- et uddannelses- og vidensområde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- et uddannelses- og vidensområde"

Transkript

1 An mel de ls e An mel de ls e An mel de ls e By gge sa g An mel de ls e An mel de ls e An mel de ls e An mel de ls e KOV0_Våben_Rød An mel de ls e An mel de ls e By gge sa g An mel de ls e Lokalplan Buen og Østerbrogade - et uddannelses- og vidensområde Lokalplan Kolding Kommune

2

3 Lokalplan / Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lokalplanområdets beliggenhed 5 Baggrund og formål 5 Bestemmelser 7 1 Formål 7 2 Område 7 3 Områdets anvendelse 8 4 Udstykninger 9 5 Veje, stier og parkering 9 6 Ledningsanlæg 10 7 Bebyggelsens omfang og placering 11 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 12 9 Ubebyggede arealer Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Bevaring af bebyggelse Ophævelse af lokalplan Grundejerforening Servitutter Påtaleret 16 Vedtagelsespåtegning 17 Retsvirkninger 18 Buen og Østerbrogade - et uddannelses- og vidensområde Redegørelse 19 Eksisterende forhold 19 Lokalplanens indhold 20 Miljøvurdering 23 Miljøforhold 23 Forhold til øvrig planlægning for området 24 Kommuneplan Tilladelser m.v. fra andre myndigheder 29 Øvrige forhold 30 Bilag A 31 Bilag B 42 Bilag c 43 3

4

5 Indledning Lokalplanområdets beliggenhed Eksisterende tømmerhandel på grunden Området ligger centralt i Kolding, direkte ved Kolding Å mellem havnen og bymidten. Der ligger i dag en større tømmerhandel med butik, lagerbygninger og oplag. Nærmeste naboer mod vest er Kolding Uddannelsescenter (KUC) og Designskolen og på den anden side af krydset Østerbrogade og Skamlingvejen ligger International Business College Kolding (IBC). På den modsatte side af Østerbrogade ligger Åparken, der med tiden skal udbygges med erhverv og boliger. Området er ca. 3,1 ha og er en del af enkeltområde 0036 Buen og Inderhavnen i Kolding kommuneplan Buen og Østerbrogade - et uddannelses- og vidensområde Lokalplan / Baggrund og formål Lokalplanen er udarbejdet for at give mulighed for at opføre nye bedre, større og centralt beliggende undervisningsfaciliteter for Syddansk Universitet i sammenhæng med en forskerpark i Kolding bymidte. Det er hensigten at lade den centrale placering i byen komme til sin ret. Dels ved at sikre sammenhængende stistrukturer på tværs af området og dels ved at udlægge opholdsarealer mod Kolding Å, der i udformning og placering giver et væsentligt bidrag til de rekreative udfoldelsesmuligheder i Områdets beliggenhed sammen med de øvrige uddannelsesinstitutioner IBC, KUC og Designskolen. 5

6 Kolding bymidte. Universitet og forskerpark skal understøtte og udbygge uddannelsesmiljøet ved at give god sammenhæng med de øvrige uddannelsesinstitutioner IBC Kolding samt KUC og Designskolen. Forskerparken giver endvidere mulighed for at etablere kontor- og forskningsbaserede virksomheder i området, hvorved der gives gode fysiske rammer for en tæt kontakt mellem offentlig og privat innovation. Lokalplanen friholder i sin disponering af området et større samlet opholdsareal i områdets nordvestlige hjørne, der dels bevarer det eksisterende grønne område mod Kolding Å og dels udbygger den rekreative funktion. Universitetsbygningen skærmer med sin placering og udformning de nye opholdsarealer ud til Kolding Å mod vejstøj fra Østerbrogade og erhverv på Kolding Havn. Kolding Designskole Området vil have vejadgang fra Skamlingvejen via Buen. Det er en forudsætning, at Buen lukkes for gennemkørende trafik men med mulighed for kollektiv trafik og lette trafikanter. Der føres to stiforbindelser gennem området. Dels langs Kolding Å som en del af et sammenhængende forløb langs KUC og på sigt videre i Åparken på den østlige side af Østerbrogade. Desuden føres en ny stiforbindelse tværs gennem området med mulighed for en underføring under Østerbrogade til Åparken. Disse stiforbindelser vil gøre det nemt og attraktivt at færdes til fods og på cykel til og gennem uddannelsesområdet og videre til erhverv og boliger i andre dele af byen, ligesom det vil være hovedfærdselsåren for lette trafikanter fra Åparken ind mod Kolding bymidte. Kolding Uddannelsescenter (KUC) International Business College Kolding (IBC) 6

7 Lokalplan / Bestemmelser I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 fastsættes herved følgende bestemmelser for det område, der er nævnt i 2: 1 Formål Lokalplanens formål er: at fastholde områdets anvendelse til uddannelses- og vidensområde, at fastlægge del af områdets anvendelse til forskerpark og parkeringsanlæg, at universitetet opføres med grundplan som en ligesidet trekant med et moderne udtryk og facade parallelt med Østerbrogade, at området bliver udformet så der ved placering af bebyggelse og udformning af friarealer bliver sikre trafikforhold og gode udendørs opholdsmuligheder, at sikre et større sammenhængende opholdsareal af høj kvalitet mod Kolding Å, der beplantes og belægges til ophold og aktivitet, at den eksisterende stiforbindelse mellem Buen og Østerbrogade fastholdes, at sikre, at der kan etableres en yderligere stiforbindelse med mulighed for underføring under Østerbrogade til Åparken, at bebyggelsen opføres som lavenergibebyggelse. Buen og Østerbrogade - et uddannelses- og vidensområde 2 Område 2.1 Lokalplanområdet afgrænses mod øst af Østerbrogade, mod syd af Skamlingvejen, mod vest af Buen og mod nord af Kolding Å. Lokalplanområdets afgrænsning er vist på kortbilag 1 og omfatter ejendommene med følgende matrikelnumre: 211, 342, 335, del af 7000 ao, 7000 bø, 7000 ci, 7000 ck, 7000 d alle Kolding markjorder 1. afdeling og alle parceller, der efter den 15. april 2009 udstykkes fra de nævnte ejendomme. 2.2 Lokalplanens område opdeles i områderne 1 og 2, som vist på kortbilag 1. 7

8 56ap 56ah lz 12lr Kolding Åpark Østerbrogade Delområde 1 12ep Buen 56d d 12c 341c Delområde 2 32be 32bl 7000ao Skamlingvejen Signaturer Delområdeafgrænsning 32ap 7000ck Lokalplanområde 32bm Matrikelgrænse 32bø 12fn 12ce meter 7000g 7000ci 7000ak 32cc 12hd Kortbilag 1 - Matrikelkort med lokalplanens afgrænsning samt opdeling i delområde 1 og 2 3 Områdets anvendelse 3.1 Område Område 1 må kun anvendes til uddannelsesformål, tilhørende servicerelaterede og rekreative funktioner samt parkering i begrænset omfang Byggeri skal opføres som lavenergibebyggelse, der opfylder bygningsreglementets krav om mindst energiklasse I område 1 kan der indrettes mindre butikker og café med tilknytning til universitet og forskerpark. Butikker i området må ikke være større end 200 m 2 bruttoetageareal pr. butik. Det samlede bruttoetageareal for butikker må ikke overstige 500 m Område Område 2 må kun anvendes til kontor- og forskningsbaserede virksomheder, parkeringsanlæg, sparebassin samt fri- og opholdsarealer. Bygningsreglementets energirammer for lavenergibebyggelse omfatter det samlede behov for tilført energi til opvarmning, ventilation, køling og varmt brugsvand. Energirammer i denne størrelsesorden kan opnås ved eksempelvis ekstra isoleringstykkelse i vægge, brug af højisolerede ruder, optimal udnyttelse af solindfald, energieffektiv ventilation og brug af materialer med en høj varmekapacitet, der kan opsamle og fordele varmen indendørs over alle døgnets timer.

9 Lokalplan / Eksisterende beplantning og sti langs Kolding Å 4 Udstykninger 4.1 Udstykning og sammenlægning af ejendomme eller arealer til lokalplanens gennemførelse må finde sted. 5 Veje, stier og parkering 5.1 Areal til ny vejadgang udlægges i princippet som vist på kortbilag 2 i en bredde af 10 meter. Eksisterende vejadgange til området nedlægges. 5.2 Vejbyggelinje for Buen og Skamlingvejen på hhv. 12,5 og 17,5 meter, som vist på kortbilag 2, skal respekteres. 5.3 Hovedstier udlægges i princippet som vist på kortbilag 2 med en forbindelse hhv. A til B samt mellem C, D til E. Stierne udlægges i en bredde af 5 meter. Øvrige interne stier udlægges i en bredde af 3 meter. 5.4 Eksisterende stiforbindelse (A - B) langs Kolding Å skal bibeholdes, men kan på delstrækninger omlægges for at give plads til rekreative funktioner. Buen og Østerbrogade - et uddannelses- og vidensområde Kortbilag 2 - Udlagt vejadgang, princip for stiforløb og principper for parkering i delområde 1 9

10 5.4 Der skal etableres et tilstrækkeligt udbud af cykelparkering, der skal integreres i området. 5.5 Stier skal anlægges med belægning velegnet for kørestolsbrugere og gangbesværede og udføres med ledelinjer velegnede for blinde og svagtseende. 5.6 Nedgang til stiunderføring skal udformes med støttemur på den ene side og et skråningsanlæg på den anden. Nedgangen skal tilpasses det omkringliggende byggeri, have en klart markeret nedgangszone og fremstå lys og venlig. 5.7 Der skal udlægges mindst 1 parkeringsplads pr. 50 m 2 etageareal. 5.8 I område 1 kan anlægges op til 50 parkeringspladser som handicap- og gæsteparkering, med en principiel placering, som vist på kortbilag 2. Østerbrogade set i nordgående retning 6 Ledningsanlæg 6.1 El-ledninger må kun fremføres som jordkabler. Kolding Åpark Østerbrogade Buen Ågade Skamlingvejen Signaturer Lokalplanområde Ledning med særlige afstandskrav Teglgårdsvej meter 10 Kortbilag 3 - Udpegning af kloakledning med 4 meters afstandskrav

11 Lokalplan / Kolding Å set mod Kongebrogade 6.2 Der skal afgives plads til nødvendige transformerstationer til lokalplanområdets forsyning. 6.3 Ved offentlige kloakker og private, fælles kloakker skal bebyggelse opføres i en afstand af mindst 2 meter fra den enkelte kloaklednings midterlinje. Dog skal der holdes en afstand af 4 meter fra midterlinje på kloakledning vist på kortbilag 3. 7 Bebyggelsens omfang og placering 7.1 Område Bebyggelse må kun opføres med grundform som en ligesidet trekant inden for det på kortbilag 4 viste byggefelt. Bebyggelse kan ikke opføres nærmere skel end 2,5 meter og skal respektere byggelinje for Østerbrogade som vist på kortbilag 4. Buen og Østerbrogade - et uddannelses- og vidensområde Der kan opføres maksimalt m 2 etageareal Bygningshøjden må ikke overstige 6 etager. Murkrone må ikke overstige kote 29 og tekniske installationer må ikke overstige kote 32. Kolding Åpark Østerbrogade Universitet, etape 1 Buen Universitet, etape 2 Ågade Skamlingvejen Signaturer Byggefelter Universitet, etape 1 Universitet, etape 2 Sparebassin Byggelinje Teglgårdsvej meter Kortbilag 4 - Udlagte byggefelter, eksisterende sparebasin samt byggelinje for Østerbrogade 11

12 7.1.4 Tage skal udføres som flade tage Anlæg til opsamling og opbevaring af affald, herunder brændbart affald og genbrugsmaterialer samt opbevaring af materiel til områdets drift, skal være en del af områdets bebyggelse og fællesanlæg og skal placeres ved parkeringspladserne i tilknytning til bebyggelsen. Anlægget skal være hegnet, som overdækket gård og indrettet, så der kan ske sortering af affald. 7.2 Område Bebyggelse skal opføres efter en supplerende bebyggelsesplan udmøntet i en ny lokalplan, som et samlet projekt til opførelse af forskerpark og parkeringsanlæg Bebyggelse til forskerpark må ikke overstige 10 etager og 35 meter og skal opføres i varierede højder. Det samlede etageareal for forskerparken må ikke overstige m Det eksisterende sparebassin vist på kortbilag 4 skal bevares. 7.3 Generelt Mindst én af hver bygnings facader og alle opholdsarealer i tilknytning til universitetet skal placeres med sikkerhed for, at støjniveauet ikke overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier Bebyggelse skal have en mindste gulvkote for stueplan som +2,8 meter DVR Bebyggelsens ydre fremtræden 8.1 Område Facaderne skal fremstå med en ydre transparent skærm med elementer i trekantet geometri, i princippet som vist på illustration 1. Facaderne skal fremstå som lette og i matte farver som hvid, sort eller en blanding af disse Inderfacaden skal fremstå transparent i afdæmpede farver. Den nederste etage skal fremstå primært i glas. Facaderne skal udformes så der ikke forekommer nabogener i form af refleksion. Illustration 1 - Princip for facade med en trekantet gitterstruktur

13 Lokalplan / For facader og skiltning i Kolding Kommune gælder Regulativ for facader og skilte, som er vedtaget i Byrådet den 9. juni Regulativet anviser retningslinjer for brug af materialer og opsætning af skilte, reklamer og lignende på bygningers facader. Formålet med regulativet er at bevare en attraktiv og harmonisk bymidte med fokus på de bevaringsværdige bygninger og sammenhænge Støjafskærmende foranstaltninger skal indarbejdes i facaden Til tagflader skal anvendes ensfarvede materialer i mørke, ikke reflekterende farver eller tagvegetation. Der kan desuden opstilles anlæg til solceller, såfremt det ikke er synligt fra terræn og indgår som en del af bygningens samlede arkitektoniske udtryk Tekniske installationer på tagfladen må ikke være synlige fra terræn, skal udføres som en del af bygningen og indgå naturligt i bygningens samlede arkitektoniske udtryk. Inden for området må der ikke etableres synlige sender- og modtagerantenner For skiltning gælder retningslinjerne i det vedhæftede Bilag A Regulativ for skilte og facader i Kolding, Bymidter. Buen og Østerbrogade - et uddannelses- og vidensområde Kolding Å set mod Kolding Fjord 9 Ubebyggede arealer 9.1 Der skal udlægges areal svarende til mindst 15 % af etagearealet som fælles opholdsareal med en principiel beliggenhed, som vist på kortbilag 5. Arealet skal friholdes for bebyggelse. 9.2 I tillæg til opholdsarealet skal der udlægges mindst 10 % af etagearealet som grønne friarealer af forskellig grøn karakter. 9.3 Ubebyggede arealer må kun anvendes som parkeringsplads, fri- og opholdsarealer, sparebassin og affaldsø. Arealerne skal beplantes eller befæstes. Areal til affaldsø skal være befæstet. 9.4 Opholdsarealerne skal indrettes, så der er mulighed for såvel aktivitet som ophold. Der kan foretages en begrænset bearbejdning af åbreden for at give mulighed for siddemuligheder som en nedtrapning mod åen. Anlægget skal holde sig inden for den eksisterende åbrink. 9.5 Belægning af opholdsarealerne skal udføres i høj kvalitet. De skal understrege de forskellige funktioner i rummet og fremstå som en collage af forskellige flader og materialer. Grundmaterialerne skal være asfalt og natursten suppleret af mindst 10 % strukturgivende delelementer i eksempelvis beton, farvet asfalt, gummi og stål. Herudover kan der anlægges arealer med græs. Der kan etableres forskellige former for fontæner og kunstinstallationer. 13

14 Kolding Åpark Østerbrogade Buen Ågade Signaturer Skamlingvejen Eksisterende træer Grønt bælte Opholdsareal Delområdeafgrænsning Teglgårdsvej meter Kortbilag 5 - Opholdsareal, eksisterende bevaringsværdige træer mod Kolding Å og det grønne bælte mod Østerbrogade 9.6 Området kan beplantes med enkeltstående træer eller mindre grupper af træer, samt buske og regnvandsbede. Eksisterende træer langs Kolding Å skal bevares og kan kun fjernes i forbindelse med etablering af trappenedgang til Kolding Å. 9.7 Grønt bælte mod Østerbrogade vist på kortbilag 5 skal beplantes med sølvpoppel. 9.8 Der skal etableres belysning af veje og hovedstier. 9.9 Der tillades ikke langtidsparkering af lastbiler og anhængere. 10 Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse 10.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der for den pågældende bebyggelse er etableret fælles sti- og vejadgang samt beplantning, fælles opholds- og parkeringsarealer, anlæg til opbevaring af affald, herunder brændbart affald og genbrugsmaterialer, og 14

15 Lokalplan / eller der er skabt sikkerhed for, at etableringen sker i takt med byggeriets færdiggørelse gennem stillelse af anfordringsgaranti til kommunen. 11 Bevaring af bebyggelse Ingen bestemmelser. 12 Ophævelse af lokalplan 12.1 Lokalplan ophæves for ejendommene, der er nævnt i 2.1. Lokalplan blev vedtaget af Kolding Byråd den 11. september Grundejerforening Buen og Østerbrogade - et uddannelses- og vidensområde Østerbrogade nord for Kolding Å 13.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af ejendomme inden for lokalplanens område, medmindre der kun findes en ejendom. Grundejerforeningens formål er at eje samt drive og vedligeholde fællesarealer og fællesanlæg Grundejerforeningen skal efter krav fra Byrådet optage medlemmer fra tilgrænsende områder. Grundejerforeningen skal efter krav fra Byrådet sammenslutte sig med én eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende områder, eller opdele foreningen i to eller flere selvstændige foreninger Grundejerforeningen skal oprettes når Byrådet kræver det. Indkaldelse til et orienterende møde om grundejerforening skal ske på udstykkerens foranstaltning, senest når en tredjedel af grundene er bebyggede og ibrugtagne. På mødet vælges en arbejdsgruppe, som skal forestå udarbejdelse af forslag til vedtægter samt afholdelse af stiftende generalforsamling senest 3 måneder efter mødet Grundejerforeningen har pligt til at udarbejde og vedtage de vedtægter, der er nødvendige. Udgangspunktet er en standardvedtægt, der er udarbejdet af Kolding Kommune. Foreningens vedtægt skal godkendes af Byrådet. Senere ændringer og tilføjelser skal også godkendes af Byrådet Grundejerforeningen er berettiget til ved opkrævning hos medlemmerne og/eller ved optagelse af lån at fremskaffe de økonomiske midler, der er nødvendige for udførelse af foreningens opgaver, samt til at kræve fornøden sikkerhed herfor. 15

16 13.6 Grundejerforeningen har pligt til at tage skøde på og drive og vedligeholde de fællesarealer og fællesanlæg, der er nævnt i 9. Grundejerforeningen har også pligt til at tage skøde på vejog stiarealer, som Kolding Kommune ikke optager som offentlige. Tilskødning skal ske for grundejerforeningens regning, når fællesarealer og fællesanlæg er anlagt. Der kan eventuelt være etaper. Vedligeholdelsen af fællesarealer og fællesanlæg overgår til grundejerforeningen, når de er anlagt, eventuelt i etaper. Grundejerforeningen skal i øvrigt udføre de opgaver, som i medfør af lovgivningen henlægges til foreningen Grundejerforeningen må ikke være afhængig af partipolitiske interesser. 14 Servitutter Ingen bestemmelser. 15 Påtaleret Kolding Byråd er påtaleberettiget om overholdelse af lokalplanen. 16

17 Lokalplan / Vedtagelsespåtegning Lokalplanforslaget er vedtaget til offentliggørelse. (SAG NR.: ) KOLDING BYRÅD, den 15. juni 2009 Per Bødker Andersen Offentligt bekendtgjort, jf. planlovens 30, i Kolding Ugeavis den 24. juni Lokalplanforslaget er vedtaget endeligt. (SAG NR.: ) KOLDING BYRÅD, den 9. november 2009 Buen og Østerbrogade - et uddannelses- og vidensområde Per Bødker Andersen Offentligt bekendtgjort, jf. planlovens 30, i Kolding Ugeavis den 18. november

18 Retsvirkninger Lokalplaner kan udarbejdes, hvor der skal ske ændringer af eksisterende forhold. Det kan være byggeønsker eller blot ønsker om at gøre tingene på en anden måde i fremtiden i et lokalsamfund. Blandt andet før gennemførelse af byfornyelse, større bygge- og anlægsarbejder og nedrivninger skal planlægningsarbejdet føre til fremlæggelse af et forslag til lokalplan. I en lokalplan kan Byrådet fastsætte bindende bestemmelser for et område, for eksempel om anvendelse udstykning vej- og stiforhold placering og udformning af bebyggelse og materialer sikring af resultater efter byfornyelse bevaring af bygninger fællesanlæg Alle har mulighed for at fremsætte bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser, og Byrådet skal tage stilling hertil, inden planen kan vedtages endeligt. Hvor forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven. Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen. Byrådet kan give dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis det ikke strider mod principperne i planen. Større afvigelser kræver ny lokalplan. Byrådet kan ekspropriere privat ejendom eller rettigheder over ejendomme, når det har væsentlig betydning for at sikre gennemførelsen af en byudvikling i overensstemmelse med kommuneplanen eller for virkeliggørelsen af en lokalplan eller en byplanvedtægt. (Planlovens 47). Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, jf. planlovens 18. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af planen, jf. ovenfor. 18

19 Signaturer Lokalplan / Eksisterende tømmerhandel set fra syd Redegørelse Eksisterende forhold Området er beliggende centralt i Kolding. Det er et samlet område på ca. 3,1 ha og er mod øst og syd afgrænset af de overordnede veje Østerbrogade og Skamlingvejen, mod vest Buen og mod nord Kolding Å. I dag er der tømmerhandel med vejadgang fra både Buen og Østerbrogade. Området er karakteriseret af lange lagerbygninger og oplag. Facaderne lukker området af mod det meste af Buen, mens der fra Østerbrogade er bedre indkig til områdets funktion og liv. Nærmeste naboer mod vest er Kolding Uddannelsescenter (KUC) og Designskolen og på den anden side af krydset Østerbrogade og Skamlingvejen ligger International Business College Kolding (IBC). På den modsatte side af Østerbrogade ligger Kolding Åpark, et større område, der med tiden skal udbygges med erhverv og boliger. Buen og Østerbrogade - et uddannelses- og vidensområde Langs Kolding Å ligger et grønt bælte med større enkeltstående træer og en stiforbindelse mellem Buen og Østerbrogade i form af en fin passage med mulighed for ophold. I områdets sydlige spids ligger et nedgravet sparebassin. Toldbodgade Sdr. Havnegade Nordkajen Kolding Havn Slippen Trindholmsgade Kolding Å Østerbrogade KUC Kolding Åpark Buen Designskolen Sct. Hedvigs Vej Teglgårdsvej Illustration 2 - Lokalplanområdets nærmeste omgivelser IBC Skamlingvejen Violvej meter 19

20 Lokalplanens indhold Lokalplanen sikrer mulighed for opførelse af et universitet mellem det eksisterende undervisningsområde IBC og Kolding Åpark mod sydøst og øst og Designskolen og KUC mod vest. Ud over at angive specifikke retningslinjer for hvordan universitetsbyggeriet skal udformes, angiver lokalplanen desuden, at områdets sydlige del skal anvendes som forskerpark og parkeringsanlæg. Lokalplanen angiver kun overordnede bestemmelser som anvendelse, bygningshøjder og maksimalt etageareal for denne bebyggelse. Det er ikke tilstrækkelige bestemmelser til at kunne give tilladelse til nyt byggeri, hvorfor etablering af forskerpark vil forudsætte et samlet projekt udmøntet i en ny lokalplan. Universitetsbygningen skal have en sluttet form ud mod Østerbrogade og dermed virke som afskærmende foranstaltning mod trafikstøj. Planen beskriver bygningen, der med sin trekantede grundform skal virke som et nyt ikon for Syddansk Universitet i Kolding og en urban plads op mod Kolding Å og byens centrum. Via pladsen bindes området sammen med den eksisterende midtby. Området skal i bebygget stand med tilhørende friarealer kunne bidrage til at vitalisere og indskrive området i en bymæssig kontekst, med dertilhørende funktioner og trafik. Trafik Adgangen for biler til området bliver fra Skamlingvejen via den sydlige del af Buen. Således lukkes den eksisterende vejadgang fra Østerbrogade og adgangen fra Buen flyttes længere mod syd. Parkering skal primært foregå på områdets sydlige del først på terræn og med tiden i et parkeringsanlæg, som universitetet skal dele med den kommende forskerpark. Lokalplanen fastholder den eksisterende sti langs Kolding Å, der får forbindelse med stianlæg videre mod øst fra Østerbrogade til lystbådehavnen. Lokalplanen udlægger ligeledes en bred fællessti, som via en tunnel under Østerbrogade skal give området en sammenhæng med en kommende bebyggelse i Kolding Åpark. Stiunderføringen under Østerbrogade er ikke en forudsætning for realiseringen af 1. etape af universitetsbyggeriet, men er lagt ind i lokalplanen som en mulighed. Der vil i forbindelse med anlæggelsen af underføringen være behov for et arbejdsareal, der bør tages i betragtning i forbindelse med etablering af tilstødende bebyggelse, herunder universitetets etape 2. For at kunne overholde de vejledende støjgrænser for de udendørs opholdsarealer, er det en forudsætning, at Buen lukkes for gennemkørende trafik mellem Ågade og Kolding Å. Der vil stadig være mulighed for kollektiv trafik og lette trafikanter at 20

21 Lokalplan / færdes på strækningen. Herved sænkes støjniveauet for det nodvestlige hjørne af området, hvor campspladsen er placeret med direkte afgang til Kolding Å. Ydermere skabes en bedre sammenhæng mellem KUC, Designskolen og det nye universitet og giver bedre adgang for lette trafikanter. Buen lukkes ved Kolding Å og vil stadig være brugbar for kollektiv trafik og lette trafikanter. Bebyggelsens fremtræden Ny bebyggelse i området skal fremtræde som en helhed og med en veldisponeret fremtræden i forhold til de omkringliggende fri- og opholdsarealer. Den trekantede bygning afspejler sig også i det trekantede facadeprincip. Facaderne skal fremstå med en transparent skærm, med mulighed for indkig til det liv der udspilles bag facaderne. Inderfacaden kan være med brystninger, glas og persienner og den nederste del af facaden fremstår i glas med bærende søjler. Buen og Østerbrogade - et uddannelses- og vidensområde Det er hensigten, at facaden bygges op som en undermur med en ydre skalkonstruktion. Den yderste konstruktion skal have karakter af et stort gitter. Facaden skal bidrage til et bedre indeklima, ved give mulighed for at lukke af for lys og varme, når det er hensigtsmæssigt. På denne måde vil behovet for køling af bygningen mindskes. Desuden skal der i facaden mod Østerbrogade indarbejdes støjdæmpende foranstaltninger i forhold til vejstøj, så det indendørs støjniveau kan overholdes. Illustration 3 - Visualisering af vinderprojektet vist om aftenen med lys og liv i universitetsbygningen 21

22 GR S G R BÍDUDLEJNING TERRASSER SOMMER FREDAGSBAR GR S BUSSLUSE L BEBANE ELEVATION PITCH CYKELPARKERING BOLDSPIL CAMPUS LOOP 5 2. NATURSTEN E 5NIVERSITETSPLADSEN REGNHAVE REGNHAVE BOLDSPIL BUSSTOP PARADIS BLELUND ASFALT INDGANG +5# GR G GR S R S KANTINETERRASSE NATURSTEN VARELEVERING CYKELPARKERING SPORTSFELT PÍ SENERE BYGGEGRUND AF 3$5 SPORTSFELT PÍ SENERE BYGGEGRUND AF 3$5 L SFAALT ASFALT UNDERF RING KISS RIDE Illustration 4 Eksepmpel fra vinderprojektet på hvordan Campuspladsen kan udformes og indrettes 2 VARELEVERING GR S Vinderprojektet er, i overensstemmelse med dommerkomiteens 2.5 bemærkninger, bearbejdet således muligheden for at aflæse CAMPUS LOOP livet inde i bygningen er forbedret. Solafskærmningen er endafsk RMENDE VOLD MOD PARKERING 3 videre indarbejdet i facaden, idet de trekantede elementer kan 3 vinkles, åbnes og lukkes afhængig af behovet for afskærmning. FORSKERPARK ETAPE ETAGER ATRIUM KLATREV G M FORSKERPARK ETAPE ETAGER CYKELSTI SPORTSFELT PÍ SENERE BYGGEGRUND AF FORSKERPARK PARKERING PÍ TERR N PLADSER Bebyggelsen skal fremstå med flade tage, uden synlige tekniske installationer, medmindre disse er en integreret del af bygningens arkitektoniske udtryk. ARMERET GR S Opholds- og friarealer FLEKSIBELT SPORTSFELT 5 CAM 4. Den store plads på vestsiden af universitetsbygningen skal ud3.5 formes som campusplads, med møblering og af materialer i høj kvalitet. Pladsen skal indrettes til ophold såvel som aktivitet, 10.5 med en belægning som en collage af forskellige materialer. For at udnytte den direkte nærhed til Kolding Å, giver lokalplanen 10 mulighed for at etablere et sidde- og trappeanlæg med direkte adgang fra pladsen til åen, dog således, at anlægget holder sig 9.5 inden for den eksisterende åbrink. SIDDEPLATEAUE Ud over campuspladsen skal friarealerne bidrage til at give området et grønt præg. En del af friarealerne skal beplantes med græs, bede, buske og træer og de øvrige skal befæstes som f.eks. parkeringspladser. Træer skal plantes som enkeltstående træer eller mindre grupper og i det grønne bælte mod Østerbrogade skal der plantes skærmende beplantning bestående af sølvpopler. CYKE S

23 Lokalplan / Beskyttelse af beplantning Eksisterende træer langs Kolding Å skal bevares og integreres i den nye campusplads. Miljøvurdering Kolding Kommune har foretaget en screening af lokalplanens område, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009) 3, stk. 1, nr. 3 og 4, stk. 2. Screeningen findes som bilag B til lokalplanforslaget og viser, at lokalplanen har en påvirkning af natur, jordbund, vand og ressourcer. Påvirkningen er afhængig af hvordan lokalplanen realiseres. Lokalplanen imødegår de eventuelle påvirkninger, og det er vurderet, at lokalplanen ikke skal miljøvurderes. Miljøforhold Buen og Østerbrogade - et uddannelses- og vidensområde Jordforurening Inden for lokalplanområdet er der tre steder kortlagt jordforurening på vidensniveau 2. To af stederne er forurenet med tungmetaller (arsen, chrom, kobber) og et sted forurenet med tunge olieforbindelser. Forureningen stammer dels fra træimprægnering og dels fra remisseaktiviteter. Ejendommen er registreret som lettere forurenet (områdeklassificering) og det kan ikke udelukkes, at andre dele af ejendommen er forurenet, da kun en del af ejendommen er undersøgt. Da ejendommen er kortlagt for jordforurening, skal der søges tilladelse efter jordforureningslovens 8 (ændret arealanvendelse). Det kan blive aktuelt at fjerne forurening inden bebyggelse samt sikring mod kontakt med forurenet jord. Lavenergibebyggelse Som et bidrag til udviklingen af bæredygtige byer ønsker Kolding Kommune at udlægge lokalplanområdet til lavenergibebyggelse, energiklasse 1. Energirammen for klasse 1 er sat til ( /A) kwh/m2 pr. år, hvor A er det opvarmede etageareal. Energirammen omfatter det samlede behov for tilført energi til opvarmning, ventilation, køling og varmt brugsvand. En energiramme i denne størrelsesorden kan nås ved eksempelvis ekstra isoleringstykkelse i vægge, brug af højisolerende ruder, optimal udnyttelse af solindfald, energieffektiv ventilation og brug af materialer med en høj varmekapacitet indendørs, der kan opsamle og fordele varmen over alle døgnets timer. 23

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 E-mail

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

Forslag til Lokalplan 10-7 og kommuneplantillæg 12-2009, Område til offentlige formål, erhverv og boliger på Haderslev Havn.

Forslag til Lokalplan 10-7 og kommuneplantillæg 12-2009, Område til offentlige formål, erhverv og boliger på Haderslev Havn. Haderslev Kommune Plan og Ejendomsudvikling Honnørkajen 1 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 20. december 2010 Sagsident: 10/14206 Sagsbehandler: Anders

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho Varde Kommune LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho VEJLEDNING LOKALPLAN 42 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. maj til den 22. juli 2009.

Læs mere

Lokalplanlægning. Hvad er en lokalplan? Endeligt vedtaget lokalplan

Lokalplanlægning. Hvad er en lokalplan? Endeligt vedtaget lokalplan Forslag af 8. september 2014 Hornbæk Ålsgårde Saunte Skibstrup Hellebæk Havreholm Borsholm Horserød Helsingør Plejelt Nygård Langesø Gurre Tikøb Jonstrup Nyrup Snekkersten Kvistgård Espergærde N Smakkevej

Læs mere

LOKALPLAN 4-4-103 BOLIGER VED KIPLINGS ALLE UNIVERSITETSOMRÅDET

LOKALPLAN 4-4-103 BOLIGER VED KIPLINGS ALLE UNIVERSITETSOMRÅDET LOKALPLAN 4-4-103 BOLIGER VED KIPLINGS ALLE UNIVERSITETSOMRÅDET AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN OKTOBER 2008 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 E-MAIL

PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 E-MAIL LOKALPLAN LOKALPLAN 401-4 Borgen Bycenter Sønderborg August 2010 PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 E-MAIL post@sonderborg.dk HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er den eneste plantype,

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

Forslag. Lokalplan 1034. for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape. Marts 2008. Kildeparken. Motorvej E45. Kilde Allé. 100 m N Gesagervej

Forslag. Lokalplan 1034. for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape. Marts 2008. Kildeparken. Motorvej E45. Kilde Allé. 100 m N Gesagervej Lokalplan 034 for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape Motorvej E45 Kildeparken Kilde Allé 00 m N Gesagervej Kilde Allé f Vestre Ringvej Kildesvinget Kildesvinget c e I g II d b Motorvej E45 Kildeparken

Læs mere

Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116

Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116 Sags. nr. 727-2011-5940 Lokalplan nr. 1116 Boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder Marts 2012 Lokalplan nr. 1116 for boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder er udarbejdet af: Odder Kommune

Læs mere

Lokalplan 1034. for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape. November 2008. Kildeparken. Motorvej E45. Kilde Allé. 100 m N Gesagervej

Lokalplan 1034. for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape. November 2008. Kildeparken. Motorvej E45. Kilde Allé. 100 m N Gesagervej Lokalplan 034 for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape Motorvej E45 Kildeparken Kilde Allé 00 m N Gesagervej Kilde Allé f Vestre Ringvej Kildesvinget Kildesvinget c e I g II d b Motorvej E45 Kildeparken

Læs mere

Lokalplan 0816-11 Ved Overbyvej i Seest - boliger på Kløvkær

Lokalplan 0816-11 Ved Overbyvej i Seest - boliger på Kløvkær Stadionvej Sk o vlu ej Høj b j ergv ve t ea ve j Bil lu i ta rs ve j Top Op Ru alv ej Sa fir bin j Tønderve Ly k ke v ej v ej gå rd ej 22. juni 2015 as v ej j otorv Lokalplan 0816-11 lb ergsvej Ho Ved

Læs mere

LOKALPLAN NR. For et område ved Svineryggen, Vejle. Juni 2006. Lokalplan nr. 205. Endelig godkendt den 07.02.2007. Offentliggjort den 24.02.2007.

LOKALPLAN NR. For et område ved Svineryggen, Vejle. Juni 2006. Lokalplan nr. 205. Endelig godkendt den 07.02.2007. Offentliggjort den 24.02.2007. LOKALPLAN NR. 205 V E J L E K O M M U N E For et område ved Svineryggen, Vejle Juni 2006 Lokalplan nr. 205 Endelig godkendt den 07.02.2007. Offentliggjort den 24.02.2007. Tinglyst den xx.xx.xxxx. LOKALPLAN

Læs mere

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars Lokalplan nr. 1041 Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015 5 5 5 5 5 5 6 7 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets

Læs mere

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN FORSLAG GULDBORGSUND KOMMUNE MAJ 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? INDHOLD En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et

Læs mere

Lokalplan 7.12 Albertslund Centrum vest. Miljø- og Teknikforvaltnigen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Lokalplan 7.12 Albertslund Centrum vest. Miljø- og Teknikforvaltnigen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Miljø- og Teknikforvaltnigen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk mtf@albertslund.dk Lokalplan 7.12 Albertslund Centrum vest. T 43 68 67 00 F 43 68 69 28 Hvad er en lokalplan

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

December 2010 LOKALPLAN 1-1-110. Godsbanearealet Aalborg Midtby

December 2010 LOKALPLAN 1-1-110. Godsbanearealet Aalborg Midtby December 2010 LOKALPLAN 1-1-110 Godsbanearealet Aalborg Midtby Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2000 Mail: plan.byg@aalborg.dk

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1.153 Hotel Marienlyst, tillæg nr. 19 til Helsingør Kommuneplan 2013, og afgørelse om miljøvurdering.

Forslag til lokalplan nr. 1.153 Hotel Marienlyst, tillæg nr. 19 til Helsingør Kommuneplan 2013, og afgørelse om miljøvurdering. Byrådet Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 59 3000 Helsingør Telefon 49 28 24 98 Giro 9 00 95 15 kpe@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 2.3.2015 Sagsnr. 15/816 Sagsbeh. Ark. Mette Galtt Forslag

Læs mere

fff Varde Kommune LOKALPLAN 23.01.L01 Omdannelse af området ved Torvegade, Slotsgade og havnepladsen i Varde

fff Varde Kommune LOKALPLAN 23.01.L01 Omdannelse af området ved Torvegade, Slotsgade og havnepladsen i Varde fff Varde Kommune LOKALPLAN 23.01.L01 Omdannelse af området ved Torvegade, Slotsgade og havnepladsen i Varde VEJLEDNING LOKALPLAN 23.01.L01 OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger hermed Forslag til Lokalplan

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5024

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5024 Sag nr. 703727 Dok nr. 708096 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5024 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL SYD FOR ESPELUNDEN, HOV BY, TEKNISK AFDELING JUNI 2006 Odder Kommune Lokalplan nr. 5021 Lokalplan for et område

Læs mere

August 2011 LOKALPLAN 4-3-101. Butikker, boliger mv., Vissevej Gug

August 2011 LOKALPLAN 4-3-101. Butikker, boliger mv., Vissevej Gug August 2011 LOKALPLAN 4-3-101 Butikker, boliger mv., Vissevej Gug Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2000 Mail:

Læs mere

LOKALPLAN 25-005 VEDTAGET FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS. Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015.

LOKALPLAN 25-005 VEDTAGET FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS. Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015. LOKALPLAN 25-005 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS VEDTAGET Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning

Læs mere

Spørgsmål til planen. Bestemmelser

Spørgsmål til planen. Bestemmelser Spørgsmål til planen Planens status 2.60 Erhvervsområde Megacenter II, vestbyen Holbæk Lokalplanen har til formål at muliggøre etableringen af en butik til særlig pladskrævende varer og én dagligvarebutik.

Læs mere

Boliger på vandværksgrunden

Boliger på vandværksgrunden Lokalplan nr. 11-010-0001 Novrup By Boliger på vandværksgrunden 19. december 2011 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik

Læs mere

Indholdsfortegnelse. MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS

Indholdsfortegnelse. MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS Indholdsfortegnelse 2.60 Erhvervsområde Megacenter II...1/24 Spørgsmål til planen...2/24 Planens status...3/24 Formål

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET 124 R ØDOVRE K OMMUNE Indholdsfortegnelse Offentliggørelse 1 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 2 Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 14-003. Forslag FOR ET CENTEROMR ÅDE MELLEM SKÆRSKOVHEDEVEJ OG FUNDER BYGADE. Funder FUNDER

Lokalplan 14-003. Forslag FOR ET CENTEROMR ÅDE MELLEM SKÆRSKOVHEDEVEJ OG FUNDER BYGADE. Funder FUNDER FUNDER Funder Bygade Skærskovhedevej Lokalplan 14-003 FOR ET CENTEROMR ÅDE MELLEM SKÆRSKOVHEDEVEJ OG FUNDER BYGADE Funder Fremlagt i offentlig høring fra X. 2011 til X 2011 Forslag Hvad er en lokalplan?

Læs mere

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping Offentlig høring Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013 Forslag til Lokalplan nr. 277 Centerområde Rytters plads, Skørping Læsevejledning Lokalplanen indeholder følgende 1. En Redegørelse - der beskriver

Læs mere