-'x. Beretning og. regnskab l'e'-- flt tt E E E-EI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "-'x. Beretning og. regnskab 2000. -..--l'e'-- flt tt E E E-EI"

Transkript

1 -'x Beretning g regnskab l'e'-- T E flt ET fril tt E E E E! E-EI E

2 2

3 lndhldsfrtegnelse <../..--.,,/ selskabsplysninger Eje rhld Bestyælse LedeIgruppe Repræsentantskabsmøde Di gentens underskift Bestyrelsens beretning Lvgivning. m)ndigheder m.m. Sager i Energitilslnet Ledelsens beretning Systemdrift år 2 Elmark det Udvikling g IT Øknmi: Transmissin Ø<-mi: Svs(emansva.e,s lar f rec"skcber Regnskabspåregninger Anvendt regnskabspnksis I \ ',t Resultatpgørelse 41 Balance Udvikling i egenkapital Pengestrømsanalyse Eierandele i Eltrå amba 54 3

4 Selska bsplysn inger gerthld Selskabet ejes af en række jysk-flnske elf$yningsvirksmheder Ejemndelen beregnes sm andelshavemes kapitallndskud sami en frhldsmæssig andet af selskabets øvriee lrmue, pgjfi i henhld ti1 andelshavemes frbrue af Restyrelse Bryhester Ejgil w Rasmussen. Gedved (frmand) Bgtrl'kker Erling Bjeffe, Skærbæk (næstfmand) verlærer Kjeld Larsen, Tversted Bådmånd Pul B. Sku, Århus Knsulent Jens-Ove Simnsen, Jebjery Direktø. Tage Thmsen. Hlstebrc Dirckiør Pul Nielsen. Odense Helga Ms, MF {tua iunl2) Martin Glerup, MF (fm iuni 2) Dircktin Adm. direktør Gerg Styrbr Lederyruppe Undedirektør Paul-I rederik Bach Teknisk direktør Trbeh Margaard øknmichef Jøryen Munk Hansen Driftschef CarI Hileer Markedschef Peter Jørgenseh Inlrmatinschef Per AndeBen KPMC C. Jespesen, statsåutriser de revisrer Reptæsentnlskdbsmøde Bepræsentantskabsmøde afhldes den 25. april 21, k]. 9:3 på Munkebjerg Htel. Vejle. Dirigenbns unde'ski,t vejle, deh 25. åp I21 4

5 Bestyrelsens beretning År 2 bød på 475 MW ind g lv m Eltra s bestgrelse ble» i iuni uddid.et med, t ned,- lemmer, sm i henhld. til E\ben er ud.peltet af milj ø- g energiministe - ren. Det drejer sig m flketingsmedlemmeme Helge Mas (V) g Martin Glerap ( Sc.), lrrund fr?lketi gets Energipliti-ske Udaølg. De t nge med.iemmer har sønme rettigheder g pligter sm bestarelsens ødrige sgb ned.lenme\ der er ølgt al repre s atantsl{abet. Ny vindkrdftrckrd Der var ingen, sm vidste det lørst på årct. Få an de det ved sankthans, men i december std det klart. ai dei jysk-fynske elsystem vilte lå en tilvækst på 4?5 Mw vindhaft i år 2. Det var næsten dbbett så meget sm i det hidtidige rekdår (1999). Demed var den samlede mænede vindkraft i Jylland g på Fla ppe på MW, g taliet ventes at passerc 2. MW i Iøbet af år 21. Hetil kmmer.å. 1 små decentrale kmftlameværker med en samlet etrekt på ver 1.4 M\{ ver fr deme uregulercde pmduktin er der en samlet beiastnins på haist 3.5 MlV. Udldringen er åt det selv på krt siet e! vanskeligt at frudse prcduktinens størrelse et givei øjeblik. Der pstår derfr lte situatiner med vemkud eller unde$kud. Ov rckuddet eksprteres nimåli iit nåblandene fr en meget begrænset p s. Det er vigtigt, at i hvert fåtd en del af denne "verskudsprduktin anvendes øknmisk g miljømæssigt ptimali herhjemme ved at udvikle nye fleksible anvendelsesmuligheder sm I.eks. vil kume begrænse brugen af trurenende brændslex Er det jvsk-fmske elmarked er det et særligt prblem, at den stre tilvækst åf pddteret prcduktin ef terhånden lægger bestag på halvdelen af markedsvlumen. Bestræbetserne på at pbygge et 'grnt marked fr le-bevise\ sm vi1 gørc det muligi elterhånden at fjeme al vedvarende energi fra den pli terede prduktin, blev neet hæmmet, da en ny bekendtgørctse m vindkaft indjørte en 1-å$ vergangsrdning f r størstedelen af møl1e1are. De i systemansvarlige selskaber er i gang med at udarbejde ralrmeme fr det 'grnne marked". sm ventes at kmme i eang i år 23.. MiIjø- e enerciministeren hår i beglaldetsen af år 21 nedsat en hurtigtårbejdende gruppe, sm skåt analysere "verskudsel - situatinen med henblik på at lrmulerc f$iag tl] perative Iøsninger Eltra, sm bidgger til arbejdet, har med titfrcdshed knsiåterei, at alle muligheder kan l'urderes, gså hidtidige 'tabuemner' sm f.eks.. Eltrå vil unde$tr ee betydningen af, at det kmmende grønne marked råder ver tilstrækkelig str vlmen. når det sæties i gång. Det kan frmen ig kun ske ved, at det fm siårten kmmer til ai mfåtie en støne guppe Hdvmøller givet stt Alt tyder på, at Vestdanmark lltsat vil være det væsentligste dånske måde f r \ae-udbvgningen. Ved ånskiftet 2/21 var de ndelige aftaler m bygning af Dånmarks første stre havmøilepark ved ai værc på plads. Parken skal placercs på Hms Bev i Nrdsøen.å. 2 km fra kysten. Demnstratinsanlægget bliver på 16 Mw. EItm skal bygge imnsfrmerylaifnrl g etablee kabelfrbindelse til lånd. Metemlgiske undersøgelser hår vist, at det blæser mere på Hrns Rev

6 J IY Pruil SI<ÆRBÆK end på de pladser der i øvrigt er reseneret til hav møuer Vindf rhldene på Hrns Rev er så gde, at de kmmende møler ventes at prcducere dbbelt så meeei, sm møller a{ samme størrelse på tand er l stand t11.. xltla vil understreee den psiiive betvdning, det har fr elsystemet, ai ha!1nøl- Ieparker prducerer mere ståbilt (frudsigeligt) g glver mindrc etrektudsvine end landplacerede mø]]er l til ny 4 kvlfiindelse Etabledng af eh 4 kv-frbindelse me11em Vendsysselværket (Aalbre) e Trige (Århus) hår været på daesdenen siden slutningen af 198 erne. I årenes iøb er der undersøgt en række altemå tive frslag, ligesm behvet fr ledningen er blevet vurder t ngle gånge. Med en klar anbefaling fm Energisilaelsen g elier en ffeni- Iig høringsrunde blev prcleklet i december lagt Jrem hl endelie afgørelse i Arhus g Ndiyllånds åmtex tuhus amtsdd saede ja, mens Nrdjyllands amisråd på frhård vff mest stemt 6 fr ai kræve væsentlige ænddnger i prjektet. MiIjø- g energiministeren besluttede derfr i henhld ril lven setv at alslutte sagsbehåndllngen fr den nrdlige del af strækningen. Prim mats 21 frelå ministercns gd-. Eltla er meget tilfrcds med, at sassbehandlinsen endelig er afsluttet. Arbeidet med den 112 km Ianee frbindelse, sm vil slutie dngen i dei vestdånske 4 kv-system, ventes afsluttet i år 24. Dermed vil en af de væsenuigste f laskehalse i elsystemet være fjemet. Ertla har i f rbindelse med gdkendelsen påtaget sig at gennerførc en række saneringer åf højspændingsnettet syd fr Aalbrg. stid plitisk pbkning Jylland g Fyn blev en de] af det nrdiske elmarked i juli Starten lrløb frcdeligt med lave, stabile priser til de nye markedsaktører. Men kun få uger efier, at den nye danske ellv tddte i kmft i januar 2, km den under pres åf ei marked, der i pedder viste hidtil ukendte prisudsving. Eltra analysercde g rappterede markedsudviklingen ti1 Energitilsynet. Til sidst gr b Eltm direkie ind g pålagde aktøre! sm halde kntrakter på udlandsf rbindelseme, m dågligt ai stille ubngt kapacitet til ddighed fr markedei ( use it r lse it ). Senerc på årct måtte Elim kræve fe elukkede kråftværksblkke sat i gång lr ai stabilisere markedet. Ved hveft indgeb ver fr aktøreme pstd der diskussiner m den systemansvarli g s kmpeience. Eneryimtndighederne bestuitede dedr ai udbygge g knkrctiserc Ellvens afsnit m sysiemperatøremes f rpligtelser g rcttighedex Lven blev vedtaget af et slidt llertal i Flketinget umiddelbart lør jul. Lvændringen tg i vid mfang udgangspunkt i Eltra s praktiske erfadnger. Det var megei iitflrdsstillende åt pleve den stre fisiåelse, sm alle rdlør me viste ver lr de systemansvarliges pgaver, da 1vændringen btev behandtet i Elketinget. Det er Eltm's pfatielse, at det danske systemansvar har et gdt ivmæssigt gmdlåg fr udførelsen af sine pgåver Neip denne tv er på væsentlige punkier med ii1 at fnbygge, at der skul]e kunne udvikte sig et dansk mdstykke ti] det s].slemsamenbmd. sm har belastet Calilrnien i ler el haht år. Eltra er pmærksm på betydningen ai, at det dånske elmarked f ungerer efrekti!'t g ensarlet i hele Danmark. De t systemansvarlige selskabe! Eltra g EIkEfi System har dedr en tæt kntåki på måder sm markedsfrhld. rctningslinier f r sysiemånsvarct, frhldet ti] nabmråderne (Ndel) samt li kning g udvikling mhing vedvar nde ene i. Huttig rn*edsåbning Åbningen af dei eupæiske elmårked går hurtigere end veniet. Eu-Kmmissinen har håttet knstatere. åt virkeligheden fr længst er Iøbei tuå Markedsdirektivet, sm tddte i kmfi i Det ventes da eså, ai EU- Kmissinen i flået 21 kmmer med ei nyt, mere vidtgående dir ktivf nlag. Eltrå brugie det meste af årct til åt frhandle med Statkraft, Elsam g E.ON m at erstatte langtidsknirakter m udn)'ttelse al Skagenåkf rbindelsen med finansielle afialer Der blev fundet frcm til en fr alle parter acceptåbel løsning, hvrefier Elha g Statneit frhandlede sig til enighed m vertaeelse. dri{t g ved- Iigehldelse af Skagenakf rbindetsen. Det samlede åftåiekmpleks blev gdkendt af det nrske Strting krt fr jul, således at Skagelraklrbindelsen f uldt ud kunne stiltes til rådighed lr alie markedets akiører r\ia \rd PI) fra den 1. jånuar 21.

7 Eltla frhandlede sideløbende med E.ON Netz m at etablee et særrigl Nd PIprisindmeldinesmråde på den dansk-tyske gænse til håndi ring åf kapaciteten mellem de t systemhråder. E.ON Netz ønskede dg ikke en sådan løsning. I stedet blev der i september indført daglige aukiiner ver Iedie Østdamark (Elkrafi System) km med i det ndiske elmarked den 1. ktber sm prisindmeldingsmråde under Nrd PL Da Jvlland g Fyn i 1999 blev en del al det ndiske elmarked. blev EIim s $ænsetådtrer ver fr Svedge fjemet. Svenskerne tg ikke et lignende inltiativ. I lrårct udårbejdede Elkralt System g Eltra i fænesskab en udredning m markeds- g miljømæssige frhld i Danmark g Svedge. Råpprten blev tl]tiådt åf Svenska Kraftnåt. sm bestuitede ai halvere sin tadl md Danmark fra den 1. ktber g anbefale den svenske regering, at tarifren helt skulle frsvinde fm den 1 januar 21. I f*indelse med æn&ingen af Eltven blev der åbnet mulished fa at de t danske systemansvarlige selskåber indiræder sm medejere af Nrd Pl. Iet, k*ludercd. ai der fø6t bør tages stilling til et veniuelt kabelpriekt, når markedets behv er bedrc kendt.. Ettra hår med tilfrcdshed knstai rei, åt åbningen åf Skagerakf rbindelsen e den Ift satte markedsudvikling i Tyskland hår skabt dy1amik i det jyskflnske marked. Det var såiedes helt tydeligt, at strømmen ver den dansktyske gænse vendte g gik md nd, da hele Nrden vår udsat fl sne g kutde i februar 21.. Eltra ser frem iil. ai Sverige afskafrer sine grænsetariffer md Danmårk i frårct 21.. Eltra er intercsserct i at blive medejer af den nrdiske Ibø$, Nd Pl, men eieskåbets indhld # e mlang skal afhænge ai den mlle, sm Nrd Pl får i det fremtidige Ndet-. Selv m de da$ke mar, kedsfrhld er btevet ståbiliseret, er EItIa parat til åt bygge en elekt sk StrebæltsIrbindelse. når miljø- g energiministercn måtte beslutte det. Mellem t elsystemer Det jysk f}alske mråde har i næsteh 4 år værc1 en Iysisk integr ret del af det vesteumpæiske vekselstømssystem. Elta har dg alddg vær t medlem af rganisatinen UCTE, sm damer råmmerne fr dei nødvendige samarbejde mellem mddets øvrige systemånsvarlige seiskaber (TSO'er). Eltm kan g skåldg leve p til de spilleregler der inden lr UCTE er åftatt m det daglige driftsamarbejde. Eltm lever gså fuldt p til de tekniske g systemmæssi ge kmx der stilles i Driftsaftalen, sm i fjr blev indsået melleh de nrdiske TSO'er Eltrå har siden 1962 deltåeet i Nrdel, sm i fir blev mdamet til åt være et fmelt samårbeidsrgan fr de nrdiske systemansvarli ee selskåber På de nrdiske ene4iministrcs møde i Grønland i åu$si 2 blev udviklingen af infmstrukiur n i det nrdiske elsystem, g et stadig tættere samarbejde mellem de nrdiske systemansvariige selskabe! fremhævet sm betydningsfulde indsatsmåder I årcts løb efterlyste ledende pe$ner inden fr ndisk industri g en$gi preitelsen af et verdnet nrdisk sy- ETSO (Assciatin f Eurcpean lyansmissin System Operatrs) - det frmelle samarbeidsrsan fr de systemånsvarlige setskaber inden fr xu, plus Nrge g Schweiz har siden starten i 199S i stigende $ad vist sin betydning fr udviklingen af et velfunger nde fæles eurpæisk elmarked. Eu-Kmmissinens krav m et smidigt g stadigt tætterr sam bejde mellem de eurcpæiske systemansvårlige selskabea g markedsaktørernes ønsker m åbne $ænser, gør det nødvendigi, at Eltra gså engagerer sig frmelt i systemsamarbejdet syd f r glænsen. Eltra har derfr søgt m at blive asscierct medtem af UCTE, sm ud ver de nrd-, vest- g cenimleurcpæiske lande frmen ig gså snaft mlatter landene rundi m Middelhav t samt Rumænien g Bulgårien. EItm g Elkraft System åflevercde endnu en udledning til energimlndighederne m eventuel bygning af en elektdsk StrebæIislrbindelse. En knsulentrappft, sm indgik i materiå- + e. E]tra lægger vægt på frtsat åt værc fuldgyldiet medlem al Ndel.. Elta mener at et mere f rpligtende Ndel-sambejde vil være i stand tit 7

8 at klarc det stigende behv fr at kdinere d fts- g udbygningsåktiviteteme i de fire ]ande.. Ettm vil fremhæve betydningen ai, at pliiikere g mlndigheder aktivt undelstøtter udviklingen af det ndiske eneryisåmårbejde. vigtig kntkt til netselskber Jyltand g Fyn er blandt de få støre el ystemet hvr en str del ai pmduktinen sker decentmtt, g hvr hvedpaften al enegien derfr bringes ind i det verdnede elsystem via de lave spændingsniveauer. Man kan sige, ai energien - i mdsætning til tialligere kmmer nedenfm- Det betyder at traditinel viden m system&ift g netstrategier skal justeres. En mådefrakbling fr åi stabilisere systemet kan således udvikle sig prblemåtisk, hvis dei i praksis viser sig, at det frakblede måde bidmger med merc plduktin, end det frbmee. Derfr har systemånsvåret et strt behv lr øget viden m de aktuelle piduktins- g be- Iåstningsfrhld i de frskellige lkalnfåder Det jysk-fynske 15 kv-net er en integrerct det af det verrdnede hø j spændingsnet. ffølge Elven driver EIiIa sm systemansvarlig hele det vercrdnede net. men d t kan kun lade sig gørc i ei snæve4 samårbejde med 15 kv-selskåbeme Der har i år 2 værclført f rhandlinger mellem ngte af tnnsmissinsselskabeme m delvis lusinering ai nele af selskaberaes aktivi ieter Der kunne dg ikk pnås enighed m en egl1et sårnmenlægnirgsmdel.. EItm betacier såmårbejdet ned 15 kv-selskaberne sm meget væsentliet. Eltra 1ægger vægt på, ai transmissinsselskabeme bliver hørt g inddraget i planlægningsarbejdet, g at det sibes, at eksperti sen inden fr det sannede syst m udn,'ttes bedst muligt i f$indelse med sanedng/r ægning/udbygnine af d t jysk-inske tmnsmissinsnet.. Fr Eltra er det vigtigt snarest at lå pbygget et snæveft g tillidsfuldt samarbejde med de lkale netselskaber m lkale prduktins- g frbrugsfrhld. 8

9 Lvgivning, myndigheder m.m. stillet i ber. indtil disse fr- Den nye ellv iddte i kaft pr. 1. januar 2 dg med undtagelse af afsnittet m miljøvedig elprcduktin, der itke blev gdkendt af EU i følste mgang. Efter Ivens vedtåselse btev den reviderct tr gange i frbindelse med Kråf tværksåf iå- Ien, øst-vesi udligning af VE-eneqi & eg nprducentels pligt til at åftaee pdriterct prduktin e sidst i frbindelse med en præcisering af systemansvar is psåver e beføjelser. I tøbet af år 2 blev der udstedt mere end 2 bekendigørelser i frlængelse af Ellven. Hvedpa$en af bekendtgørclseme har betydning lr xltla's vilke, hvral bekendteøretsen m reguledng af 4 kv-tmnmissinsselskaber er en af de vigtigste. Lv m systemnsvt (lt277) Den nye danske euv viste sig utilshækkelig på ngle lnlåder i frbindelse med syst mansvårets pgavex Der blev dedr i efterår t fremlagt t ænddnssfntas til lven. I be$undelsen fr frslaget hed det blandt andeti "Erfarineer har vist, at der er behv Ir at præciserc den systemanvariige virksmheds ansvar fr at sikrc en tilstrækkelig flsyningssikkerhed g betalingen, der kan ske he r. Lven præciserer desuden, at systemånsvaet skal bidraee til at sikr bedst mulige b tingelser f! knkurence på markede. fr prduktin g handel med elektdcitet. Lv 127? blev vedtaget af Flketinget den 15. december med virkning fra den 1. januar en altale m kråftværkemes øknmiske vilkår ved vergangen til et knkurcncebetnet marked (Kråftværksaftalen). I Vestdanmark indebærer af talen, at Elsam ver en firctuig pe de får tilføft næsten 5 miå. kr.. Ertm's ejerc vedørcr 9 mi. kr. ti1 Elsam.. Elsams miljøventice elprduktin får et pristillæg svar nde til 4 mi. kr. Elsam betåles fr at stille rcsenekapå.itet til rådigh d fr systemånsvaret g lr ai hlde sit prduktinsapparat driftsklårt indtil udgangen af år 23. På Eltra s r præsentantskabsmøde i apri12 btev kapitalverf ørslen til Elsåm gdkendt på følgende betin-. De seks jysk-fynske haftværkssel skå her sknllc fusihee til 6t sclsk.b. Opskdvningen af EItm s akiiver px 1. januar 2 måtte ikle udløse skatteb tating.. Eltra's sel!4inansiedngsgrad ikke falder til under ca. 3 % i pedden frem til år 21. På sit mde den 26. februa! 21 gdkendte Eneryitilsrnei separat kapitålverfø6len ti1elsam. Stre dele af det år1ige pristillæg på 4 mi. kr. fr miljøvenlig elprcdukin km heler ikke til udbetaling i år 2. Det skyldtes den manglende xu-gdkendelse af dele ai xllved. Afialen mellem Eltra g Elsam m køb af rcgulerhaft, systemtjenester g mindste prcduktinskapacit t f rhandles frtsat. På gmnd af usikkerheden mp stillæg g aftale m regulerkraft er vedørslen af de 9 mi. kr. til Elsam øst-vesl udfignlng vedturende ve-energi Ellvsrcfrmen mlågde pristilæg til vindmøller fra at være statsfinansiel t ver skattebilletten til at værc f inansierct al e]f rbrueeme ver elr gningen. Da ver 8 % af energien lra vindmøler prduceres i Eltm's måde, resulterede denne i, at Vestdanmark km til at betale en titsvarende del af vindmøl]emes pdstillæg. Ved en rcvisin af xllven besluited r'ketinget, at der skal ske en udligdng meltem Øst- g Vestdanmark af udgifteme ti1 vedvarcnde energi. Udligningen skal ske emdvist, så halvdelen ai lrskelen udlignes i år 21 g den resterende del i år 22. Dei blev verladt til de i systemansvårlige selskaber at udflrne de pråktiske ree- 1er lr udligningen. i.r n vestdansk frbruger vil den fulde udligning rcsultere i et pdsfald på 2.8 ørelkwh, mens prisen stiger med 3.8 ørel kwh i Øsidamark. KnIn ær* ftdten KIaf tværkssetskabeme g r g nneen indgik i eftertuet 9

10 ,:,.[,,! EgenprducenøB pligt til t øftge pridterct prcdulrin (neltøfregntng) Princippet fr frdeling af den pddierede prcduktin har hidtil været, at afiaee- Irpligtelsen skulle bere$es på baggrund af det ttale (brutt) eurbrue. Ved en r visin af Etlven blev af tagef rpligtelsen f r egenprducenter af el r ducerct, så de kun skal aftage pririterei pmduktin i frhld til der s neitfrbrug. Bekendtgørelse fr 4 kv- 'J,n /nissin I december 2 u&m bekendtgørelsen m den øknmiske reguledng af 4 kv-transmissinen. Hvr øknmien tidligere skulle hvile i sig selv, er transmissinen nu reguleret elter indtægtsrammer der udmeldes af Energitilslnet. Indtægtsramen angiver den maksimale indtægt, sm tmnsmissibvirksmheden må pkræve iil dækning åf mkstningeme ved at &ive, vedligehtde g fmy transmissinsnetiet. If øige m).ndighedern s kmv skal EIim effektiviserc drifismkstninger g alskrivninger med 3 % p.a. i pe den 1. januar december 23. EmåIet med rceuleringen er ai sikr en etrektiv ddft al transmissinsselskabeme g give dem finansie ngsvilkår der gør det muligt ai eennemføre de påkævede investeringer af hensyn til f rsyningsslkkerheden. Eltrå har påpeeet, at dei er uhensigtsmæssigt, at etrektivise ngskmvet gså eæider afskd!1inger frdi det er umuligl at pnå etrektivitetsgewinst på afskriidinger Fr Eltrå's transmissin betyder det, at ddftsmkstningeme skal effektiviseres med 6-? % årliei, hvis det samlede etrektivisedneskrav skåi rcaliseres. M).ndighedeme håi siillet i udsigt, at man på ]eengere sigt vil frsøge at pstille effektivitetskrav via benchmarking med udenlandske netselskaber Rekendqøtelse ft Mlaldighedeme frcmlagde i begyndelsen af år 21 udkast til bekendigørelse fr systeman var Den venies udsendi i endelig frm i Iøbei ai frålrt. Arbejdet med bekendtgørelsen har været udskudt, mens Flkeiinget behandlede ændringen af Ellven, sm btev vediaget midt i december. Udkastet tit bekendtga ise fr systemånsvar mhandler btåndt åndet regler m:. Adgang iil transmissinsnettet, der stilles til rådighed fr systemansvaret.. P1sn1ægning g sik ng af den nødvendige kåpacitet.. Miljøberctning.. F&U-pgaver. 1

11 Sger i Energitilsynet pgørclse al værdien f fti egenkdpitl Ved udarbejdelsen af åbningsbalancer fr net- g trånsmissinsvirksmheder skal størelsen af selskabernes tui egenkåpital' fastsæites. Den fri egenkåpital er al Eneryitils}11ei defineret. Selskabskapital pr. 31. decehber Overskud ved sidednede. Den nedskrevne værdi af de netaktiver der var til siede i 19??. DEF (Danske Eneryisetskabers Frcning) ågter at køre t-hr prøvesåger ved dmstlene fr åt få egenkapitalen IIa 1977 værdisikret. Hvis DEI får rct, vit egen kapitalen blive tre-ni gange blive tåte m en frm lr fast ddighedsbetaling f r adgången iil at kume trække på elsystemet, når egenpmduktinen ikke dækker det fulde frbrug. Eltra's til vdr rimelig Dalum Papir klagede i år 2 gså ver afregningen af den pdritercde prdukiin. Dalum Papir mente, at Eltm's p ser fr køb g salg af p dteret prduktin er urimelige, idet fnkellen meuem købs g salgspdsen ikke er den såmme i tav-, høj- g spidslastpeddeme. Dette betød en ekstm udgift fr Dalum Påpir, sm hår sii største eneryifrbrue m natten, når frskellen på købs- g salgspds er størsi. Enelgitilslalet af gjrde, at EItm s p ser ikke var udmelige, samt at det sm udgangspunkt e. etf lsyningsvirksnhedeme sely der fastsæiter egne tariffer, herunder tidsdiff$entierincen. Med lvændring den 1. ktber 2 kan egenprducenter btive nettaft egret. hvrfr den nævnte prisfrskel ikke længer betyder Der er i Eltra's rcgnskåb ikke taget stilling til støire]- sen af EIim s "fri egenkapi tåi'. Ps-tøril øf hele ffiruget Dalum Papir, sm setv prducerer en str del af sit elfrbrug, hår klaeei tit Energitils).net ver, ai virksmneden skal beiåie PSOafgift g nettå l af virksmhedens bruttelfrbrug. EnerEiiils}tet fastslg, at der skal betales Ps-tarif al bruttf rbruget, da e1f rbrugerc i he.itd ti1 Etlven er fryligtet til at dække en frhldsmæssig andel af mkstnlngeme ved de trentlige fryiigtelsex Energiiits}tet fandi hel]er ikke, at netbetalingen var uinelie. En lvændring har siden den 1. ktber indført neitafregling lr egenprcducenier. Denne nettaf rcgning gæ1der gså fr brue af nettet. Der kån herudver 11

12 I L t 7

13 Ledelsens beretning Hvedll lr Eltn Eltra fik i år 2 både veskud (161 mi.lc) g underdækning (189 mi. ki). Det umiddelbårt nget mdsatrcttede r sultatet skyld s, at Eltla i år 2 fr fønte gang skulle frdele sine aktiviteter på t bevillinger der er reguleret efter t frskellige principperl Indtægtsramer (transmissin) g hvile i sig selv Oveskuddet på 161 mi. l. mfatter 123 mi. kr. fra tansmissin g 38 mi. kr. fta datterselskaber. Bag underdækningen pa systemansvarets tarif regnskaber skjuler sig en verdækning på Ps-rcgnskabet (19 mi. kr) g urdeidæknine på den pridter de prcduktin (381 mi. kr.). Hertil krnmer en minde verdækning på n t- g systemtjenester (3 mi. h.). Over-/undedækningen på de t Iøntnær,nte tariffer afspejler de sværc betingelsea sm Eltla har admini strcret de ffentlige fryiigtetse! urder i år 2. (Beløb i 1. kr.) ndræ$ r mkstninger Årets v F/und rdæknifl g af hldes under rcgnskabet fr p riteret prcduktin - g ikl<e under Ps-regnskabet sm frudsat ved ta f- fastsættelsen De dver var beialingen til de decentmle pmducenier 3 ørelkwh højerc. end xltra havde frientei, blandi and i på grund af den nye bekendtgørcise f r decentmle prducenter der tådte i kmft den 1 september 2. Prifteret prduktin Regnskb 2 ldett på bevitlingsaftdet Net- g 573.8r _ t Systemånsvarets underdækning pa 189 mi. kr. svar r til,9 ør lk h g er indreenet i iarifreme lr år 21. Da systemansvar g tmn - missin e! legulerct efter frskelige pdncipper skat Eltrå i henhld lil Ellv.n lave en regnskab8mæ$ig adskilelse mellem de t beviiunger. R.gnskb 2 frdek på bevilllngsnråder tansmissir stiller alle sine ydelser til rådighed fr systemansvar md betaling. Eltm s sanjede indtægts- IaIrDe fr tmnsmissin inklusive ve$kud inden f! bevillingens aktiviteter r såtedes indarbejdet i systemansvarcts rceyrskab under psten "Betaling fr 4 kv g udlandsf rbindelser". Regrskabet lr transmissinen er vist på side 26, mens systemansvarets tr tadfrcgnskaber er vist på sideme Frventet ldvi ing EIha s Irv ntninger til fiemtiden kmm$ i høj grad (Be øb i 1. kr.) Irånsmissin Eltra SalB af øiriterct øduhin lndiæeter vedørende PSO Salg af nei- 8 s)giemijenester lkk+laktur ret ver/undedækning Nettmrætnint Abejd uiløt fr esen resnlng År ts aktiviret 3.4r6.t r t , E ' t t42.9 t5.r t6t.!75 Prbtemet pstd, da EU ikle i fømte mgang gdkendte Elvens åfsnit m afregning af miljøvenlig eiprduktin, så dele af Kmftværksaftalen ikke kunne træde i kraft, g ålrcgningen af den pri ter de prduktin skulle ffisætte elter pdncippeme i den gamle etlv Det betød, at nl<stnineem til Elsams miljøv nlige elprcdukin skule Udglfter vedrørende køb af el i a t Bruttresultdt Betalinglr a kv g udlandsfbindelser Andre eksterne ud8 frer Primert resultåt,ør linånsi ll pster Resu tat før skat i datierselskaber rdinæn resultrt t.t t t t l54.t9l r.9ll 4r.864 t6.9la l.2l8.r5l s lat.61t r.9r t

14 Triffer i & 2 g 2Ol NettarlJbu8 2,e Nettarl imprvekspn g prduktn,5 Ps-tarif 2,A Tarif fr E tra's salg al pr iteret prdukt n 32, til udtryk eennem tadtrede fr år 21. Det er mkstninger i frbindelse med dele af Kraftvælksaftalen, der føist slår helt igemeh i PSO-ta fien i år 21, mens stigningen i taritren fr pdriteret prduktin i høj glad skyldes højerc afrcgninespdser til decentmle prducenter Omfånget af den pddterede prcduktin stiger i f!- hld til år 2 på trcds af øst-vest udligningen. Dels betød f rhandlingeme mellem Energistyr lsen g Elsam, at fære al Elsåms decentmle anlæg udgår af den pri ierede prduktin i frhld til fnentet i år 2. Dels e! den freentede stigning i elprdul<tinen fta virdmøleme størr end den eneryi, der skål udligles medøstdanmårkiåi21. Ettra Iwenter at den pdriterede prduktin dækl<er 46,3 % af errbruget i år 21. Fr år 21 frventes et verskud vedrørende tansmissin. svarcnde til en fnentning på 6-7 % af egenkapi- 14 r. iånuår 2rx, Låv" Høi- spids- 3,r,8 2,4 48, a,2 1, 2,8 57,4 Snit a:7 2,4 42,O Hadelser indtrufr.c efrer reg n s kd b sd rcb af s I utn i n g Eneryitils}alet har efter r gnskabsål ts af slutning udmetdt en betinget indtægtsramme g Cdkendt åbningsbalacm pr 1. januar 2 fr trånsmissin Indtægtsramme g åbningsbalance svarer til Eltra's f lventninger En$gitils),net udmelder en endelig indtægtsmmme fr tu 2 i løbet af fiåret. Systemansvarets åbningsbalance freligger endnu ikl<e, idet r tningslinieme herfr endnu kun frcligeer i udkast. Eneryitils).net gdkendte den 26. lebruar 21, at Eltm vedffer 9 mi. h. til Elsam sm et led i Kraftværksaftalen. Kåpitalverførslen har virkning lra den 1. januår 2 g er medtag t i Ettra's åbningsbalance. IføIge bekendtgørelsen m afteening af decenirale elprrducenter kan kaftvarmeværkeme psige d r s gamle alregningsknhaker g blive afte$et elter den nye bekendtgørcise, hvis de ønsker det. Det frventes, at mkdng 5 haftvarmeværkei tager imd denne mulighed, idet den nye bekendtgørelse giver dem højere aftegdngspriser De decentrale prducenter kune indtil den l.iebmar 21 psige deres garte kntmkter med virkning fta d n 1. september 2. Reguledneen af alrcgning n fr pedden 1. september- 31- december 2 sker således {ørst i regnskabsåret fr år 21. Xltla skømea at rnkstningeme vedrør nde rcgulelingen udgør ca. 15 Det fwentes, åt Flketinget rcvidercr Ellven i Iøbet al 3,,5 4,2 39, l. i.nulr 2r ni- spids" 3,3,8 47,4 3,4 1, 4,2 52,O Snit 3,2,7 4,2 f r&et 21. Revisin n irdebærcr. at stre elfrbrugere skål have rabåt på tåritreme fi pddterct prcduktin e PSO fr den del af eif$ruget, de. ve$tiger 1 G h. Lven vit hæde i kaft med tilbagevi*ende kraft frå den 16. aueust Det skønnes, at de str eurbmgere Bkal have retunderet p md 15 mi. kr vedrøende 1999 g år 2. Rabatten skal linansieres af de øi/tige elfrbrugere viå Eltra's tadffer i år 21. verrdnede hadelser 1. Ellven tddte i kaft den 1. januaa e Eneleitilsynet statede sit arbejde. 2. Tæmkelen lr adgang til det da.ske elmarked blev sænlet til 1 GWh den 1. apdi. 3. Eltra s æpræsentåntskåb gdkendte kapitalverførsel på 9 mi. kr. til E1sam. 4- Der blev pnået plitisk enighed n - ver t år - at udtigre f$kellen i r <stnirger til vindkaft metlem Vest- g østdanmark. 5. E.ON, Statkraft, Elsam g EIta blev enige m at lade finånsieue af taler afløse de hidtidige udvekslingskntakter på Skagenaklrbindelsen. Det nrske Striing iil- trådte senere aftalen, hvref ter f rbindelsen blev stillet til rådighed fr markedet via Nd Pl. Elila g Statnett indgik aftal m den frcmiidiee drift g vedligehldelse af f rbindel- 6. Eltra g E.ON blev enige m at indløre daeliee auktiner ver restkapacitet på den dansk-tyske grænse. Det nye system fik premiere den 25. sep- 7. østdanmark blev et pdsindmeldingsnuåde under Nrd PI, hvrcfter hele Danmark var en del at det nrdlske elmarked 8. Flkeiinget gennemførte en ændring af Etlven, således ai sysiemansvarcts ånsvar, pgaver g rctiigh der biev uddybet g knkretiseret. 9. Nrdel mdannedes iil et f matiseret sanarbejdsrean fr de nrdiske systemansvårlige selska- 1. Der blev titsluttet yderligerc 475 MW vindkråit til det jysk-fynske høj- pændingsnet. Det var næsten dbbelt så megei sm i det hidtidi- 11. Bekendigørelse m imnsmissil1sselskaber med spændine på ver 15 kv bl v udsendt.

15 Systemdrift år 2 Udløndskpdcihter til eln*edet Det jysk-fldske mddes markedsmæssige tilknytning til rcsten åf Nrden skete fta starten i 1999 via Knti- Skån-f rbindelsen på 63 M$l Frbindelsen til Nrge - Skagerråkf rbindelsen (1. MW) var kun til markedets dispsitin i det mfang, de hidtidige kntmktparter ikke udn)'ttede Situatinen var ulldbar g der har derfr i lang iid værei ført intense frhandlinger m at få friglvet Skaeerakfrbindelsen. Det lykkedes fra den 1. januår 21. Fm den 1. janu 21 blev frbindelsen fri fr ganle Det er både psiti\.'t fr markedet g lr de systemansvarlige Eltm, Statneit g Svenska Kraftnåt. der nu kan udveksle rc$lerkraft Ettrå har desuden fået bedre mulighed fr ai afbatancere den pddterede prduktin til gal'n Ir den sannede Udnyttelsen af Knti-Skan' Irbindelsen lsldt til næsi n nul lmiddelba$ elter åbningen af Skagerrakfrbindelsen. Det skytdtes, at den ensidige svenske gænsetarif på Knti-Skån-frbirdelsen Frbindeker ver den dansk-tyske gænse udn l- tes på basis af en årlig, en månedlig g en daglig auktin f r transprtkapacitet n. Deme kapacitet kan udn)'ttes iit bilatela]e kntrakter ver grænsen. Ligesm fr Skageraklrbindelsen vil der altid værc en væsentlig kapacitet til rådighed i mdsat r tning, sm kan bmges af de t systemansvarlige Eltm g E.ON Netz til regulerhaft. I Nden er der etablerct et integeret rcgulerkråitmarked mellem Nrge, Sve ge g I inland. Eltm har adgang til detie marked g byder gså ind på det. I ryskland er der ved at bliv eiablerei et rcgulerhaftmarked. I dag fregår kntakten via E.ON. Ne,itæm øqet udlndskapacihten Er at øge tansprtkapaci teten på Knti-Skan-f rbindelsen btev der sennemlørt analyser af de inteme flaskehalse i Eltla's s) tem. Det viste sig muligt at øge kapaciteten til Sve ge ved at gennemføre mindre an- Iægsænddnger på nettet g ved at indlørc en autmatik. sm i visse tilfælde griber ind på udvekslingen til Svedge. Ngerlunde tilsvarende Deivæm venies ind{ørt på Skageraklrbindelsen. Etableringen af netvæm, sm øger netkapaciteten, men medlører reduktiner i driftsikkerheden, sker efter nøje vuderingei g kun efter at a1le rclevante Irhld er grndigt belyst. vindkrøft er en udfrdring Vindkaften håndtercs i dag af Eltra sm balanceånsvarlig. Udgångspunl<tet er vindprgnsen dagen føi ddftsdøgnet, g den prccentudmelding Eltra har gift tle måneder før m, hvr str mængde pddteret prduktin stutkundeme skal aftage. Flskellen meltem den frveniede prduktin g den udmeldte prcduktin f retages sm et køb eller salg på Med stabilt højtryk er det ikke så vanskeligt at lave en vindprgnse fr det kmmende døgn- Dedmd er det 15

16 næsten umuligt åt frudsige på timebasis, hvdan et la\''tryk vil passere hen ver Jylland g Fyn. En frskydning af en vindlrcnt kan medløre. at der pmducercs p iil8 MW merc end frudset i ngle timer mens der mangler en tilsvarende prduktin senere- Dette medfører at der på frhånd nk kan ske en væsentlig udbalåncering af vindkaften via Nrd Pl. men der e. inden fr d ltstimeme desuden behv lr endg meget stre tillægshandl r med de systemansvarlige i vres nablande. På grund af ud' viklirgen I deres egne systemer er de imidlertid ikke længerc så gdt i stand tit at pfange de danske ubalancer sm tidlieere. Behvet fr r gulerkapacitet i eget mdde vil de r være stadig stlg nde. Driltsprcedurer Fr åt kunne håndtere sire ubalancer imellem prcdul<ti n g be]åstning er der i ddftslåsen behv fr at kume bruge ngle håndtag, sm kan sil<ie denne balånce. / 1, I vinterhalvåret er der situatin! hvr den bundne prduktin fra decentmle g centrale kralivameværker samt vindkåft ve$tiger belastningen med p til 1.5 MlY Det frudsætt i. at udlandslrbindelseme kan tmnsprterc denne verkapacitet, g at nabmrådeme kan aftage den. Hvis dette ikke er tilfæide, må der ske reduktiner i den bundne prcdukin. Det er deffr afsørende fr at silie den ftemtidise Mndtering af pririterct g miljøvenlig prduktin, at der skabes mulighed fr at udvikle ei strt, fleksibelt (å{- brydeligt) elfrbrug. Det kån f.eks. være elektmkedler i fjernvarmesystemer sm indkbles. når der er "verskudsel'. Spt,ndingsknt l De seneste år ha! der vær t stigende Ikus på, hvldan spændingen i nettet kån rcguleres. Der hår vist sig situatiner hvr d t er vanskeligt åt sikre, at spændingen ikke bliver lr høj i transmissinsnettet. Der er derfr iganesåt en ånalyse al den r aktive baiance i det sanlede s)stem. D i er vres irdtryk, at der er en verkmpensering på visse tidspu.ke4 idet den øgede brug af kåbler genererer flere Mvar (end luftledninger gør), g vindmøllepmduktinen til tider er verkmpenseret, når prduktiren er lav lele Det ptiske net er i år 2 blevet frøget med ca. 265 km ptiske kabter således at det sadlede net nu er ca. 1.4 km langt. I den første f rbindelse, Xltra etåblercde, var der trcisk tte fibr, de.efter blev 24 nrmen, meders den i dag er 48. Telekmnunikdtin Er at kunne udn}1te de ptiske Iibrc bedsi muligt blev der i år 2 afgivet drc på teminatudstlr, så der kan etåbteres et telekmmunikåtift 'mtrvejsnet" via Eltla's lysled rnet. Terminaludstyret bliv r instalterct i 1øbet al år 21. Systemet har en meget str kapacitet, sm gø! at rnægninger åf kmmunikatinskanaler bliver merc enkel g sikkelheden øges. Aemkntrl Eltm's fjernkntrcianlæg (EDS) frå begyndelsen af 199'eme har nået sine ydelsesmæssige grænser, Iigesm udstyr t ikke vi] kunne vedligehldes meget ]ængerc. Dedr er det besluitet at udskifte de klitiske dele i løbet af år 21 med udstf, sm har en støn ydeevne, g sm stadig markedsføres. Dermed pnås en levetidslrlængelse på seks-tte år g tid til at specificere næste generatin af fjemkntrlan1æ9. Elekaniske n,neie I hele Eurcpa arbejdes der på etabledng af elektrniske 'mtrv je" til samerlnyining af systemperatør me. Inden lr Ndel udvikter man Nls-s) temet, mens mån i rcsten af Eurpa (UCTE) taler m ETSsysiemet. De danske systemansvarlige selskaber har lået en ærlig pgåve med at lå de t systemer ti] at kmmunilere med hidanden. uar*f4er I den daglige systemdiili b hanalles der meget stre mængder data. Det drejer sig både m lremadrcttede, æåltids- samt hist*ke data. r'r at kunne håndter disse data benyttes en række specialiserede lavæ*tøjer, da der ilke findes standadprglalrder til disse frmål. Prcglåmmeme udvikles både i såmarbejde med ksteme levemndører såmt af Eitla's egne medarbejderc. Den delvise "inhuse develpment af lt-systememe sikrcr, at de løbende kan tilpasses de hurlige ændringer der præger elsektæn. Igennem år 2 er der udviklet et separåt svstem til håddtering af aktørplaneme, sm afløste den hidtidiee planhåndtedng. Det nye planhåndtedngssystem, PUMA. behandler alle aktørplaner før d ltsdøgn t samt driftsplanlægningen i selve driftsdøgnet med netsikkerhedsberegninger rcguler- 1{aft, bestlling g udlånds- I takt med, ai vindprcduktinen øges, bliver kvåiiteien af den daglige vindpmgnse af stadig stø e betydning fr håndte ng af efiektbalancen. EItm samarbejder derfr med Risø g Institut fr Matematisk Mdelledng på DTU m at udvikle en cmputemdel til beregning af vindetreltprcgnser h$ammet kaldet Zephyr skal række 48 timer lrcm g dermed frbedre Elta s mulighed lr at håndtere den meget ukntrllable efrektprduktin fta vindmølleme. Zephla frvenies at btive Ieverct medi 21. Eltra har samtidig indledt et tæi samarbejde med DMI (Danmarks Metemlgiske Institut) fr at frbedre nøjaetieheden al prenser lr vindhastighed.

17 Elmarkedet Efter inte$atinen af den jysk-fynske markedsplads i Nd PI pr. 1. juli 1999 g efter en k$ indkødngsperide artede børspriseme i Jylland g på FJn sie lænee, sm m der var h It fri knkurence mellem et strt antal knkrerende markedsaktører i Nden. Det km til en bet ende den 8. februar 2, da spipiisen i enkelte timer steg til det tidbbelte al den ndiske systempns uden nærmerc be$undelse. Det samme gentg sig den 14. februar g hercfter stadig h$pigerc - elterhånden t-fire gange px uge, dg med knap så eksteme prise4 men i stadig flerc timer pr dag i højlast. Samtidig kume Eltm knstater, at indehaveme af kanalrettigheder på NrEesf rbindelsen ikke udnfi tede kåpåciteten fuldt ud i de udbuddet af el i det jyskfmske marked enkeite timer ikke middelbart kunne dække eftercpdgslen - med risik lr meget høje pdser tit Iø19e. Særligt gatt gik det d n 2. iuri, den 1. aueust samt den 29. g 31. åugust. Deref ter stabiliserede f rhldene sig efterhånden. I årets sidste måneder kunne man ud tua en markedsteretisk indfaldsvinkel ikke sæite en firger på prisdannelsen på Elspt i Jyland g på Flm. I pedden februars ptember vå! den nrdiske syst mpris så Iåv, ai pdsen alene ik-ke ejrde det inte- : ssant ir temiske etprducenter at hlde deres værker i gang. Eltra vemåger dagligt markedets funktin med henblik på at vurdere, m Elta dispnerer sire muligheder fr at påvirke mdkedsdannelsen g markedets rammer ptimalt til gaø f! knkurrencen. Spørysmål m, hvrvidt pdsudviklingetr måske gså er udkyk fr enkelte aktørers brud på knkurenceretslige pdncipper, henhører alene under Knlun ncestyrelsen. Ettra km i årets løb med en rækt<e udspil fr ai Iå markedet til at tunger dmeligt: marts: Indehavene åf pririterede kanålrettigheder tit Nrge pålægges at give rettidig g bindende tilsag}1 m brueen al frbindelsen med henblik på at stile uudn)'ttet rcstkapaciiet til rådighed fr sptmarkedets (IUs "use it r lse it'-p ncip). - Ultim maj btev tlansmissinskapaciteten i Ndjylland øget ved en ændring åj netbesk]'tie]sen.,ietvæm). Fra g med mandag den 2?. mafis phådte fr lørste gang i Nrd Pls histrie tilsvat nde prisspidser i Svedge. Specielt i hele maj måded var dd fte prisspidser såmtidig i Darmark g Sverige. Nrd Pl h fastslået, at prtudsvingene i Sve ge var udtyk fr at strc elpmducenter udøvede narkedsmaet. Frhldene i Danmark kan næppe betegnes arderledes. Nrd Pl har dg ikke givet udtryk fr at der har vær t tale m I løb t af smmeren iagitges undertiden et nget alvrligerc pmblem, idet

18 .r..t 't:,,-. T:r"'uø i'-.:{ r:

19 Ændringene vd velfrberedt hs nehelskabeme g gennemlntes pmbiemft ii. PANDÅ-system (via gdi 2. beiegdngsfrn er) til endelig afregning med - Den 16. maj: Eltra indledte plaksis med gennem mdkøb at sikre, at markedet kan dispnere ver mindst 3 MW til Svedge. Systemet tungerede gså i smmermånedeme, til trds fr at nødv ndige netrevisiner rcducercde den fysiske kåpacitet i tmnsmissinsnettet. - Prim julir Laneva ee frhandlinser mellem E1ta, Statlåft, Elsam g Preusse.ElektE af sluttes med succes, således at de pddterede, lysiske kanalrcttighede! til g fta Nrge (Skaeerakf rbind lsen) efttattes af finansielle aftaler. Ikralttrædelsen må dg afvente det nrske Stdings gdkendeise. I frlængelse af "den ede stemning" smidiggørcs brueen al Skaeermkfrbindelsen ds med øieblikkelig virkning. måneds- g årckanalrcservatiner på den dansk januar 21r De nye Skagerataftaler tådte i kmft. hvrelter frbindelscns I MWs vertødngskapacitet blev tuigi' vet 1 % til Nd?ls dispsitin. Andre hæddeket af afgørcnde betydning ft hdndelsilkdrcae på elmrkdet - 1. apdt 2 fik alle danske frbrugssteder med årligt elf$ng ver 1 Gw1l ret til selv åt vælge eleverandør (11 f rbruger får "netadgang"). D n 1. januar 21 sænkedes grænsen ti] 1 GWh (1.7 frbnger svarcnde til 35 % åf frbruget). - U]tim maj viste det sig umuligt at indløre et Nrd Pl-lignende handelsarnngement fr eneqi g kapacitet hen ver den dansk-wske grænse på grund af t) k mdstand. - Medi juni åbnede Leipzigs elbørs en prknte ng på timebasis efter nrdisk tilsnit f r elsp evemncer i Tyskland. Herefter blev det langt Ietterc at bedømme Iimeligheden al p s- dannelsen i nltla's rnrade ktber 2 blev Østdanmårk gså en del af det nrdiske elmarked g demed pdsindmetdingsmråde under Nd Pl. Akbrfregning Ai: gningspgåven hs Eltra dækker ver en kmpleks prces, sm spænder fra løbende indsåmling g kntl af ca. 5. måletialsserier fra net- g trcnsmissinssetskabe! (hegf indsamles gdt 4. kvartertidsserier dagligt), hvref - ter der sker en mlåttende talbehandling i Eltra's Elter en lidt turbulent indkø ngslåse efter markedsåbningen den 1. juli 1999 har systemet bevist sin strke g fleksibilitet. Der har igennem årci været flere skifi i åftegningsmdelt me, hvral især skål frcmhæves ændring åf mutigheden Ir placedng af balanceansvar pr 1. apdl2 såmt indlørelsen af de nye afrcgningsmdeller fr decentale anlæg pr. 1. ktber 2. PANDA-systemet lrebstår i dag sm et fædigudviklet g velafprøvet system, hvrfr Eltm i det kmmende år kan kncentr rc sig m ai frber de den endelige detailmarkedsåbning. Herudver er det et må1 at gør åfregningstal g energi pgørelser samt plysninger ål betydnidg fr alrcgningen tetterc tilgængelige fr aktørcme via Intemettet g juli: Utilstrækkeligt udbud af et i frhld til efterspør$len fik Eltra tit åt frlange, at Studstrupværkets blk 3 blev taget ud åf smmerstp g sat i ddft næste mrgen den 1. august septembeii Eltra indførte frsøg med rutinemæssigt at berdre kraftværksblklre sat i ddft fr ai sikre tilstræk]<eligt udbud på mårkedet september EItm indføte sammen med E.ON Netz timebasercde dåglige kapacitetsauktiner samt "use it r lse ii" fr 19

20 Data fr det vestdanske elsystem i år 2 Nedenstående data vedrører fi/siske mængder g kan derfr afuige fra den afregnede mængde el. Meterclgiske døtø : Mndindhld i fthld til nmlår i h) t t999 2 r t rr (Kllde: VE-data) Afgdng g tilgng i 2 Hemingværket 8ik ved årsskftet fa at være et 89 [,4W klllyret lil et 94 MW tåsfyret an æ9, 1iL8an8 deæit6 e anlæ8r I Sang v ndnrø ler: 4 rr,lw 475 i/tw De.entrl udvikling OOO (i MW) t Dec. k/v L9 L265 L346 r ],467 Vid 4a r.39 t.865 Systemet Anta Idru8e : r,6 mi. Anta netselskaber: 55 Anta ginale nelselskaber (l5 k\): 6 Udv*slinget med udlndet i åt 2 ( ewh) N e lmprt fra 4-631,3 Ekspnll -143,2 Sve ge lmp.t frå \.477,5 Ekprt lil r.r r2,5 Tyskland lmprtfta 138, Elcprt li -5-29A,4 2 2 l. halvår 2. halvår rndenaidsk prduklin ialr tt-226, 'll indenårdsk lbrug 1.373, 1.296,8 Udveklin8: TMPORT 2_635,1 36t 1,7 EKSPORT 3.488,4 3.57:/ lmpnlra NrSe 2,127,2 2.5a4,1 Ekpn ti NrSe )22:/ 25 rrnpr( fra SveriSe 445,8 I J17 Ekspft t I SveiiSe 819,4 293,1 lmprr lra Tyskland 62,1 75,9 Eksært iltyskland (ikl. PEs ande af E!5) 2.546, ,1 Udyekslinget med udlndet (nettinprt) 99+2OOO (i CWh) t ,6,1.5, -9.49,4-6.72, , ,7-299,3 Ptdukinen inkl. egenprducenta$ prdukin "lil sig selv" æ (i cwh) r995 2a.9qt,A 16.6, , 473, r7r ,6 5.6r,6 957, ,\ t9,21,5 5,722, , , , ,2 2_181:/ r , , , J ,r 11.34,a 6.245, ;7 Frbfllget inu. neftb g egenprducente6 ptdukln 'til sig selv" 994-2OOO ( cwh) t994 t9.56,1 r995 r9.931, +2,2 % t lT + 3, ,O r998 2Q.436,3 t , ,8

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Biogasproduktion i Tyskland

Biogasproduktion i Tyskland Bigasprduktin i Tyskland Af Prjektleder Henning Lyngsø Fged, Center fr Bienergi g Miljøteknlgisk Innvatin, hlf@cbmi.dk Tyskland har ca. 4.000 bigas gårdanlæg, g ca. halvdelen af den bimasse de prducerer

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker fr Navne- g adressebeskyttelse 1. Indledning Nedenstående beskriver kmmunale frslag til udviklingstiltag fr eksisterende g nye løsninger inden fr mrådet Navne- g adressebeskyttelse. Frslagene

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

skriv disse seks tal omhyggeligt ned

skriv disse seks tal omhyggeligt ned Kære Peter, 3Ør d;3 f/ar: Æ//erede OM.f'å. da:je v;/ d;t /;v ændre 5;3 (t;/ det bedre J) J Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv DENMARK Marcs vn Ring 15 14 3 6 16 19 Kære Peter, skriv

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

Dansk. Revision GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGARD. Årsregnskab for 2013. på repræsentantskabsmøoet oen2! { zou

Dansk. Revision GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGARD. Årsregnskab for 2013. på repræsentantskabsmøoet oen2! { zou Dansk Revisin Dansk Revisin Odense registreret revisinsaktieselskab Langelini 79 DK-523 Odense M dense@danskrevisin.dk www.danskrevisin.dk Telefn: +5 66 13 3 31 Telefax: +5 66 13 92 31 CVR: DK 82 21 89

Læs mere

Aftale mellem Regeringen (Venstre) og Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti

Aftale mellem Regeringen (Venstre) og Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti 18. nvember 2015 Aftale mellem Regeringen (Venstre) g Dansk Flkeparti, Liberal Alliance g Det Knservative Flkeparti Aftale m et kntanthjælpssystem hvr det kan betale sig at arbejde Jbrefrm fase I Fr mange

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S Glbal Transprt and Lgistics Indhldsfrtegnelse Nr. Kapitel Side 1 FORMÅL, MÅLSÆTNING OG KONSTITUERING 3 2 REVISIONSKOMITEENS OPGAVER 3 3 MØDER 4 4 DAGSORDEN

Læs mere

1 Baggrund og sammenfatning

1 Baggrund og sammenfatning Byrådssekretariat Sagsnr. 91362 Brevid. 882362 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 niclair@rskilde.dk NOTAT: Evaluering af Særligt Tilrettelagt Ungdmsuddannelse (STU) Januar 2010 1 Baggrund g sammenfatning

Læs mere

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet OPSAMLING PÅ EKSTERN MINIRESEARCH SAMMENDRAG INDHOLD Alle de adspurgte brgere tager udgangspunkt i eget mråde g understreger aktuelle lkale emner er vigtige, hvis de skal invlvere sig i nærdemkratiet.

Læs mere

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Tradium Kent W. Kristensen, VUC Skive-Vibrg ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København

Læs mere

LÆSØ VARME AIS ÅRSRAPPORT. la t og godkendt på e eralforsamling, CVR-NR. 33 06 37 84. Tlf.: 99 89 1400 saeby@bdo.dk www.bdo.dk

LÆSØ VARME AIS ÅRSRAPPORT. la t og godkendt på e eralforsamling, CVR-NR. 33 06 37 84. Tlf.: 99 89 1400 saeby@bdo.dk www.bdo.dk Tlf.: 99 89 1400 saeby@bd.dk www.bd.dk BDO Statsautriseret Sæbygårdvej 25 DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 revisinsaktieselskab LÆSØ VARME AIS ÅRSRAPPORT 2014 la t g gdkendt på e eralfrsamling, CVR-NR.

Læs mere

Deltagere: Brian Errebo-Jensen (formand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard, Annemarie Svenningsen, Hanne Munch

Deltagere: Brian Errebo-Jensen (formand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard, Annemarie Svenningsen, Hanne Munch Referat Referat af møde i: Dat fr møde: Etisk udvalg 13. ktber 2012 Fr referat: Dat fr udarbejdelse: Karen Langvad 30. ktber 2011 Deltagere: Brian Erreb-Jensen (frmand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard,

Læs mere

HG Fodbold. Vi kan rumme både bredde og elite

HG Fodbold. Vi kan rumme både bredde og elite HG Fdbld Vi kan rumme både bredde g elite Seminar fr HG Fdbld d. 29/2-2008 g 1/3-2008 Søren F. Jørgensen Side 1 Indhld Del 1...3 Om baggrund g frmål...3 Om rapprtens indhld...3 Om arbejdsfrmen...3 HG på

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune 25. september 2011 Samarbejdsaftale mellem Silkebrg Kmmune g Silkebrg Prduktinshøjskle m tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkebrg Kmmune 1. Aftalens parter I henhld til Lv m erhvervsgrunduddannelse

Læs mere

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis Oktber 2014 Udgivelsesdat : 10. Oktber 2014 Vres reference : 18.1953.27 Udarbejdet : Pia Rasmussen Kntrlleret : Jacb Ilsøe Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 BOLIGKONTORET 2 3 BOLIGKONTORETS

Læs mere

Lægemiddel industri foreningen

Lægemiddel industri foreningen Lægemiddel industri freningen Appendiks til fælleserklæring m kliniske lægemiddelfrsøg g nn-interventins-frsøg mellem Lægemiddelindustrifreningen (Lif), Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) g Lægefreningen

Læs mere

FOA Aalborg den 18. juni Tjekliste. Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked

FOA Aalborg den 18. juni Tjekliste. Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked 1 FOA Aalbrg den 18. juni 2014 Tjekliste Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked 1 Indledning I det følgende gives der en tjekliste til, hvad man bør være pmærksm på, når der udarbejdes høringssvar til

Læs mere

Indstilling. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr.

Indstilling. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Brgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innvatin Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mi. kr. 1. Resume Der

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014 Referat fra møde i Sundhedsplitisk Dialgfrum d. 23. ktber 2014 Del 1: Status vedr. Plitisk Sundhedsaftale Det er stadig de samme 4 verrdnede pejlemærker i Den Plitiske Sundhedsaftale. Fkus på at få indsat

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik g Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 www.slagelse.dk Ofte stillede spørgsmål Her vil Slagelse Kmmuneløbende svare på de spørgsmål der kmmer

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag.

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag. n l-/ Ar 2013, den 4. april, kl. 19.00, blev der afhldt rdinær generalfrsamling i A/B Lllandsvej 35-37-39, der blev afhldt i beberlkalet, Lllandsvej 39 med følgende dagsrden: 1. Valg af dirigent g referent.

Læs mere

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

Indstilling. Nyt storkøkken til Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg - forøget anskaffelsessum. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Nyt storkøkken til Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg - forøget anskaffelsessum. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed g Omsrg Den 18. juli 2007 Århus Kmmune Bygningsafdelingen Sundhed g Omsrg Nyt strkøkken til Magistratsafdelingen fr Sundhed g Omsrg - frøget anskaffelsessum

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Notat vedr. Brandskolen - RESC

Notat vedr. Brandskolen - RESC Ntat vedr. Brandsklen - RESC Resume Brandsklen i Krsør (RESC) er i dag en del af Slagelses kmmune. Brandsklen uddanner brandmænd i kmmunes beredskab. Derudver har Brandsklen en str kursusvirksmhed, hvr

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 04. november 2013.

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 04. november 2013. Slbjerg Fællesråd. Referat af rdinært repræsentantskabsmøde mandag den 04. nvember 2013. Anvendte frkrtelser findes sidst i referatet Beretningerne findes i frm af frelæggerens uredigerede manuskript sidst

Læs mere

SDHplus Solbaseret Fjernvarme i Europa

SDHplus Solbaseret Fjernvarme i Europa 1 SDHplus Slbaseret Fjernvarme i Eurpa WP2 - SDH gør det muligt at pnå energieffektive bygninger Opgave 2.2 Udvikling af tilpassede g/eller nye mdeller D2.4 Rapprt m tilpassede g/eller nye mulige mdeller

Læs mere

Varsling af påbud om regulering af støvemission fra håndtering af flis og træpiller på Assens Havn

Varsling af påbud om regulering af støvemission fra håndtering af flis og træpiller på Assens Havn Assens Havn Nrdre Havnevej 12 5610 Assens Att. Ole Knudsen Varsling af påbud m regulering af støvemissin fra håndtering af flis g træpiller på Assens Havn I frhld til støv er det administratinens faglige

Læs mere

Tidlig inddragelse af entreprenørernes kompetencer i henhold til gældende udbudsregler

Tidlig inddragelse af entreprenørernes kompetencer i henhold til gældende udbudsregler Tidlig inddragelse af entreprenørernes kmpetencer i henhld til gældende udbudsregler v/ Partner Tina Braad Fælles arrangement i Dansk Frening fr Udbudsret g Onsdag den 11. nvember 2015 Det Danske Selskab

Læs mere

9. Endelig vedtagelse af lokalplan Bo- og aflastningstilbud i Tankefuld Nord

9. Endelig vedtagelse af lokalplan Bo- og aflastningstilbud i Tankefuld Nord 9. Endelig vedtagelse af lkalplan 615 - B- g aflastningstilbud i Tankefuld Nrd 16/4573 Beslutningstema: Endelig vedtagelse af lkalplan 615 fr et blandet blig- g erhvervsmråde institutin ved Sfielund Skvvej

Læs mere

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter MOVIA Den Krdinerende Funktin fr Specialundervisning (kørselsadministratinen) Aftaleparadigme Varetagelse af kørselsadministratinen fr specialundervisningen g brugere i de tidligere Frederiksbrg g Københavns

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent EU-kapital til vækst Business Hrsens g Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015 Rikke Edsjö, EU-knsulent Indhld Hvem er Central Denmark EU Office? Hvrfr søge EU-tilskud? Hvad er der tilskud til? Hvrdan får

Læs mere

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne.

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne. Plitisk dkument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2008 SEL 15 Udbudsstrategi Indstilling: Direktinen indstiller, at administratinen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud g i samarbejdet

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Formanden s beretning for 2014

Formanden s beretning for 2014 Frmanden s beretning fr 2014 Indledning Kncernstruktur Grindsted El- g Varmeværk A.m.b.A. GEV A/S GEV Varme A/S (grafisk pstilling af histriske priser g sammenligningstabel på standard hus, frdelingen

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Indflydelse på budgettet i regionerne

Indflydelse på budgettet i regionerne Inspiratinsntat nr. 2aa til arbejdet i MED-Hvedudvalg 3. juli 2007 Indflydelse på budgettet i reginerne Generelt I frhld til kmmunerne hvr man har ét samlet budget, har man i reginerne i praksis 3 frskellige

Læs mere

Eurobarometer - kvalitativ undersøgelse EU S LØFTE. Resumé dansk udgave Rom, den 12. september 2014

Eurobarometer - kvalitativ undersøgelse EU S LØFTE. Resumé dansk udgave Rom, den 12. september 2014 Eurbarmeter - kvalitativ undersøgelse EU S LØFTE Resumé dansk udgave Rm, den 12. september 2014 Resuméet er udarbejdet på dansk, engelsk, finsk, fransk, tysk, italiensk, plsk, prtugisisk g svensk. Denne

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 15. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget fr Kultur, Uddannelse, Frskning g Kirke vedrørende Frslag til Inatsisartutbeslutning m at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en redegørelse m integratin.

Læs mere

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885 - et nyhedsbrev fr ledere m lederskab g ledelse Nr. 1 2010 Tema: Lederskab i en krisetid (1/2) Knstruktivt lederskab i en krisetid Mange rganisatiner plever krisen. På mange frskellige niveauer. Næppe

Læs mere

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014 Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 21. ktber 2014 Frslag til lv m ændring af aptekerlven (Friere adgang til prettelse

Læs mere

Kajakpolitik på Faaborgegnens Efterskole

Kajakpolitik på Faaborgegnens Efterskole Kajakplitik Kajakplitik på Faabrgegnens Efterskle Indledning De sidste år er der i samfundsdebatten, g inden fr kajakmiljøet, blevet et større g større fkus g diskussin mkring sikkerhed i kajaksejlas.

Læs mere

Vejledning om tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje)

Vejledning om tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) Vejledning m tilskud fra Danskernes Digitale Bibliteks driftspulje (DDB s driftspulje) Marts 2017 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder fr driftstilskud fra Danskernes Digitale Bibliteks driftspulje

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Diskussion af problemstillingerne

Diskussion af problemstillingerne Diskussin af prblemstillingerne I dette kapitel gives der en lille diskussin af de i kapitel 4 udledte prblemmråder, diskussinen er fretages med Dansk Byggeri, freningen bips, Erhvervs- g Byggestyrelsen

Læs mere

Udtalelse fra Fødevareregion Nordjyllands SU vedr. Rapport om fremtidig struktur i Fødevarestyrelsen

Udtalelse fra Fødevareregion Nordjyllands SU vedr. Rapport om fremtidig struktur i Fødevarestyrelsen Udvalget fr Fødevarer, Landbrug g Fiskeri FLF alm. del - Offentlig HSU 250105. Bilag 10 21.1.2005 J.nr.: 2005-01-142-00006 / LINA/MOJO/GMPE Høring vedr. Strukturrapprt 2005 Udtalelse fra Fødevareregin

Læs mere

Kvinderne haler ind på mændene gennem pensionen

Kvinderne haler ind på mændene gennem pensionen Frca, Aktuariat 05. juli 2013 A N A L Y S E A F L I V S L Ø N : Kvinderne haler ind på mændene gennem pensinen Kvinder får gennemsnitlig mindre løn end mænd. Men udlignes det gennem pensinstiden? Er der

Læs mere

Vedtægter for Sager der Samler

Vedtægter for Sager der Samler Vedtægter fr Sager der Samler 1 Navn Freningens navn er Sager der Samler g har hjemsted i Aarhus. 2 Frmål Freningen arbejder fr et samfund, hvr vi løser fælles udfrdringer i fællesskab. Freningens frmål

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Godkendelse af projektforslag om flisfyret kedel til fjernvarme for Oksbøllejren Dok.nr.: 10087 Sagsid.: 15/11839 Initialer: Heox Åben sag

Godkendelse af projektforslag om flisfyret kedel til fjernvarme for Oksbøllejren Dok.nr.: 10087 Sagsid.: 15/11839 Initialer: Heox Åben sag Gdkendelse af prjektfrslag m flisfyret kedel til fjernvarme fr Oksbøllejren Dk.nr.: 10087 Sagsid.: 15/11839 Initialer: Hex Åben sag Sagsfremstilling Baggrund COWI har fr Oksbøl Varmeværk A.m.b.a. udarbejdet

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Frmandens beretning fr året 2014 Side 1 af 9 Min beretning vil i år have følgende verskrifter: Indledning Årets resultat Grønne mråder Retssager Nrdfrbrænding Sag md andelshaver Vedligehldelsesprjekter

Læs mere

Evaluering af de faglige koordinationsfora

Evaluering af de faglige koordinationsfora 21. december 2006 CSB j.nr. 20-067/2006 Evaluering af de faglige krdinatinsfra 2006 1. Resumé I 2004 blev der nedsat seks faglige krdinatinsfra fr at styrke netværk, krdinatin g videns- g erfaringsudveksling

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg Mødet blev afhldt Rådhus. Fra Bligfreningen AAB: Direktør Christian Høgsbr, gruppeleder Henrik Schultz g kundechef Pia Skv. Fra Frederiksberg Kmmune: Leder af Byggeri g Arkitektur Luise Rsendahl Henriksen,

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009: EKSPERIMENTEL BEHANDLING

ÅRSRAPPORT 2009: EKSPERIMENTEL BEHANDLING ÅRSRAPPORT 2009: EKSPERIMENTEL BEHANDLING 2010 Årspgørelse 2009 I 2003 etableredes rdningen vedrørende eksperimentel behandling, g Sundhedsstyrelsen nedsatte samtidigt et rådgivende panel. Det rådgivende

Læs mere

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8.

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8. Medlemsmøde/Februar/2011møde/Februar/2011 Så fik vi endelig afhldt det første rigtige medlemsmøde i RyCC. Omkring 35 mødte frem g det er vel meget gdt i betragtning af, at møde var lagt lige i den travle

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Nyt Turismesamarbejde i Hjørring Kommune

Nyt Turismesamarbejde i Hjørring Kommune Hjørring 8. marts2016 Nyt Turismesamarbejde i Hjørring Kmmune I nrdjysk turisme er der gjrt mange af de rigtige ting fr at skabe vækst. Der har været fkus på at samle marketing i fælles kampagner med str

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Til ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Mia Rasmussen, Aarhus Tech Karin Rsenmejer, København VUC Mrten Hlst Nielsen, TEC ESB-sekretariatet Ebbe S. Hargbøl Lajla Pedersen Maj 2012 Referat af

Læs mere

Referat Direktørforum for almene boliger

Referat Direktørforum for almene boliger Referat Direktørfrum fr almene : Onsdag den 06. april 2016 Mødetidspunkt:Kl. 11:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:30 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Marianne Hff Andersen

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA Retningslinjer g henstillinger Retningslinjer fr peridiske plysninger, sm kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA 23/06/15 ESMA/2015/609 1 Indhldsfrtegnelse 1 Anvendelsesmråde... 3 2 Definitiner...

Læs mere

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked Indsatsen ift. de unge er helt central fr jbcentrets virke. Det er vigtigt, at de unge får en uddannelse g efterfølgende jb, da det er den bedste frsikring

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008: EKSPERIMENTEL BEHANDLING

ÅRSRAPPORT 2008: EKSPERIMENTEL BEHANDLING ÅRSRAPPORT 2008: EKSPERIMENTEL BEHANDLING 2009 Årspgørelse 2008 I 2003 etableredes rdningen vedrørende eksperimentel behandling, g Sundhedsstyrelsen nedsatte i januar 2003 et rådgivende panel. Det rådgivende

Læs mere

Analyse af fremtidige fælleskommunale driftsfællesskaber

Analyse af fremtidige fælleskommunale driftsfællesskaber Analyse af fremtidige fælleskmmunale driftsfællesskaber 1.2 Kmmissrium Indhldsfrtegnelse Indledning... 2 Frmål g metde... 2 Prces g tidsplan... 4 Organisering... 5 Øknmi... 6 1 Indledning På møde i det

Læs mere

Allan B. Grønkjær (sportschef) samt skytterepræsentanterne Jan Bang (compound), Nynne Holdt-

Allan B. Grønkjær (sportschef) samt skytterepræsentanterne Jan Bang (compound), Nynne Holdt- DBSF Eliteudvalgsmøde 26. nvember 2012 Sted: Lavia Odense Til stede var: Klaus Lykkebæk, Jeanette Riis Nielsen, Dan Hansen (alle medlemmer af Eliteudvalg), Allan B. Grønkjær (sprtschef) samt skytterepræsentanterne

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Deloitte" Mission Afrika. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012

Deloitte Mission Afrika. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012 " Missin Afrik Revisinsprtkllt til årsrpprt 2012 Indhldsfrtegnelse Side 1. Revisin f årsregnskbet 1.1 Ä.rsregnskbet L2 Frhld f væsentlig betydning fr vurdering f årsregnskbet 1.2.1 Generelle it-kntrller

Læs mere

Den danske velfærdsmodel

Den danske velfærdsmodel Den danske velfærdsmdel Karakteriser g sammenlign frskellige velfærdsstatsmdeller med fkus på den danske velfærdsmdel. Diskuter g vurder i frlængelse heraf, hvilke udfrdringer den danske velfærdsstat står

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 5 TORSDAG DEN 2. MARTS 2006, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 2. marts 2006 Side: 46 Til behandling frelå:

Læs mere

Forrentning af netvirksomhedernes fremadrettede investeringer (WACC)

Forrentning af netvirksomhedernes fremadrettede investeringer (WACC) Frrentning af netvirksmhedernes fremadrettede investeringer (WACC) Energifrum 26. maj 2016 WACCekspertgruppen WACC-ekspertgruppens pgave g frmål Udarbejde en indstilling til fastsættelse af frrentningen

Læs mere

År 2014, den 12. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Frankrigshuse. Sted: Krunch, Øresundsvej 14,2300 København S

År 2014, den 12. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Frankrigshuse. Sted: Krunch, Øresundsvej 14,2300 København S År 2014, den 12. marts kl. 19.00 afhldtes rdinær generalfrsamling i Ejerfreningen Frankrigshuse Sted: Krunch, Øresundsvej 14,2300 København S Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Søren Vinther Knudsen,

Læs mere

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking Ingeniør, MSc Jørgen G. Øllgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Civilingeniør Anders Christiansen, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Ingeniør Mads Nørgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Fkus:

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Februar 2014 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

International strategi

International strategi Internatinal strategi Kmmuneqarfik Sermersq Indhld Frrd... 3 Indledning... 4 Visin... 4 Mål... 5 Knkret... 6 Venskabsbyaftaler... 6 Strategisk samarbejde... 6 Prjektbaseret samarbejde... 7 Andre muligheder

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

REFERAT. Ordinært afdelingsmøde. afd

REFERAT. Ordinært afdelingsmøde. afd REFERAT Ordinært afdelingsmøde afd. 16-17-18 Sted: Htel Pauli Dat: 29. august 2016 kl. 19.00 Deltagere: 28 bebere frdelt på 20 husstande Finn Søndergaard, frmand Jørgen M. Knudsen, næstfrmand Pul Erik

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2012 nr. 6 Førtidspensionister i job

Nyhedsbrev Marts 2012 nr. 6 Førtidspensionister i job Initiativ fr førtidspensinister, der ønsker jb Dette 6. g sidste nyhedsbrev er et krt resumé af slutevalueringen af initiativet. Initiativet har pfyldt sine 3 mål: Mål 1: Målrettet infrmatin til alle førtidspensinister

Læs mere

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet?

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? KØBENHAVN D. 13. NOVEMBER 2015 Udbud af knsulentpgave fr REG LAB m fkusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? REG LAB FLÆSKETORVET 68,1. 1711 KØBENHAVN V WWW.REGLAB.DK INFO@REGLAB.DK Frist

Læs mere

Aftale. Mellem. Puljemidler

Aftale. Mellem. Puljemidler Aftale Mellem Naalakkersuisut g Atrfillit Kattuffiat m Decentral pulje til individuelle tillæg. 23 FEB. 2010 1. Puljemidler Der er afsat en decentral pulje på 0,5 af lønsummen pr. 30. juni 2009 svarende

Læs mere

Dansk Skak Union 2. hovedkreds

Dansk Skak Union 2. hovedkreds Dansk Skak Unin 2. hvedkreds Referat af møde i hvedkredsbestyrelsen (HKB), Dansk Skak Unins 2. hvedkreds søndag den 19. januar 2003 i Srø Tilstede: Niels Steen Larsen (NSL), Frank Hartmann (FH), Leif Jensen

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015 Undersøgelse af virksmhedernes tilfredshed med Jbcenter Esbjergs ydelser g service i 2015 Esbjerg, marts 2016 Side 1 af 13 1. Indledning Denne virksmhedstilfredshedsundersøgelse er baseret på udsendelse

Læs mere