FORSVARETS PERSONELTJENESTE UDSENDELSE AF CIVILE AC ERE TIL INTERNATIONALE OPERATIONER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSVARETS PERSONELTJENESTE UDSENDELSE AF CIVILE AC ERE TIL INTERNATIONALE OPERATIONER"

Transkript

1 FORSVARETS PERSONELTJENESTE UDSENDELSE AF CIVILE AC ERE TIL INTERNATIONALE OPERATIONER Forsvarets Personeltjeneste har i samarbejde med Forsvarsministeriet, Ingeniørforeningen, IDA og en lokal tillidsrepræsentant fra Forsvarets Materieltjeneste udarbejdet denne pjece, der belyser forholdene i forbindelse med udsendelse af civile akademikere til internationale operationer. Vilkårene før, under og efter udsendelse er allerede beskrevet i en række andre vejledninger. Denne pjece er derfor skrevet som en hjælp til at danne et overblik over disse vejledninger. Pjecen indeholder links til de websteder, hvor du kan finde de øvrige vejledninger.

2 1. Indledning Udsendelse af under 29 dages varighed Inden afrejse...3 Helbred...3 Sygdomme og vaccination...4 Uddannelse...4 Psykiske forhold og pårørende...4 Pas...4 Visum...4 Udrustning Under rejsen Militær status, de faktiske forhold og rådgivning Ydelser på tjenesterejsevilkår...5 Forskud...5 Transportudgifter...5 Bestilling af billetter...5 Udgifter til måltider o.l. under rejsen...6 Udgifter til overnatning...6 Arbejdstid og variable ydelser Tilskadekomst eller dødsfald Efter rejsen Udsendelse i 29 dage eller derover Før udsendelsen...7 Praktiske forberedelser...7 Helbredsmæssige forhold...7 Uddannelse...8 Psykiske forhold...8 Pårørende Under udsendelsen...8 Militær status...8 De faktiske forhold...9 Rådgivning...9 Ydelser...10 Tilskadekomst eller dødsfald Efter udsendelsen...12 Hjemkomstarrangement...12 Helbredsmæssige forhold...12 Psykiske forhold

3 Udsendelse af civile AC ere til internationale operationer 1. Indledning Denne pjece informerer om dine vilkår, som civil medarbejder omfattet af ACoverenskomsten, når du skal udsendes til internationale operationer (INTOPS). Pjecen vil desuden give et overblik over, hvor du kan søge yderligere information. Vilkårene for en udsendelse er forskellige afhængig af, om du udsendes i INTOPS under 29 dage, eller om du udsendes i INTOPS i 29 dage eller derover. Vilkårene adskiller sig specielt hvad angår ydelserne under udsendelsen og i forhold til de krav, der stilles til uddannelse og helbred. De forhold, der gælder for kortere udsendelser, bliver gennemgået i afsnit 2. I afsnit 3 gennemgås vilkårene for længerevarende udsendelser. Afsnit 3 er også nyttig at læse, selvom du kun skal udsendes i under 29 dage, da afsnittet også indeholder generelle informationer om, hvad du skal være opmærksom på, når du udsendes i INTOPS, uanset om du skal på en kortere eller længerevarende udsendelse. Du skal være opmærksom på, at forhold og vilkår før, under og efter en udsendelse allerede er beskrevet i en række andre vejledninger. Denne pjece er derfor skrevet som en hjælp til at danne et overblik over disse vejledninger. Pjecen indeholder links til de websteder, hvor du kan finde vejledningerne m.m. 2. Udsendelse af under 29 dages varighed Hvis din udsendelse til internationale operationer varer under 29 dage, vil du som udgangspunkt blive udsendt på almindelige tjenesterejsevilkår. Tjenesterejser til missionsområder, fx Afghanistan, betragtes som enhver anden tjenesterejse som fx til New York. Sådanne tjenesterejser iværksættes almindeligvis af dit hjemlige tjenestested. De vilkår, du udsendes under, er fastlagt på forhånd, og de ændrer sig normalt ikke ved en eventuel forlængelse af din udsendelse. 2.1 Inden afrejse Når du skal på en kortere udsendelse til et missionsområde er enheden det pågældende sted orienteret om, at du kommer. Du vil inden afrejse få oplyst, hvem der er din kontaktperson i lejren. Enheden vil desuden sørge for at hente dig, når du ankommer til lufthavnen i missionsområdet. Herefter vil du blive briefet af chefen i missionen omkring forholdene i lejren, sikkerhed m.m. Helbred Forsvaret stiller ikke de samme formelle krav til din fysik og dit helbred, når du udsendes på korte tjenesterejser, som hvis du udsendes på en længerevarende opgave i et missionsområde. Dette skyldes, at en kort udsendelsesperiode normalt ikke vil belaste dit 3

4 helbred på samme måde som en længerevarende udsendelse. De medarbejdere, der er ansat i stillinger, hvor man hyppigt udsendes til missionsområder, er som regel udpeget til Forsvarets Sundhedstriade. For medarbejdere i disse stillinger gælder derfor de samme fysiske og helbredsmæssige krav som for personel på længerevarende udsendelser i INTOPS. Sygdomme og vaccination Selvom din tjenesterejse til et missionsområde er kortvarig, kan der stadig være nogle særlige omstændigheder, som gør, at du skal være vaccineret mod sygdomme m.m. Hvis du skal til et land, hvor vaccination kræves, vil du blive informeret herom. Ved det lokale sundhedscenter under forsvaret kan du, afhængig af det område du skal rejse til, blive gratis vaccineret samt få foretaget en eventuel helbredsundersøgelse inden afrejsen. For at finde dit nærmeste sundhedscenter se Forsvarets Sundhedstjenestes (FSU) hjemmeside på forsvarets intranet (fiin-nettet) eller kontakt FSU på telefonnummer Uddannelse Afhængig af forholdene i missionsområdet vil civile medarbejdere inden kortere udsendelser i INTOPS på almindelige tjenesterejsevilkår skulle gennemgå kurset i grundlæggende militære færdigheder i DANILOG ved Vordingborg. Derimod vil der typisk ikke være særlige missionsforberedende kurser. Psykiske forhold og pårørende Se under afsnit 3.1. Pas Du benytter som udgangspunkt dit eget pas. Undersøg i god tid inden afrejse om dit pas er gyldigt. Du skal være opmærksom på, at visse lande kræver, at dit pas er gyldigt i 6 måneder ud over rejsens varighed, og at der er blanke sider til eventuelle grænsekontrolstempler. Hvis andet pas skal bruges, betaler forsvaret udgifterne hertil. Visum Forsvarets Koncernfælles Rejsekontor (FPT/KA5) vil gøre opmærksom på, om der er behov for visum til det pågældende land. I visse tilfælde skal du selv søge om visum. I andre situationer vil rejsekontoret bede billetudstederen om at iværksætte visumansøgning. Kontakt eventuelt rejsekontoret via telefon Udrustning Inden afrejse får du udleveret en uniform af depotet i DANILOG i Vordingborg, som er distinktioneret efter dit civile funktionsniveau. Ligesom på længerevarende udsendelser er du tillagt militær status - se i øvrigt afsnit 3.2. Du skal have uniformen på under afrejsen. Herudover er det tilladt som på almindelige flyrejser at medbringe et antal kilo i flyet. 4

5 Antallet af kilo kan variere afhængig af, hvor du skal hen, men dette vil blive oplyst inden afrejse. 2.2 Under rejsen Militær status, de faktiske forhold og rådgivning Se under afsnit Ydelser på tjenesterejsevilkår Hvem beordrer/iværksætter tjenesterejsen Enhver rejse skal afvikles på den for staten alle forhold taget i betragtning mest økonomiske måde. Heraf følger bl.a., at ingen tjenesterejse må beordres påbegyndt tidligere henholdsvis afsluttet senere, end det tjenstlige forhold betinger. Det er den beordrende chef og den enkelte rejsendes eget ansvar at sørge for, at dette princip håndhæves i videst muligt omfang i forbindelse med planlægning og afvikling af tjenesterejser. Se mere om beordring og iværksættelse af tjenesterejser i forsvaret i FPTBST , der kan læses på fiin-nettet under Forsvarets Lønportal. Forskud Du kan anmode om forskud på befordringsudgifter m.m. ved Forsvarets Regnskabstjeneste (FRT), Rejsesektionen. Se sektionens hjemmeside på fiin-nettet eller ring på telefon Forskuddet kan tidligst sættes ind på din konto 5 dage før tjenesterejsens begyndelse. Transportudgifter Det er kun merudgifter til transport, der kan refunderes. Dette betyder, at det kun er de udgifter, udover de sædvanlige udgifter til den daglige transport mellem hjemmet og arbejdspladsen, der refunderes. Det er den, der beordrer/iværksætter tjenesterejsen, der bestemmer transportmiddel og valg af evt. rejseklasse. Dette afgøres ud fra en samlet vurdering af tjenesterejsens formål, dine ønsker m.m. Bestilling af billetter Forsvarets Koncernfælles Rejsekontor er behjælpelig med bestilling af fly- og togbilletter. Formularer til brug for bestilling findes på rejsekontorets hjemmeside på fiin-nettet. Du skal i den forbindelse huske at være opmærksom på, at rejsen skal oprettes i DeMars rejsestyring samt godkendes af din nærmeste chef, før du bestiller billetter m.m. 5

6 Udgifter til måltider o.l. under rejsen Udgangspunktet er, at rimelige merudgifter til måltider dækkes mod dokumentation. Du skal derfor huske at gemme regninger, kvitteringer, boner og lign. Derudover ydes procentgodtgørelse til dækning af små fornødenheder og transport på bestemmelsesstedet. Når du udsendes i INTOPS vil forsvaret i langt de fleste tilfælde yde dig gratis kost. Når arbejdsgiveren yder gratis kost, modtager du alene procentgodtgørelsen. Se satsen for det enkelte land i Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2008 for tjenesterejser. Satscirkulæret findes på Personalestyrelsens hjemmeside pav.perst.dk (bilag til kap. 21). Du kan efter aftale med dit tjenestested i stedet vælge at få time- og dagpenge. Time- og dagpengene svarer til det, der gælder for det pågældende land (se Satscirkulæret). Timeog dagpengene dækker såvel kost som små fornødenheder. Udgifter til overnatning Tjenestestedet kan sørge for passende indkvartering. I så fald anviser tjenestestedet overnatningsfaciliteter og sørger for at afregne disse. Når du udsendes i INTOPS vil forsvaret i langt de fleste tilfælde have sørget for at stille indkvartering til rådighed. Skal du selv sørge for indkvartering, kan du få refunderet udgifter til hotelværelse eller lignende mod forvisning af dokumentation. Du kan som udgangspunkt kun få dækket udgifter inden for et maksimum hoteldispositionsbeløbet. Hoteldispositionsbeløbet for det enkelte land finder du i Satscirkulæret. Er der ikke angivet en sats for det land, hvortil du rejser, refunderes rimelige udgifter til et hotelværelse med bad eller anden godkendt indkvartering mod dokumentation. Forsvarets Koncernfælles Rejsekontor bestiller gerne hotellet for dig, hvis du anfører det på bestillingsblanketten. Du kan finde bestillingsblanketten på rejsekontorets hjemmeside på fiin-nettet. Arbejdstid og variable ydelser Din arbejdstid i missionsområdet kan variere meget afhængig af, hvilken mission du er udsendt til og afhængig af, hvilken opgave du skal løse. Når du er udsendt under 29 dages varighed på tjenesterejsevilkår følger du de samme regler for arbejdstid og variable ydelser som i Danmark. Din arbejdstid bør attesteres af den administrative chef i missionen. Du vil dermed blive honoreret for dit evt. merarbejde ligesom herhjemme. I øvrigt vil du afhængig af dit tjenesteforløb i missionen oppebære de samme variable ydelser og tillæg, som du vil være berettiget til i Danmark. 6

7 For yderligere information skal du læse den gældende overenskomst, som du er ansat under Tilskadekomst eller dødsfald Når du er på tjenesterejse til internationale missioner, er du omfattet af samme erstatnings- og forsikringsordninger, som alle andre udsendte i INTOPS se afsnit Efter rejsen Se afsnit 3.3. Du kan læse mere om tjenesterejser for statens ansatte og om beordring og iværksættelse af tjenesterejser i forsvaret her: 1. Cirkulære om Tjenesterejseaftalen. Findes på Personalestyrelsens hjemmeside pav.perst.dk, som bilag til kap Finansministeriets Personaleadministrative Vejledning (PAV) om tjenesterejser. Findes på Personalestyrelsens hjemmeside, pav.perst.dk, kap Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2008 for tjenesterejser. Findes på Personalestyrelsens hjemmeside pav.perst.dk, som bilag til kap Beordring og iværksættelse af tjenesterejser i Forsvaret (FPTBST , findes på Forsvarets Lønportal). 3. Udsendelse i 29 dage eller derover 3.1 Før udsendelsen Når du er blevet varslet om en længerevarende udsendelse i INTOPS er der en række forhold, du skal være opmærksom på. Nedenfor gennemgås disse forhold og samtidig henvises der til, hvor du kan finde flere oplysninger. Praktiske forberedelser Inden udsendelse til international tjeneste er der mange spørgsmål, du bør tage stilling til. I folderen Værd at vide før udsendelse til international tjeneste er der eksempler på de mere praktiske forhold, man bør overveje for at undgå vanskeligheder under udsendelsen. Under den forberedende uddannelse inden udsendelsen får du nærmere informationer om, hvad du skal tage med af praktiske ting under udsendelsen. Helbredsmæssige forhold I forbindelse med udsendelsen er der en række helbredsmæssige forhold, der skal være overholdt. Brochuren Helbredsforhold i forbindelse med internationale operationer beskriver det program, der skal følges, lige fra du udpeges til udsendelse, og til en periode efter du er hjemme igen. 7

8 Uddannelse Forud for udsendelsen deltager du indledningsvis i et fem dages kursus, der hedder Reduceret militær grunduddannelse for personel udenfor den militære rækkefølge. Dette foregår ved DANILOG i Vordingborg. Hvis du ikke skal udsendes i rammen af en enhed, deltager du i et 9 dages Enkeltmandsforberedende kursus som også militære ansatte deltager i, såfremt de ikke udsendes i rammen af en enhed. Herudover kan der være behov for mere missionsspecifikke uddannelser fx stiller udsendelse med søværnets skibe krav om uddannelse i fx brand, redning mv. Hvis du udsendes som del af en enhed, deltager du i den missionsorienterede uddannelse sammen med resten af personellet i enheden. Inden udsendelsen tildeles og orienteres du om Soldatens Kort, der beskriver retningslinjerne i missionsområdet i forhold til Forsvarskommandoens direktiv om magtanvendelse. Endvidere gives der i videst muligt omfang en missionsspecifik orientering ved staben for missionsenheden. Psykiske forhold Inden udsendelsen er det en god idé at læse pjecen Når du sendes ud. Den omhandler nogle af de problemer, man kan komme ud for som udsendt, og giver nogle gode råd og idéer til, hvordan man klarer den nye situation. Endvidere er der i pjecen henvisning til forsvarets krisepsykologer. Pårørende Pjecen Mens I er væk fra hinanden retter sig primært mod de pårørende og omhandler nogle af de problemer, man som pårørende kan komme ud for under udsendelsen. De pårørende kan også med fordel læse bogen Baglandet, der indeholder personlige beretninger fra pårørende til udsendte soldater. På nuværende tidspunkt har ingen lov til at tage sin familie med til missionsområdet. Tidligere havde man lov til at tage familien med til FN missioner, men både Danmark og FN har fralagt sig ethvert ansvar. Hvis du alligevel tager din familie med, vil familien kun modtage støtte på lige fod med almindelige danske turister. 3.2 Under udsendelsen I Forsvarets Personeltjenestes vejledning Principper for anvendelse af civilt personel udsendt i internationale operationer kan du finde yderligere oplysninger om de vilkår, der gælder for civile udsendte. Militær status Under udsendelsen vil du blive tillagt militær status som personel uden for rækkefølgen af militære grader. Det betyder bl.a., at du vil blive iklædt uniform og distinktioneret svarende 8

9 til det civile funktionsniveau og få tildelt militært ID-kort A1. Endvidere vil du blive underlagt militær straffelov, retsplejelov og disciplinarlov under udsendelsen, se evt. Vejledning om militær disciplinarlov. Tillæggelsen af den militære status betyder endvidere, at du vil være omfattet af tilsvarende konventioner og aftaler, som de militære medarbejdere. Du skal være forberedt på, at du kan få udleveret våben til brug for egen beskyttelse. De faktiske forhold De faktiske forhold under en udsendelse varierer meget fra operation til operation, da forholdene afhænger af det pågældende land, og om der er tale om konfliktforebyggende fredsbevarende, fredsskabende, humanitær eller andre lignende opgaver. Derudover kan de faktiske forhold ændre sig undervejs i den periode, du er udsendt. Indkvartering kan være alt fra indlogering på hotel til overnatning i bivuak. I de større missioner vil du oftest blive indlogeret i et telt eller i en beboelsescontainer, som i nogle tilfælde deles med andre. I de større lejre vil du og soldaterne indtage jeres måltider i spisetelte eller enkle bygninger. Der vil ofte være flere kiosklignende udsalg og steder, hvor man kan købe kaffe, sodavand, sandwich og lignende. Desuden vil det være muligt at købe toiletartikler som sæbe, tandpasta m.m. Under feltforhold kan du være nødsaget til at overnatte i bivuak eller på en feltseng, og du kan i perioder være nødsaget til at ernære dig ved feltrationer. Du kan dog være sikker på, at der tages maksimalt hensyn til den enkeltes sikkerhed. Er missionsområdet et land, hvor det ikke er tilrådeligt at færdes frit, indkvarteres du typisk på et strengt bevogtet militært område som fx en flyvestation. Når du ikke er i tjeneste, vil der typisk være adgang til fritidsaktiviteter, f.eks. TV/DVD og PC m. internet. Hvis der er telefon og internetadgang i lejren, er det gratis at benytte, men der kan være mange om buddet. I lejren er du underlagt en militær chef eller tilsvarende. På større operationer vil der endvidere være en læge og en præst til stede. Derudover er der etableret et særligt hold af krisepsykologer, som kan rejse ud til operationer med kort varsel. Hvis du har yderligere spørgsmål til de faktiske forhold under udsendelsen, kan du tage kontakt til din udstikker eller til NATO- og INTOPS Sektion og Koordination (FPT/FA6), der kan kontaktes via FPT på telefon Du kan evt. kontakte FPT, Forvaltningssektion, civile (FA4), for at få oplyst navn og telefonnummer på din udstikker. Rådgivning For de pårørende i Danmark er der etableret forskellige netværk se Desuden er der oprettet en telefonlinje til pårørende, hvor forsvarets socialrådgivere sidder klar til at svare på spørgsmål. Telefonlinjen har telefon og er bemandet alle hverdage fra 8-15 og alle ugens dage fra

10 Forsvaret har endvidere oprettet en hotline under Institut for Militærpsykologi, hvor krisepsykologer er klar til at hjælpe. Psykologerne træffes indenfor normal arbejdstid på telefon , og udenfor normal arbejdstid på telefon For tidligere udsendte medarbejdere er der etableret en Kammeratstøtteordning, der træffes på telefon eller Ydelser Udover din almindelige løn fra forsvaret vil du opnå følgende ydelser under udsendelsen til internationale operationer (Gælder ikke hvis du udsendes under 29 dage se afsnit 2.2): Udetillægslignende tillæg Det månedlige udetillægslignende tillæg til dækning af de merudgifter, der er forbundet med denne tjeneste i udlandet (LKO 5452), udgør pr. 1. april 2009 (skattefrit): Udetillægslignende tillæg Personel ved FN-styrker (C300) Personel ved missioner under andet mandat end FN (C300) ,64 kr. pr. mdr ,39 kr. pr. mdr. Herudover ydes der fri kost og frit logi/underbringelse. Særligt udetillægslignende tillæg Til fast personel, som udsendes med kort varsel (LKO 5462), ydes et særligt udetillægslignende tillæg. Tillægget udgør pr. 1. april 2009: Varsel Udsendelsens længde 171 dage dage 0-14 dage 1.992,06 kr. pr. mdr. 996,03 kr. pr. mdr dage 996,03 kr. pr. mdr. 498,02 kr. pr. mdr. Tillægget ydes til dækning af de ekstraordinære merudgifter, som er forbundet med udsendelser med kort varsel. FN-tillæg Til personel på alle niveauer i forsvaret, der udsendes i udlandet med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver, ydes der som godtgørelse for merarbejde og ulemper mv. et tillæg (LKO 3119), der udgør: FN-tillæg, beløb pr. 1. oktober 1997 FN-tillæg, reguleret beløb pr. 1. april ,00 kr. pr. år 5.928,23 kr. pr. måned 10

11 FN tillægget godtgør således for alt merarbejde og øvrige variable ydelser i missionsområdet. Der kan ikke ydes anden godtgørelse for merarbejde og andre variable ydelser samtidig med FN-tillægget. Din arbejdstid bliver dermed ikke registreret når du er udsendt i 29 dage eller derover. Det er i forlængelse heraf ikke muligt at opstille generelle retningslinjer for den faktiske arbejdstid i missionsområdet. Arbejdstiden kan variere meget afhængig af, hvilken mission du er udsendt til og afhængig af, hvilken opgave du skal løse. 2/7-dage For hver lørdag, søndag og helligdag, hvor der forrettes tjeneste, ydes personellet en 2/7 dag (fridag). Ikke afviklede fridage kompenseres med et kontant vederlag (LKO 4115), der for langt de fleste civile AC ere (C300) udgør: Beløb pr. 1. oktober 1997 Reguleret pr. 1. april 2009 kr. pr. døgn kr. pr. døgn 532,79 686,57 Enkelte grupper har ved overenskomstforhandlingerne afsat midler til en højere sats; 1281,41 kr. pr. måned (APR 09). Fridage, der henstår efter missionens afslutning, kan i praksis valgfrit udbetales, hvis du ønsker det. Forsvaret skal dog stadig tilstræbe afvikling af fridage, i det omfang du ønsker det, og hvis tjenesten tillader det. For personel, hvor tjenesteforholdene gør, at FSV ikke kan imødekomme hele personellets ønske om afvikling, vil det resterende antal 2/7-dage blive udbetalt ved udgangen af kvartalet efter hjemkomst. Øvrige tillæg Udover ovenstående er der for enkelte personelgrupper aftalt særlige tillæg. Læs mere om løn og ydelser under internationale missioner i FPTBST 564-1, der findes på Forsvarets Personeltjenestes intranet-side (fiin-nettet) under Forsvarets Lønportal. Tilskadekomst eller dødsfald Inden udsendelsen er det en god idé at læse Forsvarets Personeltjenestes vejledning om erstatnings- og forsikringsforhold, der hedder Hvis du kommer til skade. Vejledningen gennemgår erstatnings- og forsikringsforhold ved tilskadekomst og dødsfald under udsendelse i internationale operationer, herunder kontakten til dine pårørende. Vejledningen med seneste ændringer kan du finde på Forsvarets Personeltjenestes intranet side (fiin-nettet) under Erstatningsforhold INTOPS. Internetadressen er faneblad Andre myndigheder / Forsvarets Personeltjeneste / Erstatningsforhold INTOPS. Du kan læse mere om erstatning og forsikring her: Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside er Følgende regelsæt kan bl.a. findes på 11

12 Bekendtgørelse af lov om arbejdsskadesikring nr. 154 af 7. marts Bekendtgørelse om forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning nr. 129 af 28. februar Cirkulære om gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. nr af 2. september Cirkulære om tjenesterejseforsikringen nr af 12. december Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar nr. 885 af 20. september Efter udsendelsen Hjemkomstarrangement Når du kommer hjem fra udsendelsen, vil der blive afholdt et velkomstarrangement ved DANILOG i Vordingborg eller ved den pågældende enhed. Ved hver enhed gennemføres et 2-3 dages afviklingsprogram indenfor de første 14 dage efter hjemkomst. Hvis du ikke kommer hjem sammen med enheden, gennemfører du et 1-dags koncentreret afviklingsprogram i den samme måned eller måneden efter hjemkomsten. I alle programmer indgår orienteringer om løn, forsikringsforhold, psykiske reaktioner mm. gennemført af Forsvarets Personeltjeneste, socialrådgivere, psykologer m.fl. Der er ingen forskel på forberedelse forud for udsendelse eller tilbud efter udsendelsen uanset om man er civil eller militær. Helbredsmæssige forhold I brochuren Helbredsforhold i forbindelse med internationale operationer kan du læse om hjemtagelsesundersøgelsen, som skal afklare, om du er kommet sund og rask hjem. Psykiske forhold Vejledningen Når du kommer hjem er skrevet til soldater og deres familier og indeholder oplysninger og gode råd om, hvordan overgangen mellem udsendelsesperioden og dagligdagen hjemme kan blive så god som mulig. 12

Hvis du kommer til skade...

Hvis du kommer til skade... Forsvarets Personeltjeneste Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor Januar 2010 Erstatningsforhold ved tilskadekomst og dødsfald under udsendelse i internationale operationer (INTOPS), dvs. konfliktforebyggende,

Læs mere

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser.

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Økonomiforvaltningen Novemer 1999 J.nr. 2.02.006.pa.001/99 Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Aftalen træder i kraft pr. 5. oktober

Læs mere

HKKF Navn Beskrivelse Reference Sats (NIV OKT 97) / år Pension

HKKF Navn Beskrivelse Reference Sats (NIV OKT 97) / år Pension 2/7 dage Forvaltes således fra 1/8 2008: For hver enkelt lør-, søn- og helligdag, hvor der forrettes tjeneste under udsendelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre

Læs mere

Hvis du kommer til skade...

Hvis du kommer til skade... Forsvarets Personeltjeneste Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor Januar 2011 Hvis du kommer til skade... Erstatningsforhold ved tilskadekomst og dødsfald under udsendelse i internationale operationer

Læs mere

Informationsfolder til censorer v/ucn, Pædagoguddannelsen Aalborg INFORMATIONSFOLDER TIL CENSORER

Informationsfolder til censorer v/ucn, Pædagoguddannelsen Aalborg INFORMATIONSFOLDER TIL CENSORER INFORMATIONSFOLDER TIL CENSORER University College Nordjylland Pædagoguddannelsen i Aalborg Hobrovej 85, Postboks 44, 9100 Aalborg Tlf. 72 69 40 00 Afholdelse af prøver Censorer der medvirker ved bachelorprøver

Læs mere

FORMIDLINGSPAKKE TIL REGIONERNE VEDR. REKRUTTERING AF SUNDHEDSFAGLIG PERSONEL TIL INDSATSEN MOD EBOLA I SIERREA LEONE

FORMIDLINGSPAKKE TIL REGIONERNE VEDR. REKRUTTERING AF SUNDHEDSFAGLIG PERSONEL TIL INDSATSEN MOD EBOLA I SIERREA LEONE FORMIDLINGSPAKKE TIL REGIONERNE VEDR. REKRUTTERING AF SUNDHEDSFAGLIG PERSONEL TIL INDSATSEN MOD EBOLA I SIERREA LEONE Bilag: Orientering om GOAL og Helbredsspørgeskema. 1. KRAV 1.1. Faglige og ledelsesmæssige

Læs mere

Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald

Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald Lokalaftale nr. 11.D Redigeret 2013 Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald Lokalaftalens gyldighedsområde følger i enhver henseende Særaftale I i sin helhed. Lokalaftalen

Læs mere

EKSAMEN 2013. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information.

EKSAMEN 2013. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Læreruddannelsen har følgende adresse og telefonnummer: Nattergalevej 1, Postboks

Læs mere

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for Arbejdstidsregler for 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Arbejdstid... 3 3 Værnsregler... 3 4 Arbejdstidsopgørelse... 4 4.1 Pauser... 4 4.2 Spisepauser... 4 4.3 Dage med ret til fravær med løn...

Læs mere

Bilag 9 Oversigt over allerede eksisterende tiltag og særlige ordninger.

Bilag 9 Oversigt over allerede eksisterende tiltag og særlige ordninger. Bilag 9 Oversigt over allerede eksisterende tiltag og særlige ordninger. SÆRLIGE ORDNINGER FOR VETERANER Der eksisterer en række forskellige særlige ordninger for personale, der har været udsendt i militære

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Tjenesterejseaftalen

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Tjenesterejseaftalen FINANSMINISTERIET Cirkulære om Tjenesterejseaftalen 2000 INDHOLD Side CIRKULÆRE 1. Indledning...1 2. Ændringer i aftalen...1 3. Generelle bemærkninger...4 4. Bemærkninger til de enkelte bestemmelser...6

Læs mere

Formålet med politikken er endvidere at definere institutionens retningslinjer på områder, som tjenesterejseaftalen overlader til lokal fortolkning.

Formålet med politikken er endvidere at definere institutionens retningslinjer på områder, som tjenesterejseaftalen overlader til lokal fortolkning. 1 Indholdsfortegnelse Formålet med politikken... 3 Lovgivning... 3 Hvad er en tjenesterejse?... 3 Rejsesekretariatet... 3 Principper for gennemførelsen af tjenesterejser... 4 Tilrettelæggelse... 4 Særligt

Læs mere

Information for censorer 2013

Information for censorer 2013 Information for censorer 2013 www.ucl.dk Læreruddannelsen på Fyn Middelfartvej 180 5200 Odense V Tlf. 63 18 43 00 Læreruddannelsen i Jelling Vejlevej 2 7300 Jelling Tlf. 63 18 46 00 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Information om Ledsageordning

Information om Ledsageordning Information om Ledsageordning Indholdsfortegnelse Hvad er en ledsageordning... 3 Hvordan søges ledsageordning... 3 Hvem er omfattet af ledsageordningen... 3 Hvem er ikke omfattet af ledsageordningen...

Læs mere

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere KL AC Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Merarbejdsbegrebet... 3 3. Indberetning... 3 4. Merarbejdets

Læs mere

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter N OTAT Honorering af KKR's medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora I dette papir beskrives honoreringen af KKR s medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora (sundhedskoordinationsudvalg,

Læs mere

ANERKENDELSE OG STØTTE TIL UDSENDTE SOLDATER, PÅRØRENDE OG VETERANER

ANERKENDELSE OG STØTTE TIL UDSENDTE SOLDATER, PÅRØRENDE OG VETERANER Oktober 2010 ANERKENDELSE OG STØTTE TIL UDSENDTE SOLDATER, PÅRØRENDE OG VETERANER Tiltag over for udsendte soldater og veteraner Allerede inden en soldat udsendes, udpeges der en kontaktofficer ved soldatens

Læs mere

IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser

IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser Indholdsfortegnelse 1.0 Definition og bevilling af en tjenesterejse... 2 1.1 Beregning af rejsens varighed og længde.... 3 1.2 Ansøgning om og bestilling

Læs mere

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

FORSVARETS PERSONELTJENESTE 2014.09.19 ADMINISTRATIV VEJLEDNING FOR FORVALTNING AF PERSONEL AF RESERVEN OG GEJSTLIGT PERSONEL.

FORSVARETS PERSONELTJENESTE 2014.09.19 ADMINISTRATIV VEJLEDNING FOR FORVALTNING AF PERSONEL AF RESERVEN OG GEJSTLIGT PERSONEL. FORSVARETS PERSONELTJENESTE 2014.09.19 ADMINISTRATIV VEJLEDNING FOR FORVALTNING AF PERSONEL AF RESERVEN OG GEJSTLIGT PERSONEL. 1. GENERELT. 1.1. Forsvarets Personeltjeneste (FPT) fastsætter med denne vejledning

Læs mere

1. Rejseudgifter svarende til tog på 2. klasse inkl. evt. pladsreservationer samt kørsel i egen bil refunderes (se pkt. a.).

1. Rejseudgifter svarende til tog på 2. klasse inkl. evt. pladsreservationer samt kørsel i egen bil refunderes (se pkt. a.). NOTAT Politik for honorarer, rejserefusioner, repræsentationsudgifter m.m. i DUF Udgangspunktet for DUFs politik for honorarer, rejserefusioner, repræsentationsudgifter m.m. er at tage hensyn til to forhold:

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

EKSAMEN 2014. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information.

EKSAMEN 2014. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Læreruddannelsen har følgende adresse og telefonnummer: Nattergalevej 1, Postboks

Læs mere

Glarmesteruddannelsen

Glarmesteruddannelsen Glarmesteruddannelsen 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk. 2. 1. maj 1.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser 2014 Cirkulære af 18. december 2014 Modst. nr. 067-14 J.nr. 2014-1753-0003 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 25. juni 2008 Regulativ vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for Ansatte ved isoleret beliggende i Grønland (Buksefjorden, Sisimiut og Qorlortorsuaq) under

Læs mere

Af væsentlige ændringer i forhold til den tidligere tjenesterejseaftale kan nævnes:

Af væsentlige ændringer i forhold til den tidligere tjenesterejseaftale kan nævnes: Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 August 2000 J.nr. 7-2113-2/00 NY TJENESTEREJSEAFTALE Der er indgået aftale om en ny tjenesterejseaftale mellem Finansministeriet og

Læs mere

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5 Indhold Forord... 2 At komme hjem... 3 Du er ikke helt den samme, når du kommer hjem... 3 Hjemkomsten kræver tilvænning... 3 Reaktioner kræver tid og plads... 4 Mange bække små... 4 Normale efterreaktioner...

Læs mere

Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale.

Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale. På job i udlandet Ansættelseskontrakt Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale. 1. Arbejdsgivers og lønmodtagers navn og adresse

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

Praksis for beregning af befordringsudgifter

Praksis for beregning af befordringsudgifter Praksis for beregning af befordringsudgifter Med virkning pr. 1. august 2009 indfører Beredskabsstyrelsen Hedehusene (BRSH) ny praksis for beregning af befordringsudgifter (den såkaldte transportgodtgørelse).

Læs mere

Udkast til rejseregler for Borgerrepræsentationens medlemmer

Udkast til rejseregler for Borgerrepræsentationens medlemmer KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationen NOTAT Udkast til rejseregler for Borgerrepræsentationens medlemmer OPDATERET PÅ BAGGRUND AF GRUPPEFORMANDSKREDSENS BESLUTNING DEN 29. MAJ

Læs mere

Vejledning for Censorer Ankerhus Seminarium

Vejledning for Censorer Ankerhus Seminarium Ankerhus Seminarium Vejledning for Censorer Ankerhus Seminarium J. nr. 7330-06-12-22 Slagelsevej 70-74 4180 Sorø December 2006 Tlf. 57 83 01 38 Fax. 57 83 21 75 1. Eksamens gennemførelse. Eksamen gennemføres

Læs mere

Forskningsmidler. Appendix til FAS regulativet

Forskningsmidler. Appendix til FAS regulativet Forskningsmidler Appendix til FAS regulativet Koncern HR Koncernøkonomi November 2014 Indledning Appendix til FAS-regulativet er ment som et kort supplement til»regulativ vedrørende eksternt finansierede

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen

Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen Paragraf Spørgsmål Svar 2. Beredskabscentrene kan som en del af den løbende, fremadrettede vagtplanlægning nedsætte den daglige hviletid, for de i 1 omhandlende

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid 21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid Kommunernes Landsforening Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Under henvisning til tjenestemandsregulativets

Læs mere

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Indledning: Arbejdsgiveren (menighedsråd, provster og biskopper) og medarbejderen (kirkefunktionærer m.fl. og præster)

Læs mere

På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015

På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015 På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015 Indhold Side Når du rejser for TL 2 Hvem gælder reglerne for? 2 Generelt 2 Transport 2 Mad og drikke 4 Småfornødenheder 4 Overnatning 4 Telefon 4 Tabt arbejdsfortjeneste

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Flyttegodtgørelse for statens tjenestemænd i Grønland

Flyttegodtgørelse for statens tjenestemænd i Grønland Cirkulære om aftale om Flyttegodtgørelse for statens tjenestemænd i Grønland 2009 Cirkulære af 16. november 2010 Perst. nr. 042-10 J.nr. 09-233-14 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted:

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted: HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN HJVBST 410-100 Orienteringssamtale (samtaleskema) Navn: Samtale afholdt den / 20 Adresse på ansøgning kontrolleret med sundhedskort. På ansøgers: Bopæl Andet sted: Du har søgt optagelse

Læs mere

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen 1. Overenskomstens omfatter lodser i det statslige lodsvæsen. Overenskomsten omfatter lodser

Læs mere

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE REGULATIV FOR VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE 1. januar 2015 1 Indledning: Reglerne om kommunalbestyrelsesmedlemmernes vederlæggelse findes i 16 stk. 1 i Lov om kommunernes styrelse (Lovbekendtgørelse

Læs mere

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående Cirkulære om Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående 2002 1 Cirkulære om tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående (Til samtlige ministerier mv.)

Læs mere

Beregning af løn under betalt fravær mv.

Beregning af løn under betalt fravær mv. Cirkulære af 6. december 2011 Perst.nr. 063-11 J.nr. 11-520-22 Cirkulære om Beregning af løn under betalt fravær mv. 2011 2 Cirkulære om beregning af løn under betalt fravær mv. Dette cirkulære indeholder

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

ALMENE BETINGELSER FOR BHUTAN SPECIALISTEN

ALMENE BETINGELSER FOR BHUTAN SPECIALISTEN ALMENE BETINGELSER FOR BHUTAN SPECIALISTEN BESTILLING AF REJSEN Du bestiller rejsen på www.bhutanspecialisten.dk eller på telefon 61 71 51 15. Vi sender dig en tilmeldingsblanket, som du skal udfylde og

Læs mere

Procedure for kursus- og kongresansøgning (samtlige blanketter findes på intranettet under serviceguiden/rejseservice)

Procedure for kursus- og kongresansøgning (samtlige blanketter findes på intranettet under serviceguiden/rejseservice) 1 Procedure for kursus- og kongresansøgning (samtlige blanketter findes på intranettet under serviceguiden/rejseservice) Denne procedure består dels af specifikke retningslinjer for ansøgning m.v. af alle

Læs mere

UDDRAG AF OVERENSKOMST

UDDRAG AF OVERENSKOMST UDDRAG AF OVERENSKOMST mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Fagligt Fælles Forbund (3F) for elever under LANDBRUGSUDDANNELSEN - JORDBRUGSASSISTENT - JORDBRUGSMASKINFØRER DYREPASSERUDDANNELSEN

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser 2013 Cirkulære af 20. december 2013 Modst.nr. 055-13 J.nr. 2013-1753-001 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det Københavnske

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Cirkulære om. Orlov til børnepasning

Cirkulære om. Orlov til børnepasning Cirkulære om Orlov til børnepasning 2001 1 Cirkulære om orlov til børnepasning (Til samtlige ministerier mv.) 1. Som led i overenskomstresultatet pr. 1. april 1999 er der mellem Finansministeriet og centralorganisationerne

Læs mere

Opgørelse af arbejdstid i forbindelse med overgang til nye arbejdstidsregler pr. 1. august 2014

Opgørelse af arbejdstid i forbindelse med overgang til nye arbejdstidsregler pr. 1. august 2014 Vejledning 19. maj 2014 Opgørelse af arbejdstid i forbindelse med overgang til nye arbejdstidsregler pr. 1. august 2014 Den 1. august 2014 træder de nye arbejdstidsregler i kraft for lærere omfattet af

Læs mere

Anerkendelse og bedre hjælp til veteraner med sår på sjæl og krop

Anerkendelse og bedre hjælp til veteraner med sår på sjæl og krop Anerkendelse og bedre hjælp til veteraner med sår på sjæl og krop Danske soldater yder en kæmpe indsats ude i verden for at skabe fred, stabilitet og demokrati. Men indsatsen er forbundet med stor risiko

Læs mere

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole.

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. - REJSEFORSIKRING Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. VGIE har tegnet en skolerejseforsikring for skolens elever. Rejseforsikringen er tegnet

Læs mere

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen Vejledning for kasserer August 2011 Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538 Foto Sanne Vils Axelsen Indhold Hverdagens opgaver... 4 Tilskudsordning... 4 Årsregnskab

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet 1 Lokalaftale nr. 11.F Redigeret 2013 Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse

Læs mere

Styr på din lønseddel?

Styr på din lønseddel? Styr på din lønseddel? Hele 54 procent af danskerne har prøvet at finde en fejl på deres lønseddel. Det viser en Gallup-undersøgelse fra oktober i år. Men hvad med dig? Hvor tit tjekker du din lønseddel?

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist AFSNIT: 5.0 1. Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist I hele aftaleperioden, såvel under skole- som praktikophold, yder praktikvirksomheden eleven løn. Reglerne herom er fastlagt i lønaftaler

Læs mere

Skat 2014. Rejseudgifter.

Skat 2014. Rejseudgifter. Skat 2014 Rejseudgifter. 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER ØKONOMISKE RETNINGSLINJER 1. Indledning l Landsforeningens vedtægter (kapitel 5) er fastlagt en række krav til foreningens økonomistyring, l landsledelsens forretningsorden henvises der til nærværende

Læs mere

Til institutter, centre og andre disponerende enheder. Disponering på udvalgte udgiftsområder. vedr.: Sagsbehandler: ØKO, Per Rønne-Nielsen

Til institutter, centre og andre disponerende enheder. Disponering på udvalgte udgiftsområder. vedr.: Sagsbehandler: ØKO, Per Rønne-Nielsen D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Til institutter, centre og andre disponerende enheder S A G S N O T A T 14. APRIL 2011 Vedr.:

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Doc Id nr.: 115416 Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Denne vejledning omhandler de pligter et menighedsråd har som arbejdsgiver

Læs mere

Elevers rettighedertan ELEVERNE

Elevers rettighedertan ELEVERNE BIB MIL Elevers rettighedertan LED SO ELEVERNE ELE Dine rettigheder under din elevtid I din elevtid skal der være tid til, at du får lært det, du skal altså det, din arbejdsgiver har forpligtet sig til

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

50.41 O.11 41 / 2011 Side 1. Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere

50.41 O.11 41 / 2011 Side 1. Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere Side 1 Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Undervisningsministeriet Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.41 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere

FAQ for FOKUS - Ofte stillede spørgsmål

FAQ for FOKUS - Ofte stillede spørgsmål FAQ for FOKUS - Ofte stillede spørgsmål I det efterfølgende er listet en oversigt over de oftest stillede spørgsmål i forbindelse med FOKUS. 1. Administration 1.1 Bedømmelser og personudtalelser 1.2 Udviklingskontrakter

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Vejledning, 2. udgave

Vejledning, 2. udgave Vejledning, 2. udgave 19. december. 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Moderniseringsstyrelsen udsender denne 2. udgave af vejledning om opgørelse af merarbejde. Merarbejde ikke overarbejde Gymnasielærere

Læs mere

Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer. Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer. Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke Indledning: I forbindelse med indgåelsen af overenskomster og

Læs mere

CIRKULÆRE OM SUPPLEMENT TIL ARBEJDSTIDSREGLER MM. FOR PERSONEL UNDER FORSVARSMINISTERIET

CIRKULÆRE OM SUPPLEMENT TIL ARBEJDSTIDSREGLER MM. FOR PERSONEL UNDER FORSVARSMINISTERIET FORSVARETS PERSONELTJENESTE CIRKULÆRE OM SUPPLEMENT TIL ARBEJDSTIDSREGLER MM. FOR PERSONEL UNDER FORSVARSMINISTERIET Ref.: a. Kundgørelse for Forsvaret B. 2-15 af 8. maj 2003, Cirkulære om egentlig militærtjeneste.

Læs mere

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING Sundhedsforsikring DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING Få en skræddersyet sundhedsforsikring til alle dine medarbejdere. Det giver tryghed og fordele for dig og dine ansatte. Ring

Læs mere

Sociale og psykosociale støttemuligheder

Sociale og psykosociale støttemuligheder Sociale og psykosociale støttemuligheder Program.Sygedagpengeregler Forsikringer/pensioner Hjælp i hjemmet Psykolog Tilskud til tandbehandling Dallund Legater Psykosocial støtte til patienter og pårørende

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte DOKS-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte DOKS-organister, der ikke ansættes som tjenestemænd. Samme overenskomst

Læs mere

Cirkulære om aftale om. Opsparingsdage. Cirkulære af 5.maj 2015 J.nr. 2015-1721-0011

Cirkulære om aftale om. Opsparingsdage. Cirkulære af 5.maj 2015 J.nr. 2015-1721-0011 Cirkulære om aftale om Opsparingsdage 2015 Cirkulære af 5.maj 2015 J.nr. 2015-1721-0011 2 Cirkulære om aftale om opsparingsdage Ved overenskomst- og aftaleforhandlingerne i 2015 har Finansministeriet og

Læs mere

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten Formål... 1 1. Anvendelsesområde... 2 2. Firmahæftelse og privathæftelse... 2 3. Udstedelse af betalingskort... 3

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Implementering af samtidighedsferie på KU Efter ønske fra blandt andre KU blev der ved den seneste ændring af ferieloven indført mulighed for, at

Læs mere

Cirkulære om aftale om. Flyttegodtgørelse. Cirkulære af 27. november 2006 Perst. nr. 058-06 PKAT nr. J.nr. 06-542-23

Cirkulære om aftale om. Flyttegodtgørelse. Cirkulære af 27. november 2006 Perst. nr. 058-06 PKAT nr. J.nr. 06-542-23 Cirkulære om aftale om Flyttegodtgørelse 2006 Cirkulære af 27. november 2006 Perst. nr. 058-06 PKAT nr. J.nr. 06-542-23 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Aftale Kapitel 1. Afgrænsninger,

Læs mere

Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v.

Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v. Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v. Godkendt Økonomiudvalget 10.2.2010 Vederlag til byrådsmedlemmer og diæter m.v. til ikkebyrådsmedlemmer Følgende retningslinjer er gældende for udbetaling af

Læs mere

Cirkulære om. Cirkulære om afsked af tjenestemænd i staten og folkekirken m.fl. på grund af svagelighed og sygefravær.

Cirkulære om. Cirkulære om afsked af tjenestemænd i staten og folkekirken m.fl. på grund af svagelighed og sygefravær. Cirkulære om Cirkulære om afsked af tjenestemænd i staten og folkekirken m.fl. på grund af svagelighed og sygefravær. 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning, 1 Personkreds, 2 Uansøgt svagelighedspensionering,

Læs mere

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet.

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Kontaktpersonen Formål På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Som kontaktperson sikre, at medarbejdernes ressourcer anvendes bedst muligt, til glæde

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter ved forsørgelsen - børn - ferielejr

Læs mere

ROTARY INTERNATIONAL Multidistrikt - Danmark. Manual for rejseguider. Afrejsebriefing. Ved afrejsen i København. Regler for rejseguidetildeling

ROTARY INTERNATIONAL Multidistrikt - Danmark. Manual for rejseguider. Afrejsebriefing. Ved afrejsen i København. Regler for rejseguidetildeling ROTARY INTERNATIONAL Multidistrikt - Danmark Manual for rejseguider Regler for rejseguidetildeling... 1 Afrejsebriefing... 1 Ved afrejsen i København... 1 Mødested... 2 Fælles velkomst... 2 Udlevering

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Manual for rejseguider

Manual for rejseguider Manual for rejseguider Regler for rejseguidetildeling...1 Afrejsebriefing...1 Ved afrejsen i København...1 Mødested...2 Fælles velkomst...2 Udlevering / tjek af billetter...2 Visum...2 Telefon...2 Check

Læs mere