OKTOBER-DECEMBER 2013 JANUAR-DECEMBER 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OKTOBER-DECEMBER 2013 JANUAR-DECEMBER 2013"

Transkript

1 OKTOBER-DECEMBER 2013 JANUAR-DECEMBER 2013 Nettoomsætningen udgjorde SEK mio. ( mio.). Driftsresultatet udgjorde SEK 180 mio. (158 mio.). Periodens resultat udgjorde SEK 33 mio. (69 mio.). Pengestrømmen fra driftsaktiviteter udgjorde SEK mio. (1.386 mio.). Nettoomsætningen udgjorde SEK mio. ( mio.). Driftsresultatet udgjorde SEK 676 mio. (511 mio.). Periodens resultat udgjorde SEK 322 mio. (247 mio.). Pengestrømmen fra driftsaktiviteter udgjorde SEK mio. (1.825 mio.). Bestyrelsen indstiller, at der udloddes et udbytte på SEK 128,8 mio. (103 mio.).

2 Indholdsfortegnelse 01 Kommentar fra den administrerende direktør S 2 02 Væsentlige begivenheder S 4 03 Koncernen S 7 04 Forretningsvirksomhederne S Koncernens finansielle rapporter S Moderselskabet S Kvartalsdata S Kalender/kontakt S 36 PostNord tilbyder kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden. Vi er førende på vores område i Norden og møder vores kunder under varemærkerne Posten, Post Danmark, PostNord Logistics og Strålfors. PostNord blev etableret efter sammenlægningen af Post Danmark A/S og Posten AB i Moderselskabet PostNord AB er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hjemsted i Solna. PostNord ejes 40% af den danske stat og 60% af den svenske stat. Der er en ligelig stemmefordeling mellem de to ejere. Den operative virksomhed er inddelt i tre områder: Mail (forretningsområderne Breve Danmark og Meddelande Sverige), Logistik og Strålfors. PostNord havde i 2013 en nettoomsætning på ca. SEK 40 mia., og der var medarbejdere.

3 01 Kommentar fra den administrerende direktør TEMPOET I EFFEKTIVISERINGER OG UDVIKLING AF TJENESTEYDELSER MÅ FORBEDRES PostNord opnåede et forbedret resultat i Nettoomsætningen steg med 3%, ekskl. valutaeffekter. Driftsresultatet blev styrket. Vi befinder os i en fase karakteriseret af væsentlige forandringer. De store omstillinger, vi gennemfører, har til formål at sikre lønsomheden i Mail, udvikle vores logistikvirksomhed og benytte mulighederne på markeder i kraftig forandring. Den indregnede nettoomsætning i koncernen steg med 1% i 4. kvartal og med 2% for året 2013 som helhed, sammenlignet med samme perioder året før. Stigningen hænger primært sammen med de gennemførte erhvervelser og organisk vækst i logistikvirksomheden, hvilket skyldes en fortsat stærk udvikling inden for e-handel. Fortsat faldende brevmængder dæmpede omsætningsstigningen. Vi fortsætter med at vokse inden for logistik. Vi har i 2013 erhvervet yderligere virksomheder, som styrker vores position i Norden, bl.a. inden for termotransporter. Den organiske vækst er især drevet af udviklingen på e-handelsområdet, hvor der er sket en kraftig vækst i mængderne af B2Cpakker. Også en øget efterspørgsel efter outsourcingydelser påvirker væksten. Vi vil møde et øget pres på priserne og faldende marginaler, med fortsatte og øgede effektiviseringer med det formål at styrke forretningsområdets lønsomhed. Digitalisering og substitution mod andre kommunikationsmidler presser fortsat resultatet på de enkelte forretningsområder i Mail. Vi har gennemført gennemgribende effektiviseringstiltag med det formål at møde udviklingen. I 4. kvartal udviste forretningsområdet Breve Danmark ganske vist nogen grad af lønsomhed, men virksomheden står fortsat over for udfordringerne med den omfattende digitalisering af markedet. Vi byder den nye postlov, som blev vedtaget af Folketinget den 18. februar 2014, velkommen. Loven skaber mulighed for yderligere markedstilpasning af virksomheden. Forretningsområdet Meddelande Sverige indregner stigende e-handelsrelaterede mængder og udviser et stabilt, underliggende driftsresultat for begge perioder, selv om brevmængderne samlet set er faldet. Strålfors opnåede et forbedret driftsresultat for både kvartalet og året som helhed. Som forventet rapporterede PostNord samlet set et forbedret driftsresultat for året som helhed. Overskudsgraden steg til 1,7% for begge perioder, hvilket skyldtes øget nettoomsætning, fortsatte effektiviseringer i virksomheden og faldende omstruktureringsomkostninger. Alligevel er der tale om et utilfredsstillende resultatniveau. Lønsomheden er for svag på samtlige forretningsområder, og koncernens indtjening er utilfredsstillende. Det tempo, som effektiviseringerne og udviklingen af tjenesteydelser foregår i, må forbedres i koncernen som helhed. Der gennemføres nu yderligere strukturelle indsatser, så PostNord kan håndtere en udfordrende markedsudvikling og skabe øget finansiel værdi. Vi har i slutningen af 2013 og begyndelsen af igangværende år videreudviklet koncernens fremadrettede strategi og fokus. Vi fortsætter indsatsen for at gennemføre det vigtige omstillingsarbejde med produktionsudvikling og effektiviseringer i Mail, så vi på trods af faldende brevmængder kan sikre lønsomheden på dette område. Logistikvirksomheden skal fortsætte 2 PostNord (publ), Regnskabsmeddelelse 2013

4 væksten, og lønsomheden skal forbedres. Væksten skal i første omgang ske organisk og med den målsætning, at vi skal være den førende logistikpartner i Norden. Lønsomheden skal forbedres i Strålfors. Vi indtager allerede i dag en stærk position som den førende e-handelspartner i Norden, og vi vil fremover fokusere endnu mere på at udvikle vores sortiment af tjenesteydelser på området. Vi kan kapitalisere yderligere på vores enestående struktur og rækkevidde i regionen. Denne struktur giver os også mulighed for at videreudvikle attraktive tilbud inden for forskellige former for leverancer til døren og andre former for servicelogistik. Vi fortsætter arbejdet med at styrke vores konkurrenceevne ved at reducere omkostningerne og øge andelen af variable omkostninger. Desuden gennemfører vi ændringer i vores organisation med det formål at skabe øget klarhed i forhold til kunderne, opnå øget fokus på e-handel og skabe større potentiale for koordineringsgevinster i virksomheden. Vi gennemfører desuden en ændring af varemærkestrukturen, hvilket vil give varemærket PostNord en mere markant position og skabe en mere ensartet profil i mødet med vores kunder. Håkan Ericsson Administrerende direktør og koncernchef FINANSIEL OVERSIGT OG NØGLETAL Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec SEK mio., hvis ikke andet er anfø rt r r R ESULT A T OP GØR ELSE Nettoomsætning % % Andre driftsindtægter % % D riftsindtægter % % Driftsomkostninger % % Andele af resultater i associerede virksomheder og joint ventures % % R esultat fo r afskrivninger o g nedskrivninger, EB IT D A % % Afskrivninger og nedskrivninger % % D riftsresultat, EB IT % % Finansielle poster, netto % % R esultat fø r skat % % Skat % % P erio dens resultat % % P EN GEST R ØM M E Pengestrøm fra driftsaktiviteter F IN A N SIEL ST ILLIN G Likvide midler % % Egenkapital % % Nettogæld % % N ØGLET A L EBIT-margin/overskudsgrad, % 1,7 1,5 1,7 1,3 EBITDA-margin, % 5,8 7,7 5,8 6,2 Egenkapitalens forrentning, rullende 12 måneder, % 3,9 2,6 3,9 2,6 Forrentning af operativ kapital, rullende 12 måneder, % 5,7 4,7 5,7 4,7 Resultat pr. aktie, SEK 0,02 0,03 0,16 0,12 Nettogæld/EBITDA, rullende 12 måneder, g. 1,3 1,8 1,3 1,8 Finansielt beredskab Soliditetsgrad, ultimo perioden, % Gennemsnitligt antal ansatte Er korrigeret på baggrund af ændring i IAS 19 Personaleydelser. 3 PostNord (publ), Regnskabsmeddelelse 2013

5 02 Væsentlige begivenheder VÆSENTLIGE BEGIVENHEDER Dansk aftale om pakkedistribution Den 18. april 2013 indgik Post Danmark og Coop aftale om et nyt koncept på pakkeområdet. Der etableres ca. 300 pakkeautomater i Coops butikker i Danmark, og dermed bliver det endnu lettere at modtage og sende pakker. Ordinær generalforsamling 2013 Den 18. april 2013 afholdtes ordinær generalforsamling 2013 i PostNord. Generalforsamlingen besluttede, at bestyrelsen skal bestå af otte valgte bestyrelsesmedlemmer foruden suppleanter. Som ny formand for bestyrelsen valgtes Jens Moberg. Generalforsamlingen genvalgte bestyrelsesmedlemmerne Mats Abrahamsson, Gunnel Duveblad, Jonas Iversen og Torben Janholt. Bestyrelsen nyvalgte Christian Ellegaard, Sisse Fjelsted Rasmussen og Anitra Steen som bestyrelsesmedlemmer. Generalforsamlingen traf desuden beslutning om at udlodde et udbytte på SEK 103 mio. (368 mio.) til aktionærerne. Udlodningen fandt sted den 22. april Som revisor for perioden frem til afslutningen af næste ordinære generalforsamling nyvalgtes revisionsselskabet KPMG AB med autoriseret revisor Helene Willberg som ledende revisor. PostNord udsteder obligationer for SEK 400 mio. Den 5. juni 2013 gennemførte PostNord AB en emission af obligationer på i alt SEK 400 mio. Obligationslånet er 6-årigt og forfalder den 12. juni Lånet har en variabel rente på 3 måneders STIBOR rentepunkter. Lancering af nyt logistikvaremærke Den 2. september 2013 lancerede PostNord et nyt varemærke, hvorefter koncernens nordiske logistiksortiment samles i PostNord Logistics. Etableringen af varemærket sker etapevist i Brevportoen forhøjes i Danmark Den 30. september 2013 meddelte Post Danmark, at priserne for at sende breve er blevet ændret med virkning fra den 1. januar Prisen for at sende A-breve med en vægt på op til 50 g er hævet med DKK 1,00 til DKK 9,00, mens prisen for B-breve er steget med DKK 0,50 til DKK 6,50. Tvist om Postens koncessionsvilkår Den 27. september 2013 afsagde Förvaltningsrätten i Stockholm dom i sagen om koncessionsvilkårene fra Hermed godkendtes bestemmelserne fra den svenske Post- och telestyrelsen (PTS), som indeholder meget vidtgående krav om transparens i prissætningen, og som kunne skade Postens konkurrenceevne. Posten har anket dommen til Kammarrätten i Sverige. Den 11. september offentliggjorde PTS nye koncessionsvilkår, som har virkning fra den 1. oktober 2013 og frem til den 30. september De nye vilkår indeholder samme transparenskrav som vilkårene fra 2011, men PTS forbeholder sig retten til at ændre dem, når vilkårene fra 2012 er færdigbehandlet ved domstolene. Udvidet samarbejde mellem Ellos Group og PostNord Den 19. november 2013 meddelte PostNord, at der er indgået en 3-årig aftale med Ellos Group, som er en af koncernens største kunder. PostNord har som nordisk logistikpartner til opgave at sikre de mest effektive logistikløsninger for Ellos Group. 4 PostNord (publ), Regnskabsmeddelelse 2013

6 Sverige stævnes for moms på posttjenester Den 20. november 2013 besluttede Europa-Kommissionen at anlægge sag ved EF-domstolen mod svensk moms på visse posttjenester. Det er Europa-Kommissionens vurdering, at Sverige som land - i henhold til EU s regler - ikke har ret til at opkræve moms på denne form for tjenesteydelser. PostNord har lagt moms på de pågældende tjenester i Sverige i henhold til svensk lovgivning. Ændringer i koncernledelsen Den 23. juli 2013 blev det meddelt, at Håkan Ericsson bliver ny administrerende direktør og koncernchef for PostNord. Håkan Ericsson tiltrådte hvervet den 1. oktober. Den 21. januar 2013 tiltrådte Finn Hansen som ny HR-direktør. Den 7. oktober 2013 blev det meddelt, at Henrik Höjsgaard forlader sit hverv som chef for forretningsområdet Logistik. Mats Johansson er samtidig udpeget som konstitueret forretningsområdechef. Rekruttering af en efterfølger er iværksat. Gennemførte erhvervelser PostNord har i 2013 gennemført følgende væsentlige erhvervelser: Den 2. januar 2013 blev erhvervelsen af Distribution Services A/S endelig gennemført, idet selskabet overgik til at være et 100% ejet selskab inden for forretningsområdet Breve Danmark. Distribution Services A/S er specialiseret i pakning og håndtering af adresseløse forsendelser. Erhvervelse af aktiviteterne i norske Byrknes Auto AS. Med erhvervelsen styrker PostNord sin position på det norske logistikmarked, primært inden for termotransporter. Erhvervelse af alle aktiviteter i ISS Document A/S og alle Aditro Financial Process AB's aktiver inden for digitaliseringsydelser og dokumenthåndtering. De to erhvervelser styrker koncernens samlede tilbud og position på det voksende marked for scanningsydelser i Norden og skaber synergimuligheder med eksisterende kommunikationsforretninger. Erhvervelse af Itellas print- og kuverteringsaktiviteter i Polen. Denne erhvervelse styrker Strålfors' position på det polske marked. Den 12. juni 2013 skete den endelige erhvervelse af Bilfrakt Bothnia AB's datterselskaber Nordisk Kyl Logistik AB og Transbothnia AB, med aktiviteter i Norrland i Sverige, og hermed udvides logistikvirksomheden i Sverige inden for stykgods, partigods og termotransporter. EFTERFØLGENDE BEGIVENHEDER Strategiudvikling PostNords strategi er baseret på den strategiske beslutning, som blev vedtaget i Omkring årsskiftet 2013/2014 er strategien for koncernens prioriteringer blevet videreudviklet og indeholder nu seks dele: 1. Sikring af lønsomheden i Mail. 2. Overtagelse af positionen som den førende logistikaktør i Norden. 3. Sikring af positionen som den førende partner inden for e-handel i Norden. 4. Udvikling af attraktive og lønsomme løsninger inden for servicelogistik. 5. Øget konkurrenceevne - faldende omkostninger, stabil IT-drift og integreret produktionsmodel. 6. Vinderkultur konsolideret leverancekultur og mere markant profilering inden for bæredygtighed. Organisationsændringer Den 3. februar 2014 blev det offentliggjort, at PostNord i løbet af 2014 vil implementere en ny organisation. Dette nye tiltag har bl.a. til formål at skabe øget synlighed i forhold til kunderne, opnå øget fokus på e-handel og skabe større potentiale for koordineringsgevinster i virksomheden. Implementeringen betyder bl.a., at der indføres en ny matrixorganisation. Der etableres nationale enheder (i Sverige, Danmark og Norge/Finland) for at skabe en mere ensartet profil i forhold til kunderne og for at skabe mulighed for at etablere integrerede produktionsmodeller. Samtidig 5 PostNord (publ), Regnskabsmeddelelse 2013

7 etableres et nordisk forretningsområde for Mail & Communication og en koncernstrategisk enhed for e-handel, som får ansvar for markedsudviklingen og udviklingen af tjenesteydelser i de enkelte områder i Norden. Strålfors skal fortsat drives som datterselskab i stærk koordination med forretningsområdet Mail & Communication. Den nye organisation indføres med virkning fra 31. marts Finansiel rapportering vil primært ske på basis af forretningsområderne og Strålfors. Den organisatoriske ændring medfører desuden en ændret sammensætning af koncernens ledelse. Pr. 1. februar 2014 nedsattes et Group Executive Team med følgende sammensætning: Håkan Ericsson, administrerende direktør og koncernchef K.B. Pedersen, viceadministrerende direktør Andreas Falkenmark, chef for forretningsområdet PostNord Mail & Communication Mats Johansson, konstitueret chef for forretningsområdet PostNord Logistics Per Samuelson, chef for Strålfors Annemarie Gardshol, chef for E-commerce & Corporate Clients samt koncernfunktion Strategi Anders Holm, chef for PostNord Sverige Henning Christensen, chef for PostNord Danmark Robin Olsen, chef for PostNord Norge og PostNord Finland Henrik Rättzén, Chief Financial Officer Per Mossberg, kommunikationsdirektør Joss Delissen, Chief Information Officer Finn Hansen, HR-direktør Johanna Allert, chef for Teknik og Infrastruktur Ændringer i koncernens varemærkestruktur Den 3. februar 2014 blev det meddelt, at PostNord med virkning fra 2014 integrerer koncernens kommercielle varemærkesymboler med PostNords logo for hermed at udnytte styrken af de eksisterende kommercielle varemærker og samtidig øge synligheden og skabe en mere ensartet profil ved at give varemærket mere plads i koncernens markedskommunikation. Implementeringen af de nye kommercielle varemærker vil foregå løbende over en periode på 3 år. Ændringer i bestyrelsen Den 14. februar 2014 fratrådte Jonas Iversen som bestyrelsesmedlem. For perioden frem til PostNords ordinære generalforsamling den 23. april er Patrik Jönsson, som er kansliråd i det svenske Finansdepartementet, tilknyttet bestyrelsen. Beslutning om ny dansk postlov Transportministeriet offentliggjorde den 26. juni 2013, at et bredt parlamentarisk flertal støtter gennemførelsen af en ændret postlov i Danmark, som har til formål at opretholde en god postservice på baggrund af de kraftige fald i brevmængderne. Lovforslaget blev vedtaget af Folketinget den 18. februar Med den nye danske postlov træder nye koncessionsvilkår for Post Danmark A/S i kraft den 1. marts Det betyder, at vilkårene for befordringspligten ændres, og der sker en markedsmæssig tilpasning for Post Danmark A/S i selskabets egenskab af national postoperatør. 6 PostNord (publ), Regnskabsmeddelelse 2013

8 03 Koncernen KONCERNENS RESULTAT SEK mio Okt-dec Erhvervelser/ afhændelser Valuta Ekskl. erhvervelser/ afhændelser o g valuta Nettoomsætning % 3% -1% -1% Driftsomkostninger % -4% 1% 1% Driftsresultat, EBIT % -1% -14% 28% Jan-dec Ændring Nettoomsætning % 4% -1% -2% Driftsomkostninger % -4% 1% 2% Driftsresultat, EBIT % 4% -5% 34% Er korrigeret på baggrund af ændring i IAS 19 Personaleydelser. H eraf Oktober-december PostNords nettoomsætning steg med 1% i 4. kvartal Væksten skete på forretningsområdet Logistik, hvor nettoomsætningen steg med 9% som følge af både erhvervelser og organisk vækst. Markedsvæksten inden for e-handel genererer fortsat øget efterspørgsel efter varedistribution i form af både breve og pakker. Koncernens pakkemængder steg samlet med 8% og B2Cpakkemængderne med 14%. Brevmængderne faldt med 4%. Driftsomkostningerne steg med 1% i kvartalet. Ekskl. erhvervelser og valutakurseffekter faldt omkostningerne med 1% som følge af personaleeffektiviseringer og lavere omstruktureringsomkostninger. Omstruktureringsomkostningerne udgjorde SEK 294 mio. (407 mio.). Af- og nedskrivninger faldt pga. nedskrivninger med SEK 207 mio. i sammenligningsperioden. Transportomkostningerne steg, primært som følge af erhvervelser. Koncernens driftsresultat steg til SEK 180 mio. (158 mio.) og overskudsgraden til 1,7 (1,5)%. Finansielle poster, netto, udgjorde SEK -59 mio. (-36 mio.). Ændringen skal primært ses i sammenhæng med renteindtægter af engangskarakter foregående år og et faldende gennemsnitsniveau for likvide midler i årets løb. Af kvartalets skatteomkostning på SEK 88 mio. (53 mio.) udgør aktuel skat SEK 20 mio. (47 mio.) og udskudt skat SEK 68 mio. (6 mio.). Udskudt skatteomkostning blev primært påvirket af, at underskud ikke længere kan udnyttes som resultat af fusion af koncernvirksomheder. Periodens resultat udgjorde SEK 33 mio. (69 mio.). Egenkapitalforrentningen, rullende over 12 måneder, udgjorde 3,9%. Januar-december PostNords nettoomsætning steg med 2% i Væksten skete på forretningsområdet Logistik, hvor nettoomsætningen steg med 14% som følge af både erhvervelser og organisk vækst. Markedsvæksten inden for e-handel genererer fortsat øget efterspørgsel efter varedistribution i form af både breve og pakker. Koncernens pakkemængder steg samlet med 6% og B2Cpakkemængderne med 12%. Brevmængderne faldt med 5%. Driftsomkostningerne steg med 1%. Ekskl. erhvervelser og valutakurseffekter faldt omkostningerne med 2% som følge af personaleeffektiviseringer og lavere omstruktureringsomkostninger. Det 7 PostNord (publ), Regnskabsmeddelelse 2013

9 gennemsnitligt antal ansatte udgjorde (39.713). Ekskl. erhvervelser faldt det gennemsnitligt antal ansatte med ca i året. Omstruktureringsomkostningerne udgjorde SEK 717 mio. (1.171 mio.). Af- og nedskrivninger faldt pga. nedskrivninger med SEK 207 mio. i sammenligningsperioden. Transportomkostningerne steg, primært som følge af erhvervelser, men desuden på baggrund af stigende mængder på forretningsområdet Logistik. Koncernens driftsresultat steg til SEK 676 mio. (511 mio.) og overskudsgraden til 1,7 (1,3)%. Finansielle poster, netto, udgjorde SEK -208 mio. (-144 mio.). Denne ændring skal primært ses i sammenhæng med et faldende gennemsnitsniveau for likvide midler i årets løb. Af årets skatteomkostning på SEK 146 mio. (120 mio.) udgør aktuel skat SEK 18 mio. (119 mio.) og udskudt skat SEK 128 mio. (1 mio.). Udskudt skatteomkostning blev primært påvirket af, at underskud ikke længere kan udnyttes som resultat af fusion af koncernvirksomheder. Periodens resultat udgjorde SEK 322 mio. (247 mio.). Egenkapitalforrentningen, rullende over 12 måneder, udgjorde 3,9%. FINANSIEL STILLING PostNord rapporterede en forbedret finansiel stilling med faldende nettogældsætning pr. 31. december En af koncernens prioriteringer er at opretholde en god og stabil finansiel stilling. Det fremgår desuden af PostNords finanspolitik, at koncernen skal opretholde et godt betalingsberedskab. Formålet hermed er at kunne tilvejebringe en stabil finansiering af koncernens strategi og skabe et finansielt manøvrerum, som giver plads til at udnytte forretningsmuligheder og håndtere refinansiering af forpligtelser, som forfalder til betaling. 31 dec 31 dec SEK mio Likvide midler Rentebærende gæld Hensættelser till pensioner N etto gæld Inkl. aktiver tillknyttet pensionsordninger. Er korrigeret på baggrund af ændring i IAS 19 Personaleydelser. Nettogælden faldt med SEK mio. sammenlignet med Nettogælden blev påvirket af stigende renter på realkreditobligationer, som udgør referencerenten ved beregning af nutidsværdien af pensionsforpligtelserne. Der er sket en rentemæssig ændring på 0,5 procentpoint, hvilket har betydet, at pensionsforpligtelserne er faldet med SEK mio. Det overskydende afkast på pensionsaktiver har yderligere bidraget med SEK 597 mio. til faldet i nettogælden. Nettogæld/EBITDA-forholdet, rullende over 12 måneder, lå på 1,3. Den faldende nettogæld og en styrkelse af egenkapitalen skabte en forbedring af nettogældsætningsgraden, som steg til 33%. Soliditetsgraden steg til 35% i året. Det finansielle beredskab udgjorde SEK mio. (5.046 mio.) og bestod af likvide midler på SEK mio. (3.046 mio.) og en uudnyttet bekræftet kredit på SEK mio. Der blev i 2012 opbygget en likviditetsposition i form af udstedelse af rentebærende papirer. Likvide midler er i 2013 faldet som følge af en fortsat høj investeringsaktivitet. Pr. 31. december 2013 havde PostNord udestående virksomhedscertifikater for SEK 200 mio. med forfald inden for 12 måneder. Egenkapitalen steg med SEK mio. og udgjorde SEK mio. (7.533 mio.) pr. 31. december Denne ændring skyldes især den ovenfor nævnte omvurdering af 8 PostNord (publ), Regnskabsmeddelelse 2013

10 pensionsforpligtelserne. Egenkapitalen blev påvirket negativt af omregningseffekter på SEK 107 mio. som følge af valutakursudsving. PostNord har i 2013 identificeret yderligere muligheder for kapitaleffektivisering. Programmet for kapitaleffektivisering omfatter både driftskapital og anlægskapital og har til formål yderligere at styrke finansieringen af koncernens strategi. PENGESTRØMME Oktober-december Pengestrømmen fra driftsaktiviteter udgjorde SEK mio. (1.386 mio.). Udbetalte pensioner udgjorde SEK 265 mio. (270 mio.). PostNord har fået en præmierabat fra Postens Försäkringsförening på SEK 111 mio. (122 mio.). Likviditetspåvirkning i forbindelse med omkostningsførte hensættelser udgjorde SEK 110 mio. (91 mio.). Andre ændringer i hensættelser for perioden vedrører primært tilpasninger af produktionen. Se desuden note 5: Øvrige omkostninger. Ændringer i driftskapitalen udgjorde SEK 592 mio. (490 mio.). Pengestrømmen fra investeringsaktiviteter udgjorde SEK 883 mio. (1.085 mio.). Erhvervelse af materielle aktiver udgjorde SEK 647 mio. (871 mio.). Investeringerne omfattede primært køretøjer i produktionen, transport- og sorteringsudstyr samt anlæg i forbindelse med etableringen af de nye brevterminaler i Sverige. Erhvervelse af immaterielle aktiver udgjorde SEK 90 mio. (106 mio.). De immaterielle investeringer vedrørte primært udviklingen af fælles IT-løsninger. Pengestrømmen fra finansieringsaktiviteter udgjorde SEK -82 mio. (-878 mio.). Koncernen har i perioden ikke optaget nye lån. I samme periode sidste år blev der optaget nye lån for SEK mio. Der er ikke nedbragt lån i perioden. I samme periode sidste år blev der nedbragt lån for SEK 930 mio. Værdiudsving i pensionsydelser udgjorde SEK -132 mio. (-130 mio.). Kapitalisering til Postens pensionsstiftelse udgjorde SEK 111 mio. (199 mio.), og der er modtaget godtgørelse fra Stiftelsen på SEK 0 (79 mio.). Januar-december Pengestrømmen fra driftsaktiviteter udgjorde SEK mio. (1.825 mio.). Ændringer i driftskapitalen udgjorde SEK 112 mio. (49 mio.). Driftskapitalen blev påvirket af stigende leverandørgæld, afregninger med udenlandske postvirksomheder og faldende tilgodehavende på grund af kalendereffekt. Udbetalte pensioner udgjorde SEK mio. (1.081 mio.). Pensionsforpligtelserne blev primært påvirket af lavere hensættelser til aftalepensioner. Likviditetspåvirkning i forbindelse med omkostningsførte hensættelser udgjorde SEK 428 mio. (405 mio.). Andre ændringer i hensættelser for perioden vedrører primært tilpasninger af produktionen. Se desuden note 5: Øvrige omkostninger. Pengestrømmen fra investeringsaktiviteter udgjorde SEK mio. (3.533 mio.). Erhvervelse af materielle aktiver udgjorde SEK mio. (1.994 mio.). Erhvervelse af immaterielle aktiver udgjorde SEK 345 mio. (337 mio.). De immaterielle investeringer vedrørte primært udviklingen af fælles IT-løsninger. Erhvervelse af datterselskaber - likviditetspåvirkning, netto - udgjorde SEK 336 mio. (1.420 mio.). Green Cargo Logistics blev erhvervet i sammenligningsperioden. Se desuden note 12: Erhvervelser og afhændelser. Pengestrømmen fra finansieringsaktiviteter udgjorde SEK -82 mio. (2.654 mio.). Koncernen har i perioden optaget lån for SEK 400 mio. (5.419 mio.) gennem koncernens MTN-program. Nedbringelse af lån udgjorde i perioden SEK 219 mio. (2.137 mio.). Kapitalisering til Postens Pensionsstiftelse har i perioden udgjort SEK 111 (482 mio.), og der er modtaget godtgørelse fra stiftelsen på SEK 0 (360 mio.). 9 PostNord (publ), Regnskabsmeddelelse 2013

11 RISICI OG USIKKERHEDSFAKTORER Risikostyringen er i PostNord integreret i strategiarbejdet, i virksomhedsstyringen og i den operative virksomhed. Det overordnede formål er at sikre, at de risici, som indvirker på koncernens strategi og mål, bliver identificeret og håndteret på en effektiv, systematisk og værdiskabende måde. Risikostyringsprocessen skaber ensartethed og giver adgang til sammenlignelighed mellem risici. Dette giver igen mulighed for at prioritere risici, tiltag og styring. PostNord bestræber sig på at optimere forholdet mellem forebyggende og risikobegrænsende tiltag samt transferere risici gennem forsikring og indgåelse af aftaler. PostNord har i 2013 arbejdet med at konkretisere ambitionsniveauet og holde fokus på det overordnede koncernarbejde med risikostyring. Der indføres i 2014 en politik for Enterprise Risk Management (ERM), og der vil i virksomheden blive vedtaget og implementeret en ERM-instruks. Nedenstående risikoområder vurderes at indvirke mest på koncernens virksomhed, resultat og finansielle stilling. Risici baserede på ændrede markedsforudsætninger PostNord agerer på markeder karakteriseret af kraftig konkurrence, hvilket betyder, at ændrede forudsætninger og ompositioneringer kan udfordre PostNords konkurrencemæssige fordele og lønsomhed var kendetegnet af øget konkurrence og pres på priserne på flere forretningsområder og markeder, eksempelvis inden for logistikydelser og visse brevydelser. PostNord skal forholde sig hertil og tilpasse virksomheden på basis af ændret kundeadfærd, ændret markedsefterspørgsel, teknologisk udvikling og øget digitalisering. Koordinerede samfundsinitiativer og erhvervsinitiativer med det formål at øge digitaliseringen indebærer en risiko for øget anvendelse af digitale kanaler til erstatning for fysiske brevforsendelser. Koncernens strategi har til formål at styre disse risikoområder, bl.a. ved investeringer i omstilling af brevvirksomheden, ekspansion inden for logistik, satsninger på e-handel samt indsatser for at nedsætte omkostningerne og realisere synergieffekter for koncernen inden for forretningsvirksomhed og administration. PostNord har i 2013 iværksat og afsluttet en række erhvervelser af virksomheder, som skaber risici i forbindelse med integration og koordination. Koncernen arbejder med at realisere synergieffekter og sikre en god og planmæssig resultatudvikling i overensstemmelse med de gennemførte erhvervelser. Regulatoriske risici Uforudsete ændringer af lovgivning og regulatoriske krav påvirker PostNords forudsætninger og risikoeksponering og dermed koncernens strategiske holdning til forretningsmodeller, konkurrence, serviceudbud, prissætning, bæredygtighedsrelaterede anliggender som miljøstrategi samt medarbejderspørgsmål. Det er PostNords opgave at tilbyde de posttjenester, der er omfattet af befordringspligten i Sverige og Danmark, og de ændringer, der sker på europæisk og nationalt plan af vilkår og tilladelser, kan have betydelige konsekvenser for koncernen. PostNord styrer disse risici ved hjælp af omverdens- og scenarieanalyser, gennem dialog med samfund, ejere og tilsynsmyndigheder i de enkelte lande og ved tilpasning af virksomheden. Europa-Kommissionen besluttede i 2013 at anlægge sag mod Sverige ved EF-domstolen for at opkræve svensk moms på visse posttjenester. PostNord har lagt moms på disse tjenester i Sverige i overensstemmelse med svensk lovgivning, og det kan ikke udelukkes, at der vil blive rejst krav mod PostNord. Operationelle risici PostNord er eksponeret mod flere operationelle risici. De mest kritiske risici har sammenhæng med opfyldelsen af mål i omstillingsprogrammer, omkostningsbesparelser, leveringskvalitet og kontinuerlig drift af IT, omstilling og tilpasning af personale og organisation samt bæredygtighed og 10 PostNord (publ), Regnskabsmeddelelse 2013

Regnskabsmeddelelse 2009

Regnskabsmeddelelse 2009 Posten Norden Regnskabsmeddelelse 2009 n Nettoomsætningen for året 2009 som helhed udgjorde SEK 44.633 mio. (45.810 mio.). n Driftsresultatet for året 2009 som helhed udgjorde SEK 284 mio. (2.946 mio.).

Læs mere

5,9 milliarder. 110 millioner. 2,5 milliarder. Præsentation af PostNord. I 2013 leverede PostNord

5,9 milliarder. 110 millioner. 2,5 milliarder. Præsentation af PostNord. I 2013 leverede PostNord Årsrapport 2013 Indhold 1 Sådan møder vi vores kunder 2 Tilbud 4 Den administrerende direktør og koncernchef har ordet 10 Sådan skaber vi værdi for vores kunder 12 Marked og drivkræfter 15 Strategi og

Læs mere

s11 s14 s21 s26 s35 Indhold Den administrerende direktør og koncernchef om 2012 Nye markedsforudsætninger PostNords strategi og mål

s11 s14 s21 s26 s35 Indhold Den administrerende direktør og koncernchef om 2012 Nye markedsforudsætninger PostNords strategi og mål Årsrapport 2012 Indhold Præsentation af PostNord 4 Den administrerende direktør og koncernchef har ordet 8 PostNords forretning 11 Marked 14 Strategi og mål 20 Vores forretningsvirksomheder 21 Mail 26

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 - EN DEL AF POSTNORD. Den 21. februar 2014

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 - EN DEL AF POSTNORD. Den 21. februar 2014 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 FOR POST DANMARK (IKKE REVIDERET) - EN DEL AF POSTNORD Den 21. februar 2014 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 Post Danmarks samlede indtægter er faldet fra 8.858 mio. kr. i 2012 til

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 POST DANMARK EN DEL AF POSTNORD

ÅRSRAPPORT 2013 POST DANMARK EN DEL AF POSTNORD ÅRSRAPPORT 23 POST DANMARK EN DEL AF POSTNORD DESIGN: HEDDABANK.DK FORSIDEFOTO: MORTEN BENGTSSON FEBRUAR 24, 4.5 ISSN 97393 INDHOLD 4 6 8 3 4 5 6 HOVEDTAL OG NØGLETAL ÅRET 23 POST DANMARKS AKTIVITETER

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2013

IFRS Eksempelregnskab 2013 IFRS Eksempelregnskab 2013 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2013 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

Euroinvestor.com A/S. 1. januar 31. december 2012. CVR-nr 25 07 87 80

Euroinvestor.com A/S. 1. januar 31. december 2012. CVR-nr 25 07 87 80 1. januar 31. december 2012 CVR-nr 25 07 87 80 1 Indhold Påtegninger 3 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning 6 Selskabsoplysninger 6 Idégrundlag 7 Vision og mission

Læs mere

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200 Årsrapport 2005-2006 3 Koncernens økonomiske udvikling Bernd Griese, Adm. direktør År 2005/06 har været et intensivt og spændende år, som blev præget af nye udfordringer og forandringer. I forlængelse

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2005 (6. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 LEDELSESBERETNING... 4 OVERGANG

Læs mere

Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER

Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER HOVED- OG NØGLETAL Koncernen Q1 Året 2009 2008 2008 Hovedtal for resultat ( mio.) Omsætning 373,2 360,8 1.500,3 Primært resultat før amortisering (EBITA) 7,6 15,3 65,0 Primært

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Bæredygtighedsrapport 2010

Bæredygtighedsrapport 2010 Bæredygtighedsrapport 2010 Posten Norden VIGTIGE BEGIVENHEDER INDEN FOR BÆREDYGTIGHED 2010 Om Posten Nordens bæredygtighedsrapport Posten Nordens aktiviteter skal udøves ansvarsfuldt i forhold til virksomhedens

Læs mere

TDC bekræfter forventningerne til 2013 og udlodder interim udbytte

TDC bekræfter forventningerne til 2013 og udlodder interim udbytte TDC bekræfter forventningerne til 2013 og udlodder interim udbytte Resultaterne for 2. kvartal er i overensstemmelse med vores forventninger med et fald i EBITDA på 1,4%. Vi opnåede positiv organisk vækst

Læs mere

Besluttet af Posten Nordens bestyrelse den 11. november 2009

Besluttet af Posten Nordens bestyrelse den 11. november 2009 Besluttet af Posten Nordens bestyrelse den 11. november 2009 Note 1 Anvendt regnskabspraksis Overensstemmelse med gældende lov og regler Koncernregnskabet er aflagt i overensstemmelse med de internationale

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2014

IFRS Eksempelregnskab 2014 IFRS Eksempelregnskab 2014 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2014 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

Mission, mål og strategi. Indhold

Mission, mål og strategi. Indhold Det er således vores mål, at være en solid og innovativ samarbejdspartner for de mange virksomheder, der nu og i fremtiden ønsker at effektivisere og målrette deres markedsføringsindsats... Indhold Mission,

Læs mere

Årsrapport 2006. Indhold. Kort om Grontmij Carl Bro A/S

Årsrapport 2006. Indhold. Kort om Grontmij Carl Bro A/S Indhold Kort om Grontmij Carl Bro A/S Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Hoved og nøgletal Ledelsesberetning Regnskabsberetning Resultatopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse

Læs mere

GRIFFIN IV BERLIN A/S

GRIFFIN IV BERLIN A/S GRIFFIN IV BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin IV Berlin A/S 1 GRIFFIN IV BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5 Hoved-

Læs mere

Årsrapport 2012 H+H International A/S

Årsrapport 2012 H+H International A/S Årsrapport 2012 H+H International A/S build with ease CVR-nr. 49 61 98 12 Indhold LEDELSESBERETNING 3 Femårsoversigt 5 Resumé 6 Tilbageblik 8 Hovedtal 11 Forventninger til 2013 12 Regnskabsberetning 16

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR Nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2011 (12. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Carlsberg Breweries-gruppens regnskab... 16 Resultatopgørelse... 17 Totalindkomstopgørelse...

Læs mere

1. januar - 30. juni 2013 (Selskabsmeddelelse nr. 20-2013)

1. januar - 30. juni 2013 (Selskabsmeddelelse nr. 20-2013) 1. januar - 30. juni (Selskabsmeddelelse nr. 20-) Delårsrapport Side 1 af 36 Hovedkonklusioner 2. kvartal Hovedkonklusioner 2. kvartal Investeringsklimaet i mineindustrien blev yderligere svækket i andet

Læs mere

Om DSV global transport og logistik

Om DSV global transport og logistik Årsrapport 2007 indledning om DSV GLOBAL TRANSPORT OG LOGISTIK Om DSV global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikydelser. Koncernen er på verdensplan etableret med egne

Læs mere

Selskab Sanistål A/S Håndværkervej 14 9000 Aalborg Danmark

Selskab Sanistål A/S Håndværkervej 14 9000 Aalborg Danmark 11 Årsrapport Selskabsoplysninger Selskab Sanistål A/S Håndværkervej 14 9000 Aalborg Danmark Telefon / 96 30 60 00 Telefax / 98 13 28 43 Hjemmeside / www.sanistaal.dk E-mail / sanistaal@sanistaal.dk CVR-nr.

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE. DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. juli 2014. Harboes Bryggeri A/S Delårsrapport 01.05. - 31.07.

SELSKABSMEDDELELSE. DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. juli 2014. Harboes Bryggeri A/S Delårsrapport 01.05. - 31.07. SELSKABSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S CVR-nr.: 43 91 05 15 telefon 58 16 88 88 Kontaktpersoner: Bernhard Griese, adm. direktør Ruth Schade, koncerndirektør DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For

Læs mere

3 DSB Årsrapport 2012

3 DSB Årsrapport 2012 2 3 DSB Årsrapport 2012 4 5 Indhold Forord 6 Den store sammenhæng 8 Produktivitet 9 Rettidighed 10 Kunder 10 Omdømme 12 Trafikkontrakter 12 Materielsituation 12 Udland 13 Ny DSB-lov 14 Beretning og Årsregnskab

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2006 POST DANMARK KONCERNEN

ÅRSRAPPORT 2006 POST DANMARK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2006 POST DANMARK KONCERNEN LEDELSESBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE 5 6 9 10 11 12 14 16 22 26 28 31 36 42 44 46 51 61 85 98 99 100 103 104 Forord Virksomhedspræsentation Hovedtal og nøgletal

Læs mere

GENNEM SKÆRPET FOKUS INDADTIL SKABER VI ØGET LØNSOMHED I EN TID MED

GENNEM SKÆRPET FOKUS INDADTIL SKABER VI ØGET LØNSOMHED I EN TID MED Årsrapport 2012 ÅRSrapport 2012 GENNEM SKÆRPET FOKUS INDADTIL SKABER VI ØGET LØNSOMHED I EN TID MED MODVIND Årsrapport 2012 2 hoved- og nøgletal Koncernen ( mio.) 2012 2011 2010 2009 2008 Omsætning 1.700,9

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 SKAKO A/S CVR. 36 44 04 14

ÅRSRAPPORT 2013 SKAKO A/S CVR. 36 44 04 14 ÅRSRAPPORT 2013 SKAKO A/S CVR. 36 44 04 14 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Brev fra ledelsen... 2 Hoved- og nøgletal for koncernen... 3 Hovedpunkter i 2013 og 2014... 4 Strategi, forretningsområder

Læs mere

EG A/S. Årsrapport 2014. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11

EG A/S. Årsrapport 2014. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 EG A/S Årsrapport 2014 EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 EG-koncernens hovedtal 5 Året, der gik 6 Årets resultat 8 Om EG Forretningsområder 13 EG Business Ready Solutions

Læs mere

GRIFFIN III BERLIN A/S

GRIFFIN III BERLIN A/S GRIFFIN III BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin III Berlin A/S 1 GRIFFIN III BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5

Læs mere