-'x. Beretning og. regnskab l'e'-- flt tt E E E-EI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "-'x. Beretning og. regnskab 2000. -..--l'e'-- flt tt E E E-EI"

Transkript

1 -'x Beretning g regnskab l'e'-- T E flt ET fril tt E E E E! E-EI E

2 2

3 lndhldsfrtegnelse <../..--.,,/ selskabsplysninger Eje rhld Bestyælse LedeIgruppe Repræsentantskabsmøde Di gentens underskift Bestyrelsens beretning Lvgivning. m)ndigheder m.m. Sager i Energitilslnet Ledelsens beretning Systemdrift år 2 Elmark det Udvikling g IT Øknmi: Transmissin Ø<-mi: Svs(emansva.e,s lar f rec"skcber Regnskabspåregninger Anvendt regnskabspnksis I \ ',t Resultatpgørelse 41 Balance Udvikling i egenkapital Pengestrømsanalyse Eierandele i Eltrå amba 54 3

4 Selska bsplysn inger gerthld Selskabet ejes af en række jysk-flnske elf$yningsvirksmheder Ejemndelen beregnes sm andelshavemes kapitallndskud sami en frhldsmæssig andet af selskabets øvriee lrmue, pgjfi i henhld ti1 andelshavemes frbrue af Restyrelse Bryhester Ejgil w Rasmussen. Gedved (frmand) Bgtrl'kker Erling Bjeffe, Skærbæk (næstfmand) verlærer Kjeld Larsen, Tversted Bådmånd Pul B. Sku, Århus Knsulent Jens-Ove Simnsen, Jebjery Direktø. Tage Thmsen. Hlstebrc Dirckiør Pul Nielsen. Odense Helga Ms, MF {tua iunl2) Martin Glerup, MF (fm iuni 2) Dircktin Adm. direktør Gerg Styrbr Lederyruppe Undedirektør Paul-I rederik Bach Teknisk direktør Trbeh Margaard øknmichef Jøryen Munk Hansen Driftschef CarI Hileer Markedschef Peter Jørgenseh Inlrmatinschef Per AndeBen KPMC C. Jespesen, statsåutriser de revisrer Reptæsentnlskdbsmøde Bepræsentantskabsmøde afhldes den 25. april 21, k]. 9:3 på Munkebjerg Htel. Vejle. Dirigenbns unde'ski,t vejle, deh 25. åp I21 4

5 Bestyrelsens beretning År 2 bød på 475 MW ind g lv m Eltra s bestgrelse ble» i iuni uddid.et med, t ned,- lemmer, sm i henhld. til E\ben er ud.peltet af milj ø- g energiministe - ren. Det drejer sig m flketingsmedlemmeme Helge Mas (V) g Martin Glerap ( Sc.), lrrund fr?lketi gets Energipliti-ske Udaølg. De t nge med.iemmer har sønme rettigheder g pligter sm bestarelsens ødrige sgb ned.lenme\ der er ølgt al repre s atantsl{abet. Ny vindkrdftrckrd Der var ingen, sm vidste det lørst på årct. Få an de det ved sankthans, men i december std det klart. ai dei jysk-fynske elsystem vilte lå en tilvækst på 4?5 Mw vindhaft i år 2. Det var næsten dbbett så meget sm i det hidtidige rekdår (1999). Demed var den samlede mænede vindkraft i Jylland g på Fla ppe på MW, g taliet ventes at passerc 2. MW i Iøbet af år 21. Hetil kmmer.å. 1 små decentrale kmftlameværker med en samlet etrekt på ver 1.4 M\{ ver fr deme uregulercde pmduktin er der en samlet beiastnins på haist 3.5 MlV. Udldringen er åt det selv på krt siet e! vanskeligt at frudse prcduktinens størrelse et givei øjeblik. Der pstår derfr lte situatiner med vemkud eller unde$kud. Ov rckuddet eksprteres nimåli iit nåblandene fr en meget begrænset p s. Det er vigtigt, at i hvert fåtd en del af denne "verskudsprduktin anvendes øknmisk g miljømæssigt ptimali herhjemme ved at udvikle nye fleksible anvendelsesmuligheder sm I.eks. vil kume begrænse brugen af trurenende brændslex Er det jvsk-fmske elmarked er det et særligt prblem, at den stre tilvækst åf pddteret prcduktin ef terhånden lægger bestag på halvdelen af markedsvlumen. Bestræbetserne på at pbygge et 'grnt marked fr le-bevise\ sm vi1 gørc det muligi elterhånden at fjeme al vedvarende energi fra den pli terede prduktin, blev neet hæmmet, da en ny bekendtgørctse m vindkaft indjørte en 1-å$ vergangsrdning f r størstedelen af møl1e1are. De i systemansvarlige selskaber er i gang med at udarbejde ralrmeme fr det 'grnne marked". sm ventes at kmme i eang i år 23.. MiIjø- e enerciministeren hår i beglaldetsen af år 21 nedsat en hurtigtårbejdende gruppe, sm skåt analysere "verskudsel - situatinen med henblik på at lrmulerc f$iag tl] perative Iøsninger Eltra, sm bidgger til arbejdet, har med titfrcdshed knsiåterei, at alle muligheder kan l'urderes, gså hidtidige 'tabuemner' sm f.eks.. Eltrå vil unde$tr ee betydningen af, at det kmmende grønne marked råder ver tilstrækkelig str vlmen. når det sæties i gång. Det kan frmen ig kun ske ved, at det fm siårten kmmer til ai mfåtie en støne guppe Hdvmøller givet stt Alt tyder på, at Vestdanmark lltsat vil være det væsentligste dånske måde f r \ae-udbvgningen. Ved ånskiftet 2/21 var de ndelige aftaler m bygning af Dånmarks første stre havmøilepark ved ai værc på plads. Parken skal placercs på Hms Bev i Nrdsøen.å. 2 km fra kysten. Demnstratinsanlægget bliver på 16 Mw. EItm skal bygge imnsfrmerylaifnrl g etablee kabelfrbindelse til lånd. Metemlgiske undersøgelser hår vist, at det blæser mere på Hrns Rev

6 J IY Pruil SI<ÆRBÆK end på de pladser der i øvrigt er reseneret til hav møuer Vindf rhldene på Hrns Rev er så gde, at de kmmende møler ventes at prcducere dbbelt så meeei, sm møller a{ samme størrelse på tand er l stand t11.. xltla vil understreee den psiiive betvdning, det har fr elsystemet, ai ha!1nøl- Ieparker prducerer mere ståbilt (frudsigeligt) g glver mindrc etrektudsvine end landplacerede mø]]er l til ny 4 kvlfiindelse Etabledng af eh 4 kv-frbindelse me11em Vendsysselværket (Aalbre) e Trige (Århus) hår været på daesdenen siden slutningen af 198 erne. I årenes iøb er der undersøgt en række altemå tive frslag, ligesm behvet fr ledningen er blevet vurder t ngle gånge. Med en klar anbefaling fm Energisilaelsen g elier en ffeni- Iig høringsrunde blev prcleklet i december lagt Jrem hl endelie afgørelse i Arhus g Ndiyllånds åmtex tuhus amtsdd saede ja, mens Nrdjyllands amisråd på frhård vff mest stemt 6 fr ai kræve væsentlige ænddnger i prjektet. MiIjø- g energiministeren besluttede derfr i henhld ril lven setv at alslutte sagsbehåndllngen fr den nrdlige del af strækningen. Prim mats 21 frelå ministercns gd-. Eltla er meget tilfrcds med, at sassbehandlinsen endelig er afsluttet. Arbeidet med den 112 km Ianee frbindelse, sm vil slutie dngen i dei vestdånske 4 kv-system, ventes afsluttet i år 24. Dermed vil en af de væsenuigste f laskehalse i elsystemet være fjemet. Ertla har i f rbindelse med gdkendelsen påtaget sig at gennerførc en række saneringer åf højspændingsnettet syd fr Aalbrg. stid plitisk pbkning Jylland g Fyn blev en de] af det nrdiske elmarked i juli Starten lrløb frcdeligt med lave, stabile priser til de nye markedsaktører. Men kun få uger efier, at den nye danske ellv tddte i kmft i januar 2, km den under pres åf ei marked, der i pedder viste hidtil ukendte prisudsving. Eltra analysercde g rappterede markedsudviklingen ti1 Energitilsynet. Til sidst gr b Eltm direkie ind g pålagde aktøre! sm halde kntrakter på udlandsf rbindelseme, m dågligt ai stille ubngt kapacitet til ddighed fr markedei ( use it r lse it ). Senerc på årct måtte Elim kræve fe elukkede kråftværksblkke sat i gång lr ai stabilisere markedet. Ved hveft indgeb ver fr aktøreme pstd der diskussiner m den systemansvarli g s kmpeience. Eneryimtndighederne bestuitede dedr ai udbygge g knkrctiserc Ellvens afsnit m sysiemperatøremes f rpligtelser g rcttighedex Lven blev vedtaget af et slidt llertal i Flketinget umiddelbart lør jul. Lvændringen tg i vid mfang udgangspunkt i Eltra s praktiske erfadnger. Det var megei iitflrdsstillende åt pleve den stre fisiåelse, sm alle rdlør me viste ver lr de systemansvarliges pgaver, da 1vændringen btev behandtet i Elketinget. Det er Eltm's pfatielse, at det danske systemansvar har et gdt ivmæssigt gmdlåg fr udførelsen af sine pgåver Neip denne tv er på væsentlige punkier med ii1 at fnbygge, at der skul]e kunne udvikte sig et dansk mdstykke ti] det s].slemsamenbmd. sm har belastet Calilrnien i ler el haht år. Eltra er pmærksm på betydningen ai, at det dånske elmarked f ungerer efrekti!'t g ensarlet i hele Danmark. De t systemansvarlige selskabe! Eltra g EIkEfi System har dedr en tæt kntåki på måder sm markedsfrhld. rctningslinier f r sysiemånsvarct, frhldet ti] nabmråderne (Ndel) samt li kning g udvikling mhing vedvar nde ene i. Huttig rn*edsåbning Åbningen af dei eupæiske elmårked går hurtigere end veniet. Eu-Kmmissinen har håttet knstatere. åt virkeligheden fr længst er Iøbei tuå Markedsdirektivet, sm tddte i kmfi i Det ventes da eså, ai EU- Kmissinen i flået 21 kmmer med ei nyt, mere vidtgående dir ktivf nlag. Eltrå brugie det meste af årct til åt frhandle med Statkraft, Elsam g E.ON m at erstatte langtidsknirakter m udn)'ttelse al Skagenåkf rbindelsen med finansielle afialer Der blev fundet frcm til en fr alle parter acceptåbel løsning, hvrefier Elha g Statneit frhandlede sig til enighed m vertaeelse. dri{t g ved- Iigehldelse af Skagenakf rbindetsen. Det samlede åftåiekmpleks blev gdkendt af det nrske Strting krt fr jul, således at Skagelraklrbindelsen f uldt ud kunne stiltes til rådighed lr alie markedets akiører r\ia \rd PI) fra den 1. jånuar 21.

7 Eltla frhandlede sideløbende med E.ON Netz m at etablee et særrigl Nd PIprisindmeldinesmråde på den dansk-tyske gænse til håndi ring åf kapaciteten mellem de t systemhråder. E.ON Netz ønskede dg ikke en sådan løsning. I stedet blev der i september indført daglige aukiiner ver Iedie Østdamark (Elkrafi System) km med i det ndiske elmarked den 1. ktber sm prisindmeldingsmråde under Nrd PL Da Jvlland g Fyn i 1999 blev en del al det ndiske elmarked. blev EIim s $ænsetådtrer ver fr Svedge fjemet. Svenskerne tg ikke et lignende inltiativ. I lrårct udårbejdede Elkralt System g Eltra i fænesskab en udredning m markeds- g miljømæssige frhld i Danmark g Svedge. Råpprten blev tl]tiådt åf Svenska Kraftnåt. sm bestuitede ai halvere sin tadl md Danmark fra den 1. ktber g anbefale den svenske regering, at tarifren helt skulle frsvinde fm den 1 januar 21. I f*indelse med æn&ingen af Eltven blev der åbnet mulished fa at de t danske systemansvarlige selskåber indiræder sm medejere af Nrd Pl. Iet, k*ludercd. ai der fø6t bør tages stilling til et veniuelt kabelpriekt, når markedets behv er bedrc kendt.. Ettra hår med tilfrcdshed knstai rei, åt åbningen åf Skagerakf rbindelsen e den Ift satte markedsudvikling i Tyskland hår skabt dy1amik i det jyskflnske marked. Det var såiedes helt tydeligt, at strømmen ver den dansktyske gænse vendte g gik md nd, da hele Nrden vår udsat fl sne g kutde i februar 21.. Eltra ser frem iil. ai Sverige afskafrer sine grænsetariffer md Danmårk i frårct 21.. Eltra er intercsserct i at blive medejer af den nrdiske Ibø$, Nd Pl, men eieskåbets indhld # e mlang skal afhænge ai den mlle, sm Nrd Pl får i det fremtidige Ndet-. Selv m de da$ke mar, kedsfrhld er btevet ståbiliseret, er EItIa parat til åt bygge en elekt sk StrebæltsIrbindelse. når miljø- g energiministercn måtte beslutte det. Mellem t elsystemer Det jysk f}alske mråde har i næsteh 4 år værc1 en Iysisk integr ret del af det vesteumpæiske vekselstømssystem. Elta har dg alddg vær t medlem af rganisatinen UCTE, sm damer råmmerne fr dei nødvendige samarbejde mellem mddets øvrige systemånsvarlige seiskaber (TSO'er). Eltm kan g skåldg leve p til de spilleregler der inden lr UCTE er åftatt m det daglige driftsamarbejde. Eltm lever gså fuldt p til de tekniske g systemmæssi ge kmx der stilles i Driftsaftalen, sm i fjr blev indsået melleh de nrdiske TSO'er Eltrå har siden 1962 deltåeet i Nrdel, sm i fir blev mdamet til åt være et fmelt samårbeidsrgan fr de nrdiske systemansvarli ee selskåber På de nrdiske ene4iministrcs møde i Grønland i åu$si 2 blev udviklingen af infmstrukiur n i det nrdiske elsystem, g et stadig tættere samarbejde mellem de nrdiske systemansvariige selskabe! fremhævet sm betydningsfulde indsatsmåder I årcts løb efterlyste ledende pe$ner inden fr ndisk industri g en$gi preitelsen af et verdnet nrdisk sy- ETSO (Assciatin f Eurcpean lyansmissin System Operatrs) - det frmelle samarbeidsrsan fr de systemånsvarlige setskaber inden fr xu, plus Nrge g Schweiz har siden starten i 199S i stigende $ad vist sin betydning fr udviklingen af et velfunger nde fæles eurpæisk elmarked. Eu-Kmmissinens krav m et smidigt g stadigt tætterr sam bejde mellem de eurcpæiske systemansvårlige selskabea g markedsaktørernes ønsker m åbne $ænser, gør det nødvendigi, at Eltra gså engagerer sig frmelt i systemsamarbejdet syd f r glænsen. Eltra har derfr søgt m at blive asscierct medtem af UCTE, sm ud ver de nrd-, vest- g cenimleurcpæiske lande frmen ig gså snaft mlatter landene rundi m Middelhav t samt Rumænien g Bulgårien. EItm g Elkraft System åflevercde endnu en udledning til energimlndighederne m eventuel bygning af en elektdsk StrebæIislrbindelse. En knsulentrappft, sm indgik i materiå- + e. E]tra lægger vægt på frtsat åt værc fuldgyldiet medlem al Ndel.. Elta mener at et mere f rpligtende Ndel-sambejde vil være i stand tit 7

8 at klarc det stigende behv fr at kdinere d fts- g udbygningsåktiviteteme i de fire ]ande.. Ettm vil fremhæve betydningen ai, at pliiikere g mlndigheder aktivt undelstøtter udviklingen af det ndiske eneryisåmårbejde. vigtig kntkt til netselskber Jyltand g Fyn er blandt de få støre el ystemet hvr en str del ai pmduktinen sker decentmtt, g hvr hvedpaften al enegien derfr bringes ind i det verdnede elsystem via de lave spændingsniveauer. Man kan sige, ai energien - i mdsætning til tialligere kmmer nedenfm- Det betyder at traditinel viden m system&ift g netstrategier skal justeres. En mådefrakbling fr åi stabilisere systemet kan således udvikle sig prblemåtisk, hvis dei i praksis viser sig, at det frakblede måde bidmger med merc plduktin, end det frbmee. Derfr har systemånsvåret et strt behv lr øget viden m de aktuelle piduktins- g be- Iåstningsfrhld i de frskellige lkalnfåder Det jysk-fynske 15 kv-net er en integrerct det af det verrdnede hø j spændingsnet. ffølge Elven driver EIiIa sm systemansvarlig hele det vercrdnede net. men d t kan kun lade sig gørc i ei snæve4 samårbejde med 15 kv-selskåbeme Der har i år 2 værclført f rhandlinger mellem ngte af tnnsmissinsselskabeme m delvis lusinering ai nele af selskaberaes aktivi ieter Der kunne dg ikk pnås enighed m en egl1et sårnmenlægnirgsmdel.. EItm betacier såmårbejdet ned 15 kv-selskaberne sm meget væsentliet. Eltra 1ægger vægt på, ai transmissinsselskabeme bliver hørt g inddraget i planlægningsarbejdet, g at det sibes, at eksperti sen inden fr det sannede syst m udn,'ttes bedst muligt i f$indelse med sanedng/r ægning/udbygnine af d t jysk-inske tmnsmissinsnet.. Fr Eltra er det vigtigt snarest at lå pbygget et snæveft g tillidsfuldt samarbejde med de lkale netselskaber m lkale prduktins- g frbrugsfrhld. 8

9 Lvgivning, myndigheder m.m. stillet i ber. indtil disse fr- Den nye ellv iddte i kaft pr. 1. januar 2 dg med undtagelse af afsnittet m miljøvedig elprcduktin, der itke blev gdkendt af EU i følste mgang. Efter Ivens vedtåselse btev den reviderct tr gange i frbindelse med Kråf tværksåf iå- Ien, øst-vesi udligning af VE-eneqi & eg nprducentels pligt til at åftaee pdriterct prduktin e sidst i frbindelse med en præcisering af systemansvar is psåver e beføjelser. I tøbet af år 2 blev der udstedt mere end 2 bekendigørelser i frlængelse af Ellven. Hvedpa$en af bekendtgørclseme har betydning lr xltla's vilke, hvral bekendteøretsen m reguledng af 4 kv-tmnmissinsselskaber er en af de vigtigste. Lv m systemnsvt (lt277) Den nye danske euv viste sig utilshækkelig på ngle lnlåder i frbindelse med syst mansvårets pgavex Der blev dedr i efterår t fremlagt t ænddnssfntas til lven. I be$undelsen fr frslaget hed det blandt andeti "Erfarineer har vist, at der er behv Ir at præciserc den systemanvariige virksmheds ansvar fr at sikrc en tilstrækkelig flsyningssikkerhed g betalingen, der kan ske he r. Lven præciserer desuden, at systemånsvaet skal bidraee til at sikr bedst mulige b tingelser f! knkurence på markede. fr prduktin g handel med elektdcitet. Lv 127? blev vedtaget af Flketinget den 15. december med virkning fra den 1. januar en altale m kråftværkemes øknmiske vilkår ved vergangen til et knkurcncebetnet marked (Kråftværksaftalen). I Vestdanmark indebærer af talen, at Elsam ver en firctuig pe de får tilføft næsten 5 miå. kr.. Ertm's ejerc vedørcr 9 mi. kr. ti1 Elsam.. Elsams miljøventice elprduktin får et pristillæg svar nde til 4 mi. kr. Elsam betåles fr at stille rcsenekapå.itet til rådigh d fr systemånsvaret g lr ai hlde sit prduktinsapparat driftsklårt indtil udgangen af år 23. På Eltra s r præsentantskabsmøde i apri12 btev kapitalverf ørslen til Elsåm gdkendt på følgende betin-. De seks jysk-fynske haftværkssel skå her sknllc fusihee til 6t sclsk.b. Opskdvningen af EItm s akiiver px 1. januar 2 måtte ikle udløse skatteb tating.. Eltra's sel!4inansiedngsgrad ikke falder til under ca. 3 % i pedden frem til år 21. På sit mde den 26. februa! 21 gdkendte Eneryitilsrnei separat kapitålverfø6len ti1elsam. Stre dele af det år1ige pristillæg på 4 mi. kr. fr miljøvenlig elprcdukin km heler ikke til udbetaling i år 2. Det skyldtes den manglende xu-gdkendelse af dele ai xllved. Afialen mellem Eltra g Elsam m køb af rcgulerhaft, systemtjenester g mindste prcduktinskapacit t f rhandles frtsat. På gmnd af usikkerheden mp stillæg g aftale m regulerkraft er vedørslen af de 9 mi. kr. til Elsam øst-vesl udfignlng vedturende ve-energi Ellvsrcfrmen mlågde pristilæg til vindmøller fra at være statsfinansiel t ver skattebilletten til at værc f inansierct al e]f rbrueeme ver elr gningen. Da ver 8 % af energien lra vindmøler prduceres i Eltm's måde, resulterede denne i, at Vestdanmark km til at betale en titsvarende del af vindmøl]emes pdstillæg. Ved en rcvisin af xllven besluited r'ketinget, at der skal ske en udligdng meltem Øst- g Vestdanmark af udgifteme ti1 vedvarcnde energi. Udligningen skal ske emdvist, så halvdelen ai lrskelen udlignes i år 21 g den resterende del i år 22. Dei blev verladt til de i systemansvårlige selskaber at udflrne de pråktiske ree- 1er lr udligningen. i.r n vestdansk frbruger vil den fulde udligning rcsultere i et pdsfald på 2.8 ørelkwh, mens prisen stiger med 3.8 ørel kwh i Øsidamark. KnIn ær* ftdten KIaf tværkssetskabeme g r g nneen indgik i eftertuet 9

10 ,:,.[,,! EgenprducenøB pligt til t øftge pridterct prcdulrin (neltøfregntng) Princippet fr frdeling af den pddierede prcduktin har hidtil været, at afiaee- Irpligtelsen skulle bere$es på baggrund af det ttale (brutt) eurbrue. Ved en r visin af Etlven blev af tagef rpligtelsen f r egenprducenter af el r ducerct, så de kun skal aftage pririterei pmduktin i frhld til der s neitfrbrug. Bekendtgørelse fr 4 kv- 'J,n /nissin I december 2 u&m bekendtgørelsen m den øknmiske reguledng af 4 kv-transmissinen. Hvr øknmien tidligere skulle hvile i sig selv, er transmissinen nu reguleret elter indtægtsrammer der udmeldes af Energitilslnet. Indtægtsramen angiver den maksimale indtægt, sm tmnsmissibvirksmheden må pkræve iil dækning åf mkstningeme ved at &ive, vedligehtde g fmy transmissinsnetiet. If øige m).ndighedern s kmv skal EIim effektiviserc drifismkstninger g alskrivninger med 3 % p.a. i pe den 1. januar december 23. EmåIet med rceuleringen er ai sikr en etrektiv ddft al transmissinsselskabeme g give dem finansie ngsvilkår der gør det muligt ai eennemføre de påkævede investeringer af hensyn til f rsyningsslkkerheden. Eltrå har påpeeet, at dei er uhensigtsmæssigt, at etrektivise ngskmvet gså eæider afskd!1inger frdi det er umuligl at pnå etrektivitetsgewinst på afskriidinger Fr Eltrå's transmissin betyder det, at ddftsmkstningeme skal effektiviseres med 6-? % årliei, hvis det samlede etrektivisedneskrav skåi rcaliseres. M).ndighedeme håi siillet i udsigt, at man på ]eengere sigt vil frsøge at pstille effektivitetskrav via benchmarking med udenlandske netselskaber Rekendqøtelse ft Mlaldighedeme frcmlagde i begyndelsen af år 21 udkast til bekendigørelse fr systeman var Den venies udsendi i endelig frm i Iøbei ai frålrt. Arbejdet med bekendtgørelsen har været udskudt, mens Flkeiinget behandlede ændringen af Ellven, sm btev vediaget midt i december. Udkastet tit bekendtga ise fr systemånsvar mhandler btåndt åndet regler m:. Adgang iil transmissinsnettet, der stilles til rådighed fr systemansvaret.. P1sn1ægning g sik ng af den nødvendige kåpacitet.. Miljøberctning.. F&U-pgaver. 1

11 Sger i Energitilsynet pgørclse al værdien f fti egenkdpitl Ved udarbejdelsen af åbningsbalancer fr net- g trånsmissinsvirksmheder skal størelsen af selskabernes tui egenkåpital' fastsæites. Den fri egenkåpital er al Eneryitils}11ei defineret. Selskabskapital pr. 31. decehber Overskud ved sidednede. Den nedskrevne værdi af de netaktiver der var til siede i 19??. DEF (Danske Eneryisetskabers Frcning) ågter at køre t-hr prøvesåger ved dmstlene fr åt få egenkapitalen IIa 1977 værdisikret. Hvis DEI får rct, vit egen kapitalen blive tre-ni gange blive tåte m en frm lr fast ddighedsbetaling f r adgången iil at kume trække på elsystemet, når egenpmduktinen ikke dækker det fulde frbrug. Eltra's til vdr rimelig Dalum Papir klagede i år 2 gså ver afregningen af den pdritercde prdukiin. Dalum Papir mente, at Eltm's p ser fr køb g salg af p dteret prduktin er urimelige, idet fnkellen meuem købs g salgspdsen ikke er den såmme i tav-, høj- g spidslastpeddeme. Dette betød en ekstm udgift fr Dalum Påpir, sm hår sii største eneryifrbrue m natten, når frskellen på købs- g salgspds er størsi. Enelgitilslalet af gjrde, at EItm s p ser ikke var udmelige, samt at det sm udgangspunkt e. etf lsyningsvirksnhedeme sely der fastsæiter egne tariffer, herunder tidsdiff$entierincen. Med lvændring den 1. ktber 2 kan egenprducenter btive nettaft egret. hvrfr den nævnte prisfrskel ikke længer betyder Der er i Eltra's rcgnskåb ikke taget stilling til støire]- sen af EIim s "fri egenkapi tåi'. Ps-tøril øf hele ffiruget Dalum Papir, sm setv prducerer en str del af sit elfrbrug, hår klaeei tit Energitils).net ver, ai virksmneden skal beiåie PSOafgift g nettå l af virksmhedens bruttelfrbrug. EnerEiiils}tet fastslg, at der skal betales Ps-tarif al bruttf rbruget, da e1f rbrugerc i he.itd ti1 Etlven er fryligtet til at dække en frhldsmæssig andel af mkstnlngeme ved de trentlige fryiigtelsex Energiiits}tet fandi hel]er ikke, at netbetalingen var uinelie. En lvændring har siden den 1. ktber indført neitafregling lr egenprcducenier. Denne nettaf rcgning gæ1der gså fr brue af nettet. Der kån herudver 11

12 I L t 7

13 Ledelsens beretning Hvedll lr Eltn Eltra fik i år 2 både veskud (161 mi.lc) g underdækning (189 mi. ki). Det umiddelbårt nget mdsatrcttede r sultatet skyld s, at Eltla i år 2 fr fønte gang skulle frdele sine aktiviteter på t bevillinger der er reguleret efter t frskellige principperl Indtægtsramer (transmissin) g hvile i sig selv Oveskuddet på 161 mi. l. mfatter 123 mi. kr. fra tansmissin g 38 mi. kr. fta datterselskaber. Bag underdækningen pa systemansvarets tarif regnskaber skjuler sig en verdækning på Ps-rcgnskabet (19 mi. kr) g urdeidæknine på den pridter de prcduktin (381 mi. kr.). Hertil krnmer en minde verdækning på n t- g systemtjenester (3 mi. h.). Over-/undedækningen på de t Iøntnær,nte tariffer afspejler de sværc betingelsea sm Eltla har admini strcret de ffentlige fryiigtetse! urder i år 2. (Beløb i 1. kr.) ndræ$ r mkstninger Årets v F/und rdæknifl g af hldes under rcgnskabet fr p riteret prcduktin - g ikl<e under Ps-regnskabet sm frudsat ved ta f- fastsættelsen De dver var beialingen til de decentmle pmducenier 3 ørelkwh højerc. end xltra havde frientei, blandi and i på grund af den nye bekendtgørcise f r decentmle prducenter der tådte i kmft den 1 september 2. Prifteret prduktin Regnskb 2 ldett på bevitlingsaftdet Net- g 573.8r _ t Systemånsvarets underdækning pa 189 mi. kr. svar r til,9 ør lk h g er indreenet i iarifreme lr år 21. Da systemansvar g tmn - missin e! legulerct efter frskelige pdncipper skat Eltrå i henhld lil Ellv.n lave en regnskab8mæ$ig adskilelse mellem de t beviiunger. R.gnskb 2 frdek på bevilllngsnråder tansmissir stiller alle sine ydelser til rådighed fr systemansvar md betaling. Eltm s sanjede indtægts- IaIrDe fr tmnsmissin inklusive ve$kud inden f! bevillingens aktiviteter r såtedes indarbejdet i systemansvarcts rceyrskab under psten "Betaling fr 4 kv g udlandsf rbindelser". Regrskabet lr transmissinen er vist på side 26, mens systemansvarets tr tadfrcgnskaber er vist på sideme Frventet ldvi ing EIha s Irv ntninger til fiemtiden kmm$ i høj grad (Be øb i 1. kr.) Irånsmissin Eltra SalB af øiriterct øduhin lndiæeter vedørende PSO Salg af nei- 8 s)giemijenester lkk+laktur ret ver/undedækning Nettmrætnint Abejd uiløt fr esen resnlng År ts aktiviret 3.4r6.t r t , E ' t t42.9 t5.r t6t.!75 Prbtemet pstd, da EU ikle i fømte mgang gdkendte Elvens åfsnit m afregning af miljøvenlig eiprduktin, så dele af Kmftværksaftalen ikke kunne træde i kraft, g ålrcgningen af den pri ter de prduktin skulle ffisætte elter pdncippeme i den gamle etlv Det betød, at nl<stnineem til Elsams miljøv nlige elprcdukin skule Udglfter vedrørende køb af el i a t Bruttresultdt Betalinglr a kv g udlandsfbindelser Andre eksterne ud8 frer Primert resultåt,ør linånsi ll pster Resu tat før skat i datierselskaber rdinæn resultrt t.t t t t l54.t9l r.9ll 4r.864 t6.9la l.2l8.r5l s lat.61t r.9r t

14 Triffer i & 2 g 2Ol NettarlJbu8 2,e Nettarl imprvekspn g prduktn,5 Ps-tarif 2,A Tarif fr E tra's salg al pr iteret prdukt n 32, til udtryk eennem tadtrede fr år 21. Det er mkstninger i frbindelse med dele af Kraftvælksaftalen, der føist slår helt igemeh i PSO-ta fien i år 21, mens stigningen i taritren fr pdriteret prduktin i høj glad skyldes højerc afrcgninespdser til decentmle prducenter Omfånget af den pddterede prcduktin stiger i f!- hld til år 2 på trcds af øst-vest udligningen. Dels betød f rhandlingeme mellem Energistyr lsen g Elsam, at fære al Elsåms decentmle anlæg udgår af den pri ierede prduktin i frhld til fnentet i år 2. Dels e! den freentede stigning i elprdul<tinen fta virdmøleme størr end den eneryi, der skål udligles medøstdanmårkiåi21. Ettra Iwenter at den pdriterede prduktin dækl<er 46,3 % af errbruget i år 21. Fr år 21 frventes et verskud vedrørende tansmissin. svarcnde til en fnentning på 6-7 % af egenkapi- 14 r. iånuår 2rx, Låv" Høi- spids- 3,r,8 2,4 48, a,2 1, 2,8 57,4 Snit a:7 2,4 42,O Hadelser indtrufr.c efrer reg n s kd b sd rcb af s I utn i n g Eneryitils}alet har efter r gnskabsål ts af slutning udmetdt en betinget indtægtsramme g Cdkendt åbningsbalacm pr 1. januar 2 fr trånsmissin Indtægtsramme g åbningsbalance svarer til Eltra's f lventninger En$gitils),net udmelder en endelig indtægtsmmme fr tu 2 i løbet af fiåret. Systemansvarets åbningsbalance freligger endnu ikl<e, idet r tningslinieme herfr endnu kun frcligeer i udkast. Eneryitils).net gdkendte den 26. lebruar 21, at Eltm vedffer 9 mi. h. til Elsam sm et led i Kraftværksaftalen. Kåpitalverførslen har virkning lra den 1. januår 2 g er medtag t i Ettra's åbningsbalance. IføIge bekendtgørelsen m afteening af decenirale elprrducenter kan kaftvarmeværkeme psige d r s gamle alregningsknhaker g blive afte$et elter den nye bekendtgørcise, hvis de ønsker det. Det frventes, at mkdng 5 haftvarmeværkei tager imd denne mulighed, idet den nye bekendtgørelse giver dem højere aftegdngspriser De decentrale prducenter kune indtil den l.iebmar 21 psige deres garte kntmkter med virkning fta d n 1. september 2. Reguledneen af alrcgning n fr pedden 1. september- 31- december 2 sker således {ørst i regnskabsåret fr år 21. Xltla skømea at rnkstningeme vedrør nde rcgulelingen udgør ca. 15 Det fwentes, åt Flketinget rcvidercr Ellven i Iøbet al 3,,5 4,2 39, l. i.nulr 2r ni- spids" 3,3,8 47,4 3,4 1, 4,2 52,O Snit 3,2,7 4,2 f r&et 21. Revisin n irdebærcr. at stre elfrbrugere skål have rabåt på tåritreme fi pddterct prcduktin e PSO fr den del af eif$ruget, de. ve$tiger 1 G h. Lven vit hæde i kaft med tilbagevi*ende kraft frå den 16. aueust Det skønnes, at de str eurbmgere Bkal have retunderet p md 15 mi. kr vedrøende 1999 g år 2. Rabatten skal linansieres af de øi/tige elfrbrugere viå Eltra's tadffer i år 21. verrdnede hadelser 1. Ellven tddte i kaft den 1. januaa e Eneleitilsynet statede sit arbejde. 2. Tæmkelen lr adgang til det da.ske elmarked blev sænlet til 1 GWh den 1. apdi. 3. Eltra s æpræsentåntskåb gdkendte kapitalverførsel på 9 mi. kr. til E1sam. 4- Der blev pnået plitisk enighed n - ver t år - at udtigre f$kellen i r <stnirger til vindkaft metlem Vest- g østdanmark. 5. E.ON, Statkraft, Elsam g EIta blev enige m at lade finånsieue af taler afløse de hidtidige udvekslingskntakter på Skagenaklrbindelsen. Det nrske Striing iil- trådte senere aftalen, hvref ter f rbindelsen blev stillet til rådighed fr markedet via Nd Pl. Elila g Statnett indgik aftal m den frcmiidiee drift g vedligehldelse af f rbindel- 6. Eltra g E.ON blev enige m at indløre daeliee auktiner ver restkapacitet på den dansk-tyske grænse. Det nye system fik premiere den 25. sep- 7. østdanmark blev et pdsindmeldingsnuåde under Nrd PI, hvrcfter hele Danmark var en del at det nrdlske elmarked 8. Flkeiinget gennemførte en ændring af Etlven, således ai sysiemansvarcts ånsvar, pgaver g rctiigh der biev uddybet g knkretiseret. 9. Nrdel mdannedes iil et f matiseret sanarbejdsrean fr de nrdiske systemansvårlige selska- 1. Der blev titsluttet yderligerc 475 MW vindkråit til det jysk-fynske høj- pændingsnet. Det var næsten dbbelt så megei sm i det hidtidi- 11. Bekendigørelse m imnsmissil1sselskaber med spændine på ver 15 kv bl v udsendt.

15 Systemdrift år 2 Udløndskpdcihter til eln*edet Det jysk-fldske mddes markedsmæssige tilknytning til rcsten åf Nrden skete fta starten i 1999 via Knti- Skån-f rbindelsen på 63 M$l Frbindelsen til Nrge - Skagerråkf rbindelsen (1. MW) var kun til markedets dispsitin i det mfang, de hidtidige kntmktparter ikke udn)'ttede Situatinen var ulldbar g der har derfr i lang iid værei ført intense frhandlinger m at få friglvet Skaeerakfrbindelsen. Det lykkedes fra den 1. januår 21. Fm den 1. janu 21 blev frbindelsen fri fr ganle Det er både psiti\.'t fr markedet g lr de systemansvarlige Eltm, Statneit g Svenska Kraftnåt. der nu kan udveksle rc$lerkraft Ettrå har desuden fået bedre mulighed fr ai afbatancere den pddterede prduktin til gal'n Ir den sannede Udnyttelsen af Knti-Skan' Irbindelsen lsldt til næsi n nul lmiddelba$ elter åbningen af Skagerrakfrbindelsen. Det skytdtes, at den ensidige svenske gænsetarif på Knti-Skån-frbirdelsen Frbindeker ver den dansk-tyske gænse udn l- tes på basis af en årlig, en månedlig g en daglig auktin f r transprtkapacitet n. Deme kapacitet kan udn)'ttes iit bilatela]e kntrakter ver grænsen. Ligesm fr Skageraklrbindelsen vil der altid værc en væsentlig kapacitet til rådighed i mdsat r tning, sm kan bmges af de t systemansvarlige Eltm g E.ON Netz til regulerhaft. I Nden er der etablerct et integeret rcgulerkråitmarked mellem Nrge, Sve ge g I inland. Eltm har adgang til detie marked g byder gså ind på det. I ryskland er der ved at bliv eiablerei et rcgulerhaftmarked. I dag fregår kntakten via E.ON. Ne,itæm øqet udlndskapacihten Er at øge tansprtkapaci teten på Knti-Skan-f rbindelsen btev der sennemlørt analyser af de inteme flaskehalse i Eltla's s) tem. Det viste sig muligt at øge kapaciteten til Sve ge ved at gennemføre mindre an- Iægsænddnger på nettet g ved at indlørc en autmatik. sm i visse tilfælde griber ind på udvekslingen til Svedge. Ngerlunde tilsvarende Deivæm venies ind{ørt på Skageraklrbindelsen. Etableringen af netvæm, sm øger netkapaciteten, men medlører reduktiner i driftsikkerheden, sker efter nøje vuderingei g kun efter at a1le rclevante Irhld er grndigt belyst. vindkrøft er en udfrdring Vindkaften håndtercs i dag af Eltra sm balanceånsvarlig. Udgångspunl<tet er vindprgnsen dagen føi ddftsdøgnet, g den prccentudmelding Eltra har gift tle måneder før m, hvr str mængde pddteret prduktin stutkundeme skal aftage. Flskellen meltem den frveniede prduktin g den udmeldte prcduktin f retages sm et køb eller salg på Med stabilt højtryk er det ikke så vanskeligt at lave en vindprgnse fr det kmmende døgn- Dedmd er det 15

Arsrapport. I l- { -il-laæ -lfæ. fi. iti

Arsrapport. I l- { -il-laæ -lfæ. fi. iti o Arsrapport 22 I l- r: s: fi. iti.l r { -il-laæ -lfæ ltrå I Eltra's orgonisotion Direktion og udviklins Økonomi og AdministGtion Horns Rev projektet -* eltra HORNS REV A 15 kv- kontrolrum F UABI4R OO2

Læs mere

Arsrapport 2003. ,-t--- \L;; :-l '\*":,,

Arsrapport 2003. ,-t--- \L;; :-l '\*:,, \t : i \L;; Arsrapport 23 :-l \>,-t--- '\*":,, Eltro's orgonisotion Adm. direktør Ringen sluttes Nodjylandsledningen mellem Århus og Aalbory tages i bme i løbet af 24. Den lyske 4 kv- nglorbindelse ra

Læs mere

Beretning. og regnskab .4L' . t*' .\-?-

Beretning. og regnskab .4L' . t*' .\-?- t{ 1 I ft Beretning og regnskab * L 21.4L'. t*'.\-?- I i EliIå s ledergruppe består åf fta v nstrc: Transmissionschel Carcten Jensen, infomåiionschef Per Andersen, ddftschef Carl Hilger, administrerende

Læs mere

Lederne og miljøet 1. november 1999

Lederne og miljøet 1. november 1999 Lederne g miljøet 1. nvember 1999 Frrd Offentlighedens interesse fr virksmhedernes interne frhld er stærkt stigende. Det betyder, at virksmhederne stadig ftere stilles ver fr samfundsmæssige krav g frventninger.

Læs mere

Unge piger zted højskolestenen ud mod landeaejen i det tidlige forår 1956. Stenen blea rejst i 1950. Pigern er til højre EIse Marie Larsen og til

Unge piger zted højskolestenen ud mod landeaejen i det tidlige forår 1956. Stenen blea rejst i 1950. Pigern er til højre EIse Marie Larsen og til Unge piger zted højsklestenen ud md landeaejen i det tidlige frår 1956. Stenen blea rejst i 1950. Pigern er til højre EIse Marie Larsen g til aenstre Bente Hlmberg. De aar henhldsais datter af g pige i

Læs mere

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling 1 ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling... 2 Sammenfatning... 4 Dispsitin... 6 Kapitel 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund g frmål... 7 1.2 Metde g datagrundlag...

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2011-2021

SPILDEVANDSPLAN 2011-2021 SPILDEVANDSPLAN 2011-2021 april 2012 Llland Byråd har den 29. marts 2012 vedtaget denne spildevandsplan 2011 2021 fr Llland Kmmune. Llland Kmmune har i samarbejde med Llland Spildevand A/S udarbejdet spildevandsplan

Læs mere

MIFID II og truslen mod den danske banksektor

MIFID II og truslen mod den danske banksektor MIFID II g truslen md den danske banksektr Resume Et speciale der tager sit udgangspunkt i MIFID II reglernes indførelse i 2017 g de deraf frventede afledte effekter, på den danske banksektrs indtjening

Læs mere

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009 Persnaleafdelingen Årsberetning fr arbejdsmiljøet i Faxe kmmune 2009 1 Indhld Indledning side 3 Sikkerhedslederens arbejdsmiljøregnskab, side 4-12 Krisehjælp g psyklgisk rådgivning side 4 Tilsyn fra Arbejdstilsynet

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Frretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 5 Emne: Sundhedsplan 1 bilag [Emne] [Dat] Sundhedsplan Udkast 2009 Frrd af Vibeke Strm Rasmussen...3 Indledning...4 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse

U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse Det er genialt, at det er en del af kmmunen, men man har j fjernet kmmunen. Man føler ikke, at man går ind i kmmunen, når man går ind i U-turn. Ung bruger m

Læs mere

Indstilling. samt bevilling til projektering

Indstilling. samt bevilling til projektering Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn g Unge Den 18. december 2009 Principindstilling m rum til leg g læring i midtbyen samt bevilling til prjektering Århus Kmmune Børn g Unge 1. Resume Denne

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2014 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

PROJEKTLEDER. AutoPilot. Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1

PROJEKTLEDER. AutoPilot. Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1 PROJEKTLEDER AutPilt Cpyright 1989-2013 Krsgaard EDB ApS 1 Indhldsfrtegnelse 1. Prjektleder i AutPilt...4 PL-verblik...6 2. Sagsprettelse...7 2.1 Stamdata...8 2.2 Statistiske grupperingsfelter...9 2.3

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2014 Side 1 af 69 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Anbefalinger til offentlige udbydere ved udarbejdelse af udbudsmateriale for vikarydelser på sundhedsområdet

Anbefalinger til offentlige udbydere ved udarbejdelse af udbudsmateriale for vikarydelser på sundhedsområdet Anbefalinger til ffentlige udbydere ved udarbejdelse af udbudsmateriale fr vikarydelser på sundhedsmrådet Udarbejdet juli 2011 af branchefreningen: Freningen af Sygeplejevikarbureauer I Danmark FASID 1.

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune ROSKILDE BRANDVÆSEN Plan fr risikbaseret redningsberedskab i Rskilde Kmmune Risikbaseret Redningsberedskab af Rskilde Kmmune 2013, versin 3 FIGUR 1: [SKRIV BILLEDTEKSTEN] rrrrdfdfd Frmateret: Kapitæler

Læs mere

Notat om metode-udvikling

Notat om metode-udvikling Merete Watt Blsen/Strandhlmgaard/13. februar 2012 Ntat m metde-udvikling Uddannelsessektren er den mest centrale, nødvendige g mkstningsfulde sektr i det mderne, glbale samfund. Alle har ret g pligt til

Læs mere

Geoforums vejledning i etablering af 3D-bymodeller

Geoforums vejledning i etablering af 3D-bymodeller Gefrums vejledning i etablering af 3D-bymdeller Side 2 af 57 Frrd Det er efterhånden blevet mere en regel end en undtagelse at støde på en kmmune med egen 3D-bymdel. Hvrfr er det blevet så ppulært, g hvad

Læs mere

Danmark som attraktivt luftfartsland

Danmark som attraktivt luftfartsland Erhvervs-, Vækst- g Eksprtudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 237 Offentligt Danmark sm attraktivt Branchefreningen Dansk Luftfart 4. maj 2015 Dansk Luftfart Danmark sm attraktivt Udgivet af Branchefreningen

Læs mere

D r i k k e v a n d. - r e n t v a n d, m e n h v o r d a n?

D r i k k e v a n d. - r e n t v a n d, m e n h v o r d a n? D r i k k e v a n d - r e n t v a n d, m e n h v r d a n? Drikkevand rent vand, men hvrdan? Udgivet af Teknlgirådet April 2011 Materialet er udarbejdet af Teknlgirådet med bridrag fra prjektets baggrundsgruppe

Læs mere

Informationsstrategi

Informationsstrategi Infrmatinsstrategi Skandinavisk Kmpetenceudviklingsnetværk Baggrund Infrmatinsstrategien fr Skandinavisk kmpetence er en verrdnet ramme, der har sit fkus på de generelle hensyn, sm skal tilgdeses i prjektets

Læs mere

Eltra har ansvaret for sikker og stabil elforsyning, effektiv elmarked, VE-udbygning og samarbejde med nabolandene

Eltra har ansvaret for sikker og stabil elforsyning, effektiv elmarked, VE-udbygning og samarbejde med nabolandene Februar 2004 Årgang 7 Nr. 2 magasinet Eltra har ansvaret for sikker og stabil elforsyning, effektiv elmarked, VE-udbygning og samarbejde med nabolandene Tre danske ønsker opfyldt i europæisk transitordning

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 14 3.1 Vkseninitieret aktivitet...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Vesthimmerlands Kmmune Psykiatri g handicapafdelingen Revideret April 2013 1. 2. INDLEDNING... 4 DET SIGER LOVEN... 5 2.1 2.2 Frmål med

Læs mere