Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse."

Transkript

1 Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. 1. Baggrunden for kombineret ungdomsuddannelse Med den politiske aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, blev det vedtaget at indføre en ny uddannelse, Kombineret ungdomsuddannelse. Den politiske aftale beskriver intentionen med kombineret ungdomsuddannelse, som et beskæftigelsesrettet kompetencegivende ungdomsuddannelsestilbud til de årige, der ikke har de nødvendige faglige, sociale eller personlige kompetencer til at gennemføre en erhvervseller en gymnasial uddannelse. Eleverne kan også opnå grundlag for videre kompetencegivende uddannelse. Tidligere i samme politiske aftale, er beskrevet, hvordan produktionsskolernes rolle skal styrkes i forhold til unge, der ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en ungdomsuddannelse. Produktionsskolerne skal i vidt omfang forestå eller indgå i de lokale institutionssamarbejder, der skal udbyde Kombineret Ungdomsuddannelse. Desuden skal skolerne på hidtidige vilkår tilrettelægge eller medvirke til erhvervsgrunduddannelse, produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse, ungdomsuddannelse for unge med særlige behov og aktiveringsforløb. Den kombinerede ungdomsuddannelse indføres samtidig med reform af erhvervsuddannelserne, hvor der som led i reformen indføres adgangsbegrænsning. Der er dermed en række af de unge, som tidligere har påbegyndt en erhvervsuddannelse, som ikke længere vil være i stand til at blive optaget direkte på en erhvervsskole 1. Målgruppen for kombineret ungdomsuddannelse er derfor defineret som unge der er motiverede for uddannelse, men som i dag påbegynder uden realistisk mulighed for at gennemføre. Det vil sige det er unge (under 25 år med afsluttet 9 eller 10. klasse, med svage faglige, sociale eller personlige forudsætninger, som ikke 1 Rundspørge mellem flere erhvervsskoler i hovedstadsområdet viser, at på en række uddannelser vil omkring 18% ikke kunne blive optaget på grund af det kommende krav om 2 i dansk og matematik fra folkeskolens afgangsprøve. Side 1 af 7

2 vurderes at være eller kunne blive vurderet uddannelsesparate til ungdomsuddannelse). Da der er en folkeskolereform i gang og på vej, vil denne udfordring blive mindre når folkeskolereformen er slået helt igennem, men indtil dette sker, vil der være et gab mellem folkeskolen og ungdomsuddannelserne. Dette gab, skal kombineret ungdomsuddannelse bidrage til at udfylde. Gabet kan dog kun delvist udfyldes af KUU, idet der er begrænsning på hvor mange der må optages på KUU om året. Den kombinerede ungdomsuddannelse er defineret til 20 udbudsområder, som er defineret ud fra de geografiske områder (kommuner) der dækkes af de forskellige ungdomsuddannelses vejledninger (UU-er). De geografiske områder er dermed ikke valgt ud fra de forventede deltagende institutioners sædvanlige samarbejder og normale opland. Det betyder fx at for udbudsområde 16 (som dækker UU Syd og UU Vestegnen), er der produktionsskoler, som både har afdelinger i området og uden for området. Tilsvarende har adskillige erhvervsskoler også afdelinger i området og uden for området. Det er ligeledes defineret hvilke typer institutioner der kan indgå i samarbejdet om kombineret ungdomsuddannelse. 1) Institutioner, der udbyder erhvervsuddannelser. 2) Institutioner, der udbyder højere forberedelseseksamen. 3) Institutioner, der udbyder almen voksenuddannelse. 4) Institutioner, der udbyder arbejdsmarkedsuddannelser. 5) Institutioner, der udbyder skibsassistentuddannelsens grundmodul. 6) Institutioner, der udbyder erhvervsfiskeriets grundkursus. 7) Produktionsskoler. 8) Efterskoler. 9) Husholdnings- og håndarbejdsskoler. 10) Folkehøjskoler. 11) Daghøjskoler. 12) Kommunale ungdomsskoler. En konstruktion, hvor mange forskellige typer og størrelse af institutioner skal indgå i et forpligtende samarbejde, indeholder en række potentielle Side 2 af 7

3 indbyggede modsætninger og konflikter. I udbudsområde 16 er der fx. 4 erhvervsskoler, to VUC-er som også udbyder HF, 6 produktionsskoler for blot at nævne nogle få af de mulige aktører. 2. Opstart af samarbejdet Etableringen af konsortier til ansøgning om udbud af kombineret ungdomsuddannelse er opstartet på forskellig måde i områderne. I udbudsområde 16 er det UU er der tog kontakt til en erhvervsskole, og spurgte om de ville indgå i samarbejdet. I område 20 (København m.m.) var det kommunen der tog initiativ til at samle nogle potentielle aktører, herunder UU. UU kontaktede derfor CPH WEST på grund af samarbejdet i UddX for at drøfte vores tilgang til opgaven. Dette medførte møder og udveksling af oplysninger om fx beskæftigelsesanalyser for områderne, til gensidig inspiration. Den forskellige indgangsvinkel bidrog også til at se opgaven fra andre vinkler og dermed kvalificere løsningen af opgaven. Dette svarer til præfasen i eksperimenthjulet. Efter det indledningsvise initiativ fra UU, som også gav en potentiel samarbejdspartner i Vestegnens HF- og VUC, var der enighed om at arbejde videre med etablering af et konsortium. UU-erne bidrog til vurdering af elevgruppen og hvilke partnere de anså for at være relevante. I denne fase blev en række mulige partnere ikke kontaktet, da der var ønske om at have et konsortium der ikke var for stort med for mange forskellige partnere. Der blev taget en indledningsvis kontakt til to produktionsskoler, som var kendt via tidligere samarbejder. Derudover kontaktede CPH WEST de øvrige erhvervsskoler i området, og VUC kontaktede det andet VUC i området. Efter disse kontakter var det klart, at forskellige skoler og skoleformer havde forskellige interesser og eksisterende samarbejder. På erhvervsskolerne var der to forskellige retninger. Skoler der fokuserede entydigt på at være en ren fagskole for deres professioner og brancher, og skoler som havde en tilgang om at bidrage med KUU som potentiel fødekæde til EUD og som bredere samfundsmæssig opgave. VUC-erne havde en eksisterende aftale om hvilke kommuner de dækkede, så der var ikke ønsker om deltagelse i konsortiet, andet end at eksisterende områder og samarbejder kunne bevares. Side 3 af 7

4 Produktionsskolerne havde mere varierede ønsker, men enedes om at to af skolerne kunne repræsentere de øvrige i det fremtidige arbejde med at etablere et konsortium. På denne måde blev konsortiet etableret med to EUD, et VUC og to produktionsskoler, men med samarbejde og bidrag bredt i og fra de enkelte skoleformer. På denne baggrund kunne konsortiet konsolideres i en styregruppe, hvor øvrige indgik i netværkssamarbejde, og opgaven med at klargøre en ansøgning kunne påbegyndes. Forud for dette skulle der dog ligge samarbejdsaftaler m.m. Der er meget stor forskel på de deltagende institutioner. For produktionsskolerne vil en potentiel aktivitet på 20 årselever på KUU betyde meget i skolens samlede volumen (måske 1/5), hvorimod det på en større erhvervsskole udgør under 1% af det samlede volumen. En del af afklaringen om samarbejdet gik også på hvilken institution der skulle være tovholderskole, dvs, forankre KUU-samarbejdet rent administrativt. Fra CPH WESTs side lå der et ønske om at det skulle forankres hos CPH WEST, men der var der også en produktionsskole som havde ambitioner om det. KUU var jo beskrevet en del af produktionsskolernes styrkede rolle. Der blev dog hurtigt en konsensus om, at det skulle være CPH WEST, da der var størst tilslutning til denne løsning, idet CPH WEST også havde erfaring som administrativcenter for andre institutioner. Tillige besad CPH WEST den nødvendige kapacitet til at beskrive samarbejdet og skrive samarbejdsaftaler. Et væsentligt argument i denne sammenhæng var, at CPH WESTs administrative center ikke måtte generere overskud, så der kunne lægges låg på den frygt der måtte være for at det blot var et spørgsmål om at trække et overskud hjem til CPH WEST. Efterhånden som processen skred frem blev det klart, at den administrative opgave var noget større end man på produktionsskolerne oprindelig havde forventet. Og det blev derfor i processen udtalt, at ingen af produktionsskolerne havde den nødvendige administrative kapacitet til at løfte denne opgave. Tilsvarende har kommunen i udbudsområde 20 været nødt til at lægge pres på institutionerne for at få tovholderrollen på plads. Og i udbudsområde 17 blev der ikke indsendt nogen ansøgning, idet man gerne ville samarbejde om KUU, men ingen ønskede at påtage sig opgaven som tovholderskole. Side 4 af 7

5 3. Samarbejdsaftalens udfordringer Som det allerede fremgår, så er det vidt forskellige institutioner der indgår i samarbejdet om udbud af KUU. Det kan som nævnt ses på størrelsen af institutionerne og dermed betydningen for dem. Men der er også en række andre områder, hvor forskellighederne kommer til udtryk. Synet på eleverne er forskelligt. Yderpunkterne er den snævert fag-faglige vinkel fra erhvervsskolerne, til produktionsskolernes ønske om at bidrage til den enkeltes personlige udvikling. KUU lægger sig mellem disse to yderpunkter, da den personlige udvikling skal skabe grundlag for nogle faglige kvalifikationer. Dermed er der også forskel på hvordan skolerne mente forløbene skulle tilrettelægges, og på holdningen til omfanget af vejledning og støtte. Da det er en erhvervskompetencegivende uddannelse, kræver den også samarbejde med virksomheder. Det fremgik i denne del af processen, at der er forskel på samarbejdet med virksomheder. Erhvervsskolerne har et bredt og systematiseret samarbejde med mange virksomheder om indgåelse af traditionelle uddannelsesaftaler. Over for dette står produktionsskolerne, som har et tættere og mere socialt motiveret samarbejde med et begrænset antal virksomheder. Ofte er det forankret om EGU. Igen er behovet et sted mellem de to yderpunkter, da der skal etableres en del samarbejder til eleverne, og virksomhederne skal udvise en grad af socialt ansvar ved at være villige til at tage lidt svagere elever ind end de er vant til. Indholdet i undervisningen mellem institutionerne adskiller sig også på grund af det forskellige fokus på faglighed overfor personlig udvikling. Men ud fra målgruppen blev sammenhængen defineret. Eleverne skulle have de nødvendige fag for at kunne optages på EUD eller andre uddannelser, og hvis eleverne skulle falde fra (positivt frafald) til en ordinær EUD, så skulle de have nogle af de nye fag der indgår på grundforløb i EUD fra august 15. Det blev dermed også tydeligere hvad de enkelte institutionstyper kunne bidrage med. Måden at tænke økonomi viste sig også at være en udfordring. Taksameteret til KUU er meldt ud som én samlet takst. Ud fra denne skal der så fordeles til administration, vejledning, undervisning og øvrig drift. Det svarer ikke til systemet på nogen af de øvrige uddannelser. Og selv om alle er klar over hvad en årselev svarer til, så er der stor forskel på om man er vant til at arbejde med takster pr uge (ud fra at mange kompetencegivende fag er defineret som et antal ugers undervisning), eller om man er vant til at regne med takster pr. time. Det er dog en enkel (regne)øvelse at omsætte dette, så begge dele fremgår. Fordelingen var til gengæld mere vanskelig. Side 5 af 7

6 Der hvor der var fælles holdning, og dermed grundlag for samarbejde, var holdningen til at udgangspunktet skulle være eleverne. Ud fra dette blev eksempler på forløb skitseret, og med dette som omdrejningspunkt blev udbud af forløb og samarbejdsaftale beskrevet. Ved at beskrive, og så vende tilbage og skitsere en anden elevs mulige forløb, blev beskrivelserne i flere omgange kvalificeret og udbygget. 4. Erfaringer Det forudgående kendskab til hinanden gennem de etablerede netværk hjalp under arbejdet. Samtidig bidrog organiseringen i en styregruppe og en gruppe hvor produktionsskolerne samarbejdede til at lette beslutningsprocesserne. De to skoler der repræsenterede de øvrige i konsortiet ønskede i øvrigt ikke selv at udbyde forløb i første omgang, derfor kunne de let accepteres af de øvrige produktionsskoler uden at der kunne være tvivl om hvorvidt de varetog egne interesser eller produktionsskolernes interesser generelt. Muligheden for sparring med et andet udbudsområde bidrog til at kvalificere processen og resultatet. Dette havde været muligt under alle omstændigheder, men i sådanne samarbejdsprocesser tager det ofte tid at lære hinanden at kende og opbygge det nødvendige tillidsforhold, hvilket er nødvendigt for at kunne tale åbent og frit. Med så mange og forskellige aktører, er det vigtigt at holde fokus på det egentlige formål elevernes uddannelse. Derudover skal man være villig til at stille spørgsmål til egen institutions sædvanlige praksis og tænke ud over denne Formål og titel Kombineret Ungdomsuddannelse tilrettelægges som en 2-årig beskæftigelsesrettet kompetencegivende ungdomsuddannelse, der endvidere vil give grundlag for videre uddannelse. Kombineret Ungdomsuddannelse understøtter tilegnelsen og udviklingen af elevens faglige, personlige og almene kompetencer samt forståelse for at indgå på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet. Formålet er, at løfte elevernes grundlag for efterfølgende beskæftigelse i forhold til et lokalt/regionalt arbejdsmarked, således at de bliver relativt bedre end øvrige ufaglærte uden en ungdomsuddannelse. Kombineret Ungdomsuddannelse kan tillige forberede til fortsat primært erhvervsrettet uddannelse, hvis Side 6 af 7

7 eleverne undervejs i uddannelsen udvikler sig i en retning, hvor ordinær ungdomsuddannelse synes realistisk. Unge, der har gået på Kombineret Ungdomsuddannelse vil kunne blive optaget på en kompetencegivende uddannelse på linje med øvrige elever, såfremt de opfylder adgangsbetingelserne. Uddannelsens fleksible opbygning og lokale tilsnit gør det muligt at orientere uddannelsen mod regionens lokale arbejdsmarked og beskæftigelsesmuligheder, da målgruppen typisk er mindre mobil end andre grupper på arbejdsmarkedet. En afsluttet Kombineret Ungdomsuddannelse giver titlen erhvervsassistent inden for et nærmere bestemt jobområde Målgruppe Kombineret Ungdomsuddannelse er et tilbud til unge, som er motiverede for uddannelse, men som i dag enten påbegynder en erhvervsuddannelse uden realistisk mulighed for at kunne gennemføre, benytter sig af ikkekompetencegivende tilbud eller slet ikke er i uddannelse. Kombineret Ungdomsuddannelses målgruppe er unge med afsluttet 9. eller 10. klasse (eller tilsvarende) under 25 år med svage faglige, sociale eller personlige forudsætninger, som enten ikke er eller ville kunne blive vurderet uddannelsesparat til erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse. Kombineret Ungdomsuddannelse er dermed ikke tiltænkt elever, der har de faglige, sociale eller personlige forudsætninger for at gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse; ej heller elever som blot er uafklarede i forhold til, hvilken erhvervsuddannelse eller gymnasiale ungdomsuddannelse, der er den rigtige for dem. Kombineret Ungdomsuddannelse er ligeledes ikke tiltænkt unge, som vurderes at være umotiverede i forhold til at gennemføre en uddannelse. Side 7 af 7

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

De danske Produktionsskoler - en introduktion

De danske Produktionsskoler - en introduktion De danske Produktionsskoler Indhold 3 Forord 4 Alle unge i uddannelse eller arbejde 5 De danske produktionsskoler 7 Målgruppen 10 Hvad er en produktionsskole? 12 Samarbejde og samspil med det omgivende

Læs mere

Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de

Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de 25. februar 2014 Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de 24. februar 2014 indgik regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Liberal

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet April 2012 Afrapportering Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet Indholdsfortegnelse Resumé og forslag 3 Resultater af analysen 3 Deloittes forslag til en styrket anvendelse af

Læs mere

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG Læring fra udviklingsprojekter om BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Design og layout: Wanek & Myrner December

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

MERE END BARE ET FRITIDSJOB

MERE END BARE ET FRITIDSJOB MERE END BARE ET FRITIDSJOB Evaluering af Projekt Fritidsjob i Viby Syd 1 Det Boligsociale Fællessekretariat 2 Det Boligsociale Fællessekretariat blev etableret af de aarhusianske bolig organisationer

Læs mere

Hvem er de unge ledige?

Hvem er de unge ledige? Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Anne Görlich, Mette Pless, Noemi Katznelson og Pia Olsen Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Hvem

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Hvis campus er fremtiden fra nød til lyst

Hvis campus er fremtiden fra nød til lyst Hvis campus er fremtiden fra nød til lyst Hvis campus er fremtiden fra nød til lyst Dato for udgivelse: April 2011 Forfattere: Maria Lindorf og Iben Berg Hougaard med assistance fra Christiane Præstgaard

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger. Værktøj og inspiration

Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger. Værktøj og inspiration Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger Værktøj og inspiration Undervisningsministeriet 2014 Værktøj og inspiration til lærere: Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger

Læs mere

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 24. februar 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative Folkeparti

Læs mere

Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed

Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed Ungeanalyse Marts 2013 Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed Hedensted Beskæftigelsesregion Midtjylland Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1 1 Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet Af Noemi Katznelson, Susanne Murning og Mette Pless, Center for Ungdomsforskning del 1 2 Indholdsfortegnelse 01 Indledning

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Den åbne skole. En ny folkeskole

Den åbne skole. En ny folkeskole Den åbne skole En ny folkeskole 2 Den åbne skole Den åbne skole Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er, at alle elever skal blive så dygtige,

Læs mere

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Forord I forsommeren blev der indgået politisk aftale om en omfattende og visionær reform af Folkeskolen. Intentionen er at

Læs mere

BRUG FOR ALLE KVALITATIV EVALUE- RING

BRUG FOR ALLE KVALITATIV EVALUE- RING Til Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering Dokumenttype Evalueringsrapport Dato Februar 2014 BRUG FOR ALLE KVALITATIV EVALUE- RING BRUG FOR ALLE KVALITATIV EVALUERING Revision 1 Dato Udarbejdet af

Læs mere

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald 2013 Frafald på læreruddannelsen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Niende klasse og hvad så?

Niende klasse og hvad så? Mette Pless og Noemi Katznelson Niende klasse og hvad så? - en midtvejsrapport om unges uddannelsesvalg og overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse og arbejde Center for Ungdomsforskning 2005 Forord

Læs mere

Rapport nr. 2 over erfaringer med Initiativer med særligt fokus på integration af flygtninge og indvandrere m.fl. i EUD og AMU

Rapport nr. 2 over erfaringer med Initiativer med særligt fokus på integration af flygtninge og indvandrere m.fl. i EUD og AMU AT GØRE EN FORSKEL Rapport nr. 2 over erfaringer med Initiativer med særligt fokus på integration af flygtninge og indvandrere m.fl. i EUD og AMU Michael Svendsen Pedersen Lektor, Institut for Psykologi

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere