MED-AFTALE gældende pr. 26. november 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MED-AFTALE gældende pr. 26. november 2009"

Transkript

1 gældende pr. 26. november 2009

2 Indholdsfortegnelse 1 Aftalens område side 3 2 Formål... side 4 3 Lokale aftalemuligheder. side 7 4 Form og struktur.. side 9 5 Kompetence. side 17 6 Medindflydelse og medbestemmelse.. side 19 7 Information og drøftelse. side 21 8 Retningslinier side 24 9 Hovedudvalget. side Arbejdsmiljø.. side Valg af tillidsrepræsentanter.. side Tillidsrepræsentantens virksomhed.. side Valg af fællestillidsrepræsentanter... side Valg af suppleant (stedfortræder). side Medarbejderrepræsentanternes vilkår. side Frihed til deltagelse i kurser, møder mv.. side Fravigelse af TR-bestemmelser ved særskilt indgået TR-aftale. side Uddannelse.. side Afskedigelse. side Voldgift vedrørende og 19. side Uoverensstemmelser vedr. lokale aftaler indgået i henhold til 17 side Håndhævelse af forpligtelserne i 7 side De centrale parters opgaver og kompetence.. side Voldgift vedrørende 23, stk. 2 side Ikrafttræden.. side 67 Bilag side 69 Side 2 af 103

3 Kapitel 1. Aftalens område 1. Område Stk. 1 Lokalaftalen om medindflydelse og medbestemmelse i Assens Kommune dækker alle medarbejdere, hvis løn- og ansættelsesforhold er omfattet af Kommunernes Lønningsnævns tilsyn. Stk. 2 Aftalen omfatter de selvejende dag- og døgninstitutioner indenfor KL s forhandlingsområde, som kommunen har indgået driftsoverenskomst med (se bilag 1). Stk. 3 Aftalen omfatter de fælleskommunale virksomheder indenfor KL s forhandlingsområde, som kommunen har indgået driftsoverenskomst med. Alle medarbejdere i de i bilag 1 nævnte institutioner vil således være dækket af- og have samme muligheder for medindflydelse og medbestemmelse som kommunens øvrige medarbejdere. Side 3 af 103

4 2. Formål Stk. 1 Lokalaftalen om medindflydelse og medbestemmelse for Assens Kommune er et væsentligt redskab i forhold til at nå de overordnede mål for udviklingen af Assens Kommune. MED-aftalen skal således medvirke til at gøre Assens Kommune til en attraktiv og udviklende arbejdsplads med gode arbejdsvilkår, og samtidig bidrage til at kommunen kan fastholde og tiltrække dygtige og engagerede medarbejdere og ledere. Gennem værdierne skal der skabes en virksomhedskultur, hvor den enkelte medarbejder dels oplever en høj grad af indflydelse og ansvar i sin dagligdag, men også en kultur hvor det er accepteret at aktive og initiativrige medarbejdere kan begå fejl, og hvor disse er grundlag for konstruktiv læring. Alle ansatte sikres gennem aftalen reel medindflydelse og medbestemmelse på arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. Det skal være attraktivt at blive og forblive medarbejder i Assens Kommune. Derfor skal der på alle niveauer i organisationen være et tæt samspil og en løbende dialog mellem ledelsen og medarbejderne, således at udvikling og erfaring fra daglig praksis lægges til grund for de beslutninger der træffes. Samspillet skal også gælde i dialogen med relevante politikere omkring drøftelser af de personalepolitiske målsætninger og de økonomiske vilkår for Assens Kommune. Samarbejdet skal således understøtte: at Assens Kommune på bedst mulig vis kan løse sine opgaver overfor borgerne at der er sammenhæng mellem ressour- Det gode samarbejde er vores fundament En forudsætning for en attraktiv og succesfuld Assens Kommune er et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem ledelses- og medarbejderrepræsentanterne i MED-systemet. Den værdibaserede ledelsesform i Assens Kommune skal medvirke til at skabe en stadig udvikling af samarbejdet mellem ledere og medarbejdere. Ledelsesstilen er kendetegnet ved en høj grad af delegation af beslutningskompetence og en høj grad af dialog i hverdagen mellem leder og medarbejder om arbejdspladsens samlede sæt af opgaver. Tilsvarende forventes medarbejderne at påtage sig et ansvar og gennem dialogen positivt medvirke til udviklingen af samarbejdet mellem ledere og medarbejdere. Værdigrundlaget for samarbejdet i MEDsystemet i Assens Kommune Ledelses- og medarbejderrepræsentanter vil gennem et godt samarbejde i MED-systemet arbejde for en succesfuld Assens Kommune og udviklingen af Assens Kommune som en spændende og god arbejdsplads for alle kommunens nuværende og kommende ansatte. Værdigrundlaget er fundamentet i MEDaftalen og er dermed en vigtig ledestjerne for ledere og medarbejdere i Assens Kommune. Værdierne skal afspejle sig i det daglige samarbejde. Samarbejdet i MED-systemet skal således være kendetegnet ved: Side 4 af 103

5 cer og arbejdsopgaver, således at der til stadighed på alle niveauer er overensstemmelse mellem de overordnede politiske mål om serviceniveau og de økonomiske og personalemæssige ressourcer de ansattes interesse for effektiviteten og kvaliteten af serviceydelserne i kommunen at arbejdsglæden og den enkelte ansattes behov for såvel tryghed som personlig og faglig udvikling og uddannelse tilgodeses at der er gode og udviklende arbejdsforhold, der kan medvirke til at gøre Assens Kommune til en attraktiv arbejdsplads at alle ansatte engageres i såvel det daglige arbejde som i udvikling af egen arbejdsplads og kommunen som helhed at tillidshvervet er attraktivt og respekteret, svarende til den centrale rolle medarbejderrepræsentanten spiller i en dynamisk virksomhed at de ansatte har gode sundheds- og sikkerhedsforhold bl.a. gennem en styrkelse og effektivisering af den forebyggende indsats på arbejdsmiljøområdet Medindflydelsen og medbestemmelsen udmøntes gennem: gensidig information og drøftelse fastlæggelse af retningslinier for arbejdspersonale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold forhandling og indgåelse af generelle rammeaftaler/overenskomster, hvor aftaleretten er delegeret til de lokale repræsentanter. For at sikre reel medindflydelse og medbestemmelse og udvikle det daglige arbejde nedsættes der MED-udvalg bestående af repræsentanter for ledelsen og for medarbejderne. Det forventes, at MED-udvalgene i videst Åbenhed Respekt Udvikling Arbejdsglæde Ordentlighed Ved åbenhed forstås: at vi gensidigt forpligter os til så tidligt som muligt, at informere om alt af relevans for MED-systemet information er en ret og en pligt for såvel ledelses- som medarbejderrepræsentanter i MEDsystemet at vi skaber et MED-system, hvor vi udtrykker os åbent og ærligt og dermed forpligter os på at skabe et forum med plads til debat og dialog at vi hver især påtager os et ansvar for i eget bagland at aflive myter og rygter baseret på mangelfuld og/eller ukorrekt information at vi løbende evaluerer samarbejdet i forhold til at sikre, at de gode intentioner for samarbejdet efterleves Ved respekt forstås: at vi skaber et samarbejdsforum, hvor vi kan stole på hinanden at vi lytter til hinandens synspunkter og søger at bøje os mod hinanden at vi sikrer et samarbejde, hvor hver part tilkendes lige megen værdi og betydning at vi anerkender og respekterer medarbejderrepræsentanternes særlige centrale katalysatorfunktion i en organisation, hvor åbenhed og dialog vægtes højt at vi oplever hinanden som positive og aftaleholdende medspillere med fælles mål til trods for forskellige roller Ved udvikling forstås: at vi stiller krav til hinanden i en konstruktiv dialog. at vi gennem dialog og gensidig informa- Side 5 af 103

6 muligt omfang involverer de ansatte i udvalgenes arbejde. tion udnytter vore fælles videnskompetencer og sikrer indblik og overblik Ved arbejdsglæde forstås: at vi har reel medindflydelse og medbestemmelse på beslutningsprocesserne relateret til MED-systemet, og dermed selvfølgelig også påtager os et reelt medansvar for de trufne beslutninger i MED-regi at vi gennem samarbejdet i MEDudvalgene skaber engagement og har visioner og tør investere i det attraktive arbejdsliv at vi uddelegerer ansvar og kompetence og viser tillid at vi sikrer et forum, hvor alle kan komme til orde og behandles med respekt at ledelsen er garant for en åben og engageret ledelsesstil med åbne døre og tid til at hilse på Ved ordentlighed forstås: at vi alle optræder med respekt og rummelighed især i de svære situationer at vi sikrer hurtige, præcise og tydelige udmeldinger til medarbejdere og ledere at vi, i forhold af stor betydning for ledere og medarbejdere, sikrer en ensartet koordineret information til den øvrige organisation at saglig og faglig uenighed og kritik er legalt, men kritik fremføres altid overfor rette vedkommende Side 6 af 103

7 3. Lokale aftalemuligheder Stk. 1 Nye tiltag - opstilling af mål og handleplaner For at understøtte MED-aftalens formål opstilles mål og handleplaner for MEDopgaverne på tilsvarende vis som for organisationens øvrige områder. Form, indhold og tidsterminer aftales i Hovedudvalget. Mål og handleplaner skal på dagsordenen på leder- og personalemøder på den enkelte arbejdsplads mindst en gang årligt MED-opgaverne skal indgå som en naturlig del af det daglige samarbejde i hverdagen mellem ledere og medarbejdere, ligesom en løbende dialog og opfølgning skal prioriteres. Udarbejdelse af personalepolitisk regnskab Hvert andet år udarbejdes et personalepolitisk regnskab, der bl.a. udtrykker i hvor høj grad de af Hovedudvalget opstillede mål er nået. Det er over en tid en målsætning, at der i det personalepolitiske regnskab indgår et arbejdsmiljøregnskab, hvor statistik over arbejdsulykker, fraværsstatistikker, trivselsudviklingen på arbejdspladsen mv. fremgår, ligesom arbejdsmiljøinitiativer fra de enkelte udvalg er synliggjort Årlig temadag En gang årligt afholdes en temadag for ledere, tillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter indenfor de enkelte forvaltningsområder. Når temadagen planlægges, skal det konkret vurderes, hvorvidt det er relevant at invitere øvrige deltagere som eksempelvis repræsentanter fra personalegrupper uden tillidsrepræsentanter eller andre medarbejderrepræsentanter. Temadagen har til formål at sikre medindflydelsen og medbestemmelsen gennem de- Side 7 af 103

8 bat, høring og opfølgning på personalepolitiske emner i bred forstand. Temadagen afvikles med en generel og en specifik del. Indholdet i den generelle del er et overordnet emne, der vedrører alle kommunale arbejdspladser. Indholdet fastlægges af Hovedudvalget. Indholdet i den specifikke del er et emne, som det enkelte forvaltningsområde selv vælger. Synspunkter og ønsker fra temadagene refereres og viderebringes til Hovedudvalget. Dagene afvikles i jan/feb/mar, så synspunkter og ønsker kan indarbejdes i det budgetog planlægningsarbejde, der påbegyndes i starten af det nye år. Det er Løn & Personale der står for afviklingen af temadagene. Leder og medarbejderrepræsentanter for de respektive forvaltningsområder inddrages i planlægningen. Side 8 af 103

9 4. Form og struktur Stk. 1 MED-strukturen i Assens Kommune er baseret på, at kommunen er en arbejdsplads, hvor de ansatte har reel medindflydelse og medbestemmelse. Udvalgsstrukturen skal til enhver tid understøtte formål og indhold i denne MED-aftale. MED-strukturen i Assens Kommune består af følgende: 1 Hovedudvalg for hele kommunen Fælles MED-udvalg Lokale MED-udvalg eller personalemøder med MED-status på arbejdspladsniveau MED-strukturen etableres som en sammenhængende og enstrenget organisation og fremgår af bilag 2. Sikkerheds- og sundhedsarbejdet er integreret i samarbejdsorganisationen i henhold til arbejdsmiljølovens bestemmelser. Sikkerhedsstrukturen fremgår af bilag 3. Stk. 2 MED-strukturen matcher den til enhver tid gældende ledelsesstruktur og kompetence i Assens Kommune, men vil i øvrigt for så vidt angår MED-udvalg, personalemøder med MED-status og sikkerhedsgrupper tage udgangspunkt i de enkelte forvaltningers særlige organisering og forhold. Der kræves således ikke ensartethed mellem de enkelte forvaltninger. Såfremt der sker ændringer i Assens Kommunes organisation og kompetenceplan tilpasses MED-strukturen efter godkendelse i Hovedudvalget. Det samme gælder, såfremt strukturen i det enkelte forvaltningsområde efter evaluering vurderes som uhensigtsmæssig. Side 9 af 103

10 Stk. 3 Der er nedsat ét Hovedudvalg for hele kommunen. Hovedudvalget er det øverste organ for udøvelse af medindflydelse og medbestemmelse i kommunen og for varetagelse af sundheds- og sikkerhedsområdet i henhold til arbejdsmiljølovgivningen. Hovedudvalgets sammensætning og arbejdsopgaver er nærmere beskrevet i 9. Fælles MED-udvalg Stk. 4 Der er nedsat 6 Fælles MED-udvalg, der dækker følgende områder: Fælles MED-udvalg for Rådhuset Fælles MED-udvalg for Skole Fælles MED-udvalg for Dagtilbud Fælles MED-udvalg for Fritid & Kultur Fælles MED-udvalg for Ældre Fælles MED-udvalg for Sundhed Alle administrative forvaltningsmedarbejdere er omfattet af det Fælles-MED-udvalg for Rådhuset. Tilsvarende gælder det tekniske personale på rådhusene. Fælles koordinerende møder afholdes når leder- eller medarbejderrepræsentant anmoder herom. Entreprenørgårdenog rengøringsområdet får status af Fælles MED-udvalg i forbindelse med høringsprocesser gennemført af Hovedudvalget. Det tilstræbes, at der også på ledelsessiden vil være en repræsentativ fordeling i forhold til de enkelte områder. Stk. 5 Medarbejderrepræsentationen i udvalgsstrukturen skal som udgangspunkt baseres på hovedorganisationerne og afspejle personalesammensætningen. Det enkelte udvalg bør sammensættes så repræsentativt som muligt, således at alle relevante synspunkter kan komme frem. Udvalgenes I forhold til valg af sikkerhedsrepræsentanter til Fælles-MED-udvalgene skal der, hvor begge hovedorganisationer er repræsenteret, vælges en sikkerhedsrepræsentant fra hver hovedorganisation. Side 10 af 103

11 sammensætning skal som hovedregel baseres på valgte tillids- og sikkerhedsrepræsentanter. Er der færre pladser på medarbejdersiden i et MED-udvalg, end der er tillidsrepræsentanter inden for området, må der foretages et valg mellem disse tillidsrepræsentanter. Er der derimod flere pladser i MED-udvalget, end der er tillidsrepræsentanter inden for området, skal der vælges andre medarbejdere som repræsentanter i udvalget. Disse sidestilles med tillidsrepræsentanter. I det MED-udvalgene også skal varetage opgaverne på sundheds- og sikkerhedsområdet, skal det sikres, at sikkerhedsrepræsentant(er) og arbejdsleder(e) er repræsenteret i udvalgene. Fælles MED-udvalg for Rådhuset Der udpeges mellem 5 og 7 medlemmer af og blandt MED-udvalgenes medarbejderrepræsentanter (der udpeges blandt følgende: LO, FTF og AC). Herudover er valgt 2 sikkerhedsrepræsentanter af og iblandt de medarbejdervalgte sikkerhedsrepræsentanter. 5 medlemmer er fra ledelsen. Kommunaldirektøren er født formand for udvalget, mindst én leder skal repræsentere sikkerhedsområdet. Næstformanden vælges af og blandt medarbejderrepræsentanterne. Det endelige antal af repræsentanter fastsættes efter aftale med områdets ledelse og repræsentanter for de faglige organisationer, der herefter fordeler pladserne imellem sig. På medarbejdersiden nedsættes et Kontaktudvalg. Kontaktudvalget består af medarbejderrepræsentanter i Fælles MEDudvalget samt tillidsrepræsentanter fra de organisationer indenfor pågældende fælles MED-område, der ikke er repræsenteret i Fælles-MED-udvalget. Kontaktudvalget kan indkaldes til formøde før udvalgets ordinære møder. Fælles MED-udvalg for Skoleområdet Der udpeges mellem 5 og 7 medlemmer af og blandt MED-udvalgenes medarbejderrepræsentanter (der udpeges blandt følgende: LO, FTF og AC). Herudover er valgt 2 sikkerhedsrepræsentanter af og iblandt de medarbejdervalgte sikkerhedsrepræsentanter. 5 medlemmer er fra ledelsen. Fagchefen Side 11 af 103

12 for skoleområdet er født formand for udvalget. Af de resterende medlemmer fra ledelsen skal mindst en repræsentere sikkerhedsområdet. Næstformanden vælges af og blandt medarbejderrepræsentanterne. Fælles MED-udvalg for Dagtilbud Der udpeges mellem 5 og 7 medlemmer af og blandt MED-udvalgenes medarbejderrepræsentanter (der udpeges blandt følgende: LO, FTF og AC). Herudover er valgt 2 sikkerhedsrepræsentanter af og iblandt de medarbejdervalgte sikkerhedsrepræsentanter. 5 medlemmer er fra ledelsen. Fagchefen for dagpasningsområdet er født formand for udvalget. Af de resterende medlemmer fra ledelsen skal mindst en repræsentere sikkerhedsområdet. Næstformanden vælges af og blandt medarbejderrepræsentanterne. Fælles MED-udvalg for Fritid & Kultur Der udpeges mellem 5 og 7 medlemmer af og blandt MED-udvalgenes medarbejderrepræsentanter (der udpeges blandt følgende: LO, FTF og AC). Herudover er valgt 2 sikkerhedsrepræsentant af og iblandt de medarbejdervalgte sikkerhedsrepræsentanter. 5 medlemmer er fra ledelsen. Fagchefen for fritids og kulturområdet er født formand for udvalget. Af de resterende medlemmer fra ledelsen skal mindst en repræsentere sikkerhedsområdet. Næstformanden vælges af og blandt medarbejderrepræsentanterne Fælles MED-udvalg for Ældre Der udpeges mellem 5 og 7 medlemmer af og blandt MED-udvalgenes medarbejderrepræsentanter (der udpeges blandt følgende: LO, FTF og AC). Herudover er valgt 2 sikkerhedsrepræsentanter af og iblandt de medarbejdervalgte sikkerhedsrepræsentanter. 5 medlemmer er fra ledelsen. Fagchefen for ældreområdet er født formand for udvalget. Af de resterende medlemmer fra ledelsen skal mindst en repræsentere sikker- Side 12 af 103

13 hedsområdet. Næstformanden vælges af og blandt medarbejderrepræsentanterne. Fælles MED-udvalg for Sundhed Der udpeges mellem 5 og 7 medlemmer af og blandt MED-udvalgenes medarbejderrepræsentanter (der udpeges blandt følgende: LO, FTF og AC). Herudover er valgt 2 sikkerhedsrepræsentanter af og iblandt de medarbejdervalgte sikkerhedsrepræsentanter. 5 medlemmer er fra ledelsen. Fagchefen for sundhedsområdet er født formand for udvalget. Af de resterende medlemmer fra ledelsen skal mindst en repræsentere sikkerhedsområdet. Næstformanden vælges af og blandt medarbejderrepræsentanterne. Stk. 6 Fælles MED-udvalg har til opgave: gensidigt at informere om og drøfte alle forhold af betydning for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold indenfor udvalgets område at planlægge, lede og koordinere sundheds- og sikkerhedsarbejdet indenfor udvalgets område at udarbejde indstilling til Hovedudvalget om MED-strukturen indenfor udvalgets område at udarbejde forslag til Hovedudvalget om retningslinier at udfylde rammerne for de af Hovedudvalget fastsatte retningslinier, at arbejde med de opstillede mål og handleplaner at afgive udtalelser på fælles områder som f.eks. budget, normering, planlægning, kvalitetssikring, evaluering. Stk. 7 Fælles MED-udvalg holder møde, når formanden eller næstformanden finder det nødvendigt, dog mindst én gang i kvartalet. Side 13 af 103

14 Stk. 8 Fælles MED-udvalg fastsætter selv sin forretningsorden, men minimumsbestemmelserne for forretningsordener vedtaget af Hovedudvalget, skal være opfyldt (se bilag 4). Lokale MED-udvalg Stk. 9 Lederen for MED-udvalgets område er "født" medlem af og formand for udvalget. Det enkelte udvalg bør sammensættes så repræsentativt som muligt, således at alle relevante synspunkter kan komme frem. Så vidt muligt bør alle personaleorganisationer (overenskomstgrupper) være repræsenteret i udvalget. Dernæst kan de enkelte personalegruppers størrelse inddrages ved vurdering af sammensætning af udvalget på medarbejdersiden. Stk. 10 Formanden for Fælles MED-udvalg udpeger øvrige ledelsesrepræsentanter. Det tilstræbes, at der også på ledelsessiden vil være en repræsentativ fordeling i forhold til de enkelte områder. Stk. 11 Næstformanden for MED-udvalget vælges af og blandt medarbejderrepræsentanterne i MED-udvalget. Stk. 12 Udvalgene sammensættes således, at der er mindst lige så mange medarbejderrepræsentanter som repræsentanter for ledelsen. Antallet af medlemmer i de lokale MEDudvalg kan ikke overstige antallet af medlemmer i Fælles MED-udvalgene. Hovedudvalget kan dispensere fra antallet af udvalgsmedlemmer. Side 14 af 103

15 Stk. 13 MED-udvalgene fastsætter selv deres forretningsorden, men minimumsbestemmelserne for forretningsordener vedtaget i Hovedudvalget, skal være opfyldt (se bilag 4). Stk. 14 Der afholdes møde i MED-udvalget, når formanden eller næstformanden finder det nødvendigt, dog mindst en gang pr. kvartal. Personalemøder med MED-status Stk. 15 Personalemøder med MED-status er tillagt samme kompetence som MED-udvalgene. Leder og medarbejderrepræsentant skal gennemføre MED-uddannelsen. Stk. 16 For de medarbejdere, som ikke er direkte omfattet af et MED-udvalg, skal medarbejdernes medindflydelse og medbestemmelse tilgodeses gennem personalemøder med MED-status for alle medarbejdere og ledere inden for det pågældende område, dog uden at personalet sidestilles med tillids- og sikkerhedsrepræsentanter. Stk. 17 Mødeindkaldelse, dagsorden og mødeledelse aftales mellem lederen og medarbejderrepræsentanten fra området. Hvis der er en tillidsrepræsentant inden for området, varetager tillidsrepræsentanten opgaven som medarbejderrepræsentant. Hvis der ingen tillidsrepræsentant er inden for området, vælger medarbejderne en medarbejderrepræsentant. Stk. 18 Der afholdes personalemøde, når lederen eller medarbejderrepræsentanten finder det nødvendigt, dog mindst en gang pr. kvartal. Side 15 af 103

16 Stk. 19 Der kan kun oprettes nye personalemøder med MED-status efter forudgående godkendelse i Hovedudvalget. Valgperiode Stk. 20 Valg til MED-udvalg og sikkerhedsgrupper foretages samtidigt i hele kommunen. Valgperioden er to år. Kommunen udskriver valg af sikkerhedsrepræsentanter primo november i lige år. Ultimo november foretages valg/ udpegning til lokale MED-udvalg. Primo december vælges henholdsvis sikkerhedsrepræsentanter og arbejdslederrepræsentanter til Fælles MED-udvalg. Umiddelbart derefter vælges - af og blandt disse - repræsentanterne til Hovedudvalg. De øvrige medarbejderrepræsentanter i henholdsvis Fælles MED-udvalg og Hovedudvalg udpeges primo december af organisationernes lokale afdeling, sektion, klub eller lignende blandt de i Assens Kommune ansatte. Valg af tillidsrepræsentanter er et organisationsansvar efter den enkelte organisations vedtægter. Valg af sikkerhedsrepræsentant er lovbestemt. Hvis der vælges en ny sikkerheds- eller tillidsrepræsentant indenfor et område udtræder den fratrædende af MED-udvalget. I de lokale udvalg indtræder den nyvalgte i stedet. I Fælles MED-udvalg og Hovedudvalg indtræder suppleanten Side 16 af 103

17 5. Kompetence Stk. 1 Medindflydelse og medbestemmelse udøves inden for det kompetenceområde, som ledelsen har med hensyn til arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. Såfremt der opstår tvivl om rækkevidden af ledelseskompetencen, skal ledelsen klargøre grænserne herfor. Ledelsens kompetence er således udgangspunktet for medindflydelse og medbestemmelse inden for et givent område. De elementer der indgår i den konkrete vurdering af ledelseskompetencen er bl.a., om der i ledelsesfunktionen indgår: selvstændig ledelsesret, beslutnings- eller indstillingsret på ansættelser og afskedigelser, og selvstændigt budget- og regnskabsansvar Stk. 2 Det skal præciseres, at ansvars- og kompetencefordelingen indebærer, at retningslinier på alle niveauer skal være i overensstemmelse med de overordnede retningslinier. I modsat fald vil den indgåede aftale være ugyldig. Stk. 3 MED-udvalg på forskellige niveauer indgår i et sammenhængende system for udøvelse af medindflydelse og medbestemmelse, idet hvert niveau udøver denne medindflydelse og medbestemmelse inden for lederens kompetence. Side 17 af 103

18 Der skal være et sammenhængende system for udøvelse af medindflydelse og medbestemmelse, hvilket indebærer, at MEDudvalg på alle niveauer og personalemøder med MED-status alle har et ansvar for at informere, at fastlægge retningslinier, at planlægge, lede og koordinere sundhedsog sikkerhedsarbejdet og eventuelt at indgå aftaler på områder, hvor aftaleretten er uddelegeret til lederen (og medarbejderrepræsentanten) af det pågældende MEDudvalg/personalemøde med MED-status. Med et sammenhængende system for medindflydelse og medbestemmelse menes, at der ikke må være nogen "stopklodser" i MED-systemet, hverken i opadgående eller nedadgående retning. Der skal kunne delegeres kompetence m.v. i MED-systemet på tilsvarende vis som i ledelsessystemet. Da kompetencen hos alle ledere i kommunen principielt er delegeret fra det øverste niveau (Byrådet), er MED-systemet også tænkt "oppefra og ned". Princippet om at MED-systemet er tænkt "oppefra og ned", skal ikke forstås således, at de lokale MED-udvalg skal afvente initiativer ovenfra, før de kan gå i gang - blot gælder de samme hierarkiske over- underordnelsesforhold inden for MED-systemet som inden for ledelsessystemet. Indflydelse, inspiration og information skal gå begge veje i MED-systemet - både oppefra og ned og nedefra og op. Side 18 af 103

19 Kapitel 2. Medindflydelse og medbestemmelse 6. Medindflydelse og medbestemmelse Stk. 1 Medindflydelse og medbestemmelse indebærer: gensidig pligt til at informere om og drøfte alle forhold af betydning for arbejds-, personale, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold, medbestemmelse ved fastlæggelse af retningslinier for tilrettelæggelse af arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold inden for ledelsens ansvars- og kompetenceområde, mulighed for forhandling og indgåelse af aftaler. Medindflydelse og medbestemmelse sikrer, at arbejdspladsen stadig udvikler sig såvel til gavn for de ansattes arbejdsglæde og motivation som til gavn for effektiviteten og kvaliteten i opgaveløsningen. Medindflydelse og medbestemmelse indebærer at: Assens Kommune er en arbejdsplads, hvor alle kan komme til orde og alle behandles med respekt Ledelse og medarbejdere lytter til hinandens synspunkter og søger at bøje sig mod hinanden Såvel ledelses- som medarbejderrepræsentanter påtager sig et fælles ansvar for MEDudvalgenes samarbejde og funktion Dialogen mellem ledelse og medarbejdere er jævnbyrdig og ligeværdig Dialogen og den gensidige informationsudveksling sikrer indblik og overblik og udnyttelse af fælles videnskompetencer. Definitioner: Medindflydelse Medindflydelse defineres overordnet set som ledelsens beslutning truffet på grundlag af åbne og grundige drøftelser mellem ledere og medarbejdere. Side 19 af 103

20 Ved medindflydelse er der mulighed for via drøftelser og argumenter at påvirke beslutningsgrundlaget og derved sætte sit præg på den endelige beslutning, hvad enten den træffes af lederen/ledelsen på institutionen/afdelingen, på højere chefniveau eller i et politisk udvalg. Udtalelser (referater) fra drøftelserne i MED-udvalget skal således indgå som en del af beslutningsgrundlaget i den konkrete sag. Medbestemmelse Medbestemmelse defineres overordnet set som en fælles beslutning truffet på grundlag af åbne og grundige drøftelser mellem ledere og medarbejdere. Ved medbestemmelse er der tale om, at ledelsen inden for sin kompetence indgår konkrete aftaler om spilleregler, der skal være gældende vedrørende tilrettelæggelsen af arbejds-, samarbejds-, personale- og arbejdsmiljøforhold. Side 20 af 103

21 7. Information og drøftelse Der henvises til 22 for håndhævelse af forpligtelserne. Stk. 1 Grundlaget for medindflydelse og medbestemmelse er, at der er gensidig informationspligt på alle niveauer. Stk. 2 Informationen skal gives på et så tidligt tidspunkt, på en sådan måde og i en sådan form, at det giver gode muligheder for en grundig drøftelse, så medarbejderne/medarbejderrepræsentanternes synspunkter og forslag kan indgå i grundlaget for ledelsens og/eller kommunalbestyrelsens beslutninger. Stk. 3 Ledelsen skal regelmæssigt give information om fremkomne forslag og trufne beslutninger i kommunalbestyrelsen. I Assens Kommune skal ledere og medarbejdere informere hinanden om alle forhold, som betyder noget for arbejdsforholdene og kommunens virke som helhed. Information og drøftelse sker så vidt muligt løbende og uformelt i hverdagen i dialog og samspil mellem leder og medarbejdere og herudover på personalemøder, informationsmøder mv. Informationspligten er gensidig for derigennem at opnå viden og indsigt til et godt samarbejde. Information til/fra medarbejdere, der ikke deltager i MED-udvalgene, skal prioriteres. Stk. 4 På baggrund af den seneste og den forventede udvikling påhviler det ledelsen specielt at tilvejebringe et grundlag for drøftelse af: Forslag til budget for det pågældende ledelsesområde Organisationsændringer, rationaliseringsforanstaltninger eller arbejdsomlægninger, herunder forhold i forbindelse med udbud og udlicitering af kommunale opgaver Indførelse og brug af ny samt ændring af eksisterende teknologi Sikkerheds- og sundhedsarbejdet i overensstemmelse med retningslinierne i arbejdsmiljølovgivningen Personalepolitiske emner, herunder efteruddannelse og kompetenceudvikling Informationen skal gives på en passende måde, og med et passende indhold, således at navnlig medarbejderrepræsentanterne sættes i stand til at foretage en passende analyse og i givet fald forberede drøftelsen. Informationen skal ske så betids, at den enkelte medarbejderrepræsentant har en reel mulighed for at konsultere sit valggrundlag på en hensigtsmæssig måde. Dette indebærer, at medarbejderrepræsentanterne sikres rimelig tid til at drøfte konsekvenser af et påtænkt omstillingsprojekt, med de berørte medarbejdere. Informationen skal indeholde en belysning af problemstillingernes faktiske omstændigheder, som har betydning i sagen. Hvis der Side 21 af 103

22 Kravet om tryghed skal indtage en central plads i drøftelser vedrørende væsentlige ændringer i de ansattes hidtidige arbejdsforhold. Det gælder f.eks. ved rationalisering, forandringer i form af f.eks. udbud/udlicitering eller indførelse af ny teknologi. Stk. 6 For det tilfælde at beslutninger, som nævnt i stk. 5 indebærer betydelige ændringer for en personalegruppes arbejds- og personaleforhold og denne gruppe ikke er repræsenteret i MED-udvalget, kan medarbejdersiden eller denne gruppe inden forhandlingen fremsæter tale om en kompliceret problemstilling, eller hvis der skal ske en drøftelse i baglandene på baggrund af informationerne forudsættes, at informationen så vidt muligt foreligger i form af et tilstrækkeligt skriftligt materiale. Kravene til informationens indhold og tidspunktet for informationen skal stå i rimeligt forhold til den pågældende sags omfang og karakter, således at kravene til informationen skærpes jo mere omfattende og jo mere kompliceret og jo mere indgribende sagen er for medarbejderne. Det skal sikres, at drøftelsen sker på et passende tidspunkt, på en passende måde og med et passende indhold. Ledelsen og medarbejderrepræsentanterne kan derfor aftale en nærmere procedure, der sikrer den nødvendige tid til at forberede drøftelsen, herunder gennemføre forhandlingen af spørgsmålet om ændringer i arbejdstilrettelæggelse og ansættelsesvilkår, som omstillinger, udbud mv. indebærer, jf. stk. 5. Der henvises desuden til protokollat vedrørende medarbejdernes inddragelse og medvirken i forbindelse med udlicitering mv. Stk. 5 Beslutninger i forhold til stk. 4 som kan medføre betydelige ændringer i arbejdets tilrettelæggelse og ansættelsesforholdene, herunder beslutning om virksomhedsoverdragelse, træffes af kommunalbestyrelsen efter forudgående forhandling med medarbejdernes repræsentanter i MED-udvalget. Side 22 af 103

MED-AFTALE gældende pr. 1. januar 2013

MED-AFTALE gældende pr. 1. januar 2013 gældende pr. 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse 1 Aftalens område side 3 2 Formål... side 4 3 Lokale aftalemuligheder. side 7 4 Form og struktur.. side 9 5 Kompetence. side 17 6 Medindflydelse og medbestemmelse..

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.3 Sikkerhedsudvalg September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsudvalgets opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer desuden om den daglige leder af sikkerheds

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rudersdal Kommune

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rudersdal Kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rudersdal Kommune Kapitel 1 Aftalens område, formål m.v. 1 Område Stk. 1. Aftalen gælder for alle ansatte i Rudersdal Kommune herunder selvejende dag- og døgninstitutioner,

Læs mere

MED-aftale for Greve Kommune. Aftale om medindflydelse og medbestemmelse

MED-aftale for Greve Kommune. Aftale om medindflydelse og medbestemmelse MED-aftale for Greve Kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Aftalens gyldighedsområde...3 Kapitel 2. Formål...3 Kapitel 3. Værdier...4 Kapitel 4. MED organisationens

Læs mere

Slagelse Lærerkreds pixi-udgave af. Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune

Slagelse Lærerkreds pixi-udgave af. Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Slagelse Lærerkreds pixi-udgave af Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Aftalen er gældende for medarbejdere i Slagelse Kommune. 2 Formål stk. 1 Formålet med en lokalaftale er gennem samarbejde mellem

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Indhold Forord... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5 MED udvalgenes sammensætning...

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune Afsnit 1. Formål 1 Denne aftale følger reglerne i den til enhver tid gældende rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse, som er indgået

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

Opdateret 5. februar 2014. MED-aftale. Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune. GENTOFTE KOMMUNE Personale

Opdateret 5. februar 2014. MED-aftale. Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune. GENTOFTE KOMMUNE Personale Opdateret 5. februar 2014 MED-aftale Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE Personale Godkendt af Forhandlingsorganet den 15. februar 2010 LOKALAFTALE

Læs mere

BEMÆRKNINGER MED-LOKALAFTALE Januar 1999

BEMÆRKNINGER MED-LOKALAFTALE Januar 1999 LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMEL- SE I ÅRHUS KOMMUNE: Nedenstående lokalaftale er - med forbehold af Byrådets vedtagelse - indgået i det nedsatte forhandlingsudvalg, bestående af lederrepræsentanter

Læs mere

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse gælder for ansatte i selvejende dag- og/eller

Læs mere

Aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse. Middelfart Kommune

Aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse. Middelfart Kommune Aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse I Middelfart Kommune Forord: Grundlaget for denne lokale aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse er rammeaftalen af xxxx 2011 mellem Kommunernes Landsforening

Læs mere

I det følgende gives en gennemgang af bekendtgørelsens punkt for punkt.

I det følgende gives en gennemgang af bekendtgørelsens punkt for punkt. Organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse Beskæftigelsesministeriet har den 21. juni 2001 udstedt bekendtgørelse

Læs mere

Aftale om. Medindflydelse og medbestemmelse. i Holbæk Kommune

Aftale om. Medindflydelse og medbestemmelse. i Holbæk Kommune Aftale om Medindflydelse og medbestemmelse i Holbæk Kommune Januar 2007 MED-aftale for Holbæk Kommune Indledning Denne MED-aftale er resultatet af arbejdet i forhandlingsorganet nedsat af de 5 kommuner

Læs mere

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Vedtaget af Forhandlingsudvalget: 30. maj 2013 Læsevejledning: Den lokale aftale om medbestemmelse og medindflydelse i Frederikssund Kommune er inddelt

Læs mere

MED-aftale - Region Sjælland

MED-aftale - Region Sjælland MED-aftale - Region Sjælland - Endelig version, juni 2014 Forord Sammen skaber vi udvikling, nye muligheder og bedre sundhed Region Sjælland er til for dig Sådan lyder visionen for Region Sjælland. Regionsrådet

Læs mere

Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland. Baggrund

Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland. Baggrund Regionshuset Horsens HR Fysisk Arbejdsmiljø Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5005 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Indhold: -numrene henviser til Cirkulære om samarbejde og samarbejdsudvalg (8. maj 2008)

Indhold: -numrene henviser til Cirkulære om samarbejde og samarbejdsudvalg (8. maj 2008) Vejledning om samarbejde og samarbejdsudvalg ved frie grundskoler, udarbejdet i fællesskab af Dansk Friskoleforening, Frie Grundskolers Fællesråd, BUPL, forbundet af pædagoger og klubfolk Danmarks Lærerforening

Læs mere

AFTALE OM MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESSYSTEMET I ODENSE KOMMUNE. gældende pr. 1. november 2005. Tiltrådt af Odense Byråd den 26.

AFTALE OM MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESSYSTEMET I ODENSE KOMMUNE. gældende pr. 1. november 2005. Tiltrådt af Odense Byråd den 26. AFTALE OM MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESSYSTEMET I ODENSE KOMMUNE gældende pr. 1. november 2005 Tiltrådt af Odense Byråd den 26. oktober 2005 Indholdsfortegnelse: Indledning... Side 1 1. Aftalens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Med-aftalen

Indholdsfortegnelse. Med-aftalen MED - aftale Indholdsfortegnelse Indledning...2 1 Område...3 2 Formålet...3 3..Arbejdsmiljøet. Om sikkerheds-. og sundhedsarbejdet...5 3...Arbejdsmiljøarbejdets organisering...6 3.1...Sikkerhedsgruppens.

Læs mere

Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 575 af 21. juni 2001 om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde med senere ændringer

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Ikast-Brande Kommune

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Ikast-Brande Kommune om medindflydelse og medbestemmelse Ikast-Brande Kommune November 2006 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Kapitel 1. Formål og struktur... 2 1. Område...2 2. Formål...2 3. Form og struktur...3 4. Kompetence...6

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indledning...5 1 Område...6 2 Formålet...6 3 Arbejdsmiljøet. Om sikkerheds- og sundhedsarbejdet...8 3.1 Arbejdsmiljøarbejdets

Indholdsfortegnelse Indledning...5 1 Område...6 2 Formålet...6 3 Arbejdsmiljøet. Om sikkerheds- og sundhedsarbejdet...8 3.1 Arbejdsmiljøarbejdets MED-aftale 2 3 Indholdsfortegnelse Indledning...5 1 Område...6 2 Formålet...6 3 Arbejdsmiljøet. Om sikkerheds- og sundhedsarbejdet...8 3.1 Arbejdsmiljøarbejdets organisering...10 3.1.1 Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3:

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3: N O TAT Information og inddragelse af medarbejdere efter SU/MED-reglerne April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler reglerne for information og inddragelse af medarbejderne ved omstilling, udbud, udliciteringer

Læs mere

Kapitel 1: Aftalens område og formål m.v.

Kapitel 1: Aftalens område og formål m.v. 1 Svendborg Kommunes lokale MED-aftale Indledning Den lokale MED- aftale for Svendborg Kommune er udarbejdet som er en aftale, der er gældende for alle medarbejdere og er et værktøj for ledelsesrepræsentanter

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse.

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Kapitel 1. Aftalens område, formål m.v. Side 2 1. Område Denne aftale gælder for ansatte ved Læsø konunune samt ansatte i selvejende daginstitutioner, som

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse BRØNDERSLEV-DRONNINGLUND KOMMUNE Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse April 2006 1. udgave Forord Som offentlig servicevirksomhed lægger Brønderslev-Dronninglund Kommune vægt på, at give borgerne

Læs mere

MED AFTALE SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE

MED AFTALE SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE MED AFTALE AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE MED-aftale Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Kontakt Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Personaleafdelingen

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse ISHØJ KOMMUNE Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Ishøj Kommune 1 Indledning... 3 1. Formålet med aftalen... 4 Aftalens område og afgrænsning:... 4 2. Medindflydelse og medbestemmelse... 4 3. Struktur...

Læs mere

Lokalaftale for. Esbjerg Kommune. om medindflydelse og medbestemmelse. MED-systemet

Lokalaftale for. Esbjerg Kommune. om medindflydelse og medbestemmelse. MED-systemet 1 Lokalaftale for Esbjerg Kommune om medindflydelse og medbestemmelse MED-systemet Februar 2012 2 Forord Lokalaftalen om MED-systemet har til formål at skabe grundlaget for en fortsat udvikling og styrkelse

Læs mere

AFTALE. OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i GLAMSBJERG KOMMUNE

AFTALE. OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i GLAMSBJERG KOMMUNE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i GLAMSBJERG KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens område... side 3 2 Formål... side 4 3 Form og struktur... side 5 4 Kompetence... side 10 5 Medindflydelse og medbestemmelse...

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Side 1 af 48

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Side 1 af 48 Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse Side 1 af 48 Side 2 af 48 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kapitel 1. Rammeaftalens område, formål m.v.... 5 1. Aftalens område... 5 2. Formål... 5 3. Rammerne

Læs mere

BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE

BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE Side 61 BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE Dette bilag er de centrale parters fælles vejledning om aftale

Læs mere

MED-aftale. for. Mariagerfjord Kommune

MED-aftale. for. Mariagerfjord Kommune MED-aftale for Mariagerfjord Kommune Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Forord 3 Kapitel 1 - Lokalaftalens område, formål m.v. 3 1 Område 3 2 Formål 4 3 Lokale aftalemuligheder 5 4 Form og struktur 5 5 Kompetence

Læs mere

Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen

Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen Så er det igen blevet tid til valg til MED- og sikkerhedsorganisationen! Nu skydes valghandlingen for valgperioden 1. januar 2011 31. december 2013 i gang. I

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse 2 Indholdsfortegnelse Forord.................................................... 5 1. Aftalens område.........................................6 2. Formål................................................6

Læs mere

Tekst i [ ]er parterne hjælpetekst til bekendtgørelsen.

Tekst i [ ]er parterne hjælpetekst til bekendtgørelsen. Bilag 10: Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse De centrale parters fælles vejledning om aftale af organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

HØJE-TAASTRUP KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE GODKENDT I ØKONOMIUDVALGET

HØJE-TAASTRUP KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE GODKENDT I ØKONOMIUDVALGET HØJE-TAASTRUP KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE GODKENDT I ØKONOMIUDVALGET 09.12.14 1 Forord: I Høje-Taastrup Kommune har vi integreret medbestemmelse og medindflydelse med arbejdsmiljøarbejdet i en enstrenget

Læs mere

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse. Allerød Kommune

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse. Allerød Kommune Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Allerød Kommune Indhold Forord...3 1. Område...3 2. Formål...3 3. Arbejdsmiljø...3 4. Form og struktur...6 5. Kompetence...8 6. Medindflydelse og medbestemmelse...8

Læs mere

KERNEN i MED-systemet. MED-aftalen har 3 niveauer. Septemberforliget 1899. Torben Lenike Petersen Konsulent FTF

KERNEN i MED-systemet. MED-aftalen har 3 niveauer. Septemberforliget 1899. Torben Lenike Petersen Konsulent FTF KERNEN i MED-systemet Torben Lenike Petersen Konsulent FTF Sanne Kjærgaard Nikolajsen Konsulent OAO MED-aftalen har 3 niveauer De 3 procedureretningslinjer Den lokale MED-aftale MED-rammeaftalen Septemberforliget

Læs mere

Rammeaftale om samarbejde og medindflydelse

Rammeaftale om samarbejde og medindflydelse Rammeaftale om samarbejde og medindflydelse Rammeaftalen fastlægger de overordnede rammer for samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunerne. Det lokale samarbejde tilrettelægges med udgangspunkt

Læs mere

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Marts 2014 Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Retsgrundlaget 1. Hovedsamarbejdsudvalget ved Copenhagen Business Academy, efterfølgende benævnt som HSU, virker

Læs mere

Procedureretningslinjer

Procedureretningslinjer Procedureretningslinjer DATO 14-04-2011 SAGSNR. 326-2011-18747 SAGSANSVARLIG Rita Jeppesen HR og Personale HR og Personale I henhold til Kalundborg Kommunes lokale MED-aftale er der udarbejdet nedenstående

Læs mere

Lokalaftale. om medindflydelse og medbestemmelse i Ikast-Brande Kommune

Lokalaftale. om medindflydelse og medbestemmelse i Ikast-Brande Kommune Revideret november 2012 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Kapitel 1. Formål og struktur... 3 1. Område... 3 2. Formål... 3 3. Form og struktur... 3 4. Kompetence... 6 Kapitel 2. Arbejdsmiljøindsatsen...

Læs mere

4. januar 2007 Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø i Region Syddanmark

4. januar 2007 Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø i Region Syddanmark 4. januar 2007 Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø i Region Syddanmark Indhold: Forord side 2 Formål side 3 Indhold og opgaver Information, drøftelse og retningslinier side 5

Læs mere

Lokalaftale om. Medindflydelse og Medbestemmelse. Varde Kommune

Lokalaftale om. Medindflydelse og Medbestemmelse. Varde Kommune Lokalaftale om Medindflydelse og Medbestemmelse i Varde Kommune # 443523 1/25 Forord Varde Kommunes lokalaftale er resultatet af arbejdet i Forhandlingsudvalget. Aftalen danner rammen for MED-organisationen

Læs mere

BILAG 5. PROTOKOLLAT OM MEDARBEJDERNES INDDRAGELSE OG MED- VIRKEN VED OMSTILLING, UDBUD OG UDLICITERING

BILAG 5. PROTOKOLLAT OM MEDARBEJDERNES INDDRAGELSE OG MED- VIRKEN VED OMSTILLING, UDBUD OG UDLICITERING Side 45 BILAG 5. PROTOKOLLAT OM MEDARBEJDERNES INDDRAGELSE OG MED- VIRKEN VED OMSTILLING, UDBUD OG UDLICITERING 1. Rammer Parterne er enige om særligt at henlede opmærksomheden på, at medindflydelses-

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse for Fanø Kommune

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse for Fanø Kommune Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse for Fanø Kommune Indhold: Paragraf Titel Side Forord 3 1 Område 4 2 Formål 4 3 Form og struktur 5 4 Kompetence 5 5 Information, drøftelse og forhandling

Læs mere

I det følgende gives en gennemgang af AMO-bekendtgørelsens 20-24 punkt for punkt.

I det følgende gives en gennemgang af AMO-bekendtgørelsens 20-24 punkt for punkt. Bilag 9: Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse De centrale parters fælles vejledning om organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

Lokalaftale vedr. Medindflydelse og Medbestemmelse i Billund Kommune

Lokalaftale vedr. Medindflydelse og Medbestemmelse i Billund Kommune Lokalaftale vedr. Medindflydelse og Medbestemmelse i Billund Kommune Billund Kommune Den 23. januar 2007 Oplæg til Lokalaftale vedrørende Medindflydelse og Medbestemmelse i Billund kommune. Aftalen træder

Læs mere

Kapitel 2. Medindflydelse og medbestemmelse 6. Medindflydelse og medbestemmelse 7. Information og drøftelse

Kapitel 2. Medindflydelse og medbestemmelse 6. Medindflydelse og medbestemmelse 7. Information og drøftelse Kapitel 2. Medindflydelse og medbestemmelse 6. Medindflydelse og medbestemmelse Bestemmelserne i denne paragraf er minimumsbestemmelser. Medindflydelse og medbestemmelse indebærer: 1. Gensidig pligt til

Læs mere

Sikkerhedsarbejde om bord i skibe

Sikkerhedsarbejde om bord i skibe Sikkerhedsarbejde om bord i skibe I denne pjece kan du læse om sikkerhedsarbejde i skibe. Pjecen fortæller om bestemmelserne i kapitel XIA i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A om sikkerhedsarbejde i handelsskibe,

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse Revideret maj 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 KAPITEL 1... 4 1: Aftalens område... 4 2: Formål... 4 3: Form og struktur...

Læs mere

Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering

Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering Side 1 Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte

Læs mere

Lolland Kommunes MEDaftale 2015-2019

Lolland Kommunes MEDaftale 2015-2019 Lolland Kommunes MEDaftale 2015-2019 tillid åbenhed fairness MEDindflydelse og MEDbestemmelse kompetence INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 1 Kapitel 1 - Aftalens område, formål mv.... 2 1 Hvem er omfattet

Læs mere

Lokalaftale for. Kerteminde Kommune. om medindflydelse og medbestemmelse.

Lokalaftale for. Kerteminde Kommune. om medindflydelse og medbestemmelse. Lokalaftale for Kerteminde Kommune om medindflydelse og medbestemmelse. 1 Indholdsfortegnelse: Tekst Side 1 Aftalens område 3 2 Formål 3 3 Lokale aftalemuligheder 4 4 Form og struktur 4 5 Kompetence 5

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Lokalaftale om. medindflydelse, medbestemmelse, & arbejdsmiljø

Lokalaftale om. medindflydelse, medbestemmelse, & arbejdsmiljø Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse, & arbejdsmiljø i Region Syddanmark 2007 2009 2 Indhold Forord............................................................ side 4 Formål............................................................

Læs mere

Indhold. MED-aftale frederikshavn kommune. Forord 3. Indledning 4. Kapitel 1: MED-aftalens område, formål mv. 6. 1. Område 6. 2.

Indhold. MED-aftale frederikshavn kommune. Forord 3. Indledning 4. Kapitel 1: MED-aftalens område, formål mv. 6. 1. Område 6. 2. MED - aftale 2014 Indhold Forord 3 Indledning 4 Kapitel 1: MED-aftalens område, formål mv. 6 1. Område 6 2. Formål 7 3. Lokale aftalemuligheder 9 4. Form og struktur 13 5. Kompetence 21 Kapitel 2: Medindflydelse

Læs mere

Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg. oao.dk

Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg. oao.dk Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg oao.dk 1 Kære MED-repræsentant Din opgave er at være med til at sikre, at alle medarbejdere kan få medindflydelse og medbestemmelse på deres arbejdsforhold.

Læs mere

Lokalaftale. om medindflydelse og medbestemmelse

Lokalaftale. om medindflydelse og medbestemmelse Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse 1 2. Baggrund og formål RAMMEAFTALEN Lokalaftalen er baseret på MED-Håndbog. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse, 4. udgave 2005, som sammen

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

MED-aftale Glostrup Kommune

MED-aftale Glostrup Kommune MED-aftale Glostrup Kommune Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse 2016 MED-aftale 2016 INDHOLD FORORD... 3 KAPITEL 1... 4 AFTALENS OMRÅDE, FORMÅL M.V.... 4 1. Område... 4 2. Formål... 4 3. Lokale

Læs mere

I notatet er samlet svar på spørgsmål som ofte stilles til FTF og OAO. Spørgsmål med svar som har hjemmel i MED-rammeaftalen.

I notatet er samlet svar på spørgsmål som ofte stilles til FTF og OAO. Spørgsmål med svar som har hjemmel i MED-rammeaftalen. 4. maj 2011 I notatet er samlet svar på spørgsmål som ofte stilles til FTF og OAO Spørgsmål med svar som har hjemmel i MED-rammeaftalen. På hvilket niveau i MED-systemet skal ledelsens beslutninger drøftes?

Læs mere

Forord. Jens Andersen Administrerende direktør Januar 2007 Jens Andersen Administrerende direktør Januar 2007

Forord. Jens Andersen Administrerende direktør Januar 2007 Jens Andersen Administrerende direktør Januar 2007 MED-AFTALE a a Forord Den politiske vision for Region Sjælland sætter den overordnede vision for Region Sjælland: Region Sjælland vil i kraft af sin særlige placering, gennem dialog og vidensdeling skabe

Læs mere

Forhandling af lokale MED-aftaler Maj 2017

Forhandling af lokale MED-aftaler Maj 2017 Forhandling af lokale MED-aftaler Maj 2017 Sanne Kjærgaard Nikolajsen, FOA Lars Kehlet Nørskov, FTF 1 En guide til MED-forhandling Huskeliste og gode råd til jeres lokale MED-aftale forhandlinger 1 MED-aftalen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Kapitel 1, område, form og struktur...3

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Kapitel 1, område, form og struktur...3 MED-aftale 1.1.2007 Indholdsfortegnelse Forord...2 Kapitel 1, område, form og struktur...3 1 Område... 3 2 Formålet med aftalen... 3 3 Samarbejds- og sikkerhedsstrukturen... 3 4 Ledelsens kompetenceområde...

Læs mere

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 2. dag - Modul 1A Samarbejdssystem Ansættelse Frokost (kl. 12.30-14) Løn Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Samarbejdssystem September 2015 10-09-2015 SIDE

Læs mere

MED-aftale Maj

MED-aftale Maj MED-aftale 2013-2016 Maj 2017 Indhold 1. Baggrund... 4 Rammeaftale og lokalaftale...5 Aftalens opbygning og indhold...5 Aftalens r...5 Ikrafttræden...5 Evaluering... 5 Opsigelse...5 Dokumentation og yderligere

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og medansvar for Haderslev Kommune gældende fra 1. januar 2010

Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og medansvar for Haderslev Kommune gældende fra 1. januar 2010 Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og medansvar for Haderslev Kommune gældende fra 1. januar 2010 (version 2.0 oktober 2010) Indhold Forord 3 Aftalens område, formål m.v. 5 1 Område 5 2 Formål

Læs mere

MED-aftale FOR VEJEN KOMMUNE Maj 2007

MED-aftale FOR VEJEN KOMMUNE Maj 2007 MED-aftale FOR VEJEN KOMMUNE Maj 2007 Rådhuspassagen 3 I 6600 Vejen I tlf.: 79 96 50 00 E-mail: post@vejenkom.dk I sikkerpost@vejenkom.dk I www.vejenkom.dk Indholdsfortegnelse 1. Område.......................................................

Læs mere

Forord. Læs bare løs og god fornøjelse. Jane Wiis Kommunaldirektør Frederikshavn Kommune

Forord. Læs bare løs og god fornøjelse. Jane Wiis Kommunaldirektør Frederikshavn Kommune Forord Værsgo! Her har du MED-aftalen, én af de vigtigste grundsten i bestræbelserne på at give dig bedst mulig indflydelse på din arbejdsmæssige tilværelse i Frederikshavn Kommune. Aftalen er blevet til

Læs mere

LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE

LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE HR LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE Indholdsfortegnelse 1.0 Aftalens område 2.0 Formål 3.0 Form og struktur 3.1 Hovedudvalget 3.2 Center MED-udvalg/personalemøder med MED-status 3.3 MED-udvalg/personalemøder

Læs mere

Syddjurs Kommunes MED-aftale. Aftale om medindflydelse og medbestemmelse 29. januar 2007

Syddjurs Kommunes MED-aftale. Aftale om medindflydelse og medbestemmelse 29. januar 2007 Syddjurs Kommunes MED-aftale Aftale om medindflydelse og medbestemmelse 29. januar 2007 Forord Forord til MED-aftalen for Syddjurs Kommune. Denne lokalaftale er indgået mellem Syddjurs Kommune og de forhandlingsberettigede

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø i Region Syddanmark

Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø i Region Syddanmark Xxxxxx Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Lokalaftale - Juni 2015 Xxxxxx Indhold Forord side 3 Formål og område side 4 Medindflydelse

Læs mere

Tiltrådt den 13/12 2006. MED-aftale i Region Hovedstaden

Tiltrådt den 13/12 2006. MED-aftale i Region Hovedstaden Tiltrådt den 13/12 2006 MED-aftale i Region Hovedstaden Indhold: MED aftale i Region Hovedstaden... s. 3 Definition af begreber... s. 3 MED aftalens område ( 1)... s. 4 Formål ( 2)... s. 5 Værdier i samarbejdet...

Læs mere

Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune

Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Ikrafttrædelsesdato: 1. maj 2014 Indhold Kapitel 1 - Den lokale MED-aftales område, formål mv. 4 1 Område... 4 2 Formål... 4 3 Form og struktur... 5 4 Kompetence...

Læs mere

Lokalaftale om. MEDindflydelse og. MEDbestemmelse. i Hørsholm Kommune

Lokalaftale om. MEDindflydelse og. MEDbestemmelse. i Hørsholm Kommune Lokalaftale om MEDindflydelse og MEDbestemmelse i Hørsholm Kommune 2015 10/23366 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 KAPITEL 1. AFTALENS OMRÅDE, FORMÅL MV.... 4 1. Aftalens område... 4 2. Formål... 4 3.

Læs mere

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Indledning...1 Formål...2 Arbejdsmiljø...2 Ledelse...3 Rekruttering...3 Mangfoldighed og ligestilling...3 Introduktion...3 Fastholdelse...4 Kompetenceudvikling

Læs mere

Vejledning om. procedureretningslinje for omstilling,

Vejledning om. procedureretningslinje for omstilling, Inspirationsnotat nr. 7a til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for omstilling, herunder udbud og udlicitering Denne vejledning og tilhørende forslag til procedureretningslinje

Læs mere

MED-HÅNDBOG RAMMEAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I REGIONERNE

MED-HÅNDBOG RAMMEAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I REGIONERNE MED-HÅNDBOG 2013 RAMMEAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I REGIONERNE Rammer for medindflydelse og medbestemmelse Hvorfor, hvordan og hvornår? Det er I selv med til at bestemme MED-HÅNDBOG 2013

Læs mere

LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I BRØNDERSLEV KOMMUNE. og de tre kerneværdier i personalepolitikken om at være

LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I BRØNDERSLEV KOMMUNE. og de tre kerneværdier i personalepolitikken om at være Forord Brønderslev Kommunes brand Det bedste sted at leve i Nordjylland og de tre kerneværdier i personalepolitikken om at være En udviklingsorienteret arbejdsplads En attraktiv arbejdsplads, og En trivselsskabende

Læs mere

Temaguide om forhandling af nye MED-aftaler

Temaguide om forhandling af nye MED-aftaler Temaguide om forhandling af nye MED-aftaler København den 3. maj 2006 følg med på www.kl.dk/kommunalreformen og www.kl.dk/323366 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 Indholdsoversigt... 4 2 Fakta om forhandlingen...

Læs mere

Vejledning om. procedureretningslinie for omstilling,

Vejledning om. procedureretningslinie for omstilling, Inspirationsnotat nr. 7 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 17. juni 2008 Vejledning om procedureretningslinie for omstilling, herunder udbud og udlicitering Denne vejledning og tilhørende forslag til procedureretningslinie

Læs mere

Introduktion til. MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø

Introduktion til. MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø Introduktion til MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø > 2 MED-systemet i Region Syddanmark består af 130 udvalg og 630 arbejdsmiljøgrupper MED samarbejdet I samarbejdet

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Roskilde Kommune

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Roskilde Kommune DEN NYE KOMMUNE Gundsø Ramsø Roskilde Personaleafdelingen 12. december 2006 Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Roskilde Kommune Kapitel 1. Aftalens område, formål og vision. 5 1. Aftalens

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Aftale mellem Producentforeningen, Dansk Skuespillerforbund og Danske Filminstruktører (Organisationerne). Organisationerne har fokus på arbejdsmiljø, og er

Læs mere

Sikkerhedsarbejde. Afsnit A Sikkerhedsarbejde i handelsskibe og større fiskeskibe. Regel 1 Anvendelse og definitioner. Regel 2 Passagerskibe

Sikkerhedsarbejde. Afsnit A Sikkerhedsarbejde i handelsskibe og større fiskeskibe. Regel 1 Anvendelse og definitioner. Regel 2 Passagerskibe GÆLDENDE Sikkerhedsarbejde Kapitel XI af 1. september 2013 Afsnit A Sikkerhedsarbejde i handelsskibe og større fiskeskibe Regel 1 Anvendelse og definitioner 1 I handelsskibe, hvor den fastsatte besætning,

Læs mere

Tillid, dialog og arbejdsglæde. Hjørring Kommunes. MED-aftale

Tillid, dialog og arbejdsglæde. Hjørring Kommunes. MED-aftale Tillid, dialog og arbejdsglæde Hjørring Kommunes MED-aftale MED-aftalen for Hjørring Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Område... 3 Formål... 3 Definition af medindflydelse,

Læs mere

Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet

Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet Retsgrundlaget 1. Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Læs mere

Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering

Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering Side 1 Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte

Læs mere

Mariagerfjord Kommune MED-aftale Juni 2014

Mariagerfjord Kommune MED-aftale Juni 2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 1 OMRÅDE... 3 2 FORMÅL... 3 3 LOKALE AFTALEMULIGHEDER... 4 4 FORM OG STRUKTUR... 4 5 KOMPETENCE... 12 6 MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE... 12 7 INFORMATION OG DRØFTELSE...

Læs mere

Lokalaftale MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE. i Odder Kommune

Lokalaftale MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE. i Odder Kommune Hovedudvalget Senest ajourført d. 1. sep. 2003 Dok.nr. 416519 Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i Odder Kommune Forord Lokalaftalen om medindflydelse og medbestemmelse har til formål at skabe

Læs mere