MED-AFTALE gældende pr. 26. november 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MED-AFTALE gældende pr. 26. november 2009"

Transkript

1 gældende pr. 26. november 2009

2 Indholdsfortegnelse 1 Aftalens område side 3 2 Formål... side 4 3 Lokale aftalemuligheder. side 7 4 Form og struktur.. side 9 5 Kompetence. side 17 6 Medindflydelse og medbestemmelse.. side 19 7 Information og drøftelse. side 21 8 Retningslinier side 24 9 Hovedudvalget. side Arbejdsmiljø.. side Valg af tillidsrepræsentanter.. side Tillidsrepræsentantens virksomhed.. side Valg af fællestillidsrepræsentanter... side Valg af suppleant (stedfortræder). side Medarbejderrepræsentanternes vilkår. side Frihed til deltagelse i kurser, møder mv.. side Fravigelse af TR-bestemmelser ved særskilt indgået TR-aftale. side Uddannelse.. side Afskedigelse. side Voldgift vedrørende og 19. side Uoverensstemmelser vedr. lokale aftaler indgået i henhold til 17 side Håndhævelse af forpligtelserne i 7 side De centrale parters opgaver og kompetence.. side Voldgift vedrørende 23, stk. 2 side Ikrafttræden.. side 67 Bilag side 69 Side 2 af 103

3 Kapitel 1. Aftalens område 1. Område Stk. 1 Lokalaftalen om medindflydelse og medbestemmelse i Assens Kommune dækker alle medarbejdere, hvis løn- og ansættelsesforhold er omfattet af Kommunernes Lønningsnævns tilsyn. Stk. 2 Aftalen omfatter de selvejende dag- og døgninstitutioner indenfor KL s forhandlingsområde, som kommunen har indgået driftsoverenskomst med (se bilag 1). Stk. 3 Aftalen omfatter de fælleskommunale virksomheder indenfor KL s forhandlingsområde, som kommunen har indgået driftsoverenskomst med. Alle medarbejdere i de i bilag 1 nævnte institutioner vil således være dækket af- og have samme muligheder for medindflydelse og medbestemmelse som kommunens øvrige medarbejdere. Side 3 af 103

4 2. Formål Stk. 1 Lokalaftalen om medindflydelse og medbestemmelse for Assens Kommune er et væsentligt redskab i forhold til at nå de overordnede mål for udviklingen af Assens Kommune. MED-aftalen skal således medvirke til at gøre Assens Kommune til en attraktiv og udviklende arbejdsplads med gode arbejdsvilkår, og samtidig bidrage til at kommunen kan fastholde og tiltrække dygtige og engagerede medarbejdere og ledere. Gennem værdierne skal der skabes en virksomhedskultur, hvor den enkelte medarbejder dels oplever en høj grad af indflydelse og ansvar i sin dagligdag, men også en kultur hvor det er accepteret at aktive og initiativrige medarbejdere kan begå fejl, og hvor disse er grundlag for konstruktiv læring. Alle ansatte sikres gennem aftalen reel medindflydelse og medbestemmelse på arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. Det skal være attraktivt at blive og forblive medarbejder i Assens Kommune. Derfor skal der på alle niveauer i organisationen være et tæt samspil og en løbende dialog mellem ledelsen og medarbejderne, således at udvikling og erfaring fra daglig praksis lægges til grund for de beslutninger der træffes. Samspillet skal også gælde i dialogen med relevante politikere omkring drøftelser af de personalepolitiske målsætninger og de økonomiske vilkår for Assens Kommune. Samarbejdet skal således understøtte: at Assens Kommune på bedst mulig vis kan løse sine opgaver overfor borgerne at der er sammenhæng mellem ressour- Det gode samarbejde er vores fundament En forudsætning for en attraktiv og succesfuld Assens Kommune er et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem ledelses- og medarbejderrepræsentanterne i MED-systemet. Den værdibaserede ledelsesform i Assens Kommune skal medvirke til at skabe en stadig udvikling af samarbejdet mellem ledere og medarbejdere. Ledelsesstilen er kendetegnet ved en høj grad af delegation af beslutningskompetence og en høj grad af dialog i hverdagen mellem leder og medarbejder om arbejdspladsens samlede sæt af opgaver. Tilsvarende forventes medarbejderne at påtage sig et ansvar og gennem dialogen positivt medvirke til udviklingen af samarbejdet mellem ledere og medarbejdere. Værdigrundlaget for samarbejdet i MEDsystemet i Assens Kommune Ledelses- og medarbejderrepræsentanter vil gennem et godt samarbejde i MED-systemet arbejde for en succesfuld Assens Kommune og udviklingen af Assens Kommune som en spændende og god arbejdsplads for alle kommunens nuværende og kommende ansatte. Værdigrundlaget er fundamentet i MEDaftalen og er dermed en vigtig ledestjerne for ledere og medarbejdere i Assens Kommune. Værdierne skal afspejle sig i det daglige samarbejde. Samarbejdet i MED-systemet skal således være kendetegnet ved: Side 4 af 103

5 cer og arbejdsopgaver, således at der til stadighed på alle niveauer er overensstemmelse mellem de overordnede politiske mål om serviceniveau og de økonomiske og personalemæssige ressourcer de ansattes interesse for effektiviteten og kvaliteten af serviceydelserne i kommunen at arbejdsglæden og den enkelte ansattes behov for såvel tryghed som personlig og faglig udvikling og uddannelse tilgodeses at der er gode og udviklende arbejdsforhold, der kan medvirke til at gøre Assens Kommune til en attraktiv arbejdsplads at alle ansatte engageres i såvel det daglige arbejde som i udvikling af egen arbejdsplads og kommunen som helhed at tillidshvervet er attraktivt og respekteret, svarende til den centrale rolle medarbejderrepræsentanten spiller i en dynamisk virksomhed at de ansatte har gode sundheds- og sikkerhedsforhold bl.a. gennem en styrkelse og effektivisering af den forebyggende indsats på arbejdsmiljøområdet Medindflydelsen og medbestemmelsen udmøntes gennem: gensidig information og drøftelse fastlæggelse af retningslinier for arbejdspersonale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold forhandling og indgåelse af generelle rammeaftaler/overenskomster, hvor aftaleretten er delegeret til de lokale repræsentanter. For at sikre reel medindflydelse og medbestemmelse og udvikle det daglige arbejde nedsættes der MED-udvalg bestående af repræsentanter for ledelsen og for medarbejderne. Det forventes, at MED-udvalgene i videst Åbenhed Respekt Udvikling Arbejdsglæde Ordentlighed Ved åbenhed forstås: at vi gensidigt forpligter os til så tidligt som muligt, at informere om alt af relevans for MED-systemet information er en ret og en pligt for såvel ledelses- som medarbejderrepræsentanter i MEDsystemet at vi skaber et MED-system, hvor vi udtrykker os åbent og ærligt og dermed forpligter os på at skabe et forum med plads til debat og dialog at vi hver især påtager os et ansvar for i eget bagland at aflive myter og rygter baseret på mangelfuld og/eller ukorrekt information at vi løbende evaluerer samarbejdet i forhold til at sikre, at de gode intentioner for samarbejdet efterleves Ved respekt forstås: at vi skaber et samarbejdsforum, hvor vi kan stole på hinanden at vi lytter til hinandens synspunkter og søger at bøje os mod hinanden at vi sikrer et samarbejde, hvor hver part tilkendes lige megen værdi og betydning at vi anerkender og respekterer medarbejderrepræsentanternes særlige centrale katalysatorfunktion i en organisation, hvor åbenhed og dialog vægtes højt at vi oplever hinanden som positive og aftaleholdende medspillere med fælles mål til trods for forskellige roller Ved udvikling forstås: at vi stiller krav til hinanden i en konstruktiv dialog. at vi gennem dialog og gensidig informa- Side 5 af 103

6 muligt omfang involverer de ansatte i udvalgenes arbejde. tion udnytter vore fælles videnskompetencer og sikrer indblik og overblik Ved arbejdsglæde forstås: at vi har reel medindflydelse og medbestemmelse på beslutningsprocesserne relateret til MED-systemet, og dermed selvfølgelig også påtager os et reelt medansvar for de trufne beslutninger i MED-regi at vi gennem samarbejdet i MEDudvalgene skaber engagement og har visioner og tør investere i det attraktive arbejdsliv at vi uddelegerer ansvar og kompetence og viser tillid at vi sikrer et forum, hvor alle kan komme til orde og behandles med respekt at ledelsen er garant for en åben og engageret ledelsesstil med åbne døre og tid til at hilse på Ved ordentlighed forstås: at vi alle optræder med respekt og rummelighed især i de svære situationer at vi sikrer hurtige, præcise og tydelige udmeldinger til medarbejdere og ledere at vi, i forhold af stor betydning for ledere og medarbejdere, sikrer en ensartet koordineret information til den øvrige organisation at saglig og faglig uenighed og kritik er legalt, men kritik fremføres altid overfor rette vedkommende Side 6 af 103

7 3. Lokale aftalemuligheder Stk. 1 Nye tiltag - opstilling af mål og handleplaner For at understøtte MED-aftalens formål opstilles mål og handleplaner for MEDopgaverne på tilsvarende vis som for organisationens øvrige områder. Form, indhold og tidsterminer aftales i Hovedudvalget. Mål og handleplaner skal på dagsordenen på leder- og personalemøder på den enkelte arbejdsplads mindst en gang årligt MED-opgaverne skal indgå som en naturlig del af det daglige samarbejde i hverdagen mellem ledere og medarbejdere, ligesom en løbende dialog og opfølgning skal prioriteres. Udarbejdelse af personalepolitisk regnskab Hvert andet år udarbejdes et personalepolitisk regnskab, der bl.a. udtrykker i hvor høj grad de af Hovedudvalget opstillede mål er nået. Det er over en tid en målsætning, at der i det personalepolitiske regnskab indgår et arbejdsmiljøregnskab, hvor statistik over arbejdsulykker, fraværsstatistikker, trivselsudviklingen på arbejdspladsen mv. fremgår, ligesom arbejdsmiljøinitiativer fra de enkelte udvalg er synliggjort Årlig temadag En gang årligt afholdes en temadag for ledere, tillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter indenfor de enkelte forvaltningsområder. Når temadagen planlægges, skal det konkret vurderes, hvorvidt det er relevant at invitere øvrige deltagere som eksempelvis repræsentanter fra personalegrupper uden tillidsrepræsentanter eller andre medarbejderrepræsentanter. Temadagen har til formål at sikre medindflydelsen og medbestemmelsen gennem de- Side 7 af 103

8 bat, høring og opfølgning på personalepolitiske emner i bred forstand. Temadagen afvikles med en generel og en specifik del. Indholdet i den generelle del er et overordnet emne, der vedrører alle kommunale arbejdspladser. Indholdet fastlægges af Hovedudvalget. Indholdet i den specifikke del er et emne, som det enkelte forvaltningsområde selv vælger. Synspunkter og ønsker fra temadagene refereres og viderebringes til Hovedudvalget. Dagene afvikles i jan/feb/mar, så synspunkter og ønsker kan indarbejdes i det budgetog planlægningsarbejde, der påbegyndes i starten af det nye år. Det er Løn & Personale der står for afviklingen af temadagene. Leder og medarbejderrepræsentanter for de respektive forvaltningsområder inddrages i planlægningen. Side 8 af 103

9 4. Form og struktur Stk. 1 MED-strukturen i Assens Kommune er baseret på, at kommunen er en arbejdsplads, hvor de ansatte har reel medindflydelse og medbestemmelse. Udvalgsstrukturen skal til enhver tid understøtte formål og indhold i denne MED-aftale. MED-strukturen i Assens Kommune består af følgende: 1 Hovedudvalg for hele kommunen Fælles MED-udvalg Lokale MED-udvalg eller personalemøder med MED-status på arbejdspladsniveau MED-strukturen etableres som en sammenhængende og enstrenget organisation og fremgår af bilag 2. Sikkerheds- og sundhedsarbejdet er integreret i samarbejdsorganisationen i henhold til arbejdsmiljølovens bestemmelser. Sikkerhedsstrukturen fremgår af bilag 3. Stk. 2 MED-strukturen matcher den til enhver tid gældende ledelsesstruktur og kompetence i Assens Kommune, men vil i øvrigt for så vidt angår MED-udvalg, personalemøder med MED-status og sikkerhedsgrupper tage udgangspunkt i de enkelte forvaltningers særlige organisering og forhold. Der kræves således ikke ensartethed mellem de enkelte forvaltninger. Såfremt der sker ændringer i Assens Kommunes organisation og kompetenceplan tilpasses MED-strukturen efter godkendelse i Hovedudvalget. Det samme gælder, såfremt strukturen i det enkelte forvaltningsområde efter evaluering vurderes som uhensigtsmæssig. Side 9 af 103

10 Stk. 3 Der er nedsat ét Hovedudvalg for hele kommunen. Hovedudvalget er det øverste organ for udøvelse af medindflydelse og medbestemmelse i kommunen og for varetagelse af sundheds- og sikkerhedsområdet i henhold til arbejdsmiljølovgivningen. Hovedudvalgets sammensætning og arbejdsopgaver er nærmere beskrevet i 9. Fælles MED-udvalg Stk. 4 Der er nedsat 6 Fælles MED-udvalg, der dækker følgende områder: Fælles MED-udvalg for Rådhuset Fælles MED-udvalg for Skole Fælles MED-udvalg for Dagtilbud Fælles MED-udvalg for Fritid & Kultur Fælles MED-udvalg for Ældre Fælles MED-udvalg for Sundhed Alle administrative forvaltningsmedarbejdere er omfattet af det Fælles-MED-udvalg for Rådhuset. Tilsvarende gælder det tekniske personale på rådhusene. Fælles koordinerende møder afholdes når leder- eller medarbejderrepræsentant anmoder herom. Entreprenørgårdenog rengøringsområdet får status af Fælles MED-udvalg i forbindelse med høringsprocesser gennemført af Hovedudvalget. Det tilstræbes, at der også på ledelsessiden vil være en repræsentativ fordeling i forhold til de enkelte områder. Stk. 5 Medarbejderrepræsentationen i udvalgsstrukturen skal som udgangspunkt baseres på hovedorganisationerne og afspejle personalesammensætningen. Det enkelte udvalg bør sammensættes så repræsentativt som muligt, således at alle relevante synspunkter kan komme frem. Udvalgenes I forhold til valg af sikkerhedsrepræsentanter til Fælles-MED-udvalgene skal der, hvor begge hovedorganisationer er repræsenteret, vælges en sikkerhedsrepræsentant fra hver hovedorganisation. Side 10 af 103

11 sammensætning skal som hovedregel baseres på valgte tillids- og sikkerhedsrepræsentanter. Er der færre pladser på medarbejdersiden i et MED-udvalg, end der er tillidsrepræsentanter inden for området, må der foretages et valg mellem disse tillidsrepræsentanter. Er der derimod flere pladser i MED-udvalget, end der er tillidsrepræsentanter inden for området, skal der vælges andre medarbejdere som repræsentanter i udvalget. Disse sidestilles med tillidsrepræsentanter. I det MED-udvalgene også skal varetage opgaverne på sundheds- og sikkerhedsområdet, skal det sikres, at sikkerhedsrepræsentant(er) og arbejdsleder(e) er repræsenteret i udvalgene. Fælles MED-udvalg for Rådhuset Der udpeges mellem 5 og 7 medlemmer af og blandt MED-udvalgenes medarbejderrepræsentanter (der udpeges blandt følgende: LO, FTF og AC). Herudover er valgt 2 sikkerhedsrepræsentanter af og iblandt de medarbejdervalgte sikkerhedsrepræsentanter. 5 medlemmer er fra ledelsen. Kommunaldirektøren er født formand for udvalget, mindst én leder skal repræsentere sikkerhedsområdet. Næstformanden vælges af og blandt medarbejderrepræsentanterne. Det endelige antal af repræsentanter fastsættes efter aftale med områdets ledelse og repræsentanter for de faglige organisationer, der herefter fordeler pladserne imellem sig. På medarbejdersiden nedsættes et Kontaktudvalg. Kontaktudvalget består af medarbejderrepræsentanter i Fælles MEDudvalget samt tillidsrepræsentanter fra de organisationer indenfor pågældende fælles MED-område, der ikke er repræsenteret i Fælles-MED-udvalget. Kontaktudvalget kan indkaldes til formøde før udvalgets ordinære møder. Fælles MED-udvalg for Skoleområdet Der udpeges mellem 5 og 7 medlemmer af og blandt MED-udvalgenes medarbejderrepræsentanter (der udpeges blandt følgende: LO, FTF og AC). Herudover er valgt 2 sikkerhedsrepræsentanter af og iblandt de medarbejdervalgte sikkerhedsrepræsentanter. 5 medlemmer er fra ledelsen. Fagchefen Side 11 af 103

12 for skoleområdet er født formand for udvalget. Af de resterende medlemmer fra ledelsen skal mindst en repræsentere sikkerhedsområdet. Næstformanden vælges af og blandt medarbejderrepræsentanterne. Fælles MED-udvalg for Dagtilbud Der udpeges mellem 5 og 7 medlemmer af og blandt MED-udvalgenes medarbejderrepræsentanter (der udpeges blandt følgende: LO, FTF og AC). Herudover er valgt 2 sikkerhedsrepræsentanter af og iblandt de medarbejdervalgte sikkerhedsrepræsentanter. 5 medlemmer er fra ledelsen. Fagchefen for dagpasningsområdet er født formand for udvalget. Af de resterende medlemmer fra ledelsen skal mindst en repræsentere sikkerhedsområdet. Næstformanden vælges af og blandt medarbejderrepræsentanterne. Fælles MED-udvalg for Fritid & Kultur Der udpeges mellem 5 og 7 medlemmer af og blandt MED-udvalgenes medarbejderrepræsentanter (der udpeges blandt følgende: LO, FTF og AC). Herudover er valgt 2 sikkerhedsrepræsentant af og iblandt de medarbejdervalgte sikkerhedsrepræsentanter. 5 medlemmer er fra ledelsen. Fagchefen for fritids og kulturområdet er født formand for udvalget. Af de resterende medlemmer fra ledelsen skal mindst en repræsentere sikkerhedsområdet. Næstformanden vælges af og blandt medarbejderrepræsentanterne Fælles MED-udvalg for Ældre Der udpeges mellem 5 og 7 medlemmer af og blandt MED-udvalgenes medarbejderrepræsentanter (der udpeges blandt følgende: LO, FTF og AC). Herudover er valgt 2 sikkerhedsrepræsentanter af og iblandt de medarbejdervalgte sikkerhedsrepræsentanter. 5 medlemmer er fra ledelsen. Fagchefen for ældreområdet er født formand for udvalget. Af de resterende medlemmer fra ledelsen skal mindst en repræsentere sikker- Side 12 af 103

13 hedsområdet. Næstformanden vælges af og blandt medarbejderrepræsentanterne. Fælles MED-udvalg for Sundhed Der udpeges mellem 5 og 7 medlemmer af og blandt MED-udvalgenes medarbejderrepræsentanter (der udpeges blandt følgende: LO, FTF og AC). Herudover er valgt 2 sikkerhedsrepræsentanter af og iblandt de medarbejdervalgte sikkerhedsrepræsentanter. 5 medlemmer er fra ledelsen. Fagchefen for sundhedsområdet er født formand for udvalget. Af de resterende medlemmer fra ledelsen skal mindst en repræsentere sikkerhedsområdet. Næstformanden vælges af og blandt medarbejderrepræsentanterne. Stk. 6 Fælles MED-udvalg har til opgave: gensidigt at informere om og drøfte alle forhold af betydning for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold indenfor udvalgets område at planlægge, lede og koordinere sundheds- og sikkerhedsarbejdet indenfor udvalgets område at udarbejde indstilling til Hovedudvalget om MED-strukturen indenfor udvalgets område at udarbejde forslag til Hovedudvalget om retningslinier at udfylde rammerne for de af Hovedudvalget fastsatte retningslinier, at arbejde med de opstillede mål og handleplaner at afgive udtalelser på fælles områder som f.eks. budget, normering, planlægning, kvalitetssikring, evaluering. Stk. 7 Fælles MED-udvalg holder møde, når formanden eller næstformanden finder det nødvendigt, dog mindst én gang i kvartalet. Side 13 af 103

14 Stk. 8 Fælles MED-udvalg fastsætter selv sin forretningsorden, men minimumsbestemmelserne for forretningsordener vedtaget af Hovedudvalget, skal være opfyldt (se bilag 4). Lokale MED-udvalg Stk. 9 Lederen for MED-udvalgets område er "født" medlem af og formand for udvalget. Det enkelte udvalg bør sammensættes så repræsentativt som muligt, således at alle relevante synspunkter kan komme frem. Så vidt muligt bør alle personaleorganisationer (overenskomstgrupper) være repræsenteret i udvalget. Dernæst kan de enkelte personalegruppers størrelse inddrages ved vurdering af sammensætning af udvalget på medarbejdersiden. Stk. 10 Formanden for Fælles MED-udvalg udpeger øvrige ledelsesrepræsentanter. Det tilstræbes, at der også på ledelsessiden vil være en repræsentativ fordeling i forhold til de enkelte områder. Stk. 11 Næstformanden for MED-udvalget vælges af og blandt medarbejderrepræsentanterne i MED-udvalget. Stk. 12 Udvalgene sammensættes således, at der er mindst lige så mange medarbejderrepræsentanter som repræsentanter for ledelsen. Antallet af medlemmer i de lokale MEDudvalg kan ikke overstige antallet af medlemmer i Fælles MED-udvalgene. Hovedudvalget kan dispensere fra antallet af udvalgsmedlemmer. Side 14 af 103

15 Stk. 13 MED-udvalgene fastsætter selv deres forretningsorden, men minimumsbestemmelserne for forretningsordener vedtaget i Hovedudvalget, skal være opfyldt (se bilag 4). Stk. 14 Der afholdes møde i MED-udvalget, når formanden eller næstformanden finder det nødvendigt, dog mindst en gang pr. kvartal. Personalemøder med MED-status Stk. 15 Personalemøder med MED-status er tillagt samme kompetence som MED-udvalgene. Leder og medarbejderrepræsentant skal gennemføre MED-uddannelsen. Stk. 16 For de medarbejdere, som ikke er direkte omfattet af et MED-udvalg, skal medarbejdernes medindflydelse og medbestemmelse tilgodeses gennem personalemøder med MED-status for alle medarbejdere og ledere inden for det pågældende område, dog uden at personalet sidestilles med tillids- og sikkerhedsrepræsentanter. Stk. 17 Mødeindkaldelse, dagsorden og mødeledelse aftales mellem lederen og medarbejderrepræsentanten fra området. Hvis der er en tillidsrepræsentant inden for området, varetager tillidsrepræsentanten opgaven som medarbejderrepræsentant. Hvis der ingen tillidsrepræsentant er inden for området, vælger medarbejderne en medarbejderrepræsentant. Stk. 18 Der afholdes personalemøde, når lederen eller medarbejderrepræsentanten finder det nødvendigt, dog mindst en gang pr. kvartal. Side 15 af 103

16 Stk. 19 Der kan kun oprettes nye personalemøder med MED-status efter forudgående godkendelse i Hovedudvalget. Valgperiode Stk. 20 Valg til MED-udvalg og sikkerhedsgrupper foretages samtidigt i hele kommunen. Valgperioden er to år. Kommunen udskriver valg af sikkerhedsrepræsentanter primo november i lige år. Ultimo november foretages valg/ udpegning til lokale MED-udvalg. Primo december vælges henholdsvis sikkerhedsrepræsentanter og arbejdslederrepræsentanter til Fælles MED-udvalg. Umiddelbart derefter vælges - af og blandt disse - repræsentanterne til Hovedudvalg. De øvrige medarbejderrepræsentanter i henholdsvis Fælles MED-udvalg og Hovedudvalg udpeges primo december af organisationernes lokale afdeling, sektion, klub eller lignende blandt de i Assens Kommune ansatte. Valg af tillidsrepræsentanter er et organisationsansvar efter den enkelte organisations vedtægter. Valg af sikkerhedsrepræsentant er lovbestemt. Hvis der vælges en ny sikkerheds- eller tillidsrepræsentant indenfor et område udtræder den fratrædende af MED-udvalget. I de lokale udvalg indtræder den nyvalgte i stedet. I Fælles MED-udvalg og Hovedudvalg indtræder suppleanten Side 16 af 103

17 5. Kompetence Stk. 1 Medindflydelse og medbestemmelse udøves inden for det kompetenceområde, som ledelsen har med hensyn til arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. Såfremt der opstår tvivl om rækkevidden af ledelseskompetencen, skal ledelsen klargøre grænserne herfor. Ledelsens kompetence er således udgangspunktet for medindflydelse og medbestemmelse inden for et givent område. De elementer der indgår i den konkrete vurdering af ledelseskompetencen er bl.a., om der i ledelsesfunktionen indgår: selvstændig ledelsesret, beslutnings- eller indstillingsret på ansættelser og afskedigelser, og selvstændigt budget- og regnskabsansvar Stk. 2 Det skal præciseres, at ansvars- og kompetencefordelingen indebærer, at retningslinier på alle niveauer skal være i overensstemmelse med de overordnede retningslinier. I modsat fald vil den indgåede aftale være ugyldig. Stk. 3 MED-udvalg på forskellige niveauer indgår i et sammenhængende system for udøvelse af medindflydelse og medbestemmelse, idet hvert niveau udøver denne medindflydelse og medbestemmelse inden for lederens kompetence. Side 17 af 103

18 Der skal være et sammenhængende system for udøvelse af medindflydelse og medbestemmelse, hvilket indebærer, at MEDudvalg på alle niveauer og personalemøder med MED-status alle har et ansvar for at informere, at fastlægge retningslinier, at planlægge, lede og koordinere sundhedsog sikkerhedsarbejdet og eventuelt at indgå aftaler på områder, hvor aftaleretten er uddelegeret til lederen (og medarbejderrepræsentanten) af det pågældende MEDudvalg/personalemøde med MED-status. Med et sammenhængende system for medindflydelse og medbestemmelse menes, at der ikke må være nogen "stopklodser" i MED-systemet, hverken i opadgående eller nedadgående retning. Der skal kunne delegeres kompetence m.v. i MED-systemet på tilsvarende vis som i ledelsessystemet. Da kompetencen hos alle ledere i kommunen principielt er delegeret fra det øverste niveau (Byrådet), er MED-systemet også tænkt "oppefra og ned". Princippet om at MED-systemet er tænkt "oppefra og ned", skal ikke forstås således, at de lokale MED-udvalg skal afvente initiativer ovenfra, før de kan gå i gang - blot gælder de samme hierarkiske over- underordnelsesforhold inden for MED-systemet som inden for ledelsessystemet. Indflydelse, inspiration og information skal gå begge veje i MED-systemet - både oppefra og ned og nedefra og op. Side 18 af 103

19 Kapitel 2. Medindflydelse og medbestemmelse 6. Medindflydelse og medbestemmelse Stk. 1 Medindflydelse og medbestemmelse indebærer: gensidig pligt til at informere om og drøfte alle forhold af betydning for arbejds-, personale, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold, medbestemmelse ved fastlæggelse af retningslinier for tilrettelæggelse af arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold inden for ledelsens ansvars- og kompetenceområde, mulighed for forhandling og indgåelse af aftaler. Medindflydelse og medbestemmelse sikrer, at arbejdspladsen stadig udvikler sig såvel til gavn for de ansattes arbejdsglæde og motivation som til gavn for effektiviteten og kvaliteten i opgaveløsningen. Medindflydelse og medbestemmelse indebærer at: Assens Kommune er en arbejdsplads, hvor alle kan komme til orde og alle behandles med respekt Ledelse og medarbejdere lytter til hinandens synspunkter og søger at bøje sig mod hinanden Såvel ledelses- som medarbejderrepræsentanter påtager sig et fælles ansvar for MEDudvalgenes samarbejde og funktion Dialogen mellem ledelse og medarbejdere er jævnbyrdig og ligeværdig Dialogen og den gensidige informationsudveksling sikrer indblik og overblik og udnyttelse af fælles videnskompetencer. Definitioner: Medindflydelse Medindflydelse defineres overordnet set som ledelsens beslutning truffet på grundlag af åbne og grundige drøftelser mellem ledere og medarbejdere. Side 19 af 103

20 Ved medindflydelse er der mulighed for via drøftelser og argumenter at påvirke beslutningsgrundlaget og derved sætte sit præg på den endelige beslutning, hvad enten den træffes af lederen/ledelsen på institutionen/afdelingen, på højere chefniveau eller i et politisk udvalg. Udtalelser (referater) fra drøftelserne i MED-udvalget skal således indgå som en del af beslutningsgrundlaget i den konkrete sag. Medbestemmelse Medbestemmelse defineres overordnet set som en fælles beslutning truffet på grundlag af åbne og grundige drøftelser mellem ledere og medarbejdere. Ved medbestemmelse er der tale om, at ledelsen inden for sin kompetence indgår konkrete aftaler om spilleregler, der skal være gældende vedrørende tilrettelæggelsen af arbejds-, samarbejds-, personale- og arbejdsmiljøforhold. Side 20 af 103

21 7. Information og drøftelse Der henvises til 22 for håndhævelse af forpligtelserne. Stk. 1 Grundlaget for medindflydelse og medbestemmelse er, at der er gensidig informationspligt på alle niveauer. Stk. 2 Informationen skal gives på et så tidligt tidspunkt, på en sådan måde og i en sådan form, at det giver gode muligheder for en grundig drøftelse, så medarbejderne/medarbejderrepræsentanternes synspunkter og forslag kan indgå i grundlaget for ledelsens og/eller kommunalbestyrelsens beslutninger. Stk. 3 Ledelsen skal regelmæssigt give information om fremkomne forslag og trufne beslutninger i kommunalbestyrelsen. I Assens Kommune skal ledere og medarbejdere informere hinanden om alle forhold, som betyder noget for arbejdsforholdene og kommunens virke som helhed. Information og drøftelse sker så vidt muligt løbende og uformelt i hverdagen i dialog og samspil mellem leder og medarbejdere og herudover på personalemøder, informationsmøder mv. Informationspligten er gensidig for derigennem at opnå viden og indsigt til et godt samarbejde. Information til/fra medarbejdere, der ikke deltager i MED-udvalgene, skal prioriteres. Stk. 4 På baggrund af den seneste og den forventede udvikling påhviler det ledelsen specielt at tilvejebringe et grundlag for drøftelse af: Forslag til budget for det pågældende ledelsesområde Organisationsændringer, rationaliseringsforanstaltninger eller arbejdsomlægninger, herunder forhold i forbindelse med udbud og udlicitering af kommunale opgaver Indførelse og brug af ny samt ændring af eksisterende teknologi Sikkerheds- og sundhedsarbejdet i overensstemmelse med retningslinierne i arbejdsmiljølovgivningen Personalepolitiske emner, herunder efteruddannelse og kompetenceudvikling Informationen skal gives på en passende måde, og med et passende indhold, således at navnlig medarbejderrepræsentanterne sættes i stand til at foretage en passende analyse og i givet fald forberede drøftelsen. Informationen skal ske så betids, at den enkelte medarbejderrepræsentant har en reel mulighed for at konsultere sit valggrundlag på en hensigtsmæssig måde. Dette indebærer, at medarbejderrepræsentanterne sikres rimelig tid til at drøfte konsekvenser af et påtænkt omstillingsprojekt, med de berørte medarbejdere. Informationen skal indeholde en belysning af problemstillingernes faktiske omstændigheder, som har betydning i sagen. Hvis der Side 21 af 103

22 Kravet om tryghed skal indtage en central plads i drøftelser vedrørende væsentlige ændringer i de ansattes hidtidige arbejdsforhold. Det gælder f.eks. ved rationalisering, forandringer i form af f.eks. udbud/udlicitering eller indførelse af ny teknologi. Stk. 6 For det tilfælde at beslutninger, som nævnt i stk. 5 indebærer betydelige ændringer for en personalegruppes arbejds- og personaleforhold og denne gruppe ikke er repræsenteret i MED-udvalget, kan medarbejdersiden eller denne gruppe inden forhandlingen fremsæter tale om en kompliceret problemstilling, eller hvis der skal ske en drøftelse i baglandene på baggrund af informationerne forudsættes, at informationen så vidt muligt foreligger i form af et tilstrækkeligt skriftligt materiale. Kravene til informationens indhold og tidspunktet for informationen skal stå i rimeligt forhold til den pågældende sags omfang og karakter, således at kravene til informationen skærpes jo mere omfattende og jo mere kompliceret og jo mere indgribende sagen er for medarbejderne. Det skal sikres, at drøftelsen sker på et passende tidspunkt, på en passende måde og med et passende indhold. Ledelsen og medarbejderrepræsentanterne kan derfor aftale en nærmere procedure, der sikrer den nødvendige tid til at forberede drøftelsen, herunder gennemføre forhandlingen af spørgsmålet om ændringer i arbejdstilrettelæggelse og ansættelsesvilkår, som omstillinger, udbud mv. indebærer, jf. stk. 5. Der henvises desuden til protokollat vedrørende medarbejdernes inddragelse og medvirken i forbindelse med udlicitering mv. Stk. 5 Beslutninger i forhold til stk. 4 som kan medføre betydelige ændringer i arbejdets tilrettelæggelse og ansættelsesforholdene, herunder beslutning om virksomhedsoverdragelse, træffes af kommunalbestyrelsen efter forudgående forhandling med medarbejdernes repræsentanter i MED-udvalget. Side 22 af 103

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Indhold Forord... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5 MED udvalgenes sammensætning...

Læs mere

Opdateret 5. februar 2014. MED-aftale. Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune. GENTOFTE KOMMUNE Personale

Opdateret 5. februar 2014. MED-aftale. Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune. GENTOFTE KOMMUNE Personale Opdateret 5. februar 2014 MED-aftale Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE Personale Godkendt af Forhandlingsorganet den 15. februar 2010 LOKALAFTALE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Med-aftalen

Indholdsfortegnelse. Med-aftalen MED - aftale Indholdsfortegnelse Indledning...2 1 Område...3 2 Formålet...3 3..Arbejdsmiljøet. Om sikkerheds-. og sundhedsarbejdet...5 3...Arbejdsmiljøarbejdets organisering...6 3.1...Sikkerhedsgruppens.

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

AFTALE OM MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESSYSTEMET I ODENSE KOMMUNE. gældende pr. 1. november 2005. Tiltrådt af Odense Byråd den 26.

AFTALE OM MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESSYSTEMET I ODENSE KOMMUNE. gældende pr. 1. november 2005. Tiltrådt af Odense Byråd den 26. AFTALE OM MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESSYSTEMET I ODENSE KOMMUNE gældende pr. 1. november 2005 Tiltrådt af Odense Byråd den 26. oktober 2005 Indholdsfortegnelse: Indledning... Side 1 1. Aftalens

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Kapitel 1: Aftalens område og formål m.v.

Kapitel 1: Aftalens område og formål m.v. 1 Svendborg Kommunes lokale MED-aftale Indledning Den lokale MED- aftale for Svendborg Kommune er udarbejdet som er en aftale, der er gældende for alle medarbejdere og er et værktøj for ledelsesrepræsentanter

Læs mere

AFTALE. OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i GLAMSBJERG KOMMUNE

AFTALE. OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i GLAMSBJERG KOMMUNE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i GLAMSBJERG KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens område... side 3 2 Formål... side 4 3 Form og struktur... side 5 4 Kompetence... side 10 5 Medindflydelse og medbestemmelse...

Læs mere

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Vedtaget af Forhandlingsudvalget: 30. maj 2013 Læsevejledning: Den lokale aftale om medbestemmelse og medindflydelse i Frederikssund Kommune er inddelt

Læs mere

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3:

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3: N O TAT Information og inddragelse af medarbejdere efter SU/MED-reglerne April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler reglerne for information og inddragelse af medarbejderne ved omstilling, udbud, udliciteringer

Læs mere

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse gælder for ansatte i selvejende dag- og/eller

Læs mere

Lokalaftale. om medindflydelse og medbestemmelse i Ikast-Brande Kommune

Lokalaftale. om medindflydelse og medbestemmelse i Ikast-Brande Kommune Revideret november 2012 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Kapitel 1. Formål og struktur... 3 1. Område... 3 2. Formål... 3 3. Form og struktur... 3 4. Kompetence... 6 Kapitel 2. Arbejdsmiljøindsatsen...

Læs mere

KERNEN i MED-systemet. MED-aftalen har 3 niveauer. Septemberforliget 1899. Torben Lenike Petersen Konsulent FTF

KERNEN i MED-systemet. MED-aftalen har 3 niveauer. Septemberforliget 1899. Torben Lenike Petersen Konsulent FTF KERNEN i MED-systemet Torben Lenike Petersen Konsulent FTF Sanne Kjærgaard Nikolajsen Konsulent OAO MED-aftalen har 3 niveauer De 3 procedureretningslinjer Den lokale MED-aftale MED-rammeaftalen Septemberforliget

Læs mere

Indhold. MED-aftale frederikshavn kommune. Forord 3. Indledning 4. Kapitel 1: MED-aftalens område, formål mv. 6. 1. Område 6. 2.

Indhold. MED-aftale frederikshavn kommune. Forord 3. Indledning 4. Kapitel 1: MED-aftalens område, formål mv. 6. 1. Område 6. 2. MED - aftale 2014 Indhold Forord 3 Indledning 4 Kapitel 1: MED-aftalens område, formål mv. 6 1. Område 6 2. Formål 7 3. Lokale aftalemuligheder 9 4. Form og struktur 13 5. Kompetence 21 Kapitel 2: Medindflydelse

Læs mere

Lolland Kommunes MEDaftale 2015-2019

Lolland Kommunes MEDaftale 2015-2019 Lolland Kommunes MEDaftale 2015-2019 tillid åbenhed fairness MEDindflydelse og MEDbestemmelse kompetence INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 1 Kapitel 1 - Aftalens område, formål mv.... 2 1 Hvem er omfattet

Læs mere

I denne undersøgelse har fokus været at få belyst de administrative konsekvenser af MEDsystemet.

I denne undersøgelse har fokus været at få belyst de administrative konsekvenser af MEDsystemet. Bilag 2: Måling af administrativ tid VAKKS-metoden Det administrative tidsforbrug er i undersøgelsen målt med inspiration fra VAKKS-metoden. VAKKS står for Vurdering af Administrative Konsekvenser for

Læs mere

Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune

Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Ikrafttrædelsesdato: 1. maj 2014 Indhold Kapitel 1 - Den lokale MED-aftales område, formål mv. 4 1 Område... 4 2 Formål... 4 3 Form og struktur... 5 4 Kompetence...

Læs mere

Tillid, dialog og arbejdsglæde. Hjørring Kommunes. MED-aftale

Tillid, dialog og arbejdsglæde. Hjørring Kommunes. MED-aftale Tillid, dialog og arbejdsglæde Hjørring Kommunes MED-aftale MED-aftalen for Hjørring Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Område... 3 Formål... 3 Definition af medindflydelse,

Læs mere

Mariagerfjord Kommune MED-aftale Juni 2014

Mariagerfjord Kommune MED-aftale Juni 2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 1 OMRÅDE... 3 2 FORMÅL... 3 3 LOKALE AFTALEMULIGHEDER... 4 4 FORM OG STRUKTUR... 4 5 KOMPETENCE... 12 6 MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE... 12 7 INFORMATION OG DRØFTELSE...

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 2. dag - Modul 1A Samarbejdssystem Ansættelse Frokost (kl. 12.30-14) Løn Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Samarbejdssystem September 2015 10-09-2015 SIDE

Læs mere

Analyse af lokale MED-aftaler

Analyse af lokale MED-aftaler Analyse af lokale MED-aftaler KL og KTO/Sundhedskartellet /September 2007 1 Indledning...3 Metode...4 Undersøgelsens resultater...5 Kapitel 1. Rammeaftalens område, formål m.v...7 1. Område... 7 2. Formål...

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

Lokalaftale MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE

Lokalaftale MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE Lokalaftale MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE Februar 2014 *********** Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 Kapitel 1. Område, formål mv. 5 1. Område 5 2. Formål 5 3. Lokale aftalemuligheder

Læs mere

Lokalaftale. medindflydelse og medbestemmelse. for Jammerbugt Kommune

Lokalaftale. medindflydelse og medbestemmelse. for Jammerbugt Kommune Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse for Jammerbugt Kommune 1 Indholdsfortegnelse: side 1. Lokalaftalens område (Rammeaftalens 1) 3 2. Formål (Rammeaftalens 2) 3 3. Form og struktur (Rammeaftalens

Læs mere

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Indledning...1 Formål...2 Arbejdsmiljø...2 Ledelse...3 Rekruttering...3 Mangfoldighed og ligestilling...3 Introduktion...3 Fastholdelse...4 Kompetenceudvikling

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

Rebild Kommunes MEDaftale. MEDindflydelse og MEDbestemmelse

Rebild Kommunes MEDaftale. MEDindflydelse og MEDbestemmelse Rebild Kommunes MEDaftale MEDindflydelse og MEDbestemmelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Kapitel 1. Lokalaftalens område, formål m.v.... 4 1. Område... 4 2. Formål... 4 3. Arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider:

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider: 1 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med RLTN s og KTO s fælles vejledning Rammer for medindflydelse og medbestemmelse. Hvorfor, hvordan og hvornår? Det er I selv med til at bestemm

Læs mere

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG APRIL 2012 VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS 8 Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2012 Layout: Operate A/S Tryk:

Læs mere

Forord. Jens Andersen Administrerende direktør Januar 2007

Forord. Jens Andersen Administrerende direktør Januar 2007 Forord Den politiske vision for Region Sjælland sætter den overordnede vision for Region Sjælland: Region Sjælland vil i kraft af sin særlige placering, gennem dialog og videndeling skabe de bedste rammer

Læs mere

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3.

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3. UDKAST Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland [laves i I-paper] Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet om Region Sjællands MED-struktur 2 3. Organisering

Læs mere

AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE

AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE Forord Vision Den offentlige service i Stevns Kommune skal ydes af kompetente og engagerede medarbejdere, som har en god og attraktiv arbejdsplads,

Læs mere

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (Til samtlige ministerier og styrelser mv.)

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (Til samtlige ministerier og styrelser mv.) BILAG TIL FORHANDLINGSPROTOKOL 1 Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (Til samtlige ministerier og styrelser mv.) Generelle bemærkninger Finansministeriet og Offentligt Ansattes

Læs mere

MED-aftale, Gribskov Kommune rev. 10.04.2014

MED-aftale, Gribskov Kommune rev. 10.04.2014 MED-aftale, Gribskov Kommune rev. 10.04.2014 Forord Kapitel 1 1. Område 2. Formål 3. Arbejdsmiljø 4. Form og struktur 5. Kompetence Kapitel 2 6. Medindflydelse og medbestemmelse 7. Information og drøftelse

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

MED-aftale for Ringsted Kommune - om medindflydelse og medbestemmelse

MED-aftale for Ringsted Kommune - om medindflydelse og medbestemmelse 333 MED-aftale for Ringsted Kommune - om medindflydelse og medbestemmelse 1 Forord En MED-aftale er på plads, og det er vi som henholdsvis formand og næstformand i hovedudvalget utrolig glade for. Aftalen

Læs mere

Horsens Kommunes MED-aftale 2012

Horsens Kommunes MED-aftale 2012 Horsens Kommunes MED-aftale 2012 1 Indholdsfortegnelse Forord...5 Aftalens område...6 Formål...6 Mål...6 Holdninger til arbejdet i MED-udvalg...6 MED-indflydelse og MED-bestemmelse...6 Form og struktur...7

Læs mere

Ansvar. Dialog. MED-aftale 2011. Udvikling

Ansvar. Dialog. MED-aftale 2011. Udvikling Ansvar Dialog MED-aftale 2011 Udvikling 2 Godkendt af MED-forhandlingsorganet i Hedensted Kommune - 1. februar 2011 Indhold Kapitel 1: Rammeaftalens område, formål med videre...5 1 Aftalens område...5

Læs mere

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik 16. marts 2015 Formål: I Øhavets Lærerkreds arbejder vi for et sundt og sikkert arbejdsmiljø med fokus på at udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

MED-aftale for Holbæk Kommune

MED-aftale for Holbæk Kommune MED-aftale for Holbæk Kommune Denne MED-aftale er et resultat af evalueringen af den tidligere MED-aftale, som blev gennemført i efteråret 2010, samt den efterfølgende genforhandling. Aftalen er udarbejdet

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

En guide til MEDforhandling. Huskeliste og gode råd til jeres lokale MED-aftale forhandlinger

En guide til MEDforhandling. Huskeliste og gode råd til jeres lokale MED-aftale forhandlinger En guide til MEDforhandling Huskeliste og gode råd til jeres lokale MED-aftale forhandlinger Genforhandling af den lokale MED-aftale Med baggrund i erfaringerne fra vores gennemlæsning af mange lokale

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013 MED-AFTALE 2014 Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013 Udarbejdet af: Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune FTR Nina Andersen AMR Kim Leider

Læs mere

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets HAMU Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets øverste arbejdsmiljøorgan. Hovedarbejdsmiljøudvalget er en vigtig aktør, da det

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø Holmstrupgård September 2014 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård...3 Forord...3 Aftalens område...3 Arbejdsmiljøaftale gælder for alle ansatte på Holmstrupgård...3 Arbejdsmiljøstruktur...4

Læs mere

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 1 I Odsherred Kommune arbejder vi ud fra visionen: Lys, liv og landskab. I arbejdsmiljøpolitiske vendinger har vi valgt at omsætte visionen til

Læs mere

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Side 1 af 12 Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1181 af 15. oktober 2010 I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 3, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2,

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Rammeaftalen 2011 Kommunernes Landsforening (KL) Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) Sundhedskartellet (SHK)

Rammeaftalen 2011 Kommunernes Landsforening (KL) Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) Sundhedskartellet (SHK) Forord Sønderborg Kommune og de lokale repræsentanter for hovedorganisationerne LO, FTF, SHK og AC har indgået denne aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse i Sønderborg Kommune pr. 01.10. 2013. Aftalen

Læs mere

Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten

Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten 2013 Cirkulære af 27. august 2013 Modst.nr. 031-13 J.nr. 13-711-16 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...5 Ikrafttræden...6 Aftale

Læs mere

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (Gældende) Udskriftsdato: 19. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 13-711-16 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære om

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Nye arbejdsmiljøregler

Nye arbejdsmiljøregler Nye arbejdsmiljøregler Præsentation Definitioner Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Krav til en årlig arbejdsmiljødrøftelse Uddannelse Gerne med spørgsmål undervejs Præsentation CRECEA landsdækkende,

Læs mere

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave Norddjurs Kommunes MED-aftale 1. udgave indhold Indledning Kapitel 1 3 Åbenhed Ligeværdighed Dialog 1 Aftalens område 4 2 Aftalens formål 4 3 Form og struktur 4 4 Kompetencer 5 5 Hovedudvalg 5 6 Områdeudvalg

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSAFTALEN SKAL UDFY LDES KONKRET FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM 2. UDGAVE 2011 FOLDEREN ER

Læs mere

I Høje-Taastrup Kommune har vi integreret medbestemmelse og medindflydelse med arbejdsmiljøarbejdet i en enstrenget mødestruktur.

I Høje-Taastrup Kommune har vi integreret medbestemmelse og medindflydelse med arbejdsmiljøarbejdet i en enstrenget mødestruktur. Forord: I Høje-Taastrup Kommune har vi integreret medbestemmelse og medindflydelse med arbejdsmiljøarbejdet i en enstrenget mødestruktur. Hvor der er særlige forhold, der gør sig gældende, er der stadig

Læs mere

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU)

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) i Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Samarbejdsudvalgets formål 3. Samarbejdsudvalgets sammensætning 4. Samarbejdsudvalgets opgaver 4.1. Dagligt samarbejde 4.2. Grænsedragning

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Jounalnr. 2010022758 Center for Økonomi og Personale Dato: 1.9.2012 HR og Personalejura

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Jounalnr. 2010022758 Center for Økonomi og Personale Dato: 1.9.2012 HR og Personalejura LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Jounalnr. 2010022758 Center for Økonomi og Personale Dato: 1.9.2012 HR og Personalejura Bilag 4 MED-uddannelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune Formål Det overordnede formål for MED-uddannelsen

Læs mere

Genforhandling af den lokale MED-aftale

Genforhandling af den lokale MED-aftale Genforhandling af den lokale MED-aftale Med baggrund i erfaringerne fra vores gennemlæsning af mange lokale MEDaftaleudkast, har vi her forsøgt at udarbejde et papir, som kan bruges i forbindelse med jeres

Læs mere

MED-aftale for Syddjurs Kommune

MED-aftale for Syddjurs Kommune of 9 MED-aftale for Syddjurs Kommune. Forord Det er byrådets vision, at Syddjurs Kommune fortsat skal være en økonomisk, socialt, kulturelt og miljømæssigt bæredygtig kommune. Dette kræver en langsigtet

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010 Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet træder i kraft pr. 1. oktober 2010 F O A f a g o g a r b e j d e 1 Arbejdsmiljøarbejdet skal styrkes De nye regler er blevet til efter, at arbejdsmarkedets parter

Læs mere

Bilag 10: Vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation mellem kommunen og selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med

Bilag 10: Vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation mellem kommunen og selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med Bilag 10: Vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation mellem kommunen og selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med De centrale parters fælles vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

MED-aftale for Syddjurs Kommune

MED-aftale for Syddjurs Kommune Indhold. Forord 3 2. Aftalens område 3 3. Aftalens formål 4 4. Form og struktur 5 4. Hovedudvalget 5 4.2 Områdeudvalg 6 4.3 Lokalt MED-udvalg 6 4.4 Personalemøder med MED-status 7 4.5 Personalemøder 7

Læs mere

MED-aftale 2015. Ansvar Dialog Udvikling

MED-aftale 2015. Ansvar Dialog Udvikling MED-aftale 2015 Ansvar Dialog Udvikling Indhold Kapitel 1: MED-aftalens område, formål m.v...5 1 MED-aftalens område...5 2 Formål...5 3 Lokale aftalemuligheder...6 4 Form og struktur...6 5 Kompetence...12

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Byrådets mål og opgaver for daginstitutionerne 2 2. Forældrebestyrelsen 3 3. Valgbarhed og valgret 3 4. Valg

Læs mere

RAMMEAFTALE om medindflydelse og medbestemmelse

RAMMEAFTALE om medindflydelse og medbestemmelse Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE om medindflydelse og medbestemmelse **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende rammeaftale mv. **NYT** med virkning fra dato

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. 05.86 O.11 XX/2011 Side 1

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. 05.86 O.11 XX/2011 Side 1 Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt... 3 Forord... 4 1. Område... 6 2. Formål...

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

MED-aftale. Januar 2013

MED-aftale. Januar 2013 D i r e k tionssekretariatet MED-aftale Januar 2013 1. Forord... 2 2. Aftalens juridiske grundlag... 3 3. Aftalens område... 3 4. Form og struktur... 3 4.1 Repræsentation og valg... 4 4.2 Hovedudvalgets

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejde i staten. - organisering og samarbejde

Arbejdsmiljøarbejde i staten. - organisering og samarbejde Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde September 2010 Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde September 2010 Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde

Læs mere

Bilag 4: Spørgeskema til medlemmer af MED-udvalg

Bilag 4: Spørgeskema til medlemmer af MED-udvalg Bilag 4: Spørgeskema til medlemmer af MED-udvalg Først vil vi gerne spørge til din baggrund og din rolle i MED-systemet 1. Hvilket køn er du? Mand Kvinde 2. Hvornår er du født? (årstal) 3. Hvad er din

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

for behandling af budgettet

for behandling af budgettet Inspirationsnotat nr. 2b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for behandling af budgettet Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold. Retningslinje

Læs mere

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Læsevejledning Denne pixi vejledning er lavet for at give et overblik over Aalborg Universitets arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR DET SOCIALPSYKIATRISKE. BOSTED GÅRDHAVEN 11. MAJ 2009 Revideret 15.marts 2010. Senest revideret 8.november 2010.

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR DET SOCIALPSYKIATRISKE. BOSTED GÅRDHAVEN 11. MAJ 2009 Revideret 15.marts 2010. Senest revideret 8.november 2010. ARBEJDSMILJØAFTALE FOR DET SOCIALPSYKIATRISKE BOSTED GÅRDHAVEN 11. MAJ 2009 Revideret 15.marts 2010. Senest revideret 8.november 2010. 1 FORORD Region Midtjylland har med indgåelse af MED-aftalen den 11.

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik

Slagelse Kommunes Personalepolitik Slagelse Kommunes Personalepolitik Side 2 Slagelse Kommunes Personalepolitik Forord Slagelse Kommune er en organisation, der med afsæt i værdigrundlaget, har fokus på at skabe attraktive arbejdspladser

Læs mere

Samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner

Samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner 2008 Cirkulære af 8. maj 2008 Perst. nr. 012-08 PKAT nr. J.nr. 08-711-5 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i MED

Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i MED Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i M Supplerende vejledning til M-håndbog og ammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Mellem K og KTO og mellem K og Sundhedskartellet en supplerende vejledning

Læs mere

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost & Ernæringsforbundets medlemmer sætter den faglige stolthed højt

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg.

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Kære FTF-repræsentant Tak fordi du stiller dig til rådighed. Der venter

Læs mere

Vejledning om at indgå lokalaftale om SVAR

Vejledning om at indgå lokalaftale om SVAR September 2011 Vejledning om at indgå lokalaftale om SVAR (det strategiske virksomheds- og arbejdsmiljøråd) i henhold til organisationsaftalen om SVAR i kooperative virksomheder Samarbejdsrådet mellem

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

gladsaxe.dk Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse 2013

gladsaxe.dk Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse 2013 gladsaxe.dk Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse 2013 indhold Lokalaftale om MED....................................... 3 Bilag 1: Selvejende institutioner der er omfattet af MED-aftalen...........................................

Læs mere

Retningslinjer i samarbejdsudvalgene på statslige arbejdspladser

Retningslinjer i samarbejdsudvalgene på statslige arbejdspladser Bilag 2 til TR-uds. nr. 027 af den 30. oktober 2013 oktober 2013 Retningslinjer i samarbejdsudvalgene på statslige arbejdspladser I samarbejdssystemet har medarbejderne ret til medindflydelse og medbestemmelse.

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere