Studerende Yvonne Marianne Skov. Vejleder Hans Elbeshausen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studerende Yvonne Marianne Skov. Vejleder Hans Elbeshausen"

Transkript

1 Hvordan viden og forskning kan kommunikeres et eksempel Speciale ved Danmarks Biblioteksskole 2008 Studerende Yvonne Marianne Skov Vejleder Hans Elbeshausen Communication is to often taken for granted when it should be taken to pieces by John Fiske

2 Indholdsfortegnelse Abstrakt s Indledning s Motivation s Institutionel ramme s Teoretisk ramme s Emneafgrænsninger s Problemformulering s Metode s 13 Hvorfor kommunikation af viden og af hvilken? 3.0 Lovgivning og regeringsinitiativer s Hvilke argumenter kan konstrueres til fordel for en mere udbredt videnskommunikation? s Hvilke traditioner ligger der i vidensformidling? s Formidling gennem massemedierne s Viden og dens diskurser s 22 Undersøgelse af case gennem en kommunikationsmodel 4.0 Præsentation af Medicinsk Museion s Målsætningerne s Årsberetningerne s 29 Det fysiske museion 4.3 Den permanente udstilling s Særudstillingen Oldetopia s Forskerbloggen s Syntese s Konklusion s 71 Litteraturliste s 74 Bilagsliste Bilag 2a -2j 1

3 Hvordan viden og forskning kan kommunikeres et eksempel Speciale ved Danmarks Biblioteksskole Abstract Følgende speciale analyserer typer af kommunikation og platforme for kommunikation inden for forskning. Det er specielt den borger, der befinder sig uden for det videnskabelige felt, der betragtes som modtageren. Der tages afsæt i en case, Medicinsk Museion, som er en underafdeling af Københavns Universitet. Institutionens formål er forskning og formidling, og dennes kommunikative valg analyseres for metoder, deres betydning og mulige implementering på andre institutioner. De kommunikative elementer institutionen benytter sig af, analyseres gennem en specielt konstrueret kommunikationsmodel, hvor der vil være et hovedfokus på modellens mediedel. Kommunikation af feltet medicinsk forskningshistorie, kommunikation af den medicinske kultur og en skabelse af forståelse for nye bioteknologier er det de kommunikative elementers opgave at vise, og det undersøges hvordan institutionen formår at bringe forståelse for disse områder gennem deres forskningskommunikation. 1.0 Indledning Det følgende er formet som en afsøgning af alternativer i kommunikationen af viden og forskning. De to begreber er sammensat gennem en symbiose, hvilket ikke betyder, at viden ikke kan opstå uden forskning, og at al forskning fører til viden, men essensen her er, at den viden, der skabes gennem forskning, ønskes kommunikeret ud til en bredere kreds end den snævre videnskabelige. De præcise bevæggrunde til at viden og forskning skal kommunikeres, bliver der ikke dvælet ved i større udstrækning i det følgende. Hovedobjektet er at undersøge og isolere en given forsknings og formidlingsinstitutions kommunikative metoder og stile. Hvis der kan findes og isoleres relevante metoder gennem analysematerialet, ligger der nogle muligheder i at overføre anvendelsen af disse til institutioner, der grupperer sig familiemæssigt inden for lignede institutionstyper. Før man begiver ud på en tour til afsøgning af emnerne kommunikation af forskning, er det relevant at afsøge og afprøve rammerne for emnets afgrænsning og relevans. Fastsættelse af begrebsramme Emnet forskningskommunikation er normalt kendt gennem betegnelsen forskningsformidling, et begreb der er i familie med det generelle formidlingsbegreb. Dette begreb opstod samtidigt og parallelt med, at en del samfundsinstitutioner skiftede image og dermed navn og legitimitet. En af de vigtige ændringer blev symboliseret gennem begreber inden for den demokratiserede folke-diskurs. Disse begreber starter med præfikset folke, som signalerer lineære sociale og demokratiske institutioner; ejet og administreret af folket. Samtidigt med disse folkeinstitutioners legitimitetsskabelse opstod en demokratisering, eller nærmere et ønske om at signalere en demokratisering, af viden og eksperters viden. Dette viste sig gennem formilingsbegrebet med det store oplysningsprojekt, hvor viden skulle kanaliseres fra de vidende til de ikke vidende. Begrebet findes og bruges af institutioner, hvor oplysningsbegrebet stadig er en del af disses doxa. Eksempelvis folkehøjskolerne, folkebibliotekerne, folkeuniversiteterne. Folkeskolerne styres af andre målsætninger and de foregående, da de har et ansvar for, at der foregår en læring blandt 2

4 skolernes brugere. De andre har ikke på samme måde et ansvar for at læring sker og kan betragtes som uformelle lærings eller oplysningscentre. Begrebet formidling er overtaget generelt i det nuværende samfund, og har opnået en mangfoldighed af betydninger, men der kan stadig skabes associationer i retning af folkeoplysning. Derfor startes her med et opgør med begrebet, for at signalere en anden diskurs der understøttes af en anden begrebsverden. Hvis man vælger at anvende kommunikationsbegrebet som et alternativ, opnås der en del fordele gennem den enkle begrebsændring: Hvis det forudsættes at sproget som italesættelse af en given diskurs, med det metanet af betydningsdannelser der netop ligger i de enkelte sproglige udtryk, kan et felt ændre betydning samtidigt med at de sproglige udtryk ændre. Dvs. det forudsættes, at betydningen af et felt kommunikeres gennem et givent sprogvalg. Hvis man vælger at anvende udtrykket forskningskommunikation i stedet for forskningsformidling, signaleres der dialogiske muligheder. Begrebet kommunikation signalerer dynamik frem for formidling, der kan signalere folke institution. Ordet formidling er ikke internationalt, hvorimod kommunikation er en næsten tro kopi af ordet communication. Fordelene ved at anvende et internationalt orienteret begreb er, at der gennem begrebet åbnes op for muligheden for at kommunikere med en omverden, der i år 2008 skal kommunikeres med. Forslaget til anvendelse af et nyere lettere kommunikerbart begreb kan der findes understøttelse til gennem en del forskeres arbejder. 1 En gruppe af forskere med tilknytning til universitet i Århus har argumenteret for ændring til kommunikationsbegrebet. Et andet argument for en begrebsændring kan findes i rapporten Forsk og fortæl fra Tænketanken vedrørende forståelse for forskning, og her foreslås netop, at der anvendes begrebet forskningskommunikation, fordi det har afsæt i en kommunikationsforskning. Inden for dette videnskabelige felt, medier og kommunikation, er der viden om og erfaring i selve kommunikationen. Hvilket kunne betyde, hvis feltets erfaringer anvendes, at en dybere forståelse for kommunikation vil kunne anvendes med fordel, når forskningens resultater, erfaringer, forståelser skal kommunikeres. Til sidst skal der refereres en diskurs, der fastholder begrebet forskningsformidling. Dette gøres gennem hvidbogen Fra universitet til samfund 2, hvor begrebet formidling i denne sammenhæng betyder, at forskningsformidling udtrykkes gennem bøger og tidsskrifter. Forfatteren til hvidbogen refererer den lange skriftlige tradition, og fastholder denne diskurs gennem et traditionsbillede, der kommer til udtryk på første side i rapporten. Der vises en illustration af det første nordiske videnskabelige tidsskrift med efterfølgende tekst: Forskningsformidling har en lang tradition siden det første danske universitet blev oprettet i Lund i Illustrationen viser forsiden på Danmarks og Nordens første videnskabelige tidsskrift Acta Medica et Philosophica Hafniensia, der udkom i fem årgange mellem 1673 og Tidsskriftet var udgivet af Thomas Bartholin, som både var forsker, redaktør samt bibliotekar for Universitetsbiblioteket i Købehavn. Han skrev på latin, som var datidens internationale sprog, men udgav også bøger på dansk dog under pseudonym. 3 Hvidbogen former sig som et opgør med de politiske initiativer, som forfatteren mener vil ødelægge forskningsformilingen som den bør være og som den ser ud nu. Dette er et udmærket initiativ, en siddende regeringsmagt har altid brug for at få kommunikeret alternativer og oppositionelle 1 Kjærgaard 2 Burchardt (2007b) 3 Burchardt (2007a) 3

5 synspunkter. Men essensen i denne sammenhæng er den diskurs forfatteren tilslutter sig; forskningsformidling som noget meget traditionsbestemt, som en enkeltvejs kommunikation af viden fra ekspert til den ikke-vidende befolkning. Det vil sige som man traditionelt set altid har gjort, og er dermed en opretholdelse af status quo, og hvilket vil sige en omvendt forståelse end forfatterne til Elfenbenstårnet. Forfatteren er selvstændig konsulent, og hvidbogen er finansieret af Biblioteksstyrelsen og Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek, og rapporten kan ses som en understøttelse af et mere traditionelt formidlingsbegreb, hvor netop det organiserede og institutionaliserede vidensunivers er det der tilbydes. Specialets emneområder og analyseobjekter Begrebsrammen er med det ovenstående fastsat og næste punkt i indledningen er selve det emne, der behandles inden for rammerne af dette speciale. Undersøgelsesobjektet er som følger: hvordan kan forskning kommunikeres? Det betyder for det efterfølgende, at for at komme ind til kernen af hvad der skal, og hvad der bliver formidlet, er det først nødvendigt at undersøge, hvilket vidensbegreber der er aktuelle i en situation, når der skal kommunikeres forskning. Der vil i 3. del komme forskellige bud på, hvordan viden kan være udformet, og hvordan viden kan opfattes, uden at der bydes ind med en fast definition. Dette ontologiske udgangspunkt vil være styrende for vidensopfattelsen i det efterfølgende, eftersom det anses for urealistisk at formulere en endegyldig og fast definition på viden. Det formodes, at den nuværende lovgivning som den bliver udtrykt gennem Universitetsloven af 2003, har en betydning for de nuværende og fremtidige initiativer på området som minimum en motiverede faktor. Den nuværende regerings politik og overordnede verdensforståelse og dermed styringsrationaler, betragtes gennem dette speciales perspektiv, som en administrativ, økonomisk orienteret og forvaltningsfokuseret enhed. Denne betragtning får heri kun de implikationer, at findes der motivationer til en regeringsstøttet forskningsformidling, kan de i vid udstrækning findes under de økonomiske rationaler. I selve analysedelen vil der blive anvendt en case som undersøgelsesobjekt, hvorigennem en kommunikationsmodel vil blive afprøvet. Denne model vil blive udførligt beskrevet i metodeafsnit 2.0. Den er blevet sammensat gennem teoretiske forståelser af forskningsområder, et samfunds rolle for den enkelte borger og en hel population af borgere. I modellen vil der indbygget også være et fokus på selve det medie, der kommunikeres igennem og dets betydning for modtagerens reception. Casen er institutionen Medicinsk Museion, der ifølge deres egen formålsparagraf er en modsætning til det traditionelle museum, eftersom man har bestemt en bredere ramme for stedets funktioner. Disse brede rammer beskrives som en hybrid mellem en medicinsk historisk forskningsafdeling og et klassisk medicinsk museum. 4 Gennem institutionens selvbeskrivelse opsummeres fem punkter, der er motiverende og styrende, og deres evne til at kommunikere disse formålsparagrafer gennem deres kommunikative medier undersøges. De fem punkter kan ses i afsnittet 4.1 undersøgelse af målsætningerne. Perspektivering Hvilke perspektiver kan der findes i begrebet forskningskommunikation? Er begrebet kun et udtryk for politisk propaganda for at legitimere overførsler af ressourcer til videnskaberne og for at rekruttere de nye generationer til de naturvidenskabelige, tekniske, medicinske og biokemiske forskningsfelter? Hvis der abstraheres fra de politiske initiativer og fokus i stedet rettes på borgernes interesser, er muligheder for motiverende argumenter rigt facetteret. Studerende kunne eksempelvis være interesserede i at tilslutte sig vidensgrupper facilliteret gennem de offentlige biblioteker. 4 4

6 Folkebibliotekernes tætte tilknytning til de humanistiske fag, der kan aflæses i facilliteringen af skønlitterære læsegrupper eller nærmere litteraturgrupper, kunne muligvis anvendes på samme måde med faglitterære projektgrupper. Igen er det de studerende og de unge i en forberedende uddannelse der er i fokus. Men idéen kunne også overføres til interessegrupper. Et mere realistisk projekt med en lettere implementering kunne være at anvende det virtuelle rum til en mere uformel gruppering omkring viden og kommunikation af viden. I gennem dette undersøges muligheder for anvendelse af de principper, der findes hos Medicinsk Museion. 1.1 Motivation Motivationen til dette undersøgelsesprojekt, eller beskrevet i formelle termer Speciale, kan findes i den betydningsskabelse, der bl.a. gennem en ny samfundsorden, er skabt for forskningskommunikation. Mere uddybende kan det siges, at selvom det samfundsmæssige oplysningsprojekt bliver dømt redundant og utidssvarende af de teoretiske filosoffer, specielt gennem den franske skole, er alment pragmatiske vilkår for borgeren i et dynamisk senmoderne samfund at viden og dermed oplysning er et behov med større relevans på behovspyramiden end tidligere. Samtidigt med at viden og oplysning har antaget støre betydning for individet, har individet i rollen som borger (agerende under nogle samfundsmæssige rammer) behov for viden og oplysning. For at kunne påtage sig denne rolle som aktør i det senmoderne tilfredsstillende må der skabes muligheder for opfyldelse. Måske kan dette betragtes, ikke som en fortsættelse af oplysningsprojektet med et mål for dannelse af borgeren, men nærmere empowering af disse med en sikring af selvstændiggørelse og selvaktivitet. En del af et samfunds videnskompleks, der skal være tilgængeligt, er den forskningsviden både den ældre, men specielt den nye. Det er nu blevet forskningsinstitutionerne ansvar at deltage i at dette sker. Disse samfundsmæssige behov, hvis de skal opfyldes gennem forskningsinstitutionerne, skaber nogle brud med de traditionelle opfattelser af hvad disse institutionernes opgaver reelt set er. En diskussion af disse er uden for rammerne af specialet, men de vilkår disse krav skaber, er svære at ignorere. Dette fører hen til en relevant diskussion og undersøgelse af nogle forskellige muligheder for deling af videnskabelig viden med borgeren, hvor ansvaret ikke ligger endeligt hos den enkelte forsker, men udflyttes til institutioner der beviseligt løser en sådan opgave godt. Dog må der i modsætning til tidligere forventes en tættere forbindelse mellem forskere og kommunikatorer. Samtidigt ligger der i motivationen et ønske om at skabe muligheder for ikke kun at være underlagt massemediets monopolagtige status på oplysningsområdet og specielt omkring ny forskning. Massemediets styringsrationale er underlagt andre vilkår, hvilket kan skabe skæve formuleringer og billeder af forskning og viden. Der eksisterer allerede de uformelle oplysningssteder så som bibliotekerne og museerne. Disse leverer kvalitetsviden, forstået som uafgrænsede vidensressourcer, for bibliotekernes vedkommende gennem litteratur trykt og elektronisk, og for museernes vedkommende gennem fysiske rum, der fortæller historier om forskellige videnskabelige felter. Men et senmoderne samfund har brug for alternative kommunikationsmetoder ikke som en erstatning af eksisterende men som et supplement til og som en accept af et samfund, der er entret det 21. århundrede. Det betyder i denne sammenhæng, at det er væsentligt at undersøge og analysere bud på disse alternative kommunikationsformer, netop for at skaffe en ny indgangsvinkel på emnet formidling, der starter i det små med en ændring af verbaliseringen af diskursen. Samtidigt skal der gøres opmærksomt på, at som det ligger i udtrykket kommunikation mangler den dialogiske dimension i de uformelle oplysningssteders verden, og et af dette projekts objekter er se på de muligheder, der ligger i en dialogisk kommunikation af viden. 1.2 Institutionel ramme Da det efterfølgende konstrueres inden for rammerne af undervisnings og forskningsinstitutionen Danmarks Biblioteksskole, vil dennes formål, legitimitet og faglige felter tænkes ind som grænser og relevans. 5

7 Institutionens faglige grænser kommer til udtryk bl.a. gennem de tilknyttede institutioner: de offentlige og private biblioteker. Det er i vid udstrækning disses behov og det videnskabelige felt, der omgiver biblioteksinstitutionen, der er fokuspunkter for skolen. Dette betyder, at en større del af det arbejde der foretages her, vil i vid udstrækning forsøge at perspektivere deres arbejde til de biblioteker, de leverer nyuddannede til eller relatere til det videnskabelige felt kaldet informationsvidenskab. Det betyder dog ikke, at feltet er snævert og kun relaterer sig internt. Det kan derimod observeres, at institutionen arbejder inden for flere videnskabelige discipliner uden dog at praktisere en ren udgave af interdisciplinaritet, dvs. at man arbejder mod et fælles tematisk mål fra hver sit faglige udgangspunkt. 5 I praksis betyder dette for institutionen, at mange forskellige videnskabelige felter inddrages i arbejder, samtidigt med at egne udbygges kraftigt, og at disse arbejder kan antage former af tværfaglighed. Samtidigt er der målgruppen at tage hensyn til, i vid udstrækning biblioteker, som den endegyldige aftager af relevant viden. Dette betyder for det efterfølgende, at i selve observationen af et objekt eller en tilstand, at andre fagdiscipliner må inddrages. Målgruppen for selve projektet vil være de faglige institutioner, bibliotekerne, som er den praktiske del af det faglige felt, informationsvidenskab. 1.3 Teoretisk ramme I det følgende bliver det forklaret hvilke forståelser, der har været med til at styre eller inspirere dette speciales konstruktør, og hvilke ontologiske vilkår, det er skrevet under. Kommunikation af data, informationer og viden foregår under vilkår, der bedst kan beskrives som værende afhængig af sin kontekst og afhængig af den kultur, hvori den kommunikeres. Dette får nødvendigvis nogle konsekvenser for individet, der er i en lærende eller informationssøgende position, eftersom der ikke kan garanteres en ensartet og eviggyldig oplysning, information og viden, med et statisk format. Årsagssammenhængen til denne situation skal findes i de vilkår viden konstrueres under. Det får samtidigt den konsekvens, at når en undersøgelse skal igangsættes, vil den være underlagt samme vilkår. Betyder dette en relativisme, hvor det bliver umuligt at fange en information gennem en betydning? Det gør det ikke nødvendigvis, eftersom en betydning må fastlåses og kan fastlåses, og kan dermed analyseres gennem sin fremstillingsforms medium, f.eks. en tekst eller en udstilling. Hvis denne fastfrysning accepteres som et nødvendigt og samtidigt rimeligt vilkår, må formen undersøges for sin fremtræden, men samtidigt for sine underliggende betydninger. Motivationen til dens eksistens må ydermere findes og tydeliggøres, eftersom den er årsagen til, at der er taget initiativ til at fremstille noget. Bag analysen af den pragmatisk orienterede case, ligger der nogle teoretiske forståelser, eller rammer, som grundlag og vilkår. Disse kan betragtes som inspiration til forløbet. Disse forforståelser er dog samtidigt med til at skabe forløbet og dermed medbestemmende i hvordan undersøgelsen kommer til at forløbe og hvordan der undersøges og hvordan resultaterne kommer til at tegne sig. Dermed bliver det ikke sagt, at disse rammer skal være et udtryk for en ukritisk accept nogle teoretikeres udsyn. Det er nærmere et udtryk for de vilkår alt arbejde må foretages under, hvor netop det unikke, det autonome og dermed det selvcentrerede er en myte intet arbejde eller undersøgelser kan fortages under. Der vil altid være et link tilbage til individers tidligere overvejelser og alle individer vil under en eller anden form have undergået en faglig socialisering og må altid yde en kreditering. Netop af den grund er det nødvendigt at skabe et overblik over og gøre rede for de teoretiske skoler, der understøtter den efterfølgende specialekonstruktion. Udgangspunktet er den videnskabelige viden og forskning, der på en eller anden måde gerne skulle kommunikeres ud i det offentlige rum til det omkringliggende samfunds borgere. 5 Balsieger 6

8 I den sammenhæng er det nødvendigt først at foreslå en definition til hvad denne består af og hvordan den skabes. Én teoretikers forståelse af viden og af hvordan viden skabes inden for et videnskabeligt felt, og i øvrigt i alle sociale sammenhænge, er Pierre Bourdiou s. Han har gennem sine observationer og undersøgelser af grupperede individer gennem kvantitative statistiske og kvalitative undersøgelser sandsynliggjort, at viden om noget ikke kun bunder i objektive observation, undersøgelser og teoridannelser. 6 Derimod skabes viden også inden for sit felt gennem de agerende individers sociale position og konsensus omkring begrebsdefinition. Dette betyder i praksis, at når et forskningsfelt skal kommunikeres til aktører uden for kredsen, er det ikke kun faktuel information man bringer videre, men i lige så høj grad feltets doxa, den sociale dynamik, traditioner og et bestemt brug. De implikationer der kan opstå under disse vilkår, kan gøre det vanskeligere for den der undersøger værdien af feltets kommunikative elementer, eftersom der må skelnes mellem viden og kultur. Grunden til at disse observationer bringes ind her er, at processerne omkring konstruktion af viden gælder for alle observerende individer i alle sociale sammenhænge. Dermed må eventuelle ambitioner om at belyse et problemfelt uden subjektive domme og fordomme, og en efterfølgende skabelse af ny viden på grundlag af objektive iagttagelser, dømmes redundant. Dét, der kan iagttages under en realistisk verdensforståelse, i modsætning til den naivt positivistiske, er en mulig tilstand. En tilstand der er farvet af de teorier og den metode hvorunder der observeres, og derfor skal defineres gennem sine epistemologiske vilkår For dette speciales vedkommende betyder det, at der kan opstå tvivl omkring hvilke vidensbegreber og vidensformer, der refereres til. For at undgå en relativistisk ligegyldighed, bliver det nødvendigt at foretage nogle definitoriske valg, der dog ikke medfører garanti for fornuftige begreber med indbyggede refleksive muligheder. Det kommer derimod til at dreje sig om en fastlåsning, der gør det muligt at arbejde med begreberne, men samtidigt peger hen mod et uendeligt rum af de ikke-anvendte muligheder. Denne fastlåsning kommer ikke til at foregå som en fastlåsning af selve vidensbegrebet med en fast definition af, hvad viden er og består af. Den fastlåsning, det kommer til at dreje sig om, er de observerbare empiriske elementer museumsinstitutionen bruger i dens kommunikation med omverdenen. Det er en fastlåsning af de dele af viden, der er indbygget heri. Eksempelvis den begrænsede og indsnævrede viden, der ligger i en museumsudstillings fremstillingsform. Andre overvejelser, der kan gøres i forbindelse med afsenderkategorien af viden, er hvilke betydninger har et stærkt videnskabeligt felt på det omkringliggende samfund og dermed borgeren. Kan man hævde at stærke naturvidenskabelige felter, i denne kontekst det medicinske eller nærmere det sundhedsfaglige, er i stand til at påvirke et samfund, der gør, at feltet kan indtage en væsentlig position? Hvis svaret på dette spørgsmål er positivt, hvilket det kan observeres er tilfældet, kan næste punkt i argumentationsrækken, være spørgsmålet omkring systemets betydning for den enkelte borger. (Jeg vælger bevidst det Weberske udtryk borger her og i det følgende, for at signalere selvstændiggjorte bevidste individer, med eksistentielle valgmuligheder.) Hvis der her tages udgangspunkt i en Habermarsks samfundsforståelse, betyder det, at borgeren i sidste del af fødekæden, viden, bliver underlagt et systemejet vidensmonopol, der vil få betydning helt ned på det personlige individplan. Hvorvidt denne teori er holdbar for alle de borgere, der bliver involveret i det videnskabelige formidlingsfelt, det efterfølgende omhandler, skal der sættes et spørgsmålstegn ved. Man kan hævde, at det er i vid udtstrækning den medicinske doxa, der bestemmer behandlingsfeltet inden for medicin, selvom der opstår mindre autonome oprør i form af tilslutning til den alternative medicin. Samtidigt kan der, specielt gennem massemedierne, observeres en generel eksperttræthed, forstået som et opgør med de videnskabelige endegyldige sandheder. Men overordnet set, er det 6 Bourdieu (2005) 7

9 behandlingssystem, der er i anvendelse, skabt og fungerer på det medicinske felts præmisser. I dette tilfælde kan det med rimelighed hævdes, at et system har overtaget den individuelle livsverden. Selve undersøgelsen vil i vid udstrækning koncentrere sig om selve kommunikationen og de udtryk den får gennem de elementer der skaber casen, en hybridinstitution der både understøtter forskning og samtidigt har en ekstrovert funktion, netop i forskningskommunikation eller med deres valgte udtryk formidling. Det betyder at næste led i undersøgelsens fødekæde, medier til kommunikation, vil koncentrere sig om hvilke medier der anvendes og kan anvendes og med hvilke effekter og konsekvenser. Det betyder, at der her ligger nogle forforståelser om, at meddelelsen og dermed det kommunikative element bliver også bestemt af den type af medie, det kommunikeres igennem. Samtidigt ligger der en forståelse af, at når kommunikation skal foregå gennem forskellige led, må det forudsættes, at der sker en form for forandring og forvridning. Teoretikerne Daft og Lengel 7 har gennem deres Media Richness Theory undersøgt selve det valgte medies betydning for, hvorvidt en meddelelse kommer frem til modtageren, som det var intenderet. Heri kan ligge de implikationer, at selve mediet måske ikke er nuanceret (rich) nok til at fange hele meddelelsens essens. Problemet med meddelelser er uklarheden og flertydighed, der er indlejret. Disse uklarheder bunder, ifølge teorien ofte i, at der ikke er opnået konsensus omkring betydning og betydninger i de anvendte symboler og symbolsprog. Normalt vil der inden for en organisation, dvs. generelt inden for en social konstellation, være en diskurs der accepteres og bruges. Dette gør selve meddelelsessituationen enklere end de tilfælde hvor organisationen, f.eks. en videnskabelig institution, skal kommunikere til omverdenen og specielt til lægmand, der ikke er vant til at håndtere et videnskabeligt symbolsprog gennem en speciel diskurs. Dette betyder, at overvejelser omkring hvilket medie, der er det mest optimale i en given situation, vil afhænge af uklarheden i selve meddelelsen. Ifølge teorien vil, heri bruges den gennem organisationsteorier på ledere, afsender vælge det medie, han mener, vil sikre at modtager forstår meddelelsen, og jo mere kompleks meddelelsen er, jo støre er sandsynligheden for at den verbale kommunikation vælges. Dette perspektiv, at jo vanskeligere og kompleks en meddelelse er opbygget, desto lettere bliver den forstået i et dialogisk rum, kan bruges som en reference og forståelse, når det skal vurderes om, der kan opnås perception i gennem en bestemt kommunikation. Det er utopisk og urealistisk rent praktisk, at forlange dialogisk kommunikation hver gang komplekst viden skal formidles. Men den situation kan betragtes, som den mest optimale. Derimod er det vigtigt at se på processer, der kan erstatte den ideelle situation så som et forenklet sprogbrug og en rig variation i mediebruget. Disse principper anvendes allerede i vid udstrækning af de nutidige museer. Skriftmediet inden for denne teori betragtes som symbol kommunikation, det vil sige, at hvis dette medie skal anvendes med succes, er det nødvendigt at afsender og modtager har opnået en konsensus omkring betydninger, dvs. at man har en fælles forståelse for hvad diskursen består af, og dermed får modtageren gennem sin forståelsesramme en mulighed for at opnå ny viden. Daft specificerer situationer hvor henholdsvis skriftmediet og den verbale kommunikation har hver deres betydning og relevans: Each medium conveys different things, with face-to-face used to show teamwork, trust, goodwill and informality, whereas written media symbolized authority legitimacy, compliance with protocol and lack of urgency. 8 Der kan observeres nogle svagheder i de ovenstående antagelser, eftersom en kommunikativ situation der involverer fysisk tilstedeværelse sagtens kan symbolisere autoritet og legitimitet på samme måde som et skriftligt materiale. En anden observerbar svaghed ved modellen, er at eftersom den oprindeligt er skabt i , er der sket en enorm udvikling i den elektroniske kommunikation. På dagældende tidspunkt, betragter Daft 7 Daft (1987) 8 Daft (1987) 8

10 ikke dette medie som et rich medie på samme måde som en fysisk dialogisk situation. I 2008 har mediet udviklet sig voldsomt, ikke at det hermed postuleres at det nu kan afløse den fysiske situation, så har det i vid udstrækning gjort det muligt at kommunikere face-to-face virtuelt over store afstande, og dermed skabt nogle muligheder for dialog over afstande. Modellen er dog stadig aktuel og relevant, og den anvendes heri indbygget og underforstået i den store kommunikationsmodel, med en vægt på dette dilemma at meddelelser eller nærmere kommunikationer varierer i kompleksitet, og jo mere kompleks en meddelelse jo mere komplekst et medie bør, hvis muligt og hvis den ideelle situation skal opfyldes, anvendes. Sidste led, der omhandler modtagerens perception, har nogle indbyggede forståelser af, hvordan perception kan opstå og hvordan den kan realiseres. Dette betyder at de teoretiske inspirationskilder vil komme til at koncentrere sig om læringsforskeres teoriapparat så som Knud Illeris læringsteorier. Han er valgt, da han ikke kun beskæftiger sig med undervisning og læring hos børn, men også ser på læring generelt. Den grundlæggende tese i denne skole af læringsforståelse, opererer med tre dimensioner når læring skal foregå, og og at alle tre dimensioner altid må tages med i betragtning, hvis en forståelse eller analyse af en læringssituation eller et læringsforløb skal være fyldestgørende. 10 Disse tre dimensioner defineres som indhold, drivkraft og samspil. Indholdet består af det, der skal læres så som viden, forståelser og færdigheder. I dimensionen, der er beskrevet under drivkraft, findes de individuelle motiver til læring, den psykiske energi, følelser der kan hindre eller motivere og viljen. Den sidste dimension defineres som den sociale eller samspilsdimensionen og har som udgangspunkt, at for at læring kan foregå, skal individet være i samspil med omverdenen. Dette samspil er dels et vilkår, men samtidigt skal der i en læringssituation sikres en vis forankring, en følelse af tilhørsforhold og dermed en integration. Denne dimension er den eneste, der aktivt undersøges gennem specialets case. Grunden til dette er, at den indgår som en naturlig del i nogle af casens kommunikative processer. Hvis Illeris s forslag til denne læringsmodel accepteres, betyder dette for læringsprincippet, at en vis rimelig del af dialogisk interaktion må være til stede i en læringssituation for at skabe optimal læring. En diskussion af denne teori er uden for rammerne, men den inkorporeres i kommunikationsmodellen med fokus på den sociale dimension. Årsagen skal ses i følgende: hvis alle dimensioner i en kommunikation er til stede for en modtager, postuleres det at situationen er optimal. Dette betyder ikke, at andre situationer f.eks. en Webbaseret emnepræsentation ikke har værdi, nærmere at selve det afsendte kan antage helt andre former, ofte med store fordele, men hvor en effektiv læring ikke kan sikres. Efter at have fået defineret de aktører som modellen består af, ses nu på selve deres kommunikation. Der er blevet dvælet en del ved denne gruppe, og det hænger sammen med vigtigheden af at forstå disse når de indgår i en proces. Kommunikationen I indledningen blev det fastslået at forskningsformidling skulle antage et nyt udtryk, forskningskommunikation. Dette valg blev foretaget eftersom man ønskede, at signalere en tovejskommunikation og at anvende de kommunikationsteorier, der er skabt på området. Det vil sige at ved at vende sig væk fra formidling og mod kommunikation, vender man sig samtidigt fra teorier, der har et hovedfokus på modtagerens evne til perception, mod opfattelser af at det essentielle er selve hændelsen. Visse kommunikationsteoretikere foretrækker at skabe en opdeling mellem, hvad de ser som to markante opfattelser af, hvad en kommunikation består af. Fiske anvender to overordnede forståelser, 9 Daft (1983) og (1984) 10 Illeris 9

Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: iagttagelse og selviagttagelse

Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: iagttagelse og selviagttagelse Speciale 2008-2009 Danmarks Biblioteksskole, København Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: Udarbejdet af Thea Graabæk Knudsen & Kasper Nordhoek Johansen Vejleder Hans Elbeshausen Antal normalsider:

Læs mere

Når lederen også er coach

Når lederen også er coach Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2012 Cand.Merc.HRM Ditte Jensen: Lea Jørgensen: Når lederen også er coach - Et casestudie af 6 lederes praksisbrug af ledelsesbaseret coaching og de tilhørende

Læs mere

Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk

Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk Af: Marie Silbye Hansen Monica Loan Kim Nguyen Nanna Cecilie Schack Telling Sarah Kristine Skou Andersen Sidsel Margrethe Rasmussen

Læs mere

Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you

Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you 4. semester, maj 2010 Sam. Bas hus 19.1 Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you Lasse Berg Mathias Alsted Flinck Morten Skøtt Jensen Simon Friis Mortensen Ditte Bloch Noer Nikolaj Træholt Vejleder:

Læs mere

Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag

Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag Et casestudium på Videncenter for Landbrug, Dansk Landbrugs Rådgivning Anne Holm Christensen Cand.merc.HumanResourceManagement Helle Vinther Pindstrup

Læs mere

- En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis

- En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis Bachelor 7. semester Gruppe 17 Studienumre: PV09123, PV0126 REFLEKTÉR! - En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis - En handleorienteret belysning af

Læs mere

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af:

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af: CSR I SAMFUNDET - Carlsberg og Grundfos Projektrapporten er udarbejdet af: Martin Emil Hadberg Ulrik Gade Husted Michael Bo Mortensen Christoffer Quedens Schaarup-Jensen Emilie Levin Træsborg Vejleder:

Læs mere

People get into it for the money, but they stay with it for love

People get into it for the money, but they stay with it for love People get into it for the money, but they stay with it for love - Anya Karmanetz LÆSEVEJLEDNING I nærværende speciale dykker vi ned i det interessante og nutidige fænomen collaborative consumption og

Læs mere

Vi er alle i samme båd eller er vi?

Vi er alle i samme båd eller er vi? Vi er alle i samme båd eller er vi? En undersøgelse af PLS hverveindsats rettet mod nystartede pædagogstuderende Integreret speciale i Kommunikation & Dansk Af Søren Pontoppidan Under vejledning af: Sanne

Læs mere

Kampen om dagsordenen

Kampen om dagsordenen 1 Kampen om dagsordenen - strategisk planlægning af mediehåndtering i en interesseorganisation Af Jakob Ebeling & Troels Johannesen Speciale, Kommunikation, RUC, maj 2004 Vejleder: Rasmus Jønsson 2 Kapitel

Læs mere

LÆRING OG TRIVSEL I SPECIALKLASSEN - FRA EN SUNDHEDSVINKEL

LÆRING OG TRIVSEL I SPECIALKLASSEN - FRA EN SUNDHEDSVINKEL LÆRING OG TRIVSEL I SPECIALKLASSEN - FRA EN SUNDHEDSVINKEL Roskilde Universitet Speciale i: Pædagogik og Uddannelsesstudier / Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier Skrevet af: Jane Jensen, 2014 Vejledere:

Læs mere

Émile Durkheim - og samfundet

Émile Durkheim - og samfundet Émile Durkheim - og samfundet Kazimir Malevich - Vinterlandskab (1930) Gruppe 1: Hus 5.1, HumBach, 3. semester, 2013 Gruppemedlemmer: Nadia Yasmin Brakti, Eirikur Gilstón Corfitz Andersen, Mark Blondin,

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvem skal lede fremtidens museer?

Hvem skal lede fremtidens museer? Hvem skal lede fremtidens museer? Studerende: Anna Overlund-Sørensen Årgang: 2006 1. december 2011 Speciale Vejledere: Casper Hvenegård Antal normalsider: 70 Indhold Indhold... 2 Abstrakt... 4 Abstract...

Læs mere

Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser

Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser Anna Ingemann Jensen Bjarke Skjødt Frederik Teige Jakob Sejrup Villadsen Vejleder: Thomas Bisballe 2. semester, foråret 2007 Roskilde Universitetscenter,

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

Christopher, Andreas og Christian VINOPERTEN. En elektronisk vinekspert. 2. semeterprojekt

Christopher, Andreas og Christian VINOPERTEN. En elektronisk vinekspert. 2. semeterprojekt VINOPERTEN En elektronisk vinekspert 2. semeterprojekt Christopher, Andreas og Christian Vinoperten Elektronisk Vinekspert Roskilde Universitet 2014 Humanistisk Teknologisk Basisstudium 2. semester Et

Læs mere

Samarbejdet mellem kommune og fængsel

Samarbejdet mellem kommune og fængsel Indholdsfortegnelse Kap. 1 Læsevejledning... 4 Kap. 2 Indledning... 5 2.1 Problemfelt... 6 Kap. 3 Problemformulering... 7 Kap. 4 Afgrænsning... 8 Kap. 5 Kontekst... 9 5.1 Fængslet Møgelkær... 9 5.2 Randers

Læs mere

Fakultet for Strategi og Militære Operationer VUT II/L-STK 2008/2009 Kaptajn H.H. Nielsen / GIS. 14. april 2009. Specialets titel

Fakultet for Strategi og Militære Operationer VUT II/L-STK 2008/2009 Kaptajn H.H. Nielsen / GIS. 14. april 2009. Specialets titel Fakultet for Strategi og Militære Operationer VUT II/L-STK 2008/2009 Kaptajn H.H. Nielsen / GIS 14. april 2009 ts titel Kompetenceudvikling i en operativ enhed i flyvevåbnet. Vejleder Katrine Nørgaard

Læs mere

- Blandt unge i Region Hovedstaden

- Blandt unge i Region Hovedstaden Forbrugslån - Blandt unge i Region Hovedstaden Gruppe 12 Kasper Kjærgaard Liv Lyø Facius Mia Tjellesen Nick Peronard Steffen Schreyer Sussie Bjerg Andersen Vejleder: Anders Peter Hansen Roskilde Universitet

Læs mere

Indhold Problemfelt... 3 Problemformulering... 5 Metodiske overvejelser... 7 Teoretisk afsæt... 7 Reliabilitet, validitet og generaliserbarhed...

Indhold Problemfelt... 3 Problemformulering... 5 Metodiske overvejelser... 7 Teoretisk afsæt... 7 Reliabilitet, validitet og generaliserbarhed... Indhold Problemfelt... 3 Problemformulering... 5 Metodiske overvejelser... 7 Teoretisk afsæt... 7 Reliabilitet, validitet og generaliserbarhed... 8 Afgrænsning... 8 Fokusgrupper som metode... 9 Informanter

Læs mere

Fra velfærdsstat til konkurrencestat

Fra velfærdsstat til konkurrencestat Fra velfærdsstat til konkurrencestat - Konsekvenser for den danske borger Gruppe 17: Camilla Natasja Brink Henriksen Jeanette Jonasson Matilde Zachariassen Niklas Joensen Roskilde Universitet Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Erkendelsens betydning for skolen og samfundet

Erkendelsens betydning for skolen og samfundet Erkendelsens betydning for skolen og samfundet - brudstykker til en forståelse Speciale ved kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Af Niels Jakob Pasgaard Vejleder: Thomas Aastrup Rømer Skriftligt speciale,

Læs mere

Hvordan kan folkebiblioteket, gennem partnerskaber, positionere sig i det senmoderne samfund?

Hvordan kan folkebiblioteket, gennem partnerskaber, positionere sig i det senmoderne samfund? Hvordan kan folkebiblioteket, gennem partnerskaber, positionere sig i det senmoderne samfund? Speciale på Det Informationsvidenskabelige Akademi afleveret 1. juli 2011 af: Marie Louise Honoré Aamann (k06maaa)

Læs mere

- en pædagogisk-antropologisk undersøgelse af forskellige rationaler i den kommunale frivillighed

- en pædagogisk-antropologisk undersøgelse af forskellige rationaler i den kommunale frivillighed - en pædagogisk-antropologisk undersøgelse af forskellige rationaler i den kommunale frivillighed Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi Aarhus Universitet September 2013 Skriftligt speciale udarbejdet

Læs mere

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Vitus Boe Jarvad 50422 Thomas Andreassen Sort 49881 Karoline Gry Dall 50545 Vejleder Elisabeth Hoff- Clausen Kommunikation, 4. semester

Læs mere

Sygeplejersker i udvikling

Sygeplejersker i udvikling Sygeplejersker i udvikling fra diplomuddannelse til praksis Cecilie Bisgggard Nøhr Luiza Szajda Sanne Jensen Stine Gry Hansen Vejleder: Camilla Schmidt Roskilde Universitet BA, Pædagogik & Uddannelsesstudier

Læs mere

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Af Carsten Hornstrup og Jacob Storch Man kan betragte arbejdet med udviklingen af organisationer ud fra et tankerum eller et teoretisk rum og ud

Læs mere

Sociale medier i den moderne virksomhed

Sociale medier i den moderne virksomhed Sociale medier i den moderne virksomhed Ask Hovmand Sørensen studienummer: 40548 Jonas Hastrup Oddermose studienummer: 45625 Mikkel Kruse studienummer: 45748 Vejleder: Göran Folke Serin Virksomhedsledelse

Læs mere