- et uddannelses- og vidensområde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- et uddannelses- og vidensområde"

Transkript

1 An mel de ls e An mel de ls e An mel de ls e By gge sa g An mel de ls e An mel de ls e An mel de ls e An mel de ls e KOV0_Våben_Rød An mel de ls e An mel de ls e By gge sa g An mel de ls e Lokalplan Buen og Østerbrogade - et uddannelses- og vidensområde Lokalplan Kolding Kommune

2

3 Lokalplan / Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lokalplanområdets beliggenhed 5 Baggrund og formål 5 Bestemmelser 7 1 Formål 7 2 Område 7 3 Områdets anvendelse 8 4 Udstykninger 9 5 Veje, stier og parkering 9 6 Ledningsanlæg 10 7 Bebyggelsens omfang og placering 11 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 12 9 Ubebyggede arealer Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Bevaring af bebyggelse Ophævelse af lokalplan Grundejerforening Servitutter Påtaleret 16 Vedtagelsespåtegning 17 Retsvirkninger 18 Buen og Østerbrogade - et uddannelses- og vidensområde Redegørelse 19 Eksisterende forhold 19 Lokalplanens indhold 20 Miljøvurdering 23 Miljøforhold 23 Forhold til øvrig planlægning for området 24 Kommuneplan Tilladelser m.v. fra andre myndigheder 29 Øvrige forhold 30 Bilag A 31 Bilag B 42 Bilag c 43 3

4

5 Indledning Lokalplanområdets beliggenhed Eksisterende tømmerhandel på grunden Området ligger centralt i Kolding, direkte ved Kolding Å mellem havnen og bymidten. Der ligger i dag en større tømmerhandel med butik, lagerbygninger og oplag. Nærmeste naboer mod vest er Kolding Uddannelsescenter (KUC) og Designskolen og på den anden side af krydset Østerbrogade og Skamlingvejen ligger International Business College Kolding (IBC). På den modsatte side af Østerbrogade ligger Åparken, der med tiden skal udbygges med erhverv og boliger. Området er ca. 3,1 ha og er en del af enkeltområde 0036 Buen og Inderhavnen i Kolding kommuneplan Buen og Østerbrogade - et uddannelses- og vidensområde Lokalplan / Baggrund og formål Lokalplanen er udarbejdet for at give mulighed for at opføre nye bedre, større og centralt beliggende undervisningsfaciliteter for Syddansk Universitet i sammenhæng med en forskerpark i Kolding bymidte. Det er hensigten at lade den centrale placering i byen komme til sin ret. Dels ved at sikre sammenhængende stistrukturer på tværs af området og dels ved at udlægge opholdsarealer mod Kolding Å, der i udformning og placering giver et væsentligt bidrag til de rekreative udfoldelsesmuligheder i Områdets beliggenhed sammen med de øvrige uddannelsesinstitutioner IBC, KUC og Designskolen. 5

6 Kolding bymidte. Universitet og forskerpark skal understøtte og udbygge uddannelsesmiljøet ved at give god sammenhæng med de øvrige uddannelsesinstitutioner IBC Kolding samt KUC og Designskolen. Forskerparken giver endvidere mulighed for at etablere kontor- og forskningsbaserede virksomheder i området, hvorved der gives gode fysiske rammer for en tæt kontakt mellem offentlig og privat innovation. Lokalplanen friholder i sin disponering af området et større samlet opholdsareal i områdets nordvestlige hjørne, der dels bevarer det eksisterende grønne område mod Kolding Å og dels udbygger den rekreative funktion. Universitetsbygningen skærmer med sin placering og udformning de nye opholdsarealer ud til Kolding Å mod vejstøj fra Østerbrogade og erhverv på Kolding Havn. Kolding Designskole Området vil have vejadgang fra Skamlingvejen via Buen. Det er en forudsætning, at Buen lukkes for gennemkørende trafik men med mulighed for kollektiv trafik og lette trafikanter. Der føres to stiforbindelser gennem området. Dels langs Kolding Å som en del af et sammenhængende forløb langs KUC og på sigt videre i Åparken på den østlige side af Østerbrogade. Desuden føres en ny stiforbindelse tværs gennem området med mulighed for en underføring under Østerbrogade til Åparken. Disse stiforbindelser vil gøre det nemt og attraktivt at færdes til fods og på cykel til og gennem uddannelsesområdet og videre til erhverv og boliger i andre dele af byen, ligesom det vil være hovedfærdselsåren for lette trafikanter fra Åparken ind mod Kolding bymidte. Kolding Uddannelsescenter (KUC) International Business College Kolding (IBC) 6

7 Lokalplan / Bestemmelser I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 fastsættes herved følgende bestemmelser for det område, der er nævnt i 2: 1 Formål Lokalplanens formål er: at fastholde områdets anvendelse til uddannelses- og vidensområde, at fastlægge del af områdets anvendelse til forskerpark og parkeringsanlæg, at universitetet opføres med grundplan som en ligesidet trekant med et moderne udtryk og facade parallelt med Østerbrogade, at området bliver udformet så der ved placering af bebyggelse og udformning af friarealer bliver sikre trafikforhold og gode udendørs opholdsmuligheder, at sikre et større sammenhængende opholdsareal af høj kvalitet mod Kolding Å, der beplantes og belægges til ophold og aktivitet, at den eksisterende stiforbindelse mellem Buen og Østerbrogade fastholdes, at sikre, at der kan etableres en yderligere stiforbindelse med mulighed for underføring under Østerbrogade til Åparken, at bebyggelsen opføres som lavenergibebyggelse. Buen og Østerbrogade - et uddannelses- og vidensområde 2 Område 2.1 Lokalplanområdet afgrænses mod øst af Østerbrogade, mod syd af Skamlingvejen, mod vest af Buen og mod nord af Kolding Å. Lokalplanområdets afgrænsning er vist på kortbilag 1 og omfatter ejendommene med følgende matrikelnumre: 211, 342, 335, del af 7000 ao, 7000 bø, 7000 ci, 7000 ck, 7000 d alle Kolding markjorder 1. afdeling og alle parceller, der efter den 15. april 2009 udstykkes fra de nævnte ejendomme. 2.2 Lokalplanens område opdeles i områderne 1 og 2, som vist på kortbilag 1. 7

8 56ap 56ah lz 12lr Kolding Åpark Østerbrogade Delområde 1 12ep Buen 56d d 12c 341c Delområde 2 32be 32bl 7000ao Skamlingvejen Signaturer Delområdeafgrænsning 32ap 7000ck Lokalplanområde 32bm Matrikelgrænse 32bø 12fn 12ce meter 7000g 7000ci 7000ak 32cc 12hd Kortbilag 1 - Matrikelkort med lokalplanens afgrænsning samt opdeling i delområde 1 og 2 3 Områdets anvendelse 3.1 Område Område 1 må kun anvendes til uddannelsesformål, tilhørende servicerelaterede og rekreative funktioner samt parkering i begrænset omfang Byggeri skal opføres som lavenergibebyggelse, der opfylder bygningsreglementets krav om mindst energiklasse I område 1 kan der indrettes mindre butikker og café med tilknytning til universitet og forskerpark. Butikker i området må ikke være større end 200 m 2 bruttoetageareal pr. butik. Det samlede bruttoetageareal for butikker må ikke overstige 500 m Område Område 2 må kun anvendes til kontor- og forskningsbaserede virksomheder, parkeringsanlæg, sparebassin samt fri- og opholdsarealer. Bygningsreglementets energirammer for lavenergibebyggelse omfatter det samlede behov for tilført energi til opvarmning, ventilation, køling og varmt brugsvand. Energirammer i denne størrelsesorden kan opnås ved eksempelvis ekstra isoleringstykkelse i vægge, brug af højisolerede ruder, optimal udnyttelse af solindfald, energieffektiv ventilation og brug af materialer med en høj varmekapacitet, der kan opsamle og fordele varmen indendørs over alle døgnets timer.

9 Lokalplan / Eksisterende beplantning og sti langs Kolding Å 4 Udstykninger 4.1 Udstykning og sammenlægning af ejendomme eller arealer til lokalplanens gennemførelse må finde sted. 5 Veje, stier og parkering 5.1 Areal til ny vejadgang udlægges i princippet som vist på kortbilag 2 i en bredde af 10 meter. Eksisterende vejadgange til området nedlægges. 5.2 Vejbyggelinje for Buen og Skamlingvejen på hhv. 12,5 og 17,5 meter, som vist på kortbilag 2, skal respekteres. 5.3 Hovedstier udlægges i princippet som vist på kortbilag 2 med en forbindelse hhv. A til B samt mellem C, D til E. Stierne udlægges i en bredde af 5 meter. Øvrige interne stier udlægges i en bredde af 3 meter. 5.4 Eksisterende stiforbindelse (A - B) langs Kolding Å skal bibeholdes, men kan på delstrækninger omlægges for at give plads til rekreative funktioner. Buen og Østerbrogade - et uddannelses- og vidensområde Kortbilag 2 - Udlagt vejadgang, princip for stiforløb og principper for parkering i delområde 1 9

10 5.4 Der skal etableres et tilstrækkeligt udbud af cykelparkering, der skal integreres i området. 5.5 Stier skal anlægges med belægning velegnet for kørestolsbrugere og gangbesværede og udføres med ledelinjer velegnede for blinde og svagtseende. 5.6 Nedgang til stiunderføring skal udformes med støttemur på den ene side og et skråningsanlæg på den anden. Nedgangen skal tilpasses det omkringliggende byggeri, have en klart markeret nedgangszone og fremstå lys og venlig. 5.7 Der skal udlægges mindst 1 parkeringsplads pr. 50 m 2 etageareal. 5.8 I område 1 kan anlægges op til 50 parkeringspladser som handicap- og gæsteparkering, med en principiel placering, som vist på kortbilag 2. Østerbrogade set i nordgående retning 6 Ledningsanlæg 6.1 El-ledninger må kun fremføres som jordkabler. Kolding Åpark Østerbrogade Buen Ågade Skamlingvejen Signaturer Lokalplanområde Ledning med særlige afstandskrav Teglgårdsvej meter 10 Kortbilag 3 - Udpegning af kloakledning med 4 meters afstandskrav

11 Lokalplan / Kolding Å set mod Kongebrogade 6.2 Der skal afgives plads til nødvendige transformerstationer til lokalplanområdets forsyning. 6.3 Ved offentlige kloakker og private, fælles kloakker skal bebyggelse opføres i en afstand af mindst 2 meter fra den enkelte kloaklednings midterlinje. Dog skal der holdes en afstand af 4 meter fra midterlinje på kloakledning vist på kortbilag 3. 7 Bebyggelsens omfang og placering 7.1 Område Bebyggelse må kun opføres med grundform som en ligesidet trekant inden for det på kortbilag 4 viste byggefelt. Bebyggelse kan ikke opføres nærmere skel end 2,5 meter og skal respektere byggelinje for Østerbrogade som vist på kortbilag 4. Buen og Østerbrogade - et uddannelses- og vidensområde Der kan opføres maksimalt m 2 etageareal Bygningshøjden må ikke overstige 6 etager. Murkrone må ikke overstige kote 29 og tekniske installationer må ikke overstige kote 32. Kolding Åpark Østerbrogade Universitet, etape 1 Buen Universitet, etape 2 Ågade Skamlingvejen Signaturer Byggefelter Universitet, etape 1 Universitet, etape 2 Sparebassin Byggelinje Teglgårdsvej meter Kortbilag 4 - Udlagte byggefelter, eksisterende sparebasin samt byggelinje for Østerbrogade 11

12 7.1.4 Tage skal udføres som flade tage Anlæg til opsamling og opbevaring af affald, herunder brændbart affald og genbrugsmaterialer samt opbevaring af materiel til områdets drift, skal være en del af områdets bebyggelse og fællesanlæg og skal placeres ved parkeringspladserne i tilknytning til bebyggelsen. Anlægget skal være hegnet, som overdækket gård og indrettet, så der kan ske sortering af affald. 7.2 Område Bebyggelse skal opføres efter en supplerende bebyggelsesplan udmøntet i en ny lokalplan, som et samlet projekt til opførelse af forskerpark og parkeringsanlæg Bebyggelse til forskerpark må ikke overstige 10 etager og 35 meter og skal opføres i varierede højder. Det samlede etageareal for forskerparken må ikke overstige m Det eksisterende sparebassin vist på kortbilag 4 skal bevares. 7.3 Generelt Mindst én af hver bygnings facader og alle opholdsarealer i tilknytning til universitetet skal placeres med sikkerhed for, at støjniveauet ikke overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier Bebyggelse skal have en mindste gulvkote for stueplan som +2,8 meter DVR Bebyggelsens ydre fremtræden 8.1 Område Facaderne skal fremstå med en ydre transparent skærm med elementer i trekantet geometri, i princippet som vist på illustration 1. Facaderne skal fremstå som lette og i matte farver som hvid, sort eller en blanding af disse Inderfacaden skal fremstå transparent i afdæmpede farver. Den nederste etage skal fremstå primært i glas. Facaderne skal udformes så der ikke forekommer nabogener i form af refleksion. Illustration 1 - Princip for facade med en trekantet gitterstruktur

13 Lokalplan / For facader og skiltning i Kolding Kommune gælder Regulativ for facader og skilte, som er vedtaget i Byrådet den 9. juni Regulativet anviser retningslinjer for brug af materialer og opsætning af skilte, reklamer og lignende på bygningers facader. Formålet med regulativet er at bevare en attraktiv og harmonisk bymidte med fokus på de bevaringsværdige bygninger og sammenhænge Støjafskærmende foranstaltninger skal indarbejdes i facaden Til tagflader skal anvendes ensfarvede materialer i mørke, ikke reflekterende farver eller tagvegetation. Der kan desuden opstilles anlæg til solceller, såfremt det ikke er synligt fra terræn og indgår som en del af bygningens samlede arkitektoniske udtryk Tekniske installationer på tagfladen må ikke være synlige fra terræn, skal udføres som en del af bygningen og indgå naturligt i bygningens samlede arkitektoniske udtryk. Inden for området må der ikke etableres synlige sender- og modtagerantenner For skiltning gælder retningslinjerne i det vedhæftede Bilag A Regulativ for skilte og facader i Kolding, Bymidter. Buen og Østerbrogade - et uddannelses- og vidensområde Kolding Å set mod Kolding Fjord 9 Ubebyggede arealer 9.1 Der skal udlægges areal svarende til mindst 15 % af etagearealet som fælles opholdsareal med en principiel beliggenhed, som vist på kortbilag 5. Arealet skal friholdes for bebyggelse. 9.2 I tillæg til opholdsarealet skal der udlægges mindst 10 % af etagearealet som grønne friarealer af forskellig grøn karakter. 9.3 Ubebyggede arealer må kun anvendes som parkeringsplads, fri- og opholdsarealer, sparebassin og affaldsø. Arealerne skal beplantes eller befæstes. Areal til affaldsø skal være befæstet. 9.4 Opholdsarealerne skal indrettes, så der er mulighed for såvel aktivitet som ophold. Der kan foretages en begrænset bearbejdning af åbreden for at give mulighed for siddemuligheder som en nedtrapning mod åen. Anlægget skal holde sig inden for den eksisterende åbrink. 9.5 Belægning af opholdsarealerne skal udføres i høj kvalitet. De skal understrege de forskellige funktioner i rummet og fremstå som en collage af forskellige flader og materialer. Grundmaterialerne skal være asfalt og natursten suppleret af mindst 10 % strukturgivende delelementer i eksempelvis beton, farvet asfalt, gummi og stål. Herudover kan der anlægges arealer med græs. Der kan etableres forskellige former for fontæner og kunstinstallationer. 13

14 Kolding Åpark Østerbrogade Buen Ågade Signaturer Skamlingvejen Eksisterende træer Grønt bælte Opholdsareal Delområdeafgrænsning Teglgårdsvej meter Kortbilag 5 - Opholdsareal, eksisterende bevaringsværdige træer mod Kolding Å og det grønne bælte mod Østerbrogade 9.6 Området kan beplantes med enkeltstående træer eller mindre grupper af træer, samt buske og regnvandsbede. Eksisterende træer langs Kolding Å skal bevares og kan kun fjernes i forbindelse med etablering af trappenedgang til Kolding Å. 9.7 Grønt bælte mod Østerbrogade vist på kortbilag 5 skal beplantes med sølvpoppel. 9.8 Der skal etableres belysning af veje og hovedstier. 9.9 Der tillades ikke langtidsparkering af lastbiler og anhængere. 10 Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse 10.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der for den pågældende bebyggelse er etableret fælles sti- og vejadgang samt beplantning, fælles opholds- og parkeringsarealer, anlæg til opbevaring af affald, herunder brændbart affald og genbrugsmaterialer, og 14

15 Lokalplan / eller der er skabt sikkerhed for, at etableringen sker i takt med byggeriets færdiggørelse gennem stillelse af anfordringsgaranti til kommunen. 11 Bevaring af bebyggelse Ingen bestemmelser. 12 Ophævelse af lokalplan 12.1 Lokalplan ophæves for ejendommene, der er nævnt i 2.1. Lokalplan blev vedtaget af Kolding Byråd den 11. september Grundejerforening Buen og Østerbrogade - et uddannelses- og vidensområde Østerbrogade nord for Kolding Å 13.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af ejendomme inden for lokalplanens område, medmindre der kun findes en ejendom. Grundejerforeningens formål er at eje samt drive og vedligeholde fællesarealer og fællesanlæg Grundejerforeningen skal efter krav fra Byrådet optage medlemmer fra tilgrænsende områder. Grundejerforeningen skal efter krav fra Byrådet sammenslutte sig med én eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende områder, eller opdele foreningen i to eller flere selvstændige foreninger Grundejerforeningen skal oprettes når Byrådet kræver det. Indkaldelse til et orienterende møde om grundejerforening skal ske på udstykkerens foranstaltning, senest når en tredjedel af grundene er bebyggede og ibrugtagne. På mødet vælges en arbejdsgruppe, som skal forestå udarbejdelse af forslag til vedtægter samt afholdelse af stiftende generalforsamling senest 3 måneder efter mødet Grundejerforeningen har pligt til at udarbejde og vedtage de vedtægter, der er nødvendige. Udgangspunktet er en standardvedtægt, der er udarbejdet af Kolding Kommune. Foreningens vedtægt skal godkendes af Byrådet. Senere ændringer og tilføjelser skal også godkendes af Byrådet Grundejerforeningen er berettiget til ved opkrævning hos medlemmerne og/eller ved optagelse af lån at fremskaffe de økonomiske midler, der er nødvendige for udførelse af foreningens opgaver, samt til at kræve fornøden sikkerhed herfor. 15

16 13.6 Grundejerforeningen har pligt til at tage skøde på og drive og vedligeholde de fællesarealer og fællesanlæg, der er nævnt i 9. Grundejerforeningen har også pligt til at tage skøde på vejog stiarealer, som Kolding Kommune ikke optager som offentlige. Tilskødning skal ske for grundejerforeningens regning, når fællesarealer og fællesanlæg er anlagt. Der kan eventuelt være etaper. Vedligeholdelsen af fællesarealer og fællesanlæg overgår til grundejerforeningen, når de er anlagt, eventuelt i etaper. Grundejerforeningen skal i øvrigt udføre de opgaver, som i medfør af lovgivningen henlægges til foreningen Grundejerforeningen må ikke være afhængig af partipolitiske interesser. 14 Servitutter Ingen bestemmelser. 15 Påtaleret Kolding Byråd er påtaleberettiget om overholdelse af lokalplanen. 16

17 Lokalplan / Vedtagelsespåtegning Lokalplanforslaget er vedtaget til offentliggørelse. (SAG NR.: ) KOLDING BYRÅD, den 15. juni 2009 Per Bødker Andersen Offentligt bekendtgjort, jf. planlovens 30, i Kolding Ugeavis den 24. juni Lokalplanforslaget er vedtaget endeligt. (SAG NR.: ) KOLDING BYRÅD, den 9. november 2009 Buen og Østerbrogade - et uddannelses- og vidensområde Per Bødker Andersen Offentligt bekendtgjort, jf. planlovens 30, i Kolding Ugeavis den 18. november

18 Retsvirkninger Lokalplaner kan udarbejdes, hvor der skal ske ændringer af eksisterende forhold. Det kan være byggeønsker eller blot ønsker om at gøre tingene på en anden måde i fremtiden i et lokalsamfund. Blandt andet før gennemførelse af byfornyelse, større bygge- og anlægsarbejder og nedrivninger skal planlægningsarbejdet føre til fremlæggelse af et forslag til lokalplan. I en lokalplan kan Byrådet fastsætte bindende bestemmelser for et område, for eksempel om anvendelse udstykning vej- og stiforhold placering og udformning af bebyggelse og materialer sikring af resultater efter byfornyelse bevaring af bygninger fællesanlæg Alle har mulighed for at fremsætte bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser, og Byrådet skal tage stilling hertil, inden planen kan vedtages endeligt. Hvor forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven. Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen. Byrådet kan give dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis det ikke strider mod principperne i planen. Større afvigelser kræver ny lokalplan. Byrådet kan ekspropriere privat ejendom eller rettigheder over ejendomme, når det har væsentlig betydning for at sikre gennemførelsen af en byudvikling i overensstemmelse med kommuneplanen eller for virkeliggørelsen af en lokalplan eller en byplanvedtægt. (Planlovens 47). Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, jf. planlovens 18. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af planen, jf. ovenfor. 18

19 Signaturer Lokalplan / Eksisterende tømmerhandel set fra syd Redegørelse Eksisterende forhold Området er beliggende centralt i Kolding. Det er et samlet område på ca. 3,1 ha og er mod øst og syd afgrænset af de overordnede veje Østerbrogade og Skamlingvejen, mod vest Buen og mod nord Kolding Å. I dag er der tømmerhandel med vejadgang fra både Buen og Østerbrogade. Området er karakteriseret af lange lagerbygninger og oplag. Facaderne lukker området af mod det meste af Buen, mens der fra Østerbrogade er bedre indkig til områdets funktion og liv. Nærmeste naboer mod vest er Kolding Uddannelsescenter (KUC) og Designskolen og på den anden side af krydset Østerbrogade og Skamlingvejen ligger International Business College Kolding (IBC). På den modsatte side af Østerbrogade ligger Kolding Åpark, et større område, der med tiden skal udbygges med erhverv og boliger. Buen og Østerbrogade - et uddannelses- og vidensområde Langs Kolding Å ligger et grønt bælte med større enkeltstående træer og en stiforbindelse mellem Buen og Østerbrogade i form af en fin passage med mulighed for ophold. I områdets sydlige spids ligger et nedgravet sparebassin. Toldbodgade Sdr. Havnegade Nordkajen Kolding Havn Slippen Trindholmsgade Kolding Å Østerbrogade KUC Kolding Åpark Buen Designskolen Sct. Hedvigs Vej Teglgårdsvej Illustration 2 - Lokalplanområdets nærmeste omgivelser IBC Skamlingvejen Violvej meter 19

20 Lokalplanens indhold Lokalplanen sikrer mulighed for opførelse af et universitet mellem det eksisterende undervisningsområde IBC og Kolding Åpark mod sydøst og øst og Designskolen og KUC mod vest. Ud over at angive specifikke retningslinjer for hvordan universitetsbyggeriet skal udformes, angiver lokalplanen desuden, at områdets sydlige del skal anvendes som forskerpark og parkeringsanlæg. Lokalplanen angiver kun overordnede bestemmelser som anvendelse, bygningshøjder og maksimalt etageareal for denne bebyggelse. Det er ikke tilstrækkelige bestemmelser til at kunne give tilladelse til nyt byggeri, hvorfor etablering af forskerpark vil forudsætte et samlet projekt udmøntet i en ny lokalplan. Universitetsbygningen skal have en sluttet form ud mod Østerbrogade og dermed virke som afskærmende foranstaltning mod trafikstøj. Planen beskriver bygningen, der med sin trekantede grundform skal virke som et nyt ikon for Syddansk Universitet i Kolding og en urban plads op mod Kolding Å og byens centrum. Via pladsen bindes området sammen med den eksisterende midtby. Området skal i bebygget stand med tilhørende friarealer kunne bidrage til at vitalisere og indskrive området i en bymæssig kontekst, med dertilhørende funktioner og trafik. Trafik Adgangen for biler til området bliver fra Skamlingvejen via den sydlige del af Buen. Således lukkes den eksisterende vejadgang fra Østerbrogade og adgangen fra Buen flyttes længere mod syd. Parkering skal primært foregå på områdets sydlige del først på terræn og med tiden i et parkeringsanlæg, som universitetet skal dele med den kommende forskerpark. Lokalplanen fastholder den eksisterende sti langs Kolding Å, der får forbindelse med stianlæg videre mod øst fra Østerbrogade til lystbådehavnen. Lokalplanen udlægger ligeledes en bred fællessti, som via en tunnel under Østerbrogade skal give området en sammenhæng med en kommende bebyggelse i Kolding Åpark. Stiunderføringen under Østerbrogade er ikke en forudsætning for realiseringen af 1. etape af universitetsbyggeriet, men er lagt ind i lokalplanen som en mulighed. Der vil i forbindelse med anlæggelsen af underføringen være behov for et arbejdsareal, der bør tages i betragtning i forbindelse med etablering af tilstødende bebyggelse, herunder universitetets etape 2. For at kunne overholde de vejledende støjgrænser for de udendørs opholdsarealer, er det en forudsætning, at Buen lukkes for gennemkørende trafik mellem Ågade og Kolding Å. Der vil stadig være mulighed for kollektiv trafik og lette trafikanter at 20

21 Lokalplan / færdes på strækningen. Herved sænkes støjniveauet for det nodvestlige hjørne af området, hvor campspladsen er placeret med direkte afgang til Kolding Å. Ydermere skabes en bedre sammenhæng mellem KUC, Designskolen og det nye universitet og giver bedre adgang for lette trafikanter. Buen lukkes ved Kolding Å og vil stadig være brugbar for kollektiv trafik og lette trafikanter. Bebyggelsens fremtræden Ny bebyggelse i området skal fremtræde som en helhed og med en veldisponeret fremtræden i forhold til de omkringliggende fri- og opholdsarealer. Den trekantede bygning afspejler sig også i det trekantede facadeprincip. Facaderne skal fremstå med en transparent skærm, med mulighed for indkig til det liv der udspilles bag facaderne. Inderfacaden kan være med brystninger, glas og persienner og den nederste del af facaden fremstår i glas med bærende søjler. Buen og Østerbrogade - et uddannelses- og vidensområde Det er hensigten, at facaden bygges op som en undermur med en ydre skalkonstruktion. Den yderste konstruktion skal have karakter af et stort gitter. Facaden skal bidrage til et bedre indeklima, ved give mulighed for at lukke af for lys og varme, når det er hensigtsmæssigt. På denne måde vil behovet for køling af bygningen mindskes. Desuden skal der i facaden mod Østerbrogade indarbejdes støjdæmpende foranstaltninger i forhold til vejstøj, så det indendørs støjniveau kan overholdes. Illustration 3 - Visualisering af vinderprojektet vist om aftenen med lys og liv i universitetsbygningen 21

22 GR S G R BÍDUDLEJNING TERRASSER SOMMER FREDAGSBAR GR S BUSSLUSE L BEBANE ELEVATION PITCH CYKELPARKERING BOLDSPIL CAMPUS LOOP 5 2. NATURSTEN E 5NIVERSITETSPLADSEN REGNHAVE REGNHAVE BOLDSPIL BUSSTOP PARADIS BLELUND ASFALT INDGANG +5# GR G GR S R S KANTINETERRASSE NATURSTEN VARELEVERING CYKELPARKERING SPORTSFELT PÍ SENERE BYGGEGRUND AF 3$5 SPORTSFELT PÍ SENERE BYGGEGRUND AF 3$5 L SFAALT ASFALT UNDERF RING KISS RIDE Illustration 4 Eksepmpel fra vinderprojektet på hvordan Campuspladsen kan udformes og indrettes 2 VARELEVERING GR S Vinderprojektet er, i overensstemmelse med dommerkomiteens 2.5 bemærkninger, bearbejdet således muligheden for at aflæse CAMPUS LOOP livet inde i bygningen er forbedret. Solafskærmningen er endafsk RMENDE VOLD MOD PARKERING 3 videre indarbejdet i facaden, idet de trekantede elementer kan 3 vinkles, åbnes og lukkes afhængig af behovet for afskærmning. FORSKERPARK ETAPE ETAGER ATRIUM KLATREV G M FORSKERPARK ETAPE ETAGER CYKELSTI SPORTSFELT PÍ SENERE BYGGEGRUND AF FORSKERPARK PARKERING PÍ TERR N PLADSER Bebyggelsen skal fremstå med flade tage, uden synlige tekniske installationer, medmindre disse er en integreret del af bygningens arkitektoniske udtryk. ARMERET GR S Opholds- og friarealer FLEKSIBELT SPORTSFELT 5 CAM 4. Den store plads på vestsiden af universitetsbygningen skal ud3.5 formes som campusplads, med møblering og af materialer i høj kvalitet. Pladsen skal indrettes til ophold såvel som aktivitet, 10.5 med en belægning som en collage af forskellige materialer. For at udnytte den direkte nærhed til Kolding Å, giver lokalplanen 10 mulighed for at etablere et sidde- og trappeanlæg med direkte adgang fra pladsen til åen, dog således, at anlægget holder sig 9.5 inden for den eksisterende åbrink. SIDDEPLATEAUE Ud over campuspladsen skal friarealerne bidrage til at give området et grønt præg. En del af friarealerne skal beplantes med græs, bede, buske og træer og de øvrige skal befæstes som f.eks. parkeringspladser. Træer skal plantes som enkeltstående træer eller mindre grupper og i det grønne bælte mod Østerbrogade skal der plantes skærmende beplantning bestående af sølvpopler. CYKE S

23 Lokalplan / Beskyttelse af beplantning Eksisterende træer langs Kolding Å skal bevares og integreres i den nye campusplads. Miljøvurdering Kolding Kommune har foretaget en screening af lokalplanens område, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009) 3, stk. 1, nr. 3 og 4, stk. 2. Screeningen findes som bilag B til lokalplanforslaget og viser, at lokalplanen har en påvirkning af natur, jordbund, vand og ressourcer. Påvirkningen er afhængig af hvordan lokalplanen realiseres. Lokalplanen imødegår de eventuelle påvirkninger, og det er vurderet, at lokalplanen ikke skal miljøvurderes. Miljøforhold Buen og Østerbrogade - et uddannelses- og vidensområde Jordforurening Inden for lokalplanområdet er der tre steder kortlagt jordforurening på vidensniveau 2. To af stederne er forurenet med tungmetaller (arsen, chrom, kobber) og et sted forurenet med tunge olieforbindelser. Forureningen stammer dels fra træimprægnering og dels fra remisseaktiviteter. Ejendommen er registreret som lettere forurenet (områdeklassificering) og det kan ikke udelukkes, at andre dele af ejendommen er forurenet, da kun en del af ejendommen er undersøgt. Da ejendommen er kortlagt for jordforurening, skal der søges tilladelse efter jordforureningslovens 8 (ændret arealanvendelse). Det kan blive aktuelt at fjerne forurening inden bebyggelse samt sikring mod kontakt med forurenet jord. Lavenergibebyggelse Som et bidrag til udviklingen af bæredygtige byer ønsker Kolding Kommune at udlægge lokalplanområdet til lavenergibebyggelse, energiklasse 1. Energirammen for klasse 1 er sat til ( /A) kwh/m2 pr. år, hvor A er det opvarmede etageareal. Energirammen omfatter det samlede behov for tilført energi til opvarmning, ventilation, køling og varmt brugsvand. En energiramme i denne størrelsesorden kan nås ved eksempelvis ekstra isoleringstykkelse i vægge, brug af højisolerende ruder, optimal udnyttelse af solindfald, energieffektiv ventilation og brug af materialer med en høj varmekapacitet indendørs, der kan opsamle og fordele varmen over alle døgnets timer. 23

Regulativ for. i Kolding Kommune

Regulativ for. i Kolding Kommune REGULATIV 2008 Regulativ for i Kolding Kommune Regulativ for facader og skilte i Kolding Kommune 2008 37 Indhold 1 INDLEDNING 4 1.1 FORMÅL OG HENSIGT 4 1.2 REGULATIVETS OPBYGNING OG BRUG 4 1.3 LOVHJEMMEL

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Lokalplan 0036-31. Ved Buen og Østerbrogade. - et center- og uddannelsesområde

Lokalplan 0036-31. Ved Buen og Østerbrogade. - et center- og uddannelsesområde 0036-31 Lokalplan 0036-31 Østerbrogade Buen Ågade Skamlingvejen Ved Buen og Østerbrogade - et center- og uddannelsesområde 11. september 2006 Indhold Indledning 2 Lokalplanområdets beliggenhed 2 Baggrund

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

LOKALPLAN NR. 177a. For området ved Hotel Hillerød. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 177a. For området ved Hotel Hillerød. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 177a For området ved Hotel Hillerød Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Lokalplanens udarbejdelse er foranlediget af ønskerne om at kunne udvide hotellet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 Lufthavnsrelateret erhverv (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 LOKALPLAN NR. 123 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR For et område på Munkeengen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR For et område på Munkeengen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 203 For et område på Munkeengen Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Lokalplan 66. Stenhavegård

Lokalplan 66. Stenhavegård Lokalplan 66 Stenhavegård R E D E G Ø R E L S E INLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr 66, er beliggende i UsserØd, mellem Stampevej og Breeltegårds arealer Området afgrænses mod syd af Stampevej,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 2.26 Høje Taastrup Landskabelig støjvold 10. april 2002 Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 2.26 Lokalplan for en landskabelig støjvold langs Holbækmotorvejen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ 1 LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Tidligere Klædefabrik Lokalplanområdet omfatter ejendommen Hermann Stillingsvej 1, der har tilhørt Forsvarets Bygningstjeneste.

Læs mere

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 For et center- og boligområde beliggende ved Ryslinge gl. kro på Rødamsvej i Ryslinge Teknisk afdeling Maj 2004 Side 1 Indholdsfortegnelse Side: Hvornår skal

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Lokalplan nr. 120 for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Oktober 2001 INDLEDNING Lokalplanen gør det muligt for Frederiksberg Forsyning at opføre ny bebyggelse til administration

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a Porcelænsvej Lokalplan nr. 85 for et landsstævnestadion Torneværksvej 42t 24a Rønne Kommune juli 1999 1 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund...2 Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune Skole. fritidsinstitution. socialt servicecenter. tandklinik m. m Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form.

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole Lokalplan 167 Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole TEKNISK FORVALTNING SEPTEMBER 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelsen -Baggrund for udarbejdelse af lokalplan... 2 -Beliggenhed, afgrænsning

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING JUNI 2005 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Lokalplanområdet i dag 5 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

Indhold ISBN 87-90773-74-8

Indhold ISBN 87-90773-74-8 Indhold Indledning 1 Lokalplanområdets beliggenhed 1 Baggrund og formål 1 Bestemmelser 2 1 Formål 2 2 Område 2 3 Områdets anvendelse 3 4 Udstykninger 3 5 Veje, stier og parkering 3 6 Ledningsanlæg 3 7

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

Forslag til Ændring 2014.06. Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Februar 2015

Forslag til Ændring 2014.06. Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Februar 2015 Forslag til Ændring 2014.06 Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted Februar 2015 Forslag til Ændring 2014.06 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Forslag til Ændring 2014.06 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 144 For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Lokalplan Tillæg 1 til lokalplan 218 for Plejehjemmet Egebjerg

Lokalplan Tillæg 1 til lokalplan 218 for Plejehjemmet Egebjerg Lokalplan 218.1 Tillæg 1 til lokalplan 218 for Plejehjemmet Egebjerg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 218.1 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

INDLEDNING. Indholdsfortegnelse

INDLEDNING. Indholdsfortegnelse INDLEDNING Indholdsfortegnelse INDLEDNING 0 Offentlig fremlæggelse og indsigelsesfrist 1 REDEGØRELSE 2 Beskrivelse af lokalplanområdet 2 HIDTIDIG PLANLÆGNING 3 Regionplanlægningen 3 Kommuneplanlægningen

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Ungdomsboliger ved Kildemarksvej LOKALPLAN NR. B-22.1. 20,00 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Ungdomsboliger ved Kildemarksvej LOKALPLAN NR. B-22.1. 20,00 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. B-22.1 Ungdomsboliger ved Kildemarksvej November 2004 20,00 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 029-707 Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Reerslevvej Brandhøjgårdsvej DDO, COWI Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Hedehusene Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej 2 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 4.16.7 Indhold: Redegørelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE

LOKALPLAN NR. BE LOKALPLAN NR. BE 11.01.02 BLANDET BOLIG OG ERHVERV I FRØRUP ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN BE 11.01.02 ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLANENS REDEGØRELSER Side Lokalpianens baggrund

Læs mere

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 112 For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold.......................

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund Kommune. Skovkirkegård ved Herstedøster Landsby. Offentlige formål - anneks kirkegård for Herstedøster Kirke

Lokalplan nr Albertslund Kommune. Skovkirkegård ved Herstedøster Landsby. Offentlige formål - anneks kirkegård for Herstedøster Kirke Albertslund Kommune Lokalplan nr. 8.6 Skovkirkegård ved Herstedøster Landsby Offentlige formål - anneks kirkegård for Herstedøster Kirke 2001 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt

Læs mere

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål Nakskov kommune maj 1983 1 NAKSKOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige

Læs mere

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Lokalplan nr. 147 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007 Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...4 Forhold

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN Institutioner i Holmebækcentret

LOKALPLAN Institutioner i Holmebækcentret LOKALPLAN 5-04.2.1 Institutioner i Holmebækcentret KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 5-04.2.1 INSTITUTIONER I HOLMEBÆKCENTRET, (TILLÆG TIL LOKALPLAN 5-04.2) REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL

Læs mere