FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 16. juni 2009 Kl Gentofte Hospital, Auditorium, mødelokale C, opgang 10, Niels Andersens Vej 65, 2900 Hellerup

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 16. juni 2009 Kl. 7.30 Gentofte Hospital, Auditorium, mødelokale C, opgang 10, Niels Andersens Vej 65, 2900 Hellerup"

Transkript

1 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 16. juni 2009 Kl Gentofte Hospital, Auditorium, mødelokale C, opgang 10, Niels Andersens Vej 65, 2900 Hellerup Møde nr. 7 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay Mortensen Kirsten Lee Trine Petersen Benedikte Kiær Allan Schneidermann Birgitte Kjøller Pedersen Henrik Thorup Jørgen Christensen Bent Larsen Knud Andersen Bente Møller Fraværende: Knud Andersen Bent Larsen ved sag nr. 1 og sag nr. 15 1

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig godkendelse af Årsberetning 2008 for Region Hovedstaden Økonomirapport Sundhedsplan Afrapportering fra underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdet om anvendelse af tvang i psykiatrien Afrapportering fra underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdet om anvendelse af medicinering i psykiatrien Etablering af PsykInfo i Region Hovedstaden Handlingsplan for den regionale udviklingsplan Analyse af Københavns Lufthavns betydning Rapport om miljøvenlige busser i Region Hovedstaden Afrapportering fra underudvalget vedrørende regional udvikling effektivitet i regionens lokalbaner og regionale busruter Afrapportering fra underudvalget vedrørende regional udvikling udfordringer og handleplaner med hensyn til uligheder i uddannelsesadfærd blandt unge og unge voksne i Region Hovedstaden Støtte til uddannelsesprojekt Udvikling med Udsigt Henvendelse fra regionsrådsmedlem Lars Engberg (A) om en redegørelse fra administrationen om regionens muligheder for at få flere unge gennem erhvervsuddannelser Henvendelse fra regionsrådsmedlem Kirsten Lee (B) og regionsrådsmedlem Bent Larsen (V) om ungdomsuddannelser i Region Hovedstaden Finansiering af implementering af praksisplanerne Investeringsbevilling til indledende undersøgelser, analyser, idéoplæg m.v. i relation til implementering af Hospitals- og Psykiatriplanerne Investeringsbevillinger til kræftbehandling Bevilling til udvidelse af Kirurgisk Ambulatorium på Hvidovre Hospital Sammenlægning af den arbejdsmedicinske funktion på Bispebjerg Hospital 72 2

3 20. Investeringsbevilling til opgradering af nødstrømsanlæg på Hillerød Hospital Forslag til sygehusplan Region Nordjylland Udtalelse til statsforvaltningen i klagesag indgivet af regionsrådsmedlem Bent Larsen (V) Lejekontraktsag (FORTROLIG) Lejekontraktsag (FORTROLIG) Overdragelse af institution (FORTROLIG) Udbudssag (FORTROLIG) Meddelelser 92 3

4 Den 16. juni 2009 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 1 ENDELIG GODKENDELSE AF ÅRSBERETNING 2008 FOR REGION HOVEDSTADEN ADMINISTRATIONENS INDSTILLING at tekst og layout for årsberetningen 2008 for Region Hovedstaden godkendes som grundlag for trykning af publikationen. RESUME Årsregnskabet 2008 omfatter dels en generel beretning og dels en formel del svarende til indenrigs- og socialministeriets regler. I forbindelse med behandlingen af årsregnskabet godkendtes tekstforslaget til den generelle beretning med enkelte redaktionelle rettelser. Tekst og layout forelægges til endelig godkendelse. SAGSFREMSTILLING Baggrund Årsregnskabet for 2008 blev godkendt på regionsrådets møde den 26. maj 2009, således at årsberetningens generelle tekst blev godkendt med enkelte redaktionelle rettelser, idet det endelige forslag til tekst og layout skulle forelægges for forretningsudvalget i juni På side 19 og 20 i årsberetningen er der, som besluttet i forretningsudvalget den 18. maj 2009, suppleret med informationer om rekruttering og fastholdelse. Tekstændringen er markeret med streg i marginen. Herudover er detn foreliggende udgave gennemskrevet for sproglige og layout-mæssige ukorrektheder. SAGEN AFGØRES AF Forretningsudvalget. 4

5 FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Udgået. Knud Andersen (V) og Bent Larsen (V) deltog ikke i sagens behandling. Bilagsfortegnelse: 1. Udkast til Årsberetning 2008 med markering på side 19 og 20 (FU) Sagsnr:

6 Den 16. juni 2009 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR ØKONOMIRAPPORT 2009 ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet godkender tillægsbevillingerne som specificeret i underbilag 1 og 2 til rapporten, og 2. at regionsrådet i øvrigt godkender økonomirapporten. RESUME I sagen redegøres for det forventede årsresultat for Samtidig søges om godkendelse af en række bevillingsændringer. På sundhedsområdet forventes merudgifter på 65 mio. kr. mod forventet 90 mio. kr. ved 1. økonomirapport. Hvis der foretages midtvejsregulering af medicingarantiordningen i 2009 forværres resultatet væsentligt. Merudgifterne vedrører blandt andet almen lægehjælp og speciallægehjælp på praksisområdet, sygehusmedicin, hjemmerespiratorpatienter og udgifter til socialog sundhedsassistentelever. Omvendt forventes et væsentligt mindreforbrug på medicintilskudsordningen på praksisområdet. En del af problemstillingerne vedrørende merudgifter er rejst i forbindelse med forhandlingerne med regeringen om økonomien i 2010, og det kan ikke udelukkes, at finansieringen delvis afklares i forbindelse med økonomiaftalen for Der er ikke i rapporten søgt om tillægsbevilling vedrørende merudgifterne på 65 mio. kr. Merudgiften søges imødegået ved almindelig tilbageholdenhed, og der vil frem mod 3. økonomirapport blive rettet stor opmærksomhed mod udfordringen. Der forventes derudover et merforbrug på Herlev Hospital på 50 mio. kr., der forudsættes overført til Der tegner sig i øvrigt et billede af pres på virksomhedernes økonomiske situation, som kræver stram økonomistyring. Prognosen vedrørende kommunal medfinansiering viser mindreindtægter på 80 mio. kr. Der er dog betydelig usikkerhed om tallet på dette tidspunkt af året. 6

7 Budgettet for social- og specialundervisningsområdet samt det regionale udviklingsområde forventes overholdt. Regionens kassebeholdning er budgetteret til at udgøre 307 mio. kr. ultimo I det vedtagne budget 2009 var forudsat en ultimolikviditet på 124 mio. kr. Rapporten indeholder i øvrigt en række budgetomplaceringer på driftsområdet og budgetomplaceringer og genbevillinger fra 2008 på investeringsområdet. SAGSFREMSTILLING Overblik I 1. økonomirapport 2009 var det prognosen for driftsudgiftsrammen, at der kunne forventes en overskridelse på 90 mio. kr. Status i 2. økonomirapport er, at der nu må forventes en overskridelse på 65 mio. kr. Hvis der i forbindelse med økonomiaftalen for 2010 foretages midtvejsregulering af medicingarantiordningen i 2009, forværres resultatet væsentligt. Ubalancen kan henføres til følgende poster: Ubalance på sundhedsområdet (Mio. kr.) Beløb Virksomheder 50 Virksomheder overføres til Sundhed fælles 110 Administationsområdet 15 Praksis, excl. Medicin 115 Praksis, medicin -175 I alt 65 Med hensyn til virksomhederne indeholder rapporten en forventning om, at budgetterne kan overholdes, bortset fra Herlev Hospital, der forventer et merforbrug på 50 mio. kr., der forudsættes overført til Herlev Hospital har på baggrund af en forventet ubalance i 2009 på ca. 110 mio. kr. igangsat en lang række besparelsesinitiativer. Det er vurderingen, at hospitalet til trods for disse initiativer vil få et underskud på 50 mio. kr., og det vurderes ikke realistisk at der kan iværksættes yderligere initiativer uden alvorlige konsekvenser for patientbehandlingen. Derudover har flere af de øvrige hospitaler oplyst, at der er vanskeligheder med at sikre budgetoverholdelse. Herunder har Hvidovre Hospital udmeldt en sparerunde for at imødegå underskud, ligesom der på Frederiksberg Hospital arbejdes med forskellige ekstraordinære tiltag. 7

8 Det er i øvrigt et generelt træk, at hospitalernes økonomiske situation kræver stor opmærksomhed om økonomistyringen, som blandt er påvirket af personalemangel og virkninger i forbindelse med gennemførelsen af hospitals- og psykiatriplanerne. På sundhedsområdets fælleskonto forventes nu en overskridelse på 110 mio. kr. Det er en forværring på 20 mio. kr. i forhold til 1. økonomirapport. Overskridelsen på 110 mio. kr. vedrører blandt andet sygehusmedicin (50 mio. kr.), social- og sundhedsassistentelever (20 mio. kr.), hjemmerespiratorpatienter (50 mio. kr.) samt en række andre op- og nedadgående poster. På administrationsområdet forventes en merudgift vedrørende tjenestemandspensioner på omkring 15 mio. kr. Efter de senest udarbejdede analyser på praksisområdet får praksisområdet et samlet mindreforbrug i 2009 på 60 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig med et merforbrug på praksisydelser ekskl. medicin på ca. 115 mio. kr., og et mindreforbrug på udgifterne til medicintilskud på 175 mio. kr. Økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner indebærer, at staten samlet for regionerne finansierer 75 % af evt. merudgifter på medicinområdet og tilsvarende skal regionerne samlet tilbagebetale 75 % af et evt. mindreforbrug. Såfremt de øvrige regioner også har mindreforbrug på medicinområdet må det forventes, at regionen i 2009 skal aflevere en del af besparelsen til staten. Foreløbige opgørelser tyder på, at det kan blive tilfældet. I givet fald vil regnskabsresultatet på de samlede 65 mio. kr. på sundhedsområdet blive forværret yderligere. 75 % af mindreudgiften til medicintilskud udgør ca. 130 mio. kr. Det vurderes på nuværende tidspunkt, at den generelle pulje til dækning af aktivitetsstigning i 2009, som oprindelig har været afsat på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter mv., kan dække den aktivitetsstigning, der må forventes på egne hospitaler, samt finansiere den forventede merudgift til sygehusbehandling udenfor regionen. Det indgår, at suspensionen af det udvidede frie sygehusvalg ophører den 1. juli 2009, og at forbruget herefter når et niveau svarende til niveauet før konflikten på sundhedsområdet i foråret Der er den 1.april indgået aftale mellem regeringen og Danske Regioner om tilrettelæggelsen af samarbejdet med de private sygehuse. På grundlag af denne aftale skal der indgås nye prisaftaler for andet halvår På grundlag af aktivitetsopgørelser for de første 3-4 måneder af året forventes mindreindtægter på 80 mio. kr. vedrørende kommunal medfinansiering i forhold til de budgetterede godt 3,3 mia. kr. Der er dog erfaringsmæssigt betydelig usikkerhed om størrelsen af de forventede indtægter på dette tidspunkt af året. 8

9 Bevillingsændringer Der forelægges en række bevillingsændringer i rapporten. Bevillingsændringerne på driftsområdet vedrører blandt andet budgetomplaceringer mellem hospitalerne som følge af gennemførelse af hospitalsplanen m.v. Derudover indeholder rapporten omplaceringer mellem hospitaler og fælleskontoen, herunder udmøntning af puljebeløb mv., der har været afsat under sundhedsområdet som fællesbudget til senere fordeling. Det korrigerede investeringsbudget 2009 udgør efter 1. økonomirapport mio. kr. Efterfølgende er der på regionsrådsmøderne i april og maj måned truffet beslutning i anlægssager, der øger investeringsbudgettet med 43,1 mio. kr. ved kassetræk. Investeringsbudgettet søges i denne rapport endvidere forhøjet med 16,5 mio. kr. som følge af genbevilling af mindreforbrug på baggrund af endeligt regnskab 2008 og med netto 1 mio. kr. som følge af ændringer i de lokale investeringsrammer. Investeringsbudgettet søges dermed samlet forøget med i alt 60,6 mio. kr. i 2. økonomirapport Finansielle poster Efter 1. økonomirapport udgør den budgetterede kassebeholdning 362 mio. kr. Med budgetkorrektioner i 2. økonomirapport udgør ultimobeholdningen 307 mio. kr. svarende til et yderligere budgetteret likviditetstræk på 55 mio. kr. Likviditetstrækket består især af rammeudvidelsen på anlægsbudgettet vedrørende regionsrådets beslutning om igangsættelse af nødvendige investeringer i 2009 samt en rettelse vedrørende overførsler fra 2008 på baggrund af det endelige regnskab. Den budgetterede ultimolikviditet på 307 mio. kr. er større end den forudsatte ultimolikviditet i det vedtagne budget 2009 på 124 mio. kr. De 307 mio. kr. indeholder ikke virkning af rapportens prognose om overskridelse på sundhedsområdet med 65 mio. kr. samt de forventede mindreindtægter for kommunal medfinansiering på 80 mio. kr. og eventuel tilbagebetaling vedrørende medicingarantiordningen 2008 og Der er derudover ikke indregnet krav fra finansministeriet vedrørende restafregningen af den kontante kompensation af mellemværende mellem staten og Region Hovedstaden vedrørende de tidligere Københavns og Frederiksborg amters skatterestancer for tidligere år. Beløbet udgør 145,7 mio. kr. 9

10 Indtægtsdækket forskning Økonomirapporten indeholder en teknisk genbevilling af ubrugte indtægtsdækkede forskningsmidler fra 2008 på i alt 795,5 mio. kr. vedrørende sundhedsområdet, administration samt handicapområdet. Videre proces Af budget- og regnskabssystem for regioner fremgår, at der hvert kvartal udarbejdes en oversigt, der giver en overordnet præsentation af det forventede årsresultat for hvert af de tre regionale aktivitetsområder, som regionernes økonomi er opdelt i. Det indledende afsnit i økonomirapporten vil blive anvendt til opfyldelse af informationsforpligtelsen. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Der forelægges en række bevillingsændringer i rapporten på drifts- og investeringsbudgettet. På driftsområdet er de væsentligste ændringer en række omplaceringer mellem bevillingsområderne og udmøntning af puljebeløb mv., der har været afsat under sundhedsområdet som fællesbudget til senere fordeling. Likviditetsvirkningen i forbindelse med disse omplaceringer er allerede forudsat i det vedtagne budget. Ændringerne på investeringsbudgettet udløser et likviditetstræk på 60 mio. kr. og kan henføres til sager godkendt i 2009 samt til yderligere genbevillinger vedrørende mindreforbrug i 2008, opgjort i det endelige regnskab. Ændringer i de finansielle budgetposter udløser en samlet forbedring på 4 mio. kr. SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. 10

11 FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Der omdeltes notat af 15. juni 2009 om Aftale om regionernes økonomi for Konsekvenser i relation til 2. økonomirapport Anbefales, idet det bemærkes at balancen forværres som følge af midtvejsregulering vedrørende medicintilskud og forbedres ved tilførsel af bloktilskud. Den samlede overskridelse er herefter ca. 150 mio. kr. Knud Andersen (V) deltog ikke i sagens behandling. REGIONSRÅDETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: Økonomirapport 2009 (FU) Sagsnr:

12 Den 16. juni 2009 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 3 SUNDHEDSPLAN ADMINISTRATIONENS INDSTILLING at regionsrådet godkender det foreliggende forslag til sundhedsplan. RESUME Med denne sag forelægges forslag til sundhedsplan til endelig godkendelse. Regionsrådet behandlede på møde den 28. april 2009 forslag til sundhedsplan og godkendte, at forslaget blev forelagt dels Sundhedsstyrelsen til lovbestemt indhentelse af rådgivning fra styrelsen, dels sundhedskoordinationsudvalget i Region Hovedstaden og MED-udvalget for Region Hovedstaden til drøftelse. De indkomne kommentarer til forslaget til sundhedsplan er generelt meget positive og har kun ført til enkelte ændringer i det vedlagte forslag i forhold til det af regionsrådet den 28. april 2009 behandlede forslag. SAGSFREMSTILLING Det følger af sundhedsloven, at regionsrådet skal udarbejde en samlet plan for tilrettelæggelsen af regionens virksomhed på sundhedsområdet. Af lovbemærkningerne fremgår, at planen bl.a. bør indeholde en samlet beskrivelse af regionens sundhedsindsats, sundhedsaftalerne med kommunerne og samarbejdet med praksissektoren. Regionsrådet behandlede på møde den 28. april 2009 forslag til sundhedsplan og godkendte, at forslaget blev forelagt dels Sundhedsstyrelsen til lovbestemt indhentelse af rådgivning fra styrelsen, dels sundhedskoordinationsudvalget i Region Hovedstaden og MED-udvalget for Region Hovedstaden til drøftelse. Planen er udformet som en sammenhængende statusredegørelse for planlægningen på sundhedsområdet i den første valgperiode i regionen. Der er særligt fokus på indsatsen for at skabe mere sammenhængende patientforløb af høj kvalitet. Sundhedsplanen redegør for regionens planer, strategier, politikker og aftaler på sundhedsområdet. Planlægningen er naturligvis en dynamisk proces, og de be- 12

13 skrevne planer revideres i forskellig takt. Beskrivelsen indeholder ikke en status for gennemførelsen af planerne. Sundhedsstyrelsens rådgivning Sundhedsstyrelsen har i vedlagte brev af 27. maj 2009 skrevet, at det er Sundhedsstyrelsens generelle vurdering, at Region Hovedstadens sundhedsplan udgør en god første plan og statusredegørelse for sundhedsområdet i regionen. Det er vurderingen, at sundhedsplanen beskriver alle de væsentlige delelementer i et samlet sundhedsvæsen. Sundhedsstyrelsen har valgt, at styrelsens tilbagemelding er kort og af overordnet karakter, da sundhedsplanen også er overordnet, idet de enkelte områder ofte er beskrevet nærmere i de særskilte planer, strategier mv. Sundhedsstyrelsen skriver, at man kan tilslutte sig regionsrådets politiske hensigtserklæringer, idet de alle beskriver væsentlige udfordringer og udviklingsområder i det danske sundhedsvæsen. Sundhedsstyrelsen finder det positivt, at Region Hovedstaden i sundhedsplanen har fokus på kronisk sygdom og den ældre patient, og at Region Hovedstaden i den fremtidige planlægning har fokus på udarbejdelse en kræftplan og fødeplan. Sundhedsstyrelsen henviser herudover til de af styrelsen afgivne rådgivningssvar i forbindelse med regionens hospitalsplan, psykiatriplan og politik for sundhedsforskning. Sundhedsstyrelsen gør opmærksom på, at anbefalinger for svangreomsorg er offentliggjort, og træder i kraft pr. 1. september Sundhedsstyrelsen oplyser desuden, at rapporteringen af utilsigtede hændelser fra 2010, foruden praksissektoren og kommunerne, også udvides til at omfatte apotekerne og de private ambulancetjenester. Disse faktuelle oplysninger er rettet til i vedlagte forslag til sundhedsplan. Sundhedsstyrelsens rådgivning har ikke ført til yderligere ændringer i vedlagte forslag til sundhedsplan i forhold til det af regionsrådet den 28. april 2009 behandlede forslag. Sundhedskoordinationsudvalgets drøftelse Sundhedskoordinationsudvalget har på møde den 28. maj 2009 drøftet forslag til sundhedsplan. Kommunerne gav udtryk for, at det i planen er svært at skelne vision og målsætninger fra den realiserede virkelighed, og at planen ikke forholder sig til opgaveudviklingen fra hospital til kommuner. Kommunerne ønskede, at det i planen præciseres, at der er tale om status for allerede vedtagne planer og stategier, og at disse rummer en række visioner for sam- 13

14 arbejdet mellem region og kommuner, der er under udvikling og realisering. Der skal således fortsat samarbejdes om at fastlægge opgaveplacering og arbejdsdeling på de forskellige udviklingsområder. Den af kommunerne ønskede præcisering er indarbejdet i indledningen i vedlagte forslag til sundhedsplan. Sundhedskoordinationsudvalgets drøftelser har ikke ført til yderligere ændringer i vedlagte forslag til sundhedsplan i forhold til det af regionsrådet den 28. april 2009 behandlede forslag. MED-udvalget for Region Hovedstadens drøftelse MED-udvalget for Region Hovedstaden har på møde den 20. maj 2009 drøftet forslag til sundhedsplan. MED-udvalget tog planen til efterretning og var generelt positive over for forslaget. Medarbejdersiden fandt, at de mange politikker og planer indeholder mange gode intentioner, men at det er vigtigt at huske at afsætte nok ressourcer til at gennemføre de høje politiske mål. Ledersiden fandt, at sundhedsplanen viser, at der er skabt en god ramme for at sikre et sammenhængende sundhedsvæsen i regionen. Drøftelsen i MED-udvalget for Region Hovedstaden har ikke ført til ændringer i vedlagte forslag til sundhedsplan i forhold til det af regionsrådet den 28. april 2009 behandlede forslag. ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Anbefales. Knud Andersen (V) deltog ikke i sagens behandling. 14

15 REGIONSRÅDETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Udkast til Sundhedsplan med korrekturtegn (FU) 2. Brev af 27. maj 2009 fra Sundhedsstyrelsen med rådgivning vedr. sundhedsplan for Region Hovedstaden 2009 (FU) Sagsnr:

16 Den 16. juni 2009 FORRETNINGSUDVALGET Afrapportering fra underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdet SAG NR. 4 AFRAPPORTERING FRA UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKI- ATRI- OG SOCIALOMRÅDET OM ANVENDELSE AF TVANG I PSY- KIATRIEN ADMINISTRATIONENS INDSTILLING at underudvalgets afrapportering indgår i arbejdet med at nedbringe brugen af tvang, og at tal fra Sundhedsstyrelsen om anvendelse af tvang følges og indarbejdes med en årlig opgørelse i regionens politiske arbejdsprogram (årshjulet). SAGSFREMSTILLING Underudvalget for psykiatri og socialområdet har fået i opdrag at belyse brugen af magtanvendelse i psykiatrien, herunder kortlægge arbejdet med at finde alternativer til brug af bæltefiksering og andre former for magtanvendelse. Underudvalget har drøftet brugen af magtanvendelse og alternativer hertil på tre møder og har set på de grundlæggende principper i psykiatriloven herunder tilladte tvangsindgreb samt anvendelse af tvang i regionen. I Region Hovedstadens Psykiatri er der iværksat en række tiltag for at nedbringe brugen af tvang: Der er nedsat en Komite for Patientrettigheder og Tvang som en del af kvalitetsorganisationen, der skal bidrage til løbende læring, så personalet er rustet til at håndtere de svære etiske situationer i samarbejde med patienten og de pårørende, Erfaringer fra det nationale kvalitetsprojekt om tvang i psykiatrien er ved at blive samlet med henblik på at sprede god praksis til hele psykiatrien, På uddannelsesområdet er der vedtaget en fælles praksis for forebyggelse af konflikter, og der bliver løbende udbudt kurser om kommunikation og fysisk magtanvendelse, Der er udarbejdet fælles retningslinjer for, hvordan patienten skal observeres i de forskellige faser af en indlæggelse for at sikre, at patienten følges tæt med henblik på at mindske brugen af tvang, 16

17 Der er udarbejdet fælles retningslinjer for, hvordan bæltefikserede patienter skal observeres for at bidrage til, at varigheden af bæltefiksering bliver kortere, Der er udarbejdet fælles retningslinjer for eftersamtaler med patienter, hvor der har været anvendt tvang, Der er udarbejdet fælles retningslinjer for såkaldt faldscreening for at mindske antallet af beskyttelsesfikseringer for gruppen af ældre psykiatriske patienter, Der er igangsat en halvårlig overvågning af anvendelse af tvang ud fra de indberettede data til Sundhedsstyrelsen. Udvalget lægger vægt på, at der anvendes mindst mulig tvang, og at der i størst muligt omfang anvendes pædagogiske virkemidler for at undgå tvang. Udvalget lægger desuden vægt på, at der til stadighed sker uddannelse af personalet i reglerne om anvendelsen af tvang i psykiatrien herunder, hvordan tvang kan nedbringes og minimeres. Udvalget finder det positivt, at der arbejdes videre med erfaringerne fra Det nationale kvalitetsprojekt om tvang i psykiatrien og er interesseret i at blive orienteret herom. Endelig foreslår udvalget, at tal fra Sundhedsstyrelsen om anvendelse af tvang følges og indarbejdes med en årlig opgørelse i regionens politiske arbejdsprogram (årshjulet). Det bemærkes, at der i meddelelse nr er givet en orientering om Årsberetning 2008 fra Det Psykiatriske Patientklagenævn for Region Hovedstaden, og at der i meddelelse nr er givet en orientering vedrørende en konkret sag, som har givet Det Psykiatriske Patientklagenævn anledning til kritik. SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Afrapporteringen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Anbefales, idet der udarbejdes nyt kommissorium, der belyser sammenlignelighed i psykiatrien. Knud Andersen (V) deltog ikke i sagens behandling. 17

18 REGIONSRÅDETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien den 29. april 2009 (FU) Sagsnr:

19 Den 16. juni 2009 FORRETNINGSUDVALGET Afrapportering fra underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdet SAG NR. 5 AFRAPPORTERING FRA UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKI- ATRI- OG SOCIALOMRÅDET OM ANVENDELSE AF MEDICINERING I PSYKIATRIEN ADMINISTRATIONENS INDSTILLING at underudvalgets afrapportering indgår i psykiatriens videre arbejde med at kvalificere den medicinske behandling. SAGSFREMSTILLING Underudvalget for psykiatri og socialområdet har i henhold til udvalgets kommissorium drøftet medicinering i psykiatrien, herunder kortlagt mulighederne for at arbejde med alternativer til medicin, mindre brug af medicin og svagere doser. Udvalget har drøftet medicinering i psykiatrien og alternativer hertil på to møder. Udvalget har haft en drøftelse af lægemidler, der anvendes i psykiatrien, typisk kombineret med behandlingsmetoder som psykoterapi, miljøterapi (træning i daglige gøremål) og forskellige sociale foranstaltninger (støtte-kontaktperson, værested m.v.). Udvalget har samtidig set på, hvordan den medicinske behandling kan kvalitetssikres. Udvalget har desuden drøftet nogle konkrete projekter, der har fokus på polyfarmaci (behandling med flere psykofarmaka) herunder patientsikkerhed og medicinering i socialpsykiatrien. Udvalget finder, at medicinering i psykiatrien er et område, der til stadighed skal være genstand for opmærksomhed. Det er udvalgets opfattelse, at der er god dokumentation for effekten af psykofarmaka. Imidlertid finder udvalget også, at bivirkningerne har en karakter, der betyder, at der løbende skal gøres en indsats i forhold til kvalificering af anvendelsen af medicin i psykiatrien. SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. 19

20 ØKONOMISKE KONSEKVENSER Afrapporteringen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Anbefales. Knud Andersen (V) deltog ikke i sagens behandling. REGIONSRÅDETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Afrapportering om medicinering i psykiatrien den 29. april 2009 (FU) Sagsnr:

21 Den 16. juni 2009 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 6 ETABLERING AF PSYKINFO I REGION HOVEDSTADEN ADMINISTRATIONENS INDSTILLING at forslag om etablering af PsykInfo i Region Hovedstaden, herunder kontakt til sundhedskoordinationsudvalget, kommunekontaktudvalget og afslutningsvist kommunerne godkendes. RESUME I forlængelse af beslutning i regionsrådet skal der søges etableret et PsykInfo (et psykiatrisk informationscenter) i Region Hovedstaden i samarbejde med kommunerne. Sagen sættes på dagsorden til mødet i sundhedskoordinationsudvalget i september 2009 og efterfølgende på dagsorden til møde i kommunekontaktudvalget med henblik på drøftelse af, hvordan og hvornår forslaget kan realiseres. PsykInfo et foreslås etableret som en selvejende institution med Region Hovedstadens Psykiatri som initiativtager og deltager i bestyrelsen, men uden særligt ansvar for driften. Der foreslås desuden nedsat en faglig rådgivningsgruppe med bl.a. bruger- og pårørenderepræsentanter, som bl.a. skal være inspirations- og dialoginstans på det psykiatriske område. SAGSFREMSTILLING På baggrund af afrapportering fra underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdet om kvaliteten af information og inddragelse besluttede regionsrådet den 5. februar 2008, at der skal søges etableret et PsykInfo i Region Hovedstaden i samarbejde med kommunerne. PsykInfo er et psykiatrisk informationscenter, hvor patienter, pårørende, borgere m.fl. kan henvende sig for at få information om psykisk sygdom. Aktiviteter i PsykInfo kan være: Bibliotek, Pjecesamling, Månedligt nyhedsbrev, 21

22 Pjecesamling, Tema- og debatarrangementer, Generel rådgivning (ikke patient rettet), Oplysnings- og undervisningstilbud. Det blev ved regionsrådets beslutning påpeget, at det er vigtigt, at kommunerne inddrages aktivt i oprettelsen, samt at der samarbejdes med såvel PsykiatriFonden som bruger- og pårørendeorganisationerne. Det foreslås, at PsykInfo i Region Hovedstaden etableres som en selvejende institution, der ledes af en bestyrelse bestående af repræsentanter fra Region Hovedstadens Psykiatri og kommunerne. Udgiften på 5 mio. kr. deles ligeligt med 2,5 mio. kr. til henholdsvis region og kommuner. Kommunernes andel fordeles efter indbyggertal. Regionsrådet vil blive forelagt et udkast til vedtægter for PsykInfo til godkendelse efter drøftelser med først sundhedskoordinationsudvalget og dernæst kommunekontaktudvalget. I vedtægterne vil bestyrelsens sammensætning samt ledelse og organisering af arbejdet i PsykInfo være beskrevet nærmere. Regionens andel på 2,5 mio. kr. er indarbejdet i budget 2009 og overslagsårene. Det er betinget, at den regionale finansiering først udløses, når der er garanti for kommunal medfinansiering. Region Hovedstadens Psykiatri er initiativtager til etableringen og indgår i bestyrelsen, men har derudover ikke et særligt ansvar for PsykInfo s daglige drift. Den daglige drift varetages af et sekretariat, der ansættes af bestyrelsen. PsykInfo og sekretariatet anbefales placeret i et bynært miljø, fx i København. Der foreslås desuden nedsat en faglig rådgivningsgruppe med repræsentanter fra Region Hovedstadens Psykiatri, kommunerne og bruger- og pårørendeorganisationerne. Rådgivningsgruppen har til formål at være inspirations- og dialoggruppe, at bidrage til at skaffe ressourcer og at øge opmærksomheden om psykiatrien. Herudover samarbejdes med PsykiatriFonden om formidlings- og kommunikationsindsatsen. Det foreslås, at regionen igangsætter en proces for at få inddraget kommunerne. Sagen om etablering af PsykInfo sættes således på dagsorden til mødet i først sundhedskoordinationsudvalget i september 2009 og efterfølgende på dagsorden til møde i kommunekontaktudvalget med henblik på drøftelse af, hvordan og hvornår forslaget kan realiseres. Endelig rettes der i løbet af efteråret henvendelse til alle kommunerne med henblik på en tilbagemelding fra kommunerne om, hvorvidt forslag om etablering af PsykInfo anses som en god ide, herunder om kommunerne vil indgå med finansiering. 22

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 16. juni 2009 Kl. 7.30 Gentofte Hospital, Auditorium, mødelokale C, opgang 10, Niels Andersens Vej 65, 2900 Hellerup

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 16. juni 2009 Kl. 7.30 Gentofte Hospital, Auditorium, mødelokale C, opgang 10, Niels Andersens Vej 65, 2900 Hellerup DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 16. juni 2009 Kl. 7.30 Gentofte Hospital, Auditorium, mødelokale C, opgang 10, Niels Andersens Vej 65, 2900 Hellerup Møde nr. 7 Medlemmer: Vibeke

Læs mere

Kommunekontaktudvalget

Kommunekontaktudvalget D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Kommunekontaktudvalget Mandag den 5. oktober 2009 Kl. 9.00 Sted: Regionsgården, Regionsrådssalen Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Ole

Læs mere

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009 Sag nr. 3 Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien 1 bilag Region Hovedstaden Underudvalget

Læs mere

Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG EKSTRAORDINÆRT MØDE. Tirsdag den 28. marts Kl

Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG EKSTRAORDINÆRT MØDE. Tirsdag den 28. marts Kl DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG EKSTRAORDINÆRT MØDE Tirsdag den 28. marts 2006 Kl. 12.30 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 3 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00. First Hotel Marina, Vedbæk. Forretningsudvalg - mødesager

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00. First Hotel Marina, Vedbæk. Forretningsudvalg - mødesager DAGSORDEN Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 12-04-2016 09:00 MØDESTED First Hotel Marina, Vedbæk MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén Lars Gaardhøj Charlotte Fischer

Læs mere

EKSTRAORDINÆRT FORRETNINGSUDVALGSMØDE Tirsdag den 6. februar 2007 Kl Møde nr. 2

EKSTRAORDINÆRT FORRETNINGSUDVALGSMØDE Tirsdag den 6. februar 2007 Kl Møde nr. 2 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT FORRETNINGSUDVALGSMØDE Tirsdag den 6. februar 2007 Kl. 16.50 Møde nr. 2 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay Mortensen Kirsten Lee Trine

Læs mere

D A G S O R D E N. EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr.

D A G S O R D E N. EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr. T I L L Æ G S D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl. 16.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 8 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere

Emne: 4. Økonomirapport 2009 og afledte konsekvenser for 2010

Emne: 4. Økonomirapport 2009 og afledte konsekvenser for 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. december 2009 Sag nr. 1 Emne: 4. Økonomirapport 2009 og afledte konsekvenser for 2010 1 bilag 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden Vedtaget af

Læs mere

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen 7.9.2015 1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen Indledning I dag førstebehandler regionsrådet budget 2016. På sundhedsområdet

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

2. økonomirapport 2010

2. økonomirapport 2010 2. Økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Juni 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...3 Kapitel 2 Bevillingsområder...14

Læs mere

B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN

B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Onsdag den 21. december 2011 Kl. 08.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H6 Møde nr. 19 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. august 2011 Sag nr. 2 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned 1 bilag Amager Amager Hospital - Total

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN BESLUTNINGER

REGION HOVEDSTADEN BESLUTNINGER BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE Tirsdag den 23. oktober 2012 Kl. 16.00 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 13 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor

Læs mere

UNDERUDVALGET VEDR. REGIONAL UDVIKLING. Klokken 9:30-12:00 med efterfølgende frokost 12:00 13:00. Mødelokale anvises ved receptionen

UNDERUDVALGET VEDR. REGIONAL UDVIKLING. Klokken 9:30-12:00 med efterfølgende frokost 12:00 13:00. Mødelokale anvises ved receptionen DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 1. december 2009 Klokken 9:30-12:00 med efterfølgende frokost 12:00 13:00 Sted: Rungstedgaard Rungsted Strandvej 107 2960 Rungsted Mødelokale: Mødelokale anvises

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR PSYKIATRI OG SOCI- AL Onsdag den 29. april 2009 Kl. 16.30 i Opsøgende psykiatrisk team for retspsykiatriske patienter, Carl Nielsens

Læs mere

DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN. EKSTRAORDINÆRT MØDE REGIONSRÅDET Fredag den 27. august 2010 Kl Regionsgården i Hillerød, regionsrådssalen

DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN. EKSTRAORDINÆRT MØDE REGIONSRÅDET Fredag den 27. august 2010 Kl Regionsgården i Hillerød, regionsrådssalen DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE REGIONSRÅDET Fredag den 27. august 2010 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, regionsrådssalen Møde nr. 10 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Hans Toft Henrik

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 9. april 2013. Sag nr. 1. Emne: 1. Økonomirapport 2013. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 9. april 2013. Sag nr. 1. Emne: 1. Økonomirapport 2013. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 9. april 2013 Sag nr. 1 Emne: 1. Økonomirapport 2013 4 bilag 1. økonomirapport 2013 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALGET VEDR. SUNDHED Tirsdag den 20. juni 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3.

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALGET VEDR. SUNDHED Tirsdag den 20. juni 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3. B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget Tirsdag den 20. juni 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3 Medlemmer: Vibeke Rosdahl Jens-Ole Andersen Sophie

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen Investeringer KKR HOVEDSTADEN i fremtiden Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen 21. april 2008

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Kl til på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød.

Kl til på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød. D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Onsdag den 10. april 2013 Kl. 12.00 til 14.00 på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød. Møde nr. 11 Medlemmer: Kirsten Lee (formand) Thor Grønlykke Karin Dubin Maja Holt

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling Oktober 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet rafik Regional Udviklingsplan 2012 Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet På det kollektive transportområde har kommunerne og regionerne en vigtig rolle som trafikindkøber. Movia er Danmarks

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet. Kl på Psykiatrisk Center Hvidovre, Brøndbyøstervej

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet. Kl på Psykiatrisk Center Hvidovre, Brøndbyøstervej K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR PSYKIATRI OG SOCI- AL Onsdag den 18. februar 2009 Kl. 16.30 på Psykiatrisk Center Hvidovre, Brøndbyøstervej 160, 2605 Brøndby Møde

Læs mere

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom)

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Dato: 26. november 2013 Brevid: 2208309 Tværsektorielle indsatser i 2014 Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Baggrund Optimal håndtering af multisygdom er

Læs mere

1. økonomirapport 2016 Bilag 1

1. økonomirapport 2016 Bilag 1 2016 Region Hovedstaden af Regionsrådet september 2008 2016 Bilag 1 Region Hovedstaden Marts 2016 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Sammenfatning... 3 Kapitel 2. Bevillingsområder... 13 2.1 Amager og Hvidovre

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr.

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Siden sidst Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Stigende indtægter i 2010 6% i forhold til 2009 Aftale om Cross border

Læs mere

1. økonomirapport 2010

1. økonomirapport 2010 1. Økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 1. økonomirapport 2010 Region Hovedstaden April 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel 2 Bevillingsområder...

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL Mandag den 8. maj 2006 Kl. 16.00 Amtsgården i Hillerød, Mødelokale H 4 Møde nr. 2 (Mødet afsluttet kl. 18.30)

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR SUNDHED Torsdag den 20. september 2007 Kl. 18.00 21.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 7 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Dagsorden Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 21. august 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666110 Mail csu@regionh.dk Baggrund Regionsrådet

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

Aktiviteten på hospitalerne og i praksissektoren har været højere end forudsat i budgettet.

Aktiviteten på hospitalerne og i praksissektoren har været højere end forudsat i budgettet. Den 22. maj 2012 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 15. maj 2012, sag nr. 3 SAG NR. 2 ENDELIGT REGNSKAB 2011 FOR REGION HOVEDSTADEN ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at årsregnskab 2011 for Region Hovedstaden

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Resultatet af økonomiaftalen 2010.

Resultatet af økonomiaftalen 2010. Resultatet af økonomiaftalen 2010. Bo Johansen www.regionmidtjylland.dk Økonomiaftalen 2010 Driftsbudget 2010: Regulering 2009 forudsætninger RM Realvækst 2010 forudsætninger RM Sammenfatning 2010 og handlemuligheder.

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

2. økonomirapport 2015 Bilag 1

2. økonomirapport 2015 Bilag 1 Punkt nr. 1-2. økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -1 af 71 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden Maj 2015 Punkt

Læs mere

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT TRAFIKCHARTER GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne

Læs mere

UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSSTRUKTUR

UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSSTRUKTUR K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSSTRUKTUR Torsdag den 7. juni 2007 Kl. 18.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H3 Møde nr. 4 Medlemmer: Knud Andersen

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Regionernes budgetter for 2011

Regionernes budgetter for 2011 Regionernes budgetter for 2011 I oktober 2010 vedtog samtlige regionsråd budgettet for 2011. Det var en udfordrende proces for alle regioner, da de fortsat stod i en økonomisk vanskelig situation med store

Læs mere

2.4 Initiativbeskrivelse

2.4 Initiativbeskrivelse KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Fuldt digitaliseret kommunikation

Læs mere

Kravspecifikation. Letbane til lufthavnen. Fase 2

Kravspecifikation. Letbane til lufthavnen. Fase 2 Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Letbane til lufthavnen. Fase 2 Region Hovedstaden udbud af letbaneanalyse til lufthavnen kravspecifikation - Juni 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Orientering om: Økonomi på sundhedsområdet, Rammebetingelse for specialeplanlægning. Kontaktudvalget for Region Syddanmark den 31.

Orientering om: Økonomi på sundhedsområdet, Rammebetingelse for specialeplanlægning. Kontaktudvalget for Region Syddanmark den 31. Orientering om: Økonomi på sundhedsområdet, Rammebetingelse for specialeplanlægning Kontaktudvalget for Region Syddanmark den 31. august 2006 Finansiering jf. Regeringsaftalen Bloktilskud: 13.303 mio.

Læs mere

Møde nr. 6. Fraværende: Charlotte Fischer ved sag nr. 2-23 Per Tærsbøl Hans Andersen ved sag nr. 13-23 Peer Wille-Jørgensen ved sag nr.

Møde nr. 6. Fraværende: Charlotte Fischer ved sag nr. 2-23 Per Tærsbøl Hans Andersen ved sag nr. 13-23 Peer Wille-Jørgensen ved sag nr. BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 20. april 2010 Kl. 7.00 mødet var suspenderet mellem kl. 7.50 og kl. 9.50 Amager Hospital, Italiensvej 1, 2300 København S opgang 14, 1.

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

Kravspecifikation. Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt

Kravspecifikation. Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og formål 2. Region Hovedstadens arbejde med den internationale

Læs mere

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. marts 2010 JWI 06 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG SOCIALOMRÅDET

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG SOCIALOMRÅDET K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG Mandag den 7. april 2008 Kl. 14.30 i Distriktspsykiatrisk Center Ydre Nørrebro, Nannasgade 28, 2200 København

Læs mere

UNDERUDVALGET VEDR. PRAKSIS - OG FOREBYGGELSESOMRÅDET. Tirsdag den 25. marts 2008. Kl. 16.00 19.00. Regionsgården i Hillerød, mødelokale H-4

UNDERUDVALGET VEDR. PRAKSIS - OG FOREBYGGELSESOMRÅDET. Tirsdag den 25. marts 2008. Kl. 16.00 19.00. Regionsgården i Hillerød, mødelokale H-4 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN UNDERUDVALGET VEDR. PRAKSIS - OG Tirsdag den 25. marts 2008 Kl. 16.00 19.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H-4 Møde nr. 2 Medlemmer: Vibeke Rosdahl (B) - formand Per

Læs mere

REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET. Torsdag den 27. oktober 2011. Klokken: 17:00 19:00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr.

REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET. Torsdag den 27. oktober 2011. Klokken: 17:00 19:00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET Torsdag den 27. oktober 2011 Klokken: 17:00 19:00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 8 Mødet slut kl. 18.30

Læs mere

Status fra KKR Nordjylland

Status fra KKR Nordjylland Status fra KKR Nordjylland November 2009 KKR Nordjylland Kunsten at skifte hjul, mens man kører Boulevarden 13 9000 Aalborg www.kl.dk/kkr-nordjylland En kort status over de første fire år med Kommunekontaktrådet

Læs mere

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 I efteråret 2008 vedtog regionsrådene budgetterne for 2009. Budgetterne ligger for tredje år i træk inden for den aftalte udgiftsramme med regeringen. Budgetterne

Læs mere

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven Området omfatter Kommunal af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Tidlig opsporing Etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Patientuddannelse, herunder generelle og på tværs af

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Referat Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 11:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute.

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 06. Budget 2010 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller At budgetforslaget danner udgangspunkt for det budgetmateriale, der

Læs mere

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET Den 13. november 2012 MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET SAG NR. 1 BEVILLING AF ERHVERVSFREMMEMIDLER TIL ERHVERVSPROJEKTER ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet efter indstilling fra Vækstforum bevilger

Læs mere

Spareplaner for sygehusene i 2017

Spareplaner for sygehusene i 2017 3. oktober 2017 Spareplaner for sygehusene i 2017 Regionerne skal finde besparelser for ca. 1,2 mia. kr. på sygehusenes budgetter i 2017. Det kan koste over 1200 stillinger, selvom en del af besparelserne

Læs mere

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE Tirsdag den 14. august 2012 Kl. 15.00-17.00 Regionsgården, mødelokale H5 Møde nr. 2 Medlemmer: Lise Müller (formand) (F) Per Seerup

Læs mere

Kravspecifikation. Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen

Kravspecifikation. Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen Region Hovedstaden udbud af mobilitetsplaner i hovedstadsregionen kravspecifikation version 1 - juli

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

Baggrund for spareplanen

Baggrund for spareplanen Spareplan 2016-2019 Fælles ansvar for sundhed og økonomi - 5 års balance Baggrund for spareplanen Økonomiske udfordring i budget 2015 Stigende udgifter til medicin og nye behandlinger Effektiviseringskrav

Læs mere

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen Punkt 2. Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Sundheds- og Kulturudvalget, Ældre- og Handicapudvalget, Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet godkender Sundhedsaftalen

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juni 1. Resume På baggrund

Læs mere

REGIONSRÅDET ENDELIGT REGNSKAB 2010 FOR REGION HOVEDSTADEN OG RE- VISIONSBERETNING 2010

REGIONSRÅDET ENDELIGT REGNSKAB 2010 FOR REGION HOVEDSTADEN OG RE- VISIONSBERETNING 2010 Den 20. september 2011 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 13. september 2011, sag nr. 1 SAG NR. 1 ENDELIGT REGNSKAB 2010 FOR REGION HOVEDSTADEN OG RE- VISIONSBERETNING 2010 ADMINISTRATIONENS INDSTILLING

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver Januar 2010 Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver KL, januar 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Publikationen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion:

Læs mere

Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010

Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 20. april 2010 Sag nr. 2 Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010 1 bilag Foreløbigt Regnskab 2009 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet

Læs mere

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 6 UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INDSTILLING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 17. april 2007. Sag nr. 1. Emne: 1. økonomirapport. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 17. april 2007. Sag nr. 1. Emne: 1. økonomirapport. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 17. april 2007 Sag nr. 1 Emne: 1. økonomirapport 1 bilag 1. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Forord 1 Sammenfatning...1 2 Bevillingsområder...8 2.1

Læs mere

2. økonomirapport 2015 Bilag 1

2. økonomirapport 2015 Bilag 1 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden Maj 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Sammenfatning... 3 Kapitel 2.

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1

Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1 FURESØ KOMMUNE Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl. 19.00 Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1 Afbud: Kurt Bork Christensen og Sidika Yalin REFERAT Susanne Mortensen (C), formand

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. marts 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

EKSTRAORDINÆRT FORRETNINGSUDVALGSMØDE Tirsdag den 8. maj 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 5

EKSTRAORDINÆRT FORRETNINGSUDVALGSMØDE Tirsdag den 8. maj 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 5 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT FORRETNINGSUDVALGSMØDE Tirsdag den 8. maj 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2 Møde nr. 5 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg

Læs mere

Videreudvikling af styringen på sundhedsområdet kommissorium for et styringseftersyn

Videreudvikling af styringen på sundhedsområdet kommissorium for et styringseftersyn Sundheds- og Ældreministeriet Finansministeriet Økonomi- og Indenrigsministeriet Videreudvikling af styringen på sundhedsområdet kommissorium for et styringseftersyn 27. juni 2017 Regeringen ønsker et

Læs mere

Faktaark om trængselsudfordringen

Faktaark om trængselsudfordringen trængselsudfordringen Trængselsudfordringer koster milliarder Figuren viser hvor mange timer, der samlet tabes på den enkelte kilometer pr. døgn i hovedstadsområdet. Trængslen omkring hovedstaden koster

Læs mere

INTERN UDDANNELSESPOLITIK

INTERN UDDANNELSESPOLITIK Region Hovedstaden INTERN UDDANNELSESPOLITIK RELATEREDE POLITIKKER, STRATEGIER OG PLANER HOVEDSTADSREGIONEN SKAL VÆRE AMBITIØS Regionens mange politikker, strategier og planer forudsætter uddannelse og

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Investeringer i fremtiden

Investeringer i fremtiden Kommunekontaktrådet Hovedstaden Region Hovedstaden Investeringer i fremtiden Et fælles trafikoplæg fra KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden UDKAST BILLEDE/TEGNING September 2011 INFRASTRUKTUR DRIVER VÆKSTEN

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere