Godkendelseskriterier for private leverand0rers oprettelse af dagtilbud i Horsholm Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godkendelseskriterier for private leverand0rers oprettelse af dagtilbud i Horsholm Kommune"

Transkript

1 seskrltener, pr. 4.. i-.lx, Privatinstitutioner efter Servicelovens 11 a. Godkendelseskriterier for private leverand0rers oprettelse af dagtilbud i Horsholm Kommune Baaarund H0rsholm Kommune er via central lovgivning forpligtet til at yde tilsl<ud til dagtllbudspladser for b0rn i privatinstitutioner, hvis de er i alderen 26 uger til sl<olestart og er berettiget til en plads i et kommunalt dagtilbud, Tiiskuddet skai komme til udbetaling, selv om barnet optages 1 en privatinstitution, som er beliggende 1 og godkendt af en anden kommune. H0rsholm Kommune yder et drifts-, administrations- og bygningstilskud til privatinstitutlonen. Institutionen fastseetter selv forseldreandeien og der er ikke loft pa foraeidrebetalingen. Det er med ordningen saledes muligt at etablere et dagtilbud gennem en godkendelsesmodel modsat den geeldende aftalemodel. Nyt med ordningen er ogsa, at leverand0ren kan tjene pa driften, og bruge pengene til et hvilket som heist formal, blot det ikke er i strid med lovgivningen 1 0vrigt, Ordningen omfatter kun institutioner elier institutionslignende pasnlngsordninger, mens dagpleje-ordninger ikke er omfattet, Hovedprincipper for godkendelseskriterier Den private leverand0r skai dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: formalsbestemmelsen for dagtilbud, jf. servicelovens 8 bestemmelsen om pgedagogiske Isereplaner, jf. servicelovens 8a geeldende krav til bygninger, legepladser mv, samt kommunalt fastsatte kriterier H0rsholm Kommunens godkendelseskrav skai; fastseettes med udgangspunkt i de generelle krav til kommunens egne institutioner vsere rimelige - og dermed leve op tii lovens hensigt vsere saglige, konkrete og velunderbyggende Det er fra ministeriets side preeciseret, at det ikke er hensigten at skabe discountinstitutioner og ^kommunerne derfor skai stille samme krav til private som til kommunale institutioner - hverken mere eller mindre, Kommunen skai sikre kvaliteten I privatinstitutionen samt sikre, at forgeldrene far mulighed for at Vcelge mellem dagtilbud af minimum samme standard. Der star saledes i lovgivningen, at kommunen skai stille samme krav til privatinstitutioner, som den stiller til egne institutioner. Det uddybes, at man netop ved at fastsatte tiiskuddet ud fra den enkelte kommunes udgiftsniveau sikrer en sammenh^ng i forhoid til det serviceniveau, som opholdskommunen tilbyder 1 de offentlige dagtilbud. Godkendelseskriterierne omfatter bade kvaiitetskrav (eller ydeiseskrav) og leverand0rkrav. De centralt fastsatte krav om formalsbestemmelsen og paedagoglske Isereplaner samt fx kommunalpolitlske mal for Institutionernes paedagoglske arbejde gar pa selve kvaliteten i institutionens kerneopgave, mens krav til bygninger, sikkerhed, hygiejne, 0konomi mv. er rene leverand0rkrav. Udover de centralt fastsatte krav skai leverand0ren ogsa leve op til det lokale serviceniveau; Kommunens politikker og malseetninger pa omradet Krav som kommunen stiller til sine egne Institutioner vedr. personaleressourcer, som fx minimum personaienormering og andel psdagogisk uddannet personale Indholdsmaessige kvaiitetskrav, der evt, indgar i virksomhedsplan og tereplan, altsa en evt, konkretlsering af kommunens malsaetninger i mal og indsatsomrader for det peedagogiske arbejde Mal og procedurer for samarbejdet med den kommunale forvaitning om b0rn med behov for st0tte Abenhed og tilgeengelighed for det kommunale tilsyn Afrapportering pa Isereplaner, evt. som del af arllg virksomhedsplan 1

2 ::r, yr. 4. V Godkendelseskriterier Lovgivning og standarder p3 omrsdet 1. Den private leverand0r skal leve op til de til enhver tid gceldende bel<endtg0relser og vejledninger pa b0rneomradet. (Familie- og Forbrugerministeriet, Socialministeriet, Undervisningsministerlet samt Indenrigs- og Sundhedsministeriet.) 2. Den private leverand0r si<al desuden efterieve samme myndighedsl<rav og standarder som l<ommunale institutioner i forbindeise med bygningsfortioid, brandvcernsm^ssige forlioid, sikringsrum, arbejdsmilj0forhold, sundhedsm^sslge forhold, k0kkenmcessige forlioid, bestemmelser vedr. befordring af b0rn mv. 3. Privatinstitutioner er omfattet af regierne i forvaitningsioven og offentiigiiedsioven i foriiold til den private leverand0rs forhold til borgeren i relation til den opgave, der udf0res for kommunen jf. lov om retssikkeriied 43, stk. 2. Forvaltningslovens regler om partsh0ring, begrundelse mv. for anseettelser og afskedigelser gaelder imidlertid ikke for privatinstitutioner. H0rsholm Kommunes politikker og retningshnier pit omr^det 4. En privat leverand0r er forpligtet til at efterieve de til eniiver tid gseldende Kommunalbestyrelsesbeslutninger og kommunale politikker pa omradet, fx kommunens B0rne- og ungepolitik mv. (Orientering herom kan lientes pa i Skole- og Institutionsafdeiingen og pa V VA/W.horshoim.dk") 5. Godkendelseskriterierne kan blive cendret over tid. Det praeciseres, at private leverand0rer er forpligtet til at leve op til de til enhver tid gceldende kommunale godkendelseskriterier. 6. H0rsholm Kommunes personalepolitik, kompetenceudviklingspolitik og lignende er rene arbejdsgiveraniiggender og kan derfor ikke stilles som krav til den private leverand0r. Optagelsesregler 7. H0rsholm Kommune kan ikke anvise pladser I privatinstitutionen, ^en har fortsat forpligtelse til at s0rge for det n0dvendige antal dagtilbudspiadser i kommunen. 8. Institutionen skal fastsastte regler om optagelse og f0lge almindelige retsgrunds$tninger sa som ligliedsgrundscetningen, diskriminationsforbud og lignende. Der kan ikke fastssettes optagelsesregler eller udvikles en praksis, der formelt eller reelt udelukker visse grupper fra optagelse i en privatinstitution. 9. Privatinstitutionen skal Vcere tilgcengelig for b0rn med handicap. Privatinstitutionen kan alene nsegte optagelse, hvis institutionen ikke er eller kan indrettes til at varetage barnets behov eller hvis personalet ikke har tilstr^kkelig kompetence til at varetage opgaven. 10. Institutionen kan oprettes med et speclelt formal, hvor der gives fortrinsret til bestemte grupper af b0rn virksomhedsb0rnehaver. 11.Institutionen skal gennem sine regler sikre samme rummelighed som i H0rsholm Kommunens 0vrige institutioner. 12. Den private institution treeffer selv afg0reise om optagelse og er forpligtet til at optage b0rn, hvis der er ledig kapacitet i privatinstitutionen. 2

3 pr, 4, oklober Hvis ans0gerne har egne b0rn i pasningsordningen, skal der indgas Scerlig aftale med kommunen herom. 14. Optagelsesreglerne skal fremga af Institutionens vedteegt. Opgaven/ kvalitetskrav 15. Den private ieverand0r er omfattet af formalsbestemmeisen for dagtilbud samt regierne om paedagogiske iaerepianer. Herunder preedseres, at formaisbestemmeisen er udvidet med et pkt. 6 med ordiyden "medvirke til og underst0tte b0rns demokratiforstaelse, integration i og samh0righed med det danske samfund". 15. Institutionen skal leve op til H0rsholm Kommunes B0rne- og Ungepolitik. 17. Institutionen skal sikre overholdelse af foikeskolelovens bestemmelser om sprogstimulering af tosprogede smab0rn ( 4a) og f0lge kommunens retningslinler for sprogstimulering. Scerlig st0tte til b0rn 18. Det er vigtigt, at privatinstitutionen tager sit ansvar overfor b0rn med behov for seerlig st0tte aivorligt. Der er s^riig opmaerksomhed pa dette omrade bade lovgivningsmaessigt og i H0rsholm Kommune og det fremgar fx af regierne om icerepianer, at institutionens iaerepian skal ssette fokus pi de b0rn, der har s$riige behov. Institutionen skal redeg0re for, hvorledes den vil patage sig dette ansvar. 19. Privatinstitutionen skal vsere aben for b0rn med seerlige vanskeligheder og samarbejde med relevante kommunale instanser og det p^dagogiske tilsyn om de n0dvendige tiltag overfor disse b0rn. Safremt tilbuddet ikke matcher barnets behov, kan kommunen flytte barnet til en anden institution. Hvis kommunen vurderer, at barnet ikke trives i privatinsti tutionen, kan kommunen palcegge forceidrene at fa barnet flyttet til en anden institution. Underretningspiigt ^ 20. Privatinstitutioner er underlagt underretningspiigt jf. serviceloven 35. Det betyder, at privatinstitutionen skal tage kontakt til kommunen med henblik pa at fa en vurdering af behovet for st0tte til b0rn med sserlige behov eller handicap. St0tteressourcer 21. H0rsholm Kommune beslutter og finansierer hele udgiften til st0ttepcedagogressourcer ved siden af driftstilskuddet samt f0lger op pa indsatsen. H0rsholm Kommune skal som tilsynsmyndighed for alle dagtilbud.i kommunen s0rge for, at kommunens afg0relser vedr. Scerlig st0tte til b0rn reelt f0res ud I livet, saledes at disse b0rn modtager den st0tte, de har behov for. 22. Privatinstitutionen skal f0lge kommunens procedure for ans0gning om st0ttepaedagogressourcer. 3

4 Sundhed 23. Privatinstitutionen ska! leve op til g^ldende krav og lokale retningslinier vedr. forebyggende sundhedsordninger, embedslcegeforhold mv. Personale/medarbejdere 24.Personaienormering. uddannelseskrav mv.: Der skai vsere sammenhceng mellem det private tilbud og det serviceniveau, som H0rsholm Kommune tilbyder i de offentlige dagtilbud. H0rsholm Kommunes serviceniveau pi dagtilbudsomradet er bl.a. afspejiet 1 personaleressourcer i form af normering, personalesammenscetning og kompetenceudvikling. Privatinstitutionen skai dokumentere, at servieeniveauet pa dette omrade er pa niveau med det til enhvertid gaeldende niveau i H0rsholm Kommune. 25. Privatinstitutionen indhenter b0rneattest inden anssettelse af personale. 26. Privatinstitutionens ledelse ska! have (mindst) samme uddannelsesmcessige forudsaetninger som kommunale institutionsledere, typisk en paedagogisk uddanneise pa bachelorniveau suppleret med ledelsesuddannelse. 27. Kompetencer: I privatinstitutionen ska! der Vcere kompetencer til stede, der matcher lovgivningsmeessige krav til arbejdet med laereplaner, forebyggende arbejde mv. Privatinstitutionen dokumenterer, at disse kompetencer er til stede i et omfang svarende til omfanget pa kommunens egne institutioner, 28. Arbeidsmill0: Leverand0ren skai efterleve Arbejdsmilj0loven, herunder udarbejdelse af APV mv. 29. Praktikanter: H0rsholm Kommune skai Iht. til loven stille egnede praktikpladser til radighed for psedagoguddannelsen. Private institutioner skai i samme omfang som kommunens egne institutioner vsere abne for at modtage l0nnede praktikanter fra pcedagogseminarierne. 30.5ociale forpliatelser: For at bidrage til det rummelige arbejdsmarked, kan H0rsholm Kommune stille krav om forpligtende sociale klausuler ved opgavtvaretagelsen pa tllsvarende Vis, som den evt. matte stille til sine egne institutioner. 31.L0n- og anscettelsesvilkar: Loven regulerer ikke l0n- og anssettelsesforhold for personale, der anscettes ved privatinstitutioner og disse dcekkes ikke af de kommunale overenskomster. H0rsholm Kommune kan derfor ikke stille krav om, at privatinstitutionen indgar overenskomst. 32.Sprog: H0rsholm Kommune stiller - jf. det ny stk. 6 i formalsparagraffen - krav om, at der skai tales dansk 1 institutionen. Leveringssikkerhed 33. Personaledceknlno: Der ska! af sikkerhedsmaesslge arsager altid vsere mindst det antal ansatte til stede I institutionens samlede abningstid, som gselder for kommunale Institutioner af samme st0rrelse. 34. Vikardceknina: Det forudssettes, at institutionen har et beredskab af vikarer, saledes at institutionen kan udg0re en forsvarlig ramme for b0rnenes hverdag, ogsa ved ferie og sygdom blandt personalet. 4

5 35. Lukkedaae: Institutionens bestyreise kan indf0re iukkedage. I^uiiglieden for iukkedage fritager imidiertid ikke institutionen for pasningsforpiigteiser i forlioid til de b0rn, der er indmeldt i institutionen. Foreeldrebestyrelse 36. Kommunaibestyreisen skal ved godkendelsen pase, at forceidrene sikres indflydelse svarende til foraeldreindflydeise i selvejende institutioner. Det vil sige, at for^idrebestyrelsen som minimum skal have indflydelse pa principperne for daginstitutionens arbejde, principper for anvendelse af budgetramme samt indstillingsret til institutionsbestyrelsen i forbindeise med anscettelse af personale i daginstitutionen. Vedtaegter 37. Privatinstitutionen skal udarbejde vedtaegter. 38. Vedtcegterne skal fasts^tte optagelseskriterier, opsigelsesva'rsel, bestyrelseskonstruktion, evt. speclelt formal med institutionen, abningstid, antal b0rn, anvendelse af Institutionens overskud mv. 39. Vedtcegterne Indgar som et led i H0rsholm Kommunes godkendelse, hvorfor de skal foreligge i forbindeise med ans0gning om oprettelse af privatlonstltution. Tilsyn og kontrol 40.H0rsholm Kommunes styringsmcesslge mullgheder med private ieverand0rer ligger dels i udarbejdelsen af godkendelseskriterier og dels I den l0bende opf0!gning (kontrol/tilsyn) pa, at betingelserne for godkendelsen fortsat er opfyldt. H0rsliolm Kommune vil - alt 1 forhold til behovet herfor - l0bende konkretisere retningslinler, kriterier og fokusomrader for tilsynets opgave med at vurdere og sikre kvaliteten I privatinstitutioner. ^ 41.H0rsholm Kommune vil tage afsaet 1 pjecen "Inspiration til det kommunale tilsyn med dagtilbud og privat pasning med tilskud" (2005) samt naturllgvis i "Vejiedning om dagtilbud", hvor kommunens tilsyn med dagtilbud er beskrevet. 42.Tilsynets opgave er at sikre, at foreeldre og b0rn i H0rsholm Kommune far den service, som de har krav pa, og at dagtllbuddet er egnet til ophold for de b0rn, som tilbuddet er bestemt for. 43.Tilsynet vil forholde sig til bestemmelser i serviceloven, godkendelsesgrundlaget samt institutionens egne mal, paedagogiske Iaerepianer mv., hertll kommer krav if0lge anden lovgivning sin ud0velse af tilsynet skal kommunen skal saledes bl.a. pase; at personalet har de forn0dne kvalifikationer at der er personale i et omfang som beskrevet i godkendelseskriterierne at institutionen reelt pitager sig de opgaver, der fremgar af godkendelseskriterierne at opgaverne l0ses pa en sadan made, at de vil kunne opfylde de opstillede mal at institutionens arbejde med 4a sprogstimulering af 0-6 ars b0rn lever op til kommunens retningslinler 5

6 X;::' er-. pr. 4. ' " Privatinstitutioner er forpligtet til at samarbejde med det paedagogiske tilsyn og det l0bende kommunale tilsyn skai forega frit og uhlndret. H0rsholm Kommune kan her kraeve at se den dokumentation, som den matte ansa for n0dvendig for at ud0ve tilsynet. 46. Leverand0ren har pllgt til at opiyse, hvis der sker asndringer i godkendelsesgrundlaget. 47.0konomisk tilsyn: H0rsholm Kommune f0re ikke 0konomisk tilsyn med privatinstitutionen, da tilskuddene til privatinstitutionen er uafhcengige af institutionens 0konomi. Det skai dog bemcerkes, at kommunen gennem tilsynet skai sikre, at tiiskuddet ikke gar til ulovlige formal. 48. Arsregnskabet skai efter pategning af revisor tilsendes H0rsholm Kommune. Sikkerhedsstillelse og 0konomi 49.DeD0situm: I forbindelse med ans0gning om godkendelse som privatinstitution stilles et depositum pa kr. Bel0bet tilbagebetales, nar H0rsholm Kommune har truffet afg0relse. Bel0bet tilbagebetales uanset om privatinstitutionen godkendes eller ej. 50. Driftsqaranti: Idet H0rsholm Kommune har forsyningsforpligtelsen skai der mhp. at opna leverancesikkerhed stilles driftsgaranti. Privatinstitutionen skai stille en garanti pa et bel0b svarende tii 3 maneders drift af en gennemsnitlig Institution I kommunen af samme st0rrelse som privatinstitutionen. Sikkerhedsstillelsesbei0bet justeres hvert ar pr. 1. maj. Sikkerhedsstillelsen sker pa anfordringsvilkar. 51.0konomisk hcederiiohed: Den private leverand0r skai have orden I sin 0konomi, og skai l0bende opfylde sine 0konomisl<e forpligtelser med hensyn til betaling af skatter og sociale ydelser og skai i det hele taget veere haederllg i sin erhvervsud0velse. Forslkring 52. Den private leverand0r skai tegne de n0dvendige forslkringer for privatinstitutionen. Vilk^r omkring oprettelse og oph0r Klage over fasts^ttelse af kommunehs godkendelseskriterier kan afheengig af klagens art paklages til Kommunalbestyrelsen eller Konkurrenceradet/Konkurrencestyrelsen. H0rsholm Kommunes afg0relse om godkendelse af en privat leverand0r, som efter leverand0rens opfattelse er ulovlig, kan indbringes for det kommunale tilsyn. Tilsides^tteise af krav og forpligtelser kan medf0re, at tiiskuddet til privatinstitutionen oph0rer. 6

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen

Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen 1 Udgivet af Børne- og Kulturchefforeningen Ballerup Rådhus Hold-An Vej 7 2750 Ballerup Tlf.:

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge KL og flere kommuner har givet udtryk for en række tvivlsspørgsmål i relation til rammerne for boligplacering af nye flygtninge, som aktualiseres yderligere

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER KOLOFON RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER Retningslinjerne er udarbejdet

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009 Mere tid til velfærd Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner Oktober 2009 Regeringen Indhold Forord Mindre tid på administration mere tid til mennesker Regeringen fremlægger hermed

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Hvis du skal ansættes som privat børnepasser

Hvis du skal ansættes som privat børnepasser Hvis du skal ansættes som privat børnepasser Som privat børnepasser skal du som minimum leve op til dagtilbudslovens formålsbestemmelser. Vi vægter, at du giver børnene omsorg og tryghed og at du har lyst

Læs mere

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service...

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service... Servicestrategi 2008-2009 Vores Ø Service er ikke bare service... Indhold 3 Service er ikke bare service 5 Strategiens grundlag, formål og proces 7 Tidsplan for udarbejdelse af strategien 8 Indsatsområder

Læs mere

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed Sig nej 1 Brug din ytringsfrihed Kommunernes økonomi er under lup som aldrig før, og vi har set spareplaner, som ifølge juridiske eksperter er på kant med loven, fordi der formuleres så konkrete mål for

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Det socialt-psykologiske samarbejde

Det socialt-psykologiske samarbejde Det socialt-psykologiske samarbejde 2011 Dansk Psykolog forening KL Indhold Forord... 3 Kapitel 1. Parterne i det socialt-psykologiske samarbejde... 5 1.1. Psykologerne... 5 1.1.1. Titlen psykolog/autoriseret

Læs mere

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Personalestyrelsen CFU Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering November 2004 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Vejledning

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

Rammeaftale om det sociale kapitel. 05.41 O.11 48/2011 Side 1

Rammeaftale om det sociale kapitel. 05.41 O.11 48/2011 Side 1 Rammeaftale om det sociale kapitel KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.41 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.41 Side 2 Indledning... 4 Kapitel 1 Aftalens område og formål... 5 1 Aftalens

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Forord Formålet med denne pjece er at give vore plejefamilier en skriftlig information om de forskellige forhold, der har betydning for arbejdet som plejefamilie.

Læs mere