KREJL. Limfjord side 23 Legathuset side 26 Kan man finde rundt i Løgstør. Af N.H. Lindhard side 29

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KREJL. Limfjord side 23 Legathuset side 26 Kan man finde rundt i Løgstør. Af N.H. Lindhard side 29"

Transkript

1 KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 24. ÅRGANG - NR. 2 - NOVEMBER 2OO4 INDHOLD: Kommentar side 18 Det gælder om at gaa. Af Arnold Christensen side 19 Limfjord side 23 Legathuset side 26 Kan man finde rundt i Løgstør. Af N.H. Lindhard side 29

2 KREJL udkommer med 4 numre om året, ca. september - novembef, februar og april. Omfang 16 sider pr. nuflrmer. Redaktion: N.H. Lindhard. Ekspedition: Balles Boghandel, Østerbro gade, )67 O Løgstør Telefon Posrgiro l5o 4746 Årsabonnement:100 kr. ISSN Tryk: Løgstør Bogtryk & OffsetAps. K,IERE I,.IESER Nr. 2, 24.Lrgang udkommer med en blandet buket af artikler. Tilgangen af abonnenter glæder os, men vi kan sagtens forbedre økonomien ydedigere. Derfor fortsætter tilbuddet om Krejlbøger til halv pris, så julegaverne behøver ikke sprænge budgettet. Vi plejer i dette nufilmer at have en lokalhistorisk julefortælling, men vi har ikke kunnet finde en passende, så i stedet bringer vi en juli-fortælling, der priser Limfjorden og især LøgstØr. Forfatteren er ukendt. Forfatteren til Legathuset er også ukendt. Interviewet med ovedæge Christensen er fra LøgstørAvis. Artiklen om gadenavne er produceret af KREJts redaktør, og bringer udpluk fra tidligere nulnre, tilsat lidt frisk stof. Alle artiklerne har måttet illustreres med billede r fn "lageret", da de ikke på forhånd er illustreret. GOD FORNøJEISE! FORSIDEBILLEDET Er sandsynligvis en musikhistorisk begivenhed. Det viser en trio, der besthr af to yiolinef, en sanger og en dirigent!! Ikke observerctfør. Dirigenten er spillelærerinde Emma Kjældgaard, og drengen er den senere apoteker Alexis Bjørn-Jensen. Pigerne har vi ikke navne på. Billedet er taget fi fotognfen, Elna Gotfredsen, som var i byen Hun havde efterfulgt Nyholm-Olsen og havde atelier i østenden af bygningen, der blev slået sammen med Hotel du Nord. Efter personernes alder, må billedet være fra omkring

3 DET GÆLDER OM AT GAA, INDEN FOIK SIGER, DET ER PAA TIDE, MAN GAAR! Ouerlæge Arnold Cbristensen bleu interuieøet til Løgstør auis, dø bøn forlod Løgstør. Hanfortahe om 29 års ouedægegeming, 11 års kommunølpolitisk ørbejde og sit uirke indenfor Dansk Røde Kors. Det uar 17. April Krejl bør tilladt sig at bruge moderne retskriuning. Som ung ovedæge i 1925 satte han sig som mhl at omskabe Løgstør sygehus fra at være dådigt, ja næsten ubrugeligt, til at være et godt moderne hospital., og han nåede det, inden sygdom satte ham "ud af spilletl', 4 hr før det var hans ^gt at "lægge op". Sygehuset har altid været mit hjertebarn, og det er tungt at skulle skilles fra det, men det kan ikke være andededes. Når man ikke længere TOO% kan passe sit job - og det kan jeg ikke - må følgen blive som i mit tilfælde, siger overlæge Arnold Christensen, Løgstøt sygehus, der nu trækker sig tilbage efter 29 hrs dygtigt og påskønnelsesværdigt arbejde. Yngre kræfter skal have en chance Det har nemlig altid været min mening at holde op, når jeg bliver 65. De yngre kræfter skal også have en chance. Mener De ikke, en læge kan fortsætte ud over de 65 fu? Jo,hvis kræfterne kan holde. Det har imidlertid altid været mit synspunkt, at man ikke skal vente, til folk siger, det er på tide, man ghr. De fodader Løgstør? Ja, ieg ville ikke kunne udholde at være i nærheden af den arbejdsplads, hvor jeg har tilbragt det meste af mit liv. Dertil kommer, at mit hus i sin tid blev bygget som bolig for sygehusets ovedæge. At den ligger ved sygehuset, betød ikke, at jeg ønskede at følge med i alt, hvad der foregik der. Som De ser, ven- 19

4 Optog til en Røde-Kors indsamling i Starten går fra Løgstør sygebus med indsamlerne forklcedt som lceger og sygeplejersker Den rigtige læge, Arnold Cbristensen, står i midten. der alle stuernes vinduer mod nord, altså bort fra sygehuset.jeg tror heller ikke, min efterfølger vil bryde sig om, hvis jeg blev boende; taler alt for det hensigtsmæssige i helt at bryde op. De flltter til København? Svært at sige farvel Ja til Hellerup. Nu, da jeg har sagt farvel til lægegerningen og mit hjertebarn nr. 2, Rgde Kors, hvor jeg dog stadigt er menigt medlem, ønsker jeg at se på kunstudstillinger, gå i teater og gæste musee! og hvor kan jeg det andre steder end i København? Men tro mig. Det bliver svært at sige farvel. Da jeg selv er nordjyde, vil sav- net af denne landsdel blive særlig føleligt. Både min kone, som endda er københavnet og jeg selv holder af den jydske befolkning i almindelighed og LøgstØr egnens i særdeleshed. Vi har fået mange rrenner - under min sygdom mærkede jeg det tydeligst - og alle dem vil vi savne. Bitterhed knuger ikke vore hjerter.vi har vel haft modgang, men ikke større, end at den har kr.rnnet overvindes. Føler De, ovedæge Christensen, at De har nået de måi, De som ung læge satte Dem? Det synes jeg! Mit arbejde ph Løgstør sygehus har interesseret og glædet mig, og jeghar altid mødt en enestående velvilje hos de bevilgende myndig- 20

5 heder, som ydede mig stor støtte i mine bestræbelser. De første år på sygehuset Ovedægen, der trods et åfs sygdom ser rask og frisk - dog noget afmagret - ud, leq da han genopfrisker minder fra sine første hr phløgstør sygehus. Tænk Dem, vi havde kakkelovn i operationsstuen - det er dog kun29 hr siden. Det var ikke ualmindeligt, patientefne måtte vente på deres middagsmad, fordi vi skulle sterilisere instrumentefne ovef gassen i køkkenet. Hvornår begyndte De at interessere Dem for kommunalpolitik? Åh det er mange år siden. Men først for 11 år siden gik jeg aktiw ind i arbejdet.jeg blev indvalgt iløgstør byråd i 1942,og jeg har aldrig fortrudt denne beslutning. Også her havde De specielle ønsker og måi, som De forfulgte? Tandplejen i skolerne var en af de ting, jeg fik gennemført, og jeg synes, jeg har lov til at sige, at min interesse for byens forskønnelse også har båret frugt. Man kritiserede mig stærkt, da jeg i sin tid tog fat på omlægningen af Nordre Anlæg; men mon ikke tiden har vist, at mine dispositioner var rigtige? Jeg vil Bnske, det bliver mig forundt at opleve, at en administrationsbygning rejser sig i nærheden af alderdomshjemmet. Altid byens vel for øfe. De kæmpede i mange hr for at få et gymnasium til byen? Det gjorde jeg, men desværre havde jeg hele byrådet imod mig, og nu tror jeg aldrig det bliver til noget. Tidspunktet er forpasset. Jeg vil indrørnme, at jegha;r haft lidt svært ved at indordne mig under de partipolitiske ralnmer. Ofte handlede jeg ud fra helt andre motive! men altid havde jeg byens og dens borgeres vel for gje. Da ovedæge Christensen blev ramt af sin hfertesygdom, stod han midt i et kæmpearbejde indenfor Dansk Røde Kors. Dette humanitære arbejde har betydet meget for Dem? Unægtelig. Det begyndte i det små. Jeg trådte ind i det lokale Røde Korsarbejde og oplevede mange glæder herigennem. Senere blev jeg formand for Nordjyske Sammenslutning og organisationens vicepræsident. Kulminationen af mit virke indenfor Røde Kors blev nået, da min kongstanke om et hjem for kronisk syge for 2 hr siden blev til virkelighed, og jeg havde den glæde at blive dets formand. De har frasagt Dem alt dette? Ja, indtil videre i hvert fald. Om jeg pi ny fir kræfter til at påtage mig en del af denne, om jeg må sige, fritidsinteresse, ved jeg ikke. Glædeligvis har jeg følt måned for måned, at min helbredstilstand bedrede sig; men ganske rask er jeg natudigvis ilke. De måtte altså holde op? Mine læger phbød mig at ophøre med det opslidende og enerverende liv, chefen for et sygehus fører. Jeg vil ikke sige, at jeg h^t arbejdet alle døgnets 24 timer; men alene det altid at skulle være til rådighed i påkommende tijfælde, tager pil sin mand. De 14 år som praktiserende læge Eet ønsker jeg at understrege: Ikke for 21

6 Billedet er af byrådet Det gik af pr 31. Marts og bleu som traditionen byder fotograferet ued afslutningen.. Arnold Cbristensen uar trådt ud et par måneder fø4 men han uille med på billedet, seluom bans afløser uar trådt ind. Derfor sidder han ued siden øf borgm.esteren og kcem.neren. Fra aenstre ses borgmester Jesper Nielsen, keemner Skipper, Arnold Cbristensen og byrådet:marius Jørgensen. Niels Jakobsen.Vagn Bro.tulius Nielsen.Anker Lørsen.Alfred Larsen. S.A. Jørgensen. Asger Andersen. Cbr Storuang. Arne Nørgøard Frandsen. alt i verden ville jeg have undværet de 14 hr,hvor jeg foruden at lede sygehuset, arbejdede som praktiserende læge. Disse år hører til mine bedste og gav mig umrdedige fordele i mit arbejde på sygehuset. Jeg fik et rent utroligt godt kendskab til mine patiente! deres miljø og deres familie. Det hørte ikke til sjældenhederne, at jeg behandlede patienter i fierde genefation. Det var slidsomme men interessante år, som jeg aldrig ville have kunnet klare uden min kones hjælp. Hun har været mig en ul.urderlig støtte. Hun forstod, at hun kun kunne blive nr.2. Lægegerningen var nr.1, og hun levede op til dette med tålmod, forståelse og hiælpsomhed. Vi er overordentlig taknemmelige for den tid, vi har haft i Løgstør, og vi rejser bort i bevidstheden om, at mange synlige og usynlige bånd er blevet knlttet mellem os og den befolkning, der tog mod os med åbne arme og skænkede os gode år. 22

7 DTMFJORD På ruiraktiløs uis er dette ntanltskript dukket op på Lokalbistorisk Arkiu. Huor lcenge det har ligget her og buent forfatteren er, uecl ui ikke. Manuskriptet er Jire stykker bretytapir, bånclskreuet, og irtclbolclet er en hyldest til sejlture på fjorden, og så til LØgstør. Det kcut t,i ikke stir Jbr, og mciske er der nogen af lceserne cler kan, genkende clet? Det er gatrunel relskriuning, sorn ui har nutclerniseret. Billeclerne er hentet i qrkiuet. Krtrt sagt god fctrnøjelse! Her er vi, Petit og jeg, sejlencle ind over Hals Barre i en halv storm fra sydøst. Hun har energi, det ser ikke ud til l-run vil i havn. Nu, vi er på Limfjorden, lægger hun sig i sin mageligste stilling, 20 grader til bagbord med mesanen med det orangerøde sejl ftild af frisk vind. Proviant har jeg ikke meget af, men clet rækker vel til Aalbolg. Brygger mig en skoldhed spølkum kaffe, fincler mig et par tykke humpler rugbrød, feclt, salt, aha der er endnu et stykke kogt torsk, som vi fangecle i Kattegat, det smager hedigt; og så en pibe tobak. Det er halvmørkt, har ingen kort fra Hals tilaalborg, men masser af fyr overet leder os fint frem. Der kommer en stor damper. Kaptajnen vinker til os og smiler. Han kan nok se, at vi holder os pænt i styrbords side af sejlrenclen, man har vel maner. Vi nåraalborg, en driftig by;den virker lidt stresset, men vi får en pæn modtagelse i lystbficlehavnen, og vi blev spurgt: "Har I virkelig sejlet fra Sjællands Odde over Kattegat og her til Limfjorden?". Med rnine 19 fod syner jeg jo ikke af s;i meget. Har fiiet proviant og siger goclnzrt. Vi starter næste morgen klokken 5. Vejret er sløret og mecl regnbyget melr clet går fint mecl clen gocle afinærkning af sejlrenden, min største agtelse for Fyr- og Vagervæsenet. f.t

8 Kan skimte et lille hus og en fiskerbåd for svaj og nogle glade børn, der leger. Her behøver forældrene ikke at råbe: Pas på over gaden o.s.v. Sikke en skøn barndom. I storbyens slum ser man kun solen, når den står i Zenit. Hvis man er heldig. Vejret er lidt gråt og trist, men der er noget i luften, noget sølvgråt og salt, noget der ligesom gøf fummet større. Nu har jeg det, det er jo pustet fra Vesterhavet, det ligger jo ikke så langt herfra. Nu kommer Aggersundbroen, og da den er passeret, ser jeg noget meget smukt. Det er som en kæmpediamant ridser skyerne op, og solen forgylder den smukkeste lille by. Her ligger Løgstør, peden blandt Lim{ordens smukke byer. Da vi går ind i havnen, passeref vi lodsen, får et smil og et vink.alt virker venligt. Men hvor er jeg kaffetørstig,lægger ind i en hyggelig kanal, og nu op efter kaffe og nogle kager, jeg mindes som dreng. De hedder vist jødekager, for man er jo materialistisk indstillet, når man er sulten. Går stille gennem en ren by med velholdte huse; ville gerne kunne se indenfor, men holder kursen lige ret efter næsetippen, man skulle jo nødig opfattes som nysgerrig.træffer en sød modille, spørger efter bager og købmand, får et strålende smil. Hun skal samme vej, og vi får en herlig sludder. Føler mig pludselig som en lille dreng igen, så vis og sød hun er med sølvgråt hår og et net af de fineste rynker. Tænk, jeg har fået lov at følges med en dronning. I dag skal Petit gøres fin. Hun bliver spulet og pudset fra for til agter, får flag på og ieg går i land. Kommer i snak med nogle stoute fiskere. Der er noget over fiskere, som giver en ærbødighed. En morgen lå der på agterdækket en herlig ret fisk, som jeg ikke ved fra hvem, men tak her du ædle giver. Glæder mig, har set et lille søfartsmuseum. Skal derhen i morgen søndag. Trækker i landgangstøiet, selvfølgelig kun rene bukser og Busseronne, som jeg har købt hos skibshandleren og hans venlige frue. De er ens, enten man køber for een krone eller for hundrede. Jeg slentrer langs Frederik den Syvendes kanal, sætter mig ned og nyder min medbragte kaffe, mens jeg tænker på disse mænd, der har slidt med skovl og bør. De har i sandhed ikke levet forgæves, men har eftedadt noget til fremtiden. Ghr ph søfartsmuseet. Det er en stor oplevelse. Ser et billede: Fjordskippere, kender den ene fra da jeg som ung sejlede et stykke tid Thisted - Aalborg. Skipperen hedder Karl Bak og sejlede Lykkens Prøve, som var hjemmehørende i Thisted. Blev vist rundt og syntes, det var en smuk gerning af dem, der startede med at bevare en gammel skipperkultur. I et udhus står en gammel lordsiægt og tænker tilbage på de fiskere, der kunne sejle de både, så man lcurne se ind under kølen. Der var kl1veg fok og topsejl, og det var tykke, klodsede og barkede sejl, og godt isede til om vinteren. Nej, de fiskere fik aldrig Mandarinnegle, men se de barkede næyer filere garn. EnTønderpige kunne ikke kniple finere. Nu smider jeg skoene og løber som en kåd dreng. Håber ingen ser mig. Står nu og ser ud over fiorden, der skifter i 24

9 alle spektrummets farver fra det dybeste blå til ravgul, skiftende som et menneskesind. Får en klump i halsen og noget vådt på kinden, har det af og til sådan, når jeg ser vandet. Har pludselig et lille VETS: Hvem tørrer din tåre. Hvem kysser din kind? Det gør havet og den blide vind. Petit sejler nu videre vestpå. Går i land, og vil derfra tage med rutebil helt ud til havet. Kommer i snak med en ensom fyr, spørger om han kunne tænke sig at se efter Petit. Han ser lidt forundret ud og siger, om jeg ikke har hørt hans dårlige omdømme.jo, det har jeg vel nok, men du får vel også skyld for meq end du har gjort. Var vedvestkysten to dage, og kunne dådigt kende Petit igen, så fin var den holdt. Han havde overhovedet ikke været i land. Han ville ikke have noget for det, men ville så gerne til København et par dage. Så det ordner sig også. Nu vågner jeg en tidlig morgen ved lyden af fiskernes rappe både, og deres stemmer høres langt væk, medens de sejler ud på deres daglige dont. Går nu ud og ser efter nogle gode motiver. Ser solnedgang over Liv Bredning og tænker: Der findes floder, der er højt besunget i ord og tonet lad dem, der har lyst til at sejle ph La grande kanal og en skidenbrun Rhinen. Vi vil hellere sejle på Limfjordens blå vand, gh. til køjs, mumle en stille tak til den største af alle skippere for en dejlig dag. Går alt vel og helbredet holder, hejser vi sejlet, er bound for en af de smukkeste af Limfjordens peder af byer: Jtrvele n Løgstøtt. )s

10 LEGATIIUSET Denne lille artikel bleu indleueret til Løgstør Auis i Den uar håndskreuet og på godt to sider folio. Blyøntstregerne er ued at forsuinde, men de fortjener et nxere boldbart minde. Det er en beskriuelse øf fattigbusets tilstand.. Den er ikke positiu, og er underskreuet: En medlidende SjæL. "I Søndergade ligger som bekendt Løgstørs Fattighus, populairt kaldet Legathuset, fordi det blev skænket af et Legat iaaret l82l.i dette hus kommer Folk, som er fattige og uarbejdsdygtige og ikke kan faa Plads i det Utal af Stiftelset som findes iløgstør. Fattigbuset set fra Grønnegade Folkene der har det alt andet end godt. Huset er 87 Aar gammelt og noget ramponefet. Hvert "Lem" har kun een Stue at ruade ovef, og to Lemmer er fælles om en endnu mindre Gang,som bruges nærmest som Køkken. Møblementet er yderst tarveligt; der er lavt til Loftet, og der er hverken indlagt Vand eller Gas. Uden for Huset stå'r en Post, og Lemmerne maa ulejlige sig ud til den, saa snart de ønsker entaar Vand. I Fjor boede der i Fattighuset en gammel Kone ved Navn Madam Rosenberg, som næsten ikke kunde gaa,og hun boede saa lernt fra Posten som vel muligt. Hun boede nemlig inderst inde i den Side, som vender ud til Gaarden. Hver Gang hun ønskede en Taar Vand, skulde hun altsaa paa sine daaflige Ben tradske envej paa 2O a'3onen; thi saa langt er vel Huset omtrent, og naar hun saa havde faaetyandet,skulde hun jo den samme lange Vej tilbage igen. Endnu værre var det natudigvis, naar hendes Gulv skulde vadskes, og hun maatte slæbe sig af Sted med en sto! tung Spand. Til sidst blev det da ogsaa Madam Rosenberg for broget, og hunfllttede paalandet, hvor hun havde Familie. Nu skulde Fattigvæsenets Formand, Hr. Nissaget sørge for, at der blev bygget nlt Fattighus, hvori der var højt til 26

11 Loftet og Vand og Gas, (om ikke Elektricitet), var indlagt, og saa skulde hvert Lem have to nogenlunde store Stuer, et Køkken og et Spisekammer, og i den pæne Stue skulde der være fint; der skulde være Gulvtæppe,Buffet etc., og hvis det der boende Lem kunde spille paa Klaver eller Orgel, skulde et saadant anskaffes. I Sommer blev en af de kvindelige Lemmer, (Madam Mikkelsen) begravet paa Løgstøt Kirkegaard. Ved en saadan Lejlighed skulde alle Lemmerne køres til og fra Kirkegaarden i lukket Vogn; thi det er ikke saa let for de gamle Folk at stavre op og ned ad Bakken paa deres gamle Ben. En af de gamle Koner har en Kat, som hun holder meget af. Denne Kone skulde bevilges en maanedlig Sum af een Krone til Kattens Underhold; thi Katten skal da ogsaa leve, og en Kat kan meget godt blive et saadant gammelt Menneskes Øjesten. Som man ser trænger Løgstør Fattigvæsen til en stor Reformation. Gid den snart maa komme! MedTak for Optagelsen. En medlidende SjæI." Det var altså gået meget tilbage for fattighuset, der heller ikke blev forbedret, men endte som husvildebolig, og blevrevet nedi1929. Da kongen, Frederik den Sjette, kom på officielt besøg i LøgstØt, den 17. og 18.Juni 1828 "begærede Hans Majestæt straks at tage byens skole og fattighus i øjesyn med hvilke tvende indretninger han ytrede sin allernaadigste tilfredshedl' 27

12 Det var tilsyneladende ikke noget, kommunen tog sig af, for det er ikke nævnt i kommuneprotokollen. Citatet er hentet iaalborg Stiftstidende. De to institutioner var ganske nye, fattighuset fta I82I, og skolen fra Det var den sidste, som garr navnet til Skolegade. Peder Kræmmers legat havde overlevet statsbankerotten. Oprindeligt var legatets 2I.325 rdl. anbragt under Viborg Stifts varetægt, da der ikke fandtes sparekasser i området. Efter 1814 var der rdl. tilbage. Legatbestyrelsen ansøgte om et lån i midlerne til at bygge fattighus i Løgstør.Lhnet var anslået til 1500 rdl., men mlrrerens tilbud lød ph 2000 rdl. Huset lå der til 1929, hvor det blev revet ned. Det eneste, der blev tilbage, var en sten i gavlen, hvor der stod: Be kostet for PC.Torups Legat rar Den blev sat ind i muren på pladsens bagside, og her sad den og forvitrede. En forespørgsel til kommunen om at festaufere stenen gav ikke noget resultat., og i 1983 blev den fotograferet. Den var da så medtaget, at det vat nødvendigt at kridte bogstaverne op for at se teksten. Da muren blev fjernet for fh ir siden, gik stenen med i skrotbunken. Nu er kun parkeringspladsen og navnet Fattighusbakken tilbage. N.H.Lindbard Det så jo ganske prznt ud fra bakken!

13 I(AN MAN FINDE RUNDT ILØGSTØR OG KUNNE MAN I GAMLE DAGE Af N.H.Lindbørd I anledning af den nye kommunesarnmenlægning skal der tilsyneladende ikke ske nogen udskiftning af gadenavne ligesom ved sammenlægningen i Nu skal vi bare tilfgje postnummer til adressen. Op til i 1700-tallet blev byen kun beskrevet som en helhed, men efter den store brand i 1747, der opstod i Søndergade og med en kraftig søndenvind bredte sig ud til forden og 14 gårde blev ødelagt, og især den endnu større brand i l75l,kom der enkeltheder om gader og beboere frem. Branden i l75l opstod i den vestligste ejendom, og med en Yestenstom bredte den sig over det meste af byen. I alt brændte halvdelen af husene og i brandværdi to trediedele. Den 1. Juli begyndte brandforhørene, og ca.40 hus- og gårdejere mødte op "og gav væmodeligt tilkende", at de havde mistet alt, hvad de ejede. På grundlag afforhørene, som er opbevafet,fofsøgte en seminarieelev en gang i 1963 at tegne op, hvor de enkelte havde boet ved hjælp af udtrykkene "min nabo eller min genbo". Det var et prisværdigt forsøg, som desværre mistede sin værdi, fordi gaderne havde skiftet navn i mellemtiden. Efter en tredje brand i 1785, som ganske vist ikke var så slem som de andre, fik man vedtaget en ny forfatning som by. Byen bestod af 8 afsnit, de sålkaldte roder, med hver sin Rodemester. Det var ganske flot i en by på knap 400 indbyggere, så det skulle nedbringes til 4, som fik betegnelsen eligerede (udvalgte) mænd. De skulle hjælpe herredsfogden med at styre byen. At det ikke har været store forhold, kan vi se af en "turist", der strandede i byen i I795.Det var en student, der var kommet sejlende fra Aalborg og blevet overrasket af et uvejr.(se KRIJL, 15.hrg. s.61). Han skriver bl.a:"da uvejret var forbi, førte manden mig rundt i byen. Den ligger i en eneste linie langs henad florden, og ef tefirmelig lang. Husene efe smaae, og til Luksus er ingen spor at findel' Han opdager, at en studiekammerat, Laurits Engelstoft, kommer fua Næsborg, hvor faderen ef præst havde man vedtaget en ordning "til de bedst tienligste Midler til om muligt at bringe denne Byes Gader i nogenledes Stand, som i mangeaar pa de fleste Steder næsten have været ufremkommelige.j' Det var hovedsageligt fortovene. 29

14 Bykort At det ikke havde hjulpet påtkørcbanefne, kan ses af en udtalelse af førnævnte Laurits Engelstoft fra 1801: "Bemeldte Flække Løgstør er uden brolagte Gader.Tre Fjerdedele af Aaret ligge de hen i Sump, hvoraf udvikle sig skadelige Dunster, der især om Efterzatet avlet smitsomme Sygdomme. Uagtet der længe har været talt om at faa Gaderne brolagt er det dog formedelst Herredsfogdens og Stiftamtmandens Uvirksomhed hidtil ikke sket." Den første gade, der blev brolagt, var Fjordgade i 1863 og et par gyder. Siden blev ingen gader brolagt, men blev asfalteret med gasværkets overskudstjære under første verdenskrig! Det første nøjagtige gadenavn, vi kender, stammer fra et skøde i 1806, hvor J.A. Møller sælger sin grund på søndre side af Nørregade til lodsmedhjælper Jens Christensen. Hvor var Nørregade? Kan det være rigtigt? Heldigvis bliver lodsen boende i huset i 6O fu, så i mellemtiden er gaden blevet til Fjordgade. (huset er nuværende nr.16). På det ældste kendte bykort fra 1818 kan vi se, at byen bestod af Fjordgade med baggaderne Vægtergade og den senere Skolegade. På fværs løb de små gyder: Villesgyde, Larsesgyde, Hjortensgyde og Havnestræde. Mod vest løb Vestergade over mod skrænten, hvor Søndergade førte hen til krydset Nibeog Viborglandevej. Det var hele byen omkring Byen voksede, og i en oversigt 186J 30

15 kan vi ttlføje:toftegyden, Rådhuspladsen, Fattighusgyden,Vesterbro, Nygade. I folketællingen 1870 optræder, foruden Rådhusgade, Sønden Bommen, Østen Bommen og Kompagnistræde. Fogedgade skiftede navn til Tværg de, arfiageligt fordi Herredsfogedboligen blev købt af boghandler Spliid, så herredsfogedkontoret måtte flytte et andet sted hen. En mængde gader skiftede navn sidst i 1800-tallet, så f. eks. Fattighusgyde blev til Grønnegade, Sønden Bommen til Bredgade, Østen Bommen til Blindebomsgade,Vesterbro til Torvegade, og den nordlige ende af Søndergade blev til Østerbrogade. En enkelt gade, Kompagnistræde, er det ikke lykkedes at opklare. Der var kun eet hus, som var udlejningshus, tilhørende en herre ved navn Schindler, måske en efterkommer af den gamle rebslager? Der var ingen gadeskilte. De kom først l893.indtil 1875 var der heller ingen lys i gaderne. Det store fremskridt var 4 petroleumslygter på passende steder. Skulle man ud efter mørkets frembrud, måtte man selv medbringe lys, for der var heller ingen butikker, der sendte lys ud på gaden. Hvis man var velhavende, kunne man selvfølgelig have en karl til at gh foran med en lygte. Postvæsenet havde det heller ikke nemt. Ganske vist måtte indbyggerne hen på posthuset for at hente deres post. Der var ingen udbringning. Postdiligencerne fra Hobro og Aalborg ankom kl 6 om morgenen efter at være startet hjemmefra kl 11 om aftenen. Returkørslen var fra I vinterhalvåret må de have kørt hele turen i mørke. De var 7 timer om tufen. Selvfølgelig vidste indbyggerne, hvor forretningerne lå, men nyetablerede butikker måtte skrive f. eks.:bopæl hos A. Baadsgaard. Overfor Kjøbmand Claudi Østerbrogade. Pir hjørnet af Fjordgade, Qrvilket hjørne?). DaLØgstør ingen avis havde, måtte købmændene annoncere i Aalborg Stiftstidende ligesom Herredsfogedkontoret. Der var også den mulighed at lade Løgstørs udråber fortælle, hvad der skete. Fra 1890 til 1900 steg indbyggertalletfra ca.1500 til ca. 2000, og det blev nødvendigt med gadeskilte i 1893, så der blev mere orden på gaderne. Alligevel kunne manufakturhandler Chr. Neve skrive i et dokument ved udvidelsen af forretningen ph hjørnet af Østerbrogade og Jernbanegade i 1892: "Anledningen til Udvidelsen af min Eindom er til dels for lidt Plads samt fordi den Gade som gaar søndenom min Eindom i østlig Retning bliver Hovedgade til Jernbanestationen." Det foreløbige navn, Nygade, blev erstattet medjernbanegade, og Nygade blev flptet østpå til en gade langs kirken. Da så den kom til at hedde østetgade, flyttede Nygade endnu en gang til Blindebomsgades forlængelse. Løgstør udviklede sig mod øst og syd, og det gav anledning til nye gadenavne, men den gamle by lå nogenlunde fast, efter var bygget færdig. Det sidste hul i husrækken blev lukket efter sprøjtehusets ne drivning Det var urmager J.P Larsen, der byggede nr.9 i Ganske vist vidste man ikke, at det var nr. 9, for der kom 31

16 først husnumre i Derfor måtte han skrive i sin annonce: Jeg bor - overfor kjøbmand Claudi. I de følgende år skete der ikke meget på navnefronten. Når der kom nye huse i rækken, blev det klaret med at ti'lføje "a", "b", o.s.v. Men da man så vedtog kommunesammenlægningen i 1970, fik poswæsenet vanskeligheder. En del af de mindre kommuner dukkede op med en del gentagelser af samme navn, f. eks. Søndergade, Skolegade o.s.v. Der blev så udsendt et dekret om, at man pf ikke måtte have flere gader af samme navn indenfor et postdistrikt. Bl.a. i Løgstør kommune blev der foretaget lodtrækning, som bevirkede at Løgstør måtte aflevere en række navne til omegnsbyerne. Det gik ud overvestergade, Søndergade, Skolegade, Tværgade, Kærvej og Elmevej m.m., mens Østergade blev reddet. Så måtte de have nye nayne, og i den nævnte rækkefølge blev det til Toftegade, Fischersgade, Købmagergade, Fogedgade, Limfjordsvej og Jernbanegade. Nogle af dem ved forlængelse af eksisterende gader eller brug af gamle navne. Da Søndergade skulle have nyt navn, ville kommunen fodænge Peder Kræmmersgade baglæns, men flere handlende ville ikke bo i en Kræmmersgade, sh Fischersgade blev fodænget baglæns til lyskrydset, mens Peder Kræmmersgade blev flyttet over til Søndergades forlængelse. Skolegade blev til Købmagergade, fordi kommunen troede, at det havde noget med købmænd at gørc. Navnet er i virkeligheden en forvanskning af "KBdmanger", der betyder slagter. Man benlttede også lejligheden til at afskaffe de fleste husnumre med a eller b, så der blev ekstra forvirring. Sådan er situationen på tærsklen til nye storkommune! så hvis læseren føler sig forvirret, er det i hvert fald en forvirring ph ethøjerc plarr. 32

KREJL. Kommentar side 18 M/S "Livø. Af Ole 8an9... side 19 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 23. ÅRGANG - NR. 2 - NOVEMBER 2OO3 INDHOLD:

KREJL. Kommentar side 18 M/S Livø. Af Ole 8an9... side 19 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 23. ÅRGANG - NR. 2 - NOVEMBER 2OO3 INDHOLD: KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 23. ÅRGANG - NR. 2 - NOVEMBER 2OO3 INDHOLD: Kommentar side 18 M/S "Livø. Af Ole 8an9...... side 19 Slagteriarbejderne. Af Johs. Sørensen side 21 Post

Læs mere

Erik Bach. Erindringer om stort og småt 1930-2010

Erik Bach. Erindringer om stort og småt 1930-2010 Erik Bach Erindringer om stort og småt 1930-2010 1 Erindringer om stort og småt, 1930-2010 Erik Bach 2010 Bogen er sat med Baskerville og trykt hos Bendt Wikke Marketing A/S Printed in Denmark 2010 ISBN

Læs mere

Rejsen til den. Gyldne Pagode ELEVBOG

Rejsen til den. Gyldne Pagode ELEVBOG JosefinE Ottesen 1 Rejsen til den Gyldne Pagode ELEVBOG Alle børn har ret til et godt liv 2 Josefine Ottesen Josefine Ottesen er en af Danmarks mest populære forfattere af bøger til børn og unge. Hun har

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Ægteparret Magdalene og Anders Christian Vestergaard. 1890 1910, Nr. Omme

Ægteparret Magdalene og Anders Christian Vestergaard. 1890 1910, Nr. Omme Indholdsfortegnelse: Personliste... 3 Forord... 4 Tvislund... 5 Far Laurits Jensen, kaldet Laust Vestergaard... 7 Gæster i Vestergård... 8 Lauralyst... 9 Far, Laurits Vestergaard, sognefoged... 10 Mor,

Læs mere

Bamse Polle. i 3. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune

Bamse Polle. i 3. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune Bamse Polle i 3. klasse Personer Polle Noller Sigurd Søren Lasse Maren Snella Lise Hanne Projektet Bamse Polle bygger på ideer til den kriminalpræventive undervisning for 0. - 3. klasse og er støttet af

Læs mere

Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A.

Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A. Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A. En dag i slutningen af maj 1998 modtog Gørdings sognepræst Rikke Ågård et brev fra Martha Christine Hengesteg (født Larsen)fra Portland i Staten Oregon U.S.A.

Læs mere

Fra København til Californien

Fra København til Californien Else Marie og Paul Kirk Nørgaard Reykjavík 2002 Disse dagbogsoptegnelser er skrevet af Paul Kirk Nørgård (født den 2. august 1860 og død den 9. september 1951) under hans rejse fra København til Californien

Læs mere

Tur med autocamper til Rusland og Sibirien 2007

Tur med autocamper til Rusland og Sibirien 2007 Tur med autocamper til Rusland og Sibirien 2007 Det hele startede i september 2006. Arthur, Eva og Kaj var ved at planlægge en tur gennem Ukraine og Rusland helt til Sibirien. Vi var netop kommet hjem

Læs mere

DAGMAR LARSEN Nibes ukendte forfatterinde. Af Ole Færch

DAGMAR LARSEN Nibes ukendte forfatterinde. Af Ole Færch DAGMAR LARSEN Nibes ukendte forfatterinde Af Ole Færch DAGMAR LARSEN Nibes ukendte forfatterinde Ole Færch Privattryk - Aalborg - 1994 Illustrationer: Lise Færch, Aalborg Tryk: Schølin Grafisk, Aalborg

Læs mere

KREJL. Kommentar s.34 LOKALHISTORISK TIDSSKR]FT FOR LØGSTØR OG OMEGN 12.ÅRGANG NR.3 FEBRUAR 1993

KREJL. Kommentar s.34 LOKALHISTORISK TIDSSKR]FT FOR LØGSTØR OG OMEGN 12.ÅRGANG NR.3 FEBRUAR 1993 KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKR]FT FOR LØGSTØR OG OMEGN 12.ÅRGANG NR.3 FEBRUAR 1993 INDHOLD: Kommentar s.34 En cykletur i Jylland i 1896 af CharlesEdwardes... s.35 Jeg fandt forleden (Malle kirke) af Kad

Læs mere

TÆT PÅ ØRESUND. Taarbæk havn 150 år Taarbæk Sejlklub 75 år Et jubilæumsskrift

TÆT PÅ ØRESUND. Taarbæk havn 150 år Taarbæk Sejlklub 75 år Et jubilæumsskrift TÆT PÅ ØRESUND Taarbæk havn 150 år Taarbæk Sejlklub 75 år Et jubilæumsskrift TÆT PÅ ØRESUND Taarbæk havn 150 år Taarbæk Sejlklub 75 år Et jubilæumsskrift Tæt på Øresund Jubilæumsskrift om Taarbæk havn

Læs mere

Navn: Susanne Alder: 51 By: Jylland Børn: Tre børn Job: Tandlæge Beskrivelse: Susanne har været gift i 20 år og har siden 2005 været kæreste med

Navn: Susanne Alder: 51 By: Jylland Børn: Tre børn Job: Tandlæge Beskrivelse: Susanne har været gift i 20 år og har siden 2005 været kæreste med Navn: Susanne Alder: 51 By: Jylland Børn: Tre børn Job: Tandlæge Beskrivelse: Susanne har været gift i 20 år og har siden 2005 været kæreste med Birgitte 1 For nogle år siden var jeg til en seance hos

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

KREJL. Kommentar side 50 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2OO1 INDHOLD:

KREJL. Kommentar side 50 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2OO1 INDHOLD: KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2OO1 INDHOLD: Kommentar side 50 Om "Magda" fra Aggersund. Af Bent Mikkelsen... side 51 Da dæmningen blev gennembrudt. Af

Læs mere

Historier fra vores Grundejerforening og fra menneskene, der har levet her!

Historier fra vores Grundejerforening og fra menneskene, der har levet her! H www.tranegildestrand.dk Historier fra vores Grundejerforening og fra menneskene, der har levet her! I anledning af Grundejerforeningens 70 års jubilæum 2014 www.tranegildestrand.dk Indhold: Hvorfor holder

Læs mere

En historie om kvindelige håndværkere. 1 200 år

En historie om kvindelige håndværkere. 1 200 år En historie om kvindelige håndværkere 1 200 år Inger Wiene En historie om kvindelige håndværkere 1 200 år Selskabet til Forskning i Arbejderbevægelsens Historie En historie om kvindelige håndværkere i

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

Ester Larsen. Morten og farmor

Ester Larsen. Morten og farmor Ester Larsen Morten og farmor Morten og farmor 2003 Forlaget LEV og Ester Larsen Fotos: Ester og Erik Larsen ISBN 87-90127-11-0 Teksten gengiver ikke nødvendigvis LEVs holdninger. Udgivet af: Forlaget

Læs mere

Kajs Avis Nr. 42 25. oktober 2007 Side 1 af 12

Kajs Avis Nr. 42 25. oktober 2007 Side 1 af 12 Kajs Avis Nr. 42 25. oktober 2007 Side 1 af 12 Kulturpris - Budgettet - Rigdom og armod - Engle - Folkeoplysning - Byrådsmødet - StandUp-politikere - Farum Revy Lone - Susanne - SuperBestPost - Byrådsstemmer

Læs mere

23. april 1974 Lindbjerggaard brænder... To ældre ægtepar mistede ALT ved eksplosionsagtig brand her ses de sørgelige rester af deres hjem.

23. april 1974 Lindbjerggaard brænder... To ældre ægtepar mistede ALT ved eksplosionsagtig brand her ses de sørgelige rester af deres hjem. ...fortsat fra Årsskrift 2012 23. april 1974 Lindbjerggaard brænder... En blæsende forårsdag opstår der brand ved fyret i bryggerset. Ilden får fat i det gamle tørre loft, brænder sig hurtigt igennem og

Læs mere

JORDEN RUNDT I 40 ÅR

JORDEN RUNDT I 40 ÅR JORDEN RUNDT I 40 ÅR TILEGNET Denne bog er tilegnet vores kære, trofaste venner og familiemedlemmer, der gennem alle de år, vi har været missionærer, har hjulpet og opmuntret os, støttet vort arbejde på

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Ellen Amtoft Gregersen & Ingvard Jakobsen. Udgivet 1995 af: Lokalhistorisk forening for Sydhannæs & Lokalhistorisk forening for Frøstrup & omegn

Ellen Amtoft Gregersen & Ingvard Jakobsen. Udgivet 1995 af: Lokalhistorisk forening for Sydhannæs & Lokalhistorisk forening for Frøstrup & omegn HANNÆS Folk og egn HANNÆS Folk og egn Ellen Amtoft Gregersen & Ingvard Jakobsen HANNÆS Folk og egn Udgivet 1995 af: Lokalhistorisk forening for Sydhannæs & Lokalhistorisk forening for Frøstrup & omegn

Læs mere

Kapitel 1. Min far og hans søskende og familieforhold.

Kapitel 1. Min far og hans søskende og familieforhold. Kapitel 1. Min far og hans søskende og familieforhold. Jeg har længe tænkt mig at skrive lidt om min barndom men har ikke rigtigt kunnet tage mig sammen til det. Men skal det skrives, skal det være nu,

Læs mere

Nye æresmedlemmer Side 4 Sandflugten i 1700 og 1800-tallet Side 5 Fortællingen om en lang og sej kamp for 200 år siden

Nye æresmedlemmer Side 4 Sandflugten i 1700 og 1800-tallet Side 5 Fortællingen om en lang og sej kamp for 200 år siden Nr. 28 Efterår 2008 Nye æresmedlemmer Side 4 Sandflugten i 1700 og 1800-tallet Side 5 Fortællingen om en lang og sej kamp for 200 år siden Billedet viser den gamle tiggerske Memme liggende syg i sit hus

Læs mere

for Bigaarden, Bramsnæsvig, Ejby Strand, Grønhøj og Præstholmgårds Vænge

for Bigaarden, Bramsnæsvig, Ejby Strand, Grønhøj og Præstholmgårds Vænge 2011 2014 for Bigaarden, Bramsnæsvig, Ejby Strand, Grønhøj og Præstholmgårds Vænge 1 2 Indholdsfortegnelse En sort slave satte skræk på egnen...4 Vejlaug?...9 Et oplevelsescenter ved Munkholm... 11 Margit

Læs mere

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN HVOR ER DU? BAGSIDETEKST Adoption bringer mange tanker og følelser i spil. I bøger, aviser,

Læs mere