EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING MEROMKOSTNINGSFORSIKRING DATABÆRERFORSIKRING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING MEROMKOSTNINGSFORSIKRING DATABÆRERFORSIKRING"

Transkript

1 EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING MEROMKOSTNINGSFORSIKRING DATABÆRERFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. EDB- og Svagstrømsforsikring 2. Meromkostningsforsikring 3. Databærerforsikring 4. Forsikringerne 1, 2 og 3 dækker ikke 5. Forhold i skadetilfælde 6. Forhold under forsikringens løbetid 7. Forsikring andetsteds 8. Inspektion 9. Præmiens betaling 10. Opsigelse

2 1. EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING MEROMKOSTNINGSFORSIKRING DATABÆRERFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING 1.1 FORSIKRINGEN DÆKKER: Forsikringen dækker skade på de forsikrede genstande ved pludselige og uforudsete hændelser af en hvilken som helst årsag med de nedenfor angivne undtagelser og på de angivne betingelser. Dækningen forudsætter, at forsikringsgenstandene er færdigmonteret på forsikringsstedet og prøvekørt samt tilfredsstillende afleveret Forsikringen dækker tillige under udførelse af rensning, vedligeholdelse og flytning indenfor forsikringsstedet jf. dog b. 2. MEROMKOSTNINGSFORSIKRING 2.1 FORSIKRINGEN DÆKKER: Forsikringen dækker efter en skade, som er omfattet af 1, sådanne nødvendige, rimelige og dokumenterede meromkostninger, som forsikringstageren måtte pådrage sig i dækningsperioden udover normale omkostninger for at undgå - eller forkorte - afbrydelse eller forstyrrelse i driften. Erstatning ydes således f.eks for: a. flytteudgifter til og fra midlertidige lokaler. b. udgifter i forbindelse med benyttelse af andet anlæg eller andre faciliteter. c. forøgede afgifter og lejeudgifter. d. lønninger til ekstra personale. e. overtidsbetaling. 2.2 FORSIKRINGEN DÆKKER IKKE: Omkostninger og udgifter, som er - eller kunne være - dækket under en DATABÆRER- FORSIKRING (se 3.) erstattes ikke.

3 DÆKNINGSPERIODE OG KARENSTID Forsikringen yder dækning i den i policen nævnte dækningsperiode, der begynder ved karenstidens udløb. 3. DATABÆRERFORSIKRING 3.1 FORSIKRINGEN DÆKKER: Forsikringen dækker omkostninger og udgifter pådraget i forbindelse med retablering af data på elektroniske databærende medier som følge af en under EDB- OG SVAG- STRØMSFORSIKRING erstatningsberettiget skade på sådanne medier. 4. FORSIKRINGERNE 1, 2 OG 3 DÆKKER IKKE: 4.1 Skade som følge af forstyrrelser i anlæggets funktioner med mindre sådanne forstyrrelser er en direkte følge af en erstatningsberettiget skade. 4.2 Skade, der skyldes mangelfuld pasning eller ikke behørig vedligeholdelse, for så vidt dette kan lægges forsikringstageren eller dennes ansvarlige medarbejdere til last. 4.3 Skade, der skyldes, at maskinerne overbelastes eller ikke anvendes efter deres bestemmelse eller konstruktion. 4.4 Skade, der skyldes fejl eller mangler, som forelå ved forsikringens tegning og var eller burde være forsikringstageren eller dennes ansvarlige medarbejdere bekendt. 4.5 Skade, for hvilken en leverandør eller transportør er ansvarlig iflg. kontrakt eller lov. 4.6 Skade, der er en følge af vand-, syre- og andre aggressive dampe, såfremt virksomhedens art normalt betinger til stedeværelsen af sådanne dampe. 4.7 Skade ved tyveri, der ikke kan betegnes som indbrudstyveri. 4.8 Skade, der er en følge af forkert programmering, tastning, isætning, tekstning eller som følge af slid på, sletning af eller anden beskadigelse af skrevne data med mindre dette er en følge af en erstatningsberettiget skade. 4.9 Tab af fortjeneste eller tab af good-will Kontraktbøder for udeblevne eller forsinkede leverancer Elektroniske databærende medier, medmindre de - med værdi i uskrevet stand - er omfattet af EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRINGEN Enhver værdi i øvrigt, der knytter sig til skrevne/indkodede data, jf. dog dækning iht Omkostninger eller udgifter pådraget i forbindelse med genfremstilling af data fra andre records end elektroniske databærende medier Normal slidtage, gradvis forringelse, rust, tæring, oxydering, skrammer i malede eller polerede flader, brud på glas og vedligeholdelsesudgifter af enhver art.

4 Skade, der indtræder som en direkte eller indirekte følge af jordskælv, andre naturforstyrrelser, krig, krigslignende operationer, neutralitetskrænkelser, foranstaltninger til værn mod sådanne, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder Skade, der direkte eller indirekte står i forbindelse med atomkernereaktioner, f.eks. kernespaltning (fission), kernesammensmeltning (fusion) og radioaktivt henfald, hvad enten sådant tab indtræder i krigstid eller fredstid Uanset bestemmelsen i 4.16 dækkes skader, som direkte eller indirekte er forårsaget af eller sker i forbindelse med kernereaktioner, anvendt til sædvanligt industrielt, medicinsk eller videnskabeligt formål, og anvendelsen heraf har været forskriftsmæssig og ikke har stået i forbindelse med reaktor- eller acceleratordrift. 5. FORHOLD I SKADETILFÆLDE 5.1 ANMELDELSE Når skade indtræffer, eller beskadigelse opdages, skal forsikringstageren uden ophold anmelde dette til selskabet. 5.2 ANMELDELSE AF TYVERI For tyveriskaders vedkommende er selskabets ansvar betinget af, at forsikringstageren senest 24 timer efter at have fået kundskab om skaden tillige gør anmeldelse derom til politiet. 5.3 ERSTATNINGSOPGØRELSE FOR PARTIEL SKADE Selskabet godtgør de normale omkostninger ved istandsættelse af de forsikrede genstande til den brugsstand, hvori de befandt sig umiddelbart før skadens indtræden, jf EKSTRAUDGIFTER M.V Transport af maskiner, dele heraf eller reparationsgrej erstattes efter normale takster. Ekstraordinære udgifter, f.eks. som følge af gennembrydning eller afstivning af mure og gulve, rydning og reparation af veje eller lignende, eller som skyldes strejke, lockout, force majeure, over-, nat eller helligdagsarbejde samt luft- og ekspresfragt erstattes kun, når policen indeholder særlig bestemmelse herom. Se dog 2 og Kan reservedele ikke fremskaffes eller kun på uforholdsmæssig bekostelig måde, ydes erstatning i forhold til, hvad det normalt ville have kostet at udbedre skaden. Udgift til foreløbig reparation er selskabet uvedkommende. 5.4 ÆNDRINGER EFTER SKADE Anvendelse af andre materialekvaliteter end de oprindelige eller ændring af maskinernes konstruktion i forbindelse med en skade må kun finde sted med selskabets samtykke. 5.5 ERSTATNINGSOPGØRELSE FOR TOTALSKADE Såfremt skaden ikke kan afhjælpes ved reparation, opgøres tabet som forskellen mellem de skaderamte genstandes genanskaffelsespris umiddelbart før skadens indtræden med rimeligt fradrag for nedsat anvendelighed, utidssvarende konstruktion eller andre omstændigheder - dog ikke for alder og brug - og deres værdi efter skaden jf

5 GENANSKAFFELSESPLIGT/DAGSVÆRDI Under forhold som anført under pkt skal genstandene inden 1 år fra skadedagen være genanskaffet, resp. genanskaffelse efter selskabets skøn betryggende sikret. I modsat fald opgøres skaden på grundlag af genanskaffelsesprisen umiddelbart før skadens indtræden med rimeligt fradrag for alder, brug, mode, konjunkturer, nedsat anvendelighed, utidssvarende konstruktion eller andre omstændigheder (dagsværdien). Forskellen mellem den til nyværdien og den til dagsværdien svarende del af erstatningen udbetales først, når de beskadigede genstande er genanskaffet, resp. genanskaffelse efter selskabets skøn betryggende sikret. 5.7 UNDERFORSIKRING Hvis det i skadetilfælde viser sig, at den faktiske nyværdi af et forsikret anlæg er højere end forsikringssummen, foreligger der underforsikring, og skaden erstattes kun forholdsmæssigt. Indeholder policen mere end 1 position, behandles hver enkelt position som en selvstændig forsikring. 5.8 SELVRISIKO Af enhver skade bærer forsikringstageren den i policen anførte selvrisiko Er der sket beskadigelser ved flere af hinanden uafhængige hændelser, gælder selvrisikoen for hver af disse, selvom beskadigelserne opdages og/eller udbedres ved samme lejlighed Foreligger underforsikring, fradrages selvrisikoen fuldt ud den ifølge underforsikringsreglen på selskabet faldende andel af skadebeløbet. 5.9 SPECIELT VEDR. MEROMKOSTNINGS- OG/ELLER DATABÆRERFORSIKRING ANMELDELSE OG AFVÆRGELSES- ELLER BEGRÆNSENDE FORANSTALTNINGER I skadetilfælde må forsikringstageren uden ophold gøre anmeldelse til selskabet og er forpligtet til så vidt muligt på forsikringsstedet eller andetsteds at afværge eller begrænse omkostninger i forbindelse med opretholdelse af virksomhedens drift, ligesom selskabet er berettiget til at foretage dertil sigtende foranstaltninger. Særlige omkostninger, som afholdes i dette øjemed, erstattes af selskabet, for så vidt de totale foranstaltninger ikke var foretaget SKADEOPGØRELSE Skadeopgørelsen påbegyndes senest 14 dage efter dækningsperiodens udløb MAKSIMAL ERSTATNING Forsikringstageren kan ikke erholde mere i erstatning, end hvad der kræves til dækning af de meromkostninger og udgifter, som omfattes af forsikringen. Hvis omkostninger spares under stilstandsperioden, nedsættes erstatningen tilsvarende. Meromkostninger, der skyldes forsinkelse af virksomhedens genoptagelse som følge af forbedringer, udvidelser, kapitalmangel, offentligt påbud eller lignende, erstattes derfor ikke.

6 FORRETNINGSBØGER Forsikringstageren er forpligtet til at fremlægge sine forretningsbøger og andre bevisligheder til faststtelse af tabets størrelse HVIS VIRKSOMHEDEN IKKE GENOPTAGES Hvis virksomheden efter en skade ikke genoptages, vil der blive ydet erstatning i det omfang, forsikringstageren kan dokumentere, at det har været nødvendigt at afvikle forpligtelser VOLDGIFT Såvel forsikringstageren som selskabet er berettiget til at forlange skadens størrelse fastsat af upartiske vurderingsmænd, hvoraf hver af parterne vælger en. Inden voldgiftens begyndelse vælger de to vurderingsmænd en opmand, som indenfor uoverensstemmelsernes grænse træffer den endelige afgørelse. Kan vurderingsmændene ikke blive enige om valget af opmand, udpeges denne af Landsretten for den retskreds, hvori forsikringsstedet er beliggende. Voldgiftsretten træffer tillige bestemmelse om fordelingen af omkostningerne forbundet med voldgiften. 6. FORHOLD UNDER FORSIKRINGENS LØBETID 6.1 SIKKERHEDSFORSKRIFTER Det er en forudsætning for forsikringsdækningen: a. At forsikringstageren under hele policens løbetid har en gyldig kontrakt, ifløge hvilken anlægget regelmæssigt bliver efterset og vedligeholdt. Såfremt en sådan kontrakt ikke er indgået med den originale leverandør, da anlægget var nyt, betinger selskabet sig ret til at gennemse kontrakten for godkendelse. b. At forsikringstageren og dennes ansvarlige medarbejdere holder de forsikrede maskiner med tilbehør i god og driftssikker stand og straks lader fejl og mangler, som kommer til hans eller deres kundskab afhjælpe, herunder lader de reparationer og ændringer udføre, som selskabet måtte anse for nødvendige. c. At de af offentlig myndighed givne forskrifter overholdes. d. At de af fabrikant eller leverandør givne anvisninger om de forsikrede genstandes installation, betjening, benyttelse, belastning og vedligeholdelse overholdes. 6.2 ANMELDELSE AF ÆNDREDE RISIKOFORHOLD M.V Forsikringstageren skal straks skriftligt anmelde til selskabet: a. Forandringer i det sikrede anlægs konstruktion eller anvendelsesmåde, herunder udvidelser og ombygninger af anlægget. b. Flytning af de forsikrede genstande jf. 1. c. Ejerskifte, hvorefter der vil blive truffet bestemmelse, om forsikringen kan fortsættes og da på hvilke betingelser.

7 6. 7. FORSIKRING ANDETSTEDS 7.1 Er det fastsat i anden forsikringsaftale, som dækker mod samme fare, at ansvaret falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring er eller bliver tegnet andetsteds, gælder nærværende forsikring med samme forbehold. 8. INSPEKTION 8.1 Selskabet skal have adgang til når som helst at inspicere det forsikrede anlæg. 9. PRÆMIENS BETALING 9.1 Selskabet opkræver præmien ved at sende et girokort til den adresse, som forsikringstageren har opgivet. 9.2 Første præmie gælder fra policens begyndelsesdag og forfalder til betaling, når girokortet fremkommer. 9.3 Senere præmier forfalder på de forfaldsdage, der er anført på policens forside. 9.4 Præmien skal betales inden den frist, der er anført på girokortet. 9.5 Hvis betalingsfristen ikke overholdes, sender selskabet en påmindelse om betaling af præmien. 9.6 Bliver præmien ikke betalt inden 14 dage efter dateringen af denne påmindelse, ophører forsikringens dækning. 9.7 Har selskabet udsendt en sådan påmindelse, forhøjes næste opkrævning med et gebyr. 10. OPSIGELSE 10.1 Forsikringen kan af hver af parterne opsiges med 3 måneders skriftlig varsel til et forsikringsårs udløb. Opsiges forsikringen ikke, fornyes den for 1 år ad gangen Forsikringer, der er tegnet eller fornyet med kortere løbetid end 1 år, medfører ikke ansvar for selskabet ud over udløbsdagen Efter enhver anmeldt skade kan såvel forsikringstageren som selskabet i indtil 14 dage efter skaderegulering eller afvisning af skade opsige forsikringen med 14 dages varsel.

Edb-forsikring. Forsikrings betingelser Nr. 70-1. Edb-, Databærer-, og Meromkostningsforsikring

Edb-forsikring. Forsikrings betingelser Nr. 70-1. Edb-, Databærer-, og Meromkostningsforsikring Edb-forsikring Forsikrings betingelser Nr. 70-1 Edb-, Databærer-, og Meromkostningsforsikring Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EDB- og svagstrømsforsikring, meromkostningsforsikring og databærerforsikring

Forsikringsbetingelser for EDB- og svagstrømsforsikring, meromkostningsforsikring og databærerforsikring Forsikringsbetingelser for EDB- og svagstrømsforsikring, meromkostningsforsikring og databærerforsikring 1. Hvor dækker forsikringen: 1.1 Forsikringen dækker i Danmark ekskl. Grønland og Færøerne. 1.2

Læs mere

Betingelser nr. 605901 Forsikringsbetingelser for Indeks- og investeringsforsikring for Maskinkaskoforsikring All-risks

Betingelser nr. 605901 Forsikringsbetingelser for Indeks- og investeringsforsikring for Maskinkaskoforsikring All-risks Betingelser nr. 605901 Forsikringsbetingelser for Indeks- og investeringsforsikring for Maskinkaskoforsikring All-risks KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25

Læs mere

Appendiks til All Risk betingelserne

Appendiks til All Risk betingelserne Appendiks til All Risk betingelserne Følgende vilkår og særlige betingelser er gældende i tillæg til AIG All Risk bygning og løsøre betingelser for så vidt det er anført i certifikatet. Kortslutning Uanset

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygningsbeskadigelse alene ved indbrud KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE

ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE BETINGELSERNE 280-1 OVERSIGT 1. Forsikringen omfatter: 2. Hvilke skader/tab omfatter forsikringen: 3. Undtagelser 3.1.1 Gradvis forringelse 3.1.2 Naturforhold

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506 KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 400506 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Office Forsikring. Forsikringsbetingelser

Office Forsikring. Forsikringsbetingelser Office Forsikring Forsikringsbetingelser pr. 1. januar 2012 Indholdsfortegnelse FÆLLESBETINGELSER FOR OFFICE FORSIKRING 1 1 Skadetilfælde 1 2 Voldgift - Uenighed om erstatningens størrelse 1 3 Anden forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Gjensidige Forsikring Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47

Læs mere

Forsikringsbetingelser Erhvervsløsøre

Forsikringsbetingelser Erhvervsløsøre Forsikringsbetingelser Erhvervsløsøre Indholdsfortegnelse 1. Forsikrede genstande... 2 1.1 Hvilke genstande dækker forsikringen... 2 1.2 Hvilke genstande dækker forsikringen ikke... 2 1.3 Hvor dækker forsikringen...

Læs mere

Forsikringsbetingelser ERHVERVSLØSØREFORSIKRING

Forsikringsbetingelser ERHVERVSLØSØREFORSIKRING ERHVERVSLØSØREFORSIKRING 0105-20.01.2006 Side 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 Hvad er omfattet af forsikringen... 3 Hvor dækker forsikringen... 4 Brandforsikring... 5 Tyveriforsikring... 6 Varegrupper

Læs mere

10.0 Sikrede 4. 11.0 Fælles undtagelser 4. 12.0 Ændring i arbejdet 5. 13.0 Anmeldelse af skade 5. 14.0 Anmeldelse af erstatningskrav 5

10.0 Sikrede 4. 11.0 Fælles undtagelser 4. 12.0 Ændring i arbejdet 5. 13.0 Anmeldelse af skade 5. 14.0 Anmeldelse af erstatningskrav 5 FORSIKRINGSBETINGELSER KOMBINERET ENTREPRISEFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 460-04 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Indhold Side Indhold Side

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser ERHVERVS- OG PRODUKTANSVAR 0103-24.05.2004 Side 1 Hvem er dækket af forsikringen.. 1 A ERHVERVSANSVAR 2 Erhvervsansvar.. 1 B PRODUKTANSVAR 3 Produktansvar meddækket under erhvervsansvar.. 3 4 Produktansvar..

Læs mere

Erhvervsforsikring. Erhvervsforsikring

Erhvervsforsikring. Erhvervsforsikring Erhvervsforsikring Erhvervsforsikring BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Erhvervsforsikring - 1 Generelle bestemmelser 1. Sikrede 1 2. Flytning, risikoforandring og ejerskifte 1 3. Anmeldelse af skade

Læs mere

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer DF20900-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende kaldet Danske Forsikring. Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Bygningsforsikring Betingelsesnr. P336201 R026101 Indhold: Fællesbetingelser 3 Risikobetingelser 10 Bygningsbranddækning 11 Elskadedækning 13 Anden bygningsbeskadigelsesdækning

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring Betingelser nr. 307502 Forsikringsbetingelser for All-risks bygningsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Alka Trailerforsikring

Alka Trailerforsikring Alka Trailerforsikring Forsikringsbetingelser Nr. TF-01 gældende fra november 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING

Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING VILLAFORSIKRING Pkt side A Dækningsomfang 1 1 Hvem er dækket af forsikringen 1 2 Hvad er omfattet af forsikringen 1 B Brandforsikring 1 3 Hvilke skader er omfattet af forsikringen 1 C Anden Bygningsbeskadigelse

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Bygningsforsikring 649-03,

Bygningsforsikring 649-03, Bygningsforsikring 649-03, Almindelige betingelser for Bygningsforsikring November 2011, indeks 2011 Indhold 050 Særlige betingelser 100 Generelle betingelser for alle dækninger 110 Hvem er sikret? 120

Læs mere

EntrEprisEForsikring Forsikringsvilkår af maj 2012

EntrEprisEForsikring Forsikringsvilkår af maj 2012 Entrepriseforsikring Version 2531005 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-20 Side 6 Arbejdsobjektet Afsnit 21-24 Side 7 Bygherrens eksisterende bygninger

Læs mere

A/B Henrikshøj Att.: Administration Danmark A Gammelsø 4 5000 Odense C

A/B Henrikshøj Att.: Administration Danmark A Gammelsø 4 5000 Odense C A/B Henrikshøj Att.: Administration Danmark A Gammelsø 4 5000 Odense C KUNDENR: 87227306 POLICENR: 900 152 8278 ERHVERVSFORSIKRING 30.06.2015 Vi sender hermed jeres nye Erhvervsforsikring. Policen er ændret

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Forsikringsbetingelser Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 6314 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1.0 Hvem er sikret? Forsikringen

Læs mere

Påhængskøretøjsforsikring (camping)

Påhængskøretøjsforsikring (camping) Påhængskøretøjsforsikring (camping) Forsikringsbetingelser Kaskodækning For kaskodækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Campingvognsforsikring. 1 Hvad omfatter

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Betingelser nr. 41-3. Husforsikring. Husforsikring 1

Betingelser nr. 41-3. Husforsikring. Husforsikring 1 Betingelser nr. 41-3 Husforsikring Husforsikring 1 2 Husforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage.

Læs mere

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G Almindelige forsikringsbetingelser nr. 215-1 1. Sikrede...Side 2 2. Forsikringens dækningsomfang...side 2 3. Hvilke forhold er dækket...side 2 4. Undtagelser fra

Læs mere