SIKKERHEDSDATABLAD. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden. Lundtoftevej 150 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Tel.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIKKERHEDSDATABLAD. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden. Lundtoftevej 150 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Tel."

Transkript

1 Overholder EU Directive 91/155/EEC, med senere tilpasning af 2001/58/EC - Danmark SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden Produktets navn og/eller nummer HEMPALIN ENAMEL Firmanavn og adresse Hempel A/S Lundtoftevej 150 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Tel Produkttype Alkyd emalje Anvendelsesområde metalindustri, skibe og skibsværfter. Udgivelsesdato Dato for forrige udgave PR.-Nr Telefonnr. i nødstilfælde Se punkt 4 Førstehjælp. 2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer Stoffer, der udgør en sundheds- eller miljøfare i henhold til direktiv 67/548/EØF om farlige stoffer Navn på indholdsstof CAS-nr. % EF-nummer Klassificering mineralsk terpentin Xn; R48/20, R65 N; R51/53 xylen R10 Xn; R20/21 Xi; R38 ethylbenzen F; R11 Xn; R20 naphtha (råolie), hydroafsvovlet tung Xn; R48/20, R65 N; R51/53 2-butanonoxim Carc. Cat. 3; R40 Xn; R21 Xi; R41 R43 cobalt(2+) salte af c6-19 forgrenet fedtsyrer * * Xn; R22 Xi; R38 R43 N; R51/53. Bemærkninger (*) Den fulde ordlyd af R-sætningerne kan findes i punkt 16 og arbejdshygiejniske grænseværdier er nævnt i punkt 8, hvis de er tilgængelige Indeholder et stof(fer), som er omfattet af Arbejdstilsynets Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer m.v. (nr. 906/2002). Disse stof(fer) er angivet i punkt 8 med et K. 3. Fareidentifikation Sundhedsskadelig Miljøfarlig. Brandfarlig. Farlig alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding. Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Indeholder (2-butanonoxim, cobalt(2+) salte af c6-19 forgrenet fedtsyrer). Kan medføre en allergisk reaktion. Udgivelsesdato Side 1/6

2 4. Førstehjælpsforanstaltninger Generelt Indånding Øjenkontakt Hudkontakt Indtagelse I tvivlstilfælde eller ved vedvarende symptomer skal der søges lægehjælp. Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden. Ved uheld Kontakt læge eller skadestue - medbring etiketten eller dette sikkerhedsdatablad. Lægen kan rette henvendelse til Arbejds- og miljø- medicinsk klinik, Bispebjerg Hospital, tlf Bring personen ud i frisk luft og hold personen under opsyn. Hold personen varm og i ro. Hvis der ingen vejrtrækning er, hvis vejrtrækningen er uregelmæssig eller hvis åndedrættet ophører, så sørg for kunstigt åndedræt eller ilt fra uddannet personale. Giv ikke noget via munden. Ved bevidstløshed, anbring den tilskadekomne i aflåst sideleje, og søg lægehjælp. Kontroller for og fjern evt. kontaktlinser. Skyl straks øjnene med rigelige mængder vand i mindst 15 minutter, og løft med jævne mellemrum de øvre og nedre øjenlåg. I tvivlstilfælde eller ved vedvarende symptomer skal der søges lægehjælp. Forurenet tøj og sko tages af. Vask huden grundigt med vand og sæbe eller anvend velegnet hudrensemiddel. Brug ikke opløsningsmidler eller fortyndere. Ved indtagelse, kontakt omgående læge og medbring dette sikkerhedsdatablad. Hold personen varm og i ro. Forsøg IKKE at fremkalde opkastning, medmindre lægelig rådgiver anbefaler det. Sænk hovedet, således at opkast ikke vil løbe tilbage i munden og halsen. 5. Brandbekæmpelse Brand vil udvikle tæt sort røg. Udsættelse for nedbrydningsprodukter kan udgøre en sundhedsfare. Brandfolk bør anvende egnet beskyttelsesudstyr. Lukkede beholdere, der udsættes for ild, afkøles med vand. Lad ikke vand fra brandslukning løbe ud i kloakker og vandløb. Brandslukningmiddel Anbefalet alkoholbestandigt skum, kulsyre, pulvere, vandtåge. Må ikke anvendes vandstråle. Nedbrydningsprodukter Disse produkter er carbonoxider (CO, CO2). Nogle metaloxider. 6. Forholdsregler over for udslip ved uheld. Fjern om muligt antændelseskilder og vær opmærksom på eksplosionsfarer. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Udslip begrænses og opsamles med ikke-brændbart absorberende materiale, f.eks. sand, jord, vemiculite, diatoméjord og placeres i beholder og bortskaffes i overensstemmelse med gældende regler (se punkt 13). Må ikke hældes i afløb eller vandløb. Rengør helst med rengøringsmidler, undgå opløsningsmidler. Hvis produktet forurener søer, floder eller kloaker, skal de behørige myndigheder underrettes i henhold til gældende regler. 7. Håndtering og opbevaring Håndtering Dampe er tungere end luft, og kan spredes langs gulvet. Dampe kan danne eksplosive blandinger med luft. Forebyg dannelsen af brændbare eller eksplosive blandinger og hold koncentrationer af dampe lavest muligt og under grænseværdien. Produktet må ikke anvendes i nærheden af åben ild og andre mulige antændelseskilder. Elektrisk udstyr bør beskyttes i henhold til gældende normer. For at aflede statisk elektricitet under overførsler, skal beholdere jordforbindes og forbindes med modtagerbeholderen med en ledning. Brug ikke gnistdannende værktøj. Undgå indånding af dampe, støv og sprøjtetåge. Undgå kontakt med huden og øjnene. Rygning, indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i arbejdslokaler. Personlig beskyttelse se punkt 8. Opbevares altid i beholdere af samme materiale som den originale. Opbevaring Skal opbevares i henhold til Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter for brandfarlige væsker. Følg forholdsreglerne på etiketten. Opbevar på et køligt, godt ventileret sted adskilt fra uforligelige stoffer og antændelseskilder. Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå kontakt med Oxidationsmidler, stærke baser, stærke syrer. Rygning forbudt. Undgå, at uvedkommende får adgang. Åbnet emballage skal lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst for at forebygge lækage. Brandfarlig væske af klasse II - 1 Udgivelsesdato Side 2/6

3 8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler Tekniske tiltag Hygiejniske foranstaltninger Navn på indholdsstof Sørg for tilstrækkelig ventilation ved anvendelse af punktudsugning og god generel ventilation for at holde de luftbårne damp- eller støvkoncentrationer lavest muligt og under deres respektive grænseværdier. Sørg for at der er øjenskylleudstyr på arbejdsstedet og adgang til nødbruser i nærheden af arbejdsstedet. Vask hænder, underarme og ansigt grundigt efter håndtering af produktet, og før der spises, ryges, benyttes toilet samt ved dagens afslutning. Arbejdshygiejniske grænseværdier mineralsk terpentin Arbejdstilsynet (Danmark, 2000). GV 25 ppm 8 time/timer. GV 145 mg/m 3 8 time/timer. xylen Arbejdstilsynet (Danmark, 10/2002). Hud GV 109 mg/m 3 8 time/timer. Form Alle former GV 25 ppm 8 time/timer. Form Alle former ethylbenzen Arbejdstilsynet (Danmark, 10/2002). GV 217 mg/m 3 8 time/timer. Form Alle former GV 50 ppm 8 time/timer. Form Alle former Carcinogen naphtha (råolie), hydroafsvovlet tung DK-Arbejdstilsynet (Danmark, 2000). GV 25 ppm 8 time/timer. GV 145 mg/m 3 8 time/timer. 2-butanonoxim Arbejdstilsynet (Danmark, 10/2002). GV 25 ppm 8 time/timer. Form Alle former Carcinogen Personlig værneudstyr Generelt Luftvejene Hud og krop Ved alt arbejde som kan indebære tilsmudsning skal handsker anvendes. Forklæde/overtræksdragt/beskyttelsedragt skal anvendes hvor der sker tillsmudsning i en sådan grad, at almindeligt arbejdstøj ikke beskytter effektivt mod hudkontakt med produktet. Anvend sikkerhedsbriller ved risiko for eksponering. Hvor der skal anvendes personlige værnemidler, skal disse vælges i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 302/1993. Se produktets Kodenummer (punkt 15). Hvis ventilationen på arbejdspladsen er utilstrækkelig Ved påførring af maling med pensel eller rulle, benyttes halv- eller helmaske forsynet med filter for organiske dampe type A, ved slibning benyttes også forfilter for støv type P. Ved sprøjtning eller længere varende arbejde skal altid anvendes luftforsynet åndedrætsværn. Anvend kun godkendt/certificeret filter eller tilsvarende. Anvend evt. arbejdstøj, ved sprøjtning anvendes beskyttelsesdragt. Hænder Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet. Beskyttende creme kan beskytte de udsatte hudområder, men bør ikke påføres efter, at huden har været udsat for præparatet. Beskyttende creme må ikke benyttes under eller i stedet for handsker. Den konkrete arbejdssituation kendes ikke. Handskeleverandøren bør derfor kontaktes med henblik på at finde egnede handsker. Øjne Brug egnede beskyttelsesbriller, som beskyttelse mod væskestænk. 9. Fysisk-kemiske egenskaber Fysisk tilstand Massefylde Opløselighed Flammepunkt Eksplosionsgrænser % Org. Opløsningsmidel Væske. Vægtet gennemsnit 1.15 g/cm 3 Uopløselig i koldt vand, varmt vand. Lukket kop 38 C (100.4 F) vol % Vægtet gennemsnit 37 % % Vand Vægtet gennemsnit 0 % VOC-indhold Vægtet gennemsnit 429 g/l (CEPE) TOC-indhold Vægtet gennemsnit 366 g/l (baseret på data for Opløsningsmiddel.) Opløsningsmiddel Gas m 3 /l Udgivelsesdato Side 3/6

4 10. Stabilitet og reaktivitet Stabil ved anbefalet opbevarings- og håndteringsforhold (se punkt 7). Meget reaktiv eller inkompatibel med følgende materialer metaller. Reaktiv eller inkompatibel med følgende materialer Oxiderende materialer og syrer. Let reaktiv eller inkompatibel med følgende materialer Reducerende materialer. Ved høje temperaturer (f.eks. i tilfælde af brand) kan der dannes sundhedsskadelige nedbrydningsprodukter Disse produkter er carbonoxider (CO, CO2). Nogle metaloxider. 11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber) Virkninger og symptomer Udsættelse for opløsningsmiddeldampe kan være skadelig for helbredet og forårsage irritationer i slimhinder og åndedrætssystem, samt skader på nyrer, lever og centralnervesystemet. Opløsningsmidler kan forårsage nogle af de ovenfor nævnte virkninger ved optagelse gennem huden. Symptomer og tegn omfatter hovedpine, svimmelhed, træthed, muskelsvækkelse og i ekstreme tilfælde bevidstløshed. Gentagen eller længere tids kontakt med produktet kan medføre tab af hudens naturlige fedtlag, som kan medføre en ikke-allergisk kontakteksem og hudabsorbtion. Hvis væsken kommer i kontakt med øjnene, kan det forårsage irritation og reversible skader. Indtagelse i forbindelse med uheld kan give mave smerter. Kemisk lungebetændelse kan opstå, hvis der ved opkastning kommer opløsningsmidler i lungerne. Kronisk giftighed Gentagen eksponering for et skadeligt stof kan forårsage en generel sundhedsfare gennem akkumulering i menneskelige organer. Carcinogene virkninger Indeholder stoffer, som er omfattet af Arbejdstilsynets Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer m.v. (nr. 906/2002) og Arbejdstilsynets liste over stoffer der anses for at være kræftfremkaldende (At Vejledning C.0.1, april 2005). Overfølsomhed Indeholder (2-butanonoxim, cobalt(2+) salte af c6-19 forgrenet fedtsyrer). Kan medføre en allergisk reaktion. Akut giftighed Navn på indholdsstof mineralsk terpentin xylen 2-butanonoxim 12. Miljøoplysninger Test Resultat Optagelse Arter LC50 LDLo LC50 LC mg/kg 3000 mg/kg >14 mg/l (4 time/timer) 4300 mg/kg >1700 mg/kg 50 mg/kg >6700 ppm (4 time/timer) 930 mg/kg >200 mg/kg 20 mg/l (4 time/timer) Dermal Indånding Dermal Indånding Dermal Indånding Kanin Kanin Menneske Produktet må ikke udledes i kloak eller vandløb. Produktet er vurderet farlig for vandmiljøet i henhold til den metode, der er anført i direktivet om farlige præparater. Navn på indholdsstof Arter Periode Resultat xylen Oncorhynchus mykiss (LC50) 96 time/timer 8.2 mg/l 13. Bortskaffelse Rester af produktet er betegnet som farligt affald. Affaldet skal bortskaffes i henhold til gældende regler. Spild, rester, brugte klude m.v. opsamles, opbevares i brandsikker affaldsbeholder. Affaldsbeholdere, skal mærkes med Indeholder et stof, der er omfattet af dansk arbejdsmiljøregulering med hensyn til kræftrisiko. Europæisk affaldskatalog nr. (EAK), Kemikalieaffaldsgruppe og -fraktion er angivet nedenfor. EAK nr Affaldsfraktion Affaldsgruppe H Udgivelsesdato Side 4/6

5 14. Transportoplysninger Transport kan finde sted i overensstemmelse med nationale regler eller ADR for vejtransport, RID for togtransport, IMDG for søtransport. Nedenstående transportklassifikation er ifølge ADR (2005), IMDG (2004) admendment UN-nr. Korrekt forsendelsesnavn Klasse PG* Fareseddel Yderligere oplysninger ADR/RID klasse UN1263 maling 3 III Bemærkninger H-14 3 IMDG klasse UN1263 PAINT. (white spirit) 3 III 3 Nødsituationsskemaer (EmS) F-E, S-E PG* Emballagegruppe Marine pollutant (Forurener havet) Marine pollutant (Forurener havet) (P) 15. Oplysninger om regulering Klassifikation og mærkning i overensstemmelse med Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 329/2002, samt fastsættelse af kodenummer og MAL-tal i henhold til arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 301/1993 Symbol Sundhedsskadelig, Miljøfarlig. Indeholder Risikosætninger Sikkerhedssætninger Yderligere advarsler MAL kode 1993 Kræftrisiko Anvendelsesbegrænsninger mineralsk terpentin R48/20 - Farlig alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding. R10 - Brandfarlig. R51/53 - Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. S23- Undgå indånding af dampe/aerosoltåger. S51- Må kun bruges på steder med god ventilation. Indeholder (2-butanonoxim, cobalt(2+) salte af c6-19 forgrenet fedtsyrer). Kan medføre en allergisk reaktion. 2-3 Arbejdstilsynets Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer. Må ikke anvendes erhvervsmæssigt af unge under 18 år, jævnfør Arbejdsministeriets bekendtgørelse om unges farlige arbejde. Andre EU-regler Klassificering og mærkning er foretaget i overensstemmelse med EU-direktiverne 67/548/EØF, 1999/45/EF, inklusive ændringer og påtænkte anvendelse. - Industrielle anvendelser, Bruges ved spray. 16. Yderligere oplysninger Den fulde ordlyd af R-sætninger omtalt i Sikkerhedsdatabladet R11- Meget brandfarlig. R10- Brandfarlig. R40- Mulighed for kræftfremkaldende effekt. R20- Farlig ved indånding. R20/21- Farlig ved indånding og ved hudkontakt. R21- Farlig ved hudkontakt. R22- Farlig ved indtagelse. R48/20- Farlig alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding. R65- Farlig kan give lungeskade ved indtagelse. R38- Irriterer huden. R41- Risiko for alvorlig øjenskade. R43- Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. R51/53- Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Bemærkning til læseren Oplysninger, som er ændret i forhold til tidligere udgave, er markeret med et trekantet mærke i øverste venstre hjørne. Udgivelsesdato Side 5/6

6 Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret på vor nuværende viden og på EU - og national lovgivning. Oplysningerne er en beskrivelse af de sundheds-, sikkerheds- og miljømæssige forhold, der skal tages hensyn til ved brug af produktet, og er ingen garanti for produktets egenskaber iøvrigt. Det påhviler altid arbejdsgiveren/brugeren at sikre sig, at arbejdet tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med reglerne i den nationale lovgivning. Udgivelsesdato Side 6/6

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. SA-2000 Bremserens

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. SA-2000 Bremserens 1.1. Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn Produkt nr. 15205+15206 REACH registreringsnummer Andre produktidentifikatorer PRnr: 1038159 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning Leverandørbrugsanvisning Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Identifikation

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A12690P 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/9 FIP S 280 P & B FIP S 385 & B PRnr. PRnr. PRnr: 1242950 PRnr: 1242977 Anvendelse: Leverandør: Klæbestof i blandingspatron til fastgørelse i byggematerialer.

Læs mere

L140520 DENM/11L. Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter 1 L

L140520 DENM/11L. Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter 1 L L140520 DENM/11L Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter Product names marked or, the SYNGENTA Logo and the CP FRAME are Trademarks of a Syngenta Group Company

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens Identifikation af stoffet/materialet PR-nummer: 1038159 Udarbejdet den: 17-10-2006 / HN Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 10-11-2006 Leverandør: ITW Chemical Products Scandinavia

Læs mere

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010.

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Neodisher FA. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 01.00 / DNK

Sikkerhedsdatablad. Neodisher FA. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 01.00 / DNK Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 0100 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Neodisher FA Varenummer:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Soudafoam 1K All Season

SIKKERHEDSDATABLAD. Soudafoam 1K All Season SIKKERHEDSDATABLAD Efter Forordning (EF) nr 1907/2006 (REACH) Artikel 31 og Bilag II 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed 1.1 Identifikation af stof eller kemisk produkt: Produktnavn:

Læs mere

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare MONSANTO Europe S.A. Side: 1 / 10 MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1.1. Produktidentifikator Roundup Ultra 1.1.1. Kemisk navn

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Lutensol TO 89. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden.

Sikkerhedsdatablad Lutensol TO 89. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. 1.1 Produktidentifikator Produktidentifikatorer Produktregestreringsnummer 418205 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006 Loctite Super Attak All Plastics Side 1 fra 8 SDB-nr. : 361604 V001.1 revideret d.: 16.04.2012 Trykdato: 07.01.2014 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare MONSANTO Europe S.A. Side: 1 / 10 MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1.1. Produktidentifikator Roundup Flex 1.1.1. Kemisk navn Ikke

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Rapicide PA del B (RTU) Revisionsdato: 4.1.13. Sourethweg 11 6422 PC HEERLEN Holland Tlf. +31 45 5471471

Sikkerhedsdatablad Rapicide PA del B (RTU) Revisionsdato: 4.1.13. Sourethweg 11 6422 PC HEERLEN Holland Tlf. +31 45 5471471 Afsnit 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af fremstiller/virksomhed 1.1 Produkt id Produktkode(r) ML02 0125 Produktnavn Rent stof/blanding Blanding 1.2 Relevant identificeret brug af stoffet eller

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 0

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 0 Side : 1 óm 2.1 : brandfarlige gasser. PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Sikkerhedsdatablad nr : : 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare MONSANTO Europe S.A. Side: 1 / 9 MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn Roundup Bio CLP Bilag VI Indeks nr. C&L ID Nr Ikke

Læs mere

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare MONSANTO Europe S.A. Side: 1 / 8 MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn Roundup Terrasse Produktets anvendelse Ukrudtsmiddel

Læs mere

Sikkerhedsdatablad MAPEFAST SA

Sikkerhedsdatablad MAPEFAST SA Sikkerhedsdatablad af 16/5/2015, version 3 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare MONSANTO Europe S.A. Side: 1 / 8 MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn Roundup Gel CLP Bilag VI Indeks nr. C&L ID Nr Ikke

Læs mere

Introduktion til laboratoriesikkerhed. i et kemisk laboratorium. MCI, Sønderborg Manuela Schiek, August 2009

Introduktion til laboratoriesikkerhed. i et kemisk laboratorium. MCI, Sønderborg Manuela Schiek, August 2009 Introduktion til laboratoriesikkerhed og god laboratoriepraksis i et kemisk laboratorium MCI, Sønderborg Manuela Schiek, August 2009 Hvorfor? Ifølge arbejdsmiljølovgivningen skal de studerende være instrueret,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Soudal Fix-All

SIKKERHEDSDATABLAD. Soudal Fix-All SIKKERHEDSDATABLAD Baseret på direktiv 2001/58/EF af den Europæiske Unions Kommission Soudal Fix-All 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1 Identifikation af stoffet eller præparatet:

Læs mere

ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE

ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE Forord 1 Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne arbejdsmiljøhåndbog give et redskab til sikkerhedsorganisationen i zoologiske haver,

Læs mere

De lovpligtige arbejdspladsbrugsanvisninger

De lovpligtige arbejdspladsbrugsanvisninger ARBEJDSMILJØ De lovpligtige arbejdspladsbrugsanvisninger Foto Yvonne Thomsen. Netop nu er det yderst aktuelt for alle dyreklinikker og dyrehospitaler at sætte ekstra fokus på arbejdsmiljøet. Blandt andet

Læs mere

Lexus. Ukrudtsmiddel MÅ KUN ANVENDES TIL BEKÆMPELSE AF UKRUDT I VINTER - HVEDE, VINTERBYG, VINTERRUG, OG TRITICALE.

Lexus. Ukrudtsmiddel MÅ KUN ANVENDES TIL BEKÆMPELSE AF UKRUDT I VINTER - HVEDE, VINTERBYG, VINTERRUG, OG TRITICALE. 080729 K-18807:145 x 70 livret 12 Pages 1/10/07 8:58 Page K-18807/30708 1 - DENMARK - (BASE) PAGE 2 ADVARSEL For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje Meget giftig

Læs mere

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER 6/2014 Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER Indhold InDhold Side Indledning... 7 Del 1 Hvor finder du bly... 8 Hvorfor er bly farligt?...10 Hvordan optages bly?...10 Forundersøgelser...

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 28. 1. 2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 23/57 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 1999/92/EF af 16. december 1999 om minimumsforskrifter vedrørende forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse

Læs mere

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1 Gribvand Spildevand A/S Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand Version 1.1 Februar 2014 1. Indledning... 3 Side 2 2. Spildevand og slam... 4 3. Redningsplan...

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.16. Svejsning, skæring mv. i metal

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.16. Svejsning, skæring mv. i metal At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.16 Svejsning, skæring mv. i metal April 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 2.09.2 af november 1999 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne

Læs mere

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand Miniguide til medarbejderen Sundhedsrisici ved arbejde med spildevand Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har i samarbejde med branchens parter udarbejdet Branchevejledningen

Læs mere