Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 5. 125. årgang. 2004-02-04 Dansk Varemærketidende, DK"

Transkript

1 Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Fornyede registreringer Udslettede registreringer Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Rettelser Navnestempler Dansk Varemærketidende kan rekvireres som papirkopi for kr. 150 stk. (sort/hvid) og kr. 220 stk. (farve) på tlf Ansvarlig for redaktion: Keld Nymann Jensen Udgives af Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: FR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: FA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Finn B. Hansen, Haugevej 9, Hammerum, 7400 Herning, (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, (511) Klasse 39: Transportvirksomhed. (730) Indehaver: Tekniq Installatørernes Organisation, Paul Bergsøes Vej 6, 2600 Glostrup, (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (551) Fællesmærketekst: Retten til at benytte mærket tilkommer Medlemmer af TEKNIQ, der tillige er medlem af Sol-Bio sektionen. For mærkets benyttelse er fastsat følgende bestemmelser: Anvendelse af fællesmærket forudsætter medlemsskab af Sol-Bio sektionen, fællesmærket har til formål at virke som illustration for fremme af alternativ energi herunder primært solvarme, solceller og biobrændsel. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Habitmanager (730) Indehaver: Habitmanager v/torben Wiese, Bel Colles Alle 1 C, 2960 Rungsted Kyst, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 35: Forretningsmæssig konsulentvirksomhed inden for personaleudvikling. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: x34 Sund & Bælt (730) Indehaver: 3 x 34 Transport A.m.b.a, Hvissingevej , 2600 Glostrup, (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, nemlig godstransport til lands, til vands og i luften. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ENZSURE (730) Indehaver: Johnson & Johnson, a corporation of the State of New Jersey, One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 10: Medicinsk udstyr, nemlig sterilisationsudstyr til sterilisering af medicinske og kirurgiske instrumenter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Allison A/S, Hjortkærvej 2, Omme, 6740 Bramming, (740/750) Fuldmægtig: Arnen Advokatfirma, Kirkegade 49, 6700 Esbjerg, (511) Klasse 03: Præparater til rengøring, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, badesalt (ikke til medicinske formål), hårvand, tandplejemidler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TRC (730) Indehaver: TR-Center A/S, Blokken 69, 3460 Birkerød, (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 (511) Klasse 07: Maskiner, herunder rengøringsmaskiner, dele og tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 35: Agenturvirksomhed. (511) Klasse 37: Reparations- installations- og vedligeholdelsesvirksomhed af maskiner, herunder rengøringsmaskiner. 275

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SIDERAL (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Viña Dassault-San Pedro S.A., Av. Vitacura No. 4380, Piso 7, Vitacura, Santiago, Chile (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 33: Vin og spiritus. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SDK (730) Indehaver: A/S Hea-net, Østergade 54, 7430 Ikast, (511) Klasse 25: Tricotage og konfektion. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: AVICHECK (730) Indehaver: Danisco A/S, Langebrogade 1, 1001 (511) Klasse 09: Computer hardware og computer software; apparater og instrumenter til vejning, måling og kontrol. (511) Klasse 42: Computerprogrammering; design og udvikling af computer hardware og computer software; rådgivning vedrørende computer hardware og software; licensiering af computer programmer og software. (511) Klasse 44: Landbrugsvirksomhed og rådgivning i forbindelse hermed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ONE STOP SHOPPING (730) Indehaver: Reklamebureauet Okkels + Fedder..., Vesterå 14, 2, 9000 Ålborg, (740/750) Fuldmægtig: Xenia Andersen, c/o Reklamebureauet Okkels + Fedder..., Vesterå 14, 2, 9000 Ålborg, (511) Klasse 16: Markedsføringsmateriale, herunder brochurer og produktblade, tryksager, trykt undervisnings- og informationsmateriale. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, arrangering af messer med udddannelses- og karrieremæssigt formål. (730) Indehaver: Proffen A/S, Holmstrupgårdvej 20, 8220 Brabrand, (740/750) Fuldmægtig: Patrade A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, (511) Klasse 02: Maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler, farvestoffer, bejdsemidler, naturlig harpiks i rå tilstand, bladmetaller og metalpulver til brug for malere, dekoratører, bogtrykkere og kunstnere. (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbanespor; kabler og tråd af metal (dog ikke til elektriske formål), kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, pengeskabe, andre varer af metal (ikke indeholdt i andre klasser), malm. (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner, motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land), landbrugsredskaber (ikke hånddrevne), rugemaskiner. (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne), knivsmedevarer, gafler og skeer, hug- og stikvåben, barbermaskiner. (511) Klasse 09: Apparater og instrumenter til måling, signalering, kontrol, ildslukningsapparater, sikkerhedsbeklædning og sikkerhedsfodtøj. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser; plastic i halvforarbejdet tilstand, tætnings-, paknings- og isoleringsmaterialer; slanger, bøjelige og ikke af metal. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug; asfalt, beg, tjære og bitumen; transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal). (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. 276

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: OutforceIT ApS, Strandvejen 5, 5500 Middelfart, (740/750) Fuldmægtig: Kromann Reumert, Rådhuspladsen 3, 8000 Århus C, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, herunder telefonapparater og telefoner, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, herunder datamaskiner, databehandlingsapparater og -udstyr (ikke indeholdt i andre klasser), dataopsamlingsanlæg, computerprogrammer og -software. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, samling (ikke transport) af et udvalg af telekommunikationsudstyr, datasystemer og IT-netværk samt databehandlingsudstyr, herunder computerprogrammer og -software, så andre får mulighed for - på en nem måde - at købe disse varer også via globale netværk, information og rådgivning i forbindelse hermed. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed, herunder installation, vedligeholdelse, og reparation af datamaskiner, datasystemer, IT-netværk og telefonsystemer. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder etablering af forbindelse til computernetværk samt udlejning af telekommunikationsudstyr. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse hermed, industriel analyse og forskning, juridisk bistand, og design, udvikling samt teknisk rådgivning vedrørende computer hardware, herunder individuel design, udvikling, leasing og udlejning af datasystemer og IT-netværk til tredjemand, installation, vedligeholdelse og ajourføring af computersoftware, teknisk support til datamaskiner, datasystemer, IT-netværk og softwareprogrammer. (730) Indehaver: Classic by Detlef Kapteina Cosmetic ApS, Strandfogdensvej 11, Rødhus, 9490 Pandrup, (511) Klasse 03: Vaskemidler, pletfjerner og rensemidler til vask. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), sengetøj og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædning, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: DLI - Dansk Lægemiddel Information A/S, Strødamvej 50A, 2100 København Ø, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 35: Marketingsundersøgelser og analyser, udarbejdelse af statistiske oplysninger, sortering og redigering af information i computerdatabaser, omkostningsanalyser. (511) Klasse 41: Undervisnings- og uddannelsesvirksomhed, udgivelsesvirksomhed, information om undervisning og uddannelse. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ZING (730) Indehaver: Schweppes International Limited, 25 Berkeley Square, London W1X 6HT, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). 277

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: URTEHAVEN (730) Indehaver: Agrova Food, Vesterbrogade 4a, 1620 København V, (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 29: Konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, herunder salater, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer, geléer, syltetøj og kompotter. (511) Klasse 30: Salatdressinger, saucer (krydrede). (511) Klasse 31: Friske frugter og grøntsager. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Forcering Forståelse Forankring (730) Indehaver: Tranberg Marketing Rekommandation ApS, Dortheavej 3, 2400 København NV, (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Jonas Bruun I/S, Bredgade 38, 1260 (511) Klasse 35: Markedsanalyser samt rådgivning i den forbindelse, marketingsundersøgelser samt rådgivning i den forbindelse, opinionsundersøgelser, pr-virksomhed samt rådgivning i den forbindelse, reklame- og annoncevirksomhed samt rådgivning i den forbindelse, analyse, måling og evaluering af reklameeffektivitet. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DUNCAN BROWN (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Dansk Supermarked Indkøb I/S, Bjødstrupvej 18, Holme, 8270 Højbjerg, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 18: Tasker og punge (ikke indeholdt i andre klasser). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ASSURA (730) Indehaver: Coloplast A/S, Holtedam 1, 3050 Humlebæk, (740/750) Fuldmægtig: Coloplast A/S, Att.: Varemærkeafdelingen, Holtedam 1, 3050 Humlebæk, (511) Klasse 10: Medicinsk udstyr til alle former for stomi, herunder kolostomi, ileostomi, urinstomi, tracheostomi, nefrostomi, gastrostomi samt tilbehør hertil. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Tranberg Marketing Rekommandation ApS, Dortheavej 3, 2400 København NV, (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Jonas Bruun I/S, Bredgade 38, 1260 (511) Klasse 35: Analyse, måling og evaluering af reklameeffektivitet. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: VM Flag & Stænger A/S, Stenbro Allé 5, 6650 Brørup, (511) Klasse 20: Træflagstænger af træ og glasfiber. (511) Klasse 24: Flag og reklameflag (ikke af papir). (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver (730) Indehaver: Tranberg Marketing Rekommandation ApS, Dortheavej 3, 2400 København NV, (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Jonas Bruun I/S, Bredgade 38, 1260 (511) Klasse 35: Markedsanalyser samt rådgivning i den forbindelse, marketingsundersøgelser samt rådgivning i den forbindelse, opinionsundersøgelser, pr-virksomhed samt rådgivning i den forbindelse, reklame- og annoncevirksomhed samt rådgivning i den forbindelse, analyse, måling og evaluering af reklameeffektivitet. 278

7 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Gevinstgas (730) Indehaver: Nordjysk Elhandel A/S, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, (511) Klasse 04: El, gas (brændstof) og fyringsolie. (511) Klasse 35: Forretningsmæssig bistand vedrørende formidling ved køb og salg af el, gas og olie til det kort- og langsigtede marked, herunder formidling af energileverancer for tredjemand. (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed vedrørende el, gas og olie, nemlig mæglervirksomhed og finansiel børshandel. (511) Klasse 39: Distribution af el, gas og olie samt rådgivning i forbindelse hermed. (511) Klasse 40: Rådgivning om produktion af el, gas og olie. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Gevinstolie (730) Indehaver: Nordjysk Elhandel A/S, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, (511) Klasse 04: El, gas (brændstof) og fyringsolie. (511) Klasse 35: Forretningsmæssig bistand vedrørende formidling ved køb og salg af el, gas og olie til det kort- og langsigtede marked, herunder formidling af energileverancer for tredjemand. (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed vedrørende el, gas og olie, nemlig mæglervirksomhed og finansiel børshandel. (511) Klasse 39: Distribution af el, gas og olie samt rådgivning i forbindelse hermed. (511) Klasse 40: Rådgivning om produktion af el, gas og olie. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FLORINEF (730) Indehaver: Bristol-Myers Squibb Company, a corporation of the State of Delaware, 345 Park Avenue, New York, N.Y , USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FLUFENACIN (730) Indehaver: Bristol-Myers Squibb Company, a corporation of the State of Delaware, 345 Park Avenue, New York, N.Y , USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GRID+ (730) Indehaver: NEG Micon A/S, Alsvej 21, Helstrup, 8900 Randers, (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Sundkrogsgade 9, 2100 København Ø, (511) Klasse 07: Vindmøller, vindgeneratorer, vindkraftanlæg og generatorer til vindkraftanlæg og dele af disse varer, herunder mølletårne og møllemaster, vinger, møllekerner, maskinfundamenter, drejningsringe og gear, bremser, hovedaksler, universalrør, gearkasser, koblinger, elektriske generatorer, anordninger til vinkelindstilling, nemlig anordninger til regulering af vinklen på vinger eller vingeblade, herunder ved at skifte eller dreje vinklen af hver vinge eller vingeblad i forhold til rotorplanen defineret af alle vinger og vingeblade. (511) Klasse 09: Elektrisk og elektronisk udstyr til vindmøller, nemlig apparater og computere til kontrol, overvågning og til automatisk tænding og slukning af generatoren og til automatisk start efter en offentlig strømafbrydelse, overspændingsbeskyttelse mod lynnedslag, mikroprocessorer til kontrol af spændingsregulering, svingningstal, fasetilstand, rotorhastighed, kontrol af effektiviteten og tykkelsen af bremseunderlaget og af temperaturen, vindretningen og vindhastigheden, svingningssensorer til montering i møllehuse, udstyr til måling af elektrisk effekt; alle de førnævnte varer til brug i forbindelse med vindmøller, vindgeneratorer, vindkraftanlæg og generatorer til vindkraftanlæg. (511) Klasse 37: Opstilling, konstruktion, installation, vedligeholdelse og reparation af vindmøller, vindgeneratorer, vindkraftanlæg og generatorer til vindkraftanlæg. (511) Klasse 42: Konsulentbistand indenfor områderne vindmøller, vindgeneratorer, vindkraftanlæg og generatorer til vindkraftanlæg; juridisk bistand vedrørende vindmøller, vindgeneratorer, vindkraftanlæg og generatorer til vindkraftanlæg; udvikling og test af vindmøller, vindgeneratorer, vindkraftanlæg og generatorer til kraftanlæg og dele heraf for andre. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Firmakultur (730) Indehaver: Firmakultur v/niels Ravn Skytt, Egå Kirkesti 3, 8250 Egå, (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Meldgaard Consulting, Rørsangervej 13, 7100 Vejle, (511) Klasse 28: Spil. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed. 279

8 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: XIKET (730) Indehaver: Kudsk v/kim Kudsk Nordsøn, Ribe Landevej 69, 6100 Haderslev, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: licitationsservice.dk (730) Indehaver: Act Innovation ApS, Grønløkkevej 10, 1.tv., 5000 Odense C, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PROTIC (730) Indehaver: Steffen Hjort, Falkenkær 30, 8883 Gjern, (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter samt kunstige lemmer, øjne og tænder, ortopædiske artikler, suturmaterialer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 40: Tandteknikervirksomhed, forarbejdning og behandling af materialer og genstande til brug for tandlæger. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed og tandlægevirksomhed. (730) Indehaver: Dan-Sun Europe ApS, Lind Hansens Vej 5, 5000 Odense C, (511) Klasse 11: Apparater til belysning, solarier og rør til solarier. (511) Klasse 44: Sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, drift af solarier. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TEXLAN (730) Indehaver: Unisorb Miljöteknik AB, Box 23, S Trollhättan, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Bender.dk, Gammeltorv 8, 3., 1457 (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle og videnskabelige formål, syntetiske materialer til absorbering af olier og kemikalier, filtrermateriale i form af uforarbejdet plastic, filtrermateriale i form af kemiske præparater, filtrermaterialer i form af mineralske substanser, filtrermateriale i form af vegetabilske substanser. (511) Klasse 04: Olier og fedtstoffer til industrielle formål, midler til absorbering, fugtning og binding af støv. (511) Klasse 11: Filtre og filtermateriale til rengøring af vand. (511) Klasse 17: Filtermateriale (plasticskum eller plasticfilm), plasticfibre (ikke til brug i tekstiler), plastic i halvforarbejdet tilstand, tætnings-, pakningsog isoleringsmateriale. (511) Klasse 27: Tæpper og måtter til absorberende formål. (730) Indehaver: Euro Service ApS, Højmarken 18, 5492 Vissenbjerg, (511) Klasse 01: Kemiske produkter i form af antistatisk væske. (511) Klasse 03: Antistatiske præparater (rensemidler). (511) Klasse 09: Apparater til fjernelse af statisk elektricitet. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 280

9 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: KUDSK (730) Indehaver: Kudsk v/kim Kudsk Nordsøn, Ribe Landevej 69, 6100 Haderslev, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: VITOMEGA (730) Indehaver: SPORTSCOM DANMARK APS, Transformervej 29, 2730 Herlev, (511) Klasse 05: Vitaminer, mineraler, kosttilskud, medicin, naturmedicin. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SYNCRO (730) Indehaver: Oticon A/S, Strandvejen 58, 2900 Hellerup, (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 10: Høreapparater samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til disse varer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FONET (730) Indehaver: Danovation ApS, Trekronervej 5, 8620 Kjellerup, (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GRAND CRU (730) Indehaver: Odense Marcipan A/S, Toldbodgade 9-19, 5000 Odense C, (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 30: Konditori- og konfekturevarer, råvarer i form af mandelmasse, marcipan, nougat, chokoladetrøffel og nougattrøffel, chokoladevarer, konfekturemasse og bagemasse baseret på sukker, mandler, nødder og abrikoskerner til bagning samt til konditori- og konfekturevarer; forblandede ingredienser, ikke indeholdt i andre klasser, til fremstilling af brød, bagværk og konditorivarer, cremepulver og creme til kager, bagværk og konditorivarer, spiselige dekorationer til kager og bagværk. (730) Indehaver: Clean Part AB, Box 159, SE Getinge, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Acadi ApS, c/o Revision & Data A/S, Lyngbyvej 225, 2900 Hellerup, (511) Klasse 07: Elektriske gulvbonemaskiner og -apparater, elektriske boneapparater til parketgulve, elektriske gulvpoleringsmaskiner, elektriske gulvtæpperengøringsmaskiner og -apparater, elektriske polereapparater og -maskiner til husholdningsbrug, centrale støvsugningsinstallationer, støvsugere, støvsugerslanger, støvudsugnings-installationer til rengøringsformål, støvsugertilbehør til spredning af parfumer og desinfektionsmidler. (511) Klasse 21: Sæbeautomater, ikke-elektriske gulvboneapparater, ikkeelektriske støv-fjerningsindretninger, støveklude, rengøringsredskaper (håndredskaber), polere-handsker, polerelæder, vaskeskind til rengøring, klude til rengøring. (511) Klasse 37: Udlejning af rengøringsmaskiner, reparation af slidte eller ødelagte maskiner, rustbeskyttelsesbehandling, udryddelse af skadedyr, undtagen for landbruget. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Netto A/S, Bjødstrupvej 18, Holme, 8270 Højbjerg, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 01: Kunstige sødestoffer (kemiske præparater). (511) Klasse 30: Sukker og sødemidler (naturlige). 281

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 619 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 01. 120. årgang. 1999-01-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 126. årgang. 2005-01-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 126. årgang. 2005-01-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 126. årgang. 2005-01-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2323 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 130. årgang. 2009-05-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 130. årgang. 2009-05-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 130. årgang. 2009-05-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1417 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 124. årgang. 2003-10-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 124. årgang. 2003-10-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 124. årgang. 2003-10-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2607 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 663 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 6. 124. årgang. 2003-02-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 6. 124. årgang. 2003-02-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 6. 124. årgang. 2003-02-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 319 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 199 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 125. årgang. 2004-02-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 125. årgang. 2004-02-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 06. 125. årgang. 2004-02-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 331 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 126. årgang. 2005-05-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 126. årgang. 2005-05-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 126. årgang. 2005-05-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1093 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1933 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 41. 121. årgang. 2000-10-11 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3097 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1733 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 127. årgang. 2006-03-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 127. årgang. 2006-03-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 127. årgang. 2006-03-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 579 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 130. årgang. 2009-11-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 130. årgang. 2009-11-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 46. 130. årgang. 2009-11-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2471 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærketidende

Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 123. årgang. 2002-09-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3445 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 129. årgang. 2008-10-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 129. årgang. 2008-10-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 129. årgang. 2008-10-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2167 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 46. 121. årgang. 2000-11-15 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3467 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 126. årgang. 2005-07-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 126. årgang. 2005-07-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 126. årgang. 2005-07-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1509 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 5. 123. årgang. 2002-01-30 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 333 Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1695 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 127. årgang. 2006-09-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 127. årgang. 2006-09-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 127. årgang. 2006-09-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2051 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 453 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1245 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 130. årgang. 2009-09-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 130. årgang. 2009-09-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 130. årgang. 2009-09-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2193 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 128. årgang. 2007-01-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 128. årgang. 2007-01-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 128. årgang. 2007-01-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 93 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 111 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 126. årgang. 2005-11-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 126. årgang. 2005-11-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 126. årgang. 2005-11-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2791 Afslåede eller

Læs mere