KREJL. Limfjord side 23 Legathuset side 26 Kan man finde rundt i Løgstør. Af N.H. Lindhard side 29

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KREJL. Limfjord side 23 Legathuset side 26 Kan man finde rundt i Løgstør. Af N.H. Lindhard side 29"

Transkript

1 KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 24. ÅRGANG - NR. 2 - NOVEMBER 2OO4 INDHOLD: Kommentar side 18 Det gælder om at gaa. Af Arnold Christensen side 19 Limfjord side 23 Legathuset side 26 Kan man finde rundt i Løgstør. Af N.H. Lindhard side 29

2 KREJL udkommer med 4 numre om året, ca. september - novembef, februar og april. Omfang 16 sider pr. nuflrmer. Redaktion: N.H. Lindhard. Ekspedition: Balles Boghandel, Østerbro gade, )67 O Løgstør Telefon Posrgiro l5o 4746 Årsabonnement:100 kr. ISSN Tryk: Løgstør Bogtryk & OffsetAps. K,IERE I,.IESER Nr. 2, 24.Lrgang udkommer med en blandet buket af artikler. Tilgangen af abonnenter glæder os, men vi kan sagtens forbedre økonomien ydedigere. Derfor fortsætter tilbuddet om Krejlbøger til halv pris, så julegaverne behøver ikke sprænge budgettet. Vi plejer i dette nufilmer at have en lokalhistorisk julefortælling, men vi har ikke kunnet finde en passende, så i stedet bringer vi en juli-fortælling, der priser Limfjorden og især LøgstØr. Forfatteren er ukendt. Forfatteren til Legathuset er også ukendt. Interviewet med ovedæge Christensen er fra LøgstørAvis. Artiklen om gadenavne er produceret af KREJts redaktør, og bringer udpluk fra tidligere nulnre, tilsat lidt frisk stof. Alle artiklerne har måttet illustreres med billede r fn "lageret", da de ikke på forhånd er illustreret. GOD FORNøJEISE! FORSIDEBILLEDET Er sandsynligvis en musikhistorisk begivenhed. Det viser en trio, der besthr af to yiolinef, en sanger og en dirigent!! Ikke observerctfør. Dirigenten er spillelærerinde Emma Kjældgaard, og drengen er den senere apoteker Alexis Bjørn-Jensen. Pigerne har vi ikke navne på. Billedet er taget fi fotognfen, Elna Gotfredsen, som var i byen Hun havde efterfulgt Nyholm-Olsen og havde atelier i østenden af bygningen, der blev slået sammen med Hotel du Nord. Efter personernes alder, må billedet være fra omkring

3 DET GÆLDER OM AT GAA, INDEN FOIK SIGER, DET ER PAA TIDE, MAN GAAR! Ouerlæge Arnold Cbristensen bleu interuieøet til Løgstør auis, dø bøn forlod Løgstør. Hanfortahe om 29 års ouedægegeming, 11 års kommunølpolitisk ørbejde og sit uirke indenfor Dansk Røde Kors. Det uar 17. April Krejl bør tilladt sig at bruge moderne retskriuning. Som ung ovedæge i 1925 satte han sig som mhl at omskabe Løgstør sygehus fra at være dådigt, ja næsten ubrugeligt, til at være et godt moderne hospital., og han nåede det, inden sygdom satte ham "ud af spilletl', 4 hr før det var hans ^gt at "lægge op". Sygehuset har altid været mit hjertebarn, og det er tungt at skulle skilles fra det, men det kan ikke være andededes. Når man ikke længere TOO% kan passe sit job - og det kan jeg ikke - må følgen blive som i mit tilfælde, siger overlæge Arnold Christensen, Løgstøt sygehus, der nu trækker sig tilbage efter 29 hrs dygtigt og påskønnelsesværdigt arbejde. Yngre kræfter skal have en chance Det har nemlig altid været min mening at holde op, når jeg bliver 65. De yngre kræfter skal også have en chance. Mener De ikke, en læge kan fortsætte ud over de 65 fu? Jo,hvis kræfterne kan holde. Det har imidlertid altid været mit synspunkt, at man ikke skal vente, til folk siger, det er på tide, man ghr. De fodader Løgstør? Ja, ieg ville ikke kunne udholde at være i nærheden af den arbejdsplads, hvor jeg har tilbragt det meste af mit liv. Dertil kommer, at mit hus i sin tid blev bygget som bolig for sygehusets ovedæge. At den ligger ved sygehuset, betød ikke, at jeg ønskede at følge med i alt, hvad der foregik der. Som De ser, ven- 19

4 Optog til en Røde-Kors indsamling i Starten går fra Løgstør sygebus med indsamlerne forklcedt som lceger og sygeplejersker Den rigtige læge, Arnold Cbristensen, står i midten. der alle stuernes vinduer mod nord, altså bort fra sygehuset.jeg tror heller ikke, min efterfølger vil bryde sig om, hvis jeg blev boende; taler alt for det hensigtsmæssige i helt at bryde op. De flltter til København? Svært at sige farvel Ja til Hellerup. Nu, da jeg har sagt farvel til lægegerningen og mit hjertebarn nr. 2, Rgde Kors, hvor jeg dog stadigt er menigt medlem, ønsker jeg at se på kunstudstillinger, gå i teater og gæste musee! og hvor kan jeg det andre steder end i København? Men tro mig. Det bliver svært at sige farvel. Da jeg selv er nordjyde, vil sav- net af denne landsdel blive særlig føleligt. Både min kone, som endda er københavnet og jeg selv holder af den jydske befolkning i almindelighed og LøgstØr egnens i særdeleshed. Vi har fået mange rrenner - under min sygdom mærkede jeg det tydeligst - og alle dem vil vi savne. Bitterhed knuger ikke vore hjerter.vi har vel haft modgang, men ikke større, end at den har kr.rnnet overvindes. Føler De, ovedæge Christensen, at De har nået de måi, De som ung læge satte Dem? Det synes jeg! Mit arbejde ph Løgstør sygehus har interesseret og glædet mig, og jeghar altid mødt en enestående velvilje hos de bevilgende myndig- 20

5 heder, som ydede mig stor støtte i mine bestræbelser. De første år på sygehuset Ovedægen, der trods et åfs sygdom ser rask og frisk - dog noget afmagret - ud, leq da han genopfrisker minder fra sine første hr phløgstør sygehus. Tænk Dem, vi havde kakkelovn i operationsstuen - det er dog kun29 hr siden. Det var ikke ualmindeligt, patientefne måtte vente på deres middagsmad, fordi vi skulle sterilisere instrumentefne ovef gassen i køkkenet. Hvornår begyndte De at interessere Dem for kommunalpolitik? Åh det er mange år siden. Men først for 11 år siden gik jeg aktiw ind i arbejdet.jeg blev indvalgt iløgstør byråd i 1942,og jeg har aldrig fortrudt denne beslutning. Også her havde De specielle ønsker og måi, som De forfulgte? Tandplejen i skolerne var en af de ting, jeg fik gennemført, og jeg synes, jeg har lov til at sige, at min interesse for byens forskønnelse også har båret frugt. Man kritiserede mig stærkt, da jeg i sin tid tog fat på omlægningen af Nordre Anlæg; men mon ikke tiden har vist, at mine dispositioner var rigtige? Jeg vil Bnske, det bliver mig forundt at opleve, at en administrationsbygning rejser sig i nærheden af alderdomshjemmet. Altid byens vel for øfe. De kæmpede i mange hr for at få et gymnasium til byen? Det gjorde jeg, men desværre havde jeg hele byrådet imod mig, og nu tror jeg aldrig det bliver til noget. Tidspunktet er forpasset. Jeg vil indrørnme, at jegha;r haft lidt svært ved at indordne mig under de partipolitiske ralnmer. Ofte handlede jeg ud fra helt andre motive! men altid havde jeg byens og dens borgeres vel for gje. Da ovedæge Christensen blev ramt af sin hfertesygdom, stod han midt i et kæmpearbejde indenfor Dansk Røde Kors. Dette humanitære arbejde har betydet meget for Dem? Unægtelig. Det begyndte i det små. Jeg trådte ind i det lokale Røde Korsarbejde og oplevede mange glæder herigennem. Senere blev jeg formand for Nordjyske Sammenslutning og organisationens vicepræsident. Kulminationen af mit virke indenfor Røde Kors blev nået, da min kongstanke om et hjem for kronisk syge for 2 hr siden blev til virkelighed, og jeg havde den glæde at blive dets formand. De har frasagt Dem alt dette? Ja, indtil videre i hvert fald. Om jeg pi ny fir kræfter til at påtage mig en del af denne, om jeg må sige, fritidsinteresse, ved jeg ikke. Glædeligvis har jeg følt måned for måned, at min helbredstilstand bedrede sig; men ganske rask er jeg natudigvis ilke. De måtte altså holde op? Mine læger phbød mig at ophøre med det opslidende og enerverende liv, chefen for et sygehus fører. Jeg vil ikke sige, at jeg h^t arbejdet alle døgnets 24 timer; men alene det altid at skulle være til rådighed i påkommende tijfælde, tager pil sin mand. De 14 år som praktiserende læge Eet ønsker jeg at understrege: Ikke for 21

6 Billedet er af byrådet Det gik af pr 31. Marts og bleu som traditionen byder fotograferet ued afslutningen.. Arnold Cbristensen uar trådt ud et par måneder fø4 men han uille med på billedet, seluom bans afløser uar trådt ind. Derfor sidder han ued siden øf borgm.esteren og kcem.neren. Fra aenstre ses borgmester Jesper Nielsen, keemner Skipper, Arnold Cbristensen og byrådet:marius Jørgensen. Niels Jakobsen.Vagn Bro.tulius Nielsen.Anker Lørsen.Alfred Larsen. S.A. Jørgensen. Asger Andersen. Cbr Storuang. Arne Nørgøard Frandsen. alt i verden ville jeg have undværet de 14 hr,hvor jeg foruden at lede sygehuset, arbejdede som praktiserende læge. Disse år hører til mine bedste og gav mig umrdedige fordele i mit arbejde på sygehuset. Jeg fik et rent utroligt godt kendskab til mine patiente! deres miljø og deres familie. Det hørte ikke til sjældenhederne, at jeg behandlede patienter i fierde genefation. Det var slidsomme men interessante år, som jeg aldrig ville have kunnet klare uden min kones hjælp. Hun har været mig en ul.urderlig støtte. Hun forstod, at hun kun kunne blive nr.2. Lægegerningen var nr.1, og hun levede op til dette med tålmod, forståelse og hiælpsomhed. Vi er overordentlig taknemmelige for den tid, vi har haft i Løgstør, og vi rejser bort i bevidstheden om, at mange synlige og usynlige bånd er blevet knlttet mellem os og den befolkning, der tog mod os med åbne arme og skænkede os gode år. 22

7 DTMFJORD På ruiraktiløs uis er dette ntanltskript dukket op på Lokalbistorisk Arkiu. Huor lcenge det har ligget her og buent forfatteren er, uecl ui ikke. Manuskriptet er Jire stykker bretytapir, bånclskreuet, og irtclbolclet er en hyldest til sejlture på fjorden, og så til LØgstør. Det kcut t,i ikke stir Jbr, og mciske er der nogen af lceserne cler kan, genkende clet? Det er gatrunel relskriuning, sorn ui har nutclerniseret. Billeclerne er hentet i qrkiuet. Krtrt sagt god fctrnøjelse! Her er vi, Petit og jeg, sejlencle ind over Hals Barre i en halv storm fra sydøst. Hun har energi, det ser ikke ud til l-run vil i havn. Nu, vi er på Limfjorden, lægger hun sig i sin mageligste stilling, 20 grader til bagbord med mesanen med det orangerøde sejl ftild af frisk vind. Proviant har jeg ikke meget af, men clet rækker vel til Aalbolg. Brygger mig en skoldhed spølkum kaffe, fincler mig et par tykke humpler rugbrød, feclt, salt, aha der er endnu et stykke kogt torsk, som vi fangecle i Kattegat, det smager hedigt; og så en pibe tobak. Det er halvmørkt, har ingen kort fra Hals tilaalborg, men masser af fyr overet leder os fint frem. Der kommer en stor damper. Kaptajnen vinker til os og smiler. Han kan nok se, at vi holder os pænt i styrbords side af sejlrenclen, man har vel maner. Vi nåraalborg, en driftig by;den virker lidt stresset, men vi får en pæn modtagelse i lystbficlehavnen, og vi blev spurgt: "Har I virkelig sejlet fra Sjællands Odde over Kattegat og her til Limfjorden?". Med rnine 19 fod syner jeg jo ikke af s;i meget. Har fiiet proviant og siger goclnzrt. Vi starter næste morgen klokken 5. Vejret er sløret og mecl regnbyget melr clet går fint mecl clen gocle afinærkning af sejlrenden, min største agtelse for Fyr- og Vagervæsenet. f.t

8 Kan skimte et lille hus og en fiskerbåd for svaj og nogle glade børn, der leger. Her behøver forældrene ikke at råbe: Pas på over gaden o.s.v. Sikke en skøn barndom. I storbyens slum ser man kun solen, når den står i Zenit. Hvis man er heldig. Vejret er lidt gråt og trist, men der er noget i luften, noget sølvgråt og salt, noget der ligesom gøf fummet større. Nu har jeg det, det er jo pustet fra Vesterhavet, det ligger jo ikke så langt herfra. Nu kommer Aggersundbroen, og da den er passeret, ser jeg noget meget smukt. Det er som en kæmpediamant ridser skyerne op, og solen forgylder den smukkeste lille by. Her ligger Løgstør, peden blandt Lim{ordens smukke byer. Da vi går ind i havnen, passeref vi lodsen, får et smil og et vink.alt virker venligt. Men hvor er jeg kaffetørstig,lægger ind i en hyggelig kanal, og nu op efter kaffe og nogle kager, jeg mindes som dreng. De hedder vist jødekager, for man er jo materialistisk indstillet, når man er sulten. Går stille gennem en ren by med velholdte huse; ville gerne kunne se indenfor, men holder kursen lige ret efter næsetippen, man skulle jo nødig opfattes som nysgerrig.træffer en sød modille, spørger efter bager og købmand, får et strålende smil. Hun skal samme vej, og vi får en herlig sludder. Føler mig pludselig som en lille dreng igen, så vis og sød hun er med sølvgråt hår og et net af de fineste rynker. Tænk, jeg har fået lov at følges med en dronning. I dag skal Petit gøres fin. Hun bliver spulet og pudset fra for til agter, får flag på og ieg går i land. Kommer i snak med nogle stoute fiskere. Der er noget over fiskere, som giver en ærbødighed. En morgen lå der på agterdækket en herlig ret fisk, som jeg ikke ved fra hvem, men tak her du ædle giver. Glæder mig, har set et lille søfartsmuseum. Skal derhen i morgen søndag. Trækker i landgangstøiet, selvfølgelig kun rene bukser og Busseronne, som jeg har købt hos skibshandleren og hans venlige frue. De er ens, enten man køber for een krone eller for hundrede. Jeg slentrer langs Frederik den Syvendes kanal, sætter mig ned og nyder min medbragte kaffe, mens jeg tænker på disse mænd, der har slidt med skovl og bør. De har i sandhed ikke levet forgæves, men har eftedadt noget til fremtiden. Ghr ph søfartsmuseet. Det er en stor oplevelse. Ser et billede: Fjordskippere, kender den ene fra da jeg som ung sejlede et stykke tid Thisted - Aalborg. Skipperen hedder Karl Bak og sejlede Lykkens Prøve, som var hjemmehørende i Thisted. Blev vist rundt og syntes, det var en smuk gerning af dem, der startede med at bevare en gammel skipperkultur. I et udhus står en gammel lordsiægt og tænker tilbage på de fiskere, der kunne sejle de både, så man lcurne se ind under kølen. Der var kl1veg fok og topsejl, og det var tykke, klodsede og barkede sejl, og godt isede til om vinteren. Nej, de fiskere fik aldrig Mandarinnegle, men se de barkede næyer filere garn. EnTønderpige kunne ikke kniple finere. Nu smider jeg skoene og løber som en kåd dreng. Håber ingen ser mig. Står nu og ser ud over fiorden, der skifter i 24

9 alle spektrummets farver fra det dybeste blå til ravgul, skiftende som et menneskesind. Får en klump i halsen og noget vådt på kinden, har det af og til sådan, når jeg ser vandet. Har pludselig et lille VETS: Hvem tørrer din tåre. Hvem kysser din kind? Det gør havet og den blide vind. Petit sejler nu videre vestpå. Går i land, og vil derfra tage med rutebil helt ud til havet. Kommer i snak med en ensom fyr, spørger om han kunne tænke sig at se efter Petit. Han ser lidt forundret ud og siger, om jeg ikke har hørt hans dårlige omdømme.jo, det har jeg vel nok, men du får vel også skyld for meq end du har gjort. Var vedvestkysten to dage, og kunne dådigt kende Petit igen, så fin var den holdt. Han havde overhovedet ikke været i land. Han ville ikke have noget for det, men ville så gerne til København et par dage. Så det ordner sig også. Nu vågner jeg en tidlig morgen ved lyden af fiskernes rappe både, og deres stemmer høres langt væk, medens de sejler ud på deres daglige dont. Går nu ud og ser efter nogle gode motiver. Ser solnedgang over Liv Bredning og tænker: Der findes floder, der er højt besunget i ord og tonet lad dem, der har lyst til at sejle ph La grande kanal og en skidenbrun Rhinen. Vi vil hellere sejle på Limfjordens blå vand, gh. til køjs, mumle en stille tak til den største af alle skippere for en dejlig dag. Går alt vel og helbredet holder, hejser vi sejlet, er bound for en af de smukkeste af Limfjordens peder af byer: Jtrvele n Løgstøtt. )s

10 LEGATIIUSET Denne lille artikel bleu indleueret til Løgstør Auis i Den uar håndskreuet og på godt to sider folio. Blyøntstregerne er ued at forsuinde, men de fortjener et nxere boldbart minde. Det er en beskriuelse øf fattigbusets tilstand.. Den er ikke positiu, og er underskreuet: En medlidende SjæL. "I Søndergade ligger som bekendt Løgstørs Fattighus, populairt kaldet Legathuset, fordi det blev skænket af et Legat iaaret l82l.i dette hus kommer Folk, som er fattige og uarbejdsdygtige og ikke kan faa Plads i det Utal af Stiftelset som findes iløgstør. Fattigbuset set fra Grønnegade Folkene der har det alt andet end godt. Huset er 87 Aar gammelt og noget ramponefet. Hvert "Lem" har kun een Stue at ruade ovef, og to Lemmer er fælles om en endnu mindre Gang,som bruges nærmest som Køkken. Møblementet er yderst tarveligt; der er lavt til Loftet, og der er hverken indlagt Vand eller Gas. Uden for Huset stå'r en Post, og Lemmerne maa ulejlige sig ud til den, saa snart de ønsker entaar Vand. I Fjor boede der i Fattighuset en gammel Kone ved Navn Madam Rosenberg, som næsten ikke kunde gaa,og hun boede saa lernt fra Posten som vel muligt. Hun boede nemlig inderst inde i den Side, som vender ud til Gaarden. Hver Gang hun ønskede en Taar Vand, skulde hun altsaa paa sine daaflige Ben tradske envej paa 2O a'3onen; thi saa langt er vel Huset omtrent, og naar hun saa havde faaetyandet,skulde hun jo den samme lange Vej tilbage igen. Endnu værre var det natudigvis, naar hendes Gulv skulde vadskes, og hun maatte slæbe sig af Sted med en sto! tung Spand. Til sidst blev det da ogsaa Madam Rosenberg for broget, og hunfllttede paalandet, hvor hun havde Familie. Nu skulde Fattigvæsenets Formand, Hr. Nissaget sørge for, at der blev bygget nlt Fattighus, hvori der var højt til 26

11 Loftet og Vand og Gas, (om ikke Elektricitet), var indlagt, og saa skulde hvert Lem have to nogenlunde store Stuer, et Køkken og et Spisekammer, og i den pæne Stue skulde der være fint; der skulde være Gulvtæppe,Buffet etc., og hvis det der boende Lem kunde spille paa Klaver eller Orgel, skulde et saadant anskaffes. I Sommer blev en af de kvindelige Lemmer, (Madam Mikkelsen) begravet paa Løgstøt Kirkegaard. Ved en saadan Lejlighed skulde alle Lemmerne køres til og fra Kirkegaarden i lukket Vogn; thi det er ikke saa let for de gamle Folk at stavre op og ned ad Bakken paa deres gamle Ben. En af de gamle Koner har en Kat, som hun holder meget af. Denne Kone skulde bevilges en maanedlig Sum af een Krone til Kattens Underhold; thi Katten skal da ogsaa leve, og en Kat kan meget godt blive et saadant gammelt Menneskes Øjesten. Som man ser trænger Løgstør Fattigvæsen til en stor Reformation. Gid den snart maa komme! MedTak for Optagelsen. En medlidende SjæI." Det var altså gået meget tilbage for fattighuset, der heller ikke blev forbedret, men endte som husvildebolig, og blevrevet nedi1929. Da kongen, Frederik den Sjette, kom på officielt besøg i LøgstØt, den 17. og 18.Juni 1828 "begærede Hans Majestæt straks at tage byens skole og fattighus i øjesyn med hvilke tvende indretninger han ytrede sin allernaadigste tilfredshedl' 27

12 Det var tilsyneladende ikke noget, kommunen tog sig af, for det er ikke nævnt i kommuneprotokollen. Citatet er hentet iaalborg Stiftstidende. De to institutioner var ganske nye, fattighuset fta I82I, og skolen fra Det var den sidste, som garr navnet til Skolegade. Peder Kræmmers legat havde overlevet statsbankerotten. Oprindeligt var legatets 2I.325 rdl. anbragt under Viborg Stifts varetægt, da der ikke fandtes sparekasser i området. Efter 1814 var der rdl. tilbage. Legatbestyrelsen ansøgte om et lån i midlerne til at bygge fattighus i Løgstør.Lhnet var anslået til 1500 rdl., men mlrrerens tilbud lød ph 2000 rdl. Huset lå der til 1929, hvor det blev revet ned. Det eneste, der blev tilbage, var en sten i gavlen, hvor der stod: Be kostet for PC.Torups Legat rar Den blev sat ind i muren på pladsens bagside, og her sad den og forvitrede. En forespørgsel til kommunen om at festaufere stenen gav ikke noget resultat., og i 1983 blev den fotograferet. Den var da så medtaget, at det vat nødvendigt at kridte bogstaverne op for at se teksten. Da muren blev fjernet for fh ir siden, gik stenen med i skrotbunken. Nu er kun parkeringspladsen og navnet Fattighusbakken tilbage. N.H.Lindbard Det så jo ganske prznt ud fra bakken!

13 I(AN MAN FINDE RUNDT ILØGSTØR OG KUNNE MAN I GAMLE DAGE Af N.H.Lindbørd I anledning af den nye kommunesarnmenlægning skal der tilsyneladende ikke ske nogen udskiftning af gadenavne ligesom ved sammenlægningen i Nu skal vi bare tilfgje postnummer til adressen. Op til i 1700-tallet blev byen kun beskrevet som en helhed, men efter den store brand i 1747, der opstod i Søndergade og med en kraftig søndenvind bredte sig ud til forden og 14 gårde blev ødelagt, og især den endnu større brand i l75l,kom der enkeltheder om gader og beboere frem. Branden i l75l opstod i den vestligste ejendom, og med en Yestenstom bredte den sig over det meste af byen. I alt brændte halvdelen af husene og i brandværdi to trediedele. Den 1. Juli begyndte brandforhørene, og ca.40 hus- og gårdejere mødte op "og gav væmodeligt tilkende", at de havde mistet alt, hvad de ejede. På grundlag afforhørene, som er opbevafet,fofsøgte en seminarieelev en gang i 1963 at tegne op, hvor de enkelte havde boet ved hjælp af udtrykkene "min nabo eller min genbo". Det var et prisværdigt forsøg, som desværre mistede sin værdi, fordi gaderne havde skiftet navn i mellemtiden. Efter en tredje brand i 1785, som ganske vist ikke var så slem som de andre, fik man vedtaget en ny forfatning som by. Byen bestod af 8 afsnit, de sålkaldte roder, med hver sin Rodemester. Det var ganske flot i en by på knap 400 indbyggere, så det skulle nedbringes til 4, som fik betegnelsen eligerede (udvalgte) mænd. De skulle hjælpe herredsfogden med at styre byen. At det ikke har været store forhold, kan vi se af en "turist", der strandede i byen i I795.Det var en student, der var kommet sejlende fra Aalborg og blevet overrasket af et uvejr.(se KRIJL, 15.hrg. s.61). Han skriver bl.a:"da uvejret var forbi, førte manden mig rundt i byen. Den ligger i en eneste linie langs henad florden, og ef tefirmelig lang. Husene efe smaae, og til Luksus er ingen spor at findel' Han opdager, at en studiekammerat, Laurits Engelstoft, kommer fua Næsborg, hvor faderen ef præst havde man vedtaget en ordning "til de bedst tienligste Midler til om muligt at bringe denne Byes Gader i nogenledes Stand, som i mangeaar pa de fleste Steder næsten have været ufremkommelige.j' Det var hovedsageligt fortovene. 29

14 Bykort At det ikke havde hjulpet påtkørcbanefne, kan ses af en udtalelse af førnævnte Laurits Engelstoft fra 1801: "Bemeldte Flække Løgstør er uden brolagte Gader.Tre Fjerdedele af Aaret ligge de hen i Sump, hvoraf udvikle sig skadelige Dunster, der især om Efterzatet avlet smitsomme Sygdomme. Uagtet der længe har været talt om at faa Gaderne brolagt er det dog formedelst Herredsfogdens og Stiftamtmandens Uvirksomhed hidtil ikke sket." Den første gade, der blev brolagt, var Fjordgade i 1863 og et par gyder. Siden blev ingen gader brolagt, men blev asfalteret med gasværkets overskudstjære under første verdenskrig! Det første nøjagtige gadenavn, vi kender, stammer fra et skøde i 1806, hvor J.A. Møller sælger sin grund på søndre side af Nørregade til lodsmedhjælper Jens Christensen. Hvor var Nørregade? Kan det være rigtigt? Heldigvis bliver lodsen boende i huset i 6O fu, så i mellemtiden er gaden blevet til Fjordgade. (huset er nuværende nr.16). På det ældste kendte bykort fra 1818 kan vi se, at byen bestod af Fjordgade med baggaderne Vægtergade og den senere Skolegade. På fværs løb de små gyder: Villesgyde, Larsesgyde, Hjortensgyde og Havnestræde. Mod vest løb Vestergade over mod skrænten, hvor Søndergade førte hen til krydset Nibeog Viborglandevej. Det var hele byen omkring Byen voksede, og i en oversigt 186J 30

15 kan vi ttlføje:toftegyden, Rådhuspladsen, Fattighusgyden,Vesterbro, Nygade. I folketællingen 1870 optræder, foruden Rådhusgade, Sønden Bommen, Østen Bommen og Kompagnistræde. Fogedgade skiftede navn til Tværg de, arfiageligt fordi Herredsfogedboligen blev købt af boghandler Spliid, så herredsfogedkontoret måtte flytte et andet sted hen. En mængde gader skiftede navn sidst i 1800-tallet, så f. eks. Fattighusgyde blev til Grønnegade, Sønden Bommen til Bredgade, Østen Bommen til Blindebomsgade,Vesterbro til Torvegade, og den nordlige ende af Søndergade blev til Østerbrogade. En enkelt gade, Kompagnistræde, er det ikke lykkedes at opklare. Der var kun eet hus, som var udlejningshus, tilhørende en herre ved navn Schindler, måske en efterkommer af den gamle rebslager? Der var ingen gadeskilte. De kom først l893.indtil 1875 var der heller ingen lys i gaderne. Det store fremskridt var 4 petroleumslygter på passende steder. Skulle man ud efter mørkets frembrud, måtte man selv medbringe lys, for der var heller ingen butikker, der sendte lys ud på gaden. Hvis man var velhavende, kunne man selvfølgelig have en karl til at gh foran med en lygte. Postvæsenet havde det heller ikke nemt. Ganske vist måtte indbyggerne hen på posthuset for at hente deres post. Der var ingen udbringning. Postdiligencerne fra Hobro og Aalborg ankom kl 6 om morgenen efter at være startet hjemmefra kl 11 om aftenen. Returkørslen var fra I vinterhalvåret må de have kørt hele turen i mørke. De var 7 timer om tufen. Selvfølgelig vidste indbyggerne, hvor forretningerne lå, men nyetablerede butikker måtte skrive f. eks.:bopæl hos A. Baadsgaard. Overfor Kjøbmand Claudi Østerbrogade. Pir hjørnet af Fjordgade, Qrvilket hjørne?). DaLØgstør ingen avis havde, måtte købmændene annoncere i Aalborg Stiftstidende ligesom Herredsfogedkontoret. Der var også den mulighed at lade Løgstørs udråber fortælle, hvad der skete. Fra 1890 til 1900 steg indbyggertalletfra ca.1500 til ca. 2000, og det blev nødvendigt med gadeskilte i 1893, så der blev mere orden på gaderne. Alligevel kunne manufakturhandler Chr. Neve skrive i et dokument ved udvidelsen af forretningen ph hjørnet af Østerbrogade og Jernbanegade i 1892: "Anledningen til Udvidelsen af min Eindom er til dels for lidt Plads samt fordi den Gade som gaar søndenom min Eindom i østlig Retning bliver Hovedgade til Jernbanestationen." Det foreløbige navn, Nygade, blev erstattet medjernbanegade, og Nygade blev flptet østpå til en gade langs kirken. Da så den kom til at hedde østetgade, flyttede Nygade endnu en gang til Blindebomsgades forlængelse. Løgstør udviklede sig mod øst og syd, og det gav anledning til nye gadenavne, men den gamle by lå nogenlunde fast, efter var bygget færdig. Det sidste hul i husrækken blev lukket efter sprøjtehusets ne drivning Det var urmager J.P Larsen, der byggede nr.9 i Ganske vist vidste man ikke, at det var nr. 9, for der kom 31

16 først husnumre i Derfor måtte han skrive i sin annonce: Jeg bor - overfor kjøbmand Claudi. I de følgende år skete der ikke meget på navnefronten. Når der kom nye huse i rækken, blev det klaret med at ti'lføje "a", "b", o.s.v. Men da man så vedtog kommunesammenlægningen i 1970, fik poswæsenet vanskeligheder. En del af de mindre kommuner dukkede op med en del gentagelser af samme navn, f. eks. Søndergade, Skolegade o.s.v. Der blev så udsendt et dekret om, at man pf ikke måtte have flere gader af samme navn indenfor et postdistrikt. Bl.a. i Løgstør kommune blev der foretaget lodtrækning, som bevirkede at Løgstør måtte aflevere en række navne til omegnsbyerne. Det gik ud overvestergade, Søndergade, Skolegade, Tværgade, Kærvej og Elmevej m.m., mens Østergade blev reddet. Så måtte de have nye nayne, og i den nævnte rækkefølge blev det til Toftegade, Fischersgade, Købmagergade, Fogedgade, Limfjordsvej og Jernbanegade. Nogle af dem ved forlængelse af eksisterende gader eller brug af gamle navne. Da Søndergade skulle have nyt navn, ville kommunen fodænge Peder Kræmmersgade baglæns, men flere handlende ville ikke bo i en Kræmmersgade, sh Fischersgade blev fodænget baglæns til lyskrydset, mens Peder Kræmmersgade blev flyttet over til Søndergades forlængelse. Skolegade blev til Købmagergade, fordi kommunen troede, at det havde noget med købmænd at gørc. Navnet er i virkeligheden en forvanskning af "KBdmanger", der betyder slagter. Man benlttede også lejligheden til at afskaffe de fleste husnumre med a eller b, så der blev ekstra forvirring. Sådan er situationen på tærsklen til nye storkommune! så hvis læseren føler sig forvirret, er det i hvert fald en forvirring ph ethøjerc plarr. 32

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten.

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten. Fyrtøjet Eventyr af Hans Christian Andersen - 001 D er kom en soldat marcherende hen ad landevejen: én, to! én, to! Han havde sit tornyster på ryggen og en sabel ved siden, for han havde været i krigen,

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

Helle Helle: Afløb (2000)

Helle Helle: Afløb (2000) Helle Helle: Afløb (2000) 5. 10. 15. 20. 25. 30. Min bror er i dårligt humør. Han ligger på knæ på mit badeværelse og renser afløbet i brusekabinen med en lang metalgenstand. Det har været stoppet nogle

Læs mere

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme Natur og livsglæde At høre hjemme For nogle år siden blev jeg præst på Østerbro i København, og bosat i en lejlighed lige rundt om hjørnet fra Kirken. Fra mine vinduer kunne jeg ikke se så meget som et

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Præsentation: Upernavik

Præsentation: Upernavik Præsentation: Upernavik Lavet af: 5 klasse Prinsesse Margrethe Skolen April 2012 Klasselæreren: Eunike Kr. Thorleifsen Oversat til dansk: Ane Marie Poulsen Upernavik Upernavik blev grundlagt i 1771. Der

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2 Storegade A2 Storegade set op mod Torvet lige inden den deler sig i Storegade og Vestergade. Til højre ses Storegade 19 og 21 med Andreas Qvist s Manufakturhandel, som han i 1906 havde overtaget efter

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

rolige farver i sydfrankrig

rolige farver i sydfrankrig Af Vanessa Popplewell foto: Joanna Maclennnan/living Inside rolige farver i sydfrankrig Det fine franske hus emmer af historie og sydfransk charme. Husets beboere har sat det i stand fra kælder til kvist

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Undersøgelsens overordnede resultater 2010

Undersøgelsens overordnede resultater 2010 Evaluering af hjemmehjælpen 2010 I perioden fra 18. oktober 2010 til 15. november 2010 gennemførte Sundhed- og Ældrecentret en spørgeskemaundersøgelse af de ydelser, der leveres af den kommunale hjemmehjælp

Læs mere

TIDSMASKINEN Kan du overleve en dag i 1907?

TIDSMASKINEN Kan du overleve en dag i 1907? Hvor længe kan du overleve i 1907? Forestil dig Køge som den så ud i 1907. Det er en helt anderledes by, fyldt med fremmede mennesker som du ikke kender. For at kunne begå dig, må du kende de indfødtes

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Sommerferie 2007. Sarau

Sommerferie 2007. Sarau Sommerferie 2007 22.7.2007 kørte vi fra Harlev i regnvejr, ned over Rødby med færgen til Puttgarten, for senere at ende i Østrig som var vores mål. Vores første overnatning var Naturcampingplatz Sarau

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor.

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor. Chatollet Jeg husker mit barndomshjem som et meget stille sted. Der var ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget til mig om at være stille, eller at stemningen var trykket. Det

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Bænk eller behandling?

Bænk eller behandling? Bænk eller behandling? Det er alt for dyrt at spare Jeg har ventet 209 dage på behandling Kommunen har for travlt Flemming Hansen drikker 30 guldøl om dagen. For 209 dage siden bad han om at komme i behandling.

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Observationer i vuggestuen

Observationer i vuggestuen 1 Observationer i vuggestuen 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Lotte = Mommy Maria = Mor Mille og Ida= Ida og Marias døtre Institutionen: Vuggestuen er en del

Læs mere

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden?

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden? Før læsning: Introduktion til årtiet Gruppearbejde: Se på billederne i bogen side 3. Hvad kender I? Hvad tænker I? Hvad tror I kapitlet handler om? Hvad ved I om dette årti i jeres eget hjemland / verden

Læs mere

Evaluering af introugen 2014

Evaluering af introugen 2014 Evaluering af introugen 2014 Evaluering Mad på introturen Aktiviteter på introturen Jyttetid Modtagelse 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Præsentation af

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

Tak, hr Nielsen. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. Svar på spørgsmålene: 1. Hvem er hr Nielsen?

Tak, hr Nielsen. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. Svar på spørgsmålene: 1. Hvem er hr Nielsen? Opgaver til Tak, hr Nielsen Navn: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. 1. Hvem er hr Nielsen? 2. Hvorfor tror du, at der lugter grimt? OPGAVE 2 Instruktion: Skriv

Læs mere

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Navn: Emily Stacey Prince Evt. rejsekammerat: Malene Anusha Christensen Hjem-institution: University College Nordjylland Holdnummer: H08V

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE

KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE KOL - en folkesygdom KOL er en sygdom, hvor lungevævet langsomt ødelægges. Efterhånden som sygdommen udvikler sig, medfører det problemer med vejrtrækningen. KOL er en forkortelse

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign 1 of 10 Mørkesjælen MØRKES DNA Udarbejdet af Citydesign 2 of 10 1. Formålet Formålet er at inddrage stakeholder analyse, interview med 20 borgere, samt vision, strategi og handling, at få sat udviklingen

Læs mere

Emne: Interesser (hobbyer)

Emne: Interesser (hobbyer) Afsnit 1 Smukt og grimt Emne: Interesser (hobbyer) Skriv om en interesse (en hobby), du har. Det kan være en sport, du dyrker, noget du samler på, noget du kan lide at lave, fx: sy, male, spille guitar,

Læs mere