FORSVARETS PERSONELTJENESTE UDSENDELSE AF CIVILE AC ERE TIL INTERNATIONALE OPERATIONER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSVARETS PERSONELTJENESTE UDSENDELSE AF CIVILE AC ERE TIL INTERNATIONALE OPERATIONER"

Transkript

1 FORSVARETS PERSONELTJENESTE UDSENDELSE AF CIVILE AC ERE TIL INTERNATIONALE OPERATIONER Forsvarets Personeltjeneste har i samarbejde med Forsvarsministeriet, Ingeniørforeningen, IDA og en lokal tillidsrepræsentant fra Forsvarets Materieltjeneste udarbejdet denne pjece, der belyser forholdene i forbindelse med udsendelse af civile akademikere til internationale operationer. Vilkårene før, under og efter udsendelse er allerede beskrevet i en række andre vejledninger. Denne pjece er derfor skrevet som en hjælp til at danne et overblik over disse vejledninger. Pjecen indeholder links til de websteder, hvor du kan finde de øvrige vejledninger.

2 1. Indledning Udsendelse af under 29 dages varighed Inden afrejse...3 Helbred...3 Sygdomme og vaccination...4 Uddannelse...4 Psykiske forhold og pårørende...4 Pas...4 Visum...4 Udrustning Under rejsen Militær status, de faktiske forhold og rådgivning Ydelser på tjenesterejsevilkår...5 Forskud...5 Transportudgifter...5 Bestilling af billetter...5 Udgifter til måltider o.l. under rejsen...6 Udgifter til overnatning...6 Arbejdstid og variable ydelser Tilskadekomst eller dødsfald Efter rejsen Udsendelse i 29 dage eller derover Før udsendelsen...7 Praktiske forberedelser...7 Helbredsmæssige forhold...7 Uddannelse...8 Psykiske forhold...8 Pårørende Under udsendelsen...8 Militær status...8 De faktiske forhold...9 Rådgivning...9 Ydelser...10 Tilskadekomst eller dødsfald Efter udsendelsen...12 Hjemkomstarrangement...12 Helbredsmæssige forhold...12 Psykiske forhold

3 Udsendelse af civile AC ere til internationale operationer 1. Indledning Denne pjece informerer om dine vilkår, som civil medarbejder omfattet af ACoverenskomsten, når du skal udsendes til internationale operationer (INTOPS). Pjecen vil desuden give et overblik over, hvor du kan søge yderligere information. Vilkårene for en udsendelse er forskellige afhængig af, om du udsendes i INTOPS under 29 dage, eller om du udsendes i INTOPS i 29 dage eller derover. Vilkårene adskiller sig specielt hvad angår ydelserne under udsendelsen og i forhold til de krav, der stilles til uddannelse og helbred. De forhold, der gælder for kortere udsendelser, bliver gennemgået i afsnit 2. I afsnit 3 gennemgås vilkårene for længerevarende udsendelser. Afsnit 3 er også nyttig at læse, selvom du kun skal udsendes i under 29 dage, da afsnittet også indeholder generelle informationer om, hvad du skal være opmærksom på, når du udsendes i INTOPS, uanset om du skal på en kortere eller længerevarende udsendelse. Du skal være opmærksom på, at forhold og vilkår før, under og efter en udsendelse allerede er beskrevet i en række andre vejledninger. Denne pjece er derfor skrevet som en hjælp til at danne et overblik over disse vejledninger. Pjecen indeholder links til de websteder, hvor du kan finde vejledningerne m.m. 2. Udsendelse af under 29 dages varighed Hvis din udsendelse til internationale operationer varer under 29 dage, vil du som udgangspunkt blive udsendt på almindelige tjenesterejsevilkår. Tjenesterejser til missionsområder, fx Afghanistan, betragtes som enhver anden tjenesterejse som fx til New York. Sådanne tjenesterejser iværksættes almindeligvis af dit hjemlige tjenestested. De vilkår, du udsendes under, er fastlagt på forhånd, og de ændrer sig normalt ikke ved en eventuel forlængelse af din udsendelse. 2.1 Inden afrejse Når du skal på en kortere udsendelse til et missionsområde er enheden det pågældende sted orienteret om, at du kommer. Du vil inden afrejse få oplyst, hvem der er din kontaktperson i lejren. Enheden vil desuden sørge for at hente dig, når du ankommer til lufthavnen i missionsområdet. Herefter vil du blive briefet af chefen i missionen omkring forholdene i lejren, sikkerhed m.m. Helbred Forsvaret stiller ikke de samme formelle krav til din fysik og dit helbred, når du udsendes på korte tjenesterejser, som hvis du udsendes på en længerevarende opgave i et missionsområde. Dette skyldes, at en kort udsendelsesperiode normalt ikke vil belaste dit 3

4 helbred på samme måde som en længerevarende udsendelse. De medarbejdere, der er ansat i stillinger, hvor man hyppigt udsendes til missionsområder, er som regel udpeget til Forsvarets Sundhedstriade. For medarbejdere i disse stillinger gælder derfor de samme fysiske og helbredsmæssige krav som for personel på længerevarende udsendelser i INTOPS. Sygdomme og vaccination Selvom din tjenesterejse til et missionsområde er kortvarig, kan der stadig være nogle særlige omstændigheder, som gør, at du skal være vaccineret mod sygdomme m.m. Hvis du skal til et land, hvor vaccination kræves, vil du blive informeret herom. Ved det lokale sundhedscenter under forsvaret kan du, afhængig af det område du skal rejse til, blive gratis vaccineret samt få foretaget en eventuel helbredsundersøgelse inden afrejsen. For at finde dit nærmeste sundhedscenter se Forsvarets Sundhedstjenestes (FSU) hjemmeside på forsvarets intranet (fiin-nettet) eller kontakt FSU på telefonnummer Uddannelse Afhængig af forholdene i missionsområdet vil civile medarbejdere inden kortere udsendelser i INTOPS på almindelige tjenesterejsevilkår skulle gennemgå kurset i grundlæggende militære færdigheder i DANILOG ved Vordingborg. Derimod vil der typisk ikke være særlige missionsforberedende kurser. Psykiske forhold og pårørende Se under afsnit 3.1. Pas Du benytter som udgangspunkt dit eget pas. Undersøg i god tid inden afrejse om dit pas er gyldigt. Du skal være opmærksom på, at visse lande kræver, at dit pas er gyldigt i 6 måneder ud over rejsens varighed, og at der er blanke sider til eventuelle grænsekontrolstempler. Hvis andet pas skal bruges, betaler forsvaret udgifterne hertil. Visum Forsvarets Koncernfælles Rejsekontor (FPT/KA5) vil gøre opmærksom på, om der er behov for visum til det pågældende land. I visse tilfælde skal du selv søge om visum. I andre situationer vil rejsekontoret bede billetudstederen om at iværksætte visumansøgning. Kontakt eventuelt rejsekontoret via telefon Udrustning Inden afrejse får du udleveret en uniform af depotet i DANILOG i Vordingborg, som er distinktioneret efter dit civile funktionsniveau. Ligesom på længerevarende udsendelser er du tillagt militær status - se i øvrigt afsnit 3.2. Du skal have uniformen på under afrejsen. Herudover er det tilladt som på almindelige flyrejser at medbringe et antal kilo i flyet. 4

5 Antallet af kilo kan variere afhængig af, hvor du skal hen, men dette vil blive oplyst inden afrejse. 2.2 Under rejsen Militær status, de faktiske forhold og rådgivning Se under afsnit Ydelser på tjenesterejsevilkår Hvem beordrer/iværksætter tjenesterejsen Enhver rejse skal afvikles på den for staten alle forhold taget i betragtning mest økonomiske måde. Heraf følger bl.a., at ingen tjenesterejse må beordres påbegyndt tidligere henholdsvis afsluttet senere, end det tjenstlige forhold betinger. Det er den beordrende chef og den enkelte rejsendes eget ansvar at sørge for, at dette princip håndhæves i videst muligt omfang i forbindelse med planlægning og afvikling af tjenesterejser. Se mere om beordring og iværksættelse af tjenesterejser i forsvaret i FPTBST , der kan læses på fiin-nettet under Forsvarets Lønportal. Forskud Du kan anmode om forskud på befordringsudgifter m.m. ved Forsvarets Regnskabstjeneste (FRT), Rejsesektionen. Se sektionens hjemmeside på fiin-nettet eller ring på telefon Forskuddet kan tidligst sættes ind på din konto 5 dage før tjenesterejsens begyndelse. Transportudgifter Det er kun merudgifter til transport, der kan refunderes. Dette betyder, at det kun er de udgifter, udover de sædvanlige udgifter til den daglige transport mellem hjemmet og arbejdspladsen, der refunderes. Det er den, der beordrer/iværksætter tjenesterejsen, der bestemmer transportmiddel og valg af evt. rejseklasse. Dette afgøres ud fra en samlet vurdering af tjenesterejsens formål, dine ønsker m.m. Bestilling af billetter Forsvarets Koncernfælles Rejsekontor er behjælpelig med bestilling af fly- og togbilletter. Formularer til brug for bestilling findes på rejsekontorets hjemmeside på fiin-nettet. Du skal i den forbindelse huske at være opmærksom på, at rejsen skal oprettes i DeMars rejsestyring samt godkendes af din nærmeste chef, før du bestiller billetter m.m. 5

6 Udgifter til måltider o.l. under rejsen Udgangspunktet er, at rimelige merudgifter til måltider dækkes mod dokumentation. Du skal derfor huske at gemme regninger, kvitteringer, boner og lign. Derudover ydes procentgodtgørelse til dækning af små fornødenheder og transport på bestemmelsesstedet. Når du udsendes i INTOPS vil forsvaret i langt de fleste tilfælde yde dig gratis kost. Når arbejdsgiveren yder gratis kost, modtager du alene procentgodtgørelsen. Se satsen for det enkelte land i Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2008 for tjenesterejser. Satscirkulæret findes på Personalestyrelsens hjemmeside pav.perst.dk (bilag til kap. 21). Du kan efter aftale med dit tjenestested i stedet vælge at få time- og dagpenge. Time- og dagpengene svarer til det, der gælder for det pågældende land (se Satscirkulæret). Timeog dagpengene dækker såvel kost som små fornødenheder. Udgifter til overnatning Tjenestestedet kan sørge for passende indkvartering. I så fald anviser tjenestestedet overnatningsfaciliteter og sørger for at afregne disse. Når du udsendes i INTOPS vil forsvaret i langt de fleste tilfælde have sørget for at stille indkvartering til rådighed. Skal du selv sørge for indkvartering, kan du få refunderet udgifter til hotelværelse eller lignende mod forvisning af dokumentation. Du kan som udgangspunkt kun få dækket udgifter inden for et maksimum hoteldispositionsbeløbet. Hoteldispositionsbeløbet for det enkelte land finder du i Satscirkulæret. Er der ikke angivet en sats for det land, hvortil du rejser, refunderes rimelige udgifter til et hotelværelse med bad eller anden godkendt indkvartering mod dokumentation. Forsvarets Koncernfælles Rejsekontor bestiller gerne hotellet for dig, hvis du anfører det på bestillingsblanketten. Du kan finde bestillingsblanketten på rejsekontorets hjemmeside på fiin-nettet. Arbejdstid og variable ydelser Din arbejdstid i missionsområdet kan variere meget afhængig af, hvilken mission du er udsendt til og afhængig af, hvilken opgave du skal løse. Når du er udsendt under 29 dages varighed på tjenesterejsevilkår følger du de samme regler for arbejdstid og variable ydelser som i Danmark. Din arbejdstid bør attesteres af den administrative chef i missionen. Du vil dermed blive honoreret for dit evt. merarbejde ligesom herhjemme. I øvrigt vil du afhængig af dit tjenesteforløb i missionen oppebære de samme variable ydelser og tillæg, som du vil være berettiget til i Danmark. 6

7 For yderligere information skal du læse den gældende overenskomst, som du er ansat under Tilskadekomst eller dødsfald Når du er på tjenesterejse til internationale missioner, er du omfattet af samme erstatnings- og forsikringsordninger, som alle andre udsendte i INTOPS se afsnit Efter rejsen Se afsnit 3.3. Du kan læse mere om tjenesterejser for statens ansatte og om beordring og iværksættelse af tjenesterejser i forsvaret her: 1. Cirkulære om Tjenesterejseaftalen. Findes på Personalestyrelsens hjemmeside pav.perst.dk, som bilag til kap Finansministeriets Personaleadministrative Vejledning (PAV) om tjenesterejser. Findes på Personalestyrelsens hjemmeside, pav.perst.dk, kap Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2008 for tjenesterejser. Findes på Personalestyrelsens hjemmeside pav.perst.dk, som bilag til kap Beordring og iværksættelse af tjenesterejser i Forsvaret (FPTBST , findes på Forsvarets Lønportal). 3. Udsendelse i 29 dage eller derover 3.1 Før udsendelsen Når du er blevet varslet om en længerevarende udsendelse i INTOPS er der en række forhold, du skal være opmærksom på. Nedenfor gennemgås disse forhold og samtidig henvises der til, hvor du kan finde flere oplysninger. Praktiske forberedelser Inden udsendelse til international tjeneste er der mange spørgsmål, du bør tage stilling til. I folderen Værd at vide før udsendelse til international tjeneste er der eksempler på de mere praktiske forhold, man bør overveje for at undgå vanskeligheder under udsendelsen. Under den forberedende uddannelse inden udsendelsen får du nærmere informationer om, hvad du skal tage med af praktiske ting under udsendelsen. Helbredsmæssige forhold I forbindelse med udsendelsen er der en række helbredsmæssige forhold, der skal være overholdt. Brochuren Helbredsforhold i forbindelse med internationale operationer beskriver det program, der skal følges, lige fra du udpeges til udsendelse, og til en periode efter du er hjemme igen. 7

8 Uddannelse Forud for udsendelsen deltager du indledningsvis i et fem dages kursus, der hedder Reduceret militær grunduddannelse for personel udenfor den militære rækkefølge. Dette foregår ved DANILOG i Vordingborg. Hvis du ikke skal udsendes i rammen af en enhed, deltager du i et 9 dages Enkeltmandsforberedende kursus som også militære ansatte deltager i, såfremt de ikke udsendes i rammen af en enhed. Herudover kan der være behov for mere missionsspecifikke uddannelser fx stiller udsendelse med søværnets skibe krav om uddannelse i fx brand, redning mv. Hvis du udsendes som del af en enhed, deltager du i den missionsorienterede uddannelse sammen med resten af personellet i enheden. Inden udsendelsen tildeles og orienteres du om Soldatens Kort, der beskriver retningslinjerne i missionsområdet i forhold til Forsvarskommandoens direktiv om magtanvendelse. Endvidere gives der i videst muligt omfang en missionsspecifik orientering ved staben for missionsenheden. Psykiske forhold Inden udsendelsen er det en god idé at læse pjecen Når du sendes ud. Den omhandler nogle af de problemer, man kan komme ud for som udsendt, og giver nogle gode råd og idéer til, hvordan man klarer den nye situation. Endvidere er der i pjecen henvisning til forsvarets krisepsykologer. Pårørende Pjecen Mens I er væk fra hinanden retter sig primært mod de pårørende og omhandler nogle af de problemer, man som pårørende kan komme ud for under udsendelsen. De pårørende kan også med fordel læse bogen Baglandet, der indeholder personlige beretninger fra pårørende til udsendte soldater. På nuværende tidspunkt har ingen lov til at tage sin familie med til missionsområdet. Tidligere havde man lov til at tage familien med til FN missioner, men både Danmark og FN har fralagt sig ethvert ansvar. Hvis du alligevel tager din familie med, vil familien kun modtage støtte på lige fod med almindelige danske turister. 3.2 Under udsendelsen I Forsvarets Personeltjenestes vejledning Principper for anvendelse af civilt personel udsendt i internationale operationer kan du finde yderligere oplysninger om de vilkår, der gælder for civile udsendte. Militær status Under udsendelsen vil du blive tillagt militær status som personel uden for rækkefølgen af militære grader. Det betyder bl.a., at du vil blive iklædt uniform og distinktioneret svarende 8

9 til det civile funktionsniveau og få tildelt militært ID-kort A1. Endvidere vil du blive underlagt militær straffelov, retsplejelov og disciplinarlov under udsendelsen, se evt. Vejledning om militær disciplinarlov. Tillæggelsen af den militære status betyder endvidere, at du vil være omfattet af tilsvarende konventioner og aftaler, som de militære medarbejdere. Du skal være forberedt på, at du kan få udleveret våben til brug for egen beskyttelse. De faktiske forhold De faktiske forhold under en udsendelse varierer meget fra operation til operation, da forholdene afhænger af det pågældende land, og om der er tale om konfliktforebyggende fredsbevarende, fredsskabende, humanitær eller andre lignende opgaver. Derudover kan de faktiske forhold ændre sig undervejs i den periode, du er udsendt. Indkvartering kan være alt fra indlogering på hotel til overnatning i bivuak. I de større missioner vil du oftest blive indlogeret i et telt eller i en beboelsescontainer, som i nogle tilfælde deles med andre. I de større lejre vil du og soldaterne indtage jeres måltider i spisetelte eller enkle bygninger. Der vil ofte være flere kiosklignende udsalg og steder, hvor man kan købe kaffe, sodavand, sandwich og lignende. Desuden vil det være muligt at købe toiletartikler som sæbe, tandpasta m.m. Under feltforhold kan du være nødsaget til at overnatte i bivuak eller på en feltseng, og du kan i perioder være nødsaget til at ernære dig ved feltrationer. Du kan dog være sikker på, at der tages maksimalt hensyn til den enkeltes sikkerhed. Er missionsområdet et land, hvor det ikke er tilrådeligt at færdes frit, indkvarteres du typisk på et strengt bevogtet militært område som fx en flyvestation. Når du ikke er i tjeneste, vil der typisk være adgang til fritidsaktiviteter, f.eks. TV/DVD og PC m. internet. Hvis der er telefon og internetadgang i lejren, er det gratis at benytte, men der kan være mange om buddet. I lejren er du underlagt en militær chef eller tilsvarende. På større operationer vil der endvidere være en læge og en præst til stede. Derudover er der etableret et særligt hold af krisepsykologer, som kan rejse ud til operationer med kort varsel. Hvis du har yderligere spørgsmål til de faktiske forhold under udsendelsen, kan du tage kontakt til din udstikker eller til NATO- og INTOPS Sektion og Koordination (FPT/FA6), der kan kontaktes via FPT på telefon Du kan evt. kontakte FPT, Forvaltningssektion, civile (FA4), for at få oplyst navn og telefonnummer på din udstikker. Rådgivning For de pårørende i Danmark er der etableret forskellige netværk se Desuden er der oprettet en telefonlinje til pårørende, hvor forsvarets socialrådgivere sidder klar til at svare på spørgsmål. Telefonlinjen har telefon og er bemandet alle hverdage fra 8-15 og alle ugens dage fra

10 Forsvaret har endvidere oprettet en hotline under Institut for Militærpsykologi, hvor krisepsykologer er klar til at hjælpe. Psykologerne træffes indenfor normal arbejdstid på telefon , og udenfor normal arbejdstid på telefon For tidligere udsendte medarbejdere er der etableret en Kammeratstøtteordning, der træffes på telefon eller Ydelser Udover din almindelige løn fra forsvaret vil du opnå følgende ydelser under udsendelsen til internationale operationer (Gælder ikke hvis du udsendes under 29 dage se afsnit 2.2): Udetillægslignende tillæg Det månedlige udetillægslignende tillæg til dækning af de merudgifter, der er forbundet med denne tjeneste i udlandet (LKO 5452), udgør pr. 1. april 2009 (skattefrit): Udetillægslignende tillæg Personel ved FN-styrker (C300) Personel ved missioner under andet mandat end FN (C300) ,64 kr. pr. mdr ,39 kr. pr. mdr. Herudover ydes der fri kost og frit logi/underbringelse. Særligt udetillægslignende tillæg Til fast personel, som udsendes med kort varsel (LKO 5462), ydes et særligt udetillægslignende tillæg. Tillægget udgør pr. 1. april 2009: Varsel Udsendelsens længde 171 dage dage 0-14 dage 1.992,06 kr. pr. mdr. 996,03 kr. pr. mdr dage 996,03 kr. pr. mdr. 498,02 kr. pr. mdr. Tillægget ydes til dækning af de ekstraordinære merudgifter, som er forbundet med udsendelser med kort varsel. FN-tillæg Til personel på alle niveauer i forsvaret, der udsendes i udlandet med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver, ydes der som godtgørelse for merarbejde og ulemper mv. et tillæg (LKO 3119), der udgør: FN-tillæg, beløb pr. 1. oktober 1997 FN-tillæg, reguleret beløb pr. 1. april ,00 kr. pr. år 5.928,23 kr. pr. måned 10

11 FN tillægget godtgør således for alt merarbejde og øvrige variable ydelser i missionsområdet. Der kan ikke ydes anden godtgørelse for merarbejde og andre variable ydelser samtidig med FN-tillægget. Din arbejdstid bliver dermed ikke registreret når du er udsendt i 29 dage eller derover. Det er i forlængelse heraf ikke muligt at opstille generelle retningslinjer for den faktiske arbejdstid i missionsområdet. Arbejdstiden kan variere meget afhængig af, hvilken mission du er udsendt til og afhængig af, hvilken opgave du skal løse. 2/7-dage For hver lørdag, søndag og helligdag, hvor der forrettes tjeneste, ydes personellet en 2/7 dag (fridag). Ikke afviklede fridage kompenseres med et kontant vederlag (LKO 4115), der for langt de fleste civile AC ere (C300) udgør: Beløb pr. 1. oktober 1997 Reguleret pr. 1. april 2009 kr. pr. døgn kr. pr. døgn 532,79 686,57 Enkelte grupper har ved overenskomstforhandlingerne afsat midler til en højere sats; 1281,41 kr. pr. måned (APR 09). Fridage, der henstår efter missionens afslutning, kan i praksis valgfrit udbetales, hvis du ønsker det. Forsvaret skal dog stadig tilstræbe afvikling af fridage, i det omfang du ønsker det, og hvis tjenesten tillader det. For personel, hvor tjenesteforholdene gør, at FSV ikke kan imødekomme hele personellets ønske om afvikling, vil det resterende antal 2/7-dage blive udbetalt ved udgangen af kvartalet efter hjemkomst. Øvrige tillæg Udover ovenstående er der for enkelte personelgrupper aftalt særlige tillæg. Læs mere om løn og ydelser under internationale missioner i FPTBST 564-1, der findes på Forsvarets Personeltjenestes intranet-side (fiin-nettet) under Forsvarets Lønportal. Tilskadekomst eller dødsfald Inden udsendelsen er det en god idé at læse Forsvarets Personeltjenestes vejledning om erstatnings- og forsikringsforhold, der hedder Hvis du kommer til skade. Vejledningen gennemgår erstatnings- og forsikringsforhold ved tilskadekomst og dødsfald under udsendelse i internationale operationer, herunder kontakten til dine pårørende. Vejledningen med seneste ændringer kan du finde på Forsvarets Personeltjenestes intranet side (fiin-nettet) under Erstatningsforhold INTOPS. Internetadressen er faneblad Andre myndigheder / Forsvarets Personeltjeneste / Erstatningsforhold INTOPS. Du kan læse mere om erstatning og forsikring her: Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside er Følgende regelsæt kan bl.a. findes på 11

12 Bekendtgørelse af lov om arbejdsskadesikring nr. 154 af 7. marts Bekendtgørelse om forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning nr. 129 af 28. februar Cirkulære om gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. nr af 2. september Cirkulære om tjenesterejseforsikringen nr af 12. december Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar nr. 885 af 20. september Efter udsendelsen Hjemkomstarrangement Når du kommer hjem fra udsendelsen, vil der blive afholdt et velkomstarrangement ved DANILOG i Vordingborg eller ved den pågældende enhed. Ved hver enhed gennemføres et 2-3 dages afviklingsprogram indenfor de første 14 dage efter hjemkomst. Hvis du ikke kommer hjem sammen med enheden, gennemfører du et 1-dags koncentreret afviklingsprogram i den samme måned eller måneden efter hjemkomsten. I alle programmer indgår orienteringer om løn, forsikringsforhold, psykiske reaktioner mm. gennemført af Forsvarets Personeltjeneste, socialrådgivere, psykologer m.fl. Der er ingen forskel på forberedelse forud for udsendelse eller tilbud efter udsendelsen uanset om man er civil eller militær. Helbredsmæssige forhold I brochuren Helbredsforhold i forbindelse med internationale operationer kan du læse om hjemtagelsesundersøgelsen, som skal afklare, om du er kommet sund og rask hjem. Psykiske forhold Vejledningen Når du kommer hjem er skrevet til soldater og deres familier og indeholder oplysninger og gode råd om, hvordan overgangen mellem udsendelsesperioden og dagligdagen hjemme kan blive så god som mulig. 12

FORSVARETS PERSONELTJENESTE 2014.09.19 ADMINISTRATIV VEJLEDNING FOR FORVALTNING AF PERSONEL AF RESERVEN OG GEJSTLIGT PERSONEL.

FORSVARETS PERSONELTJENESTE 2014.09.19 ADMINISTRATIV VEJLEDNING FOR FORVALTNING AF PERSONEL AF RESERVEN OG GEJSTLIGT PERSONEL. FORSVARETS PERSONELTJENESTE 2014.09.19 ADMINISTRATIV VEJLEDNING FOR FORVALTNING AF PERSONEL AF RESERVEN OG GEJSTLIGT PERSONEL. 1. GENERELT. 1.1. Forsvarets Personeltjeneste (FPT) fastsætter med denne vejledning

Læs mere

IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser

IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser Indholdsfortegnelse 1.0 Definition og bevilling af en tjenesterejse... 2 1.1 Beregning af rejsens varighed og længde.... 3 1.2 Ansøgning om og bestilling

Læs mere

CIRKULÆRE OM SUPPLEMENT TIL ARBEJDSTIDSREGLER MM. FOR PERSONEL UNDER FORSVARSMINISTERIET

CIRKULÆRE OM SUPPLEMENT TIL ARBEJDSTIDSREGLER MM. FOR PERSONEL UNDER FORSVARSMINISTERIET FORSVARETS PERSONELTJENESTE CIRKULÆRE OM SUPPLEMENT TIL ARBEJDSTIDSREGLER MM. FOR PERSONEL UNDER FORSVARSMINISTERIET Ref.: a. Kundgørelse for Forsvaret B. 2-15 af 8. maj 2003, Cirkulære om egentlig militærtjeneste.

Læs mere

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser.

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Økonomiforvaltningen Novemer 1999 J.nr. 2.02.006.pa.001/99 Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Aftalen træder i kraft pr. 5. oktober

Læs mere

Bilag 9 Oversigt over allerede eksisterende tiltag og særlige ordninger.

Bilag 9 Oversigt over allerede eksisterende tiltag og særlige ordninger. Bilag 9 Oversigt over allerede eksisterende tiltag og særlige ordninger. SÆRLIGE ORDNINGER FOR VETERANER Der eksisterer en række forskellige særlige ordninger for personale, der har været udsendt i militære

Læs mere

Træning. Ny session? Hvad nu? Indkaldt. Løn? Forsikring? Orlov? Skat? Sygdom?

Træning. Ny session? Hvad nu? Indkaldt. Løn? Forsikring? Orlov? Skat? Sygdom? Træning Ny session? Hvad nu? Indkaldt Forsikring? Sygdom? Orlov? Løn? Skat? 2 Indhold Vigtige oplysninger til dig... 3 Ny session?... 3 Træning... 4 Udsættelse?... 4 Hvad skal jeg gøre for ikke at miste

Læs mere

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 I Hedensted Kommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 7/12 2011 Social og Sundhed Visitation og Rådgivning - Psykiatri og Handicap

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BPA Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog i Servicelovens 96 2. udgave, 1. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 KORT OG GODT OM BPA... 4 2.1 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 3 LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Finansministeriet Centralorganisationernes Personalestyrelsen Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006

Finansministeriet Centralorganisationernes Personalestyrelsen Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006 Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006 Ferievejledning 2006 Ferievejledning 2006 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Distribution

Læs mere

Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95

Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95 Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95 Marts 2011 INDHOLD INDLEDNING... 4 1. BPA ORDNING GENERELT... 4 1.1. DET SIGER LOVEN... 4 1.1.1. RETNINGSLINJER I AALBORG KOMMUNE... 5 1.1.2. ADMINISTRATION

Læs mere

Midlertidige ansættelser

Midlertidige ansættelser Midlertidige ansættelser Dansk Magisterforening Magistrenes Hus Lyngbyvej 32 F 2100 København Ø Telefon: 39 15 30 45 Telefax: 39 15 30 55 dm@magister.dk www.magister.dk Redaktion: Arkæolog Hanne Dahlerup

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA) BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA) INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 4 1. UDMÅLING AF BPA OG FORBRUG 4 Fleksibel brug af hjælpertimer 4 Opsparing af uforbrugte timer 5 Ophold og ferie i Danmark 5 Weekendophold

Læs mere

HÅNDBOG FOR MILITÆRNÆGTERE

HÅNDBOG FOR MILITÆRNÆGTERE Februar 2010 HÅNDBOG FOR MILITÆRNÆGTERE MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN ADRESSEFORTEGNELSE FORSVARSMINISTERIET Holmens Kanal 42 1060 København K Tlf. 33 92 33 20 MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN Hedelykken

Læs mere

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96.

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96. Brugerhåndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistanceordning i henhold til Lov om social service 96. Indhold Forord...3 Formålet med BPA...5 Generelle forhold i en BPA...7 Arbejdsleder... 7 Arbejdsgiver...

Læs mere

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog ARKITEKTOMRÅDET Introduktion Overenskomst - DANSKE ARK og Konstruktørforeningen 1. april 2011 31. marts 2012 Tillidsrepræsentantaftale 1. april 2011 31.

Læs mere

Hvis du kommer til skade...

Hvis du kommer til skade... Forsvarets Personeltjeneste Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor Januar 2011 Hvis du kommer til skade... Erstatningsforhold ved tilskadekomst og dødsfald under udsendelse i internationale operationer

Læs mere

DI s guide til AMU 2015

DI s guide til AMU 2015 DI s guide til AMU 2015 I denne guide finder I svar på en række af de spørgsmål, som medlemsvirksomhederne i DI stiller. Reglerne for AMU ændres løbende, så det er ikke muligt at holde denne guide 100

Læs mere

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center Håndbog Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 Socialafdelingen Socialfagligt Center 7. udgave maj 2014 1 Indholdsfortegnelse. Afsnit 1.0 Indledning 4 1.1 Kort fortalt om reglerne i Svendborg

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKRETARIATET BRUGERHÅNDBOG 96 HJÆLPEORDNING

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKRETARIATET BRUGERHÅNDBOG 96 HJÆLPEORDNING SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKRETARIATET BRUGERHÅNDBOG 96 HJÆLPEORDNING 1 INDLEDNING... 5 1.1 Formål med håndbogen... 5 1.2 Betingelser for at få en hjælperordning 96 efter stk. 1+2... 5 1.3 Arbejdsleder og arbejdsgiver...

Læs mere

HånDBOG. Håndbog om BPA-ordningen. i henhold til Servicelovens 96

HånDBOG. Håndbog om BPA-ordningen. i henhold til Servicelovens 96 HånDBOG Håndbog om BPA-ordningen i henhold til Servicelovens 96 Titel: Håndbog om BPA-ordningen i henhold til Servicelovens 96 Udarbejdelse: Social & Handicap, Gentofte Kommune, 2010 Layout: Operate A/S

Læs mere

Personalehåndbog Københavns Fængsler

Personalehåndbog Københavns Fængsler Københavns Fængsler Indhold Formålet med håndbogen... 4 Københavns Fængsler... 5 Organisation... 7 Intranettet... 8 Samarbejdsudvalg... 8 Vision og værdigrundlag... 9 Hovedopgave... 10 Principprogram...

Læs mere

anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed

anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed Aftaler om løn- og arbejdsforhold for anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed 2007-2008 Anlægsgartner Elev Indholdsfortegnelse Hvem bestemmer?... 3 På grundforløb... 4 Om kontrakten... 6 I skolepraktik...

Læs mere

Personalehåndbog Ferie og ekstraordinær tjenestefrihed

Personalehåndbog Ferie og ekstraordinær tjenestefrihed Ekstraordinær Tjenestefrihed Højtider Administrations- og teknisk personale har fri juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag samt 1. maj fra kl. 12.00. Mellem jul og nytår samt dagen efter Kristi

Læs mere

Forretningsgang. Omkostningsdisponering. (anvisning, attestation, rejser, repræsentation og indkøb mv. for ansatte i Region Hovedstaden)

Forretningsgang. Omkostningsdisponering. (anvisning, attestation, rejser, repræsentation og indkøb mv. for ansatte i Region Hovedstaden) Forretningsgang Omkostningsdisponering (anvisning, attestation, rejser, repræsentation og indkøb mv. for ansatte i Region Hovedstaden) Forretningsgang nr. X.1. Oprettet dato 26-09-2014 Revideret dato 02-10-2014

Læs mere

Dine rettigheder som kræftpatient

Dine rettigheder som kræftpatient Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse 2015 Dine rettigheder som kræftpatient Læs om dine rettigheder som kræftpatient eller pårørende Redaktion og tekst: Journalist Nanna Kathrine Riiber Cand. jur. Lars Kofoed

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

avisen LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere e Bistandsværger i Danmark juli 2012 Nr. 88 KORT NYT... Referat fra Landsmøde Kursus

avisen LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere e Bistandsværger i Danmark juli 2012 Nr. 88 KORT NYT... Referat fra Landsmøde Kursus juli 2012 Nr. 88 avisen ISSN 1396-2620 FAGLIGT TALT... Brevet til Astrid Krag Kommisoriet Møde Folketingets Sundhedsudvalg Problematikken for de grønlandske bistandsværger Møde med Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3 OK 2013 2015 Løn- og overenskomstkatalog 3 Løntabellerne for det kommunale- og regionale område gælder for perioden fra den 1. januar 2014 og frem til den 1. oktober 2014. Lønningerne på det statslige

Læs mere

Forsvarets Personelpolitik. Forsvarskommandoen

Forsvarets Personelpolitik. Forsvarskommandoen Forsvarets Personelpolitik Forsvarskommandoen Indledning Forsvarets Personelpolitik udkommer nu i en revideret udgave og repræsenterer den opdaterede referenceramme for politikker og hensigter inden for

Læs mere