Ejendoms- og Miljøudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejendoms- og Miljøudvalget"

Transkript

1 Ejendoms- og Miljøudvalget Forslag til fremgangsmåde/skabelon til identificering af kerneopgaver i budgettet Budgetområde 101: Lokalplanlægning, Natur og Miljø - Lokalplanlægningsdel

2 1. Lovgrundlag og frihedsgrader samt gældende serviceniveauer Lovgrundlag og kommunale frihedsgrader: En lokalplan er en detaljeret plan med bindende bestemmelser for et bestemt område i kommunen. Planerne udarbejdes efter bestemmelserne i planlovens kap. 6, mens rammerne for, hvad en lokalplan kan indeholde er fastlagt i samme lovs kap. 5. En lokalplan kan bl.a. fastlægge: hvordan lokalplanområdet må anvendes placering og omfang af bebyggelse, veje, friarealer m.m. materialevalg og udseende Lokalplanen regulerer udelukkende fremtidige forhold, og eksisterende lovlige forhold kan således fortsætte som hidtil. Udarbejdelse af lokalplaner sker i henhold til Lov om Planlægning. Loven sikrer, at Byrådet til enhver tid kan igangsætte udarbejdelse af nye lokalplaner og at Byrådet skal udarbejde en lokalplan som forudsætning for at gennemføre: større byggerier/nedrivninger, anlægsarbejder eller udstykninger ændring af et områdes anvendelse bevaring af et eksisterende område (eks. bevaringsværdige bygninger, kulturhistorisk miljø) væsentlige ændringer i øvrigt, som har betydning for borgerne Lokalplanen skal som udgangspunkt være i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser. Hvis dette ikke er tilfældet, skal der senest samtidig med vedtagelse af lokalplanen vedtages et kommuneplantillæg. Det er således fastlagt i Lov om planlægning: hvornår kommunen skal, hhv. kan lave lokalplan, hvordan processen skal forløbe i forhold til offentlig høring, tidsfrister m.v., hvad en lokalplan som minimum skal indeholde (mindstekrav), samt 2

3 hvad en lokalplan kan indeholde bestemmelser om Frihedsgraderne er i forhold til langt de fleste lokalplaner således begrænset af planlovens bestemmelser. Udover de lokalplaner kommunen skal lave, kan kommunen udarbejde lokalplaner, der f.eks. fastlægger bestemmelser om byggeri, bevaring m.v. i en konkret landsby eller regulerer et konkret emne, f.eks. skiltning eller arkitektur i et område. På nuværende tidspunkt er udarbejdelse af nye lokalplaner på dette område (bevarende lokalplanlægning) neddroslet af ressourcemæssige årsager. Inden for dette budgetområde varetages er der udover lokalplanlægning placeret drift af Helsingør Kommunes bygningsforbedringsudvalg 1, der tildeler støtte til restaurering af bevaringsværdige bygninger. I tilknytning hertil, er der som del af budgettet desuden opstillet mål for, at forvaltningen skal stå til rådighed med råd og vejledning til borgerne om fredede og bevaringsværdige huse. Bygningsforbedringsudvalget er nedsat efter 30 i Lov om byfornyelse og udvikling af byer. Nedsættelse af et Bygningsforbedringsudvalg til varetagelse af byrådets beføjelser i forhold til loven er ikke et lovkrav, men en mulighed for kommunen. Helsingør Kommune har dog gennem mange år benyttet sig af denne mulighed, da det er en synlig og populær måde, at sikre bygningsarv og arkitektoniske værdier i kommunen. Af den udbetalte støtte refunderes 50 % af staten. Området indgår i anlægsbudgettet for perioden med 3,5 3,8 mio. kr. årligt, hvoraf halvdelen forudsættes refunderet fra staten, via den årlige rammebevilling fra Socialministeriet. Overordnet om serviceniveauer for de enkelte typer af ydelseskategorier: Overordnet set leveres følgende serviceydelser vedr. lokalplanlægning: 1. Bygherres bidrag til udarbejdelse af lokalplaner 2. Udarbejdelse af lovpligtige lokalplaner 3. Udarbejdelse af lokalplaner på kommunens initiativ 4. Nedsættelse af bygningsforbedringsudvalg 5. Vejledning til borgerne om fredede og bevaringsværdige huse. 1 Da denne opgave er genoptaget i budget 2011 efter at have været bortfaldet i 2010, er der ikke pt. knyttet personale til løsning af opgaven og det er endnu uafklaret, hvor denne opgave organisatorisk placeres i kommunens nye struktur. 3

4 Omkring selve udarbejdelsen af lokalplaner har kommunen jfr. planlovens 13, stk. 3 mulighed for, at forlange, at en bygherre på et lokalplanpligtigt byggeri bidrager med tegninger, tekstudkast m.v. Denne mulighed udnyttes fuldt ud i dag. Byrådet har besluttet, at kommunen med nedsættelse af et nyt bygningsforbedringsudvalg fra 2011 overgår til en ordning, hvor kommunen kun stiller medarbejderressourcer til rådighed for den del af sekretariatsbetjeningen af udvalget, som kommunen jf. lovgivningen er forpligtet til, mens det øvrige sagsforberedende og opfølgende arbejde forudsættes udført af interesseorganisationen By & Land. 4

5 2. Handlemuligheder Variabelt serviceniveau /nej Muligheder for at målrette /regulere serviceniveauet Budget 2011, brutto i 1000 kr. Ring 1 Ring 2 Ring 3 1. Bygherres bidrag til udarbejdelse af lokalplaner Efter forvaltningens vurdering udnytter Helsingør Kommune allerede i dag planlovens mulighed for at lade bygherre bidrage til lokalplanudarbejdelse fuldt ud. Budget: Udarbejdelse af lovpligtige lokalplaner Nej Fastlagt i planlovens 13, samt i klagenævnspraksis og retskendelser. Budget: Udarbejdelse af lokalplaner på kommunens initiativ Det er kommunen selv, der afgør i hvilket omfang man ønsker at sikre arkitektur, kulturmiljøer, byrumskvaliteter m.v. og de kommunale politikker på disse områder gennem lokalplanlægning. Budget: 0 Da der af ressourcemæssige årsager p.t. kun udarbejdes et meget begrænset antal bevarende lokalplaner, vurderes det, at besparelsespotentialet på dette område er begrænset. Dette skal dog vurderes i forhold til, at de bevarende lokalplaner kan bidrage til at sikre de historiske, arkitektoniske og landskabsmæssige kvaliteter, som er et af Helsingør Kommunes særkender og som er en vigtig og identitetsbærende grundsten for kommunens vision

6 Variabelt serviceniveau /nej Muligheder for at målrette /regulere serviceniveauet Budget 2011, brutto i 1000 kr. Ring 1 Ring 2 Ring 3 4. Vejledning til borgerne om fredede og bevaringsværdige huse. Kommunen ophører med at stille viden om vedligehold, restaurering etc. af bevaringsværdige huse til rådighed for borgerne, uden at det indgår i konkret myndighedsbehandling. Budget: 0 På trods af, at effekten ikke umiddelbart er målbar, vurderes det, at kommunens indsats på området har positive effekter på to områder: 1. Kvaliteten af mange private byggeprojekter er blevet hævet i forhold til arkitektur og håndværksmæssig udførelse. 2. Potentielle konfliktsager i lokalplanlagte områder er blevet opdaget, før det har givet anledning til overtrædelse, håndhævelse m.v Driftsmidler Byfornyelse Nej Budget: En post på driftsbudgettet, der omhandler Byfornyelse/bygningsforbedring er ikke knyttet til drift af Bygningsforbedringsudvalget, da udvalgets støtteudbetaling har sit eget anlægsbudget. Budgettet dækker afdrag på tidligere optaget lånefinansiering af byfornyelsesstøtte. Det skal bemærkes, at kontoen ikke administreres af Teknisk Forvaltning. 6

7 Ejendoms- og Miljøudvalget Forslag til fremgangsmåde/skabelon til identificering af kerneopgaver i budgettet Budgetområde 101: Lokalplanlægning, Natur og Miljø Natur- og Miljødel

8 1. Lovgrundlag og frihedsgrader samt gældende serviceniveauer Lovgrundlag og kommunale frihedsgrader: Retsgrundlag Lovgrundlaget for budgetområde 101, som handler om Natur og Miljø tager udgangspunkt i følgende lovgrundlag: Miljøbeskyttelsesloven Naturbeskyttelsesloven Vandløbsloven Miljømålsloven Jordforureningsloven Vandforsyningsloven Råstofloven Miljøansvarsloven Lov om kemiske stoffer og produkter Lov om godkendelse af husdyrbrug Kystbeskyttelsesloven Kvalitetsstyringsloven Restaurationsloven Dertil alle bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger med hjemmel i ovennævnte love (ca. 500 i alt) Overordnet om serviceniveauer for de enkelte typer af ydelseskategorier: Løsningen af myndighedsopgaverne vedr.: Miljøbeskyttelse, naturbeskyttelse (herunder vand- og naturplaner), råstofindvinding, vandløb, jord- og grundvandsforurening, grundvandsbeskyttelse, skadedyr, vandforsyning, spildevandsforsyning, varmeforsyning, affald, kystbeskyttelse og alkoholbevillinger påhviler Teknisk Forvaltning, Miljø- og Naturafdelingen. Opgaverne vedrørende kommunens klimaindsats løses / koordineres tillige i Miljø- og Naturafdelingen. 2

9 Kommunernes løsning af disse opgaver er for en stor del omfattet af bindende aftaler mellem Kommunernes Landsforening og Miljøministeren, og alle landets kommuner skal hvert år adskillige gange indberette til de centrale myndigheder om disse aftaler er overholdt for så vidt angår både antal sager og den kvalitet sagerne er løst med. Teknisk Forvaltning, Miljø- og Naturafdelingen har til nu stort set været i stand til at løfte opgaverne i et omfang, så Kommunen ikke for alvor har været i konflikt med de aftaler KL og Miljøministeren har indgået. Kommunalreformen indebar, at en lang række opgaver overgik fra amterne til kommunerne. Det var primært indenfor naturbeskyttelse, råstofindvinding, jordforurening og grundvandsbeskyttelse / -udnyttelse kommunerne fik nye opgaver, men også på virksomhedsreguleringsområdet fik kommunerne de fleste af de opgaver som amterne hidtil havde løst. Samtidig blev kommunerne ved lov pålagt at udvikle, implementere og vedligeholde certificerede kvalitetsstyringssystemer (svarende til ISO 9001). I Helsingør Kommune blev det dengang beregnet, at den opgavemængde kommunen overtog svarede til mellem 6 og 7 hele årsværk, men vi fik kun tilført 5 årsværk, hvoraf det ene blev placeret i BPI. Miljø- og Naturafdelingen blev dog i slutningen af 2007 opnormeret med en fuldtidsstilling, til at løfte de nye opgaver vedr. grundvandskortlægning og grundvandsbeskyttelse. Denne stilling blev finansieret ved et gebyr på tilladelser til indvinding af grundvand. Miljø- og Naturafdelingen blev ved udgangen af 2009 tillige tilført et årsværk til at løfte klimakommuneopgaven. Denne opnormering er efter Byrådets beslutning finansieret på konto 822, skattefinansieret. Siden har forvaltningen, Miljø- og Naturafdelingen, i forbindelse med selskabsgørelsen af forsyningsområderne overtaget de myndighedsopgaver som Forsyning Helsingør jvf. lovgivningen ikke længere må løfte. Omfanget af disse opgaver svarer beregningsmæssigt til ca. 1,5 hele årsværk (affald, spildevand, vandforsyning og varme). Miljø- og Naturafdelingen løfter stort set udelukkende lovpligtige myndighedsopgaver, som ikke indenfor den nuværende lovgivningsramme vil kunne nedprioriteres. Den eneste måde hvorpå sagsområder reelt vil kunne nedprioriteres, vil være at forlænge behandlingstiden (ventetiden) på udvalgte sagsområder. Selve serviceydelserne vedrører konkret følgende områder. 1. Virksomhedstilsyn Miljø- og Natur ønsker at indgå i dialogbaseret og differentieret tilsyn, hvor det vil være muligt at drøfte virksomhedernes fremadrettede miljøarbejde. Mht. virksomheder og landbrug tilstræbes tilsynsindsatsen differentieret i forhold til, om der i lovens forstand er tale om miljønegative, - neutrale og positive virksomheder og under hensyntagen til at der er fare for mennesker natur, grundvand og luft. Tilsynsindsatsen planlægges således at den differentieres og under hensyn til, at der mindst tilses et antal virksomheder svarende til aftalen med KL. 3

10 2. Natur Kvaliteten af kommunens naturområder i form af biologisk mangfoldighed, landskabelig værdi og anvendelse til rekreative formål skal bevares og forbedres løbende. Det sikres ved overvågning og registrering af beskyttet natur, samt naturpleje på såvel kommunalt ejede som private naturarealer. Kommunens kyster og deres landskabelige værdi skal beskyttes og borgernes adgang sikres bl.a. ved en aktiv håndhævelse af retningslinier vedr. badebroer og bådebroer. Vandmiljøet og Natura 2000 områder i kommunen skal opfylde nationale mål om god økologisk tilstand og gunstig bevaringsstatus. Dette sikres ved udarbejdelse og målrettet implementering af de statslige vand- og naturplaner. Sikring af overholdelse af bestemmelserne i fredninger (Naturbeskyttelsesloven). Sikring af nødvendig pleje af fredninger (Naturbeskyttelsesloven) og fortidsminder (Museumsloven) 3. Råstofindvinding Regulering af indvinding af råstoffer fra undergrunden så miljøet skades mindst muligt. Der føres et aktivt tilsyn med virksomheder som indvinder råstoffer fra undergrunden. 4. Badevandskvalitet Overvågning af badevandskvaliteten på udvalgte badestrande, samt informere borgere og samarbejdspartere. Alle prøver skal være udtaget og resultatet lægges på kommunens hjemmeside. Varslingssystemet skal være i drift. Udarbejdelse af badevandsprofiler for badestrandene i henhold til EU Badevandsdirektivet. 5. Jord- og grundvandsforurening Trusler mod arealanvendelse, jord og grundvand fra forurenede arealer kortlægges. Beskyttelsen af grundvand skal sikres. Styring og registrering af jord og jordflytninger fra forurenede arealer. 6. Vandløb Offentlige vandløb vedligeholdes som beskrevet i de enkelte vandløbsregulativer og under hensyntagen til naturværdierne. Offentlige rørlagte vandløbstrækninger gennemgås med henblik på evt. fritlægning eller omlægning af problemstrækninger. 7. Grundvandsbeskyttelse Sikring af grundvand af god kvalitet og tilstrækkelig kvantitet 8. Kystsikring Sikre kysten mod uønsket erosion. Sikring af overholdelse af lovgivningen vedr. bade- og bådebroer. 9. Skadedyrsbekæmpelse 4

11 Der foretages en indsats med bekæmpelse af rotter, således at rottebestanden ikke øges. Bekæmpelsen af mosegrise og herreløse katte foregår kun i det omfang, der er ressourcer til det. Og derudover kun hvor hurtig indgriben er påkrævet. 10. Myndighedsopgaver efter selskabsgørelsen af Forsyningsområdet De myndighedsopgaver, som ved udskillelsen af forsyningsenhederne er overdraget til forvaltningen, skal løses til mindst samme kvalitetsniveau som da Forsyning Helsingør løste dem. Opgaverne løses i samarbejde med Forsyning Helsingør, herunder registreres omfang og ressourceforbruget ved løsning af myndighedsopgaverne. Opgaverne indebærer bl.a. a) Myndighedsbehandling af sager inden for spildevandsområdet b) Myndighedsbehandling af sager inden for affaldsområdet c) Myndighedsbehandling af sager inden for vandforsyningsområdet d) Myndighedsbehandling af sager inden for fjernvarmeområdet 11. Klimakommune Helsingør Kommune har ved kontrakt med Danmarks Naturfredningsforening indgået aftale om at reducere virksomheden Helsingør Kommunes CO 2 udslip med 2 % pr. år frem til 2025, med 2007 som basisår. Aftalen indebærer tillige, at den opnåede reduktion år for år skal dokumenteres og offentliggøres, ligesom kommunens politik og handlingsplaner på området skal offentliggøres. Besparelsespotentiale Rammen på myndighedsområdet er skåret så langt ned det kan forsvares. Yderligere nedskæringer kan næppe undgå at indebære forringelser i de ydelser kommunen som myndighed har pligt til at yde. Der kan ikke peges på oplagte delområder eller delopgaver, som vil kunne bidrage til yderligere reduktioner i driftsrammen. Såfremt en reduktion i driftsrammen alligevel besluttes, foreslås det at den udmøntes som en procentuel reduktion for rammen, som udmøntes og fordeles af den driftsansvarlige enhed i Center for Teknik og Miljø. 5

12 2. Handlemuligheder Variabelt serviceniveau /nej Muligheder for at målrette /regulere serviceniveauet Budget 2011, brutto i 1000 kr. Ring 1 Ring 2 Ring Vedr. Myndighedsbehandling i henhold til den samlede miljølovgivning Nej Ringe Budget udgifter: Budget indtægter: Budget netto: Såfremt løsningen af de lovbundne opgaver påvirkes i negativ retning eksempelvis ved nedprioritering af udvalgte lov- eller sagsområder, må det forventes at kommunen vil blive afkrævet redegørelser for hvorfor de lov- og aftalebundne rammer på området ikke er overholdt. En sanktion vil i første omgang være at borgmesteren kaldes samtale med miljøministeren (set i tidligere tilfælde), og i næste omgang at Miljøministeriet sætter kommunen under administration og lader andre udføre de bundne opgaver for kommunens regning (ikke udmøntet tidligere, men udmeldt som sanktionsmulighed). 11. Klimakommunearbejdet Frivilligt for kommunerne Budget udgifter: Aktiviteterne er endnu ikke lovbundne, og dermed frivillige for kommunen. Den samlede indsats er selvfinansierende, og giver i de kommende år en betydeligt nettogevinst i den kommunale økonomi. Det vil derfor være økonomisk ufornuftigt 6

13 Variabelt serviceniveau /nej Muligheder for at målrette /regulere serviceniveauet Budget 2011, brutto i 1000 kr. Ring 1 Ring 2 Ring 3 at reducere på denne aktivitet 7

14 Ejendoms- og Miljøudvalget Forslag til fremgangsmåde/skabelon til identificering af kerneopgaver i budgettet Budgetområde 101: Lokalplanlægning, Natur og Miljø - Byggesagsbehandlingsdel

15 1. Lovgrundlag og frihedsgrader samt gældende serviceniveauer Lovgrundlag og kommunale frihedsgrader: Sagsbehandling efter byggelov, planlov og naturbeskyttelseslov. På budgetområde 101, Lokalplanlægning, Natur og Miljø, med underteksten Sagsbehandling efter byggelov, planlov og naturbeskyttelseslov, leveres ydelser i forhold til byggeloven, naturbeskyttelsesloven, planloven og tilknyttede love og bekendtgørelser. Der er tale om en opgavetype, som kommunen er forpligtet til at løse. Lovgivningen fastsætter en række helt specifikke forhold, som skal opfyldes, og som kommunen skal påse og i givet fald tage stilling til mulighed for dispensation. Alle afgørelser efter lovgivningen kan efterprøves hos ankemyndighed i forhold til retlige forhold, og visse sagsområder har fuld prøvelse hos ankemyndigheden. Overordnet om serviceniveauer for de enkelte typer af ydelseskategorier: Sagsbehandling efter byggelov, planlov og naturbeskyttelseslov. Borgerne har et lovmæssigt krav på, at henvendelser bliver behandlet. Det drejer sig om: 1. Behandling af ansøgninger og henvendelser i henhold til byggelov, planlov og naturbeskyttelseslov. 2. Behandling af naboklager i henhold til byggelov, planlov og naturbeskyttelseslov. 3. Borgerhenvendelse i forvaltningen relateret til ejendomsoplysninger Det fremgår ikke af lovgivningen på området, hvad minimumkravet til serviceniveauet er på sagsbehandlingen. Serviceniveauet kan udtrykkes i sagsbehandlingstid og gyldighed i afgørelserne. Lovgivningsmæssigt er der sagstyper, som har en fast sagsbehandlingstid. Eks. Anmeldelsessager (14 dage), aktindsigtssager (10 hverdage). 2

16 Politisk er der fastsat en generel målsætning om maksimal sagsbehandlingstid. Desuden er der foretaget en prioritering af, hvilke sager der skal have kortest sagsbehandlingstid, og hvilke der har længere sagsbehandlingstid. Sagsbehandlingstiden på anmeldelsessager, ejendomsoplysningsskemaer og klagesager til overordnede myndigheder i 2011 skal ligge på højst 2 uger. Sagsbehandlingstiden i 2011 skal ligge på 8 16 uger på erhvervssager samt nye boligbyggerier. Sagsbehandlingstiden i 2011 skal på øvrige sager ligge på uger. Politisk er der desuden fastsat en målsætning om, hvor høj en omgørelsesprocent der kan accepteres hos klageinstansen. Vi har en politisk målsætning om medhold i mindst 80 % af vore klagesager. 3

17 2. Handlemuligheder Variabelt serviceniveau /nej Muligheder for at målrette /regulere serviceniveauet Budget 2011, brutto i 1000 kr. Ring 1 Ring 2 Ring 3 1. Ansøgninger/henvendelser i henhold til byggelov, planlov og naturbeskyttelseslov. Ydelsen skal leveres Sagsbehandlingstid kan reduceres Budget: 0 Indholdsmæssig vil der ikke kunne ændres på serviceniveauet. En reducering af ressourcen til området vil medføre en forlænget sagsbehandlingstid med deraf følgende serviceforringelser Naboklager i henhold til byggelov, planlov og naturbeskyttelseslov. Ydelsen skal leveres Sagsbehandlingstid kan reduceres 3. Borgerhenvendelse i forvaltningen Budget: 0 Indholdsmæssig vil der ikke kunne ændres på serviceniveauet, men en reducering af ressourcen til området vil medføre en forlænget sagsbehandlingstid med deraf følgende serviceforringelser Ventetid Budget: Borgerne har krav på at se ejendomsoplysninger ved personlig henvendelse (få aktindsigt i egen sag og andres sager indenfor forvaltningslovens regler). Indholdsmæssigt vil der ikke kunne ændres 4

18 Variabelt serviceniveau /nej Muligheder for at målrette /regulere serviceniveauet Budget 2011, brutto i 1000 kr. Ring 1 Ring 2 Ring 3 på serviceniveauet, men en reducering af ressourcen til området vil medføre en forlænget ventetid for borgerne. En indscanning af arkivet vil kunne medføre færre borgerhenvendelser, idet arkivet vil blive tilgængeligt elektronisk på nettet. 5

19 Teknisk Udvalg Forslag til fremgangsmåde/skabelon til identificering af kerneopgaver i budgettet Budgetområde 204 Park- og Vejområdet Park- og vejdel Revideret 13. januar 2011

20 1. Lovgrundlag og frihedsgrader samt gældende serviceniveauer Lovgrundlag og kommunale frihedsgrader: Området reguleres bl.a. af følgende love: Lov om Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje Vinterregulativet Vejloven Bekendtgørelser for offentlige veje og private fællesveje Hegnsloven Kystbeskyttelsesloven Skovloven Naturbeskyttelsesloven Miljøbeskyttelsesloven Vandløbsloven Diverse Fredningsbestemmelser Forvaltningsloven Overordnet om serviceniveauer for de enkelte typer af ydelseskategorier: Ydelserne for Park og Vej (med Virksomheden Park og Vej som største leverandør) spænder over følgende: Trafik og Infrastruktur: 1. Vejvedligeholdelse (herunder ukrudtsbekæmpelse, skilte, striber og vejudstyr, beplantning og græsslåning) 2. Broer og Bygværker 3. Vejbelysning (herunder elforsyning og signalanlæg) 4. Renhold af veje, pladser og grønne områder 5. Vejafvanding 6. Snerydning og glatførebekæmpelse Revideret den

21 Park og Natur: 7. Vedligeholdelse af Marienlyst Slot og andre intensivt plejede parkanlæg 8. Skove og naturområder 9. Redningstjenesten (i samarbejde med tilstødende kommuner) 10. Kolonihaver 11. Kystsikring 12. Offentlige toiletter 13. Strandrensning Derudover leveres serviceydelser relateret til Parkering som sikrer, at det begrænsede antal parkeringspladser der er til rådighed på steder og tider, hvor mange mennesker ønsker at gøre brug af dem, skal udnyttes optimalt. Parkeringsservice sikrer, at der ikke parkeres andre steder, på anden måde eller i længere tidsrum, end det er tilladt. Derved fremmes trafiksikkerhed, fremkommelighed og tilgængelighed. Driften af Parkeringsservice, herunder de leverede serviceydelser skal dækkes af indtægterne fra parkeringsafgifter. Under hensyntagen til de årlige variationer er der ikke indtægtskrav til virksomheden. Derfor er den ikke medtaget i oversigten. Variabiliteten i ydelsesomfanget varierer på ydelsestyperne i øvrigt, afhængig af hvor stort indholdet er af følgende kategorier: Kategori 1: Lovbundne ydelser, krav og kriterier er obligatoriske for Park og Vejs myndighedsudøvelse og igangsætning af vedligeholdelses- og anlægsprojekter. I relation til Park og Vej foreskriver lovene især krav til sikkerhed og fremkommelighed ofte med Politiet som anden myndighed men derudover varetages ydelser, der f.eks. udspringer af fredningsbestemmelserne og regler for pleje af naboskel. Desuden omfatter kategorien ydelser der er kontraktbundne i Kategori 2: Nødvendige ydelser udspringer af lokalpolitiske krav og ønsker f.eks. krav til vedligeholdelse af stier og fortove. renholdningsambitioner, ønsker om strandrensning i sommersæsonen, plejeniveau på parker og grønne områder etc. I dialog med den politiske ledelse kan ambitionsniveauet justeres op og ned fra periode til periode. Dette har de seneste år været tilfældet for påføring af slidlag på veje og stier. Men derudover kan områder som renhold, vedligeholdelse af grønne områder og strandrensning underkastes subjektive kriterier for, hvad der er godt nok. På kort sigt anses variabiliteten i ydelsesniveau for rimelig stor men mange af områderne vil være stærkt synlige og dermed på længere sigt påkalde sig borgernes utilfredshed. Nødvendige ydelser omfatter ligeledes aktiviteter som totaløkonomisk vurderes som billigste løsning. Eksempelvis vil en reduktion i vintervedligeholdelsen eller visse dele af vejvedligeholdelsen forøge antallet af trafik- og faldulykker med stigende sundheds- og socialudgifter til følge. Revideret den

22 Kategori 3: Ønskværdige ydelser: Nogle ydelser udspringer af f.eks. økonomiske motiver, hvor ledelsen af Park og Vej anlægger en række vurderinger af, hvor længe et reduceret vedligeholdelsesniveau kan praktiseres, uden at aktivernes værdi forsvinder. Dette gælder f.eks. vedligeholdelse af veje og pladser, hvor vejkapitalen forsøges beskyttet for stor erosion, som vil koste mangefold at bringe op på niveau igen. Som eksempler kan nævnes udskiftning af lyssignaler, vedligeholdelse af belysning og skiltning o.l. Det er nemt at udsætte tidspunktet for en renovering, eller at investere i mindre CO2-udledning etc. men der kan komme en tid, hvor et meget lavt ambitionsniveau i flere perioder hævner sig og udløser et uoverkommeligt stort investeringsbehov. Et overslag på andelen af Park og Vejs budgetter på de 3 kategorier kan anslås som følger: Trafik & Infrastruktur Park & Natur Kategori 1: 27 % 37 % Kategori 2: 68 % 55 % Kategori 3: 5 % 7 % Variabilitetsmulighederne er størst i kategori 3 og mindst i kategori 1 ~ faldende fra 100 % over 50 % til 0 %. Denne antagelse gælder kun fra år til år. Set over en længere årrække vil en række af ydelserne i kategori 3 rykke op i kategori 2, fordi en længere undladelse formentlig vil påkalde sig borgernes og/eller politiets opmærksomhed og fokus ~ og blive vurderet som ikke acceptabel. Park og Vejs årlige Mål- og resultatkrav prioriterer årets målsætninger, og traditionelt indgår opgaver fra alle 3 kategorier af ydelser. Revideret den

23 2. Handlemuligheder Variabelt serviceniveau /nej Muligheder for at målrette /regulere serviceniveauet Budget 2011, brutto i 1000 kr. Ring 1 Ring 2 Ring 3 1. Vejvedligeholdelse (herunder ukrudtsbekæmpelse, skilte, striber og vejudstyr, beplantning og græsslåning) Indsatsen doseres ofte i forhold til krav om sikkerhed og fremkommelighed og efter politiets anvisninger. Andre aktiviteter er baseret på æstetiske principper, som støtter dele af kommunens visioner. Budget: Området er det budgetmæssige største indenfor Park og Vej, og traditionelt er asfaltering og pleje af veje og cykelstier den største enkeltpost. Posten har varieret stærkt fra år til år, fordi det på kort sigt er nemt at udskyde pålægning af nye slidlag. Der er strenge regler for opsætning og pleje af skilte og striber, mens beplantning og græsslåning næsten ikke er lov- eller vedtægtsreguleret. Næsten hele området er stærkt sæsonpræget i de 5 vintermåneder sker der kun ganske lidt. Renovering af sti-broen i Espergærde koster ca. 2 5 mio. kr. i 2011 (Ring 2) Broer og Bygværker Vedligeholdelsen varierer over broernes levetid. Plejeaktiviteten varieres primært efter sikkerhed - sekundært efter æstetik. Budget: 328 Nogle år sker der ingenting på området., Vejbelysning (herunder elforsyning og signalanlæg) Sikkerhed og i øvrigt politiets anvisninger er den største initiator på området Budget rammestyret: Budget ikke rammestyret: Revideret den

24 Variabelt serviceniveau /nej Muligheder for at målrette /regulere serviceniveauet Budget 2011, brutto i 1000 kr. Ring 1 Ring 2 Ring 3 Området præges af de 2 største leverandører: Elforsyningen og DONG. Når disse ny- eller omlægger, så følger vi dem tit i hælene for at skabe den største synergi. Vedligeholdelse af signalanlæg er en del af området, hvortil kommer en stor mængde af abonnementer og betaling af elektricitet (ikke rammestyret) 4. Renhold af veje, pladser og grønne områder Opfattelsen af, hvad der er rent og ryddeligt er meget subjektiv og alle har en mening. Park og Vej reagerer på borgeres og politikeres input til at finde en passende frekvens og kutyme Budget udgifter: Kravene til ryddeligheden i City fra morgen til sen nat er ret udtalte. VPV starter tidligt i City, inden butikkerne får varer og borgerne går på arbejde. Området kan være stærkt påvirket af nye anlæg (f.eks. Axeltorv), som stiller særlige krav til renholdelse. Området er ressourcekrævende er i princippet meget variabelt men i praksis er det nok ét af de sværeste områder at beskære. Affaldsafgiften udgør ca. 1,3 mio. kr Vejafvanding Området kan opdeles i sugning af vejbrønde og reparation og vedligeholdelse. samt vejafvandingsbidrag. Budget: Forbruget i 2010 er sammensat af: Vejafvandingsbidrag: 1,3 mio. kr., Slamsugning 1,3 mio. kr. og reparation af vejbrønde 1 mio. kr. er budgetteret under Revideret den

25 Variabelt serviceniveau /nej Muligheder for at målrette /regulere serviceniveauet Budget 2011, brutto i 1000 kr. Ring 1 Ring 2 Ring 3 punkt 1: Vejvedligeholdelse Der er vejbrønde i Helsingør Kommune. De skal ikke alle suges årligt men mange af dem skal suges flere gange årligt. Området er budgetmæssigt under pres pga. stigende vandmængder og gamle kloaker. Hensynet til trafiksikkerhed og beskyttelse af byggeri sætter en grænse for, hvor lille aktiviteten kan blive. Dette er et af de områder, hvor et jævnt, sejt og stigende træk kan anbefales. 6. Snerydning og glatførebekæmpelse Vinterregulativet, som er godkendt af politiet og Byrådet, styrer aktiviteten på dette område. Regulativet fastlægger bl.a. vinterklasser, specifikationer og servicemål. Budget: Aktiviteten er defineret efter vejklasser, prioriterede trafikårer (stier, fortove, busholdepladser) og kritiske tidspunkter for rydning og saltning. Trafiksikkerheden dikterer en stor del af indsatsen. Det er farligt at rykke ud for sent, hvorfor der er investeret en del i varslingsudstyr samt GPS-rutestyring og saltdosering. Områdets forbrug varierer med snemængden og antal døgn med frost. Ligger i niveauet mio.kr Vedligeholdelse af Marienlyst Slot og andre intensivt plejede parkanlæg Der er udarbejdet årlige plejeplaner, som definerer typer af og frekvenser for indsatser Budget: Heraf udgør Marienlyst Slot ca. 1,1 mio. kr. Som supplement til plejeplanerne udarbejdes årligt planer for ændringer og Revideret den

Budget 2013. Bind 2 - bemærkninger

Budget 2013. Bind 2 - bemærkninger Budget 2013 Bind 2 - bemærkninger Indhold Drift 3 Teknik- og Miljøudvalget 3 Uddannelsesudvalget 20 Børn- og Familieudvalget 35 Erhverv- og Kulturudvalget 50 Økonomiudvalget 59 Omsorgsudvalget 72 Social-

Læs mere

KØBENHAVNS AGENDA 21, 2004-2007 - STATUS FOR MÅL OG AKTIVITETER PR. 1. JANUAR 2007

KØBENHAVNS AGENDA 21, 2004-2007 - STATUS FOR MÅL OG AKTIVITETER PR. 1. JANUAR 2007 KØBENHAVNS AGENDA 21, 2004-2007 - STATUS FOR MÅL OG AKTIVITETER PR. 1. JANUAR 2007 KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN MAJ 2007 Kontakt Københavns Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Center

Læs mere

Budgetoplæg 2011 Beredskabskatalog 2011-2014

Budgetoplæg 2011 Beredskabskatalog 2011-2014 Budgetoplæg 2011 Beredskabskatalog 2011-2014 Version, 9. juli 2010. 1 Forord Skive Kommunes økonomi er i lighed med landets andre kommuner under pres og set i lyset af udmeldingerne fra KL og regeringen

Læs mere

Handlingsplan for. Bæredygtig Udvikling 2010

Handlingsplan for. Bæredygtig Udvikling 2010 Handlingsplan for Bæredygtig Udvikling 2010 Vedtaget af Byrådet 25. november 2009 Fra Strategi til Handlingsplan Byrådet vedtog i marts 2009 en strategi for bæredygtig udvikling i Holbæk Kommune 2008-2011.

Læs mere

Teknik og Miljø 2011

Teknik og Miljø 2011 Teknik og Miljø 2011 2 Klimaplan 2011 Klimaplan for Slagelse Kommune Vedtaget af byrådet den 20. juni 2011 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 Forord 6 Indledning 8 Reduktion af CO 2 9 Klimatilpasning 11 Hovedspor,

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark GENTOFTE-PLAN 213 Titel: Gentofte-Plan 213 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 212 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Budgetoplæg 2015. Budgetseminar 28. august 2014. Beredskabskatalog Driftsudvidelsesforslag Anlægsforslag

Budgetoplæg 2015. Budgetseminar 28. august 2014. Beredskabskatalog Driftsudvidelsesforslag Anlægsforslag Budgetoplæg 2015 Budgetseminar 28. august 2014 Beredskabskatalog Driftsudvidelsesforslag Anlægsforslag 1 2 Beredskabsforslag budget 2015-2018 skattefinansierede område (hele 1.000 kr.) Udvalget for Teknik

Læs mere

Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi 1994-2002. med særligt henblik på evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed (2000)

Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi 1994-2002. med særligt henblik på evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed (2000) Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi 1994-2002 med særligt henblik på evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed (2000) Marts 2004 Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

REDEGØRELSE VEDRØRENDE LEASINGARRANGEMENTER

REDEGØRELSE VEDRØRENDE LEASINGARRANGEMENTER REDEGØRELSE VEDRØRENDE LEASINGARRANGEMENTER 5 6 Leasingarrangementer Redegørelse vedrørende leasingarrangementer Ifølge krav fra ministeriet skal bemærkningerne til budgettet indeholde en redegørelse om

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk GENTOFTE-PLAN 214 Titel: Gentofte-Plan 214 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 213 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 15 stk I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summerer til totalen.

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Protokol 03-12-2013 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Curt Købsted Paul Knudsen Christina Stenberg Lillie Dorete Dandanell Lene Kaspersen Liss Kramer Mikkelsen Søren Hoby Andersen

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Protokol 02-12-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Mette Schmidt Olsen Bodil Kornbek Henriette Breum Søren P. Rasmussen Simon Pihl Sørensen Henrik Bang Jens Timmermann deltog

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8480 KFU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 - Drift...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8480 KFU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 - Drift...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 14. august 2014 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4, Mødet starter kl. 15:00 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8480

Læs mere

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen Referat af mødet i Udvalget for Teknik og Miljø den 5. september 2011 kl. 14:00 i Arden Rådhus, Østergade 22, Arden - Mødelokale Skoven Peter Schrøder forlod mødet kl. 17.00 efter pkt. 180. Pkt. Tekst

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

Beretning 2012 Erhverv og Teknik

Beretning 2012 Erhverv og Teknik Beretning 2012 Erhverv og Teknik Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Byggesagsteam... 4 2.1 Opgaver... 4 2.2 Status for 2012... 4 2.3 Årets tendenser... 5 3. Ejendomsskatteteam...

Læs mere

GPS budget 2014, Godkendt af Byrådet 18. december 2013.

GPS budget 2014, Godkendt af Byrådet 18. december 2013. GPS budget 2014, Godkendt af Byrådet 18. december 2013. 1 INDHOLD Politikområde 01 - Demokrati... 3 Politikområde 02 - Personale... 9 Politikområde 03 - Økonomi... 13 Politikområde 04 Klima og energi...

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2013 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2013 Anlægsforslag Nr. A-101 LAG Favrskov Projekt- og administrationspulje Politikområde Nr.: 102 Navn: Borgerservice og administration Økonomiudvalget Det forslås, at Favrskov Kommune afsætter 300.000 kr. til administration

Læs mere

Fælleskommunalt samarbejde på Park og Vej området mellem Solrød og Greve Kommuner. Politisk beslutningsoplæg

Fælleskommunalt samarbejde på Park og Vej området mellem Solrød og Greve Kommuner. Politisk beslutningsoplæg Fælleskommunalt samarbejde på Park og Vej området mellem Solrød og Greve Kommuner Politisk beslutningsoplæg 9.november 2011 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og baggrund... 3 1.1 Perspektivering og potentiale...

Læs mere

Drift- og anlægsønsker til budget 2014

Drift- og anlægsønsker til budget 2014 Drift- og anlægsønsker til budget 1 Oversigt over ønskelisteforslag til budget (For at komme hen til et forslag, skal man trykke ctrl. og trykke på det ønskede forslag) Økonomiudvalget (1000. kr.) Nr.

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi. for 2015-2018

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi. for 2015-2018 SOLRØD KOMMUNE Mål og Økonomi for 2015-2018 Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Indholdsfortegnelse Borgmesterens

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Beretning 2011. Erhverv og Teknik

Beretning 2011. Erhverv og Teknik Beretning 2011 Erhverv og Teknik Indholdsfortegnelse Beretning 2011... 1 Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Byggesagsteam... 4 2.1 Opgaver... 4 2.2 Status for 2011... 5 2.3 Årets tendenser...

Læs mere

HOLMEGAARD KOMMUNE HOVEDSTRUKTUR 2000 KOMMUNEPLAN 2012 VÆKST TRYGHED

HOLMEGAARD KOMMUNE HOVEDSTRUKTUR 2000 KOMMUNEPLAN 2012 VÆKST TRYGHED HOLMEGAARD KOMMUNE 2000 KOMMUNEPLAN 2012 HOVEDSTRUKTUR TRYGHED VÆKST Vedtaget den 28. marts 2001 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord side 3 Teknisk område Børn og unge Fritid og kultur Trafik side 3 Behov for nye

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget Ydelseskatalog 2010

Teknik- og Miljøudvalget Ydelseskatalog 2010 Indholdsfortegnelse Ydelse: Ordinær drift...2 Aktivitet: Administrativ støttefunktion...2 Aktivitet: Driftsopgaver i Center for Anlæg og Udbud...4 Aktivitet: Driftsopgaver i Center for Bydesign...5 Aktivitet:

Læs mere

REGULERINGEN AF KOMMUNALE SOLCELLEANLÆG

REGULERINGEN AF KOMMUNALE SOLCELLEANLÆG NYHEDSMAGASIN FOR KOMMUNER NR. 04/2013 HORTEN YDER FULL-SERVICE JURIDISK RÅDGIVNING TIL KOMMUNER, OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER LUFTKORREKTION KRÆVER LOVHJEMMEL DEN NYE OFFENTLIGHEDSLOV OG LIDT OM

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere