Den offentlige forebyggelsesindsats

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den offentlige forebyggelsesindsats"

Transkript

1 Kapitel 4: Den offentlige forebyggelsesindsats Forebyggelsesindsatsen i offentligt regi omfatter mange forskellige instrumenter, der anvendes på forskellige myndighedsniveauer. Den offentlige indsats skal ses i sammenhæng med de mange private forebyggelsesaktiviteter, som finder sted i fx idrætsforeninger, patientforeninger, på arbejdspladsen og i dagliglivet. Hensigten med kapitlet er i forlængelse heraf at give et overordnet billede af den samlede offentlige forebyggelsesindsats og dermed ikke en udtømmende kortlægning af konkrete enkeltindsatser og interventioner. I kortlægningen af det offentliges indsats på forebyggelsesområdet fokuseres først på de lovgivningsmæssige rammer for forebyggelse og sundhedsfremme. Det gælder dels den lovgivning, der fastlægger den mere overordnede organisatoriske ramme for forebyggelsesindsatsen og opgavefordelingen mellem stat, regioner og kommuner. Dertil kommer den lovgivning, der via påbud, forbud og afgifter har til hensigt at påvirke borgernes adfærd i en mere sund retning i form af fx forbud mod rygning på bestemte steder eller forbud mod salg af alkohol til børn og unge. Dernæst beskrives den offentlige ressourceanvendelse på forebyggelsesområdet inden for stat, regioner og kommuner, og der redegøres mere kvalitativt for, hvor aktiviteten på forebyggelsesområdet særligt har været koncentreret de seneste år. I kortlægningen er fokus primært afgrænset til indsatser og ressourcer i offentligt regi. Det vil sige, at de ressourcer, der findes udenfor den offentlige sektor, ikke inkluderes i kortlægningen herunder fx aktiviteter i patientforeninger og frivillige idrætsforeninger. Kortlægningen i dette kapitel vedrører indsatser, der i overvejende grad er gennemført med et sundhedsmæssigt formål for øje. Det vil med andre ord sige, at sundhedsfremme og forebyggelse skal være et erklæret mål med indsatsen, eller at indsatsen på anden vis kan siges at have en klar relevans i forhold til forebyggelse eller sundhedsfremme. Det valgte fokus indebærer, at en række indsatser med et afledt forebyggelseselement ikke er inkluderet i kortlægningen. Her kan fx nævnes miljøinitiativer, vedligeholdelse af bygninger og anlæg og anlæg af nye cykelstier, parker, idrætsanlæg mv. Indsatser, der er integreret i løsningen af kerneopgaver på andre områder, er kort beskrevet og illustreret med eksempler, men ikke inkluderet i kortlægningen af ressourceanvendelsen. Det gælder fx indsatser på daginstitutionsområdet, skoleområdet, det sociale område og i det behandlende sundhedsvæsen. Baggrunden for denne afgrænsning er, at det i de fleste tilfælde ikke er muligt at isolere den konkrete forebyggende del af opgaveløsningen fra selve kerneopgaven og følgelig ikke er muligt at isolere det ressourcemæssige træk. Dette skal også ses i lyset af, at den kommunale og regionale kontoplan ikke muliggør en detaljeret kortlægning af ressourceforbrug. Det skal imidlertid understreges, at netop den forebyggende indsats, der foregår som en integreret del af anden opgaveløsning, er en vigtig del af den samlede indsats og udgør et væsentligt ressourcemæssigt træk. Forebyggelseskommissionen har derfor valgt at beskrive udvalgte indsatsområder inden for denne kategori som en del af analyserne i kapitel 5. 55

2 I forhold til nogle af de indsatser, der er inkluderet i kortlægningen, skal det understreges, at ikke alle ressourcerne kan siges kun at gå til sundhedsfremme og forebyggelse. Flere af de inkluderede indsatser har også andre formål. Det gælder fx tilskuddene til idrættens organisationer (DGI, DIF, DFIF), Lokale- & Anlægsfonden og Forebyggelsesfonden. I forhold til forskningsindsatsen på forebyggelsesområdet henvises der til analysen Viden og redskaber i kapitel Lovgivningsmæssige rammer på forebyggelsesområdet De overordnede rammer for forebyggelse og sundhedsfremme, herunder organisering og fordeling af opgaver mellem stat, regioner og kommuner, er primært fastlagt i sundhedsloven. Herudover er der i konkret lovgivning fastsat bestemmelser, som har til hensigt at mindske borgernes risikoadfærd ift. livsstilssygdomme. Den kommunale og regionale forebyggelsesindsats kan overordnet set anskues på tre niveauer: 1) Indsatser, som er reguleret i lovgivning med et specifikt forebyggende sigte, 2) Forebyggende indsatser, som indgår som en del af anden sundheds- eller plejeindsats, og 3) Forebyggende indsatser, som indgår som en del af opgaveløsningen på andre forvaltningsområder, såsom bygge- og teknikområdet, børne- og ungeområdet mv. På såvel det kommunale som det regionale niveau fylder de indsatser, som foregår som en integreret del af anden opgaveløsning, en betydelig del. Kortlægningen af indsatsen i kommuner og regioner vil tage udgangspunkt i denne niveaudeling Staten Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse varetager de overordnede opgaver vedrørende planlægning samordning udvikling af indsatsen om sundhedsfremme og forebyggelse, herunder lovgivning på sundhedsområdet Sundhedsstyrelsen (Center for Forebyggelse) varetager størstedelen af de centrale sundhedsfremmende og forebyggende opgaver. Opgaverne omfatter bl.a. overvågning dokumentation strategi- og metodeudvikling rådgivning formidling og oplysning samarbejde og planlægning Sundhedsstyrelsen rådgiver desuden Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og andre myndigheder i spørgsmål om sundhedsfremme og forebyggelse. Endvidere varetager en række andre ministerier opgaver inden for forebyggelse og sundhedsfremme i kraft af ansvaret for relevant lovgivning eller i kraft af ansvaret for indsatser på arenaer og miljøer med særlige forebyggelsespotentialer. Fødevareministeriet er ansvarlig for de overordnede opgaver vedr. ernæring og sundhed. Ministeriets indsats for at fremme sunde kostvaner varetages af Fødevarestyrelsen. Fødevareministeriet indsats foregår inden for følgende områder: 56

3 Information til befolkningen om kost og ernæring Vejledning af myndigheder i ernæringsmæssige spørgsmål Udstedelse af regler inden for fødevareloven, herunder om markedsføring og mærkning Forskning i befolkningens indtag af næringsstoffer og fødevarevalg samt i offentlige og private madtilbud med specielt fokus på børn Udvikling af metoder til at fremme sunde kostvaner Fødevareovervågning Udarbejdelse af kost- og ernæringsanbefalinger Undervisningsministeriet varetager opgaver inden for forebyggelse og sundhedsfremme i uddannelsessystemet via lovgivningen på de forskellige uddannelsesområder. Herunder kan som eksempel nævnes undervisning i folkeskolen i sundhed, livsstil og fysisk aktivitet i fagene hjemkundskab, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab og idræt. Undervisningsministeriet har endvidere ansvaret for folkeoplysningsloven herunder bestemmelserne om kommunal lokalestøtte til frivillige foreninger. Beskæftigelsesministeriet gennemfører lovgivning og indsatser med henblik på at skabe et sikkert og sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø forebygge nedslidning og sygefravær samt sikre en hurtig tilbagevenden til arbejde ved sygdom Beskæftigelsesministeriet har ansvaret for bl.a. arbejdsmiljøloven, sygedagpengeloven samt Lov om Forebyggelsesfonden. Under ministeriets ressortområder ligger to særligt relevante institutioner: Arbejdstilsynet udarbejder vejledningsmateriale og gennemfører kontrolbesøg på virksomheder med henblik på forebyggelse af ulykker, sygdomme og fremme af et sundt arbejdsmiljø. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø forsker i og overvåger arbejdsmiljøet. Velfærdsministeriet varetager det lovgivningsmæssige ansvar for sundhedsfremme og forebyggelse indenfor servicelovens ramme, dvs. dagtilbudsområdet udsatte børn og unge udsatte voksne handicappede og ældre Forebyggelseselementerne i serviceloven omfatter fx rådgivning med henblik på at forebygge øjeblikkelige sociale problemer eller en forværring af eksisterende problemer vedligeholdelsestræning udredning af bl.a. sundhedselementerne i sager vedrørende foranstaltninger til udsatte børn og unge Herudover har Velfærdsministeriet ansvar for via lov om byfornyelse at igangsætte udvikling af problemramte byområder for at gøre dem attraktive for bosætning og privat investering. Der kan via loven ydes støtte til områdefornyelse i større og mindre byer, nyere boligområder med store sociale problemer og ældre erhvervs- og havneområder. Støtte til områdefornyelse kan bl.a. bidrage til at skabe nogle attraktive rammer for en sundhedsfremmende livsstil. 57

4 Endelig har Velfærdsministeriet et overordnet ansvar for at koordinere indsatsen i forhold til kønsligestilling/mainstremaing, herunder også i forhold til forebyggelsesindsatsen. Kulturministeriet har ansvaret for den overordnede idrætspolitik, som har til formål at styrke befolkningens - herunder især børn og unges - mulighed for at dyrke idræt og motion i alle sammenhænge både organiseret i den foreningsbårne idrætskultur og uorganiseret uden for foreningerne. Kulturministeriet har på idrætsområdet ansvaret for: Antidopingloven fastlægger rammerne for Anti Doping Danmarks virksomhed Lov om børneattester fastsætter krav til rene straffeattester for bl.a. frivillige foreningsledere, som arbejder med børn og unge Tips- og Lottoloven, herunder ansvaret for udmøntningen af dele af tips og lottomidlerne Transportministeriet varetager primært forebyggelsesrelaterede opgaver gennem henholdsvis den vejtekniske og den køretøjstekniske lovgivning, der har til formål at forhindre trafikulykker. Herunder kan eksempelvis nævnes indretning af vejanlæg så ulykker undgås, og konsekvenser af ulykker mindskes. Gennem den nyeste teknologi som eksempelvis selehuskere og sensorer på lastbiler kan trafiksikkerheden højnes. Kravene til køretøjernes sikkerhedsmæssige standard fastlægges i høj grad i EU. Miljøministeriet varetager gennem lovgivning, administration, oplysning, vejledning og kontrol en række opgaver med bl.a. forebyggelsesrelateret sigte, der skal sikre sundhed og gode livsbetingelser for såvel mennesker som natur. Det sker fx gennem naturpleje og -genopretning, tilgængelighed til naturarealerne, ved at holde øje med forureningskilder og tilstanden af vandløb, hav og luft, regulering af kemikalier og deres anvendelse, sikre en god affaldshåndtering, ved at understøtte udvikling af miljøteknologi samt sikre et godt kortgrundlag til brug for bl.a. rednings- og miljøberedskabet Regionerne I det følgende beskrives først regionernes specifikke forebyggelsesopgaver og dernæst de forebyggelsesindsatser, der er integreret i løsningen af andre sundhedsopgaver. Specifikke regionale forebyggelsesopgaver Patientrettet forebyggelse: Regionernes opgaver på det forebyggende område vedrører særligt den patientrettede forebyggelse, hvor regionerne ifølge sundhedsloven bl.a. skal samarbejde med kommunerne om indsatsen i forhold til kronisk syge og langvarigt syge. Kommuner og regioner har metodefrihed i forhold til indsatsen, men eksempler på indsatser kunne være udvikling og implementering af forløbsprogrammer og tilbud om patientuddannelse, jf. boks 4.1. Regionerne skal også tilbyde rådgivning mv. i forhold til kommunernes indsats. Regionerne har endvidere ansvaret for at sikre forsknings- og udviklingsarbejde med henblik på at uddanne sundhedspersoner til at varetage sundhedsopgaverne på et højt fagligt niveau. Regionerne skal samarbejde med kommunerne om dette, idet kommunerne skal medvirke til forsknings- og udviklingsarbejdet. 58

5 Boks 4.1 KOL rehabilitering på Hvidovre Hospital Patienter, der har fået diagnosticeret KOL enten i forbindelse med indlæggelse eller anden forundersøgelse, tilbydes rehabilitering. Målet er, at 100 patienter skal gennemføre rehabiliteringsforløbet årligt. Der tilbydes to forløb. Et indledende intensivt forløb på 7-12 uger med to ugentlige træningssessioner med fysioterapeut og en ugentlig teoriundervisning i syv uger. Til teoriundervisningen er der tilknyttet en diætist, læge, sygeplejerske og en ergoterapeut. Efterfølgende tilbydes særligt patienter med meget svær KOL fastholdelsestræning en gang om ugen eller hver 14. dag i en længere periode. Ud over de mere generelle forpligtelser vedrørende patientrettet forebyggelse, har regionerne en række konkrete opgaver på forebyggelsesområdet, der er formuleret i specifik lovgivning. Det drejer sig om følgende: Sundhedsaftaler & sundhedskoordinationsudvalg: Regionerne skal én gang i hver valgperiode indgå sundhedsaftaler med hver enkelt kommune i regionen om varetagelsen af opgaver på sundhedsområdet. Sundhedsaftalerne har ligesom sundhedskoordinationsudvalget generelt til formål at optimere koordineringen imellem sundhedstilbud i region og kommune. Regionsrådet og kommunalbestyrelsen skal som minimum indgå aftaler vedrørende: Udskrivningsforløb for svage, ældre patienter Indlæggelsesforløb Træningsområdet Hjælpemiddelområdet Forebyggelse og sundhedsfremme herunder patientrettet forebyggelse Indsatsen for mennesker med sindslidelser Sundhedsaftalerne skal forelægges sundhedskoordinationsudvalgene til orientering samt godkendes af Sundhedsstyrelsen. I sundhedskoordinationsudvalgene sidder repræsentanter for regionen, kommunerne i regionen og praksissektoren. Udover de obligatoriske emner, der skal indgås sundhedsaftaler på, kan region og kommuner indgå frivillige aftaler, som ikke skal godkendes af Sundhedsstyrelsen. Se boks 4.2 for eksempel. Boks 4.2 Samarbejde imellem region, kommune og patientforeninger Region Syddanmark har igangsat et partnerskabsprojekt med fokus på gode rammer for hjerterehabilitering. I projektet deltager Faaborg-Midtfyn Kommune, Sygehus Fyn, almen praksis i kommunen, Hjerteforeningen, DSI (Dansk Sundhedsinstitut), Roskilde Universitetscenter samt Afdelingen for Kommunesamarbejde i Region Syddanmark. Partnerskabet vil i projektperioden indenfor eksisterende kliniske retningslinjer udvikle og evaluere et samlet koncept for hjerterehabilitering. Endvidere er det ambitionen at afprøve og evaluere partnerskabsideen i praksis, for derved at vurdere om den kan være med til at skabe bedre og mere sammenhængende patientforløb imellem kommuner og regioner i arbejdet med hjerterehabilitering. Screening og vaccination: Regionerne skal hvert andet år tilbyde alle kvinder mellem 50 og 69 år en brystundersøgelse (mammografi) med henblik på at screene for brystkræft. Første screeningsrunde skal være gennemført inden udgangen af I Danmark tilbydes alle kvinder i alderen 23 til 59 år screening for livmoderhalskræft hvert tredje år i det regionale sundhedsvæsen. 59

6 Regionsrådet skal yde gratis vaccination mod visse sygdomme herunder vaccinationer imod div. børnesygdomme og influenza. Det er ministeren for sundhed og forebyggelse, der fastsætter de nærmere regler om, hvilke vaccinationer der er omfattet, herunder hvilke sygdomme der skal tilbydes vaccination imod, hvilke persongrupper der skal tilbydes vaccination, samt hvilke læger der skal kunne foretage vaccination efter loven. Almen praksis: Omfanget af de forebyggende opgaver i almen praksis er dels fastlagt via landsoverenskomsten mellem Praktiserende Lægers Organisation og Regionernes Lønningsog Takstnævn, dels gennem sundhedslovens kap. 15 samt 227. Derudover ydes der i almen praksis en forebyggelsesindsats i form af gode råd om valg af livsstil i forbindelse med den almindelige konsultation. De specifikke opgaver på forebyggelsesområdet er beskrevet i de følgende afsnit. Ydelsen Forebyggelseskonsultation skal medvirke til målrettet og systematisk forebyggelse samt tidlig opsporing, bl.a. overfor de store kroniske folkesygdomme. Der er tale om en på forhånd aftalt konsultation om forebyggelse med et specifikt forebyggende formål, som gives på lægens initiativ. Til ydelsen er knyttet to særlige tillægsydelser: 1) Supplerende specifik forebyggelsesindsats som har til formål at foretage en samlet risikovurdering for udvikling af kroniske sygdomme eller komplikationer af allerede eksisterende sygdomme med henblik på en eventuel nødvendig opfølgning. I forbindelse med ydelsen tages der stilling til eventuel behandling, rådgivning og henvisning fx til kommunale forebyggelsestilbud. 2) Opsøgende hjemmebesøg for skrøbelige ældre normalt over 75 år, som har til formål at opnå indsigt i den ældres ressourcer og funktionsevne samt at identificere og eventuelt forebygge begyndende sundhedsproblemer. Forløbsydelse for diabetespatienter er en forløbsydelse, som de praktiserende læger frivilligt kan vælge at anvende. Pt. er ca. 400 af landets ca praktiserende læger tilmeldt. Formålet er at udvikle og sikre kvaliteten af behandlingen af kronisk syge i almen praksis. Ydelsen giver den praktiserende læge et instrument til planlægning og kvalitetssikring af behandling i egen praksis. Almen praksis gennemfører børneundersøgelser med forskellige intervaller af børn i alderen 1 uge til 5 år. Derudover tilbyder de praktiserende læger som en del af det nationale børnevaccinationsprogram vaccination til børn i alderen 3 måneder til 5 år. I forbindelse med finansloven for 2008 blev der indgået aftale om at indføre tilbud om vaccine mod livmoderhalskræft i børnevaccinationsprogrammet (HPV-vaccine). I almen praksis er der mulighed for at få vejledning i svangerskabsforebyggende metoder. De praktiserende læger tilbyder efter sundhedslovens 61 forebyggende helbredsundersøgelser af gravide. Lægeundersøgelserne finder sted flere gange i løbet af en graviditet. Derudover skal regionerne i henhold til sundhedsloven tilbyde forebyggende helbredsundersøgelser hos en jordemoder. Forebyggelse som en del af den regionale sundhedsindsats I henhold til Sundhedsloven er den patientrettede forebyggelse et delt ansvar imellem region og kommune. Som ovenfor beskrevet er der på en lang række sygehuse tilbud om en række forskellige patientuddannelser målrettet forskellige patientgrupper. Der foregår endvidere en række forebyggende aktiviteter i sygehusregi som en integreret del af behandlingsindsatsen på ambulatorier og sengeafdelinger. Særligt i forhold til kroniske sygdomme som bl.a. hjerte-kar- 60

7 sygdomme, diabetes, KOL og muskelskeletsygdomme vil der være et integreret forebyggende element i sygehusbehandlingen. Det skyldes, at der for de kroniske sygdomme er stort fokus på at forebygge både en forværring af sygdomme og komplikationer. Fx er det god klinisk praksis, at en diabetespatient i forbindelse med selve udredningen sikres viden om rygning, kost, motion mv. enten som en del af det ambulante forløb eller via en patientskole. Derudover går diabetespatienter til regelmæssige ambulante kontroller i sygehusregi, hvor en forværring af sygdommen søges forebygget. Udover kontrollerne i sygehusregi er diabetikerne som oftest også til forebyggende kontroller hos både øjenlæge i speciallægepraksis og privatpraktiserende fodterapeut for at sikre, at der ikke udvikles senkomplikationer. Et andet eksempel er ernæringsscreeninger i forbindelse med behandlingen af apopleksi jf. de relevante kliniske retningslinier. Et tredje eksempel på en integreret forebyggende indsats i sygehusregi er svangreomsorgen. I henhold til Sundhedsstyrelsens svangreretningslinjer skal en gravid til seks konsultationer ved en jordemoder i graviditetsforløbet. Derudover tilbydes alle gravide både en nakkefoldsscanning tidligt i graviditeten samt en scanning for misdannelser midt i graviditeten Kommunerne Med kommunalreformen og den reviderede sundhedslov har de 98 kommuner fået en række nye opgaver på sundhedsområdet. Det drejer sig om ansvaret for den borgerrettede sundhedsfremme og forebyggelse og ansvaret for den del af den patientrettede forebyggelse, som ikke foregår i tilknytning til behandling i sygehusvæsenet og i praksissektoren. En vigtig begrundelse for at placere ansvaret for forebyggelse og sundhedsfremme i kommunerne er, at nærheden til borgerne giver kommunerne gode muligheder for at følge og påvirke borgernes sundhed. Hertil kommer, at kommunerne har mulighed for at tilrettelægge en helhedsorienteret, tværsektoriel og sammenhængende forebyggelsesindsats i overensstemmelse med et bredt sundhedsbegreb, hvor indsatsen er integreret i de borgernære servicetilbud, som kommunen yder på en række andre områder. Endelig har kommunerne gode muligheder for at påvirke rammerne i lokalmiljøet på en sådan måde, at de fremmer sundheden mest muligt for alle borgere. Herudover har kommunerne videreført en række sundheds- og forebyggelsesopgaver som fx de forebyggende sundhedsydelser til børn og unge. Nedenfor beskrives først kommunernes specifikke forebyggelsesopgaver, dernæst de forebyggelsesopgaver, som indgår som en del af en kommunal sundheds- og plejeindsats. Til sidst beskrives det tredje niveau, som indeholder de forebyggelsesindsatser, der er integreret i opgaveløsningen på andre forvaltningsområder end sundhedsområdet. Specifikke kommunale forebyggelsesopgaver Borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme: Kommunerne skal ifølge sundhedslovens 119, stk. 1 og 2, skabe sunde rammer og etablere sundhedsfremmende og forebyggende tilbud til borgerne. Forebyggelse og sundhedsfremme er en obligatorisk opgave for kommunerne. Hvorledes kommunen vil tilrettelægge og prioritere indsatsen er op til den enkelte kommune. Der er således fuld metodefrihed. Se boks 4.3 og 4.4 for information om borgerrettet forebyggelse i kommunerne. 61

8 Boks 4.3 KRAM-faktorerne og sundhedscentre De største indsatsområder i den kommunale forebyggelsesindsats er KRAM-faktorerne. Over 90 pct. af kommunerne har jf. Sundhedsstyrelsens kortlægning fra 2008 igangsat indsatser indenfor de fire risikofaktorer. Endvidere viser et kortlægning udarbejdet af KL, at 24 pct. af de afdækkede indsatser har fokus på fysisk inaktivitet, 11 pct. på kostområdet og 9 pct. på rygning, mens patientuddannelse/rehabiliteringsindsatser udgør ca. 10 pct. af indsatserne. Indsatsen på alkoholområdet ser ud til at være lavere prioriteret, idet 4 pct. af indsatserne ligger indenfor dette område. Etableringen af sundhedscentre som omdrejningspunkt for en væsentlig del af den kommunale indsats på forebyggelsesområdet er udbredt blandt kommunerne. Sundhedsstyrelsens kortlægning viser, at 42 pct. af kommunerne allerede har etableret en form for sundhedscenter, og at yderligere 20 pct. har planer om det. Jf. KLs undersøgelse har 52 pct. af de deltagende kommuner etableret et sundhedscenter. KLs undersøgelse er gennemført efter Sundhedsstyrelsens. Boks 4.4 Forebyggelse af rygestart Svendborg Kommune har et fast undervisningstilbud til alle 7. klasser, hvor formålet er at forebygge, at de unge begynder at ryge. I undervisningen benyttes bl.a. metoden aktive vurderinger, som fokuserer på at lære de unge at tænke selvstændigt og udtrykke egne meninger og følelser at træffe valg og se konsekvenserne af det. Der bruges tid på at kortlægge holdninger og erfaringer, således at ingen tror noget om nogen, men at alle kender til hinandens holdninger. Det sker ved at de unge skal stille sig forskellige steder i klasselokalet alt efter deres svar på forskellige spørgsmål. Indsatsen er under evaluering, og foreløbige resultater tyder på, at indsatsen vil føre til, at færre unge begynder at ryge. Undervisningen fokuserer alene på rygning, men man ved fra andre undersøgelser, at der kan være en afsmittende effekt på fx alkoholområdet. Patientrettet forebyggelse: I medfør af Sundhedslovens 119, stk.3 skal kommunerne også tilbyde patientrettet forebyggelse til borgerne. En væsentlig del af den patientrettede forebyggelse sker som en del af udmøntningen af de sundhedsaftaler, som indgås med regionerne, men der er også en væsentlig del, som er iværksat af kommunerne uden tilknytning til sundhedsaftalerne. Den patientrettede forebyggelse i kommunerne omfatter typisk patientuddannelse såvel generel som sygdomsspecifik men også tilbud om fx fysisk træning, diætvejledning, mv. til borgere med bestemte diagnoser. Det drejer sig primært om KOL, diabetes type 2 og hjerte-kar-sygdomme, jf. boks 4.5. Tilbud om fx træning og diætvejledning vil ofte være rettet mod både borgere med og uden diagnose, og derfor vil der ofte være overlap mellem den borgerrettede og den patientrettede forebyggelsesindsats på disse områder. Boks 4.5 Hjerterehabilitering Københavns Kommune har siden 2005 tilbudt hjerterehabilitering til borgere med iskæmisk hjertesygdom og hjertesvigt på Sundhedscenter Østerbro. Siden 2007 har tilbuddet også omfattet borgere i Indre By, Nørrebro og Bispebjerg. Indsatsen er udviklet som en del af SIKS-projektet (Sammenhængende Indsats ved Kronisk Sygdom), der er et samarbejdsprojekt mellem Københavns Kommunens Sundheds- og Omsorgsforvaltning, Bispebjerg Hospital og praktiserende læger på Østerbro. Formålet med indsatsen er at forbedre borgerens funktionsniveau og livskvalitet, reducere risikoen for hjertesygdom og bremse progressionen af sygdommen. 62

9 Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge: I henhold til sundhedsloven skal kommunalbestyrelsen bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse. Det indebærer, at alle børn og unge skal tilbydes sundhedsvejledning, bistand samt undersøgelser ved sundhedsplejerske eller læge indtil undervisningspligtens ophør. I barnets første leveår skal undersøgelserne normalt finde sted i hjemmet. Børn og unge med særlige behov skal tilbydes en særlig indsats. Forebyggende hjemmebesøg: I henhold til lov om forebyggende hjemmebesøg skal kommunalbestyrelsen tilbyde forebyggende hjemmebesøg til alle borgere over 75 år mindst to gange årligt, men med mulighed for at undtage borgere som modtager både praktisk hjælp og personlig pleje. Samtalerne skal særligt fokusere på sociale forhold og på at fastholde/forøge funktionsevnen i bred forstand. Den kan fx omhandle den ældres dagligdag, trivsel, netværk, bolig, økonomi, sundhedstilstand, kost, fysisk aktivitet og funktionsevne. På baggrund af samtalen kan der henvises til andre tilbud og aktiviteter, evt. i frivillig regi. Forebyggelse som en del af anden kommunal sundheds- og plejeindsats Tandpleje: Den forebyggende og behandlende kommunale børne- og ungdomstandpleje omfatter alle børn og unge under 18 år, der er tilmeldt folkeregistret i kommunen. Børne- og ungdomstandplejen er vederlagsfri og omfatter et samlet tandplejetilbud indeholdende såvel almen tandpleje som tandregulering. Det er en mindre del af indsatsen, som omfatter forebyggende ydelser. Kommunerne skal desuden i henhold til sundhedslovens kapitel 37 tilbyde forebyggende og behandlende tandpleje (omsorgs-tandpleje) til personer over 18 år, der på grund af kronisk nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte det almindelige tandplejetilbud. Kommunalbestyrelsen skal ydermere tilbyde specialiseret tandpleje (specialtandpleje) til sindslidende, udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, voksentandplejen eller i omsorgstandplejen. Hjemmesygepleje: Kommunerne har også ansvaret for hjemmesygeplejen. Formålet med hjemmesygeplejen er at forebygge sygdom, fremme sundhed, yde sygepleje og behandling, rehabilitering og palliation til patienter, der har behov for det. Ifølge Vejledning om hjemmesygepleje skal hjemmesygepleje ydes til patienter i alle aldre i tilfælde af akut eller kronisk sygdom, hvor sygeplejefaglig indsats er påkrævet. Hjemmesygeplejen kan være en væsentlig arena for den patientrettede forebyggelse i kommunalt regi, idet hjemmesygeplejen både kan opspore borgere med risikoadfærd/symptomer og yde rådgivning til disse, og på sigt også vil få stigende betydning som opfølgning på patientuddannelsesforløb. Kommunernes integrerede opgaveløsning Som nævnt udgør den del af forebyggelsesindsatsen, som sker på andre kommunale forvaltningsområder udover sundhedsområdet, en ganske stor del af den kommunale forebyggelsesindsats, ligesom der anvendes betydelige ressourcer på disse områder. Det er en naturlig følge af, at de fleste af de områder, som kommunerne har ansvar for, har betydning for sundheden. Det gælder fx børne- og ungeområdet, ældreområdet, socialområdet, arbejdsmarkedsområdet, kultur- og fritidsområdet samt teknik- og miljøområdet. Derfor har kommunen, både som administrativ myndighed og som serviceudbyder, mange muligheder for at påvirke borgernes levevilkår og sundhed. Det er samtidig baggrunden for, at Sundhedsloven placerer ansvaret for størstedelen af forebyggelsesopgaverne i kommunen. 63

10 Det er et grundlæggende princip i de kommunale sundhedspolitikker, som for mange kommuner er grundlaget for planlægningen på forebyggelsesområdet, at den konkrete udmøntning af politikken skal foregå i de miljøer, hvor borgerne færdes til daglig fx i ældreplejen, i skolerne, boligområder og de kommunale arbejdspladser. Således er de vigtigste arenaer for kommunernes forebyggelsesindsats jf. både undersøgelser udarbejdet af KL og Sundhedsstyrelsen 38, 39 daginstitutioner, skoler og sundhedscentre. 19 pct. af indsatserne i KL s kortlægning ligger således inden for skole- og pasningsområdet og 13 pct. i regi af sundhedscentre. Den konkrete organisering af forebyggelsesindsatser er forskellig på tværs af de fire KRAMfaktorer. Indsatser på kostområdet er typisk rettet mod børn og unge og findes særligt i daginstitutioner og på skoler. I Sundhedsstyrelsens undersøgelse svarer 85 pct. af de deltagende kommuner, at de har indsatser på kostområdet i deres daginstitutioner, mens 92 pct. har kostindsatser på skoleområdet. I forhold til indsatser mod fysisk inaktivitet er billedet næsten det samme. Andelene er her henholdsvis 83 pct. og 87 pct. Endvidere kan det nævnes, at en forholdsvis stor andel af indsatserne tilbydes i samarbejde med foreninger og frivillige. Boks 4.6 Intelligente legepladser I Høje-Taastrup Kommune har man etableret såkaldte intelligente legepladser, hvor legeredskaberne forener computerspil med bevægelse og læring, som øger børnenes motivation til at få rørt sig. Legepladserne kan imidlertid bruges af alle generationer, da sværhedsgraden kan tilpasses. Dermed kan alle borgere få sjov motion. Kommunen har sat penge af til at uddanne nogle af kommunens lærere i brug af legepladsen og udvikling af nye spil, som kan bruges i undervisning i skolen. Borgeren skal have et chipkort for at benytte legepladsen, og ved udleveringen af dette bliver man i et spørgeskema spurgt, om man i forvejen dyrker motion. Derved kan det dokumenteres, om kommunen får fat i borgere, der ellers ikke er fysisk aktive. Der findes også intelligente legepladser i Hjørring, Odense og København. Boks 4.7 Efter skoleidræt På flere skoler i Københavns Kommune tilbydes eleverne i 1-5. klasse at deltage i idrætsaktiviteter på skolen lige efter skoletid. Aktiviteterne ledes af de ældre elever fra klasse. Folkesundhed Københavns hjælper med organisering, logistik og med at udbrede indsatsen til flere skoler i Københavns Kommune. Evalueringer på to skoler i Kgs. Enghave viser, at 24 pct. af eleverne i klasse benytter sig af tilbudet. Sammensætningen af deltagerne m.h.t. etnicitet og køn er repræsentativ for skolerne. Elevernes sociale netværk er udvidet, idet 66 pct. af deltagerne oplyser, at de har fået nye kammerater. 64

Vi kan leve længere og sundere. Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats

Vi kan leve længere og sundere. Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats Vi kan leve længere og sundere Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats April 29 Vi kan leve længere og sundere Rygning, alkohol, usund kost og for lidt motion er årsag

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013 Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet April 2013 BERETNING OM BORGERRETTET FOREBYGGELSE PÅ SUNDHEDSOMRÅDET Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 1 Forord Frederikshavn Kommune har den store glæde at præsentere en samlet sundhedspolitik for kommunens borgere og medarbejdere. Sundhedspolitikken skal

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det kommunale sundhedsområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det kommunale sundhedsområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det kommunale sundhedsområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Vi kan leve længere og sundere. Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats

Vi kan leve længere og sundere. Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats Vi kan leve længere og sundere Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2008 1491 Straffelovrådets betænkning om en torturbestemmelse

Læs mere

RAPPORT VEDRØRENDE BEDRE GRUNDLAG FOR FOREBYGGELSESINDSATSEN I KOMMUNERNE

RAPPORT VEDRØRENDE BEDRE GRUNDLAG FOR FOREBYGGELSESINDSATSEN I KOMMUNERNE RAPPORT VEDRØRENDE BEDRE GRUNDLAG FOR FOREBYGGELSESINDSATSEN I KOMMUNERNE - MAJ 2008 KL Danske Regioner Finansministeriet Sundhedsstyrelsen Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 1 Kolofon Rapport vedrørende

Læs mere

Sundhed med alle FREDERICIAS SUNDHEDSSTRATEGI 2012-14

Sundhed med alle FREDERICIAS SUNDHEDSSTRATEGI 2012-14 Sundhed med alle FREDERICIAS SUNDHEDSSTRATEGI 2012-14 Godkendt i Byrådet den 16. april 2012 2 3 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Opbygning... 5 Sundhed med alle borgere... 6 Data... 6 Lovgrundlag...

Læs mere

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Januar 2014 2 Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes

Læs mere

Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10

Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10 Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10 Regeringen September 2002 Sund hele livet - de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10 Regeringen September 2002

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

GØR DET SUNDE VALG LET MULIGHEDER FOR STRUKTURELLE INDSATSER I KOMMUNERNE

GØR DET SUNDE VALG LET MULIGHEDER FOR STRUKTURELLE INDSATSER I KOMMUNERNE Sundhedsstyrelsen Dokumenttype Rapport endelig version Dato December 2009 GØR DET SUNDE VALG LET MULIGHEDER FOR STRUKTURELLE INDSATSER I KOMMUNERNE AFSLUTTENDE AFRAPPORTERING MULIGHEDER FOR STRUKTURELLE

Læs mere

Handlingsplan for implementering af Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2010

Handlingsplan for implementering af Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2010 Handlingsplan for implementering af Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2010 Anbefalinger udarbejdet af Arbejdsgruppen for sundhedsfremme og forebyggelse Odder Kommune 2007 Arbejdsgruppens medlemmer pr.

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Sundheds- og forebyggelsespolitik

Sundheds- og forebyggelsespolitik Sundheds- og forebyggelsespolitik Det gode og det sunde liv i Rudersdal Kommune Borgernes sundhed og trivsel er i Rudersdal Kommune et fælles ansvar, der løftes af både borgere og kommunens ansatte. Borgerne

Læs mere

BORGERRETTET FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE - status og udfordringer

BORGERRETTET FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE - status og udfordringer BORGERRETTET FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE - status og udfordringer 2006 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI, maj 2006 Borgerrettet forebyggelse i kommunerne status og udfordringer Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Sundhedspolitik i Egedal Kommune 2012-2014

Sundhedspolitik i Egedal Kommune 2012-2014 Sundhedspolitik i Egedal Kommune 2012-2014 Sundhed er et vidt begreb og indeholder mange aspekter. Mange opfatter sundhed som synonym med sund kost, motion og fravær af sygdom. Det er rigtigt, men det

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2011-2014. www.skive.dk

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2011-2014. www.skive.dk Sundhedspolitik Skive Kommune 2011-2014 www.skive.dk Forord Skive Byråd besluttede i 2009, at sundhed skal være et af to prioriterede fokusområder, der skal tænkes ind i alle grene af kommunens virke.

Læs mere

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING

Læs mere

Kommunernes Landsforening. Godt i gang. - en kvantitativ undersøgelse af den kommunale forebyggelsesindsats i 2008. Oktober 2008

Kommunernes Landsforening. Godt i gang. - en kvantitativ undersøgelse af den kommunale forebyggelsesindsats i 2008. Oktober 2008 Kommunernes Landsforening Godt i gang - en kvantitativ undersøgelse af den kommunale forebyggelsesindsats i 2008 Oktober 2008 Kommunernes Landsforening Godt i gang - en kvantitativ undersøgelse af den

Læs mere

Et sundere Nordjylland. Region Nordjyllands indsats for folkesundheden

Et sundere Nordjylland. Region Nordjyllands indsats for folkesundheden Et sundere Nordjylland Region Nordjyllands indsats for folkesundheden Et sundere Nordjylland Region Nordjyllands indsats for folkesundheden Udgivet i juni 2009 af: Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30

Læs mere

SUNDHEDSSTRATEGI 2015-2018 - sammen om øget trivsel og sundhed

SUNDHEDSSTRATEGI 2015-2018 - sammen om øget trivsel og sundhed SUNDHEDSSTRATEGI 2015-2018 - sammen om øget trivsel og sundhed 9. marts 2015 Side 0 af 36 Indhold Indledning... 2 Sundhedsstrategiens opbygning... 2 Hvad omfatter Sundhedsstrategien?... 2 Solrød Kommunes

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 14-06-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Protokol Mandag den 14. juni 2010 kl. 08:15 afholdt Udviklings- og Strategiudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Handlingsplan om diabetes

Handlingsplan om diabetes Handlingsplan om diabetes november 2003 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund...2 2. Sygdommen diabetes og dens omfang...3 3. Status for den amtslige diabetesomsorg...5 4. Handlingsplanens indsatsområder og

Læs mere

Det offentlige Danmark

Det offentlige Danmark KAPITEL 4 Det offentlige Danmark Det offentlige system 23 Socialpolitikkens udvikling 24 Første bølge: 1890 erne 25 Anden bølge: Mellemkrigstiden 25 Tredje bølge: 1960 erne 26 Fjerde bølge: 1990 erne 26

Læs mere

National Social Rapport. Danmark

National Social Rapport. Danmark National Social Rapport Danmark April 2014 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 2 1.1. Lige muligheder... 2 1.2. Samarbejde mellem centrale og lokale aktører... 2 2. Bekæmpelse af fattigdom og social

Læs mere