Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014 Bilag 1 til indstilling om brugerundersøgelser Sundheds- og Omsorgsudvalgsmøde 26. februar I 2014 er der for femte år i træk gennemført brugerundersøgelser (BRUS) på ældreområdet i Københavns Kommune ud fra et koncept, som Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog i Cirka brugere har i 2014 givet deres mening til kende om, hvor tilfredse de er med forvaltningens indsats, hvilket udbytte de oplever af deres ydelser, samt hvordan de trives i hverdagen. I 2014 er der gennemført brugerundersøgelser på følgende områder: Plejebolig Hjemmepleje og sygepleje Aktivitetstilbud Visitation Genoptræning Forebyggelse (patient- og borgerrettet forebyggelse) Center for Kræft og Sundhed Undersøgelsen blandt plejeboligbeboere er gennemført ved hjælp af personlige interviews, mens alle øvrige undersøgelser er gennemført ved hjælp af telefoninterviews. Interviewene til de tre største undersøgelser, hhv. plejebolig, hjemmepleje og aktivitetstilbud er gennemført i oktober 2014, mens de øvrige undersøgelser er gennemført løbende over året. Dette notat redegør for de centrale resultater for alle syv brugerundersøgelser. Kun samlede resultater for hele forvaltningen beskrives. Der kan derfor godt være lokale variationer mellem lokalområderne og leverandører, som ikke afspejles i dette notat Sagsnr Sagsbehandler Claus Bo Hansen OVERORDNET STATUS Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede i 2011, at den samlede tilfredshed for alle områder skal være mindst 80. Nedenstående tabel viser, at dette mål i 2014 er nået for plejebolig, aktivitetstilbud, genoptræning, forebyggelse og Center for Kræft og Sundhed. Hjemmeplejen og visitationen ligger under målet.

2 Overordnet tilfredshed: Hvor tilfreds eller utilfreds er du alt i alt med? Score (0-100) Hjemmepleje Plejebolig Aktivitetstilbud Visitation Genoptræning Forebyggelse Center for Kræft og Sundhed Resultater vises som gennemsnit på en skala fra 0-100, hvor 100 er det mest positive resultat, der kan opnås. Pile viser, at en udvikling fra det foregående år er statistisk signifikant. Eventuelle forskelle uden pil er IKKE statistisk signifikant fra år til år. Tomme celler indikerer, at der ikke er gennemført BRUS på pågældende område i det givne år Tabellen viser følgende udviklinger over tid på de enkelte områder: Hjemmepleje: Den overordnede tilfredshed er i år på samme niveau som i 2013, men hvis udviklingen betragtes siden 2010, er der sket et fald i den overordnede tilfredshed. Plejebolig: Den overordnede tilfredshed ligger meget stabilt, og det politiske mål om en tilfredshedsscore på mindst 80 har været nået i alle de år, hvor brugerundersøgelserne har været gennemført. Aktivitetstilbud: Også her ses en meget stabil og høj tilfredshed gennem de seneste tre år. I alle år nås det politiske mål. Visitation: Visitationen oplevede et relativt stort fald i den overordnede tilfredshed fra 2011 til Årets undersøgelse viser, at dette fald ikke er fortsat. Visitationen er dog endnu ikke tilbage på det høje tilfredshedsniveau fra 2011, ligesom det politiske mål lige akkurat ikke nås. Genoptræning: Den overordnede tilfredshed er i 2014 på niveau med tilfredsheden i 2012, hvor undersøgelsen sidst blev gennemført. Samtidig ses, at tilfredsheden ligger pænt over det politisk fastsatte mål. Forebyggelse: Den overordnede tilfredshed er faldet lidt siden 2012, men faldet skal dog ses i sammenhæng med den end dog meget høje tilfredshed i Faldet til trods er forebyggelse sammen med aktivitetstilbud det område med den højeste overordnede brugertilfredshed. Center for Kræft og Sundhed: Også her ses et beskedent fald i den overordnede tilfredshed, som dog igen skal ses i sammenhæng med en meget høj tilfredshed i Side 2 af 8

3 I det følgende beskrives de væsentligste resultater fra hver undersøgelse lidt mere detaljeret. HJEMMEPLEJE Brugerundersøgelsen blandt modtagere af hjemmepleje viser, at den samlede tilfredshed i 2014 er uændret sammenlignet med året før. Dog ses, at borgere med privat leverandør på flere områder er blevet mindre tilfredse med hjælpen end i Generelt ligger tilfredsheden med begge de private leverandører nu på niveau med det samlede gennemsnit for hele forvaltningen. Dette er bemærkelsesværdigt, fordi de private leverandører i 2013 havde en højere tilfredshed end de kommunale leverandører på en række punkter. På enkelte spørgsmål ligger den ene leverandør, Kærkommen, lidt under gennemsnittet for hele forvaltningen, mens den anden leverandør, Hjemmehjælpen A/S, på enkelte områder ligger lidt over. Bl.a. er borgere, som har Hjemmehjælpen A/S, mere tilfredse med antallet af hjælpere, men det samme gælder ikke for Kærkommen, hvor borgernes vurdering er den samme som hos dem, der har kommunal leverandør. I 2013 var de private leverandører samlet set kendetegnet af, at de havde færre borgere, som var utilfredse med antallet af hjælpere, og der var generelt en højere tilfredshed med kontakten til hjælperne og en mere positiv oplevelse af, hvor meget hjælperne tog hensyn til borgernes ønsker og behov, samt hvor meget de lyttede til og inddrog borgerne i beslutninger om hjælpen. Endelig oplevede flere borgere, at de private oftere kom på de aftale tidspunkter og var bedre til at give besked, hvis der var ændringer i forbindelse med et planlagt besøg. Overgangen fra, at der var mere end 20 små og store private leverandører, til, at der nu kun er to firmaer, som til gengæld foretager flere af de samme typer opgaver som de kommunale leverandører, ser altså ud til at have haft en væsentlig betydning for borgernes vurdering af de private leverandører. Brugerundersøgelsen blandt hjemmeplejemodtagere er generelt kendetegnet af, at tilfredsheden går op og ned fra år til år på de forskellige delområder i undersøgelsen, og i 2014 viser der sig ligeledes udsving i begge retninger. Eksempelvis er der sket et fald i andelen af borgere, som føler, at deres forventninger til dét at få hjemmepleje, er blevet positivt indfriet, mens der samtidig er flere i 2014, som svarer, at de får den hjemmepleje de har brug for, sammenlignet med Resultaterne omkring hjemmeplejemodtagernes trivsel, hhv. livskvalitet, selvvurderet helbred og ensomhed, er på niveau med resultaterne fra Side 3 af 8

4 PLEJEBOLIG Forvaltningen har igen i 2014 undersøgt tilfredsheden hos et stort antal beboere på kommunens plejecentre. Igen i år viser undersøgelsen, at den samlede tilfredshed med at bo i plejebolig ligger relativt højt, men også meget stabilt. 86 % svarer i 2014, at de enten er tilfredse eller meget tilfredse med deres liv i plejebolig alt i alt. Dette er helt det samme niveau, som de sidste fem år. Men selvom beboernes overordnede vurdering har været meget stabil, har undersøgelserne dog vist, at beboernes vurdering af delområder i undersøgelsen har varieret fra år til år. Resultaterne omkring plejeboligbeboernes trivsel, hhv. livskvalitet, selvvurderet helbred og ensomhed, er på niveau med resultaterne fra Dog ses en stigning i beboernes tryghed. Der er således tale om meget stabile resultater, når SUF s plejehjem betragtes samlet, idet langt de fleste resultater i årets undersøgelse ligner resultatet fra tidligere år. Resultaterne dækker dog over store lokale variationer på enhedsniveau. Således er der meget stor forskel på resultaterne på tværs af de enkelte plejeboligenheder. Som eksempel kan peges på nedenstående spørgsmål fra brugerundersøgelserne, hvor de bedste og dårligste resultater ligger langt fra hinanden: Den gennemsnitlige score for tilfredshed alt i alt ligger på 81 (på en score fra 0-100), men det dækker over, at de fem plejehjem med den højeste score alle ligger over 90, mens de fem dårligste scorer under 75. Denne store variation på enhedsniveau genfindes også i relation til spørgsmål om plejen og personalet, eksempelvis på spørgsmålene om tilfredsheden med praktisk hjælp og personlig pleje og spørgsmålene om tilfredsheden med den personlige kontakt til personalet Også på spørgsmål om andre ting ses denne variation. Eksempelvis i relation til tilfredshed med maden, hvor tilfredshedsscoren for de fem bedst bedømte plejehjem alle scorer over 80, mens de fem lavest rangerede scorer under 50. Tilsvarende fra aktiviteter, hvor tilfredshedsscoren spænder fra 100 til 38. Det bemærkes, at disse store forskelle på de enkelte plejehjem også gør sig gældende inden for hvert lokalområde. Det illustreres blandt andet ved, at alle lokalområder har plejehjem, som ligger i SUF s samlede top ti. Og alle lokalområder har plejehjem, som befinder sig i bund ti. Den store spredning indikerer således også, at opfølgningen på brugerundersøgelsens resultater i høj grad bør ske på enhedsniveau, fordi det er her udviklingspotentialet findes. Side 4 af 8

5 AKTIVITETSTILBUD Forvaltningens brugerundersøgelse blandt borgere, som kommer i et aktivitetscenter viser, at der igen i 2014 er en meget høj tilfredshed med det tilbud, som aktivitetscentrene udgør. Da undersøgelsen blev lavet første gang i 2012, viste denne, at tilfredsheden blandt brugerne var meget høj, men alligevel var der i 2013 sket en generel stigning i tilfredsheden på næsten alle områder i undersøgelsen. Undersøgelsen for 2014 viser, at det høje tilfredshedsniveau er fastholdt, kun undtaget af nogle enkelte steder, hvor der ses en lille tilbagegang i brugernes vurdering. F.eks. er der et lille fald i andelen, der svarer, at aktivitetscentrene giver mulighed for at lave de ting, de gerne vil lave alene, sammenlignet med året før. Til gengæld er der en stigning i, hvor mange der oplever, at de andre medlemmer er positive, når man som medlem kommer med idéer til nye aktiviteter. I forhold til det sociale samvær i centrene, er der på den ene side lidt færre i 2014, der svarer, at de er tilfredse med deres samvær med andre medlemmer, men på den anden side ses der en stigning i andelen, der svarer, at de har kontakt til andre medlemmer uden for centrene. Endelig viser resultatet for 2014 en lille tilbagegang i, hvor tilfredse brugerne er med de fysiske rammer i centrene, dvs. om lokalerne er behagelige at være i og egner sig til aktiviteterne. Brugernes tilfredshed med aktivitetscentrene som tilbud, ligger blandt de ydelser i forvaltningen, hvor tilfredsheden er højest sammenlignet med de øvrige ydelsesområder, hvor forvaltningen gennemfører brugerundersøgelser. Af samme årsag er der ikke formuleret handleplaner for aktivitetscentrene. VISITATION Brugerundersøgelsen 2014 blandt borgere, som har været i kontakt med visitationen, viser, at borgerne generelt er tilfredse med den kontakt, de har haft til visitationen. 84 % svarer, at de alt i alt er tilfredse med kontakten til visitationen. Tilfredsheden i årets undersøgelse er dermed på niveau med undersøgelsen i 2012, hvor undersøgelsen sidst blev gennemført. Brugerundersøgelsen i 2014 rummer modsat tidligere også personer, som har været i kontakt med visitationen i forbindelse med ansøgning om tekniske hjælpemidler eller boligindretning. Generelt viser resultaterne af brugerundersøgelsen, at der ikke er forskel på borgernes tilfredshed afhængig af, om visitationen angår tekniske hjælpemidler / boligforbedring eller praktisk hjælp og eller personlig pleje. Også i relation til de mere specifikke tilfredshedsspørgsmål i undersøgelsen er resultaterne i årets undersøgelse på niveau med 2012, hvor undersøgelsen sidst blev gennemført. Det gælder blandt andet i forhold til tilfredshed med selve visitationssamtalen, informationsniveauet og selve afgørelsen. Side 5 af 8

6 Næsten tre fjerdedele af borgerne svarer, at de har fået bevilget den hjælp eller de hjælpemidler, de har brug for. Kun 14 % er uenige i dette udsagn. På dette spørgsmål er der sket en positiv udvikling siden 2012, hvor 66 % svarede, at visitationen havde bevilget dem de ydelser, de havde brug for. Også andelen af borgere, som svarer, at de får aktiverende hjælp er steget siden Godt halvdelen, 54 % (af de borgere, som kender til aktiverende hjælp ) svarer, at de har modtaget hjælp eller hjælpemidler, hvor de støttes til igen at kunne klare flere dagligdags ting selv. Det svarede kun 44 % af respondenterne i undersøgelsen i Omvendt ses, at borgerne, som har været i kontakt med visitationen vurderer deres trivsel lidt dårligere end i % mener, de har en god eller meget god livskvalitet. Dette er en mindre andel end i 2012, hvor 60 % angav, at deres livskvalitet var god eller meget god. Desuden ses en stigning i andelen af borgere, som føler sig ensomme. 29 % af borgerne svarer, at de ofte eller en gang i mellem føler sig uønsket alene. Det er en stigning i forhold til 2012, hvor 23 % svarede, at de ofte eller engang imellem føler sig uønsket alene. Borgernes vurdering af eget helbred og tryghed er på niveau med GENOPTRÆNING Brugerundersøgelsen 2014 blandt brugere af genoptræningscentrene giver ligesom i 2012, hvor undersøgelsen sidst blev gennemført, et billede af, at brugerne på stort set alle områder er tilfredse med kommunens tilbud. 85 % af brugerne er alt i alt tilfredse eller meget tilfredse med deres genoptræningsforløb. Det er på niveau med den samlede tilfredshed i 2012, hvor 87 % svarede, at de var tilfredse eller meget tilfredse. I det hele taget ses i årets undersøgelse, at tilfredsheden på stort set alle områder ligger på samme niveau som i Det gælder bl.a. i forhold til tilfredsheden med den indledende samtale, holdtræningen, den individuelle træning og hjemmetræning. Dog ses, at der er sket et mindre fald i tilfredsheden med transporten til og fra træningscentrene siden Tilfredsheden med transporten er dog stadig høj, idet hele 87 % af brugerne er tilfredse eller meget tilfredse med transporten. Også i relation til brugernes vurdering af deres udbytte af genoptræningen er resultaterne af årets undersøgelse på niveau med undersøgelsen fra % af brugerne mener i 2014, at de har nået de mål for forløbet, som de satte sammen med personalet, og 67 % svarer, at forløbet har hjulpet dem til bedre at kunne klare hverdagen. Begge dele er på niveau med På alle spørgsmål om brugernes trivsel, henholdsvis livskvalitet, helbred og ensomhed ses samme niveau i 2014 som i Side 6 af 8

7 FOREBYGGELSE (PATIENT- OG BROGERRET- TET) Også brugerundersøgelsen 2014 blandt brugere af forebyggelsescentrene giver ligesom i 2012 et billede af, at brugerne på stort set alle områder er tilfredse med kommunens tilbud. Langt størstedelen af brugerne er alt i alt tilfredse med deres forløb på et forebyggelsescenter. Faktisk svarer 70 %, at de er meget tilfredse og yderligere 23 %, at de er tilfredse. Kun 3 % er enten utilfreds eller meget utilfreds. Til trods for den meget udbredte tilfredshed, er der faktisk tale om et mindre fald i tilfredsheden i forhold til Undersøgelsen blandt brugere af forebyggelsescentrene er i år udvidet til også at omfatte borgere med risikofaktorer, mens undersøgelsen i tidligere år kun var henvendt til borgere med kronisk sygdom. Årets undersøgelse viser, at disse to brugergruppers tilfredshed på langt de fleste spørgsmål i undersøgelsen ligger på samme niveau. Den høje tilfredshed går igen på tværs af de enkelte temaer i brugerundersøgelsen, hvor tilfredsheden i de fleste tilfælde er på niveau med undersøgelsen fra Således ses kun relativt beskedne udviklinger siden 2012 på få udvalgte detailspørgsmål om de enkelte tilbud og forløbstyper. Omvendt viser årets undersøgelse dog, at andelen af borgere, som (svarer, at de) har haft en afsluttende samtale er faldet, ligesom andelen af brugere, som har talt med forebyggelsescentrets medarbejdere om, hvad de kan gøre for at fastholde deres nye vaner, er faldet. Det er især brugere med risikofaktorer, der angiver, at de ikke har fået den nødvendige hjælp. Generelt indikerer brugerundersøgelsen, at brugernes oplevelse af udbyttet af tilbuddene er på niveau med % af brugerne angiver, at de har nået de mål, som de satte sammen med personalet. Undersøgelsen viser, at der er flere, der dyrker motion efter forløbet, end de gjorde før forløbet, og at de samtidig dyrker motion oftere, end før de begyndte på forløbet i forebyggelsescentret. Siden 2012 er der dog sket et fald i andelen af brugere, som svarer, at de dyrker motion. 72 % af brugerne angiver, at de dyrker motion. Det er færre en i 2012, mens det er på samme niveau som i Generelt viser undersøgelsen, at brugerne vurderer forskellige elementer af deres trivsel på samme niveau som i Dog ses et beskedent fald i trygheden. Samtidig ses, at andelene, som vurderer, at forløbet i forebyggelsescentret har påvirket deres livskvalitet og helbred i positiv retning, er faldet siden Side 7 af 8

8 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED Undersøgelsen blandt brugere af Center for Kræft og Sundheds tilbud viser igen i 2014, at centrets brugere på langt de fleste områder udtrykker en meget høj grad af tilfredshed med deres forløb. Når der sammenlignes med resultatet fra 2012, hvor der senest blev lavet en tilsvarende måling, viser det sig, at tilfredsheden er faldet en smule på enkelte områder. Denne udvikling ændrer dog ikke ved, at brugernes tilfredshed fortsat ligger i den meget høje ende, når der sammenlignes på tværs af forvaltningens brugerundersøgelser. Den samlede tilfredshed er faldet en smule, men på trods her af er det stadig 90 % af centrets brugere, som svarer, at de samlet set er tilfredse eller meget tilfredse. På spørgsmålet, om brugerne har følt sig velkomne i centret, ses ligeledes en lille tilbagegang, ligesom tilfredsheden er faldet på flere punkter på de spørgsmål, der vedrører den indledende samtale, som alle brugere har, når de starter op i et forløb i centret. På alle spørgsmål, der vedrører de konkrete aktiviteter i centret, er tilfredsheden og oplevelsen af udbytte på samme niveau som i Det samme gælder de spørgsmål, der afdækker brugernes overordnede udbytte. Her svarer bl.a. 68 %, at deres livskvalitet er bevaret eller øget som følge af deres forløb, mens 63 % oplever, at de er blevet bedre til at håndtere hverdag med kræftsygdom, behandling og følger deraf som følge af deres forløb i Center for Kræft og Sundhed. Side 8 af 8

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT 04-01-2016 Referat af brugerundersøgelser 2015 I 2015 er der for sjette år i træk gennemført brugerundersøgelser

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG ØRESTAD PLEJECENTER

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG ØRESTAD PLEJECENTER BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG ØRESTAD PLEJECENTER Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse : Plejebolig 1 Brugerundersøgelse Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling

Læs mere

Den nationale trivselsmåling i folkeskolen, 2016

Den nationale trivselsmåling i folkeskolen, 2016 Den nationale trivselsmåling i folkeskolen, Resultaterne af den nationale trivselsmåling i foråret foreligger nu. Eleverne fra.-9. klasses trivsel præsenteres i fem indikatorer: faglig trivsel, social

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Hjemmeplejen Del 2 Specifikke Horsens Kommune spørgsmål

Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Hjemmeplejen Del 2 Specifikke Horsens Kommune spørgsmål Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Hjemmeplejen Del 2 Specifikke Horsens Kommune spørgsmål 1 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger B. Foged. Sagsnr.: 27.36.00-P05-2-14 Dato:

Læs mere

Redegørelse for kvalitets- og tilsynsbesøg Hjemmepleje 2014

Redegørelse for kvalitets- og tilsynsbesøg Hjemmepleje 2014 Redegørelse for kvalitets- og tilsynsbesøg Hjemmepleje 2014 Baggrund Det fremgår af lov om social service 151, at kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter 83

Læs mere

Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar januar 2018

Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar januar 2018 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Analyse, HR og Kvalitet NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar 2018 24. januar 2018 Bilag 1: Opsummering af resultater

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012 Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold FOA Kampagne og Analyse April 2012 Indhold Resumé... 3 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Forholdet til kollegerne...

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2010

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2010 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2010 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

Arbejdstempo og stress

Arbejdstempo og stress 14. januar 2016 Arbejdstempo og stress Hvert femte FOA-medlem føler sig i høj eller meget høj grad stresset. Andelen har været stigende de sidste år. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Faxe Syd den 9. oktober 2013 Privat leverandør af hjemmepleje Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern

Læs mere

Trivsel og fravær i folkeskolen

Trivsel og fravær i folkeskolen Trivsel og fravær i folkeskolen Sammenfatning De årlige trivselsmålinger i folkeskolen måler elevernes trivsel på fire forskellige områder: faglig trivsel, social trivsel, støtte og inspiration og ro og

Læs mere

Erhvervspolitisk evaluering 2015

Erhvervspolitisk evaluering 2015 Erhvervspolitisk evaluering 2015 Indledning I 2013 blev der i samarbejde mellem Stevns Erhvervsråd og Stevns Kommune udarbejdet en Erhvervspolitisk redegørelse (se eventuelt bilag 7), som udgjorde afsættet

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA

Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA November 2006 2 Medlemsundersøgelse om psykisk arbejdsmiljø og stress FOA Fag og Arbejde har i perioden 1.-6. november 2006 gennemført en medlemsundersøgelse

Læs mere

For Familiecentret 2013

For Familiecentret 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Familiecentret 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent M: bkab@aarhus.dk

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Greve Kommune. 5. oktober 2012

Borgertilfredshedsundersøgelse Greve Kommune. 5. oktober 2012 Borgertilfredshedsundersøgelse Greve Kommune 5. oktober 2012 Indhold Overordnet tilfredshed 4 Borgerbetjeningen 12 Den digitale kommune 15 Mulighederne for at udføre frivilligt arbejde 21 Skoler, dagtilbud

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelige Fakultetet Redegørelse for resultater fra UVM 2010

Det Samfundsvidenskabelige Fakultetet Redegørelse for resultater fra UVM 2010 Det Samfundsvidenskabelige Fakultetet Redegørelse for resultater fra UVM 2010 Side 1 af 49 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Analyseudvalg... 5 Analyseudvalgets repræsentativitet... 5 Køn... 5 Alder...

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Delrapport: Bostøtte UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C

Læs mere

Helbred og sygefravær

Helbred og sygefravær 8. juli 2016 Helbred og sygefravær Langt størstedelen af FOAs medlemmer vurderer, at deres helbred er godt eller nogenlunde godt. Til gengæld forventer hvert femte medlem ikke at kunne arbejde, til de

Læs mere

Trivselsmåling på EUD, 2015

Trivselsmåling på EUD, 2015 Trivselsmåling på EUD, 2015 Elevernes trivsel præsenteres i seks indikatorer: Egen indsats og motivation, Læringsmiljø, Velbefindende, Fysiske rammer, Egne evner og Praktik, samt en samlet indikator Generel

Læs mere

Fælledgården. Dorte Dahl. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Fælledgården. Dorte Dahl. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Fælledgården Dorte Dahl www.kk.dk Side 2 / Fælledgården beboermøde Forvaltningens kvalitetsparametre på plejeboligområdet > Brugertilfredshed (årligt) > Embedslægetilsyn (årligt) > Kommunalt uanmeldte

Læs mere

Servicereduktioner i hjemmeplejen Handicappede og psykisk syge Økonomiske potentiale af initiativ 1.000 kr. 2008 PL

Servicereduktioner i hjemmeplejen Handicappede og psykisk syge Økonomiske potentiale af initiativ 1.000 kr. 2008 PL BILAG 2 Bruttosparekatalog - forslag til servicereduktioner på hjemmeplejeområdet i 2008 17-03-2008 Sagsnr. 2008-884 Dokumentnr. 2008-49550 Budgetanalyse Bevilling Servicereduktioner i hjemmeplejen Handicappede

Læs mere

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt medarbejderne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 15-16 I foråret 2016 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 3. oktober 2012 Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA har undersøgt medlemmernes oplevelse af mobning på arbejdspladsen i april og juni 2012. Dette notat belyser,

Læs mere

Lederansvar, medarbejderansvar eller fællesansvar

Lederansvar, medarbejderansvar eller fællesansvar Lederansvar, medarbejderansvar eller fællesansvar Undersøgelse om lederes og medarbejderes vurdering af, hvem der har ansvaret for samarbejdskultur, medarbejdernes efteruddannelse, arbejdsopgavernes løsning

Læs mere

Københavns Kommunes ældrepolitik 2015-2018

Københavns Kommunes ældrepolitik 2015-2018 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Omsorg Københavns Kommunes ældrepolitik 2015-2018 Resultater fra 6 borgermøder i juni 2014 Center for Omsorg Københavns Kommunes Ældrepolitik

Læs mere

Resultater fra Sundhedsprofilen 2013

Resultater fra Sundhedsprofilen 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Resultater fra Sundhedsprofilen Den 5. marts offentliggøres den nationale sundhedsprofil og den 6. marts en profil for

Læs mere

UDKAST til Værdighedspolitik. (Orange silhuetter kommer)

UDKAST til Værdighedspolitik. (Orange silhuetter kommer) UDKAST til Værdighedspolitik. (Orange silhuetter kommer) Et værdigt ældreliv i Albertslund Kommunerne skal i 2016 udarbejde en værdighedspolitik for perioden 2016 2019. værdighedspolitikken beskriver,

Læs mere

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Kommunerapport 2012

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Kommunerapport 2012 Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Kommunerapport 2012 Dokumentnr.: 727-2012-79651 side 1 Indhold Indledning... 3 Metode... 3 Fakta om undersøgelsen... 4 Succesmål for tilfredsheden...

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand I Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand I Odense Kommune Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand I Odense Kommune (Omfatter borgere i eget hjem og på plejecenter og gælder for kommunal og privat leverandør) Kvalitetstandarden omfatter Personlig

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen fremlægger den årlige redegørelse for den samlede tilsynsindsats på sundheds- og omsorgsområdet i 2014.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen fremlægger den årlige redegørelse for den samlede tilsynsindsats på sundheds- og omsorgsområdet i 2014. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng INDSTILLING 25-09-2015 Indstilling vedr. Tilsynsredegørelse 2014 Tilsynsredegørelse 2014 (2015-0163916) Sundheds-

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Dr. Ingrids Hjem KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

PaRIS Patientens rejse i Sundhedssektoren - Sammenhængende patientforløb gennem brugerdreven innovation

PaRIS Patientens rejse i Sundhedssektoren - Sammenhængende patientforløb gennem brugerdreven innovation PaRIS Patientens rejse i Sundhedssektoren - Sammenhængende patientforløb gennem brugerdreven innovation Præsentation af hovedresultater af survey blandt 1720 patienter maj 2011 Eva Draborg, Mickael Bech,

Læs mere

Brugerundersøgelse af Århus Billedskole

Brugerundersøgelse af Århus Billedskole Brugerundersøgelse af Århus Billedskole Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Metode... 4 Besvarelse fra børn der har benyttet Århus Billedskoles fritidstilbud:... 5

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2007

Medlemsundersøgelse 2007 Medlemsundersøgelse 2007 Skole og Samfund, august 2007 1 Skole og Samfunds medlemsundersøgelse 2007 Afsluttet d. 14. august 2007. Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...3 2. Baggrund...5 3. Metode...5

Læs mere

MMV erne skal øge innovationen

MMV erne skal øge innovationen Organisation for erhvervslivet Januar 2010 MMV erne skal øge innovationen AF CHEFKONSULENT RASMUS ANDERSKOUV, RAA@DI.DK På trods af, at de mindre og mellemstore virksomheder fastholder innovationsniveauet

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2014/15 på de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelse 2014/15 på de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelse 2014/15 på de gymnasiale uddannelser Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført som anonym spørgeskemaundersøgelse i december 2014. Eleverne er blevet bedt om at tage stilling

Læs mere

BILAG A SPØRGESKEMA. I denne At-vejledning præsenteres et kort spørgeskema med i alt 44 spørgsmål fordelt på otte skalaer.

BILAG A SPØRGESKEMA. I denne At-vejledning præsenteres et kort spørgeskema med i alt 44 spørgsmål fordelt på otte skalaer. 16 BILAG A SPØRGESKEMA I denne At-vejledning præsenteres et kort spørgeskema med i alt 44 spørgsmål fordelt på otte skalaer. Skalaernes spørgsmål indgår i et større spørgeskema, der omfatter i alt 26 skalaer

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Plejebolig 2015 Antal beelser: 150 Svarprocent: 43,10% Skive 2015 Side 1 ud af 17 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

APV og trivsel 2015. APV og trivsel 2015 1

APV og trivsel 2015. APV og trivsel 2015 1 APV og trivsel 2015 APV og trivsel 2015 1 APV og trivsel 2015 I efteråret 2015 skal alle arbejdspladser i Frederiksberg Kommune udarbejde en ny grundlæggende APV og gennemføre en trivselsundersøgelse.

Læs mere

Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune marts 2015

Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune marts 2015 Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune marts 2015 Centersekretariatet for Sundhed og Pleje Hjemmeplejen i Faxe Kommune er bygget op efter en BUM-model. Det vil sige, at det er Visitationen der

Læs mere

Billund Bibliotekerne og Borgerservice Brugerundersøgelse Oktober 2014

Billund Bibliotekerne og Borgerservice Brugerundersøgelse Oktober 2014 Billund Bibliotekerne og Borgerservice Brugerundersøgelse Oktober 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk 2 Indhold 1. Om undersøgelsen... 3 1.1 Læsevejledning...

Læs mere

2. Der tilbydes PREP-parkurser kursus i Praktisk Redskab til Engageret Parforhold. Der forventes gennemført kurser for ca. 36 par om året.

2. Der tilbydes PREP-parkurser kursus i Praktisk Redskab til Engageret Parforhold. Der forventes gennemført kurser for ca. 36 par om året. Notatark Sagsnr. 27.27.00-G01-1-14 Sagsbehandler Thomas Frank 14.4.2016 Evaluering april 2016 - PREP og parterapi Der opleves stigende udfordringer med problemer i parforholdet og samlivet, som påvirker

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 29 Svarprocent: 22% PATIENTOPLEVETKVALITET 23 FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE VIRKSOMHEDERNE

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE VIRKSOMHEDERNE Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU Alm.del Bilag 75 Offentligt BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE VIRKSOMHEDERNE UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN OKTOBER 2011 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...

Læs mere

brugerundersøgelse 2015 RAPPORT BAG UNDERSØGELSE BLANDT FLYGTNINGE OG INDVANDRERE I FRIVILLIGNETS TILBUD

brugerundersøgelse 2015 RAPPORT BAG UNDERSØGELSE BLANDT FLYGTNINGE OG INDVANDRERE I FRIVILLIGNETS TILBUD brugerundersøgelse 2015 RAPPORT BAG UNDERSØGELSE BLANDT FLYGTNINGE OG INDVANDRERE I FRIVILLIGNETS TILBUD www.frivillignet.dk kolofon Rapporten er udgivet af Frivillignet, Dansk Flygtningehjælp. Rapporten

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand I Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand I Odense Kommune Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand I Odense Kommune Omfatter både borgere i eget hjem og på plejecenter. Gælder for både kommunal og privat leverandør. Kvalitetstandarden omfatter

Læs mere

Benchmarkingrapport. Elevtrivselsundersøgelse 2011. EUC Nord HG. Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Elevtrivselsundersøgelse 2011. EUC Nord HG. Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse EUC Nord HG Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning EUC Nord, HG Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det

Læs mere

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT 04-01-2016 Referat af brugerundersøgelser 2015 I 2014 er der for sjette år i træk gennemført brugerundersøgelser

Læs mere

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2007. December 2007

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2007. December 2007 Borgerservice Tilfredshedsundersøgelse 2007 December 2007 Indhold med undersøgelsen og anbefalinger Tilfredshed med Borgerservice Henvendelse i Borgerservice Færdigbehandling og Godt ved besøget og gode

Læs mere

Fredagseffekt en analyse af udskrivningstidspunktets betydning for patientens genindlæggelse

Fredagseffekt en analyse af udskrivningstidspunktets betydning for patientens genindlæggelse Fredagseffekt en analyse af ets betydning for patientens genindlæggelse Formålet med analysen er at undersøge, hvorvidt der er en tendens til, at sygehusene systematisk udskriver patienterne op til en

Læs mere

Ågården Plejecenter. Kommunale tilsyn på plejecentre Vejle Kommune 2013. Tilsynsrapport udarbejdet af. Sundhedsfaglig Konsulent Lis Linow

Ågården Plejecenter. Kommunale tilsyn på plejecentre Vejle Kommune 2013. Tilsynsrapport udarbejdet af. Sundhedsfaglig Konsulent Lis Linow Kommunale tilsyn på plejecentre Vejle Kommune 2013 Ågården Plejecenter Tilsynsrapport udarbejdet af Sundhedsfaglig Konsulent Lis Linow Velfærdsstaben 2 Indhold Tilsynets Konklusion... 3 1. Hvad skal kommunale

Læs mere

FAST TILKNYTTEDE LÆGER PÅ PLEJECENTRE

FAST TILKNYTTEDE LÆGER PÅ PLEJECENTRE FAST TILKNYTTEDE LÆGER PÅ PLEJECENTRE Formålet med ordningen har været at undersøge, om en fast tilknyttet læge på et plejecenter kan skabe bedre kvalitet for den ældre. 1 Dokumenteret effekt af ordningen

Læs mere

Information om afløsning i eget hjem

Information om afløsning i eget hjem Information om afløsning i eget hjem MYNDIGHED Information SUNDHED OG OMSORG Struer Kommunes ældrepolitik Det overordnede mål for Struer Kommunes ældrepolitik er at støtte kommunens ældre i at leve et

Læs mere

Oplevelsen af dokumentation og registrering blandt FOAs medlemmer

Oplevelsen af dokumentation og registrering blandt FOAs medlemmer Oplevelsen af dokumentation og registrering blandt FOAs medlemmer 5. januar 2015 1 Hovedkonklusioner 1 1 Hovedkonklusioner Tidsforbrug: Et FOA-medlem bruger gennemsnitligt 37 minutter på dokumentation

Læs mere

Flytninger i barndommen

Flytninger i barndommen Flytninger i barndommen Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 18 Formålet med dette analysenotat er at belyse, hvilke børn, der især flytter i barndommen. Dette gøres ved at se på

Læs mere

Indstilling. Forslag til kvalitetsstandarder 2008 for pleje, praktisk hjælp, madservice og træning. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Forslag til kvalitetsstandarder 2008 for pleje, praktisk hjælp, madservice og træning. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 16. august 2007 Århus Kommune Økonomi og Myndighed Sundhed og Omsorg Forslag til kvalitetsstandarder 2008 for pleje, praktisk hjælp, madservice

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ytringsfrihed og kritisable forhold på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om ytringsfrihed og kritisable forhold på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse Marts 2013 Det siger FOAs medlemmer om ytringsfrihed og kritisable forhold på arbejdspladsen FOA har i perioden fra 5. - 14. februar 2013 gennemført en undersøgelse gennem forbundets

Læs mere

ERFARINGSOPSAMLING LØFT AF ÆLDREOMRÅDET

ERFARINGSOPSAMLING LØFT AF ÆLDREOMRÅDET Som led i udmøntningen af ældremilliarden til løft af ældreområdet er det besluttet, at der efter et år skal gennemføres en erfaringsopsamling. Som det fremgår af tilsagnsbrevet, er det et krav til alle

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale på samrådet den 10. februar 2016 om Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandlingstider

Beskæftigelsesministerens tale på samrådet den 10. februar 2016 om Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandlingstider Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 239 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale på samrådet den 10. februar 2016 om Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandlingstider

Læs mere

Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse

Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse Denne rapport belyser, hvordan folkeskoler, og i særlig grad udskolingslærere, arbejder med at forberede deres elever til at påbegynde en ungdomsuddannelse.

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Almenklasse beelser: 61 Svarprocent: 73 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Om rapporten Varde Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i skole. Denne rapport

Læs mere

UFAGLÆRTE HAR FORTSAT DE MEST USIKRE JOB

UFAGLÆRTE HAR FORTSAT DE MEST USIKRE JOB 28. januar 28 af Kristine Juul Pedersen direkte tlf. 3355 7727 Resumé: UFAGLÆRTE HAR FORTSAT DE MEST USIKRE JOB Selvom beskæftigelsen er steget, bliver der nedlagt lige så mange ufaglærte job i dag som

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Faxe Nord den 24. september 2013 Privat leverandør af hjemmepleje Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern

Læs mere

Oplæg om ensomhed blandt ældre

Oplæg om ensomhed blandt ældre Oplæg om ensomhed blandt ældre 1 Ensomhed blandt ældre myter og fakta 2 Hvordan kan man identificere ensomhed? 3 Hvordan kan man italesætte ensomhed? 4 Hvordan kan man handle på ensomhed? 5 Opsamling Ensomhed

Læs mere

Rubrik. Borgerrettet tilsyn 2014-2015 Hjemmeplejen i Sønderborg Kommune. Tilsynsrapport Myndighedsafdelingen, Social og Senior

Rubrik. Borgerrettet tilsyn 2014-2015 Hjemmeplejen i Sønderborg Kommune. Tilsynsrapport Myndighedsafdelingen, Social og Senior Rubrik Borgerrettet tilsyn 2014-2015 Hjemmeplejen i Sønderborg Kommune Tilsynsrapport Myndighedsafdelingen, Social og Senior Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 3 2. Borgernes udsagn om kvalitet

Læs mere

Fællesrådet for dagtilbud

Fællesrådet for dagtilbud FREDERICIA X Blad nr. 1 Emne for mødet: Møde med Børne- og Ungdomsudvalget og formænd for forældreråd og formænd/medlemmer for forældrebestyrelser i kommunale og selvejende daginstitutioner samt den kommunale

Læs mere

Vejledning til ledelsestilsyn

Vejledning til ledelsestilsyn Vejledning til ledelsestilsyn Ledelsestilsynet er et væsentligt element i den lokale opfølgning og kan, hvis det tilrettelægges med fokus derpå, være et redskab til at sikre og udvikle kvaliteten i sagsbehandlingen.

Læs mere

VOLLSMOSE. Undersøgelsen af naboskab og tryghed i Vollsmose 2015. Hovedrapport. Gennemført den 4. maj til 1. juni 2015 af Vollsmose Sekretariatet

VOLLSMOSE. Undersøgelsen af naboskab og tryghed i Vollsmose 2015. Hovedrapport. Gennemført den 4. maj til 1. juni 2015 af Vollsmose Sekretariatet Undersøgelsen af naboskab og tryghed i Vollsmose 2015 Gennemført den 4. maj til 1. juni 2015 af Vollsmose Sekretariatet Hovedrapport VOLLSMOSE sekretariat for byudvikling Indhold 1. Indledning... 1 1.1

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdsmiljø. FOA Kampagne og Analyse 30. september 2010

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdsmiljø. FOA Kampagne og Analyse 30. september 2010 Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdsmiljø FOA Kampagne og Analyse 30. september 2010 1 1 Resumé... 4 2 Indledning... 6 2.1 Formål... 6 2.2 Tidspunkt for undersøgelsen og metode... 6 2.3 Sammenligning

Læs mere

Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune medio 2014

Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune medio 2014 Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune medio 2014 Centerstaben for Sundhed & Pleje Den udekørende hjemmepleje udgør en stor del af Social- og Sundhedsområdets budget samtidig med, at det er meget

Læs mere

Resultatdokumentation for Hald Ege 2014

Resultatdokumentation for Hald Ege 2014 Resultatdokumentation for Hald Ege 2014 Psykiatri og Social, Region Midtjylland Folkesundhed & Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N 1 Resultatdokumentation for Hald Ege 2014 Psykiatri og

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED 2012 PENSIONSSTYRELSEN MODTAGERE AF FOLKEPENSION I UDLANDET

BRUGERTILFREDSHED 2012 PENSIONSSTYRELSEN MODTAGERE AF FOLKEPENSION I UDLANDET BRUGERTILFREDSHED 2012 PENSIONSSTYRELSEN MODTAGERE AF FOLKEPENSION I UDLANDET 0 A INDHOLD 1 Indledning 2 2 Læsevejledning 3 3 Sådan læses en side 4 4 Samlede resultater 5 5 Resultater på tværs 21 6 Målgruppe

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER AUGUST 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Tabeloversigt... 2 3 Figuroversigt... 3 4 Sammenfatning... 4 5 Undersøgelsen

Læs mere

Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde

Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde FOA Kampagne & Analyse Oktober 2009 Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde Denne undersøgelse er gennemført blandt FOA-medlemmer tilmeldt forbundets elektroniske medlemspanel, MedlemsPulsen, i perioden

Læs mere

De mindre byer. Hvordan går det med det lokale liv? Det gode liv i Varde Kommune. Fælles indsats om fælles udfordringer

De mindre byer. Hvordan går det med det lokale liv? Det gode liv i Varde Kommune. Fælles indsats om fælles udfordringer De mindre byer i varde k o mmune Hvordan går det med det lokale liv? Det gode liv i Kommune nære RELATIONER Fælles indsats om fælles udfordringer analyse: Udfordrede byer har styrke og potentiale til ny

Læs mere

Formålet med undersøgelsen er at få input til at fastholde og videreudvikle kvaliteten i

Formålet med undersøgelsen er at få input til at fastholde og videreudvikle kvaliteten i Statusnotat til bestyrelsesmøde d. 6. april 2010 vedrørende Tilfredshed Studentertilfredshed på UCN Undersøgelse gennemført I det sene efterår 2009 blev 5.500 studerende (fordelt på 25 grunduddannelser)

Læs mere

Trivsel 2016 Region Nordjylland. Besvarelse: 80 %

Trivsel 2016 Region Nordjylland. Besvarelse: 80 % Trivsel 2016 Besvarelse: 80 % Forord Kære ansatte i Med trivselsundersøgelsen Trivsel 2016 ønsker vi at få et samlet billede af det oplevede psykiske arbejdsmiljø i. Trivslen er et vigtigt parameter, som

Læs mere

Evaluering delprojekt Bevar dit aktive seniorliv forebyggelse for seniorer i alderen 60+

Evaluering delprojekt Bevar dit aktive seniorliv forebyggelse for seniorer i alderen 60+ 2013 Evaluering delprojekt Bevar dit aktive seniorliv forebyggelse for seniorer i alderen 60+ Niels Jakob Woersaa og Heidi Kristensen Kolding Kommune 21-05-2013 Er netop gået på efterløn og har endnu ikke

Læs mere

1FOA, Analysesektionen 2. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte

1FOA, Analysesektionen 2. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte 1FOA, Analysesektionen 2. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte Denne rapport er udarbejdet på baggrund af resultaterne fra en elektronisk spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Databrud i AKU fra 2016

Databrud i AKU fra 2016 2. juni 2016 TCO, MIF Arbejdsmarked Databrud i AKU fra 2016 Resumé Der er brud i dataserien for AKU mellem fjerde kvartal 2015 og første kvartal 2016: Brud i dataserien for beskæftigelsen, som er steget

Læs mere

Konverteringsundersøgelse 2011 og 2012

Konverteringsundersøgelse 2011 og 2012 Særanalyse 15. oktober 2012 Konverteringsundersøgelse 2011 og 2012 Analyseinstituttet Epinion har i løbet af 2012 gennemført interviewundersøgelser for Realkreditrådet for at afdække konverteringsaktiviteten

Læs mere

Borgerne i Region Syddanmark er tilfredse men bekymrede for finanskrisen

Borgerne i Region Syddanmark er tilfredse men bekymrede for finanskrisen Notat Borgerne i Region Syddanmark er tilfredse men bekymrede for finanskrisen Borgerpanelet. 95 procent af respondenterne i Region Syddanmarks Borgerpanel erklærer sig tilfredse med deres tilværelse.

Læs mere

Forældresamarbejde om børns læring FORMANDSKABET

Forældresamarbejde om børns læring FORMANDSKABET Forældresamarbejde om børns læring FORMANDSKABET Forord Børn i 0-6 års alderen lærer hele tiden. De lærer, mens de leger selv og med andre børn, synger, lytter, tager tøj på og de lærer rigtig meget i

Læs mere

Socialudvalget L 107 - Svar på Spørgsmål 6 Offentligt

Socialudvalget L 107 - Svar på Spørgsmål 6 Offentligt Socialudvalget L 107 - Svar på Spørgsmål 6 Offentligt Folketingets Socialudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 28. februar 2006 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk KWA/

Læs mere

Kvalitetsstandard. Indhold. 1. Rammer

Kvalitetsstandard. Indhold. 1. Rammer Kvalitetsstandard Beskyttet beskæftigelse Servicelovens 103 Udarbejdelse Januar 2016 Social og Handicap, Ældre og Handicap og Samstyrken Godkendelse 19 april 2016 Udvalget for Social og Sundhed Revidering

Læs mere

Årsberetning 2013 TVÆRKOMMUNAL GENOPTRÆNINGSSAMARBEJDE ALBERTSLUND, BRØNDBY OG GLOSTRUP KOMMUNER

Årsberetning 2013 TVÆRKOMMUNAL GENOPTRÆNINGSSAMARBEJDE ALBERTSLUND, BRØNDBY OG GLOSTRUP KOMMUNER Årsberetning 2013 TVÆRKOMMUNAL GENOPTRÆNINGSSAMARBEJDE ALBERTSLUND, BRØNDBY OG GLOSTRUP KOMMUNER Indledning Albertslund, Brøndby og Glostrup kommuner har siden 2007 haft et samarbejde om udførelse af opgaven:

Læs mere

XXXXX. SUNDHEDS- POLITIK 2016-19 i Faaborg-Midtfyn Kommune

XXXXX. SUNDHEDS- POLITIK 2016-19 i Faaborg-Midtfyn Kommune XXXXX SUNDHEDS- POLITIK 2016-19 i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 FORORD Den nye Sundhedspolitik 2016-19 er den overordnede ramme for det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er indtil videre

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på XX udført den 15. januar 2016 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på XX udført den 15. januar 2016 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på XX udført den 15. januar 2016 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen skal planlægge

Læs mere

Kalundborg kommune september 2008. Ældrepolitik

Kalundborg kommune september 2008. Ældrepolitik Kalundborg kommune september 2008 Ældrepolitik Ældrepolitik i Kalundborg Kommune Introduktion Kalundborg Kommunes skal være et godt sted at bo gennem hele livet. Den vision danner udgangspunkt for kommunens

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSEN 2011 PLEJEBOLIG SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

BRUGERUNDERSØGELSEN 2011 PLEJEBOLIG SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN BRUGERUNDERSØGELSEN 2011 PLEJEBOLIG SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Resumé... 4 1 Indledning... 9 1.1 Sådan læses rapporten... 9 1.2 Sådan forstås rapportens statistiske

Læs mere

Opgjort pr. fødsel udgjorde antallet af barselsdage afholdt af fædrene 31 dage, en stigning på to dage i forhold til 2009.

Opgjort pr. fødsel udgjorde antallet af barselsdage afholdt af fædrene 31 dage, en stigning på to dage i forhold til 2009. 24. august 2012 OJ/he HK s medlemmers afholdelse af barsel i forbindelse med fødsler i 2010 Notatet giver en beskrivelse af HK s medlemmers afholdelse af barsel i forbindelse med fødsler i 2010. Den registrerede

Læs mere

En vurdering af undervisning og undervisningsmiljø. Aalborg Studenterkursus skoleåret 2015/16

En vurdering af undervisning og undervisningsmiljø. Aalborg Studenterkursus skoleåret 2015/16 En vurdering af undervisning og undervisningsmiljø Aalborg Studenterkursus skoleåret 2015/16 udarbejdet af Søren Kveiborg 25. januar 2016 Indledning Nærværende rapport samler resultaterne fra undersøgelser

Læs mere

ÆLDREPOLITIK en værdig ældrepleje

ÆLDREPOLITIK en værdig ældrepleje ÆLDREPOLITIK en værdig ældrepleje Forord til ældrepolitikken en værdig ældrepleje Vision: Et god og aktivt liv Ældrepolitikken blev vedtaget 1. gang i september 2013, og blev til i et godt samarbejde med

Læs mere

Test arbejdsmiljøindsatsen på din arbejdsplads

Test arbejdsmiljøindsatsen på din arbejdsplads Test arbejdsmiljøindsatsen på din arbejdsplads I forbindelse med markeringen af den internationale arbejdsmiljødag 28. april har LO og FTF i samarbejde udviklet en Test arbejdsmiljøindsatsen på din arbejdsplads.

Læs mere

Kvalitetsstandard - Beskyttet Beskæftigelse

Kvalitetsstandard - Beskyttet Beskæftigelse Kvalitetsstandard - Beskyttet Beskæftigelse Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 25. november 2015 Servicelovens 103 Lovgrundlag Kommunen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under

Læs mere

Møder og mødekultur Lederne Oktober 2015

Møder og mødekultur Lederne Oktober 2015 Møder og mødekultur Lederne Oktober 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Hvor mange møder og hvor meget tid respondenterne bruger på møder Mødekulturen på interne møder Respondenternes udbytte

Læs mere

Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske botilbud

Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske botilbud Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Regionsrapport for Region Nordjylland Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskernes sundhedsopfattelse af æg øges

Økonomisk analyse. Danskernes sundhedsopfattelse af æg øges Økonomisk analyse 3. januar 2013 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes sundhedsopfattelse af æg øges Highlights: - I 2012 købte de fleste

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen på Esnord

Elevtrivselsundersøgelsen på Esnord Elevtrivselsundersøgelsen på Esnord 2015 Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej 48 3400 Hillerød +45 4829 0000 info@esnord.dk CVR 250 189 82 EAN 57 98 00055 35 52 Indholdsfortegnelse 1. Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere