Indholdsfortegnelse. Sikkerhed Fundamentale sikkerhedsadvarsler Alarmkontrollampernes betydning Løsning af problemer...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 96 Fundamentale sikkerhedsadvarsler... 96. Alarmkontrollampernes betydning...107 Løsning af problemer..."

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Indledning... Symboler anvendt i denne vejledning... Bogstaver i parentes... Problemer og reparationer... Sikkerhed... Fundamentale sikkerhedsadvarsler... ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET... brugervejledning... Beskrivelse... Beskrivelse af apparatet... Beskrivelse af kontrolpanelet... Inden apparatet tages i brug... Kontrol af apparatet... Installation af apparatet... Tilslutning af apparatet... Første gang apparatet tages i brug... Apparatet tændes... Apparatet slukkes... Selvslukningen indstilles (standby)... Indstilling af temperatur... Energibesparelse... forberedelse af kaffen... Valg af kaffens smag... Valg af kaffemængde pr. kop... Regulering af kaffekværnen... Gode råd for at få en varmere kaffe...0 Tilberedelse af kaffe med bønner...0 Tilberedelse af kaffe med formalet kaffe...0 Tilberedelse af cappuccino... Tilberedelse af varm mælk (HOT MILK... Rengøring af cappuccinoadapter efter brug... TILBEREDELSE AF VARMT VAND... Rengøring... Rengøring af apparatet... Rengøring af beholderen til kaffegrums... Rengøring af dråbeopsamlingsbakken... Rengøring af maskinens indre dele... Rengøring af kaffeudløbsrørenes mundinger... Rengøring af tragten til påfyldning af formalet kaffe... Rengøring af infusionsenheden... Afkalkning... Programmering af vandets hårdhed... Måling af vandets hårdhed... Indstilling af vandets hårdhed... Tekniske data... KONTROLLAMPERNES BETYDNING UNDER DEN NORMALE DRIFT... Alarmkontrollampernes betydning... Løsning af problemer...

2 Indledning Tak for at have valgt den automatiske kaffe- og cappuccino maskine ESAM0.0. Vi ønsker Dem god fornøjelse med Deres ny apparat. Brug et par minutter til at læse denne brugervejledning. De vil således undgå at komme ud for faresituationer og at beskadige maskinen. Symboler anvendt i denne vejledning De vigtige advarsler er kendetegnet med følgende symboler. Det er strengt nødvendigt at overholde disse advarsler. Fare! Hvis denne advarsel ikke følges kan den blive eller er allerede årsag til kvæstelser på grund af elektrisk stød med fare for livet. Hvis denne advarsel ikke følges kan den blive eller er allerede årsag til kvæstelser eller skade på apparatet. Fare for at blive skoldet! Hvis denne advarsel ikke følges kan den blive eller er allerede årsag til man bliver skoldet eller forbrændt. Dette symbol gør opmærksom på vigtige råd og oplysninger til brugeren. Bogstaver i parentes Bogstaver i parentes svarer til tegnforklaringen der står i Beskrivelse af apparatet (side ). Problemer og reparationer Hvis der opstår problemer, prøv først at løse dem ved at følge advarslerne der står i paragrafferne Kontrollampernes betydning på side og Løsning af problemer på side. Hvis disse oplysninger ikke er tilstrækkelige, eller der kræves yderligere oplysninger, tilrådes det at ringe til kundeservicen på det nummer, der står på det medfølgende blad med Kundeservice. Hvis Deres land ikke er blandt dem, der står på bladet, ring til det telefonnummer, der er angivet i garantien. Angående eventuelle reparationer, henvend Dem udelukkende til De Longhis Tekniske Assistance. Adresserne står på garantibeviset, der følger med maskinen. Sikkerhed Fundamentale sikkerhedsadvarsler Fare! Da apparatet går på elektrisk strøm, kan det ikke udelukkes, at det kan give elektriske stød. Overhold derfor følgende sikkerhedsregler: Rør aldrig apparatet med våde hænder eller fødder. Rør aldrig stikket med våde hænder. Kontroller at stikket altid er let tilgængeligt, fordi kun hvis det er det, kan man tage stikket ud, hvis det bliver nødvendigt. Hvis De vil trække stikket ud af kontakten, skal man tage fat direkte om stikket. Træk aldrig i ledningen, fordi den kan gå i stykker. For at slå apparatet helt fra, tryk hovedafbryderen, der sidder på bagsiden af apparatet, i pos. 0 (fig. ). Hvis der opstår beskadigelser til apparatet, prøv aldrig at reparer dem. Sluk for apparatet, tag stikket ud af kontakten og henvend Dem til De Longhis Tekniske Assistance. Hvis der er skader på stikket eller el-ledningen, lad dem udelukkende blive udskiftet af De Longhis Tekniske Assistance, for at undgå enhver form for risiko. Opbevar emballagematerialet (plastikposer, ekspanderet polystyren) udenfor børns rækkevidde. Man bør ikke tillade mennesker (og heller ikke børn) med nedsatte psykiske eller fysiske evner eller nedsatte sanse evner, eller med utilstrækkelig erfaring og kendskab, at betjene dette apparat med mindre de er under passende opsyn, og der er blevet givet passende vejledninger af en der er ansvarlig for deres sikkerhed. Overvåg børn, og kontroller at de ikke leger med apparatet. Fare for at blive skoldet! Dette apparat fremstiller varmt vand, og når det er i funktion, kan der dannes vanddamp. De skal passe på ikke at komme i kontakt med vandsprøjt eller varm damp. ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET Dette apparat er lavet til brygning af kaffe og til at opvarme drikke. En hvilken som helst anden anvendelse er at anse som ukorrekt. Dette apparat er ikke egnet til kommercielt brug. Fabrikanten svarer ikke for skader, der skyldes ukorrekt anvendelse af apparatet.

3 Dette apparat er udelukkende beregnet til brug i hjemmet. Det er ikke beregnet til at blive anvendt i: rum der bruges som køkken for personale i butikker, på kontorer eller i andre arbejdsmiljøer bondegårdsferie hoteller, moteller og andre indkvarteringsstrukturer udlejede værelser brugervejledning Læs omhyggeligt følgende vejledning inden apparatet tages i brug. - Hvis disse vejledninger ikke overholdes, kan det forårsage kvæstelser beskadigelse af apparatet. Fabrikanten svarer ikke for skader, der skyldes at denne brugervejledning ikke er blevet fulgt. Opbevar omhyggeligt disse vejledninger. Hvis apparatet overtages af andre, skal også disse brugsanvisninger overdrages til den nye ejer. Beskrivelse Beskrivelse af apparatet (side - A ) A. Drejeknap til regulering af malingsgrad A. Hovedafbryder (på bagsiden af maskinen) A. Bønnebeholder A. Låg til bønnebeholderen A. Låg til tragten til formalet kaffe A. Måleskeholder A. Kophylde A. Tragt til formalet kaffe A. Damprør A. Cappuccinoadapter (kan trækkes ud) A. Valgring cappuccino/latte A. Dampdyse (kan trækkes ud) A. Vanddunk A. El-ledning A. Kopholderbakke A. Bakke til dråbeopsamling A. Låge infusionsenhed A. Kaffegrumsbakke A. Kaffeudløbsrør (kan reguleres i højden) A0. Kaffeleder A. Infusionsenhed A. Kontrolpanel A. Måleske A. Afkalkningsmiddel A. Målestrip til måling af vandets hårdhed (Total hardness test) Beskrivelse af kontrolpanelet (side - B ) B. Tast : for at tænde eller slukke maskinen (standby). B. Kontrollampe kop og kaffetemperatur OK B. Tast : for at brygge kop kaffe B. Kontrollampe kopper og kaffetemperatur OK B. Tast : for at brygge kopper kaffe B. Kontrollampe damp og damptemperatur OK B. Tast : for at vælge funktion damp B. Drejeknap til valg af kaffemængde (stærk smag, normal smag eller let smag) B. Drejeknap til valg af kaffesmag (for at få tynd kaffe, normal kaffe eller stærk kaffe) til valg af brygning med formalet kaffe. B. Drejeknap til valg af damp/varmt vand B. Kontrollampe : der mangler vand eller dunken er ikke sat i B. Kontrollampe : kaffegrumsbakke fuld eller kaffegrumsbakke ikke sat i B. Kontrollampe : generel alarm B. Tast : til valg af skylning eller afkalkning B. Kontrollampe afkalkning B. Tast ECO til valg af energibesparelsesmåde B. Kontrollampe energibesparelsesmåde Inden apparatet tages i brug Kontrol af apparatet Efter at have fjernet emballagen, skal man sikre sig at apparatet er intakt og at alle ekstradelene er med. Benyt ikke apparatet hvis der er synlige beskadigelser. Henvend dem til De Longhis Tekniske Assistance. Installation af apparatet Når De installerer apparatet, skal følgende sikkerhedsforskrifter overholdes: Apparatet udsender varme i rummet omkring det. Efter at have anbragt apparatet på arbejdsplanet, skal man kontrollere, at der er frit rum tilbage på mindst cm mellem apparatets overflader, det der er på siderne og bag det, og et frit rum på mindst cm over kaffemaskinen. Hvis der skulle komme vand ind i apparatet, kan dette beskadige apparatet. Anbring ikke apparatet i nærheden af vandhaner eller køkkenvaske. Apparatet kan live beskadiget, hvis vandet i det fryser til. Installer ikke apparatet i et miljø, hvor temperaturen kan komme ned under frysepunktet. Anbring den elektriske forsyningsledning således, at den

4 ikke bliver beskadiget af skarpe hjørner eller i kontakt med varme overflader (f.eks. elektriske plader). Tilslutning af apparatet Kontroller at elforsyningens spænding svarer til den, der er angivet på apparatets typeskilt på bunden af apparatet. Apparatet må kun forbindes til en korrekt monteret stikkontakt, med en kapacitet på mindst A og en velfungerende jordforbindelse. Hvis stikket og kontakten ikke passer sammen, få udskiftet stikket med et andet, der er af en passende type, af faglært personale. Første gang apparatet tages i brug Bemærk : Maskinen er blevet kontrolleret på fabrikken med kaffe i, så det er derfor helt normalt, at der er spor af kaffe i kværnen. Det garanteres alligevel, at maskinen er ny. Det tilrådes at foretage personlige indstillinger m.h.t. vandets hårdhed med det samme, ved at følge den procedure, der er beskrevet i paragraf Programmering af vandets hårdhed (pag. ).. Træk vanddunken ud, fyld den med frisk vand indtil stregen MAX,sæt derefter dunken i igen (fig. ).. Drej cappucinoadapteren udad og stil en beholder der kan rumme mindst 0 ml under den (fig. ).. Tilslut apparatet til el-nettet og tryk hovedafbryderen bag på apparatet i pos. I (fig. ).. Tryk på tast (fig. ) ; kontrollampe,, blinker samtidig.. Drej damp drejeknappen mod uret så langt den kan komme, i pos. I (fig. ): der løber vand ud af cappucinoadapteren (det er normalt, at maskinen støjer lidt).. Vent til det varme vand automatisk holder op at løbe ud: kontrollampe,, skiftevisblinker for at angive, at man skal lukke damphanen ved at dreje dampknappen i pos. O.. Drej damp drejeknappen i position O: maskinen slukker automatisk. For at benytte apparatet, skal man tænde det. Bemærk : Første gang apparatet benyttes, er det nødvendigt at tilberede - kopper kaffe eller - kopper cappuccino inden maskinen begynder at give et tilfredsstillende resultat. Apparatet tændes Bemærk : Inden De tænder apparatet, skal de sikre Dem at hovedafbryderen, der sidder på bagsiden af apparatet, står i pos. I (fig. ). Hver gang apparatet tændes, udfører det automatisk en foropvarmnings - og skyllecyklus, som ikke kan afbrydes. Apparatet er først klar til brug, efter at denne cyklus er færdig. Fare for at blive skoldet! Under skylningen, kommer der lidt varmt vand ud af mundingerne på kaffeudløbsrøret; det bliver samlet op i dråbeopsamlingsbakken nedenunder. Pas på ikke at komme i kontakt med vandstænk. For at tænde apparatet, tryk på tast (fig. ): kontrollampe og blinker, så længe apparatet foretager opvarmningen og den automatiske skylning: på denne måde begynder apparatet udover at varme kedlen op, at lade varmt vand løbe rundt i de indvendige rør så de også bliver varmet op. Apparatet er nået op på arbejdstemperaturen, når kontrollampe og bliver ved at være tændt uden at blinke. Apparatet slukkes Hver gang apparatet slukkes, foretager det en automatisk afslutning, der ikke kan afbrydes. Fare for at blive skoldet! Under skylningen, kommer der lidt varmt vand ud af mundingerne på kaffeudløbsrøret. Pas på ikke at komme i kontakt med vandstænk. For at slukke apparatet, tryk på tast (fig. ). Apparatet udfører skylningen og derefter slukkes det. Bemærk : Hvis apparatet ikke benyttes i længere perioder, tryk også hovedafbryderen i position 0 (fig. ). For at undgå beskadigelser på apparatet, tryk ikke hovedafbryderen på fig. i pos. O så længe apparatet er tændt. Selvslukningen indstilles (standby) Maskinen er forindstillet til at slukke af sig selv efter timer, hvor den ikke er blevet brugt. Man kan ændre dette tidsinterval og indstille således, at apparatet slukkes efter eller 0 minutter eller efter,

5 eller timer.. Når maskinen er slukket med hovedafbryderen i pos. I (fig. ), tryk på tast ECO og hold den nede indtil kontrollamperne på den nederste del af kontrolpanelet tændes (jf. billedet efter punkt ).. Vælg det tidsinterval, De ønsker ( eller 0 minutter, eller efter, eller timer) ved at trykke på tast ;(jf. hvad der svarer til kontrollampe/tid i følgende tabel). min 0min h h h.. Tryk på tast ECO for at bekræfte valget: nu er selvslukningen programmeret igen. For at slå apparatet helt fra, tryk hovedafbryderen, der sidder på bagsiden af apparatet, i pos. 0 (fig. ). Indstilling af temperatur Hvis man ønsker at ændre vandets temperatur hvormed kaffen brygges, skal foretage følgende:. Med slukket maskine, og med hovedafbryder i pos. I (fig. ), skal man trykke tasten og holde den trykket ned indtil kontrollamperne på kontrolpanelet tændes;. Tryk tasten indtil den ønskede temperatur vælges: LAV HØJ For at aktivere funktionen igen tryk igen på tast ECO: kontrollampen tændes. Når maskinen er i energibesparelsesmåde kan det være at den har brug for at par sekunders ventetid inden udløb af den første kaffe, fordi den skal foropvarmes. forberedelse af kaffen Valg af kaffens smag Drej drejeknappen til valg af kaffe (B) for at indstille på den ønskede smag: jo længere man drejer med uret, jo større bliver mængden af kaffebønner, som maskinen maler, og jo stærkere bliver den lavede kaffes smag. Bemærk : Første gang maskinen Bruges, skal man prøve sig frem og brygge mere end en kop kaffe for at finde ud af, i hvilken stilling drejeknappen skal stå. Pas på ikke at dreje drejeknappen for langt med uret, ellers er der risiko for at kaffen løber for langsomt ud (i dråber), især, når man vil lave to kopper kaffe. Valg af kaffemængde pr. kop Regulér drejeknappen til valg af kaffemængde (B) for at indstille den ønskede mængde:. Tryk tasten for at bekræfte valget; kontrollamperne slukkes. Energibesparelse Med denne funktion kan man aktivere eller deaktivere funktionsmåden energibesparelse. Denne funktionsmåde gør det muligt at have et mindre energiforbrug i overensstemmelse med de gældende europæiske normer. Maskinen er forindstillet i fabrikken på aktiv funktionsmåde (kontrollampe ECO tændt). For at deaktivere funktionen, tryk på tast ECO: kontrollampen slukkes. Jo længere man drejer med uret, jo tendere bliver kaffen. Bemærk : Første gang maskinen Bruges, skal man prøve sig frem og brygge mere end en kop kaffe for at finde ud af, i hvilken stilling drejeknappen skal stå. Regulering af kaffekværnen Kaffekværnen må ikke reguleres, i hvert fald ikke i begyndelsen, fordi den er allerede blevet forindstillet på fabrikken, sådan at kaffen løber korrekt ud.

6 Men hvis kaffen, der løber ud, efter at man har lavet de første kopper kaffe, ikke er særlig fyldig eller kun med lidt creme (i dråber), skal man foretage en ændring med drejeknappen til regulering af malingsgraden (fig. ). Bemærk : Drejeknappen til regulering må kun drejes, når kaffekværnen er i funktion. Hvis kaffen løber for langsomt ud eller slet ikke løber ud, skal man dreje den et klik med uret. For at opnå en mere fyldig kaffe og forbedre cremens udseende, skal man dreje et klik mod uret (ikke mere end et klik ad gangen, ellers vil kaffen komme ud i dråber). Virkningen af denne korrektion ses først efter at der er lavet mindst kopper kaffe. Hvis man ikke har opnået det ønskede resultat efter denne regulering, er det nødvendigt at gentage ændringen og dreje knappen et hak til. Gode råd for at få en varmere kaffe For at få en varmere kaffe, tilrådes det at: foretage en skylning, inden kaffen løber ud, ved at trykke på tast : der løber varmt vand ud af kaffeudløbsrøret, og det varmer hele maskinens indvendige kredsløb op og gør, at kaffen kommer varmere ud; varme kopperne med varmt vand (brug funktion varmt vand). indstil en højere kaffetemperatur. Tilberedelse af kaffe med bønner Mens maskinen er ved at tilberede kaffen, kan udløbet standses når som helst, ved at man trykker en af de to taster til udløb ( og ). Hvis man vil have en større mængde kaffe i koppen efter at kaffen er udløbet, skal man bare (inden der er gået sekunder) holde en af tasterne til udløb af kaffe nede ( eller ). Når tilberedelsen er færdig, er apparatet klart til at bruges igen. For at få en varmere kaffe, henvises der til Gode råd for at få varmere kaffe (side ). Attenzione! Hvis kaffen løber ud i dråber eller ikke er ret fyldig, med for lidt creme, eller for kold, læs rådene i kapitlet Løsning af problemerne (side ). Når maskinen er i brug, kan visse kontrollamper tændes, deres betydning er forklaret i paragraf Kontrollampernes betydning (side ). Tilberedelse af kaffe med formalet kaffe Kom aldrig formalet kaffe i maskinen hvis maskinen er slukket, for at undgå at kaffen spreder sig inde i maskinen, og snavser maskinen til. Hvis dette sker, kan maskinen blive beskadiget. Fyld aldrig mere end strøget måleske i, ellers risikerer man at maskinen snavses til indvendigt eller at tragten bliver stoppet til. Brug aldrig karamelliserede eller kandiserede kaffebønner fordi de risikerer at klistre sig fast i kaffekværnen og gøre den ubrugelig.. Kom kaffebønnerne i beholderen til dem (fig. ).. Under kaffeudløbsrørets mundinger stilles: - kop, hvis man ønsker kop kaffe (fig. ); - kopper, hvis man ønsker kopper kaffe.. Sænk kaffeudløbsrøret således at det kommer så nær ved kopperne som muligt: således får man en bedre creme (fig. ).. Tryk på den tast, der svarer til det ønskede antal kopper eller kopper, fig. og ).. Tilberedelsen begynder og kontrollampe eller bliver ved at være tændt under hele udløbet. 0 Hvis man bruger malet kaffe, kan man kun tilberede en kop kaffe ad gangen.. Drej drejeknappen til valg af kaffens smag mod uret så langt den kan komme, i position.. Kontroller at tragten ikke er tilstoppet, kom derefter en strøget måleske malet kaffe (fig. ).. Stil en kop under kaffeudløbsrørets mundinger.. Tryk på tast kop (fig. ).. Tilberedelsen starter og kan stoppes når som helst ved at man trykker på en af de to taster til udløb ( eller ). For at deaktivere funktion formalet kaffe, drej drejknappen hen i en af de andre positioner.

7 Når maskinen er i energibesparelsesmåde, kan der gå nogle sekunder, inden den første kop kaffe løber ud. Tilberedelse af cappuccino Fare for at blive skoldet Under disse tilberedelser kommer der damp ud: pas på ikke at blive skoldet.. Hvis man ønsker at have en cappuccino, skal kaffen laves i en stor kop;. Fyld en beholder med cirka 0 gram mælk til hver cappuccino du vil lave. Når du vælger beholderen, husk på at mælkens volumen forøges eller gange; For at opnå et tykkere og bedre skum, anbefales det at anvende minimælk eller letmælk ved køleskabstemperatur (cirka C). For at undgå at få mælken med for lidt skum, eller med store bobler, rengør altid cappuccinoadapteren, som beskrevet i paragraf Rengøring af cappuccinoadapter efter brug.. Tryk på tast : og den tilsvarende kontrollampe blinker for at vise at maskinen forvarmes;. Kontroller at cappuccinoadapterens ring står i positin CAPPUCCINO (fig. ).. Drej cappuccinoadapter udad, sænk den ned i mælkebeholderen (fig. ), men pas på aldrig at sænke den sorte topring;. Når kontrollampe går fra at blinde til at være tændt hele tiden, drej drejknappen i pos. I. Der vil komme damp ud af cappuccinoadapteren, som giver mælken en skummende udseende og forstørrer dens volumen;. For at få et endnu mere cremeagtigt skum, drej beholderen med langsomme bevægelser nedefra og opefter. (Det anbefales ikke at bruge damp til mere end minutter af gangen);. Når du har fået det skum, du ønsker, afbryd dampen ved at stille damp drejeknappen igen i position 0. Fare for at blive skoldet Drej altid damp drejeknappen i position O inden du trækker beholderen med den opskummede mælk ud for at undgå at blive skoldet at stænk fra den kogende mælk.. Tilsæt den opskummede mælk til den kop kaffe du havde forberedt i forvejen. Cappuccinoen er klar: kom sukker i efter behag og, hvis du synes, drys lidt kakaopulver på skummet. Hvis man, lige efter at man har tilberedt cappuccino deaktiveret funktion damp ved at trykke på tast damp, trykker på tast eller for igen at lave kaffe, har maskinen for høj temperatur til at lave kaffe (kontrollampe og blinker for at angive at temperaturen ikke er passende): det er nødvendigt at vente i cirka ti minutter indtil maskinen køles lidt af igen For at afkøle hurtigere efter at du har deaktiveret funktion damp, luk damp drejeknappen op og lad vandet løbe ud i en beholder, indtil kontrollampe og ikke blinker længere. Fare for at blive skoldet! Pas på ikke at komme i kontakt med vandstænk. Tilberedelse af varm mælk (HOT MILK For at tilberede varm mælk uden skum, skal du følge beskrivelsen i forrige paragraf, og pas på at topringen på cappuccinoadapteren vender opad, i funktion HOT MILK ( Varm mælk ).. Rengøring af cappuccinoadapter efter brug Gør altid cappuccinoadapteren ren efter brug, for at undgå at mælkerester kommer til at sidde fast i den, eller at den tilstoppes. Fare for at blive skoldet Under rengøring kommer der noget varmt vand ud af cappuccinoadapteren. Pas på ikke at komme i kontakt med vandstænk.. Lad lidt vand løbe ud i nogle sekunder, ved at dreje dampbetjeningen i position I. Derefter stil dampbetjeningen tilbage i position 0, for at stoppe varmt vandudløb.. Vent nogle minutter, indtil cappuccinoadapteren køles ned: derefter hold rørets greb i hånd og med den anden hånd drej den mod uret (fig. ) og træk dampdysen ud nedad (fig. ).. Skub topringen opad (fig. ).. Rengør omhyggeligt alle cappuccinoadapterens dele med en svamp og lunkent vand.. Kontroller af hullerne vist med pilen i fig. ikke er tilstoppet. Hvis det er nødvendigt, rens dem med en nål.. Vask alle cappuccinoadapterens dele omhyggeligt med en svamp og lunkent vand.. Sæt den indvendige del på plads igen ved at skubbe den omhyggeligt på det drejbare rør, derefter sæt dampdysen på igen, ved at dreje den mod uret, indtil den sidder fast.

8 TILBEREDELSE AF VARMT VAND Fare for at blive skoldet. Efterlad aldrig apparatet uden opsyn, når der løber varmt vand ud af det. Afbryd det varme vand, som beskrevet nedenfor, når koppen er fyldt. Cappuccinoadapteren bliver varm under vandets udløb, og skal derfor gribes kun ved grebet.. Stil en beholder under cappuccinoadapteren (så tæt som muligt, for at undgå sprøjter).. Kontroller at kontrollamperne og er tændt med fast lys.. Drej dampbetjeningen i position I: vandet begynder at løbe ud.. Afbryd ved at dreje dampbetjeningen i position 0 igen. Hvis funktionsmåden Energy Saving ( Energibesparelse ) er aktiv, kan der gå nogle sekunder inden det varme vand begynder at løbe ud. Hvis man ønsker at danne damp, lige efter man har forberedt vandet, skal man åbne dampbetjeningen i nogle sekunder, for at tømme vandrørene. Rengøring Rengøring af apparatet De følgende dele af apparatet skal rengøres regelmæssigt: - beholder til kaffegrums (A), - dråbeopsamlingsbakken (A) - vanddunk (A), - mundingsrør på kaffeudløbsrør (A), - tragt til påfyldning af formalet kaffe (A), - den indvendige del af maskinen, som opnås ved at åbne lågen infusionsenhed (A), - infusionsenheden (A). Brug aldrig opløsningsmidler, slibende rengøringsmidler eller alkohol, til rengøring af apparatet. Med De Longhi superautomatiske maskiner er det ikke nødvendigt at bruge kemisk tilsætningsstof til rengøring af apparatet. De Longhi anbefaler brug af et afkalkningsmiddel lavet af naturlige ingredienser og fuldstændig biologisk nedbrydelig. Ingen af apparatets dele skal vaskes i opvaskemaskinen. Anvend ikke metalredskaber for at fjerne kaffesamlinger eller kaffeaflejringerne, fordi de kan ridse maskinens metal- eller plastikoverflader. Rengøring af beholderen til kaffegrums Når kontrollampen blinker, er det nødvendigt at tømme beholderen til kaffegrums og rense den. Så længe man ikke rengør beholderen til kaffegrums, bliver kontrollampen ved med at blinke, og maskinen kan ikke tilberede kaffen. For at foretage rengøringen (når maskinen er tændt): Åbn lågen på maskinens fordel og træk dråbeopsamlingsbakken ud (fig. ), tøm den og rengør den. Tøm beholderen til kaffegrums og rengør den omhyggeligt; sørg for at fjerne alle de rester, der kan sidde på bunden. Når du trækker dråbeopsamlingsbakken ud, skal du altid tømme beholderen til kaffegrums, selv om den ikke er fuld. Hvis der ikke foretages denne operation, kan det ske, når man brygger de næste kopper kaffe, at beholderen til kaffegrums fyldes for meget op og at maskinen tilstoppes. Rengøring af dråbeopsamlingsbakken Hvis dråbeopsamlingsbakken ikke tømmes regelmæssigt, kan vandet løbe over og trænge ind i selve maskinen, eller ved siden af maskinen. Det kan beskadige maskinen, bordet som maskinen står på, og hvad der er omkring. Opsamlingsbakken er udstyret med en flydende indikator (i rød farve) som viser bakkens vandniveau (fig. ). Inden indikatoren begynder at stikke frem fra kopholderbakken, er det nødvendigt at tømme opsamlingsbakken og at rengøre den. For at fjerne dråbeopsamlingsbakken:. Træk dråbeopsamlingsbakken og beholderen til kaffegrums ud (fig. );. Tøm dråbeopsamlingsbakken og beholderen til kaffegrums og vask dem;. Sæt dråbeopsamlingsbakken og beholderen til kaffegrums på plads igen. Rengøring af maskinens indre dele Fare for elektrisk stød! Inden du foretager rengøringen af maskinens indre dele, skal maskinen slukkes (jvf. Apparatet slukkes ) og frakobles fra elnettet. Kom aldrig maskinen i vand.. Kontroller regelmæssigt (cirka en gang om ugen) at maskinen ikke er snavset indvendigt (man kommer ind til de indre dele, ved at fjerne dråbeopsamlingsbakken). Hvis det er nødvendigt, skal man fjerne kaffeaflejringerne med den medleverne pensel og en svamp.. Opsug alle rester med en støvsuger (fig. 0).

9 Rengøring af vanddunken. Rengør vanddunken (A) regelmæssigt (cirka en gang om måneden) og ved hver udskiftning af blødgøringsfiltret (hvis der er et), med en fugtig klud og lidt mildt rengøringsmiddel.. Fjern filtret (hvis der er et) og skyl det med rindende vand. Rengøring af kaffeudløbsrørenes mundinger. Rens kaffeudløbsrørenes mundinger med en svamp eller en klud (fig. ).. Kontroller at hullerne i kaffeudløbsrøret ikke er tilstoppet. Hvis det er nødvendigt, fjern kaffeaflejringerne med en tandstik (fig. ). Rengøring af tragten til påfyldning af formalet kaffe Kontroller regelmæssigt (cirka en gang om måneden) at tragten til påfyldning af formalet kaffe ikke er tilstoppet. Hvis det er nødvendigt, fjern kaffeaflejringerne med en pensel. Rengøring af infusionsenheden Infusionsenheden (A0) skal rengøres mindst en gang om måneden. Infusionsenheden må ikke tages ud, når maskinen er tændt.. Kontroller at maskinen har udført slukningen korrekt (jvf. Apparatet slukkes ).. Åbn infusionsenhedens låge.. Træk dråbeopsamlingsbakken og beholderen til kaffegrums ud (fig. ).. Tryk de to røde afhægtningstaster indad, og træk samtidig infusionsenheden udad (fig. ). skyl kun med vand ingen rengøringsmiddel ingen opvaskemaskine Rengør infusionsenheden, uden at bruge rengøringsmidler fordi de kan beskadige den.. Kom infusionsenheden ned i vand i cirka minutter og skyl den derefter under vandhanen.. Efter rengøringen, sættes den i igen, ved at stikke den i dens holder og på tappen for neden, tryk derefter på PUSH, indtil man hører et klik. Bemærk! Hvis infusionsenheden er svær at sætte i, skal man (inden den sættes i) sætte den på den rette størrelse, ved at trykke på de to vippearme som vist på figuren.. Når infusionsenheden er sat i, skal man sikre sig at de to røde taster er blevet udløst udad.. Sæt dråbeopsamlingsbakken og beholderen til kaffegrums på plads igen.. Luk infusionsenhedens låge. begynder at blin- Afkalkning Afkalk maskinen, når kontrollampen ke på displayet. Afkalkningsmidlet indeholder syrer, der kan irritere huden og øjnene. Det er strengt nødvendigt at overholde fabrikantens sikkerhedsforskrifter, som står på beholderen med afkalkningsmiddel, samt forskrifterne om hvad man skal gøre, hvis man får det på huden eller i øjnene. Brug udelukkende De Longhi afkalkningsmiddel. Brug endelig ikke afkalkningsmidler der er lavet på sulfaminsyre eller eddikesyre; hvis man gør det, dækker garantien ikke. I øvrigt dækker garantien ikke, hvis afkalkningen ikke er udført regelmæssigt.. Tænd maskinen.. Tøm vanddunken (A).. Hæld afkalkningsmidlet i vanddunken opløst i vand (ved at overholde målingerne der angives på afkalkningsmidlets pakke). Stil en tom beholder der kan rumme mindst, l under infusionsenheden.. Vent til kontrollamperne og tændes med vedvarende lys. Fare for at blive skoldet Der løber varmt vand, som indeholder syrer, ud af cappuccinoadapteren. Pas på ikke at komme i kontakt med vandstænk.. Tryk på tasten og hold den ned i mindst sekunder, for at bekræfte at opløsningen er hældt i, og start afkalkningen. Kontrollampen på tasten resterer tændt for at vise at afkalkningsprogrammet er startet: på displayet begynder kontrollamper, og at blinke: det viser at man skal dreje dampbetjeningen i position I (man kan ikke brygge kaffe).

10 . Drej dampbetjeningen i position I: afkalkningsopløsningen løber ud af cappuccinoadapteren og fylde beholderen op. Afkalkningsprogrammet udfører automatisk en hel serie skylninger med intervaller, for at fjerne kalkrester inde i kaffemaskinen. Efter cirka 0 minutter er vanddunken tom: kontrollampen tændes og kontrollamper, og ; blinker; drej dampbetjeningen med uret indtil den stopper i position O. Nu kan apparatet skylles med rindende vand.. Tøm beholderen, man har brugt for at opsamle afkalkningsopløsningen, og stil den tom under cappuccinoadapteren.. Træk vanddunken ud, tøm den og skyl den med rindende vand, fyld den med rent vand og sæt den i igen: kontrollamper, og blinker samtidigt.. Drej dampbetjeningen en halv omdrejning mod uret, i position I. Det varme vand løber ud af cappuccinoadapteren.. Når vanddunken er helt tom, tændes kontrollampen og kontrollamperne blinker.,,.. Stil drejeknappen i position 0, fyld vanddunken, og maskinen slukkes automatisk. For at bruge den igen, tænd maskinen med tast. Programmering af vandets hårdhed Meddelelsen vises efter at der er gået en forud fastsat funktionsperiode, som afhænger af vandets hårdhed. Maskinen er forindstillet på fabrikken til en hårdhed på niveau. Hvis man vil, kan man programmere maskinen ud fra den reelle vandhårdhed, der findes på de forskellige egne, og således gøre afkalkningsprocessen mindre hyppig. Måling af vandets hårdhed. Tag målingsstrippen TOTAL HARDNESS TEST, der medleveres til denne brugervejledning, ud af indpakningen.. Stik strippen helt ned i et glas vand i cirka et sekund.. Tag strippen op af vandet og ryst den lidt. Efter cirka et minut dannes der,,, eller små røde firkanter afhængigt af vandets hårdhed; hver firkant svarer til niveau. Niveau l Niveau ll Niveau lll Niveau llll Indstilling af vandets hårdhed. Kontroller at maskinen er slukket (tilsluttet elnettet, med hovedafbryderen i position I);. Tryk på tasten og hold den nede i mindst sekunder: kontrollamper tændes samtidigt;. Tryk på tast ECO for at indstille den reelle vandhårdhed (der er blevet målt med reagentstrippen). Niveau Niveau Niveau Niveau. Tryk på tast for at komme ud af menuen. Nu er maskinen omprogrammeret til den nye indstilling af vandhårdheden. Tekniske data Spænding: 0-0 V~ 0/0 Hz max. A Absorberet effekt: 0W Tryk: bar Max Vanddunkkapacitet:, liter Mål LxHxB: xx mm Kabellængde:, m Vægt: Kg Max kapacitet bønnebeholder: 00 g Apparatet er i overensstemmelse med følgende EF direktiver: Standby direktivet /00 Lavspændingsdirektiv 00//CE og følgende ændringer; Direktiv EMC 00//CE og følgende ændringer; Materialer og genstande der er beregnet til kontakt med fødevarer er i overensstemmelse med forskrifterne der angives i de europæiske forordninger /00. Bortskaffelse Oplysninger angående den korrekte bortskaffelse af produktet, i henhold til Europa Direktivet EF/00/ og Lovdekret nr. af. juli 00. Når produktets levetid er ophørt må det ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Det kan afleveres på genbrugsstationerne for differentieret affald, som er lavet af kommuneadministrationerne, eller hos

11 Holder forhandlerne, der yder denne service. Når man bortskaffer en husholdningsmaskine separat, gør man det muligt at undgå mulige negative konsekvenser for miljøet og for helbredet, som følger af en ukorrekt bortskaffelse, og samtidigt gør man det muligt at genvinde de materialer, som maskinen er lavet af, og således opnå en betydelig energi- og ressourcebesparelse. For at angive pligten til at kaste husholdningsmaskiner bort særskilt, sidder der på produktet et mærke med en overstreget skraldespand. Hvis brugeren kaster produktet bort på ulovlig måde, medfører det administrative straffesanktioner som er fastsat af den pågældende lov.

12 KONTROLLAMPERNES BETYDNING UNDER DEN NORMALE DRIFT KONTROLLAMPER BESKRIVELSE BETYDNING Kontrollamperne blinker Kontrollamperne er tændt med vedvarende lys Kontrollampen er tændt med vedvarende lys Kontrollampen er tændt med vedvarende lys Kontrollampen for dampbetjening blinker Kontrollampen for dampbetjening er tændt med vedvarende lys Kontrollamperne blinker skiftevis Kontrollamperne blinker Kontrollamperne blinker skiftevis Kontrollampen er tændt med vedvarende lys Kontrollampen er tændt med vedvarende lys Maskinen er ikke klar til at brygge kaffe (vandtemperaturen har ikke nået op til den ønskede temperatur). Vent til kontrollamperne tændes med vedvarende lys, inder der laves kaffe Maskinen er på den rette temperatur for at brygge kaffe Maskinen brygger en kop kaffe Maskinen brygger to kopper kaffe Maskinen opvarmes på den ønskede temperatur til dampbetjening. Vent til kontrollampen tændes med vedvarende lys, inden der drejes knappen til dampbetjening Maskinen er klar til dampbetjeningen Apparatet slukkes (jvf. paragraf Apparatet slukkes ) Apparatet angiver at det er nødvendigt at dreje knappen i position I Apparatet angiver at det er nødvendigt at dreje knappen i position 0 Maskinen er i funktionsmåde energibesparelse Det automatiske afkalkningsprogram er under drift

13 Alarmkontrollampernes betydning KONTROLLAMPER BESKRIVELSE BETYDNING FREMGANGSMÅDE Kontrollampen er tændt med vedvarende lys Vandet i beholdere er ikke nok, eller dunken er ikke indsat korrekt. Fyld vanddunken og/eller indsæt den korrekt ved at trykke helt i bund indtil den sidder fast. Vanddunken er snavset og/eller tilstoppet. Skyl eller afkalk vanddunken. Kaffen er for fint malet, og derfor kommer kaffen ud for langsomt. Gentag kaffebrygning og drej drejeknappen til regulering af malingsgraden (fig. ) med et hak med uret hen imod tallet, mens kaffekværnen er i funktion. Hvis, efter at du har lavet mindst kopper kaffe til, kaffen bliver ved at løbe for langsomt, gentag løsningsforslaget ved at dreje drejeknappen med et hak til (jf. regulering kaffeværn). Hvis problemet ikke løses, drej damp drejeknappen i position I og lad lidt vand løbe ud af cappuccinoadapteren. Maskinen kan ikke brygge kaffe. Hvis problemet ikke løses, drej damp drejeknappen i position I og lad lidt vand løbe ud af cappuccinoadapteren. Kontrollampen er tændt med vedvarende lys Beholderen til kaffegrums er fuld, eller er ikke sat i, eller som har passeret timer efter den første kop kaffe, som tidligere decharge. Tøm beholderen til kaffegrums, dråbeopsamlingsbakken og foretag rengøring, derefter indsæt dem igen (fig. ). Vigtigt: når du trækker dråbeopsamlingsbakken ud skal du altid tømme beholderen til kaffegrums, selv om den kun lidt fuld. Hvis du ikke foretager denne operation, kan det ske, når du brygger de næste kopper kaffe, at beholderen til kaffegrums fyldes for meget op og at maskinen tilstoppes. (Hvorfor optællingen er udført timer, skal maskinen aldrig slukkes med kontakten i position. I). Kontrollampen blinker Du ar valgt funktionen formalet kaffe, men du har ikke hældt den formalede kaffe i tragten. Kom den formalede kaffe i tragten eller deaktivere funktionen formalet. Kaffebønnerne er brugt op. Fyld bønnebeholderen. Hvis kaffekværnen støjer for meget, er der en lille sten i kaffebønnerne, der har blokeret kaffekværnen. Henvend Dem til en Assistance Center Kontrollampen blinker Det viser at det er nødvendigt at afkalke maskinen. Det er nødvendigt at foretage afkalkningsprogrammet, beskrevet i paragraf Afkalkning, så snart som muligt. Der er en mærkelig forstyrrelse og kontrollamperne blinker skiftevis Efter rengøring har man ikke sat infusionsenheden på plads igen. Lad servicelågen være lukket og lad infusionsenheden blive ud af maskinen. Tryk samti- Kontrollampen blinker digt på tast og indtil de fire kontrollamper slukkes. Kun efter at de fire kontrollamper er slukket, er det muligt at lukke servicelågen op og at sætte infusionsenheden på plads.

14 Kontrollamperne blinker skiftevis Maskinen er ikke tændt, eller infusionsenheden er ikke sat korrekt i og lågen er ikke lukket ordentligt. Tryk på PUSH på infusionsenheden, indtil man hører et klik. Når infusionsenheden er sat i, skal man sikre sig at de to røde taster er blevet udløst udad. Luk infusionsenhedens låge og tænd for apparatet. Kontrollamperne blinker Tragten til den formalede kaffe er tilstoppet. Tøm tragten ved at bruge penslen som beskrevet i par. Rengøring af tragten til påfyldning af kaffe. Kontrollampen er tændt med vedvarende lys Efter rengøring har man ikke sat infusionsenheden på plads igen. Indsæt infusionsenheden som beskrevet i paragraf Rengøring af infusionsenheden. De indre dele af maskinen er meget snavse. Rengør maskinen omhyggeligt Kontrollampen blinker Lågen er åben Hvis man ikke kan lukke lågen skal man kontrollere at infusionsenheden er sat korrekt i. Kontrollamperne blinker skiftevis Maskinen er tændt med dampbetjeningen i position åben damp Drej dampbetjeningen mod uret, indtil at slukke for dampen Løsning af problemer Nedenfor er opstillet en liste over mulige driftsfejl. Hvis problemet ikke kan løses på den beskrevne måde, skal du kontakte den Tekniske Assistance Center. FEJL MULIG ÅRSAG LØSNING Kaffen er ikke varm Kopperne er ikke blevet forvarmet. Varm kopperne ved at skylle dem med varmt vand (NB: man kan benytte funktionen varmt vand). Infusionsenheden er blevet kold fordi der er gået / minutter fra den sidste kop kaffe. Inden man brygger kaffe, skal man varme infusionsenheden, ved at trykke på tast Kaffens temperatur er indstillet lavt. Kaffens temperatur er indstillet højt. Kaffen er malet for groft. Drej knappen til regulering af malingsgraden et hak mod uret hen imod tallet mens kaffekværnen er i funktion (fig. ). Gå frem et hak ad gangen indtil du finder et tilfredsstillende kaffeudløb. Virkningen kan først ses efter at der er lavet kopper kaffe (jvf. paragraf regulering af kaffekværnen, side ). Kaffen er ikke egnet til kaffemaskiner. Brug kaffe til espresso kaffemaskiner. Kaffen løber for langsomt ud eller den kommer ud i dryp. Kaffen er malet for fin Drej knappen til regulering af malingsgraden et hak mod uret hen imod tallet mens kaffekværnen er i funktion (fig. ). Gå frem et hak ad gangen indtil du finder et tilfredsstillende kaffeudløb. Virkningen kan først ses efter at der er lavet kopper kaffe (jvf. paragraf regulering af kaffekværnen, side ). Kaffen kommer ikke ud af den ene eller af begge mundinger på udløbsrørene. Mundingerne er tilstoppet. Rens mundingerne med et tandstik Kaffen er kun lidt fyldig og har kun lidt creme..

15 FEJL MULIG ÅRSAG LØSNING Kaffen løber ikke ud af mundingerne, men langs lågen. Der er store bobler i den opskummede mælk Mundingerne er tilstoppet med tør kaffepulver. Rengør mundingerne med et tandstik, en svamp eller en hård køkkenbørste. Kaffelederen inde i infusionsenhedens låge er blokeret. Il latte non è sufficientemente freddo o non è parzialmente scremato. Rengør omhyggeligt kaffelederen, især ved hængslerne. Brug fortrinsvis minimælk eller letmælk, ved køleskabstemperatur (cirka C). Hvis resultatet endnu ikke er det ønskede, prøv at gå over til et andet mærke mælk. Mælken er ikke opskummet Cappuccinoadapteren er snavset. Foretag rengøring som angivet i paragraf Rengøring af cappuccinoadapteren efter brug Juster ringen i position CAPPUCCINO. Skub ringen nedad. Dampforsyningen afbrydes En sikkerhedsanordning afbryder dampforsyningen efter minutter. Vent venligst, start derefter funktionen damp. Apparatet tændes ikke Stikket er ikke sat i stikkontakten. Sæt stikket i stikkontakten Hovedafbryderen (A) er ikke tændt. Tryk hovedafbryderen hen i position I (fig. ). Ved at dreje knappen til dampbetjening/varmt vand i position I kommer der damp/ varmt vand ud af cappuccinoadapteren Man kan ikke trække infusionsenheden ud for at rengøre den Cappuccinoadapterens huller og/eller dampdysen er tilstoppet. Gå frem som beskrevet i paragraf Rengøring af cappuccoinoadapteren efter brug. Maskinen er tændt eller er ikke fuldstændigt slukket. Infusionsenheden kan trækkes ud, kun når maskinen er fuldstændigt slukket (jvf. paragraf Apparatet slukkes ).

Indholdsfortegnelse. Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

INDLEDNING 109 Bogstaver i parentes 109 Problemer og reparationer 109. SIKKERHED 109 Fundamentale sikkerhedsadvarsler 109

INDLEDNING 109 Bogstaver i parentes 109 Problemer og reparationer 109. SIKKERHED 109 Fundamentale sikkerhedsadvarsler 109 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 109 Bogstaver i parentes 109 Problemer og reparationer 109 SIKKERHED 109 Fundamentale sikkerhedsadvarsler 109 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET 110 BRUGERVEJLEDNING 110

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 98 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...98

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 98 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...98 Indholdsfortegnelse Indledning... 98 Symboler anvendt i denne vejledning...98 Bogstaver i parentes...98 Problemer og reparationer...98 Sikkerhed... 98 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...98 Anvendelse til

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHED112 Måling af vandets hårdhed...112 Indstilling af vandets hårdhed...112

INDHOLDSFORTEGNELSE. PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHED112 Måling af vandets hårdhed...112 Indstilling af vandets hårdhed...112 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 103 Symboler anvendt i denne vejledning...103 Bogstaver i parentes...103 Problemer og reparationer... 103 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...103 ANVENDELSE TIL FORMÅLET

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET Nedenstående

Læs mere

Beskrivelse. Kapacitet vandbeholder: Længde strømkabel:

Beskrivelse. Kapacitet vandbeholder: Længde strømkabel: Beskrivelse af maskinen (side3 - A ) A1. Plade til kopper A2. Kobling mælkebeholder/ varmtvandshane A3. Hovefbryder ON/OFF A4. Tilslutning el-forsyningsledning A5. Kogerens si/infusionsenhed A6. Vandbeholdersæde

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed Fundamentale sikkerhedsadvarsler... 95

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed Fundamentale sikkerhedsadvarsler... 95 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 95 Symboler anvendt i denne vejledning... 95 Bogstaver i parentes... 95 Problemer og reparationer... 95 Sikkerhed... 95 Fundamentale sikkerhedsadvarsler... 95 Anvendelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 92 Symboler, der er anvendt i denne vejledning...92 Bogstaver i parentes...92 Problemer og reparationer...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 92 Symboler, der er anvendt i denne vejledning...92 Bogstaver i parentes...92 Problemer og reparationer... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 92 Symboler, der er anvendt i denne vejledning...92 Bogstaver i parentes...92 Problemer og reparationer...92 SIKKERHED... 92 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...92 KORREKT

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET De nedenstående

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

INDLEDNING TILBEREDELSE AF DRIKKE MED MÆLK...135

INDLEDNING TILBEREDELSE AF DRIKKE MED MÆLK...135 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...127 Tegnsymboler der er anvendt i disse vejledninger...127 Bogstaver i parentes...127 Problemer og reparationer...127 SIKKERHED...127 Grundlæggende sikkerhedsadvarsler...127

Læs mere

Sikkerhedsadvarsler. Fare! af apparatet. årsag til kvæstelser på grund af elektrisk stød med fare for livet.

Sikkerhedsadvarsler. Fare! af apparatet. årsag til kvæstelser på grund af elektrisk stød med fare for livet. Sikkerhedsadvarsler Symboler anvendt i denne vejledning De vigtige advarsler er kendetegnet med følgende symboler. Det er strengt nødvendigt at overholde disse advarsler. Fare! Hvis denne advarsel ikke

Læs mere

SKABT AF IMERCO TIL HVERDAGEN ULTIMATE SLOWJUICER BRUGSANVISNING

SKABT AF IMERCO TIL HVERDAGEN ULTIMATE SLOWJUICER BRUGSANVISNING SKABT AF IMERCO TIL HVERDAGEN ULTIMATE SLOWJUICER Vigtige sikkerhedsforanstaltninger.... 02 Advarsel.... 03 Apparatets dele.... 05 Sådan samles juiceren.... 07 Tips vedr. betjening... 09 Tips vedr. ingredienser...

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI ESAM B

Din brugermanual DELONGHI ESAM B Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning Symboler anvendt i denne vejledning...97 Bogstaver i parentes...97 Problemer og reparationer...

Indholdsfortegnelse. Indledning Symboler anvendt i denne vejledning...97 Bogstaver i parentes...97 Problemer og reparationer... Indholdsfortegnelse Indledning... 97 Symboler anvendt i denne vejledning...97 Bogstaver i parentes...97 Problemer og reparationer...97 Sikkerhed... 97 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...97 Anvendelse til

Læs mere

FRYSESKAB F32W HN 7667. Brugervejledning

FRYSESKAB F32W HN 7667. Brugervejledning FRYSESKAB F32W HN 7667 Brugervejledning ADVARSEL: Fryseren er ikke beregnet til at blive brugt af børn uden opsyn af voksne. Børn bør instrueres om, at de ikke må lege med fryseren. GENERELT For at få

Læs mere

1 Beskrivelse af apparatet 243. 2 Sikkerhedsanvisninger 244. 3 Installation 244. 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245

1 Beskrivelse af apparatet 243. 2 Sikkerhedsanvisninger 244. 3 Installation 244. 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245 242 1 Beskrivelse af apparatet 243 2 Sikkerhedsanvisninger 244 3 Installation 244 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245 4.1 Fyldning af vandbeholderen 245 4.2 Fyldning af beholderen til kaffebønner 245 4.3

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...7 Symboler anvendt i denne vejledning...7 Bogstaver i parentes...7 Fejl og reparationer...7

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...7 Symboler anvendt i denne vejledning...7 Bogstaver i parentes...7 Fejl og reparationer...7 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...7 Symboler anvendt i denne vejledning...7 Bogstaver i parentes...7 Fejl og reparationer...7 SIKKERHED...7 Sikkerhedsanvisninger...7 Brug i overensstemmelse med formålet...8

Læs mere

KØLESKAB K45W HN 7774. Brugervejledning

KØLESKAB K45W HN 7774. Brugervejledning KØLESKAB K45W HN 7774 Brugervejledning GENERELT Dette køleskab er kun beregnet til brug i private husholdninger til at holde madvarer, frugt og drikkevarer nedkølet. INSTALLATION 1. Vip ikke køleskabet

Læs mere

Brugsvejledning El-kedel. El-kedel

Brugsvejledning El-kedel. El-kedel DK Brugsvejledning El-kedel El-kedel Max. 1,5 Liter Min. 0,5 Liter Udpakning For at pakke apparatet ud, gør som følger: Tag apparatet ud af kassen. Fjern alle emballagens dele. Fjern eventuelle klistermærker

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING...91 Symboler der er brugt i instruktionerne SIKKERHED...91 Fundamentale sikkerhedsforskrifter...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING...91 Symboler der er brugt i instruktionerne SIKKERHED...91 Fundamentale sikkerhedsforskrifter... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...91 Symboler der er brugt i instruktionerne... 91 SIKKERHED...91 Fundamentale sikkerhedsforskrifter... 91 ANVENDELSE I OVERENSSTEMMELSE MED DET APPARATET ER BEREGNET TIL...92

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TILBEREDNING AF DRIKKE MED MÆLK...

INDHOLDSFORTEGNELSE TILBEREDNING AF DRIKKE MED MÆLK... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 110 Symboler, der anvendes i brugsanvisningen... 110 Bogstaver i parentes... 110 Problemer og reparationer... 110 SIKKERHED... 110 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZINGEN MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL DE INSTRUÇÕES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

Type HD8752 BRUGSANVISNING

Type HD8752 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8752 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

HD8821 HD8822 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series

HD8821 HD8822 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series Superautomatisk espressomaskine 3000 series 11 BRUGSANVISNING HD8821 HD8822 Dansk Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

O P. x1 x2 F088 XS1000. 15 14 25 x1 =1. 26 1x4. b c. 1 cup 7 8. 29 30 e. f E F D. G 10 I g!! h H M. www.krups.com

O P. x1 x2 F088 XS1000. 15 14 25 x1 =1. 26 1x4. b c. 1 cup 7 8. 29 30 e. f E F D. G 10 I g!! h H M. www.krups.com N O P 1 2 3 11 12 = J = 24 23 x1 x1 x2 F088 d XS1000 4 L B 6 13 15 14 25 x1 =1 27 x1 a C 26 1x4 i A J 5 b c 1 cup 7 8 9 16 28 17 29 30 e K x1 f E F D G 10 18 19 20 21 1 I g!! h H M 2 www.krups.com 06 06

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Tablet-PC. Sikkerhedsanvisigner

Tablet-PC. Sikkerhedsanvisigner Tablet-PC Sikkerhedsanvisigner Denne sikkerhedsbrochure er en del af din dokumentation. Opbevar denne sikkerhedsbrochure sammen med den øvrige dokumentation. MSN 4004 6476 1. Om denne brugsanvisning Læs

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD CONSET MODEL: 501-49 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD CONSET MODEL: 501-49 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD CONSET MODEL: 01-9 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m DA k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DET TILBEHØR, DER FØLGER MED DET APPARAT, DU LIGE HAR KØBT, ER VIST PÅ ETIKETTEN OVEN PÅ EMBALLAGEN. Du kan udbygge

Læs mere

Afsnit Indhold Side. General information 3. 1 Beskrivelse 4. 2 Samlevejledning 4. 3 Igangsætning 5. 4 Reservedelsliste 6.

Afsnit Indhold Side. General information 3. 1 Beskrivelse 4. 2 Samlevejledning 4. 3 Igangsætning 5. 4 Reservedelsliste 6. INDHOLD Afsnit Indhold Side General information 3 1 Beskrivelse 4 2 Samlevejledning 4 3 Igangsætning 5 4 Reservedelsliste 6 5 Sikkerhed 8 6 Produkt specifikation 8 7 Pumpe 9 8 Vedligehold 9 9 Tilslutning

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-11, 3 - BEN BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-11, 3 - BEN BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - TYPE 501-11, 3 - BEN BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før

Læs mere

HD7872, HD7870 Brugervejledning

HD7872, HD7870 Brugervejledning HD7872, HD7870 Brugervejledning For more support go to: www.philips.com/senseo-twist/support Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 22 2 Generel beskrivelse 22 3 Vigtigt 23 4 Gennemskylning af maskinen

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

DUKA vinduesventilator

DUKA vinduesventilator DUKA vinduesventilator type MAO2 L og type MAO2 L TH Anvendelse: Produktet beskrevet i denne manual er designet til ventilation af små og mellem store beboelser, hvor beboelsen også er op-varmet i vinterperioden.

Læs mere

Brugervejledning hjælpemotor tricykel

Brugervejledning hjælpemotor tricykel Brugervejledning hjælpemotor tricykel Mærke Pro-Movec Indholdsfortegnelse 1. Funktioner/indstillinger... 4 1.1 Batteriindikator... 4 1.2 Assist-funktion... 4 1.3 LCD display funktioner... 5 1.4 Kørsel

Læs mere

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 FØRSTE GANGS BRUG Tilslut skabet til elforsyningen. På modeller med elektronik kan

Læs mere

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Blender Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette Chefon kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning være problemer

Læs mere

ikke er mad indeni. Det kan blive beskadiget.

ikke er mad indeni. Det kan blive beskadiget. SIKKERHEDSADVARSLER Læs brugsanvisningen nøje, før du tager enheden i brug. Brugsanvisningen bør gemmes. Hvis strømforsyningskablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten eller den tekniske kundeservice,

Læs mere

MANUAL TIL IS MASKINE

MANUAL TIL IS MASKINE MANUAL TIL IS MASKINE VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Læs hele vejledningen grundigt før brug. Tag stikket ud af stikkontankten før montering, adskillelse, eller rengørelse af dele. Børn bør ikke bruge denne

Læs mere

2. SIKKERHEDSADVARSLER

2. SIKKERHEDSADVARSLER 1. GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER Apparatet kan anvendes af personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber eller personer med manglende erfaring eller kendskab til apparatet, så længe

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU KETTLE WK 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU B C A D E F G L H K J I 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-45 MAGYAR 46-50 ČESKY 51-55

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løsning af problemer... 181. Symboler anvendt i denne vejledning...166 Bogstaver i parentes...166 Problemer og reparationer...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løsning af problemer... 181. Symboler anvendt i denne vejledning...166 Bogstaver i parentes...166 Problemer og reparationer... INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 166 Symboler anvendt i denne vejledning...166 Bogstaver i parentes...166 Problemer og reparationer...166 Sikkerhed... 166 Vigtige sikkerhedsanvisninger...166 Brug i overensstemmelse

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 HN 10063 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før ovnen tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. SIKKERHEDSADVARSLER OG -ANVISNINGER

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

www.delonghi.com 5713210351/03.08

www.delonghi.com 5713210351/03.08 www.delonghi.com 5713210351/03.08 ESPRESSOMASKIN BRUKSANVISNING KAFFEMASKIN BRUKSANVISNING KAHVIAUTOMAATTI KÄYTTÖOHJE KAFFEMASKINE BRUGSANVISNING L i n j e L i n j e r e K o k o e l m a L i n j e L i n

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page www.krups.com a b e f g c d h max max 1 1 x 2 11 12 Dansk Sikkerhedsanvisninger Læs disse anvisninger omhyggeligt igennem, før apparatet tages i brug første gang; Krups kan ikke drages til ansvar, hvis

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kære kunde Læs denne vejledning grundigt, før du tager din nye fryser i brug. Vejledningen indeholder vigtige oplysninger om installation, sikker brug og vedligeholdelse af fryseren.

Læs mere

M A B C I L F BESKRIVELSE AF APPARATET

M A B C I L F BESKRIVELSE AF APPARATET BESKRIVELSE AF APPARATET A Termostatknap B Timer C Kontrollampe D Funktionsvælger E Glasdør F Nederste modstand G Rist H Bradepande I Spid (kun på visse modeller) L Krummeopsamler M Øverste modstand N

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

Spabad fra GBwood - Guide

Spabad fra GBwood - Guide Spabad fra GBwood - Guide Vi ved, at du nu har mange dejlige oplevelser i sigte med dit nye Spabad fra GBwood. Inden du tager spabadet i brug vil vi anbefale, at du blot gør følgende: 1. Gennemlæser guiden,

Læs mere

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN BRUGERVEJLEDNING OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR VARMESKUFFEN TAGES I BRUG INDBYGNING AF APPARATET (AFHÆNGIGT AF MODEL) ELTILSLUTNING RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 Rechaud 5 120803 Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2.

Læs mere

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm Supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH Denisstr. 28A 67663 Kaiserslautern Tyskland KW 08/2016 2508 4047 Vindues- og døralarm A 1 2 3 4 4x 5 6 4x B 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 1 Leveringsomfang/apparatdele

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

Sikkerhedsråd. Oversigt (betjeningspanel) P Programvælgeknap C P

Sikkerhedsråd. Oversigt (betjeningspanel) P Programvælgeknap C P Sikkerhedsråd PAS PÅ Inden apparatet anvendes, skal man omhyggeligt læse advarslerne i dette hæfte, fordi de giver vigtige oplysninger om sikkerhedsforhold under installering, brug og vedligeholdelse.

Læs mere

LCT-300. Øretermometer. Infrarød. Brugervejledning

LCT-300. Øretermometer. Infrarød. Brugervejledning LCT-300 Øretermometer Infrarød Brugervejledning Infrarød øretermometer Om kropstemperatur Kropstemperaturen hos mennesker bliver styret af hypothalamus, som ligger i den forreste del af mellemhjernen.

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE ConnectLine telefon-adapter

INSTALLATIONSGUIDE ConnectLine telefon-adapter INSTALLATIONSGUIDE ConnectLine telefon-adapter FORMÅLET MED DENNE GUIDE LÆS DETTE FØRST Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med ConnectLine telefon-adapter og en fastnettelefon, skal adapteren

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Indholdsfortegnelse Introduktion omkring kaffemaskinens dele 1 Sikkerhedsinstruktioner 3 Advarsel 4 Korrekt beskyttelse af maskinen 5 Introduktion til førstegangsbrugere

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Brugs- og monteringsvejledning. Smart Fan med fugt- og tidsstyring VENTILATION

Brugs- og monteringsvejledning. Smart Fan med fugt- og tidsstyring VENTILATION DK Brugs- og monteringsvejledning Smart Fan med fugt- og tidsstyring DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der

Læs mere

Kortfattet vejledning FB 7100

Kortfattet vejledning FB 7100 Kortfattet vejledning FB 7100 10.2009 1 75503300 Beskrivelse af automatens komponenter Dør Display Kabinet Dørlås Koprum Betjeningspanel Kopholder Kandeplatform Friskbrygingrediensbeholder Instant ingrediensbeholder

Læs mere

Brugsanvisning. Varmeskuffe VSK 7 og VSK 10

Brugsanvisning. Varmeskuffe VSK 7 og VSK 10 Brugsanvisning Varmeskuffe VSK 7 og VSK 10 MAJ 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. Generelt...3 2.1. Fabrikant... 3 2.2. Maskinskilt... 3 3. Oversigt og anvendelse...4

Læs mere

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug FRITUREKOGER Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug DO NOT DRAPE CORD! WARNING SERIOUS HOT-OIL BURNS MAY RESULT FROM THE DEEP FRYER

Læs mere

Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Bortskaffelse... 10 Tekniske data...

Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Bortskaffelse... 10 Tekniske data... Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Udskiftning af batterier... 6 Anvendelse af vægten... 7 Tarering af vægten... 7 Ændring af vægtenheden... 8

Læs mere

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64302901 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Vejledning om badeværelse

Vejledning om badeværelse Vejledning om badeværelse 1. Generel info om badeværelset 2. Toilette 3. Gulvarme 4. Etablering af vaskesøjle 5. Rengøring af gulvafløb (a c) 6. Rensning af ventilations udsugningsventil (a c) 7. Rens

Læs mere

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender.

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. 1 VELKOMMEN TIL PEARL DK Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. Indtil du har vænnet dig til at bruge produktet, kan det i starten

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

BETJENING AF MASKINEN

BETJENING AF MASKINEN BETJENING AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) kan findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sorter vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørretumbles Egnet til

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren BRUG AF FRYSEREN I denne fryser kan der opbevares fødevarer, der allerede er frosne, ligesom der kan nedfryses friske madvarer. Igangsætning af fryseren Det er unødvendigt at indstille fryserens temperatur

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL LAURA & VERONICA

RENGØRINGSMANUAL LAURA & VERONICA RENGØRINGSMANUAL LAURA & VERONICA Veronica Laura Samling og montering af hjørne beklædning. RENGØRINGSMANUAL FOR LAURA & VERONICA Varme flytning: På håndtaget illustreret herunder kan konvektions luften

Læs mere

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG.

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG. LÆS DENNE BRUGERVEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. MED KENDSKAB TIL APPARATET OPNÅR MAN DE BEDSTE RESULTATER OG STØRST MULIG SIKKERHED. SIKKERHEDSANVISNINGER - Når De har pakket

Læs mere