Vejledning om dosisdispensering på tværs af sektorer i Region Midtjylland

Save this PDF as:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om dosisdispensering på tværs af sektorer i Region Midtjylland"

Transkript

1 Vejledning om dosisdispensering på tværs af sektorer i Region Midtjylland

2 Indholdsfortegnelse UBaggrundU...3 UHvad er dosisdispenseringu...3 UFordele ved brug af maskinelt dosisdispenseret medicinu...3 Udfordringer ved brug af dosisdispenseret medicinu...4 UBaggrund for en ny vejledning om dosisdispenseret medicinu...4 UIntro til vejledningenu...5 UKommunens opgaver i forbindelse med dosisdispenseringu...5 UDen ordinerende læges opgaver i forbindelse med dosisdispenseringu...6 UHospitalets opgaver i forbindelse med dosisdispenseringu...8 UApotekets opgaver i forbindelse med dosisdispenseringu...8 2

3 Baggrund På baggrund af anbefalinger fra en arbejdsgruppe om medicin og sektorovergange, der havde identificeret dosisdispensering som en af flere udfordringer ved sektorovergange, besluttede den Regionale Lægemiddelkomité i efteråret 2013 at fokusere på dosisdispensering. I foråret 2014 blev der nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe, der kunne understøtte og sikre optimal og ensrettet brug af dosisdispenseret medicin i sektorovergange. Formålet med arbejdsgruppen var at beskrive klare retningslinjer for opgaver, roller, ansvar og arbejdsgange i arbejdet med dosisdispensering på tværs af apoteker, kommuner, praktiserende læger og hospitaler. Det er vigtigt at understrege, at hensigtsmæssig håndtering af dosisdispensering på tværs forudsætter et velfungerende FMK. I Sundhedsaftalen for er det aftalt, at der skal udarbejdes initiativer, der skal være med til at understøtte og sikre en optimal og ensartet anvendelse af dosisdispenseret medicin. 0BHvad er dosisdispensering Dosisdispensering er en ydelse, leveret af apoteket, hvor den enkelte borger kan få pakket sin medicin på apoteket i engangsbeholdere kaldet dosispakker. Hver dosispakke indeholder medicin, der skal tages på et bestemt tidspunkt, og pakkerne er pakket i den rækkefølge, de skal indtages. Dosispakningen fortsætter kontinuerligt hver 14. dag, hvis der ikke sker ændringer. I særlige tilfælde ferie o.l. kan der pakkes til højst 4 uger. Dosisdispensering forudsætter borgerens samtykke og er en ydelse, som apoteket tilbyder, og som borgeren ikke er forpligtet til at købe. Borgeren får tilskud til apotekets gebyr for dosisdispenseringen, hvis ydelsen er ordineret af en læge, og der indgår mindst et tilskudsberettiget lægemiddel i dosisdispenseringen. Gebyret er fastsat til 55,65 kr. pr. uge. Borgere kan også selv aftale med apoteket, at medicinen skal dosisdispenseres, uden at egen læge har ordineret det. I så fald er der ikke tilskud til pakkegebyret, og denne løsning ses sjældent. Når medicinen er pakket, kan medicinen ikke returneres, og borgeren skal dermed betale for den. Borgeren opnår en økonomisk fordel ved, at der på lang sigt er mindre medicinspild, og at der pakkes medicin fra den billigste pakningsstørrelse, hvilket sikrer den lavest mulige stykpris. Det er som udgangspunkt den praktiserende læge, der er tovholder på en borgers medicin og dermed også på dosisdispenseret medicin. Hvis der er to ordinerende læger (fx borgerens praktiserende læge og en speciallæge), som begge ordinerer medicin til dosispakningen, vil medicinen fortsat blive pakket i én dosispakke, men hver læge er ansvarlig for den medicin, vedkommende har ordineret i dosispakken. 1BFordele ved brug af maskinelt dosisdispenseret medicin Der er følgende fordele ved brug af maskinelt dosisdispenseret medicin: Borgerens mulighed for selv at administrere egen medicin øges Øget mulighed for, at de pårørende kan spille en mere aktiv rolle i forbindelse med borgerens medicin Borgeren bliver mere uafhængig af kommunal hjælp, hvilket er med til at fremme følelsen af frihed og værdighed Borgeren har ikke et unødvendigt og dyrt lager af medicin Plejepersonalet får frigivet ressourcer til andre opgaver Plejepersonalet oplever færre arbejdsskader i arbejdet med at afblistre medicin Maskinel dosisdispensering er mere sikker end manuel dosering 3

4 Hvis et præparat seponeres, skal der maksimalt kasseres medicin til 14 dage. Det betyder dog, at al medicin i rullen skal kasseres ved seponering af et enkelt præparat. 2BUdfordringer ved brug af dosisdispenseret medicin Der er følgende udfordringer ved brug af maskinelt dosisdispenseret medicin: Manglende kendskab til, hvad dosisdispensering er Akutte ændringer i medicinen Behov for sidedoseret medicin (både praktisk og økonomisk) Manglende opfølgning på behandlingen Manglende understøttelse i FMK Lægesystemerne mangler funktioner til at støtte ordination af dosisdispenseret medicin Apotekerne modtager mangelfulde recepter, fx med manglende tidsangivelser Administration ved opstart og ændringer i dosisdispensering er ressourcekrævende Både almen praksis og apotekerne er af den opfattelse, at honoreringen for arbejdet med dosisdispensering ikke står mål med de opgaver, der er forbundet hermed 3Baggrund for en ny vejledning om dosisdispenseret medicin I Danmark modtager omtrent borgere dosisdispenseret medicin. Hvis vi sammenligner Danmark med andre nordiske lande, forventes det, at mellem og borgere er egnede til dosisdispenseret medicin. I dag er det primært borgere, der er omfattet af den kommunale pleje, der benytter dosisdispenseret medicin. Fremover vil der også være fokus på de borgere, der ikke modtager hjælp i hjemmet fra kommunen til medicinadministration. Dosisdispensering blev indført som en ydelse til borgerne tilbage i Der var fra starten ikke fokus på vigtigheden af systematisk implementering af ydelsen i det tværfaglige samarbejdsfelt. Det betyder i dag, at mange sundhedsprofessionelle oplever uhensigtsmæssigheder i håndteringen. Der er derfor behov for, at der skal ske en koordineret brug af ydelsen på tværs af faggrupper og sektorer, inden en yderligere udrulning finder sted. Der er mange aktører i forbindelse med dosisdispensering. Det betyder, at en koordinering af opgaver og ansvar er essentielt i forhold til at sikre patientsikkerheden og en kontinuitet i ydelsen. Der er generelt udfordringer i patientsikkerhed og brug af medicin, og for borgere på dosisdispenseret medicin bliver disse udfordringer meget synlige. De sundhedsprofessionelle arbejder ud fra forskellige retningslinjer, og der er uklarhed om arbejdsgange, ansvar samt kommunikationsveje. Som med alle koordinerede indsatser kræver det forståelse for de andres perspektiv at finde et fælles fodslag, som vil sikre den bedste og mest patientsikre løsning for borgeren. Det betyder, at der i alle sektorer og blandt alle faggrupper må ske en afbøjning af synspunkter til gavn for det fælles ønske om at yde den mest sikre og effektive løsning for borgeren. Denne afbøjning skal gerne opvejes af en ensartethed på området, der kan være med til at sikre, at de sundhedsprofessionelle oplever mindre besvær og mere effektivitet i forbindelse med håndtering af borgere, der modtager dosisdispenseret medicin. Denne vejledning for dosisdispensering er dermed et udtryk for et fælles sæt spillerregler i arbejdet med dosisdispensering, der skal være med til at sikre klare og ensartede arbejdsgange mellem de involverede sundhedsprofessionelle til gavn for borgerne men også til gavn for de mange sundhedsprofessionelle. 4

5 4BIntro til vejledningen For at få det bedste samarbejde om dosisdispensering for alle parter, er der afklaringer, der skal søges i forbindelse med tanke på og vurdering af opstart af dosisdispensering. Det vil være forskelligt, hvem der søger disse afklaringer afhængigt af, om borgeren modtager hjælp fra kommunen til medicinhåndtering eller ej. Ansvaret for afklaringerne vil altid ligge hos den sundhedsperson, der tager initiativ til opstart af dosisdispenseret medicin. Den endelige afgørelse af, om borgeren er i stabil medicinsk behandling og kan have gavn af at få medicinen dosisdispenseret, foretages af lægen. UInitiativtager skal afklare følgende: Borger og/eller pårørende skal informeres om, hvad dosisdispensering er, hvordan det fungerer, og hvad det koster. Borger og/eller pårørende har accepteret/ønsket, at deres medicin dosisdispenseres. Har der været ændringer i borgerens faste dosering i de seneste 3 mdr.? Er der forventede ændringer i borgerens medicin i den nærmeste fremtid? Hvor mange lægemidler er borgeren i behandling med dagligt, der kan dosisdispenseres? Det anbefales, at der bruges minimum 3 lægemidler dagligt, men dosisdispensering kan anvendes, hvor det er hensigtsmæssigt, uanset antallet af lægemidler. Der skal forefindes en ajourført medicinliste på FMK Hvordan skal medicinen leveres? Hvornår skal borgeren opstartes? (hvornår er medicinen i hjemmet brugt op) UHvis borgeren selv administrerer medicinen, bør initiativtager desuden overveje: Har borgeren et godt nok syn til at læse teksten på poserne? Kan borgeren åbne poserne? Er borgeren glemsom? 5BKommunens opgaver i forbindelse med dosisdispensering UOpstart af dosisdispensering Hvis kommunen har ansvar for medicinadministration, identificerer den ansvarlige sundhedsperson de borgere, som er i stabil, medicinsk behandling, og som kan have gavn af at få medicinen dosisdispenseret. Sundhedspersonen afklarer følgende: Borger og/eller pårørende skal informeres om, hvad dosisdispensering er, hvordan det fungerer, og hvad det koster. Borger og/eller pårørende har accepteret/ønsket, at deres medicin dosisdispenseres. Har der været ændringer i borgerens faste dosering i de seneste 3 mdr.? Er der forventede ændringer i borgerens medicin i den nærmeste fremtid? Hvor mange lægemidler er borgeren i behandling med dagligt, der kan dosisdispenseres? Det anbefales, at der bruges minimum 3 lægemidler dagligt, men dosisdispensering kan anvendes, hvor det er hensigtsmæssigt, uanset antallet af lægemidler. Der skal forefindes en ajourført medicinliste på FMK Hvordan skal medicinen leveres? Hvornår skal borgeren opstartes? (hvornår er medicinen i hjemmet brugt op) Hvis borgeren selv administrerer medicinen, bør sundhedspersonen desuden overveje: Har borgeren et godt nok syn til at læse teksten på poserne? 5

6 Kan borgeren åbne poserne? Er borgeren glemsom? Sundhedspersonen kontakter herefter den praktiserende læge med anmodning om opstart af dosisdispenseret medicin. Ændringer i medicinen Ved seponering af tabletter, skal borgerens dosisrulle erstattes af en ny dosisrulle. Her skal kommunens sundhedsperson sikre sig, at den gamle dosisrulle kasseres. Der må ikke tages tabletter ud af de færdige ruller, men derimod skal det undersøges, om der akut kan bestilles en ny rulle på apoteket. Ved tillæg af tabletter til den eksisterende behandling skal sundhedspersonen sørge for manuel sidedosering, hvis ændringen ikke kan vente, til en ny dosispakning kan modtages fra apoteket. Ophør af dosisdispensering Ved dødsfald eller hvis patientens medicin ikke længere er stabil fx i en terminal fase, skal dosisdispenseringen ophøre. Kommunens sundhedsperson kontakter hurtigst muligt den praktiserende læge, således at lægen kan sikre, at udleveringsapoteket får besked herom. Hvis muligt kan de pårørende påtage sig opgaven. Ved indlæggelse Hvor kommunen er vidende om indlæggelse, medgives borgeren den dosispakkede medicin og det gældende doseringskort, hvis dette forefindes. Derudover anføres det i indlæggelsesrapporten, at den pågældende borger benytter dosisdispenseret medicin samt hvilket apotek, der leverer medicinen. Ved udskrivelse Hvis der er ændringer i medicinen ved udskrivelse, så er dosisdispenseringen stoppet fra hospitalet. Sundhedspersonen doserer medicin manuelt, indtil dosisdispenseringen eventuelt kan genoptages. Genopstart af dosisdispenseret medicin aftales med den praktiserende læge, efter at sundhedspersonen har foretaget ovenstående afklaringer som beskrevet under opstart af dosisdispensering. 6BDen ordinerende læges opgaver i forbindelse med dosisdispensering Ofte er det den kommunale sundhedsperson, der tager initiativ til at opstarte borgere i dosisdispenseret medicin, hvorfor nedenstående afklaringer har fundet sted, inden lægen kontaktes. Lægen har samme mulighed for at opstarte deres patienter i dosisdispenseret medicin, uafhængigt af om kommunen er involveret i medicinadministration eller ej. Her er det lægen, der afklarer nedenstående. Opstart af dosisdispensering Lægen afklarer følgende: Borger og/eller pårørende er informeret om, hvad dosisdispensering er, hvordan det fungerer, og hvad det koster. Borger og/eller pårørende har accepteret/ønsket, at deres medicin dosisdispenseres. Har der været ændringer i borgerens faste dosering i de seneste 3 mdr.? Er der forventede ændringer i borgerens medicin i den nærmeste fremtid? 6

7 Hvor mange lægemidler er borgeren i behandling med dagligt, der kan dosisdispenseres? Det anbefales, at der bruges minimum 3 lægemidler dagligt, men dosisdispensering kan anvendes, hvor det er hensigtsmæssigt, uanset antallet af lægemidler. Der skal forefindes en ajourført medicinliste på FMK Hvordan skal medicinen leveres? Hvornår skal borgeren opstartes? (hvornår er medicinen i hjemmet brugt op) Hvis borgeren selv administrerer medicinen, bør lægen desuden overveje: Har borgeren et godt nok syn til at læse teksten på poserne? Kan borgeren åbne poserne? Er borgeren glemsom? Ved opstart af dosisdispensering udfylder den praktiserende læge en recept med følgende oplysninger: Lægemidlets navn, styrke, dosis, indikation, doseringstidspunkt, startdato, slutdato samt leveringssted. Det markeres, at der er tale om en recept til dosisdispensering. Recepterne sendes elektronisk via FMK til apoteket. Gyldigheden kan være op til 2 år. Ændringer i medicinen Akutte ændringer Ved behov for akutte medicinændringer i den dosisdispenserede medicin, tager den praktiserende læge hurtigst muligt kontakt til apoteket pr. telefon vedrørende ændringen. Lægen udsteder derefter nye recepter og eventuelle seponeringsrecepter via FMK. Seponering skrives i doseringsfeltet/bemærkningsfeltet. Øvrige ændringer Ved behov for ændringer i medicinen, der kan afvente implementering i den næste dosisrulle, sender lægen recepter på den nye ordination og eventuelle seponeringsrecepter til apoteket. Seponering af tabletter Ved seponering af tabletter, skal borgeren (og kommunens sundhedsperson hvis relevant) informeres om vigtigheden af, at den gamle dosisrulle kasseres. Der må ikke tages tabletter ud af de færdige ruller. Tillæg af tabletter Ved tillæg af tabletter til den eksisterende behandling skal borgeren (og kommunens sundhedsperson hvis relevant) informeres om manuel sidedosering, indtil en ny dosisrulle kan modtages fra apoteket. Ved ændringer i den dosisdispenserede medicin skal den praktiserende læge sikre, at kommunen modtager besked om alle ændringer i borgerens medicin, hvis borgeren følges i kommunalt regi via elektronisk korrespondance. Fornyelse af recepter Måneden inden doseringskortet udløber, kontakter udleveringsapoteket den praktiserende læge med oplysning om, at dosisdispensering ophører, hvis ikke der foreligger nye recepter inden for 14 dage. Det betyder, at lægen bliver kontaktet fx primo januar, så der kan ligge nye recepter klar til doseringskort, der udløber i februar måned. Det er herefter lægens ansvar at tage stilling til fornyelse af recepter evt. efter forudgående årskontrol eller opsøgende hjemmebesøg. Slutteligt sender lægen recepter til apoteket. Ophør af dosisdispensering Ved dødsfald eller hvis patientens medicin ikke længere er stabil fx i en terminal fase, skal dosisdispenseringen ophøre. Når lægen bliver vidende om, at dosisdispensering skal ophøre, kontakter lægen udleveringsapoteket med besked herom. 7

8 Ved indlæggelse Ved indlæggelse gør den indlæggende læge hvis muligt i henvisningen opmærksom på, hvilken medicin borgeren får, og om medicinen er dosisdispenseret, samt oplyser hvilket apotek borgeren er tilknyttet. Ved planlagte indlæggelser ajourføres FMK. Ved udskrivelse Ved udskrivelse er den dosisdispenserede medicin ofte stoppet. Hvis medicinen igen skal dosisdispenseres, skal proceduren for opstart af dosisdispensering følges. 7BHospitalets opgaver i forbindelse med dosisdispensering Ved indlæggelse Ved akutte indlæggelser skal modtagende læge eller sygeplejerske spørge til, hvordan medicinen administreres. Oplysningerne kan også findes i FMK og i den sygeplejefaglige indlæggelsesjournal, hvis borgeren er i kontakt med kommunen. Ved planlagte indlæggelser gør den indlæggende læge i henvisningen opmærksom på, hvilken medicin borgeren får, og om medicinen er dosisdispenseret, samt oplyser hvilket apotek borgeren er tilknyttet. Behandlende læge kontakter hurtigst muligt udleveringsapoteket, hvis indlæggelsen forventes at medføre ændringer i medicinen og pauserer dosisdispenseringen på særlig blanket udviklet til formålet. Blanketten findes i den regionale retningslinje: Patientens egen dosisdispenserede medicin i e-dok. Efter aftale med patienten kan den uaktuelle dosispakning kasseres. Ved udskrivelse I epikrisen til praktiserende læge gøres der opmærksom på alle ændringer, der er fortaget i patientens medicin og begrundelser herfor, og om den dosisdispenserede medicin er pauseret. Samme oplysninger gives videre i en eventuel sygeplejefaglige epikrise. FMK ajourføres. Hospitalslægen kan ikke ændre i dosisdispenseret medicin. Det vil altid være den praktiserende læge, der initierer opstart af dosisdispenseret medicin eller ændringer heri. Patienten medgives gældende medicinliste samt recepter på samtlige ordinationer til en måneds forbrug, og der medgives medicin fra afdelingen, indtil recepterne kan indløses på apoteket. Afdelingen skal ved udskrivelsen vurdere, om borgeren har behov for kommunal hjælp til dosering af medicin. Et eventuelt behov herfor meldes til borgerens bopælskommune. 8BApotekets opgaver i forbindelse med dosisdispensering Opstart af dosisdispensering. Ved opstart af nye dosiskunder skal udleveringsapoteket modtage recepter senest 1 uge før startdato. Opstart planlægges individuelt. Udleveringsapoteket modtager elektroniske recepter på dosisdispensering fra lægen og laver receptkontrol. Herefter overføres oplysningerne til et doseringskort, der kontrolleres. Apoteket sikrer sig, at medicinen er dosisegnet. Udleveringsapoteket sender doseringskortet til pakkeapoteket. Udleveringsapoteket kontrollerer den færdigpakkede dosisrulle for korrekt kunde, rigtig udleveringsperiode og 8

9 kvitterer herfor. Apoteket kontrollerer desuden doseringskortet op mod dosispakningen ved alle nye og ændrede doseringskort samt ved 10 % af alle kort som kvalitetskontrol. Nye kunder skal altid have udleveret doseringskortet samt pjecen Dosispakket medicin fra Apotekerforeningen. Heri er der oplysninger til borgeren om dosisdispenseret medicin, herunder en vejledning til åbning af dosispakningerne. Dosispakningen afhentes eller sendes til patienten som minimum inden for 2 hverdage før startdato. Udleveringsapoteket kontakter den ordinerende læge via elektronisk korrespondance (og den ansvarlige sundhedsperson, hvis kommunen har ansvar for medicinadministration), hvis dosispakkerne ikke afhentes/ikke kan leveres. Alle apoteker skal have minimum én ansvarlig kontaktperson for arbejdet med dosisdispensering. Ændringer i medicinen Ved ændringer aftales det med den ordinerende læge, om ændringerne kan vente til næste pakning. Hvis det ikke kan vente, effektueres ændringen hurtigst muligt og aftales altid med det enkelte apotek. Akutte ændringer kan ofte finde sted inden for 1-2 døgn. Ved behov for at erstatte borgerens dosispakning med en ny dosispakning, skal det indgå i udleveringsapotekets rådgivning, at borgeren informeres om vigtigheden af, at den gamle dosispakning kasseres. Et nyt opdateret doseringskort leveres sammen med den nye pakning. Fornyelse af recepter Måneden inden doseringskortet udløber, kontakter udleveringsapoteket den praktiserende læge med oplysning om, at dosisdispensering ophører, hvis ikke der foreligger nye recepter inden for 14 dage. Det betyder, at apoteket kontakter lægen fx primo januar, så der kan ligge nye recepter klar til doseringskort, der udløber i februar måned. Det er herefter lægens ansvar at tage stilling til fornyelse af recepter. Opfølgning Når apotekets personale udleverer dosisdispenseret medicin i skranken, sikrer de sig, at dosisdispenseringen fungerer for borgeren. Derudover rådgiver apoteket som vanligt borgeren om brug af medicin. Ophør af dosisdispensering Apoteket stopper eller pauserer dosisdispensering på foranledning af en praktiserende læge eller hospitalslæge. Ønsker en borger selv at stoppe dosisdispensering, henvises til lægen, der seponerer ordinationen. Stopper apoteket dosisdispenseringen på borgerens forlangende, skal borgeren underskrive på doseringskortet som dokumentation for ønsket, og praktiserende læge/kommunen orienteres. 9

DOSIS. dispensering. af medicin i Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk.

DOSIS. dispensering. af medicin i Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk. DOSIS dispensering af medicin i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk Etcetera-design Hvad er dosisdispensering Sundhedsstyrelsen anbefaler dosisdispensering

Læs mere

Sundhedsaftale, Region Hovedstaden 2011-2014. Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet

Sundhedsaftale, Region Hovedstaden 2011-2014. Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet Nr. 11.1. Godkendt af den administrative styregruppe Dato: 26. november 2010 Bemærkninger Medicin Medicinhåndtering ved

Læs mere

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m.

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. MedCom - version 4 Beskrivelse af mulige arbejdsgange ved genbestilling og receptfornyelse af medicin via FMK 29-6-2016 MedCom vil med denne vejledning

Læs mere

Regional vejledning om håndtering af patienter med dosispakket medicin ved indlæggelse og udskrivning.

Regional vejledning om håndtering af patienter med dosispakket medicin ved indlæggelse og udskrivning. Regional vejledning om håndtering af patienter med dosispakket medicin ved indlæggelse og udskrivning. Baggrund Det fremgår af medicinafsnittet i den gældende sundhedsaftale, at der i de lokale samordningsfora

Læs mere

Dosisdispensering. Information om dosispakket medicin til den praktiserende læge, hjemmesygeplejen, plejehjemmet m.m.

Dosisdispensering. Information om dosispakket medicin til den praktiserende læge, hjemmesygeplejen, plejehjemmet m.m. Dosisdispensering Information om dosispakket medicin til den praktiserende læge, hjemmesygeplejen, plejehjemmet m.m. Hvad er dosisdispensering? Ved dosisdispensering forstås at et apotek pakker den enkelte

Læs mere

Dosisprojekt med Akaciegården 2015

Dosisprojekt med Akaciegården 2015 Dosisprojekt med Akaciegården 2015 I perioden april oktober 2015 har en farmakonom fra Dalgas Boulevard Apotek foretaget gennemgang af medicinskemaerne på 67 ud af 91 beboere på plejehjemmet Akaciegården.

Læs mere

Social & Sundhed. Håndtering af medicin - ansvar, sikkerhed og opgaver

Social & Sundhed. Håndtering af medicin - ansvar, sikkerhed og opgaver Social & Sundhed Håndtering af medicin - ansvar, sikkerhed og opgaver FORORD I foråret 2011 nedsatte Furesø Kommune en medicinarbejdsgruppe, der bestod af repræsentanter fra Hjemmesygeplejen og Hjemmeplejen.

Læs mere

UDKAST til Værdighedspolitik. (Orange silhuetter kommer)

UDKAST til Værdighedspolitik. (Orange silhuetter kommer) UDKAST til Værdighedspolitik. (Orange silhuetter kommer) Et værdigt ældreliv i Albertslund Kommunerne skal i 2016 udarbejde en værdighedspolitik for perioden 2016 2019. værdighedspolitikken beskriver,

Læs mere

Den koordinerende indsatsplan. Informationspjece til fagperson

Den koordinerende indsatsplan. Informationspjece til fagperson Den koordinerende indsatsplan Informationspjece til fagperson Tovholder Fagpersonen er tovholder på forløbet med en koordinerende indsatsplan og sikrer i samarbejde med borger, pårørende og relevante fagprofessionelle,

Læs mere

Nye botilbud Gennemgang af Medicinpakken Hvordan kommer vi i gang med den? Bjarke Abrahamsen Kirsten Pultz Linda Aagaard Thomsen

Nye botilbud Gennemgang af Medicinpakken Hvordan kommer vi i gang med den? Bjarke Abrahamsen Kirsten Pultz Linda Aagaard Thomsen Nye botilbud Gennemgang af Medicinpakken Hvordan kommer vi i gang med den? Bjarke Abrahamsen Kirsten Pultz Linda Aagaard Thomsen Mål med medicinpakken At reducere antallet af medicineringsfejl, som kræver

Læs mere

PLO-Nordjylland. Nyhedsbrev April 2013

PLO-Nordjylland. Nyhedsbrev April 2013 April 2013 PLO-Nordjylland PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Nordjylland Lægernes Hus, Rømersvej 10, 9000 Aalborg, tlf. 35448189, lfnord@dadl.dk, www.lfnord.dk Side 1 Fastfrysning af ydernumre Samarbejdsudvalget

Læs mere

Der er ikke evidens for, at dosisdispensering gør noget godt for patienten. Apoteket pakker tit forkert medicin i dosisposerne

Der er ikke evidens for, at dosisdispensering gør noget godt for patienten. Apoteket pakker tit forkert medicin i dosisposerne Dosisdispensering giver medicineringsfejl ved sektorskifte Der er ikke evidens for, at dosisdispensering gør noget godt for patienten Dosisdispensering er tidskrævende! Dosisdispensering i gør det svært

Læs mere

FMK Overgang fra projekt til drift. Evaluerings- & netværksmøde RSD 27.04.2016

FMK Overgang fra projekt til drift. Evaluerings- & netværksmøde RSD 27.04.2016 FMK Overgang fra projekt til drift Evaluerings- & netværksmøde RSD 27.04.2016 1 Overgang fra projekt til drift Målsætning øget tillid til medicinoplysninger og FMK fuld anvendelse af FMK korrekt anvendelse

Læs mere

Patientombuddets Klagecenter. Praksis om plejepersoners pligter og ansvar ved medicinhåndtering

Patientombuddets Klagecenter. Praksis om plejepersoners pligter og ansvar ved medicinhåndtering Patientombuddets Klagecenter Praksis om plejepersoners pligter og ansvar ved medicinhåndtering Oplæg til Temadag på Herlev Hospital den 20. November 2012 ved cand. jur, specialkonsulent Katrine Bosmann

Læs mere

Konsekvenser af direkte adgang til fysioterapeut

Konsekvenser af direkte adgang til fysioterapeut N O T A T Konsekvenser af direkte adgang til fysioterapeut Direkte adgang til fysioterapi uden en henvisning fra patientens praktiserende læge kræver en ændring i både overenskomsten med Danske Fysioterapeuter

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Standard 1.4 Medicinhåndtering

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Standard 1.4 Medicinhåndtering Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal retningslinje for Standard 1.4 Medicinhåndtering Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab. Alle

Læs mere

Hvordan bliver hverdagen med FMK. Konsulent Marianne Nielsen, MedCom

Hvordan bliver hverdagen med FMK. Konsulent Marianne Nielsen, MedCom Hvordan bliver hverdagen Konsulent Marianne Nielsen, MedCom SPECIAL LÆGE PRAKTISERENDE LÆGE BORGER SYGEHUS Data deles VAGTLÆGE HJEMMESYGEPLEJE INSTITUTIONER OG PLEJEHJEM APOTEK Lægemiddelordination indeholder

Læs mere

Medicinhåndtering. Man skal være opmærksom på, om tabletter må deles eller knuses få lægens anvisning, f.eks. i forbindelse med medicin i sonden.

Medicinhåndtering. Man skal være opmærksom på, om tabletter må deles eller knuses få lægens anvisning, f.eks. i forbindelse med medicin i sonden. Medicinhåndtering Ansvar: 1. Lægen har ansvar for ordinering af receptpligtig medicin. Når lægen har ordineret medicin til en patient, kan enhver varetage medicingivningen, såfremt den ordinerende læge

Læs mere

Hyppige spørgsmål og svar vedrørende FMK

Hyppige spørgsmål og svar vedrørende FMK Hyppige spørgsmål og svar vedrørende FMK 1. Hvad er lægens ansvar i forbindelse med brug af FMK? En læge er i medfør af Autorisationslovens 17 forpligtiget til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed under

Læs mere

Handlingsplaner/tidshorisont: Sundhedsplejen er en del af Norddjurs kommunes tilbud til borgerne.

Handlingsplaner/tidshorisont: Sundhedsplejen er en del af Norddjurs kommunes tilbud til borgerne. I Norddjurs kommune skal alle have lige og let adgang til sundhed uanset fysisk, psykisk social og kulturel forskellighed. Børn/unge i familier, hvor der er fysisk eller psykisk sygdom, sociale problemer

Læs mere

Sygefraværspolitik i Statens Administration

Sygefraværspolitik i Statens Administration Side 1 af 6 Sygefraværspolitik i Statens Administration 27. april 2011 Indhold Formål... 1 Hvornår og hvordan melder du dig syg?... 2 Hvornår og hvordan melder du dig rask?... 2 Kontakt til den sygemeldte

Læs mere

Velkommen til Rygcentret - Medicinsk Rygambulatorium

Velkommen til Rygcentret - Medicinsk Rygambulatorium Rygcenter Syddanmark, Sygehus Lillebælt og Syddansk Universitet Velkommen til Rygcentret - Medicinsk Rygambulatorium Rygcenter Syddanmark www.sygehuslillebaelt.dk Rygcenter Syddanmark Rygcenter Syddanmark

Læs mere

Information om afløsning i eget hjem

Information om afløsning i eget hjem Information om afløsning i eget hjem MYNDIGHED Information SUNDHED OG OMSORG Struer Kommunes ældrepolitik Det overordnede mål for Struer Kommunes ældrepolitik er at støtte kommunens ældre i at leve et

Læs mere

august 2010 Plejecentre Rudkøbing Stigtebo Tullebølle Danahus Lindelse Humble + betyder, at der er krav til ændringer Kommentarer vedrørende krav

august 2010 Plejecentre Rudkøbing Stigtebo Tullebølle Danahus Lindelse Humble + betyder, at der er krav til ændringer Kommentarer vedrørende krav Embedslægetilsyn 2010 En samlet oversigt over alle plejecentrenes afvigelser fra gældende regler på sundhedsområdet, der giver anledning til følgende krav: august 2010 Plejecentre Rudkøbing Stigtebo Tullebølle

Læs mere

Høring: Evaluering og afrapportering projekt "det sammenhængende sundhedsvæsen".

Høring: Evaluering og afrapportering projekt det sammenhængende sundhedsvæsen. Punkt 3. Høring: Evaluering og afrapportering projekt "det sammenhængende sundhedsvæsen". 2014-28512 Forvaltningerne indstiller, at Ældre- og Handicapudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget godkender At

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Faxe Syd den 9. oktober 2013 Privat leverandør af hjemmepleje Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern

Læs mere

En best practice-model for sikker dosisdispensering

En best practice-model for sikker dosisdispensering En best practice-model for sikker dosisdispensering Et resultat af projektet Dosisdispensering fra maskine til mund Modellen er udarbejdet på basis af de anbefalinger til dosisdispenseringsordningen, som

Læs mere

Borgerrådgiverens hovedopgave er først og fremmest dialog med borgerne i konkrete sager en mediatorrolle, hvor det handler om at:

Borgerrådgiverens hovedopgave er først og fremmest dialog med borgerne i konkrete sager en mediatorrolle, hvor det handler om at: BORGER RÅDGIVEREN Det kan du bruge borgerrådgiveren til Er du utilfreds med behandlingen af din sag i Hvidovre Kommune eller med kommunens behandling af dig, kan du henvende dig til borgerrådgiveren. Borgerrådgiverens

Læs mere

FMK på apoteket Danmarks Apotekerforening Kredskonsulent Christina Hoffmann Hyldig Region Hovedstaden

FMK på apoteket Danmarks Apotekerforening Kredskonsulent Christina Hoffmann Hyldig Region Hovedstaden FMK på apoteket Danmarks Apotekerforening Kredskonsulent Christina Hoffmann Hyldig Region Hovedstaden Disposition Status for FMK på apotekerne Hvorfor er FMK vigtig for apotekerne? Hvad vil apotekerne

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 REGION HOVEDSTADEN FREDERIKSSUND KOMMUNE 17. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Frederikssund

Læs mere

FAST TILKNYTTEDE LÆGER PÅ PLEJECENTRE

FAST TILKNYTTEDE LÆGER PÅ PLEJECENTRE FAST TILKNYTTEDE LÆGER PÅ PLEJECENTRE Formålet med ordningen har været at undersøge, om en fast tilknyttet læge på et plejecenter kan skabe bedre kvalitet for den ældre. 1 Dokumenteret effekt af ordningen

Læs mere

3. november 2015. Notat vedr. kommunale akutfunktioner

3. november 2015. Notat vedr. kommunale akutfunktioner 3. november 2015 Notat vedr. kommunale akutfunktioner Dette notat er godkendt i Temagruppen for behandling, pleje, træning og rehabilitering 3/11/15 som en 1. version. Der pågår arbejde med en 2. version

Læs mere

Anbefalede arbejdsgange

Anbefalede arbejdsgange Anbefalede arbejdsgange med FMK Anbefalinger til hvordan medarbejdere i kommuner skal anvende medicinoplysninger baseret på FMK CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Anbefalede arbejdsgange med FMK-v1 Devoteam.

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2010

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2010 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2010 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Palliativ og terminal indsats

Kvalitetsstandard. Palliativ og terminal indsats Kvalitetsstandard Palliativ og terminal indsats Greve Kommune 2016 Side 1 af 6 Indhold 1.0 Baggrund... 3 1.1 Ændring i borgernes ønsker... 3 1.2 Palliativ behandling... 3 1.3 Palliativ indsats... 3 1.4

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn 2010. med plejehjem i Esbjerg Kommune. på medicinområdet

Sundhedsstyrelsens tilsyn 2010. med plejehjem i Esbjerg Kommune. på medicinområdet Bilag til rapport om tilsyn 2010 Sundhedsstyrelsens tilsyn 2010 med plejehjem i Esbjerg Kommune på medicinområdet Plejecenter Medicinhåndtering Distrikt 1 Strandby At præparatets navn, styrke og dosis

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand I Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand I Odense Kommune Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand I Odense Kommune (Omfatter borgere i eget hjem og på plejecenter og gælder for kommunal og privat leverandør) Kvalitetstandarden omfatter Personlig

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg samt Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 18. juni 2014

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg samt Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 18. juni 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg samt Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 18. juni 2014 Videreførelse af Hjerneskadeteam 1. Resume Etablering og udviklingen af Hjerneskadeteamet

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Kommunikation i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Kommunikation i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Kommunikation i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J. nr.: 4-17-236/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Allerød Kommune 2009 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, Blok D-E 2400 København NV Tlf. 72 22 74 50 Fax 72 22 74 20

Læs mere

Bilag 2. Medicininstruks for Elleslettegård

Bilag 2. Medicininstruks for Elleslettegård Bilag 2 Medicininstruks for Elleslettegård Formålet: Formålet med denne medicininstruks er at sikre en sikker medicinhåndtering og dermed at forebygge utilsigtede hændelser. Eleven skal have den rigtige

Læs mere

Rapport om projektet Det elektroniske doseringskort

Rapport om projektet Det elektroniske doseringskort Rapport om projektet Det elektroniske doseringskort Udarbejdet af MedCom Med støtte fra Apotekerfonden af 1991 1 Forord Dosisdispenseret medicin er medicin pakket til hver enkelt bruger i engangsdoseringsposer.

Læs mere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til pårørende

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til pårørende Enhed for Selvmordsforebyggelse Information til pårørende 2 Kort om denne pjece Denne pjece er til dig, der er pårørende til en person, der skal i gang med et behandlingsforløb hos Enhed for Selvmordsforebyggelse.

Læs mere

Vejledning for surveyors og Akkrediteringsnævn

Vejledning for surveyors og Akkrediteringsnævn Vurderingsprincipper i DDKM for praktiserende speciallæger Vejledning for surveyors og Akkrediteringsnævn Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet 1. Indledning... 3 1.1 Målet med vurderingen...

Læs mere

Ansøgningsskema til pulje på 5 mio. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region:

Ansøgningsskema til pulje på 5 mio. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region: Ansøgningsskema til pulje på 5 mio. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region: 1 Ansøger Sund i Brøndby, Social- og Sundhedsforvaltningen, Brøndby Kommune 2 Kontaktperson/projektleder

Læs mere

Hvorfor et projekt om maskinel dosisdispensering?

Hvorfor et projekt om maskinel dosisdispensering? En patienthistorie Hvorfor et projekt om maskinel dosisdispensering? Selv om maskinel dosisdispensering har været anvendt i 10 år, er der stadig begrænset viden om hvordan ordningen påvirker patientsikkerheden.

Læs mere

Fredagseffekt en analyse af udskrivningstidspunktets betydning for patientens genindlæggelse

Fredagseffekt en analyse af udskrivningstidspunktets betydning for patientens genindlæggelse Fredagseffekt en analyse af ets betydning for patientens genindlæggelse Formålet med analysen er at undersøge, hvorvidt der er en tendens til, at sygehusene systematisk udskriver patienterne op til en

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 15 Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg 2016 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politiske besluttede serviceniveau

Læs mere

Patientrettigheder. Generel information om dine rettigheder som patient

Patientrettigheder. Generel information om dine rettigheder som patient Patientrettigheder Generel information om dine rettigheder som patient 2 PATIENTRETTIGHEDER Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter E-mail: kontakt@specialhospitalet.dk www.specialhospitalet.dk

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Medicinsk Ambulatorium Herning Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Indsatsen for børn i familie med et menneske med en sindslidelse. Region Syddanmark og de 22 kommuner 05-11-2007

Indsatsen for børn i familie med et menneske med en sindslidelse. Region Syddanmark og de 22 kommuner 05-11-2007 Indsatsen for børn i familie med et menneske med en sindslidelse 1 Region Syddanmark og de 22 kommuner Aftalens tilblivelse og revision Organisatorisk: Arbejdsgruppen Intensivt tidsforløb Drøftelser og

Læs mere

Individuel lønforhandling

Individuel lønforhandling KOM I GANG MED Individuel lønforhandling Dialog om løn betaler sig Få mere ud af lønforhandlingerne end kroner og øre I får mere ud af lønkronerne, når den enkelte leder får ansvar for at prioritere og

Læs mere

Principper for rådgivningen via de lægefaglige specialeråd

Principper for rådgivningen via de lægefaglige specialeråd Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 5000 www.regionmidtjylland.dk Principper for rådgivningen via de lægefaglige specialeråd i Region Midtjylland Baggrund

Læs mere

Medicinhåndtering - retningslinjer for sygeplejestuderende

Medicinhåndtering - retningslinjer for sygeplejestuderende Medicinhåndtering - retningslinjer for sygeplejestuderende Følgende referencer danner baggrund for Retningslinjer for sygeplejestuderendes deltagelse i medicindispensering og administration : Bekendtgørelse

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Halsnæs Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Halsnæs Kommune og Region Hovedstaden 1 REGION HOVEDSTADEN HALSNÆS KOMMUNE 24. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Halsnæs Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Halsnæs Kommune

Læs mere

Dosisdispensering. Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag. Version 1.2

Dosisdispensering. Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag. Version 1.2 Denne publikation er særligt rettet imod ledelse samt sundhedspersonale involveret i dosisdispenseret medicin. Dosisdispensering Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag

Læs mere

Serviceinformation. Sygepleje

Serviceinformation. Sygepleje Serviceinformation Sygepleje Lolland Kommunes overordnede kvalitetsmål At borgeren oplever en helhedsorienteret, målrettet og faglig kvalificeret indsats ved kontakt til henholdsvis Visitation og Leverandør

Læs mere

Ved aktivt medborgerskab kan vi gøre Silkeborg Kommune til en attraktiv kommune med plads til alle. Silkeborg Kommunes Socialpolitik

Ved aktivt medborgerskab kan vi gøre Silkeborg Kommune til en attraktiv kommune med plads til alle. Silkeborg Kommunes Socialpolitik Ved aktivt medborgerskab kan vi gøre Silkeborg Kommune til en attraktiv kommune med plads til alle. Silkeborg Kommunes Socialpolitik 1 Indhold Socialpolitikken og Socialudvalgets MVV... 3 Politikkens fokusområder...

Læs mere

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler VEJ nr 9079 af 12/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen 5-1010-488/1

Læs mere

Information til patienter, der indlægges på et psykiatrisk sengeafsnit

Information til patienter, der indlægges på et psykiatrisk sengeafsnit Information til patienter, der indlægges på et psykiatrisk sengeafsnit Kære læser Denne pjece henvender sig til patienter, der indlægges på et psykiatrisk sengeafsnit i Psykiatrien i Region Nordjylland.

Læs mere

Kvalitetsstandard Sygepleje. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandard Sygepleje. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandard Sygepleje Skanderborg Kommune. Indhold Forord... 3 Kvalitetsstandard - sygepleje... 4 2 Forord Denne kvalitetsstandard skal give borgerne en overordnet information om Skanderborg Kommunes

Læs mere

Vejledning til ledelsestilsyn

Vejledning til ledelsestilsyn Vejledning til ledelsestilsyn Ledelsestilsynet er et væsentligt element i den lokale opfølgning og kan, hvis det tilrettelægges med fokus derpå, være et redskab til at sikre og udvikle kvaliteten i sagsbehandlingen.

Læs mere

Egenkontrol af medicinhåndtering. Ja Nej Ikke relevant

Egenkontrol af medicinhåndtering. Ja Nej Ikke relevant Egenkontrol af medicinhåndtering Borgers navn: Borgers cpr.nr: Dato for udført egenkontrol: Egenkontrol udført af: Generelt 1 Er medicinoversigten i overensstemmelse med dokumentationen for lægens ordination

Læs mere

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist Sagsnummer 1-17-132/6 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 1 kmd kmd Besøgsdato 17-03-2010 Navn og adresse på plejehjem Aabybro Plejecenter,,, Kommune 849 Region Region Nordjylland

Læs mere

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist Sagsnummer Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution Besøgsdato Navn og adresse på plejehjem Kommune Region Antal beboere Vælg... Overordnet konklusion på tilsynet Tilsynet har ikke fundet

Læs mere

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Strategi og Planlægning

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Strategi og Planlægning Samarbejdsaftale om brug af elektroniske henvisninger fra hospitaler til kommunale sundhedsfremme- og forebyggelsestilbud i Region Midtjylland (December 2015) Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi

Læs mere

FMK Opret ordination med recept

FMK Opret ordination med recept Opret ny ordination med recept Vælg i medicinkortet for at oprette en ny ordination med dertilhørende recept. 1. Opret Ordination Skriv præparatnavn i feltet "Præparat". Søgningen foregår i "Vælg

Læs mere

Reagér på bivirkninger

Reagér på bivirkninger Reagér på bivirkninger - Og hjælp med at gøre medicin mere sikker for alle Vejledning til PowerPoint-præsentation om bivirkninger 2 Indhold 1. Indledning 2. Introduktion til slides 3. Opfølgning på undervisning

Læs mere

Handleplan vedrørende alvorlige ulykker-dødsfald i den nærmeste familie/ i personalegruppen og skilsmisser for børn i Børnehusene Tjæreborg

Handleplan vedrørende alvorlige ulykker-dødsfald i den nærmeste familie/ i personalegruppen og skilsmisser for børn i Børnehusene Tjæreborg Handleplan for sorg og krise Handleplan vedrørende alvorlige ulykker-dødsfald i den nærmeste familie/ i personalegruppen og skilsmisser for børn i Børnehusene Tjæreborg Denne handleplan skal bruges som

Læs mere

Sagsnummer 5-17-12/2 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 5

Sagsnummer 5-17-12/2 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 5 Sagsnummer 5-17-12/2 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 5 Lizet Jorck Henrik Greiffenberg Besøgsdato 02-05-2007 Navn og adresse på plejehjem Kommune 253 Region Antal beboere 61 Møllehøj,,Møllehaven

Læs mere

ANSØGNING OM REFUSION af udgifter til behandling i EU/EØS-lande eller Schweiz efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort

ANSØGNING OM REFUSION af udgifter til behandling i EU/EØS-lande eller Schweiz efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort ANSØGNING OM REFUSION af udgifter til behandling i EU/EØS-lande eller Schweiz efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort 1) Personoplysninger Navn CPR-nummer Adresse Postnummer og by Telefonnummer E-mail

Læs mere

N O T A T. Svar på spørgsmål fra 117 borgere samt BEU spørgsmål 98-109

N O T A T. Svar på spørgsmål fra 117 borgere samt BEU spørgsmål 98-109 Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 98 Offentligt N O T A T Svar på spørgsmål fra 117 borgere samt BEU spørgsmål 98-109 Sagsnr. 2015-4001 Indledningsvist

Læs mere

Kvalitetsstandard 2015. Få et aktivt og selvstændigt liv så længe som muligt

Kvalitetsstandard 2015. Få et aktivt og selvstændigt liv så længe som muligt Træning Kvalitetsstandard 2015 Få et aktivt og selvstændigt liv så længe som muligt Formålet med træning Formålet med træningen er, at du har et selvstændigt og aktivt liv så længe som muligt. Målet er,

Læs mere

Beskrevet med input fra pædagogerne Annette Wittrup Christensen og Helle Danielsen, Børnehuset Viaduktvej, Aalborg Kommune

Beskrevet med input fra pædagogerne Annette Wittrup Christensen og Helle Danielsen, Børnehuset Viaduktvej, Aalborg Kommune 176 Hjemmebesøg Beskrevet med input fra pædagogerne Annette Wittrup Christensen og Helle Danielsen, Børnehuset Viaduktvej, Aalborg Kommune Overgange Hjemmebesøg BAGGRUND Kort om metoden Hjemmebesøg er

Læs mere

Vejledning om brug af Fælles Medicinkort med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange

Vejledning om brug af Fælles Medicinkort med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange 21-05-2015 Sag nr. 11/2035 Dokumentnr. 27309/15 Vejledning om brug af Fælles Medicinkort med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange Formål og afgrænsning...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Ledsagerordning og Kontaktpersonordning

Kvalitetsstandard for Ledsagerordning og Kontaktpersonordning Kvalitetsstandard for Ledsagerordning og Kontaktpersonordning for Døvblinde Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for, at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandard på området for ledsagerordning og kontaktperson

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Noter Dine rettigheder som patient Kommunikation Varenr. 700100 Oplag 1 Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din

Læs mere

Redegørelse vedrørende sager om magtanvendelse i Ældreområdet 2014.

Redegørelse vedrørende sager om magtanvendelse i Ældreområdet 2014. Redegørelse vedrørende sager om i Ældreområdet 2014. Indledning Social- og Sundhedsudvalget orienteres en gang årligt om antal sager vedrørende indenfor Ældreområdet. Ældre Bevillingsenheden Tlf. 46 11

Læs mere

Handicap og Psykiatri Ikke-dosisdispenseret medicin. Godkendt i FagMED den 10. september 2014. Korrekt håndtering af ikke-dosisdispenseret medicin

Handicap og Psykiatri Ikke-dosisdispenseret medicin. Godkendt i FagMED den 10. september 2014. Korrekt håndtering af ikke-dosisdispenseret medicin Instruks Håndtering af ikke-dosisdispenseret Handicap og Psykiatri Ikke-dosisdispenseret Definition Ikke-dosisdispenseret : Lægemidler, der ophældes i doseringsæsker, dråber, salve, mixtur. Bruger af ikke-dosisdispenseret

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse 13-16 om hjemmehjælp - kvalitetsstandard - indkøbsordning - rehabiliteringsforløb

Ankestyrelsens principafgørelse 13-16 om hjemmehjælp - kvalitetsstandard - indkøbsordning - rehabiliteringsforløb KEN nr 9338 af 14/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juni 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-2121-51397 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard - NY Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom Lov om social service 118

Kvalitetsstandard - NY Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom Lov om social service 118 Kvalitetsstandard - NY Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom Lov om social service 118 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? Lov om Social Service 118 Vejledning

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand I Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand I Odense Kommune Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand I Odense Kommune Omfatter både borgere i eget hjem og på plejecenter. Gælder for både kommunal og privat leverandør. Kvalitetstandarden omfatter

Læs mere

Spørgsmål: Må der - i forlængelse af ovenstående spørgsmål - være én projektleder pr. skole?

Spørgsmål: Må der - i forlængelse af ovenstående spørgsmål - være én projektleder pr. skole? Ofte stillede spørgsmål Organisering Spørgsmål: Det fremgår af udmeldingen, at brobygningsforløbet skal være fysisk placeret på en erhvervsskole, men kan brobygningsforløbet godt være placeret på forskellige

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT SKÆRPET TILSYN OK-SERVICETJENESTE KONG FREDERIK D. IX S HJEM KIRSTINEDALSVEJ 11-15 2000 FREDERIKSBERG Udført d. 15. januar 2013

Læs mere

Kvalitetsstandard vedr. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - SEL 95-96

Kvalitetsstandard vedr. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - SEL 95-96 Kvalitetsstandard vedr. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - SEL 95-96 Godkendt i Byrådet den 31-01-2011 Lovgrundlag Servicelovens 95: "Stk. 1 Såfremt Kommunalbestyrelsen ikke kan stille den nødvendige

Læs mere

Projekt Guidet egenbeslutning og epilepsi. Refleksionsark. Tilpasset fra: Vibeke Zoffmann: Guidet Egen-Beslutning, 2004.

Projekt Guidet egenbeslutning og epilepsi. Refleksionsark. Tilpasset fra: Vibeke Zoffmann: Guidet Egen-Beslutning, 2004. Projekt Guidet egenbeslutning og epilepsi Refleksionsark Tilpasset fra: Vibeke Zoffmann: Guidet Egen-Beslutning, 2004. Label: Refleksionsark, der er udfyldt og drøftet 1. Samarbejdsaftale Markér 1a. Invitation

Læs mere

Årsafslutning i SummaSummarum 4

Årsafslutning i SummaSummarum 4 Årsafslutning i SummaSummarum 4 Som noget helt nyt kan du i SummaSummarum 4 oprette et nyt regnskabsår uden, at det gamle (eksisterende) først skal afsluttes. Dette betyder, at det nu er muligt at bogføre

Læs mere

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa.

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa. Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? OM DIN overenskomst FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V Tlf: 46 97 26 26

Læs mere

Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141 og 142

Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141 og 142 / Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141 og 142 Social behandling af alkohol - og stofmisbrug Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Leverandører 3. Kvalitetsstandardens opbygning

Læs mere

Frivillighedspolitik. Politik for det frivillige sociale arbejde i Skive Kommune. Frivillighedspolitikken er vedtaget i Skive Byråd 1.

Frivillighedspolitik. Politik for det frivillige sociale arbejde i Skive Kommune. Frivillighedspolitikken er vedtaget i Skive Byråd 1. Frivillighedspolitik Politik for det frivillige sociale arbejde i Skive Kommune Frivillighedspolitikken er vedtaget i Skive Byråd 1. marts 2016 Skive det er RENT LIV Forord I efteråret 2015 har frivillige,

Læs mere

En grænsegænger er en dansker med bopæl i udlandet og arbejde i Danmark eller en udlænding (med bopæl i udlandet) der arbejder i Danmark.

En grænsegænger er en dansker med bopæl i udlandet og arbejde i Danmark eller en udlænding (med bopæl i udlandet) der arbejder i Danmark. N O T A T Grænsegængere, indførelse af individuelle personkoder (cpr.nr.) En arbejdsgruppe nedsat i Danske Regioner, med deltagelse fra Apotekerforeningen, Københavns folkeregister, Region Hovedstaden,

Læs mere

Gældende fra maj 2016. Genoptræning. Kvalitetsstandard for genoptræning Ishøj Kommune og Vallensbæk Kommune. Ishøj Kommune

Gældende fra maj 2016. Genoptræning. Kvalitetsstandard for genoptræning Ishøj Kommune og Vallensbæk Kommune. Ishøj Kommune Gældende fra maj 2016 Genoptræning Kvalitetsstandard for genoptræning Ishøj Kommune og Vallensbæk Kommune Ishøj Kommune Vi er glade for at kunne præsentere Ishøj og Vallensbæk kommuners kvalitetsstandard

Læs mere

Arbejdsgangsbeskrivelse for henvisninger

Arbejdsgangsbeskrivelse for henvisninger Arbejdsgangsbeskrivelse for henvisninger Praktiserende læge henviser og adviserer kommunen om at henvisningen er lagt på Refhost (frikommuneloven) Den praktiserende læge henviser efter normal procedure

Læs mere

1 of 6. Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Godkendt af byrådet d.

1 of 6. Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Godkendt af byrådet d. Kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg Godkendt af byrådet d. 1 of 6 2 of 6 Syddjurs Kommunes værdigrundlag: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede værdigrundlag: Åbenhed det sikre vi igennem - En

Læs mere

For de konkrete kriterier til delydelserne henvises til beskrivelsen af de enkelte delydelser.

For de konkrete kriterier til delydelserne henvises til beskrivelsen af de enkelte delydelser. Ydelsestype Ydelsens Serviceloven 83 Sundhedsloven 138 Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og

Læs mere

2013-7. Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler. 10. april 2013

2013-7. Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler. 10. april 2013 2013-7 Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om arbejdsskademyndighedernes vejledning om mulighederne for

Læs mere

Allonge til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden version 1.1.

Allonge til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden version 1.1. REGION HOVEDSTADEN FREDERIKSSUND KOMMUNE 9. juli 2008 Allonge til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden version 1.1. Frederikssund Kommune og Region

Læs mere

Forløbsoversigter for den ældre medicinske patient

Forløbsoversigter for den ældre medicinske patient Forløbsoversigter for den ældre medicinske patient 2. oktober 2012. 1 Indholdsfortegnelse: 1 Forord og indledning... 3 2 Forløbsoversigt for indsatsen før evt. ambulant forløb eller indlæggelse... 4 3

Læs mere

Værdigt ældreliv i Ringsted Kommune

Værdigt ældreliv i Ringsted Kommune Værdigt ældreliv i Ringsted Kommune Ældre- og værdighedspolitikken retter sig både mod borgere over 65 år og borgere med pleje og behandlingsbehov. Eksempelvis alvorligt syge i alle aldre, der har behov

Læs mere