Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006. Hedegaardsvej 11 Boulstrup 8300 Odder Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006. Hedegaardsvej 11 Boulstrup 8300 Odder Danmark"

Transkript

1 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/ Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: SET XP HARPIKS PRnr.: Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes: Tokomponentsystem med henblik på at opnå et hårdt, ikke reaktivt endeligt materiale. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet: Producent: Virksomhed: Kontaktperson: Nødtelefon: Simpson StrongTie A/S Hedegaardsvej 11 Boulstrup 8300 Odder Danmark (Simpson StrongTie, åben i alm. arb.tid) (Bispebjerg hospital, Giftlinje) Dato:

2 2. Fareidentifikation Klassificering af stoffet eller blandingen: Produktet er klassificeret som farligt med Xn,N;R36/37/ /53. Produktet er muligvis kræftfremkaldende. Produktet virker stærkt irriterende kontakt med øjnene, åndedrætsorganerne og huden. Produktet kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Produktet indeholder en lille mængde af et organisk opløsningsmiddel, som ved indånding i store mængder over lang tid kan give skader på centralnervesystemet. Produktet er mistænkt arveegenskabsændrende. Produktet er miljøfarligt. Den fuldstændige tekst for Rsætninger findes i pkt. 16. Mærkningselementer: Mærkning ifølge (1075/2011): Indeholder: Bisphenol F epichlorhydrin med gns. molekylevægt, reaktionsprodukt: Bisphenol A Diglycidylether og butyl2,3epoxypropylether Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden (R36/37/38) Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden (R43) Mulighed for kræftfremkaldende effekt (R40) Mulighed for varig skade på helbred (R68) Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R51/53) Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes (S26) Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og brilleransigtsskærm (36/37/39) Skal indesluttes forsvarligt for at undgå miljøforurening (S57) Dette materiale og dets beholder skal bortskaffes som farligt affald (S60) Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/sikkerhedsdatablad (S61) Indeholder epoxyforbindelser. Se fabrikantens oplysninger. MALkode (1993) : 25 (Harpiks) MALkode (1993) : 45 (Blanding) Andre farer: Ingen kendte. PBT/vPvB: Indholdsstofferne er ikke PBT/vPvB iht kriterierne i REACH bilag XIII. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Stoffer: Blandinger: Stofnavn CASnr. EFnr. Indeksnr. Vægt% REACH reg.nr. Klassificering Bisphenol F epichlorhydrin med middelmolvægt < 700 Reaktionsprodukt: Bisphenol A Diglycidylether Xi;R36/37/38 R43 N;R5153 CLP*: Eye Irrit. 2;H319 Skin Irrit. 2;H315 Skin Sens. 1;H317 STOT SE 3;H335 Aquatic Chronic 2;H Xi;R36/38 R43 N;R5153 CLP: Eye Irrit. 2;H319 Skin Irrit. 2;H315 Skin Sens. 1;H317 Aquatic Chronic 2;H411 Titaniumdioxid , CLP: Side 2 af 10

3 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Butyl2,3 epoxypropylether 1)2) ,5 R10 Carc cat. 3;R40 Muta cat. 3;R68 Xn;R20/22 Xi;R37 R43 R5253 CLP: Flam Liq 3;H226 Carc 2;H351 Muta. 2;H341 Acute Tox 4*;H332 Acute Tox 4*;H302 STOT SE 3;H335 Skin Sens 1;H317 Aquatic Chronic 3;H412 1) Stoffet er optaget på arbejdstilsynets liste over stoffer som anses for at være kræftfremkaldende. 2) Stoffet er et organisk opløsningsmiddel. CLP*: EuropaParlamentets og rådets forordning (EF) nr. 1272/2008. Den fuldstændige tekst for R og Hsætninger findes i pkt Førstehjælpsforanstaltninger Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger: Indånding: Bring den tilskadekomne til frisk luft. Lette tilfælde: Holdes i ro under opsyn. Ved ubehag: Kontakt læge. Svære tilfælde: Bevidstløse lejres i aflåst sideleje med hovedet lavt og holdes varme. Er vejrtrækningen stoppet, gives kunstigt åndedræt. Tilkald straks læge eller ambulance. Hudkontakt: Forurenet tøj fjernes straks. Skyl huden og vask grundigt med vand og sæbe. Efter afvaskning smøres huden med en fed creme. Hvis irritation ikke ophører: Kontakt læge. Øjenkontakt: Det opspilede øje skylles straks med vand eller fysiologisk saltvand i mindst 15 minutter. Evt. kontaktlinser fjernes. Hvis irritation ikke ophører straks: Kontakt læge. Skylningen fortsættes også under transport til læge/sygehus. Indtagelse: Skyl straks munden grundigt og drik rigelige mængder vand. Hvis øjeblikkelig lægehjælp ikke er mulig; Fremkald ikke opkastning. Hold hovedet lavt, for at undgå maveindhold i lungerne. Tilkald straks ambulance. Bevidstløse må ikke få væske. Ved bevidstløshed: Se indånding. Forbrænding: Skyl med vand, indtil smerterne er ophørt. Fjern under skylningen tøj, som ikke er fastbrændt, fra det forbrændte område. Hvis lægebehandling er nødvendig, fortsættes skylningen, indtil læge overtager behandlingen Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede: Produktet er muligvis kræftfremkaldende. Produktet virker stærkt irriterende ved kontakt med øjnene, åndedrætsorganerne og huden. Produktet kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Produktet indeholder en lille mængde af et organisk opløsningsmiddel, som ved indånding i store mængder over lang tid kan give skader på centralnervesystemet. Produktet er mistænkt arveegenskabsændrende. Angivelse af, om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig: Ved bevidstløshed: Tilkald straks læge eller ambulance. Vis dette sikkerhedsdatablad til læge eller skadestue. Hvis der opstår eksem, åndedrætsbesvær, ætse eller øjenskader skal der søges læge. Side 3 af 10

4 5. Brandbekæmpelse Slukningsmidler: Vandtåge (aldrig vandstråle spreder branden), skum, pulver eller kulsyre. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen: Produktet er ikke brandfarligt. Undgå indånding af røggasser. Ved brand dannes følgende nedbrydningsprodukter: kuldioxid, kulmonoxid, nitrogenoxid, nitrogendioxid. Anvisninger for brandmandskab: Fjern beholder om muligt eller nedkøl med vand. Brug luftforsynet åndedrætsværn ved brandslukning. 6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer: Brug personlige værnemidler se pkt. 8. Sørg for god udluftning. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: Undgå udledning til kloak se pkt. 12. Ved spild til det ydre miljø kontaktes miljømyndighederne. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning: Større mængder spild tildækkes/opsuges med sand eller andet absorptionsmateriale. Opsamles og håndteres som kemikalieaffald. Efterskyl grundigt med vand. Videre håndtering af spild se pkt. 13 Henvisning til andre punkter: Se ovenfor. 7. Håndtering og opbevaring Forholdsregler for sikker håndtering: Undgå indånding af dampe og aerosoltåger. Sørg for effektiv ventilation. Undgå kontakt med hud, øjne og klæder. Vask straks, hvis huden bliver forurenet. Skift forurenet tøj. Adgang til rigeligt vand og øjenskylleflaske. Arbejdstilsynets regler for arbejde med epoxy produkter skal følges. Se Atvejledning C.0.7. Arbejdstilsynets regler for arbejde med kræftfremkaldende stoffer skal følges. Se f.eks. Atvejledning C.2.1 (2003). Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed: Produktet opbevares tillukket i originalbeholder på et tørt og velventileret sted ved temperaturer mellem 10 C30 C. Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn, og ikke sammen med eller i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler og lignende. Brandfareklasse: Særlige anvendelser: Se anvendelse pkt. 1. Side 4 af 10

5 8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler Kontrolparametre: Følgende oplysningspligtige indholdsstoffer har en grænseværdi efter Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer nr. 507/2011: Titaniumdioxid 6 mg/m 3 Butyl2,3epoxypropylether (nbutylglycidylether) 6 ppm = 30 mg/m 3 (Kræftfremkaldende) Overholdelse af grænseværdierne kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger. DNEL: Ingen CSR. PNEC: Ingen CSR. Eksponeringskontrol: Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol: Anvend ikke produktet før alle advarsler er læst og forstået. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen. Forurenet tøj tages af og vaskes, før det bruges igen. Undgå indånding af dampe. Personlige værnemidler: Indånding: Ved utilstrækkelig ventilation: Anvend helmaske EN 140 med udskiftelig gasfilter type A iht. EN Filtrene har begrænset levetid. Læs fabrikantens anvisninger. Hud: Brug beskyttelseshandsker af nitrilgummi (NBR), butylgummi, PVC eller neopren. Det har ikke været muligt at finde data for gennembrudstider for produktet, så ved spild på handsken skiftes denne straks, og hænderne vaskes grundigt med vand og sæbe. Øjne: Tætsluttende beskyttelsesbriller ved risiko for at produktet kommer i øjnene. Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet: Eventuelle rester og affald fra produktion, skal opsamles og bortskaffes som nævnt i pkt. 13. Behandling og udledning af spildevand skal være i overensstemmelse med kommunale bestemmelser. 9. Fysiskkemiske egenskaber Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber: Udseende: Væske Dampmassefylde: Lugt: Relativ massefylde: > 1 Lugttærskel: Opløselighed i vand: Uopløseligt ph: Fordelingskoefficient noktanol/vand: Smeltepunkt/frysepunkt: Selvantændelsestemperatur: Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval: Dekomponeringstemperatur: Flammepunkt: >100ºC Viskositet: Fordampningshastighed: Eksplosive egenskaber: Antændelighed: Oxiderende egenskaber: Øvre/nedre antændelses eller eksplosionsgrænser vol.%: Damptryk (20ºC): Andre oplysninger: : Betyder ingen data eller ikke relevant Side 5 af 10

6 10. Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet: Ved kontakt med stærke oxidationsmidler kan der ske en ophedning og dannelse af antændelige dampe. Ved opvarmning afgives dampe som kan danne eksplosive blandinger med luft. Udhærdningstid for blandingen er: 72 timer ved 10 C 24 timer ved 21 C Ved installering i vådt beton, vil hærdningstiden fordobles. Kemisk stabilitet: Stabilt ved de anbefalede opbevaringsbetingelser. Risiko for farlige reaktioner: Ingen kendte. Forhold, der skal undgås: Varme. Materialer, der skal undgås: Stærke syrer, alkalier, oxidationsmidler, aminer. Farlige nedbrydningsprodukter: Ved ophedning til høje temperaturer (spaltning) afgives giftige gasser: Carbonmonoxid, carbondiooxid. 11. Toksikologiske oplysninger Oplysninger om toksikologiske virkninger: Fareklasse Data Test Datakilde Reaktionsprodukt: BisphenolAdiglycidylether: Akut toksicitet: Inhalation LC 50 (rotte) = Ingen effekt ECHA Dermal LD 50(kanin) > mg/kg ECHA Oral LD 50(rotte) > mg/kg ECHA Ætsning/irritation: Hud(kanin): Irriterende Øje(kanin): Irriterende ESIS ESIS Sensibilisering Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden ESIS CMR: Kræftfremkaldende effekt: Ikke entydigt positive/negative resultater Mutagenicitet: Positive test for mus Fertilitetstoksicitet: NOEL(rotte): 750 mg/kg/dag (rep. effekt) Fosterskadende effekt: NOEL(rotte): 180 mg/kg/dag ECHA ECHA ECHA ECHA Titaniumdioxid: Akut toksicitet: Inhalation LD (rotte) = > 2,29 mg/l/4h Dermal LD (kanin) > mg/kg Oral LD 50(rotte) > mg/kg Ætsning/irritation: Hud(kanin): Ingen til let irritation Øje(kanin): Ingen til let irritation Sensibilisering Ikke sensibiliserende CMR: Kræftfremkaldende effekt: Klassificeret som possibly carcinogenic to humans, Group 2B. Mutagenicitet: Ikke fundet mutagent under testforhold Fertilitetstoksicitet: Ingen tilgængelige data Fosterskadende effekt: Ingen tilgængelige data Ames IARC For øvrige oplysningspligtige indholdsstoffer: Ingen tilgængelige toksikologiske data Sandsynlige eksponeringsveje: Hud, lunger og mavetarmkanal. Side 6 af 10

7 11. Toksikologiske oplysninger Symptomer: Indånding: Produktet virker stærkt irriterende på åndedrætsorganerne og kan medføre svimmelhed, hovedpine og almen utilpashed. Hud: Produktet virker stærkt irriterende ved kontakt med huden. Øjne: Produktet virker stærkt irriterende ved kontakt med øjnene. Indtagelse: Indtagelse vil medføre kvalme, ubehag og eventuelt opkast. Se også Indånding. Langtidsvirkninger: Produktet er mistænkt kræftfremkaldende. Produktet kan give allergi ved længerevarende hudkontakt. Gentagen eller vedvarende udsættelse for produktet kan give skader på centralnervesystemet. Indeholder butyl2,3epoxypropylether, som er mistænkt for at kunne være arveegenskabsændrende. 12. Miljøoplysninger Toksicitet: Akvatisk Data Test (medie) Datakilde Reaktionsprodukt: BisphenolAdiglycidylether: Fisk LC 50 (Salmo gairdneri, 96h) = 1,5 mg/l Krebsdyr EC 50(Daphnia magna, 48h) = 2,7 mg/l Alger EC 50(Scendesmus capricornutum, 72h) = 9,4 mg/l Titaniumdioxid: Fisk LC 50 (Cyprinodon variegatus, 96h: mg/l Krebsdyr EC 50(Daphnia magna, 48h) = 35,1 mg/l Alger Ingen tilgængelige data For øvrige oplysningspligtige indholdsstoffer: Ingen tilgængelige økotoksikologiske data. Reaktionsprodukt: BisphenolADiglycidylether og Bisphenol F epichlorhydrin med gns. molekylevægt < 700 er giftige for organismer, der lever i vand, og kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet ifølge Miljøministeriets regler. Butyl2,3epoxypropylether er skadelig for organismer, der lever i vand, og kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet ifølge Miljøministeriets regler. Produktet er giftigt for organismer, der lever i vand, og kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet ifølge Miljøministeriets regler. Persistens og nedbrydelighed: Ingen tilgængelige oplysninger. Bioakkumuleringspotentiale: Ingen tilgængelige oplysninger. Mobilitet i jord: Ingen tilgængelige oplysninger. Resultater af PBT og vpvbvurdering: Indholdsstofferne er ikke PBT/vPvB iht. Kriterierne i REACH bilag XIII. Side 7 af 10

8 12. Miljøoplysninger Andre negative virkninger: Ingen kendte. 13. Forhold vedrørende bortskaffelse Metoder til affaldsbehandling: Produktet skal betragtes som farligt affald. Benyt den kommunale indsamlings og afhentningsordning. Affaldsbeholder skal mærkes: Epoxyaffald pas på! Eksemfare, samt Indeholder et stof, der er omfattet af dansk arbejdsmiljøregulering med hensyn til kræftrisiko. Kemikaliegruppe: H Affaldsfraktion: EAK kode: Transportoplysninger Andre transportformer end de nævnte er ikke relevante UNnummer: 3082 Transportfareklasse(r): 9 Miljøfarer: Ingen ift. Transportreglerne UNforsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): Miljøfarlig væske N.O.S. (Bisphenol F epichlorhydrin med middelmolvægt < 700, Reaktionsprodukt: Bisphenol A Diglycidylether) Emballagegruppe: III Særlige forsigtighedsregler for brugeren: Ingen. Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBCkoden: Ikke relevant. 15. Oplysninger om regulering Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffer eller blandinger med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø: Må ikke anvendes af unge under 18 år (lærlinge undtaget). Produktet må kun anvendes af personer, som har gennemgået den særlige epoxy og polyurethan uddannelse. Personer der har konstateret eksem eller konstateret epoxyallergi, må ikke arbejde med produktet. Ved en arbejdspladsvurdering skal det sikres, at ansatte ikke er udsat for påvirkninger, der kan indebære en risiko ved graviditet eller amning (jf. Arbejdstilsynets bek. om arbejdets udførelse). Produktet er udelukkende til erhvervsmæssig brug. Desuden omfattet af følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter, nr. 302 af 13. maj Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer nr. 292/2001 med senere ændringer (se særlig bilag III). Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer nr. 908/2005. Kemikaliesikkerhedsvurdering: Ingen CSA. Side 8 af 10

9 16. Andre oplysninger Faresætninger angivet under punkt 2 og 3: R10: Brandfarlig R20: Farlig ved indånding R22: Farlig ved indtagelse R36: Irriterer øjnene R37: Irriterer åndedrætsorganerne R38: Irriterer huden R40: Mulighed for kræftfremkaldende effekt R43: Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden R5153: Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet R5253: Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet R68: Mulighed for varig skade på helbred H226: Brandfarlig væske og damp H302: Farlig ved indtagelse H315: Forårsager hudirritation H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion H319: Forårsager alvorlig øjenirritation H332: Farlig ved indånding H335: Kan forårsage irritation af luftvejene H341: Mistænkt for genetiske skader H351: Mistænkt for at fremkalde kræft H411: Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger H412: Skadelig for vandlevende organismer ved længerevarende eller gentagen eksponering EUH205: Indeholder epoxyforbindelser. Kan udløse allergisk reaktion Forkortelser: ADR = Den europæiske konvention om international transport af farlig gods af vej At = Arbejdstilsynet CMR = Carcinogenitet, mutagenicitet og reproduktionstoksicitet CSA = Chemical Safety Assesment (Kemikaliesikkerhedsvurdering) CSR = Chemical Safety Report (Kemikaliesikkerhedsrapport) DNEL = Derived NoEffect level (Udledt nuleffektniveau) EC 50 = Effect Concentration 50% (Effektkoncentration 50%) IATA = Den internationale Luftsammenslutning IMDG = Den internationale kode for søtransport af farligt gods LC 50 = Lethal Concentration 50% (Dødelig koncentration 50%) LD 50 = Lethal Dose 50% (Dødelig dosis 50%) FW = Fresh Water (Ferskvand) OACI: Organisationen for International Civil Luftfart NOEL = No Observed Effect Concentration (Observeret nuleffektkoncentration) PBT= Persistent, Bioaccumulative, Toxic (Persistent, bioakkumulerende, giftig) PNEC = Predicted NoEffect Concentration (Beregnet nuleffektkoncentration) RID = Reglement for international befordring af farligt gods med jernbane vpvb = very Persistent, very Bioaccumulative (Meget Persistent, meget bioakkumulerende) Litteratur: = International Uniform ChemicaL Database Information (International kemikaliedatabase med information om kemiske stoffer) ECHA = European Chemical Agency (Det europæiske kemikalieagentur) Side 9 af 10

10 16. Andre oplysninger Rådgivning om oplæring/instruktion: Produktet må kun anvendes af personer, som har gennemgået den særlige epoxy og polyurethan uddannelse. Yderligere oplysninger: Sikkerhedsdatabladet er udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Ændringer siden foregående version: Klassificering af stoffet eller blandingen: Produktet er ifølge CLP klassificeret med Skin Irrit. 2;H315 Skin Sens.1;H317 Eye Irrit. 2;H319 STOT SE 3;H335 Muta. 2;H341 Carc 2;H351, Aquatic Chronic 2;H411 EUH205. Produktet er muligvis kræftfremkaldende. Produktet virker stærkt irriterende kontakt med øjnene, åndedrætsorganerne og huden. Produktet kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Produktet indeholder en lille mængde af et organisk opløsningsmiddel, som ved indånding i store mængder over lang tid kan give skader på centralnervesystemet. Produktet er mistænkt arveegenskabsændrende. Produktet er miljøfarligt. Den fuldstændige tekst for Hsætninger findes i pkt. 16. Mærkningselementer: Mærkning ifølge CLP (1272/2008): Indeholder: Bisphenol F epichlorhydrin med gns. molekylevægt, reaktionsprodukt: Bisphenol A Diglycidylether og butyl2,3epoxypropylether Forårsager hudirritation (H315) Kan forårsage allergisk hudreaktion (H317) Forårsager alvorlig øjenirritation (H319) Kan forårsage irritation af luftvejene (H335) Mistænkt for at forårsage genetiske effekter (H341) Mistænkt for at fremkalde kræft (H351) Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger (H411) Indeholder epoxyforbindelser. Kan udløse allergisk reaktion (EUH205) Indhent særlige anvisninger før brug (P201) Undgå udledning til miljøet (P273) Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse (P280) VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigelig sæbe og vand (P302+P352) VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305+P351+P338) VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp (P308+P313) Indholdet/beholderen bortskaffes til Kommunal genbrugsplads (P501) Fare MALkode (1993) : 25 (Harpiks) MALkode (1993) : 45 (Blanding) Andre farer: Ingen kendte. PBT/vPvB: Indholdsstofferne er ikke PBT/vPvB iht kriterierne i REACH bilag XIII. Udarbejdet af: Eurofins Product Testing A/S, Smedeskovvej 38, 8464 Galten, tlf , fax Side 10 af 10

11 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/ Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: SET XP HÆRDER PRnr.: Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes: Tokomponentsystem med henblik på at opnå et hårdt, ikke reaktivt endeligt materiale. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet: Producent: Virksomhed: Kontaktperson: Nødtelefon: Simpson StrongTie A/S Hedegaardsvej 11 Boulstrup 8300 Odder Danmark (Simpson StrongTie, åben i alm. arb.tid) (Bispebjerg hospital, Giftlinje) Dato:

12 2. Fareidentifikation Klassificering af stoffet eller blandingen: Produktet er klassificeret som farligt med C, Xn;R Produktet er stærkt irriterende til ætsende ved kontakt med hud og øjne. Produktet kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Produktet indeholder en lille mængde organiske opløsningsmidler, som kan optages gennem huden, og som ved indånding i store mængder over lang tid kan give skader på centralnervesystemet. Produktet er mistænkt arveegenskabsændrende. Den fuldstændige tekst for Rsætninger findes i pkt. 16. Mærkningselementer: Mærkning ifølge (1075/2011): Indeholder: MPhenylenbis(methylamin) og phenol Ætsningsfare (R34) Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden (R43) Mulighed for varig skade på helbred (R68) Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes (S26) Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og brilleransigtsskærm (36/37/39) Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt (S45) Dette materiale og dets beholder skal bortskaffes som farligt affald (S60) MALkode (1993) : 45 (Hærder) MALkode (1993) : 45 (Blanding) Andre farer: Ingen kendte. PBT/vPvB: Indholdsstofferne er ikke PBT/vPvB iht kriterierne i REACH bilag XIII. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Stoffer: Blandinger: Stofnavn CASnr. EFnr. Indeksnr. Vægt% REACH reg.nr. Klassificering MPhenylenbis (methylamin) 1) ,510 C;R35 Xn;R20/22 Xi;R43 R5253 CLP: Acute Tox 4;H302 Acute Tox 4;H332 Skin Corr. 1A;H314 Skin Sens. 1;H317 Aquatic Chronic 3;H412 2,4,6Tris (dimethylaminomethyl) phenol ,510 Xn,R22 Xi;R36/38 CLP: Acute Tox 4;H302 Eye Irrit. 2;H319 Skin Irrit. 2;H315 Phenol 1) ,5 Muta cat 3;R68 T;R23/24/25 Xn;R48/20/21/22 C;R34 CLP: Muta. 2;H341 Acute Tox 3*;H301 Acute Tox 3*;H311 Acute Tox 3*;H331 STOT RE 2;H373 Skin Corr. 1B;H314 Side 2 af 11

13 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 3,6Diazaoktan1,8 diamin Xn;R21 C;R34 R43 R52/53 CLP: Acute Tox 4*;H312 Skin Corr. 1B;H314 Skin Sens. 1;H317 Aquatic Chronic 3;H412 1) Stoffet er et organisk opløsningsmiddel. CLP*: EuropaParlamentets og rådets forordning (EF) nr. 1272/2008. Den fuldstændige tekst for R og Hsætninger findes i pkt Førstehjælpsforanstaltninger Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger: Indånding: Bring den tilskadekomne til frisk luft. Lette tilfælde: Holdes i ro under opsyn. Ved ubehag: Kontakt læge. Svære tilfælde: Bevidstløse lejres i aflåst sideleje med hovedet lavt og holdes varme. Er vejrtrækningen stoppet, gives kunstigt åndedræt. Tilkald straks læge eller ambulance. Hudkontakt: Forurenet tøj fjernes straks. Skyl huden og vask grundigt med vand og sæbe. Efter afvaskning smøres huden med en fed creme. Hvis irritation ikke ophører: Kontakt læge. Øjenkontakt: Det opspilede øje skylles straks med vand eller fysiologisk saltvand i mindst 15 minutter. Evt. kontaktlinser fjernes. Hvis irritation ikke ophører straks: Kontakt læge. Skylningen fortsættes også under transport til læge/sygehus. Indtagelse: Skyl straks munden grundigt og drik rigelige mængder vand. Hvis øjeblikkelig lægehjælp ikke er mulig; Fremkald ikke opkastning. Hold hovedet lavt, for at undgå maveindhold i lungerne. Tilkald straks ambulance. Bevidstløse må ikke få væske. Ved bevidstløshed: Se indånding. Forbrænding: Skyl med vand, indtil smerterne er ophørt. Fjern under skylningen tøj, som ikke er fastbrændt, fra det forbrændte område. Hvis lægebehandling er nødvendig, fortsættes skylningen, indtil læge overtager behandlingen Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede: Produktet er stærkt irriterende til ætsende ved kontakt med hud og øjne. Produktet kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Produktet indeholder en lille mængde organiske opløsningsmidler, som kan optages gennem huden, og som ved indånding i store mængder over længere tid kan give skader på centralnervesystemet. Produktet er mistænkt arveegenskabsændrende. Angivelse af, om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig: Ved bevidstløshed: Tilkald straks læge eller ambulance. Vis dette sikkerhedsdatablad til læge eller skadestue. 5. Brandbekæmpelse Slukningsmidler: Vandtåge (aldrig vandstråle spreder branden), skum, pulver eller kulsyre. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen: Produktet er ikke brandfarligt. Undgå indånding af røggasser. Ved brand dannes følgende nedbrydningsprodukter: kuldioxid, kulmonoxid, nitrogenoxid, nitrogendioxid. Side 3 af 11

14 5. Brandbekæmpelse Anvisninger for brandmandskab: Fjern beholder om muligt eller nedkøl med vand. Brug luftforsynet åndedrætsværn ved brandslukning. 6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer: Brug personlige værnemidler se pkt. 8. Sørg for god udluftning. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: Undgå udledning til kloak se pkt. 12. Ved spild til det ydre miljø kontaktes miljømyndighederne. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning: Større mængder spild tildækkes/opsuges med sand eller andet absorptionsmateriale. Opsamles og håndteres som kemikalieaffald. Efterskyl grundigt med vand. Videre håndtering af spild se pkt. 13 Henvisning til andre punkter: Se ovenfor. 7. Håndtering og opbevaring Forholdsregler for sikker håndtering: Undgå kontakt med hud, øjne og klæder. Vask straks, hvis huden bliver forurenet. Skift forurenet tøj. Adgang til rigeligt vand og øjenskylleflaske. For blandingen gælder: Arbejdstilsynets regler for arbejde med epoxy produkter skal følges. Se Atvejledning C.0.7. arbejdstilsynets regler for arbejde med kræftfremkaldende stoffer skal følges. Se f.eks. Atvejledning C.2.1 (2003). Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed: Produktet opbevares tillukket i originalbeholder på et tørt og velventileret sted ved temperaturer mellem 10 C30 C. Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn, og ikke sammen med eller i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler og lignende. Brandfareklasse: Særlige anvendelser: Se anvendelse pkt Eksponeringskontrol/personlige værnemidler Kontrolparametre: Følgende oplysningspligtige indholdsstoffer har en grænseværdi efter Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer nr. 507/2011: MPhenylenbis(methylamin) (mxylenα,α diamin) Phenol 0,02 ppm = 0,1 mg/m 3 (Loftværdi, Hudoptagelig) 1 ppm = 4 mg/m 3 (EU grænseværdi, Hudoptagelig) Overholdelse af grænseværdierne kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger. DNEL: Ingen CSR. PNEC: Ingen CSR. Side 4 af 11

15 8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler Eksponeringskontrol: Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol: Anvend ikke produktet før alle advarsler er læst og forstået. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen. Forurenet tøj tages af og vaskes, før det bruges igen. Undgå indånding af dampe. Personlige værnemidler: Indånding: Ved utilstrækkelig ventilation: Anvend helmaske EN 140 med udskiftelig gasfilter type A iht. EN Filtrene har begrænset levetid. Læs fabrikantens anvisninger. Hud: Brug beskyttelseshandsker af nitrilgummi (NBR), butylgummi, PVC eller neopren. Det har ikke været muligt at finde data for gennembrudstider for produktet, så ved spild på handsken skiftes denne straks, og hænderne vaskes grundigt med vand og sæbe. Øjne: Tætsluttende beskyttelsesbriller ved risiko for at produktet kommer i øjnene. Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet: Eventuelle rester og affald fra produktion, skal opsamles og bortskaffes som nævnt i pkt. 13. Behandling og udledning af spildevand skal være i overensstemmelse med kommunale bestemmelser. 9. Fysiskkemiske egenskaber Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber: Udseende: Væske, tyktflydende Dampmassefylde: Lugt: Relativ massefylde : > 1 Lugttærskel: Opløselighed i vand: Uopløseligt ph: Fordelingskoefficient noktanol/vand: Smeltepunkt/frysepunkt: Selvantændelsestemperatur: Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval: Dekomponeringstemperatur: Flammepunkt: Viskositet: Fordampningshastighed: Eksplosive egenskaber: Antændelighed: Oxiderende egenskaber: Øvre/nedre antændelses eller eksplosionsgrænser vol.%: Damptryk (20ºC): Andre oplysninger: : Betyder ingen data eller ikke relevant Side 5 af 11

16 10. Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet: Ingen kendte. Udhærdningstid for blandingen er: 72 timer ved 10 C 24 timer ved 21 C Ved installering i vådt beton, vil hærdningstiden fordobles. Kemisk stabilitet: Stabilt ved de anbefalede opbevaringsbetingelser. Risiko for farlige reaktioner: Ingen kendte. Forhold, der skal undgås: Varme. Materialer, der skal undgås: Syrer, metaller, peroxider, oxidationsmidler. Farlige nedbrydningsprodukter: Ved termisk nedbrydning kan der dannes kulmonoxid, kuldioxid, nitrogenoxid, nitrogendioxid. Side 6 af 11

17 11. Toksikologiske oplysninger Oplysninger om toksikologiske virkninger: Fareklasse Data Test Datakilde MPhenylenbis(methylamin): Akut toksicitet: Inhalation LC 50 (rotte) = 700 ppm, 1h Dermal LD 50(kanin) = 2000 mg/kg Oral LD 50(rotte) = 930 mg/kg Ætsning/irritation: Hud(kanin): Ætsende Øje(kanin): Ætsende Sensibilisering Sensibiliserende CMR: Kræftfremkaldende effekt: Ingen tilgængelige data Mutagenicitet: Ingen tilgængelige data Fertilitetstoksicitet: Ingen tilgængelige data Fosterskadende effekt: Ingen tilgængelige data 2,4,6Tris(dimethylaminomethyl)phenol: Akut toksicitet: Inhalation LC 50 (rotte) = Ingen tilgængelige data Dermal LD 50(kanin) = 1280 mg/kg Oral LD 50(rotte) = mg/kg Ætsning/irritation: Hud(kanin): Ætsende Øje(kanin): Let irriterende Sensibilisering Ikke sensibiliserende CMR: Kræftfremkaldende effekt: Ingen tilgængelige data Mutagenicitet: Ikke fundet mutagent under testforhold Fertilitetstoksicitet: Ikke fundet reproduktionsskadende under testforhold Fosterskadende effekt: Ingen tilgængelige data OECD 471 OECD 422 ECHA ECHA Phenol: Akut toksicitet: Inhalation LC 50 (rotte) = 0,9 mg/l/8h Dermal LD 50(kanin) = 1280 mg/kg Oral LD 50(rotte) = 340 mg/kg Ætsning/irritation: Hud(kanin): Ætsende Øje(kanin): Let irriterende Sensibilisering Ikke sensibiliserende CMR: Kræftfremkaldende effekt: Ingen tilgængelige data Mutagenicitet: Ingen tilgængelige data Fertilitetstoksicitet: Ingen tilgængelige data Fosterskadende effekt: Ingen tilgængelige data 3,6Diazaoktan1,8diamin: Akut toksicitet: Inhalation LC 50 (rotte) = 78,4 mg/l Dermal LD 50(kanin): Ingen tilgængelige data Oral LD 50(rotte) = 2500 mg/kg Ætsning/irritation: Hud(kanin): Ingen tilgængelige data Øje(kanin): Ingen tilgængelige data Sensibilisering Sensibiliserende CMR: Kræftfremkaldende effekt: negativt resultat Mutagenicitet: positiv effekt in Vitro Fertilitetstoksicitet: Ingen tilgængelige data Fosterskadende effekt set på rotter og kaniner Ames Test Sandsynlige eksponeringsveje: Hud, lunger og mavetarmkanal. Symptomer: Indånding: Produktet virker irriterende på åndedrætsorganerne og kan medføre svimmelhed, hovedpine og almen utilpashed. Hud: Produktet virker irriterende ved kontakt med huden. Kan give tør eller revnet hud. Produktet indeholder stoffer, som kan optages gennem huden, se derfor Indånding. Øjne: Produktet virker stærkt irriterende til ætsende ved kontakt med øjnene. Kan medføre alvorlige øjenskader. Indtagelse: Indtagelse vil medføre kvalme, ubehag og eventuelt opkast. Se også Indånding. Side 7 af 11

18 11. Toksikologiske oplysninger Langtidsvirkninger: Kan give allergi ved længerevarende hudkontakt. Kan medføre alvorlige øjenskader. Gentagen eller vedvarende udsættelse for produktet kan give skader på centralnervesystemet. Indeholder phenol, som er mistænkt for at kunne være arveegenskabsændrende. 12. Miljøoplysninger Toksicitet: Akvatisk Data Test (medie) Datakilde Phenol: Fisk LC 50 (Onchorynchus mykiss), 96h) = 8,9 mg/l Krebsdyr EC 50(Daphnia magna) = 9,4 mg/l/24h Alger EC 50(Scendesmus quadricau) = 7,5 mg/l MPhenylenbis(methylamin): Fisk LC 50 (Oryzias latipes), 96h) = 87,6 mg/l ECHA Krebsdyr EC 50(Daphnia magna, 48h) = 35,1 mg/l ECHA Alger Ingen tilgængelige data 2,4,6Tris(dimethylaminomethyl)phenol: Fisk LC 50 (Onchorynchus mykiss), 96h) = mg/l ECHA Krebsdyr LC 50(Neopanope texana, 24h) = mg/l/24h ECHA Alger NOEC, 28d: 2 mg/l ECHA 3,6Diazaoktan1,8diamin: Fisk LC 50 (Pimephales promelas, 96h) = 495 mg/l FW Krebsdyr EC 50(Daphnia magna, 48h) = 12 mg/l Alger EC 50(Scendesmus subspicatus, 72h) = 0,67 mg/l MPhenylenbis(methylamin) og 3,6Diazaoktan1,8diamin er skadelige for organismer, der lever i vand, og kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet ifølge Miljøministeriets regler. Persistens og nedbrydelighed: Ingen tilgængelige oplysninger. Bioakkumuleringspotentiale: Ingen tilgængelige oplysninger. Mobilitet i jord: Ingen tilgængelige oplysninger. Resultater af PBT og vpvbvurdering: Indholdsstofferne er ikke PBT/vPvB iht. Kriterierne i REACH bilag XIII. Andre negative virkninger: Ingen kendte. 13. Forhold vedrørende bortskaffelse Metoder til affaldsbehandling: Produktet skal betragtes som farligt affald. Benyt den kommunale indsamlings og afhentningsordning. Affaldsbeholder for blandingsproduktet hærder og resin skal mærkes: Epoxyaffald pas på! Eksemfare. Indeholder et stof, der er omfattet af danske arbejdsmiljøregulering med hensyn til kræftrisiko. Kemikaliegruppe: H Affaldsfraktion: EAK kode: Side 8 af 11

19 14. Transportoplysninger Andre transportformer end de nævnte er ikke relevante UNnummer: 2735 Transportfareklasse(r): 8 Miljøfarer: Ingen ift. transportreglerne UNforsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): Aminer, flydende, ætsende, N.O.S (mphenylenbis(methylamin), phenol) Emballagegruppe: III Særlige forsigtighedsregler for brugeren: Ingen. Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBCkoden: Ikke relevant. 15. Oplysninger om regulering Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffer eller blandinger med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø: Må ikke anvendes af unge under 18 år (lærlinge undtaget). Ved en arbejdspladsvurdering skal det sikres, at ansatte ikke er udsat for påvirkninger, der kan indebære en risiko ved graviditet eller amning (jf. Arbejdstilsynets bek. om arbejdets udførelse). For blandingen gælder det: Personer der har konstateret eksem eller konstateret epoxyallergi, må ikke arbejde med blandingen. Blandingen må kun anvendes af personer, som har gennemgået den særlige epoxy og polyurethan uddannelse. Blandingen er udelukkende til erhvervsmæssig brug. Desuden omfattet af følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter, nr. 302 af 13. maj For blandingen gælder også følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer nr. 292/2001 med senere ændringer især bilag 3. Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer nr. 908/2005. Kemikaliesikkerhedsvurdering: Ingen CSA. Side 9 af 11

20 16. Andre oplysninger Faresætninger angivet under punkt 2 og 3: R20: Farlig ved indånding R21: Farlig ved hudkontakt R22: Farlig ved indtagelse R23/24/25: Giftig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse R34: Ætsningsfare R35: Alvorlig ætsningsfare R36: Irriterer øjnene R38: Irriterer huden R43: Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden R48/20/21/22: Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding, hudkontakt og indtagelse R52/53: Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet R68: Mulighed for varig skade på helbred H301: Giftig ved indtagelse H302: Farlig ved indtagelse H311: Giftig ved hudkontakt H312: Farlig ved hudkontakt H314: Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader H315: Forårsager hudirritation H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion H318: Forårsager alvorlig øjenskade H319: Forårsager alvorlig øjenirritation H331: Giftig ved indånding H332: Farlig ved indånding H341: Mistænkt for genetiske skader H373: Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering H412: Skadelig for vandlevende organismer ved længerevarende eller gentagen eksponering Forkortelser: ADR = Den europæiske konvention om international transport af farlig gods af vej At = Arbejdstilsynet CMR = Carcinogenitet, mutagenicitet og reproduktionstoksicitet CSA = Chemical Safety Assesment (Kemikaliesikkerhedsvurdering) CSR = Chemical Safety Report (Kemikaliesikkerhedsrapport) DNEL = Derived NoEffect level (Udledt nuleffektniveau) EC 50 = Effect Concentration 50% (Effektkoncentration 50%) IATA = Den internationale Luftsammenslutning IMDG = Den internationale kode for søtransport af farligt gods LC 50 = Lethal Concentration 50% (Dødelig koncentration 50%) LD 50 = Lethal Dose 50% (Dødelig dosis 50%) FW = Fresh Water (Ferskvand) OACI: Organisationen for International Civil Luftfart PBT= Persistent, Bioaccumulative, Toxic (Persistent, bioakkumulerende, giftig) PNEC = Predicted NoEffect Concentration (Beregnet nuleffektkoncentration) RID = Reglement for international befordring af farligt gods med jernbane vpvb = very Persistent, very Bioaccumulative (Meget Persistent, meget bioakkumulerende) Litteratur: = International Uniform ChemicaL Database Information (International kemikaliedatabase med information om kemiske stoffer) RTECS = Register over toksikologiske effekter for kemiske stoffer (Registry of Toxic Effects of Chemical Substances) Ecotox = database (ECOTOX) med kemisk toksicitet udarbejdet af U.S.EPA, Office of Research and Development (ORD), og National Health and Environmental Effects Research Laboratory's (NHEERL's) MidContinent Ecology Division (MED) Side 10 af 11

Sikkerhedsdatablad. Neodisher FA. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 01.00 / DNK

Sikkerhedsdatablad. Neodisher FA. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 01.00 / DNK Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 0100 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Neodisher FA Varenummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010.

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. SA-2000 Bremserens

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. SA-2000 Bremserens 1.1. Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn Produkt nr. 15205+15206 REACH registreringsnummer Andre produktidentifikatorer PRnr: 1038159 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A12690P 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad MAPEFAST SA

Sikkerhedsdatablad MAPEFAST SA Sikkerhedsdatablad af 16/5/2015, version 3 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Lutensol TO 89. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden.

Sikkerhedsdatablad Lutensol TO 89. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. 1.1 Produktidentifikator Produktidentifikatorer Produktregestreringsnummer 418205 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006 Loctite Super Attak All Plastics Side 1 fra 8 SDB-nr. : 361604 V001.1 revideret d.: 16.04.2012 Trykdato: 07.01.2014 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Soudafoam 1K All Season

SIKKERHEDSDATABLAD. Soudafoam 1K All Season SIKKERHEDSDATABLAD Efter Forordning (EF) nr 1907/2006 (REACH) Artikel 31 og Bilag II 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed 1.1 Identifikation af stof eller kemisk produkt: Produktnavn:

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens Identifikation af stoffet/materialet PR-nummer: 1038159 Udarbejdet den: 17-10-2006 / HN Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 10-11-2006 Leverandør: ITW Chemical Products Scandinavia

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/9 FIP S 280 P & B FIP S 385 & B PRnr. PRnr. PRnr: 1242950 PRnr: 1242977 Anvendelse: Leverandør: Klæbestof i blandingspatron til fastgørelse i byggematerialer.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 0

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 0 Side : 1 óm 2.1 : brandfarlige gasser. PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Sikkerhedsdatablad nr : : 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning Leverandørbrugsanvisning Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Identifikation

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Rapicide PA del B (RTU) Revisionsdato: 4.1.13. Sourethweg 11 6422 PC HEERLEN Holland Tlf. +31 45 5471471

Sikkerhedsdatablad Rapicide PA del B (RTU) Revisionsdato: 4.1.13. Sourethweg 11 6422 PC HEERLEN Holland Tlf. +31 45 5471471 Afsnit 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af fremstiller/virksomhed 1.1 Produkt id Produktkode(r) ML02 0125 Produktnavn Rent stof/blanding Blanding 1.2 Relevant identificeret brug af stoffet eller

Læs mere

L140520 DENM/11L. Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter 1 L

L140520 DENM/11L. Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter 1 L L140520 DENM/11L Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter Product names marked or, the SYNGENTA Logo and the CP FRAME are Trademarks of a Syngenta Group Company

Læs mere

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare MONSANTO Europe S.A. Side: 1 / 10 MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1.1. Produktidentifikator Roundup Ultra 1.1.1. Kemisk navn

Læs mere

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare MONSANTO Europe S.A. Side: 1 / 10 MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1.1. Produktidentifikator Roundup Flex 1.1.1. Kemisk navn Ikke

Læs mere

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare MONSANTO Europe S.A. Side: 1 / 9 MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn Roundup Bio CLP Bilag VI Indeks nr. C&L ID Nr Ikke

Læs mere

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare MONSANTO Europe S.A. Side: 1 / 8 MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn Roundup Gel CLP Bilag VI Indeks nr. C&L ID Nr Ikke

Læs mere

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare MONSANTO Europe S.A. Side: 1 / 8 MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn Roundup Terrasse Produktets anvendelse Ukrudtsmiddel

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Soudal Fix-All

SIKKERHEDSDATABLAD. Soudal Fix-All SIKKERHEDSDATABLAD Baseret på direktiv 2001/58/EF af den Europæiske Unions Kommission Soudal Fix-All 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1 Identifikation af stoffet eller præparatet:

Læs mere

Introduktion til laboratoriesikkerhed. i et kemisk laboratorium. MCI, Sønderborg Manuela Schiek, August 2009

Introduktion til laboratoriesikkerhed. i et kemisk laboratorium. MCI, Sønderborg Manuela Schiek, August 2009 Introduktion til laboratoriesikkerhed og god laboratoriepraksis i et kemisk laboratorium MCI, Sønderborg Manuela Schiek, August 2009 Hvorfor? Ifølge arbejdsmiljølovgivningen skal de studerende være instrueret,

Læs mere

Listen over uønskede stoffer 2009

Listen over uønskede stoffer 2009 Listen over uønskede stoffer 2009 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2010 Indhold FORORD 5 1 EU S KEMIKALIELOVGIVNING - DET KEMISKE UNIVERS 9 1.1 REACH 9 1.2 KLASSIFICERING 10 2 LÆSEVEJLEDNING 11 3

Læs mere

ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE

ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE Forord 1 Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne arbejdsmiljøhåndbog give et redskab til sikkerhedsorganisationen i zoologiske haver,

Læs mere

De lovpligtige arbejdspladsbrugsanvisninger

De lovpligtige arbejdspladsbrugsanvisninger ARBEJDSMILJØ De lovpligtige arbejdspladsbrugsanvisninger Foto Yvonne Thomsen. Netop nu er det yderst aktuelt for alle dyreklinikker og dyrehospitaler at sætte ekstra fokus på arbejdsmiljøet. Blandt andet

Læs mere

Lexus. Ukrudtsmiddel MÅ KUN ANVENDES TIL BEKÆMPELSE AF UKRUDT I VINTER - HVEDE, VINTERBYG, VINTERRUG, OG TRITICALE.

Lexus. Ukrudtsmiddel MÅ KUN ANVENDES TIL BEKÆMPELSE AF UKRUDT I VINTER - HVEDE, VINTERBYG, VINTERRUG, OG TRITICALE. 080729 K-18807:145 x 70 livret 12 Pages 1/10/07 8:58 Page K-18807/30708 1 - DENMARK - (BASE) PAGE 2 ADVARSEL For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje Meget giftig

Læs mere

Er der god kemi i dine børns hverdag?

Er der god kemi i dine børns hverdag? Er der god kemi i dine børns hverdag? Indholdsfortegnelse Hvor meget kemi er der i dit barns hverdag? Ni hurtige råd I børneværelset I stuen På badeværelset På legepladsen Børneudstyr og tøj Når voksne

Læs mere

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER 6/2014 Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER Indhold InDhold Side Indledning... 7 Del 1 Hvor finder du bly... 8 Hvorfor er bly farligt?...10 Hvordan optages bly?...10 Forundersøgelser...

Læs mere

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand Miniguide til medarbejderen Sundhedsrisici ved arbejde med spildevand Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har i samarbejde med branchens parter udarbejdet Branchevejledningen

Læs mere