Oversættelse af EU-dokumenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversættelse af EU-dokumenter"

Transkript

1 Oversættelse af EU-dokumenter - en undersøgelse af retningslinjer for oversættelse inden for Den Europæiske Union SPECIALE Tina Thorsø Yde Sørensen Handelshøjskolen i Århus Cand.ling.merc.-studiet i spansk September 2006 Vejleder: Anne Lise Laursen

2 Oversættelse af EU-dokumenter 1

3 Oversættelse af EU-dokumenter Indholdsfortegnelse 1. Indledning Formål og hypotese Afgrænsning Metode og opbygning Empiri Oversættelsesteori Oversættelsesstrategier Globale oversættelsesstrategier Lokale oversættelsesstrategier Genreteori Sprogpolitik Interlingval og intralingval sprogpolitik EU s sprogpolitikker Rådets forordning nr Fight the Fog Fælles retningslinjer for kvaliteten af EF-lovgivningens affattelse EU-diskurs og EU-dokumenter Diskursfællesskab og kommunikativt formål Forslag til beslutning Betænkning Forespørgsel Konklusion Resumen 65 Litteratur Bilagsoversigt 73 Bilag vedlagt i separat mappe 2

4 Oversættelse af EU-dokumenter 1. Indledning Oversættelse er en disciplin, som berører os alle i hverdagen. Selvom vi ikke altid er klar over det, sidder vi ofte med en tekst, der oprindeligt er formuleret på ét sprog, hvorefter teksten er oversat til et andet. Formålet med at oversætte er, at en tekst skal opfylde et specifikt mål i en ny kommunikationssituation. Ved hjælp af oversættelse er det muligt at kommunikere på tværs af landegrænser, og behovet for denne kommunikation er ikke blevet mindre i takt med den øgede globalisering. I en global verden er der behov for folk, der kan oversætte mellem sprog og dermed skabe mening på tværs af forskellige samfund. På trods af at oversættelse er en del af vores hverdag, er det ikke en disciplin, der er let at beherske. Der kræves kendskab til generelle principper, og det er vigtigt, at oversætteren sætter sig grundigt ind i kildetekstens indhold, funktion og formål. Når en tekst skal oversættes mellem dansk og spansk, er det vigtigt, at oversætteren er opmærksom på elementer, hvor de to sprog er forskellige. Sådanne forskelle kan enten skyldes sprogtypologiske forskelle eller tendentielle og konventionelle forskelle. Oversættelsesstrategier udgør et vigtigt værktøj til at løse disse problemer, og sådanne strategier kan medvirke til, at den oversatte tekst tilpasses de konventioner og tendenser, der kendetegner målsproget. Udover et generelt kendskab til oversættelsesstrategier er det vigtigt, at oversætteren har kendskab til forskellige genrer og deres specifikke trækstruktur, når vedkommende skal oversætte en tekst. Mange tekster struktureres på en bestemt måde, og i den forbindelse er det vigtigt, at oversætteren er i stand til at tilpasse den oversatte tekst til den nye situation, så det ikke fremgår tydeligt, at der er tale om en oversættelse. Mange virksomheder og organisationer udarbejder i dag en sprogpolitik for på denne måde at opnå en entydig kommunikation og sikre, at samtlige medarbejdere formulerer sig på et klart, forståeligt og homogent sprog. Udarbejdelsen af en sprogpolitik kan have indflydelse på selve oversættelsesprocessen, idet en virksomhed via en sprogpolitik kan lave faste retningslinjer for, hvordan en tekst skal affattes og oversættes. Sådanne retningslinjer kan i sidste ende være med til at indskrænke oversætterens valgfrihed med hensyn til lingvistiske og syntaktiske tilpasninger. Det er derfor vigtigt, at oversætteren har kendskab til eventuelle sprogpolitiske bestemmelser, når vedkommende skal oversætte en tekst. 3

5 Oversættelse af EU-dokumenter Inden for Den Europæiske Union spiller oversættelse en vigtig rolle, idet der er tale om en multilingval institution. EU har på nuværende tidspunkt 25 medlemslande og 21 officielle sprog, hvilket indebærer 420 sprogkombinationer (Dalsgaard 2005: 16). Ifølge EU-traktaten skal al lovgivning og alle regler udsendes på alle officielle sprog. Med en sådan bestemmelse er det nødvendigt at prioritere oversættelse og den sproglige dimension højt. Der er dermed flere punkter, man skal være opmærksom på, når man skal beskrive en bestemt oversættelsespraksis. Faktorerne oversættelsesstrategier, genre og sprogpolitik vil derfor udgøre hovedpunkterne i nærværende speciale. 1.1 Formål og hypotese Formålet med dette speciale er at beskrive oversættelsesteorier og -strategier samt undersøge, hvad der kendetegner oversættelse inden for Den Europæiske Union. Når tekster skal oversættes mellem dansk og spansk, skal oversætteren være opmærksom på kontrastive elementer mellem de to sprog. I den forbindelse kan der anvendes forskellige oversættelsesstrategier, som gør det muligt at følge de grundlæggende konventioner og tendenser, der kendetegner de respektive sprog. Det er dog min grundlæggende påstand, at EU-oversættere arbejder inden for fastsatte retningslinjer og sprogpolitiske rammer, som medfører, at kildeteksten bliver oversat direkte til målteksten, uden at der foretages tilpasninger i henhold til målsprogets konventioner og tendenser. 1.2 Afgrænsning Med det formål senere at kunne bekræfte eller afkræfte ovenstående hypotese vil jeg beskrive generelle teorier og strategier for oversættelse samt redegøre for, hvad der kendetegner oversættelse inden for Den Europæiske Union. Jeg vil endvidere undersøge, hvilke retningslinjer der gælder for oversættelse inden for EU, og diskutere, hvilken effekt disse retningslinjer kan medføre rent stilistisk. Jeg vil undersøge retningslinjerne for oversættelse ved at analysere og diskutere EU s sprogpolitikker. En diskussion af den stilistiske effekt vil indebære, at jeg foretager en genreanalyse, og jeg vil derfor analysere forskellige EUdokumenter, der er oversat til dansk. Disse tekster udgøres af henholdsvis forslag til beslutning, betænkning og forespørgsel. Originalsproget for samtlige dokumenter er spansk. 4

6 Oversættelse af EU-dokumenter 1.3 Metode og opbygning Kapitel 2 indledes med en generel beskrivelse af oversættelsesteori. Jeg vil diskutere forskellige definitioner, hvorefter jeg vil beskrive, hvad der kendetegner henholdsvis den lingvistiske og den funktionelle tilgang til oversættelse. For at undersøge hvilke faktorer man som oversætter skal være opmærksom på, når der oversættes fra spansk til dansk, vil jeg beskrive forskellige oversættelsesstrategier. Denne beskrivelse vil først inddrage aspekter vedrørende en overordnet strategi for oversættelse, det vil sige, hvorvidt en oversættelse bør være semantisk eller kommunikativ. Jeg vil ligeledes inddrage strategier på sætnings- og ordplan ved at tage udgangspunkt i oversættelsesstrategier, som er blevet foreslået af Vinay og Darbelnet samt Korzen. Derefter følger en beskrivelse af teoretiske aspekter vedrørende genre. Kapitel 2 har til formål at give en generel beskrivelse af oversættelsesteorier og -strategier samt beskrive, hvad der kendetegner genreteori. De teoretiske aspekter, som inddrages i specialets andet kapitel, vil danne en del af grundlaget for, at jeg senere kan foretage en genreanalyse og en lingvistisk analyse af konkrete EU-dokumenter. Kapitel 3 vil omhandle EU s sprogpolitikker og retningslinjer for oversættelse. Denne del af specialet vil derfor blive indledt med en teoretisk gennemgang af sprogpolitik, og gennemgangen vil hovedsagelig tage udgangspunkt i teorier udarbejdet af Bergenholtz. Jeg vil først diskutere forskellige definitioner, hvorefter jeg vil beskrive karakteristika ved henholdsvis en interlingval og en intralingval sprogpolitik. Jeg vil efterfølgende analysere og diskutere EU s sprogpolitikker. Jeg vil analysere Den Europæiske Unions interlingvale sprogpolitik med udgangspunkt i Rådets forordning nr. 1, som definerer, hvilke sprog der er officielle. Det er ligeledes denne forordning, der angiver, hvordan EU s oversættelsespraksis skal være. Jeg vil derefter analysere to af EU s intralingvale sprogpolitikker, som består af henholdsvis Fight the Fog -kampagnen og Fælles retningslinjer for kvaliteten af EFlovgivningens affattelse. Kapitel 3 har først til formål at beskrive teoretiske aspekter vedrørende sprogpolitik, så det efterfølgende er muligt at analysere EU s sprogpolitikker. Formålet med specialets tredje kapitel er dermed at undersøge og diskutere de konkrete retningslinjer, der gælder for tekstproduktion og oversættelse i EU. 5

7 Oversættelse af EU-dokumenter I kapitel 4 vil jeg foretage en genreanalyse af henholdsvis forslag til beslutning, betænkning og forespørgsel. Teksterne udgøres af 16 EU-dokumenter, som alle oprindeligt er skrevet på spansk og herefter oversat til dansk. Genreanalysen vil først omhandle diskursfællesskab og det kommunikative formål. Jeg vil derefter analysere teksternes trækstruktur samt delformål, og analysen vil ligeledes inddrage lingvistiske forhold, hvor fokus vil blive lagt på sætningslængde, nominalstil vs. verbalstil og hypotakse vs. paratakse. Formålet med den lingvistiske analyse er dels at undersøge, om de danske oversættere følger de konventioner og tendenser, der er kendetegnende for god dansk sprogbrug, og dels at undersøge, om EU følger og overholder de råd, som er formuleret i de intralingvale sprogpolitikker. Formålet med kapitel 4 er at analysere en række EU-tekster for på denne måde at kunne vurdere, hvorvidt retningslinjerne for oversættelse er medvirkende til, at de danske tekster oversættes direkte, således at tendenserne og konventionerne for god dansk sprogbrug ignoreres eller nedprioriteres. Fjerde og sidste kapitel vil dermed udgøre en del af grundlaget for, at jeg kan bekræfte eller afkræfte min hypotese. 1.4 Empiri Det empiriske materiale er indsamlet med hjælp fra Bjarne Sørensen fra Europa-Parlamentets Oversættelsestjeneste i Luxembourg, som har stillet 16 tekster til rådighed; 2 forslag til beslutning, 3 betænkninger og 11 forespørgsler. Europa-Parlamentets Oversættelsestjeneste har garanteret, at de udvalgte tekster er oversat til dansk fra tekster, som oprindeligt er affattet på spansk. Denne garanti har fra starten været et vigtigt udvælgelseskriterium, idet jeg ikke selv ville have mulighed for at se, hvilket udgangssprog en tekst er skrevet på. Det er vigtigt, at dette kriterium overholdes, idet en eventuel relæ-oversættelse fra engelsk eller fransk ville være medvirkende til, at hele det empiriske grundlag for en senere konklusion ville forsvinde. Den sproglige kvalitet af de forskellige EU-oversættelser vil ikke blive vurderet i specialet. Det skyldes, at det ikke er relevant at sætte spørgsmålstegn ved, hvorvidt oversættelserne rent idiomatisk fungerer, idet oversætterne inden for EU som udgangspunkt oversætter til deres modersmål. Det er derimod langt mere interessant at fokusere på de oversættelsesstrategiske valg, der er foretaget af oversætterne. Sprogretningen i forbindelse med de analyserede tekster er fra spansk til dansk, og der er flere grunde til, at jeg har valgt kun at fokusere på én sprogretning. 6

8 Oversættelse af EU-dokumenter For det første har jeg taget specialets omfang i betragtning og vurderet, at det er muligt at foretage en mere omfattende og dybdegående genreanalyse, når der kun fokuseres på én sprogretning. For det andet skal beslutningen også ses i lyset af, at jeg har været i kontakt med Den Danske Oversættelsesenhed i Luxembourg, og da oversætterne i EU som hovedregel oversætter til deres modersmål, har enheden ikke kunnet stille tekster til rådighed, der er oversat fra dansk til spansk. Umiddelbart kan det virke som om, fordelingen af tekster rent antalsmæssigt er en anelse skæv (2 forslag til beslutning, 3 betænkninger, 11 forespørgsler), men jeg mener, der bliver kompenseret for dette, når man tager i betragtning, at en forespørgsel typisk fylder en halv side, mens en betænkning kan have et omfang på sider. Bjarne Sørensen har oplyst, at seks personer beskæftiger sig med oversættelse fra spansk til dansk i Den Danske Oversættelsesenhed, og ud af disse seks personer har fire oversættere været involveret i oversættelsen af de 16 EU-dokumenter. Afslutningsvis skal det nævnes, at alle dokumenter er affattet og oversat i 2005 og I forbindelse med analysen af de 16 EU-dokumenter vil jeg forsøge at inddrage så mange af dokumenterne som muligt. Jeg har valgt at vedlægge alle dokumenter som bilag, da de hver især har været medvirkende til, at jeg kan give en generel beskrivelse af de tre genrer og deres trækstruktur. EU-dokumenterne vedlægges i en separat bilagsmappe og nummereres fra De danske dokumenter angives med bogstavet A, mens de spanske angives med B. I forbindelse med analysen henvises der til enkelte svenske dokumenter. De vedlægges ligeledes og angives med bogstavet C. 7

9 Oversættelse af EU-dokumenter 2. Oversættelsesteori Som nævnt i indledningen er oversættelse en disciplin og en aktivitet, vi alle møder i hverdagen, men for at kunne beskrive oversættelse vil det være hensigtsmæssigt først at definere, hvad der forstås ved dette begreb. Dette kapitel indledes derfor med forskellige definitioner på, hvad oversættelse er, hvorefter der redegøres for oversættelsesteori og oversættelsesstrategier. Kapitlet afsluttes med en generel beskrivelse af genreteori. Kendskab til oversættelsesteori er relevant for at kunne beskrive, hvad oversættelse er, hvilket formål der er dermed, og hvordan selve processen foregår. Termen oversættelse er blevet defineret på forskellige måder gennem tiderne, og slår man eksempelvis op i nudansk ordbog, defineres begrebet på følgende måde: det at oversætte noget til et andet sprog (Politikens Nudansk Ordbog 2001: 816). Slår man derefter verbet oversætte op, som jo er med til at definere oversættelse, gives følgende forklaring: overføre tekst el. tale fra et sprog til et andet (Politikens Nudansk Ordbog 2001: 816). Disse definitioner må siges at være meget overfladiske, og det eneste de fastslår er, at oversættelse foregår fra et sprog til et andet. Definitionerne siger intet om måden, hvorpå denne oversættelse skal foregå, og de nævner heller ikke, hvad hensigten er med denne disciplin. Holm giver en anden definition på begrebet og betegner det således: at oversætte er at udtrykke/overføre indholdet af et tekststykke fra et sprog til et andet, således at indholdet i teksten og hensigten med teksten fra SL-afsenderens side forbliver den samme på TLsproget 1 (Holm 1994: 13). Holm definerer dermed oversættelse som en overførsel af kildetekstens indhold og hensigt til målteksten, hvormed kildeteksten er i fokus. Der fokuseres ligeledes mest på kildeteksten i følgende definition, der siger, at oversættelse er: a process of linguistic transcoding, resulting in a target-language text which is to be equivalent to its source-language text (Schäffner 2003: 83). Som nævnt fokuseres der i denne definition hovedsageligt på kildeteksten, og ækvivalens nævnes som værende en vigtig faktor. Netop dette synspunkt er udtryk for den lingvistiske tilgang, der har præget oversættelsesteorien igennem en del årtier. Traditionelt set har oversættelsesteorien været baseret på lingvistik, hvor der især fokuseres på oversættelsesproblemer, der vedrører lingvistiske forskelle mellem kildesproget og målsproget. 1 Holm anvender de engelske termer SL (source language) for kildesproget og TL (target language) for målsproget. Jeg har i dette speciale valgt at anvende de danske termer for disse begreber. 8

10 Oversættelse af EU-dokumenter Den lingvistiske tilgang ser oversættelse som en procedure, hvor tegn og koder skiftes fra et sprog til et andet. Forskerne interesserer sig specielt for identiske fænomener inden for fonetik og grammatik, og begrebet sproglige universalier er i fokus. Universalieteoriens formål er at undersøge en række sprog og finde ud af, om de besidder en given egenskab. Hvis de gør, er egenskaben universel, eller der er i det mindste tale om universelle tendenser (Comrie 1989: 34). Man har dog måttet erkende, at et sådant system ikke altid er anvendeligt i praksis, da ikke alle ord findes på alle sprog (Pedersen 1994: 28). Forskere, som har en lingvistisk tilgang til oversættelse, er grundlæggende interesseret i kildeteksten, og ækvivalens udgør et centralt element, hvilket også fremgår af Kollers udsagn: ( ) that the source-language content, form, style, function, etc. must be preserved, or at least that the translation must seek to preserve them as far as possible (Koller 1979:187 i Nord 1997: 7). I løbet af 1970 erne begyndte den lingvistiske tilgang at blive svækket, og tilgangen blev mere funktionel, idet man i højere grad mente, at oversættelse involverer tekster med en specifik funktion og et specifikt formål. Følgende definition giver et bud på, hvad en god oversættelse er: a good translation is one in which the merit of the original work is so completely transfused into another language as to be as distinctly apprehended and as strongly felt by a native of the country to which that language belongs as it is by those who speak the language of the original work (Tytler i Newmark 1981: 4). Denne definition betegner således en god oversættelse som en tekst, hvor kildetekstens indhold og form gengives, men det sker på en sådan måde, at teksten tilpasses den nye modtagergruppe, så målteksten ikke lyder som en oversættelse. Vermeers definition betegner ligeledes oversættelse som en proces, der skal opfylde et bestemt formål, idet han beskriver oversættelse som: to produce a text in a target setting for a target purpose and target addressees in target circumstances (Vermeer 1987a: 29 i Nord 1997: 12). Den funktionelle tilgang til oversættelsesteorien sætter dermed teksten i centrum, og faktorer som formål, funktion, kultur og kommunikationssituation bliver prioriteret højt. Vermeers grundlæggende argument for denne tilgang er, at tekster produceres og modtages med et specifikt formål. Han ser sammen med andre funktionalister oversættelse som en særlig form for kommunikativ handling, hvor netop begrebet formål er essentielt. Oversættelse betragtes altså som en aktivitet med et specifikt formål, der begynder med en kildetekst og resulterer i en måltekst, som er struktureret og tilpasset til den nye kommunikationssituation (Schäffner 2003: 84). 9

11 Oversættelse af EU-dokumenter Funktionalisterne betragter således ikke ækvivalens som det vigtigste begreb, et synspunkt, der jo ellers er kendetegnende for den traditionelle, lingvistiske tilgang. 2.1 Oversættelsesstrategier Udover at fokusere på den teoretiske tilgang til oversættelse er det også relevant at være opmærksom på og have kendskab til forskellige oversættelsesstrategier. For at kunne lave en god oversættelse kræves der kendskab til såvel kildesprogets som målsprogets grammatiske strukturer samt til den kultur, kildeteksten er præget af. Det er vigtigt, at oversættelsen tilpasses de konventioner og tendenser, der kendetegner målsproget og på den måde mindske interferens, så teksten ikke virker som en oversættelse. For at opnå en vellykket oversættelse kan man derfor med fordel drage nytte af en række oversættelsesstrategier, således at kildetekstens konventionelle sprogbrug ændres til konventionerne på målsproget med hensyn til sprogtypologiske forskelle. Vinay og Darbelnet (1995) udarbejdede i 1958 en metode til oversættelse, og de fremlagde forskellige oversættelsesstrategier. De baserede deres strategier på en komparativ undersøgelse af engelsk og fransk. Deres oversættelsesstrategier har senere inspireret flere forfattere, og Lundquists (1997) globale og lokale oversættelsesstrategier er hentet fra Vinay og Darbelnet. I det følgende gives en kort gennemgang af Vinay og Darbelnets oversættelsesstrategier, og jeg vil ligeledes beskrive karakteristika ved hypotakse og paratakse. Strategierne vil blive kommenteret og konkretiseret i forbindelse med analyserne i kapitel 3 og Globale oversættelsesstrategier Den globale strategi er den overordnede strategi, oversætteren først bør vælge for, hvordan den oversatte tekst skal virke i den nye situation. I den forbindelse fokuseres der på, i hvor høj grad oversættelsen skal være ordret eller fri (Vinay og Darbelnet 1995:31). Newmark tager udgangspunkt i samme synspunkt og skelner mellem henholdsvis en semantisk og en kommunikativ oversættelse, og jeg vælger i dette speciale at anvende disse termer, idet jeg i det følgende tager udgangspunkt i Newmarks definitioner af de førnævnte begreber (Newmark 1981: 39). 10

12 Oversættelse af EU-dokumenter Semantisk oversættelse Newmark definerer formålet med en semantisk oversættelse på følgende måde: semantic translation attempts to render, as closely as the semantic and syntactic structures of the second language allow, the exact contextual meaning of the original (Newmark 1981: 39). Ved en semantisk oversættelse ønsker man dermed at gengive kildetekstens form og indhold så direkte som muligt, hvilket resulterer i, at målteksten bliver præget af og afspejler kildesprogets kultur. På denne måde bliver afsenderens tone, stilart og kultur bestemmende for oversættelsen, idet de bliver forsøgt gengivet direkte. Forfatteren er altså i fokus, når den semantiske oversættelse vælges (Vinay og Darbelnet 1995: 31). Kommunikativ oversættelse Den kommunikative oversættelse defineres på følgende måde: communicative translation attempts to produce on its reader an effect as close as possible to that obtained on the readers of the original (Newmark 1981: 39). Den kommunikative oversættelse tager således udgangspunkt i at sikre, at den oversatte tekst opfylder den samme funktion i den nye kontekst. Funktion og modtagergruppe skal danne grundlag for, hvor meget der skal ekspliciteres og forklares. En kommunikativ oversættelse er med andre ord mere fri, og den forsøges tilpasset til den nye modtagergruppe. Formålet med den kommunikative oversættelse er dermed at oversætte teksten, så den har samme virkning på måltekstens læser som på kildetekstens læser. Følgelig bliver modtagerens kultur bestemmende for oversættelsen (Lassen og Tarp 1993: 31) Lokale oversættelsesstrategier Når oversætteren har valgt en global oversættelsesstrategi, skal vedkommende vælge nogle konkrete sproglige udtryk, som passer til den nye tekst og som tilpasses de konventioner, der gælder for målsproget. Vinay og Darbelnet har i den forbindelse foreslået syv strategier, som kan anvendes til at løse konkrete sproglige problemer, som oversætteren står overfor (Vinay og Darbelnet 1995: 31-40). I det følgende vil jeg gennemgå disse syv strategier, og som supplement dertil vil jeg foreslå hypotakse vs. paratakse som en ottende lokal oversættelsesstrategi. Dette skyldes, at hypotakse og paratakse udgør et væsentligt kontrastivt element mellem dansk og spansk, som er de to sprog, der diskuteres i nærværende speciale. 11

13 Oversættelse af EU-dokumenter 1. Lån (borrowing) Når man står over for en term eller et ord i kildesproget, hvor der ikke umiddelbart findes en ækvivalent på målsproget, kan man vælge at låne ordet fra kildesproget og overføre det uforandret til målsproget. Effekten af en sådan transskription eller lån er ofte, at man tydeliggør kildesprogets kultur (Vinay og Darbelnet 1995: 32). Lån som lokal strategi bruges ofte i forbindelse med navne på aviser, tidsskrifter og offentlige eller private institutioner (Newmark 1988: 82). Strategien kan dog også anvendes i forbindelse med kulturbundne begreber. Det er forholdsvis almindeligt at anvende lån som strategi, og i mange tilfælde indgår ordet som en naturlig del af sproget, så det knapt nok opfattes som et decideret lån. Hvorvidt man vælger at anvende lån som strategi afhænger af stil og budskab, men i enkelte tilfælde anvendes lån, idet der ikke findes en bedre term på målsproget (Vinay og Darbelnet 1995: 32). Af eksempler på lån i dansk fra spansk kan nævnes: paella, siesta, tequila etc. Det kan endvidere være en fordel med en tilføjelse til selve låneordet, så man dermed ekspliciterer ordet over for modtager. Det kan eksempelvis ske ved at tilføje et adjektiv som spansk eller danés alt afhængig af konteksten. Tilføjelsen kan også ske ved at oversætte ordet i en parentes eller lignende eller ganske enkelt ved at tilføje en oplysning. Af eksempler kan nævnes følgende: den spanske avis El País - la confederación danesa de organisaciones empresariales LO - el parlamento danés Folketinget etc. Det skal dog nævnes, at beslutningen om hvorvidt lån bør anvendes som strategi, eller om det er bedre at oversætte termen, afhænger af konteksten og af, hvor kendt termen er i målsprogskulturen. 2. Oversættelseslån (calque) Oversættelseslån er en strategi, hvor man låner konstruktionen, men hvor hvert enkelt ord oversættes (Vinay og Darbelnet 1995: 32). Denne strategi anvendes ofte i forbindelse med navne på internationale organisationer. Eksempler på oversættelseslån er følgende: las naciones unidas - de forenede nationer, la Unión Europea - Den Europæiske Union og la asemblea nacional nationalforsamlingen. 3. Ordret oversættelse (literal translation) I forbindelse med denne strategi forsøger man at skabe ækvivalens på det leksikalske og syntaktiske plan. Der er tale om ord-for-ord oversættelse, hvorved kildetekstens udtryk overføres direkte til målsproget. 12

14 Oversættelse af EU-dokumenter Denne strategi er i princippet ideel men ofte kun mulig mellem sprog, der har en parallel opbygning af ordforrådet (Vinay og Darbelnet 1995: 34). Det er tilfældet med det spanske og det danske sprog, som til en vis grad er beslægtede, idet begge sprog tilhører den indoeuropæiske sprogæt (Baron og Herslund 2003: 19). Det skal dog nævnes, at spansk og dansk tilhører hver sin sprogfamilie - henholdsvis romansk og germansk, hvilket bliver redegjort for i forbindelse med efterfølgende strategi. 4. Ordklasseskift (transposition) Denne strategi går ud på, at man, som ordet antyder, udskifter en ordklasse eller syntagmetype med en anden, uden at betydningen ændres. Man kan skelne mellem to typer ordklasseskift alt afhængig af, om transpositionen er obligatorisk eller fakultativ. En form for ordklasseskift kan være nødvendig, når en struktur i kildesproget, grundet sprogtypologiske forskelle, ikke findes på målsproget. I disse tilfælde er ændringen obligatorisk (Vinay og Darbelnet 1995: 36). Sprogtypologien fokuserer på forskelle og ligheder mellem forskellige sprog, og typologi er dermed et samlebegreb for to synkrone metoder til sammenligning. Den ene metode ser på, hvad sprogene har tilfælles (komparation), og her beskæftiger man sig med universalier. Den anden metode ser på, hvad der adskiller sprogene fra hinanden (kontrastering). Ligheder mellem sprog kan skyldes, at sprogene er beslægtede og af fælles oprindelse (Comrie 1989: 34-35). Det er grundlaget for at klassificere sprog i familier, og således er dansk, svensk og tysk i familie med hinanden, idet de tilhører den germanske sprogfamilie. Sprog som spansk, fransk og italiensk tilhører derimod den romanske sprogfamilie, og de stammer fra latin (Herslund 2003: 13). Ved at betragte henholdsvis det spanske og det danske sprog er det muligt at lokalisere kontrastive elementer, hvor et ordklasseskift er obligatorisk. Et eksempel på et kontrastivt element er den spanske gerundio, som er en infinit form, der ikke findes på dansk. Oversætteren må derfor foretage en obligatorisk ændring til eksempelvis et substantivsyntagme, en infinitiv eller en sideordning, som kan ses eksemplificeret nedenfor: La Constitución reconoce el papel de los interlocutores sociales y declara que la Unión facilitará el diálogo entre ellos, respetando su autonomía. Forfatningen anerkender arbejdsmarkedets parters rolle. Det siges i forfatningen, at Unionen skal lette dialogen mellem dem og respektere deres uafhængighed. 13

15 Oversættelse af EU-dokumenter Den anden type ordklasseskift er de tilfælde, hvor den ordrette oversættelse er mulig rent grammatisk, men hvor sætningen bliver uidiomatisk, hvis man oversætter ordret. Der er dermed tale om en fakultativ ændring (Vinay og Darbelnet 1995: 36). Jeg anser umiddelbart denne strategi for at udgøre en af de vigtigste, idet oversætteren ved hjælp af denne strategi i højere grad kan tilpasse målteksten, så den lever op til de tendenser og konventioner, der kendetegner målsproget. Et kontrastivt element mellem spansk og dansk er brugen af henholdsvis nominalstil og verbalstil. Ifølge Baron og Herslund (2003) er spansk et exocentrisk sprog, hvor substantiverne er i centrum, og den mest præcise information lokaliseres i substantiverne. Spansk har dermed tendens til at anvende nominalstil. Dansk er derimod et endocentrisk sprog, hvor de vigtigste informationer lokaliseres i verberne, og dansk tenderer således i højere grad mod verbalstil (Baron og Herslund 2003: 20). Oversætteren skal være opmærksom på disse forskelle i sprogenes konventioner, idet en direkte overførsel af for mange spanske nominaliseringer kan medføre en markeret og mindre dansklydende tekst, hvorved det tydeliggøres, at der er tale om en oversættelse. En hensigtsmæssig strategi er derfor at foretage en denominalisering og i stedet erstatte de spanske substantiver med danske verber eller en infinitiv, idet denne form er mere umarkeret (Lundquist 2003: 18). Et eksempel på en sådan denominalisering kan ses i følgende eksempel: La unión contribuye a la preservación y al fomento de estos valores comunes (...) Unionen bidrager til at bevare og udvikle disse fælles værdier ( ) (Lundquist 2003: 18). 5. Synsvinkelskift (modulation) Ved denne strategi ændrer man i synsvinklen eller i måden at betragte et udtryk på. Dette sker ofte ved at gå fra en aktivsætning til en passivsætning eller fra en negativ konstruktion til en positiv konstruktion (Vinay og Darbelnet 1995: 37). Hvorvidt denne ændring skal foretages er fakultativ og afhænger af konteksten. Passiv angiver ofte en markeret form, hvorimod aktivformen er mere umarkeret (Kelstrup 2001: 16-17). Dette betyder dog ikke nødvendigvis, at en oplagt strategi er, at oversætteren ændrer synsvinklen, da det kommer an på konteksten og afsenders intention. Nedenfor gives et par eksempler på, hvorledes man kan ændre synsvinklen mellem dansk og spansk: 14

16 Oversættelse af EU-dokumenter Aktiv passiv : Positiv - negativ (Laursen 2006: 16) A købte B af C = B fue comprado a C por A Det er let = no es difícil Det skal dog nævnes, at en ændring i synsvinklen ofte kan foretages, uden at det ændrer betydningen af udsagnet, og der er i højere grad tale om en ad hoc-konstruktion. Umiddelbart er der ikke konventionelle forskelle mellem dansk og spansk hvad angår synsvinkelskift, og denne strategi vil derfor ikke blive kommenteret yderligere, da den ikke har relevans for specialets hypotese. 6. Ækvivalens (equivalence) Meningen bag ækvivalensbegrebet er at finde ord på begge sprog, der kan udtrykke samme indhold. Smith definerer ækvivalens på følgende måde: Der er tale om ækvivalens, når en term i ét sprog er udtryk for samme begreb som en term på et andet sprog og begge termer dermed betegner den samme klasse af genstande (Smith 1993: 78). I den forbindelse er det muligt at anvende et helt andet udtryk, der er ækvivalent, idet det anvendes for at udtrykke det samme i samme situation. Denne strategi vælges ofte i forbindelse med idiomatiske udtryk eller metaforer (Lundquist 1997: 40-41). Nida skelner mellem to former for ækvivalens; formel og dynamisk ækvivalens (1964: 171). Ved formel ækvivalens fokuserer oversætteren på kildetekstens form og indhold, som bør gengives så direkte som muligt til målteksten. Dette hænger sammen med den semantiske oversættelse som global oversættelsesstrategi. Ifølge Nida handler den dynamiske ækvivalens for oversætteren om at skabe en effekt hos modtageren af målteksten, og måltekstens funktion og formål vægtes højere end at gengive kildeteksten direkte, hvilket kan kædes sammen med den funktionelle tilgang til oversættelsesteorien, hvorved man forsøger at oversætte kommunikativt. Det er vigtigt, at oversætteren bestræber sig på at finde et ækvivalent udtryk på målsproget, som kan gengive det, der blev sagt på kildesproget. I mange tilfælde er den optimale løsning at satse på Nidas dynamiske ækvivalens, da det gælder om at formidle et forståeligt budskab til modtager og derved undgå sære formuleringer (Pedersen 1994: 36-37). 15

17 Oversættelse af EU-dokumenter 7. Tilpasning (adaptation) Den sidste lokale oversættelsesstrategi omhandler tilpasning, hvormed man giver afkald på at overføre det sproglige udtryk og termens indhold. I stedet erstatter man det med en situation i målsprogskulturen (Vinay og Darbelnet 1995: 39). Denne strategi er især anvendelig i forbindelse med kulturbundne eller situationsbestemte udtryk, som den nye målgruppe ikke umiddelbart ville kunne forstå, hvis de blot blev overført som lån. Det er derfor vigtigt, at oversætteren har et bredt kendskab til kildesprogets kultur, så det dermed bliver muligt at overføre et kulturbundet begreb fra kildesproget til et begreb på målsproget, som modtageren af målteksten kan relatere til (Witte 2000: 52). Tilpasninger kan også være nødvendige i forbindelse med deiktiske udtryk. Hvis der eksempelvis i en spansk tekst står en nuestro país skal oversætteren tilpasse og omforankre dette udtryk, så det passer til den nye kontekst, og dette kan eksempelvis ske ved at oversætte med i Spanien. 8. Hypotakse vs. paratakse Efter at de syv lokale oversættelsesstrategier er gennemgået vil jeg nu præsentere et forslag til en ottende lokal strategi, som Korzen (2003) betegner hypotakse og paratakse. En hypotaktisk sætningsstruktur består af mange underordninger ved hjælp af ledsætninger eller infinitte verbalformer, hvilket er et typisk træk ved de romanske sprog, deriblandt spansk. På dansk er paratakse, det vil sige sideordning, mere udbredt. Oversætteren kan derfor med fordel ændre en spansk hypotakse til paratakse på dansk (Korzen 2003a: 65-66). Vinay og Darbelnet (1995) har ikke medtaget denne oversættelsesstrategi, og det skyldes formentligt, at genstanden for deres komparative analyse er det franske og engelske sprog. Fransk tilhører klart den romanske sprogfamilie, mens engelsk er sværere at klassificere, eftersom dette sprog udviser træk, der er kendetegnende for såvel den romanske som den germanske sprogfamilie (Lundquist 2003: 15). Mellem fransk og engelsk er der ikke en markant konventionel forskel, hvad angår hypotakse og paratakse, som det er tilfældet mellem dansk og spansk. Det, at spansk gerne anvender mange underordninger efter hinanden, kan være medvirkende til, at sætningerne bliver meget lange og komplekse, hvorved de indeholder mange informationer. Det skyldes hovedsageligt, at der i de romanske sprog er en tendens til at operere med større handlingssekvenser ad gangen og fortolke de forskellige elementer som sammenhørende. I dansk er tendensen derimod at operere med mindre enheder, som ses lineært og sideordnet. 16

18 Oversættelse af EU-dokumenter En anvendelig strategi ved oversættelse fra spansk til dansk i den forbindelse er at korte sætningerne ned ved at sætte flere punktummer. Konsekvensen vil være færre sætninger på de romanske sprog og flere sætninger på de germanske sprog (Korzen 2003b: 172). Det viser Korzen med nogle eksempler i bogen Sprogtypologi og oversættelse (2003b: 173). Det skal nævnes, at eksemplerne på hypotakse er italienske. Jeg mener dog, at de alligevel kan anvendes til at eksemplificere, hvorledes en hypotaktisk struktur kan ændres til paratakse på dansk. 2.2 Genreteori Inden for oversættelsesteorien er man som beskrevet i afsnit 2 gået fra at betragte ækvivalens mellem kilde- og måltekst for at være afgørende til i højere grad at fokusere på behovet for at tilpasse den oversatte tekst til den nye situation og formål. Oversættere er ofte bevidste om, at der er behov for at kategorisere og klassificere tekster, og ved hjælp af genreanalyse er det muligt at identificere karakteristiske træk ved en bestemt genre. Genreteorien har gennem de sidste årtier gennemgået en rivende udvikling, og den er gået fra primært at vedrøre litterære tekster til også at inddrage ikke-litterære tekster såsom tekster af fagsproglig karakter (Trosborg 1997a: vii). Genre og register Tekster er ikke ens, og det er grunden til, at de inddeles i genrer. Genrer er dermed tekster, som bliver brugt i en bestemt situation med et bestemt kommunikativt formål, og erkendelsen af, at genrer er dynamiske størrelser, har medført, at man tillægger diverse genrer en speciel sprogbrug. Ifølge Bhatia handler genreanalyse ikke kun om at beskrive sproglige træk, men lige så meget om at forklare dem og undersøge, hvorfor medlemmer af et bestemt diskursfællesskab bruger sproget på den måde, de gør (Bhatia 1997: 203). De sproglige træk kan observeres og beskrives systematisk, og de kan samles i sproglige mønstre, som kaldes registre. Et register repræsenterer en synsvinkel, der søger at inddrage tekstens indhold, form og den situation, teksten bruges i. Registerbegrebet sammenstiller dermed systematisk forskellige grupper af sproglige træk, og man undersøger ordforråd samt stilistiske og syntaktiske træk i bestemte typer tekster (Palsbro 2003: 101). Register kan dermed ses som et overbegreb for genre, og ved register ser man på, hvad der kendetegner sprogbrugen inden for en bestemt type tekster. 17

19 Oversættelse af EU-dokumenter Disse tekster kan blandt andet udgøres af politiske tekster, medicinske tekster, noveller, tekniske tekster, økonomiske tekster etc. (Trosborg 1997b: 5-6). Ser man på politiske tekster som register, kan disse tekster efterfølgende inddeles i genrer såsom traktater, love, direktiver, forordninger, betænkninger etc. Nogle tekster er mere kulturbundne end andre, og tekster kan blive oversat med forskellige formål. Dette stiller krav til oversætterens genreviden, så vedkommende kan vurdere, om en tekst bør gengive kildetekstens præcise ordlyd, eller om den er domineret af en speciel kultur, således at tilpasninger er nødvendige. Trækstruktur En anden forskel mellem den rent sproglige og den kommunikativt orienterede tilgang til genre er, at den kommunikative tilgang giver et konkret redskab til at inddrage tekststruktur i genreanalysen. Den struktur, der går igen fra tekst til tekst inden for samme genre, er trækstrukturen, som består af en række forskellige træk. En tekst kan eksempelvis inddeles i begyndelse, midte og afslutning. Hvert træk har et delformål, som er medvirkende til, at afsenderen kan opnå det overordnede formål med en given tekst. Det skal dog nævnes, at trækstruktur blot bør ses som en form for vejviser, idet strukturen kan ændres, når eller hvis et eksemplar af genren ikke lever op til modellen. Man kan derfor skelne mellem træk, der er diskriminative og fakultative. Diskriminative træk skal være til stede inden for en genre, idet disse træk er med til at adskille en genre fra en anden. De fakultative træk kan være til stede, men såfremt de ikke er til stede i teksten, opfattes teksten stadig som tilhørende en bestemt genre (Palsbro 2003: ). Strukturation Strukturationsteorien er optaget af at belyse, hvordan tekster produceres, reproduceres og transformeres gennem brug af regler. Disse genreregler associerer form- og indholdselementer til de kommunikative handlinger. Genreregler kan enten være implicitte, eller de kan være ekspliciterede og kodificerede af en enhed og dermed udtrykt i specifikke standarder, der er reguleret i form af faste regler og retningslinjer. En sådan strukturation har indflydelse på selve genren og ikke mindst på tekstens trækstruktur (Palsbro 2003: ). Strukturation ses ofte inden for virksomheder og organisationer, som kan indføre eksplicitte regler for tekstproduktion eller lignende, og det sker ofte i form af en nedskreven sprogpolitik. 18

20 Oversættelse af EU-dokumenter Konventionerne inden for en given genre skal være alment anerkendt inden for en bestemt social kreds, og en væsentlig faktor inden for genreanalyse er begrebet diskursfællesskab. Diskursfællesskab De fællesskaber, der eksisterer mellem mennesker, kan defineres ud fra diskursive, kommunikative og sproglige kriterier. Et diskursfællesskab forudsætter, at medlemmer af fællesskabet har fælles interesser eller mål, som de kommunikerer med hinanden om. Der findes forskellige typer af diskursfællesskaber, og fællesskabet kan være opstået af private eller professionelle grunde. Der kan på den ene side eksistere et diskursfællesskab mellem mennesker, der deler den samme fritidsinteresse eller lignende. På den anden side kan et diskursfællesskab være opstået, fordi mennesker i kraft af deres profession har behov for at kommunikere med hinanden. Der kan eksempelvis være et sådan fællesskab blandt læger, økonomer, politikere etc. De befinder sig inden for samme felt, og de har et specifikt formål med at mødes og kommunikere med hinanden. Diskursfællesskaber kan også udvise forskellige grader af indforståethed, der er med til at adskille medlemmer fra ikkemedlemmer. De råder ofte over en specifik terminologi og en særlig begrebsverden, som kan være svær at forstå for udenforstående (Palsbro 2003: ). Mange tekstgenrer kræver en form for faglig og fagsproglig viden for, at man kan forstå dem. For at kunne forstå og producere tekster inden for det pågældende diskursfællesskab er det derfor nødvendigt at være i besiddelse af en vis situationsviden. Denne viden indebærer, at man forstår, hvilke motiver afsender og modtager har for at kommunikere med hinanden, og hvilket overordnet kommunikativt formål der er med denne kommunikation (Palsbro 2003: 120). Selvom oversætteren ikke nødvendigvis tilhører det pågældende diskursfællesskab, skal han eller hun alligevel være i stand til at få parternes kommunikation til at lykkes. Oversætteren skal kunne fungere som mellemled og som ekspert på det inter- og intralingvale område, og det er vigtigt, at oversætteren sætter sig grundigt ind i diskursfællesskabets arbejdsområder, terminologi og eventuelle retningslinjer. Det kommunikative formål Vi genkender især genrer ud fra deres formål (skopos), og vores genrebestemmelse hænger sammen med, om vi genkender en række karakteristiske træk ved genrens form og indhold. Når genrer betragtes, er der mange faktorer, der spiller ind. 19

Oversættelsesstrategier i juridisk oversættelse

Oversættelsesstrategier i juridisk oversættelse en korpusbaseret analyse af kilde og målsprogsorientering i oversatte lovtekster Af Mette Melchior Juni 2011 Kandidatafhandling, Cand.ling.merc. i spansk Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Institut for

Læs mere

Speciale CLM spansk. Forfatter: May-Britt Hestehauge Studienummer: 243541. Vejleder: Lektor Sven Tarp Fakultet for sprog og erhvervskommunikation

Speciale CLM spansk. Forfatter: May-Britt Hestehauge Studienummer: 243541. Vejleder: Lektor Sven Tarp Fakultet for sprog og erhvervskommunikation Speciale CLM spansk Forfatter: May-Britt Hestehauge Studienummer: 243541 Vejleder: Lektor Sven Tarp Fakultet for sprog og erhvervskommunikation En eksemplarisk metode for, hvordan man kan anvende internettet

Læs mere

TOLKE OG TOLKEPROCESSEN

TOLKE OG TOLKEPROCESSEN TOLKE OG TOLKEPROCESSEN En analyse af tolkning som kommunikationsproces og tolkenes sprog- og personprofil som forudsætning for denne proces Speciale Københavns Handelshøjskole Željka C. Rasmussen København

Læs mere

Henning Bergenholtz, Jonna Bisgaard, Majken Brunsborg Lauritsen & Kamilla Kvist Wichmann* Sprogpolitik: So ein Ding müssen wir auch haben

Henning Bergenholtz, Jonna Bisgaard, Majken Brunsborg Lauritsen & Kamilla Kvist Wichmann* Sprogpolitik: So ein Ding müssen wir auch haben Henning Bergenholtz, Jonna Bisgaard, Majken Brunsborg Lauritsen & Kamilla Kvist Wichmann* 135 Sprogpolitik: So ein Ding müssen wir auch haben Abstract To argue that language policies are subject to the

Læs mere

Eksplicitering og implicitering i juridisk oversættelse

Eksplicitering og implicitering i juridisk oversættelse Copenhagen Business School CLM Engelsk og Translatør & Tolk Speciale om Eksplicitering og implicitering i juridisk oversættelse - en kvalitativ undersøgelse af brugen af de to oversættelsesstrategier i

Læs mere

Udarbejdelse af it-ordbog Dansk-spansk Spansk-dansk

Udarbejdelse af it-ordbog Dansk-spansk Spansk-dansk SPECIALE CLM-SPANSK Opgaveskriver: Kathrine Holm Nilsson Studienr. 240762 Vejleder: Sven Tarp Spansk Institut Handelshøjskolen i Århus Udarbejdelse af it-ordbog Dansk-spansk Spansk-dansk Handelshøjskolen

Læs mere

1.1 Afgrænsning... 5. 3.1 Faircloughs kritiske diskursanalyse... 10 3.2 Kress og van Leeuwen... 11

1.1 Afgrænsning... 5. 3.1 Faircloughs kritiske diskursanalyse... 10 3.2 Kress og van Leeuwen... 11 Indholdsfortegnelse 1.0 INDLEDNING (FÆLLES)... 4 1.1 Afgrænsning... 5 2.0 VIDENSKABSTEORI (ANNE)... 7 2.1 Konstruktivistisk og socialkonstruktivistisk paradigme... 7 2.2 Socialkonstruktivismens konsekvenser...

Læs mere

TRANSLATION MEMORY-SYSTEMER SOM VÆRKTØJ TIL JURIDISK OVERSÆTTELSE

TRANSLATION MEMORY-SYSTEMER SOM VÆRKTØJ TIL JURIDISK OVERSÆTTELSE Ph.D.-afhandling TRANSLATION MEMORY-SYSTEMER SOM VÆRKTØJ TIL JURIDISK OVERSÆTTELSE Kritisk vurdering af anvendeligheden af translation memorysystemer til oversættelse af selskabsretlig dokumentation Tina

Læs mere

Terminologiske og leksikografiske udfordringer hos e-conomic international a/s en undersøgelse af tilgange til oprettelse af en termbase i MultiTerm

Terminologiske og leksikografiske udfordringer hos e-conomic international a/s en undersøgelse af tilgange til oprettelse af en termbase i MultiTerm Cand.ling.merc, engelsk, TT CBS December 2011 Terminologiske og leksikografiske udfordringer hos e-conomic international a/s en undersøgelse af tilgange til oprettelse af en termbase i MultiTerm Specialeskriver:

Læs mere

Den politiske hjemmeside: En mesterøvelse i troværdighed

Den politiske hjemmeside: En mesterøvelse i troværdighed Specialeafhandling - Cand.ling.merc. i fransk Specialiseringsprofil: International Information Majken Brunsborg Lauritsen Vejleder: Patrick Leroyer Fransk Institut Den politiske hjemmeside: En mesterøvelse

Læs mere

Crash test. Engelsk i dansk og risikoen for domænetab. med fokus på det teknisk-naturvidenskabelige domæne

Crash test. Engelsk i dansk og risikoen for domænetab. med fokus på det teknisk-naturvidenskabelige domæne Engelsk i dansk og risikoen for domænetab med fokus på det teknisk-naturvidenskabelige domæne Crash test Kandidatspeciale af Christina Svane februar 2010 Cand.ling.merc (engelsk translatør & tolk) Vejleder:

Læs mere

Software, apps og andre gode danske ord

Software, apps og andre gode danske ord Software, apps og andre gode danske ord Et kvalitativt studie af hvorvidt uddannelsesniveau påvirker forståelsen af og holdningen til engelske låneord i danske, tekniske tekster Copenhagen Business School,

Læs mere

Der er en verden uden for sproget. Om at sikre kvalitet i oversættelse af fagsproglige tekster

Der er en verden uden for sproget. Om at sikre kvalitet i oversættelse af fagsproglige tekster Joel Nordborg Nielsen* 91 Der er en verden uden for sproget. Om at sikre kvalitet i oversættelse af fagsproglige tekster Abstract Translation of LSP-texts is not merely the transfer of "the meanings of

Læs mere

Kontrolleret sprog. Indledende analyse af virksomhedernes regelsæt og sammenligning med eksisterende regelsæt

Kontrolleret sprog. Indledende analyse af virksomhedernes regelsæt og sammenligning med eksisterende regelsæt Kontrolleret sprog Indledende analyse af virksomhedernes regelsæt og sammenligning med eksisterende regelsæt Lina Henriksen, Bart Jongejan, Bente Maegaard VID-rapport nr. 1 Center for Sprogteknologi September

Læs mere

Lønmodtagerens overordnede retsstilling ved afskedigelse med særligt henblik på beskyttelsen mod afskedigelse i henholdsvis Danmark og Spanien - en

Lønmodtagerens overordnede retsstilling ved afskedigelse med særligt henblik på beskyttelsen mod afskedigelse i henholdsvis Danmark og Spanien - en Lønmodtagerens overordnede retsstilling ved afskedigelse med særligt henblik på beskyttelsen mod afskedigelse i henholdsvis Danmark og Spanien - en komparativ analyse Forfatter: Anja Olsen Vejleder: Torben

Læs mere

SPIN CITY - EN BY I RUSLAND? 1.1 Indledning 1 1.2 Problemformulering 2 1.3 Fremgangsmåde 2

SPIN CITY - EN BY I RUSLAND? 1.1 Indledning 1 1.2 Problemformulering 2 1.3 Fremgangsmåde 2 SPIN CITY - EN BY I RUSLAND? 1. Introduktion 1 1.1 Indledning 1 1.2 Problemformulering 2 1.3 Fremgangsmåde 2 2 Oversættelser vi elsker at hade 3 2.1 De professionelle tekstere 3 2.1.2 Ud med sproget (konsekvens

Læs mere

Relationel forståelse i matematisk problemløsning, hvori ligninger indgår Projekttype: Professionsprojekt - formidling

Relationel forståelse i matematisk problemløsning, hvori ligninger indgår Projekttype: Professionsprojekt - formidling Relationel forståelse i matematisk problemløsning, hvori ligninger indgår Projekttype: Professionsprojekt - formidling IMFUFA, RUC Studerende: Lotte Juul Larsen John Sorth-Olsen Censor: Bent Hirsberg Eksaminator:

Læs mere

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Vitus Boe Jarvad 50422 Thomas Andreassen Sort 49881 Karoline Gry Dall 50545 Vejleder Elisabeth Hoff- Clausen Kommunikation, 4. semester

Læs mere

Sample. Batch PDF Merger. Når videndelingen er på tværs. - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet

Sample. Batch PDF Merger. Når videndelingen er på tværs. - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet Sample Når videndelingen er på tværs - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet Af: Anna Kathrine Moos Hoffmann & Line Prytz Thomsen Vejleder: Jørgen Lerche Nielsen

Læs mere

1. INDLEDNING 5 2. INTERNATIONAL MARKEDSKOMMUNIKATION 10

1. INDLEDNING 5 2. INTERNATIONAL MARKEDSKOMMUNIKATION 10 1. INDLEDNING 5 1.1 PRÆSENTATION AF EMNET OG SPECIALETS FORMÅL 5 1.2 SPECIALETS PROBLEMSTILLING 6 1.3 METODE 6 1.4 STRUKTUR 7 1.5 GENERELLE OVERVEJELSER 8 1.6 EMPIRISK MATERIALE 9 1.7 DEFINITION AF CENTRALT

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

Going concern. Forudsætningen om fortsat drift i relation til revisors erklæring. Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Januar 2012

Going concern. Forudsætningen om fortsat drift i relation til revisors erklæring. Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Januar 2012 Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Januar 2012 Going concern Forudsætningen om fortsat drift i relation til revisors erklæring Udarbejdet af: Dennis Høyer Vejleder: Hans B. Vistisen

Læs mere

Christopher, Andreas og Christian VINOPERTEN. En elektronisk vinekspert. 2. semeterprojekt

Christopher, Andreas og Christian VINOPERTEN. En elektronisk vinekspert. 2. semeterprojekt VINOPERTEN En elektronisk vinekspert 2. semeterprojekt Christopher, Andreas og Christian Vinoperten Elektronisk Vinekspert Roskilde Universitet 2014 Humanistisk Teknologisk Basisstudium 2. semester Et

Læs mere

1. Indledning... 2. 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode... 4 1.3 Afgrænsning... 5. 2. Fra web 1.0 til web 2.0... 6

1. Indledning... 2. 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode... 4 1.3 Afgrænsning... 5. 2. Fra web 1.0 til web 2.0... 6 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode... 4 1.3 Afgrænsning... 5 2. Fra web 1.0 til web 2.0... 6 2.1 Web 1.0... 6 2.2 Web 2.0... 6 2.3 Udviklingen... 7 3. Sociale

Læs mere

Vigdis Jensen CLM-speciale 2011

Vigdis Jensen CLM-speciale 2011 Undersøgelse af et sammenligneligt, bilingvalt ad hockorpus som fagsprogligt og fagspecifikt hjælpemiddel ved oversættelser inden for et nyt fagområde: Design og indsamling af et repræsentativt specialkorpus

Læs mere

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af:

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af: CSR I SAMFUNDET - Carlsberg og Grundfos Projektrapporten er udarbejdet af: Martin Emil Hadberg Ulrik Gade Husted Michael Bo Mortensen Christoffer Quedens Schaarup-Jensen Emilie Levin Træsborg Vejleder:

Læs mere

Sygeplejersker i udvikling

Sygeplejersker i udvikling Sygeplejersker i udvikling fra diplomuddannelse til praksis Cecilie Bisgggard Nøhr Luiza Szajda Sanne Jensen Stine Gry Hansen Vejleder: Camilla Schmidt Roskilde Universitet BA, Pædagogik & Uddannelsesstudier

Læs mere

Skolereformen i Københavns Kommune

Skolereformen i Københavns Kommune Skolereformen i Københavns Kommune Roskilde Universitet Date: 26-05- 2014 Studerende: Nathali S. Lexner Byron Eriksen Jef Nymand Nielsen Vejleder: Kenneth Hansen Anslag: 137.240 Abstract Denne opgave tager

Læs mere

Titel: Borgerinddragelse i miljø- og konsekvensvurderinger - en undersøgelse af lokalbefolkningens holdning til naturen

Titel: Borgerinddragelse i miljø- og konsekvensvurderinger - en undersøgelse af lokalbefolkningens holdning til naturen F-studienævnet Aalborg Universitet Fredrik Bajers Vej 7 G4 DK-9220 Aalborg Ø Titel: Borgerinddragelse i miljø- og konsekvensvurderinger - en undersøgelse af lokalbefolkningens holdning til naturen Tema:

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere