Forsikringsbetingelser. for udsendte under. Det Internationale Humanitære Beredskab (IHB)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsbetingelser. for udsendte under. Det Internationale Humanitære Beredskab (IHB)"

Transkript

1 1. april 2011 Forsikringsbetingelser for udsendte under Det Internationale Humanitære Beredskab (IHB) Aftale mellem Udenrigsministeriet og SOS International a/s vedr. administration af Sygdom og Hjemtransport pr. 1. april

2 Indholdsfortegnelse 1. Opgavebeskrivelse Skadeudbetalinger Interne forsikringsbetingelser IHB (UM/NIRAS) udsendte personer Sygdom/hjemtransport Sikrede personkreds Tilmelding og afmelding af personer Bagageforsikring Forsikringsdækning Forsikringssummer for 2010: Forsikringen dækker ikke Forsikredes pligter Forhold i skadetilfælde Dobbeltforsikring Svig Overdragelse af erstatningskrav Grov uagtsomhed Katastrofeforsikring Forsikringsdækning Forsikringssummer 2010:

3 1. Opgavebeskrivelse Selskabet skal administrere skader for UM, herunder for bilaterale rådgivere og Det Internationale Humanitære Beredskab (IHB) og omfatter: - sygdom og hjemtransport - bagage vedrørende Danida og IHB - katastrofedækning vedrørende Danida og IHB for UM s udsendte medarbejdere og rådgivere m.fl. i hele verden i henhold til ordregivers interne forsikringsbetingelser. Det forudsættes, at skadebehandlingen varetages af veluddannet personale med den nødvendige erfaring. Selskabet forpligter sig til uden afbrydelse at stille en døgnbemandet alarmcentral til rådighed. Administrationsordningen skal sikre hurtig og bedst mulig behandling og opfølgning for ovennævnte skadestilfælde. Almindelig konsultation og behandling hos praktiserende læge skal normalt ske lokalt og kræver ikke forudgående aftale med selskabet. Ved sygdom, der er behandlingsog udgiftskrævende ud over det rutinemæssige, aftaler medarbejderen/rådgiveren med selskabet, hvor og hvorledes behandlingen skal foregå i henhold til UM s forsikringsbetingelser. Er der behov for yderligere oplysninger for at kunne vurdere sagen, indhenter selskabet de fornødne oplysninger hos skadelidte eller UM. UM ønsker ikke kopi af løbende sags korrespondance tilsendt. 2. Skadeudbetalinger Udover betaling af dækningsberettigede skadeomkostninger til 3. part (hospitaler, transportører mv.) forestår selskabet refusion af: - skadelidtes udgifter vedr. lægebehandling og ordineret medicin i henhold til UM s interne forsikringsbetingelser. - vaccinationsudgifter til den til enhver tid udpegede leverandør (pt. Rigshospitalets Epidemiklinik og Statens Serum Institut). 3

4 3. Interne forsikringsbetingelser IHB (UM/NIRAS) udsendte personer For administrationsordningen for sygdom og hjemtransport gælder følgende forsikringsbetingelser: 3.1. Sygdom/hjemtransport Sygeforsikringen har til formål at sikre udsendte medarbejdere/rådgivere i udlandet hurtig og bedst mulig behandling i tilfælde af sygdom. Almindelig konsultation og behandling hos praktiserende læge skal normalt ske lokalt og kræver ikke forudgående kontakt til selskabet. Ved sygdom, der er behandlings- og udgiftskrævende ud over det rutinemæssige, aftaler medarbejderen/rådgiveren med selskabet, hvor og hvorledes behandlingen skal foregå i henhold til nedenstående regler Sikrede personkreds Forsikringen omfatter automatisk følgende Udsendte personer fra IHB Tilmelding og afmelding af personer Der indsendes løbende personaleændringslister til selskabet om de sikrede personers indtrædelse og udtrædelse af forsikringen. De udsendte medarbejdere er ved en eventuel skadeshændelse dækket af forsikringen som anført under dækningstidsrum uanset om indberetningen er kommet selskabet i hænde. Forsikringen etableres uden afgivelse af individuelle helbredsoplysninger Dækningsperiode Forsikringen dækker i udstationeringsperioden, hvorved forstås perioden fra kontraktdato til op til 72 timer efter kontraktophør Refusionens omfang Sygeforsikringen refunderer nedenstående udgifter med følgende procentdel: IHB: 100 % af udgifterne 4

5 Hjemrejse til Danmark for en udsendt medarbejder eller dennes ægtefælle/partner eller dermed sidestillet samlever i forbindelse med alvorlig sygdom og død i den nærmeste familie. Dækning max. 2 gange Dækningsomfang Sygdomsbehandling Forsikringen omfatter lægebehandling, hospitalsophold og andre lægeordinerede sygdomsbehandlinger samt fødsler. Der dækkes ikke udgifter til fertilitetsbehandling, årlige helbredsundersøgelser eller rekreation. Drejer det sig om klart medicinsk indiceret rekreation, som overstiger den forsikredes økonomiske evne, kan der til Udenrigsministeriet / NIRAS indsendes anmodning om tilskud Hospitalsbehandling Valg af behandlingssted sker ud fra en samlet lægefaglig og økonomisk vurdering af, hvor den nødvendige og forsvarlige behandling kan opnås. Hospitalsbehandling og rejser skal forhåndsgodkendes af selskabet. Selskabet vil efter anmodning kunne stille garanti eller betale depositum ved brug af andre hospitaler end UM s samarbejdspartner Undtagelser Forsikringen dækker ikke sygdom eller tilskadekomst opstået før forsikringens ikrafttræden. Forsikringen dækker ikke gængse medicinske præparater og styrkende midler, som også anvendes uden lægeordination, som fx hovedpinepiller, sovepiller, vitaminpræparater, jod og andre sårrensemidler og svangerskabsforebyggende midler. Forsikringen betaler heller ikke udgifter til gængse hjælpemidler som termometre, høreapparater, forbindsstoffer, skoindlæg, elektroniske apparater, stokke, briller og brilleglas samt sygeplejeartikler af glas, gummi og bakelit m.m. Slette jf. mail Malariaprofylax og tjenstligt begrundede vaccinationer Udgifter til malariaprofylakse, vaccinationer samt revaccinationer dækkes med 100 %. Forsikringen betaler for kæbekirugi foretaget hos en kæbekirurg, behandling af paradentose og børns tandretning (til det fyldte 18. år). Forsikringen betaler ikke anden tandlægebehandling, som fx tandrensning, plombering, tandudtrækning, stifttænder, broer og implantater. 5

6 Begravelseshjælp, genoptræning, sygepleje i hjemmet, fysioterapi, kiropraktor, psykologhjælp og fodterapeut Behandlinger hos fysioterapeut, psykolog, kiropraktor og fodterapeut refunderes således, at der kan opnås refusion af udgiften til 10 behandlinger à max. 1 times varighed i 12 på hinanden følgende måneder og baseret på en lægehenvisning. I helt ekstraordinære tilfælde vil fysioterapi-behandlinger ud over 10 behandlinger kunne refunderes efter forudgående aftale med Udenrigsministeriet. Øvrige udgifter til ovennævnte ydelser refunderes i henhold til den offentlige danske sygesikrings tilskudsregler Sportsskader Sygeudgifter som følge af sportsskader er omfattet af forsikringen Hiv-aids Der henvises til Hiv/aids-personalepolitik, Hjemtransport af båre Hvis en medarbejder afgår ved døden under tjeneste i udlandet, eller hvis et medlem af husstanden dør, dækker forsikringen udgifterne i forbindelse med hjemtransport af båren med 100 % Rejse for en udsendt medarbejder i forbindelse med alvorlig sygdom og død i den nærmeste familie Rejseudgifter for en udsendt medarbejder i forbindelse med alvorlig sygdom og død i den nærmeste familie (ægtefælle/samlever, børn, forældre) kan efter ansøgning dækkes af forsikringen med 80 % og ydes kun én gang under et sygdomsforløb Selskabets udbetaling af erstatningsbeløb Selskabet kan udbetale de forsikrede personer sygerefusionsbeløb i henhold til ovennævnte regler. Udbetaling må kun finde sted mod behørig dokumentation i form af originale fakturaer og kvitteringer eller tilsvarende dokumentation, som den forsikrede selv skal oversætte (på et af hovedsprogene). 6

7 Hvor det ikke fremgår klart, skal den forsikrede selv påføre navnet på det medicinske præparat, suppleret med oplysning om karakteren af den sygdom, der behandles. I tilfælde af forventede større sygeudgifter skal selskabets godkendelse indhentes. Selskabets afgørelser kan indbringes for Udenrigsministeriet / NIRAS (IHB) Varighed af erstatningskrav Forsikringen dækker ikke for følgerne af medfødte lidelser, sygdom eller tilskadekomst efter forsikringens ophør Bagageforsikring For administrationsordningen for bagage for IHB gælder følgende forsikringsbetingelser: Forsikringsdækning Forsikringen skal dække for rejser mellem hjemland og tjenestested, for Orlov rejser samt under tjenesterejser, der betales af Udenrigsministeriet. Endvidere dækker forsikringen, såfremt forsikringsbegivenheden indtræffer i den almindelige tjenestetid. Forsikringen omfatter skade som følge af brand, tyveri, forveksling og beskadigelse af personlige effekter og bagage, som forsendes eller medføres til personligt brug for de(n) sikrede. Ved tyveri fra automobiler omfatter forsikringen kun skjulte og/eller tildækket anbragte genstande og kun fra lukkede og aflåste automobiler. Bemærk: Forsikringen dækker som "Første Risiko", således at der ved skadesopgørelse ikke foretages fradrag ved eventuel underforsikring. Erstatning for en enkelt effekt kan ikke overstige 50 % af forsikringssummen og for filmoptagelser, båndoptagelser, manuskripter, tegninger o. lign. er erstatningen begrænset til prisen for råmaterialet Forsikringssummer for 2010: Forsikringsdækning IHB Bagage Under tjenesterejse

8 3.2.3 Forsikringen dækker ikke A. Glemte, tabte eller forlagte effekter. B. Rede penge, værdipapirer o. lign. udover det der svarer til max. DKK (kun ved indbrudstyveri, ran og røveri). C. Flyttegods. D. Tyveri fra åben og/eller ulåst: motorkøretøj, båd, campingvogn, påhængsvogn eller hotelværelse Forsikredes pligter Det er en betingelse, at de forsikrede effekter er betryggende opbevaret, og at forsikrede i øvrigt har udvist påpasselighed Forhold i skadetilfælde Det er en betingelse, at følgende forholdsregler overholdes: A. I tilfælde af tyveri eller røveri skal anmeldelse indgives til nærmeste lokale politimyndighed. B. Ved anden skade skal anmeldelse indgives til nærmeste lokale myndighed (f.eks. pågældende mission, flyselskab, skibskaptajn, togfører, hoteldirektør etc.) Dobbeltforsikring Såfremt dobbeltforsikring foreligger, dækker selskabet kun i det omfang, den forsikrede ikke opnår erstatning andetsteds Svig Hvis den forsikrede eller den, der har ret til erstatning, svigagtig opgiver eller fortier en omstændighed, der er af betydning for bedømmelsen af selskabets ansvar, fortabes retten til erstatning Overdragelse af erstatningskrav Ingen kan uden selskabets samtykke pantsætte eller overdrage sine rettigheder. 8

9 Grov uagtsomhed Såfremt en skade skyldes fortsæt eller grov uagtsomhed hos den forsikrede, bortfalder erstatningen Katastrofeforsikring For administrationsordningen for katastrofedækning for IHB gælder følgende forsikringsbetingelser: Forsikringsdækning Forsikringen dækker, i tilfælde af at en katastrofe indtræffer i tjenestelandet, for ødelæggelse eller tab af personlige effekter og bagage i samme omfang og efter samme regler som anført overfor under bagageforsikring Forsikringssummer 2010: Forsikringsdækning IHB Katastrofedækning Maks. dækning for bil

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET Forsikringsbetingelser nr. 200 I tilslutning til den gældende forsikringsaftalelov i Danmark REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER

Læs mere

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET Forsikringsbetingelser nr. 205 I tilslutning til den gældende forsikringsaftalelov i Danmark Gældende fra 1. januar 2011 REJSEFORSIKRING UNDER

Læs mere

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET Forsikringsbetingelser nr. 205 I tilslutning til den gældende forsikringsaftalelov i Danmark Gældende fra 1. januar 2011 REJSEFORSIKRING UNDER

Læs mere

Tjenesterejseforsikringen

Tjenesterejseforsikringen Cirkulære om Tjenesterejseforsikringen 2010 Cirkulære af 21. december 2010 Perst. nr. 050-10 J.nr. 10-5414-49 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære 1. Indledning... 5 2. Om tjenesterejseforsikringen... 5 3.

Læs mere

Tjenesterejseforsikringen

Tjenesterejseforsikringen Cirkulære om Tjenesterejseforsikringen 2010 Cirkulære af 21. december 2010 Perst. nr. 050-10 J.nr. 10-5414-49 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære 1. Indledning... 5 2. Om tjenesterejseforsikringen... 5 3.

Læs mere

Din sikkerhed på forretningsrejsen

Din sikkerhed på forretningsrejsen Din sikkerhed på forretningsrejsen DANSK REJSEFORSIKRING Erhvervsrejseforsikring Betingelsesnr. 89.0.01.620-0009 Dækninger: Sum i DKK Sygdom og hjemtransport ubegrænset - lægebehandling - hospitalsindlæggelse

Læs mere

IHI STUDENTERFORSIKRING STIPENDIATER

IHI STUDENTERFORSIKRING STIPENDIATER IHI STUDENTERFORSIKRING STIPENDIATER FORSIKRINGSBETINGELSER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2006 I henhold til den danske Lov om forsikringsaftaler INDHOLDSFORTEGNELSE DÆKNINGSOVERSIGT SÅDAN BRUGER DU FORSIKRINGEN

Læs mere

Bemærk. 23.1 Nogle praktiske oplysninger. 23. Ferierejseforsikring

Bemærk. 23.1 Nogle praktiske oplysninger. 23. Ferierejseforsikring Bemærk Dette er forsikringsvilkårene for rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Det er ikke sikkert, at rejseforsikringen i de trykte forsikringsvilkår du har, har samme nummerrækkefølge, som svarer

Læs mere

Studenterforsikring Betingelser

Studenterforsikring Betingelser Studenterforsikring Betingelser Forsikringsbetingelser Gældende fra 1. januar 2009 I henhold til den danske Lov om forsikringsaftaler. Indholdsfortegnelse Dækningsoversigt Sådan bruger du forsikringen

Læs mere

Fuldstændige betingelser PLUS, TOTAL OG TILLÆG FOR HJEMTRANSPORT. Gouda Rejseforsikring

Fuldstændige betingelser PLUS, TOTAL OG TILLÆG FOR HJEMTRANSPORT. Gouda Rejseforsikring Fuldstændige betingelser PLUS, TOTAL OG TILLÆG FOR HJEMTRANSPORT Gouda Rejseforsikring Dette er de fuldstændige betingelser for den Gouda Rejseforsikring, du har købt hos dit rejsebureau. Betingelserne

Læs mere

ihi Bupa Udstationering

ihi Bupa Udstationering ihi Bupa Udstationering Gældende fra 2011 1 Sådan bruger du forsikringen Hospitalsindlæggelse Du skal altid straks kontakte ihi Bupa i tilfælde af hospitalsindlæggelse for at få behandlingen godkendt og

Læs mere

Definitionerne Betingelserne omfatter produktet Rejseforsikring Total. (185DK00201) Rejseforsikring Total 1.1 Omfang rejse. Indledende bestemmelser.

Definitionerne Betingelserne omfatter produktet Rejseforsikring Total. (185DK00201) Rejseforsikring Total 1.1 Omfang rejse. Indledende bestemmelser. Dette er de fuldstændige betingelser for den Europ Assistance Rejseforsikring. Betingelserne omfatter produktet Rejseforsikring Total. (185DK00201) På din billet/faktura vil det fremgå hvilket produkt

Læs mere

ihi bupa Studenterforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2012 DKK

ihi bupa Studenterforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2012 DKK ihi bupa Studenterforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2012 DKK Dækningsoversigt Gældende fra 1. januar 2012 Basisdækning (Obligatorisk) Alle beløb er maks. beløb i DKK, jf. 17.4. Sygdom og Hjemtransport

Læs mere

Tillæg (HIB0900200DKSPL) 12. Hjemtransport (hele verden)

Tillæg (HIB0900200DKSPL) 12. Hjemtransport (hele verden) Dette er de fuldstændige betingelser for den Europ Assistance Rejseforsikring, du har købt hos dit rejsebureau. Betingelserne omfatter produkterne plus, total og tillæg for hjemtransport. På din billet/faktura

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR.

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 731 Til rejser i hele verden Til rejsende under 70 år Begrænset dækning for KRONISKE ELLER EKSISTERENDE LIDELSER! Søg forhåndstilsagn! SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse betingelser er gældende for følgende produkter: MasterCard Guld DBDNK06 - V07 MasterCard

Læs mere

Betingelser nr. 203306 Police C Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring

Betingelser nr. 203306 Police C Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Betingelser nr. 203306 Police C Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby info@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77

Læs mere

Rejs med den riktige forsikring PLUS & TOTAL

Rejs med den riktige forsikring PLUS & TOTAL Rejs med den riktige forsikring PLUS & TOTAL Fuldstændige betingelser Europ Assistance Rejseforsikring Dette er de fuldstændige betingelser for den Europ Assistance Rejseforsikring, du har købt hos dit

Læs mere

AIG AKTIV FERIEREJSEFORSIKRING. Din sikkerhed på rejsen A MEMBER OF AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC

AIG AKTIV FERIEREJSEFORSIKRING. Din sikkerhed på rejsen A MEMBER OF AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC AIG AKTIV FERIEREJSEFORSIKRING Din sikkerhed på rejsen A MEMBER OF AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC AIG AKTIV FERIEREJSEFORSIKRING Kære AIG-kunde På de efterfølgende sider finder du en samlet oversigt

Læs mere

Kære Limpopo/Diana -kunde

Kære Limpopo/Diana -kunde Kære Limpopo/Diana -kunde Denne rejseforsikring er specielt udviklet til de forsikringsbehov, du har på din jagtrejse. Rejseforsikringen er et resultat af et samarbejde mellem Limpopo/Diana og Gouda. Rejseforsikringen

Læs mere

SPIES REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 890

SPIES REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 890 SPIES REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 890 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din forsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2 ÅRSREJSEFORSIKRING HELE VERDEN BETINGELSER NR. 825 TILLÆG TIL INDBOFORSIKRING KÆRE GOUDA-KUNDE Betingelser består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse betingelser er gældende for følgende produkter: MasterCard Guld DBDNK06-v06 MasterCard

Læs mere

Udstationeringsforsikring

Udstationeringsforsikring Udstationeringsforsikring Forsikringsbetingelser AON DK Expat 2010, Group Plus, 86.305-00 (version 10.2012) SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forhold ved skadetilfælde 2. Hvem er dækket af forsikringen 3.

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Studenterforsikring Gældende fra 1. august 2014 DKK DÆKNINGSOVERSIGT Gældende fra 1. august 2014 Basisdækning (Obligatorisk) Alle beløb er maks. beløb i DKK, jf. 17.4. Sygdom og Hjemtransport

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Studenterforsikring Gældende fra 1. januar 2015 DKK DÆKNINGSOVERSIGT Gældende fra 1. januar 2015 Basisdækning (Obligatorisk) Alle beløb er maks. beløb i DKK, jf. 17.4. Sygdom og Hjemtransport

Læs mere

MasterCard Business Platinum Forsikringsbetingelser august 2014

MasterCard Business Platinum Forsikringsbetingelser august 2014 MasterCard Business Platinum Forsikringsbetingelser august 2014 Betingelserne gælder for MasterCard Business Platinum og MasterCard Business Platinum Debit Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer

Læs mere

Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL. Gouda Rejseforsikring

Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL. Gouda Rejseforsikring Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL Gouda Rejseforsikring Indhold BASE omfatter betingelsernes punkter: A. Hjælp på stedet B. Rejsedokumenter C. Selvrisikodækning D. Rejseafbrydelse E. Tilkaldelse/Sygeledsagelse

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2 REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 812 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere