OKTOBER-DECEMBER 2013 JANUAR-DECEMBER 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OKTOBER-DECEMBER 2013 JANUAR-DECEMBER 2013"

Transkript

1 OKTOBER-DECEMBER 2013 JANUAR-DECEMBER 2013 Nettoomsætningen udgjorde SEK mio. ( mio.). Driftsresultatet udgjorde SEK 180 mio. (158 mio.). Periodens resultat udgjorde SEK 33 mio. (69 mio.). Pengestrømmen fra driftsaktiviteter udgjorde SEK mio. (1.386 mio.). Nettoomsætningen udgjorde SEK mio. ( mio.). Driftsresultatet udgjorde SEK 676 mio. (511 mio.). Periodens resultat udgjorde SEK 322 mio. (247 mio.). Pengestrømmen fra driftsaktiviteter udgjorde SEK mio. (1.825 mio.). Bestyrelsen indstiller, at der udloddes et udbytte på SEK 128,8 mio. (103 mio.).

2 Indholdsfortegnelse 01 Kommentar fra den administrerende direktør S 2 02 Væsentlige begivenheder S 4 03 Koncernen S 7 04 Forretningsvirksomhederne S Koncernens finansielle rapporter S Moderselskabet S Kvartalsdata S Kalender/kontakt S 36 PostNord tilbyder kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden. Vi er førende på vores område i Norden og møder vores kunder under varemærkerne Posten, Post Danmark, PostNord Logistics og Strålfors. PostNord blev etableret efter sammenlægningen af Post Danmark A/S og Posten AB i Moderselskabet PostNord AB er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hjemsted i Solna. PostNord ejes 40% af den danske stat og 60% af den svenske stat. Der er en ligelig stemmefordeling mellem de to ejere. Den operative virksomhed er inddelt i tre områder: Mail (forretningsområderne Breve Danmark og Meddelande Sverige), Logistik og Strålfors. PostNord havde i 2013 en nettoomsætning på ca. SEK 40 mia., og der var medarbejdere.

3 01 Kommentar fra den administrerende direktør TEMPOET I EFFEKTIVISERINGER OG UDVIKLING AF TJENESTEYDELSER MÅ FORBEDRES PostNord opnåede et forbedret resultat i Nettoomsætningen steg med 3%, ekskl. valutaeffekter. Driftsresultatet blev styrket. Vi befinder os i en fase karakteriseret af væsentlige forandringer. De store omstillinger, vi gennemfører, har til formål at sikre lønsomheden i Mail, udvikle vores logistikvirksomhed og benytte mulighederne på markeder i kraftig forandring. Den indregnede nettoomsætning i koncernen steg med 1% i 4. kvartal og med 2% for året 2013 som helhed, sammenlignet med samme perioder året før. Stigningen hænger primært sammen med de gennemførte erhvervelser og organisk vækst i logistikvirksomheden, hvilket skyldes en fortsat stærk udvikling inden for e-handel. Fortsat faldende brevmængder dæmpede omsætningsstigningen. Vi fortsætter med at vokse inden for logistik. Vi har i 2013 erhvervet yderligere virksomheder, som styrker vores position i Norden, bl.a. inden for termotransporter. Den organiske vækst er især drevet af udviklingen på e-handelsområdet, hvor der er sket en kraftig vækst i mængderne af B2Cpakker. Også en øget efterspørgsel efter outsourcingydelser påvirker væksten. Vi vil møde et øget pres på priserne og faldende marginaler, med fortsatte og øgede effektiviseringer med det formål at styrke forretningsområdets lønsomhed. Digitalisering og substitution mod andre kommunikationsmidler presser fortsat resultatet på de enkelte forretningsområder i Mail. Vi har gennemført gennemgribende effektiviseringstiltag med det formål at møde udviklingen. I 4. kvartal udviste forretningsområdet Breve Danmark ganske vist nogen grad af lønsomhed, men virksomheden står fortsat over for udfordringerne med den omfattende digitalisering af markedet. Vi byder den nye postlov, som blev vedtaget af Folketinget den 18. februar 2014, velkommen. Loven skaber mulighed for yderligere markedstilpasning af virksomheden. Forretningsområdet Meddelande Sverige indregner stigende e-handelsrelaterede mængder og udviser et stabilt, underliggende driftsresultat for begge perioder, selv om brevmængderne samlet set er faldet. Strålfors opnåede et forbedret driftsresultat for både kvartalet og året som helhed. Som forventet rapporterede PostNord samlet set et forbedret driftsresultat for året som helhed. Overskudsgraden steg til 1,7% for begge perioder, hvilket skyldtes øget nettoomsætning, fortsatte effektiviseringer i virksomheden og faldende omstruktureringsomkostninger. Alligevel er der tale om et utilfredsstillende resultatniveau. Lønsomheden er for svag på samtlige forretningsområder, og koncernens indtjening er utilfredsstillende. Det tempo, som effektiviseringerne og udviklingen af tjenesteydelser foregår i, må forbedres i koncernen som helhed. Der gennemføres nu yderligere strukturelle indsatser, så PostNord kan håndtere en udfordrende markedsudvikling og skabe øget finansiel værdi. Vi har i slutningen af 2013 og begyndelsen af igangværende år videreudviklet koncernens fremadrettede strategi og fokus. Vi fortsætter indsatsen for at gennemføre det vigtige omstillingsarbejde med produktionsudvikling og effektiviseringer i Mail, så vi på trods af faldende brevmængder kan sikre lønsomheden på dette område. Logistikvirksomheden skal fortsætte 2 PostNord (publ), Regnskabsmeddelelse 2013

4 væksten, og lønsomheden skal forbedres. Væksten skal i første omgang ske organisk og med den målsætning, at vi skal være den førende logistikpartner i Norden. Lønsomheden skal forbedres i Strålfors. Vi indtager allerede i dag en stærk position som den førende e-handelspartner i Norden, og vi vil fremover fokusere endnu mere på at udvikle vores sortiment af tjenesteydelser på området. Vi kan kapitalisere yderligere på vores enestående struktur og rækkevidde i regionen. Denne struktur giver os også mulighed for at videreudvikle attraktive tilbud inden for forskellige former for leverancer til døren og andre former for servicelogistik. Vi fortsætter arbejdet med at styrke vores konkurrenceevne ved at reducere omkostningerne og øge andelen af variable omkostninger. Desuden gennemfører vi ændringer i vores organisation med det formål at skabe øget klarhed i forhold til kunderne, opnå øget fokus på e-handel og skabe større potentiale for koordineringsgevinster i virksomheden. Vi gennemfører desuden en ændring af varemærkestrukturen, hvilket vil give varemærket PostNord en mere markant position og skabe en mere ensartet profil i mødet med vores kunder. Håkan Ericsson Administrerende direktør og koncernchef FINANSIEL OVERSIGT OG NØGLETAL Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec SEK mio., hvis ikke andet er anfø rt r r R ESULT A T OP GØR ELSE Nettoomsætning % % Andre driftsindtægter % % D riftsindtægter % % Driftsomkostninger % % Andele af resultater i associerede virksomheder og joint ventures % % R esultat fo r afskrivninger o g nedskrivninger, EB IT D A % % Afskrivninger og nedskrivninger % % D riftsresultat, EB IT % % Finansielle poster, netto % % R esultat fø r skat % % Skat % % P erio dens resultat % % P EN GEST R ØM M E Pengestrøm fra driftsaktiviteter F IN A N SIEL ST ILLIN G Likvide midler % % Egenkapital % % Nettogæld % % N ØGLET A L EBIT-margin/overskudsgrad, % 1,7 1,5 1,7 1,3 EBITDA-margin, % 5,8 7,7 5,8 6,2 Egenkapitalens forrentning, rullende 12 måneder, % 3,9 2,6 3,9 2,6 Forrentning af operativ kapital, rullende 12 måneder, % 5,7 4,7 5,7 4,7 Resultat pr. aktie, SEK 0,02 0,03 0,16 0,12 Nettogæld/EBITDA, rullende 12 måneder, g. 1,3 1,8 1,3 1,8 Finansielt beredskab Soliditetsgrad, ultimo perioden, % Gennemsnitligt antal ansatte Er korrigeret på baggrund af ændring i IAS 19 Personaleydelser. 3 PostNord (publ), Regnskabsmeddelelse 2013

5 02 Væsentlige begivenheder VÆSENTLIGE BEGIVENHEDER Dansk aftale om pakkedistribution Den 18. april 2013 indgik Post Danmark og Coop aftale om et nyt koncept på pakkeområdet. Der etableres ca. 300 pakkeautomater i Coops butikker i Danmark, og dermed bliver det endnu lettere at modtage og sende pakker. Ordinær generalforsamling 2013 Den 18. april 2013 afholdtes ordinær generalforsamling 2013 i PostNord. Generalforsamlingen besluttede, at bestyrelsen skal bestå af otte valgte bestyrelsesmedlemmer foruden suppleanter. Som ny formand for bestyrelsen valgtes Jens Moberg. Generalforsamlingen genvalgte bestyrelsesmedlemmerne Mats Abrahamsson, Gunnel Duveblad, Jonas Iversen og Torben Janholt. Bestyrelsen nyvalgte Christian Ellegaard, Sisse Fjelsted Rasmussen og Anitra Steen som bestyrelsesmedlemmer. Generalforsamlingen traf desuden beslutning om at udlodde et udbytte på SEK 103 mio. (368 mio.) til aktionærerne. Udlodningen fandt sted den 22. april Som revisor for perioden frem til afslutningen af næste ordinære generalforsamling nyvalgtes revisionsselskabet KPMG AB med autoriseret revisor Helene Willberg som ledende revisor. PostNord udsteder obligationer for SEK 400 mio. Den 5. juni 2013 gennemførte PostNord AB en emission af obligationer på i alt SEK 400 mio. Obligationslånet er 6-årigt og forfalder den 12. juni Lånet har en variabel rente på 3 måneders STIBOR rentepunkter. Lancering af nyt logistikvaremærke Den 2. september 2013 lancerede PostNord et nyt varemærke, hvorefter koncernens nordiske logistiksortiment samles i PostNord Logistics. Etableringen af varemærket sker etapevist i Brevportoen forhøjes i Danmark Den 30. september 2013 meddelte Post Danmark, at priserne for at sende breve er blevet ændret med virkning fra den 1. januar Prisen for at sende A-breve med en vægt på op til 50 g er hævet med DKK 1,00 til DKK 9,00, mens prisen for B-breve er steget med DKK 0,50 til DKK 6,50. Tvist om Postens koncessionsvilkår Den 27. september 2013 afsagde Förvaltningsrätten i Stockholm dom i sagen om koncessionsvilkårene fra Hermed godkendtes bestemmelserne fra den svenske Post- och telestyrelsen (PTS), som indeholder meget vidtgående krav om transparens i prissætningen, og som kunne skade Postens konkurrenceevne. Posten har anket dommen til Kammarrätten i Sverige. Den 11. september offentliggjorde PTS nye koncessionsvilkår, som har virkning fra den 1. oktober 2013 og frem til den 30. september De nye vilkår indeholder samme transparenskrav som vilkårene fra 2011, men PTS forbeholder sig retten til at ændre dem, når vilkårene fra 2012 er færdigbehandlet ved domstolene. Udvidet samarbejde mellem Ellos Group og PostNord Den 19. november 2013 meddelte PostNord, at der er indgået en 3-årig aftale med Ellos Group, som er en af koncernens største kunder. PostNord har som nordisk logistikpartner til opgave at sikre de mest effektive logistikløsninger for Ellos Group. 4 PostNord (publ), Regnskabsmeddelelse 2013

6 Sverige stævnes for moms på posttjenester Den 20. november 2013 besluttede Europa-Kommissionen at anlægge sag ved EF-domstolen mod svensk moms på visse posttjenester. Det er Europa-Kommissionens vurdering, at Sverige som land - i henhold til EU s regler - ikke har ret til at opkræve moms på denne form for tjenesteydelser. PostNord har lagt moms på de pågældende tjenester i Sverige i henhold til svensk lovgivning. Ændringer i koncernledelsen Den 23. juli 2013 blev det meddelt, at Håkan Ericsson bliver ny administrerende direktør og koncernchef for PostNord. Håkan Ericsson tiltrådte hvervet den 1. oktober. Den 21. januar 2013 tiltrådte Finn Hansen som ny HR-direktør. Den 7. oktober 2013 blev det meddelt, at Henrik Höjsgaard forlader sit hverv som chef for forretningsområdet Logistik. Mats Johansson er samtidig udpeget som konstitueret forretningsområdechef. Rekruttering af en efterfølger er iværksat. Gennemførte erhvervelser PostNord har i 2013 gennemført følgende væsentlige erhvervelser: Den 2. januar 2013 blev erhvervelsen af Distribution Services A/S endelig gennemført, idet selskabet overgik til at være et 100% ejet selskab inden for forretningsområdet Breve Danmark. Distribution Services A/S er specialiseret i pakning og håndtering af adresseløse forsendelser. Erhvervelse af aktiviteterne i norske Byrknes Auto AS. Med erhvervelsen styrker PostNord sin position på det norske logistikmarked, primært inden for termotransporter. Erhvervelse af alle aktiviteter i ISS Document A/S og alle Aditro Financial Process AB's aktiver inden for digitaliseringsydelser og dokumenthåndtering. De to erhvervelser styrker koncernens samlede tilbud og position på det voksende marked for scanningsydelser i Norden og skaber synergimuligheder med eksisterende kommunikationsforretninger. Erhvervelse af Itellas print- og kuverteringsaktiviteter i Polen. Denne erhvervelse styrker Strålfors' position på det polske marked. Den 12. juni 2013 skete den endelige erhvervelse af Bilfrakt Bothnia AB's datterselskaber Nordisk Kyl Logistik AB og Transbothnia AB, med aktiviteter i Norrland i Sverige, og hermed udvides logistikvirksomheden i Sverige inden for stykgods, partigods og termotransporter. EFTERFØLGENDE BEGIVENHEDER Strategiudvikling PostNords strategi er baseret på den strategiske beslutning, som blev vedtaget i Omkring årsskiftet 2013/2014 er strategien for koncernens prioriteringer blevet videreudviklet og indeholder nu seks dele: 1. Sikring af lønsomheden i Mail. 2. Overtagelse af positionen som den førende logistikaktør i Norden. 3. Sikring af positionen som den førende partner inden for e-handel i Norden. 4. Udvikling af attraktive og lønsomme løsninger inden for servicelogistik. 5. Øget konkurrenceevne - faldende omkostninger, stabil IT-drift og integreret produktionsmodel. 6. Vinderkultur konsolideret leverancekultur og mere markant profilering inden for bæredygtighed. Organisationsændringer Den 3. februar 2014 blev det offentliggjort, at PostNord i løbet af 2014 vil implementere en ny organisation. Dette nye tiltag har bl.a. til formål at skabe øget synlighed i forhold til kunderne, opnå øget fokus på e-handel og skabe større potentiale for koordineringsgevinster i virksomheden. Implementeringen betyder bl.a., at der indføres en ny matrixorganisation. Der etableres nationale enheder (i Sverige, Danmark og Norge/Finland) for at skabe en mere ensartet profil i forhold til kunderne og for at skabe mulighed for at etablere integrerede produktionsmodeller. Samtidig 5 PostNord (publ), Regnskabsmeddelelse 2013

7 etableres et nordisk forretningsområde for Mail & Communication og en koncernstrategisk enhed for e-handel, som får ansvar for markedsudviklingen og udviklingen af tjenesteydelser i de enkelte områder i Norden. Strålfors skal fortsat drives som datterselskab i stærk koordination med forretningsområdet Mail & Communication. Den nye organisation indføres med virkning fra 31. marts Finansiel rapportering vil primært ske på basis af forretningsområderne og Strålfors. Den organisatoriske ændring medfører desuden en ændret sammensætning af koncernens ledelse. Pr. 1. februar 2014 nedsattes et Group Executive Team med følgende sammensætning: Håkan Ericsson, administrerende direktør og koncernchef K.B. Pedersen, viceadministrerende direktør Andreas Falkenmark, chef for forretningsområdet PostNord Mail & Communication Mats Johansson, konstitueret chef for forretningsområdet PostNord Logistics Per Samuelson, chef for Strålfors Annemarie Gardshol, chef for E-commerce & Corporate Clients samt koncernfunktion Strategi Anders Holm, chef for PostNord Sverige Henning Christensen, chef for PostNord Danmark Robin Olsen, chef for PostNord Norge og PostNord Finland Henrik Rättzén, Chief Financial Officer Per Mossberg, kommunikationsdirektør Joss Delissen, Chief Information Officer Finn Hansen, HR-direktør Johanna Allert, chef for Teknik og Infrastruktur Ændringer i koncernens varemærkestruktur Den 3. februar 2014 blev det meddelt, at PostNord med virkning fra 2014 integrerer koncernens kommercielle varemærkesymboler med PostNords logo for hermed at udnytte styrken af de eksisterende kommercielle varemærker og samtidig øge synligheden og skabe en mere ensartet profil ved at give varemærket mere plads i koncernens markedskommunikation. Implementeringen af de nye kommercielle varemærker vil foregå løbende over en periode på 3 år. Ændringer i bestyrelsen Den 14. februar 2014 fratrådte Jonas Iversen som bestyrelsesmedlem. For perioden frem til PostNords ordinære generalforsamling den 23. april er Patrik Jönsson, som er kansliråd i det svenske Finansdepartementet, tilknyttet bestyrelsen. Beslutning om ny dansk postlov Transportministeriet offentliggjorde den 26. juni 2013, at et bredt parlamentarisk flertal støtter gennemførelsen af en ændret postlov i Danmark, som har til formål at opretholde en god postservice på baggrund af de kraftige fald i brevmængderne. Lovforslaget blev vedtaget af Folketinget den 18. februar Med den nye danske postlov træder nye koncessionsvilkår for Post Danmark A/S i kraft den 1. marts Det betyder, at vilkårene for befordringspligten ændres, og der sker en markedsmæssig tilpasning for Post Danmark A/S i selskabets egenskab af national postoperatør. 6 PostNord (publ), Regnskabsmeddelelse 2013

8 03 Koncernen KONCERNENS RESULTAT SEK mio Okt-dec Erhvervelser/ afhændelser Valuta Ekskl. erhvervelser/ afhændelser o g valuta Nettoomsætning % 3% -1% -1% Driftsomkostninger % -4% 1% 1% Driftsresultat, EBIT % -1% -14% 28% Jan-dec Ændring Nettoomsætning % 4% -1% -2% Driftsomkostninger % -4% 1% 2% Driftsresultat, EBIT % 4% -5% 34% Er korrigeret på baggrund af ændring i IAS 19 Personaleydelser. H eraf Oktober-december PostNords nettoomsætning steg med 1% i 4. kvartal Væksten skete på forretningsområdet Logistik, hvor nettoomsætningen steg med 9% som følge af både erhvervelser og organisk vækst. Markedsvæksten inden for e-handel genererer fortsat øget efterspørgsel efter varedistribution i form af både breve og pakker. Koncernens pakkemængder steg samlet med 8% og B2Cpakkemængderne med 14%. Brevmængderne faldt med 4%. Driftsomkostningerne steg med 1% i kvartalet. Ekskl. erhvervelser og valutakurseffekter faldt omkostningerne med 1% som følge af personaleeffektiviseringer og lavere omstruktureringsomkostninger. Omstruktureringsomkostningerne udgjorde SEK 294 mio. (407 mio.). Af- og nedskrivninger faldt pga. nedskrivninger med SEK 207 mio. i sammenligningsperioden. Transportomkostningerne steg, primært som følge af erhvervelser. Koncernens driftsresultat steg til SEK 180 mio. (158 mio.) og overskudsgraden til 1,7 (1,5)%. Finansielle poster, netto, udgjorde SEK -59 mio. (-36 mio.). Ændringen skal primært ses i sammenhæng med renteindtægter af engangskarakter foregående år og et faldende gennemsnitsniveau for likvide midler i årets løb. Af kvartalets skatteomkostning på SEK 88 mio. (53 mio.) udgør aktuel skat SEK 20 mio. (47 mio.) og udskudt skat SEK 68 mio. (6 mio.). Udskudt skatteomkostning blev primært påvirket af, at underskud ikke længere kan udnyttes som resultat af fusion af koncernvirksomheder. Periodens resultat udgjorde SEK 33 mio. (69 mio.). Egenkapitalforrentningen, rullende over 12 måneder, udgjorde 3,9%. Januar-december PostNords nettoomsætning steg med 2% i Væksten skete på forretningsområdet Logistik, hvor nettoomsætningen steg med 14% som følge af både erhvervelser og organisk vækst. Markedsvæksten inden for e-handel genererer fortsat øget efterspørgsel efter varedistribution i form af både breve og pakker. Koncernens pakkemængder steg samlet med 6% og B2Cpakkemængderne med 12%. Brevmængderne faldt med 5%. Driftsomkostningerne steg med 1%. Ekskl. erhvervelser og valutakurseffekter faldt omkostningerne med 2% som følge af personaleeffektiviseringer og lavere omstruktureringsomkostninger. Det 7 PostNord (publ), Regnskabsmeddelelse 2013

9 gennemsnitligt antal ansatte udgjorde (39.713). Ekskl. erhvervelser faldt det gennemsnitligt antal ansatte med ca i året. Omstruktureringsomkostningerne udgjorde SEK 717 mio. (1.171 mio.). Af- og nedskrivninger faldt pga. nedskrivninger med SEK 207 mio. i sammenligningsperioden. Transportomkostningerne steg, primært som følge af erhvervelser, men desuden på baggrund af stigende mængder på forretningsområdet Logistik. Koncernens driftsresultat steg til SEK 676 mio. (511 mio.) og overskudsgraden til 1,7 (1,3)%. Finansielle poster, netto, udgjorde SEK -208 mio. (-144 mio.). Denne ændring skal primært ses i sammenhæng med et faldende gennemsnitsniveau for likvide midler i årets løb. Af årets skatteomkostning på SEK 146 mio. (120 mio.) udgør aktuel skat SEK 18 mio. (119 mio.) og udskudt skat SEK 128 mio. (1 mio.). Udskudt skatteomkostning blev primært påvirket af, at underskud ikke længere kan udnyttes som resultat af fusion af koncernvirksomheder. Periodens resultat udgjorde SEK 322 mio. (247 mio.). Egenkapitalforrentningen, rullende over 12 måneder, udgjorde 3,9%. FINANSIEL STILLING PostNord rapporterede en forbedret finansiel stilling med faldende nettogældsætning pr. 31. december En af koncernens prioriteringer er at opretholde en god og stabil finansiel stilling. Det fremgår desuden af PostNords finanspolitik, at koncernen skal opretholde et godt betalingsberedskab. Formålet hermed er at kunne tilvejebringe en stabil finansiering af koncernens strategi og skabe et finansielt manøvrerum, som giver plads til at udnytte forretningsmuligheder og håndtere refinansiering af forpligtelser, som forfalder til betaling. 31 dec 31 dec SEK mio Likvide midler Rentebærende gæld Hensættelser till pensioner N etto gæld Inkl. aktiver tillknyttet pensionsordninger. Er korrigeret på baggrund af ændring i IAS 19 Personaleydelser. Nettogælden faldt med SEK mio. sammenlignet med Nettogælden blev påvirket af stigende renter på realkreditobligationer, som udgør referencerenten ved beregning af nutidsværdien af pensionsforpligtelserne. Der er sket en rentemæssig ændring på 0,5 procentpoint, hvilket har betydet, at pensionsforpligtelserne er faldet med SEK mio. Det overskydende afkast på pensionsaktiver har yderligere bidraget med SEK 597 mio. til faldet i nettogælden. Nettogæld/EBITDA-forholdet, rullende over 12 måneder, lå på 1,3. Den faldende nettogæld og en styrkelse af egenkapitalen skabte en forbedring af nettogældsætningsgraden, som steg til 33%. Soliditetsgraden steg til 35% i året. Det finansielle beredskab udgjorde SEK mio. (5.046 mio.) og bestod af likvide midler på SEK mio. (3.046 mio.) og en uudnyttet bekræftet kredit på SEK mio. Der blev i 2012 opbygget en likviditetsposition i form af udstedelse af rentebærende papirer. Likvide midler er i 2013 faldet som følge af en fortsat høj investeringsaktivitet. Pr. 31. december 2013 havde PostNord udestående virksomhedscertifikater for SEK 200 mio. med forfald inden for 12 måneder. Egenkapitalen steg med SEK mio. og udgjorde SEK mio. (7.533 mio.) pr. 31. december Denne ændring skyldes især den ovenfor nævnte omvurdering af 8 PostNord (publ), Regnskabsmeddelelse 2013

10 pensionsforpligtelserne. Egenkapitalen blev påvirket negativt af omregningseffekter på SEK 107 mio. som følge af valutakursudsving. PostNord har i 2013 identificeret yderligere muligheder for kapitaleffektivisering. Programmet for kapitaleffektivisering omfatter både driftskapital og anlægskapital og har til formål yderligere at styrke finansieringen af koncernens strategi. PENGESTRØMME Oktober-december Pengestrømmen fra driftsaktiviteter udgjorde SEK mio. (1.386 mio.). Udbetalte pensioner udgjorde SEK 265 mio. (270 mio.). PostNord har fået en præmierabat fra Postens Försäkringsförening på SEK 111 mio. (122 mio.). Likviditetspåvirkning i forbindelse med omkostningsførte hensættelser udgjorde SEK 110 mio. (91 mio.). Andre ændringer i hensættelser for perioden vedrører primært tilpasninger af produktionen. Se desuden note 5: Øvrige omkostninger. Ændringer i driftskapitalen udgjorde SEK 592 mio. (490 mio.). Pengestrømmen fra investeringsaktiviteter udgjorde SEK 883 mio. (1.085 mio.). Erhvervelse af materielle aktiver udgjorde SEK 647 mio. (871 mio.). Investeringerne omfattede primært køretøjer i produktionen, transport- og sorteringsudstyr samt anlæg i forbindelse med etableringen af de nye brevterminaler i Sverige. Erhvervelse af immaterielle aktiver udgjorde SEK 90 mio. (106 mio.). De immaterielle investeringer vedrørte primært udviklingen af fælles IT-løsninger. Pengestrømmen fra finansieringsaktiviteter udgjorde SEK -82 mio. (-878 mio.). Koncernen har i perioden ikke optaget nye lån. I samme periode sidste år blev der optaget nye lån for SEK mio. Der er ikke nedbragt lån i perioden. I samme periode sidste år blev der nedbragt lån for SEK 930 mio. Værdiudsving i pensionsydelser udgjorde SEK -132 mio. (-130 mio.). Kapitalisering til Postens pensionsstiftelse udgjorde SEK 111 mio. (199 mio.), og der er modtaget godtgørelse fra Stiftelsen på SEK 0 (79 mio.). Januar-december Pengestrømmen fra driftsaktiviteter udgjorde SEK mio. (1.825 mio.). Ændringer i driftskapitalen udgjorde SEK 112 mio. (49 mio.). Driftskapitalen blev påvirket af stigende leverandørgæld, afregninger med udenlandske postvirksomheder og faldende tilgodehavende på grund af kalendereffekt. Udbetalte pensioner udgjorde SEK mio. (1.081 mio.). Pensionsforpligtelserne blev primært påvirket af lavere hensættelser til aftalepensioner. Likviditetspåvirkning i forbindelse med omkostningsførte hensættelser udgjorde SEK 428 mio. (405 mio.). Andre ændringer i hensættelser for perioden vedrører primært tilpasninger af produktionen. Se desuden note 5: Øvrige omkostninger. Pengestrømmen fra investeringsaktiviteter udgjorde SEK mio. (3.533 mio.). Erhvervelse af materielle aktiver udgjorde SEK mio. (1.994 mio.). Erhvervelse af immaterielle aktiver udgjorde SEK 345 mio. (337 mio.). De immaterielle investeringer vedrørte primært udviklingen af fælles IT-løsninger. Erhvervelse af datterselskaber - likviditetspåvirkning, netto - udgjorde SEK 336 mio. (1.420 mio.). Green Cargo Logistics blev erhvervet i sammenligningsperioden. Se desuden note 12: Erhvervelser og afhændelser. Pengestrømmen fra finansieringsaktiviteter udgjorde SEK -82 mio. (2.654 mio.). Koncernen har i perioden optaget lån for SEK 400 mio. (5.419 mio.) gennem koncernens MTN-program. Nedbringelse af lån udgjorde i perioden SEK 219 mio. (2.137 mio.). Kapitalisering til Postens Pensionsstiftelse har i perioden udgjort SEK 111 (482 mio.), og der er modtaget godtgørelse fra stiftelsen på SEK 0 (360 mio.). 9 PostNord (publ), Regnskabsmeddelelse 2013

11 RISICI OG USIKKERHEDSFAKTORER Risikostyringen er i PostNord integreret i strategiarbejdet, i virksomhedsstyringen og i den operative virksomhed. Det overordnede formål er at sikre, at de risici, som indvirker på koncernens strategi og mål, bliver identificeret og håndteret på en effektiv, systematisk og værdiskabende måde. Risikostyringsprocessen skaber ensartethed og giver adgang til sammenlignelighed mellem risici. Dette giver igen mulighed for at prioritere risici, tiltag og styring. PostNord bestræber sig på at optimere forholdet mellem forebyggende og risikobegrænsende tiltag samt transferere risici gennem forsikring og indgåelse af aftaler. PostNord har i 2013 arbejdet med at konkretisere ambitionsniveauet og holde fokus på det overordnede koncernarbejde med risikostyring. Der indføres i 2014 en politik for Enterprise Risk Management (ERM), og der vil i virksomheden blive vedtaget og implementeret en ERM-instruks. Nedenstående risikoområder vurderes at indvirke mest på koncernens virksomhed, resultat og finansielle stilling. Risici baserede på ændrede markedsforudsætninger PostNord agerer på markeder karakteriseret af kraftig konkurrence, hvilket betyder, at ændrede forudsætninger og ompositioneringer kan udfordre PostNords konkurrencemæssige fordele og lønsomhed var kendetegnet af øget konkurrence og pres på priserne på flere forretningsområder og markeder, eksempelvis inden for logistikydelser og visse brevydelser. PostNord skal forholde sig hertil og tilpasse virksomheden på basis af ændret kundeadfærd, ændret markedsefterspørgsel, teknologisk udvikling og øget digitalisering. Koordinerede samfundsinitiativer og erhvervsinitiativer med det formål at øge digitaliseringen indebærer en risiko for øget anvendelse af digitale kanaler til erstatning for fysiske brevforsendelser. Koncernens strategi har til formål at styre disse risikoområder, bl.a. ved investeringer i omstilling af brevvirksomheden, ekspansion inden for logistik, satsninger på e-handel samt indsatser for at nedsætte omkostningerne og realisere synergieffekter for koncernen inden for forretningsvirksomhed og administration. PostNord har i 2013 iværksat og afsluttet en række erhvervelser af virksomheder, som skaber risici i forbindelse med integration og koordination. Koncernen arbejder med at realisere synergieffekter og sikre en god og planmæssig resultatudvikling i overensstemmelse med de gennemførte erhvervelser. Regulatoriske risici Uforudsete ændringer af lovgivning og regulatoriske krav påvirker PostNords forudsætninger og risikoeksponering og dermed koncernens strategiske holdning til forretningsmodeller, konkurrence, serviceudbud, prissætning, bæredygtighedsrelaterede anliggender som miljøstrategi samt medarbejderspørgsmål. Det er PostNords opgave at tilbyde de posttjenester, der er omfattet af befordringspligten i Sverige og Danmark, og de ændringer, der sker på europæisk og nationalt plan af vilkår og tilladelser, kan have betydelige konsekvenser for koncernen. PostNord styrer disse risici ved hjælp af omverdens- og scenarieanalyser, gennem dialog med samfund, ejere og tilsynsmyndigheder i de enkelte lande og ved tilpasning af virksomheden. Europa-Kommissionen besluttede i 2013 at anlægge sag mod Sverige ved EF-domstolen for at opkræve svensk moms på visse posttjenester. PostNord har lagt moms på disse tjenester i Sverige i overensstemmelse med svensk lovgivning, og det kan ikke udelukkes, at der vil blive rejst krav mod PostNord. Operationelle risici PostNord er eksponeret mod flere operationelle risici. De mest kritiske risici har sammenhæng med opfyldelsen af mål i omstillingsprogrammer, omkostningsbesparelser, leveringskvalitet og kontinuerlig drift af IT, omstilling og tilpasning af personale og organisation samt bæredygtighed og 10 PostNord (publ), Regnskabsmeddelelse 2013

12 miljø. PostNord skal desuden styre risici, som er knyttede til anlægsaktiver og koncernens infrastruktur. Det er PostNords målsætning, at koncernens tjenesteydelser og leverancer samt interne arbejde skal være kendetegnet af høj kvalitet, effektivitet, sikkerhed, kontinuitet og bæredygtighed. Indsatsen for at sikre en fortsat god kontinuitet og effektivitet i produktionen er en vigtig del af omstillingsarbejdet i virksomheden. IT-risici omfatter både interne og eksterne leveranceproblemer og forstyrrelser, som kan indvirke på koncernens produktion, kundeleverancer og PostNords finansielle rapportering. PostNord gennemfører risikoanalyser og kontinuitetsprogrammer og sikrer dermed sin evne til at styre konsekvenserne af eventuelle uønskede hændelser, afbrydelser og kvalitetsproblemer. Og dermed tilføres kritiske processer og leverancer en sikkerhed. Finansielle risici Koncernens virksomhed medfører finansielle risici, som kan påvirke både lønsomheden og den finansielle stilling. Markedsforudsætningerne og PostNords strategi for en udvikling af virksomheden medfører store investeringer og omstruktureringsomkostninger af engangskarakter. Det er forhold, som også i 2014 vil indvirke negativt på koncernens pengestrøm og resultat. Finansieringen af virksomheden sikres dels ved at forbedre den operative pengestrøm, dels ved at opretholde en effektiv kapitalstruktur, herunder fortsat adgang til ekstern finansiering. Forbedringen af pengestrømmen fra driftsaktiviteterne skal ske gennem fortløbende forbedring af driftsresultatet i virksomheden og ved kapitalfrigørelse på baggrund af øget kapitaleffektivitet. PostNord har i 2013 identificeret yderligere muligheder for kapitaleffektivisering. Det kan sammenfattende konkluderes, at de finansielle risici ud over betalingsberedskabet er begrænsede, og risikostyringen har fokus på en god spredning af kreditrisici, begrænsning af effekter af rente- og valutaudsving, en ansvarlig allokering af aktiver samt et balanceret udtræk af godtgørelse for udbetalte pensioner. Finansielle risici styres centralt på basis af den af bestyrelsen vedtagne finansielle politik, og pensionsrelaterede risici styres gennem tilsyn med pensionsforvaltningen, derivatløsninger og planlægning af scenarier til vurdering af pensionsforpligtelserne. FREMTIDSUDSIGTER E-handlen i Norden forventes at fortsætte sin kraftige vækst i 2014 med positive effekter for varedistributions- og pakkemængderne i Mail og Logistik. PostNord forventer fortsat kraftige mængdefald for breve i Danmark og Sverige som følge af konkurrencen fra digitale alternativer. Det er PostNords vurdering, at koncernens brevmængder vil falde med 4-5% i Sverige og 9-11% i Danmark i PostNords koncernstrategi medfører bl.a. en ompositionering af koncernens aktiviteter i forhold til de markedsmæssige forandringer, en sikring af lønsomheden i Mail og udvikling af koncernens position på logistikmarkedet i Norden. Det betyder også, at der vil være fokus på omkostningsreduktioner, effektiv kapitalanvendelse og fortsat finansiel stabilitet. PostNords samlede investeringer vurderes i perioden at udgøre 3-5% af koncernens indtægter. Den fortsatte forretningsudvikling forventes at generere øget lønsomhed og forbedret pengestrøm i de kommende år. Det er også PostNords ambition fortsat at være et investment grade company. 11 PostNord (publ), Regnskabsmeddelelse 2013

13 04 Forretningsvirksomhederne OKTOBER-DECEMBER Okt-dec, SEK mio M ail Erhvervelser/ afhændelser Valuta Ekskl. erhvervelser/ afhændelser o g valuta Nettoomsætning ) % 0% 0% -2% heraf Breve Danmark ) % 1% -1% -4% heraf M eddelande Sverige % 0% -1% Driftsresultat, EBIT ) % 1% -2% -29% heraf Breve Danmark ) 78 >100% 14% >-100% >100% heraf M eddelande Sverige % 0% -49% Overskudsgrad, % 3,7 5,2 4) Lo gistik Nettoomsætning ) 299 9% 10% -2% 1% Driftsresultat, EBIT ) % -4% -1% -86% Overskudsgrad, % 0,2 2,6 4) Strålfo rs Nettoomsætning % 0% -1% 0% Driftsresultat, EBIT % 0% -4% 15% Overskudsgrad, % 1,5 1,3 Øvrigt o g Elimineringer Ændring Nettoomsætning % Driftsresultat, EBIT ) % H eraf I M ail er interne transaktioner mellem forretningsområderne elimineret. Beregning af overskudsgrader inkluderer øvrige driftsindtægter - se tabellen Kvartalsdata. 3) Er korrigeret på baggrund af ændring i IAS 19 Personaleydelser. 4) Er korrigeret på baggrund af omorganisering af koncernens pakkevirksomhed i Danmark. Se desuden note 3. Mail Nettoomsætningen i Mail faldt med 2% i kvartalet, hvilket primært skyldes faldende indtægter i Breve Danmark. Brevmængderne faldt samlet set med 4%. Driftsomkostningerne var uforandrede. Driftsresultatet udgjorde SEK 251 mio. (359 mio.), og overskudsgraden lå på 3,7 (5,%. Breve Danmark Nettoomsætningen for forretningsområdet Breve Danmark faldt med 4%, hvilket især skyldes de fortsat faldende mængder som følge af den omfattende digitalisering på det danske marked. Brevmængderne faldt samlet set med 10% i kvartalet. Effekten på nettoomsætningen kompenseres i nogen udstrækning af ændrede priser for breve. Indtægterne fra området reklamer og aviser/blade faldt som følge af et fortsat svagt marked for direct mail samt øget konkurrence. Forretningsområdets pakkemængder var uændrede. Indtægterne fra pakker faldt noget sammenlignet med det foregående år som følge af prispresset på markedet. Driftsomkostningerne faldt med 6%, både før og efter erhvervelser og valutakurseffekter. Ændringen skyldes effektiviseringer i produktion og administration, især gennem personalereduktioner. Omstruktureringsomkostningerne faldt til SEK 1 mio. (76 mio.). Driftsresultatet udgjorde SEK 60 mio. (-18 mio.), og overskudsgraden var 2,3% (neg). Meddelande Sverige Nettoomsætningen for forretningsområdet Meddelande Sverige faldt med 1%. Brevmængderne faldt med 3% i kvartalet som følge af fortsat digitalisering. Mængdeudviklingen var påvirket positivt af en god udvikling af e-handelsrelaterede ydelser, hvilket de stigende mængder varebreve og et 12 PostNord (publ), Regnskabsmeddelelse 2013

14 stigende antal udleverede forsendelser i de svenske postbutikker er udtryk for. Også de internationale e-handelsmængder steg. Indtægterne fra direct mail udviklede sig negativt på grund af et fortsat svagt marked for direct mail. Indtægterne fra aviser og blade faldt, primært som følge af et faldende antal abonnenter. Driftsomkostningerne steg med 5%. Omstruktureringsomkostningerne steg til SEK 97 mio. (62 mio.) og var knyttet til personaleafvikling. Omkostningerne i sammenligningsperioden blev påvirket positivt af pensionseffekter. Justeret for disse poster faldt personaleomkostningerne med 2% som følge af effektiviseringer og tilpasninger til de faldende brevmængder. Stigende internationale e- handelsmængder har medført øgede omkostninger. Driftsresultatet faldt til SEK 191 mio. (377 mio.) og overskudsgraden til 4,4 (8,8)%. Logistik Nettoomsætningen for forretningsområdet Logistik steg med 9%, og dette skyldes primært de gennemførte virksomhedserhvervelser. Forretningsområdets nettoomsætning steg med 1%, ekskl. erhvervelser og valutakurseffekter. Omsætningen i Sverige er påvirket af en negativ prisudvikling for de største tjenester, og det skyldes især det prispres, der er på markedet. Den voksende e- handel genererede væsentligt større mængder fra B2C-pakketjenester. Væksten i forretningens norske virksomhed faldt betydeligt sammenlignet med tidligere kvartaler i året, hvilket skyldes øget konkurrence og afdæmpet markedsudvikling. Virksomheden i Tyskland udviser en kraftig vækst, hvilket skal ses i sammenhæng med voksende e-handelsmængder. Også den danske virksomhed udviser vækst, mens virksomheden i Finland falder noget. Efterspørgslen efter tredjepartslogistiktjenester udvikler sig fortsat positivt og omfatter både nye og eksisterende kunder. Driftsomkostningerne steg med 10%, og det skyldes især de gennemførte erhvervelser. Ekskl. erhvervelser og valutakurseffekter steg omkostningerne med 2%, hvilket skal ses i sammenhæng med stigende mængder. Omstruktureringsomkostningerne udgjorde SEK 20 mio. (55 mio.). Driftsresultatet udgjorde SEK 9 mio. (93 mio.), og overskudsgraden faldt til 0,2 (2,6)%. Der er iværksat aktiviteter i både Norge og Sverige, som skal sikre et langsigtet, stabilt omkostningsniveau. Strålfors Nettoomsætningen i Strålfors faldt med 1% sammenlignet med den tilsvarende periode året før. Renset for erhvervelser og valutaudsving var nettoomsætningen uforandret. Nettoomsætningen steg fortsat i vækstdivisionerne Data Management, Markedskommunikation og Service Fulfillment. Nettoomsætningen faldt i divisionen Forretningskommunikation, som er den del af virksomheden, som er mest eksponeret for konkurrence fra alternative digitale løsninger. Driftsomkostningerne var uændrede, både før og efter erhvervelser og valutakurseffekter. Stigende omkostninger i vækstdivisionerne blev modvirket af fald i Forretningskommunikation. Omstruktureringsomkostningerne udgjorde SEK 6 mio. (16 mio.). Driftsresultatet steg til SEK 10 mio. (9 mio.) og overskudsgraden til 1,5 (1,3)%. Øvrigt og Elimineringer Det forbedrede resultat i Øvrigt og Elimineringer skyldes pensionseffekter. Herudover har foregående års driftsresultat indvirket negativt i form af en nedskrivning på SEK 55 mio. 13 PostNord (publ), Regnskabsmeddelelse 2013

15 JANUAR-DECEMBER Jan-dec, SEK mio M ail Erhvervelser/ afhændelser Valuta Ekskl. erhvervelser/ afhændelser o g valuta Nettoomsætning ) % 1% -1% -4% heraf Breve Danmark ) % 0% -2% -7% heraf M eddelande Sverige % 1% 0% -1% Driftsresultat, EBIT ) % 4% -1% -23% heraf Breve Danmark ) 88 50% 10% -2% 42% heraf M eddelande Sverige % 1% 0% -27% Overskudsgrad, % 2,0 2,4 4) Lo gistik Nettoomsætning ) % 13% -2% 3% Driftsresultat, EBIT ) % -2% -3% -22% Overskudsgrad, % 1,3 2,1 4) Strålfo rs Nettoomsætning % 0% -2% -1% Driftsresultat, EBIT >100% 0% 1% >100% Overskudsgrad, % 0,6 neg Øvrigt o g Elimineringer Ændring Nettoomsætning % Driftsresultat, EBIT ) % H eraf I M ail er interne transaktioner mellem forretningsområderne elimineret. Beregning af overskudsgrader inkluderer øvrige driftsindtægter - se tabellen Kvartalsdata. 3) Er korrigeret på baggrund af ændring i IAS 19 Personaleydelser. 4) Er korrigeret på baggrund af omorganisering af koncernens pakkevirksomhed i Danmark. Se desuden note 3. Mail Nettoomsætningen i Mail faldt med 4% i 2013, hvilket især skyldes faldende indtægter i Breve Danmark. Brevmængderne faldt samlet set med 5%. Driftsomkostningerne faldt med 3%, primært som følge af personaleafvikling. Driftsresultatet udgjorde SEK 494 mio. (616 mio.), og overskudsgraden lå på 2,0 (2,4)%. Breve Danmark Nettoomsætningen på forretningsområdet Breve Danmark faldt med 8%, især på grund af fortsat faldende brevmængder. Ekskl. erhvervelser og valutakurseffekter udgjorde faldet 7%. Nettoomsætningen blev påvirket af den fortsatte omfattende digitalisering på det danske marked og af en fortsat svag, økonomisk udvikling i Danmark i året. Brevmængderne faldt samlet set med 10% i Effekten på nettoomsætningen kompenseres i nogen udstrækning af ændrede brevpriser. Indtægterne fra området reklamer og aviser/blade faldt som følge af et fortsat svagt marked for direct mail samt øget konkurrence. Pakkemængderne steg i året, mens indtægterne lå noget lavere som følge af prispresset på markedet. Driftsomkostninger faldt med 8%. Ekskl. erhvervelser og valutakurseffekter udgjorde faldet 7%. Ændringen skyldes effektiviseringer i produktion og administration, især gennem personalereduktioner. Det gennemsnitligt antal ansatte faldt til (12.730). Omstruktureringsomkostningerne udgjorde SEK 42 mio. (296 mio.). Driftsresultatet udgjorde SEK -89 mio. (-177 mio.). Meddelande Sverige Nettoomsætningen på forretningsområdet Meddelande Sverige faldt med 1%, både før og efter erhvervelser og valutakurseffekter. Brevmængderne faldt med 3% i 2013 som følge af fortsat digitalisering. Mængdeudviklingen var påvirket positivt af en god udvikling af e-handelsrelaterede ydelser, hvilket de stigende mængder varebreve og et stigende antal udleverede forsendelser i de svenske postbutikker er udtryk for. Også de internationale e-handelsmængder steg. Indtægterne fra direct mail udviklede sig negativt på grund af et fortsat svagt marked for direct mail. Indtægterne fra aviser og blade steg i 2013 som følgende af stigende mængder gratisaviser og overtagelse af aktiviteter fra Svensk Morgondistribution i juni PostNord (publ), Regnskabsmeddelelse 2013

16 Driftsomkostningerne steg med 1%. Omstruktureringsomkostningerne steg til SEK 434 mio. (419 mio.) og var knyttet til personaleafvikling. Omkostningerne i sammenligningsperioden blev påvirket positivt af pensionseffekter. Justeret for disse poster og overtagelsen af aktiviteter fra Svensk Morgondistribution faldt personaleomkostningerne med 2% som følge af effektiviseringer og tilpasninger til de faldende brevmængder. Det gennemsnitligt antal ansatte faldt til (17.686). Stigende internationale e-handelsmængder har medført øgede omkostninger. Driftsresultatet faldt til SEK 583 mio. (793 mio.) og overskudsgraden til 3,7 (5,0)%. Logistik Nettoomsætningen for forretningsområdet Logistik steg med 14%, og det skyldes primært de gennemførte virksomhedserhvervelser. Årets erhvervelser var Byrknes Auto AS, Nordisk Kyl Logistik AB og Transbothnia AB. Forretningsområdets nettoomsætning steg med 3%, ekskl. erhvervelser og valutakurseffekter. Den voksende e-handel genererede væsentligt større mængder fra B2C-pakketjenester. I andet halvdel af 2013 er den organiske vækst i omsætningen aftaget noget, primært på grund af udviklingen i Norge, hvor det kraftige pres på priserne fra konkurrenterne og en stærkt afdæmpet efterspørgsel har påvirket markedet. Virksomheden i Sverige udviser fortsat vækst, men også her er der tale om et kraftigt pres på priserne. Virksomheden i Tyskland udviser en kraftig vækst, hvilket skal ses i sammenhæng med voksende e-handelsmængder. Også virksomhederne i Danmark og Finland oplever vækst. Efterspørgslen efter tredjepartslogistiktjenester udviklede sig positivt i 2013 med en organisk vækst på 12%. Denne vækst omfattede både nye og eksisterende kunder. Driftsomkostningerne steg med 13%, og det skyldes især de gennemførte erhvervelser. Ekskl. erhvervelser og valutakurseffekter steg omkostningerne med 3%, hvilket skal ses i sammenhæng med stigende mængder. Omstruktureringsomkostninger udgjorde SEK 20 mio. (137 mio.). Driftsresultatet udgjorde SEK 197 mio. (272 mio.), og overskudsgraden faldt til 1,3 (2,%. Der er iværksat aktiviteter i både Norge og Sverige, som skal sikre et langsigtet, stabilt omkostningsniveau. Der gennemførtes i 2013 en refinansiering af selskabet Bulk Langhus 1, som ejer en ejendom i Norge, hvor en ny logistikterminal er under opførelse. Selskabet vil blive overtaget i Strålfors Nettoomsætningen i Strålfors faldt med 2% sammenlignet med året før. Ekskl. erhvervelser og valutakurseffekter faldt nettoomsætningen med 1%. En erhvervelse af aktiviteter i forbindelse med Itellas print- og kuverteringsvirksomhed i Polen er endelig gennemført i året. Nettoomsætningen steg i vækstdivisionerne Data Management, Markedskommunikation og Service Fulfillment. Divisionen Forretningskommunikation udviklede sig svagt, og indtægterne faldt. Forretningskommunikation er den division, som i største udstrækning er udsat for konkurrencen fra de alternative digitale løsninger. Driftsomkostningerne faldt med 3%. Omkostningerne faldt med 2%, ekskl. erhvervelser og valutakurseffekter, og denne udvikling skyldes især lavere omstruktureringsomkostninger, som udgjorde SEK 36 mio. (102 mio.). Driftsresultatet steg til SEK 16 mio. (-25 mio.), og overskudsgraden steg til 0,6 (neg)%. Der er i 2013 gennemført en konvertering af lån til aktier i EsonPac AB, hvilket er sket for at sikre en hensigtsmæssig kapitalbase for selskabets forretningsmæssige udvikling. Det betyder samtidig, at Strålfors' ejerandel steg fra 19,2% til 48% i selskabet. Øvrigt og Elimineringer Det forbedrede resultat i Øvrigt og Elimineringer skyldes pensionseffekter. Herudover var foregående års resultat påvirket af højere omstruktureringsomkostninger til personaleafvikling og nedskrivninger. 15 PostNord (publ), Regnskabsmeddelelse 2013

17 05 Koncernens finansielle rapporter i sammendrag RESULTATOPGØRELSE Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec SEK mio. N o te r r 1, 2 Nettoomsætning % % Andre driftsindtægter % % D riftsindtægter % % Personaleomkostninger % % Transportomkostninger % % Andre omkostninger % % Afskrivninger og nedskrivninger % % D riftso mko stninger % % Andele af resultater i associerede virksomheder og joint ventures % % D R IF T SR ESULT A T % % Finansielle indtægter % % Finansielle omkostninger % % F inansielle po ster, netto % % R esultat fø r skat % % Skat % % P ER IOD EN S R ESULT A T % % P erio dens resultat, so m kan henfø res til M oderselskabets aktionærer % % M inoritetsinteresser Resultat pr. aktie, SEK 0,02 0,03-52% 0,16 0,12 30% TOTALINDKOMSTOPGØRELSE Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec SEK mio P ER IOD EN S R ESULT A T A N D EN T OT A LIN D KOM ST P o ster, so m ikke kan o mklassificeres til perio dens resultat Omvurdering af pensionsforpligtelser Ændring i udskudt skat I alt, o mvurdering af pensio nsfo rpligtelser P o ster, so m er o mklassificeret eller kan o mklassificeres til perio dens resultat Omregningsdifferencer I A LT, A N D EN T OT A LIN D KOM ST P ER IOD EN S T OT A LIN D KOM ST P erio dens to talindko mst, so m kan henfø res til M oderselskabets aktionærer M inoritetsinteresser Er korrigeret på baggrund af ændring i IAS 19 Personaleydelser. Omregningsdifferencer vedrører omregning af koncernens egenkapital i udenlandske valutaer. 16 PostNord (publ), Regnskabsmeddelelse 2013

18 BALANCE 31 dec 31 dec SEK mio. N o te A KT IVER Goodwill Andre immaterielle aktiver M aterielle aktiver Andele i associerede virksomheder og joint ventures Finansielle aktiver Langfristede tilgodehavender Udskudte skatteaktiver I alt, langfristede aktiver Varebeholdning Tilgodehavende skat Tilgodehavender fra salg Forudbetalte omkostninger og tilgodehavende indtægter Andre tilgodehavender Kortfristede finansielle aktiver Likvide midler Aktiver med salg for øje I alt, ko rtfristede aktiver I A LT, A KT IVER EGEN KA P IT A L OG F OR P LIGT ELSER EGEN KA P IT A L Aktiekapital Indskudt kapital Reserver Overført resultat I alt, egenkapital, so m kan henfø res til mo derselskabets aktio nærer M ino ritetsinteresser 4 3 I A LT, EGEN KA P IT A L F OR P LIGT ELSER Langfristede rentebærende forpligtelser Andre langfristede forpligtelser Hensættelser til pensioner Andre hensættelser Udskudt skat I alt, langfristede fo rpligtelser Kortfristede rentebærende forpligtelser Leverandørgæld Skyldig skat Andre kortfristede forpligtelser Skyldige omkostninger og forudbetalte indtægter Andre hensættelser I alt, ko rtfristede fo rpligtelser I A LT, F OR P LIGT ELSER I A LT, EGEN KA P IT A L OG F OR P LIGT ELSER For information om koncernens sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser - se note 9. Er korrigeret på baggrund af ændring i IAS 19 Personaleydelser. 1, 2 17 PostNord (publ), Regnskabsmeddelelse 2013

19 PENGESTRØMSOPGØRELSE Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec SEK mio D R IF T SA KT IVIT ET ER Resultat før skat Justeringer for poster, som ikke indgår i pengestrømmen: TIlbageførsel af nedskrivninger og afskrivninger Resultat, salg af datterselskaber -1-5 Realiseringsgevinst/-tab på solgte aktiver Ændring pensionsforpligtelser Andre hensættelser Andre ikke-likviditetspåvirkende poster Udbetalte pensioner Andre hensættelser, likviditetspåvirkning Betalt skat P engestrø m fra driftsaktiviteter fø r ændringer af driftskapitalen Pengestrøm fra ændringer i driftskapital: Forøgelse(-)/reduktion(+), varelager Forøgelse(-)/reduktion(+), andre driftstilgodehavender Forøgelse(+)/reduktion(-), andre driftsforpligtelser Andre ændringer i driftskapital Ændring af driftskapital P engestrø m fra driftsaktiviteter IN VEST ER IN GSA KT IVIT ET ER Erhvervelse af materielle aktiver Afhændelse af materielle aktiver Aktiverede udviklingsomkostninger Erhvervelse af andre immaterielle aktiver Erhvervelse af datterselskaber, likviditetspåvirkning, netto Afhændelse af datterselskaber, likviditetspåvirkning, netto 46 Ændring af finansielle aktiver P engestrø m fra investeringsaktiviteter F IN A N SIER IN GSA KT IVIT ET ER Nedbragte lån Nyoptagne lån Ændring, finansiel leasingforpligtelse Udlodning af udbytte til moderselskabets ejere Udlodning af udbytte til minoritetsinteresser -2-2 Værdiudsving, pensionsydelser Forøgelse(+)/reduktion(-), andre rentebærende forpligtelser P engestrø m fra finansieringsaktiviteter P ER IOD EN S P EN GEST R ØM Likvide midler, primo perioden Omregningsdifference i likvide midler Likvide midler, ultimo perio den Er korrigeret på baggrund af ændring i IAS 19 Ydelser til ansatte. 18 PostNord (publ), Regnskabsmeddelelse 2013

20 EGENKAPITALOPGØRELSE SEK mio. A ktiekapital Indskudt kapital Omregningsdifference i egenkapital Overfø rt resultat I alt M ino ritetsinteresse I alt, egenkapital P rimo egenkapital, 1 jan IB -ændring pga. IA S N y primo egenkapital, 1 jan Omvurdering, som ikke kan omklassificeras til periodens resultat Omvurdering af pensionsforpligtelser Udskudt skat P oster, som er omklassificeret eller kan omklassificeres til periodens resultat Øvrige omregningsdifferencer 3) I alt, anden totalindkomst Periodens resultat Udbytte 4) Ultimo egenkapital, 31 dec Omvurdering, som ikke kan omklassificeras til periodens resultat Omvurdering af pensionsforpligtelser Udskudt skat P oster, som er omklassificeret eller kan omklassificeres til periodens resultat Egenkapital, som kan henføres til moderselskabets aktionærer Øvrige omregningsdifferencer 3) I alt, anden totalindkomst Periodens resultat Udbytte 4) Ultimo egenkapital, 31 dec Antal aktier: , heraf A-aktier: og B-aktier: Er korrigeret på baggrund af ændring i IAS 19 Personaleydelser. 3) Vedrører omregningsdifferencer i koncernens egenkapital. 4) Der er udloddet udbytte fra moderselskabet til ejerne på SEK 103 mio. (368 mio.) svarende til SEK 0,05 (0,18) pr. aktie og fra Svensk Adressändring AB og Adresspoint AB til minoritetsaktionærer på SEK 2 mio. (2 mio.). NOTER Note 1: Regnskabspraksis Overensstemmelse med gældende lov og regler Koncernregnskabet er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS), som er udgivet af International Accounting Standards Board (IASB), samt fortolkninger udgivet af International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRS IC), således som de er godkendt af Europa-Kommissionen til anvendelse i EU. Desuden finder den svenske årsregnskabslov (Årsredovisningslagen; ÅRL) samt RFR 1 Supplerende regnskabsaflæggelse for koncerner fra det svenske Råd for finansiel rapportering (Kompletterande redovisning för koncerner från Rådet för finansiell rapportering) anvendelse. Koncernens regnskabsaflæggelse Koncernens delårsrapport er udarbejdet i henhold til IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber samt supplerende regler i den svenske årsregnskabslov. Der er anvendt samme regnskabspraksis og de samme beregningsmetoder i delårsrapporten som i årsrapporten 2012 med undtagelse af de forhold om ændret regnskabspraksis, som fremgår nedenfor. Ændret regnskabspraksis Nedenfor beskrives den regnskabspraksis, som er justeret som følge af ændringer i IFRS, og som trådte i kraft fra og med den 1. januar Andre ændringer af IFRS, som er trådt i kraft fra og med 2013, har ikke haft nogen væsentlig effekt. IAS 19 Personaleydelser er ændret, således at den såkaldte korridormetode er udgået. Aktuarmæssige gevinster og tab, som i den tidligere regnskabsaflæggelse ikke blev indregnet ud over, hvad der blev nedbragt over det kommende år, er fra den 1. januar 2013 indregnet i anden totalindkomst. Desuden betyder de nye regler, at indregning af afkast på aktiver vedrørende pensionsordninger skal være baseret på diskonteringsrenten, som anvendes ved beregning af pensionsforpligtelserne. Forskellen mellem faktisk afkast og beregnet afkast er derfor indregnet i 19 PostNord (publ), Regnskabsmeddelelse 2013

Delårsrapport JANUAR-MARTS 2015

Delårsrapport JANUAR-MARTS 2015 Delårsrapport JANUAR-MARTS 2015 Nettoomsætningen udgjorde SEK 10.033 mio. (9.999 mio.). Driftsresultatet udgjorde SEK 312 mio. (106 mio.). Periodens resultat udgjorde SEK 203 mio. (100 mio.). Pengestrømmen

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

APRIL-JUNI 2015 JANUAR-JUNI 2015

APRIL-JUNI 2015 JANUAR-JUNI 2015 Delårsrapport APRIL-JUNI 2015 JANUAR-JUNI 2015 Nettoomsætning SEK 9.666 mio. (9.816 mio.). Justeret driftsresultat SEK 33 mio. (-30 mio.). Poster, der påvirker sammenligneligheden, netto SEK 470 mio. (0

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

2. kvartal 2015 13-08-2015

2. kvartal 2015 13-08-2015 2. kvartal 215 13-8-215 Oversigt resultat SEK mio. 215 H1 215 H1 Nettoomsætning 9.666 9.816-2% 19.699 19.815-1% 39.95 EBITDA 934 386 1.697 91 86% 2.198 Justeret EBIT 1) 33-3 345 76 861 EBIT 53-3 815 76

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 2009

Regnskabsmeddelelse 2009 Posten Norden Regnskabsmeddelelse 2009 n Nettoomsætningen for året 2009 som helhed udgjorde SEK 44.633 mio. (45.810 mio.). n Driftsresultatet for året 2009 som helhed udgjorde SEK 284 mio. (2.946 mio.).

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2011 RESUMÉ FOR ÅRET 2011 - EN DEL AF POSTNORD. Den 23. februar 2012

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2011 RESUMÉ FOR ÅRET 2011 - EN DEL AF POSTNORD. Den 23. februar 2012 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2011 FOR POST DANMARK KONCERNEN (IKKE REVIDERET) - EN DEL AF POSTNORD Den 23. februar 2012 RESUMÉ FOR ÅRET 2011 Post Danmarks samlede omsætning er faldet fra 10.485 mio. kr.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Årsrapport. med bæredygtighedsrapport

Årsrapport. med bæredygtighedsrapport Årsrapport med bæredygtighedsrapport 2011 Bestyrelsen og den administrerende direktør aflægger hermed årsrapport og koncernregnskab for PostNord AB (selskabsnavnet ændret fra Posten Norden AB den 17. maj

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03 TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE 1. HALVÅR FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Resultatopgørelse og balance Pengestrømsopgørelse

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 05/2006 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 01/2006 HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2006

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 - EN DEL AF POSTNORD. Den 21. februar 2014

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 - EN DEL AF POSTNORD. Den 21. februar 2014 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 FOR POST DANMARK (IKKE REVIDERET) - EN DEL AF POSTNORD Den 21. februar 2014 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 Post Danmarks samlede indtægter er faldet fra 8.858 mio. kr. i 2012 til

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 212 Nikolaj Plads 6 17 København K DELÅRSRAPPORT FOR 212 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 31. marts 212 er offentliggjort den 29. maj 212 på NASDAQ OMX, København.

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 31. Marts Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 30. juni Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår:

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008

L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 IFRS 8 Driftssegmenter GRUNDPRINCIP 1. En virksomhed skal give oplysninger, der gør det muligt for brugere af dens årsregnskab at vurdere arten og

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Tid: Torsdag den 23. april 2015 kl. 11.00

Tid: Torsdag den 23. april 2015 kl. 11.00 Indkaldelse til generalforsamling i PostNord AB (publ) Hermed indkaldes til generalforsamling i PostNord AB (publ), (Organisationsnr. 556771-2640). Tid: Torsdag den 23. april 2015 kl. 11.00 Sted: PostNords

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger Øvelse 1 En virksomhed, hvis aktier handles til tre gange deres bogførte værdi den 31. december 2009 har følgende finansielle opgørelser (beløb i mio. kr.): Balance

Læs mere

REFERAT fra generalforsamlingen i PostNord AB (publ), org. nr. 556771-2640, afholdt den 23. april 2015 kl. 11.00 i selskabets lokaler i Solna

REFERAT fra generalforsamlingen i PostNord AB (publ), org. nr. 556771-2640, afholdt den 23. april 2015 kl. 11.00 i selskabets lokaler i Solna 1 REFERAT fra generalforsamlingen i PostNord AB (publ), org. nr. 556771-2640, afholdt den 23. april 2015 kl. 11.00 i selskabets lokaler i Solna I oversættelsen af denne regnskabsmeddelelse der udvist den

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com Delårsrapport sanistaal.com I I 1 Svage markedsvilkår for byggeri og stål presser indtjeningen Bygge- og anlægsbranchen er fortsat et vanskeligt marked. I Danmark er VVSmarkedet faldet med 2,1% i. Udviklingen

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2014/2015

DELÅRSRAPPORT 2014/2015 DELÅRSRAPPORT 2014/2015 FOR 2. KVARTAL 2014/15 OG FOR HALVÅRET 1. OKTOBER 2014 TIL 31. MARTS 2015 CVR NR. 42 57 81 18 INTERMAIL InterMail skaber stærke løsninger inden for digital og postbaseret markedskommunikation.

Læs mere

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 30. juni Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 3 Hoved-

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

Annex Vl. Mindsteoplysningskrav ( Minimum of disclosure requirements )

Annex Vl. Mindsteoplysningskrav ( Minimum of disclosure requirements ) UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations - Edition 2012 Annex Vl Mindsteoplysningskrav ( Minimum of disclosure requirements ) A. Princip 1. Hver bestanddel af årsrapporten skal kunne identificeres

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Selskabsmeddelelse nr. 19 af 14. april 2015 CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 19 af

Læs mere

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Selskabsmeddelelse nr. 27/2008 Frederiksberg, 10. november 2008 Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Olicom A/S ( Olicom ), hvis aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen

Læs mere

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2014 Årsresultat for 2013/14 i KIF Håndbold Elite A/S Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod

Læs mere

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2015 er offentliggjort den 24. august 2015 på NASDAQ OMX.

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2015 er offentliggjort den 24. august 2015 på NASDAQ OMX. Søborg, den 24. august 2015 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K DELÅRSRAPPORT FOR 2015 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2015 er offentliggjort den 24. august

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere