Forslag til helhedsplan for Kær Vestermark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til helhedsplan for Kær Vestermark"

Transkript

1 Forslag til helhedsplan for Kær Vestermark 1

2 Forord Sønderborg Kommune købte i 2014 det tidligere militære skydeområde nord for Sønderborg. Vi er utrolig stolte af, at Sønderborg på den måde får et helt unikt rekreativt område, der ligger så tæt på byen. Vi er glade for at kunne være med til at udvikle området i de kommende år, så både de naturmæssige værdier, og mulighederne for rekreativ benyttelse udnyttes. Kær Vestermark er særdeles velegnet som rekreativt område for Sønderborg i lighed med Eremitagesletten nord for København eller Central Park i New York. Det er formålet med helhedsplanen at sikre alle borgere fri adgang til hele arealet døgnet rundt, året rundt, med respekt for de aktiviteter som allerede finder sted, eksempelvis hundetræning, adventure-aktiviteter og skydninger på de eksisterende skydeanlæg. Vi håber, at så mange borgere som muligt vil tage godt imod denne mulighed og udnytte den i dagligdagen. Jeg håber, at mange vil benytte høringsperioden til at komme med inputs til den endelige udgave af Helhedsplanen. Vi ses på Kær Vestermark. Erik Lauritzen Borgmester 2

3 Indledning Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2015, at der skulle udarbejdes en helhedsplan for det erhvervede område ved Kær Vestermark, i samarbejde med nuværende brugere, foreninger og borgere. Helhedsplanen skal udarbejdes under hensyntagen til den forestående spejderlejr i Kær Vestermark er området indenfor den orange linje på kortet nedenfor: Kultur-, borger- og fritidsudvalget, der er det politiske udvalg for området, har på møderne i januar og april 2015 godkendt tidsplanen for udarbejdelsen af helhedsplanen. Tidsplanen er: 3

4 9. juni Kultur-, borger- og fritidsudvalget behandler forslag til Udkast til Helhedsplan i høring. 17. juni Økonomiudvalget behandler forslag til Udkast til Helhedsplan i høring. 24. juni Byrådet sender forslag til Udkast til Helhedsplan i høring i høring. 25. juni 6. Høringsperiode inkl. navnekonkurrence på kommunens september hjemmeside. 30. juni kl Borgermøde på Møllestedgård. september Fritidsafdelingen tilretter forslaget efter høringsperioden og laver sagsfremstilling. 6. oktober Kultur-, borger- og fritidsudvalget behandler forslag til Helhedsplan. 21. oktober Økonomiudvalget behandler forslag til Helhedsplan. 28. oktober Byrådet vedtager Helhedsplanen. 29. oktober Helhedsplanen offentliggøres på kommunens hjemmeside. Forslaget til helhedsplanen, som den fremlægges her, er udarbejdet på baggrund af inputs fra: Kultur-, borger- og fritidsudvalget Folkeoplysningsudvalget Det Grønne Råd Borgermødet den 3. februar 2015 om fredningen af Kær Vestermark, hvor der også kom inputs til helhedsplanen Danmarks Naturfredningsforening (via fredningssagen) Dansk Ornitologisk Forening (via borgermødet 3. februar og Det grønne Råd) Handicaprådet Landsbyforum Musik- og koncertinteressenter Naturskolerne De kommunale forvaltninger Hundeforeningerne på Kær Kær Landsbylaug Lejrledelsen bag Spejdernes Lejr 2017 SkydebaneSamvirket Kær Vestermark 4

5 Der er således rigtig mange personer, der er kommet med gode ideer og inputs til den fremtidige brug af Kær Vestermark. Ikke alle ideer kan lade sig gøre. Heller ikke alle ideer er relevante at nævne her i helhedsplanen. Uanset om de enkelte inputs er kommet med her i helhedsplanen, skal alle bidragsydere have tak for den store entusiasme, der er blevet vist for projektet. Der har været en vis usikkerhed om, hvordan fredningssagen for Kær Vestermark, Spejdernes lejr 2017 og helhedsplanen for Kær Vestermark spiller sammen. Fredningssagen sætter (sammen med kystbeskyttelseslinjen og miljøkonsekvenszonerne) de planlægningsmæssige rammer for Kær Vestermark, mens helhedsplanen beskriver, hvilket fritidsliv, borgerne kan have indenfor disse rammer herunder en spejderlejr. Kær Vestermark administreres i det daglige af Fritidsafdelingen i Land, by og kulturforvaltningen i Sønderborg Kommune. Kær Vestermark plejes efter den eksisterende plejeplan. Efter at fredningen er blevet godkendt, skal der udarbejdes en ny plejeplan. Fritidsafdelingen refererer til Kultur-, borger- og fritidsudvalget. Samtidig administreres området af et plejeudvalg (nedsat jf. fredningsforslaget), der er underlagt Plejemyndigheden (i dette tilfælde Naturafdelingen i Sønderborg Kommune). Kær Vestermark tænkes udviklet over flere faser: Fase Fredningsforslag afleveres. Byrådet godkender helhedsplan. Fase Forberedelse og afvikling af Spejdernes Lejr De første etableringer af stier, shelters, informationstavler, naturlegeplads m.v. Fase Udsætning af dyrehold. Opnå erfaringer med efterspørgsel fra brugerne. Fase > Evt. yderligere udbygning af naturfaciliteter. 5

6 Fredningssagen Danmarks Naturfredningsforening (DN) har ønsket at rejse en fredningssag for Kær Vestermark. Sønderborg Kommune har ønsket at få indflydelse på fredningssagen ved at samarbejde med DN. Det skyldes blandt andet, at: området ikke kan anvendes til beboelsesformål på grund af restriktioner i planloven, naturbeskyttelsesloven og miljøbeskyttelsesloven. Investeringen i teknisk infrastruktur til Spejdernes Lejr 2017 i en meget lang årrække fremover kan danne grundlag for et attraktivt aktivitetsområde, der spænder fra alt mellem store openair koncerter til daglig hundetræning. Fredninger er en del af naturbeskyttelsesloven og hører under Teknik og Miljøudvalget (TMU). Rejsning af fredningssag kræver vedtagelse i Byrådet. Fredningsspørgsmål varetages administrativt af Natur & Miljø i Land, by og kulturforvaltningen. 1. Kystbeskyttelseszone 2. Konsekvenszone v. kraftvarmeværket. Der er en tilsvarende ved rensningsanlægget. 3. Støjzonen v. skydebanen 6

7 Indretning af Spejdernes Lejr 2017 Som det fremgår af billedet nedenfor, afvikles spejderlejren i sommeren 2017 ikke kun på Kær Vestermark, men på hele arealet syd for Kær. Spejdernes Lejr 2017 afvikles den juli 2017, men hele arealet vil være påvirket en måned før og efter selve lejren. Spejderne arbejder fortsat på en detaljeret plan for indretning af spejderlejren. Kortet kan derfor fortsat blive justeret i detaljen, men principperne ligger fast: Der etableres 4 underlejre á spejdere (2 på hver side af vejen Vestermark), øst herfor en lejr til hjælpere, og langs med omfartsvejen et parkeringsareal. Selve anlægsarbejdet (kloakker, strøm og vand) udføres i 2. halvår Spejderne planlægger at etablere faste anlæg som bade- og bådebroer, shelters og fugletårn, der skal blive stående og anvendes efterfølgende. Der skal sikres driftsmidler til den efterfølgende vedligeholdelse af disse anlæg. 7

8 Nuværende bygninger og installationer på Kær Vestermark Kommunalt ejet. En del af SkydebaneSamvirket Kær Vestermark, som bruger huset til opbevaring af skiver m.m. til skydebanen. Sønderborg Jagtforening har tillige klublokaler i huset. Gårdene er udvidede og moderniserede, men ligger alle, hvor de lå i 1864: Møllestedgård (1.174 m 2 ). Frydendal (980 m 2 ). Stuehuset nedrives, men retten til at genopføre en bygning på soklen søges sikret. Løkkegård (1.542 m 2 ) ønskes istandsat som spejdernes hovedkvarter. Fiskebækgård (ruin og skal forblive sådan) er sikkerhedsmæssigt indhegnet. Bygegård (1.130 m 2 ) bruges af Hjemmeværnet. Kamphuset, der er et træhus mellem Fiskebækgård og Løkkegård. Ammunitionsmagasin er tomt p.t., men kan bruges. Skivedepot (230 m 2 ) bruges af SkydebaneSamvirket Kær Vestermark og Sønderborg Jagtforening. Skydebaner på 300 m., 50 m. og 50 m (25 m pistolbane) samt flugtskydning på arealer syd for skydebanen. Foreningshus, der er ejet af Skyttekredsen. Foreningshus, der er ejet af Politihundeforeningen. Forhindringsbane, hvor de farligste forhindringer er afblændet. 8

9 Sikring af handicappedes adgang Det er Byrådets ønske, at alle borgere i Sønderborg Kommune kan få glæde af Kær Vestermark. Derfor skal der tages hensyn til, at også personer med nedsat bevægelighed og handicaps kan få adgang til området. Handicaprådet ønsker, at: Stier skal have så fast underlag, at de kan anvendes af kørestole selv i regnvejr, og de skal være så brede, at også 3-hjulede handicapcykler kan benytte dem. Shelters skal være handicapvenlige, og have handicapvenlige toiletter. En evt. badebro (f.eks. for enden af Skydebanevej), skal have en lift, så også handicappede kan komme i vandet. Der bør være sikring med net i vandet, så badende ikke tages med af strømmen. Der er handicapvenlig adgang til friluftsscenen (se omtale nedenfor). En evt. naturlegeplads skal have handicapvenlige gynger. 9

10 Udviklingsmuligheder Der har allerede været mange kreative inputs til, hvad Kær Vestermark kan benyttes til. Nogle af de største går på at etablere et egentligt center. Der er på nuværende tidspunkt en masse forskellige ideer, der kommer fra mange forskellige aktører. Ideer har det til fælles, at de handler om at formidle de naturmæssige oplevelser, der kan fås på Kær Vestermark. De har også det til fælles, at de p.t. er ufinansierede. Det er kun den nødvendige naturpleje (driften af området), der p.t. er finansieret. Der er endnu ikke afsat budget til at gøre ideer, forslag og projekter til virkelighed. Der vil derfor gå en årrække, inden ideer kan ende med at blive til virkelighed. Om ikke andet, så fordi Spejdernes Lejr 2017 skal afvikles, før end bygninger og arealer kan bruges til etablering af et fast center. Ideen om et naturformidlingscenter har mange navne; Naturcenter Sønderborg kunne benytte stuehuset på Møllestedgård eller på Løkkegård. Der skal være mødelokaler, som kan bruges til undervisning inden turen ud i naturen. Dertil kommer toilet- og køkkenfaciliteter. Der er også foreslået en Sønderborg Familiepark Kær, der skal indeholde svævebane, legeborg, forhindringsbane, mooncarbane, minizoo, grillhytter, spisehuse, toiletter og skulestuer. Det kan ikke umiddelbart ikke lade sig gøre indenfor fredningsforslaget, men elementer heraf kan etableres omkring Løkkegård og den forventede naturlegeplads. Folkeoplysningsudvalget foreslog på deres møde den 18. september 2014 etableret en park á la Madsbypark i Fredericia, en badestrand med god sandbund, et friluftscenter for spejdere samt en grej-bank med friluftsgrej. Heller ikke alt af dette kan realiseres, men noget kan. Naturskolerne i Sønderborg Kommune har foreslået at bruge Kær Vestermark til naturformidling. Formålet er at give borgere i alle aldre oplevelser og læring om den særlige natur, som findes på Kær Vestermark. Forslaget indeholder en base på Løkkegård. Her ønsker man nogle muligheder for at lave naturformidling, samt kunne opmagasinere undervisningsgrej og friluftsudstyr. 10

11 Forslaget indeholder også forslag til mindre anlæg i terrænet såsom shelters, naturlegeplads, madpakkehus samt andre nye og spændende overnatningsmuligheder såsom at kunne sove med nattens dyr. Alle faciliteter skal kunne bruges i kombination med andre brugere til oplevelser i naturen. Samrådet Alssund (spejderne i Sønderborg Kommune) foreslår et Natur- & Friluftscenter bestående af naturareal, bygning og depot til materiel. Centeret skal blandt andet bruges til: Mulighed for overnatning. Madpakkehus. Bruge naturen til sport og idræt. Fungere som publikumsindgang til Kær med infotavler og p-plads. Toilet- og badefaciliteter herunder for selvorganiserede idrætsudøvere. Depot for større og mere specialiseret materiel end i nuværende spejderhytter, foreninger og skoler (kajaker, kanoer, telte, specialudstyr). Lokaler for instruktører og guider. Andre har foreslået at der etableres klatreruter i nogle af de høje træer. Uanset hvilken udgave af et center, der skal arbejdes på at etablere, vil en lang række aktører i Sønderborg Kommune kunne indgå i den drøftelse; skoler, uddannelsesinstitutioner, foreninger, naturskoler, forskellige råd, selvstændige erhvervsdrivende m.v. Det vil være relevant at tage udgangspunkt i forskellige målgruppers behov; småbørnsfamilier, ældre osv. Hertil kommer turisters behov for information på engelsk og tysk. Nogle ønsker et mål for turen (f.eks. et fugletårn), mens bymennesket, for hvem et shelter er for vild, har brug for bynære grillpladser med bord/bænke sæt. Andre vil måske have behov for at bybusruterne omlægges og slår en sløjfe ud i området. Udvikling af nye aktiviteter respekterer allerede eksisterende aktiviteter i regi af hundetræning, adventure- aktiviteter og SkydebaneSamvirket Kær Vestermark. 11

12 Stier I de kommende år ønskes der etableret stier til glæde for både vandring, cykling, ridning og mountainbiking. Stierne forbindes til det øvrige stisystem i området. På kortet er indtegnet forslag til nogle stier, men på sigt kan der tænkes flere: Stierne kan bruges til langrend om vinteren. Det skal sikres, at ridning og mountainbiking ikke sker på de samme stier som øvrige cyklende og vandrende færdsel. Der skal indtænkes handicapvenlig adgang til stisystemet i relevant omfang. Der indtænkes også håndtering af affald. Det skal sikres at der er tilstrækkelige med skraldespande, og at de tømmes med tilstrækkelig interval. Der vil kunne opsættes permanent skiltning til orienteringsløb i samarbejde med lokale orienteringsklubber. Der kan også tænkes opsat permanent skiltning til løberuter, så løberne kan måle løbehastighed. Det er også foreslået at etablere sansestier både én med spiselige planter og én med giftige planter. 12

13 13

14 Brug af arealerne Af fredningsforslaget, som Danmarks Naturfredningsforening og Sønderborg Kommune afleverer i fællesskab, kategoriserer arealerne på Kær Vestermark i 4 typer: Delområde 1. Arrangementsområde, hvor der kan afholdes 10 større arrangementer/år. Dertil hørende faciliteter herunder toiletter og scener kan opsættes midlertidigt. Der kan opsættes to permanente transformatorstationer på arealet og anlægges grusvej jf. kortbilag. Kørsel i relation til arrangementet skal primært ske via fordelingsvejen. Delområde 2. Område med friluftsfaciliteter og et vist aktivitetsniveau som f.eks. agilitybane, naturlegeplads, naturformidling, parkering, madpakkehus. Området skal kunne fungere som udgangspunkt for mindre aktiviteter i området fx hundetræf, mindre spejderarrangementer, kulturhistoriske spil mm. Midlertidigt depot, oplagring, parkering m.v. i tilknytning til et arrangement er tilladt. Delområde 3. Rekreativt naturområde, hvor natur og rekreation spiller sammen. Små teltlejre, camps og mindre arrangementer af kortere varighed kan afholdes efter plejemyndighedens tilladelse. Arrangementer herudover kan kun tillades efter dispensation fra Fredningsnævnet. Delområde 4. Naturområder, hvor det primære formål er biodiversitet. Offentlighedens færdsel og almindelig benyttelse skal ske på naturens præmisser. Det er vigtigt at påpege, at fredningsforslaget endnu ikke er godkendt, og derfor kan blive ændret, men det er alligevel relevant allerede nu at planlægge ud fra en forventning om, at inddelingen bliver som foreslået. På driftsarealerne må der opsættes almindelige landbrugshegn (trådhegn) til husdyrbrug, så hegnet ikke begrænser offentlighedens adgangsmuligheder. Nye hegn skal være forsynet med klaplåger, stenter eller lignende. Hegn skal holdes i jordfarver. Hegn, der opsættes af sikkerhedsmæssige årsager tillades. Der etableres dyrehold til afgræsning af visse af græsarealerne. 14

15 15

16 Friluftsscene På arealet tættest på Sønderborg (delområde 1 i fredningsforslaget), ligger forhindringsbanen. Arealet skråner let ned mod Alssund mod vest. Til Spejdernes Lejr 2017 vil arealet blive indrettet til sceneområde, hvor scenen placeres i den vestlige ende med bagsiden mod Alssund. Der åbnes mulighed for at der kan opstilles en lignende scene i den østlige ende med bagsiden mod Møllestedgård. Det muliggør en openair koncert med musik fra 2 scener. Der etableres faste el-, vand- og kloakforhold i området, der til daglig er skjult under dæksler. Arealet vil også kunne anvendes til lejrarrangementer, drageflyvning m.v. Det er i det hele taget sikret, at Kær Vestermark også i fremtiden kan benyttes til Kampen om Als, Ladywalk og lignende større arrangementer og motionsløb, samt de eksisterende aktiviteter i regi af Skydebane Samvirket Kær Vestermark (riffel, pistol og flugtskydning). 16

17 Brug af bygningerne Ifølge fredningsforslaget må der ikke opføres ny bebyggelse. Tilbygninger til, samt ombygning af eksisterende bebyggelse kan tillades efter godkendelse. Fredningen er ikke til hinder for opstilling af nødvendige mindre primitive læskure til husdyr. Eksisterende bygninger skal så vidt det er muligt anvendes til almene, ikkekommercielle formål, der understøtter fredningen, herunder frilufts-, formidlingsog/eller naturformål samt lejrskoler. Bygegård Hjemmeværnet råder som nævnt over Bygegård. Løkkegård Stuehuset kan bruges som mødelokaler, foreningshus m.v. Der kan tænkes etableret et udsalg (cafeteria), der kan have åbent i weekender og i højsæson. Der er offentlige toiletter, der er åbent for områdets brugere. Der kan etableres elektronisk lås, så der i højsæsonen vil der være åbent i dagtiden, mens der udenfor sæsonen skal bruges sygesikringskort for at åbne. Løkkegård ligger tæt på det område, der tænkes anvendt som naturlegeplads, hvorfor der vil være en del brugere i netop denne del af Kær Vestermark. Laderne er uopvarmede og vil kunne anvendes til en række forskellige aktiviteter. Frydendal Stuehuset nedrives som nævnt. Laderne er uopvarmede og vil kunne anvendes til en række forskellige aktiviteter. 17

18 Der er offentlige toiletter, der er åbent for områdets brugere. Der kan etableres elektronisk lås, så der i højsæsonen vil der være åbent i dagtiden, mens der udenfor sæsonen skal bruges sygesikringskort for at åbne. Møllestedgård Stuehuset kan bruges som mødelokaler, foreningshus m.v. Laderne er uopvarmede og vil kunne anvendes til en række forskellige aktiviteter. Ammunitionsbunker Der tænkes etableret en ekstra udgang, så det vil være sikkert at bruge bunkeren til naturformidling om områdets og/eller til overnatning ( som med nattens dyr ). De nærmeste toiletfaciliteter er på Løkkegård. Kamphuset Kamphuset er bygget af træ, og ligger centralt i området. Kamphuset kan udvikles til madpakkehus både for børnehaver og skoleklasser, familier, hundeejere (ligger tæt på hundearealerne) og brugerne af den naturlegeplads, der muligvis etableres lige øst for. Forhindringsbanen Er åben for alle. De farligste forhindringer er afspærrede af sikkerhedsmæssige grunde. Nøgle udleveres af Fritidsafdelingen. Der kan i tilknytning til forhindringsbanen og inden for rammerne i fredningsforslaget, der begrænser opstilling af bygningselementer på sigt etableres et parkouranlæg? Sønderborg Skyttekreds klubhus Klubhuset er ejet af foreningen med en lejekontrakt på brug af arealet. 18

19 Brugen fortsætter uændret. Skivedepotet SkydebaneSamvirket Kær Vestermark anvender huset til opbevaring af skydeskiver og materiel til de faste skydebaneanlæg. Sønderborg Jagtforening har endvidere klublokaler i huset. Alt i henhold til eksisterende lejekontrakt med Sønderborg Kommune. Brugen fortsætter uændret. Dansk politihundeforenings klubhus Klubhuset er ejet af foreningen med en lejekontrakt på brug af arealet. Brugen fortsætter uændret. Cykelværksted Det er blevet foreslået at etablere et (ubemandet) cykelværksted, hvor der er luft, vand og cykelstangeautomat. Denne service vil kunne bortforpagtes til en cykelforhandler eller en cykelklub. Generelt Der er fra kommunens foreninger (uanset om de er frivillige sociale foreninger eller folkeoplysende foreninger) og lokalhistoriske arkiver en generel stor efterspørgsel på lagerrum. Det er der også fra kommunens serviceafdelinger. En del af denne efterspørgsel vil kunne imødekommes efter Spejdernes Lejr Når helhedsplanen for Kær Vestermark er godkendt af Byrådet, skal Kultur-, borger- og fritidsudvalget godkende retningslinier for brug af bygningerne til foreningsbrug. 19

20 Alle nuværende brugere/lånere af lokaler er bekendt med, at lokalerne skal være ryddede til spejderne i 2017, og at der sker en ny fordeling af lokalerne efterfølgende. 20

21 Nye etableringer Det er ikke tilladt at bygge nyt i området. Det fremgår af fredningsforslaget, men selv uden det, ville det ikke være muligt på grund af de nævnte kystbeskyttelseszone, støjzone og konsekvenszoner. Der må ikke etableres faste konstruktioner og anlæg som f.eks. tårne, jagtstiger, vindmøller, tankanlæg, transformerstationer og master. Der må ikke føres luftledninger over arealerne. Etablering af anlæg som f.eks. golfbaner, nye skydebaner, motorbaner, ridebaner og landingsbaner for fly og helikoptere m.m. er ikke tilladt. Der må kun etableres sædvanlig nedadrettet belysning og kun i tilknytning til boliger og driftsbygninger. Undtaget er midlertidig belysning i forbindelse med arrangementer i delområde 1. Der må gerne opstilles fugletårne, og der må etableres 2-4 primitive overnatningspladser med shelters og kortvarig teltslagning. Der kan indlægges vand og toiletter. Måske det bør overvejes, om den ene shelterplads skal have kapacitet til en hel skoleklasse. Shelters kan bygges i tilknytning til kajakpladser, og skal leve op til bygningsreglementet. Som nævnt kan disse etableres af spejderne under Spejdernes Lejr Der kan etableres (natur-)legeplads samt opstilles motionsredskaber, som understøtter områdets rekreative anvendelse på arealer, hvor det er tilladt ifølge fredningskortet. Også denne kan etableres af spejderne under Spejdernes Lejr 2017 og blive stående efterfølgende. Der må opsættes informationstavler til formidling af området. I tilknytning til kysten kan der jf. fredningskortet etableres bade- og bådebroer herunder pladser til ophaling af kano- og kajakker. Sejlads med motorbåde eller kitesurfing kan ikke finde sted med udgangspunkt i Kær Vestermark. Spejderne arbejder også med ideen om at frilægge rørlagt vandløb under Spejdernes Lejr 2017, under hensyn til fredningsforslaget. 21

22 Foreningsdrift og/eller kommerciel drift SkydebaneSamvirket Kær Vestermark Da kommunen erhvervede skydebanerne, tog Sønderborg Jagtforening, Sønderborg Skyttekreds og Borgerforeningen i Sønderborg initiativ til at etablere SkydebaneSamvirket Kær Vestermark. SkydebaneSamvirket har indgået driftsaftale med Sønderborg Kommune, så SkydebaneSamvirket driver og administrerer skydebanerne på vegne af Sønderborg Kommune. For dette modtager Skydesamvirket et årligt selvforvaltet tilskud. Formålet er at sikre alle interesserede skytter/foreninger adgang til at bruge skydebanerne under sikkerhedsmæssige godkendte forhold. Marken umiddelbart syd for skydebanen anvendes til brug for lerdueskydning efter gældende regler og forhåndsgodkendt af Sønderborg Politi. Marken vil være tilgængelig for alle til daglig, men synligt afmærket som lukket under skydning. Hundeklubber Kær Vestermark bliver heldigvis brugt af mange hundeejere. Nogle nyder blot en gåtur i området, mens andre laver hundetræning i området. Nogle er organiserede i foreninger, mens andre ikke er. Hunde er velkomne overalt på Kær Vestermark, men da Kær Vestermark skal være tilgængelig for alle, er det nødvendigt at begrænse løse hunde til særlige områder. I samarbejde med hundeklubberne indrettes særlige områder til hundetræning. Disse områder vil kunne bookes af klubber og foreninger. Selvom et område er booket til hundetræning, vil det stadig være åbent for private hundeluftere. 22

23 Bygningsdrift Det kan overvejes, om bygningsdriften på sigt skal organiseres ligesom skydebanen, så det bliver foreninger, der i fællesskab og med et årligt selvforvaltet driftstilskud, driver en bygning, der er omdannet til foreningsbrug. Som nævnt kan det også overvejes at etablere et udsalg (cafeteria), der drives af en interesseret aktør. Det kunne være i foreningsregi, eller som socialt projekt (støttet beskæftigelse). Formidlingsansvarlig Såfremt der bliver arbejdet videre med planerne om at formidle naturværdierne til private borgere, skoleklasser, foreninger, turister m.v. er der behov for at det sker på en faglig kompetent måde. Det kan derfor være relevant at indgå samarbejde med en aktør med de rette faglige kompetencer, som f.eks. naturskolerne i Sønderborg Kommune. Den service, det i givet fald vil være både i form af opsætning af permanente informationstavler og i form af personale/guider er ikke finansieret p.t. Høslet og dyrehold på arealerne Der vil i relevant omfang blive indgået aftale med landmænd om høslet af arealerne. På andre arealer vil der blive indgået aftale om dyrehold, der skal afgræsse arealerne. Da disse dyr skal være indhegnede (men med adgang for mennesker), vil dyreholdene først blive etableret efter 2017, fordi der ikke opsættes hegn inden spejderne skal færdes frit overalt på arealet. Naturpleje Med den eksisterende arbejdsmarkedslovgivning er kommunerne forpligtet til at etablere nyttejobs, der ikke må tage ordinært arbejde. Der kunne tænkes etableret en nyttejobordning med naturpleje på Kær Vestermark: 23

24 Oprydning efter brugere (affald). Vedligehold af informationsskilte m.v. Beskæring af buskads. Oprensning af søer, vandløb og grøfter. Grej-bank Det har været nævnt, at et ubemandet cykelværksted kan bortforpagtes til en cykelforhandler eller en cykelklub. Ligeledes vil en grej-bank kunne drives kommercielt, af en forening, eller socioøkonomisk. Gårdbutik Hvis der er interesse for det, kan der måske etableres gårdbutik med salg af lokale fødevarer og håndværk. 24

25 I øvrigt Toiletter Der er som nævnt offentlige toiletter på Løkkegård og Møllestedgård. Det kan blive nødvendigt at etablere yderligere toiletkapacitet i de eksisterende bygninger. Parkering Det er ikke muligt at parkere på græsarealerne i forbindelse med større arrangementer. Parkering kan ske ved bygninger, langs veje og i delområde 2. Det betyder, at en koncert med f.eks gæster vil forudsætte en aftale med lodsejerne om at stille naboarealer til rådighed mod betaling eller at anvise pladser i Tech 21, på havnen eller lignende, og så evt. have en shuttlebusordning. Der sikres ordentlige parkeringsforhold (skiltning og afmærkning) til den daglige brug af Kær Vestermark. Navnekonkurrence Områdets officielle navn er Kær Vestermark. Men i forbindelse med at forslaget til helhedsplanen er i offentlig høring i perioden 25. juni 6. september vil der være en navnekonkurrence. Hvad skal området hedde i fremtiden? Skal det fortsat være Kær Vestermark, eller skal det være Kær Rekreative Park eller lignende? Beredskab Det skal sikres, at brugere, hvis uheldet skulle være ude, kan tilkalde 112 på en måde, så ambulance og redningsmandskab kan finde frem. Måske skal der opsættes en hjertestarter ved Løkkegård. 25

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Stiplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile 1 Indledning Natur- og Miljøklagenævnet meddelte med brev af 23. september 2011, at Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Kontrakt. Skanderborg Kommune 2010

Kontrakt. Skanderborg Kommune 2010 Kontrakt Skanderborg Kommune 2010 Vedtaget af Skanderborg Byråd, den 26. januar 2011 2 Kontrakt for Skanderborg Festival Klubs lån af en afgrænset del af Dyrehaven til afholdelse af en årlig festival omkring

Læs mere

TIPPEN SYDER II baggrund, formål, indsatsområder og målsætninger et arbejdspapir.

TIPPEN SYDER II baggrund, formål, indsatsområder og målsætninger et arbejdspapir. TIPPEN SYDER II baggrund, formål, indsatsområder og målsætninger et arbejdspapir. Partnerskabet Tippen Syder har i 2009-2013 gennemført projektet Tippen Syder. Vi ser det som en første projektperiode i

Læs mere

BilagTMU_140115_pkt.18.02. IDÉKATALOG for udvikling af Hvidovre Strandpark

BilagTMU_140115_pkt.18.02. IDÉKATALOG for udvikling af Hvidovre Strandpark for udvikling af Hvidovre Strandpark Udarbejdet af By- og Teknikforvaltningen 4. december 2013 BilagTMU_140115_pkt.18.02 Indledning By- og Teknikforvaltningen har i efteråret 2013 indsamlet idéer til udviklingen

Læs mere

Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land

Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land - Kort beskrivelse af omfanget af udbygningsplanerne Udvidelsen af Vedbæk Havn omfatter fl ere elementer: En havneudvidelse.

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus J.nr.: 01.00.00.G01 Sagsnr.: 11/1215 Beslutning i Ejendoms- og Arealudvalget den 23-05-2012 Udvalget kunne ikke følge indstillingen og tilbagesender

Læs mere

Næstved Kommune. Teknik og miljøforvaltningen. Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven.

Næstved Kommune. Teknik og miljøforvaltningen. Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven. Næstved Kommune Teknik og miljøforvaltningen Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven. Pjojekt omfatter etablering af bålhus med integreret shelters, hæk mod Møllegårdsvej,

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

sæt fokus på rilutsliv

sæt fokus på rilutsliv sæt fokus på rilutsliv sæt fokus på rilutsliv Kommunerne får med kommunalreformen en ny rolle i naturforvaltningen i Danmark og får øget ansvar for både naturbeskyttelse og friluftsliv. Det skaber nye

Læs mere

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Da den nuværende bestyrelsen for Skive Golfklub begyndte på arbejdet i 2014 var der enighed om, at en af de vigtigste opgaver var at prøve at se på klubbens

Læs mere

Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014

Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Aktivitet Beskrivelse Tovholder Prioritet (høj 1- lav 3) Frist Budget + finansiering Turisme Digital oplevelsesformidling i Destination Sydvestjylland

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne HH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

Silkeborg Kommune ønsker derudover at parkområderne, i det omfang de er egnede, benyttes til afvikling af egentlige arrangementer.

Silkeborg Kommune ønsker derudover at parkområderne, i det omfang de er egnede, benyttes til afvikling af egentlige arrangementer. Retningslinier for benyttelse af Silkeborg Kommunes parkområder til arrangementer, gældende fra 01.01.2008 1) Politik Alle borgere har fri adgang til kommunens parkområder. Silkeborg Kommune ønsker derudover

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT KOM TIL FREDERIKSHAVN, HVOR VI KAN VOKSE SAMMEN I Frederikshavn Kommune ser vi Spejdernes Lejr 2017 som et samarbejdsprojekt, hvor parterne

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

Pilotprojekt Naturpark Randers Fjord Januar 2011

Pilotprojekt Naturpark Randers Fjord Januar 2011 Projektbeskrivelse Formål og baggrund Randers Fjord har store naturmæssige værdier, som udgør et stort udviklingspotentiale. Derfor har Randers og Norddjurs Kommuner, LAG Randers, LAG Djursland, Visit

Læs mere

PROJEKT#GRØNNE OPLEVELSER I SILLEBRO ÅDAL 2013

PROJEKT#GRØNNE OPLEVELSER I SILLEBRO ÅDAL 2013 Frederikssund Kommune har stort fokus på natur og sundhed. Vi vil derfor i samarbejde med en række foreninger skabe et unikt bynært multifunktions naturområde til gavn for borgere i alle aldre. Samtidig

Læs mere

I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter.

I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter. Planmæssig vurdering af de konkrete projekter i handlingsplanerne for turisme I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter. Flere af

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI Resen ligger nord for Skive i umiddelbar forlængelse af Skive by. Området skiller sig således ud fra de andre caseområder ved ikke at være en landsby men en bydel på

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Vamdrup Jagtforening. Den nye skydebane. Projektmappe

Vamdrup Jagtforening. Den nye skydebane. Projektmappe Vamdrup Jagtforening Den nye skydebane Projektmappe Øverst: Etape 1 da banen blev taget i brug Nederst: Etape 1 sommeren 2014 1 Denne mappe er en udførlig orientering om anlægningen af Vamdrup Jagtforenings

Læs mere

Et grønt partnerskab om Trækstien ved Vejerslev Skov. Oktober 2012

Et grønt partnerskab om Trækstien ved Vejerslev Skov. Oktober 2012 Et grønt partnerskab om Trækstien ved Vejerslev Skov Oktober 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Projektbeskrivelse 3 Formidling 4 Trækstien 5 Tilladelser m.v. 7 Budget for stier og formidling 8 Forsidebillede:

Læs mere

For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for opstilling af ladestandere i det offentlige rum.

For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for opstilling af ladestandere i det offentlige rum. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 24. november 2014 offentlige rum For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Hækkerupsvej Hækkerupsvej 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES) - Formand Palle

Læs mere

Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015

Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015 Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015 Region Hovedstaden Møderum til Valby Kino Valby Kinos Venner i Københavns Kommune modtager 180.000 kr. til ombygning af et uudnyttet loftsrum i foreningens

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

Pensionist- og nyttehaver

Pensionist- og nyttehaver Pensionist- og nyttehaver Herlev Kommune 2014 Et aktivt og socialt samvær I Herlev Kommunes 118 pensionisthaver og 272 nyttehaver, kan borgerne leje en have og dyrke blomster, urter og frugt. I haverne

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21. juni 2011 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Mødet starter kl. 16.30. Der startes med besøg ved Haderslev Kamp Kunst Klub, og derefter Haderslev

Læs mere

Nr.2 Djonni Skoubo Havnevej 19a+b, Snaptun 7130 Juelsminde

Nr.2 Djonni Skoubo Havnevej 19a+b, Snaptun 7130 Juelsminde Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Stegemejer Dir: 79755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.00-P19-3-14 18.3.2015 Notat til bemærkninger i forbindelse med naboorientering

Læs mere

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 26.02.14 Nordea-fonden: Det gode liv i byen Side 1 af 5 Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 100.000 danskere er de seneste 10 år flyttet fra land til by, og syv ud af otte

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Faxe Hallerne FH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk Hotel og offentligt grønt område ved Klintegården, Kalundborg kommune CVR-nr. 37295728

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 20 TORSDAG DEN 22. MAJ 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 22. maj 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Opsamling og inspiration. Fra dialogmødet om fælledens fremtid

Opsamling og inspiration. Fra dialogmødet om fælledens fremtid Opsamling og inspiration Fra dialogmødet om fælledens fremtid at skabe et fælles billede af fælledens fremtidige udvikling Intro Synpunkter fra dialogmødet 12. november 2012 Den 12. november 2012 blev

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Statusnotat DGI Karpenhøj juni 2014

Statusnotat DGI Karpenhøj juni 2014 Statusnotat DGI Karpenhøj juni 2014 Faciliteter...1 Omsætning 2013...2 Budget 2014...2 Medarbejderstatus...2 Indhold...3 Mission...4 Aktiviteter...4 Overnatning på shelterplads og i lavo...5 Grejbank...5

Læs mere

Anlægsforslag. BUDGETPERIODEN 2016-2019 Afdeling/område Kultur, natur og fritid

Anlægsforslag. BUDGETPERIODEN 2016-2019 Afdeling/område Kultur, natur og fritid Kultur- og fritidsudvalget Kultur, natur og fritid PH 4. maj 2015 Projektnavn: Ringkøbing Lokalhistoriske Arkiv. Renovering af Pedersens Hus Funktion: 3.35.60 X Nyt forslag Ringkøbing Lokalhistoriske Arkiv

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

Parkeringsanlæg ved Spektrum Odder

Parkeringsanlæg ved Spektrum Odder Parkeringsanlæg ved Spektrum Odder J.nr.: Sagsid.: 902990 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1113466) Resume: Omlægning og udvidelse af parkeringsarealer i forbindelse med multihal-projektet. Baggrund for sagen:

Læs mere

Introduktion Danmarks Naturfredningsforening (DN) har rejst et forslag om fredning af områderne Nordbjerg, Vesterklit og Sønderbjerg på Anholt.

Introduktion Danmarks Naturfredningsforening (DN) har rejst et forslag om fredning af områderne Nordbjerg, Vesterklit og Sønderbjerg på Anholt. Oplæg til drøftelse af fredningsforslag for Nordbjerg, Vesterklit og Sønderbjerg på Anholt", forud for offentligt møde på Anholt den????? 2008. J.nr. 08/6551 Introduktion Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Tildelinger i Klublokale- og Værestedspuljen, juni 2011

Tildelinger i Klublokale- og Værestedspuljen, juni 2011 Tildelinger i Klublokale- og Værestedspuljen, juni 2011 REGION HOVEDSTADEN Tilbygning til Taarbæk Vandskiklub Taarbæk Vandskiklub i Lyngby-Taarbæk Kommune modtager 98.000 kr. til en tilbygning på 33 m².

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil:

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil: Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan Kolonihaveforeningen fremlejer have nr. til: Navn: Adresse: Postnr.: By: Mail: Tlf.nr.: Mobil: Havens areal udgør: For lejemålet

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 5.november 2013

ISHØJ KOMMUNE 5.november 2013 ISHØJ KOMMUNE 5.november 2013 Byråd & Kultur Kulturafdelingen Kultur og Fritidscentret Den 23. november 2005 I:\\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION af LOKALEREGULATIVET Regulativ for benyttelse af kommunale

Læs mere

GLADSAXE MILJØ- OG ENERGIRÅD

GLADSAXE MILJØ- OG ENERGIRÅD GLADSAXE KOMMUNE By- og Miljøforvaltningen REFERAT for GLADSAXE MILJØ- OG ENERGIRÅD Torsdag den 03.09.2009, kl. 17.00-19.00 i grønt IDÈcenter Medlemmer Trine Henriksen - MB Mette Marie Schmidt MB Trine

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

En vision for friluftslivet i. Blykobbe Plantage

En vision for friluftslivet i. Blykobbe Plantage En vision for friluftslivet i Blykobbe Plantage 2011 Blykobbe Plantage Blykobbe Plantage og Antoinette Strand er beliggende i udkanten af Rønne. Skoven og stranden bliver året rundt besøgt af rigtig mange

Læs mere

Danmarks Idræts-Forbunds kommentarer til Fredningsforslag for Bagsværd Sø og Lyngby Sø med omgivelser, FRS nr.40/08

Danmarks Idræts-Forbunds kommentarer til Fredningsforslag for Bagsværd Sø og Lyngby Sø med omgivelser, FRS nr.40/08 DIF Sekretariat Den 9. oktober 2008 N-CLH/doa Fredningsnævnet for København Retten i Lyngby Hummeltoftevej 10 2830 Virum Danmarks Idræts-Forbunds kommentarer til Fredningsforslag for Bagsværd Sø og Lyngby

Læs mere

Plads til alt og alle?

Plads til alt og alle? Se mere på: www.skanderborg.dk/pladstilaltogalle www.facebok.com/pladstilaltogalle Temamøde med Byrådet Den 19. marts 2015 Hvad er natur og miljøpolitikken? Natur Miljø Overfladevand Grundvand Skove Friluftsliv

Læs mere

Tema 1: Oksenvad Aktivitetscenter

Tema 1: Oksenvad Aktivitetscenter Tema 1: Oksenvad Aktivitetscenter Baggrunden for temaet Oksenvad Aktivitets Center (OSA) blev dannet umiddelbart efter skolen lukkede i 1992, og har siden været en væsentlig del af kulturog fritidslivet

Læs mere

De kortlagte oplevelsesmuligheder er grupperet i følgende 6 kategorier (grå = eksisterende muligheder/tilbud, grøn = potentialer):

De kortlagte oplevelsesmuligheder er grupperet i følgende 6 kategorier (grå = eksisterende muligheder/tilbud, grøn = potentialer): Notat Morsø Kommune INPUT TIL UDVIKLING AF FERIE- OG FRILUFTSLIV Oplevelsespotentialer på Mors NIRAS Konsulenterne A/S Vestre Havnepromenade 9 Postboks 119 DK-9100 Aalborg Telefon 9630 6575 Fax 9630 6578

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

3 Københavns Skyttecenter - opsigelse af lejemål og overgang til brugerdrift (2011-41153)

3 Københavns Skyttecenter - opsigelse af lejemål og overgang til brugerdrift (2011-41153) Kultur- og Fritidsudvalget, ref. 5. maj 2011 3 Københavns Skyttecenter - opsigelse af lejemål og overgang til brugerdrift (2011-41153) Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til et forslag om, at

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

Der er ikke lokalt behov for havneudvidelsen. Udvid hellere et andet sted

Der er ikke lokalt behov for havneudvidelsen. Udvid hellere et andet sted Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 52209 Brevid. 1084241 Ref. SPC Dir. tlf. 46 31 35 43 sunepc@roskilde.dk Notat: Behandling af bemærkninger og indsigelser til høring om havneudvidelse

Læs mere

Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken

Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken Tillæg 10 til Roskilde Kommuneplan 2009 /forslag Margrethehåbsvej 2.EK.1 kvej Holbæ Forord Fors Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7 ZZZ.01 Niras Test Indholdsfortegnelse Formål 1 Bestemmelser 2 1 Formål 3 2 Område 4 3 Områdets anvendelse 5 4 Udstykninger 6 5 Veje, stier og parkering 7 6 Bebyggelsens omfang og placering 8 7 Bebyggelsens

Læs mere

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005 KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE Skitseforslag september 2005 Indhold: Kombibibliotek - situationsplan s. 3 Kombibibliotek - parterreplan og stueplan s. 4 Perspektiv sammenbygning

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Projektet Lokal udvikling Stedbundne ressourcer ved. Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning

Projektet Lokal udvikling Stedbundne ressourcer ved. Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning Projektet Lokal udvikling Stedbundne ressourcer ved Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning Idéseminar tirsdag d. 27. maj 2014 afholdt i Ulbjerg Kultur og Fritidscenter Referat inkl. pdf fil med slides Programmet:

Læs mere

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi ISHØJ KOMMUNE DEBATAVIS Deltag i debatten! Den avis, du sidder med her, er et debatoplæg. Vi skal udarbejde en ny kommuneplan for Ishøj Kommune, og det vil vi gerne fortælle om. Vi vil også gerne høre

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012.

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012. Godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. maj 2012. Handlekatalogets temaer (indsats = vi gør i politikken) Frivillige ledere Silkeborg Kommune letter de bureaukratiske krav til idræts- og fritidslivet

Læs mere

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside fredag den 13. marts 2015.

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside fredag den 13. marts 2015. Arkitekt Mikkelsen ApS Birkevej 5 8450 Hammel Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Tilladelse efter planlovens 35 samt naturbeskyttelseslovens 17

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune)

Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune) Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune) Sejlsport har været en væsentlig del af fritidslivet i Fjordkommunen Frederikssund gennem mange årtier.

Læs mere

Røsnæs Naturskole. Årsberetning 2012. Røsnæs, april 2013. Indhold:

Røsnæs Naturskole. Årsberetning 2012. Røsnæs, april 2013. Indhold: Røsnæs Naturskole Årsberetning Røsnæs, april 2013. Indhold: 1. Naturskolens tilbud 2. Nøgletal 3. Udlejning m.m. 4. Bemanding 5. Økonomi og regnskab 6. 2013 7. 2014 og fremtiden 1. Naturskolens tilbud

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Fredningsområdet. Planlægningsmæssige forhold

Fredningsområdet. Planlægningsmæssige forhold Naturklagenævnets afgørelse af 21. december 2007 om fredning af Langsødalen og Kedelsødalen med omgivelser i Allerød og Frederikssund Kommuner (sag nr. NKN-111-00024) Fredningsnævnet for Frederiksborg

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

SKOVBO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 098. Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal

SKOVBO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 098. Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal SKOVBO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 098 Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal 21.09.1999 SKOVBO KOMMUNE b Teknisk Forvaltning - September 1999 N Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal LOKALPLAN NR.

Læs mere

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken.

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 12. april 2011 Indhold 1. Lejemålet 1.1. Overholdelse 1.2. Benyttelse 1.3. Ændringer

Læs mere

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 Styregruppemøde for Kystdestination Møns Klint, 18. december 2013 Fasthold god placering men få flere til at komme Turistanalyse: Østmøn ligger på en 9. plads over 28

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.195.000,- Salg og information: danbolig holbæk

Læs mere

LOKALPLAN NR. 79 For center for bæredygtigt friluftsliv ved Hammergården INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED 3

LOKALPLAN NR. 79 For center for bæredygtigt friluftsliv ved Hammergården INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED 3 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 79 For center for bæredygtigt friluftsliv ved Hammergården INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED 3 INTENTIONERNE MED LOKALPLANEN 3 EKSISTERENDE

Læs mere

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013 Sjællandsgade 22 Husk informationsmøde d. 7. november kl. 19-20 i fælleslokale på 1. sal. Sjællandsgade 22 Det skal du vide om renoveringen i din bolig November 2013 Københavns Kommune og Landsbyggefonden

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948.

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. H. F. Ellebækhøj Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. 1 Foreningens navn er Ellebækhøj stiftet den 20. marts 1948. Foreningen, som efter lov af 2001, har status som varige

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING

OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING KVISTGÅRD Deklaration Undertegnede grundejerforening O.F. - Omegnens Fritidshaveforening - deklarerer herved, som ejer af matr. nr. 5 a Munkegårde, Tikøb med virkning for

Læs mere

Slutrapport for projektet

Slutrapport for projektet Hjeruplund den 7. april 2015 J.nr.: 32312-G-13-01018 Slutrapport for projektet Brende Ådal Demonstrationsprojekt for helårsgræsning med Naturkvæg Tilsagnsholder: Lisbeth Blomstrøm Tellerupvej 15 5591 Gelsted

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

Find vej i Blovstrød

Find vej i Blovstrød Find vej i Blovstrød Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Revision af driftsplan for Naturstyrelsen THY

Revision af driftsplan for Naturstyrelsen THY Revision af driftsplan for Naturstyrelsen THY Formål med driftsplaner Omsætte Naturstyrelsens overordnede politikker og retningslinjer til arealdrift. Afvejning af ofte modsatrettede rammer og målsætninger

Læs mere

Bilag 1. Afrapportering af dialogmøder. Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard

Bilag 1. Afrapportering af dialogmøder. Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard Bilag 1 Afrapportering af dialogmøder Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard Mht. formidling kan kommunen bidrage med standard tekster og billeder, til de enkelte udbyderes

Læs mere