Karikatur- og tegneseriekonkurrence. Fristen for indsendelse er den 20. april 2015.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Karikatur- og tegneseriekonkurrence. Fristen for indsendelse er den 20. april 2015."

Transkript

1 Karikatur- og tegneseriekonkurrence KVINDERS LIGESTILLING: SÆT BILLEDER PÅ! Fristen for indsendelse er den 20. april UN Women afholder sammen med Europa-Kommissionen, Belgiens udviklingssamarbejde og UNRIC en karikatur- tegneseriekonkurrence om ligestilling mellem mænd og kvinder. INDSEND DIN KARIKATUR/TEGNESERIE UDEN ORD, OG VÆR MED I UN WOMENS GLOBALE KAMP FOR KVINDERS OG PIGERS RETTIGHEDER. Vis os, hvad du ser, når du tænker på kvinders rettigheder og indflydelse. Giv kreativiteten frit løb, og illustrer forholdet mellem kvinder og mænd, og de positive forandringer, som du ønsker at se. Og sæt billeder på det! Konkurrencen er åben for karikatur- og tegneserietegnere og kunststuderende fra 18 til 28 år, som er bosiddende i en EU-medlemsstat. EN FØRSTEPRÆMIE: 1000 EUR EN ANDENPRÆMIE: 500 EUR TRE TREDJEPRÆMIER: PA HVER 200 EUR De fem finalister inviteres til Bruxelles til præmieoverrækkelse i løbet af sommeren Omkostningerne til rejse og ophold dækkes af arrangørerne. Finalisternes og semifinalisternes tegninger offentliggøres desuden i en lille bog og kan eventuelt senere blive udstillet eller udgivet på anden vis. #Beijing20 Konkurrencen er en del af UN Womens kampagne Empowering Women Empowering Humanity: Picture It!, som markerer 20-året for den fjerde verdenskonference om kvinder, der fandt sted i Beijing i Læs mere om beijingkonferencen og konferencens slutdokument, Beijingerklæringen og den tilknyttede handlingsplan, på Du kan finde yderligere oplysninger om konkurrencen, herunder de fulde betingelser, og uploade din tegning på

2 Orientering til deltagerne UN Women afholder sammen med Europa-Kommissionen, Belgien og UNRIC en karikatur- tegneseriekonkurrence om ligestilling mellem mænd og kvinder. Konkurrencen er en del af UN Womens kampagne Empowering Women Empowering Humanity: Picture It!, som markerer 20-året for den fjerde verdenskonference om kvinder, der fandt sted i Beijing i Vi beder dig om at sætte billeder på. Vis os, hvad du ser, når du tænker på kvinders rettigheder og indflydelse og på forholdet mellem kvinder og mænd. Læs mere om Beijingkonferencen og konferencens slutdokument, Beijingerklæringen og den tilknyttede handlingsplan, som blev vedtaget i Beijing i 1995, og find inspiration til dine tegninger inden for de 12 vigtigste indsatsområder i Beijingerklæringen: - Kvinder og miljøet - Kvinder, magt og beslutningstagning - Pigers situation - Kvinder og økonomi - Kvinder og fattigdom - Vold mod kvinder - Kvinder og menneskerettigheder - Kvinder og uddannelse - Institutionelle fornyelser til fremme af kvinders stilling - Kvinder og sundhed - Kvinder og medierne - Kvinder og væbnede konflikter Der findes yderligere oplysninger om 20-året for Beijingkonferencen på Tegningen skal opfylde følgende krav: - Karikaturen eller tegneserien må ikke indeholde ord. - Dit bidrag kan være en enkelt tegning eller en tegneserie bestående af højst 6 billeder, der skal kunne være på en A4-side (210 mm x 297 mm). - Tegningen skal have en opløsning på minimum 150 dpi. Konkurrencen er åben for karikatur- og tegneserietegnere og kunststuderende fra 18 til 28 år, som er bosiddende i en EUmedlemsstat. Finalisterne udvælges af en jury bestående af professionelle tegneserietegnere, ligestillingseksperter og kommunikationseksperter. Præmier: En førstepræmie: EUR En andenpræmie: 500 EUR Tre tredjepræmier: på hver 200 EUR De fem finalister inviteres til Bruxelles til præmieoverrækkelse i løbet af sommeren Omkostningerne til rejse og ophold dækkes af arrangørerne. Finalisternes og semifinalisternes tegninger offentliggøres i en lille bog og kan eventuelt senere blive udstillet eller udgivet på anden vis. Fristen for indsendelse er den 20. april 2015.

3 Betingelser Deltagelse i konkurrencen sker på følgende betingelser: ARTIKEL 1: Formålet med konkurrencen 1.1 Konkurrencen afholdes af UN Women og organisationens samarbejdspartnere i forbindelse med denne konkurrence, som er Europa-Kommissionen, Belgiens udviklingssamarbejde og UNRIC, (under ét benævnt arrangørerne ). Konkurrencen er en del af UN Womens kampagne Empowering Women Empowering Humanity: Picture It!, som markerer 20-året for den fjerde verdenskonference om kvinder, der fandt sted i Beijing i Kina i Konkurrencen skal udbrede kendskabet til 20-året for Beijingkonferencen. Helt konkret opfordres unge gennem konkurrencen til at sætte sig ind i indholdet i Beijingerklæringen og den tilknyttede handlingsplan. Handlingsplanen omfatter bl.a. følgende 12 vigtige indsatsområder, som konkurrencen er bygget op om: 1) Kvinder og miljøet, 2) Kvinder, magt og beslutningstagning, 3) Pigers situation, 4) Kvinder og økonomi, 5) Kvinder og fattigdom, 6) Vold mod kvinder, 7) Kvinder og menneskerettigheder, 8) Kvinder og uddannelse, 9) Institutionelle fornyelser til fremme af kvinders stilling, 10) Kvinder og sundhed, 11) Kvinder og medierne, 12) Kvinder og væbnede konflikter. 1.2 Alle bidrag til konkurrencen skal være inspireret af 20-året for Beijingkonferencen og/eller de 12 emner ovenfor. Bidrag, som ikke opfylder dette krav, tages ikke i betragtning. Det indsatsområde, som tegningen vedrører, skal anføres på deltagerblanketten. ARTIKEL 2: Betingelser for deltagelse 2.1 For at deltage i konkurrencen skal du uploade din tegning til den relevante webside på get-involved/comic-competition. Kun bidrag, der uploades til denne webside, tages i betragtning. Det er gratis at deltage. 2.2 Du kan deltage med op til tre tegninger. Du skal indsende alle dine tegninger samtidig. Du kan kun indsende din(e) tegning(er) én gang. 2.3 Du skal indsende din(e) tegning(er) inden kl (CET) den 20. april Bidrag, der modtages efter dette tidspunkt, tages ikke i betragtning. Da mange forventes at indsende deres bidrag i sidste øjeblik, anbefaler vi dig at indsende din(e) tegning(er) i god tid inden fristens udløb. 2.4 Du skal sammen med din(e) tegning(er) indsende en deltagerblanket, hvor du oplyser dit navn, fødselsdato, adresse, nationalitet og opholdsland. 2.5 En jury bestående af mindst fem medlemmer udvælger fem finalister samt semifinalister. Juryens afgørelser er endelige og bindende. 2.6 Alle finalister og semifinalister kontaktes pr. , når bedømmelsen er afsluttet. Hvis du modtager en -meddelelse fra UN Women, skal du besvare den for at acceptere din præmie. Hvis UN Women ikke modtager et svar fra dig inden for syv dage fra meddelelsens afsendelse, forbeholder UN Women sig ret til at tildele en anden deltager præmien. 2.7 Navnene på finalisterne offentliggøres ved en præmieoverrækkelse i løbet af sommeren 2015 i Bruxelles. Det er muligt at vinde følgende præmier: - En førstepræmie på EUR - En andenpræmie på 500 EUR - Tre tredjepræmier på hver 200 EUR. De fem finalister inviteres til Bruxelles til præmieoverrækkelsen i løbet af sommeren Omkostningerne til rejse inden for EU samt ophold dækkes af arrangørerne. Rejseomkostninger fra lande uden for EU dækkes ikke. Præmierne og invitationen til præmieoverrækkelsen kan ikke overdrages til en anden person og kan ikke byttes til kontanter. Finalisternes og semifinalisternes tegninger offentliggøres i en lille bog og kan eventuelt senere blive udstillet eller udgivet på anden vis. 2.8 Arrangørerne forbeholder sig ret til at aflyse, ændre, suspendere eller udsætte konkurrencen i tilfælde af uforudsete omstændigheder, som de ikke kan forventes at have kontrol over. UN Women forbeholder sig ret til når som helst at ændre, slette eller udvide disse bestemmelser. 2.9 Arrangørerne og deres ansatte kan ikke gøres ansvarlige og hæfter ikke for eventuelle krav, fordringer, tab eller forpligtelser af nogen art eller beskaffenhed, som opstår som følge af eller i forbindelse med din deltagelse i denne konkurrence eller din accept eller brug af de tildelte præmier.

4 ARTIKEL 3: Krav til deltagerne og til tegningerne 3.1 Krav til deltagerne Du skal være mellem 18 og 28 år pr. den 20. april Du skal angive din fødselsdato på deltagerblanketten Du skal være bosiddende i en EU-medlemsstat. Du skal angive dit bopælsland på deltagerblanketten Du skal anvende dit borgerlige navn og angive gyldige kontaktoplysninger sammen med din(e) tegning(er). 3.2 Krav til tegningerne Din(e) tegning(er) må ikke indeholde ord Din(e) tegning(er) skal kunne være på én A4-side (210 mm x 297 mm). Både portræt- og landskabsformat godtages. Hvis en tegning består af flere billeder, må antallet af billeder højst være seks, og hele tegningen må ikke fylde mere end en A4-side Din(e) tegning(er) skal have en opløsning på minimum 150 dpi. Datastørrelsen er begrænset til 5 MB pr. tegning. Vi godtager jpg-, jpeg- og pdf-format Din(e) tegning(er) må efter arrangørernes vurdering ikke: - udtrykke manglende respekt for De Forenede Nationers upartiskhed og uafhængighed - kaste et dårligt lys over arrangørerne - være uforenelig med arrangørernes mål og formål - være nedsættende over for eventuelle personer på tegningen - afbillede nøgenhed eller sjofelhed eller have indhold, der på anden vis er stødende eller upassende. Arrangørerne er ikke ansvarlige og hæfter ikke for: a) eventuelle problemer, tab eller skader som følge af forsinkelse og/eller manglende modtagelse eller afsendelse af bidraget på grund af eventuelle netværks-, kommunikations- eller systemafbrydelser eller netværks-, kommunikations- eller systemfejl eller b) eventuelle fejl, afbrydelser, sletninger, defekter eller forsinkelser i driften eller transmissionen, netnedbrud eller uautoriseret adgang til bidragene De indsendte bidrag skal være originale, ikkeoffentliggjorte tegninger. Deltagerne erklærer og indestår for, at deres bidrag er deres originale arbejde, at det ikke er en efterligning af andres arbejde, og at det ikke krænker andre personers eller enheders rettigheder Ufærdige bidrag eller bidrag, som efter arrangørernes skøn ikke opfylder disse betingelser, tages ikke i betragtning. ARTIKEL 4: Ophavsrettigheder 4.1 De indsendte bidrag bliver arrangørernes ejendom, og modtagelsen af dem bekræftes ikke, ligesom de heller ikke returneres. Deltagerne bevarer ophavsretten over de indsendte tegninger, men ved deltagelse i konkurrencen giver deltagerne uigenkaldeligt og for bestandigt arrangørerne og af arrangørerne bemyndigede personer og enheder tilladelse og samtykke til, at de uden yderligere godtgørelse eller vederlag kan anvende, udgive eller på anden vis benytte de indsendte tegninger helt eller delvist samt deltagerens navn, by og land ved hjælp af ethvert middel eller enhver metode, der er kendt i dag eller udvikles i fremtiden, i ethvert medie, der findes i dag eller oprettes i fremtiden, i hele verden, så længe ophavsretten over tegningerne består. Deltagerne giver tillige deres samtykke til, at arrangørerne foretager (eller undlader at foretage) handlinger i forbindelse med de indsendte tegninger, som ellers ville kunne udgøre en krænkelse af deltagernes ideelle rettigheder. Arrangørerne og/eller af arrangørerne bemyndigede personer eller enheder har ret til at redigere, tilpasse og ændre de indsendte tegninger. ARTIKEL 5: Erstatning 5.1 Ved indsendelse af din(e) tegning(er) til konkurrencen indvilger du i at yde godtgørelse til og forsvare og holde arrangørerne og de tjenestemænd, fuldmægtige og øvrige ansatte samt konsulenter, underleverandører og andre repræsentanter, der er tilknyttet konkurrencen, skadesløse i forbindelse med eventuelle tvister, retssager, krav, fordringer, hæftelser af enhver art eller beskaffenhed, fra tredjemands side mod arrangørerne, herunder, men ikke kun, alle sagsomkostninger, advokatsalærer, forligsomkostninger og skadeserstatninger på grundlag af, som følge af eller i forbindelse med arrangørernes brug af tegningerne. Forpligtelserne i denne artikel er også gældende efter konkurrencens afholdelse.

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber.

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber. Betingelser for brug af eschool Brug af eschool service og dit abonnement til vores eschool er underlagt følgende vilkår og betingelser. Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. 1. Aftalen.

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

MELLEM DIG OG RCI EUROPE

MELLEM DIG OG RCI EUROPE RCI Weeks Brugsvilkår AFTALE MELLEM DIG OG RCI EUROPE Denne hjemmeside tilbydes dig af RCI Europe ("RCI", "vi", "os" eller "vores"). Din brug af denne hjemmeside og/eller din anerkendelse uden modifikation

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

Betingelser for MobilePay

Betingelser for MobilePay Betingelser for MobilePay MobilePay by Danske Bank er et e-pengeprodukt fra Danske Bank A/S, der kan downloades som en app til mobile enheder. Her kan du læse produktets betingelser. 1. Aftalens parter

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder 2 3 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 Få styr på TripAdvisor 11 KAPITEL 2 Lær at håndtere anmeldelser

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Den Europæiske Menneskerettighedskonvention ændret ved 11. og 14. tillægsprotokol med tillægsprotokollerne 1, 4, 6, 7, 12 og 13 Konventionsteksten omfatter de

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Ansøgningspakke FA7_da_020315 Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges til at søge om opholdstilladelse

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af klageformularen. I. Hvad du skal vide, før du udfylder klageformularen

Vejledning til udfyldelse af klageformularen. I. Hvad du skal vide, før du udfylder klageformularen DAN 2014/1 Vejledning til udfyldelse af klageformularen I. Hvad du skal vide, før du udfylder klageformularen Hvilke klager kan Domstolen behandle? Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol er en international

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

ICC s kodeks for reklame og markedskommunikation 2011

ICC s kodeks for reklame og markedskommunikation 2011 webudgave Bogudgaven, som indeholder stikordsregister, kan bl.a. købes på www.extuto.com. ICC s kodeks for reklame og markedskommunikation 2011 Oversat af Peter Møgelvang-Hansen, Thomas Riis, Jan Trzaskowski

Læs mere

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention P a g e 1 Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Præambel De underskrivende regeringer, der er medlemmer af Europarådet; i betragtning af, at De forenede nationers Plenarforsamling den 10. december

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Konkurrencebetingelser for konkurrencen Tetris med den nye 20

Konkurrencebetingelser for konkurrencen Tetris med den nye 20 Konkurrencebetingelser for konkurrencen Tetris med den nye 20 ARTIKEL 1 TILRETTELÆGGELSE Fra 5. februar 2015 kl. 10.00 til 31. marts 2015 kl. 23.59 afholder Den Europæiske Centralbank (herefter "ECB")

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

De Forenede Nationer KONVENTION. om rettigheder for personer med handicap. Det Centrale Handicapråd

De Forenede Nationer KONVENTION. om rettigheder for personer med handicap. Det Centrale Handicapråd De Forenede Nationer KONVENTION om rettigheder for personer med handicap Det Centrale Handicapråd Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, Skt. Annæ Passage opg. F, 4. sal 1260 København K tlf.: 33 11 10

Læs mere

sådan gør du... [opret dit CV]

sådan gør du... [opret dit CV] [jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV] og jobønsker Opret CV og Jobønsker på jobnet Når du skal oprette et CV på Jobnet.dk, skal du være oprettet som bruger på Jobnet med Min side. 1. Er du allerede

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

KONVENTION OM VÆRNETINGSAFTALER. som ønsker at fremme international handel og internationale investeringer gennem et forbedret retsligt samarbejde,

KONVENTION OM VÆRNETINGSAFTALER. som ønsker at fremme international handel og internationale investeringer gennem et forbedret retsligt samarbejde, KONVENTION OM VÆRNETINGSAFTALER De stater, som er parter i denne konvention, og som ønsker at fremme international handel og internationale investeringer gennem et forbedret retsligt samarbejde, som mener,

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt

OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt oecd.fm Page 1 Friday, April 27, 2001 1:10 PM OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt 1 oecd.fm Page 2 Friday, April 27, 2001 1:10 PM 2 oecd.fm Page 3 Friday,

Læs mere