VIC-MET. VIrTual InnoVaTIon In ConsTruCTIon METhod. en metode til brugerinvolvering i byggeprocessen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIC-MET. VIrTual InnoVaTIon In ConsTruCTIon METhod. en metode til brugerinvolvering i byggeprocessen"

Transkript

1 VIC-MET VIrTual InnoVaTIon In ConsTruCTIon METhod en metode til brugerinvolvering i byggeprocessen aalborg universitet arkitema rambøll

2

3 VIC-MET VIrTual InnoVaTIon In ConsTruCTIon METhod en metode til brugerinvolvering i byggeprocessen

4 VIC-MET Virtual Innovation in Construction Method en metode til brugerinvolvering I byggeprocessen Af Morten Alsdorf, Per Christiansson, Ulrik Dybro, Kristian Birch Pedersen, Kikki Gyldenvang Steffensen, Kjeld Svidt Aalborg Universitetsforlag 2012 Omslag: Arkitema og Aalborg Universitetsforlag Forsidefoto: En brugergruppe evaluerer et løsningsforslag i Aalborg Universitets Virtual Reality laboratorium Sats og layout: Arkitema Oplag: 300 stk. Udgivet af: Aalborg Universitetsforlag Skjernvej 4A, 2. sal 9220 Aalborg Ø T: F: forlag.aau.dk VIC-projektet er støttet af Erhvervs- og Byggestyrelsens program for Brugerdreven Innovation ISBN

5 Indhold Forord 7 1 InTrodukTIon 8 2 grundlag For VIC-ProJEkTET 10 3 VIC-METodEn 18 4 VÆrkTøJEr 23 5 Manual TIl VIC-MET 52 6 afprøvninger, CasEs 66 7 konklusion 76 8 litteratur 78

6

7 Forord 7 Forord VIC-projektet er gennemført i årene under Erhvervs- og byggestyrelsens program for brugerdreven Innovation. den grundlæggende idé i projektet har været at udvikle en metodik til brugerinvolvering i byggeprocessen, hvor der lægges vægt på mulighederne for at understøtte brugerinvolveringen ved hjælp af et bredt spektrum af moderne IT-værktøjer med udgangspunkt i en avendt antropologisk tilgang til brugerforståelsen. Projektet er gennemført i et nært samarbejde mellem arkitema, rambøll og aalborg u niversitet, således at udviklingen har været baseret på både praktiske erfaringer og et videnskabeligt grundlag. Projektets resultater er formidlet gennem artikler og seminarer i danmark samt internationale konferencer og tidsskrifter. denne publikation giver et samlet overblik over baggrunden, systematikken og den praktiske anvendelse af metoden med eksempler på konkrete IT-værktøjer, som kan tages i anvendelse. Maj 2012 Morten Alsdorf, Rambøll Kristian Birch Pedersen, Exigo Consult Per Christiansson, Aalborg Universitet Ulrik Dybro, Arkitema Kikki Gyldenvang Steffensen, Rambøll Kjeld Svidt, Aalborg Universitet

8 8 VICMET 1 InTrodukTIon succesrige byggerier er designet, bygget og indrettet, så de opfylder brugernes behov. hvad enten det drejer sig om en hel bygnings funktioner og udtryk eller indretning af et enkelt rum, vil brugerne ligge inde med en unik viden, som skal integreres i designet på rette vis for at sikre et succesfuldt byggeprojekt. at uddrage denne viden og omsætte den til et design, der fagligt og konsekvent hænger sammen, kræver en systematisk og sammenhængende tilgang til brugerinvolvering. det handler om at forstå brugerens forudsætninger, omgivelser og fremtidige brug af bygningen og om at tilrettelægge et designforløb, hvor brugernes ønsker og behov medtages på de rette tidspunkter i byggeprocessen. brugerinvolvering skal være fokuseret og tilrettet, så den passer til de enkelte brugere og det enkelte byggeri. Fra andre brancher ses, at virksomheder har stor succes med at involvere brugerne. her kan nævnes lego digital designer, hvor brugerne selv bygger deres koncept i lego på hjemmesiden, hvorefter det sendes i produktion og leveres til bear brugerne designe deres egen bamse, så de maerne brugerne i fokus ved at tilbyde værktøjer, hvor de selv kan designe deres egne køkkener. I byggebranchen er der blevet arbejdet med brugerinvolvering i mange år, men branchen står i dag over for en række interessante nye muligheder for at udnytte digitale værktøjer inden for f.eks. 3dmodellering og elektronisk kommunikation, som kan støtte de projekterende og brugere i at opnå en tidlig fælles forståelse af det færdige byggeri. Virtual Innovation in Construction (VIC) er et projekt der omhandler udvikling af en IT-understøttet metode til inddragelse af slutbrugere i en kreativ og innovativ byggeproces. Metoden benævnes VIC-MET og giver bygherren, rådgiveren eller andre med ansvar for byggeri værktøjer til at opnå den fornødne viden om brugerne; sammensætte et kreativt og innovativt designforløb sammen med brugerne; og til at indarbejde brugernes behov i byggeriet. Metoden tager afsæt i, at brugerne har en unik viden bevidst eller ubevidst omkring det, der skal bygges, og at de ved at deltage i byggeprojektet, kan bibringe den viden til byggeriet. rådgiverens opgave er at skabe et designforløb, hvor brugernes ønsker, ideer og behov kommer frem og at lade disse indgå på lige fod med andre input. Metoden er helhedsorienteret og retter sig mod alle typer af projekter og alle faser i byggeriet. VIC-MET er udviklet i samarbejde mellem aalborg universitet, arkitema og rambøll og kombinerer egne praktiske erfaringer med en teoretisk tilgang til brugerforståelse og involvering. VIC-MET er udviklet under Erhvervs- og byggestyrelsens program om brugerdreven Innovation. Metoden er inspireret af en antropologisk tilgang til brugerforståelse sammenstillet med mulighederne inden for ny teknologi. Projektet kobler teori og praksis for at nå frem til en holdbar, brugbar og tilgænge- det er tanken, at VIC-MET skal understøtte: Motivation til at uddybe og sprede viden til langsigtet kravs- og behovsformulering opsamling af spontane, innovative og kreative ideer, generel behovsopsamling og formulering (i særlig grad ikke erkendte behov) Idéudveksling, idéevaluering og behovsevaluering bred og offentlig synliggørelse af eksisterende og nye behov nedbryde barrierer forårsaget af mangel på kompetence eller viden og formulering generel metodik for brugerdreven innovation synliggørelse af afhængighed mellem teknologiske muligheder og realistiske behovsformuleringer

9 InTrodukTIon 9 I denne publikation se også (Christiansson et.al. 2011) for en kortere beskrivelse på engelsk beskrives indledningsvist, hvordan brugerdreven samt hvordan anvendelsen af virtuelle bygninger indgår i metoden. Traditionelt udarbejdes der ma- bidraget til en opfattelse af, at brugerinvolvering er et besværligt og fordyrende element i byggeprocessen. I VIC-MET er der bl.a. fokus på at anvende 3dbygningsmodeller, så der opnås størst mulig genbrug af data på tværs af discipliner og faser i projektet. I byggeriet projekteres i øget omfang i 3d. herved skabes materiale, der er yderst velegnet til kommunikation med lægmand som brugeren ofte er. 3d-bygningsmodeller har den fordel, at de giver brugerne en umiddelbar visuel forståelse, og at de simpelt kan illustrere løsningsforslag og ændringer. Figur 1. Arkitemas domicil i Mikado House. Illustration: EyeCADcher Media rum, der udfylder forskellige funktioner i brugerinvolveringsprocessen og derigennem hjælper rådgiveren og brugerne igennem hele brugerinvolveringsprocessen fra kortlægning af konteksten til de endelige løsninger. der arbejdes med kortlægning af konteksten, konceptmodellering, Funktionskonsolidering og løsninger. de omtalte 3d-modeller indgår som et væsentligt element under løsninger, mens der indgår en række andre metoder og værktøjer i de øvrige designrum. For at gøre VIC-MET håndgribelig er kapitel 5 udarbejdet som en praktisk brugsmanual. kapitlet beskriver de processer, som rådgiveren skal igennem for at få det bedste ud af brugerinvolveringsprocessen. kapitlet skal ikke betragtes som en facitliste, men skal give inspiration og ideer til rådgiveren for at få det bedste samspil med brugerne inden for rammerne af et konkret projekt. kapitlet guider rådgiveren igennem de veringsmetoder, der kunne være relevante at benytte. desuden gives eksempler på, hvilke ITværktøjer, der kan inddrages for at give brugeren en bedre forståelse af byggeriet. kapitel 4 indeholder analyser og beskrivelser af IT-værktøjer, som er relevante, og i hvilken sammenhæng de ses i anvendelse. For dels at få input til udvikling af metoden, og dels at afprøve VIC-MET i praksis, blev der i metodeudviklingen fokuseret på rambølls og arkitemas nye domiciler i københavn. det blev indledningsvis analyseret, hvordan brugerinvolveringen er foregået i planlægningen af de to domiciler. begge domiciler havde allerede været gennem et langt planlægningsforløb, da VICprojektet startede, så der forelå et særdeles godt erfaringsgrundlag, som kunne indarbejdes i VIC- MET. senere i processen blev VIC-MET afprøvet på udvalgte dele af de to byggerier, hvor der især var fokuseret på mulighederne i anvendelse forskellige former for virtuelle 3d-modeller over for brugerne.

10 10 VICMET 2 grundlag For VIC-ProJEkTET I dette kapitel beskrives det teoretiske grundlag for metoderne og begreberne anvendt i VIC-projekt. det er specielt vigtigt at inkludere brugerne i design af nye systemer i bygninger, eftersom der naliteter, som kun brugeren har kendskab til. dette gælder i høj grad også for bygninger, som kan be- af et system: a set of connected things or parts forming a complex whole, in particular a set of principles or procedures according to which something is done; an organized scheme or method. brugerinvolvering kan betragtes som en innovationsproces. alle niveauer både i mere eller mindre komplekse funktionelle systemer og fysiske komponenter i det færdige byggeprodukt, men også i de forskellige processer i byggeriet. Mange forskellige vidensdomæner støtter innovative og kreative processer og produkter i byggeriet. hvad Er InnoVaTIon? tive fortolkninger. her er en række eksempler: seek to acquire and build upon their distinctive technological competence, understood as the which these are transformed by innovative capabilities. (Dodgson and Bessant, 1996) Innovation means the application of new knowledge to industry, and includes new products, new processes, and social and organisational change. (Firth and Mellor, 1999) A technological product innovation is the implementation & commercialisation of a product with improved characteristics such as to deliver objectively new or improved services to the customer. A technological process innovation is the imple- improved production or delivery methods. It may involve changes in equipment, human resources, working methods or a combination of these. 1: the introduction of something new 2: a new idea, method, or device (OECD/Eurostat, 1997) - 2: productive imagination: inventiveness. 3 a: something invented: as (2): a device, contrivance [Oxford American Dictionaries: a thing that is created skillfully and inventively to serve a particular purpose], or process originated after study and experiment. Innovation i praksis og forskning involverer mange vidensdomæner som kreativitet, samar- bet innovation anses som regel at omfatte hele til færdigt produkt. (Widén et al., 2009) Innovation er forandring; det er forandring af de ting som fremstilles produktinnovation el- leveres proces innovation. (Tidd et al., 2001) henhold til dens effekt, fra radikal til inkrementel. Radikal innovation har den højeste nyhedsværdi og medfører ofte forandringer i produktionssystemer, distributionsmetoder og kunderelationer. (Stringer, 2000)

11 grundlag For VIC-ProJEkTET 11 high impact on architectuaral knowledge architectural innovation radical innovation low impact on component knowledge high impact on component knowledge Incremental innovation Modular innovation low impact on architectuaral knowledge Figur 2. Forskelige typer af innovationsprocesser, Henderson and Clark (1990) fra (Innovation Zen, 2006) Modsætningen er inkrementel innovation som er korte forandringscykler. (Gallagher et al., 1997) Hver individuel trinvis innovation kan være af lav værdi men sammen kan de have værdi af radikal innovation. (Utterback, 1994) novationsprocesser; radical, incremental, modular og architectural. Incremental innovation bygger på eksisterende komponent- og arkitekturalviden. Et eksempel nye funktioner. Modular innovation kræver ny holdt viden om indgående komponenters struktur og ydeevne. Et eksempel på dette er de nye thin metal disc head, som blev introduceret i 1980 erne som med et slag mangedoblede lagringskapaciteten på harddiske. baldwin & Clark (2006), skriver angående arkitektural innovation: proposed in the management literature by Hen- novations as follows: [Architectural] innovations change the way in which the components of a product are linked together, while leaving the core design concepts (and thus the basic knowledge underlying the components) untouched. In other words, architectural innovation involves rearranging known parts (components) into new patterns (architectures) to achieve higher levels

12 12 VICMET of system performance on one or more dimensions. Innovationer i byggebranchen kan være svære at udvikle grundet byggebranchens og byggeprojekters mange aktører. En radikal innovation som eksempelvis muliggør introduktion af en ny service eller funktionalitet påvirker måske mange forskellige systemer i bygningen. Mange forskellige aktører skal ofte involveres i udvikling af et nyt produkt. Innovationen kan været udviklet i ét byggeprojekt, men kan måske først komme i brug i et senere projekt med nye parter. det kan blive nødvendigt at skabe en særskilt organisa- for at kunne gennemføre en langsigtet produktudvikling. En trinvis forbedring af et eksisterende produkt kan være mere ukompliceret at gennemføre. Figur 3 viser hvordan forskellige innovationsstile (innovation styles) kan beskrives. Forskellige stile kan kombineres helt afhængigt af innovationsgruppens sammensætning. Miller et al. (1996) skriver: guish four cognitive styles for expressing creativity. It does not measure amount of creativity but style of creativity activity.... If viewed positively, this mixture of cognitive styles is highly advantageous because of the possibilities of generating more alternatives from which to choose. Without an understanding of cognitive styles, however, the participants might view the interaction quite agreement. VISIONING Focused r History of the future Vision circle Intuition MODIFYING Force-field Attribute listing SCAMPER Guided Imagery Forced Association Nature symbol EXPLORING Facts Matrix analysis Morphological analysis Alternate scenarios Broad EXPERIMENTING Figur 3. Forskellige innovationsstile. Fra (Global Creativity Corporation, 2007), hvor det bl.a. fremhæves: Often the hardest part of generating new innovative solutions is knowing where and how to begin looking for them.

13 grundlag For VIC-ProJEkTET Brugerdreven innovation En søgning med teksten user-driven innovation på google giver 1,6 millioner hits, mens ordet innovation alene giver 84 millioner hits. I VICprojektet har vi med baggrund i et omfattende udvalg af metoder og værktøjer udviklet VIC-MET, som støtter brugerdreven innovation og kreativ design i byggeprocessen. innovation som en proces mod udviklingen af et nyt produkt eller en ny serviceydelse, hvor en analyse og forståelse af brugernes behov og præferencedannelse spiller en afgørende rolle. Mere præcist systematic approach to develop new products and services, building on investigation or adoption of users life, identity, praxis, and needs including unrevealed needs. (http://www.ebst.dk/brugerdreveninnovation.dk) understøtte brugerdreven innovation. Et centralt resultat af at involvere brugerne er at afdække både kendte og ikke endnu formulerede behov for funktionalitet og udformning af nye bygninger. brugernes adfærd og behov kan studeres med antropologiske metoder. Et eksempel på en anvendt antropologisk metode er Contextual design. (beyer & holtzblatt, 1998). slutbrugeren kan involveres indirekte gennem brug af såkaldte personas. det er typisk en repræsentation af en reel eller potentiel bruger inklusive opfundne detaljer for at gøre personen mere virkelig. Fra (Cooper, 2010): As we interview and observe users in their natural habitats, we look for patterns of behavior and goals shared by multiple people. Each distinct behavior pattern becomes the basis for a persona: a description of an archetypal user. slutbrugeren kan involveres mere eller mindre aktivt i design af et produkt eller dele af det. I participatory design eller co-creation deltager brugeren direkte i designarbejdet. Elementer her i kan være: Interviews og spørgeskemaer Focus groups hvor interaktionen i gruppen er basis for videnopsamling self observation, eksempelvis dokumenteret på video brugerinddragelse Co-CrEaTIon Figur 4. I VIC-MET skelnes mellem Brugerinddragelse (t.v.) og Co-creation (t.h.)

14 14 VICMET story-telling gennemført som et fælles samarbejde, scenario skrivning lead user involvering behavioral mapping med fokus på sted og/ eller personer Contextual inquiry (som del af Contextual design), kommenterede og/eller observerede brugerbesøg design games (brandt et al., 2005) og (Johansson, 2006) Von hippel, (2005) præsenterer hvordan lead users kan involveres i innovationsprocessen. Von hippels tankegang bygger på forudsætningen at i hvert marked er nogle af brugerne mere innovative end majoriteten af dagligdags brugere. I VIC-MET skelnes mellem to principielt forskellige måder at inddrage brugerne på: brugerinddragelse og Co-creation. I begge tilfælde handler det om at have fokus på brugerne, at forstå den kontekst, byggeriet skal bruges i, og at skabe de designrum, hvor brugernes ønsker og behov fremkommer bedst muligt. begge metoder kan benyttes i forskellige faser af et byggeprojekt. Tabel 1 viser de principielle forskelle mellem metoderne. brugerindragelse Co-creation karakteristik brugeren godkender og tager ansvar for løsningen (adopterer) brugeren bidrager til processen bidrager med det unikke (skaber) Formål brugerne adopterer det fremtidige byggeri, tager ejerskab. der skabes en positiv stemning om byggeriet brugerne inddrages i designprocessen brugerens input bruges ligeværdigt med andre input designerens opgave sikre en troværdig og reel dialog at skabe et designmiljø, hvor brugerens ønsker, ideer og behov kommer frem. Tabel 1. Brugerinddragelse og Co-creation i VIC-MET.

15 grundlag For VIC-ProJEkTET innovation i ByggeBranchen VIrTuEllE bygninger det er i dag mere meningsfuldt end tidligere at bygge virtuelle modeller af bygninger og tilhørende processer gældende for en bygnings samlede livscyklus. Virtuelle bygninger (Vb) er en del af det i dag meget brugte begreb building Information Modelling (bim). se også (Eastman et al., 2008). de drivende faktorer for denne udvikling er den globale udvikling af internet, kommuni- IkT-værktøjer og -services. Virtuelle bygningsmodeller giver næring til den gamle drøm om at kunne designe, bygge og teste bygningen inden den bygges, dvs. i en virtuel udgave. det indebærer også, at vi kan og gerne skal involvere så mange parter som muligt i de tidlige faser af designaktiviteterne. Med andre ord at genskabe den gamle pre-renæssance bygmester (building master), for på denne måde at kunne drage nytte af de samlede kompetencer fra forskellige byggefagligheder. det største fokus ved udvikling af IkT-understøttede designværktøjer, specielt Cad-systemer, har til dags dato ligget på støtte til de senere designfaser. dvs. efter at de svære, men for bygningens kvalitet og livscyklusomkostninger vigtigste, beslutninger og informationsindsamlinger er gjort vedrørende kundebehov og krav samt alternative og innovative løsningsforslag. avancerede IkT-værktøjer øger vore muligheder for et effektivt, målrettet og brugervenligt samarbejde i både fysiske og virtuelle miljøer. F.eks. giver augmented reality muligheder for at sammensmelte virtuelle bygningsmodeller med den fysiske virkelighed. her gives et par eksempler på brug af virtual reality systemer til brugerindragelse. Federale dommere deltog i indretning af domstolsrum ved design af Courthouse i Jackson Mississippi med fokus på rumgeometrier, placering af borde og bænke, vægmaterialer og lysindretning. brugerne havde 3d-stereoskopisk adgang til modellen og desuden simulering af rumakustik. En tilsvarende us$ (Eastman et al., 2008, side Virtual reaility in Court room design). dan ansatte ved Ericsson i göteborg brugte Vr modeller til planlægning af kontormiljøer. Efterfølgende studier i de færdige kontorer viser også, at oplevelserne i Vr-miljøet var til god hjælp ved design af deres fremtidlige arbejdspladser. I (nykänen et al., 2008) beskrives, hvordan IkTværktøjer, udviklet ved VTT i Finland, bruges til at støtte behovsopsamling og kravformulering til rum, baseret på patienters oplevelser i Vr CaVE miljø. I (sarshar et al. 2004), (Christiansson et al 2002) beskrives projekt DIVERCITY, Distributed Virtual Workspace for enhancing Communication within the Construction Industry, EU-IST , hvor der blev udviklet og afprøvet prototyper bygbarhed. bygningen som ET system I VIC projektet er bygningsdesignprocessen baseret på en opfattelse af bygningen som systemer, der kan betragtes ud fra henholdsvis funktionsog komponentaspektet (Functional building systems, Fbs, og Component building systems, Cbs). funktions- og komponentsystemer kan kobles sammen af procesmodeller. Procesmodellen beskriver eksempelvis, hvordan en analyse eller simulering kan gennemføres (manuelt og/eller automatisk), hvor de styrende "laster" som Cbs skal designes for stiller krav til funktionen. se også referencer: Christiansson & svidt (2006), Christiansson et al. (2009a) og Christiansson et al. (2009b).

16 16 VICMET Figur 5. En bygnings komponentsystem dimensioneres efter de belastninger, som komponenterne forventes udsat for. "Belastningerne" udledes fra de krav som bygningens funktionelle system genererer. Eksempelvis krav til vinduerne fra de funktionelle systemer for komfort/ indeklima/lys samt sikker- ontologier En forudsætning for vellykket systemudvikling (processen og resultatet) er at enes om koncepter/begreber og deres relationer, dvs. en fælles sproglig referenceramme. En sådan beskrivelse tion of a conceptualization. Figur 6 præsenterer den øverste generelle ontologi i VIC-MET. der resterer meget arbejde med opsamling og "standardisering" af ontologier. VIC projektet har påbegyndt dette arbejde inden for brugerdreven innovation (Christiansson et al., 2008). FrEMTIdIgE avancerede bygningskomponenter og byggematerialer I usa i midten af 80 erne startede udviklingen af såkaldte intelligente bygningsinstallationer (IbI) i intelligente eller responsive bygninger. Vi ser i dag atter en interesse for området som følge af de muligheder IkT tilbyder til implementering af IkT-kontrollerede processer og nye services i bygninger. disse systemer er en del af bygningens komponentsystemer, Cbs, og giver gode muligheder for innovative løsninger til opfyldelse af brugerbehov og krav fra bygningens funktionssystemer (Fbs). Traditionelt har disse IbI støttet brandalarm, energikontrol, varmekontrol, ventilationskontrol, klimaovervågning, elforsyning, sikkerhed, adgangskontrol og automatiske dørfunktioner. Med standardisering af kommunikationsprotokoller og IkT-støttede styrings- og sensorkomponenter gives i dag muligheder for udvikling og implementering af kreative og innovative service løsninger i bygninger. se også Christiansson (2007). bygninger i danmark stadig blev opført af relativt få materialer inden for de gammelkendte håndværksfag. Mureren brugte mursten og mørtel til

17 grundlag For VIC-ProJEkTET 17 facader og tagsten til taget. Tømreren tildannede træ til tagkonstruktioner, døre, vinduer, gulve og inventar. Tilsvarende anvendte blikkenslageren og maleren materialer, der blot havde undergået mindre forandringer i århundreder. der et utal af forskellige materialer. Ifølge en rapport udarbejdet af Erhvervs- og boligstyrelsen i 2003 fandtes der på det tidspunkt alene inden for trælastbranchen over forskellige materialer. Mange af de nye materialer består af en kombination af mange forskellige materialer og har helt nye egenskaber og anvendelsesmåder. Mens fokus på bæredygtighed, arbejdsmiljø og økonomi er parametre, som påvirker udviklingen, opstår der også nye muligheder ved at inddrage materialer og teknologier fra andre brancher. En række nye produkter indeholder endvidere indlejret teknologi f.eks. selvrensende vinduer, antibakterielle bordplader og facadematerialer med indbyggede solceller. herudover kombineres materialer med elektronik, der f.eks. muliggør logistikstyring af produkterne ved indbygning. Ved hjælp af nanoteknologi er det muligt at udvikle materialer med helt særegne egenskaber, mens ny kombination af kendte materialer kan føre til kompositter, der f.eks. i styrke, vægt og holdbarhed langt overgår de enkelte dele. Endelig betegnes en række materialer som smarte materialer. de kan respondere på påvirkninger fra deres omgivelser, og ændrer f.eks. farve som følge af skift i temperatur. udvikling af VIC-MET ovenstående giver et lille indblik i de omfattende fagområder, som danner grundlag for udviklingen af VIC-MET. Vi er i starten af en spændende periode, hvor udviklingen inden for disse forskningsområder giver nye muligheder for at gennemføre en meningsfuld og frugtbar brugerinvolvering i design af bygninger. den udviklede metode tager udgangspunkt i state-of-the-art inden for disse områder, men det er tilstræbt, at gøre metoden uafhængig af det nuværende udviklingsniveau for konkrete værktøjer. Figur 6. Oversigt over ontologier og deres relationer (Sørensen et al., 2009)

18 18 VICMET 3 VIC-METodEn VIC-MET Virtual Innovation in Construction Method (VIC-MET) er en IT-understøttet metode til brugerinvolvering. den giver bygherren, rådgiveren eller andre involveret i byggeri værktøjer til at opnå den fornødne viden om brugerne, sammensætte et kreativt og innovativt designforløb sammen med brugerne, og til at indarbejde brugernes behov i byggeriet. Metoden tager afsæt i, at brugerne har en unik viden bevidst eller ubevidst omkring det, der skal bygges, og at de ved at være inddraget i projektet, kan bibringe denne viden til byggeriet. rådgiverens opgave er, at skabe et designforløb, hvor brugernes ønsker, ideer og behov kommer frem, og at lade disse indgå sammen med alle andre input. Metoden er helhedsorienteret og retter sig mod alle typer af projekter og alle faser i et byggeri. rum, hvor brugernes behov og ønsker kommer i aktiviteterne i de enkelte designrum kan understøttes af en række forskellige IT-værktøjer. der diagramværktøjer til store multifunktionelle videnhåndteringssystemer. I relation til VIC-MET kan værktøjerne inddeles i kategorier efter deres funktion: dataindsamling og modellering kommunikation og samarbejde Visualisering og interaktion forhold til det konkrete byggeprojekt. Et brugerinvolveringsforløb kan bevæge sig mange gange mellem konceptmodellering, funktionskonsolideringen og løsningen og kan, hvis nye forhold eller brugergrupper fremkommer, bevæge sig tilbage til kortlægningen af konteksten. der cirkuleres således frem og tilbage mellem den samlede mængde krav til bygningen, funktionerne og komponenterne, indtil den rigtige løsning er opnået. I dette kapitel gives en kort introduktion til designrum 1: kortlægning af konteksten I designrummet kortlægning af konteksten foretages afklaringer af projektet og den kontekst, det indgår i. her arbejdes med spørgsmål som hvem? hvor? hvornår? hvordan? og der indsamles en række forskellige former for dokumentation. det afdækkes, hvem brugerne er, hvad projektet går ud på, og omfanget af og tidspunkterne for brugerinvolveringen. Målet er at afdække konteksten tilstrækkeligt til, at faktuelle forhold er belyst, og samtidig stoppe der, hvor holdninger og stillingtagen begrænser det kreative handlerum. Informationsindsamlingen i denne fase vil foregå i et samarbejde mellem rådgiverne og brugerne, hvor der vil forekomme en række varianter af, at brugerne arbejder på egen hånd, rådgiveren arbejder på egen hånd, og parterne sammen indsamler informationer. det vil være en meget iterativ proces, hvor designteamet bl.a. kan anvende interviews og observation af brugerne i deres aktuelle miljø, workshops, storytelling samt virtuelle bygningsmodeller med muligheder for annoteringer for at opnå en dybere forståelse for de forretningsprocesser, som den nye bygning skal understøtte. når brugerne arbejder på egen hånd, kan man forestille sig en bred vifte af værktøjer som video- og fotodagbog, projektweb med blog og wiki, samt værktøjer som Flickr, Facebook og Twitter. det indsamlede råmateriale af informationer kan således typisk være en blanding af tekst, aktiviteterne i dette og de øvrige designrum tænkes støttet af en idébank og en erfaringsbank, hvor der på struktureret vis er opsamlet ideer, som kan inspirere i brugerinvolveringsprojekter, og tilsvarende opbevarer værdifulde erfaringer fra tidligere projekter.

19 VIC-METodEn 19 Løsninger Virtuel bygning Krav Funktionskonsolidering Behov Funktion Komponent Konceptmodellering Erfaringsbank Erfaringer fra tidligere projekter m.v. Kortlægning af konteksten Idébank Ideer fra andre brugerinvolveringsforløb m.v.

20 20 VICMET designrum 2: konceptmodellering Efter at have indsamlet data til en bred forståelse af de sammenhænge, som brugerne skal arbejde under i den nye bygning, fortsætter VIC-MET nu i designrummet konceptmodellering. her påbegyndes systematisering og konsolidering af kortlægningen af konteksten. der opstilles konceptuelle modeller, som kan danne grundlag for en dialog om behov og krav til den kommende bygning og dens funktioner. Metoderne i dette designrum giver mulighed for, at arkitekten kan omsætte de indsamlede informationer og på konceptuelt plan udtrykke brugernes konkrete behov og adfærd og deraf følgende funktionskrav til den nye bygning, inklusive eksterne krav fra f.eks. myndigheder. I en tæt dialog mellem arkitekten og bygherrens repræsentanter udarbejdes konceptmodeller for, hvorledes brugerne arbejder i deres nuværende miljø og for, hvordan den fremtidige bygning skal fungere. her vil f.eks. indgå skematiske model- forhold og kulturelle aspekter. konceptmodellerne anvendes således til at skabe en fælles forståelse mellem designteamet, bygningsejeren, og slutbrugerne om hvilke værdier og behov, der skal ligge til grund for designet. resultatet af det fælles modelleringsarbejde er en systematisk opstilling af ønskede funktionskrav til den nye bygning med beskrivelse af funktionernes egenskaber og deres indbyrdes relationer. brugerne skal inddrages bevidst og relevant. det betyder, at der skal være et klart mål med brugerinvolveringen. det, der skal tages stilling til, skal være afgrænset og så konkret, at brugerne kan forholde sig til det. samtidig skal det ikke være så konkret, at brugeren får falske eller for nagelfaste forventninger til løsningen. det håndteres dels ved en åben og ærlig dialog om projektet og en tydeliggørelse af, hvad, der kan tages stilling til, og dels ved at have fokus på de funktioner, som byggeriet skal understøtte. hvis opgaven f.eks. går ud på at indrette et møderum, skal der i dette designrum være fokus på mødesituationen, og hvad den kan tænkes at betyde for mødelokalets indretning med borde, stole, kommunikationsudstyr og farver. designrum 3: FunkTIonskonsolIdErIng I designrummet Funktionskonsolidering om- prioriterede funktionskrav og indarbejdes på lige fod med øvrige krav til bygningen. øvrige krav kan være bygherrekrav eller myndighedskrav. disse har allerede spillet ind i forbindelse med tilrettelæggelsen af brugerinvolveringen, men tages frem igen for anvendelse i samspil med brugerkravene. der skal her ske en konsolidering og værdiafklaring. Projekters budgetter er sjældent ubegrænsede, så det er nødvendigt at foretage en bygningens funktioner. I et samarbejde mellem designteamet, byg herre og brugere opstilles et sæt kriterier for prioritering af funktionskrav i bygningen. På basis af den indledende kortlægning og den efterfølgende konceptmodellering opstiller designteamet lister over behov relateret til funktionssystemer i bygningen. disse lister sammenholdes med prioriteringskriterierne i en konsolideringsmatrix, der kan understøtte beslutningsprocessen. Et vigtigt element i dette led af processen er også en formulering af en klar vision for byggeprojektet. denne vision kan være et vigtigt led i at bygge bro mellem designerne i den tidlige fase og de mere teknisk orienterede medarbejdere, der har ansvaret for detailprojekteringen. når kravene til bygningens funktionssystemer er til konkrete bygningsdele eller komponentsystemer, som den færdige bygning skal bestå af.

Brugerdreven Innovation

Brugerdreven Innovation Brugerdreven Innovation Johanne Mose Entwistle Antropolog Alexandra Instituttet BrugerDreven Innovation - BDI Tæt involvering af brugerne i alle faser af produkt/serviceudviklingen Forståelse af kundernes/brugernes

Læs mere

Image size: 7,94 cm x 25,4 cm BYGHERRERÅDGIVNING IT I BYGGERIET - HVAD GÅR DET UD PÅ?

Image size: 7,94 cm x 25,4 cm BYGHERRERÅDGIVNING IT I BYGGERIET - HVAD GÅR DET UD PÅ? Image size: 7,94 cm x 25,4 cm Utzon Center - Aalborg BYGHERRERÅDGIVNING IT i byggeriet Kristian Birch Pedersen BYGHERRERÅDGIVNING IT I BYGGERIET - HVAD GÅR DET UD PÅ? Rambølls definition: Formålet med

Læs mere

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB PRESENTATION INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB AGENDA Om Innovation Lab Brugerdreven Innovation Unge ordblinde Ideation og Konceptualisering

Læs mere

IT og Kommunikation. Workshop om planlægning af prototype forløb. 24.10.13 Rikke Okholm

IT og Kommunikation. Workshop om planlægning af prototype forløb. 24.10.13 Rikke Okholm IT og Kommunikation Workshop om planlægning af prototype forløb 24.10.13 Rikke Okholm Program Introduktion Tilgange og eksempler på metoder Workshop: Planlægning af prototypetest Brainstorm over jeres

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive Spaces, mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

Digitale redskaber Rapport

Digitale redskaber Rapport Digitale redskaber Rapport 14 Indhold Det Digitale Byggeri... 3 Digital renovering... 4 Planlægning og projektering... 5 Udbud og udførelse... 6 Drift og administration... 7 Digital bygningsmodel... 8

Læs mere

Fra User experience -l Fødevarer?

Fra User experience -l Fødevarer? Fra User experience -l Fødevarer? SUMMIT - konferencen København 22 maj 2013 Lars Bo Larsen Lektor, ph.d. Ins-tut f. Elektroniske Systemer Aalborg Universitet Oversigt 1. Hvad er User experience (UX)?

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! 5 tendenser der ændrer arbejdspladsen i fremtiden med IT. Giv dine medarbejdere Consumerization adgang til de applikationer af medarbejdere de har brug

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen

Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen Januar 2014 Indhold 1. FORMÅL... 3 FORMÅLET MED DENNE PROCESVEJLEDNING... 3 2. FREMTIDSMODELLENS OMRÅDER... 3 2.1. AKTIVITETER... 4 DEFINER OVERORDNEDE

Læs mere

Til parterne på høringslisten. Høring over IKT-bekendtgørelsen

Til parterne på høringslisten. Høring over IKT-bekendtgørelsen Til parterne på høringslisten 10. juni 2010 Sag nr. 10/02028 /ebst Høring over IKT-bekendtgørelsen Vedlagt fremsendes i offentlig høring revideret bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations-

Læs mere

Skitsering og rendering med Revit - BIM workflow fra skitse til præsentation

Skitsering og rendering med Revit - BIM workflow fra skitse til præsentation BIM University 2012 Skitsering og rendering med Revit - BIM workflow fra skitse til præsentation v/ André Andersen, Supporter, Arkitekt Indhold i Building Design Suites Workflow i Building Design Suite

Læs mere

Design:Lab. En struktureret proces til dialog med brugere. INFORMATIK OSLO 24. September 2009. Eva Brandt, Ph.D. Lektor, Danmarks Designskole

Design:Lab. En struktureret proces til dialog med brugere. INFORMATIK OSLO 24. September 2009. Eva Brandt, Ph.D. Lektor, Danmarks Designskole Design:Lab En struktureret proces til dialog med brugere Eva Brandt Danmarks Designskole Dansk Center for Designforskning 1995-1999 User Centered Design Gr. Industrial Ph.D. Nessie Smart Window Vision

Læs mere

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1 IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 1 AGENDA Hvem snakker? De betydende faktorer Agil forretningsudvikling D60 leverancemodel - Bedrock Opsamling og? 2 Hvem snakker?

Læs mere

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design ? VAD From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design? VEM Skrevet af Liam J. Bannon Director of the IDC and Professor of Computer Science,

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

SUPPLY CHAIN INNOVATION

SUPPLY CHAIN INNOVATION KONKURRENCEKRAFT GENNEM SUPPLY CHAIN INNOVATION VÆRKTØJER Med afsæt i hovedrapporten har dette arbejdshæfte til formål, at belyse, hvordan danske virksomheder kan arbejde med supply chain innovation, gennem

Læs mere

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD Konference om Cloud Computing 18. maj 2011 Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD POC, hvad er det? En søgning på internettet viser, at de fleste sites

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Louise Harder Fischer Ekstern lektor, CBS og Research Manager, Futurecom Business 3 vigtige pointer ved videndeling Viden

Læs mere

CSC Innovation Consulting. - Inspiration til innovative løsninger

CSC Innovation Consulting. - Inspiration til innovative løsninger : CSC Innovation Consulting - Inspiration til innovative løsninger INNOVATION Praktisk innovation skal være er et centralt element i vores samarbejde med kunder. Vores metode Vi baserer vores metode på

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010 [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter

Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter Projektlederens guide er udarbejdet på baggrund af projektet: MobilGIS til natur- og arealforvaltere en web-baseret prototype. Projektet

Læs mere

Brugercentreret innovation i den offentlige sektor. Business Manager Christian Bason SCKK, 6. december 2006

Brugercentreret innovation i den offentlige sektor. Business Manager Christian Bason SCKK, 6. december 2006 Brugercentreret innovation i den offentlige sektor Business Manager Christian Bason SCKK, 6. december 2006 Slide 1 Indhold 1 2 3 Innovationsproblemet i den offentlige sektor Brugercentreret innovation

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Front End Innovation. Data, ideation og koncepter

Front End Innovation. Data, ideation og koncepter Front End Innovation Data, ideation og koncepter Julie Opgaver Front End innovation Udvikling af nye processer Uddannelse i innovationskompetencer Udvikling af velfærdsløsninger Proces og værktøjer Divergent

Læs mere

Kom i mål med energioptimering i dit byggeprojekt. - en introduktion til bygherrer til ledelse af den energioptimerede byggeproces

Kom i mål med energioptimering i dit byggeprojekt. - en introduktion til bygherrer til ledelse af den energioptimerede byggeproces Kom i mål med energioptimering i dit byggeprojekt - en introduktion til bygherrer til ledelse af den energioptimerede byggeproces VIL DU NÅ DINE ENERGIMÅL? Når et bygge- eller renoveringsprojekt starter,

Læs mere

bips konference 2011 Forandringer i byggebranchen er = forandringer i den enkelte virksomhed

bips konference 2011 Forandringer i byggebranchen er = forandringer i den enkelte virksomhed bips konference 2011 Forandringer i byggebranchen er = forandringer i den enkelte virksomhed Hvordan håndteres forandringer i små og mellemstore virksomheder, således at virksomhedens langsigtede strategier

Læs mere

01/14. Agenda. E. Pihl & Søn A.S. Tekla Central European BIM Forum 2013. - BIM / VDC organization - BIM / VDC services - Case studies

01/14. Agenda. E. Pihl & Søn A.S. Tekla Central European BIM Forum 2013. - BIM / VDC organization - BIM / VDC services - Case studies Agenda - BIM / VDC organization - BIM / VDC services - Case studies E. Pihl & Søn A.S. - Stefan Brandt - BIM Manager - sbj@pihl-as.dk 01/14 Pihl Engineering, organisation Pihl Engineering Pihl Engineering

Læs mere

Niels Koefoed Nielsen Landinspektør +45 7733 2270 nkn@le34.dk

Niels Koefoed Nielsen Landinspektør +45 7733 2270 nkn@le34.dk For yderligere oplysninger venligst kontakt: Partner, BIM - Lokalplaner og 3D laserscanning Lokalplaner LE34 har i mange år deltaget i lokalplaners tilblivelse og i virkeliggørelsen af lokalplaner LE34

Læs mere

BIM/ Ændrede processer/arbejdsmetoder/ Organisatoriske forhold ud over BIM Teknologien

BIM/ Ændrede processer/arbejdsmetoder/ Organisatoriske forhold ud over BIM Teknologien BIM/ Ændrede processer/arbejdsmetoder/ Organisatoriske forhold ud over BIM Teknologien Organisatoriske forhold ud over BIM teknologien/ Organisatoriske forhold: The difficulties you might experience do

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet.

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet. 4 LEVERANCEKÆDEN Dette kapitel har til formål at danne et overblik over den nuværende situation i leverancemarkedet. Beskrivelsen tager udgangspunkt i et antal af projektgruppen opstillede procesmodeller,

Læs mere

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE Et workshopforløb i tre dele med Teori og Praksis som case 12. februar, 5. marts og 19. marts, Keywords: brugerinddragelse, co-creation, proces, værdiskabelse og projektdesign. klokken 16.00-19.00 ENGAGE,

Læs mere

Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne?

Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne? Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne? Professor Lone Kørnøv Aalborg Universitet Dansk Center for Miljøvurdering Hvorfor, hvorfor ikke og hvordan a. Holdningsladet emne b. Rationaler bag

Læs mere

Indhold. Learningbank

Indhold. Learningbank Indhold 1. Features i Kursusstyring Udvikling af E-lærings indhold E-læring & tests Biblioteket Analytics Rekuttering og HR Webbaseret platform Support 2. Processen med Så let er det at komme i gang En

Læs mere

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP Indledning Vi vil i vores brugervenlighedsundersøgelse teste Seniorlands webshop 1. Vi vil teste hvor at webshoppen fungerer set ud fra en bruger af Internet. Vi vil blandt

Læs mere

Fremtidsscenarier. Eller hvorfor fremtiden handler om objekter. v/ Erik Kjems

Fremtidsscenarier. Eller hvorfor fremtiden handler om objekter. v/ Erik Kjems Fremtidsscenarier Eller hvorfor fremtiden handler om objekter v/ Indhold 3D objekter i byplanen Indhold Hvordan håndteres objekter Interaktion med objekter Objekters potentiale Hvad menes med objekter

Læs mere

BRAINTRUST LABS. Braintrust LABS spænder fra et 1-times inspirationsoplæg til en 2-dages intensiv workshop.

BRAINTRUST LABS. Braintrust LABS spænder fra et 1-times inspirationsoplæg til en 2-dages intensiv workshop. Braintrust LABS er et konferencekoncept, som udruster deltagerne med nye værktøjer, som styrker deres evner til tværfagligt samarbejde og kommunikation. Ved at benytte Braintrust s Visual Lingua Franca-metode,

Læs mere

Guide til opsætning af Google Analytics Eksisterende kunder Visiolab introduction

Guide til opsætning af Google Analytics Eksisterende kunder Visiolab introduction Guide til opsætning af Google Analytics Eksisterende kunder Visiolab introduction Du modtager denne guide som en hjælp til forståelse af hvordan Visiolink applikationer fungere med Google Analytics. Ydermere

Læs mere

Dell Cloud Client Computing Hvordan virtualisere vi de tunge grafisk applikationer?

Dell Cloud Client Computing Hvordan virtualisere vi de tunge grafisk applikationer? Dell Cloud Client Computing Hvordan virtualisere vi de tunge grafisk applikationer? Christian Eilskov Sales Engineer, christian_eilskov@dell.com +45 40 60 13 92 Dell Cloud Client Computing Dell lever produkter

Læs mere

Behovsanalysens perspektiver for cuneco

Behovsanalysens perspektiver for cuneco Behovsanalysens perspektiver for cuneco Seminar Ballerup 5. marts/aarhus 8. marts cunecos antagelser Antagelser bag ansøgningen om midler til cuneco Branchen har for at kunne samarbejde mere effektivt

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK

FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK EFFEKTIV ECOMMERCE ER I DAG LANGT MERE END ET OPTIMERET KØBSFLOW OG RELATEREDE TILBUD. I OPLÆGGET SÆTTER KLAUS BUNDVIG FOKUS PÅ TO TENDENSER, SOM SER UD TIL AT FÅ STOR BETYDNING

Læs mere

Kursus 2903: Læring og fremdrift i formgivning

Kursus 2903: Læring og fremdrift i formgivning 2. september til 27. september 2005 Workshop 1, som svarer til kursus 2903, indleder studieforløbet Ny Industrialisering. Den arrangeres af CINARK (adjunkt Lene Dammand Lund) i samarbejde med Studieafdeling

Læs mere

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen Om RenProces Hvorfor RenProces Modellen Kommende brugere Kontakter Hjemmesiden RenProces er en værktøjskasse til at lede et renoveringsprojekt igennem

Læs mere

Inspirationsoplæg: Innovation & Scenarier. Louise Hvid Jensen, Center for Ide & Vækst louise.hvid.jensen@teknologisk.dk

Inspirationsoplæg: Innovation & Scenarier. Louise Hvid Jensen, Center for Ide & Vækst louise.hvid.jensen@teknologisk.dk Inspirationsoplæg: Innovation & Scenarier Louise Hvid Jensen, Center for Ide & Vækst louise.hvid.jensen@teknologisk.dk Tre budskaber 1. Vi skal kunne forestille os verden og fremtiden for at kunne navigere

Læs mere

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk DDB IKT BIM Revit Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk Agenda Bygherrekravene iht. DDB Det Digitale Byggeri Cuneco.dk Principperne omkring IKT specifikation

Læs mere

Den udvidede koncertoplevelse

Den udvidede koncertoplevelse Den udvidede koncertoplevelse Denne artikel er skrevet på baggrund af produktspecialet i oplevelsesøkonomi v/ Aarhus Universitet: Den udvidede koncertoplevelse. Specialet er udarbejdet af Cand. Mag. i

Læs mere

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Fordi lys skaber liv VELUX Gruppen Etableret i 1941 Mere end 10.000 ansatte globalt heraf 2.600

Læs mere

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Er du, din organisation og dit datacenter klar til Skyen? Dynamisk Datacenter & Cloud Computing System Center Suiten med fokus på Service Manager Next

Læs mere

Postregistrering Eksamensprojekt i Programmering C Lavet af: Frantz Furrer Svendborg Erhvervsskole HTX Vejleder: Claus Borre

Postregistrering Eksamensprojekt i Programmering C Lavet af: Frantz Furrer Svendborg Erhvervsskole HTX Vejleder: Claus Borre Postregistrering Eksamensprojekt i Lavet af: Frantz Furrer Vejleder: Claus Borre Side af 4 Titelblad: Skolens navn: Svendborg Tekniske Gymnasium - Rapport: Rapportens titel: Postregistrering Side antal:

Læs mere

Sundhedsapp.dk. - I hvor høj grad, skal vi have fokus på de potentielle brugere af websitet?

Sundhedsapp.dk. - I hvor høj grad, skal vi have fokus på de potentielle brugere af websitet? Oplæg til vejledning Sundhedsapp.dk - I hvor høj grad, skal vi have fokus på de potentielle brugere af websitet? - Kan man overhovedet forestille sig at udarbejde en prototype uden nogle former for feedback?

Læs mere

Kan anbefalinger af anbefalere anbefales?

Kan anbefalinger af anbefalere anbefales? Kan anbefalinger af anbefalere anbefales? Gå hjem møde ved center for kommunikation December 2003 Timme Bisgaard Munk Formål Hvad er krydssalg? hvordan og hvorfor virker anbefalinger på Internettet til

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Spil Rapport. Spil lavet i GameMaker. Kevin, Mads og Thor 03-02-2011

Spil Rapport. Spil lavet i GameMaker. Kevin, Mads og Thor 03-02-2011 Spil Rapport Spil lavet i GameMaker Kevin, Mads og Thor 03-02-2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 HCI... 2 Planlægning / Elementær systemudvikling... 2 Kravspecifikationer... 4 Spil beskrivelse...

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

Fremtidens vvs-installatør

Fremtidens vvs-installatør Fremtidens vvs-installatør Dansk Gas Forening Årsmøde Den 15. & 16. november 2007 Nils Lygaard TEKNIQ 1 Analyse af den teknologiske udvikling» Nye installationsformers konsekvenser for den tekniske installatør»

Læs mere

Case study: Pinterest

Case study: Pinterest Case study: Pinterest Hvad? Pinterest er en social medieplatform, der hovedsageligt fungerer som værktøj til at samle, dele og udforske visuelt indhold. Udbredelse, hvor mange, vækstpotentiale? Pinterest

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO Quick Guide Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO GUIDE Temperaturmåling Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk Udgivet

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case. Ph.d.-studerende Rikke Brinkø, CFM, DTU Januar 2015

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case. Ph.d.-studerende Rikke Brinkø, CFM, DTU Januar 2015 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case. Ph.d.-studerende Rikke Brinkø, CFM, DTU Januar 2015 Mig Rikke Brinkø Civilingeniør, PhD studerende PhD projekt: Sharing space in the

Læs mere

Brugervenlighed på internettet

Brugervenlighed på internettet Brugervenlighed på internettet TIMME BISGAARD MUNK og KRISTIAN MØRK Brugervenlighed på internettet - en introduktion Samfundslitteratur Timme Bisgaard Munk og Kristian Mørk Brugervenlighed på internettet

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

It i gymnasiet En ny start

It i gymnasiet En ny start It i gymnasiet En ny start Michael E. Caspersen Center for Scienceuddannelse Aarhus Universitet It for alle It, et alment fag kreativt revolutionerende grænseoverskridende meningsfuldt udbud for alle inspiration

Læs mere

TIDLIG BRANDING - Et redskab til evaluering af konceptudvikling

TIDLIG BRANDING - Et redskab til evaluering af konceptudvikling TIDLIG BRANDING - Et redskab til evaluering af konceptudvikling TIDLIG BRANDING Brugerdrevet design med et branding perspektiv standarder Motivation Funktionalitet Æstetik Oplevelsesdesign Værdier Usability

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Kursus i brugerinddragelse Workshop B. Velkommen!

Kursus i brugerinddragelse Workshop B. Velkommen! Kursus i brugerinddragelse Workshop B Velkommen! Innovationsprocessen DAG 1 DAG 2 DA G 3 Divergent proces Konvergent proces Divergent proces Konvergent proces Divergent proces Konvergent proces En o p

Læs mere

Dagens program. Domæner. change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog. Hvad er widgets.

Dagens program. Domæner. change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog. Hvad er widgets. Dagens program Har alle fået? Har nogen betalt for meget? Hav jeres koder klar Domæner change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog Hvad er widgets Hvad er

Læs mere

2011 Bentley Systems, Incorporated AECOsim Building Designer V8i. Lars Moth-Poulsen, Bentley Systems

2011 Bentley Systems, Incorporated AECOsim Building Designer V8i. Lars Moth-Poulsen, Bentley Systems AECOsim Building Designer V8i Lars Moth-Poulsen, Bentley Systems Architecture Engineering Construction Operation Simulation 2 WWW.BENTLEY.COM AECOsim Building Designer Hvad er AECOsim Building Designer?

Læs mere

En digital fremtid? 1 Mattias Straub

En digital fremtid? 1 Mattias Straub En digital fremtid? 1 En digital fremtid? Grundlæggende forudsætninger Statens rolle Mulige scenarier Rum og handlemuligheder 2 Produktivitet og kvalitet Lean Systemleverancer Digitalisering 3 Lean Nøgleord

Læs mere

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k INFLUENCERS Nemt igang på internettet Kom hurtigt igang med det du er god til Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k STOR effekt - billig løsning Hej, jeg hedder Anders Søndergaard, og jeg er selvstændig

Læs mere

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester Projekt plan Titel på projekt: TAKSONOM: PETER KRISTIANSENS ARKIV (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER) Projektsted: LARM AUDIO RESEARCH ARCHIVE (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER)

Læs mere

Aktiv brug af mockup-laboratorium. Lotte Finsen Troels Barfod (LEO Pharma) Line Villfrance Harkamp

Aktiv brug af mockup-laboratorium. Lotte Finsen Troels Barfod (LEO Pharma) Line Villfrance Harkamp Aktiv brug af mockup-laboratorium Lotte Finsen Troels Barfod (LEO Pharma) Line Villfrance Harkamp Aktiv brug af mockup-laboratorium & Erfaringer med brug af mockup på virksomheder Lotte Finsen (ALECTIA)

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer

Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer Carsten Rohde E-mail cr.acc@cbs.dk SAS Institute 5. maj 2011 Agenda: 1. Økonomistyringsudfordringen i statens virksomheder? 2. Økonomistyringsopgaver

Læs mere

Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen

Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen Projektleder Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 2. Maj 2012 Mr Side 1 Formål og leverancer Formålet er at udvikle metoder

Læs mere

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne.

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne. Drejebog, dagsforløb Herunder finder du en drejebog til et dagsforløb i Mobil Lab 3. Det er en drejebog for hvordan et forløb kan se ud, med 6 klokketimer til rådighed. Du har måske lidt mere eller lidt

Læs mere

3D-LASERSCANNING - FREMTIDENS OPMÅLING

3D-LASERSCANNING - FREMTIDENS OPMÅLING 3D-LASERSCANNING - FREMTIDENS OPMÅLING Velegnet til: Komplet målfast 3D model til brug for projektering As-built dokumentation Opmåling til facade- og bygningsrenovering Opmåling af broer m.m. i trafikerede

Læs mere

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

En stærk kombination Informationshåndtering i byggeriet

En stærk kombination Informationshåndtering i byggeriet En stærk kombination Informationshåndtering i byggeriet NTI CADcenter A/S www.mdoc.dk Agenda Kort om Mdoc løsningen og forretningsmæssige gevinster Mdoc platformen ved Anna Sørensen Mdoc gennemgang af

Læs mere

Digitalisering - i et byg- og driftsherre perspektiv. I samarbejde med DTU og NIRAS 1

Digitalisering - i et byg- og driftsherre perspektiv. I samarbejde med DTU og NIRAS 1 Digitalisering - i et byg- og driftsherre perspektiv 1 AGENDA FÆLLES FRA PAPIR TIL BIM MODEDELSTRATEGI FOR BIM 2 Fokus på projekterne 2012 3 De to projekter: Udvikling 3.2 Fra papir til BIM Projektet vil

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 IKT-lederuddannelsen på www.iktuddannelse.dk www.iktuddannelse.dk IKT-lederuddannelsen Formål At gøre IKT-lederen

Læs mere