoterapi, miljøterapi (træning i daglige gøremål) og forskellige sociale foranstaltninger (støtte-kontaktperson, værested m.v.). Udvalget har samtidig set på, hvordan den medicinske behandling kan kvalitetssikres. Udvalget har desuden drøftet nogle konkrete projekter, der har fokus på polyfarmaci (behandling med flere psykofarmaka) herunder patientsikkerhed og medicinering i socialpsykiatrien. Udvalget finder, at medicinering i psykiatrien er et område, der til stadighed skal være genstand for opmærksomhed. Det er udvalgets opfattelse, at der er god dokumentation for effekten af psykofarmaka. Imidlertid finder udvalget også, at bivirkningerne har en karakter, der betyder, at der løbende skal gøres en indsats i forhold til kvalificering af anvendelsen af medicin i psykiatrien. SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. 19

20 ØKONOMISKE KONSEKVENSER Afrapporteringen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Anbefales. Knud Andersen (V) deltog ikke i sagens behandling. REGIONSRÅDETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Afrapportering om medicinering i psykiatrien den 29. april 2009 (FU) Sagsnr:

21 Den 16. juni 2009 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 6 ETABLERING AF PSYKINFO I REGION HOVEDSTADEN ADMINISTRATIONENS INDSTILLING at forslag om etablering af PsykInfo i Region Hovedstaden, herunder kontakt til sundhedskoordinationsudvalget, kommunekontaktudvalget og afslutningsvist kommunerne godkendes. RESUME I forlængelse af beslutning i regionsrådet skal der søges etableret et PsykInfo (et psykiatrisk informationscenter) i Region Hovedstaden i samarbejde med kommunerne. Sagen sættes på dagsorden til mødet i sundhedskoordinationsudvalget i september 2009 og efterfølgende på dagsorden til møde i kommunekontaktudvalget med henblik på drøftelse af, hvordan og hvornår forslaget kan realiseres. PsykInfo et foreslås etableret som en selvejende institution med Region Hovedstadens Psykiatri som initiativtager og deltager i bestyrelsen, men uden særligt ansvar for driften. Der foreslås desuden nedsat en faglig rådgivningsgruppe med bl.a. bruger- og pårørenderepræsentanter, som bl.a. skal være inspirations- og dialoginstans på det psykiatriske område. SAGSFREMSTILLING På baggrund af afrapportering fra underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdet om kvaliteten af information og inddragelse besluttede regionsrådet den 5. februar 2008, at der skal søges etableret et PsykInfo i Region Hovedstaden i samarbejde med kommunerne. PsykInfo er et psykiatrisk informationscenter, hvor patienter, pårørende, borgere m.fl. kan henvende sig for at få information om psykisk sygdom. Aktiviteter i PsykInfo kan være: Bibliotek, Pjecesamling, Månedligt nyhedsbrev, 21

22 Pjecesamling, Tema- og debatarrangementer, Generel rådgivning (ikke patient rettet), Oplysnings- og undervisningstilbud. Det blev ved regionsrådets beslutning påpeget, at det er vigtigt, at kommunerne inddrages aktivt i oprettelsen, samt at der samarbejdes med såvel PsykiatriFonden som bruger- og pårørendeorganisationerne. Det foreslås, at PsykInfo i Region Hovedstaden etableres som en selvejende institution, der ledes af en bestyrelse bestående af repræsentanter fra Region Hovedstadens Psykiatri og kommunerne. Udgiften på 5 mio. kr. deles ligeligt med 2,5 mio. kr. til henholdsvis region og kommuner. Kommunernes andel fordeles efter indbyggertal. Regionsrådet vil blive forelagt et udkast til vedtægter for PsykInfo til godkendelse efter drøftelser med først sundhedskoordinationsudvalget og dernæst kommunekontaktudvalget. I vedtægterne vil bestyrelsens sammensætning samt ledelse og organisering af arbejdet i PsykInfo være beskrevet nærmere. Regionens andel på 2,5 mio. kr. er indarbejdet i budget 2009 og overslagsårene. Det er betinget, at den regionale finansiering først udløses, når der er garanti for kommunal medfinansiering. Region Hovedstadens Psykiatri er initiativtager til etableringen og indgår i bestyrelsen, men har derudover ikke et særligt ansvar for PsykInfo s daglige drift. Den daglige drift varetages af et sekretariat, der ansættes af bestyrelsen. PsykInfo og sekretariatet anbefales placeret i et bynært miljø, fx i København. Der foreslås desuden nedsat en faglig rådgivningsgruppe med repræsentanter fra Region Hovedstadens Psykiatri, kommunerne og bruger- og pårørendeorganisationerne. Rådgivningsgruppen har til formål at være inspirations- og dialoggruppe, at bidrage til at skaffe ressourcer og at øge opmærksomheden om psykiatrien. Herudover samarbejdes med PsykiatriFonden om formidlings- og kommunikationsindsatsen. Det foreslås, at regionen igangsætter en proces for at få inddraget kommunerne. Sagen om etablering af PsykInfo sættes således på dagsorden til mødet i først sundhedskoordinationsudvalget i september 2009 og efterfølgende på dagsorden til møde i kommunekontaktudvalget med henblik på drøftelse af, hvordan og hvornår forslaget kan realiseres. Endelig rettes der i løbet af efteråret henvendelse til alle kommunerne med henblik på en tilbagemelding fra kommunerne om, hvorvidt forslag om etablering af PsykInfo anses som en god ide, herunder om kommunerne vil indgå med finansiering. 22

2. økonomirapport 2010

2. økonomirapport 2010 2. Økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Juni 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...3 Kapitel 2 Bevillingsområder...14

Læs mere

Møde nr. 6. Fraværende: Charlotte Fischer ved sag nr. 2-23 Per Tærsbøl Hans Andersen ved sag nr. 13-23 Peer Wille-Jørgensen ved sag nr.

Møde nr. 6. Fraværende: Charlotte Fischer ved sag nr. 2-23 Per Tærsbøl Hans Andersen ved sag nr. 13-23 Peer Wille-Jørgensen ved sag nr. BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 20. april 2010 Kl. 7.00 mødet var suspenderet mellem kl. 7.50 og kl. 9.50 Amager Hospital, Italiensvej 1, 2300 København S opgang 14, 1.

Læs mere

Kravspecifikation. Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt

Kravspecifikation. Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og formål 2. Region Hovedstadens arbejde med den internationale

Læs mere

Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010

Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 20. april 2010 Sag nr. 2 Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010 1 bilag Foreløbigt Regnskab 2009 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 15. december 2009 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 15

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 15. december 2009 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 15 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 15. december 2009 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 15 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012 Sag nr. Emne: bilag 3. økonomirapport 2012 Region Hovedstaden 2008 Vedtaget af Regionsrådet september 3. økonomirapport 2012 Bilag 1

Læs mere

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr.

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Siden sidst Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Stigende indtægter i 2010 6% i forhold til 2009 Aftale om Cross border

Læs mere

Regional udviklingsstrategi - trafik og infrastruktur. v/ Lars Bosendal, Regional Udvikling

Regional udviklingsstrategi - trafik og infrastruktur. v/ Lars Bosendal, Regional Udvikling Regional udviklingsstrategi - trafik og infrastruktur v/ Lars Bosendal, Regional Udvikling Regional udviklingsstrategi trafik og infrastruktur Indhold Præsentation af Region Sjælland Regional Udvikling

Læs mere

Baggrund for spareplanen

Baggrund for spareplanen Spareplan 2016-2019 Fælles ansvar for sundhed og økonomi - 5 års balance Baggrund for spareplanen Økonomiske udfordring i budget 2015 Stigende udgifter til medicin og nye behandlinger Effektiviseringskrav

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 13.15-14.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Institutionsbesøg...

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer Kapitel 1 Kortlægningens indhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse Danske Regioner Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 15

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 15 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 15 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay Mortensen

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

at nedenstående udviklingsprojekter finansieres via puljen til særlige analyse- og udviklingsaktiviteter.

at nedenstående udviklingsprojekter finansieres via puljen til særlige analyse- og udviklingsaktiviteter. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 24. april 2008 MSK 16 Udmøntning af Analyse- og udviklingspuljen Indstilling: Direktionen indstiller, at nedenstående udviklingsprojekter finansieres

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1

FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 1 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Buch Grønlykke

Læs mere

3. økonomirapport 2015 Bilag 1

3. økonomirapport 2015 Bilag 1 Punkt nr. 1-3. Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -1 af 71 3. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 3. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden September

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007. Sag nr. 1. Emne: 4. Økonomirapport 2007. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007. Sag nr. 1. Emne: 4. Økonomirapport 2007. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007 Sag nr. 1 Emne: 4. Økonomirapport 2007 1 bilag 4. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12

Læs mere

UNDERUDVALGET FOR REGIONAL UDVIKLING. Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg

UNDERUDVALGET FOR REGIONAL UDVIKLING. Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 9. oktober 2007 Kl. 9:30 11:30 Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg Mødelokale: Mødelokale 2 (3. sal) Møde nr. 8 Mødet slut 11.15 Medlemmer:

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 15 Orientering om status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller

Politisk dokument uden resume. 15 Orientering om status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2014 Mads Lund Larsen 15 Orientering om status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller At orientering om status for udbud tages

Læs mere

1. økonomirapport 2011

1. økonomirapport 2011 1. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 1. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden April 2011 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel 2 Bevillingsområder...

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 17 Status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 17 Status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Hans Henrik Christiansen 17 Status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orientering om status for

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Status fra KKR Nordjylland

Status fra KKR Nordjylland Status fra KKR Nordjylland November 2009 KKR Nordjylland Kunsten at skifte hjul, mens man kører Boulevarden 13 9000 Aalborg www.kl.dk/kkr-nordjylland En kort status over de første fire år med Kommunekontaktrådet

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 15

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 15 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 15 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Masterplan - UCC 2020 Campus København

Masterplan - UCC 2020 Campus København NOTAT Masterplan - UCC 2020 Campus København UCC har i 2011 iværksat tre selvstændige, men sammenhængende programmer eller planer, der skal realisere UCC's strategiske mål og samtidig sikre, at UCC kan

Læs mere

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver Januar 2010 Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver KL, januar 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Publikationen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion:

Læs mere

Kapitel 1 Sammenfatning

Kapitel 1 Sammenfatning 4. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12 2.1 Amager Hospital...13 2.2 Bispebjerg Hospital...15 2.3 Bornholms Hospital...17 2.4 Frederiksberg

Læs mere

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014.

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014. Samtlige regioner Sagsnr. 2013-07243 Doknr. 115097 Dato 28. juni 2013 Budgetlægningen for 2014 Til brug for regionernes budgetlægning for 2014 udmeldes hermed fordelingen af bloktilskuddet fra staten.

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 16. september 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 10

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 16. september 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 10 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 16. september 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2 Møde nr. 10 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay Mortensen

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 7. december 2010 Kl. 8.30 Rigshospitalet, opgang 52D, mødelokale AB2 på 2. sal i administrationsbygningen. Møde nr.

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 7. december 2010 Kl. 8.30 Rigshospitalet, opgang 52D, mødelokale AB2 på 2. sal i administrationsbygningen. Møde nr. BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 7. december 2010 Kl. 8.30 Rigshospitalet, opgang 52D, mødelokale AB2 på 2. sal i administrationsbygningen Møde nr. 19 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 JWI 07 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet

Læs mere

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen)

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen) Dagsorden Mødedato: Torsdag den 26. juni 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger.

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger. Notat Til Bestyrelsen Kopi til 24. januar 2008 1/17 Sagsnummer 107178-236356 THECA Sagsbehandler JWI Direkte 36 13 15 60 Fax 36 13 18 96 JWI@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Økonomirapport

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN DAGSORDEN REGIONSRÅDET. Tirsdag den 14. december 2010. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr.

REGION HOVEDSTADEN DAGSORDEN REGIONSRÅDET. Tirsdag den 14. december 2010. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 14. december 2010 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 14 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Hans Toft Henrik Thorup Leila Lindén

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Emne: Endeligt regnskab 2008 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2008 samt godkendelse af 3 anlægsregnskaber

Emne: Endeligt regnskab 2008 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2008 samt godkendelse af 3 anlægsregnskaber REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. september 2009 Sag nr. 1 Emne: Endeligt regnskab 2008 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2008 samt godkendelse af 3 anlægsregnskaber bilag

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe 24-04-2015 13:00. Torben Laurén Niels-Peter Møller. Mette Riegels

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe 24-04-2015 13:00. Torben Laurén Niels-Peter Møller. Mette Riegels DAGSORDEN Den Administrative Styregruppe Den Administrative Styregruppe MØDETIDSPUNKT 24-04-2015 13:00 MØDESTED H2 MEDLEMMER Christian Worm Torben Laurén Niels-Peter Møller Katja Kayser Mette Riegels Sven

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 07.03.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 4. marts 2011 kl. 14.00 - Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul Rosendahl

Læs mere

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden kvalitetspolitik - 1 Hvorfor en kvalitetspolitik?

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet.

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2014 Henrik Visborg Thune 04 Budget 2016, 1. behandling Indstilling: Administrationen indstiller, at budgetforslaget sendes til andenbehandling

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om pris, kvalitet

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Movias arbejde med udmøntning af statens trafikinvesteringsplan intensiveres med udgangspunkt i sagsdokumentets anbefalinger.

Movias arbejde med udmøntning af statens trafikinvesteringsplan intensiveres med udgangspunkt i sagsdokumentets anbefalinger. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 PEG/MLL 10 Initiativer vedrørende udmøntning af statens trafikinvesteringsplan Indstilling: Direktionen indstiller, at Movias arbejde

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 23. april 2015 Region Hovedstaden har den 4. februar 2015

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer Mobilitetsplanlægning et nyt forretningsområde Forretningsplanen Hvorfor mobilitetsplanlægning? Mobilitetsplaner 1 Visionen Movia leverer sammenhængende transportløsninger, der bidrager til mobilitet og

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland.

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Baggrund Den 17. marts 2009 vedtog Folketinget en udvidelse af Sundhedsloven, herunder en udvidelse af patientsikkerhedsordningen,

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Dansk luftfart 2015 - Muligheder og udfordringer. August 2006

Dansk luftfart 2015 - Muligheder og udfordringer. August 2006 Dansk luftfart 2015 - Muligheder og udfordringer August 2006 Oversigt Baggrund Workshop og scenarier Luftfartspolitisk strategi Side 2 Mål for projektet Få sat fokus på luftfarten og skabe et grundlag

Læs mere

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Internationaliseringsudvalg Som led i budgetforliget 2015 blev det besluttet at nedsætte et midlertidigt internationaliseringsudvalg

Læs mere

FOKUS OG FORENKLING MARTS 2014

FOKUS OG FORENKLING MARTS 2014 FOKUS OG FORENKLING MARTS 2014 Princippet vi styrer efter i regionen Politik og ledelse Erhvervsudviklingsstrategi RUP 2.0 Den grønne Metropol Misbrugspolitik Hopp 2020 Pressepolitik Kommunikations politik

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Politisk dokument med resume. 17 Ejerskab og finansiering af trafikanlæg. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument med resume. 17 Ejerskab og finansiering af trafikanlæg. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 19. december 2014 Mads Lund Larsen 17 Ejerskab og finansiering af trafikanlæg Indstilling: Administrationen indstiller, At administrationen i dialog

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Økonomisk genopretning og ny styringsmodel Flerårige økonomiaftaler Genopretning af det offentlige sundhedsbudget

Økonomisk genopretning og ny styringsmodel Flerårige økonomiaftaler Genopretning af det offentlige sundhedsbudget 5. maj 2015 Notat Udfordringer på sundhedsområdet, der bør løses ved økonomiforhandlingerne for 2016 Den 5. maj 2015 indleder Danske Regioner og Finansministeriet de årlige forhandlinger om regionernes

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed fremsendes

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere