KREJL. Limfjord side 23 Legathuset side 26 Kan man finde rundt i Løgstør. Af N.H. Lindhard side 29

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KREJL. Limfjord side 23 Legathuset side 26 Kan man finde rundt i Løgstør. Af N.H. Lindhard side 29"

Transkript

1 KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 24. ÅRGANG - NR. 2 - NOVEMBER 2OO4 INDHOLD: Kommentar side 18 Det gælder om at gaa. Af Arnold Christensen side 19 Limfjord side 23 Legathuset side 26 Kan man finde rundt i Løgstør. Af N.H. Lindhard side 29

2 KREJL udkommer med 4 numre om året, ca. september - novembef, februar og april. Omfang 16 sider pr. nuflrmer. Redaktion: N.H. Lindhard. Ekspedition: Balles Boghandel, Østerbro gade, )67 O Løgstør Telefon Posrgiro l5o 4746 Årsabonnement:100 kr. ISSN Tryk: Løgstør Bogtryk & OffsetAps. K,IERE I,.IESER Nr. 2, 24.Lrgang udkommer med en blandet buket af artikler. Tilgangen af abonnenter glæder os, men vi kan sagtens forbedre økonomien ydedigere. Derfor fortsætter tilbuddet om Krejlbøger til halv pris, så julegaverne behøver ikke sprænge budgettet. Vi plejer i dette nufilmer at have en lokalhistorisk julefortælling, men vi har ikke kunnet finde en passende, så i stedet bringer vi en juli-fortælling, der priser Limfjorden og især LøgstØr. Forfatteren er ukendt. Forfatteren til Legathuset er også ukendt. Interviewet med ovedæge Christensen er fra LøgstørAvis. Artiklen om gadenavne er produceret af KREJts redaktør, og bringer udpluk fra tidligere nulnre, tilsat lidt frisk stof. Alle artiklerne har måttet illustreres med billede r fn "lageret", da de ikke på forhånd er illustreret. GOD FORNøJEISE! FORSIDEBILLEDET Er sandsynligvis en musikhistorisk begivenhed. Det viser en trio, der besthr af to yiolinef, en sanger og en dirigent!! Ikke observerctfør. Dirigenten er spillelærerinde Emma Kjældgaard, og drengen er den senere apoteker Alexis Bjørn-Jensen. Pigerne har vi ikke navne på. Billedet er taget fi fotognfen, Elna Gotfredsen, som var i byen Hun havde efterfulgt Nyholm-Olsen og havde atelier i østenden af bygningen, der blev slået sammen med Hotel du Nord. Efter personernes alder, må billedet være fra omkring

3 DET GÆLDER OM AT GAA, INDEN FOIK SIGER, DET ER PAA TIDE, MAN GAAR! Ouerlæge Arnold Cbristensen bleu interuieøet til Løgstør auis, dø bøn forlod Løgstør. Hanfortahe om 29 års ouedægegeming, 11 års kommunølpolitisk ørbejde og sit uirke indenfor Dansk Røde Kors. Det uar 17. April Krejl bør tilladt sig at bruge moderne retskriuning. Som ung ovedæge i 1925 satte han sig som mhl at omskabe Løgstør sygehus fra at være dådigt, ja næsten ubrugeligt, til at være et godt moderne hospital., og han nåede det, inden sygdom satte ham "ud af spilletl', 4 hr før det var hans ^gt at "lægge op". Sygehuset har altid været mit hjertebarn, og det er tungt at skulle skilles fra det, men det kan ikke være andededes. Når man ikke længere TOO% kan passe sit job - og det kan jeg ikke - må følgen blive som i mit tilfælde, siger overlæge Arnold Christensen, Løgstøt sygehus, der nu trækker sig tilbage efter 29 hrs dygtigt og påskønnelsesværdigt arbejde. Yngre kræfter skal have en chance Det har nemlig altid været min mening at holde op, når jeg bliver 65. De yngre kræfter skal også have en chance. Mener De ikke, en læge kan fortsætte ud over de 65 fu? Jo,hvis kræfterne kan holde. Det har imidlertid altid været mit synspunkt, at man ikke skal vente, til folk siger, det er på tide, man ghr. De fodader Løgstør? Ja, ieg ville ikke kunne udholde at være i nærheden af den arbejdsplads, hvor jeg har tilbragt det meste af mit liv. Dertil kommer, at mit hus i sin tid blev bygget som bolig for sygehusets ovedæge. At den ligger ved sygehuset, betød ikke, at jeg ønskede at følge med i alt, hvad der foregik der. Som De ser, ven- 19

4 Optog til en Røde-Kors indsamling i Starten går fra Løgstør sygebus med indsamlerne forklcedt som lceger og sygeplejersker Den rigtige læge, Arnold Cbristensen, står i midten. der alle stuernes vinduer mod nord, altså bort fra sygehuset.jeg tror heller ikke, min efterfølger vil bryde sig om, hvis jeg blev boende; taler alt for det hensigtsmæssige i helt at bryde op. De flltter til København? Svært at sige farvel Ja til Hellerup. Nu, da jeg har sagt farvel til lægegerningen og mit hjertebarn nr. 2, Rgde Kors, hvor jeg dog stadigt er menigt medlem, ønsker jeg at se på kunstudstillinger, gå i teater og gæste musee! og hvor kan jeg det andre steder end i København? Men tro mig. Det bliver svært at sige farvel. Da jeg selv er nordjyde, vil sav- net af denne landsdel blive særlig føleligt. Både min kone, som endda er københavnet og jeg selv holder af den jydske befolkning i almindelighed og LøgstØr egnens i særdeleshed. Vi har fået mange rrenner - under min sygdom mærkede jeg det tydeligst - og alle dem vil vi savne. Bitterhed knuger ikke vore hjerter.vi har vel haft modgang, men ikke større, end at den har kr.rnnet overvindes. Føler De, ovedæge Christensen, at De har nået de måi, De som ung læge satte Dem? Det synes jeg! Mit arbejde ph Løgstør sygehus har interesseret og glædet mig, og jeghar altid mødt en enestående velvilje hos de bevilgende myndig- 20

5 heder, som ydede mig stor støtte i mine bestræbelser. De første år på sygehuset Ovedægen, der trods et åfs sygdom ser rask og frisk - dog noget afmagret - ud, leq da han genopfrisker minder fra sine første hr phløgstør sygehus. Tænk Dem, vi havde kakkelovn i operationsstuen - det er dog kun29 hr siden. Det var ikke ualmindeligt, patientefne måtte vente på deres middagsmad, fordi vi skulle sterilisere instrumentefne ovef gassen i køkkenet. Hvornår begyndte De at interessere Dem for kommunalpolitik? Åh det er mange år siden. Men først for 11 år siden gik jeg aktiw ind i arbejdet.jeg blev indvalgt iløgstør byråd i 1942,og jeg har aldrig fortrudt denne beslutning. Også her havde De specielle ønsker og måi, som De forfulgte? Tandplejen i skolerne var en af de ting, jeg fik gennemført, og jeg synes, jeg har lov til at sige, at min interesse for byens forskønnelse også har båret frugt. Man kritiserede mig stærkt, da jeg i sin tid tog fat på omlægningen af Nordre Anlæg; men mon ikke tiden har vist, at mine dispositioner var rigtige? Jeg vil Bnske, det bliver mig forundt at opleve, at en administrationsbygning rejser sig i nærheden af alderdomshjemmet. Altid byens vel for øfe. De kæmpede i mange hr for at få et gymnasium til byen? Det gjorde jeg, men desværre havde jeg hele byrådet imod mig, og nu tror jeg aldrig det bliver til noget. Tidspunktet er forpasset. Jeg vil indrørnme, at jegha;r haft lidt svært ved at indordne mig under de partipolitiske ralnmer. Ofte handlede jeg ud fra helt andre motive! men altid havde jeg byens og dens borgeres vel for gje. Da ovedæge Christensen blev ramt af sin hfertesygdom, stod han midt i et kæmpearbejde indenfor Dansk Røde Kors. Dette humanitære arbejde har betydet meget for Dem? Unægtelig. Det begyndte i det små. Jeg trådte ind i det lokale Røde Korsarbejde og oplevede mange glæder herigennem. Senere blev jeg formand for Nordjyske Sammenslutning og organisationens vicepræsident. Kulminationen af mit virke indenfor Røde Kors blev nået, da min kongstanke om et hjem for kronisk syge for 2 hr siden blev til virkelighed, og jeg havde den glæde at blive dets formand. De har frasagt Dem alt dette? Ja, indtil videre i hvert fald. Om jeg pi ny fir kræfter til at påtage mig en del af denne, om jeg må sige, fritidsinteresse, ved jeg ikke. Glædeligvis har jeg følt måned for måned, at min helbredstilstand bedrede sig; men ganske rask er jeg natudigvis ilke. De måtte altså holde op? Mine læger phbød mig at ophøre med det opslidende og enerverende liv, chefen for et sygehus fører. Jeg vil ikke sige, at jeg h^t arbejdet alle døgnets 24 timer; men alene det altid at skulle være til rådighed i påkommende tijfælde, tager pil sin mand. De 14 år som praktiserende læge Eet ønsker jeg at understrege: Ikke for 21

6 Billedet er af byrådet Det gik af pr 31. Marts og bleu som traditionen byder fotograferet ued afslutningen.. Arnold Cbristensen uar trådt ud et par måneder fø4 men han uille med på billedet, seluom bans afløser uar trådt ind. Derfor sidder han ued siden øf borgm.esteren og kcem.neren. Fra aenstre ses borgmester Jesper Nielsen, keemner Skipper, Arnold Cbristensen og byrådet:marius Jørgensen. Niels Jakobsen.Vagn Bro.tulius Nielsen.Anker Lørsen.Alfred Larsen. S.A. Jørgensen. Asger Andersen. Cbr Storuang. Arne Nørgøard Frandsen. alt i verden ville jeg have undværet de 14 hr,hvor jeg foruden at lede sygehuset, arbejdede som praktiserende læge. Disse år hører til mine bedste og gav mig umrdedige fordele i mit arbejde på sygehuset. Jeg fik et rent utroligt godt kendskab til mine patiente! deres miljø og deres familie. Det hørte ikke til sjældenhederne, at jeg behandlede patienter i fierde genefation. Det var slidsomme men interessante år, som jeg aldrig ville have kunnet klare uden min kones hjælp. Hun har været mig en ul.urderlig støtte. Hun forstod, at hun kun kunne blive nr.2. Lægegerningen var nr.1, og hun levede op til dette med tålmod, forståelse og hiælpsomhed. Vi er overordentlig taknemmelige for den tid, vi har haft i Løgstør, og vi rejser bort i bevidstheden om, at mange synlige og usynlige bånd er blevet knlttet mellem os og den befolkning, der tog mod os med åbne arme og skænkede os gode år. 22

7 DTMFJORD På ruiraktiløs uis er dette ntanltskript dukket op på Lokalbistorisk Arkiu. Huor lcenge det har ligget her og buent forfatteren er, uecl ui ikke. Manuskriptet er Jire stykker bretytapir, bånclskreuet, og irtclbolclet er en hyldest til sejlture på fjorden, og så til LØgstør. Det kcut t,i ikke stir Jbr, og mciske er der nogen af lceserne cler kan, genkende clet? Det er gatrunel relskriuning, sorn ui har nutclerniseret. Billeclerne er hentet i qrkiuet. Krtrt sagt god fctrnøjelse! Her er vi, Petit og jeg, sejlencle ind over Hals Barre i en halv storm fra sydøst. Hun har energi, det ser ikke ud til l-run vil i havn. Nu, vi er på Limfjorden, lægger hun sig i sin mageligste stilling, 20 grader til bagbord med mesanen med det orangerøde sejl ftild af frisk vind. Proviant har jeg ikke meget af, men clet rækker vel til Aalbolg. Brygger mig en skoldhed spølkum kaffe, fincler mig et par tykke humpler rugbrød, feclt, salt, aha der er endnu et stykke kogt torsk, som vi fangecle i Kattegat, det smager hedigt; og så en pibe tobak. Det er halvmørkt, har ingen kort fra Hals tilaalborg, men masser af fyr overet leder os fint frem. Der kommer en stor damper. Kaptajnen vinker til os og smiler. Han kan nok se, at vi holder os pænt i styrbords side af sejlrenclen, man har vel maner. Vi nåraalborg, en driftig by;den virker lidt stresset, men vi får en pæn modtagelse i lystbficlehavnen, og vi blev spurgt: "Har I virkelig sejlet fra Sjællands Odde over Kattegat og her til Limfjorden?". Med rnine 19 fod syner jeg jo ikke af s;i meget. Har fiiet proviant og siger goclnzrt. Vi starter næste morgen klokken 5. Vejret er sløret og mecl regnbyget melr clet går fint mecl clen gocle afinærkning af sejlrenden, min største agtelse for Fyr- og Vagervæsenet. f.t

8 Kan skimte et lille hus og en fiskerbåd for svaj og nogle glade børn, der leger. Her behøver forældrene ikke at råbe: Pas på over gaden o.s.v. Sikke en skøn barndom. I storbyens slum ser man kun solen, når den står i Zenit. Hvis man er heldig. Vejret er lidt gråt og trist, men der er noget i luften, noget sølvgråt og salt, noget der ligesom gøf fummet større. Nu har jeg det, det er jo pustet fra Vesterhavet, det ligger jo ikke så langt herfra. Nu kommer Aggersundbroen, og da den er passeret, ser jeg noget meget smukt. Det er som en kæmpediamant ridser skyerne op, og solen forgylder den smukkeste lille by. Her ligger Løgstør, peden blandt Lim{ordens smukke byer. Da vi går ind i havnen, passeref vi lodsen, får et smil og et vink.alt virker venligt. Men hvor er jeg kaffetørstig,lægger ind i en hyggelig kanal, og nu op efter kaffe og nogle kager, jeg mindes som dreng. De hedder vist jødekager, for man er jo materialistisk indstillet, når man er sulten. Går stille gennem en ren by med velholdte huse; ville gerne kunne se indenfor, men holder kursen lige ret efter næsetippen, man skulle jo nødig opfattes som nysgerrig.træffer en sød modille, spørger efter bager og købmand, får et strålende smil. Hun skal samme vej, og vi får en herlig sludder. Føler mig pludselig som en lille dreng igen, så vis og sød hun er med sølvgråt hår og et net af de fineste rynker. Tænk, jeg har fået lov at følges med en dronning. I dag skal Petit gøres fin. Hun bliver spulet og pudset fra for til agter, får flag på og ieg går i land. Kommer i snak med nogle stoute fiskere. Der er noget over fiskere, som giver en ærbødighed. En morgen lå der på agterdækket en herlig ret fisk, som jeg ikke ved fra hvem, men tak her du ædle giver. Glæder mig, har set et lille søfartsmuseum. Skal derhen i morgen søndag. Trækker i landgangstøiet, selvfølgelig kun rene bukser og Busseronne, som jeg har købt hos skibshandleren og hans venlige frue. De er ens, enten man køber for een krone eller for hundrede. Jeg slentrer langs Frederik den Syvendes kanal, sætter mig ned og nyder min medbragte kaffe, mens jeg tænker på disse mænd, der har slidt med skovl og bør. De har i sandhed ikke levet forgæves, men har eftedadt noget til fremtiden. Ghr ph søfartsmuseet. Det er en stor oplevelse. Ser et billede: Fjordskippere, kender den ene fra da jeg som ung sejlede et stykke tid Thisted - Aalborg. Skipperen hedder Karl Bak og sejlede Lykkens Prøve, som var hjemmehørende i Thisted. Blev vist rundt og syntes, det var en smuk gerning af dem, der startede med at bevare en gammel skipperkultur. I et udhus står en gammel lordsiægt og tænker tilbage på de fiskere, der kunne sejle de både, så man lcurne se ind under kølen. Der var kl1veg fok og topsejl, og det var tykke, klodsede og barkede sejl, og godt isede til om vinteren. Nej, de fiskere fik aldrig Mandarinnegle, men se de barkede næyer filere garn. EnTønderpige kunne ikke kniple finere. Nu smider jeg skoene og løber som en kåd dreng. Håber ingen ser mig. Står nu og ser ud over fiorden, der skifter i 24

9 alle spektrummets farver fra det dybeste blå til ravgul, skiftende som et menneskesind. Får en klump i halsen og noget vådt på kinden, har det af og til sådan, når jeg ser vandet. Har pludselig et lille VETS: Hvem tørrer din tåre. Hvem kysser din kind? Det gør havet og den blide vind. Petit sejler nu videre vestpå. Går i land, og vil derfra tage med rutebil helt ud til havet. Kommer i snak med en ensom fyr, spørger om han kunne tænke sig at se efter Petit. Han ser lidt forundret ud og siger, om jeg ikke har hørt hans dårlige omdømme.jo, det har jeg vel nok, men du får vel også skyld for meq end du har gjort. Var vedvestkysten to dage, og kunne dådigt kende Petit igen, så fin var den holdt. Han havde overhovedet ikke været i land. Han ville ikke have noget for det, men ville så gerne til København et par dage. Så det ordner sig også. Nu vågner jeg en tidlig morgen ved lyden af fiskernes rappe både, og deres stemmer høres langt væk, medens de sejler ud på deres daglige dont. Går nu ud og ser efter nogle gode motiver. Ser solnedgang over Liv Bredning og tænker: Der findes floder, der er højt besunget i ord og tonet lad dem, der har lyst til at sejle ph La grande kanal og en skidenbrun Rhinen. Vi vil hellere sejle på Limfjordens blå vand, gh. til køjs, mumle en stille tak til den største af alle skippere for en dejlig dag. Går alt vel og helbredet holder, hejser vi sejlet, er bound for en af de smukkeste af Limfjordens peder af byer: Jtrvele n Løgstøtt. )s

10 LEGATIIUSET Denne lille artikel bleu indleueret til Løgstør Auis i Den uar håndskreuet og på godt to sider folio. Blyøntstregerne er ued at forsuinde, men de fortjener et nxere boldbart minde. Det er en beskriuelse øf fattigbusets tilstand.. Den er ikke positiu, og er underskreuet: En medlidende SjæL. "I Søndergade ligger som bekendt Løgstørs Fattighus, populairt kaldet Legathuset, fordi det blev skænket af et Legat iaaret l82l.i dette hus kommer Folk, som er fattige og uarbejdsdygtige og ikke kan faa Plads i det Utal af Stiftelset som findes iløgstør. Fattigbuset set fra Grønnegade Folkene der har det alt andet end godt. Huset er 87 Aar gammelt og noget ramponefet. Hvert "Lem" har kun een Stue at ruade ovef, og to Lemmer er fælles om en endnu mindre Gang,som bruges nærmest som Køkken. Møblementet er yderst tarveligt; der er lavt til Loftet, og der er hverken indlagt Vand eller Gas. Uden for Huset stå'r en Post, og Lemmerne maa ulejlige sig ud til den, saa snart de ønsker entaar Vand. I Fjor boede der i Fattighuset en gammel Kone ved Navn Madam Rosenberg, som næsten ikke kunde gaa,og hun boede saa lernt fra Posten som vel muligt. Hun boede nemlig inderst inde i den Side, som vender ud til Gaarden. Hver Gang hun ønskede en Taar Vand, skulde hun altsaa paa sine daaflige Ben tradske envej paa 2O a'3onen; thi saa langt er vel Huset omtrent, og naar hun saa havde faaetyandet,skulde hun jo den samme lange Vej tilbage igen. Endnu værre var det natudigvis, naar hendes Gulv skulde vadskes, og hun maatte slæbe sig af Sted med en sto! tung Spand. Til sidst blev det da ogsaa Madam Rosenberg for broget, og hunfllttede paalandet, hvor hun havde Familie. Nu skulde Fattigvæsenets Formand, Hr. Nissaget sørge for, at der blev bygget nlt Fattighus, hvori der var højt til 26

11 Loftet og Vand og Gas, (om ikke Elektricitet), var indlagt, og saa skulde hvert Lem have to nogenlunde store Stuer, et Køkken og et Spisekammer, og i den pæne Stue skulde der være fint; der skulde være Gulvtæppe,Buffet etc., og hvis det der boende Lem kunde spille paa Klaver eller Orgel, skulde et saadant anskaffes. I Sommer blev en af de kvindelige Lemmer, (Madam Mikkelsen) begravet paa Løgstøt Kirkegaard. Ved en saadan Lejlighed skulde alle Lemmerne køres til og fra Kirkegaarden i lukket Vogn; thi det er ikke saa let for de gamle Folk at stavre op og ned ad Bakken paa deres gamle Ben. En af de gamle Koner har en Kat, som hun holder meget af. Denne Kone skulde bevilges en maanedlig Sum af een Krone til Kattens Underhold; thi Katten skal da ogsaa leve, og en Kat kan meget godt blive et saadant gammelt Menneskes Øjesten. Som man ser trænger Løgstør Fattigvæsen til en stor Reformation. Gid den snart maa komme! MedTak for Optagelsen. En medlidende SjæI." Det var altså gået meget tilbage for fattighuset, der heller ikke blev forbedret, men endte som husvildebolig, og blevrevet nedi1929. Da kongen, Frederik den Sjette, kom på officielt besøg i LøgstØt, den 17. og 18.Juni 1828 "begærede Hans Majestæt straks at tage byens skole og fattighus i øjesyn med hvilke tvende indretninger han ytrede sin allernaadigste tilfredshedl' 27

12 Det var tilsyneladende ikke noget, kommunen tog sig af, for det er ikke nævnt i kommuneprotokollen. Citatet er hentet iaalborg Stiftstidende. De to institutioner var ganske nye, fattighuset fta I82I, og skolen fra Det var den sidste, som garr navnet til Skolegade. Peder Kræmmers legat havde overlevet statsbankerotten. Oprindeligt var legatets 2I.325 rdl. anbragt under Viborg Stifts varetægt, da der ikke fandtes sparekasser i området. Efter 1814 var der rdl. tilbage. Legatbestyrelsen ansøgte om et lån i midlerne til at bygge fattighus i Løgstør.Lhnet var anslået til 1500 rdl., men mlrrerens tilbud lød ph 2000 rdl. Huset lå der til 1929, hvor det blev revet ned. Det eneste, der blev tilbage, var en sten i gavlen, hvor der stod: Be kostet for PC.Torups Legat rar Den blev sat ind i muren på pladsens bagside, og her sad den og forvitrede. En forespørgsel til kommunen om at festaufere stenen gav ikke noget resultat., og i 1983 blev den fotograferet. Den var da så medtaget, at det vat nødvendigt at kridte bogstaverne op for at se teksten. Da muren blev fjernet for fh ir siden, gik stenen med i skrotbunken. Nu er kun parkeringspladsen og navnet Fattighusbakken tilbage. N.H.Lindbard Det så jo ganske prznt ud fra bakken!

13 I(AN MAN FINDE RUNDT ILØGSTØR OG KUNNE MAN I GAMLE DAGE Af N.H.Lindbørd I anledning af den nye kommunesarnmenlægning skal der tilsyneladende ikke ske nogen udskiftning af gadenavne ligesom ved sammenlægningen i Nu skal vi bare tilfgje postnummer til adressen. Op til i 1700-tallet blev byen kun beskrevet som en helhed, men efter den store brand i 1747, der opstod i Søndergade og med en kraftig søndenvind bredte sig ud til forden og 14 gårde blev ødelagt, og især den endnu større brand i l75l,kom der enkeltheder om gader og beboere frem. Branden i l75l opstod i den vestligste ejendom, og med en Yestenstom bredte den sig over det meste af byen. I alt brændte halvdelen af husene og i brandværdi to trediedele. Den 1. Juli begyndte brandforhørene, og ca.40 hus- og gårdejere mødte op "og gav væmodeligt tilkende", at de havde mistet alt, hvad de ejede. På grundlag afforhørene, som er opbevafet,fofsøgte en seminarieelev en gang i 1963 at tegne op, hvor de enkelte havde boet ved hjælp af udtrykkene "min nabo eller min genbo". Det var et prisværdigt forsøg, som desværre mistede sin værdi, fordi gaderne havde skiftet navn i mellemtiden. Efter en tredje brand i 1785, som ganske vist ikke var så slem som de andre, fik man vedtaget en ny forfatning som by. Byen bestod af 8 afsnit, de sålkaldte roder, med hver sin Rodemester. Det var ganske flot i en by på knap 400 indbyggere, så det skulle nedbringes til 4, som fik betegnelsen eligerede (udvalgte) mænd. De skulle hjælpe herredsfogden med at styre byen. At det ikke har været store forhold, kan vi se af en "turist", der strandede i byen i I795.Det var en student, der var kommet sejlende fra Aalborg og blevet overrasket af et uvejr.(se KRIJL, 15.hrg. s.61). Han skriver bl.a:"da uvejret var forbi, førte manden mig rundt i byen. Den ligger i en eneste linie langs henad florden, og ef tefirmelig lang. Husene efe smaae, og til Luksus er ingen spor at findel' Han opdager, at en studiekammerat, Laurits Engelstoft, kommer fua Næsborg, hvor faderen ef præst havde man vedtaget en ordning "til de bedst tienligste Midler til om muligt at bringe denne Byes Gader i nogenledes Stand, som i mangeaar pa de fleste Steder næsten have været ufremkommelige.j' Det var hovedsageligt fortovene. 29

14 Bykort At det ikke havde hjulpet påtkørcbanefne, kan ses af en udtalelse af førnævnte Laurits Engelstoft fra 1801: "Bemeldte Flække Løgstør er uden brolagte Gader.Tre Fjerdedele af Aaret ligge de hen i Sump, hvoraf udvikle sig skadelige Dunster, der især om Efterzatet avlet smitsomme Sygdomme. Uagtet der længe har været talt om at faa Gaderne brolagt er det dog formedelst Herredsfogdens og Stiftamtmandens Uvirksomhed hidtil ikke sket." Den første gade, der blev brolagt, var Fjordgade i 1863 og et par gyder. Siden blev ingen gader brolagt, men blev asfalteret med gasværkets overskudstjære under første verdenskrig! Det første nøjagtige gadenavn, vi kender, stammer fra et skøde i 1806, hvor J.A. Møller sælger sin grund på søndre side af Nørregade til lodsmedhjælper Jens Christensen. Hvor var Nørregade? Kan det være rigtigt? Heldigvis bliver lodsen boende i huset i 6O fu, så i mellemtiden er gaden blevet til Fjordgade. (huset er nuværende nr.16). På det ældste kendte bykort fra 1818 kan vi se, at byen bestod af Fjordgade med baggaderne Vægtergade og den senere Skolegade. På fværs løb de små gyder: Villesgyde, Larsesgyde, Hjortensgyde og Havnestræde. Mod vest løb Vestergade over mod skrænten, hvor Søndergade førte hen til krydset Nibeog Viborglandevej. Det var hele byen omkring Byen voksede, og i en oversigt 186J 30

15 kan vi ttlføje:toftegyden, Rådhuspladsen, Fattighusgyden,Vesterbro, Nygade. I folketællingen 1870 optræder, foruden Rådhusgade, Sønden Bommen, Østen Bommen og Kompagnistræde. Fogedgade skiftede navn til Tværg de, arfiageligt fordi Herredsfogedboligen blev købt af boghandler Spliid, så herredsfogedkontoret måtte flytte et andet sted hen. En mængde gader skiftede navn sidst i 1800-tallet, så f. eks. Fattighusgyde blev til Grønnegade, Sønden Bommen til Bredgade, Østen Bommen til Blindebomsgade,Vesterbro til Torvegade, og den nordlige ende af Søndergade blev til Østerbrogade. En enkelt gade, Kompagnistræde, er det ikke lykkedes at opklare. Der var kun eet hus, som var udlejningshus, tilhørende en herre ved navn Schindler, måske en efterkommer af den gamle rebslager? Der var ingen gadeskilte. De kom først l893.indtil 1875 var der heller ingen lys i gaderne. Det store fremskridt var 4 petroleumslygter på passende steder. Skulle man ud efter mørkets frembrud, måtte man selv medbringe lys, for der var heller ingen butikker, der sendte lys ud på gaden. Hvis man var velhavende, kunne man selvfølgelig have en karl til at gh foran med en lygte. Postvæsenet havde det heller ikke nemt. Ganske vist måtte indbyggerne hen på posthuset for at hente deres post. Der var ingen udbringning. Postdiligencerne fra Hobro og Aalborg ankom kl 6 om morgenen efter at være startet hjemmefra kl 11 om aftenen. Returkørslen var fra I vinterhalvåret må de have kørt hele turen i mørke. De var 7 timer om tufen. Selvfølgelig vidste indbyggerne, hvor forretningerne lå, men nyetablerede butikker måtte skrive f. eks.:bopæl hos A. Baadsgaard. Overfor Kjøbmand Claudi Østerbrogade. Pir hjørnet af Fjordgade, Qrvilket hjørne?). DaLØgstør ingen avis havde, måtte købmændene annoncere i Aalborg Stiftstidende ligesom Herredsfogedkontoret. Der var også den mulighed at lade Løgstørs udråber fortælle, hvad der skete. Fra 1890 til 1900 steg indbyggertalletfra ca.1500 til ca. 2000, og det blev nødvendigt med gadeskilte i 1893, så der blev mere orden på gaderne. Alligevel kunne manufakturhandler Chr. Neve skrive i et dokument ved udvidelsen af forretningen ph hjørnet af Østerbrogade og Jernbanegade i 1892: "Anledningen til Udvidelsen af min Eindom er til dels for lidt Plads samt fordi den Gade som gaar søndenom min Eindom i østlig Retning bliver Hovedgade til Jernbanestationen." Det foreløbige navn, Nygade, blev erstattet medjernbanegade, og Nygade blev flptet østpå til en gade langs kirken. Da så den kom til at hedde østetgade, flyttede Nygade endnu en gang til Blindebomsgades forlængelse. Løgstør udviklede sig mod øst og syd, og det gav anledning til nye gadenavne, men den gamle by lå nogenlunde fast, efter var bygget færdig. Det sidste hul i husrækken blev lukket efter sprøjtehusets ne drivning Det var urmager J.P Larsen, der byggede nr.9 i Ganske vist vidste man ikke, at det var nr. 9, for der kom 31

16 først husnumre i Derfor måtte han skrive i sin annonce: Jeg bor - overfor kjøbmand Claudi. I de følgende år skete der ikke meget på navnefronten. Når der kom nye huse i rækken, blev det klaret med at ti'lføje "a", "b", o.s.v. Men da man så vedtog kommunesammenlægningen i 1970, fik poswæsenet vanskeligheder. En del af de mindre kommuner dukkede op med en del gentagelser af samme navn, f. eks. Søndergade, Skolegade o.s.v. Der blev så udsendt et dekret om, at man pf ikke måtte have flere gader af samme navn indenfor et postdistrikt. Bl.a. i Løgstør kommune blev der foretaget lodtrækning, som bevirkede at Løgstør måtte aflevere en række navne til omegnsbyerne. Det gik ud overvestergade, Søndergade, Skolegade, Tværgade, Kærvej og Elmevej m.m., mens Østergade blev reddet. Så måtte de have nye nayne, og i den nævnte rækkefølge blev det til Toftegade, Fischersgade, Købmagergade, Fogedgade, Limfjordsvej og Jernbanegade. Nogle af dem ved forlængelse af eksisterende gader eller brug af gamle navne. Da Søndergade skulle have nyt navn, ville kommunen fodænge Peder Kræmmersgade baglæns, men flere handlende ville ikke bo i en Kræmmersgade, sh Fischersgade blev fodænget baglæns til lyskrydset, mens Peder Kræmmersgade blev flyttet over til Søndergades forlængelse. Skolegade blev til Købmagergade, fordi kommunen troede, at det havde noget med købmænd at gørc. Navnet er i virkeligheden en forvanskning af "KBdmanger", der betyder slagter. Man benlttede også lejligheden til at afskaffe de fleste husnumre med a eller b, så der blev ekstra forvirring. Sådan er situationen på tærsklen til nye storkommune! så hvis læseren føler sig forvirret, er det i hvert fald en forvirring ph ethøjerc plarr. 32

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp F. 22-10-1940 April 2013 Bevilget 2012 Medicinhjælp og bleer Bevilget apr. 2013 Medicinhjælp + bleer & tøj Bevilget sep. 2013 Medicinhjælp

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Ap.G. 4,7-12

mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Ap.G. 4,7-12 Fra det gamle testamente: Luk retfærdighedens porte op, jeg vil gå ind og takke Herren! Her er Herrens port, her går de retfærdige ind! Jeg takker dig, for du svarede mig og blev min frelse. Den sten,

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det knagede fælt i den gamle badebro. Skulle de ikke hellere lade være med at gå ud på den? Tanken

Læs mere

Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet

Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet Klaveret Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet Skrevet af Louis Jensen For lang tid siden faldt et klaver i havnen. Dengang var min bedstemor en lille pige med en stor, rød sløjfe

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine.

Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine. Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine. I dag blev Marius og jeg vækket tidligt, klokken 7 kom Arne ind i teltet til Marius og jeg og sagde at vi skulle skynde os lidt for vi

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 6. juni 2014 Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på, særligt i Italien, startede renæssancen

Læs mere

NUMMER 111. Et manuskript af. 8.c, Maribo Borgerskole

NUMMER 111. Et manuskript af. 8.c, Maribo Borgerskole NUMMER 111 Et manuskript af 8.c, Maribo Borgerskole 5. Gennemskrivning maj 2009 1 SC 1. EXT. VED HUS OG PARKERINGSPLADS (BOLGIBLOK OG P-PLADS) SOMMER DAG Man ser Victor (SUNE) sidde og sove op af en stor,

Læs mere

MANUSKRIPT ANNA. Hvad er det du laver, Simon? (forvirret) SIMON. øøh..

MANUSKRIPT ANNA. Hvad er det du laver, Simon? (forvirret) SIMON. øøh.. MANUSKRIPT Scene 1: Gang + farens soveværelse om aftenen. Anna står i Hallen og tørrer hår foran spejlet. Hun opdager en flimren ved døren til farens soveværelse og går hen og ser ind. Hun får øje på sin

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Men ikke alene er der måske ikke tre mænd, der kommer ridende, vi har heller ingen god grund til at tro, at de stolt og roligt bevægede sig frem mod

Men ikke alene er der måske ikke tre mænd, der kommer ridende, vi har heller ingen god grund til at tro, at de stolt og roligt bevægede sig frem mod I dag er det helligtrekongers søndag. Nu skulle man jo tro, at det i dag handler om de hellige tre konger, men faktisk var de hverken konger, tre eller hellige. Egentlig får vi bare at vide, at der var

Læs mere

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev 1 Prædiken til Kr. Himmelfart 2014 på Funder-siden af Bølling Sø 723 Solen stråler over vang 257 Vej nu dannebrog på voven 392 Himlene Herre 260 Du satte dig selv Er du der? Er der sommetider nogen, der

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Plejeboligundersøgelse i Aarhus kommune -2015

Plejeboligundersøgelse i Aarhus kommune -2015 undersøgelse i Aarhus kommune -2015 Den følgende rapport viser en oversigt over tilknyttede kommentarer fra pårørendeundersøgelsen 2015. 1. Kommentarer til tilfredshed med plejeboligen alt i alt? Stor

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Nick, Ninja og Mongoaberne!

Nick, Ninja og Mongoaberne! Nick, Ninja og Mongoaberne! KAP. 1 Opgaven! Nu er de i Mombasa i Kenya. de skal på en skatte jagt, efter den elgamle skat fra de gamle mongoaber, det er mere end 3000 år siden de boede på Kenya. Men Nick

Læs mere

Et fritidsliv med sejlads 6. af Hans "Kringle" Nielsen Toldbodgade Nyborg

Et fritidsliv med sejlads 6. af Hans Kringle Nielsen Toldbodgade Nyborg Et fritidsliv med sejlads 6 af Hans "Kringle" Nielsen Toldbodgade Nyborg På det tidspunkt i 1957/58, hvor jeg var ung svend på konditori Sct. Knud i Odense, blev jeg kontaktet af en af de sidste to medlemmer

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Fisk til alle tider! Fiskerliv i Skagen omkring 1850. Skagen By-og Egnsmuseum

Fisk til alle tider! Fiskerliv i Skagen omkring 1850. Skagen By-og Egnsmuseum Fisk til alle tider! Fiskerliv i Skagen omkring 1850 Skagen By-og Egnsmuseum 1 Skagen omkring 1850. Kender du Skagen? Du har sikkert hørt om Skagens gule murstenshuse. Går vi 150 år tilbage i tiden, så

Læs mere

Begravelsestale: Otto Johansen Salmer: 749, 448, 121 Rødding, 2. februar 2017

Begravelsestale: Otto Johansen Salmer: 749, 448, 121 Rødding, 2. februar 2017 Begravelsestale: Otto Johansen Salmer: 749, 448, 121 Rødding, 2. februar 2017 I dag er vi samlet her i Rødding kirke for at sige det sidste farvel til Otto Johansen. Otto blev 79 år gammel. På mange måder

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Prædiken til konfirmation 26. april kl & 11.00

Prædiken til konfirmation 26. april kl & 11.00 1 749 - I østen stiger solen op 419 - O Gud hør min bøn 70 - Du kom til vor runde jord 478 - vi kommer til din kirke, Gud 721 - Frydeligt med jubelkor Prædiken til konfirmation 26. april kl. 9.30 & 11.00

Læs mere

Esrum og det mystiske Møn 3.oktober 2014, 1.udgivelse ved gruppe 2 og 3

Esrum og det mystiske Møn 3.oktober 2014, 1.udgivelse ved gruppe 2 og 3 .oktober 2014, 1.udgivelse ved gruppe 2 og Elever indtager vandrehjem og oplever Danmarks fødsel på Møns Klint Rejsen til Møn Lavet af: Nambahlou D.1/10.2014 Det var en lang rejse. Vi skulle både tage

Læs mere

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab Indvandreren Ivan Historien om et godt fællesskab Ih, hvor jeg føler mig underlig i denne her by!, tænkte jeg den første gang, jeg gik mig en tur i byen, da vi lige var ankommet. Mit hjemland, Argentina,

Læs mere

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang.

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang. Hungerbarnet I Da Larus var 11 år skulle han ud at arbejde. Hans far fik en plads til ham hos en bonde. Da de skulle gå derhen fik Larus en gave. Det var en kniv hans far havde lavet. Der var langt at

Læs mere

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns)

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Den grønne have Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Dette skete for ikke så lang tid siden, i landet med det rødhvide flag. Det var efterår, og tre børn havde vovet sig 5 ind i den have, hvor der engang havde været

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

3-9. Udsigt fra pladsen

3-9. Udsigt fra pladsen 3-9 Dagen i dag er en transport dag hvor vi bare skal til næste Campingplads så der sker ikke noget under turen. Da vi ankommer til Camping Covelo bliver vi noget overrasket da vi henvendte os til damen

Læs mere

Og i det at Hans sagde det, faldt der er en sten ud af Kates hjerte. Åh Hans! Jeg var blevet forhekset. En dag for mange år siden, kom der en heks og

Og i det at Hans sagde det, faldt der er en sten ud af Kates hjerte. Åh Hans! Jeg var blevet forhekset. En dag for mange år siden, kom der en heks og Tom og skønheden I den lille landsby var der mange goder man kunne tage på markedet og handle frugt og grønt og tage til slagteren og købe den lækreste flæskesteg. Eller man kunne gå en tur i det fri og

Læs mere

er kom en tid, hvor Regitse ikke kunne lade være med at græde. Pludselig en dag sad hun i skolen og dryppede tårer ud over sit kladdehæfte.

er kom en tid, hvor Regitse ikke kunne lade være med at græde. Pludselig en dag sad hun i skolen og dryppede tårer ud over sit kladdehæfte. Hos regnormene er kom en tid, hvor Regitse ikke kunne lade være med at græde. Pludselig en dag sad hun i skolen og dryppede tårer ud over sit kladdehæfte. Hun gik i første klasse, og selv om hun allerede

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC 01:00:08 SNEDKER MUHAREM SEJDIC Jeg har mine venner, jeg har mine bekendte. Vi er sammen, og derfor føler jeg at jeg har det rigtig, rigtig godt.

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Augustmorgen. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Augustmorgen. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd.

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. 1 På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. På går-den bor Al-ma, Ha-rald og Eb-ba. Al-ma tror ik-ke på gen-færd, men det gør Ha-rald og Eb-ba. Så en dag sker der no-get,

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Opgaver til lille Strids fortælling

Opgaver til lille Strids fortælling ? Opgaver til lille Strids fortælling Klosteret 1. Hvilken farve har det store hus/klostret, som Strid ser, inden han kommer til byen? A. Klostret, det er kalket hvidt. B. Klostret, det er rødt, bygget

Læs mere

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen.

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen. Fra: Rita Vinter Emne: Sarah Dato: 7. okt. 2014 kl. 21.59.33 CEST Til: Janni Lærke Clausen Hej Janni. Jeg vil lige fortælle lidt om Sarah, inden du møder

Læs mere

16.s.e.trin. II 2016 Cykelgudstjeneste 11. september 2016

16.s.e.trin. II 2016 Cykelgudstjeneste 11. september 2016 Gyserforfatteren Stephen King fortæller, at han i sin skoletid blev tvunget til at lære et bibelvers uden ad. Han var måske en smule dovent anlagt og valgte et af dem, vi har hørt i dag: Jesus græd. Det

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Spørgsmål og svar til Lulu og det mystiske armbånd

Spørgsmål og svar til Lulu og det mystiske armbånd Spørgsmål og svar til Lulu og det mystiske armbånd Kapitel 1 1. Hvem hjælper Lulu? Svar: Bob, side 4 2. Hvem tager støvlen på? Svar: Læsefidusen, side 5 3. Hvem siger: av! Av min tå! Svar: Læsefidusen

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften.

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften. Jeg har glædet mig rigtig meget, til at fortælle jer om den forgangne uges oplevelser. Selvom den også har været præget af dårlige oplevelser, da vi f.eks. har været til begravelse, må den absolut største

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

den tilfrosne å. Far kan nu godt se, at jeg keder mig, og gir mig til sidst lov til at gå om til de andre, som kælker på den store bakke i den anden

den tilfrosne å. Far kan nu godt se, at jeg keder mig, og gir mig til sidst lov til at gå om til de andre, som kælker på den store bakke i den anden På kælkebakken I morgen er det juleaften. Det bliver en rigtig hvid jul med sne, klar himmel og frostvejr. Lissom et billede jeg har set på forsiden af et af mors juleblade. Jeg er ude at kælke på den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Du råbte om hjælp. Hvorfor gjorde du det? Jeg så Katla. Jeg så, hvad Katla gjorde. Tvebak fortæller Jonathan, at Jossi er forræderen.

Du råbte om hjælp. Hvorfor gjorde du det? Jeg så Katla. Jeg så, hvad Katla gjorde. Tvebak fortæller Jonathan, at Jossi er forræderen. Læseteater LÆSETEATER KAPITEL 9 MATTIAS: Tvebak opdager, at Jonathan ligger i et ganske lille rum hos Matthias i Rosendalen Han bliver så lykkelig, at det jubler og ler i hans sjæl. Han vækker ham ikke,

Læs mere

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet.

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. Screenplay SC. 1. INT. KØKKEN. DAG Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. jeg kan bare ikke gå igennem det igen. Nannas

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Hvad er det gode seniorliv? Simon Meggers Matthiesen, Center for Sund Aldring

Hvad er det gode seniorliv? Simon Meggers Matthiesen, Center for Sund Aldring Hvad er det gode seniorliv? Simon Meggers Matthiesen, Center for Sund Aldring 01-09-2017 2 Feltarbejde i Thisted, Faaborg- Midtfyn og Horsens kommune Hvor? Hvem? Private hjem Sognets Dagligstue Vandregruppen

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Støverjagt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Støverjagt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Nøgen. og på dybt vand

Nøgen. og på dybt vand Nøgen og på dybt vand Hver søndag aften tropper en flok nordjyder op i Sofiendal Svømmehal i Aalborg. De samles for at svømme og svede i saunaen. Og så er de nøgne. Tekst og foto af Michala Rosendahl For

Læs mere

Inspiration til erindringer og brudstykker af dit livs historie

Inspiration til erindringer og brudstykker af dit livs historie Overvejer du at skrive dit livs historie, eller brudstykker af den, så er her lidt inspiration. Alle mennesker har en helt speciel og enestående historie uanset hvor almindelig og ordinær man end måtte

Læs mere

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 27. april 2014 kl. 10.00 Konfirmation Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække Salmer og sange DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud

Læs mere

Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig at bede dig fortælle mig lidt om, det er en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår.

Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig at bede dig fortælle mig lidt om, det er en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. Bilag G - Sofie 00.00 Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig at bede dig fortælle mig lidt om, det er en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. 00.10 Sofie: Ja, jamen det er, at jeg står

Læs mere