-'x. Beretning og. regnskab l'e'-- flt tt E E E-EI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "-'x. Beretning og. regnskab 2000. -..--l'e'-- flt tt E E E-EI"

Transkript

1 -'x Beretning g regnskab l'e'-- T E flt ET fril tt E E E E! E-EI E

2 2

3 lndhldsfrtegnelse <../..--.,,/ selskabsplysninger Eje rhld Bestyælse LedeIgruppe Repræsentantskabsmøde Di gentens underskift Bestyrelsens beretning Lvgivning. m)ndigheder m.m. Sager i Energitilslnet Ledelsens beretning Systemdrift år 2 Elmark det Udvikling g IT Øknmi: Transmissin Ø<-mi: Svs(emansva.e,s lar f rec"skcber Regnskabspåregninger Anvendt regnskabspnksis I \ ',t Resultatpgørelse 41 Balance Udvikling i egenkapital Pengestrømsanalyse Eierandele i Eltrå amba 54 3

4 Selska bsplysn inger gerthld Selskabet ejes af en række jysk-flnske elf$yningsvirksmheder Ejemndelen beregnes sm andelshavemes kapitallndskud sami en frhldsmæssig andet af selskabets øvriee lrmue, pgjfi i henhld ti1 andelshavemes frbrue af Restyrelse Bryhester Ejgil w Rasmussen. Gedved (frmand) Bgtrl'kker Erling Bjeffe, Skærbæk (næstfmand) verlærer Kjeld Larsen, Tversted Bådmånd Pul B. Sku, Århus Knsulent Jens-Ove Simnsen, Jebjery Direktø. Tage Thmsen. Hlstebrc Dirckiør Pul Nielsen. Odense Helga Ms, MF {tua iunl2) Martin Glerup, MF (fm iuni 2) Dircktin Adm. direktør Gerg Styrbr Lederyruppe Undedirektør Paul-I rederik Bach Teknisk direktør Trbeh Margaard øknmichef Jøryen Munk Hansen Driftschef CarI Hileer Markedschef Peter Jørgenseh Inlrmatinschef Per AndeBen KPMC C. Jespesen, statsåutriser de revisrer Reptæsentnlskdbsmøde Bepræsentantskabsmøde afhldes den 25. april 21, k]. 9:3 på Munkebjerg Htel. Vejle. Dirigenbns unde'ski,t vejle, deh 25. åp I21 4

5 Bestyrelsens beretning År 2 bød på 475 MW ind g lv m Eltra s bestgrelse ble» i iuni uddid.et med, t ned,- lemmer, sm i henhld. til E\ben er ud.peltet af milj ø- g energiministe - ren. Det drejer sig m flketingsmedlemmeme Helge Mas (V) g Martin Glerap ( Sc.), lrrund fr?lketi gets Energipliti-ske Udaølg. De t nge med.iemmer har sønme rettigheder g pligter sm bestarelsens ødrige sgb ned.lenme\ der er ølgt al repre s atantsl{abet. Ny vindkrdftrckrd Der var ingen, sm vidste det lørst på årct. Få an de det ved sankthans, men i december std det klart. ai dei jysk-fynske elsystem vilte lå en tilvækst på 4?5 Mw vindhaft i år 2. Det var næsten dbbett så meget sm i det hidtidige rekdår (1999). Demed var den samlede mænede vindkraft i Jylland g på Fla ppe på MW, g taliet ventes at passerc 2. MW i Iøbet af år 21. Hetil kmmer.å. 1 små decentrale kmftlameværker med en samlet etrekt på ver 1.4 M\{ ver fr deme uregulercde pmduktin er der en samlet beiastnins på haist 3.5 MlV. Udldringen er åt det selv på krt siet e! vanskeligt at frudse prcduktinens størrelse et givei øjeblik. Der pstår derfr lte situatiner med vemkud eller unde$kud. Ov rckuddet eksprteres nimåli iit nåblandene fr en meget begrænset p s. Det er vigtigt, at i hvert fåtd en del af denne "verskudsprduktin anvendes øknmisk g miljømæssigt ptimali herhjemme ved at udvikle nye fleksible anvendelsesmuligheder sm I.eks. vil kume begrænse brugen af trurenende brændslex Er det jvsk-fmske elmarked er det et særligt prblem, at den stre tilvækst åf pddteret prcduktin ef terhånden lægger bestag på halvdelen af markedsvlumen. Bestræbetserne på at pbygge et 'grnt marked fr le-bevise\ sm vi1 gørc det muligi elterhånden at fjeme al vedvarende energi fra den pli terede prduktin, blev neet hæmmet, da en ny bekendtgørctse m vindkaft indjørte en 1-å$ vergangsrdning f r størstedelen af møl1e1are. De i systemansvarlige selskaber er i gang med at udarbejde ralrmeme fr det 'grnne marked". sm ventes at kmme i eang i år 23.. MiIjø- e enerciministeren hår i beglaldetsen af år 21 nedsat en hurtigtårbejdende gruppe, sm skåt analysere "verskudsel - situatinen med henblik på at lrmulerc f$iag tl] perative Iøsninger Eltra, sm bidgger til arbejdet, har med titfrcdshed knsiåterei, at alle muligheder kan l'urderes, gså hidtidige 'tabuemner' sm f.eks.. Eltrå vil unde$tr ee betydningen af, at det kmmende grønne marked råder ver tilstrækkelig str vlmen. når det sæties i gång. Det kan frmen ig kun ske ved, at det fm siårten kmmer til ai mfåtie en støne guppe Hdvmøller givet stt Alt tyder på, at Vestdanmark lltsat vil være det væsentligste dånske måde f r \ae-udbvgningen. Ved ånskiftet 2/21 var de ndelige aftaler m bygning af Dånmarks første stre havmøilepark ved ai værc på plads. Parken skal placercs på Hms Bev i Nrdsøen.å. 2 km fra kysten. Demnstratinsanlægget bliver på 16 Mw. EItm skal bygge imnsfrmerylaifnrl g etablee kabelfrbindelse til lånd. Metemlgiske undersøgelser hår vist, at det blæser mere på Hrns Rev

6 J IY Pruil SI<ÆRBÆK end på de pladser der i øvrigt er reseneret til hav møuer Vindf rhldene på Hrns Rev er så gde, at de kmmende møler ventes at prcducere dbbelt så meeei, sm møller a{ samme størrelse på tand er l stand t11.. xltla vil understreee den psiiive betvdning, det har fr elsystemet, ai ha!1nøl- Ieparker prducerer mere ståbilt (frudsigeligt) g glver mindrc etrektudsvine end landplacerede mø]]er l til ny 4 kvlfiindelse Etabledng af eh 4 kv-frbindelse me11em Vendsysselværket (Aalbre) e Trige (Århus) hår været på daesdenen siden slutningen af 198 erne. I årenes iøb er der undersøgt en række altemå tive frslag, ligesm behvet fr ledningen er blevet vurder t ngle gånge. Med en klar anbefaling fm Energisilaelsen g elier en ffeni- Iig høringsrunde blev prcleklet i december lagt Jrem hl endelie afgørelse i Arhus g Ndiyllånds åmtex tuhus amtsdd saede ja, mens Nrdjyllands amisråd på frhård vff mest stemt 6 fr ai kræve væsentlige ænddnger i prjektet. MiIjø- g energiministeren besluttede derfr i henhld ril lven setv at alslutte sagsbehåndllngen fr den nrdlige del af strækningen. Prim mats 21 frelå ministercns gd-. Eltla er meget tilfrcds med, at sassbehandlinsen endelig er afsluttet. Arbeidet med den 112 km Ianee frbindelse, sm vil slutie dngen i dei vestdånske 4 kv-system, ventes afsluttet i år 24. Dermed vil en af de væsenuigste f laskehalse i elsystemet være fjemet. Ertla har i f rbindelse med gdkendelsen påtaget sig at gennerførc en række saneringer åf højspændingsnettet syd fr Aalbrg. stid plitisk pbkning Jylland g Fyn blev en de] af det nrdiske elmarked i juli Starten lrløb frcdeligt med lave, stabile priser til de nye markedsaktører. Men kun få uger efier, at den nye danske ellv tddte i kmft i januar 2, km den under pres åf ei marked, der i pedder viste hidtil ukendte prisudsving. Eltra analysercde g rappterede markedsudviklingen ti1 Energitilsynet. Til sidst gr b Eltm direkie ind g pålagde aktøre! sm halde kntrakter på udlandsf rbindelseme, m dågligt ai stille ubngt kapacitet til ddighed fr markedei ( use it r lse it ). Senerc på årct måtte Elim kræve fe elukkede kråftværksblkke sat i gång lr ai stabilisere markedet. Ved hveft indgeb ver fr aktøreme pstd der diskussiner m den systemansvarli g s kmpeience. Eneryimtndighederne bestuitede dedr ai udbygge g knkrctiserc Ellvens afsnit m sysiemperatøremes f rpligtelser g rcttighedex Lven blev vedtaget af et slidt llertal i Flketinget umiddelbart lør jul. Lvændringen tg i vid mfang udgangspunkt i Eltra s praktiske erfadnger. Det var megei iitflrdsstillende åt pleve den stre fisiåelse, sm alle rdlør me viste ver lr de systemansvarliges pgaver, da 1vændringen btev behandtet i Elketinget. Det er Eltm's pfatielse, at det danske systemansvar har et gdt ivmæssigt gmdlåg fr udførelsen af sine pgåver Neip denne tv er på væsentlige punkier med ii1 at fnbygge, at der skul]e kunne udvikte sig et dansk mdstykke ti] det s].slemsamenbmd. sm har belastet Calilrnien i ler el haht år. Eltra er pmærksm på betydningen ai, at det dånske elmarked f ungerer efrekti!'t g ensarlet i hele Danmark. De t systemansvarlige selskabe! Eltra g EIkEfi System har dedr en tæt kntåki på måder sm markedsfrhld. rctningslinier f r sysiemånsvarct, frhldet ti] nabmråderne (Ndel) samt li kning g udvikling mhing vedvar nde ene i. Huttig rn*edsåbning Åbningen af dei eupæiske elmårked går hurtigere end veniet. Eu-Kmmissinen har håttet knstatere. åt virkeligheden fr længst er Iøbei tuå Markedsdirektivet, sm tddte i kmfi i Det ventes da eså, ai EU- Kmissinen i flået 21 kmmer med ei nyt, mere vidtgående dir ktivf nlag. Eltrå brugie det meste af årct til åt frhandle med Statkraft, Elsam g E.ON m at erstatte langtidsknirakter m udn)'ttelse al Skagenåkf rbindelsen med finansielle afialer Der blev fundet frcm til en fr alle parter acceptåbel løsning, hvrefier Elha g Statneit frhandlede sig til enighed m vertaeelse. dri{t g ved- Iigehldelse af Skagenakf rbindetsen. Det samlede åftåiekmpleks blev gdkendt af det nrske Strting krt fr jul, således at Skagelraklrbindelsen f uldt ud kunne stiltes til rådighed lr alie markedets akiører r\ia \rd PI) fra den 1. jånuar 21.

7 Eltla frhandlede sideløbende med E.ON Netz m at etablee et særrigl Nd PIprisindmeldinesmråde på den dansk-tyske gænse til håndi ring åf kapaciteten mellem de t systemhråder. E.ON Netz ønskede dg ikke en sådan løsning. I stedet blev der i september indført daglige aukiiner ver Iedie Østdamark (Elkrafi System) km med i det ndiske elmarked den 1. ktber sm prisindmeldingsmråde under Nrd PL Da Jvlland g Fyn i 1999 blev en del al det ndiske elmarked. blev EIim s $ænsetådtrer ver fr Svedge fjemet. Svenskerne tg ikke et lignende inltiativ. I lrårct udårbejdede Elkralt System g Eltra i fænesskab en udredning m markeds- g miljømæssige frhld i Danmark g Svedge. Råpprten blev tl]tiådt åf Svenska Kraftnåt. sm bestuitede ai halvere sin tadl md Danmark fra den 1. ktber g anbefale den svenske regering, at tarifren helt skulle frsvinde fm den 1 januar 21. I f*indelse med æn&ingen af Eltven blev der åbnet mulished fa at de t danske systemansvarlige selskåber indiræder sm medejere af Nrd Pl. Iet, k*ludercd. ai der fø6t bør tages stilling til et veniuelt kabelpriekt, når markedets behv er bedrc kendt.. Ettra hår med tilfrcdshed knstai rei, åt åbningen åf Skagerakf rbindelsen e den Ift satte markedsudvikling i Tyskland hår skabt dy1amik i det jyskflnske marked. Det var såiedes helt tydeligt, at strømmen ver den dansktyske gænse vendte g gik md nd, da hele Nrden vår udsat fl sne g kutde i februar 21.. Eltra ser frem iil. ai Sverige afskafrer sine grænsetariffer md Danmårk i frårct 21.. Eltra er intercsserct i at blive medejer af den nrdiske Ibø$, Nd Pl, men eieskåbets indhld # e mlang skal afhænge ai den mlle, sm Nrd Pl får i det fremtidige Ndet-. Selv m de da$ke mar, kedsfrhld er btevet ståbiliseret, er EItIa parat til åt bygge en elekt sk StrebæltsIrbindelse. når miljø- g energiministercn måtte beslutte det. Mellem t elsystemer Det jysk f}alske mråde har i næsteh 4 år værc1 en Iysisk integr ret del af det vesteumpæiske vekselstømssystem. Elta har dg alddg vær t medlem af rganisatinen UCTE, sm damer råmmerne fr dei nødvendige samarbejde mellem mddets øvrige systemånsvarlige seiskaber (TSO'er). Eltm kan g skåldg leve p til de spilleregler der inden lr UCTE er åftatt m det daglige driftsamarbejde. Eltm lever gså fuldt p til de tekniske g systemmæssi ge kmx der stilles i Driftsaftalen, sm i fjr blev indsået melleh de nrdiske TSO'er Eltrå har siden 1962 deltåeet i Nrdel, sm i fir blev mdamet til åt være et fmelt samårbeidsrgan fr de nrdiske systemansvarli ee selskåber På de nrdiske ene4iministrcs møde i Grønland i åu$si 2 blev udviklingen af infmstrukiur n i det nrdiske elsystem, g et stadig tættere samarbejde mellem de nrdiske systemansvariige selskabe! fremhævet sm betydningsfulde indsatsmåder I årcts løb efterlyste ledende pe$ner inden fr ndisk industri g en$gi preitelsen af et verdnet nrdisk sy- ETSO (Assciatin f Eurcpean lyansmissin System Operatrs) - det frmelle samarbeidsrsan fr de systemånsvarlige setskaber inden fr xu, plus Nrge g Schweiz har siden starten i 199S i stigende $ad vist sin betydning fr udviklingen af et velfunger nde fæles eurpæisk elmarked. Eu-Kmmissinens krav m et smidigt g stadigt tætterr sam bejde mellem de eurcpæiske systemansvårlige selskabea g markedsaktørernes ønsker m åbne $ænser, gør det nødvendigi, at Eltra gså engagerer sig frmelt i systemsamarbejdet syd f r glænsen. Eltra har derfr søgt m at blive asscierct medtem af UCTE, sm ud ver de nrd-, vest- g cenimleurcpæiske lande frmen ig gså snaft mlatter landene rundi m Middelhav t samt Rumænien g Bulgårien. EItm g Elkraft System åflevercde endnu en udledning til energimlndighederne m eventuel bygning af en elektdsk StrebæIislrbindelse. En knsulentrappft, sm indgik i materiå- + e. E]tra lægger vægt på frtsat åt værc fuldgyldiet medlem al Ndel.. Elta mener at et mere f rpligtende Ndel-sambejde vil være i stand tit 7

8 at klarc det stigende behv fr at kdinere d fts- g udbygningsåktiviteteme i de fire ]ande.. Ettm vil fremhæve betydningen ai, at pliiikere g mlndigheder aktivt undelstøtter udviklingen af det ndiske eneryisåmårbejde. vigtig kntkt til netselskber Jyltand g Fyn er blandt de få støre el ystemet hvr en str del ai pmduktinen sker decentmtt, g hvr hvedpaften al enegien derfr bringes ind i det verdnede elsystem via de lave spændingsniveauer. Man kan sige, ai energien - i mdsætning til tialligere kmmer nedenfm- Det betyder at traditinel viden m system&ift g netstrategier skal justeres. En mådefrakbling fr åi stabilisere systemet kan således udvikle sig prblemåtisk, hvis dei i praksis viser sig, at det frakblede måde bidmger med merc plduktin, end det frbmee. Derfr har systemånsvåret et strt behv lr øget viden m de aktuelle piduktins- g be- Iåstningsfrhld i de frskellige lkalnfåder Det jysk-fynske 15 kv-net er en integrerct det af det verrdnede hø j spændingsnet. ffølge Elven driver EIiIa sm systemansvarlig hele det vercrdnede net. men d t kan kun lade sig gørc i ei snæve4 samårbejde med 15 kv-selskåbeme Der har i år 2 værclført f rhandlinger mellem ngte af tnnsmissinsselskabeme m delvis lusinering ai nele af selskaberaes aktivi ieter Der kunne dg ikk pnås enighed m en egl1et sårnmenlægnirgsmdel.. EItm betacier såmårbejdet ned 15 kv-selskaberne sm meget væsentliet. Eltra 1ægger vægt på, ai transmissinsselskabeme bliver hørt g inddraget i planlægningsarbejdet, g at det sibes, at eksperti sen inden fr det sannede syst m udn,'ttes bedst muligt i f$indelse med sanedng/r ægning/udbygnine af d t jysk-inske tmnsmissinsnet.. Fr Eltra er det vigtigt snarest at lå pbygget et snæveft g tillidsfuldt samarbejde med de lkale netselskaber m lkale prduktins- g frbrugsfrhld. 8

9 Lvgivning, myndigheder m.m. stillet i ber. indtil disse fr- Den nye ellv iddte i kaft pr. 1. januar 2 dg med undtagelse af afsnittet m miljøvedig elprcduktin, der itke blev gdkendt af EU i følste mgang. Efter Ivens vedtåselse btev den reviderct tr gange i frbindelse med Kråf tværksåf iå- Ien, øst-vesi udligning af VE-eneqi & eg nprducentels pligt til at åftaee pdriterct prduktin e sidst i frbindelse med en præcisering af systemansvar is psåver e beføjelser. I tøbet af år 2 blev der udstedt mere end 2 bekendigørelser i frlængelse af Ellven. Hvedpa$en af bekendtgørclseme har betydning lr xltla's vilke, hvral bekendteøretsen m reguledng af 4 kv-tmnmissinsselskaber er en af de vigtigste. Lv m systemnsvt (lt277) Den nye danske euv viste sig utilshækkelig på ngle lnlåder i frbindelse med syst mansvårets pgavex Der blev dedr i efterår t fremlagt t ænddnssfntas til lven. I be$undelsen fr frslaget hed det blandt andeti "Erfarineer har vist, at der er behv Ir at præciserc den systemanvariige virksmheds ansvar fr at sikrc en tilstrækkelig flsyningssikkerhed g betalingen, der kan ske he r. Lven præciserer desuden, at systemånsvaet skal bidraee til at sikr bedst mulige b tingelser f! knkurence på markede. fr prduktin g handel med elektdcitet. Lv 127? blev vedtaget af Flketinget den 15. december med virkning fra den 1. januar en altale m kråftværkemes øknmiske vilkår ved vergangen til et knkurcncebetnet marked (Kråftværksaftalen). I Vestdanmark indebærer af talen, at Elsam ver en firctuig pe de får tilføft næsten 5 miå. kr.. Ertm's ejerc vedørcr 9 mi. kr. ti1 Elsam.. Elsams miljøventice elprduktin får et pristillæg svar nde til 4 mi. kr. Elsam betåles fr at stille rcsenekapå.itet til rådigh d fr systemånsvaret g lr ai hlde sit prduktinsapparat driftsklårt indtil udgangen af år 23. På Eltra s r præsentantskabsmøde i apri12 btev kapitalverf ørslen til Elsåm gdkendt på følgende betin-. De seks jysk-fynske haftværkssel skå her sknllc fusihee til 6t sclsk.b. Opskdvningen af EItm s akiiver px 1. januar 2 måtte ikle udløse skatteb tating.. Eltra's sel!4inansiedngsgrad ikke falder til under ca. 3 % i pedden frem til år 21. På sit mde den 26. februa! 21 gdkendte Eneryitilsrnei separat kapitålverfø6len ti1elsam. Stre dele af det år1ige pristillæg på 4 mi. kr. fr miljøvenlig elprcdukin km heler ikke til udbetaling i år 2. Det skyldtes den manglende xu-gdkendelse af dele ai xllved. Afialen mellem Eltra g Elsam m køb af rcgulerhaft, systemtjenester g mindste prcduktinskapacit t f rhandles frtsat. På gmnd af usikkerheden mp stillæg g aftale m regulerkraft er vedørslen af de 9 mi. kr. til Elsam øst-vesl udfignlng vedturende ve-energi Ellvsrcfrmen mlågde pristilæg til vindmøller fra at være statsfinansiel t ver skattebilletten til at værc f inansierct al e]f rbrueeme ver elr gningen. Da ver 8 % af energien lra vindmøler prduceres i Eltm's måde, resulterede denne i, at Vestdanmark km til at betale en titsvarende del af vindmøl]emes pdstillæg. Ved en rcvisin af xllven besluited r'ketinget, at der skal ske en udligdng meltem Øst- g Vestdanmark af udgifteme ti1 vedvarcnde energi. Udligningen skal ske emdvist, så halvdelen ai lrskelen udlignes i år 21 g den resterende del i år 22. Dei blev verladt til de i systemansvårlige selskaber at udflrne de pråktiske ree- 1er lr udligningen. i.r n vestdansk frbruger vil den fulde udligning rcsultere i et pdsfald på 2.8 ørelkwh, mens prisen stiger med 3.8 ørel kwh i Øsidamark. KnIn ær* ftdten KIaf tværkssetskabeme g r g nneen indgik i eftertuet 9

10 ,:,.[,,! EgenprducenøB pligt til t øftge pridterct prcdulrin (neltøfregntng) Princippet fr frdeling af den pddierede prcduktin har hidtil været, at afiaee- Irpligtelsen skulle bere$es på baggrund af det ttale (brutt) eurbrue. Ved en r visin af Etlven blev af tagef rpligtelsen f r egenprducenter af el r ducerct, så de kun skal aftage pririterei pmduktin i frhld til der s neitfrbrug. Bekendtgørelse fr 4 kv- 'J,n /nissin I december 2 u&m bekendtgørelsen m den øknmiske reguledng af 4 kv-transmissinen. Hvr øknmien tidligere skulle hvile i sig selv, er transmissinen nu reguleret elter indtægtsrammer der udmeldes af Energitilslnet. Indtægtsramen angiver den maksimale indtægt, sm tmnsmissibvirksmheden må pkræve iil dækning åf mkstningeme ved at &ive, vedligehtde g fmy transmissinsnetiet. If øige m).ndighedern s kmv skal EIim effektiviserc drifismkstninger g alskrivninger med 3 % p.a. i pe den 1. januar december 23. EmåIet med rceuleringen er ai sikr en etrektiv ddft al transmissinsselskabeme g give dem finansie ngsvilkår der gør det muligt ai eennemføre de påkævede investeringer af hensyn til f rsyningsslkkerheden. Eltrå har påpeeet, at dei er uhensigtsmæssigt, at etrektivise ngskmvet gså eæider afskd!1inger frdi det er umuligl at pnå etrektivitetsgewinst på afskriidinger Fr Eltrå's transmissin betyder det, at ddftsmkstningeme skal effektiviseres med 6-? % årliei, hvis det samlede etrektivisedneskrav skåi rcaliseres. M).ndighedeme håi siillet i udsigt, at man på ]eengere sigt vil frsøge at pstille effektivitetskrav via benchmarking med udenlandske netselskaber Rekendqøtelse ft Mlaldighedeme frcmlagde i begyndelsen af år 21 udkast til bekendigørelse fr systeman var Den venies udsendi i endelig frm i Iøbei ai frålrt. Arbejdet med bekendtgørelsen har været udskudt, mens Flkeiinget behandlede ændringen af Ellven, sm btev vediaget midt i december. Udkastet tit bekendtga ise fr systemånsvar mhandler btåndt åndet regler m:. Adgang iil transmissinsnettet, der stilles til rådighed fr systemansvaret.. P1sn1ægning g sik ng af den nødvendige kåpacitet.. Miljøberctning.. F&U-pgaver. 1

11 Sger i Energitilsynet pgørclse al værdien f fti egenkdpitl Ved udarbejdelsen af åbningsbalancer fr net- g trånsmissinsvirksmheder skal størelsen af selskabernes tui egenkåpital' fastsæites. Den fri egenkåpital er al Eneryitils}11ei defineret. Selskabskapital pr. 31. decehber Overskud ved sidednede. Den nedskrevne værdi af de netaktiver der var til siede i 19??. DEF (Danske Eneryisetskabers Frcning) ågter at køre t-hr prøvesåger ved dmstlene fr åt få egenkapitalen IIa 1977 værdisikret. Hvis DEI får rct, vit egen kapitalen blive tre-ni gange blive tåte m en frm lr fast ddighedsbetaling f r adgången iil at kume trække på elsystemet, når egenpmduktinen ikke dækker det fulde frbrug. Eltra's til vdr rimelig Dalum Papir klagede i år 2 gså ver afregningen af den pdritercde prdukiin. Dalum Papir mente, at Eltm's p ser fr køb g salg af p dteret prduktin er urimelige, idet fnkellen meuem købs g salgspdsen ikke er den såmme i tav-, høj- g spidslastpeddeme. Dette betød en ekstm udgift fr Dalum Påpir, sm hår sii største eneryifrbrue m natten, når frskellen på købs- g salgspds er størsi. Enelgitilslalet af gjrde, at EItm s p ser ikke var udmelige, samt at det sm udgangspunkt e. etf lsyningsvirksnhedeme sely der fastsæiter egne tariffer, herunder tidsdiff$entierincen. Med lvændring den 1. ktber 2 kan egenprducenter btive nettaft egret. hvrfr den nævnte prisfrskel ikke længer betyder Der er i Eltra's rcgnskåb ikke taget stilling til støire]- sen af EIim s "fri egenkapi tåi'. Ps-tøril øf hele ffiruget Dalum Papir, sm setv prducerer en str del af sit elfrbrug, hår klaeei tit Energitils).net ver, ai virksmneden skal beiåie PSOafgift g nettå l af virksmhedens bruttelfrbrug. EnerEiiils}tet fastslg, at der skal betales Ps-tarif al bruttf rbruget, da e1f rbrugerc i he.itd ti1 Etlven er fryligtet til at dække en frhldsmæssig andel af mkstnlngeme ved de trentlige fryiigtelsex Energiiits}tet fandi hel]er ikke, at netbetalingen var uinelie. En lvændring har siden den 1. ktber indført neitafregling lr egenprcducenier. Denne nettaf rcgning gæ1der gså fr brue af nettet. Der kån herudver 11

12 I L t 7

13 Ledelsens beretning Hvedll lr Eltn Eltra fik i år 2 både veskud (161 mi.lc) g underdækning (189 mi. ki). Det umiddelbårt nget mdsatrcttede r sultatet skyld s, at Eltla i år 2 fr fønte gang skulle frdele sine aktiviteter på t bevillinger der er reguleret efter t frskellige principperl Indtægtsramer (transmissin) g hvile i sig selv Oveskuddet på 161 mi. l. mfatter 123 mi. kr. fra tansmissin g 38 mi. kr. fta datterselskaber. Bag underdækningen pa systemansvarets tarif regnskaber skjuler sig en verdækning på Ps-rcgnskabet (19 mi. kr) g urdeidæknine på den pridter de prcduktin (381 mi. kr.). Hertil krnmer en minde verdækning på n t- g systemtjenester (3 mi. h.). Over-/undedækningen på de t Iøntnær,nte tariffer afspejler de sværc betingelsea sm Eltla har admini strcret de ffentlige fryiigtetse! urder i år 2. (Beløb i 1. kr.) ndræ$ r mkstninger Årets v F/und rdæknifl g af hldes under rcgnskabet fr p riteret prcduktin - g ikl<e under Ps-regnskabet sm frudsat ved ta f- fastsættelsen De dver var beialingen til de decentmle pmducenier 3 ørelkwh højerc. end xltra havde frientei, blandi and i på grund af den nye bekendtgørcise f r decentmle prducenter der tådte i kmft den 1 september 2. Prifteret prduktin Regnskb 2 ldett på bevitlingsaftdet Net- g 573.8r _ t Systemånsvarets underdækning pa 189 mi. kr. svar r til,9 ør lk h g er indreenet i iarifreme lr år 21. Da systemansvar g tmn - missin e! legulerct efter frskelige pdncipper skat Eltrå i henhld lil Ellv.n lave en regnskab8mæ$ig adskilelse mellem de t beviiunger. R.gnskb 2 frdek på bevilllngsnråder tansmissir stiller alle sine ydelser til rådighed fr systemansvar md betaling. Eltm s sanjede indtægts- IaIrDe fr tmnsmissin inklusive ve$kud inden f! bevillingens aktiviteter r såtedes indarbejdet i systemansvarcts rceyrskab under psten "Betaling fr 4 kv g udlandsf rbindelser". Regrskabet lr transmissinen er vist på side 26, mens systemansvarets tr tadfrcgnskaber er vist på sideme Frventet ldvi ing EIha s Irv ntninger til fiemtiden kmm$ i høj grad (Be øb i 1. kr.) Irånsmissin Eltra SalB af øiriterct øduhin lndiæeter vedørende PSO Salg af nei- 8 s)giemijenester lkk+laktur ret ver/undedækning Nettmrætnint Abejd uiløt fr esen resnlng År ts aktiviret 3.4r6.t r t , E ' t t42.9 t5.r t6t.!75 Prbtemet pstd, da EU ikle i fømte mgang gdkendte Elvens åfsnit m afregning af miljøvenlig eiprduktin, så dele af Kmftværksaftalen ikke kunne træde i kraft, g ålrcgningen af den pri ter de prduktin skulle ffisætte elter pdncippeme i den gamle etlv Det betød, at nl<stnineem til Elsams miljøv nlige elprcdukin skule Udglfter vedrørende køb af el i a t Bruttresultdt Betalinglr a kv g udlandsfbindelser Andre eksterne ud8 frer Primert resultåt,ør linånsi ll pster Resu tat før skat i datierselskaber rdinæn resultrt t.t t t t l54.t9l r.9ll 4r.864 t6.9la l.2l8.r5l s lat.61t r.9r t

14 Triffer i & 2 g 2Ol NettarlJbu8 2,e Nettarl imprvekspn g prduktn,5 Ps-tarif 2,A Tarif fr E tra's salg al pr iteret prdukt n 32, til udtryk eennem tadtrede fr år 21. Det er mkstninger i frbindelse med dele af Kraftvælksaftalen, der føist slår helt igemeh i PSO-ta fien i år 21, mens stigningen i taritren fr pdriteret prduktin i høj glad skyldes højerc afrcgninespdser til decentmle prducenter Omfånget af den pddterede prcduktin stiger i f!- hld til år 2 på trcds af øst-vest udligningen. Dels betød f rhandlingeme mellem Energistyr lsen g Elsam, at fære al Elsåms decentmle anlæg udgår af den pri ierede prduktin i frhld til fnentet i år 2. Dels e! den freentede stigning i elprdul<tinen fta virdmøleme størr end den eneryi, der skål udligles medøstdanmårkiåi21. Ettra Iwenter at den pdriterede prduktin dækl<er 46,3 % af errbruget i år 21. Fr år 21 frventes et verskud vedrørende tansmissin. svarcnde til en fnentning på 6-7 % af egenkapi- 14 r. iånuår 2rx, Låv" Høi- spids- 3,r,8 2,4 48, a,2 1, 2,8 57,4 Snit a:7 2,4 42,O Hadelser indtrufr.c efrer reg n s kd b sd rcb af s I utn i n g Eneryitils}alet har efter r gnskabsål ts af slutning udmetdt en betinget indtægtsramme g Cdkendt åbningsbalacm pr 1. januar 2 fr trånsmissin Indtægtsramme g åbningsbalance svarer til Eltra's f lventninger En$gitils),net udmelder en endelig indtægtsmmme fr tu 2 i løbet af fiåret. Systemansvarets åbningsbalance freligger endnu ikl<e, idet r tningslinieme herfr endnu kun frcligeer i udkast. Eneryitils).net gdkendte den 26. lebruar 21, at Eltm vedffer 9 mi. h. til Elsam sm et led i Kraftværksaftalen. Kåpitalverførslen har virkning lra den 1. januår 2 g er medtag t i Ettra's åbningsbalance. IføIge bekendtgørelsen m afteening af decenirale elprrducenter kan kaftvarmeværkeme psige d r s gamle alregningsknhaker g blive afte$et elter den nye bekendtgørcise, hvis de ønsker det. Det frventes, at mkdng 5 haftvarmeværkei tager imd denne mulighed, idet den nye bekendtgørelse giver dem højere aftegdngspriser De decentrale prducenter kune indtil den l.iebmar 21 psige deres garte kntmkter med virkning fta d n 1. september 2. Reguledneen af alrcgning n fr pedden 1. september- 31- december 2 sker således {ørst i regnskabsåret fr år 21. Xltla skømea at rnkstningeme vedrør nde rcgulelingen udgør ca. 15 Det fwentes, åt Flketinget rcvidercr Ellven i Iøbet al 3,,5 4,2 39, l. i.nulr 2r ni- spids" 3,3,8 47,4 3,4 1, 4,2 52,O Snit 3,2,7 4,2 f r&et 21. Revisin n irdebærcr. at stre elfrbrugere skål have rabåt på tåritreme fi pddterct prcduktin e PSO fr den del af eif$ruget, de. ve$tiger 1 G h. Lven vit hæde i kaft med tilbagevi*ende kraft frå den 16. aueust Det skønnes, at de str eurbmgere Bkal have retunderet p md 15 mi. kr vedrøende 1999 g år 2. Rabatten skal linansieres af de øi/tige elfrbrugere viå Eltra's tadffer i år 21. verrdnede hadelser 1. Ellven tddte i kaft den 1. januaa e Eneleitilsynet statede sit arbejde. 2. Tæmkelen lr adgang til det da.ske elmarked blev sænlet til 1 GWh den 1. apdi. 3. Eltra s æpræsentåntskåb gdkendte kapitalverførsel på 9 mi. kr. til E1sam. 4- Der blev pnået plitisk enighed n - ver t år - at udtigre f$kellen i r <stnirger til vindkaft metlem Vest- g østdanmark. 5. E.ON, Statkraft, Elsam g EIta blev enige m at lade finånsieue af taler afløse de hidtidige udvekslingskntakter på Skagenaklrbindelsen. Det nrske Striing iil- trådte senere aftalen, hvref ter f rbindelsen blev stillet til rådighed fr markedet via Nd Pl. Elila g Statnett indgik aftal m den frcmiidiee drift g vedligehldelse af f rbindel- 6. Eltra g E.ON blev enige m at indløre daeliee auktiner ver restkapacitet på den dansk-tyske grænse. Det nye system fik premiere den 25. sep- 7. østdanmark blev et pdsindmeldingsnuåde under Nrd PI, hvrcfter hele Danmark var en del at det nrdlske elmarked 8. Flkeiinget gennemførte en ændring af Etlven, således ai sysiemansvarcts ånsvar, pgaver g rctiigh der biev uddybet g knkretiseret. 9. Nrdel mdannedes iil et f matiseret sanarbejdsrean fr de nrdiske systemansvårlige selska- 1. Der blev titsluttet yderligerc 475 MW vindkråit til det jysk-fynske høj- pændingsnet. Det var næsten dbbelt så megei sm i det hidtidi- 11. Bekendigørelse m imnsmissil1sselskaber med spændine på ver 15 kv bl v udsendt.

15 Systemdrift år 2 Udløndskpdcihter til eln*edet Det jysk-fldske mddes markedsmæssige tilknytning til rcsten åf Nrden skete fta starten i 1999 via Knti- Skån-f rbindelsen på 63 M$l Frbindelsen til Nrge - Skagerråkf rbindelsen (1. MW) var kun til markedets dispsitin i det mfang, de hidtidige kntmktparter ikke udn)'ttede Situatinen var ulldbar g der har derfr i lang iid værei ført intense frhandlinger m at få friglvet Skaeerakfrbindelsen. Det lykkedes fra den 1. januår 21. Fm den 1. janu 21 blev frbindelsen fri fr ganle Det er både psiti\.'t fr markedet g lr de systemansvarlige Eltm, Statneit g Svenska Kraftnåt. der nu kan udveksle rc$lerkraft Ettrå har desuden fået bedre mulighed fr ai afbatancere den pddterede prduktin til gal'n Ir den sannede Udnyttelsen af Knti-Skan' Irbindelsen lsldt til næsi n nul lmiddelba$ elter åbningen af Skagerrakfrbindelsen. Det skytdtes, at den ensidige svenske gænsetarif på Knti-Skån-frbirdelsen Frbindeker ver den dansk-tyske gænse udn l- tes på basis af en årlig, en månedlig g en daglig auktin f r transprtkapacitet n. Deme kapacitet kan udn)'ttes iit bilatela]e kntrakter ver grænsen. Ligesm fr Skageraklrbindelsen vil der altid værc en væsentlig kapacitet til rådighed i mdsat r tning, sm kan bmges af de t systemansvarlige Eltm g E.ON Netz til regulerhaft. I Nden er der etablerct et integeret rcgulerkråitmarked mellem Nrge, Sve ge g I inland. Eltm har adgang til detie marked g byder gså ind på det. I ryskland er der ved at bliv eiablerei et rcgulerhaftmarked. I dag fregår kntakten via E.ON. Ne,itæm øqet udlndskapacihten Er at øge tansprtkapaci teten på Knti-Skan-f rbindelsen btev der sennemlørt analyser af de inteme flaskehalse i Eltla's s) tem. Det viste sig muligt at øge kapaciteten til Sve ge ved at gennemføre mindre an- Iægsænddnger på nettet g ved at indlørc en autmatik. sm i visse tilfælde griber ind på udvekslingen til Svedge. Ngerlunde tilsvarende Deivæm venies ind{ørt på Skageraklrbindelsen. Etableringen af netvæm, sm øger netkapaciteten, men medlører reduktiner i driftsikkerheden, sker efter nøje vuderingei g kun efter at a1le rclevante Irhld er grndigt belyst. vindkrøft er en udfrdring Vindkaften håndtercs i dag af Eltra sm balanceånsvarlig. Udgångspunl<tet er vindprgnsen dagen føi ddftsdøgnet, g den prccentudmelding Eltra har gift tle måneder før m, hvr str mængde pddteret prduktin stutkundeme skal aftage. Flskellen meltem den frveniede prduktin g den udmeldte prcduktin f retages sm et køb eller salg på Med stabilt højtryk er det ikke så vanskeligt at lave en vindprgnse fr det kmmende døgn- Dedmd er det 15

16 næsten umuligt åt frudsige på timebasis, hvdan et la\''tryk vil passere hen ver Jylland g Fyn. En frskydning af en vindlrcnt kan medløre. at der pmducercs p iil8 MW merc end frudset i ngle timer mens der mangler en tilsvarende prduktin senere- Dette medfører at der på frhånd nk kan ske en væsentlig udbalåncering af vindkaften via Nrd Pl. men der e. inden fr d ltstimeme desuden behv lr endg meget stre tillægshandl r med de systemansvarlige i vres nablande. På grund af ud' viklirgen I deres egne systemer er de imidlertid ikke længerc så gdt i stand tit at pfange de danske ubalancer sm tidlieere. Behvet fr r gulerkapacitet i eget mdde vil de r være stadig stlg nde. Driltsprcedurer Fr åt kunne håndtere sire ubalancer imellem prcdul<ti n g be]åstning er der i ddftslåsen behv fr at kume bruge ngle håndtag, sm kan sil<ie denne balånce. / 1, I vinterhalvåret er der situatin! hvr den bundne prduktin fra decentmle g centrale kralivameværker samt vindkåft ve$tiger belastningen med p til 1.5 MlY Det frudsætt i. at udlandslrbindelseme kan tmnsprterc denne verkapacitet, g at nabmrådeme kan aftage den. Hvis dette ikke er tilfæide, må der ske reduktiner i den bundne prcdukin. Det er deffr afsørende fr at silie den ftemtidise Mndtering af pririterct g miljøvenlig prduktin, at der skabes mulighed fr at udvikle ei strt, fleksibelt (å{- brydeligt) elfrbrug. Det kån f.eks. være elektmkedler i fjernvarmesystemer sm indkbles. når der er "verskudsel'. Spt,ndingsknt l De seneste år ha! der vær t stigende Ikus på, hvldan spændingen i nettet kån rcguleres. Der hår vist sig situatiner hvr d t er vanskeligt åt sikre, at spændingen ikke bliver lr høj i transmissinsnettet. Der er derfr iganesåt en ånalyse al den r aktive baiance i det sanlede s)stem. D i er vres irdtryk, at der er en verkmpensering på visse tidspu.ke4 idet den øgede brug af kåbler genererer flere Mvar (end luftledninger gør), g vindmøllepmduktinen til tider er verkmpenseret, når prduktiren er lav lele Det ptiske net er i år 2 blevet frøget med ca. 265 km ptiske kabter således at det sadlede net nu er ca. 1.4 km langt. I den første f rbindelse, Xltra etåblercde, var der trcisk tte fibr, de.efter blev 24 nrmen, meders den i dag er 48. Telekmnunikdtin Er at kunne udn}1te de ptiske Iibrc bedsi muligt blev der i år 2 afgivet drc på teminatudstlr, så der kan etåbteres et telekmmunikåtift 'mtrvejsnet" via Eltla's lysled rnet. Terminaludstyret bliv r instalterct i 1øbet al år 21. Systemet har en meget str kapacitet, sm gø! at rnægninger åf kmmunikatinskanaler bliver merc enkel g sikkelheden øges. Aemkntrl Eltm's fjernkntrcianlæg (EDS) frå begyndelsen af 199'eme har nået sine ydelsesmæssige grænser, Iigesm udstyr t ikke vi] kunne vedligehldes meget ]ængerc. Dedr er det besluitet at udskifte de klitiske dele i løbet af år 21 med udstf, sm har en støn ydeevne, g sm stadig markedsføres. Dermed pnås en levetidslrlængelse på seks-tte år g tid til at specificere næste generatin af fjemkntrlan1æ9. Elekaniske n,neie I hele Eurcpa arbejdes der på etabledng af elektrniske 'mtrv je" til samerlnyining af systemperatør me. Inden lr Ndel udvikter man Nls-s) temet, mens mån i rcsten af Eurpa (UCTE) taler m ETSsysiemet. De danske systemansvarlige selskaber har lået en ærlig pgåve med at lå de t systemer ti] at kmmunilere med hidanden. uar*f4er I den daglige systemdiili b hanalles der meget stre mængder data. Det drejer sig både m lremadrcttede, æåltids- samt hist*ke data. r'r at kunne håndter disse data benyttes en række specialiserede lavæ*tøjer, da der ilke findes standadprglalrder til disse frmål. Prcglåmmeme udvikles både i såmarbejde med ksteme levemndører såmt af Eitla's egne medarbejderc. Den delvise "inhuse develpment af lt-systememe sikrcr, at de løbende kan tilpasses de hurlige ændringer der præger elsektæn. Igennem år 2 er der udviklet et separåt svstem til håddtering af aktørplaneme, sm afløste den hidtidiee planhåndtedng. Det nye planhåndtedngssystem, PUMA. behandler alle aktørplaner før d ltsdøgn t samt driftsplanlægningen i selve driftsdøgnet med netsikkerhedsberegninger rcguler- 1{aft, bestlling g udlånds- I takt med, ai vindprcduktinen øges, bliver kvåiiteien af den daglige vindpmgnse af stadig stø e betydning fr håndte ng af efiektbalancen. EItm samarbejder derfr med Risø g Institut fr Matematisk Mdelledng på DTU m at udvikle en cmputemdel til beregning af vindetreltprcgnser h$ammet kaldet Zephyr skal række 48 timer lrcm g dermed frbedre Elta s mulighed lr at håndtere den meget ukntrllable efrektprduktin fta vindmølleme. Zephla frvenies at btive Ieverct medi 21. Eltra har samtidig indledt et tæi samarbejde med DMI (Danmarks Metemlgiske Institut) fr at frbedre nøjaetieheden al prenser lr vindhastighed.

17 Elmarkedet Efter inte$atinen af den jysk-fynske markedsplads i Nd PI pr. 1. juli 1999 g efter en k$ indkødngsperide artede børspriseme i Jylland g på FJn sie lænee, sm m der var h It fri knkurence mellem et strt antal knkrerende markedsaktører i Nden. Det km til en bet ende den 8. februar 2, da spipiisen i enkelte timer steg til det tidbbelte al den ndiske systempns uden nærmerc be$undelse. Det samme gentg sig den 14. februar g hercfter stadig h$pigerc - elterhånden t-fire gange px uge, dg med knap så eksteme prise4 men i stadig flerc timer pr dag i højlast. Samtidig kume Eltm knstater, at indehaveme af kanalrettigheder på NrEesf rbindelsen ikke udnfi tede kåpåciteten fuldt ud i de udbuddet af el i det jyskfmske marked enkeite timer ikke middelbart kunne dække eftercpdgslen - med risik lr meget høje pdser tit Iø19e. Særligt gatt gik det d n 2. iuri, den 1. aueust samt den 29. g 31. åugust. Deref ter stabiliserede f rhldene sig efterhånden. I årets sidste måneder kunne man ud tua en markedsteretisk indfaldsvinkel ikke sæite en firger på prisdannelsen på Elspt i Jyland g på Flm. I pedden februars ptember vå! den nrdiske syst mpris så Iåv, ai pdsen alene ik-ke ejrde det inte- : ssant ir temiske etprducenter at hlde deres værker i gang. Eltra vemåger dagligt markedets funktin med henblik på at vurdere, m Elta dispnerer sire muligheder fr at påvirke mdkedsdannelsen g markedets rammer ptimalt til gaø f! knkurrencen. Spørysmål m, hvrvidt pdsudviklingetr måske gså er udkyk fr enkelte aktørers brud på knkurenceretslige pdncipper, henhører alene under Knlun ncestyrelsen. Ettra km i årets løb med en rækt<e udspil fr ai Iå markedet til at tunger dmeligt: marts: Indehavene åf pririterede kanålrettigheder tit Nrge pålægges at give rettidig g bindende tilsag}1 m brueen al frbindelsen med henblik på at stile uudn)'ttet rcstkapaciiet til rådighed fr sptmarkedets (IUs "use it r lse it'-p ncip). - Ultim maj btev tlansmissinskapaciteten i Ndjylland øget ved en ændring åj netbesk]'tie]sen.,ietvæm). Fra g med mandag den 2?. mafis phådte fr lørste gang i Nrd Pls histrie tilsvat nde prisspidser i Svedge. Specielt i hele maj måded var dd fte prisspidser såmtidig i Darmark g Sverige. Nrd Pl h fastslået, at prtudsvingene i Sve ge var udtyk fr at strc elpmducenter udøvede narkedsmaet. Frhldene i Danmark kan næppe betegnes arderledes. Nrd Pl har dg ikke givet udtryk fr at der har vær t tale m I løb t af smmeren iagitges undertiden et nget alvrligerc pmblem, idet

18 .r..t 't:,,-. T:r"'uø i'-.:{ r:

19 Ændringene vd velfrberedt hs nehelskabeme g gennemlntes pmbiemft ii. PANDÅ-system (via gdi 2. beiegdngsfrn er) til endelig afregning med - Den 16. maj: Eltra indledte plaksis med gennem mdkøb at sikre, at markedet kan dispnere ver mindst 3 MW til Svedge. Systemet tungerede gså i smmermånedeme, til trds fr at nødv ndige netrevisiner rcducercde den fysiske kåpacitet i tmnsmissinsnettet. - Prim julir Laneva ee frhandlinser mellem E1ta, Statlåft, Elsam g Preusse.ElektE af sluttes med succes, således at de pddterede, lysiske kanalrcttighede! til g fta Nrge (Skaeerakf rbind lsen) efttattes af finansielle aftaler. Ikralttrædelsen må dg afvente det nrske Stdings gdkendeise. I frlængelse af "den ede stemning" smidiggørcs brueen al Skaeermkfrbindelsen ds med øieblikkelig virkning. måneds- g årckanalrcservatiner på den dansk januar 21r De nye Skagerataftaler tådte i kmft. hvrelter frbindelscns I MWs vertødngskapacitet blev tuigi' vet 1 % til Nd?ls dispsitin. Andre hæddeket af afgørcnde betydning ft hdndelsilkdrcae på elmrkdet - 1. apdt 2 fik alle danske frbrugssteder med årligt elf$ng ver 1 Gw1l ret til selv åt vælge eleverandør (11 f rbruger får "netadgang"). D n 1. januar 21 sænkedes grænsen ti] 1 GWh (1.7 frbnger svarcnde til 35 % åf frbruget). - U]tim maj viste det sig umuligt at indløre et Nrd Pl-lignende handelsarnngement fr eneqi g kapacitet hen ver den dansk-wske grænse på grund af t) k mdstand. - Medi juni åbnede Leipzigs elbørs en prknte ng på timebasis efter nrdisk tilsnit f r elsp evemncer i Tyskland. Herefter blev det langt Ietterc at bedømme Iimeligheden al p s- dannelsen i nltla's rnrade ktber 2 blev Østdanmårk gså en del af det nrdiske elmarked g demed pdsindmetdingsmråde under Nd Pl. Akbrfregning Ai: gningspgåven hs Eltra dækker ver en kmpleks prces, sm spænder fra løbende indsåmling g kntl af ca. 5. måletialsserier fra net- g trcnsmissinssetskabe! (hegf indsamles gdt 4. kvartertidsserier dagligt), hvref - ter der sker en mlåttende talbehandling i Eltra's Elter en lidt turbulent indkø ngslåse efter markedsåbningen den 1. juli 1999 har systemet bevist sin strke g fleksibilitet. Der har igennem årci været flere skifi i åftegningsmdelt me, hvral især skål frcmhæves ændring åf mutigheden Ir placedng af balanceansvar pr 1. apdl2 såmt indlørelsen af de nye afrcgningsmdeller fr decentale anlæg pr. 1. ktber 2. PANDA-systemet lrebstår i dag sm et fædigudviklet g velafprøvet system, hvrfr Eltm i det kmmende år kan kncentr rc sig m ai frber de den endelige detailmarkedsåbning. Herudver er det et må1 at gør åfregningstal g energi pgørelser samt plysninger ål betydnidg fr alrcgningen tetterc tilgængelige fr aktørcme via Intemettet g juli: Utilstrækkeligt udbud af et i frhld til efterspør$len fik Eltra tit åt frlange, at Studstrupværkets blk 3 blev taget ud åf smmerstp g sat i ddft næste mrgen den 1. august septembeii Eltra indførte frsøg med rutinemæssigt at berdre kraftværksblklre sat i ddft fr ai sikre tilstræk]<eligt udbud på mårkedet september EItm indføte sammen med E.ON Netz timebasercde dåglige kapacitetsauktiner samt "use it r lse ii" fr 19

20 Data fr det vestdanske elsystem i år 2 Nedenstående data vedrører fi/siske mængder g kan derfr afuige fra den afregnede mængde el. Meterclgiske døtø : Mndindhld i fthld til nmlår i h) t t999 2 r t rr (Kllde: VE-data) Afgdng g tilgng i 2 Hemingværket 8ik ved årsskftet fa at være et 89 [,4W klllyret lil et 94 MW tåsfyret an æ9, 1iL8an8 deæit6 e anlæ8r I Sang v ndnrø ler: 4 rr,lw 475 i/tw De.entrl udvikling OOO (i MW) t Dec. k/v L9 L265 L346 r ],467 Vid 4a r.39 t.865 Systemet Anta Idru8e : r,6 mi. Anta netselskaber: 55 Anta ginale nelselskaber (l5 k\): 6 Udv*slinget med udlndet i åt 2 ( ewh) N e lmprt fra 4-631,3 Ekspnll -143,2 Sve ge lmp.t frå \.477,5 Ekprt lil r.r r2,5 Tyskland lmprtfta 138, Elcprt li -5-29A,4 2 2 l. halvår 2. halvår rndenaidsk prduklin ialr tt-226, 'll indenårdsk lbrug 1.373, 1.296,8 Udveklin8: TMPORT 2_635,1 36t 1,7 EKSPORT 3.488,4 3.57:/ lmpnlra NrSe 2,127,2 2.5a4,1 Ekpn ti NrSe )22:/ 25 rrnpr( fra SveriSe 445,8 I J17 Ekspft t I SveiiSe 819,4 293,1 lmprr lra Tyskland 62,1 75,9 Eksært iltyskland (ikl. PEs ande af E!5) 2.546, ,1 Udyekslinget med udlndet (nettinprt) 99+2OOO (i CWh) t ,6,1.5, -9.49,4-6.72, , ,7-299,3 Ptdukinen inkl. egenprducenta$ prdukin "lil sig selv" æ (i cwh) r995 2a.9qt,A 16.6, , 473, r7r ,6 5.6r,6 957, ,\ t9,21,5 5,722, , , , ,2 2_181:/ r , , , J ,r 11.34,a 6.245, ;7 Frbfllget inu. neftb g egenprducente6 ptdukln 'til sig selv" 994-2OOO ( cwh) t994 t9.56,1 r995 r9.931, +2,2 % t lT + 3, ,O r998 2Q.436,3 t , ,8

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Dansk. Revision GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGARD. Årsregnskab for 2013. på repræsentantskabsmøoet oen2! { zou

Dansk. Revision GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGARD. Årsregnskab for 2013. på repræsentantskabsmøoet oen2! { zou Dansk Revisin Dansk Revisin Odense registreret revisinsaktieselskab Langelini 79 DK-523 Odense M dense@danskrevisin.dk www.danskrevisin.dk Telefn: +5 66 13 3 31 Telefax: +5 66 13 92 31 CVR: DK 82 21 89

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis Oktber 2014 Udgivelsesdat : 10. Oktber 2014 Vres reference : 18.1953.27 Udarbejdet : Pia Rasmussen Kntrlleret : Jacb Ilsøe Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 BOLIGKONTORET 2 3 BOLIGKONTORETS

Læs mere

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag.

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag. n l-/ Ar 2013, den 4. april, kl. 19.00, blev der afhldt rdinær generalfrsamling i A/B Lllandsvej 35-37-39, der blev afhldt i beberlkalet, Lllandsvej 39 med følgende dagsrden: 1. Valg af dirigent g referent.

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik g Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 www.slagelse.dk Ofte stillede spørgsmål Her vil Slagelse Kmmuneløbende svare på de spørgsmål der kmmer

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune 25. september 2011 Samarbejdsaftale mellem Silkebrg Kmmune g Silkebrg Prduktinshøjskle m tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkebrg Kmmune 1. Aftalens parter I henhld til Lv m erhvervsgrunduddannelse

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8.

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8. Medlemsmøde/Februar/2011møde/Februar/2011 Så fik vi endelig afhldt det første rigtige medlemsmøde i RyCC. Omkring 35 mødte frem g det er vel meget gdt i betragtning af, at møde var lagt lige i den travle

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014 Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 21. ktber 2014 Frslag til lv m ændring af aptekerlven (Friere adgang til prettelse

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA Retningslinjer g henstillinger Retningslinjer fr peridiske plysninger, sm kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA 23/06/15 ESMA/2015/609 1 Indhldsfrtegnelse 1 Anvendelsesmråde... 3 2 Definitiner...

Læs mere

År 2014, den 12. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Frankrigshuse. Sted: Krunch, Øresundsvej 14,2300 København S

År 2014, den 12. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Frankrigshuse. Sted: Krunch, Øresundsvej 14,2300 København S År 2014, den 12. marts kl. 19.00 afhldtes rdinær generalfrsamling i Ejerfreningen Frankrigshuse Sted: Krunch, Øresundsvej 14,2300 København S Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Søren Vinther Knudsen,

Læs mere

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Tradium Kent W. Kristensen, VUC Skive-Vibrg ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København

Læs mere

Projektbeskrivelse. Skive Kommune

Projektbeskrivelse. Skive Kommune Prjektbeskrivelse My New Hme - Party Skive Kmmune My New Hme - Party Krt beskrivelse Inspireret af Tupperwares markedsføringsmetde vil vi iværksætte hme parties med fkus på energirenvering af enfamiliehuse.

Læs mere

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter MOVIA Den Krdinerende Funktin fr Specialundervisning (kørselsadministratinen) Aftaleparadigme Varetagelse af kørselsadministratinen fr specialundervisningen g brugere i de tidligere Frederiksbrg g Københavns

Læs mere

Deloitte" Mission Afrika. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012

Deloitte Mission Afrika. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012 " Missin Afrik Revisinsprtkllt til årsrpprt 2012 Indhldsfrtegnelse Side 1. Revisin f årsregnskbet 1.1 Ä.rsregnskbet L2 Frhld f væsentlig betydning fr vurdering f årsregnskbet 1.2.1 Generelle it-kntrller

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent EU-kapital til vækst Business Hrsens g Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015 Rikke Edsjö, EU-knsulent Indhld Hvem er Central Denmark EU Office? Hvrfr søge EU-tilskud? Hvad er der tilskud til? Hvrdan får

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 Fremmødte Nr. 1-2 fremmødte Nr. 2 repr. 2 stemmer Nr. 3-2 fremmødte Nr. 4 repr. 2 stemmer Nr. 6 repr. 2 stemmer Nr. 8 repr. 2 stemmer Nr. 9 repr. 2 stemmer

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. (i det følgende kaldet Kunden )

K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. (i det følgende kaldet Kunden ) J.nr.: 7509602 PIN K O N T R A K T mellem Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K (i det følgende kaldet Kunden ) g CVR-nr.... (i det følgende kaldet Leverandøren ) m Kapacitetspligt til destruktin

Læs mere

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking Ingeniør, MSc Jørgen G. Øllgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Civilingeniør Anders Christiansen, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Ingeniør Mads Nørgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Fkus:

Læs mere

SKOV- OG NATURSTY- RELSEN Natur og Skov J.nr. SNS-302-00100 Ref. elbra Den 22.september 2009

SKOV- OG NATURSTY- RELSEN Natur og Skov J.nr. SNS-302-00100 Ref. elbra Den 22.september 2009 Referat fra møde i Vildtfrvaltningsrådet Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 9.30 14.00 SKOV- OG NATURSTY- RELSEN Natur g Skv J.nr. SNS-302-00100 Ref. elbra Den 22.september 2009 Fra Vildtfrvaltningsrådet deltg:

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

Dansk Skak Union 2. hovedkreds

Dansk Skak Union 2. hovedkreds Dansk Skak Unin 2. hvedkreds Referat af møde i hvedkredsbestyrelsen (HKB), Dansk Skak Unins 2. hvedkreds søndag den 19. januar 2003 i Srø Tilstede: Niels Steen Larsen (NSL), Frank Hartmann (FH), Leif Jensen

Læs mere

Tema og udviklingsudvalget

Tema og udviklingsudvalget Referat Tema g udviklingsudvalget kl. 08:30 Jammerbugt Kmmune Tema g udviklingsudvalget Punkter på åbent møde: 81. Ekskursin - genptaget august 1 82. Kndemnering - 3-6 ejendmme i kmmunen - genptaget august

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Randers Tekniske Skle (AMB) Mia Rasmussen, Århus tekniske Skle (MR) Yvnne Andersen, Syddansk Erhvervsskle (YA) Kirsten Habekst, VUC Vestegnen

Læs mere

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet.

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet. 3. juni 2013 Nyhedsbrev Capital Markets Anbefalinger fr gd selskabsledelse Kmitéen fr gd Selskabsledelse (herefter Kmitéen ) har i maj 2013 ffentliggjrt reviderede anbefalinger fr gd selskabsledelse. NASDAQ

Læs mere

Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende

Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende Januar 2013 Nyhedsbrev Crprate/M&A Erhvervsfndsudvalgets rapprt m fremtidens regulering af erhvervsdrivende fnde Erhvervsfndsudvalget ( Udvalget ) afleverede den 18. december 2012 sin rapprt m fremtidens

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Februar 2014 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

Kvinderne haler ind på mændene gennem pensionen

Kvinderne haler ind på mændene gennem pensionen Frca, Aktuariat 05. juli 2013 A N A L Y S E A F L I V S L Ø N : Kvinderne haler ind på mændene gennem pensinen Kvinder får gennemsnitlig mindre løn end mænd. Men udlignes det gennem pensinstiden? Er der

Læs mere

UDKAST - RAMMEAFTALE (version af 24. april 2014, RegH)

UDKAST - RAMMEAFTALE (version af 24. april 2014, RegH) Center fr Reginal Udvikling Kngens Vænge 2 3400 Hillerød Telefn 3866 5000 Direkte 3866 5531 UDKAST - RAMMEAFTALE (versin af 24. april 2014, RegH) mellem undertegnede, medundertegnede I det følgende benævnt

Læs mere

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK)

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK) 2013 Vejledning til puljen til humanitære, velgørende g andre almennyttige knkrete frmål (TFAK) Tips- g lttlvens pulje til humanitære, velgørende g andre almennyttige frmål frdeles i henhld til 3, stk.

Læs mere

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj.

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj. Opfyldelse af undersøgelsespåbud, frvarsling af prydningspåbud efter spild fra villalietank på ejendmmen Høedvej 15, 4171 Jystrup Midtsj. Ringsted Kmmune Ringsted Kmmune gdkender hermed, at der er sket

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Vedtægter for Sager der Samler

Vedtægter for Sager der Samler Vedtægter fr Sager der Samler 1 Navn Freningens navn er Sager der Samler g har hjemsted i Aarhus. 2 Frmål Freningen arbejder fr et samfund, hvr vi løser fælles udfrdringer i fællesskab. Freningens frmål

Læs mere

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro Ntat Til: Transprtministeriet, Frederiksberg kmmune, Københavns kmmune, Trafikstyrelsen, DSB, Metr Kpi til: sag 1. juli 2009 Sagsnummer Sagsbehandler KV Direkte 36 13 16 67 Fax KV@mviatrafik.dk CVR nr:

Læs mere

Sundhedshus Svendborg - Økonomi og finansieringsmuligheder

Sundhedshus Svendborg - Økonomi og finansieringsmuligheder Sundhedshus Svendbrg - Øknmi g finansieringsmuligheder Udarbejdet af Øknmi g Udbud, Sundhed g CETS Indledning Følgende ntat er udarbejdet af Øknmi g Udbud i samarbejde med Scial g Sundhed g indehlder plæg

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 8. december 2011 kl. 17.30, FSKBH s kontor, Knuthenborgvej 24.

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 8. december 2011 kl. 17.30, FSKBH s kontor, Knuthenborgvej 24. Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StrKøbenhavn, trsdag den 8. december 2011 kl. 17.30, FSKBH s kntr, Knuthenbrgvej 24. 14. december 2011 Mødedeltagere: Asger Gaard (ASG), Michael Kfed (MK), Gitte

Læs mere

Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet

Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet Haarum i sl Haarum 11/1 2015 Hygum Sluse lavvande Udkast til vedtægt fr digelag i Harbøremrådet Vestersø 11/1 2015 Bruns Nr 11/1 2015 Indhldsfrtegnelse 1. Baggrund... 3 2. Laget Navn g hjemsted... 3 3.

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsphld Udveksling til: Kenya Udvekslingsperide: 3. februar 13. april 2013 Navn: Email: Anne Therese Sørensen annetherese86@gmail.cm Tlf. nr. 22914550 Evt. rejsekammerat: Simne, Christina

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalfrsamling den 23. april 2014 Referat 1. Indledning med andagt v/ Martin Lykkegaard 2. Valg af dirigent - Kristian Søndergaard blev valgt 3. Bestyrelsens beretning g visiner - Året der gik i Elim.

Læs mere

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar INDLEDNING I efteråret 2011 gik hvedbestyrelsen i gang med at arbejde på en visins- g missinsplan, der skulle udstikke retningen fr frbundet ver den kmmende årrække. Frmålet med visinsplanen er, at sørge

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

Skansen Den 30. marts 2013

Skansen Den 30. marts 2013 Grundejerfreningen Side 1 af 5 Frmanden Skansen Den 30. marts 2013 Referat fra rdinær generalfrsamling den 30. marts 2013 Generalfrsamling nr. 37 blev afhldt den 30. marts 2013 kl. 10.00 på The Cttage,

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sciale Arbejde i Danmark Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM's Sciale Arbejde i Danmark

Læs mere

Frederikshavn Kommune 31-03-2014. 1.Resumé

Frederikshavn Kommune 31-03-2014. 1.Resumé Evaluering Prjekt Futura Netværk g vejen til jb til ægtefællefrsørgede Frederikshavn Kmmune 31-03-2014 1.Resumé Om Futura - netværk g jbs til ægtefællefrsørgede 1. Frrd g resumé Futura er et samarbejde

Læs mere

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hs Katrine B. i Odense Til stede: Katrine B, Katrine S, Jette, Anne Mette, Marina, Mariann, Lisbeth Fraværende: Helle 1. Overdragelse af websiden til den

Læs mere

MEDIEINFORMATION 2015

MEDIEINFORMATION 2015 MEDIEINFORMATION 2015 BRANCHENS MØDESTED www.wd-supply.dk BRANCHENS daglige NYHEDSBREV Industry Supply Danmark A/S Industry Supply Danmark A/S er en ung virksmhed, der driver kmmercielle branchenetværk

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed.

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed. BILAG : ORDFORKLARINGSREGISTER NemLgin Fællesffentlig funktinalitet sm gør det muligt, at brgeren kan nøjes med at lgge ind én gang, når han benytter de tilknyttede ffentlige servicetilbud på nettet. Dette

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

Jens NieLSen. lln~~unaeling~ ~ryj/n~i~ Torben P. Jensen & Ruth Jensen Heidesvej 1. Afregning af varme i Ejerforeningen Hallssti 37

Jens NieLSen. lln~~unaeling~ ~ryj/n~i~ Torben P. Jensen & Ruth Jensen Heidesvej 1. Afregning af varme i Ejerforeningen Hallssti 37 Jens NieLSen Ejendmsadministratin Danmark Optimal v rd, ilf ejendmsinvesteringen Abulevarden 22 5 8000 Aarhus C Tlf. + 45861851 00 E-mail: adm@jensnielsen.dk WWW: www.jensnielsen.dk CVR-nr. 17630148 Trben

Læs mere

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK)

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK) 2014 Vejledning til puljen til humanitære, velgørende g andre almennyttige knkrete frmål (TFAK) Udldningslvens pulje til humanitære, velgørende g andre almennyttige frmål frdeles i henhld til 3, stk. 9

Læs mere

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com Frhandlinger - regler g prces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011 Advkat, partner, Henrik Hltse hh@bechbruun.cm Overblik Hvrnår kan rdregiver frhandle? Tilbudslven Udbudsdirektivet Frsyningsvirksmhedsdirektivet

Læs mere

Dagsorden. DDS bestyrelsesmøde den 27. november 2010

Dagsorden. DDS bestyrelsesmøde den 27. november 2010 Dagsrden A. Valg af rdstyrer B. Valg af referent C. Gdkendelse af dagsrdenspunkterne D. Gdkendelse af sidste mødereferat E. Regnskab (OJ) E1 Status DDS øknmi (OJ) E2 Budget 2011 gdkendelse (OJ/TB) F. Opfølgning

Læs mere

Vedtægt for Harboøre Digelag af 2015

Vedtægt for Harboøre Digelag af 2015 Haarum i sl Haarum 11/1 2015 Hygum Sluse lavvande Vedtægt fr Harbøre Digelag af 2015 Bruns Nr 11/1 2015 Vestersø 11/1 2015 Indhldsfrtegnelse 1. Baggrund... 3 2. Lagets navn g hjemsted... 3 3. Anlægget...

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse Referat af generalfrsamling d. 28/6-2009 kl. 10.00, afhldt i»skvhuset«26 persner inkl. bestyrelsen var mødt. 1. Velkmst Mødet indledtes med en bid blødt brød g vres traditinelle sang. g frmanden bød velkmmen.

Læs mere

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt Prtalprjekt 1 Indhld 1. Indledning... 3 2. Status qu beskrivelse - psummering... 5 Indhld... 5 Kendte udfrdringer... 5 3. Behvsafdækning - psummering... 7 4. Erfaringsindsamling... 8 5. Indhldsmæssigt

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 30. marts 2009 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 30. marts 2009 hedder det: Kendelse af 10. nvember 2009 (J.nr. 2009-0019167) Bnuscertifikater ikke mfattet af 12, stk. 1, nr. 3, jf. nr. 11, i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006. Bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december

Læs mere

Samarbejde (også) i en krisetid. Ingen hokuspokus men dialog og tillid

Samarbejde (også) i en krisetid. Ingen hokuspokus men dialog og tillid Samarbejde (gså) i en krisetid Ingen hkuspkus men dialg g tillid Samarbejde (gså) i en krisetid Frudsætninger Der er ikke nget nyt under slen! Der er ingen smarte løsninger! Vi har endnu meget at lære!

Læs mere

Referat af Lean Construction-DK: Generalforsamling 2012

Referat af Lean Construction-DK: Generalforsamling 2012 Referat af Lean Cnstructin-DK: Generalfrsamling 2012 Afhldt den 22. marts kl. 16.00-17.30, Teknlgisk Institut, Taastrup. Til generalfrsamlingen var der fremmødt bestyrelsen samt ca. 10 medlemmer af freningen.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Referat af generalfrsamlingen i Grundejerfreningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslkalet Frmand Simn Krhtz bød velkmmen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen freslg

Læs mere

2. Orientering om økonomi v /AH Økonomisk oversigt uddelt og AH orienterede kort om de enkelte økonomipunkter.

2. Orientering om økonomi v /AH Økonomisk oversigt uddelt og AH orienterede kort om de enkelte økonomipunkter. Deltagere ESB- styregruppens medlemmer g suppleanter Anne Birthe Mrtensen, Randers TS (ABM) Anders la Cur, København TS (AlC) Lisbeth Jensen, Specialundervisningscentret Egedam (LJ) Karen Jespersen, SOSU

Læs mere

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København Referat af møde i budgetsamrådet Deltagere: Kjeld Hlm, Paw King Andersen, Helle Samsn, Klaus Kerrn-Jespersen, Inge Lise Pedersen, Verner Hylby, Knud-Erik Rasmussen, Jens Andersen, Karsten Knradsen, Erling

Læs mere

N O T AT 10. september 2013 J.nr. 3401/1001-6346 Ref. mcr

N O T AT 10. september 2013 J.nr. 3401/1001-6346 Ref. mcr Klima-, Energi- g Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 334 Offentligt N O T AT 10. september 2013 J.nr. 3401/1001-6346 Ref. mcr Effektvurdering af ecdesign- g energimærkningskrav fr prdukter Energistyrelsen

Læs mere

Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hos KL

Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hos KL Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hs KL Deltagere: Hans Henrik Fischer, Marlene Haugaard, Hanne Schu, Trben Kjærsgaard, Niels Jhannesen, Finn Lauritzen, Gitte Bengtssn, Henrik Tft Jensen

Læs mere

Guide til valg af opmålingsmetode

Guide til valg af opmålingsmetode Guide til valg af pmålingsmetde Få verblik ver pmålingsprcessen ved hjælp af denne guide til valg af pmålingsmetde. Se hvad der er af it-værktøjer til de enkelte trin i prcessen. Baggrund fr guiden Det

Læs mere

Bilag 3 Resultatløn, 2014-2015. Med resultater indskrevet

Bilag 3 Resultatløn, 2014-2015. Med resultater indskrevet Bilag 3 Resultatløn, 2014-2015 Med resultater indskrevet Aftale mellem Støvring Gymnasiums bestyrelse ved bestyrelsesfrmand Kirsten Ravn Bundgaard g rektr Jens Nielsen. Bemyndigelsen til at indgå resultatlønskntrakt

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR Viborg KOMMUNE

TRAFIKPLAN FOR Viborg KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR Vibrg KOMMUNE Vibrg Kmmune Visiner g servicemål fr Vibrg Kmmune Målet på langt sigt må være gøre den kllektive trafik bedre, så det lette valg fr brgerne bliver bussen g tget frem fr privbilen.

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

VA Afdeling 10, Hyldespjældet

VA Afdeling 10, Hyldespjældet Deltagere: Referat fra Afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag d. 2. ktber 2012 Afdelingsbestyrelsen: Vinie Hansen (VH), Sif Enevld (SE), Nina Rytter (NR), Per Zffmann (PZ), Mette Nielsen (MN) g Marianne Bahl

Læs mere

1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden.

1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden. Deltagere: Afbud: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Tradium (ABM) Jan Havreland, VUC Vestsjælland Nrd (JH) Carl E. Trnhjem, SOSU Sjælland (CES) Karin Rsenmejer, København VUC (KR) Mia Rasmussen,

Læs mere

Referat af Organisationsbestyrelsesmøde mandag, den 19. maj 2014 kl. 18.00 i Mælkebøtten, Gersagerparken 48, 2670 Greve

Referat af Organisationsbestyrelsesmøde mandag, den 19. maj 2014 kl. 18.00 i Mælkebøtten, Gersagerparken 48, 2670 Greve Referat af Organisatinsbestyrelsesmøde mandag, den 19. maj 2014 kl. 18.00 i Mælkebøtten, Gersagerparken 48, 2670 Greve 26. maj 2014 Deltagere: Rainer Petersen (RP), Carl Jensen (CJ), Preben Husted (PH),

Læs mere

2012 Klimaregnskab Bilag III til DMI s årsrapport 2012

2012 Klimaregnskab Bilag III til DMI s årsrapport 2012 2012 Klimaregnskab Bilag III til DMI s årsrapprt 2012 Indhldsfrtegnelse 1. Beretning 1.1 Året der gik 3 1.2 DMI s klimastrategi 4 1.3 Fremtidens fkusmråder 5 2. Analyser g rapprtering 2.1 Klimapåvirkning

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Randers Tekniske Skle ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København Tekniske Skle Kent

Læs mere

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark Handlingsprgram 2014-17 Lej dig til muligheder - vejen til det gde bligliv 2020 Bligkntret Danmark I frbindelse med Bligkntrets strategi Lej dig til muligheder vejen til det gde bligliv 2020, er der udarbejdet

Læs mere

ØKOLOGISK PLANTEAVLSBERETNING

ØKOLOGISK PLANTEAVLSBERETNING ØKOLOGISK PLANTEAVLSBERETNING 2008 Øklgisk rådgivning Brug af egen såsæd i øklgisk jrdbrug af Anders Brgen Der har i den danske landbrugspresse i smmeren 2008 været en debat m frdele g ulemper ved anvendelse

Læs mere

Fejring af det innovative fyrtårn i Ikast-Brande kommune!

Fejring af det innovative fyrtårn i Ikast-Brande kommune! Fejring af det innvative fyrtårn i Ikast-Brande kmmune! Så er det tid til uddeling af InnvaPrisen til Ikast-Brande Kmmunes iderige g innvative børn g unge Af Lisbeth Muritzen, Skleafdelingen Entreprenørskabssklen

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Knjunktur g Arbejdsmarked Uge 22 Indhld: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal m knjunktur g arbejdsmarked Ugens tema: Plitisk aftale m dagpenge Uddannelsesrdning frlænges Ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune Ntat Til: Til: Kpi til: PU Den 8. januar 2009 Århus Kmmune Brgmesterens Afdeling Bilag A Oversigt ver nuværende lederudviklingstiltag Brgmesterens Afdeling Rådhuset 8000 Århus C Børn g Unge: Grundlæggende

Læs mere

Torsdag Forberedelse til Generalforsamlingen (kredskontoret medbringer den skriftlige beretning, som I kan bruge som arbejdspapir).

Torsdag Forberedelse til Generalforsamlingen (kredskontoret medbringer den skriftlige beretning, som I kan bruge som arbejdspapir). Deltagere: Jytte Wester Helle Kjærager Kanstrup Lene Hlmberg Jensen Kristina Alida Christensen Overnatter ikke (tager hjem trsdag ved 17.30 tiden g kmmer igen fredag mrgen) Niels Legaard Gjytkjær Lne Hintze

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

Carsten Mejer 29424380

Carsten Mejer 29424380 Emne Ordinær generalfrsamling i Strøby Ladeplads Vandværk Dat fr møde Tidspunkt Sted 26. maj 2013 09.30 Strøby frsamlingshus Referat udarbejdet af Telefn Carsten Mejer 29424380 Mødedeltagere Frede Zeiler

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01 Tilstede: 71 Tilmeldt til spisning: 71 RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Trsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lkale A1-05.01 1. Frmalia 17.15 Gdkendelse af dagsrden: k Gdkendelse af referat

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere