Ejendoms- og Miljøudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejendoms- og Miljøudvalget"

Transkript

1 Ejendoms- og Miljøudvalget Forslag til fremgangsmåde/skabelon til identificering af kerneopgaver i budgettet Budgetområde 101: Lokalplanlægning, Natur og Miljø - Lokalplanlægningsdel

2 1. Lovgrundlag og frihedsgrader samt gældende serviceniveauer Lovgrundlag og kommunale frihedsgrader: En lokalplan er en detaljeret plan med bindende bestemmelser for et bestemt område i kommunen. Planerne udarbejdes efter bestemmelserne i planlovens kap. 6, mens rammerne for, hvad en lokalplan kan indeholde er fastlagt i samme lovs kap. 5. En lokalplan kan bl.a. fastlægge: hvordan lokalplanområdet må anvendes placering og omfang af bebyggelse, veje, friarealer m.m. materialevalg og udseende Lokalplanen regulerer udelukkende fremtidige forhold, og eksisterende lovlige forhold kan således fortsætte som hidtil. Udarbejdelse af lokalplaner sker i henhold til Lov om Planlægning. Loven sikrer, at Byrådet til enhver tid kan igangsætte udarbejdelse af nye lokalplaner og at Byrådet skal udarbejde en lokalplan som forudsætning for at gennemføre: større byggerier/nedrivninger, anlægsarbejder eller udstykninger ændring af et områdes anvendelse bevaring af et eksisterende område (eks. bevaringsværdige bygninger, kulturhistorisk miljø) væsentlige ændringer i øvrigt, som har betydning for borgerne Lokalplanen skal som udgangspunkt være i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser. Hvis dette ikke er tilfældet, skal der senest samtidig med vedtagelse af lokalplanen vedtages et kommuneplantillæg. Det er således fastlagt i Lov om planlægning: hvornår kommunen skal, hhv. kan lave lokalplan, hvordan processen skal forløbe i forhold til offentlig høring, tidsfrister m.v., hvad en lokalplan som minimum skal indeholde (mindstekrav), samt 2

3 hvad en lokalplan kan indeholde bestemmelser om Frihedsgraderne er i forhold til langt de fleste lokalplaner således begrænset af planlovens bestemmelser. Udover de lokalplaner kommunen skal lave, kan kommunen udarbejde lokalplaner, der f.eks. fastlægger bestemmelser om byggeri, bevaring m.v. i en konkret landsby eller regulerer et konkret emne, f.eks. skiltning eller arkitektur i et område. På nuværende tidspunkt er udarbejdelse af nye lokalplaner på dette område (bevarende lokalplanlægning) neddroslet af ressourcemæssige årsager. Inden for dette budgetområde varetages er der udover lokalplanlægning placeret drift af Helsingør Kommunes bygningsforbedringsudvalg 1, der tildeler støtte til restaurering af bevaringsværdige bygninger. I tilknytning hertil, er der som del af budgettet desuden opstillet mål for, at forvaltningen skal stå til rådighed med råd og vejledning til borgerne om fredede og bevaringsværdige huse. Bygningsforbedringsudvalget er nedsat efter 30 i Lov om byfornyelse og udvikling af byer. Nedsættelse af et Bygningsforbedringsudvalg til varetagelse af byrådets beføjelser i forhold til loven er ikke et lovkrav, men en mulighed for kommunen. Helsingør Kommune har dog gennem mange år benyttet sig af denne mulighed, da det er en synlig og populær måde, at sikre bygningsarv og arkitektoniske værdier i kommunen. Af den udbetalte støtte refunderes 50 % af staten. Området indgår i anlægsbudgettet for perioden med 3,5 3,8 mio. kr. årligt, hvoraf halvdelen forudsættes refunderet fra staten, via den årlige rammebevilling fra Socialministeriet. Overordnet om serviceniveauer for de enkelte typer af ydelseskategorier: Overordnet set leveres følgende serviceydelser vedr. lokalplanlægning: 1. Bygherres bidrag til udarbejdelse af lokalplaner 2. Udarbejdelse af lovpligtige lokalplaner 3. Udarbejdelse af lokalplaner på kommunens initiativ 4. Nedsættelse af bygningsforbedringsudvalg 5. Vejledning til borgerne om fredede og bevaringsværdige huse. 1 Da denne opgave er genoptaget i budget 2011 efter at have været bortfaldet i 2010, er der ikke pt. knyttet personale til løsning af opgaven og det er endnu uafklaret, hvor denne opgave organisatorisk placeres i kommunens nye struktur. 3

4 Omkring selve udarbejdelsen af lokalplaner har kommunen jfr. planlovens 13, stk. 3 mulighed for, at forlange, at en bygherre på et lokalplanpligtigt byggeri bidrager med tegninger, tekstudkast m.v. Denne mulighed udnyttes fuldt ud i dag. Byrådet har besluttet, at kommunen med nedsættelse af et nyt bygningsforbedringsudvalg fra 2011 overgår til en ordning, hvor kommunen kun stiller medarbejderressourcer til rådighed for den del af sekretariatsbetjeningen af udvalget, som kommunen jf. lovgivningen er forpligtet til, mens det øvrige sagsforberedende og opfølgende arbejde forudsættes udført af interesseorganisationen By & Land. 4

5 2. Handlemuligheder Variabelt serviceniveau /nej Muligheder for at målrette /regulere serviceniveauet Budget 2011, brutto i 1000 kr. Ring 1 Ring 2 Ring 3 1. Bygherres bidrag til udarbejdelse af lokalplaner Efter forvaltningens vurdering udnytter Helsingør Kommune allerede i dag planlovens mulighed for at lade bygherre bidrage til lokalplanudarbejdelse fuldt ud. Budget: Udarbejdelse af lovpligtige lokalplaner Nej Fastlagt i planlovens 13, samt i klagenævnspraksis og retskendelser. Budget: Udarbejdelse af lokalplaner på kommunens initiativ Det er kommunen selv, der afgør i hvilket omfang man ønsker at sikre arkitektur, kulturmiljøer, byrumskvaliteter m.v. og de kommunale politikker på disse områder gennem lokalplanlægning. Budget: 0 Da der af ressourcemæssige årsager p.t. kun udarbejdes et meget begrænset antal bevarende lokalplaner, vurderes det, at besparelsespotentialet på dette område er begrænset. Dette skal dog vurderes i forhold til, at de bevarende lokalplaner kan bidrage til at sikre de historiske, arkitektoniske og landskabsmæssige kvaliteter, som er et af Helsingør Kommunes særkender og som er en vigtig og identitetsbærende grundsten for kommunens vision

6 Variabelt serviceniveau /nej Muligheder for at målrette /regulere serviceniveauet Budget 2011, brutto i 1000 kr. Ring 1 Ring 2 Ring 3 4. Vejledning til borgerne om fredede og bevaringsværdige huse. Kommunen ophører med at stille viden om vedligehold, restaurering etc. af bevaringsværdige huse til rådighed for borgerne, uden at det indgår i konkret myndighedsbehandling. Budget: 0 På trods af, at effekten ikke umiddelbart er målbar, vurderes det, at kommunens indsats på området har positive effekter på to områder: 1. Kvaliteten af mange private byggeprojekter er blevet hævet i forhold til arkitektur og håndværksmæssig udførelse. 2. Potentielle konfliktsager i lokalplanlagte områder er blevet opdaget, før det har givet anledning til overtrædelse, håndhævelse m.v Driftsmidler Byfornyelse Nej Budget: En post på driftsbudgettet, der omhandler Byfornyelse/bygningsforbedring er ikke knyttet til drift af Bygningsforbedringsudvalget, da udvalgets støtteudbetaling har sit eget anlægsbudget. Budgettet dækker afdrag på tidligere optaget lånefinansiering af byfornyelsesstøtte. Det skal bemærkes, at kontoen ikke administreres af Teknisk Forvaltning. 6

7 Ejendoms- og Miljøudvalget Forslag til fremgangsmåde/skabelon til identificering af kerneopgaver i budgettet Budgetområde 101: Lokalplanlægning, Natur og Miljø Natur- og Miljødel

8 1. Lovgrundlag og frihedsgrader samt gældende serviceniveauer Lovgrundlag og kommunale frihedsgrader: Retsgrundlag Lovgrundlaget for budgetområde 101, som handler om Natur og Miljø tager udgangspunkt i følgende lovgrundlag: Miljøbeskyttelsesloven Naturbeskyttelsesloven Vandløbsloven Miljømålsloven Jordforureningsloven Vandforsyningsloven Råstofloven Miljøansvarsloven Lov om kemiske stoffer og produkter Lov om godkendelse af husdyrbrug Kystbeskyttelsesloven Kvalitetsstyringsloven Restaurationsloven Dertil alle bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger med hjemmel i ovennævnte love (ca. 500 i alt) Overordnet om serviceniveauer for de enkelte typer af ydelseskategorier: Løsningen af myndighedsopgaverne vedr.: Miljøbeskyttelse, naturbeskyttelse (herunder vand- og naturplaner), råstofindvinding, vandløb, jord- og grundvandsforurening, grundvandsbeskyttelse, skadedyr, vandforsyning, spildevandsforsyning, varmeforsyning, affald, kystbeskyttelse og alkoholbevillinger påhviler Teknisk Forvaltning, Miljø- og Naturafdelingen. Opgaverne vedrørende kommunens klimaindsats løses / koordineres tillige i Miljø- og Naturafdelingen. 2

9 Kommunernes løsning af disse opgaver er for en stor del omfattet af bindende aftaler mellem Kommunernes Landsforening og Miljøministeren, og alle landets kommuner skal hvert år adskillige gange indberette til de centrale myndigheder om disse aftaler er overholdt for så vidt angår både antal sager og den kvalitet sagerne er løst med. Teknisk Forvaltning, Miljø- og Naturafdelingen har til nu stort set været i stand til at løfte opgaverne i et omfang, så Kommunen ikke for alvor har været i konflikt med de aftaler KL og Miljøministeren har indgået. Kommunalreformen indebar, at en lang række opgaver overgik fra amterne til kommunerne. Det var primært indenfor naturbeskyttelse, råstofindvinding, jordforurening og grundvandsbeskyttelse / -udnyttelse kommunerne fik nye opgaver, men også på virksomhedsreguleringsområdet fik kommunerne de fleste af de opgaver som amterne hidtil havde løst. Samtidig blev kommunerne ved lov pålagt at udvikle, implementere og vedligeholde certificerede kvalitetsstyringssystemer (svarende til ISO 9001). I Helsingør Kommune blev det dengang beregnet, at den opgavemængde kommunen overtog svarede til mellem 6 og 7 hele årsværk, men vi fik kun tilført 5 årsværk, hvoraf det ene blev placeret i BPI. Miljø- og Naturafdelingen blev dog i slutningen af 2007 opnormeret med en fuldtidsstilling, til at løfte de nye opgaver vedr. grundvandskortlægning og grundvandsbeskyttelse. Denne stilling blev finansieret ved et gebyr på tilladelser til indvinding af grundvand. Miljø- og Naturafdelingen blev ved udgangen af 2009 tillige tilført et årsværk til at løfte klimakommuneopgaven. Denne opnormering er efter Byrådets beslutning finansieret på konto 822, skattefinansieret. Siden har forvaltningen, Miljø- og Naturafdelingen, i forbindelse med selskabsgørelsen af forsyningsområderne overtaget de myndighedsopgaver som Forsyning Helsingør jvf. lovgivningen ikke længere må løfte. Omfanget af disse opgaver svarer beregningsmæssigt til ca. 1,5 hele årsværk (affald, spildevand, vandforsyning og varme). Miljø- og Naturafdelingen løfter stort set udelukkende lovpligtige myndighedsopgaver, som ikke indenfor den nuværende lovgivningsramme vil kunne nedprioriteres. Den eneste måde hvorpå sagsområder reelt vil kunne nedprioriteres, vil være at forlænge behandlingstiden (ventetiden) på udvalgte sagsområder. Selve serviceydelserne vedrører konkret følgende områder. 1. Virksomhedstilsyn Miljø- og Natur ønsker at indgå i dialogbaseret og differentieret tilsyn, hvor det vil være muligt at drøfte virksomhedernes fremadrettede miljøarbejde. Mht. virksomheder og landbrug tilstræbes tilsynsindsatsen differentieret i forhold til, om der i lovens forstand er tale om miljønegative, - neutrale og positive virksomheder og under hensyntagen til at der er fare for mennesker natur, grundvand og luft. Tilsynsindsatsen planlægges således at den differentieres og under hensyn til, at der mindst tilses et antal virksomheder svarende til aftalen med KL. 3

10 2. Natur Kvaliteten af kommunens naturområder i form af biologisk mangfoldighed, landskabelig værdi og anvendelse til rekreative formål skal bevares og forbedres løbende. Det sikres ved overvågning og registrering af beskyttet natur, samt naturpleje på såvel kommunalt ejede som private naturarealer. Kommunens kyster og deres landskabelige værdi skal beskyttes og borgernes adgang sikres bl.a. ved en aktiv håndhævelse af retningslinier vedr. badebroer og bådebroer. Vandmiljøet og Natura 2000 områder i kommunen skal opfylde nationale mål om god økologisk tilstand og gunstig bevaringsstatus. Dette sikres ved udarbejdelse og målrettet implementering af de statslige vand- og naturplaner. Sikring af overholdelse af bestemmelserne i fredninger (Naturbeskyttelsesloven). Sikring af nødvendig pleje af fredninger (Naturbeskyttelsesloven) og fortidsminder (Museumsloven) 3. Råstofindvinding Regulering af indvinding af råstoffer fra undergrunden så miljøet skades mindst muligt. Der føres et aktivt tilsyn med virksomheder som indvinder råstoffer fra undergrunden. 4. Badevandskvalitet Overvågning af badevandskvaliteten på udvalgte badestrande, samt informere borgere og samarbejdspartere. Alle prøver skal være udtaget og resultatet lægges på kommunens hjemmeside. Varslingssystemet skal være i drift. Udarbejdelse af badevandsprofiler for badestrandene i henhold til EU Badevandsdirektivet. 5. Jord- og grundvandsforurening Trusler mod arealanvendelse, jord og grundvand fra forurenede arealer kortlægges. Beskyttelsen af grundvand skal sikres. Styring og registrering af jord og jordflytninger fra forurenede arealer. 6. Vandløb Offentlige vandløb vedligeholdes som beskrevet i de enkelte vandløbsregulativer og under hensyntagen til naturværdierne. Offentlige rørlagte vandløbstrækninger gennemgås med henblik på evt. fritlægning eller omlægning af problemstrækninger. 7. Grundvandsbeskyttelse Sikring af grundvand af god kvalitet og tilstrækkelig kvantitet 8. Kystsikring Sikre kysten mod uønsket erosion. Sikring af overholdelse af lovgivningen vedr. bade- og bådebroer. 9. Skadedyrsbekæmpelse 4

11 Der foretages en indsats med bekæmpelse af rotter, således at rottebestanden ikke øges. Bekæmpelsen af mosegrise og herreløse katte foregår kun i det omfang, der er ressourcer til det. Og derudover kun hvor hurtig indgriben er påkrævet. 10. Myndighedsopgaver efter selskabsgørelsen af Forsyningsområdet De myndighedsopgaver, som ved udskillelsen af forsyningsenhederne er overdraget til forvaltningen, skal løses til mindst samme kvalitetsniveau som da Forsyning Helsingør løste dem. Opgaverne løses i samarbejde med Forsyning Helsingør, herunder registreres omfang og ressourceforbruget ved løsning af myndighedsopgaverne. Opgaverne indebærer bl.a. a) Myndighedsbehandling af sager inden for spildevandsområdet b) Myndighedsbehandling af sager inden for affaldsområdet c) Myndighedsbehandling af sager inden for vandforsyningsområdet d) Myndighedsbehandling af sager inden for fjernvarmeområdet 11. Klimakommune Helsingør Kommune har ved kontrakt med Danmarks Naturfredningsforening indgået aftale om at reducere virksomheden Helsingør Kommunes CO 2 udslip med 2 % pr. år frem til 2025, med 2007 som basisår. Aftalen indebærer tillige, at den opnåede reduktion år for år skal dokumenteres og offentliggøres, ligesom kommunens politik og handlingsplaner på området skal offentliggøres. Besparelsespotentiale Rammen på myndighedsområdet er skåret så langt ned det kan forsvares. Yderligere nedskæringer kan næppe undgå at indebære forringelser i de ydelser kommunen som myndighed har pligt til at yde. Der kan ikke peges på oplagte delområder eller delopgaver, som vil kunne bidrage til yderligere reduktioner i driftsrammen. Såfremt en reduktion i driftsrammen alligevel besluttes, foreslås det at den udmøntes som en procentuel reduktion for rammen, som udmøntes og fordeles af den driftsansvarlige enhed i Center for Teknik og Miljø. 5

12 2. Handlemuligheder Variabelt serviceniveau /nej Muligheder for at målrette /regulere serviceniveauet Budget 2011, brutto i 1000 kr. Ring 1 Ring 2 Ring Vedr. Myndighedsbehandling i henhold til den samlede miljølovgivning Nej Ringe Budget udgifter: Budget indtægter: Budget netto: Såfremt løsningen af de lovbundne opgaver påvirkes i negativ retning eksempelvis ved nedprioritering af udvalgte lov- eller sagsområder, må det forventes at kommunen vil blive afkrævet redegørelser for hvorfor de lov- og aftalebundne rammer på området ikke er overholdt. En sanktion vil i første omgang være at borgmesteren kaldes samtale med miljøministeren (set i tidligere tilfælde), og i næste omgang at Miljøministeriet sætter kommunen under administration og lader andre udføre de bundne opgaver for kommunens regning (ikke udmøntet tidligere, men udmeldt som sanktionsmulighed). 11. Klimakommunearbejdet Frivilligt for kommunerne Budget udgifter: Aktiviteterne er endnu ikke lovbundne, og dermed frivillige for kommunen. Den samlede indsats er selvfinansierende, og giver i de kommende år en betydeligt nettogevinst i den kommunale økonomi. Det vil derfor være økonomisk ufornuftigt 6

13 Variabelt serviceniveau /nej Muligheder for at målrette /regulere serviceniveauet Budget 2011, brutto i 1000 kr. Ring 1 Ring 2 Ring 3 at reducere på denne aktivitet 7

14 Ejendoms- og Miljøudvalget Forslag til fremgangsmåde/skabelon til identificering af kerneopgaver i budgettet Budgetområde 101: Lokalplanlægning, Natur og Miljø - Byggesagsbehandlingsdel

15 1. Lovgrundlag og frihedsgrader samt gældende serviceniveauer Lovgrundlag og kommunale frihedsgrader: Sagsbehandling efter byggelov, planlov og naturbeskyttelseslov. På budgetområde 101, Lokalplanlægning, Natur og Miljø, med underteksten Sagsbehandling efter byggelov, planlov og naturbeskyttelseslov, leveres ydelser i forhold til byggeloven, naturbeskyttelsesloven, planloven og tilknyttede love og bekendtgørelser. Der er tale om en opgavetype, som kommunen er forpligtet til at løse. Lovgivningen fastsætter en række helt specifikke forhold, som skal opfyldes, og som kommunen skal påse og i givet fald tage stilling til mulighed for dispensation. Alle afgørelser efter lovgivningen kan efterprøves hos ankemyndighed i forhold til retlige forhold, og visse sagsområder har fuld prøvelse hos ankemyndigheden. Overordnet om serviceniveauer for de enkelte typer af ydelseskategorier: Sagsbehandling efter byggelov, planlov og naturbeskyttelseslov. Borgerne har et lovmæssigt krav på, at henvendelser bliver behandlet. Det drejer sig om: 1. Behandling af ansøgninger og henvendelser i henhold til byggelov, planlov og naturbeskyttelseslov. 2. Behandling af naboklager i henhold til byggelov, planlov og naturbeskyttelseslov. 3. Borgerhenvendelse i forvaltningen relateret til ejendomsoplysninger Det fremgår ikke af lovgivningen på området, hvad minimumkravet til serviceniveauet er på sagsbehandlingen. Serviceniveauet kan udtrykkes i sagsbehandlingstid og gyldighed i afgørelserne. Lovgivningsmæssigt er der sagstyper, som har en fast sagsbehandlingstid. Eks. Anmeldelsessager (14 dage), aktindsigtssager (10 hverdage). 2

16 Politisk er der fastsat en generel målsætning om maksimal sagsbehandlingstid. Desuden er der foretaget en prioritering af, hvilke sager der skal have kortest sagsbehandlingstid, og hvilke der har længere sagsbehandlingstid. Sagsbehandlingstiden på anmeldelsessager, ejendomsoplysningsskemaer og klagesager til overordnede myndigheder i 2011 skal ligge på højst 2 uger. Sagsbehandlingstiden i 2011 skal ligge på 8 16 uger på erhvervssager samt nye boligbyggerier. Sagsbehandlingstiden i 2011 skal på øvrige sager ligge på uger. Politisk er der desuden fastsat en målsætning om, hvor høj en omgørelsesprocent der kan accepteres hos klageinstansen. Vi har en politisk målsætning om medhold i mindst 80 % af vore klagesager. 3

17 2. Handlemuligheder Variabelt serviceniveau /nej Muligheder for at målrette /regulere serviceniveauet Budget 2011, brutto i 1000 kr. Ring 1 Ring 2 Ring 3 1. Ansøgninger/henvendelser i henhold til byggelov, planlov og naturbeskyttelseslov. Ydelsen skal leveres Sagsbehandlingstid kan reduceres Budget: 0 Indholdsmæssig vil der ikke kunne ændres på serviceniveauet. En reducering af ressourcen til området vil medføre en forlænget sagsbehandlingstid med deraf følgende serviceforringelser Naboklager i henhold til byggelov, planlov og naturbeskyttelseslov. Ydelsen skal leveres Sagsbehandlingstid kan reduceres 3. Borgerhenvendelse i forvaltningen Budget: 0 Indholdsmæssig vil der ikke kunne ændres på serviceniveauet, men en reducering af ressourcen til området vil medføre en forlænget sagsbehandlingstid med deraf følgende serviceforringelser Ventetid Budget: Borgerne har krav på at se ejendomsoplysninger ved personlig henvendelse (få aktindsigt i egen sag og andres sager indenfor forvaltningslovens regler). Indholdsmæssigt vil der ikke kunne ændres 4

18 Variabelt serviceniveau /nej Muligheder for at målrette /regulere serviceniveauet Budget 2011, brutto i 1000 kr. Ring 1 Ring 2 Ring 3 på serviceniveauet, men en reducering af ressourcen til området vil medføre en forlænget ventetid for borgerne. En indscanning af arkivet vil kunne medføre færre borgerhenvendelser, idet arkivet vil blive tilgængeligt elektronisk på nettet. 5

19 Teknisk Udvalg Forslag til fremgangsmåde/skabelon til identificering af kerneopgaver i budgettet Budgetområde 204 Park- og Vejområdet Park- og vejdel Revideret 13. januar 2011

20 1. Lovgrundlag og frihedsgrader samt gældende serviceniveauer Lovgrundlag og kommunale frihedsgrader: Området reguleres bl.a. af følgende love: Lov om Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje Vinterregulativet Vejloven Bekendtgørelser for offentlige veje og private fællesveje Hegnsloven Kystbeskyttelsesloven Skovloven Naturbeskyttelsesloven Miljøbeskyttelsesloven Vandløbsloven Diverse Fredningsbestemmelser Forvaltningsloven Overordnet om serviceniveauer for de enkelte typer af ydelseskategorier: Ydelserne for Park og Vej (med Virksomheden Park og Vej som største leverandør) spænder over følgende: Trafik og Infrastruktur: 1. Vejvedligeholdelse (herunder ukrudtsbekæmpelse, skilte, striber og vejudstyr, beplantning og græsslåning) 2. Broer og Bygværker 3. Vejbelysning (herunder elforsyning og signalanlæg) 4. Renhold af veje, pladser og grønne områder 5. Vejafvanding 6. Snerydning og glatførebekæmpelse Revideret den

21 Park og Natur: 7. Vedligeholdelse af Marienlyst Slot og andre intensivt plejede parkanlæg 8. Skove og naturområder 9. Redningstjenesten (i samarbejde med tilstødende kommuner) 10. Kolonihaver 11. Kystsikring 12. Offentlige toiletter 13. Strandrensning Derudover leveres serviceydelser relateret til Parkering som sikrer, at det begrænsede antal parkeringspladser der er til rådighed på steder og tider, hvor mange mennesker ønsker at gøre brug af dem, skal udnyttes optimalt. Parkeringsservice sikrer, at der ikke parkeres andre steder, på anden måde eller i længere tidsrum, end det er tilladt. Derved fremmes trafiksikkerhed, fremkommelighed og tilgængelighed. Driften af Parkeringsservice, herunder de leverede serviceydelser skal dækkes af indtægterne fra parkeringsafgifter. Under hensyntagen til de årlige variationer er der ikke indtægtskrav til virksomheden. Derfor er den ikke medtaget i oversigten. Variabiliteten i ydelsesomfanget varierer på ydelsestyperne i øvrigt, afhængig af hvor stort indholdet er af følgende kategorier: Kategori 1: Lovbundne ydelser, krav og kriterier er obligatoriske for Park og Vejs myndighedsudøvelse og igangsætning af vedligeholdelses- og anlægsprojekter. I relation til Park og Vej foreskriver lovene især krav til sikkerhed og fremkommelighed ofte med Politiet som anden myndighed men derudover varetages ydelser, der f.eks. udspringer af fredningsbestemmelserne og regler for pleje af naboskel. Desuden omfatter kategorien ydelser der er kontraktbundne i Kategori 2: Nødvendige ydelser udspringer af lokalpolitiske krav og ønsker f.eks. krav til vedligeholdelse af stier og fortove. renholdningsambitioner, ønsker om strandrensning i sommersæsonen, plejeniveau på parker og grønne områder etc. I dialog med den politiske ledelse kan ambitionsniveauet justeres op og ned fra periode til periode. Dette har de seneste år været tilfældet for påføring af slidlag på veje og stier. Men derudover kan områder som renhold, vedligeholdelse af grønne områder og strandrensning underkastes subjektive kriterier for, hvad der er godt nok. På kort sigt anses variabiliteten i ydelsesniveau for rimelig stor men mange af områderne vil være stærkt synlige og dermed på længere sigt påkalde sig borgernes utilfredshed. Nødvendige ydelser omfatter ligeledes aktiviteter som totaløkonomisk vurderes som billigste løsning. Eksempelvis vil en reduktion i vintervedligeholdelsen eller visse dele af vejvedligeholdelsen forøge antallet af trafik- og faldulykker med stigende sundheds- og socialudgifter til følge. Revideret den

22 Kategori 3: Ønskværdige ydelser: Nogle ydelser udspringer af f.eks. økonomiske motiver, hvor ledelsen af Park og Vej anlægger en række vurderinger af, hvor længe et reduceret vedligeholdelsesniveau kan praktiseres, uden at aktivernes værdi forsvinder. Dette gælder f.eks. vedligeholdelse af veje og pladser, hvor vejkapitalen forsøges beskyttet for stor erosion, som vil koste mangefold at bringe op på niveau igen. Som eksempler kan nævnes udskiftning af lyssignaler, vedligeholdelse af belysning og skiltning o.l. Det er nemt at udsætte tidspunktet for en renovering, eller at investere i mindre CO2-udledning etc. men der kan komme en tid, hvor et meget lavt ambitionsniveau i flere perioder hævner sig og udløser et uoverkommeligt stort investeringsbehov. Et overslag på andelen af Park og Vejs budgetter på de 3 kategorier kan anslås som følger: Trafik & Infrastruktur Park & Natur Kategori 1: 27 % 37 % Kategori 2: 68 % 55 % Kategori 3: 5 % 7 % Variabilitetsmulighederne er størst i kategori 3 og mindst i kategori 1 ~ faldende fra 100 % over 50 % til 0 %. Denne antagelse gælder kun fra år til år. Set over en længere årrække vil en række af ydelserne i kategori 3 rykke op i kategori 2, fordi en længere undladelse formentlig vil påkalde sig borgernes og/eller politiets opmærksomhed og fokus ~ og blive vurderet som ikke acceptabel. Park og Vejs årlige Mål- og resultatkrav prioriterer årets målsætninger, og traditionelt indgår opgaver fra alle 3 kategorier af ydelser. Revideret den

23 2. Handlemuligheder Variabelt serviceniveau /nej Muligheder for at målrette /regulere serviceniveauet Budget 2011, brutto i 1000 kr. Ring 1 Ring 2 Ring 3 1. Vejvedligeholdelse (herunder ukrudtsbekæmpelse, skilte, striber og vejudstyr, beplantning og græsslåning) Indsatsen doseres ofte i forhold til krav om sikkerhed og fremkommelighed og efter politiets anvisninger. Andre aktiviteter er baseret på æstetiske principper, som støtter dele af kommunens visioner. Budget: Området er det budgetmæssige største indenfor Park og Vej, og traditionelt er asfaltering og pleje af veje og cykelstier den største enkeltpost. Posten har varieret stærkt fra år til år, fordi det på kort sigt er nemt at udskyde pålægning af nye slidlag. Der er strenge regler for opsætning og pleje af skilte og striber, mens beplantning og græsslåning næsten ikke er lov- eller vedtægtsreguleret. Næsten hele området er stærkt sæsonpræget i de 5 vintermåneder sker der kun ganske lidt. Renovering af sti-broen i Espergærde koster ca. 2 5 mio. kr. i 2011 (Ring 2) Broer og Bygværker Vedligeholdelsen varierer over broernes levetid. Plejeaktiviteten varieres primært efter sikkerhed - sekundært efter æstetik. Budget: 328 Nogle år sker der ingenting på området., Vejbelysning (herunder elforsyning og signalanlæg) Sikkerhed og i øvrigt politiets anvisninger er den største initiator på området Budget rammestyret: Budget ikke rammestyret: Revideret den

24 Variabelt serviceniveau /nej Muligheder for at målrette /regulere serviceniveauet Budget 2011, brutto i 1000 kr. Ring 1 Ring 2 Ring 3 Området præges af de 2 største leverandører: Elforsyningen og DONG. Når disse ny- eller omlægger, så følger vi dem tit i hælene for at skabe den største synergi. Vedligeholdelse af signalanlæg er en del af området, hvortil kommer en stor mængde af abonnementer og betaling af elektricitet (ikke rammestyret) 4. Renhold af veje, pladser og grønne områder Opfattelsen af, hvad der er rent og ryddeligt er meget subjektiv og alle har en mening. Park og Vej reagerer på borgeres og politikeres input til at finde en passende frekvens og kutyme Budget udgifter: Kravene til ryddeligheden i City fra morgen til sen nat er ret udtalte. VPV starter tidligt i City, inden butikkerne får varer og borgerne går på arbejde. Området kan være stærkt påvirket af nye anlæg (f.eks. Axeltorv), som stiller særlige krav til renholdelse. Området er ressourcekrævende er i princippet meget variabelt men i praksis er det nok ét af de sværeste områder at beskære. Affaldsafgiften udgør ca. 1,3 mio. kr Vejafvanding Området kan opdeles i sugning af vejbrønde og reparation og vedligeholdelse. samt vejafvandingsbidrag. Budget: Forbruget i 2010 er sammensat af: Vejafvandingsbidrag: 1,3 mio. kr., Slamsugning 1,3 mio. kr. og reparation af vejbrønde 1 mio. kr. er budgetteret under Revideret den

25 Variabelt serviceniveau /nej Muligheder for at målrette /regulere serviceniveauet Budget 2011, brutto i 1000 kr. Ring 1 Ring 2 Ring 3 punkt 1: Vejvedligeholdelse Der er vejbrønde i Helsingør Kommune. De skal ikke alle suges årligt men mange af dem skal suges flere gange årligt. Området er budgetmæssigt under pres pga. stigende vandmængder og gamle kloaker. Hensynet til trafiksikkerhed og beskyttelse af byggeri sætter en grænse for, hvor lille aktiviteten kan blive. Dette er et af de områder, hvor et jævnt, sejt og stigende træk kan anbefales. 6. Snerydning og glatførebekæmpelse Vinterregulativet, som er godkendt af politiet og Byrådet, styrer aktiviteten på dette område. Regulativet fastlægger bl.a. vinterklasser, specifikationer og servicemål. Budget: Aktiviteten er defineret efter vejklasser, prioriterede trafikårer (stier, fortove, busholdepladser) og kritiske tidspunkter for rydning og saltning. Trafiksikkerheden dikterer en stor del af indsatsen. Det er farligt at rykke ud for sent, hvorfor der er investeret en del i varslingsudstyr samt GPS-rutestyring og saltdosering. Områdets forbrug varierer med snemængden og antal døgn med frost. Ligger i niveauet mio.kr Vedligeholdelse af Marienlyst Slot og andre intensivt plejede parkanlæg Der er udarbejdet årlige plejeplaner, som definerer typer af og frekvenser for indsatser Budget: Heraf udgør Marienlyst Slot ca. 1,1 mio. kr. Som supplement til plejeplanerne udarbejdes årligt planer for ændringer og Revideret den

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene Aftale mellem Byrådet og Randers Bibliotek 2008 Indhold 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen 5. Opfølgning på målene 6. Økonomi

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi Kulturarvsenheden Administrationsstrategi Gennem Museumsloven er kommuner og museum forpligtet til at samarbejde omkring plansags- arbejde, såsom kommuneplaner, lokalplaner, VVM-redegørelser, byggesager,

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Teknik- og miljøudvalg. Veje og forsyning

Teknik- og miljøudvalg. Veje og forsyning Området kan opdeles i: Jordforsyning Fælles funktioner (vejområdet) Kommunale veje Havne Kystbeskyttelse Veje og forsyning En yderligere beskrivelse findes under hver af disse områder. Budgetbemærkninger

Læs mere

Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016

Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016 Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016 Baggrund Handlingsplanen er udarbejdet efter bekendtgørelse nr. 696 af 26/06/2012 6 og bilag 1, om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Handlingsplanen skal

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: Acadre 10 16395 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S ( Vand og Affald ) o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Bilag 1: Tre modeller for sammenlægning af bibliotek og borgerservice

Bilag 1: Tre modeller for sammenlægning af bibliotek og borgerservice Bilag 1: Tre modeller for sammenlægning af bibliotek og borgerservice Med budgettet for 2014 er det besluttet at sammenlægge bibliotek og borgerservice i Ringsted Kommune. Sammenlægningen er planlagt til

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau

Læs mere

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr.NST-4400-00020 Ref. ancma Den 7. februar 2013 Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10610 - 30 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 2 Teknik, Miljø og Klimaudvalget Budgetområde Park og Vej Asfaltbelægning, vejmarkeringer og rabatter Veje, stier og pladser skal

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013

Miljøtilsynsplan 2013 Miljøtilsynsplan 2013 udarbejdet af Land, By og Kultur, 18. juli 2013 M i l j ø t i l s y n s p l a n 2 0 1 3 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Indledning... 3 2. Planens geografiske område...

Læs mere

Centrumpladsen Ringe. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Centrumpladsen Ringe. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 20 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Centrumpladsen Ringe Fagsekretariatet Teknik Andet Teknik og Miljø Funktion: 02.28.23 Fagudvalgs prioritering:

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 29 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Plan og kultur Indkøb, udbud og konkurrenceudsættelse Udbud af vandløbsvedligeholdelse

Læs mere

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Vedr. sag nr. 155 på Kommunalbestyrelsens møde d. 11. august 2015. Notat til Kommunalbestyrelsen vedr. justeringer af haltilskudsmodel i forbindelse

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr.NST-4400-00020 Ref. ancma Den 3. marts 2015 Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Nyhedsbrev Ændring af planloven op til 25 % almene boliger i nye lokalplanområder Folketinget vedtog den 26. februar 2015 ændringer i planloven, der giver kommunerne

Læs mere

Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune

Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune Gældende fra Indhold 1. Formål 2. Generelle bestemmelser 3. Drift og vedligehold 4. Adgang til idrætsfaciliteterne 5. Budget

Læs mere

Servicemål 2013 - vejledende (Brutto uger)

Servicemål 2013 - vejledende (Brutto uger) Bilag 1 til indstilling om revideret liste over er: A) Sagstyper der fremadrettet afrapporteres Teknik- og Miljøudvalget B) Sagstyper, der ikke længere måles på C) Sagstyper der alene indgår i TMFs styringsmodel

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Start for hold O: november 2013 Start for hold P: november 2014. jura uddan. For erfarne miljøsagsbehandlere og ledere. Miljø

Start for hold O: november 2013 Start for hold P: november 2014. jura uddan. For erfarne miljøsagsbehandlere og ledere. Miljø Start for hold O: november 2013 Start for hold P: november 2014 KL s Miljø jura uddan nelse For erfarne miljøsagsbehandlere og ledere KL s Miljø jura uddan nelse For erfarne miljøsagsbehandlere og ledere

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses.

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses. Dato 09.01.2014 Dok.nr. 2217-14 Sagsnr. 13/15214 Ref. AGSC Resumé af de indkomne bidrag til Forslag til lokalplan 05.10.L01 og Forslag til kommuneplantillæg 02 for museet ved Tirpitz samt udkast til Byrådets

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES ADVOKATFIRMA RÅDHUSPLADSEN 3 DK-8000 AARHUS C TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 14 11 HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED

Læs mere

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet.

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet. Procedure 5.5.4 procedure vedr. ansvarsfordeling 1) Formål 2) Baggrund, anvendelse og gyldighed 3) Ansvar 4) Fremgangsmåde 4.01) Oganisationsdiagram 4.02) Byrådets opgaver 4.03) Økonomiudvalgets opgaver

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Ikast Brande Kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål og anvendelsesområde

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 8 Omstilling og effektivisering Område: Indsatsområde: Plan og kultur Strukturtilpasning Emne: Besparelse på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb kun i 2014 Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg:

Læs mere

Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen

Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen Anmeldelsen Ikke til skade for miljøet Bilag 1 og 2 er udtømmende Bilag 2, pkt. 14: Ændringer eller udvidelser af anlæg

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Flytning af råstofopgave fra kommuner til regioner

Flytning af råstofopgave fra kommuner til regioner Flytning af råstofopgave fra kommuner til regioner overdragelse og fremtidigt samarbejde 20. og 21. maj 2014 Natur- og miljøkonference Odense Disposition Baggrund Resultat af forhandlinger Clean cut 1.juli

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m.

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. Antenner og master - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. 2012 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har i en fælles udmelding med KL i 2009 opfordret

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS

Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS G æ l d e n d e f r a 1. J u l i 2010 Indholdsfortegnelse Generelt om programmet

Læs mere

januar 2010 Af Jacob Brandt

januar 2010 Af Jacob Brandt januar 2010 Af Jacob Brandt A F FA L D S G E B Y R E R EFTER DEN REVIDEREDE AFFALDSBEKENDTGØRELSE Med den nye affaldsbekendtgørelse er der indført en mere detaljeret regulering af de kommunale affaldsgebyrer,

Læs mere

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Dato: Sagsbehandler J.nr. 30. april 2014 JOSKA Internt dokument Indhold Lovgrundlag Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2015 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Silkeborg Kommunes forsyningsvirksomheder mv.

Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Silkeborg Kommunes forsyningsvirksomheder mv. 28. februar 2011 Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Kommunes forsyningsvirksomheder mv. I Kommunes budget for 2011 er der afsat 1 mio. kr. til undersøgelse af muligheden for eventuelt

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N Biblioteksloven 1. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter,

Læs mere

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Referat Klima- og Miljøudvalget Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Svend-Erik Jakobsen (SEJ)

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 5. februar 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN På finanslovforslaget for 2002 lægger regeringen op til væsentlige nedskæringer på

Læs mere

Udkast til. Drifts- og samarbejdsaftale

Udkast til. Drifts- og samarbejdsaftale Djursland for fuld Damp Udkast til Drifts- og samarbejdsaftale Kulturafdelingen Journalnr.:08-24631 1. Samarbejdets parter. Som led i samarbejdet mellem: Foreningen Djursland for fuld Damp, Allingåbro

Læs mere

Din indgang til teknik- og miljøforvaltningen

Din indgang til teknik- og miljøforvaltningen Din indgang til teknik- og miljøforvaltningen Byens Udvikling samler trådene i alle de udviklingsprojekter, der sammen tegner udviklingen af København som by. Fx klimaplaner, indspil til kommuneplan, lokalplaner,

Læs mere

Budgetønsker på baggrund af Folkeoplysningsudvalget seminar maj 2011

Budgetønsker på baggrund af Folkeoplysningsudvalget seminar maj 2011 Budgetønsker på baggrund af Folkeoplysningsudvalget seminar maj 2011 Følgende budgetønsker sendes videre til KFU: 1. Weekendåbent på flere skoler... 2 2. Elektronisk adgangskontrol på skoler mv... 3 Indførelse

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015.

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015. Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015. Tilstede: Torben (51), Henrik (65), Klaus (79), Ole (7), Connie (41), Dan (75) og (67) 1. VALG AF REFERANT (67) er referent til mødet. 2. GODKENDELSE

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. november 2013 for Aarhus Kommune i forlængelse af Kommuneplan 2013. Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Slettebjerggård Overordnet planlægning Den udbudte storparcel indgår i et nyt planlagt boligområde med både

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Gældende fra 01 12 2012 Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Foruden efterfølgende regler gældende

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Krav og kvalitet. - i bygningsfornyelsen

Krav og kvalitet. - i bygningsfornyelsen Krav og kvalitet - i bygningsfornyelsen 1 Kolofon Sammenfatningen er udarbejdet af: sbs rådgivning a/s Fotos: sbs og BvB Layout: sbs rådgivning a/s ISBN: Elektronisk: 987-87-754-6435-7 Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

34.787 2.398 2.398 2.398

34.787 2.398 2.398 2.398 Kultur og Fritid: 1.000 kr. 1. Rådighedsramme 2. Svendborg Ny Idrætscenter 2.982 2.398 2.398 2.398 31.805 34.787 2.398 2.398 2.398 + = udgift, - = indtægt 1. Rådighedsramme - generel vedligehold og nyanlæg

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K e-mail: vd@vd.dk Dato: 7. oktober 2012 Jeres sagsnr.: 11/16746 og 11/17630 Med brev af 6. september 2012 har I fremsendt udkast til afgørelse og anmodet

Læs mere

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014 Oversigt effektiviseringsforslag Plan og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag budget 2014 Effektiviseringsforslag (1.000 kr. ) Nr. Forslag 201 4 1 Borgerinddragelse Digitalisering ifm. Lokal og kommuneplaner

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere