Ejendoms- og Miljøudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejendoms- og Miljøudvalget"

Transkript

1 Ejendoms- og Miljøudvalget Forslag til fremgangsmåde/skabelon til identificering af kerneopgaver i budgettet Budgetområde 101: Lokalplanlægning, Natur og Miljø - Lokalplanlægningsdel

2 1. Lovgrundlag og frihedsgrader samt gældende serviceniveauer Lovgrundlag og kommunale frihedsgrader: En lokalplan er en detaljeret plan med bindende bestemmelser for et bestemt område i kommunen. Planerne udarbejdes efter bestemmelserne i planlovens kap. 6, mens rammerne for, hvad en lokalplan kan indeholde er fastlagt i samme lovs kap. 5. En lokalplan kan bl.a. fastlægge: hvordan lokalplanområdet må anvendes placering og omfang af bebyggelse, veje, friarealer m.m. materialevalg og udseende Lokalplanen regulerer udelukkende fremtidige forhold, og eksisterende lovlige forhold kan således fortsætte som hidtil. Udarbejdelse af lokalplaner sker i henhold til Lov om Planlægning. Loven sikrer, at Byrådet til enhver tid kan igangsætte udarbejdelse af nye lokalplaner og at Byrådet skal udarbejde en lokalplan som forudsætning for at gennemføre: større byggerier/nedrivninger, anlægsarbejder eller udstykninger ændring af et områdes anvendelse bevaring af et eksisterende område (eks. bevaringsværdige bygninger, kulturhistorisk miljø) væsentlige ændringer i øvrigt, som har betydning for borgerne Lokalplanen skal som udgangspunkt være i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser. Hvis dette ikke er tilfældet, skal der senest samtidig med vedtagelse af lokalplanen vedtages et kommuneplantillæg. Det er således fastlagt i Lov om planlægning: hvornår kommunen skal, hhv. kan lave lokalplan, hvordan processen skal forløbe i forhold til offentlig høring, tidsfrister m.v., hvad en lokalplan som minimum skal indeholde (mindstekrav), samt 2

3 hvad en lokalplan kan indeholde bestemmelser om Frihedsgraderne er i forhold til langt de fleste lokalplaner således begrænset af planlovens bestemmelser. Udover de lokalplaner kommunen skal lave, kan kommunen udarbejde lokalplaner, der f.eks. fastlægger bestemmelser om byggeri, bevaring m.v. i en konkret landsby eller regulerer et konkret emne, f.eks. skiltning eller arkitektur i et område. På nuværende tidspunkt er udarbejdelse af nye lokalplaner på dette område (bevarende lokalplanlægning) neddroslet af ressourcemæssige årsager. Inden for dette budgetområde varetages er der udover lokalplanlægning placeret drift af Helsingør Kommunes bygningsforbedringsudvalg 1, der tildeler støtte til restaurering af bevaringsværdige bygninger. I tilknytning hertil, er der som del af budgettet desuden opstillet mål for, at forvaltningen skal stå til rådighed med råd og vejledning til borgerne om fredede og bevaringsværdige huse. Bygningsforbedringsudvalget er nedsat efter 30 i Lov om byfornyelse og udvikling af byer. Nedsættelse af et Bygningsforbedringsudvalg til varetagelse af byrådets beføjelser i forhold til loven er ikke et lovkrav, men en mulighed for kommunen. Helsingør Kommune har dog gennem mange år benyttet sig af denne mulighed, da det er en synlig og populær måde, at sikre bygningsarv og arkitektoniske værdier i kommunen. Af den udbetalte støtte refunderes 50 % af staten. Området indgår i anlægsbudgettet for perioden med 3,5 3,8 mio. kr. årligt, hvoraf halvdelen forudsættes refunderet fra staten, via den årlige rammebevilling fra Socialministeriet. Overordnet om serviceniveauer for de enkelte typer af ydelseskategorier: Overordnet set leveres følgende serviceydelser vedr. lokalplanlægning: 1. Bygherres bidrag til udarbejdelse af lokalplaner 2. Udarbejdelse af lovpligtige lokalplaner 3. Udarbejdelse af lokalplaner på kommunens initiativ 4. Nedsættelse af bygningsforbedringsudvalg 5. Vejledning til borgerne om fredede og bevaringsværdige huse. 1 Da denne opgave er genoptaget i budget 2011 efter at have været bortfaldet i 2010, er der ikke pt. knyttet personale til løsning af opgaven og det er endnu uafklaret, hvor denne opgave organisatorisk placeres i kommunens nye struktur. 3

4 Omkring selve udarbejdelsen af lokalplaner har kommunen jfr. planlovens 13, stk. 3 mulighed for, at forlange, at en bygherre på et lokalplanpligtigt byggeri bidrager med tegninger, tekstudkast m.v. Denne mulighed udnyttes fuldt ud i dag. Byrådet har besluttet, at kommunen med nedsættelse af et nyt bygningsforbedringsudvalg fra 2011 overgår til en ordning, hvor kommunen kun stiller medarbejderressourcer til rådighed for den del af sekretariatsbetjeningen af udvalget, som kommunen jf. lovgivningen er forpligtet til, mens det øvrige sagsforberedende og opfølgende arbejde forudsættes udført af interesseorganisationen By & Land. 4

5 2. Handlemuligheder Variabelt serviceniveau /nej Muligheder for at målrette /regulere serviceniveauet Budget 2011, brutto i 1000 kr. Ring 1 Ring 2 Ring 3 1. Bygherres bidrag til udarbejdelse af lokalplaner Efter forvaltningens vurdering udnytter Helsingør Kommune allerede i dag planlovens mulighed for at lade bygherre bidrage til lokalplanudarbejdelse fuldt ud. Budget: Udarbejdelse af lovpligtige lokalplaner Nej Fastlagt i planlovens 13, samt i klagenævnspraksis og retskendelser. Budget: Udarbejdelse af lokalplaner på kommunens initiativ Det er kommunen selv, der afgør i hvilket omfang man ønsker at sikre arkitektur, kulturmiljøer, byrumskvaliteter m.v. og de kommunale politikker på disse områder gennem lokalplanlægning. Budget: 0 Da der af ressourcemæssige årsager p.t. kun udarbejdes et meget begrænset antal bevarende lokalplaner, vurderes det, at besparelsespotentialet på dette område er begrænset. Dette skal dog vurderes i forhold til, at de bevarende lokalplaner kan bidrage til at sikre de historiske, arkitektoniske og landskabsmæssige kvaliteter, som er et af Helsingør Kommunes særkender og som er en vigtig og identitetsbærende grundsten for kommunens vision

6 Variabelt serviceniveau /nej Muligheder for at målrette /regulere serviceniveauet Budget 2011, brutto i 1000 kr. Ring 1 Ring 2 Ring 3 4. Vejledning til borgerne om fredede og bevaringsværdige huse. Kommunen ophører med at stille viden om vedligehold, restaurering etc. af bevaringsværdige huse til rådighed for borgerne, uden at det indgår i konkret myndighedsbehandling. Budget: 0 På trods af, at effekten ikke umiddelbart er målbar, vurderes det, at kommunens indsats på området har positive effekter på to områder: 1. Kvaliteten af mange private byggeprojekter er blevet hævet i forhold til arkitektur og håndværksmæssig udførelse. 2. Potentielle konfliktsager i lokalplanlagte områder er blevet opdaget, før det har givet anledning til overtrædelse, håndhævelse m.v Driftsmidler Byfornyelse Nej Budget: En post på driftsbudgettet, der omhandler Byfornyelse/bygningsforbedring er ikke knyttet til drift af Bygningsforbedringsudvalget, da udvalgets støtteudbetaling har sit eget anlægsbudget. Budgettet dækker afdrag på tidligere optaget lånefinansiering af byfornyelsesstøtte. Det skal bemærkes, at kontoen ikke administreres af Teknisk Forvaltning. 6

7 Ejendoms- og Miljøudvalget Forslag til fremgangsmåde/skabelon til identificering af kerneopgaver i budgettet Budgetområde 101: Lokalplanlægning, Natur og Miljø Natur- og Miljødel

8 1. Lovgrundlag og frihedsgrader samt gældende serviceniveauer Lovgrundlag og kommunale frihedsgrader: Retsgrundlag Lovgrundlaget for budgetområde 101, som handler om Natur og Miljø tager udgangspunkt i følgende lovgrundlag: Miljøbeskyttelsesloven Naturbeskyttelsesloven Vandløbsloven Miljømålsloven Jordforureningsloven Vandforsyningsloven Råstofloven Miljøansvarsloven Lov om kemiske stoffer og produkter Lov om godkendelse af husdyrbrug Kystbeskyttelsesloven Kvalitetsstyringsloven Restaurationsloven Dertil alle bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger med hjemmel i ovennævnte love (ca. 500 i alt) Overordnet om serviceniveauer for de enkelte typer af ydelseskategorier: Løsningen af myndighedsopgaverne vedr.: Miljøbeskyttelse, naturbeskyttelse (herunder vand- og naturplaner), råstofindvinding, vandløb, jord- og grundvandsforurening, grundvandsbeskyttelse, skadedyr, vandforsyning, spildevandsforsyning, varmeforsyning, affald, kystbeskyttelse og alkoholbevillinger påhviler Teknisk Forvaltning, Miljø- og Naturafdelingen. Opgaverne vedrørende kommunens klimaindsats løses / koordineres tillige i Miljø- og Naturafdelingen. 2

9 Kommunernes løsning af disse opgaver er for en stor del omfattet af bindende aftaler mellem Kommunernes Landsforening og Miljøministeren, og alle landets kommuner skal hvert år adskillige gange indberette til de centrale myndigheder om disse aftaler er overholdt for så vidt angår både antal sager og den kvalitet sagerne er løst med. Teknisk Forvaltning, Miljø- og Naturafdelingen har til nu stort set været i stand til at løfte opgaverne i et omfang, så Kommunen ikke for alvor har været i konflikt med de aftaler KL og Miljøministeren har indgået. Kommunalreformen indebar, at en lang række opgaver overgik fra amterne til kommunerne. Det var primært indenfor naturbeskyttelse, råstofindvinding, jordforurening og grundvandsbeskyttelse / -udnyttelse kommunerne fik nye opgaver, men også på virksomhedsreguleringsområdet fik kommunerne de fleste af de opgaver som amterne hidtil havde løst. Samtidig blev kommunerne ved lov pålagt at udvikle, implementere og vedligeholde certificerede kvalitetsstyringssystemer (svarende til ISO 9001). I Helsingør Kommune blev det dengang beregnet, at den opgavemængde kommunen overtog svarede til mellem 6 og 7 hele årsværk, men vi fik kun tilført 5 årsværk, hvoraf det ene blev placeret i BPI. Miljø- og Naturafdelingen blev dog i slutningen af 2007 opnormeret med en fuldtidsstilling, til at løfte de nye opgaver vedr. grundvandskortlægning og grundvandsbeskyttelse. Denne stilling blev finansieret ved et gebyr på tilladelser til indvinding af grundvand. Miljø- og Naturafdelingen blev ved udgangen af 2009 tillige tilført et årsværk til at løfte klimakommuneopgaven. Denne opnormering er efter Byrådets beslutning finansieret på konto 822, skattefinansieret. Siden har forvaltningen, Miljø- og Naturafdelingen, i forbindelse med selskabsgørelsen af forsyningsområderne overtaget de myndighedsopgaver som Forsyning Helsingør jvf. lovgivningen ikke længere må løfte. Omfanget af disse opgaver svarer beregningsmæssigt til ca. 1,5 hele årsværk (affald, spildevand, vandforsyning og varme). Miljø- og Naturafdelingen løfter stort set udelukkende lovpligtige myndighedsopgaver, som ikke indenfor den nuværende lovgivningsramme vil kunne nedprioriteres. Den eneste måde hvorpå sagsområder reelt vil kunne nedprioriteres, vil være at forlænge behandlingstiden (ventetiden) på udvalgte sagsområder. Selve serviceydelserne vedrører konkret følgende områder. 1. Virksomhedstilsyn Miljø- og Natur ønsker at indgå i dialogbaseret og differentieret tilsyn, hvor det vil være muligt at drøfte virksomhedernes fremadrettede miljøarbejde. Mht. virksomheder og landbrug tilstræbes tilsynsindsatsen differentieret i forhold til, om der i lovens forstand er tale om miljønegative, - neutrale og positive virksomheder og under hensyntagen til at der er fare for mennesker natur, grundvand og luft. Tilsynsindsatsen planlægges således at den differentieres og under hensyn til, at der mindst tilses et antal virksomheder svarende til aftalen med KL. 3

10 2. Natur Kvaliteten af kommunens naturområder i form af biologisk mangfoldighed, landskabelig værdi og anvendelse til rekreative formål skal bevares og forbedres løbende. Det sikres ved overvågning og registrering af beskyttet natur, samt naturpleje på såvel kommunalt ejede som private naturarealer. Kommunens kyster og deres landskabelige værdi skal beskyttes og borgernes adgang sikres bl.a. ved en aktiv håndhævelse af retningslinier vedr. badebroer og bådebroer. Vandmiljøet og Natura 2000 områder i kommunen skal opfylde nationale mål om god økologisk tilstand og gunstig bevaringsstatus. Dette sikres ved udarbejdelse og målrettet implementering af de statslige vand- og naturplaner. Sikring af overholdelse af bestemmelserne i fredninger (Naturbeskyttelsesloven). Sikring af nødvendig pleje af fredninger (Naturbeskyttelsesloven) og fortidsminder (Museumsloven) 3. Råstofindvinding Regulering af indvinding af råstoffer fra undergrunden så miljøet skades mindst muligt. Der føres et aktivt tilsyn med virksomheder som indvinder råstoffer fra undergrunden. 4. Badevandskvalitet Overvågning af badevandskvaliteten på udvalgte badestrande, samt informere borgere og samarbejdspartere. Alle prøver skal være udtaget og resultatet lægges på kommunens hjemmeside. Varslingssystemet skal være i drift. Udarbejdelse af badevandsprofiler for badestrandene i henhold til EU Badevandsdirektivet. 5. Jord- og grundvandsforurening Trusler mod arealanvendelse, jord og grundvand fra forurenede arealer kortlægges. Beskyttelsen af grundvand skal sikres. Styring og registrering af jord og jordflytninger fra forurenede arealer. 6. Vandløb Offentlige vandløb vedligeholdes som beskrevet i de enkelte vandløbsregulativer og under hensyntagen til naturværdierne. Offentlige rørlagte vandløbstrækninger gennemgås med henblik på evt. fritlægning eller omlægning af problemstrækninger. 7. Grundvandsbeskyttelse Sikring af grundvand af god kvalitet og tilstrækkelig kvantitet 8. Kystsikring Sikre kysten mod uønsket erosion. Sikring af overholdelse af lovgivningen vedr. bade- og bådebroer. 9. Skadedyrsbekæmpelse 4

11 Der foretages en indsats med bekæmpelse af rotter, således at rottebestanden ikke øges. Bekæmpelsen af mosegrise og herreløse katte foregår kun i det omfang, der er ressourcer til det. Og derudover kun hvor hurtig indgriben er påkrævet. 10. Myndighedsopgaver efter selskabsgørelsen af Forsyningsområdet De myndighedsopgaver, som ved udskillelsen af forsyningsenhederne er overdraget til forvaltningen, skal løses til mindst samme kvalitetsniveau som da Forsyning Helsingør løste dem. Opgaverne løses i samarbejde med Forsyning Helsingør, herunder registreres omfang og ressourceforbruget ved løsning af myndighedsopgaverne. Opgaverne indebærer bl.a. a) Myndighedsbehandling af sager inden for spildevandsområdet b) Myndighedsbehandling af sager inden for affaldsområdet c) Myndighedsbehandling af sager inden for vandforsyningsområdet d) Myndighedsbehandling af sager inden for fjernvarmeområdet 11. Klimakommune Helsingør Kommune har ved kontrakt med Danmarks Naturfredningsforening indgået aftale om at reducere virksomheden Helsingør Kommunes CO 2 udslip med 2 % pr. år frem til 2025, med 2007 som basisår. Aftalen indebærer tillige, at den opnåede reduktion år for år skal dokumenteres og offentliggøres, ligesom kommunens politik og handlingsplaner på området skal offentliggøres. Besparelsespotentiale Rammen på myndighedsområdet er skåret så langt ned det kan forsvares. Yderligere nedskæringer kan næppe undgå at indebære forringelser i de ydelser kommunen som myndighed har pligt til at yde. Der kan ikke peges på oplagte delområder eller delopgaver, som vil kunne bidrage til yderligere reduktioner i driftsrammen. Såfremt en reduktion i driftsrammen alligevel besluttes, foreslås det at den udmøntes som en procentuel reduktion for rammen, som udmøntes og fordeles af den driftsansvarlige enhed i Center for Teknik og Miljø. 5

12 2. Handlemuligheder Variabelt serviceniveau /nej Muligheder for at målrette /regulere serviceniveauet Budget 2011, brutto i 1000 kr. Ring 1 Ring 2 Ring Vedr. Myndighedsbehandling i henhold til den samlede miljølovgivning Nej Ringe Budget udgifter: Budget indtægter: Budget netto: Såfremt løsningen af de lovbundne opgaver påvirkes i negativ retning eksempelvis ved nedprioritering af udvalgte lov- eller sagsområder, må det forventes at kommunen vil blive afkrævet redegørelser for hvorfor de lov- og aftalebundne rammer på området ikke er overholdt. En sanktion vil i første omgang være at borgmesteren kaldes samtale med miljøministeren (set i tidligere tilfælde), og i næste omgang at Miljøministeriet sætter kommunen under administration og lader andre udføre de bundne opgaver for kommunens regning (ikke udmøntet tidligere, men udmeldt som sanktionsmulighed). 11. Klimakommunearbejdet Frivilligt for kommunerne Budget udgifter: Aktiviteterne er endnu ikke lovbundne, og dermed frivillige for kommunen. Den samlede indsats er selvfinansierende, og giver i de kommende år en betydeligt nettogevinst i den kommunale økonomi. Det vil derfor være økonomisk ufornuftigt 6

13 Variabelt serviceniveau /nej Muligheder for at målrette /regulere serviceniveauet Budget 2011, brutto i 1000 kr. Ring 1 Ring 2 Ring 3 at reducere på denne aktivitet 7

14 Ejendoms- og Miljøudvalget Forslag til fremgangsmåde/skabelon til identificering af kerneopgaver i budgettet Budgetområde 101: Lokalplanlægning, Natur og Miljø - Byggesagsbehandlingsdel

15 1. Lovgrundlag og frihedsgrader samt gældende serviceniveauer Lovgrundlag og kommunale frihedsgrader: Sagsbehandling efter byggelov, planlov og naturbeskyttelseslov. På budgetområde 101, Lokalplanlægning, Natur og Miljø, med underteksten Sagsbehandling efter byggelov, planlov og naturbeskyttelseslov, leveres ydelser i forhold til byggeloven, naturbeskyttelsesloven, planloven og tilknyttede love og bekendtgørelser. Der er tale om en opgavetype, som kommunen er forpligtet til at løse. Lovgivningen fastsætter en række helt specifikke forhold, som skal opfyldes, og som kommunen skal påse og i givet fald tage stilling til mulighed for dispensation. Alle afgørelser efter lovgivningen kan efterprøves hos ankemyndighed i forhold til retlige forhold, og visse sagsområder har fuld prøvelse hos ankemyndigheden. Overordnet om serviceniveauer for de enkelte typer af ydelseskategorier: Sagsbehandling efter byggelov, planlov og naturbeskyttelseslov. Borgerne har et lovmæssigt krav på, at henvendelser bliver behandlet. Det drejer sig om: 1. Behandling af ansøgninger og henvendelser i henhold til byggelov, planlov og naturbeskyttelseslov. 2. Behandling af naboklager i henhold til byggelov, planlov og naturbeskyttelseslov. 3. Borgerhenvendelse i forvaltningen relateret til ejendomsoplysninger Det fremgår ikke af lovgivningen på området, hvad minimumkravet til serviceniveauet er på sagsbehandlingen. Serviceniveauet kan udtrykkes i sagsbehandlingstid og gyldighed i afgørelserne. Lovgivningsmæssigt er der sagstyper, som har en fast sagsbehandlingstid. Eks. Anmeldelsessager (14 dage), aktindsigtssager (10 hverdage). 2

16 Politisk er der fastsat en generel målsætning om maksimal sagsbehandlingstid. Desuden er der foretaget en prioritering af, hvilke sager der skal have kortest sagsbehandlingstid, og hvilke der har længere sagsbehandlingstid. Sagsbehandlingstiden på anmeldelsessager, ejendomsoplysningsskemaer og klagesager til overordnede myndigheder i 2011 skal ligge på højst 2 uger. Sagsbehandlingstiden i 2011 skal ligge på 8 16 uger på erhvervssager samt nye boligbyggerier. Sagsbehandlingstiden i 2011 skal på øvrige sager ligge på uger. Politisk er der desuden fastsat en målsætning om, hvor høj en omgørelsesprocent der kan accepteres hos klageinstansen. Vi har en politisk målsætning om medhold i mindst 80 % af vore klagesager. 3

17 2. Handlemuligheder Variabelt serviceniveau /nej Muligheder for at målrette /regulere serviceniveauet Budget 2011, brutto i 1000 kr. Ring 1 Ring 2 Ring 3 1. Ansøgninger/henvendelser i henhold til byggelov, planlov og naturbeskyttelseslov. Ydelsen skal leveres Sagsbehandlingstid kan reduceres Budget: 0 Indholdsmæssig vil der ikke kunne ændres på serviceniveauet. En reducering af ressourcen til området vil medføre en forlænget sagsbehandlingstid med deraf følgende serviceforringelser Naboklager i henhold til byggelov, planlov og naturbeskyttelseslov. Ydelsen skal leveres Sagsbehandlingstid kan reduceres 3. Borgerhenvendelse i forvaltningen Budget: 0 Indholdsmæssig vil der ikke kunne ændres på serviceniveauet, men en reducering af ressourcen til området vil medføre en forlænget sagsbehandlingstid med deraf følgende serviceforringelser Ventetid Budget: Borgerne har krav på at se ejendomsoplysninger ved personlig henvendelse (få aktindsigt i egen sag og andres sager indenfor forvaltningslovens regler). Indholdsmæssigt vil der ikke kunne ændres 4

18 Variabelt serviceniveau /nej Muligheder for at målrette /regulere serviceniveauet Budget 2011, brutto i 1000 kr. Ring 1 Ring 2 Ring 3 på serviceniveauet, men en reducering af ressourcen til området vil medføre en forlænget ventetid for borgerne. En indscanning af arkivet vil kunne medføre færre borgerhenvendelser, idet arkivet vil blive tilgængeligt elektronisk på nettet. 5

19 Teknisk Udvalg Forslag til fremgangsmåde/skabelon til identificering af kerneopgaver i budgettet Budgetområde 204 Park- og Vejområdet Park- og vejdel Revideret 13. januar 2011

20 1. Lovgrundlag og frihedsgrader samt gældende serviceniveauer Lovgrundlag og kommunale frihedsgrader: Området reguleres bl.a. af følgende love: Lov om Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje Vinterregulativet Vejloven Bekendtgørelser for offentlige veje og private fællesveje Hegnsloven Kystbeskyttelsesloven Skovloven Naturbeskyttelsesloven Miljøbeskyttelsesloven Vandløbsloven Diverse Fredningsbestemmelser Forvaltningsloven Overordnet om serviceniveauer for de enkelte typer af ydelseskategorier: Ydelserne for Park og Vej (med Virksomheden Park og Vej som største leverandør) spænder over følgende: Trafik og Infrastruktur: 1. Vejvedligeholdelse (herunder ukrudtsbekæmpelse, skilte, striber og vejudstyr, beplantning og græsslåning) 2. Broer og Bygværker 3. Vejbelysning (herunder elforsyning og signalanlæg) 4. Renhold af veje, pladser og grønne områder 5. Vejafvanding 6. Snerydning og glatførebekæmpelse Revideret den

21 Park og Natur: 7. Vedligeholdelse af Marienlyst Slot og andre intensivt plejede parkanlæg 8. Skove og naturområder 9. Redningstjenesten (i samarbejde med tilstødende kommuner) 10. Kolonihaver 11. Kystsikring 12. Offentlige toiletter 13. Strandrensning Derudover leveres serviceydelser relateret til Parkering som sikrer, at det begrænsede antal parkeringspladser der er til rådighed på steder og tider, hvor mange mennesker ønsker at gøre brug af dem, skal udnyttes optimalt. Parkeringsservice sikrer, at der ikke parkeres andre steder, på anden måde eller i længere tidsrum, end det er tilladt. Derved fremmes trafiksikkerhed, fremkommelighed og tilgængelighed. Driften af Parkeringsservice, herunder de leverede serviceydelser skal dækkes af indtægterne fra parkeringsafgifter. Under hensyntagen til de årlige variationer er der ikke indtægtskrav til virksomheden. Derfor er den ikke medtaget i oversigten. Variabiliteten i ydelsesomfanget varierer på ydelsestyperne i øvrigt, afhængig af hvor stort indholdet er af følgende kategorier: Kategori 1: Lovbundne ydelser, krav og kriterier er obligatoriske for Park og Vejs myndighedsudøvelse og igangsætning af vedligeholdelses- og anlægsprojekter. I relation til Park og Vej foreskriver lovene især krav til sikkerhed og fremkommelighed ofte med Politiet som anden myndighed men derudover varetages ydelser, der f.eks. udspringer af fredningsbestemmelserne og regler for pleje af naboskel. Desuden omfatter kategorien ydelser der er kontraktbundne i Kategori 2: Nødvendige ydelser udspringer af lokalpolitiske krav og ønsker f.eks. krav til vedligeholdelse af stier og fortove. renholdningsambitioner, ønsker om strandrensning i sommersæsonen, plejeniveau på parker og grønne områder etc. I dialog med den politiske ledelse kan ambitionsniveauet justeres op og ned fra periode til periode. Dette har de seneste år været tilfældet for påføring af slidlag på veje og stier. Men derudover kan områder som renhold, vedligeholdelse af grønne områder og strandrensning underkastes subjektive kriterier for, hvad der er godt nok. På kort sigt anses variabiliteten i ydelsesniveau for rimelig stor men mange af områderne vil være stærkt synlige og dermed på længere sigt påkalde sig borgernes utilfredshed. Nødvendige ydelser omfatter ligeledes aktiviteter som totaløkonomisk vurderes som billigste løsning. Eksempelvis vil en reduktion i vintervedligeholdelsen eller visse dele af vejvedligeholdelsen forøge antallet af trafik- og faldulykker med stigende sundheds- og socialudgifter til følge. Revideret den

22 Kategori 3: Ønskværdige ydelser: Nogle ydelser udspringer af f.eks. økonomiske motiver, hvor ledelsen af Park og Vej anlægger en række vurderinger af, hvor længe et reduceret vedligeholdelsesniveau kan praktiseres, uden at aktivernes værdi forsvinder. Dette gælder f.eks. vedligeholdelse af veje og pladser, hvor vejkapitalen forsøges beskyttet for stor erosion, som vil koste mangefold at bringe op på niveau igen. Som eksempler kan nævnes udskiftning af lyssignaler, vedligeholdelse af belysning og skiltning o.l. Det er nemt at udsætte tidspunktet for en renovering, eller at investere i mindre CO2-udledning etc. men der kan komme en tid, hvor et meget lavt ambitionsniveau i flere perioder hævner sig og udløser et uoverkommeligt stort investeringsbehov. Et overslag på andelen af Park og Vejs budgetter på de 3 kategorier kan anslås som følger: Trafik & Infrastruktur Park & Natur Kategori 1: 27 % 37 % Kategori 2: 68 % 55 % Kategori 3: 5 % 7 % Variabilitetsmulighederne er størst i kategori 3 og mindst i kategori 1 ~ faldende fra 100 % over 50 % til 0 %. Denne antagelse gælder kun fra år til år. Set over en længere årrække vil en række af ydelserne i kategori 3 rykke op i kategori 2, fordi en længere undladelse formentlig vil påkalde sig borgernes og/eller politiets opmærksomhed og fokus ~ og blive vurderet som ikke acceptabel. Park og Vejs årlige Mål- og resultatkrav prioriterer årets målsætninger, og traditionelt indgår opgaver fra alle 3 kategorier af ydelser. Revideret den

23 2. Handlemuligheder Variabelt serviceniveau /nej Muligheder for at målrette /regulere serviceniveauet Budget 2011, brutto i 1000 kr. Ring 1 Ring 2 Ring 3 1. Vejvedligeholdelse (herunder ukrudtsbekæmpelse, skilte, striber og vejudstyr, beplantning og græsslåning) Indsatsen doseres ofte i forhold til krav om sikkerhed og fremkommelighed og efter politiets anvisninger. Andre aktiviteter er baseret på æstetiske principper, som støtter dele af kommunens visioner. Budget: Området er det budgetmæssige største indenfor Park og Vej, og traditionelt er asfaltering og pleje af veje og cykelstier den største enkeltpost. Posten har varieret stærkt fra år til år, fordi det på kort sigt er nemt at udskyde pålægning af nye slidlag. Der er strenge regler for opsætning og pleje af skilte og striber, mens beplantning og græsslåning næsten ikke er lov- eller vedtægtsreguleret. Næsten hele området er stærkt sæsonpræget i de 5 vintermåneder sker der kun ganske lidt. Renovering af sti-broen i Espergærde koster ca. 2 5 mio. kr. i 2011 (Ring 2) Broer og Bygværker Vedligeholdelsen varierer over broernes levetid. Plejeaktiviteten varieres primært efter sikkerhed - sekundært efter æstetik. Budget: 328 Nogle år sker der ingenting på området., Vejbelysning (herunder elforsyning og signalanlæg) Sikkerhed og i øvrigt politiets anvisninger er den største initiator på området Budget rammestyret: Budget ikke rammestyret: Revideret den

24 Variabelt serviceniveau /nej Muligheder for at målrette /regulere serviceniveauet Budget 2011, brutto i 1000 kr. Ring 1 Ring 2 Ring 3 Området præges af de 2 største leverandører: Elforsyningen og DONG. Når disse ny- eller omlægger, så følger vi dem tit i hælene for at skabe den største synergi. Vedligeholdelse af signalanlæg er en del af området, hvortil kommer en stor mængde af abonnementer og betaling af elektricitet (ikke rammestyret) 4. Renhold af veje, pladser og grønne områder Opfattelsen af, hvad der er rent og ryddeligt er meget subjektiv og alle har en mening. Park og Vej reagerer på borgeres og politikeres input til at finde en passende frekvens og kutyme Budget udgifter: Kravene til ryddeligheden i City fra morgen til sen nat er ret udtalte. VPV starter tidligt i City, inden butikkerne får varer og borgerne går på arbejde. Området kan være stærkt påvirket af nye anlæg (f.eks. Axeltorv), som stiller særlige krav til renholdelse. Området er ressourcekrævende er i princippet meget variabelt men i praksis er det nok ét af de sværeste områder at beskære. Affaldsafgiften udgør ca. 1,3 mio. kr Vejafvanding Området kan opdeles i sugning af vejbrønde og reparation og vedligeholdelse. samt vejafvandingsbidrag. Budget: Forbruget i 2010 er sammensat af: Vejafvandingsbidrag: 1,3 mio. kr., Slamsugning 1,3 mio. kr. og reparation af vejbrønde 1 mio. kr. er budgetteret under Revideret den

25 Variabelt serviceniveau /nej Muligheder for at målrette /regulere serviceniveauet Budget 2011, brutto i 1000 kr. Ring 1 Ring 2 Ring 3 punkt 1: Vejvedligeholdelse Der er vejbrønde i Helsingør Kommune. De skal ikke alle suges årligt men mange af dem skal suges flere gange årligt. Området er budgetmæssigt under pres pga. stigende vandmængder og gamle kloaker. Hensynet til trafiksikkerhed og beskyttelse af byggeri sætter en grænse for, hvor lille aktiviteten kan blive. Dette er et af de områder, hvor et jævnt, sejt og stigende træk kan anbefales. 6. Snerydning og glatførebekæmpelse Vinterregulativet, som er godkendt af politiet og Byrådet, styrer aktiviteten på dette område. Regulativet fastlægger bl.a. vinterklasser, specifikationer og servicemål. Budget: Aktiviteten er defineret efter vejklasser, prioriterede trafikårer (stier, fortove, busholdepladser) og kritiske tidspunkter for rydning og saltning. Trafiksikkerheden dikterer en stor del af indsatsen. Det er farligt at rykke ud for sent, hvorfor der er investeret en del i varslingsudstyr samt GPS-rutestyring og saltdosering. Områdets forbrug varierer med snemængden og antal døgn med frost. Ligger i niveauet mio.kr Vedligeholdelse af Marienlyst Slot og andre intensivt plejede parkanlæg Der er udarbejdet årlige plejeplaner, som definerer typer af og frekvenser for indsatser Budget: Heraf udgør Marienlyst Slot ca. 1,1 mio. kr. Som supplement til plejeplanerne udarbejdes årligt planer for ændringer og Revideret den

FORSLAG FRA MILJØ- OG PLANUDVALGET

FORSLAG FRA MILJØ- OG PLANUDVALGET Oversigt: M01. Udvendig bygningsvedligeholdelse (930.000 kr.)...2 M02. Administrationsbygninger (300.000 kr.)...2 M03. Offentlige toiletter (311.000 kr.)...2 M04. Grønne områder og naturområder (692.000

Læs mere

13. Udvalget for Natur, Miljø og Klima

13. Udvalget for Natur, Miljø og Klima 13. Udvalget for Natur, Miljø og Klima overslag Regn skab 2012 Udvalget for Natur, Miljø og Klima 7.934 14.652 14.197 14.195 14.152 14.152 Planlægning 91 101 101 101 101 101 Natur og miljø 12.50 3 14.155

Læs mere

Budgetområde: 204 Trafik, Vej og Grønne områder

Budgetområde: 204 Trafik, Vej og Grønne områder Regnskab Indledning Drift og vedligehold af veje og stier Bestillerne i Trafik & Infrastruktur varetager vedligeholdelsen af kommunens veje og stier, herunder asfaltering af veje og stier, belægning på

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Udvalg 2 -Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget Center Center for Teknik, Miljø og Klima Relaterede forslag til effektiviseringer eller servicereduktioner: sr201-01 - Naturforvaltning Titel Naturforvaltning

Læs mere

Veje, Grønne områder og Miljø Budget Budgetbeskrivelse Veje, grønne områder og miljø

Veje, Grønne områder og Miljø Budget Budgetbeskrivelse Veje, grønne områder og miljø Budget 2017-2020 Budgetbeskrivelse Veje, grønne områder og miljø Side 1 af 6 1. Det overordnede budget Politikområdet Veje, Grønne områder og Miljø hører under Udvalget for Miljø og Teknik, og har et samlet

Læs mere

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget (KFIU) Selvejende institutioner 4 % reduktion (50)... 3

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget (KFIU) Selvejende institutioner 4 % reduktion (50)... 3 Indhold Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget (KFIU)... 2 Selvejende institutioner 4 % reduktion (50)... 3 Reduktion af pulje til folkeoplysende voksenundervisning (51)... 4 Nedjustering af den betjente

Læs mere

Vejen Kommunes Biblioteker

Vejen Kommunes Biblioteker Vejen Kommunes Biblioteker Drifts- og Afdelingschef Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Borgmester Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune Aftalestyring er en central

Læs mere

Mål og Midler Plan-, natur- og miljøområdet

Mål og Midler Plan-, natur- og miljøområdet Fokusområder På politikområdet Plan, natur og miljø er der følgende fokus i budgetåret 2013: Naturpolitik Byrådets konstitueringsaftale har fastlagt, at der skal udarbejdes en naturpolitik. Politikken

Læs mere

Bevilling 52 Teknik og Miljø

Bevilling 52 Teknik og Miljø Bevilling 52 Teknik og Miljø Bevillingen Teknik og Miljø hører under Teknik- og Miljøudvalget. Bevillingen administreres af Center for Teknik og Miljø og omfatter fysisk planlægning, bygningsmyndighed,

Læs mere

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015 VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune Regulativ august 2015 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 1. Vintervedligeholdelse og renholdelse af offentlige veje og stier

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

Forslag 3.1 (2012-2015)

Forslag 3.1 (2012-2015) Forslag 3.1 03.32.50.1 Bibliotekerne 39.668.000 kr. Reduktionsområde: Ophør af kommunens medlemskab af Danmarks Bibliokteksforening Beskrivelse: Udmelding af Danmarks Biblioteksforening. Der betales årligt

Læs mere

Budgetområ debeskrivelse, Budgetområ de 204, Tråfik, Vej og Pårkering

Budgetområ debeskrivelse, Budgetområ de 204, Tråfik, Vej og Pårkering områ debeskrivelse, områ de 204, Tråfik, Vej og Pårkering 1. Indledning område 204 Trafik, Vej og Parkering omfatter planlægning, projektering, nyanlæg og forbedringer af færdselsarealer. Hovedformålet

Læs mere

Forslag til effektivisering eller omlægning, budget

Forslag til effektivisering eller omlægning, budget Titel Helsingør Kommunes Museer, magasinforvaltning ændring af arbejdsgangen Nr.: E309-1 Helsingør Kommunes Museer har i dag magasiner på flere adresser, herunder et ikke tidsvarende magasin i et dyrt

Læs mere

NOTAT Teknisk Udvalg

NOTAT Teknisk Udvalg NOTA 18. maj 2011 Teknisk Udvalg Teknisk Udvalg har ansvaret for ca. 170 km kommunale veje, 160 km private fællesveje, 120 km cykelstier og 150 km fortove og gangstier. Derudover varetager Teknisk Udvalg

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

VINTERVEDLIGEHOLDELSE

VINTERVEDLIGEHOLDELSE REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE OG STIER I FREDERIKSSUND KOMMUNES Dette regulativ træder i kraft den 31. oktober 2007. 1. Udgave Vedtaget af Frederikssund Byråd 30. september

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

Tilpasning af vinterregulativet for vintertjenesten med henblik på at skabe balance i økonomien.

Tilpasning af vinterregulativet for vintertjenesten med henblik på at skabe balance i økonomien. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 17. august 2017 Nyt vinterregulativ 2017 Tilpasning af vinterregulativet for vintertjenesten med henblik på at skabe balance i økonomien.

Læs mere

Indhold. Vandløbsloven og Vandløbsregulativer. Arbejdsmiljøloven

Indhold. Vandløbsloven og Vandløbsregulativer. Arbejdsmiljøloven Indhold Vandløbsregulativet og vandløbsloven... 1 Arbejdsmiljøloven... 1 Serviceloven... 2 Beredskabsloven... 2 Byggeloven og Bygningsrelementet BR10... 2 Lov om offentlige veje... 3 Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Årsberetning For området. Miljø og Teknik

Årsberetning For området. Miljø og Teknik Årsberetning 2010 For området Miljø og Teknik 1. Chefens årsberetning Selskabsgørelse af forsyningsområdet I juni 2010 vedtog byrådet med virkning fra 1. januar 2010 at selskabsgøre Spildevandsvirksomheden,

Læs mere

1. Indledning. 2. Områdets tilknytning til kommunens vision for Vision/strategikort:

1. Indledning. 2. Områdets tilknytning til kommunens vision for Vision/strategikort: Budgetområ debeskrivelse, Budgetområ de 204, Tråfik, Vej og Pårkering 1. Indledning Budgetområde 204 Trafik, Vej og Parkering omfatter planlægning, projektering, nyanlæg og forbedringer. Et hovedformål

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : 15 Natur, Vand og Miljø I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 10.957

Læs mere

Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget - Drift

Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget - Drift MTE 1 - Servicetilpasning grønne områder Omkostningsreduktioner Udgifter -1.000-1.000-1.000-1.000 Netto -1.000-1.000-1.000-1.000 Ved at sænke frekvensen i plejen og renholdelsen af rabatarealer, de kommunale

Læs mere

Til ledelsen af kvalitetstyringssystemet for natur og miljøområdet. 2. maj Analyserapport for kvalitetsstyringssystemet på natur og miljøområdet

Til ledelsen af kvalitetstyringssystemet for natur og miljøområdet. 2. maj Analyserapport for kvalitetsstyringssystemet på natur og miljøområdet Til ledelsen af kvalitetstyringssystemet for natur og miljøområdet. Svendborg Kommune Centrumpladsen 7, 2. 5700 Svendborg Tlf. 62 21 19 04 Fax. xxxxxxxx www.svendborg.dk 2. maj 2012 Analyserapport for

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 6 Indholdsfortegnelse Udvalget for natur, teknik og miljø...2 Vej- og trafikområdet...2 14.228 Vej og parkvæsen...2 14.228 Vej og parkvæsen anlæg...3 14.232 Kollektiv trafik og havne...3 14.022 Jordforsyning

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag Nr. R-601 Færre tilskud til kulturelle aktiviteter Politikområde 603 Det kulturelle område Der er i 2017 afsat et rammebeløb til Kulturinitiativer på 576.000 kr. og 106.000 kr. til Pulje til andre kulturelle

Læs mere

Udvalget Kultur og fritid

Udvalget Kultur og fritid Udvalget Kultur og fritid Udvalget for Kultur og fritid er ansvarlig for et politikområde: Kultur og fritid. Politikområde 15. Kultur og fritid Udvalget for Kultur og fritid varetager opgaver indenfor

Læs mere

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr.

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 1: Byfornyelse 2: Små trafiksikkerhedsprojekter 2: Ny skolestruktur - sikre skoleveje 2: Innovationsproj. - statslige puljer 3: Renovering af signalanlæg

Læs mere

Anlæg af offentlige veje. Partner Hanne Mølbeck, Bech-Bruun

Anlæg af offentlige veje. Partner Hanne Mølbeck, Bech-Bruun 1 Anlæg af offentlige veje Partner Hanne Mølbeck, Bech-Bruun 2 Hvad handler dette om? Ikke om det Foto: Samvirke.dk og b.dk men om det! 3 Hvem skal betale? Hovedregel: Offentlige veje er en offentlig forpligtelse,

Læs mere

Naturbeskyttelse Vintervedligeholdelse Trafiksikkerhed Bygningsvedligeholdelse Klima og energirigtige løsninger Planlægning

Naturbeskyttelse Vintervedligeholdelse Trafiksikkerhed Bygningsvedligeholdelse Klima og energirigtige løsninger Planlægning MILJØ OG TEKNIKUDVALGET OVERSIGT OVER SERVICEMÅL 2013 Miljøpolitik Veje, grønne områder og kollektiv trafik Vedligeholdelse kommunale bygninger Adgang til natur Naturbeskyttelse Vintervedligeholdelse Trafiksikkerhed

Læs mere

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen - 2008 1. Indledning Dette er Furesø Kommunes ledelsesevaluering af kvalitetsstyringssystemet jf. kvalitetsstyringsloven.

Læs mere

Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland

Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland Kommissorium (indhold og omfang) 1. Baggrund 2. Formål 3. Succeskriterier 4. Produkt 5. Bindinger 6. Organisering 7. Tidsramme 8. Økonomi 9.

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Vinter- og renholdelsesregulativ

Vinter- og renholdelsesregulativ Vinter- og renholdelsesregulativ 1. Alment I henhold til "Lov om offentlige veje, 62, har kommunen pligt til at sørge for snerydning, at træffe foranstaltning mod glat føre og at sørge for renholdelse

Læs mere

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Teknik- og Miljøudvalgets ansvarsområder er opdelt i to budgetområder. område 2.01 Teknik og Miljø samt budgetområde 2.03

Læs mere

Eventuel optagelse af private fællesveje som offentlige i forbindelse med udvidelse af parkeringszonen

Eventuel optagelse af private fællesveje som offentlige i forbindelse med udvidelse af parkeringszonen 31/10 2014 Eventuel optagelse af private fællesveje som offentlige i forbindelse med udvidelse af parkeringszonen - ofte stille spørgsmål og svar herpå Hvorfor ønsker kommunen at optage vores vej som offentlig?

Læs mere

Bilag 1: Tre modeller for sammenlægning af bibliotek og borgerservice

Bilag 1: Tre modeller for sammenlægning af bibliotek og borgerservice Bilag 1: Tre modeller for sammenlægning af bibliotek og borgerservice Med budgettet for 2014 er det besluttet at sammenlægge bibliotek og borgerservice i Ringsted Kommune. Sammenlægningen er planlagt til

Læs mere

Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje

Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje I henhold til lov om offentlige vejes 62 og lov om private fællesveje 8, 23, 79 m.fl., fastsættes regler for vintervedligeholdelse og renholdelse

Læs mere

Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016

Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016 Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016 Baggrund Handlingsplanen er udarbejdet efter bekendtgørelse nr. 696 af 26/06/2012 6 og bilag 1, om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Handlingsplanen skal

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning

Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning Den 30. juni 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning (Ophævelse af adgang til at overføre myndighedskompetence til kommunale fællesskaber)

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI I ESBJERG KOMMUNE Teknik & Miljø Esbjerg Kommune INDHOLD 1. Forord.................................. 3 2. Strategien i en sammenhæng................ 3 3. Bæredygtighed i strategien..................

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 29 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Plan og kultur Indkøb, udbud og konkurrenceudsættelse Udbud af vandløbsvedligeholdelse

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene Aftale mellem Byrådet og Randers Bibliotek 2008 Indhold 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen 5. Opfølgning på målene 6. Økonomi

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

VEDTÆGTER FOR PARKERINGSFONDEN (F.EKS. FOR EJENDOMMEN XX/PROJEKT YY)

VEDTÆGTER FOR PARKERINGSFONDEN (F.EKS. FOR EJENDOMMEN XX/PROJEKT YY) KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Bilag 1: Vedtægter for P-fonde i København 09-10-2014 Sagsnr. 2014-0097954 Dokumentnr. 2014-0097954-24 VEDTÆGTER FOR PARKERINGSFONDEN (F.EKS.

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lejre Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lejre Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lejre Kommune 2016 2018 Det har siden 1. januar 2013 været et krav, at alle kommuner skal have en handlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse og at handlingsplanen

Læs mere

Kommissorium for Kommuneplan Projektgruppen: Natur

Kommissorium for Kommuneplan Projektgruppen: Natur Kommissorium for Kommuneplan 2009-2020 Projektgruppen: Natur 1. Baggrund Med kommunalreformen er ansvaret for forvaltningen af det åbne land herunder naturen - flyttet fra amterne til kommunerne. Kommunerne

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde : 15 Natur, vand og miljø I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 7.749

Læs mere

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune. Lokalplan Nr. 2-0502 Lystbådehavnen ved Østerhage

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune. Lokalplan Nr. 2-0502 Lystbådehavnen ved Østerhage LOKALPLAN Sønderborg Kommune Lokalplan Nr. 2-0502 Lystbådehavnen ved Østerhage Plan og Teknik Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf 74126430 Fax 74126432 E-mail raadhus@sonderborg.dk I n d h o l d I NDHOLD BESKRIVELSE

Læs mere

Forslag til Ændring 2014.06. Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Februar 2015

Forslag til Ændring 2014.06. Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Februar 2015 Forslag til Ændring 2014.06 Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted Februar 2015 Forslag til Ændring 2014.06 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Forslag til Ændring 2014.06 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog

Læs mere

Budget ,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8

Budget ,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 211,9,8,8,8,8,7,8 Herning,9 Holstebro,8 Horsens,8 Randers Silkeborg,8,8 Skive,7 Viborg,8,,1,2,3,4,5,6,7,8,9 1, Tabellen og figuren viser,

Læs mere

Udvalgets sammenfatning og vurdering

Udvalgets sammenfatning og vurdering REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.28. Øvrige miljøforanstaltninger mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering Opgaverne i årets løb, herunder de behandlede miljøsager, er

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalg

1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalg NOTAT ØDC Økonomistyring 17-08- 1. bemærkninger - Fritids og Kulturudvalg -21 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af tre politikområder: Fritid Kultur Integrationspulje Fritid Politikområdet

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Vinter- og renholdelsesregulativ GÆLDENDE FOR VEJE OG STIER

Vinter- og renholdelsesregulativ GÆLDENDE FOR VEJE OG STIER Vinter- og renholdelsesregulativ GÆLDENDE FOR VEJE OG STIER Indhold 1. Indledning... 3 2. Offentlige veje og stier... 4 3. Vejmyndighedens forpligtigelser på offentlige veje og stier... 4 3.1 Snerydning...

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

3. Renholdelse Grundejernes forpligtelser med hensyn til renholdelse er i henhold til 13 stk. 1 og 2 fastsat således:

3. Renholdelse Grundejernes forpligtelser med hensyn til renholdelse er i henhold til 13 stk. 1 og 2 fastsat således: Afsnit I Regulativet omfatter vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier, der i henhold til Trafikministeriets lovbekendtgørelse nr. 432 af 31. maj 1991 administreres af Ballerup Kommune, samt

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN 2013-25 FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Grundkortet findes her:

Læs mere

Du, O, har klaget over Kommunens afgørelse af den 11. november 2013 om renholdelsesordningen og vintervedligeholdelsesordningen A.

Du, O, har klaget over Kommunens afgørelse af den 11. november 2013 om renholdelsesordningen og vintervedligeholdelsesordningen A. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 18. februar 2014 13/24070-13 x x x KLAGE OVER UDGIFTSFORDELINGEN Du, O, har klaget over Kommunens afgørelse af den 11. november 2013 om renholdelsesordningen og

Læs mere

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Teknik- og Miljøudvalgets ansvarsområder er opdelt i to budgetområder. Budgetområde 2.01 Teknik og Miljø samt budgetområde

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde BL18 Fårbæk Fremlægges fra 23. maj 2012 til 18. juli 2012 (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE September 2007 REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i NORDFYNS KOMMUNE Vinteren 2007/2008 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Vintervedligeholdelse offentlige

Læs mere

Lokalplan nr. 330 samt Tillæg nr. 36 til Kommuneplan for et område til offentligt formål (kirke, kirkehus og parkering) ved Tarm Kirke

Lokalplan nr. 330 samt Tillæg nr. 36 til Kommuneplan for et område til offentligt formål (kirke, kirkehus og parkering) ved Tarm Kirke Returadresse Land, By og Kultur - Sekretariat Toften 6 6880 Tarm land.by.kultur@rksk.dk Lokalplan nr. 330 samt Tillæg nr. 36 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til offentligt formål (kirke, kirkehus

Læs mere

Omstilling/Tilpasning budget 2015-18

Omstilling/Tilpasning budget 2015-18 Frederikshavn Kommune Teknisk udvalg Omstilling/Tilpasning budget 2015-18 Økonomicentret, d. juni 2014 Drifts besparelses forslag Vinter -562-709 -818-925 Renhold af belægninger og bekæmpelse af invasive

Læs mere

Regulativ. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune

Regulativ. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune Regulativ Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune 1 1. januar 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Kommunale veje... 4 2.1 Snerydning... 4 2.2 Bekæmpelse af glat føre... 5 2.3 Renholdelse...

Læs mere

17. VEJE, GRØNNE OMRÅDER OG MILJØ

17. VEJE, GRØNNE OMRÅDER OG MILJØ 17. VEJE, GRØNNE OMRÅDER OG MILJØ Vejområdet har haft travlt i det forløbende år og travlheden fortsætter i 2014. Der er udført trafiksikkerhedsprojekter for ca. 3 mio. kr. i 2013. Pengene var afsat i

Læs mere

Nordsjællands Park og Vej. Samarbejdsaftale for et. 60-fællesskab mellem. Helsingør og Fredensborg Kommuner. 1. januar 2014 60 aftale

Nordsjællands Park og Vej. Samarbejdsaftale for et. 60-fællesskab mellem. Helsingør og Fredensborg Kommuner. 1. januar 2014 60 aftale Nordsjællands Park og Vej Samarbejdsaftale for et 60-fællesskab mellem Helsingør og Fredensborg Kommuner 1. januar 2014 60 aftale Byrådene i Helsingør og Fredensborg kommuner indgår med virkning fra 1.

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune

Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune 1 1. Indledning...3 2. Kommunale veje, stier og pladser...3 3. Kommunens opgaver...3 4. Grundejernes forpligtelser...5 5.

Læs mere

Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje

Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje Regler for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, for de af Tårnby Kommunalbestyrelse bestyrede veje, stier og pladser, samt de i Tårnby

Læs mere

Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder

Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder Politikområdet Trafik og Grønne områder består af følgende delområder: 1. Udenfor selvforvaltning 1.1.

Læs mere

Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg

Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg Forslag til lokalplan F113 Forslag Lokalplan F109 Samt tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013 F Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 2 OFFENTLIG HØRING

Læs mere

By Land og Kultur Reduktion i musikskolens budget Svømmehaller: Reduktion i drift vedr. energioptimering

By Land og Kultur Reduktion i musikskolens budget Svømmehaller: Reduktion i drift vedr. energioptimering Nr. Fagudvalg Fagområde Projektnavn 2017 2018 2019 2020 17 Kultur- og Fritidsudvalget 18 Kultur- og Fritidsudvalget By Land og Kultur Reduktion i musikskolens budget 200 200 200 200 By Land og Kultur Svømmehaller:

Læs mere

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune På baggrund af henvendelser fra nogle medlems foreninger, besluttede forretningsudvalget at emnet Vore veje skulle være indledning til delegeretmødet i Landliggersammenslutningen

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Lyngby-Taarbæk Kommune serviceaftale

Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Lyngby-Taarbæk Kommune serviceaftale Ankestyrelsens brev til en borger 2014-215574 Dato: 13-06-2017 Henvendelse vedrørende Lyngby-Taarbæk Kommune serviceaftale Du rettede den 22. januar 2013 henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] Dok. nr. 340-2016-152639 Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] VVM Myndighed Sorø Kommune - j.nr. 340-2016-25570 Basis oplysninger

Læs mere

Bemærkninger til budget 2017 Politikområde Trafik og Grønne områder

Bemærkninger til budget 2017 Politikområde Trafik og Grønne områder Bemærkninger til budget 2017 Politikområde Trafik og Grønne områder Politikområdet består af udgifter til veje og grønne områder, herunder udgifter til offentlige toiletter, Park & Vej s driftsbygninger

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] Dok. nr. 340-2016-147483 Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] VVM Myndighed Sorø Kommune - j.nr. 340-2016-25577 Basis oplysninger

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017

Læs mere

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: 04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen

Læs mere

Teknisk Udvalg arbejdsopgaverne. Januar 2018

Teknisk Udvalg arbejdsopgaverne. Januar 2018 Teknisk Udvalg arbejdsopgaverne Januar 218 Styrelsesvedtægten Teknisk Udvalg 18. Teknisk Udvalg består af 7 medlemmer. Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på teknik-,

Læs mere

Bilag 1: Vejledning om p- deklarationer

Bilag 1: Vejledning om p- deklarationer Introduktion Siden 1950 har Københavns Kommune udstedt omkring 800 p- i forbindelse med byggetilladelser. Deklarationerne er udstedt i forbindelse med privat byggeri, alment boligbyggeri, samt statsligt

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 18. februar / Ivan Skaaning Hansen

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 18. februar / Ivan Skaaning Hansen DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 18. februar 2014 13/24070-13 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 Bodil og Co I/S v/bodil og Ole Andersen Farversmøllevej 135 6200 Aabenraa KLAGE OVER UDGIFTSFORDELINGEN

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger 04-11- 2009 Du har på vegne en række sommerhusejere i Kettingskov i brev af 12. oktober 2008 klaget over, at Sønderborg Kommune ikke har sørget

Læs mere

Beskytter lovgivningen den danske natur godt nok?

Beskytter lovgivningen den danske natur godt nok? Beskytter lovgivningen den danske natur godt nok? Naturhistorisk forening for Nordsjælland den 25. april 2012 Hanne Stensen Christensen (Chef for Natur og Vandkontoret Næstved Kommune) Hvad vil jeg sige?

Læs mere

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI 801 Vej og Park 801 Vej og Park OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Parker og legepladser, projekt nr. 20 Skove og naturområder, projekt nr. 20 Strandområder, projekt nr. 20 Kolonihaver, projekt nr. 20 Idrætsanlæg,

Læs mere

F A X E K O M M U N E

F A X E K O M M U N E F A X E K O M M U N E VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Kommunens pligter Offentlige veje og stier mv., der administreres af kommunen...4 2.1 Snerydning...4

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Udkast til Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Folkeoplysningsudvalgets forslag af 10.11.11 1. Præsentation og målsætning 1 Det folkeoplysende arbejde, som foregår i kommunens foreningsliv aftenskolerne,

Læs mere

De kommunale vandhandleplaner og vandselskaberne

De kommunale vandhandleplaner og vandselskaberne De kommunale vandhandleplaner og vandselskaberne v/advokat (H), lic.jur. Mogens Moe Ved DANVAs temadag om vandhandleplaner 4. oktober 2012 De kommunale vandhandleplaner og vandselskaberne 1. Rammen for

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt

Læs mere