VIC-MET. VIrTual InnoVaTIon In ConsTruCTIon METhod. en metode til brugerinvolvering i byggeprocessen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIC-MET. VIrTual InnoVaTIon In ConsTruCTIon METhod. en metode til brugerinvolvering i byggeprocessen"

Transkript

1 VIC-MET VIrTual InnoVaTIon In ConsTruCTIon METhod en metode til brugerinvolvering i byggeprocessen aalborg universitet arkitema rambøll

2

3 VIC-MET VIrTual InnoVaTIon In ConsTruCTIon METhod en metode til brugerinvolvering i byggeprocessen

4 VIC-MET Virtual Innovation in Construction Method en metode til brugerinvolvering I byggeprocessen Af Morten Alsdorf, Per Christiansson, Ulrik Dybro, Kristian Birch Pedersen, Kikki Gyldenvang Steffensen, Kjeld Svidt Aalborg Universitetsforlag 2012 Omslag: Arkitema og Aalborg Universitetsforlag Forsidefoto: En brugergruppe evaluerer et løsningsforslag i Aalborg Universitets Virtual Reality laboratorium Sats og layout: Arkitema Oplag: 300 stk. Udgivet af: Aalborg Universitetsforlag Skjernvej 4A, 2. sal 9220 Aalborg Ø T: F: forlag.aau.dk VIC-projektet er støttet af Erhvervs- og Byggestyrelsens program for Brugerdreven Innovation ISBN

5 Indhold Forord 7 1 InTrodukTIon 8 2 grundlag For VIC-ProJEkTET 10 3 VIC-METodEn 18 4 VÆrkTøJEr 23 5 Manual TIl VIC-MET 52 6 afprøvninger, CasEs 66 7 konklusion 76 8 litteratur 78

6

7 Forord 7 Forord VIC-projektet er gennemført i årene under Erhvervs- og byggestyrelsens program for brugerdreven Innovation. den grundlæggende idé i projektet har været at udvikle en metodik til brugerinvolvering i byggeprocessen, hvor der lægges vægt på mulighederne for at understøtte brugerinvolveringen ved hjælp af et bredt spektrum af moderne IT-værktøjer med udgangspunkt i en avendt antropologisk tilgang til brugerforståelsen. Projektet er gennemført i et nært samarbejde mellem arkitema, rambøll og aalborg u niversitet, således at udviklingen har været baseret på både praktiske erfaringer og et videnskabeligt grundlag. Projektets resultater er formidlet gennem artikler og seminarer i danmark samt internationale konferencer og tidsskrifter. denne publikation giver et samlet overblik over baggrunden, systematikken og den praktiske anvendelse af metoden med eksempler på konkrete IT-værktøjer, som kan tages i anvendelse. Maj 2012 Morten Alsdorf, Rambøll Kristian Birch Pedersen, Exigo Consult Per Christiansson, Aalborg Universitet Ulrik Dybro, Arkitema Kikki Gyldenvang Steffensen, Rambøll Kjeld Svidt, Aalborg Universitet

8 8 VICMET 1 InTrodukTIon succesrige byggerier er designet, bygget og indrettet, så de opfylder brugernes behov. hvad enten det drejer sig om en hel bygnings funktioner og udtryk eller indretning af et enkelt rum, vil brugerne ligge inde med en unik viden, som skal integreres i designet på rette vis for at sikre et succesfuldt byggeprojekt. at uddrage denne viden og omsætte den til et design, der fagligt og konsekvent hænger sammen, kræver en systematisk og sammenhængende tilgang til brugerinvolvering. det handler om at forstå brugerens forudsætninger, omgivelser og fremtidige brug af bygningen og om at tilrettelægge et designforløb, hvor brugernes ønsker og behov medtages på de rette tidspunkter i byggeprocessen. brugerinvolvering skal være fokuseret og tilrettet, så den passer til de enkelte brugere og det enkelte byggeri. Fra andre brancher ses, at virksomheder har stor succes med at involvere brugerne. her kan nævnes lego digital designer, hvor brugerne selv bygger deres koncept i lego på hjemmesiden, hvorefter det sendes i produktion og leveres til bear brugerne designe deres egen bamse, så de maerne brugerne i fokus ved at tilbyde værktøjer, hvor de selv kan designe deres egne køkkener. I byggebranchen er der blevet arbejdet med brugerinvolvering i mange år, men branchen står i dag over for en række interessante nye muligheder for at udnytte digitale værktøjer inden for f.eks. 3dmodellering og elektronisk kommunikation, som kan støtte de projekterende og brugere i at opnå en tidlig fælles forståelse af det færdige byggeri. Virtual Innovation in Construction (VIC) er et projekt der omhandler udvikling af en IT-understøttet metode til inddragelse af slutbrugere i en kreativ og innovativ byggeproces. Metoden benævnes VIC-MET og giver bygherren, rådgiveren eller andre med ansvar for byggeri værktøjer til at opnå den fornødne viden om brugerne; sammensætte et kreativt og innovativt designforløb sammen med brugerne; og til at indarbejde brugernes behov i byggeriet. Metoden tager afsæt i, at brugerne har en unik viden bevidst eller ubevidst omkring det, der skal bygges, og at de ved at deltage i byggeprojektet, kan bibringe den viden til byggeriet. rådgiverens opgave er at skabe et designforløb, hvor brugernes ønsker, ideer og behov kommer frem og at lade disse indgå på lige fod med andre input. Metoden er helhedsorienteret og retter sig mod alle typer af projekter og alle faser i byggeriet. VIC-MET er udviklet i samarbejde mellem aalborg universitet, arkitema og rambøll og kombinerer egne praktiske erfaringer med en teoretisk tilgang til brugerforståelse og involvering. VIC-MET er udviklet under Erhvervs- og byggestyrelsens program om brugerdreven Innovation. Metoden er inspireret af en antropologisk tilgang til brugerforståelse sammenstillet med mulighederne inden for ny teknologi. Projektet kobler teori og praksis for at nå frem til en holdbar, brugbar og tilgænge- det er tanken, at VIC-MET skal understøtte: Motivation til at uddybe og sprede viden til langsigtet kravs- og behovsformulering opsamling af spontane, innovative og kreative ideer, generel behovsopsamling og formulering (i særlig grad ikke erkendte behov) Idéudveksling, idéevaluering og behovsevaluering bred og offentlig synliggørelse af eksisterende og nye behov nedbryde barrierer forårsaget af mangel på kompetence eller viden og formulering generel metodik for brugerdreven innovation synliggørelse af afhængighed mellem teknologiske muligheder og realistiske behovsformuleringer

9 InTrodukTIon 9 I denne publikation se også (Christiansson et.al. 2011) for en kortere beskrivelse på engelsk beskrives indledningsvist, hvordan brugerdreven samt hvordan anvendelsen af virtuelle bygninger indgår i metoden. Traditionelt udarbejdes der ma- bidraget til en opfattelse af, at brugerinvolvering er et besværligt og fordyrende element i byggeprocessen. I VIC-MET er der bl.a. fokus på at anvende 3dbygningsmodeller, så der opnås størst mulig genbrug af data på tværs af discipliner og faser i projektet. I byggeriet projekteres i øget omfang i 3d. herved skabes materiale, der er yderst velegnet til kommunikation med lægmand som brugeren ofte er. 3d-bygningsmodeller har den fordel, at de giver brugerne en umiddelbar visuel forståelse, og at de simpelt kan illustrere løsningsforslag og ændringer. Figur 1. Arkitemas domicil i Mikado House. Illustration: EyeCADcher Media rum, der udfylder forskellige funktioner i brugerinvolveringsprocessen og derigennem hjælper rådgiveren og brugerne igennem hele brugerinvolveringsprocessen fra kortlægning af konteksten til de endelige løsninger. der arbejdes med kortlægning af konteksten, konceptmodellering, Funktionskonsolidering og løsninger. de omtalte 3d-modeller indgår som et væsentligt element under løsninger, mens der indgår en række andre metoder og værktøjer i de øvrige designrum. For at gøre VIC-MET håndgribelig er kapitel 5 udarbejdet som en praktisk brugsmanual. kapitlet beskriver de processer, som rådgiveren skal igennem for at få det bedste ud af brugerinvolveringsprocessen. kapitlet skal ikke betragtes som en facitliste, men skal give inspiration og ideer til rådgiveren for at få det bedste samspil med brugerne inden for rammerne af et konkret projekt. kapitlet guider rådgiveren igennem de veringsmetoder, der kunne være relevante at benytte. desuden gives eksempler på, hvilke ITværktøjer, der kan inddrages for at give brugeren en bedre forståelse af byggeriet. kapitel 4 indeholder analyser og beskrivelser af IT-værktøjer, som er relevante, og i hvilken sammenhæng de ses i anvendelse. For dels at få input til udvikling af metoden, og dels at afprøve VIC-MET i praksis, blev der i metodeudviklingen fokuseret på rambølls og arkitemas nye domiciler i københavn. det blev indledningsvis analyseret, hvordan brugerinvolveringen er foregået i planlægningen af de to domiciler. begge domiciler havde allerede været gennem et langt planlægningsforløb, da VICprojektet startede, så der forelå et særdeles godt erfaringsgrundlag, som kunne indarbejdes i VIC- MET. senere i processen blev VIC-MET afprøvet på udvalgte dele af de to byggerier, hvor der især var fokuseret på mulighederne i anvendelse forskellige former for virtuelle 3d-modeller over for brugerne.

10 10 VICMET 2 grundlag For VIC-ProJEkTET I dette kapitel beskrives det teoretiske grundlag for metoderne og begreberne anvendt i VIC-projekt. det er specielt vigtigt at inkludere brugerne i design af nye systemer i bygninger, eftersom der naliteter, som kun brugeren har kendskab til. dette gælder i høj grad også for bygninger, som kan be- af et system: a set of connected things or parts forming a complex whole, in particular a set of principles or procedures according to which something is done; an organized scheme or method. brugerinvolvering kan betragtes som en innovationsproces. alle niveauer både i mere eller mindre komplekse funktionelle systemer og fysiske komponenter i det færdige byggeprodukt, men også i de forskellige processer i byggeriet. Mange forskellige vidensdomæner støtter innovative og kreative processer og produkter i byggeriet. hvad Er InnoVaTIon? tive fortolkninger. her er en række eksempler: seek to acquire and build upon their distinctive technological competence, understood as the which these are transformed by innovative capabilities. (Dodgson and Bessant, 1996) Innovation means the application of new knowledge to industry, and includes new products, new processes, and social and organisational change. (Firth and Mellor, 1999) A technological product innovation is the implementation & commercialisation of a product with improved characteristics such as to deliver objectively new or improved services to the customer. A technological process innovation is the imple- improved production or delivery methods. It may involve changes in equipment, human resources, working methods or a combination of these. 1: the introduction of something new 2: a new idea, method, or device (OECD/Eurostat, 1997) - 2: productive imagination: inventiveness. 3 a: something invented: as (2): a device, contrivance [Oxford American Dictionaries: a thing that is created skillfully and inventively to serve a particular purpose], or process originated after study and experiment. Innovation i praksis og forskning involverer mange vidensdomæner som kreativitet, samar- bet innovation anses som regel at omfatte hele til færdigt produkt. (Widén et al., 2009) Innovation er forandring; det er forandring af de ting som fremstilles produktinnovation el- leveres proces innovation. (Tidd et al., 2001) henhold til dens effekt, fra radikal til inkrementel. Radikal innovation har den højeste nyhedsværdi og medfører ofte forandringer i produktionssystemer, distributionsmetoder og kunderelationer. (Stringer, 2000)

11 grundlag For VIC-ProJEkTET 11 high impact on architectuaral knowledge architectural innovation radical innovation low impact on component knowledge high impact on component knowledge Incremental innovation Modular innovation low impact on architectuaral knowledge Figur 2. Forskelige typer af innovationsprocesser, Henderson and Clark (1990) fra (Innovation Zen, 2006) Modsætningen er inkrementel innovation som er korte forandringscykler. (Gallagher et al., 1997) Hver individuel trinvis innovation kan være af lav værdi men sammen kan de have værdi af radikal innovation. (Utterback, 1994) novationsprocesser; radical, incremental, modular og architectural. Incremental innovation bygger på eksisterende komponent- og arkitekturalviden. Et eksempel nye funktioner. Modular innovation kræver ny holdt viden om indgående komponenters struktur og ydeevne. Et eksempel på dette er de nye thin metal disc head, som blev introduceret i 1980 erne som med et slag mangedoblede lagringskapaciteten på harddiske. baldwin & Clark (2006), skriver angående arkitektural innovation: proposed in the management literature by Hen- novations as follows: [Architectural] innovations change the way in which the components of a product are linked together, while leaving the core design concepts (and thus the basic knowledge underlying the components) untouched. In other words, architectural innovation involves rearranging known parts (components) into new patterns (architectures) to achieve higher levels

12 12 VICMET of system performance on one or more dimensions. Innovationer i byggebranchen kan være svære at udvikle grundet byggebranchens og byggeprojekters mange aktører. En radikal innovation som eksempelvis muliggør introduktion af en ny service eller funktionalitet påvirker måske mange forskellige systemer i bygningen. Mange forskellige aktører skal ofte involveres i udvikling af et nyt produkt. Innovationen kan været udviklet i ét byggeprojekt, men kan måske først komme i brug i et senere projekt med nye parter. det kan blive nødvendigt at skabe en særskilt organisa- for at kunne gennemføre en langsigtet produktudvikling. En trinvis forbedring af et eksisterende produkt kan være mere ukompliceret at gennemføre. Figur 3 viser hvordan forskellige innovationsstile (innovation styles) kan beskrives. Forskellige stile kan kombineres helt afhængigt af innovationsgruppens sammensætning. Miller et al. (1996) skriver: guish four cognitive styles for expressing creativity. It does not measure amount of creativity but style of creativity activity.... If viewed positively, this mixture of cognitive styles is highly advantageous because of the possibilities of generating more alternatives from which to choose. Without an understanding of cognitive styles, however, the participants might view the interaction quite agreement. VISIONING Focused r History of the future Vision circle Intuition MODIFYING Force-field Attribute listing SCAMPER Guided Imagery Forced Association Nature symbol EXPLORING Facts Matrix analysis Morphological analysis Alternate scenarios Broad EXPERIMENTING Figur 3. Forskellige innovationsstile. Fra (Global Creativity Corporation, 2007), hvor det bl.a. fremhæves: Often the hardest part of generating new innovative solutions is knowing where and how to begin looking for them.

13 grundlag For VIC-ProJEkTET Brugerdreven innovation En søgning med teksten user-driven innovation på google giver 1,6 millioner hits, mens ordet innovation alene giver 84 millioner hits. I VICprojektet har vi med baggrund i et omfattende udvalg af metoder og værktøjer udviklet VIC-MET, som støtter brugerdreven innovation og kreativ design i byggeprocessen. innovation som en proces mod udviklingen af et nyt produkt eller en ny serviceydelse, hvor en analyse og forståelse af brugernes behov og præferencedannelse spiller en afgørende rolle. Mere præcist systematic approach to develop new products and services, building on investigation or adoption of users life, identity, praxis, and needs including unrevealed needs. (http://www.ebst.dk/brugerdreveninnovation.dk) understøtte brugerdreven innovation. Et centralt resultat af at involvere brugerne er at afdække både kendte og ikke endnu formulerede behov for funktionalitet og udformning af nye bygninger. brugernes adfærd og behov kan studeres med antropologiske metoder. Et eksempel på en anvendt antropologisk metode er Contextual design. (beyer & holtzblatt, 1998). slutbrugeren kan involveres indirekte gennem brug af såkaldte personas. det er typisk en repræsentation af en reel eller potentiel bruger inklusive opfundne detaljer for at gøre personen mere virkelig. Fra (Cooper, 2010): As we interview and observe users in their natural habitats, we look for patterns of behavior and goals shared by multiple people. Each distinct behavior pattern becomes the basis for a persona: a description of an archetypal user. slutbrugeren kan involveres mere eller mindre aktivt i design af et produkt eller dele af det. I participatory design eller co-creation deltager brugeren direkte i designarbejdet. Elementer her i kan være: Interviews og spørgeskemaer Focus groups hvor interaktionen i gruppen er basis for videnopsamling self observation, eksempelvis dokumenteret på video brugerinddragelse Co-CrEaTIon Figur 4. I VIC-MET skelnes mellem Brugerinddragelse (t.v.) og Co-creation (t.h.)

14 14 VICMET story-telling gennemført som et fælles samarbejde, scenario skrivning lead user involvering behavioral mapping med fokus på sted og/ eller personer Contextual inquiry (som del af Contextual design), kommenterede og/eller observerede brugerbesøg design games (brandt et al., 2005) og (Johansson, 2006) Von hippel, (2005) præsenterer hvordan lead users kan involveres i innovationsprocessen. Von hippels tankegang bygger på forudsætningen at i hvert marked er nogle af brugerne mere innovative end majoriteten af dagligdags brugere. I VIC-MET skelnes mellem to principielt forskellige måder at inddrage brugerne på: brugerinddragelse og Co-creation. I begge tilfælde handler det om at have fokus på brugerne, at forstå den kontekst, byggeriet skal bruges i, og at skabe de designrum, hvor brugernes ønsker og behov fremkommer bedst muligt. begge metoder kan benyttes i forskellige faser af et byggeprojekt. Tabel 1 viser de principielle forskelle mellem metoderne. brugerindragelse Co-creation karakteristik brugeren godkender og tager ansvar for løsningen (adopterer) brugeren bidrager til processen bidrager med det unikke (skaber) Formål brugerne adopterer det fremtidige byggeri, tager ejerskab. der skabes en positiv stemning om byggeriet brugerne inddrages i designprocessen brugerens input bruges ligeværdigt med andre input designerens opgave sikre en troværdig og reel dialog at skabe et designmiljø, hvor brugerens ønsker, ideer og behov kommer frem. Tabel 1. Brugerinddragelse og Co-creation i VIC-MET.

15 grundlag For VIC-ProJEkTET innovation i ByggeBranchen VIrTuEllE bygninger det er i dag mere meningsfuldt end tidligere at bygge virtuelle modeller af bygninger og tilhørende processer gældende for en bygnings samlede livscyklus. Virtuelle bygninger (Vb) er en del af det i dag meget brugte begreb building Information Modelling (bim). se også (Eastman et al., 2008). de drivende faktorer for denne udvikling er den globale udvikling af internet, kommuni- IkT-værktøjer og -services. Virtuelle bygningsmodeller giver næring til den gamle drøm om at kunne designe, bygge og teste bygningen inden den bygges, dvs. i en virtuel udgave. det indebærer også, at vi kan og gerne skal involvere så mange parter som muligt i de tidlige faser af designaktiviteterne. Med andre ord at genskabe den gamle pre-renæssance bygmester (building master), for på denne måde at kunne drage nytte af de samlede kompetencer fra forskellige byggefagligheder. det største fokus ved udvikling af IkT-understøttede designværktøjer, specielt Cad-systemer, har til dags dato ligget på støtte til de senere designfaser. dvs. efter at de svære, men for bygningens kvalitet og livscyklusomkostninger vigtigste, beslutninger og informationsindsamlinger er gjort vedrørende kundebehov og krav samt alternative og innovative løsningsforslag. avancerede IkT-værktøjer øger vore muligheder for et effektivt, målrettet og brugervenligt samarbejde i både fysiske og virtuelle miljøer. F.eks. giver augmented reality muligheder for at sammensmelte virtuelle bygningsmodeller med den fysiske virkelighed. her gives et par eksempler på brug af virtual reality systemer til brugerindragelse. Federale dommere deltog i indretning af domstolsrum ved design af Courthouse i Jackson Mississippi med fokus på rumgeometrier, placering af borde og bænke, vægmaterialer og lysindretning. brugerne havde 3d-stereoskopisk adgang til modellen og desuden simulering af rumakustik. En tilsvarende us$ (Eastman et al., 2008, side Virtual reaility in Court room design). dan ansatte ved Ericsson i göteborg brugte Vr modeller til planlægning af kontormiljøer. Efterfølgende studier i de færdige kontorer viser også, at oplevelserne i Vr-miljøet var til god hjælp ved design af deres fremtidlige arbejdspladser. I (nykänen et al., 2008) beskrives, hvordan IkTværktøjer, udviklet ved VTT i Finland, bruges til at støtte behovsopsamling og kravformulering til rum, baseret på patienters oplevelser i Vr CaVE miljø. I (sarshar et al. 2004), (Christiansson et al 2002) beskrives projekt DIVERCITY, Distributed Virtual Workspace for enhancing Communication within the Construction Industry, EU-IST , hvor der blev udviklet og afprøvet prototyper bygbarhed. bygningen som ET system I VIC projektet er bygningsdesignprocessen baseret på en opfattelse af bygningen som systemer, der kan betragtes ud fra henholdsvis funktionsog komponentaspektet (Functional building systems, Fbs, og Component building systems, Cbs). funktions- og komponentsystemer kan kobles sammen af procesmodeller. Procesmodellen beskriver eksempelvis, hvordan en analyse eller simulering kan gennemføres (manuelt og/eller automatisk), hvor de styrende "laster" som Cbs skal designes for stiller krav til funktionen. se også referencer: Christiansson & svidt (2006), Christiansson et al. (2009a) og Christiansson et al. (2009b).

16 16 VICMET Figur 5. En bygnings komponentsystem dimensioneres efter de belastninger, som komponenterne forventes udsat for. "Belastningerne" udledes fra de krav som bygningens funktionelle system genererer. Eksempelvis krav til vinduerne fra de funktionelle systemer for komfort/ indeklima/lys samt sikker- ontologier En forudsætning for vellykket systemudvikling (processen og resultatet) er at enes om koncepter/begreber og deres relationer, dvs. en fælles sproglig referenceramme. En sådan beskrivelse tion of a conceptualization. Figur 6 præsenterer den øverste generelle ontologi i VIC-MET. der resterer meget arbejde med opsamling og "standardisering" af ontologier. VIC projektet har påbegyndt dette arbejde inden for brugerdreven innovation (Christiansson et al., 2008). FrEMTIdIgE avancerede bygningskomponenter og byggematerialer I usa i midten af 80 erne startede udviklingen af såkaldte intelligente bygningsinstallationer (IbI) i intelligente eller responsive bygninger. Vi ser i dag atter en interesse for området som følge af de muligheder IkT tilbyder til implementering af IkT-kontrollerede processer og nye services i bygninger. disse systemer er en del af bygningens komponentsystemer, Cbs, og giver gode muligheder for innovative løsninger til opfyldelse af brugerbehov og krav fra bygningens funktionssystemer (Fbs). Traditionelt har disse IbI støttet brandalarm, energikontrol, varmekontrol, ventilationskontrol, klimaovervågning, elforsyning, sikkerhed, adgangskontrol og automatiske dørfunktioner. Med standardisering af kommunikationsprotokoller og IkT-støttede styrings- og sensorkomponenter gives i dag muligheder for udvikling og implementering af kreative og innovative service løsninger i bygninger. se også Christiansson (2007). bygninger i danmark stadig blev opført af relativt få materialer inden for de gammelkendte håndværksfag. Mureren brugte mursten og mørtel til

17 grundlag For VIC-ProJEkTET 17 facader og tagsten til taget. Tømreren tildannede træ til tagkonstruktioner, døre, vinduer, gulve og inventar. Tilsvarende anvendte blikkenslageren og maleren materialer, der blot havde undergået mindre forandringer i århundreder. der et utal af forskellige materialer. Ifølge en rapport udarbejdet af Erhvervs- og boligstyrelsen i 2003 fandtes der på det tidspunkt alene inden for trælastbranchen over forskellige materialer. Mange af de nye materialer består af en kombination af mange forskellige materialer og har helt nye egenskaber og anvendelsesmåder. Mens fokus på bæredygtighed, arbejdsmiljø og økonomi er parametre, som påvirker udviklingen, opstår der også nye muligheder ved at inddrage materialer og teknologier fra andre brancher. En række nye produkter indeholder endvidere indlejret teknologi f.eks. selvrensende vinduer, antibakterielle bordplader og facadematerialer med indbyggede solceller. herudover kombineres materialer med elektronik, der f.eks. muliggør logistikstyring af produkterne ved indbygning. Ved hjælp af nanoteknologi er det muligt at udvikle materialer med helt særegne egenskaber, mens ny kombination af kendte materialer kan føre til kompositter, der f.eks. i styrke, vægt og holdbarhed langt overgår de enkelte dele. Endelig betegnes en række materialer som smarte materialer. de kan respondere på påvirkninger fra deres omgivelser, og ændrer f.eks. farve som følge af skift i temperatur. udvikling af VIC-MET ovenstående giver et lille indblik i de omfattende fagområder, som danner grundlag for udviklingen af VIC-MET. Vi er i starten af en spændende periode, hvor udviklingen inden for disse forskningsområder giver nye muligheder for at gennemføre en meningsfuld og frugtbar brugerinvolvering i design af bygninger. den udviklede metode tager udgangspunkt i state-of-the-art inden for disse områder, men det er tilstræbt, at gøre metoden uafhængig af det nuværende udviklingsniveau for konkrete værktøjer. Figur 6. Oversigt over ontologier og deres relationer (Sørensen et al., 2009)

18 18 VICMET 3 VIC-METodEn VIC-MET Virtual Innovation in Construction Method (VIC-MET) er en IT-understøttet metode til brugerinvolvering. den giver bygherren, rådgiveren eller andre involveret i byggeri værktøjer til at opnå den fornødne viden om brugerne, sammensætte et kreativt og innovativt designforløb sammen med brugerne, og til at indarbejde brugernes behov i byggeriet. Metoden tager afsæt i, at brugerne har en unik viden bevidst eller ubevidst omkring det, der skal bygges, og at de ved at være inddraget i projektet, kan bibringe denne viden til byggeriet. rådgiverens opgave er, at skabe et designforløb, hvor brugernes ønsker, ideer og behov kommer frem, og at lade disse indgå sammen med alle andre input. Metoden er helhedsorienteret og retter sig mod alle typer af projekter og alle faser i et byggeri. rum, hvor brugernes behov og ønsker kommer i aktiviteterne i de enkelte designrum kan understøttes af en række forskellige IT-værktøjer. der diagramværktøjer til store multifunktionelle videnhåndteringssystemer. I relation til VIC-MET kan værktøjerne inddeles i kategorier efter deres funktion: dataindsamling og modellering kommunikation og samarbejde Visualisering og interaktion forhold til det konkrete byggeprojekt. Et brugerinvolveringsforløb kan bevæge sig mange gange mellem konceptmodellering, funktionskonsolideringen og løsningen og kan, hvis nye forhold eller brugergrupper fremkommer, bevæge sig tilbage til kortlægningen af konteksten. der cirkuleres således frem og tilbage mellem den samlede mængde krav til bygningen, funktionerne og komponenterne, indtil den rigtige løsning er opnået. I dette kapitel gives en kort introduktion til designrum 1: kortlægning af konteksten I designrummet kortlægning af konteksten foretages afklaringer af projektet og den kontekst, det indgår i. her arbejdes med spørgsmål som hvem? hvor? hvornår? hvordan? og der indsamles en række forskellige former for dokumentation. det afdækkes, hvem brugerne er, hvad projektet går ud på, og omfanget af og tidspunkterne for brugerinvolveringen. Målet er at afdække konteksten tilstrækkeligt til, at faktuelle forhold er belyst, og samtidig stoppe der, hvor holdninger og stillingtagen begrænser det kreative handlerum. Informationsindsamlingen i denne fase vil foregå i et samarbejde mellem rådgiverne og brugerne, hvor der vil forekomme en række varianter af, at brugerne arbejder på egen hånd, rådgiveren arbejder på egen hånd, og parterne sammen indsamler informationer. det vil være en meget iterativ proces, hvor designteamet bl.a. kan anvende interviews og observation af brugerne i deres aktuelle miljø, workshops, storytelling samt virtuelle bygningsmodeller med muligheder for annoteringer for at opnå en dybere forståelse for de forretningsprocesser, som den nye bygning skal understøtte. når brugerne arbejder på egen hånd, kan man forestille sig en bred vifte af værktøjer som video- og fotodagbog, projektweb med blog og wiki, samt værktøjer som Flickr, Facebook og Twitter. det indsamlede råmateriale af informationer kan således typisk være en blanding af tekst, aktiviteterne i dette og de øvrige designrum tænkes støttet af en idébank og en erfaringsbank, hvor der på struktureret vis er opsamlet ideer, som kan inspirere i brugerinvolveringsprojekter, og tilsvarende opbevarer værdifulde erfaringer fra tidligere projekter.

19 VIC-METodEn 19 Løsninger Virtuel bygning Krav Funktionskonsolidering Behov Funktion Komponent Konceptmodellering Erfaringsbank Erfaringer fra tidligere projekter m.v. Kortlægning af konteksten Idébank Ideer fra andre brugerinvolveringsforløb m.v.

20 20 VICMET designrum 2: konceptmodellering Efter at have indsamlet data til en bred forståelse af de sammenhænge, som brugerne skal arbejde under i den nye bygning, fortsætter VIC-MET nu i designrummet konceptmodellering. her påbegyndes systematisering og konsolidering af kortlægningen af konteksten. der opstilles konceptuelle modeller, som kan danne grundlag for en dialog om behov og krav til den kommende bygning og dens funktioner. Metoderne i dette designrum giver mulighed for, at arkitekten kan omsætte de indsamlede informationer og på konceptuelt plan udtrykke brugernes konkrete behov og adfærd og deraf følgende funktionskrav til den nye bygning, inklusive eksterne krav fra f.eks. myndigheder. I en tæt dialog mellem arkitekten og bygherrens repræsentanter udarbejdes konceptmodeller for, hvorledes brugerne arbejder i deres nuværende miljø og for, hvordan den fremtidige bygning skal fungere. her vil f.eks. indgå skematiske model- forhold og kulturelle aspekter. konceptmodellerne anvendes således til at skabe en fælles forståelse mellem designteamet, bygningsejeren, og slutbrugerne om hvilke værdier og behov, der skal ligge til grund for designet. resultatet af det fælles modelleringsarbejde er en systematisk opstilling af ønskede funktionskrav til den nye bygning med beskrivelse af funktionernes egenskaber og deres indbyrdes relationer. brugerne skal inddrages bevidst og relevant. det betyder, at der skal være et klart mål med brugerinvolveringen. det, der skal tages stilling til, skal være afgrænset og så konkret, at brugerne kan forholde sig til det. samtidig skal det ikke være så konkret, at brugeren får falske eller for nagelfaste forventninger til løsningen. det håndteres dels ved en åben og ærlig dialog om projektet og en tydeliggørelse af, hvad, der kan tages stilling til, og dels ved at have fokus på de funktioner, som byggeriet skal understøtte. hvis opgaven f.eks. går ud på at indrette et møderum, skal der i dette designrum være fokus på mødesituationen, og hvad den kan tænkes at betyde for mødelokalets indretning med borde, stole, kommunikationsudstyr og farver. designrum 3: FunkTIonskonsolIdErIng I designrummet Funktionskonsolidering om- prioriterede funktionskrav og indarbejdes på lige fod med øvrige krav til bygningen. øvrige krav kan være bygherrekrav eller myndighedskrav. disse har allerede spillet ind i forbindelse med tilrettelæggelsen af brugerinvolveringen, men tages frem igen for anvendelse i samspil med brugerkravene. der skal her ske en konsolidering og værdiafklaring. Projekters budgetter er sjældent ubegrænsede, så det er nødvendigt at foretage en bygningens funktioner. I et samarbejde mellem designteamet, byg herre og brugere opstilles et sæt kriterier for prioritering af funktionskrav i bygningen. På basis af den indledende kortlægning og den efterfølgende konceptmodellering opstiller designteamet lister over behov relateret til funktionssystemer i bygningen. disse lister sammenholdes med prioriteringskriterierne i en konsolideringsmatrix, der kan understøtte beslutningsprocessen. Et vigtigt element i dette led af processen er også en formulering af en klar vision for byggeprojektet. denne vision kan være et vigtigt led i at bygge bro mellem designerne i den tidlige fase og de mere teknisk orienterede medarbejdere, der har ansvaret for detailprojekteringen. når kravene til bygningens funktionssystemer er til konkrete bygningsdele eller komponentsystemer, som den færdige bygning skal bestå af.

VIC-MET. En metode til brugerinvolvering i byggeprocessen

VIC-MET. En metode til brugerinvolvering i byggeprocessen VIC-MET En metode til brugerinvolvering i byggeprocessen Introduktion 3 Introduktion Succesrige byggerier er bygget, designet og indrettet, så de matcher brugernes behov. Hvad enten det drejer sig om

Læs mere

Program 19. august 2009

Program 19. august 2009 Referat fra temamøde om brugerinvolvering og 3D-modeller Onsdag den 19. august 2009 Program 19. august 2009 15:00 Velkomst og introduktion Henrik L. Bang, Bygherreforeningen 15:15 Baggrund og samarbejde

Læs mere

Brugerinvolvering med 3Dbygningsmodeller. PROJEKT VIC - Brugerinvolvering i byggeprocessen Bygherreforeningen 19.08.09

Brugerinvolvering med 3Dbygningsmodeller. PROJEKT VIC - Brugerinvolvering i byggeprocessen Bygherreforeningen 19.08.09 Brugerinvolvering med 3Dbygningsmodeller PROJEKT VIC - Brugerinvolvering i byggeprocessen Bygherreforeningen 19.08.09 Program 15.00 Velkomst - Henrik L. Bang, Bygherreforeningen 15.15 Baggrund og samarbejde

Læs mere

Brugerdreven Innovation

Brugerdreven Innovation Brugerdreven Innovation Johanne Mose Entwistle Antropolog Alexandra Instituttet BrugerDreven Innovation - BDI Tæt involvering af brugerne i alle faser af produkt/serviceudviklingen Forståelse af kundernes/brugernes

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Selv efter et årti er BIM stadiget af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til. Hvor peger

Læs mere

Image size: 7,94 cm x 25,4 cm BYGHERRERÅDGIVNING IT I BYGGERIET - HVAD GÅR DET UD PÅ?

Image size: 7,94 cm x 25,4 cm BYGHERRERÅDGIVNING IT I BYGGERIET - HVAD GÅR DET UD PÅ? Image size: 7,94 cm x 25,4 cm Utzon Center - Aalborg BYGHERRERÅDGIVNING IT i byggeriet Kristian Birch Pedersen BYGHERRERÅDGIVNING IT I BYGGERIET - HVAD GÅR DET UD PÅ? Rambølls definition: Formålet med

Læs mere

Citation for published version (APA): Svidt, K., & Christiansson, P. Bygningsinformatik: anvendelse af IT i byggeprocessen

Citation for published version (APA): Svidt, K., & Christiansson, P. Bygningsinformatik: anvendelse af IT i byggeprocessen Aalborg Universitet Bygningsinformatik Svidt, Kjeld; Christiansson, Per Lennart Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB PRESENTATION INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB AGENDA Om Innovation Lab Brugerdreven Innovation Unge ordblinde Ideation og Konceptualisering

Læs mere

Hvad er BIM? Hvad er BIM - Building Information Modelling egentligt, og hvordan kan man udnytte det i forbindelse med infrastrukturprojekter?

Hvad er BIM? Hvad er BIM - Building Information Modelling egentligt, og hvordan kan man udnytte det i forbindelse med infrastrukturprojekter? Hvad er BIM - Building Information Modelling egentligt, og hvordan kan man udnytte det i forbindelse med infrastrukturprojekter? Michael Jepsen Projektdirektør Sweco Danmark T&M Roads Project Management

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Selv efter et årti er BIM stadig et af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til.

Læs mere

Trafikkonference 2011

Trafikkonference 2011 Trafikkonference 2011 Jacob Rolf Jensen Innovationsnetværket Service Platform Alexandra Instituttet A/S jacob.r.jensen@alexandra.dk 1 Brugerdrevet innovation hvad er det? Hvorfor involvere brugerne i innovation?

Læs mere

erfaring digitale byggeproces. Project VIC

erfaring digitale byggeproces. Project VIC Præsentation af en projektlederes Udviklingstendenser indenfor den erfaring digitale byggeproces. Project VIC Det Digitale Byggeri. Baggrund og muligheder. Livslang Læring. Aalborg Universitet. Opstartsworkshop

Læs mere

Hvad er BIM? Fra et bygningsdelsperspektiv

Hvad er BIM? Fra et bygningsdelsperspektiv Hvad er BIM? Fra et bygningsdelsperspektiv BIM nævnes overalt i byggebranchen, men hvad er det? BIM er blevet et meget bredt begreb og omfatter mange aspekter af byggebranchen. Én af delene drejer sig

Læs mere

Hvordan går det med. byggeriet. Vi tog temperaturen på markedet

Hvordan går det med. byggeriet. Vi tog temperaturen på markedet Hvordan går det med IT i byggeriet? Vi tog temperaturen på markedet Hvordan går det med IT i byggeriet? Vi tog temperaturen på byggebranchen I december 2016 foretog RIB en markedsundersøgelse blandt byggeriets

Læs mere

Virksomhedssimuleringer

Virksomhedssimuleringer Virksomhedssimuleringer IntHRface benytter sig ofte af virksomhedssimuleringer til at udforske, udvikle og kvalificere nye muligheder og løsninger til en virksomheds udfordringer. Vi benytter os af virksomhedssimuleringer

Læs mere

B I M P R O C E S O G S T R A T E G I

B I M P R O C E S O G S T R A T E G I B I M P R O C E S O G S T R A T E G I EIGIL NYBO ARKITEMA FREDERIKSGADE 32 8000 ÅRHUS C EIGIL NYBO ARKITEMA B I M PROCES OG STRATEGI BUILDING INFORMATION MODELING DET DIGITALE BYGGERI DIGITALE YDELSER

Læs mere

Hvad er BIM? Whitepaper. 3dbyggeri danmark. Fra et bygningsdels-perspektiv

Hvad er BIM? Whitepaper. 3dbyggeri danmark. Fra et bygningsdels-perspektiv Hvad er BIM? Fra et bygningsdels-perspektiv BIM nævnes overalt i byggebranchen, men hvad er det? BIM er blevet et meget bredt begreb og omfatter mange aspekter af byggebranchen. Én af delene drejer sig

Læs mere

DIALOG MED BRUGERE!

DIALOG MED BRUGERE! ------------------------------------------------------------------------------------------ den 21. juni 2007 på Det Kongelige Bibliotek ved: Rune Nielsen Arkitekt MAA, Partner Kollision http://www.kollision.dk

Læs mere

Sådan kan arkitekten arbejde for materialeproducenten

Sådan kan arkitekten arbejde for materialeproducenten Sådan kan arkitekten arbejde for materialeproducenten Digitale muligheder, effektive arbejdsgange og lovkrav - der er mange grunde til, at arkitekter og ingeniører ændrer arbejdsmetoder. Hvad betyder det

Læs mere

Digital Kommuneplan. Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering

Digital Kommuneplan. Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering Digital Kommuneplan Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering Indhold Introduktion Afklaring af behov: Hvad skal digitale kommuneplaner kunne? Udarbejdelse og test af løsning: Hvordan skal digitale kommuneplaner

Læs mere

SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme

SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme Facebook, LinkedIn, The Sima, Twitter, My Space alle sociale medier - og der er nok at vælge imellem. De kan bruges til langt mere end at fortælle om den seneste

Læs mere

delivering defining discovering designing dreaming A R K I T E M A S E N S E M A K I N G D E S I G N I N G M E A N I N G F U L A R C H I T E C T U R E

delivering defining discovering designing dreaming A R K I T E M A S E N S E M A K I N G D E S I G N I N G M E A N I N G F U L A R C H I T E C T U R E A R K I T E M A S E N S E M A K I N G D E S I G N I N G M E A N I N G F U L A R C H I T E C T U R E SENSEMAKING - Et redskab til at håndtere brugerværdi Værdidesign (Værdifastlæggelse) Værdileverance (Projektering)

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Teoretisk modul: Introduktion. Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra Kirsten Schmidt Maria Kalleitner-Huber

Teoretisk modul: Introduktion. Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra Kirsten Schmidt Maria Kalleitner-Huber Teoretisk modul: Introduktion Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra Kirsten Schmidt Maria Kalleitner-Huber Introduktion til modulet Formål At illustrere for studerende, undervisere og virksomheder,

Læs mere

IT og Kommunikation. Workshop om planlægning af prototype forløb. 24.10.13 Rikke Okholm

IT og Kommunikation. Workshop om planlægning af prototype forløb. 24.10.13 Rikke Okholm IT og Kommunikation Workshop om planlægning af prototype forløb 24.10.13 Rikke Okholm Program Introduktion Tilgange og eksempler på metoder Workshop: Planlægning af prototypetest Brainstorm over jeres

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Brugerdreven innovation Hvad vil det sige at inddrage brugerne? Kristina Risom Jespersen Aarhus Universitet 11/11/2008 Dansk Design Center Kick-off 1 11/11/2008 Dansk Design Center Kick-off 2 1 11/11/2008

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

Video, workshop og modellering - giver bæredygtig innovation

Video, workshop og modellering - giver bæredygtig innovation Video, workshop og modellering - giver bæredygtig innovation Program Kl. 13:00-13:40 Kl. 13:40-14:55 Kl. 14:55-15:40 Kl. 15:40-16:00 Hvordan og hvornår anvender vi video til indsamling af data inkl. observation-,

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen

Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen Januar 2014 Indhold 1. FORMÅL... 3 FORMÅLET MED DENNE PROCESVEJLEDNING... 3 2. FREMTIDSMODELLENS OMRÅDER... 3 2.1. AKTIVITETER... 4 DEFINER OVERORDNEDE

Læs mere

Notat. 1. Bygherrekrav digitalt byggeri

Notat. 1. Bygherrekrav digitalt byggeri Notat Projekt Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus i Århus Projektkonkurrence Emne Bygherrekrav digitalt byggeri Bilag 20 1. Bygherrekrav digitalt byggeri 1.1 Bygherrens forventninger til brug af IKT

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Optimering af byggeprojekter

Optimering af byggeprojekter Optimering af byggeprojekter Kristian Birch Pedersen Civilingeniør, Master i IT, ph.d. Exigo Consult Om Exigo Consult Exigo Consult leverer specialistrådgivning og innovative løsninger i spændingsfeltet

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang til logistik data (C-72)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang til logistik data (C-72) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang til logistik data (C-72) Deltagere/partnere: Systematic A/S Capgemini Regionshospitalet Randers Caretech Innovation Dato: 3. oktober 2012 Version:

Læs mere

CCS Formål Produktblad December 2015

CCS Formål Produktblad December 2015 CCS Formål Produktblad December 2015 Kolofon 2015-12-14

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Torsdag 5. oktober 2017 Hal F DIGITALISERINGSKONFERENCE

Torsdag 5. oktober 2017 Hal F DIGITALISERINGSKONFERENCE Torsdag 5. oktober 2017 Hal F DIGITALISERINGSKONFERENCE kl. 9.40 Velkomst, registrering og indledning ved Claus Clausen kl. 9.50 #01 Industri 4.0 omsat i praksis Ved Bo Lybæk, President and CEO, GPV International,

Læs mere

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD Konference om Cloud Computing 18. maj 2011 Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD POC, hvad er det? En søgning på internettet viser, at de fleste sites

Læs mere

Byggesagens faser og workflow

Byggesagens faser og workflow Byggesagens faser og workflow En byggesags projektering strækker sig over mange faser, der gradvist øger projekteringsmaterialets detaljering. En yderligere udfordring er, at en lang række interessenter

Læs mere

Varighed 1/2-1 time afhængig af den specifikke opgave ekskl. forberedelse og afrapportering.

Varighed 1/2-1 time afhængig af den specifikke opgave ekskl. forberedelse og afrapportering. Shadowing Designerne observerer real life situationer gennem et stykke tid for at få indsigt i brugeroplevelsen på biblioteket ( Discover ). Herunder forstå, hvordan brugerne reagerer i en given kontekst.

Læs mere

Case Study: DIGITAL BRUGERINVOLVERING

Case Study: DIGITAL BRUGERINVOLVERING Case Study: DIGITAL BRUGERINVOLVERING HVAD ER OPENBIM STUDIO? OpenBIM Studio er et BIM-baseret værktøj til brugerind dragelse, kvalitetssikring og videndeling på nybyggerier og renoveringsprojekter. OpenBIM

Læs mere

BIM I ANLÆG. BIM Aarhus. Tilgangen til BIM Fag og grænseflader Brug og implementering Standarder og aktører Eksempler og perspektiver

BIM I ANLÆG. BIM Aarhus. Tilgangen til BIM Fag og grænseflader Brug og implementering Standarder og aktører Eksempler og perspektiver BIM I ANLÆG BIM Aarhus Kipevu Oil Terminal, Mombasa, Kenya NETVÆRKSMØDE 20170601, THOMAS LUNDSGAARD Tilgangen til BIM Fag og grænseflader Brug og implementering Standarder og aktører Eksempler og perspektiver

Læs mere

TEMA. Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet.

TEMA. Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. TEMA Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. Det er vigtigt, at temaet: Er bredt, så eleverne kan følge egne interesser

Læs mere

User Innovation Management og Maxi projektet

User Innovation Management og Maxi projektet User Innovation Management og Maxi projektet Pernille Bertelsen Forskningsgruppen for Tekno-Antropologi og Participation Institut for Planlægning Aalborg Universitet (Annne Marie Kanstrup og Christian

Læs mere

Interlinkage - et netværk af sociale medier

Interlinkage - et netværk af sociale medier Interlinkage - et netværk af sociale medier Introduktion Dette paper præsenterer en kort gennemgang af et analytisk framework baseret på interlinkage ; den måde, sociale netværk er internt forbundne via

Læs mere

White paper: Væsentlige kollisioner i dansk byggeri

White paper: Væsentlige kollisioner i dansk byggeri White paper: Væsentlige kollisioner i dansk byggeri 16. februar 2017 Revision: 1 Version 1 Februar 2017 MT Højgaard A/S Knud Højgaards Vej 7 2860 Søborg +45 7012 2400 mth.dk CVR 12562233 Væsentlige kollisioner

Læs mere

Kreativ digital matematik II efteruddannelse, klare mål og faglig udvikling i kreativt samspil

Kreativ digital matematik II efteruddannelse, klare mål og faglig udvikling i kreativt samspil Kreativ digital matematik II efteruddannelse, klare mål og faglig udvikling i kreativt samspil Udgangspunkt: Kreativ digital matematik I skoleåret 2012 0g 2013 har en større gruppe indskolingslærere i

Læs mere

Service Design Network Denmark - om servicedesign. Cecilie Kobbelgaard & Rikke Knutzen

Service Design Network Denmark - om servicedesign. Cecilie Kobbelgaard & Rikke Knutzen Service Design Network Denmark - om servicedesign Cecilie Kobbelgaard & Rikke Knutzen Service Design Network A networking and knowledge sharing organisation Mission statement The Service Design Network

Læs mere

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design ? VAD From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design? VEM Skrevet af Liam J. Bannon Director of the IDC and Professor of Computer Science,

Læs mere

BUDGET. i byggeriet. INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS

BUDGET. i byggeriet. INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS s. 12 _ MAGASIN BENSPÆND _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ budget BUDGET i byggeriet INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS Der er en tendens til, at man

Læs mere

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Aalborg Universitet Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Publication date: 2011 Document Version Accepteret manuscript, peer-review version Link to publication

Læs mere

Figur 9.1 De otte forandringstrin.[28]

Figur 9.1 De otte forandringstrin.[28] 9. IMPLEMENTERING 9. IMPLEMENTERING Dette kapitel har til formål, at redegøre for hvordan Temagruppe 10 kan skabe rammerne for succesfuld Benchmarking. I foregående kapitel er der redegjort for hvorledes

Læs mere

Hvor finder arkitekten BIM-objekter?

Hvor finder arkitekten BIM-objekter? Hvor finder arkitekten BIM-objekter? Som digitale byggeklodser er BIM-objekter centrale i arkitektens og ingeniørens arbejde - og de fungerer som brohoved til udbuddet....men hvor finder arkitekten og

Læs mere

Brugerdreven innova-on

Brugerdreven innova-on Brugerdreven innova-on For Innova)on Match Den 16. maj 2012 Af Tanja Bisgaard Overblik Brugerdreven innova)on Hvad får man ud af det? Hvem kan arbejde med det? Hvordan kommer man i gang? Case eksempler

Læs mere

IVA København 24.November 2010

IVA København 24.November 2010 IVA København 24.November 2010 Hovedbiblioteket Aarhus Jannik Mulvad Overvejelser for brugerinddragelse Konkrete eksempler på metoder til brugerinddragelse og brugerdreven innovation Materialer og værktøjer

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Hvor finder arkitekten 3D BIM-objekter?

Hvor finder arkitekten 3D BIM-objekter? Hvor finder arkitekten 3D BIM-objekter? Som digitale byggeklodser er 3D BIM-objekter centrale i arkitektens og ingeniørens arbejde - og de fungerer som brohoved til udbuddet....men hvor finder arkitekten

Læs mere

Kosmos og Kaos en case om målrettet innovation

Kosmos og Kaos en case om målrettet innovation Kosmos og Kaos en case om målrettet innovation IKI 12.3.2009 Præsentation ved Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Opfindelser på opfordring Få de rigtige idéer og før dem ud i livet Case: Mælkeanalyse

Læs mere

Usability-arbejde i virksomheder

Usability-arbejde i virksomheder Usability-arbejde i virksomheder Jan Stage Professor, PhD Forskningsleder i Information Systems (IS) og Human-Computer Interaction (HCI) Aalborg University, Department of Computer Science jans@cs.aau.dk

Læs mere

Detaljering af BIM-objekter

Detaljering af BIM-objekter Detaljering af BIM-objekter BIM-objektet skal ikke være en fotorealistisk visualisering af byggematerialet - kvaliteten af de tilknyttede produktdata er vigtigere (og ofte overset). Hvilke krav stiller

Læs mere

April a 106. anvisning aftale og kommunikation. Tjekliste. for kravspecifikation til Facilities Management-værktøj

April a 106. anvisning aftale og kommunikation. Tjekliste. for kravspecifikation til Facilities Management-værktøj April 2016 a 106 anvisning aftale og kommunikation Tjekliste for kravspecifikation til Facilities Management-værktøj Kolofon 2016-04- 08

Læs mere

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive Spaces, mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign

Læs mere

Faseskiftet fra projektering til udførelse Midtvejsseminar. 28. marts 2011

Faseskiftet fra projektering til udførelse Midtvejsseminar. 28. marts 2011 Faseskiftet fra projektering til udførelse Midtvejsseminar 28. marts 2011 Grafik: Morten FC Dagens program Projektoptimering Oplæg: Glenn Ballard om projektoptimering Projektgruppen præsenterer arbejdet

Læs mere

Process Mapping Tool

Process Mapping Tool Process Mapping Tool Summary of Documentation Selected recommendations from PA Mål, midler og indsatser: Det bør fremgå hvilke målsætninger, der vedrører kommunens ydelser/indsatser og hvilke målsætninger,

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1 IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 1 AGENDA Hvem snakker? De betydende faktorer Agil forretningsudvikling D60 leverancemodel - Bedrock Opsamling og? 2 Hvem snakker?

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

Datalogi V-Systemdesign og HCI

Datalogi V-Systemdesign og HCI Datalogi V-Systemdesign og HCI 4. feb 2002 I kurset behandles emnerne interaktive systemer, systemudvikling og projektledelse. Fokus er indledende tilegnelse af metoder, teknikker og værktøjer, som effektivt

Læs mere

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP Indledning Vi vil i vores brugervenlighedsundersøgelse teste Seniorlands webshop 1. Vi vil teste hvor at webshoppen fungerer set ud fra en bruger af Internet. Vi vil blandt

Læs mere

De Digitale Dage HVORFOR HVAD OG HVORDAN HVAD OPNÅS DEBAT/SPØRGSMÅL

De Digitale Dage HVORFOR HVAD OG HVORDAN HVAD OPNÅS DEBAT/SPØRGSMÅL E r f a r i n g e r HVORFOR HVAD OG HVORDAN HVAD OPNÅS DEBAT/SPØRGSMÅL HVORFOR Nordjyske uddannelsesinstitutioner har valgt at tage udfordringen op et tværfagligt samarbejde mellem byggeuddannelser generering

Læs mere

METODE HVORFOR OM KORTENE: INNOBA

METODE HVORFOR OM KORTENE: INNOBA METODE HVORFOR KORT HVORFOR OM KORTENE: Dette er en lille samling af udvalgte metoder til brugerorienterede innovationsprocesser. Hvert kort indeholder en metode med angivelse af, hvor i innovationsprocessen,

Læs mere

2a. Conceptual Modeling Methods

2a. Conceptual Modeling Methods ICT Enhanced Buildings Potentials IKT og Videnrepræsentationer - ICT and Knowledge Representations. 2a. Conceptual Modeling Methods Cand. Scient. Bygningsinformatik. Semester 2, 2010. CONTENT Conceptual

Læs mere

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Kreativitet og herunder håndarbejde anses på Sdr. Vium Friskole for et vigtigt fag. Der undervises i håndarbejde i modulforløb fra 3. - 8.

Læs mere

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning På kant med EU Fred, forsoning og terror - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

Borgerinvolvering via Smartphone

Borgerinvolvering via Smartphone Borgerinvolvering via Smartphone Et Move-projekt i University College Lillebælt Afslutningsrapport LHN 03-08-2015 1 Indhold Et Move-projekt i University College Lillebælt... 1 Afslutningsrapport... 1 Indledning...

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

ANSØGNING TIL INNOVATIONSPULJEN Smarte investeringer i velfærden

ANSØGNING TIL INNOVATIONSPULJEN Smarte investeringer i velfærden ANSØGNING TIL INNOVATIONSPULJEN Smarte investeringer i velfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Optimering af kommunikation i anlægsprojekter og -processer, igennem Forstærket

Læs mere

Deltagerne vil efter endt forløb, med rette, kunne kalde sig eksperter i behovsdreven innovation til sundhedsområdet. Side 2 af 10

Deltagerne vil efter endt forløb, med rette, kunne kalde sig eksperter i behovsdreven innovation til sundhedsområdet. Side 2 af 10 BioMedical Design er en interdisciplinær og toneangivende efteruddannelse. Formålet med efteruddannelsen er, at uddanne mennesker der kan tænke og agere kreativt og løsningsorienteret samt identificere

Læs mere

Niels Koefoed Nielsen Landinspektør +45 7733 2270 nkn@le34.dk

Niels Koefoed Nielsen Landinspektør +45 7733 2270 nkn@le34.dk For yderligere oplysninger venligst kontakt: Partner, BIM - Lokalplaner og 3D laserscanning Lokalplaner LE34 har i mange år deltaget i lokalplaners tilblivelse og i virkeliggørelsen af lokalplaner LE34

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Brugerdreven innovation - værktøjer til udvikling med brugeren i centrum Det får du ud af at deltage: n Få en innovationsprofil af din virksomhed n Skab optimale produkter og processer gennem brugernes

Læs mere

HVIDBOG OM BÆREDYGTIGHED I BYGGERIET Et overblik over eksisterende viden og nye initiativer, juni, 2013

HVIDBOG OM BÆREDYGTIGHED I BYGGERIET Et overblik over eksisterende viden og nye initiativer, juni, 2013 HVIDBOG OM BÆREDYGTIGHED I BYGGERIET Et overblik over eksisterende viden og nye initiativer, 2013 24. juni, 2013 Alt bæredygtigt byggeri, både nybyggeri og renovering forudsætter, at man tænker helhedsorienteret

Læs mere

Faglig detailplan og -budget for aktivitet 6 'Nyindustrialisering'

Faglig detailplan og -budget for aktivitet 6 'Nyindustrialisering' Notat Projekt: Integrering mellem bæredygtige byggeprocesser Aktivitet 6: Nyindustrialisering, effektive processer og BIM Faglig detailplan og -budget for aktivitet 6 'Nyindustrialisering' I Interreg IV

Læs mere

Skitsering og rendering med Revit - BIM workflow fra skitse til præsentation

Skitsering og rendering med Revit - BIM workflow fra skitse til præsentation BIM University 2012 Skitsering og rendering med Revit - BIM workflow fra skitse til præsentation v/ André Andersen, Supporter, Arkitekt Indhold i Building Design Suites Workflow i Building Design Suite

Læs mere

Forudsætninger for innovation ved Trine Nielsen

Forudsætninger for innovation ved Trine Nielsen Forudsætninger for innovation ved Trine Nielsen Mine to verdener u Innovation til alle tider Vinderkoncepter - Brugerdrevet innovation og forretningsudvikling Hvordan identificerer vi fremtidens behov

Læs mere

Mobiltelefonens rolle i Intelligente Bygninger

Mobiltelefonens rolle i Intelligente Bygninger 1 Mobiltelefonens rolle i Intelligente Bygninger Lektor, PhD Marianne Graves Petersen PhD Stud. Raghid Kawash Interactivespaces.net IT-byen Katrinebjerg, Århus Forskning, undervisning (Århus Universitet,

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur,

Læs mere

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A HVAD SKAL VI IGENNEM DAG 1 DAG 2 DAG 3 DAG 4 DAG 5 DAG 6 1. AFKLARE OG DEFINERE EN UDFORDRING 2. FORVENTNINGSAFSTEMME SUCCES OG MÅL 3. FORSTÅ

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case. Ph.d.-studerende Rikke Brinkø, CFM, DTU Januar 2015

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case. Ph.d.-studerende Rikke Brinkø, CFM, DTU Januar 2015 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case. Ph.d.-studerende Rikke Brinkø, CFM, DTU Januar 2015 Mig Rikke Brinkø Civilingeniør, PhD studerende PhD projekt: Sharing space in the

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole Kreativitet og herunder sløjd anses på Fredericia Friskole for et væsentligt kreativt fag. Der undervises i sløjd fra 4. - 9. klassetrin i et omfang

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN

INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 5 1 / 1 INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN BRUGERINDDRAGELSE OG INNOVATION 1 / 2 Dagens program Kl. 9.30 Teori om prototyping Workshop: Byg/tegn/formgiv jeres koncepter og løsningsforslag Teori om kvalificering

Læs mere

Bygherrekrav 3D Modeller Kravspecifikation Pixi udgave 15. september 2004

Bygherrekrav 3D Modeller Kravspecifikation Pixi udgave 15. september 2004 Bygherrekrav 3D Modeller Kravspecifikation Pixi udgave 15. september 2004 1 Bygherrekrav 3D Modeller Kravspecifikation til bygherrekrav vedrørende 3D Modeller er udarbejdet af B3D-konsortiet bestående

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Institutioner dag De Digitale Dage

Institutioner dag De Digitale Dage Hvordan uddanner vi de nye i branchen i de nye værktøjer? DBF, 6.11.2013 Mads Carlsen Civilingeniør i byggeledelse, AAU, 2003 Konsulent i UCN act2learn Teknologi Underviser på UCN bygningskonstruktør Ekstern

Læs mere

Fra User experience -l Fødevarer?

Fra User experience -l Fødevarer? Fra User experience -l Fødevarer? SUMMIT - konferencen København 22 maj 2013 Lars Bo Larsen Lektor, ph.d. Ins-tut f. Elektroniske Systemer Aalborg Universitet Oversigt 1. Hvad er User experience (UX)?

Læs mere

Citrix CSP og Certificate Store Provider

Citrix CSP og Certificate Store Provider Project Name Document Title TDC Citrix Citrix og Certificate Store Provider Version Number 1.0 Status Release Author jkj Date 5-10-2006 Trademarks All brand names and product names are trademarks or registered

Læs mere