Væsentligt fald i aktiveringsomfanget i 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Væsentligt fald i aktiveringsomfanget i 2015"

Transkript

1 Aktiveringsgrad Januar 216 Væsentligt fald i aktiveringsomfanget i 215 Aktiveringsgraden er faldet væsentligt mellem 214 og 215. Der er sket betydelige regelændringer som følge af beskæftigelsesreformen i 215, og en væsentlig del af ændringen i aktiveringsomfanget kan formentlig henføres til disse regelændringer. Det var dog ikke ventet at aktiveringsomfanget ville falde som følge af reformen, særligt aktivering i ordinær uddannelse skulle have set et løft. Også brugen af privat løntilskud er reduceret, hvilket heller ikke er sigtet med reformen. Mens udviklingen i jobrotation, offentligt løntilskud og øvrige vejledning og opkvalificering er mere i tråd med reformens sigte. Andelen af arbejdsløse, som aktiveres, er faldet betydeligt de senere år. Det gælder både kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere, jf. figur 1. Nærværende notat undersøger udviklingen i dagpengemodtagernes aktiveringsgrad, som er faldet fra omkring 3 pct. i slutningen af 211 til godt 1 pct. i september 215. Det seneste år er aktiveringsgraden for dagpengemodtagerne faldet fra 16,2 pct. til 11,9 pct. af de fuldtidsarbejdsløse. 1 Figur 1. Aktiveringsgrad Pct M1 27M7 28M1 28M7 29M1 29M7 21M1 21M7 211M1 211M7 212M1 212M7 213M1 213M7 214M1 214M7 215M1 I alt Dagpengeberettigede Kontanthjælp 215M7 Pct Anm.: Der er tale om arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, som inkluderer personer på arbejdsmarkedsydelse. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Det kraftige fald i aktiveringsgraden i første halvår af 212 vurderes i høj grad at skyldes afskaffelsen af fuldtidsaktivering efter 2½ års arbejdsløshed i starten af 212. Udviklingen gennem 213 er mere jævn, og skyldes formentlig delvist at et stort antal langtidsarbejdsløse dagpengemodtagere som generelt har en relativ høj 1 Her benyttes Danmarks Statistiks opgørelse Side 1 af 8

2 aktiveringsgrad - opbrugte dagpengeretten og forlod dagpengestatistikken. Aktiveringsomfanget er dog fortsat faldet gennem 214 og især i 215. Udviklingen gennem 215 kan efter alt at dømme henføres til, at væsentlige dele af beskæftigelsesreformen trådte i kraft den 1. januar 215 og yderligere dele trådte i kraft d. 1. juli 215, jf. boks 3.1. Ændringerne vedrører både fordelingen af aktiveringsredskaberne, længden af aktiveringsforløbene og intensiteten af aktiveringen. Boks 1. Beskæftigelsesreformen, 215 Væsentlige dele af reformen af den aktive beskæftigelsespolitik trådte i kraft den 1. januar 215. Afskaffelse af gentagen aktivering Nedsættelse af kommunernes refusion for udgifter til øvrig vejledning og opkvalificering fra 5 pct. til pct. Ændringer i reglerne for offentlige løntilskudsjob, så de i højere grad ligner den private ordning. Samtidig nedsættes den maksimale varighed af løntilskudsansættelser. Ændringer i jobrettet uddannelse (tidligere 6 ugers selvvalgt uddannelse). Indsnævring af målgruppen, men ret fra første ledighedsdag Voksenlærlingeordningen for beskæftigede begrænses til ufaglærte. Tilskuddet øges for alle voksenlærlinge. Den 1. juli 215 trådte tiltaget om ufaglærtes ret til uddannelsesløft i kraft. Beskæftigelsesreformens hovedelementer stammer fra anbefalingerne fra Carsten Koch-udvalget, men dele af udvalgets anbefalinger blev ændret eller udeladt i forbindelse med det endelige forlig. Betragtes perioden fra 1. kvartal til 3. kvartal i året er bruttoarbejdsløsheden for dagpengemodtagere faldet med 6.8 personer mellem 214 og 215, ifølge Danmarks Statistik. Hvis aktiveringsgraden havde været uændret fra 214 til 215 ville aktiveringsomfanget i de første tre kvartaler af 215 have været ca. 1.2 lavere. Aktiveringsomfanget for dagpengemodtagere er imidlertid faldet med ca. 5. fuldtidspersoner i perioden, ifølge Danmarks Statistiks tal. Danmarks Statistik opgør ikke brugen af aktiveringsredskaberne ligeså detaljeret som jobindsats.dk. Omvendt indgår der ikke oplysninger om jobrettet uddannelse (tidligere 6 ugers selvvalgt uddannelse) i opgørelsen af aktiveringsomfanget i jobindsats.dk. Data for resten af notatet baseret på jobindsats.dk, som dog udbygges med jobrettet uddannelse, hvor muligt. Der er forskelle i det samlede aktiveringsomfang for de to opgørelser. Set over det seneste år er brugen af stort set alle aktiveringsredskaber faldet. Kun virksomhedspraktik er nogenlunde uændret, mellem 3. kvt. 214 og 3. kvt. 215, jf. tabel 1. Side 2 af 8

3 Tabel 1. Aktiveringsomfang, dagpengemodtagere 3. kvt kvt kvt. 215 Fuldtidspersoner Vejledning og opkvalificering i alt Heraf ordinær uddannelse Heraf øvrig vejledning og opkvalificering Løntilskud Heraf offentligt løntilskud Heraf privat løntilskud Virksomhedspraktik Jobrotation I alt Jobrettet uddannelse I alt inkl. jobrettet Anm.: Det er valgt ikke at medtage voksenlærlinge fra ledighed og nyttejob. Data vedr. voksenlærlinge er mangelfulde og fjernet fra statistikken i 215, og nyttejob er netop indført og vedrører hovedsageligt kontanthjælpsmodtagere. Jobrettet uddannelse stammer fra Danmarks Statistiks offentligt forsørgede. Kilde: Jobindsats.dk og Danmarks Statistik. Der er et vist sæsonmønster i aktiveringen og netop 3. kvartal, som indeholder sommermånederne juli og august, har typisk et lavere niveau - især for uddannelse. Betragtes den sæsonkorrigerede udvikling i aktiveringen ses dog fortsat et jævnt fald i aktiveringen, jf. figur 2. Figur 2. Aktiveringsomfang, sæsonkorrigeret Fuldtidspers kvt kvt kvt kvt kvt 215 I alt inkl. jobrettet I alt Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks Statistik og egen sæsonkorrektion. Ligeledes ses den faldende tendens over stort set alle aktiveringsredskaber. For virksomhedspraktik er udviklingen dog mere flad set over de seneste 1½ år, om end 4. kvartal 214 stikker ud ved en kraftig og midlertidig nedgang, jf. figur 3. Fuldtidspers Side 3 af 8

4 Figur 3. Redskaber Fuldtidspers. 2. Fuldtidspers kvt kvt kvt kvt kvt 215 Vejledning og opkval i alt Løntilskud Virksomhedspraktik Jobrotation Jobrettet uddannelse Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks Statistik og egen sæsonkorrektion. Udviklingen sammenlignes derfor mellem 1-3. kvartal 214 og 1-3. kvartal 215 for de sæsonkorrigerede tal. Samlet reduceres aktiveringsomfanget med 6.4 fuldtidspersoner eller knap en tredjedel mellem de to perioder. Nedgangen ses for alle aktiveringsredskaber, men i ganske varierende omfang. De største fald - både absolut og relativt - ses i offentlig løntilskud og jobrotation, hvor der er tale om godt 2. færre fuldtidspersoner svarende til omtrent en halvering af omfanget. Derudover ses en mindre nedgang på knap 4 fuldtidspersoner eller knap 2 pct. for ordinær uddannelse og privat løntilskud. Virksomhedspraktik har den klart mindste nedgang på knap 2 fuldtidspersoner eller 4 pct., mens øvrig vejledning og opkvalificering falder med en tredjedel, svarende til 1.4 fuldtidspersoner, jf. tabel 2. Tabel 2. Udvikling i aktiveringsredskaber kvt kvt. 215 Ændring Fuldtidspersoner Pct. Ordinær uddannelse Øvrig vejledning og opkvalificering Offentligt løntilskud Privat løntilskud Virksomhedspraktik Jobrotation I alt Jobrettet uddannelse I alt inkl. jobrettet uddannelse Anm.: Det er valgt ikke at medtage voksenlærlinge fra ledighed og nyttejob. Data vedr. voksenlærlinge er mangelfulde og fjernet fra statistikken i 215, og nyttejob er netop indført og vedrører hovedsageligt kontanthjælpsmodtagere. Kilde: Jobindsats.dk og Danmarks Statistik, samt egen sæsonkorrektion og beregninger. I forhold til jobrettet uddannelse, som ikke indgår i jobindsats opgørelse, er udviklingen fra Danmarks Statistiks opgørelse mel- Side 4 af 8

5 lem de første tre kvartaler af 214 og 215 tillige vist i tabel 2. Her ses næsten et fald på mere end 7 fuldtidspersoner i ordningen, hvilket svarer til et fald på godt 4 pct. Fordelingen af redskaberne er dermed også ændret. Der er sket en stigning i andelen af aktiveringen som er ordinær uddannelse, privat løntilskudsjob og virksomhedspraktik på bekostning af øvrig vejledning og opkvalificering, offentligt løntilskud og jobrotation, jf. tabel 3. Tabel 3. Udvikling i fordeling af aktiveringsredskaber kvt kvt. 215 Ændring Pct. Pct.point Ordinær uddannelse 9,9 11,9 2, Øvrig vejledning og opkvalificering 2,6 2,2 -,4 Offentligt løntilskud 2,9 15,7-5,2 Privat løntilskud 11,2 13,6 2,4 Virksomhedspraktik 18,2 25,4 7,2 Jobrotation 19,2 13,2-6, I alt 1, 1, Anm.: Det er valgt ikke at vise voksenlærlinge fra ledighed og nyttejob. Data vedr. voksenlærlinge er mangelfulde, og nyttejob er netop indført og vedrører hovedsageligt kontanthjælpsmodtagere. Kilde: Jobindsats.dk. Tillægges brugen af jobrettet uddannelse som ordinær uddannelse, stiger denne andel fortsat men i noget mindre grad, da jobrettet uddannelse netop er faldet over perioden. En del af sigtet med beskæftigelsesreformen var at fokusere aktiveringstilbuddene mod ordinær uddannelse, privat løntilskud og virksomhedspraktik. Målretningen er dermed i et vist omfang lykkedes. Det var imidlertid ikke meningen, at der skulle ske et decideret fald i aktiveringsomfanget. Særligt brugen af virksomhedspraktik og ordinær uddannelse (inkl. jobrettet uddannelse) skulle være steget, hvis reformens intention og forventninger skulle indfries, jf. tabel 4. Samlet var det ventet, at reformen skulle give en stigning i ordinær uddannelse på ca. 6 fuldtidspersoner i 215, og ca. 1.2 fuldtidspersoner i 217, jf. tabel 4. Side 5 af 8

6 Tabel 4. Skønnet udvikling i aktiveringsredskaber sfa. reformen Effekt af reform Fuldtidspersoner Ordinær uddannelse inkl. jobrettet uddannelse ) Øvrig vejledning og opkvalificering -2.6 Offentligt løntilskud -5 Privat løntilskud 5 Virksomhedspraktik 2.9 Jobrotation -5 2) Voksenlærlinge 4 I alt ) Note 1) 575 og 775 i 215 og og i 217 2) Antagelserne bag jobrotation er ekstra usikre. Tages FFL16 til indtægt skal aktiviteten stige med 1.3 fuldtidspersoner i 215 i forhold til 214, men falde med 5 fuldtidspersoner fra 214 til 217. Anm.: Ændringerne skal ses i forhold til niveauet i FL14 og henfører til niveauet i 217. For antagelser bag tabellen, se bilag 1. Kilde: Beskæftigelsesreformen, Carsten Koch udvalget, FL14, FFL16 og egne skøn. Det bemærkes, at en del af den ordinære uddannelsesindsats måske ikke er kommet fuldt i gang endnu, idet uddannelsesløftet fra ufaglært til faglært først trådte i kraft pr. 1. juli 215. Og de hidtidige meldinger tyder på meget begrænset brug af ordningen. I FFL16 skønnes det, at der kommer ca. 5 helårspersoner i ordningen i 215, mens aktiviteten i forbindelse med uddannelsesløftet først er indfaset i 217 med 1.4 helårspersoner. Omvendt er der i FFL16 budgetteret med et højere niveau for jobrettet uddannelse i 215, hvor der ventes 2.3 helårspersoner, end i 217, hvor der ventes 2.5 helårspersoner. De hidtidige informationer om jobrettet uddannelse tyder dog ikke på en aktivitet af dette omfang. I statistikken over offentligt forsørgede var der således kun omkring 1. fuldtidspersoner i jobrettet uddannelse i første halvår af 215, jf. tabel 2. Brugen af jobrotation er faldet kraftigt over de senere år. Det skyldes bl.a. en ændring af ordningen fra sommeren 214. De yderligere ændringer, som er gennemført med beskæftigelsesreformen, tyder på, at der kommer endnu færre jobrotationsforløb. Side 6 af 8

7 Bilag: Carsten Koch udvalgets forslag og beskæftigelsesreformen Carsten Koch-udvalgets forslag ligger til grund for beskæftigelsesreformen, men er på flere områder ændrede i den endelige udformning i beskæftigelsesreformen. Dermed er det forventede aktiveringsomfang som følge af reformen også lidt anderledes end vurderet af Carsten Koch udvalget. Tilpasningerne fra anbefalinger til endelig reform indebar typisk, at ændringerne i det forventede aktiveringsomfang reduceres. Der er dog fortsat tale om et forøget aktiveringsomfang, men hvor Carsten Koch udvalget forventede en stigning i aktiveringsomfanget på ca. 6.6 helårspersoner i forhold til niveauet i 214, er der som følge af reformen snarere udsigt til en stigning på ca. 1.4 fuldtidspersoner, jf. tabel B1. Tabel B1. Carsten Koch udvalgets forventninger og refomen Ændring iflg CK 1) Indgår i reform? Ændring sfa reform -- Fuldtidspersoner - -- Fuldtidspersoner - Virksomhedsrettet indsats i alt Offentlig jobtræning -5 Ja -5 Privat jobtræning 5 Ja 5 Virksomhedspraktik 5.9 Ja, tilpasset 2.9 3) Ordinær uddannelse i alt ) Eksisterende uddannelse Ja Ufaglærte ret til uddannelse Ja, d. 1/ ) Uddannelsesløft andre 9 Nej Opkvalificeringsjob 3 Nej Læse/skrivekurser 35 Ja 35 Brobygning 3 Nej Pulje fleksibel brug af AMU 5 Leo Larsen pulje 5 } Ja, samlet 1. 4) 6 ugers selvvalgt / jobrettet uddannelse Ja, tilpasset 35 5) Voksenlærlinge 4 Ja 4 Jobrotation - Ja, tilpasset [-5 5) ] Øvrig vejledning og opkvalificering -2.6 Ja -2.6 I alt Noter: 1) Carsten Koch udvalgets ændringer skal ses i forhold til niveauet i FL14. 2) I forventningerne fra CK-udvalget indgik voksenlærlinge i total-tallet for ordinær uddannelse. Det er trukket ud her sfa. dataproblemer med voksenlærlinge. 3) CK s forslag indebar en forøgelse af maksimale længde af virksomhedspraktikforløb. Dette er ikke implementeret i reformen. Ændringen er egne beregninger. 4) Simpel sammenlægning af effekten af de to puljer. 5) Baseret på udviklingen fra 214 til 217 i FL16. Jobrotation er ekstra usikkert. Kilde: Carsten Koch udvalgets rapport, STAR og jobindsats.dk, Bemærkninger til beskæftigelsesreformen, FL14, FFL16 og egne beregninger og skøn. Carsten Koch udvalget havde lagt op til en intensiveret brug af virksomhedspraktik og en forlængelse af den maksimale længde af et praktikforløb. Sidstnævnte blev ikke gennemført, og der må nu forventes en mindre effekt på antallet af helårspersoner i virksomhedspraktik. Side 7 af 8

8 En del af forslagene om øget ordinær uddannelse blev skåret fra, hvilket reducerer effekten i forhold til Carsten Koch-udvalgets forventninger. Omvendt forventes en større aktivitet vedr. jobrettet uddannelse sfa. reformen, da retten til jobrettet uddannelse nu gælder fra første ledighedsdag, selvom målgruppen er indsnævret. I forhold til jobrotation er kun en del af Carsten Koch udvalgets forslag gennemført. Bl.a. er der tale om en reduktion af varigheden af jobrotation og en nedsættelse af ydelsen. Der sker imidlertid ikke en sammenlægning mellem den ordinære og den særlige jobrotationsordning. Derudover er der tidligere sket en begrænsning af brugen af ordningen. Det indebærer at der formentlig vil ske et relativt kraftigt fald i brugen af jobrotation, men omfanget er uklart. I FFL16 ventes endog en stigning i aktiviteten på ordningen fra 2.5 helårspersoner i 214 til 3.8 helårspersoner i 215. I 217 er der udsigt til 2. personer. I forhold til voksenlærlingeordningen ligger reformen og anbefalingerne tæt på hinanden. Det er imidlertid vanskeligt at vurdere effekten, da data for voksenlærlinge er yderst mangelfulde. Carsten Koch udvalgets vurdering af 4 ekstra fuldtidsdagpengemodtagere, kan dog skønsmæssigt genfindes i udviklingen fra 214 til 217 i forudsætningerne for aktiviteten i ordningen i FFL16. Side 8 af 8

BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET BILAG 1 Oversigt over Nr. Forslag Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 1 Sygedagpengereform - jobafklaringsforløb 6.890 6.890 6.890 6.890 Sygedagpengereform - reduktion af udgifter til 2 sygedagpenge

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Målet med reformen er således, at flere kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere kommer i beskæftigelse eller uddannelse.

Målet med reformen er således, at flere kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere kommer i beskæftigelse eller uddannelse. N O T A T Kontanthjælpsreformen Status maj 2016 8. juni 2016 Mål Kontanthjælpsreformen bygger på følgende centrale intentioner: Færre personer på kontanthjælp og uddannelseshjælp. Kontanthjælp må ikke

Læs mere

Status på beskæftigelsesreformen

Status på beskæftigelsesreformen Sagsnr. 14-1229 Vores ref. MBS/DHA/lgy Den 1.juli 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen, som trådte i kraft i 2015, havde som sine to hovedspor et øget antal af samtaler mellem de

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland August 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 47, 211 Indhold: Ugens tema Beskæftigelsesfrekvensen er faldet mere for mænd Ugens nyhed Ændringer på beskæftigelsesområdet i Finanslov for 212 Ugens tendens Flere danskere

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked en opdatering af hovedtallene

Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked en opdatering af hovedtallene NOTAT Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked en opdatering af hovedtallene Baggrund I december 2000 indgik den daværende regering (S og RV), V, KF, SF, CD og

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 2. halvår 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE UÆNDRET BESKÆFTIGELSE I 2013 OG STIGENDE BESKÆFTIGELSE I 2014 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse i Østdanmark 3 Udviklingen

Læs mere

JOBVÆKST HAR GIVET GEVINST PÅ 15 MIA.KR.

JOBVÆKST HAR GIVET GEVINST PÅ 15 MIA.KR. 6. februar 2007 af Frederik I. Pedersen direkte tlf. 3355 7712 JOBVÆKST HAR GIVET GEVINST PÅ 15 MIA.KR. Resumé: Fra 2003, hvor konjunkturerne bundede, til 2006 er antallet af modtagere på overførselsindkomst

Læs mere

AMK-Øst 18. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst 18. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 18. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden Januar 2016 Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Notat om ledige i Rudersdal Kommune ansat med løntilskud, i virksomhedspraktik, i fleksjob eller på ledighedsydelse.

Notat om ledige i Rudersdal Kommune ansat med løntilskud, i virksomhedspraktik, i fleksjob eller på ledighedsydelse. Notat om ledige i Rudersdal Kommune ansat med løntilskud, i virksomhedspraktik, i fleksjob eller på ledighedsydelse. Dette notat er udarbejdet som en halvårlig orientering af det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Aktivitetsudviklingen på produktionsskolerne i 2014

Aktivitetsudviklingen på produktionsskolerne i 2014 Februar 2015 Aktivitetsudviklingen på produktionsskolerne i 2014 Ordinære elever Aktiverede elever Udviklingen i ordinære og aktiverede årselever siden 1996 Kombinationsforløb Udnyttelsen af 10 % kvoten

Læs mere

Orientering om lovforslag om uddannelsesydelse og 6 ugers selvvalgt uddannelse.

Orientering om lovforslag om uddannelsesydelse og 6 ugers selvvalgt uddannelse. Punkt 9. Orientering om lovforslag om uddannelsesydelse og 6 ugers selvvalgt uddannelse. 2013-22686. Familie og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalget orientering At lovforslag

Læs mere

Arbejdsløshed uændret i juni

Arbejdsløshed uændret i juni Arbejdsløsheden i juni 2014 Sagsnr. Ref. Den 31-07-14 Arbejdsløshed uændret i juni Arbejdsløsheden var uændret i juni i forhold til maj 2014. Siden december 2013 er arbejdsløsheden faldet med ca. 14.300

Læs mere

Databrud i AKU fra 2016

Databrud i AKU fra 2016 2. juni 2016 TCO, MIF Arbejdsmarked Databrud i AKU fra 2016 Resumé Der er brud i dataserien for AKU mellem fjerde kvartal 2015 og første kvartal 2016: Brud i dataserien for beskæftigelsen, som er steget

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 51 Indhold: Ugens tema Regeringen nedjusterer forventningerne til økonomien Ugens tendenser Sygefraværet faldt i 11 Flere i jobs i 3. kvartal Internationalt Tal om konjunktur

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til BUSKE-udvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag Statsgaranteret udskrivningsgrundlag giver sikkerhed under krisen Nyt kapitel Resumé For 2013 har alle kommuner for første gang valgt at budgettere med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Siden

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Det seneste kvartal har ca.. skiftet job. Jobomsætningen er reduceret med

Læs mere

Benchmark Greve HTK Arbejdsmarkedsområdet

Benchmark Greve HTK Arbejdsmarkedsområdet Benchmark Greve HTK Arbejdsmarkedsområdet 2012 Hvad har vi undersøgt? Socioøkonomiske forhold: Demografi, nationalitet, uddannelsesbaggrund, arbejdsmarkedsstruktur A- Dagpenge Kontanthjælp Aktivering Rettidighed

Læs mere

Den samlede budgetramme 2014 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2014 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2014 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 525.635-182.340 343.295 Bev. Serviceudgifter 1.082-115

Læs mere

Virksomhedsrettet indsats i 2. kvartal 2013

Virksomhedsrettet indsats i 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 30. august 2013 Kvartals-overblik Virksomhedsrettet indsats i 2. kvartal 2013 Jobcenter-netværk 5 August 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

April 2014 Ændring Pct.

April 2014 Ændring Pct. Arbejdsløsheden i april 2014 2. juni 2014 Fortsat færre arbejdsløse Arbejdsløsheden faldt med 3.500 fuldtidspersoner i april. Siden januar 2013 er arbejdsløsheden faldet med ca. 26.300 fuldtidspersoner,

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Greve. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Greve. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Greve Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Zoom på arbejdsmarkedet - Del 2 / 2011

Zoom på arbejdsmarkedet - Del 2 / 2011 Zoom på arbejdsmarkedet - Del 2 / 2011 Kolofon: Titel: Zoom på Arbejdsmarkedet Undertitel: Del 2 / 2011 Udgivelsesdato: 23. december 2011 Version: 1.0 Udgivet af: Landsorganisationen i Danmark LO-varenr.:

Læs mere

Lediges afgang til selvforsørgelse

Lediges afgang til selvforsørgelse Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 22. oktober 2010 Jnr. 2009-0020322/AHE Lediges afgang til selvforsørgelse Sammenfattende vurdering af afgangen til selvforsørgelse i Allerød Kommune. Målingerne

Læs mere

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Roskilde Kommune

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Roskilde Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Lavere kontanthjælpssatser er en dårlig løsning på et meget lille problem

Lavere kontanthjælpssatser er en dårlig løsning på et meget lille problem Fakta om økonomi 18. maj 215 Lavere kontanthjælpssatser er en dårlig løsning på et meget lille problem Beregningerne nedenfor viser, at reduktion i kontanthjælpssatsen kun i begrænset omfang øger incitamentet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning november 011 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

UFAGLÆRTE HAR FORTSAT DE MEST USIKRE JOB

UFAGLÆRTE HAR FORTSAT DE MEST USIKRE JOB 28. januar 28 af Kristine Juul Pedersen direkte tlf. 3355 7727 Resumé: UFAGLÆRTE HAR FORTSAT DE MEST USIKRE JOB Selvom beskæftigelsen er steget, bliver der nedlagt lige så mange ufaglærte job i dag som

Læs mere

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lolland Kommune

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lolland Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Analyse 30. november 2014

Analyse 30. november 2014 . november Ca.. personer skønnes at opbruge deres dagpengeret i Der er fortsat stort fokus på de personer, der efter dagpengereformens start har opbrugt deres dagpengeperiode. Men vil antallet af dagpengemodtagere,

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2014

Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2014 Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2014 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan.

Læs mere

Økonomirapport 1 pr. 31. marts 2015 for Arbejdsmarkedsudvalget.

Økonomirapport 1 pr. 31. marts 2015 for Arbejdsmarkedsudvalget. Økonomirapport 1 pr. 31. marts 2015 for. Drift Økonomirapport 1 for perioden januar til marts 2015. Nedenstående oversigt viser den overordnede økonomiske situation pr. sektor og serviceområde, med udgangspunkt

Læs mere

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER 9. august 2004 Af Søren Jakobsen VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Tilskuddet til de videregående er i gennemsnit faldet 0,6 procent eller 400 kr. pr. studenterårsværk fra 2001 til 2004. Dette dækker dog over store

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Økonomisk analyse. Arbejdstiden øges ikke af sig selv

Økonomisk analyse. Arbejdstiden øges ikke af sig selv Økonomisk analyse 22. maj 2012 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Arbejdstiden øges ikke af sig selv T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Med den netop offentliggjorte 2020-plan

Læs mere

HISTORISK HØJT ANTAL VIKARER

HISTORISK HØJT ANTAL VIKARER af Martin Windelin tlf. 3355 7720 28. december 2006 og Signe Hansen tlf. 3355 7714 HISTORISK HØJT ANTAL VIKARER I 3. kvartal 2006 steg beskæftigelsen i vikarbranchen med 400 personer. Beskæftigelsen i

Læs mere

Mange faglærte sidder fast i ledighedskøen

Mange faglærte sidder fast i ledighedskøen Mange faglærte sidder fast i ledighedskøen På to år er antallet af langtidsledige mere end tredoblet. Alene i september måned steg antallet af langtidsledige med 1.6 fuldtidspersoner, så der nu er knap

Læs mere

AMK-Syd 15-09-2015. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd 15-09-2015. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 15-09-2015 Status på reformer og indsats September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte

Læs mere

Pct. 100. = Erhvervsfrekvens, pct. x JPN OECD

Pct. 100. = Erhvervsfrekvens, pct. x JPN OECD Et højt og effektivt arbejdsudbud er vigtig for at skabe vækst og velstand i Danmark. Det samlede præsterede arbejdsudbud afhænger af, hvor mange personer der er til rådighed på arbejdsmarkedet, og hvor

Læs mere

Notat. Udvikling: p. Niveau: n. Side 1 af 9

Notat. Udvikling: p. Niveau: n. Side 1 af 9 Notat Vejledning til opfølgningsrapport Den kvartalsvise opfølgningsrapport har fået nyt design og indhold. Det er sket som en konsekvens af de nye ministermål for 11 og et ønske om ændret fokus i rapporten.

Læs mere

Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet. ØDF Sjælland, marts 2015

Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet. ØDF Sjælland, marts 2015 Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet ØDF Sjælland, marts 2015 Et enkelt refusionssystem - med fokus på resultater Skærpet fokus på at få ledige i job Samme statsrefusion uanset forsørgelsesydelse

Læs mere

Udsigt til flere bygge- og anlægsinvesteringer i de kommende år

Udsigt til flere bygge- og anlægsinvesteringer i de kommende år DI ANALYSE Februar 1 Udsigt til flere bygge- og anlægsinvesteringer i de kommende år Efter et lille fald i bygge- og anlægsinvesteringerne i ventes fremgang i år og næste år. Særligt det lave nybyggeri

Læs mere

Notat: NOTAT: Notat om sammenligningsgrundlaget for Roskilde Kommunes beskæftigelsesindsats

Notat: NOTAT: Notat om sammenligningsgrundlaget for Roskilde Kommunes beskæftigelsesindsats Økonomi og Beskæftigelse Jobcenter Administration Sagsnr. 80456 Brevid. 1340754 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Notat om sammenligningsgrundlaget for Roskilde Kommunes beskæftigelsesindsats

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 51, 14. december 18. december 29 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Lav men stigende langtidsledighed

Læs mere

ØDC Økonomistyring 27-08-2015

ØDC Økonomistyring 27-08-2015 NOTAT ØDC Økonomistyring 27-08- 1. Arbejdsmarkedsudvalget 2016 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret

Læs mere

Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder september 2011 ANALYSE. www.fsr.dk

Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder september 2011 ANALYSE. www.fsr.dk Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder september 2011 ANALYSE www.fsr.dk Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 19 Indhold: Ugens tema Uændret bruttoledighed i marts 211 Ugens analyse Ugens tendenser Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked Høj faglig mobilitet på det danske

Læs mere

Fattigdom blandt FOAs medlemmer

Fattigdom blandt FOAs medlemmer Andelen af FOAs medlemmer, som lever under fattigdomsgrænsen, er på 1,1 procent. Til sammenligning er der i alt 3,7 procent fattige blandt hele befolkningen. Det er især de unge medlemmer og personer uden

Læs mere

EVALUERING AF LØNTILSKUD I KØBENHAVNS KOMMUNE

EVALUERING AF LØNTILSKUD I KØBENHAVNS KOMMUNE EVALUERING AF LØNTILSKUD I KØBENHAVNS KOMMUNE 2013 APRIL 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Baggrund for undersøgelsen... 4 1.2 Undersøgelsens formål og indhold... 4 2 Retningslinjer for løntilskud

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2009

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Februar 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Økonomisk Analyse. Konkurser i dansk erhvervsliv

Økonomisk Analyse. Konkurser i dansk erhvervsliv Økonomisk Analyse Konkurser i dansk erhvervsliv NR. 4 28. juni 211 2 Konkurser i dansk erhvervsliv Under den økonomiske krise steg antallet af konkurser markant. I 29 gik 5.71 virksomheder konkurs mod

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Aalborg Kommune. - Udgivet februar 2014 -

Arbejdsmarkedet i Aalborg Kommune. - Udgivet februar 2014 - Arbejdsmarkedet i Aalborg Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

Reform af erhvervsuddannelser underfinansieret med ½ mia. kroner

Reform af erhvervsuddannelser underfinansieret med ½ mia. kroner 29. januar 2014 ANALYSE Af Maria Bille Høeg Reform af erhvervsuddannelser underfinansieret med ½ mia. kroner Regeringen og folketingets partier er netop nu ved at lægge sidste hånd på en storstilet reform

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Stor geografisk forskel i ledighedsudviklingen Faldende erhvervs-

Læs mere

Resultatrevision 2013. Jobcenter Viborg

Resultatrevision 2013. Jobcenter Viborg Resultatrevision 2013 Jobcenter Viborg Beskæftigelsesministerens mål for 2013... 2 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 2 Mål 2: Færre personer på førtidspension... 2 Mål 3: Begrænsning af langtidsledigheden...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Kvindernes arbejdsløshed haler ind på mændenes

Kvindernes arbejdsløshed haler ind på mændenes Kvindernes arbejdsløshed haler ind på mændenes Før krisen var kvindernes arbejdsløshed højere end mændenes, men specielt i det første år af krisen steg mændenes arbejdsløshed markant mere end kvindernes.

Læs mere

Lolland afgiver de succesfulde og tager imod de udsatte

Lolland afgiver de succesfulde og tager imod de udsatte Lolland afgiver de succesfulde og tager imod de udsatte AE har analyseret til- og fraflytning i Lolland Kommune siden 199. Samtidig med, at en del af indbyggerne i Lolland Kommune er flyttet siden 199

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2015

Øjebliksbillede 4. kvartal 2015 Øjebliksbillede 4. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2015 Introduktion Omsætningen i landets byggecentre var i 4. kvartal en anelse over niveauet i samme periode sidste år, og dermed fortsætter

Læs mere

Markant fald i aktiveringen af dagpengemodtagere

Markant fald i aktiveringen af dagpengemodtagere Markant fald i aktiveringen af dagpengemodtagere Aktiveringen af dagpengemodtagere er faldet markant siden 212. Antallet af fuldtidsaktiverede er samlet set reduceret med omkring 75 procent. Tager man

Læs mere

Business case Investeringstankegangen. Med øvrig vejledning og opkvalificering som eksempel

Business case Investeringstankegangen. Med øvrig vejledning og opkvalificering som eksempel Business case Investeringstankegangen Med øvrig vejledning og opkvalificering som eksempel 28. maj 2015 Udgangspunkt for business case En dagpengemodtager på 37 år, har optjent retten til to års dagpenge.

Læs mere

Erfaringer med nulvækst 2011-13: 16.600 færre offentligt ansatte

Erfaringer med nulvækst 2011-13: 16.600 færre offentligt ansatte Erfaringer med nulvækst 2011-13: 16.600 færre offentligt ansatte Der har været offentlig nulvækst i gennemsnit over de seneste tre år. Det dækker over et stort forbrugsdyk i 2011 og begrænset vækst i både

Læs mere

John Klausen. Refusionsreform 2016. Hans Reitzels Forlag

John Klausen. Refusionsreform 2016. Hans Reitzels Forlag John Klausen Refusionsreform 2016 Hans Reitzels Forlag 2 Refusionsreform 2016 Med refusionsreformen, der træder i kraft 4. januar 2016, omlægges den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 1. kvartal 2013

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 1. kvartal 2013 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 1. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fanø Kommune 1 I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE Til Social- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Odense Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Resultatrevision 2010 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2010 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2010 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision

Læs mere

Notat. Resumé. Udvikling i flyttemønstre. Analyse af til- og fraflytning Faaborg-Midtfyn Kommune 2011-2015 Økonomi og Løn 18-05-2016

Notat. Resumé. Udvikling i flyttemønstre. Analyse af til- og fraflytning Faaborg-Midtfyn Kommune 2011-2015 Økonomi og Løn 18-05-2016 Notat Analyse af til- og fraflytning Faaborg-Midtfyn Kommune 2011-2015 Økonomi og Løn 18-05-2016 Resumé Økonomi og Løn har udarbejdet et notat om til- og fraflytning i Faaborg-Midtfyn kommune for perioden

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 25, 211 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendens Nationalbanken: Økonomisk fremgang de næste par år Fortsat mange nytilkendelser af førtidspension Faldende beskæftigelse

Læs mere

Kontanthjælpsloftet fælder enlige forældres økonomi

Kontanthjælpsloftet fælder enlige forældres økonomi Kontanthjælpsloftet fælder enlige forældres økonomi Kontanthjælpsloftet vil sende knap 12. personer under fattigdomsgrænsen, viser et nyt svar fra Beskæftigelsesministeriet. Heraf er knap 7. børn. Hvordan

Læs mere

Analyse. Kontanthjælpsreformen har fået flere unge i uddannelse eller beskæftigelse men forbliver de der? 29. april 2015

Analyse. Kontanthjælpsreformen har fået flere unge i uddannelse eller beskæftigelse men forbliver de der? 29. april 2015 Analyse 29. april 215 Kontanthjælpsreformen har fået flere unge i uddannelse eller beskæftigelse men forbliver de der? Af Kristian Thor Jakobsen og Katrine Marie Tofthøj Kontanthjælpsreformen, der blev

Læs mere

Notat. Brugen og effekterne af den virksomhedsnære aktivering. i Hørsholm Kommune i 4. kvartal 2010.

Notat. Brugen og effekterne af den virksomhedsnære aktivering. i Hørsholm Kommune i 4. kvartal 2010. Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Brugen og effekterne af den virksomhedsnære aktivering i Hørsholm Kommune Brugen og effekterne af den virksomhedsnære aktivering i Hørsholm Kommune i

Læs mere

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 15. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Færre fleksjobbere gennem revalidering

Færre fleksjobbere gennem revalidering 09-0379 - Mela - 21.09.2009 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Færre fleksjobbere gennem revalidering En ny FTF-undersøgelse viser, at antallet af fleksjobbere er steget med ca. 46.000

Læs mere

Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2012

Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2012 Økonomi og Beskæftigelse Jobcenter Administration Sagsnr. 236055 Brevid. Ref. KRPE kristinep@roskilde.dk NOTAT: Resultatrevision 2012 Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2012 Som en del af forberedelsen

Læs mere

Aktivering der virker

Aktivering der virker Aktivering der virker - Aktiveringsstrategi for ledige, sygemeldte, revalidender og borgere på ledighedsydelse 31. august 2011 Beskæftigelse Projekt og udvikling Målet med aktiveringsindsatsen er hurtigst

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Hjørring Kommune. - Udgivet februar 2014 -

Arbejdsmarkedet i Hjørring Kommune. - Udgivet februar 2014 - Arbejdsmarkedet i Hjørring Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

N O TAT. KL s forslag til at målrette beskæftigelsesindsatsen

N O TAT. KL s forslag til at målrette beskæftigelsesindsatsen N O TAT KL s forslag til at målrette beskæftigelsesindsatsen KL kan fuldt ud tilslutte sig ministerens ønske om at øge fokus på de ufaglærte og indvandregruppen. I den nuværende situation bliver mange

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Greve Endelig udgave 22. maj 2014 Indhold 1. Om resultatrevisionen... 3 2. Sammenfatning af beskæftigelsesindsats 2013... 4 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2013...

Læs mere

Tabel 1. Alle basis- og specialsygeplejersker i kommuner og regioner fordelt på periodelængde 2009. Fravær pr ansat i Dagsværk

Tabel 1. Alle basis- og specialsygeplejersker i kommuner og regioner fordelt på periodelængde 2009. Fravær pr ansat i Dagsværk Louise Kryspin Sørensen Maj 2011 Langtidssygefravær i 2007 og 2009 Langtidssygefraværet (over 28 dage) opgjort i dagsværk er faldet med 15,4 % fra 2007 til 2009. Faldet i langtidssygefraværet er sket både

Læs mere

Budget 2012 25,3 23,8 27,3 27,6 23,5 24,7 24,9

Budget 2012 25,3 23,8 27,3 27,6 23,5 24,7 24,9 1 INDKOMSTOVERFØRSLER Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 212 25,3 23,8 27,3 27,6 23,5 24,7 24,9 Herning Holstebro 23,8 25,3 Horsens Randers 27,3 27,6 Silkeborg Skive Viborg

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Bilag 3. Samfundsmæssige udfordringer i implementeringen af Hjemløsestrategien Socialudvalget. Kopi til. Socialforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Bilag 3. Samfundsmæssige udfordringer i implementeringen af Hjemløsestrategien Socialudvalget. Kopi til. Socialforvaltningen Notat Emne Til Kopi til Bilag 3. Samfundsmæssige udfordringer i implementeringen af Hjemløsestrategien Socialudvalget Aarhus Kommune Den 8. maj 2013 Demografisk udvikling i Aarhus, udvikling i antal borgere

Læs mere

Antal i 2012 (stk.) Budget 2012 (kr.)

Antal i 2012 (stk.) Budget 2012 (kr.) Enhedspriskatalog budgetforslag 2012 Driftsrammen Antal i 2012 (stk.) 2012 2011 Regnskab 2010 Bevilling: Tværgående administration (N etto) (Tal udmeldt i Indkaldelsescirkulæret for 2012) Lønudgifter pr.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer December 2011 www.aarhus.dk/statistik Beskæftigelse og arbejdsløshed i Aarhus Kommune opdelt på Herkomst pr. 1. januar 2010 samt udviklingen i perioden 1. januar 2005 til 1. januar

Læs mere

30.700 har mistet deres dagpengeret i de første ti måneder af 2013

30.700 har mistet deres dagpengeret i de første ti måneder af 2013 AK-Samvirke 30.700 har mistet deres dagpengeret i de første ti måneder af 2013 Status og prognose November 2013 Michel Klos 1 Indhold 100 danskere har mistet deres dagpengeret om dagen i 2013... 3 Så mange

Læs mere

Analysepapir 4 Ledighed blandt de 50-65-årige

Analysepapir 4 Ledighed blandt de 50-65-årige Serviceeftersyn Flere i Arbejde Analysepapir 4 Ledighed blandt de 5-65-årige Beskæftigelsesministeriet KUC, overvågningsenheden Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 2. Hovedkonklusioner...4 3. Bruttoledigheden...5

Læs mere

Den sociale arv er blevet stærkere i Danmark

Den sociale arv er blevet stærkere i Danmark Den sociale arv er blevet stærkere i Danmark Selv om Danmark er internationalt kendt for en høj social mobilitet, er der stadig en stærk sammenhæng mellem, hvilken socialklasse man vokser op i, og hvor

Læs mere

Praktipladsmangel giver frafald og forlænger studier

Praktipladsmangel giver frafald og forlænger studier Praktipladsmangel giver frafald og forlænger studier De nyeste tal fra undervisningsministeriet viser, at næsten 1. elever på landets erhvervsskoler lige nu står uden praktikplads. Problemet med de manglende

Læs mere

HOVEDPOINTER FRA ANALYSER AF UDSATTE BORGERE I KØBENHAVNS KOMMUNE BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN

HOVEDPOINTER FRA ANALYSER AF UDSATTE BORGERE I KØBENHAVNS KOMMUNE BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN HOVEDPOINTER FRA ANALYSER AF UDSATTE BORGERE I KØBENHAVNS KOMMUNE BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN INDHOLD BORGERFORLØB HOVEDPOINTER FRA ANALYSEN OM UDSATTE BORGERE HOVEDPOINTER FRA MENTORANALYSEN

Læs mere

Kend din kommune på beskæftigelsesområdet - centrale nøgletal for Albertslund Kommune

Kend din kommune på beskæftigelsesområdet - centrale nøgletal for Albertslund Kommune Kend din kommune på beskæftigelsesområdet - centrale nøgletal for Albertslund Kommune En effektiv beskæftigelsesindsats gør en forskel. Det kan mærkes på bundlinjen, hvis kommunen investerer i en effektiv

Læs mere

Udviklingen i sundhedsvæsenets tilbud til psykisk syge børn og unge fra 1994 2005

Udviklingen i sundhedsvæsenets tilbud til psykisk syge børn og unge fra 1994 2005 Udviklingen i sundhedsvæsenets tilbud til psykisk syge børn og unge fra 1994 August 2006 Danske Regioner 1. Indledning Siden midten af 1990 erne har indsatsen for psykisk syge børn og unge påkaldt sig

Læs mere

Kommunalvalg: Tema om aktiv beskæftigelsespolitik

Kommunalvalg: Tema om aktiv beskæftigelsespolitik 09-0490 - meev - 10.09.2009 Kontakt: Mette Rostgaard Evald - meev@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Kommunalvalg: Tema om aktiv beskæftigelsespolitik FTF udsender i forbindelse med kommunalvalget den 17. november

Læs mere

Analyse til FOA om offentlig beskæftigelse og offentligt forbrug

Analyse til FOA om offentlig beskæftigelse og offentligt forbrug Analyse til FOA om offentlig beskæftigelse og offentligt forbrug Resume: Alle statistikker peger på en markant nedgang i den offentlige beskæftigelse fra starten af 2010 til starten af 2012. Faldet dækker

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere