- et uddannelses- og vidensområde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- et uddannelses- og vidensområde"

Transkript

1 An mel de ls e An mel de ls e An mel de ls e By gge sa g An mel de ls e An mel de ls e An mel de ls e An mel de ls e KOV0_Våben_Rød An mel de ls e An mel de ls e By gge sa g An mel de ls e Lokalplan Buen og Østerbrogade - et uddannelses- og vidensområde Lokalplan Kolding Kommune

2

3 Lokalplan / Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lokalplanområdets beliggenhed 5 Baggrund og formål 5 Bestemmelser 7 1 Formål 7 2 Område 7 3 Områdets anvendelse 8 4 Udstykninger 9 5 Veje, stier og parkering 9 6 Ledningsanlæg 10 7 Bebyggelsens omfang og placering 11 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 12 9 Ubebyggede arealer Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Bevaring af bebyggelse Ophævelse af lokalplan Grundejerforening Servitutter Påtaleret 16 Vedtagelsespåtegning 17 Retsvirkninger 18 Buen og Østerbrogade - et uddannelses- og vidensområde Redegørelse 19 Eksisterende forhold 19 Lokalplanens indhold 20 Miljøvurdering 23 Miljøforhold 23 Forhold til øvrig planlægning for området 24 Kommuneplan Tilladelser m.v. fra andre myndigheder 29 Øvrige forhold 30 Bilag A 31 Bilag B 42 Bilag c 43 3

4

5 Indledning Lokalplanområdets beliggenhed Eksisterende tømmerhandel på grunden Området ligger centralt i Kolding, direkte ved Kolding Å mellem havnen og bymidten. Der ligger i dag en større tømmerhandel med butik, lagerbygninger og oplag. Nærmeste naboer mod vest er Kolding Uddannelsescenter (KUC) og Designskolen og på den anden side af krydset Østerbrogade og Skamlingvejen ligger International Business College Kolding (IBC). På den modsatte side af Østerbrogade ligger Åparken, der med tiden skal udbygges med erhverv og boliger. Området er ca. 3,1 ha og er en del af enkeltområde 0036 Buen og Inderhavnen i Kolding kommuneplan Buen og Østerbrogade - et uddannelses- og vidensområde Lokalplan / Baggrund og formål Lokalplanen er udarbejdet for at give mulighed for at opføre nye bedre, større og centralt beliggende undervisningsfaciliteter for Syddansk Universitet i sammenhæng med en forskerpark i Kolding bymidte. Det er hensigten at lade den centrale placering i byen komme til sin ret. Dels ved at sikre sammenhængende stistrukturer på tværs af området og dels ved at udlægge opholdsarealer mod Kolding Å, der i udformning og placering giver et væsentligt bidrag til de rekreative udfoldelsesmuligheder i Områdets beliggenhed sammen med de øvrige uddannelsesinstitutioner IBC, KUC og Designskolen. 5

6 Kolding bymidte. Universitet og forskerpark skal understøtte og udbygge uddannelsesmiljøet ved at give god sammenhæng med de øvrige uddannelsesinstitutioner IBC Kolding samt KUC og Designskolen. Forskerparken giver endvidere mulighed for at etablere kontor- og forskningsbaserede virksomheder i området, hvorved der gives gode fysiske rammer for en tæt kontakt mellem offentlig og privat innovation. Lokalplanen friholder i sin disponering af området et større samlet opholdsareal i områdets nordvestlige hjørne, der dels bevarer det eksisterende grønne område mod Kolding Å og dels udbygger den rekreative funktion. Universitetsbygningen skærmer med sin placering og udformning de nye opholdsarealer ud til Kolding Å mod vejstøj fra Østerbrogade og erhverv på Kolding Havn. Kolding Designskole Området vil have vejadgang fra Skamlingvejen via Buen. Det er en forudsætning, at Buen lukkes for gennemkørende trafik men med mulighed for kollektiv trafik og lette trafikanter. Der føres to stiforbindelser gennem området. Dels langs Kolding Å som en del af et sammenhængende forløb langs KUC og på sigt videre i Åparken på den østlige side af Østerbrogade. Desuden føres en ny stiforbindelse tværs gennem området med mulighed for en underføring under Østerbrogade til Åparken. Disse stiforbindelser vil gøre det nemt og attraktivt at færdes til fods og på cykel til og gennem uddannelsesområdet og videre til erhverv og boliger i andre dele af byen, ligesom det vil være hovedfærdselsåren for lette trafikanter fra Åparken ind mod Kolding bymidte. Kolding Uddannelsescenter (KUC) International Business College Kolding (IBC) 6

7 Lokalplan / Bestemmelser I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 fastsættes herved følgende bestemmelser for det område, der er nævnt i 2: 1 Formål Lokalplanens formål er: at fastholde områdets anvendelse til uddannelses- og vidensområde, at fastlægge del af områdets anvendelse til forskerpark og parkeringsanlæg, at universitetet opføres med grundplan som en ligesidet trekant med et moderne udtryk og facade parallelt med Østerbrogade, at området bliver udformet så der ved placering af bebyggelse og udformning af friarealer bliver sikre trafikforhold og gode udendørs opholdsmuligheder, at sikre et større sammenhængende opholdsareal af høj kvalitet mod Kolding Å, der beplantes og belægges til ophold og aktivitet, at den eksisterende stiforbindelse mellem Buen og Østerbrogade fastholdes, at sikre, at der kan etableres en yderligere stiforbindelse med mulighed for underføring under Østerbrogade til Åparken, at bebyggelsen opføres som lavenergibebyggelse. Buen og Østerbrogade - et uddannelses- og vidensområde 2 Område 2.1 Lokalplanområdet afgrænses mod øst af Østerbrogade, mod syd af Skamlingvejen, mod vest af Buen og mod nord af Kolding Å. Lokalplanområdets afgrænsning er vist på kortbilag 1 og omfatter ejendommene med følgende matrikelnumre: 211, 342, 335, del af 7000 ao, 7000 bø, 7000 ci, 7000 ck, 7000 d alle Kolding markjorder 1. afdeling og alle parceller, der efter den 15. april 2009 udstykkes fra de nævnte ejendomme. 2.2 Lokalplanens område opdeles i områderne 1 og 2, som vist på kortbilag 1. 7

8 56ap 56ah lz 12lr Kolding Åpark Østerbrogade Delområde 1 12ep Buen 56d d 12c 341c Delområde 2 32be 32bl 7000ao Skamlingvejen Signaturer Delområdeafgrænsning 32ap 7000ck Lokalplanområde 32bm Matrikelgrænse 32bø 12fn 12ce meter 7000g 7000ci 7000ak 32cc 12hd Kortbilag 1 - Matrikelkort med lokalplanens afgrænsning samt opdeling i delområde 1 og 2 3 Områdets anvendelse 3.1 Område Område 1 må kun anvendes til uddannelsesformål, tilhørende servicerelaterede og rekreative funktioner samt parkering i begrænset omfang Byggeri skal opføres som lavenergibebyggelse, der opfylder bygningsreglementets krav om mindst energiklasse I område 1 kan der indrettes mindre butikker og café med tilknytning til universitet og forskerpark. Butikker i området må ikke være større end 200 m 2 bruttoetageareal pr. butik. Det samlede bruttoetageareal for butikker må ikke overstige 500 m Område Område 2 må kun anvendes til kontor- og forskningsbaserede virksomheder, parkeringsanlæg, sparebassin samt fri- og opholdsarealer. Bygningsreglementets energirammer for lavenergibebyggelse omfatter det samlede behov for tilført energi til opvarmning, ventilation, køling og varmt brugsvand. Energirammer i denne størrelsesorden kan opnås ved eksempelvis ekstra isoleringstykkelse i vægge, brug af højisolerede ruder, optimal udnyttelse af solindfald, energieffektiv ventilation og brug af materialer med en høj varmekapacitet, der kan opsamle og fordele varmen indendørs over alle døgnets timer.

9 Lokalplan / Eksisterende beplantning og sti langs Kolding Å 4 Udstykninger 4.1 Udstykning og sammenlægning af ejendomme eller arealer til lokalplanens gennemførelse må finde sted. 5 Veje, stier og parkering 5.1 Areal til ny vejadgang udlægges i princippet som vist på kortbilag 2 i en bredde af 10 meter. Eksisterende vejadgange til området nedlægges. 5.2 Vejbyggelinje for Buen og Skamlingvejen på hhv. 12,5 og 17,5 meter, som vist på kortbilag 2, skal respekteres. 5.3 Hovedstier udlægges i princippet som vist på kortbilag 2 med en forbindelse hhv. A til B samt mellem C, D til E. Stierne udlægges i en bredde af 5 meter. Øvrige interne stier udlægges i en bredde af 3 meter. 5.4 Eksisterende stiforbindelse (A - B) langs Kolding Å skal bibeholdes, men kan på delstrækninger omlægges for at give plads til rekreative funktioner. Buen og Østerbrogade - et uddannelses- og vidensområde Kortbilag 2 - Udlagt vejadgang, princip for stiforløb og principper for parkering i delområde 1 9

10 5.4 Der skal etableres et tilstrækkeligt udbud af cykelparkering, der skal integreres i området. 5.5 Stier skal anlægges med belægning velegnet for kørestolsbrugere og gangbesværede og udføres med ledelinjer velegnede for blinde og svagtseende. 5.6 Nedgang til stiunderføring skal udformes med støttemur på den ene side og et skråningsanlæg på den anden. Nedgangen skal tilpasses det omkringliggende byggeri, have en klart markeret nedgangszone og fremstå lys og venlig. 5.7 Der skal udlægges mindst 1 parkeringsplads pr. 50 m 2 etageareal. 5.8 I område 1 kan anlægges op til 50 parkeringspladser som handicap- og gæsteparkering, med en principiel placering, som vist på kortbilag 2. Østerbrogade set i nordgående retning 6 Ledningsanlæg 6.1 El-ledninger må kun fremføres som jordkabler. Kolding Åpark Østerbrogade Buen Ågade Skamlingvejen Signaturer Lokalplanområde Ledning med særlige afstandskrav Teglgårdsvej meter 10 Kortbilag 3 - Udpegning af kloakledning med 4 meters afstandskrav

11 Lokalplan / Kolding Å set mod Kongebrogade 6.2 Der skal afgives plads til nødvendige transformerstationer til lokalplanområdets forsyning. 6.3 Ved offentlige kloakker og private, fælles kloakker skal bebyggelse opføres i en afstand af mindst 2 meter fra den enkelte kloaklednings midterlinje. Dog skal der holdes en afstand af 4 meter fra midterlinje på kloakledning vist på kortbilag 3. 7 Bebyggelsens omfang og placering 7.1 Område Bebyggelse må kun opføres med grundform som en ligesidet trekant inden for det på kortbilag 4 viste byggefelt. Bebyggelse kan ikke opføres nærmere skel end 2,5 meter og skal respektere byggelinje for Østerbrogade som vist på kortbilag 4. Buen og Østerbrogade - et uddannelses- og vidensområde Der kan opføres maksimalt m 2 etageareal Bygningshøjden må ikke overstige 6 etager. Murkrone må ikke overstige kote 29 og tekniske installationer må ikke overstige kote 32. Kolding Åpark Østerbrogade Universitet, etape 1 Buen Universitet, etape 2 Ågade Skamlingvejen Signaturer Byggefelter Universitet, etape 1 Universitet, etape 2 Sparebassin Byggelinje Teglgårdsvej meter Kortbilag 4 - Udlagte byggefelter, eksisterende sparebasin samt byggelinje for Østerbrogade 11

12 7.1.4 Tage skal udføres som flade tage Anlæg til opsamling og opbevaring af affald, herunder brændbart affald og genbrugsmaterialer samt opbevaring af materiel til områdets drift, skal være en del af områdets bebyggelse og fællesanlæg og skal placeres ved parkeringspladserne i tilknytning til bebyggelsen. Anlægget skal være hegnet, som overdækket gård og indrettet, så der kan ske sortering af affald. 7.2 Område Bebyggelse skal opføres efter en supplerende bebyggelsesplan udmøntet i en ny lokalplan, som et samlet projekt til opførelse af forskerpark og parkeringsanlæg Bebyggelse til forskerpark må ikke overstige 10 etager og 35 meter og skal opføres i varierede højder. Det samlede etageareal for forskerparken må ikke overstige m Det eksisterende sparebassin vist på kortbilag 4 skal bevares. 7.3 Generelt Mindst én af hver bygnings facader og alle opholdsarealer i tilknytning til universitetet skal placeres med sikkerhed for, at støjniveauet ikke overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier Bebyggelse skal have en mindste gulvkote for stueplan som +2,8 meter DVR Bebyggelsens ydre fremtræden 8.1 Område Facaderne skal fremstå med en ydre transparent skærm med elementer i trekantet geometri, i princippet som vist på illustration 1. Facaderne skal fremstå som lette og i matte farver som hvid, sort eller en blanding af disse Inderfacaden skal fremstå transparent i afdæmpede farver. Den nederste etage skal fremstå primært i glas. Facaderne skal udformes så der ikke forekommer nabogener i form af refleksion. Illustration 1 - Princip for facade med en trekantet gitterstruktur

13 Lokalplan / For facader og skiltning i Kolding Kommune gælder Regulativ for facader og skilte, som er vedtaget i Byrådet den 9. juni Regulativet anviser retningslinjer for brug af materialer og opsætning af skilte, reklamer og lignende på bygningers facader. Formålet med regulativet er at bevare en attraktiv og harmonisk bymidte med fokus på de bevaringsværdige bygninger og sammenhænge Støjafskærmende foranstaltninger skal indarbejdes i facaden Til tagflader skal anvendes ensfarvede materialer i mørke, ikke reflekterende farver eller tagvegetation. Der kan desuden opstilles anlæg til solceller, såfremt det ikke er synligt fra terræn og indgår som en del af bygningens samlede arkitektoniske udtryk Tekniske installationer på tagfladen må ikke være synlige fra terræn, skal udføres som en del af bygningen og indgå naturligt i bygningens samlede arkitektoniske udtryk. Inden for området må der ikke etableres synlige sender- og modtagerantenner For skiltning gælder retningslinjerne i det vedhæftede Bilag A Regulativ for skilte og facader i Kolding, Bymidter. Buen og Østerbrogade - et uddannelses- og vidensområde Kolding Å set mod Kolding Fjord 9 Ubebyggede arealer 9.1 Der skal udlægges areal svarende til mindst 15 % af etagearealet som fælles opholdsareal med en principiel beliggenhed, som vist på kortbilag 5. Arealet skal friholdes for bebyggelse. 9.2 I tillæg til opholdsarealet skal der udlægges mindst 10 % af etagearealet som grønne friarealer af forskellig grøn karakter. 9.3 Ubebyggede arealer må kun anvendes som parkeringsplads, fri- og opholdsarealer, sparebassin og affaldsø. Arealerne skal beplantes eller befæstes. Areal til affaldsø skal være befæstet. 9.4 Opholdsarealerne skal indrettes, så der er mulighed for såvel aktivitet som ophold. Der kan foretages en begrænset bearbejdning af åbreden for at give mulighed for siddemuligheder som en nedtrapning mod åen. Anlægget skal holde sig inden for den eksisterende åbrink. 9.5 Belægning af opholdsarealerne skal udføres i høj kvalitet. De skal understrege de forskellige funktioner i rummet og fremstå som en collage af forskellige flader og materialer. Grundmaterialerne skal være asfalt og natursten suppleret af mindst 10 % strukturgivende delelementer i eksempelvis beton, farvet asfalt, gummi og stål. Herudover kan der anlægges arealer med græs. Der kan etableres forskellige former for fontæner og kunstinstallationer. 13

14 Kolding Åpark Østerbrogade Buen Ågade Signaturer Skamlingvejen Eksisterende træer Grønt bælte Opholdsareal Delområdeafgrænsning Teglgårdsvej meter Kortbilag 5 - Opholdsareal, eksisterende bevaringsværdige træer mod Kolding Å og det grønne bælte mod Østerbrogade 9.6 Området kan beplantes med enkeltstående træer eller mindre grupper af træer, samt buske og regnvandsbede. Eksisterende træer langs Kolding Å skal bevares og kan kun fjernes i forbindelse med etablering af trappenedgang til Kolding Å. 9.7 Grønt bælte mod Østerbrogade vist på kortbilag 5 skal beplantes med sølvpoppel. 9.8 Der skal etableres belysning af veje og hovedstier. 9.9 Der tillades ikke langtidsparkering af lastbiler og anhængere. 10 Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse 10.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der for den pågældende bebyggelse er etableret fælles sti- og vejadgang samt beplantning, fælles opholds- og parkeringsarealer, anlæg til opbevaring af affald, herunder brændbart affald og genbrugsmaterialer, og 14

15 Lokalplan / eller der er skabt sikkerhed for, at etableringen sker i takt med byggeriets færdiggørelse gennem stillelse af anfordringsgaranti til kommunen. 11 Bevaring af bebyggelse Ingen bestemmelser. 12 Ophævelse af lokalplan 12.1 Lokalplan ophæves for ejendommene, der er nævnt i 2.1. Lokalplan blev vedtaget af Kolding Byråd den 11. september Grundejerforening Buen og Østerbrogade - et uddannelses- og vidensområde Østerbrogade nord for Kolding Å 13.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af ejendomme inden for lokalplanens område, medmindre der kun findes en ejendom. Grundejerforeningens formål er at eje samt drive og vedligeholde fællesarealer og fællesanlæg Grundejerforeningen skal efter krav fra Byrådet optage medlemmer fra tilgrænsende områder. Grundejerforeningen skal efter krav fra Byrådet sammenslutte sig med én eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende områder, eller opdele foreningen i to eller flere selvstændige foreninger Grundejerforeningen skal oprettes når Byrådet kræver det. Indkaldelse til et orienterende møde om grundejerforening skal ske på udstykkerens foranstaltning, senest når en tredjedel af grundene er bebyggede og ibrugtagne. På mødet vælges en arbejdsgruppe, som skal forestå udarbejdelse af forslag til vedtægter samt afholdelse af stiftende generalforsamling senest 3 måneder efter mødet Grundejerforeningen har pligt til at udarbejde og vedtage de vedtægter, der er nødvendige. Udgangspunktet er en standardvedtægt, der er udarbejdet af Kolding Kommune. Foreningens vedtægt skal godkendes af Byrådet. Senere ændringer og tilføjelser skal også godkendes af Byrådet Grundejerforeningen er berettiget til ved opkrævning hos medlemmerne og/eller ved optagelse af lån at fremskaffe de økonomiske midler, der er nødvendige for udførelse af foreningens opgaver, samt til at kræve fornøden sikkerhed herfor. 15

16 13.6 Grundejerforeningen har pligt til at tage skøde på og drive og vedligeholde de fællesarealer og fællesanlæg, der er nævnt i 9. Grundejerforeningen har også pligt til at tage skøde på vejog stiarealer, som Kolding Kommune ikke optager som offentlige. Tilskødning skal ske for grundejerforeningens regning, når fællesarealer og fællesanlæg er anlagt. Der kan eventuelt være etaper. Vedligeholdelsen af fællesarealer og fællesanlæg overgår til grundejerforeningen, når de er anlagt, eventuelt i etaper. Grundejerforeningen skal i øvrigt udføre de opgaver, som i medfør af lovgivningen henlægges til foreningen Grundejerforeningen må ikke være afhængig af partipolitiske interesser. 14 Servitutter Ingen bestemmelser. 15 Påtaleret Kolding Byråd er påtaleberettiget om overholdelse af lokalplanen. 16

17 Lokalplan / Vedtagelsespåtegning Lokalplanforslaget er vedtaget til offentliggørelse. (SAG NR.: ) KOLDING BYRÅD, den 15. juni 2009 Per Bødker Andersen Offentligt bekendtgjort, jf. planlovens 30, i Kolding Ugeavis den 24. juni Lokalplanforslaget er vedtaget endeligt. (SAG NR.: ) KOLDING BYRÅD, den 9. november 2009 Buen og Østerbrogade - et uddannelses- og vidensområde Per Bødker Andersen Offentligt bekendtgjort, jf. planlovens 30, i Kolding Ugeavis den 18. november

18 Retsvirkninger Lokalplaner kan udarbejdes, hvor der skal ske ændringer af eksisterende forhold. Det kan være byggeønsker eller blot ønsker om at gøre tingene på en anden måde i fremtiden i et lokalsamfund. Blandt andet før gennemførelse af byfornyelse, større bygge- og anlægsarbejder og nedrivninger skal planlægningsarbejdet føre til fremlæggelse af et forslag til lokalplan. I en lokalplan kan Byrådet fastsætte bindende bestemmelser for et område, for eksempel om anvendelse udstykning vej- og stiforhold placering og udformning af bebyggelse og materialer sikring af resultater efter byfornyelse bevaring af bygninger fællesanlæg Alle har mulighed for at fremsætte bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser, og Byrådet skal tage stilling hertil, inden planen kan vedtages endeligt. Hvor forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven. Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen. Byrådet kan give dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis det ikke strider mod principperne i planen. Større afvigelser kræver ny lokalplan. Byrådet kan ekspropriere privat ejendom eller rettigheder over ejendomme, når det har væsentlig betydning for at sikre gennemførelsen af en byudvikling i overensstemmelse med kommuneplanen eller for virkeliggørelsen af en lokalplan eller en byplanvedtægt. (Planlovens 47). Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, jf. planlovens 18. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af planen, jf. ovenfor. 18

19 Signaturer Lokalplan / Eksisterende tømmerhandel set fra syd Redegørelse Eksisterende forhold Området er beliggende centralt i Kolding. Det er et samlet område på ca. 3,1 ha og er mod øst og syd afgrænset af de overordnede veje Østerbrogade og Skamlingvejen, mod vest Buen og mod nord Kolding Å. I dag er der tømmerhandel med vejadgang fra både Buen og Østerbrogade. Området er karakteriseret af lange lagerbygninger og oplag. Facaderne lukker området af mod det meste af Buen, mens der fra Østerbrogade er bedre indkig til områdets funktion og liv. Nærmeste naboer mod vest er Kolding Uddannelsescenter (KUC) og Designskolen og på den anden side af krydset Østerbrogade og Skamlingvejen ligger International Business College Kolding (IBC). På den modsatte side af Østerbrogade ligger Kolding Åpark, et større område, der med tiden skal udbygges med erhverv og boliger. Buen og Østerbrogade - et uddannelses- og vidensområde Langs Kolding Å ligger et grønt bælte med større enkeltstående træer og en stiforbindelse mellem Buen og Østerbrogade i form af en fin passage med mulighed for ophold. I områdets sydlige spids ligger et nedgravet sparebassin. Toldbodgade Sdr. Havnegade Nordkajen Kolding Havn Slippen Trindholmsgade Kolding Å Østerbrogade KUC Kolding Åpark Buen Designskolen Sct. Hedvigs Vej Teglgårdsvej Illustration 2 - Lokalplanområdets nærmeste omgivelser IBC Skamlingvejen Violvej meter 19

20 Lokalplanens indhold Lokalplanen sikrer mulighed for opførelse af et universitet mellem det eksisterende undervisningsområde IBC og Kolding Åpark mod sydøst og øst og Designskolen og KUC mod vest. Ud over at angive specifikke retningslinjer for hvordan universitetsbyggeriet skal udformes, angiver lokalplanen desuden, at områdets sydlige del skal anvendes som forskerpark og parkeringsanlæg. Lokalplanen angiver kun overordnede bestemmelser som anvendelse, bygningshøjder og maksimalt etageareal for denne bebyggelse. Det er ikke tilstrækkelige bestemmelser til at kunne give tilladelse til nyt byggeri, hvorfor etablering af forskerpark vil forudsætte et samlet projekt udmøntet i en ny lokalplan. Universitetsbygningen skal have en sluttet form ud mod Østerbrogade og dermed virke som afskærmende foranstaltning mod trafikstøj. Planen beskriver bygningen, der med sin trekantede grundform skal virke som et nyt ikon for Syddansk Universitet i Kolding og en urban plads op mod Kolding Å og byens centrum. Via pladsen bindes området sammen med den eksisterende midtby. Området skal i bebygget stand med tilhørende friarealer kunne bidrage til at vitalisere og indskrive området i en bymæssig kontekst, med dertilhørende funktioner og trafik. Trafik Adgangen for biler til området bliver fra Skamlingvejen via den sydlige del af Buen. Således lukkes den eksisterende vejadgang fra Østerbrogade og adgangen fra Buen flyttes længere mod syd. Parkering skal primært foregå på områdets sydlige del først på terræn og med tiden i et parkeringsanlæg, som universitetet skal dele med den kommende forskerpark. Lokalplanen fastholder den eksisterende sti langs Kolding Å, der får forbindelse med stianlæg videre mod øst fra Østerbrogade til lystbådehavnen. Lokalplanen udlægger ligeledes en bred fællessti, som via en tunnel under Østerbrogade skal give området en sammenhæng med en kommende bebyggelse i Kolding Åpark. Stiunderføringen under Østerbrogade er ikke en forudsætning for realiseringen af 1. etape af universitetsbyggeriet, men er lagt ind i lokalplanen som en mulighed. Der vil i forbindelse med anlæggelsen af underføringen være behov for et arbejdsareal, der bør tages i betragtning i forbindelse med etablering af tilstødende bebyggelse, herunder universitetets etape 2. For at kunne overholde de vejledende støjgrænser for de udendørs opholdsarealer, er det en forudsætning, at Buen lukkes for gennemkørende trafik mellem Ågade og Kolding Å. Der vil stadig være mulighed for kollektiv trafik og lette trafikanter at 20

21 Lokalplan / færdes på strækningen. Herved sænkes støjniveauet for det nodvestlige hjørne af området, hvor campspladsen er placeret med direkte afgang til Kolding Å. Ydermere skabes en bedre sammenhæng mellem KUC, Designskolen og det nye universitet og giver bedre adgang for lette trafikanter. Buen lukkes ved Kolding Å og vil stadig være brugbar for kollektiv trafik og lette trafikanter. Bebyggelsens fremtræden Ny bebyggelse i området skal fremtræde som en helhed og med en veldisponeret fremtræden i forhold til de omkringliggende fri- og opholdsarealer. Den trekantede bygning afspejler sig også i det trekantede facadeprincip. Facaderne skal fremstå med en transparent skærm, med mulighed for indkig til det liv der udspilles bag facaderne. Inderfacaden kan være med brystninger, glas og persienner og den nederste del af facaden fremstår i glas med bærende søjler. Buen og Østerbrogade - et uddannelses- og vidensområde Det er hensigten, at facaden bygges op som en undermur med en ydre skalkonstruktion. Den yderste konstruktion skal have karakter af et stort gitter. Facaden skal bidrage til et bedre indeklima, ved give mulighed for at lukke af for lys og varme, når det er hensigtsmæssigt. På denne måde vil behovet for køling af bygningen mindskes. Desuden skal der i facaden mod Østerbrogade indarbejdes støjdæmpende foranstaltninger i forhold til vejstøj, så det indendørs støjniveau kan overholdes. Illustration 3 - Visualisering af vinderprojektet vist om aftenen med lys og liv i universitetsbygningen 21

22 GR S G R BÍDUDLEJNING TERRASSER SOMMER FREDAGSBAR GR S BUSSLUSE L BEBANE ELEVATION PITCH CYKELPARKERING BOLDSPIL CAMPUS LOOP 5 2. NATURSTEN E 5NIVERSITETSPLADSEN REGNHAVE REGNHAVE BOLDSPIL BUSSTOP PARADIS BLELUND ASFALT INDGANG +5# GR G GR S R S KANTINETERRASSE NATURSTEN VARELEVERING CYKELPARKERING SPORTSFELT PÍ SENERE BYGGEGRUND AF 3$5 SPORTSFELT PÍ SENERE BYGGEGRUND AF 3$5 L SFAALT ASFALT UNDERF RING KISS RIDE Illustration 4 Eksepmpel fra vinderprojektet på hvordan Campuspladsen kan udformes og indrettes 2 VARELEVERING GR S Vinderprojektet er, i overensstemmelse med dommerkomiteens 2.5 bemærkninger, bearbejdet således muligheden for at aflæse CAMPUS LOOP livet inde i bygningen er forbedret. Solafskærmningen er endafsk RMENDE VOLD MOD PARKERING 3 videre indarbejdet i facaden, idet de trekantede elementer kan 3 vinkles, åbnes og lukkes afhængig af behovet for afskærmning. FORSKERPARK ETAPE ETAGER ATRIUM KLATREV G M FORSKERPARK ETAPE ETAGER CYKELSTI SPORTSFELT PÍ SENERE BYGGEGRUND AF FORSKERPARK PARKERING PÍ TERR N PLADSER Bebyggelsen skal fremstå med flade tage, uden synlige tekniske installationer, medmindre disse er en integreret del af bygningens arkitektoniske udtryk. ARMERET GR S Opholds- og friarealer FLEKSIBELT SPORTSFELT 5 CAM 4. Den store plads på vestsiden af universitetsbygningen skal ud3.5 formes som campusplads, med møblering og af materialer i høj kvalitet. Pladsen skal indrettes til ophold såvel som aktivitet, 10.5 med en belægning som en collage af forskellige materialer. For at udnytte den direkte nærhed til Kolding Å, giver lokalplanen 10 mulighed for at etablere et sidde- og trappeanlæg med direkte adgang fra pladsen til åen, dog således, at anlægget holder sig 9.5 inden for den eksisterende åbrink. SIDDEPLATEAUE Ud over campuspladsen skal friarealerne bidrage til at give området et grønt præg. En del af friarealerne skal beplantes med græs, bede, buske og træer og de øvrige skal befæstes som f.eks. parkeringspladser. Træer skal plantes som enkeltstående træer eller mindre grupper og i det grønne bælte mod Østerbrogade skal der plantes skærmende beplantning bestående af sølvpopler. CYKE S

23 Lokalplan / Beskyttelse af beplantning Eksisterende træer langs Kolding Å skal bevares og integreres i den nye campusplads. Miljøvurdering Kolding Kommune har foretaget en screening af lokalplanens område, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009) 3, stk. 1, nr. 3 og 4, stk. 2. Screeningen findes som bilag B til lokalplanforslaget og viser, at lokalplanen har en påvirkning af natur, jordbund, vand og ressourcer. Påvirkningen er afhængig af hvordan lokalplanen realiseres. Lokalplanen imødegår de eventuelle påvirkninger, og det er vurderet, at lokalplanen ikke skal miljøvurderes. Miljøforhold Buen og Østerbrogade - et uddannelses- og vidensområde Jordforurening Inden for lokalplanområdet er der tre steder kortlagt jordforurening på vidensniveau 2. To af stederne er forurenet med tungmetaller (arsen, chrom, kobber) og et sted forurenet med tunge olieforbindelser. Forureningen stammer dels fra træimprægnering og dels fra remisseaktiviteter. Ejendommen er registreret som lettere forurenet (områdeklassificering) og det kan ikke udelukkes, at andre dele af ejendommen er forurenet, da kun en del af ejendommen er undersøgt. Da ejendommen er kortlagt for jordforurening, skal der søges tilladelse efter jordforureningslovens 8 (ændret arealanvendelse). Det kan blive aktuelt at fjerne forurening inden bebyggelse samt sikring mod kontakt med forurenet jord. Lavenergibebyggelse Som et bidrag til udviklingen af bæredygtige byer ønsker Kolding Kommune at udlægge lokalplanområdet til lavenergibebyggelse, energiklasse 1. Energirammen for klasse 1 er sat til ( /A) kwh/m2 pr. år, hvor A er det opvarmede etageareal. Energirammen omfatter det samlede behov for tilført energi til opvarmning, ventilation, køling og varmt brugsvand. En energiramme i denne størrelsesorden kan nås ved eksempelvis ekstra isoleringstykkelse i vægge, brug af højisolerende ruder, optimal udnyttelse af solindfald, energieffektiv ventilation og brug af materialer med en høj varmekapacitet indendørs, der kan opsamle og fordele varmen over alle døgnets timer. 23

Lokalplan 0036-31. Ved Buen og Østerbrogade. - et center- og uddannelsesområde

Lokalplan 0036-31. Ved Buen og Østerbrogade. - et center- og uddannelsesområde 0036-31 Lokalplan 0036-31 Østerbrogade Buen Ågade Skamlingvejen Ved Buen og Østerbrogade - et center- og uddannelsesområde 11. september 2006 Indhold Indledning 2 Lokalplanområdets beliggenhed 2 Baggrund

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 128 For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold...................... 2.. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge Lokalplan nr. 10.07 Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge fra den 23. juli til den 19. september 2014. Plan Juli 2014 Baggrund Lokalplanens indhold Borgerinddragelse Kommuneplan 2013-2025 Eksisterende

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej.

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Lokalplan GL 80.2 For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og formål side 2 Lokalplanens område side 2 Lokalplanens indhold side

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD LOKALPLAN 05-046 KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD REDEGØRELSE Lokalplanens formål Lokalplanen skal åbne mulighed for, at den vestlige del af lokalplanområdet kan anvendes til kursuscenter

Læs mere

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.23 Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....3

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

Lokalplan 35. Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk SUNDEVED KOMMUNE. Kommuneplanområde nr. 7.07. E

Lokalplan 35. Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk SUNDEVED KOMMUNE. Kommuneplanområde nr. 7.07. E Lokalplan 35 Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk Kommuneplanområde nr. 7.07. E Udarbejdet i januar 2004 af Priebe Rådgivende ingeniørfirma og Sundeved kommune - Teknisk Forvaltning Indholdsfortegnelse

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 01.11.04 Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget Vedtaget: 11.03.2003 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning Albertslund Kommune Lokalplan nr.13.5 for Falck Securitas ejendommene ved Roskildevej. Hvad er en lokalplan Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning samt

Læs mere

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ LOKALPLAN 156 for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000 GENTOFTE KIRKEGÅRD H.A.CLAUSENS VEJ WILH.SCHMIDTS VEJ ADOLPHSVEJ GENTOFTEGADE GENTOFTE SØ INDHOLDELSFORTEGNELSE

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 25. maj 2011 EMNE: Ændring af: - Rammeområde LB.07.BE.01 - Brørup By, og - rammeområde LB.07.BE.02 - Brøruphus

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse...3 Lokalplanens område og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3 Naturbeskyttelsesloven... 4 Forhold til anden planlægning... 4

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN 19 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 19 vedrører et ubebygget område nord for Klausdalsbrovej vest for Gammelgårdsvej og udlægger det til rækkehusbebyggelse på nær et mindre

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1-011 for området omkring Lindholm Brygge Den 26. april 2010 har byrådet vedtaget

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Lokalplan 0421-12. Ved Ambolten. - et idrætsområde

Lokalplan 0421-12. Ved Ambolten. - et idrætsområde Lokalplan 0421-12 Jernet Ambolten Terlings Alle 0421-12 Nøddebo Vonsildvej Essen Essen Ved Ambolten - et idrætsområde 12.december 2005 Indhold Indledning 3 Lokalplanområdets beliggenhed 3 Baggrund og formål

Læs mere

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 Sønderborg Kommune LOKALPLAN LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk I ndholdsfortegnelse [

Læs mere

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden planlægning...6 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Lokalplan 2009-2. Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG

Lokalplan 2009-2. Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG Lokalplan 2009-2 Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG Offentlighedsperiode Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt i 8 uger fra den: 17. februar - 14. april 2009 Indsigelser, ændringsforslag eller

Læs mere

LOKALPLAN NR. 0-568. for H. C. Andersens Hus og Lotzes Have

LOKALPLAN NR. 0-568. for H. C. Andersens Hus og Lotzes Have LOKALPLAN NR. 0-568 for H. C. Andersens Hus og Lotzes Have ODENSE KOMMUNE Miljø- og Teknikforvaltningen, Byplan- og Miljøafdelingen 2000 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 460 For et center- og erhvervsområde på Dokhavnen

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 460 For et center- og erhvervsområde på Dokhavnen Lokalplan 01-010-0008 Esbjerg, Indre By Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 460 For et center- og erhvervsområde på Dokhavnen december 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den

Læs mere

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup,

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADEBSLEV KOMMUNE ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR/14. Byplanvedtægt nr. 14 for et område øst for Starup«I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH Dato: 19. november 2013 Rebild Kommune (e-mail) Lokalplanforslag nr. 277 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 Aalborg Stiftsøvrighed har modtaget

Læs mere

Lokalplan 1018-15. Nord for Idyl i Dalby. - et haveboligområde

Lokalplan 1018-15. Nord for Idyl i Dalby. - et haveboligområde Lokalplan 1018-15 Skamlingvejen Idyl Nord for Idyl i Dalby - et haveboligområde 20. april 2009 1018-15 Indhold Indledning 3 Lokalplanområdets beliggenhed 3 Baggrund og formål 3 Bestemmelser 5 1 Formål

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere