SIKKERHEDSDATABLAD. WD-40 (aerosol) SEAB Danmark A/S Baldersbuen 15F 2640 Hedehusene Telefon: Fax:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIKKERHEDSDATABLAD. WD-40 (aerosol) SEAB Danmark A/S Baldersbuen 15F 2640 Hedehusene Telefon: 45 82 15 00 Fax: 45 82 25 62 info@seab."

Transkript

1 Internkode: Revisionsdato IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Navn Leverandør E-post SEAB Danmark A/S Baldersbuen 15F 2640 Hedehusene Telefon: Fax: Datablad nr Anvendelse Rustopløsende, smørende og beskyttende olie. Aerosol. 200 ml. (art ), 400 ml. (art ), 450 ml. Smart Straw (art ). Udfærdiget af Akre-Aas Miljøkjemi AS - Tlf SAMMENSÆTNING/OPLYSNINGER OM INDHOLDSSTOFFER Ingrediens EC-nr. CAS-nr. Vekt-% Klass. R-sætninger Naphta (råolie), hydrogenbeh. lavt kogende Xn Destillater (råolie) solventafvoksede tunge parafinske Petrolatum Carbondioxid (drivgas) IK IK IK Tegnforklaring Tx=Meget giftig, T=Giftig, C=Etsende, Xn=Helseskadelig, Xi=Irriterende, IK=Ikke klassificeringspligtig, E=Eksplosiv, O=Oxyderende, Fx=Ekstremt brandfarlig,f=meget brandfarlig, N=Miljøskadelig, M=Arve- stoffskadelig, A=Allergifremkallende, K=Kræftftremkallende, R=Reproduktionsskadelig. R-sætningenes fullstendige ordlyd finnes i seksjon 16. Komponentkommentarer Fareklasse og R-sætninger er angivet for de rene stoffene efter hensyntagen til stoflistens anmærkninger. Anm. P: Destillat af råolie med <0,1% benzen er ikke klassificeret som kræftfremkaldende. Anm. L: Destilleret olie med <3% DMSO-ekstrakt som målt ved IP 346 klassificeres ikke som kræftfremkaldende. 3. FAREIDENTIFIKATION Farebeskrivelse Trykbeholder med brandfarlig indhold. Sprøjtetåge kan være meget brandfarlig. Indånding af sprøjtetåge og dampe kan irritere luftvejerne og påvirke centralnervesystemet. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER Side: 1 (6)

2 Anden Information Indånding Hudkontakt Øjenkontakt Indtagelse Behov for førstehjælp som følge af eksponering til produktet anses som værende usandsynlig. Ildebefindende / sygdomstegn behandles symptomatisk. Sørg for frisk luft. Søg læge hvis gener vedvarer. Forurenet tøj fjernes og forurenet hud vaskes grundigt med sæbe og vand. Tilsmudsede klæder vaskes før genbrug. Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Fortsæt skylningen til irritationen ophører. Ved vedvarende smerter eller ved synsforstyrrelser opsøges læge. Skyl munden grundigt med vand eller mælk. Drik mindst muligt, da det kan fremkalde kvalme og brækning. Medicinsk kul eller kul-suspension kan gives. Opkastning må ikke fremkaldes. Søg øjeblikkeligt læge. 5. BRANDBEKÆMPELSE Passende slukningsmidler Slukningsmidler som ikke må anvendes Brand- og eksplosionsfarer Særlige personlige værnemidler Anden information Carbondioxid, pulver, skum, vandtåge. Stærk vandstråle. Aerosoldåser kan eksplodere ved opvarmning. Brandfarlig væske. Sprøjtetåge er meget brandfarlig. Dampe kan brede sig langs bakken til antændelsesskilder og samles i lavtliggende områder langt væk. Brug beskyttelsesudstyr tilpasset den aktuelle brandsituation. Brandtruede beholdere køles med vand eller fjernes, hvis det kan gøres uden fare. 6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af miljøet Metoder til oprydning Motorer stoppes og mulige antændelseskilder fjernes. Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation / udluftning. Undgå indånding af damp. Undgå kontakt med huden og øjnene. Anvend personlige værnemidler (se afsnit 8). Uvedkommende personer samt dyr holdes væk fra spildområdet. Adviser alle personer der kan påvirkes af udslipet. Observer risikoen for glatte overflader / gulve / vejbane. Dæm op for yderligere spredning. Må ikke komme i kloakafløb eller i naturen. Strø efter med sand. Ved udslip til vand vil produktet spredes over overflaten. Ved forurening af vand eller jord adviseres de lokale miljømyndigheder i henhold til lokale bestemmelser. Spild opsuges med absorberende materiale og opbevares i en brandsikker beholder på et godt ventileret sted. Spild bortskaffes som beskrevet i afsnit HÅNDTERING OG OPBEVARING Side: 2 (6)

3 Forholdsregler for sikker håndtering Forholdsregler for sikker opbevaring Sørg for tilstrækkelig ventilation. Undgå indånding og kontakt med huden og øjnene. Udtømning må ikke finde sted imod åben ild eller glødende legemer. Aerosoldåser skal opbevares på tørt, køligt og ventileret sted. Må ikke udsættes for opvarmning (for eksempel sollys). Opbevares utilgængeligt for børn. 8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER 8 timer Korttid Ingrediens CAS-nr. mg/m3 ppm mg/m3 ppm Type Anm. År Naphta (råolie), hydrogenbeh. lavt kogende Carbondioxid (drivgas) Administrativ norm anmerkning Forebyggende tiltag Åndedrætsværn Øjenværn Håndværn Hudværn Anden information Grænseværdier for stoffer og materialer - At-Vejledning C.O.1 April Gode arbejdshygiejniske rutiner er vigtigt ved håndtering af petroleumsprodukter. Sørg for god ventilation. Mekanisk ventilation eller punktafsug kan behøves. Fjern tilsmudsede klæder der vaskes før genbrug. Personlige værnemidler skal være CE-mærket. Normalt ikke nødvendig. Ved risiko for indånding af dampe bruges åndedrætsværn med filter A (brunt). Ved fare for indånding af sprøjtetåge eller aerosol benyttes åndedrætsværn med filter av type A2/P2 eller FFP2SL. Brug tætsluttende beskyttelsesbriller eller ansiktsmaske, standard EN 166, ved arbejd som kan medføre fare for stænk. Beskyttelseshandsker af CE kategori 1, standard EN-420. kan anvendes ved arbejde med lav risiko. Ved langvarig eller gjentagen hudkontakt anbefales beskyttelseshandsker i nitrilgummi eller andet oliebestandigt materiale. Brug beskyttelseshandsker med tilstrækkelig lang gjennembrudstid, og skift handsker ved behov. Gå ikke med tilsmudset beklædning. Forurenet tøj renes. Eksponeret hud vaskes godt med vand og sæbe efter arbejdet, før mad-pauser, rygning og toiletbesøg. Bekendtgørelse nr. 292 af 26/ om arbejde med stoffer og materialer. 9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER Tilstandsform Farve Lugt Relativ vægtfylde ph-koncentreret Væske / aerosol Lys brun Svag lugt af petroleum 0,81 g/cm3 Neutral Side: 3 (6)

4 Vandopløselighed Viskositet Uopløselig Letflydende Antændelighed >200 C Damptæthed > 1 Flammepunkt 43 C 10. STABILITET OG REAKTIVITET Stabilitet Forhold, der skal undgås Farlige nedbrydningsprodukter Stabil under normale forhold. Aerosoldåser kan eksplodere ved opvarmning og trykøgning. Opløsningsmidlene fordamper hurtigt og efterlader en usynlig, vandfortrængende hinde. Kan reagere med stærkt oxiderende stoffer. Ingen farlige nedbrydningsprodukter ved normal brug. I tilfælde af brand eller stærk opvarmning kan der dannes røg indeholdende sundhedsfarlige og irriterende nedbrydningsprodukter. 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER (SUNDHEDSFARLIGE EGENSKABER) Anden Information Indånding Hudkontakt Øjenkontakt Indtagelse Kroniske effekter Allergi Mutagen Kræft Reproduktion LD50 Oral Produktet indeholder petroleumsprodukter og opløsningsmidler, som kan være sundhedsskadelig ved indånding, hudkontakt og indtagelse. Liten helserisiko ved normal brug på ventilered sted. Indånding af damp/tåge giver irritation i næsen og åndedrætsbesvær samt hovedpine, svimmelhed, træthed og kvalme. Hudkontakt virker affedtende og kan give irritation og medføre kontakteksem. Kontakt med øjnene kan give rødhed og let, forbigående irritation. Indtagelse kan medføre irritation af slimhinder i mund og svælg, mavesmerter, ildebefindende, opkastning og diare. Mulig risiko for kjemisk lungebetændelse kan ikke udelukkes som følge af opkastning. Ingen kendte langtidseffekter. Ingen kendt allergifremkaldende virkning. Ingen kendt mutagen effekt. Ingen kendt fare for kræft. Ingen kendt reproduktionsskadelig effekt. LD50 (rotte): >5000 mg/kg 12. MILJØOPLYSNINGER Side: 4 (6)

5 Mobilitet Nedbrydelighed Akkumulering Økotoksicitet Produktet er lite løselig i vand, men flyter på vand og kan spredes til store områder på vand. Biologisk nedbrydelighed: 84% efter 28 dager (i henhold til EU direktiv 82/242). Bioakkumulering er ikke sandsynlig. Produktet bedømmes ikke å være miljøfarlig i henhold til gældende kriterier. Udslip af olie på vand kan give fysisk skade på organismer der lever i vand, samt reduceret oxygenoptagelse i vandmiljøet. 13. BORTSKAFFELSE Bortskaffelse af rester og affald Kemikalie- affaldsgruppe Aerosoldåser med brandfarlig indhold skal afleveres som farlig affald, også når de er tømt, til den kommunale modtagelsesstation for kemikalieaffald. Affaldsproducenten er ansvarlig for korrekt behandling af restprodukter. EAK-kode eller EAK-kode (Tom emballage af metall). EAK-koden er vejledende og afhænger af hvordan affaldet er opstået. Se Miljøministeriets bekendtgørelse om Affald nr af 13/ og Vejledning om farligt affald fra Miljøstyrelsen nr TRANSPORTOPLYSNINGER UN Nr Fareseddel 3 Forp.gr - ADR/RID- Klasse 2 ADR/RID- Class Code 5F ADR/RID- Farenummer - ADR/RID- Begrensede mengder LQ2 (1 liter) 1 ADR/RID- varenavn AEROSOLBEHOLDERE, brandfarlig IMDG- Klasse 2 IMDG- EmS 1950: F-D, S-U IMDG- limited quantities 1 liter Flammepunkt 43 C IMDG- Proper sh. name AEROSOLS, flammable IATA- klasse IATA- Subsidary risks 3 2 Side: 5 (6)

6 Anden transport information Aerosoldåser <1 liter af ADR / RID kl. 2, kode 5 A, O og F kan transporteres som "begrænsede mængder". Hvis produktet transporteres under begrænsede mængder skal hvert kolli være forsynet med LQ eller UN-nr. 15. OPLYSNINGER OM REGULERING R-Sætninger S-Sætninger R-10 Brandfarlig. R-66 Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. S-23 Undgå indånding af dampe og aerosoltåger. S-24 Undgå kontakt med huden. S-51 Må kun bruges på steder med god ventilation. Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer på over 50 grader C. Må ikke punkteres eller brændes. Heller ikke, når den er tømt. Udtømning må ikke finde sted imod åben ild eller glødende legemer. Opbevares fjernt fra enhver kilde til antændelse - Rygning forbudt. Opbevares udenfor børns rækkevidde.. Referencer Bekendtgørelse nr. 329 af 16/ om Klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter, opdatered med BEK nr. 102 af 2/ Bekendtgørelse om aerosoler nr. 844 af ANDRE OPLYSNINGER Relevante R-sætninger R-10 Brandfarlig. R-65 Farlig; kan give lungeskade ved indtagelse. R-66 Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. MAL kode nr. Informationskilder Sikkerhedsdatablad fra producent dateret CEFIC - HSPA - Environmental Classification of Petroleum Solvent Streams, Report August Sikkerhedsdatablad udarbejdet og kvalitetssikret af Akre-Aas Miljøkjemi AS i henhold til Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 559 af 4. juli 2002 om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv af stoffer og materialer etter lov om arbejdsmiljø. Kommissionens direktiver 91/155 EØF, 93/112/EØF, 1999/45/EF og 2001/58/EF af 27, juli Andre oplysninger Ingen ændring i klassificering og mærkning. Følgende afsnit er ændret: 1, 2, 8, 13, 15, 16. Første gang udfærdiget Utskriftsdato SIKKERHEDSDATABLAD i h.t. direktiv 2001/58/EF --- Side: 6 (6)

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens Identifikation af stoffet/materialet PR-nummer: 1038159 Udarbejdet den: 17-10-2006 / HN Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 10-11-2006 Leverandør: ITW Chemical Products Scandinavia

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/9 FIP S 280 P & B FIP S 385 & B PRnr. PRnr. PRnr: 1242950 PRnr: 1242977 Anvendelse: Leverandør: Klæbestof i blandingspatron til fastgørelse i byggematerialer.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. SA-2000 Bremserens

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. SA-2000 Bremserens 1.1. Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn Produkt nr. 15205+15206 REACH registreringsnummer Andre produktidentifikatorer PRnr: 1038159 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A12690P 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Neodisher FA. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 01.00 / DNK

Sikkerhedsdatablad. Neodisher FA. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 01.00 / DNK Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 0100 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Neodisher FA Varenummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010.

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

L140520 DENM/11L. Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter 1 L

L140520 DENM/11L. Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter 1 L L140520 DENM/11L Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter Product names marked or, the SYNGENTA Logo and the CP FRAME are Trademarks of a Syngenta Group Company

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning Leverandørbrugsanvisning Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Identifikation

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Soudafoam 1K All Season

SIKKERHEDSDATABLAD. Soudafoam 1K All Season SIKKERHEDSDATABLAD Efter Forordning (EF) nr 1907/2006 (REACH) Artikel 31 og Bilag II 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed 1.1 Identifikation af stof eller kemisk produkt: Produktnavn:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Rapicide PA del B (RTU) Revisionsdato: 4.1.13. Sourethweg 11 6422 PC HEERLEN Holland Tlf. +31 45 5471471

Sikkerhedsdatablad Rapicide PA del B (RTU) Revisionsdato: 4.1.13. Sourethweg 11 6422 PC HEERLEN Holland Tlf. +31 45 5471471 Afsnit 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af fremstiller/virksomhed 1.1 Produkt id Produktkode(r) ML02 0125 Produktnavn Rent stof/blanding Blanding 1.2 Relevant identificeret brug af stoffet eller

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Lutensol TO 89. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden.

Sikkerhedsdatablad Lutensol TO 89. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. 1.1 Produktidentifikator Produktidentifikatorer Produktregestreringsnummer 418205 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

Sikkerhedsdatablad MAPEFAST SA

Sikkerhedsdatablad MAPEFAST SA Sikkerhedsdatablad af 16/5/2015, version 3 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006 Loctite Super Attak All Plastics Side 1 fra 8 SDB-nr. : 361604 V001.1 revideret d.: 16.04.2012 Trykdato: 07.01.2014 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare MONSANTO Europe S.A. Side: 1 / 10 MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1.1. Produktidentifikator Roundup Ultra 1.1.1. Kemisk navn

Læs mere

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare MONSANTO Europe S.A. Side: 1 / 10 MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1.1. Produktidentifikator Roundup Flex 1.1.1. Kemisk navn Ikke

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 0

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 0 Side : 1 óm 2.1 : brandfarlige gasser. PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Sikkerhedsdatablad nr : : 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare MONSANTO Europe S.A. Side: 1 / 8 MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn Roundup Terrasse Produktets anvendelse Ukrudtsmiddel

Læs mere

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare MONSANTO Europe S.A. Side: 1 / 9 MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn Roundup Bio CLP Bilag VI Indeks nr. C&L ID Nr Ikke

Læs mere

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare MONSANTO Europe S.A. Side: 1 / 8 MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn Roundup Gel CLP Bilag VI Indeks nr. C&L ID Nr Ikke

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Soudal Fix-All

SIKKERHEDSDATABLAD. Soudal Fix-All SIKKERHEDSDATABLAD Baseret på direktiv 2001/58/EF af den Europæiske Unions Kommission Soudal Fix-All 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1 Identifikation af stoffet eller præparatet:

Læs mere

Introduktion til laboratoriesikkerhed. i et kemisk laboratorium. MCI, Sønderborg Manuela Schiek, August 2009

Introduktion til laboratoriesikkerhed. i et kemisk laboratorium. MCI, Sønderborg Manuela Schiek, August 2009 Introduktion til laboratoriesikkerhed og god laboratoriepraksis i et kemisk laboratorium MCI, Sønderborg Manuela Schiek, August 2009 Hvorfor? Ifølge arbejdsmiljølovgivningen skal de studerende være instrueret,

Læs mere

ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE

ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE Forord 1 Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne arbejdsmiljøhåndbog give et redskab til sikkerhedsorganisationen i zoologiske haver,

Læs mere

De lovpligtige arbejdspladsbrugsanvisninger

De lovpligtige arbejdspladsbrugsanvisninger ARBEJDSMILJØ De lovpligtige arbejdspladsbrugsanvisninger Foto Yvonne Thomsen. Netop nu er det yderst aktuelt for alle dyreklinikker og dyrehospitaler at sætte ekstra fokus på arbejdsmiljøet. Blandt andet

Læs mere

Lexus. Ukrudtsmiddel MÅ KUN ANVENDES TIL BEKÆMPELSE AF UKRUDT I VINTER - HVEDE, VINTERBYG, VINTERRUG, OG TRITICALE.

Lexus. Ukrudtsmiddel MÅ KUN ANVENDES TIL BEKÆMPELSE AF UKRUDT I VINTER - HVEDE, VINTERBYG, VINTERRUG, OG TRITICALE. 080729 K-18807:145 x 70 livret 12 Pages 1/10/07 8:58 Page K-18807/30708 1 - DENMARK - (BASE) PAGE 2 ADVARSEL For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje Meget giftig

Læs mere

Er der god kemi i dine børns hverdag?

Er der god kemi i dine børns hverdag? Er der god kemi i dine børns hverdag? Indholdsfortegnelse Hvor meget kemi er der i dit barns hverdag? Ni hurtige råd I børneværelset I stuen På badeværelset På legepladsen Børneudstyr og tøj Når voksne

Læs mere

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand Miniguide til medarbejderen Sundhedsrisici ved arbejde med spildevand Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har i samarbejde med branchens parter udarbejdet Branchevejledningen

Læs mere

At-VEJLEDNING. Køleanlæg og varmepumper. At-vejledning B.4.4

At-VEJLEDNING. Køleanlæg og varmepumper. At-vejledning B.4.4 At-VEJLEDNING Køleanlæg og varmepumper At-vejledning B.4.4 Oktober 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

Arbejdsmiljø og sikkerhed ved gylleudbringning

Arbejdsmiljø og sikkerhed ved gylleudbringning Arbejdsmiljø og sikkerhed ved gylleudbringning Arbejdsmiljø og sikkerhed ved gylleudbringning Ved Jens Johnsen Høy, AgroTech og Helle Birk Domino, Videncentret for Landbrug Det Europæiske Fællesskab og

Læs mere

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1 Gribvand Spildevand A/S Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand Version 1.1 Februar 2014 1. Indledning... 3 Side 2 2. Spildevand og slam... 4 3. Redningsplan...

Læs mere