Tryghedsforsikring. Forsikringsvilkår nr 3.0 ( )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tryghedsforsikring. Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301)"

Transkript

1 Tryghedsforsikring Forsikringsvilkår nr 3.0 ( ) 1

2 Indholdsfortegnelse og Information Vilkår nr.: 3.0 Indholdsfortegnelse Side Fortrydelsesret 2 Forsikringsgiver 2 Acceptregler 2 Sådan dækker forsikringen 3 Ved skade 5 Øvrige forhold 6 Kundeservice telefon Ring til os mandag-fredag mellem 9-16, hvis du har spørgsmål. Fortrydelsesret Efter kapitel 1a i lov om forsikringsaftaler, har du fortrydelsesret ved køb af denne forsikring. Fortrydelsesfristen er fjorten dage. Fristen regnes fra den dag du har fået forsikringsbetingelserne i hænde. Fristen regnes dog tidligst fra det tidspunkt, hvor du har modtaget underretning om, at forsikringsaftalen er indgået, hvis du har fået forsikringsvilkårene i hænde før dette tidspunkt. Hvis du f.eks. modtager forsikringsvilkårene mandag den 1., har du frist til og med mandag den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, en søndag, en lørdag eller grundlovsdagen, den 5. juni, kan du vente til den følgende hverdag. Forsikringsgiver Inden fortrydelsesfristens udløb skal du underrette N.I.S.H. Forsikringsservice A/S om, at du har fortrudt aftalen. Gives denne underretning pr. post, er det tilstrækkeligt, at du sender brevet inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. Underretning om at du har fortrudt aftalen skal gives til: N.I.S.H. Forsikringsservice A/S (N.I.S.H.) Langebrogade København K Accept Försäkringsaktiebolag (publ), Accept Box Sundbyberg, Sverige Org.nummer: Tlf.: Web: Accept Försäkringsaktiebolag (publ) er underlagt tilsyn af Finansinspektionen i Sverige. I Danmark har selskabet etableret samarbejde med N.I.S.H., der varetager al kundeservice af Accepts danske tryghedskunder. Acceptregler Forsikringstager skal være permanent bosiddende i Danmark. Medforsikrede skal have samme bopæl som forsikringstager. Forsikringstager og evt. medforsikrede skal være mellem år ved tegning af forsikringen. 2

3 Hvem dækker forsikringen Forsikringen dækker den eller de personer, der er nævnt i forsikringsaftalen. Medforsikret på denne aftale, kan være ægtefælle eller samlever, under forudsætning af at vedkommende er registreret med navn og cpr. nummer i forsikringsaftalen. Hvor og hvornår dækker forsikringen Forsikringen dækker: I Danmark. I resten af verden under rejser og ophold i op til et års varighed. Forsikringen dækker hele døgnet, såvel arbejdstid som fritid. Forsikringens ikrafttræden og ophør Forsikringen træder i kraft som anført på forsikringsaftalen. Forsikringen gælder løbende indtil én af nedennævnte årsager indtræder. Forsikringen ophører af én af følgende årsager: Hvis du eller Accept opsiger forsikringen. Hvis forsikringstageren dør. Hvis du ikke længere har bopæl i Danmark. Hvis du ikke har betalt præmie rettidigt se nedenfor under Præmie. Ved udgangen af det kalenderår du fylder 75 år. Hvad dækker forsikringen Forsikringen dækker ved død som følge af ulykkestilfælde, der opstår i forsikringstiden. Ved ulykkestilfælde forstås en tilfældig af den forsikredes vilje uafhængig pludselig udefra kommende indvirkning på legemet med en påviselig beskadigelse af dette til følge. Ved forfrysning, drukning eller hedeslag opstået i forsikringstiden, ses bort fra kravet om pludselig indvirkning. Ret til dødsfaldsdækning foreligger, hvis ulykkestilfældet medfører forsikredes død indenfor 3 år fra ulykkestilfældet. Erstatningens størrelse fremgår af forsikringsaftalen, se dog nedenfor. Erstatningens størrelse halveres, når den forsikrede dør efter at være fyldt 70 år, uanset hvornår ulykkestilfældet er indtruffet. 3

4 Hvad forsikringen IKKE dækker Undtaget fra forsikringen er: Ulykkestilfælde, der skyldes sygdom eller udløsning af latente sygdomsanlæg, selv om sygdommen er opstået eller forværret ved et ulykkestilfælde. Forværring af følgerne af ulykkestilfælde, der skyldes en tilstedeværende eller tilfældigt tilstødende sygdom. Følger af lægebehandling, som ikke er nødvendiggjort af et af forsikringen omfattet ulykkestilfælde. Skade, som er opstået gennem smitte af bakterier eller virus samt insektstik og smitte fra fødevarer. Ulykkestilfælde indtruffet under deltagelse eller træning i farlig sport. Som farlig sport anses bl.a. motorløb af enhver art, cykel- eller hestevæddeløb på bane, professionel sport, samt boksning, karate og lignende kampsport, bjergbestigning, faldskærmsudspring, svæve- og eller drageflyvning, samt dykning med anvendelse af særligt dykker- eller frømandsudstyr. Fører eller passager af motorcykel, scooter eller knallert. Ulykkestilfælde indtruffet under anden flyvning end som betalende passager. Ulykke, som sker under flyvning i luftfartøjer, der ikke har nationalitetsbetegnelse. Ulykkestilfælde indtruffet under ekspeditioner og opdagelsesrejser. Ulykkestilfælde som skyldes kerneeksplosion eller radioaktiv stråling i forbindelse med militær virksomhed, i hvilken den forsikrede er beskæftiget eller som opstår ved forsikredes tjeneste ved atomanlæg. Ulykkestilfælde, der har forbindelse med krigshandlinger i Danmark. Ulykkestilfælde, som opstår ved deltagelse i krig eller politiske uroligheder uden for Danmark. Ulykkestilfælde, der har forbindelse med krigshandlinger, borgerkrig, revolution eller oprør i områder uden for Danmark. Udbryder urolighederne, imens den forsikrede opholder sig i området, dækker forsikringen i indtil en måned fra urolighedernes start. Ulykkestilfælde der opstår i lande hvor Udenrigsministeriet eller anden offentlig myndighed fraråder rejser til eller har anbefalet umiddelbar fraflytning fra. Ulykkestilfælde som følge af krig, krigslignende handlinger, borgerkrig, oprør, uroligheder, atomreaktioner eller radioaktive kræfter. Ulykkestilfælde der sker i forbindelse med jordskælv, oversvømmelse eller andre naturkatastrofer. Ulykkestilfælde, der skyldes ildebefindende og besvimelse. Ulykkestilfælde der, uanset sindstilstand eller tilregnelighed, er fremkaldt af forsikrede med forsæt. Ulykker opstået ved grov uagtsomhed, under selvforskyldt beruselse, under påvirkning af narkotika og andre lignende giftstoffer, eller ved misbrug af medicin. Ulykker opstået ved deltagelse i slagsmål eller kriminel handling. 4

5 Begunstiget Ret til erstatning ved forsikredes død har begunstigede. Begunstigede er, hvis ikke andet er meddelt N.I.S.H. skriftligt, nærmeste pårørende. Ved nærmeste pårørende forstås her: Forsikredes ægtefælle, eller hvis forsikrede ikke er gift, fast samlever med hvem forsikrede har haft fælles bopæl i mindst 6 måneder. Forsikredes øvrige legale arvinger, såfremt forsikrede er ugift eller uden fast samlever. Begunstigelse af en ægtefælle bortfalder ved separation, med mindre andet er meddelt N.I.S.H. skriftligt. Forsikringen kan ikke videregives. Skadesanmeldelse Rekvisition af skadesanmeldelse Klageansvarlig Ankenævnet for Forsikring Enhver skade skal straks anmeldes til N.I.S.H. Erstatningspligten er betinget af, at dødsattest og øvrige dokumenter, der er af betydning for bedømmelsen af ulykkestilfældet indsendes til N.I.S.H. Du kan rekvirere skadesanmeldelse via på Hvis du ikke er tilfreds med en afgørelse eller anden service i forbindelse med din forsikringsaftale skal du i første omgang rette henvendelse til Selskabets klageansvarlige. Alle indsigelser skal ske skriftligt. Kontakt N.I.S.H. for mere information. Du kan klage til Ankenævnet for Forsikring. Klageskema fås hos N.I.S.H., hos Forbrugerrådet eller i Ankenævnets sekretariat. Du skal betale et mindre gebyr for at få klagen behandlet i Ankenævnet. Ankenævnet for forsikring Anker Heegårdsgade 2, København V Tlf Telefontid: kl

6 Behandling og udveksling af kundedata Alle oplysninger som du afgiver til Accept via NISH (navn, adresse, CPR-nummer, m.v.) bliver lagret fysisk eller på datamedie, og brugt af Accept og NISH til administration af forsikringen i forbindelse med etablering/ændring/ophør samt behandling af skader. Accept opbevarer data i henhold til gældende lovgivning. Præmie og opkrævning Præmien for forsikringen fremgår af forsikringsaftalen. Præmien betales månedligt. Medmindre andet er aftalt, beregnes første præmie fra den dag, hvor forsikringen er trådt i kraft. Præmie opkræves via Betalingsservice. Præmien skal betales senest 21 dage efter forfaldsdatoen. Manglende rettidig præmiebetaling indebærer, at Selskabet kan opsige forsikringen omgående. Hvis præmien ikke betales rettidigt har Accept Försäkringsaktiebolag (publ) ret til at opkræve en tillægspræmie på kr. 100, som opkræves sammen med det forfaldende præmiebeløb. Accept Försäkringsaktiebolag (publ) er berettiget til at ændre præmien med 60 dages skriftlig varsel til den første i en måned, således at den nye præmie gælder fra det varslede tidspunkt. Hvis du fortryder forsikringen inden 14 dage efter forsikringens ikrafttrædelse, tilbagebetales den eventuelt betalte præmie. Skadesforsikringsafgift Lov om Skadesforsikringsafgift bevirker at der skal betales afgift løbende af indbetalt forsikringspræmie. Afgiften udgør 1,1%, og er inkluderet i den pris som du betaler for din forsikring. Accept indberetter den betalte afgift til SKAT. Forsikringsaftaleloven For forsikringen gælder i øvrigt Lov om forsikringsaftaler i det omfang denne ikke er fraveget i betingelserne eller i aftalen. Opsigelse af forsikringen Ændring af dine forhold Forsikringen skal opsiges skriftligt (brev eller ). Du kan opsige forsikringen når som helst med 14 dages varsel til den første i en måned. Accept Försäkringsaktiebolag (publ) kan opsige forsikringen med 60 dages skriftligt varsel til den første i en måned. Hvis der sker ændringer, der har betydning for din forsikring, skal N.I.S.H. have skriftlig besked via mail på hurtigst muligt. Du bedes blandt andet kontakte os hvis: Du ændrer din adresse. Definitioner Norden De nordiske lande er i henhold til disse vilkår: Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island herunder også Færøerne og Grønland. 6

LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4

LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4 LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4 Accept Försäkringsaktiebolag (publ) Box 2068 174 02 Sundbyberg Sverige Org-nr. 516401-6577 www.accept.se Indholdsfortegnelse og Information Vilkår nr.: 1.4 Indholdsfortegnelse

Læs mere

GRUPPELIVSFORSIKRING MED TILKNYTTET GRUPPEULYKKESFORSIKRING. Kundeforhold. Forsikringsbetingelser

GRUPPELIVSFORSIKRING MED TILKNYTTET GRUPPEULYKKESFORSIKRING. Kundeforhold. Forsikringsbetingelser GRUPPELIVSFORSIKRING MED TILKNYTTET GRUPPEULYKKESFORSIKRING Kundeforhold Forsikringsbetingelser og forsikrede. Oplysningerne vedrører bl.a. forsikredes CPR-nr., og oplysninger om forsikredes helbred ved

Læs mere

lønsikring Forsikringsbetingelser version 70-15-01 Januar 2015 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

lønsikring Forsikringsbetingelser version 70-15-01 Januar 2015 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst lønsikring Forsikringsbetingelser version 70-15-01 Januar 2015 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 2000-01

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 2000-01 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug ULYKKESFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 2000-01 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Hvem er forsikret 1 2.0 Hvor dækker forsikringen 1 3.0 Hvilken forsikringsform

Læs mere

Betingelser. Ulykkesforsikring

Betingelser. Ulykkesforsikring Betingelser Ulykkesforsikring Coverholder: Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Slagelsevej 67, DK-4700 Næstved, Denmark Telefon +45 56 57 44 00 privat@husejernesforsikring.dk www.husejernesforsikring.dk

Læs mere

Betingelsesnummer: Ulykke 1.1

Betingelsesnummer: Ulykke 1.1 ULYKKE 2011 v. 1.1 ULYKKESFORSIKRING Betingelsesnummer: Ulykke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Ulykkesforsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Fritidsulykkesforsikring

Forsikringsbetingelser for Fritidsulykkesforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Fritidsulykkesforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvad dækker forsikringen

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser for ULYKKESforsikring Indholdsfortegnelse Ulykkesforsikring...3 1 Forsikringen dækker...3 2 Forsikringen dækker ikke.........................................................................

Læs mere

ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 20-8. Gældende fra 1. januar 2008

Ulykkesforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 20-8. Gældende fra 1. januar 2008 Ulykkesforsikring Forsikrings betingelser Nr. 20-8 Gældende fra 1. januar 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms. Forsikring Storstrøms Forsikring

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms. Forsikring Storstrøms Forsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Forsikring Storstrøms Ulykkesforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Nr. Storstrøms 6501-2011

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikrings betingelser UF - 01 gældende fra december 2011

Ulykkesforsikring. Forsikrings betingelser UF - 01 gældende fra december 2011 Ulykkesforsikring Forsikrings betingelser UF - 01 gældende fra december 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING Hos os er du i trygge hænder ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-ULYNY 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. UL04. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. UL04. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. UL04 Gælder fra 07.06.2004 i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler. Foruden policen og forsikringsbetingelserne gælder

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

Gruppeulykkesforsikring

Gruppeulykkesforsikring LB KONCERNEN Gruppeulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 24-2B, januar 2005 LÆRERSTANDENS BRANDFORSIKRING G/S Tlf: 3311 7755 www.lb.dk BAUTA FORSIKRING A/S Tlf: 3315 1545 www.bauta.dk RUNA FORSIKRING

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING AP SKADE

FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING AP SKADE FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING i AP SKADE Gruppeulykke5pct_A3_012008_2(2012) Indholdsfortegnelse 1 Forsikringen dækker 2 Invaliditet 3 Tillægserstatning ved invaliditet 4

Læs mere

POLICE Udskrevet den 24.03.10

POLICE Udskrevet den 24.03.10 POLICE Udskrevet den 24.03.10 Tambohus Ungdomsskole KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Att.: Thomas Andersen Policenr.: Frederiksdal Alle 7 646 442 516 9 7800 Skive Forsikringen dækker 110 elever Ved ulykkestilfælde,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PRÆMIEFRITAGELSESFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PRÆMIEFRITAGELSESFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PRÆMIEFRITAGELSESFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1 Personkreds Forsikringen kan tegnes af pensionskunder i Nykredit Bank A/S. Forsikringen kan kun tegnes i tilknytning

Læs mere

ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1

ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1 ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Marts 2012 Version 12:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres i Danmark

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark

Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark 1. Forsikringens omfang. Ulykkesforsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde opstået i forsikringstiden,

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Ulykkesforsikring

Forsikringsvilkår. for. Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår for Ulykkesforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. UL04. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. UL04. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. UL04 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med Tryg

Læs mere

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FOR Betingelser Ulykkesforsikring FORS IKRINGFORS IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed SBETINGELSER ULYKKES Forsikringsbetingelser nr. UL04 Aftalegrundlaget

Læs mere

Betingelser. for. Ulykkesforsikring

Betingelser. for. Ulykkesforsikring Betingelser for Administration: IDL Forsikring Assurance Agentur A/S Baldersbuen 17, DK-2640 Hedehusene Telefon +45 70 26 06 10 Telefax +45 70 26 16 86 E-mail: info@idlforsikring.dk www.idlforsikring.dk

Læs mere

Ulykke 65. Forsikringsbetingelser

Ulykke 65. Forsikringsbetingelser Ulykke 65 Forsikringsbetingelser 1 2 POLICEBETINGELSER FOR ULYKKE 65 1 Hvor dækker forsikringen 1.1 Forsikringen dækker - overalt i EU's medlemslande og i Norden, herunder Færøerne og Grønland - under

Læs mere

Forsikringsbetingelser for fritidsulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING

Forsikringsbetingelser for fritidsulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING Forsikringsbetingelser for fritidsulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING CVR NR. 55 12 46 12 Version FRI 01 DANSKE FISKERES FORSIKRING G/S Platanvej 12 1810 Frederiksberg C Tlf: 3321 8311 e-mail:

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Gruppeforsikring - videreførsel. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6622-3 Januar 2009

Tab af erhvervsevne. Gruppeforsikring - videreførsel. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6622-3 Januar 2009 Tab af erhvervsevne Gruppeforsikring - videreførsel Forsikringsbetingelser 6622-3 Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere