Forslag til helhedsplan for Kær Vestermark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til helhedsplan for Kær Vestermark"

Transkript

1 Forslag til helhedsplan for Kær Vestermark 1

2 Forord Sønderborg Kommune købte i 2014 det tidligere militære skydeområde nord for Sønderborg. Vi er utrolig stolte af, at Sønderborg på den måde får et helt unikt rekreativt område, der ligger så tæt på byen. Vi er glade for at kunne være med til at udvikle området i de kommende år, så både de naturmæssige værdier, og mulighederne for rekreativ benyttelse udnyttes. Kær Vestermark er særdeles velegnet som rekreativt område for Sønderborg i lighed med Eremitagesletten nord for København eller Central Park i New York. Det er formålet med helhedsplanen at sikre alle borgere fri adgang til hele arealet døgnet rundt, året rundt, med respekt for de aktiviteter som allerede finder sted, eksempelvis hundetræning, adventure-aktiviteter og skydninger på de eksisterende skydeanlæg. Vi håber, at så mange borgere som muligt vil tage godt imod denne mulighed og udnytte den i dagligdagen. Jeg håber, at mange vil benytte høringsperioden til at komme med inputs til den endelige udgave af Helhedsplanen. Vi ses på Kær Vestermark. Erik Lauritzen Borgmester 2

3 Indledning Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2015, at der skulle udarbejdes en helhedsplan for det erhvervede område ved Kær Vestermark, i samarbejde med nuværende brugere, foreninger og borgere. Helhedsplanen skal udarbejdes under hensyntagen til den forestående spejderlejr i Kær Vestermark er området indenfor den orange linje på kortet nedenfor: Kultur-, borger- og fritidsudvalget, der er det politiske udvalg for området, har på møderne i januar og april 2015 godkendt tidsplanen for udarbejdelsen af helhedsplanen. Tidsplanen er: 3

4 9. juni Kultur-, borger- og fritidsudvalget behandler forslag til Udkast til Helhedsplan i høring. 17. juni Økonomiudvalget behandler forslag til Udkast til Helhedsplan i høring. 24. juni Byrådet sender forslag til Udkast til Helhedsplan i høring i høring. 25. juni 6. Høringsperiode inkl. navnekonkurrence på kommunens september hjemmeside. 30. juni kl Borgermøde på Møllestedgård. september Fritidsafdelingen tilretter forslaget efter høringsperioden og laver sagsfremstilling. 6. oktober Kultur-, borger- og fritidsudvalget behandler forslag til Helhedsplan. 21. oktober Økonomiudvalget behandler forslag til Helhedsplan. 28. oktober Byrådet vedtager Helhedsplanen. 29. oktober Helhedsplanen offentliggøres på kommunens hjemmeside. Forslaget til helhedsplanen, som den fremlægges her, er udarbejdet på baggrund af inputs fra: Kultur-, borger- og fritidsudvalget Folkeoplysningsudvalget Det Grønne Råd Borgermødet den 3. februar 2015 om fredningen af Kær Vestermark, hvor der også kom inputs til helhedsplanen Danmarks Naturfredningsforening (via fredningssagen) Dansk Ornitologisk Forening (via borgermødet 3. februar og Det grønne Råd) Handicaprådet Landsbyforum Musik- og koncertinteressenter Naturskolerne De kommunale forvaltninger Hundeforeningerne på Kær Kær Landsbylaug Lejrledelsen bag Spejdernes Lejr 2017 SkydebaneSamvirket Kær Vestermark 4

5 Der er således rigtig mange personer, der er kommet med gode ideer og inputs til den fremtidige brug af Kær Vestermark. Ikke alle ideer kan lade sig gøre. Heller ikke alle ideer er relevante at nævne her i helhedsplanen. Uanset om de enkelte inputs er kommet med her i helhedsplanen, skal alle bidragsydere have tak for den store entusiasme, der er blevet vist for projektet. Der har været en vis usikkerhed om, hvordan fredningssagen for Kær Vestermark, Spejdernes lejr 2017 og helhedsplanen for Kær Vestermark spiller sammen. Fredningssagen sætter (sammen med kystbeskyttelseslinjen og miljøkonsekvenszonerne) de planlægningsmæssige rammer for Kær Vestermark, mens helhedsplanen beskriver, hvilket fritidsliv, borgerne kan have indenfor disse rammer herunder en spejderlejr. Kær Vestermark administreres i det daglige af Fritidsafdelingen i Land, by og kulturforvaltningen i Sønderborg Kommune. Kær Vestermark plejes efter den eksisterende plejeplan. Efter at fredningen er blevet godkendt, skal der udarbejdes en ny plejeplan. Fritidsafdelingen refererer til Kultur-, borger- og fritidsudvalget. Samtidig administreres området af et plejeudvalg (nedsat jf. fredningsforslaget), der er underlagt Plejemyndigheden (i dette tilfælde Naturafdelingen i Sønderborg Kommune). Kær Vestermark tænkes udviklet over flere faser: Fase Fredningsforslag afleveres. Byrådet godkender helhedsplan. Fase Forberedelse og afvikling af Spejdernes Lejr De første etableringer af stier, shelters, informationstavler, naturlegeplads m.v. Fase Udsætning af dyrehold. Opnå erfaringer med efterspørgsel fra brugerne. Fase > Evt. yderligere udbygning af naturfaciliteter. 5

6 Fredningssagen Danmarks Naturfredningsforening (DN) har ønsket at rejse en fredningssag for Kær Vestermark. Sønderborg Kommune har ønsket at få indflydelse på fredningssagen ved at samarbejde med DN. Det skyldes blandt andet, at: området ikke kan anvendes til beboelsesformål på grund af restriktioner i planloven, naturbeskyttelsesloven og miljøbeskyttelsesloven. Investeringen i teknisk infrastruktur til Spejdernes Lejr 2017 i en meget lang årrække fremover kan danne grundlag for et attraktivt aktivitetsområde, der spænder fra alt mellem store openair koncerter til daglig hundetræning. Fredninger er en del af naturbeskyttelsesloven og hører under Teknik og Miljøudvalget (TMU). Rejsning af fredningssag kræver vedtagelse i Byrådet. Fredningsspørgsmål varetages administrativt af Natur & Miljø i Land, by og kulturforvaltningen. 1. Kystbeskyttelseszone 2. Konsekvenszone v. kraftvarmeværket. Der er en tilsvarende ved rensningsanlægget. 3. Støjzonen v. skydebanen 6

7 Indretning af Spejdernes Lejr 2017 Som det fremgår af billedet nedenfor, afvikles spejderlejren i sommeren 2017 ikke kun på Kær Vestermark, men på hele arealet syd for Kær. Spejdernes Lejr 2017 afvikles den juli 2017, men hele arealet vil være påvirket en måned før og efter selve lejren. Spejderne arbejder fortsat på en detaljeret plan for indretning af spejderlejren. Kortet kan derfor fortsat blive justeret i detaljen, men principperne ligger fast: Der etableres 4 underlejre á spejdere (2 på hver side af vejen Vestermark), øst herfor en lejr til hjælpere, og langs med omfartsvejen et parkeringsareal. Selve anlægsarbejdet (kloakker, strøm og vand) udføres i 2. halvår Spejderne planlægger at etablere faste anlæg som bade- og bådebroer, shelters og fugletårn, der skal blive stående og anvendes efterfølgende. Der skal sikres driftsmidler til den efterfølgende vedligeholdelse af disse anlæg. 7

8 Nuværende bygninger og installationer på Kær Vestermark Kommunalt ejet. En del af SkydebaneSamvirket Kær Vestermark, som bruger huset til opbevaring af skiver m.m. til skydebanen. Sønderborg Jagtforening har tillige klublokaler i huset. Gårdene er udvidede og moderniserede, men ligger alle, hvor de lå i 1864: Møllestedgård (1.174 m 2 ). Frydendal (980 m 2 ). Stuehuset nedrives, men retten til at genopføre en bygning på soklen søges sikret. Løkkegård (1.542 m 2 ) ønskes istandsat som spejdernes hovedkvarter. Fiskebækgård (ruin og skal forblive sådan) er sikkerhedsmæssigt indhegnet. Bygegård (1.130 m 2 ) bruges af Hjemmeværnet. Kamphuset, der er et træhus mellem Fiskebækgård og Løkkegård. Ammunitionsmagasin er tomt p.t., men kan bruges. Skivedepot (230 m 2 ) bruges af SkydebaneSamvirket Kær Vestermark og Sønderborg Jagtforening. Skydebaner på 300 m., 50 m. og 50 m (25 m pistolbane) samt flugtskydning på arealer syd for skydebanen. Foreningshus, der er ejet af Skyttekredsen. Foreningshus, der er ejet af Politihundeforeningen. Forhindringsbane, hvor de farligste forhindringer er afblændet. 8

9 Sikring af handicappedes adgang Det er Byrådets ønske, at alle borgere i Sønderborg Kommune kan få glæde af Kær Vestermark. Derfor skal der tages hensyn til, at også personer med nedsat bevægelighed og handicaps kan få adgang til området. Handicaprådet ønsker, at: Stier skal have så fast underlag, at de kan anvendes af kørestole selv i regnvejr, og de skal være så brede, at også 3-hjulede handicapcykler kan benytte dem. Shelters skal være handicapvenlige, og have handicapvenlige toiletter. En evt. badebro (f.eks. for enden af Skydebanevej), skal have en lift, så også handicappede kan komme i vandet. Der bør være sikring med net i vandet, så badende ikke tages med af strømmen. Der er handicapvenlig adgang til friluftsscenen (se omtale nedenfor). En evt. naturlegeplads skal have handicapvenlige gynger. 9

10 Udviklingsmuligheder Der har allerede været mange kreative inputs til, hvad Kær Vestermark kan benyttes til. Nogle af de største går på at etablere et egentligt center. Der er på nuværende tidspunkt en masse forskellige ideer, der kommer fra mange forskellige aktører. Ideer har det til fælles, at de handler om at formidle de naturmæssige oplevelser, der kan fås på Kær Vestermark. De har også det til fælles, at de p.t. er ufinansierede. Det er kun den nødvendige naturpleje (driften af området), der p.t. er finansieret. Der er endnu ikke afsat budget til at gøre ideer, forslag og projekter til virkelighed. Der vil derfor gå en årrække, inden ideer kan ende med at blive til virkelighed. Om ikke andet, så fordi Spejdernes Lejr 2017 skal afvikles, før end bygninger og arealer kan bruges til etablering af et fast center. Ideen om et naturformidlingscenter har mange navne; Naturcenter Sønderborg kunne benytte stuehuset på Møllestedgård eller på Løkkegård. Der skal være mødelokaler, som kan bruges til undervisning inden turen ud i naturen. Dertil kommer toilet- og køkkenfaciliteter. Der er også foreslået en Sønderborg Familiepark Kær, der skal indeholde svævebane, legeborg, forhindringsbane, mooncarbane, minizoo, grillhytter, spisehuse, toiletter og skulestuer. Det kan ikke umiddelbart ikke lade sig gøre indenfor fredningsforslaget, men elementer heraf kan etableres omkring Løkkegård og den forventede naturlegeplads. Folkeoplysningsudvalget foreslog på deres møde den 18. september 2014 etableret en park á la Madsbypark i Fredericia, en badestrand med god sandbund, et friluftscenter for spejdere samt en grej-bank med friluftsgrej. Heller ikke alt af dette kan realiseres, men noget kan. Naturskolerne i Sønderborg Kommune har foreslået at bruge Kær Vestermark til naturformidling. Formålet er at give borgere i alle aldre oplevelser og læring om den særlige natur, som findes på Kær Vestermark. Forslaget indeholder en base på Løkkegård. Her ønsker man nogle muligheder for at lave naturformidling, samt kunne opmagasinere undervisningsgrej og friluftsudstyr. 10

11 Forslaget indeholder også forslag til mindre anlæg i terrænet såsom shelters, naturlegeplads, madpakkehus samt andre nye og spændende overnatningsmuligheder såsom at kunne sove med nattens dyr. Alle faciliteter skal kunne bruges i kombination med andre brugere til oplevelser i naturen. Samrådet Alssund (spejderne i Sønderborg Kommune) foreslår et Natur- & Friluftscenter bestående af naturareal, bygning og depot til materiel. Centeret skal blandt andet bruges til: Mulighed for overnatning. Madpakkehus. Bruge naturen til sport og idræt. Fungere som publikumsindgang til Kær med infotavler og p-plads. Toilet- og badefaciliteter herunder for selvorganiserede idrætsudøvere. Depot for større og mere specialiseret materiel end i nuværende spejderhytter, foreninger og skoler (kajaker, kanoer, telte, specialudstyr). Lokaler for instruktører og guider. Andre har foreslået at der etableres klatreruter i nogle af de høje træer. Uanset hvilken udgave af et center, der skal arbejdes på at etablere, vil en lang række aktører i Sønderborg Kommune kunne indgå i den drøftelse; skoler, uddannelsesinstitutioner, foreninger, naturskoler, forskellige råd, selvstændige erhvervsdrivende m.v. Det vil være relevant at tage udgangspunkt i forskellige målgruppers behov; småbørnsfamilier, ældre osv. Hertil kommer turisters behov for information på engelsk og tysk. Nogle ønsker et mål for turen (f.eks. et fugletårn), mens bymennesket, for hvem et shelter er for vild, har brug for bynære grillpladser med bord/bænke sæt. Andre vil måske have behov for at bybusruterne omlægges og slår en sløjfe ud i området. Udvikling af nye aktiviteter respekterer allerede eksisterende aktiviteter i regi af hundetræning, adventure- aktiviteter og SkydebaneSamvirket Kær Vestermark. 11

12 Stier I de kommende år ønskes der etableret stier til glæde for både vandring, cykling, ridning og mountainbiking. Stierne forbindes til det øvrige stisystem i området. På kortet er indtegnet forslag til nogle stier, men på sigt kan der tænkes flere: Stierne kan bruges til langrend om vinteren. Det skal sikres, at ridning og mountainbiking ikke sker på de samme stier som øvrige cyklende og vandrende færdsel. Der skal indtænkes handicapvenlig adgang til stisystemet i relevant omfang. Der indtænkes også håndtering af affald. Det skal sikres at der er tilstrækkelige med skraldespande, og at de tømmes med tilstrækkelig interval. Der vil kunne opsættes permanent skiltning til orienteringsløb i samarbejde med lokale orienteringsklubber. Der kan også tænkes opsat permanent skiltning til løberuter, så løberne kan måle løbehastighed. Det er også foreslået at etablere sansestier både én med spiselige planter og én med giftige planter. 12

13 13

14 Brug af arealerne Af fredningsforslaget, som Danmarks Naturfredningsforening og Sønderborg Kommune afleverer i fællesskab, kategoriserer arealerne på Kær Vestermark i 4 typer: Delområde 1. Arrangementsområde, hvor der kan afholdes 10 større arrangementer/år. Dertil hørende faciliteter herunder toiletter og scener kan opsættes midlertidigt. Der kan opsættes to permanente transformatorstationer på arealet og anlægges grusvej jf. kortbilag. Kørsel i relation til arrangementet skal primært ske via fordelingsvejen. Delområde 2. Område med friluftsfaciliteter og et vist aktivitetsniveau som f.eks. agilitybane, naturlegeplads, naturformidling, parkering, madpakkehus. Området skal kunne fungere som udgangspunkt for mindre aktiviteter i området fx hundetræf, mindre spejderarrangementer, kulturhistoriske spil mm. Midlertidigt depot, oplagring, parkering m.v. i tilknytning til et arrangement er tilladt. Delområde 3. Rekreativt naturområde, hvor natur og rekreation spiller sammen. Små teltlejre, camps og mindre arrangementer af kortere varighed kan afholdes efter plejemyndighedens tilladelse. Arrangementer herudover kan kun tillades efter dispensation fra Fredningsnævnet. Delområde 4. Naturområder, hvor det primære formål er biodiversitet. Offentlighedens færdsel og almindelig benyttelse skal ske på naturens præmisser. Det er vigtigt at påpege, at fredningsforslaget endnu ikke er godkendt, og derfor kan blive ændret, men det er alligevel relevant allerede nu at planlægge ud fra en forventning om, at inddelingen bliver som foreslået. På driftsarealerne må der opsættes almindelige landbrugshegn (trådhegn) til husdyrbrug, så hegnet ikke begrænser offentlighedens adgangsmuligheder. Nye hegn skal være forsynet med klaplåger, stenter eller lignende. Hegn skal holdes i jordfarver. Hegn, der opsættes af sikkerhedsmæssige årsager tillades. Der etableres dyrehold til afgræsning af visse af græsarealerne. 14

15 15

16 Friluftsscene På arealet tættest på Sønderborg (delområde 1 i fredningsforslaget), ligger forhindringsbanen. Arealet skråner let ned mod Alssund mod vest. Til Spejdernes Lejr 2017 vil arealet blive indrettet til sceneområde, hvor scenen placeres i den vestlige ende med bagsiden mod Alssund. Der åbnes mulighed for at der kan opstilles en lignende scene i den østlige ende med bagsiden mod Møllestedgård. Det muliggør en openair koncert med musik fra 2 scener. Der etableres faste el-, vand- og kloakforhold i området, der til daglig er skjult under dæksler. Arealet vil også kunne anvendes til lejrarrangementer, drageflyvning m.v. Det er i det hele taget sikret, at Kær Vestermark også i fremtiden kan benyttes til Kampen om Als, Ladywalk og lignende større arrangementer og motionsløb, samt de eksisterende aktiviteter i regi af Skydebane Samvirket Kær Vestermark (riffel, pistol og flugtskydning). 16

17 Brug af bygningerne Ifølge fredningsforslaget må der ikke opføres ny bebyggelse. Tilbygninger til, samt ombygning af eksisterende bebyggelse kan tillades efter godkendelse. Fredningen er ikke til hinder for opstilling af nødvendige mindre primitive læskure til husdyr. Eksisterende bygninger skal så vidt det er muligt anvendes til almene, ikkekommercielle formål, der understøtter fredningen, herunder frilufts-, formidlingsog/eller naturformål samt lejrskoler. Bygegård Hjemmeværnet råder som nævnt over Bygegård. Løkkegård Stuehuset kan bruges som mødelokaler, foreningshus m.v. Der kan tænkes etableret et udsalg (cafeteria), der kan have åbent i weekender og i højsæson. Der er offentlige toiletter, der er åbent for områdets brugere. Der kan etableres elektronisk lås, så der i højsæsonen vil der være åbent i dagtiden, mens der udenfor sæsonen skal bruges sygesikringskort for at åbne. Løkkegård ligger tæt på det område, der tænkes anvendt som naturlegeplads, hvorfor der vil være en del brugere i netop denne del af Kær Vestermark. Laderne er uopvarmede og vil kunne anvendes til en række forskellige aktiviteter. Frydendal Stuehuset nedrives som nævnt. Laderne er uopvarmede og vil kunne anvendes til en række forskellige aktiviteter. 17

18 Der er offentlige toiletter, der er åbent for områdets brugere. Der kan etableres elektronisk lås, så der i højsæsonen vil der være åbent i dagtiden, mens der udenfor sæsonen skal bruges sygesikringskort for at åbne. Møllestedgård Stuehuset kan bruges som mødelokaler, foreningshus m.v. Laderne er uopvarmede og vil kunne anvendes til en række forskellige aktiviteter. Ammunitionsbunker Der tænkes etableret en ekstra udgang, så det vil være sikkert at bruge bunkeren til naturformidling om områdets og/eller til overnatning ( som med nattens dyr ). De nærmeste toiletfaciliteter er på Løkkegård. Kamphuset Kamphuset er bygget af træ, og ligger centralt i området. Kamphuset kan udvikles til madpakkehus både for børnehaver og skoleklasser, familier, hundeejere (ligger tæt på hundearealerne) og brugerne af den naturlegeplads, der muligvis etableres lige øst for. Forhindringsbanen Er åben for alle. De farligste forhindringer er afspærrede af sikkerhedsmæssige grunde. Nøgle udleveres af Fritidsafdelingen. Der kan i tilknytning til forhindringsbanen og inden for rammerne i fredningsforslaget, der begrænser opstilling af bygningselementer på sigt etableres et parkouranlæg? Sønderborg Skyttekreds klubhus Klubhuset er ejet af foreningen med en lejekontrakt på brug af arealet. 18

19 Brugen fortsætter uændret. Skivedepotet SkydebaneSamvirket Kær Vestermark anvender huset til opbevaring af skydeskiver og materiel til de faste skydebaneanlæg. Sønderborg Jagtforening har endvidere klublokaler i huset. Alt i henhold til eksisterende lejekontrakt med Sønderborg Kommune. Brugen fortsætter uændret. Dansk politihundeforenings klubhus Klubhuset er ejet af foreningen med en lejekontrakt på brug af arealet. Brugen fortsætter uændret. Cykelværksted Det er blevet foreslået at etablere et (ubemandet) cykelværksted, hvor der er luft, vand og cykelstangeautomat. Denne service vil kunne bortforpagtes til en cykelforhandler eller en cykelklub. Generelt Der er fra kommunens foreninger (uanset om de er frivillige sociale foreninger eller folkeoplysende foreninger) og lokalhistoriske arkiver en generel stor efterspørgsel på lagerrum. Det er der også fra kommunens serviceafdelinger. En del af denne efterspørgsel vil kunne imødekommes efter Spejdernes Lejr Når helhedsplanen for Kær Vestermark er godkendt af Byrådet, skal Kultur-, borger- og fritidsudvalget godkende retningslinier for brug af bygningerne til foreningsbrug. 19

20 Alle nuværende brugere/lånere af lokaler er bekendt med, at lokalerne skal være ryddede til spejderne i 2017, og at der sker en ny fordeling af lokalerne efterfølgende. 20

21 Nye etableringer Det er ikke tilladt at bygge nyt i området. Det fremgår af fredningsforslaget, men selv uden det, ville det ikke være muligt på grund af de nævnte kystbeskyttelseszone, støjzone og konsekvenszoner. Der må ikke etableres faste konstruktioner og anlæg som f.eks. tårne, jagtstiger, vindmøller, tankanlæg, transformerstationer og master. Der må ikke føres luftledninger over arealerne. Etablering af anlæg som f.eks. golfbaner, nye skydebaner, motorbaner, ridebaner og landingsbaner for fly og helikoptere m.m. er ikke tilladt. Der må kun etableres sædvanlig nedadrettet belysning og kun i tilknytning til boliger og driftsbygninger. Undtaget er midlertidig belysning i forbindelse med arrangementer i delområde 1. Der må gerne opstilles fugletårne, og der må etableres 2-4 primitive overnatningspladser med shelters og kortvarig teltslagning. Der kan indlægges vand og toiletter. Måske det bør overvejes, om den ene shelterplads skal have kapacitet til en hel skoleklasse. Shelters kan bygges i tilknytning til kajakpladser, og skal leve op til bygningsreglementet. Som nævnt kan disse etableres af spejderne under Spejdernes Lejr Der kan etableres (natur-)legeplads samt opstilles motionsredskaber, som understøtter områdets rekreative anvendelse på arealer, hvor det er tilladt ifølge fredningskortet. Også denne kan etableres af spejderne under Spejdernes Lejr 2017 og blive stående efterfølgende. Der må opsættes informationstavler til formidling af området. I tilknytning til kysten kan der jf. fredningskortet etableres bade- og bådebroer herunder pladser til ophaling af kano- og kajakker. Sejlads med motorbåde eller kitesurfing kan ikke finde sted med udgangspunkt i Kær Vestermark. Spejderne arbejder også med ideen om at frilægge rørlagt vandløb under Spejdernes Lejr 2017, under hensyn til fredningsforslaget. 21

22 Foreningsdrift og/eller kommerciel drift SkydebaneSamvirket Kær Vestermark Da kommunen erhvervede skydebanerne, tog Sønderborg Jagtforening, Sønderborg Skyttekreds og Borgerforeningen i Sønderborg initiativ til at etablere SkydebaneSamvirket Kær Vestermark. SkydebaneSamvirket har indgået driftsaftale med Sønderborg Kommune, så SkydebaneSamvirket driver og administrerer skydebanerne på vegne af Sønderborg Kommune. For dette modtager Skydesamvirket et årligt selvforvaltet tilskud. Formålet er at sikre alle interesserede skytter/foreninger adgang til at bruge skydebanerne under sikkerhedsmæssige godkendte forhold. Marken umiddelbart syd for skydebanen anvendes til brug for lerdueskydning efter gældende regler og forhåndsgodkendt af Sønderborg Politi. Marken vil være tilgængelig for alle til daglig, men synligt afmærket som lukket under skydning. Hundeklubber Kær Vestermark bliver heldigvis brugt af mange hundeejere. Nogle nyder blot en gåtur i området, mens andre laver hundetræning i området. Nogle er organiserede i foreninger, mens andre ikke er. Hunde er velkomne overalt på Kær Vestermark, men da Kær Vestermark skal være tilgængelig for alle, er det nødvendigt at begrænse løse hunde til særlige områder. I samarbejde med hundeklubberne indrettes særlige områder til hundetræning. Disse områder vil kunne bookes af klubber og foreninger. Selvom et område er booket til hundetræning, vil det stadig være åbent for private hundeluftere. 22

23 Bygningsdrift Det kan overvejes, om bygningsdriften på sigt skal organiseres ligesom skydebanen, så det bliver foreninger, der i fællesskab og med et årligt selvforvaltet driftstilskud, driver en bygning, der er omdannet til foreningsbrug. Som nævnt kan det også overvejes at etablere et udsalg (cafeteria), der drives af en interesseret aktør. Det kunne være i foreningsregi, eller som socialt projekt (støttet beskæftigelse). Formidlingsansvarlig Såfremt der bliver arbejdet videre med planerne om at formidle naturværdierne til private borgere, skoleklasser, foreninger, turister m.v. er der behov for at det sker på en faglig kompetent måde. Det kan derfor være relevant at indgå samarbejde med en aktør med de rette faglige kompetencer, som f.eks. naturskolerne i Sønderborg Kommune. Den service, det i givet fald vil være både i form af opsætning af permanente informationstavler og i form af personale/guider er ikke finansieret p.t. Høslet og dyrehold på arealerne Der vil i relevant omfang blive indgået aftale med landmænd om høslet af arealerne. På andre arealer vil der blive indgået aftale om dyrehold, der skal afgræsse arealerne. Da disse dyr skal være indhegnede (men med adgang for mennesker), vil dyreholdene først blive etableret efter 2017, fordi der ikke opsættes hegn inden spejderne skal færdes frit overalt på arealet. Naturpleje Med den eksisterende arbejdsmarkedslovgivning er kommunerne forpligtet til at etablere nyttejobs, der ikke må tage ordinært arbejde. Der kunne tænkes etableret en nyttejobordning med naturpleje på Kær Vestermark: 23

24 Oprydning efter brugere (affald). Vedligehold af informationsskilte m.v. Beskæring af buskads. Oprensning af søer, vandløb og grøfter. Grej-bank Det har været nævnt, at et ubemandet cykelværksted kan bortforpagtes til en cykelforhandler eller en cykelklub. Ligeledes vil en grej-bank kunne drives kommercielt, af en forening, eller socioøkonomisk. Gårdbutik Hvis der er interesse for det, kan der måske etableres gårdbutik med salg af lokale fødevarer og håndværk. 24

25 I øvrigt Toiletter Der er som nævnt offentlige toiletter på Løkkegård og Møllestedgård. Det kan blive nødvendigt at etablere yderligere toiletkapacitet i de eksisterende bygninger. Parkering Det er ikke muligt at parkere på græsarealerne i forbindelse med større arrangementer. Parkering kan ske ved bygninger, langs veje og i delområde 2. Det betyder, at en koncert med f.eks gæster vil forudsætte en aftale med lodsejerne om at stille naboarealer til rådighed mod betaling eller at anvise pladser i Tech 21, på havnen eller lignende, og så evt. have en shuttlebusordning. Der sikres ordentlige parkeringsforhold (skiltning og afmærkning) til den daglige brug af Kær Vestermark. Navnekonkurrence Områdets officielle navn er Kær Vestermark. Men i forbindelse med at forslaget til helhedsplanen er i offentlig høring i perioden 25. juni 6. september vil der være en navnekonkurrence. Hvad skal området hedde i fremtiden? Skal det fortsat være Kær Vestermark, eller skal det være Kær Rekreative Park eller lignende? Beredskab Det skal sikres, at brugere, hvis uheldet skulle være ude, kan tilkalde 112 på en måde, så ambulance og redningsmandskab kan finde frem. Måske skal der opsættes en hjertestarter ved Løkkegård. 25

Et bæredygtigt bynært fritids- og kulturcenter i Odder PROJEKTBESKRIVELSE

Et bæredygtigt bynært fritids- og kulturcenter i Odder PROJEKTBESKRIVELSE MALTESEJE Et bæredygtigt bynært fritids- og kulturcenter i Odder PROJEKTBESKRIVELSE 1 Indledning 1.1 Resume og bærende principper 2 Aktørerne og deres behov 7 2.1 Sportsrideklubben 7 2.1.1 Om klubben 7

Læs mere

Referat Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 01-06-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Referat Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 01-06-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Referat Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 01-06-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Birger Jensen, Jens Munk, Jesper Kiel, Ove Engstrøm, Ulla Larsen, Flemming Madsen, Søren Kongegaard

Læs mere

Øget trivsel for borgerne ved brug af privat skov

Øget trivsel for borgerne ved brug af privat skov Øget trivsel for borgerne ved brug af privat skov Afrapportering af Fase 1: Ideudvikling og analyse af muligheder i Ringsted Kommune Dansk Skovforening 27. maj 2010 Indhold 1. Projektet... 3 1.1 Baggrund:

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

Helhedsplan for Dyrehaven Skanderborg Kommune 2010

Helhedsplan for Dyrehaven Skanderborg Kommune 2010 Helhedsplan for Dyrehaven Skanderborg Kommune 2010 Vedtaget af Skanderborg Byråd, den 26. januar 2011 Helhedsplan for Dyrehaven 2010 2 Forfatter og udgiver: Skanderborg Kommune, januar 2011 Layout: Det

Læs mere

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Da lød i det samme, tæt ved Vinduet den deiligste Sang Nattergalen fra 1843 af H.C. Andersen Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Rapport Udgivet af

Læs mere

Ferslev. - en by i udvikling! Borgernes egen Visions- og idékatalog

Ferslev. - en by i udvikling! Borgernes egen Visions- og idékatalog Ferslev - en by i udvikling! Borgernes egen Visions- og idékatalog Efteråret 2008 Ferslev visions- og idékatalog Indledning & baggrund Ferslev by har efter en årrække med højt aktivitetsniveau og vækst

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

Plan for rekreative stier 2013. - vandrestier og cykelstier til motion og rekreation

Plan for rekreative stier 2013. - vandrestier og cykelstier til motion og rekreation Plan for rekreative stier 2013 - vandrestier og cykelstier til motion og rekreation Marts 2014 Plan for rekreative stier 2013 er udarbejdet af Teknisk Forvaltning, Ringsted Kommune, august 2013. Stiplanen

Læs mere

Lokalplan nr 57: Klim Strand Camping

Lokalplan nr 57: Klim Strand Camping Lokalplan nr 57: Klim Strand Camping Fjerritslev Kommune 2006 Lokalplanen er udarbejdet af PLANkonsulenten for Klim Strand Camping i samarbejde med Fjerritslev Kommune. Lokalplanen kan også ses på Fjerritslev

Læs mere

Metodebeskrivelse DIALOG-metoden Landbruget i Landskabet.

Metodebeskrivelse DIALOG-metoden Landbruget i Landskabet. 1 Metodebeskrivelse DIALOG-metoden Landbruget i Landskabet. Indholdsfortegnelse Sammendrag, konklusion, perspektivering... 3 A. Udviklingsplan og metodebeskrivelse... 3 A.1 Målgruppe... 3 A. 2 Introduktion

Læs mere

Lokalplan 360-33. Bæredygtigt landbrug og turisme på Vejrø

Lokalplan 360-33. Bæredygtigt landbrug og turisme på Vejrø Lokalplan 360-33 Bæredygtigt landbrug og turisme på Vejrø Marts 2011 Lokalplan 360-33 Bæredygtigt landbrug og turisme på Vejrø Tekst til annoncering i Lollandsposten/EKSTRAPOSTEN den 12. april 2011: LOKALPLAN

Læs mere

INDLEDNING... 2 FREMTIDEN ØNSKER, HANDLINGER OG TILTAG... 3

INDLEDNING... 2 FREMTIDEN ØNSKER, HANDLINGER OG TILTAG... 3 INDLEDNING... 2 FREMTIDEN ØNSKER, HANDLINGER OG TILTAG... 3 PROJEKT HANDICAPPEDE OG FRILUFTSLIV... 5 BAGGRUND... 5 FORMÅL... 5 ARBEJDSPROCES OG PROJEKTSTYRING... 6 DET FORELØBIGE RESULTAT AF PROJEKT HANDICAPPEDE

Læs mere

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Digital formidling af livet i og omkring Naturpark Randers Fjord, rekreativ infrastruktur og lokale frivillige Projektbeskrivelse til Nordea-fonden

Læs mere

I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE

I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE EN BÆREDYGTIG FREMTID - EN UDVIKLINGSPLAN FOR AALE - HJORTSVANG 2 Udviklingsplanen for Aale Hjortsvang er udarbejdet for Hedensted Kommune af NIRAS Konsulenterne i et samarbejde

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens...

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 2. marts 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/8048 Videre proces for

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes friluftsstrategi

Faaborg-Midtfyn Kommunes friluftsstrategi Faaborg-Midtfyn Kommunes friluftsstrategi Forord... 2 Afgrænsning og fokus... 4 Vision og hovedudfordringer... 6 Sådan gør vi det virkemidler... 9 Indsatsområde 1. Adgang til landskabet, skov, kyst og

Læs mere

BILAG UDVIKLINGSPLAN. Oksbøl 2020

BILAG UDVIKLINGSPLAN. Oksbøl 2020 BILAG UDVIKLINGSPLAN Oksbøl 2020 INDSATSOMRÅDER TIL OKSBØL 2020 I samspil med naturen 1. Outdoorpark West 2. Overnat i Oksbøls unikke natur 3. Danmarks største galleri i naturen 4. I skovens dybe stille

Læs mere

Områdefornyelsesprogram for Bøvlingbjerg. Marts 2014

Områdefornyelsesprogram for Bøvlingbjerg. Marts 2014 Områdefornyelsesprogram for Bøvlingbjerg Marts 2014 2 Forord 3 Baggrund 4 Indsatser 8 Budget-, tids- og handlingsplan 16 Investeringsredegørelse 18 Organisation 20 Målsætning og succeskriterier 28 Bøvlingbjerg

Læs mere

Friluftsliv i Store Vejleådalen. forslag til planlægning og forvaltning af ådalen som rekreativt område

Friluftsliv i Store Vejleådalen. forslag til planlægning og forvaltning af ådalen som rekreativt område Friluftsliv i Store Vejleådalen forslag til planlægning og forvaltning af ådalen som rekreativt område Udgivelsesår: 2012 Oplag: 300 Design og grafisk produktion: meyer & bukdahl as Forsidefoto: Nicolai

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008.

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Indholdsfortegnelse Forord...2 Fokus og afgrænsning...4 Processen bag fritidsstrategiens

Læs mere

over sø & land 2050 struktur- & Helhedsplan Udarbejdet for Tarup-Davinde I/S, Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune af GBL

over sø & land 2050 struktur- & Helhedsplan Udarbejdet for Tarup-Davinde I/S, Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune af GBL over sø & land 2050 struktur- & Helhedsplan Udarbejdet for Tarup-Davinde I/S, Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune af GBL over sø & land 2050 struktur- & HelHedsplan For over sø & land udarbejdet

Læs mere

Stier inspiration til planlægning og forvaltning

Stier inspiration til planlægning og forvaltning Stier inspiration til planlægning og forvaltning Friluftsrådets vision Hindringer for friluftsliv og daglig motion findes ikke. I byen bevæger vi os uhindret til fods, på cykel, på rulleskøjter, med vores

Læs mere

Naturturisme i Det Sydfynske Øhav

Naturturisme i Det Sydfynske Øhav Naturturisme i Det Sydfynske Øhav Oplæg til et fremtidigt tværkommunalt samarbejde om udvikling af naturturisme i Det Sydfynske Øhav 2007-2012 Indledning Den 31. december 2006 afsluttes det fireårige mål

Læs mere

VisionVojens Baggrundsmateriale

VisionVojens Baggrundsmateriale VisionVojens Baggrundsmateriale VisionVojens hæftet er udarbejdet af 17 stk. 4 udvalget på baggrund af følgende materiale fra, arbejdsgrupper under udvalget og med udgangspunkt i idéerne fra borgermødet

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Status og anbefalinger for friluftsliv i forbindelse med Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Status og anbefalinger for friluftsliv i forbindelse med Nationalpark Kongernes Nordsjælland Center for Skov, Landskab og Planlægning KVL Status og anbefalinger for friluftsliv i forbindelse med Nationalpark Kongernes Nordsjælland Jette Hansen-Møller og Sandra Gentin Arbejdsrapport Skov & Landskab

Læs mere

Plejeplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile

Plejeplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile Plejeplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile Helsingør kommune, april 2013 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Fredningens formål... 3 Baggrund og beskrivelse af fredningsområdet... 3 Fredningsområdets

Læs mere

Lokal Udviklings Plan

Lokal Udviklings Plan Lokal Udviklings Plan Indholdsfortegnelse DEL 1 Visioner og planer for Kr. Stillinge 1. Forord 2. Indledning 2.2. Baggrund 2.3. Proces og metode 2.4. Ressourceprofil 3. Vision 3.2. Det langsigtede 3.3.

Læs mere

Adgangsveje i landskabet

Adgangsveje i landskabet Adgangsveje i landskabet Danmarks Naturfredningsforening 1 Forord Naturoplevelser er for alle! Formålet med dette hæfte er at inspirere kommuner og aktive borgere til at skabe de bedst mulige adgangsforhold

Læs mere