FORSIKRINGSBETINGELSER NR ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING"

Transkript

1 FORSIKRINGSBETINGELSER NR Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING 100 DE SIKREDE Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. 200 DÆKKET RISIKO Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for skader tilføjet personer eller ting under udøvelse af den i policen nævnte virksomhed samt erstatningsansvar, der pålægges sikrede som ejer eller bruger af bygning eller grundareal, der benyttes ved virksomhedens drift. Forsikringen omfatter skade konstateret i forsikringstiden, uanset på hvilket tidspunkt et ansvarspådragende forhold måtte være begået. Skade, som anmeldes mere end to år efter forsikringens ophør, dækkes ikke. 300 SKADER FORVOLDT AF PRODUKTER ELLER YDELSER Ansvar for skader, der er en følge af mangler eller andre ikke-kontraktmæssige egenskaber ved produkter eller ydelser, er kun omfattet af forsikringen, såfremt den forsikrede virksomhed er: a. Detailforretning, hvorved forstås en virksomhed, der udelukkende driver detailsalg direkte til forbruger af produkter, der enten er fremstillet af andre eller af forsikringstageren selv til salg i egen forretning, b. håndværksvirksomhed uden seriefremstilling af produkter og 1. som ikke leverer produkter, der skal indgå i en produktionsproces, 2. som ikke leverer produkter, som skal indføjes som bærende dele i bygning eller anlæg, 3. som ikke foretager bygnings- eller anlægsarbejder, 4. som ikke foretager installations- eller montagearbejder, c. restaurant, hotel eller lignende virksomhed, der leverer mad- og drikkevarer og lignende. 301 Undtagelser Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på selve produktet eller ydelsen, ligesom udgifter ved at hjemtage, tilintetgøre, reparere eller på anden måde afhjælpe en mangel ved de ikkekontraktmæssige produkter eller ydelser ikke omfattes af forsikringen. 400 GEOGRAFISK OMRÅDE Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne) CNA Insurance Company Ldt. Side 1 af 6.

2 Skade indtruffet uden for Danmark dækkes, såfremt skaden er omfattet af pkt. 300, eller skaden er sket under rejser eller midlertidigt ophold i forbindelse hermed, og skaden ikke skyldes sikredes arrangement af eller deltagelse i udstillinger, udførelse af monteringsarbejder, betjening af maskiner eller maskinelle anlæg eller anden deltagelse i produktionsprocesser. 500 AFGRÆNSNING AF DÆKNINGEN Forsikringen dækker ikke ansvar for: a. Skade, der skyldes, at produkter eller ydelser ikke er leveret eller ikke er leveret rettidigt, b. skade, når ansvaret følger af et tilsagn fra sikrede om en anden erstatningsydelse eller om et videregående ansvar, end hvad der følger af almindelige erstatningsregler, c. formuetab, der ikke er en følge af skade på person eller ting, d. skade på ting tilhørende forsikringstageren såvel som for skade på ting, som sikrede i forbindelse med udøvelse af sit erhverv har til lån, leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring, har i varetægt af anden grund eller har sat sig i besiddelse af, e. skade på ting, som sikrede har påtaget sig at bearbejde eller behandle, f. skade på ting forårsaget ved udgravnings- eller opgravningsarbejder, nedbrydningseller nedramningsarbejder samt jord- eller grundvandssænkning i forbindelse hermed eller ved den sikredes brug af sprængstoffer, g. skade på ting forårsaget ved nybygning, ombygning eller tilbygning til den forsikrede virksomhed, h. forurening af eller igennem luft, jord eller vand samt derved forvoldt skade på person eller ting. Dog dækkes sådant ansvar, såfremt skaden er opstået uventet, utilsigtet, og ved et pludseligt uheld ikke er en følge af, at sikrede har tilsidesat de til enhver tid gældende offentlige forskrifter. De i miljøloven til enhver tid nævnte "særlige forurenende virksomheder" er kun dækket, såfremt policen bærer speciel påtegning herom. 501 ASBEST Forsikringen dækker ikke person- eller tingskader, der helt eller delvist, direkte eller indirekte skyldes asbest, hvad enten asbesten er a. transporteret ad luftvejen, som fibre eller partikler b. indeholdt i et produkt c. båret af eller overført på beklædning eller på en hvilken som helst anden måde d. indgår i eller er del af - en hvilken som helst bygning - et hvilket som helst byggemateriale CNA Insurance Company Ltd. Side 2 af 6

3 - et hvilket som helst isoleringsmateriale - en hvilken som helst komponent af bygninger, bygge- eller isoleringsmaterialer Efterforskning, regulering eller afværgelse af ethvert krav, spørgsmål eller retslig tiltale mod den forsikrede med henblik på indtrufne eller truende person- eller tingskader, der forårsages af eller ikke ville være indtruffet uden tilstedeværelse af asbest, som beskrevet ovenfor. 600 AFGRÆNSNING OVER FOR SÆRLIGE ANSVARSFORSIKRINGER Forsikringen dækker ikke ansvar for: a. Skade forvoldt ved benyttelse af motordrevet motorkøretøj. Såfremt der er tegnet motorkøretøjsforsikring for sådant køretøj, dækker nærværende forsikring på policens almindelige betingelser det ansvar, der ikke omfattes af motorkøretøjsforsikringen, b. skade forvoldt af sikredes hund eller ved sikredes benyttelse af søfartøj eller luftfartøj eller forårsaget af sikrede som jæger i det omfang, sådant ansvar dækkes af jagtforsikringen, c. skade, der omfattes af 1 i lov om erstatning for atomskader (nuklear skader). 700 FORSÆT, GROV UAGTSOMHED MV. Forsikringen dækker ikke ansvar for: a. Skade forvoldt af sikrede med forsæt eller under selvforskyldt beruselse, b. Skade, der skyldes mangler eller andre ikke-kontraktmæssige egenskaber ved produkter eller ydelser 1. såfremt skaden kan henføres til et groft uforsvarligt forhold i forbindelse med ledelsen af virksomheden, eller 2. såfremt forsikringstageren eller den, hvem det på dennes vegne påhviler at lede virksomhedens drift, var vidende om manglen eller den ikke-kontraktmæssige egenskab, ved grov uagtsomhed var skyld i sit ukendskab hertil, har hidført den med forsæt, c. skade, der skyldes, at urigtige oplysninger om anvendeligheden af leverede produkter eller ydelser er givet af sikrede med forsæt eller ved grov uagtsomhed, uanset formen for en sådan oplysning, d. skade på ting, når skaden skyldes sikredes groft utilbørlige tilsidesættelse af elementære sikkerhedsforanstaltninger CNA Insurance Company Ltd. Side 3 af 6

4 800 PRÆMIENS BETALING Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og senere præmier på de i policen anførte forfaldsdage. Er forsikringen tegnet som reguleringsforsikring, er forsikringstageren forpligtet til straks efter forfaldsdagen at meddele CNA de til præmiens beregning nødvendige oplysninger på selskabets dertil indrettede blanketter. Præmien opkræves over giro, og forsikringstageren betaler portoudgifterne herved. Opkræves præmien - efter aftale - på anden måde, betaler forsikringstageren udgifterne herved. Påkrav om betaling sendes til den af forsikringstageren opgivne betalingsadresse. Ændres betalings adressen, skal CNA straks underrettes. Betales præmien ikke efter første påkrav sender CNA en skriftlig påmindelse til forsikringstageren om betaling af præmien. Denne påmindelse indeholder oplysning om, at forsikringens dækning ophører, hvis præmien ikke er blevet betalt senest 14 dage efter påmindelsens udsendelse. Hvis CNA udsendt en sådan påmindelse, er CNA berettiget til at opkræve et ekspeditionsgebyr. 900 DÆKNINGSSUM Policens dækningssummer er den højeste grænse for CNA s forpligtelse for skader konstateret indenfor det enkelte forsikringsår. Ved skade sket indenfor Norden dækkes omkostninger ved erstatningsspørgsmålets afgørelse, som er afholdt med CNA s billigelse, selv om dækningssummen derved overskrides. Det samme gælder sagsomkostninger og renter vedrørende erstatningsbeløb, som er omfattet af forsikringen ANMELDELSE AF FORANDRINGER Såfremt der sker ændringer i den på policens forside anførte risiko, skal det uden ophold anmeldes til CNA, der da træffer bestemmelse om, hvorvidt og på hvilke vilkår, forsikring fortsætte. Er sådan anmeldelse ikke sket, hæfter CNA i skadetilfælde kun på de vilkår og i det omfang, i hvilket CNA mod den aftalte præmie ville have fortsat forsikringen, hvis forandringen havde været CNA bekendt OPSIGELSE - FORLÆNGELSE AF FORSIKRINGEN Forsikringen kan fra hver af siderne opsiges med en måneds skriftligt varsel til et forsikringsårs udløb. Er der ydet præmienedsættelse for flerårig tegning, kan forsikringstageren dog tidligst opsige forsikringen til ophør ved tegningsperiodens udløb CNA Insurance Company Ltd. Side 4 af 6

5 Forsikringer, der er afsluttet for et længere tidsrum end et år, og som ikke skriftligt opsiges senest en måned før periodens udløb, fornyes uforandret for et tilsvarende tidsrum, forudsat af CNA har givet forsikringstageren meddelelse herom tidligst tre og senest én måned før opsigelsesfristens udløb. I modsat fald fornyes forsikringen kun for et år ad gangen, og den for flerårig tegning ydede præmierabat bortfalder ANMELDELSE Sikrede skal uden ophold anmelde til CNA, såfremt erstatningskrav rejses eller formodes at ville blive rejst. Anerkendelse af erstatningspligt og godkendelse af erstatningskrav må kun ske med CNA s samtykke, og CNA træffer i øvrigt bestemmelse om sagens behandling. det omfang CNA har udredt en erstatningsydelse, indtræder CNA i enhver henseende i sikredes eventuelle krav mod tredjemand OPSIGELSE EFTER SKADE Forsikringen kan indtil én måned efter en skades afslutning eller efter et erstatningskravs afvisning, opsiges af såvel forsikringstageren som selskabet med 14 dages skriftlig varsel ANDRE FORSIKRINGER MOD SAMME RISIKO I det omfang, der er tegnet speciel forsikring for en interesse, der i øvrigt måtte være omfattet af denne forsikring, bortfalder dækningen for denne interesse. Er det fastsat i anden forsikringsaftale, som dækker samme interesse, at ansvaret falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring er eller bliver tegnet andetsteds, gælder denne forsikring med samme forbehold CNA Insurance Company Ltd. Side 5 af 6

6 CNA Insurance Company Ltd. Side 6 af 6

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring

Erhvervsansvarsforsikring Erhvervsansvarsforsikring Forsikrings betingelser Nr. 51-4 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23 17 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Forsikringsbetingelser Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 6314 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1.0 Hvem er sikret? Forsikringen

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 511007 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Erhvervs- og produktansvarsforsikring 1. De sikrede 2. Erhvervsansvar 3. Produktansvar 4. Afværgelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring Indholdsfortegnelse 1 De sikrede...side 1 2 Erhvervsansvar...side 1 3 Produktansvar...side 2 4 Afværgelse af skade...side 2 5 Aftaler om ansvar og erstatning...side

Læs mere

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01 TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 Indholdsfortegnelse Hvem dækkes 1. Erhvervsansvar 2. Produktansvar 3. Afværgelse af skade 4. Aftaler om ansvar og erstatning

Læs mere

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF 1 GENERELLE VILKÅR 1.1 Hvem dækkes? 1.1.1 Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser ERHVERVS- OG PRODUKTANSVAR 0103-24.05.2004 Side 1 Hvem er dækket af forsikringen.. 1 A ERHVERVSANSVAR 2 Erhvervsansvar.. 1 B PRODUKTANSVAR 3 Produktansvar meddækket under erhvervsansvar.. 3 4 Produktansvar..

Læs mere

Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring

Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring Erhvervs- & Produktansvarsforsikring Teknologi og Kommunikation 1. Sikrede Sikrede er forsikringstageren og ethvert datterselskab anført i forsikringsaftalen,

Læs mere

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser FAI-FORSIKRING Erhvervsansvar- og Produktansvarsforsikring Forhandler-Værkstedsforsikring Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser Gældende fra 1.1.2008 Adresse: Stamholmen 159 If Skadeforsikring,

Læs mere

dqn Dækninger Dækket I kraft fra ERHVERVSANSVAR PRODUKTANSVAR Det n@jagtige dækningsomfang er specificeret i de efterfplgende. 01. 12.

dqn Dækninger Dækket I kraft fra ERHVERVSANSVAR PRODUKTANSVAR Det n@jagtige dækningsomfang er specificeret i de efterfplgende. 01. 12. dqn POLICE Udskrevet den: 30,1 2.98 G/F "Gårdhuskvarter v/ J Varding Hvidtjprnen 38 279L DragQr Vtt ' Ansvar for Erhverv Produktnr.: AN1-E Policenr.: 663 183 985 1 Forsikringen omfatter: Dækninger Dækket

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Vilkår for Ansvarsforsikring

Vilkår for Ansvarsforsikring Vilkår for Ansvarsforsikring 9903-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. ADVOKATANSVARSFORSIKRING 1. Dækket risiko Forsikringen dækker sikrede for erstatningsansvar

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 470-50 for Arkitektforbundet

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 470-50 for Arkitektforbundet FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 470-50 for Arkitektforbundet Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler ARKITEKTANSVARSFORSIKRING 1.0 FORSIKRINGENS OMFANG 1.1 Forsikringen

Læs mere

Ansvar for Erhverv Frederikssundsvej 304A Policenr.: 663 277 362 3 2700 Brønshøj Produktnr.: AN1-E

Ansvar for Erhverv Frederikssundsvej 304A Policenr.: 663 277 362 3 2700 Brønshøj Produktnr.: AN1-E Kolonihaveforbundet For Danmar Ansvar for Erhverv Frederikssundsvej 304A Policenr.: 663 277 362 3 2700 Brønshøj Produktnr.: AN1-E Forsikringen omfatter: Dækninger Dækket I kraft fra ERHVERVSANSVAR Ja 01.01.2004

Læs mere

Kombineret forsikring for andels- og ejerforeninger

Kombineret forsikring for andels- og ejerforeninger Side 1 af 13 Kombineret forsikring for andels- og ejerforeninger - Forenings- og produktansvarsforsikring - Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring - Underslæbsforsikring - Retshjælpsforsikring - Rådgivningsansvarsforsikring

Læs mere

Professionel ansvarsforsikring for kommuner

Professionel ansvarsforsikring for kommuner Betingelser nr. 508506 Forsikringsbetingelser for Professionel ansvarsforsikring for kommuner KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS ANSVAR

Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS ANSVAR Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS ANSVAR i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket 5 Erstatningens

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser

Almindelige forsikringsbetingelser Nassau forsikring Almindelige forsikringsbetingelser Professionel ansvarsforsikring for teknisk rådgivning og bistand, TEK-01-01 1.0 Forsikringens omfang Denne forsikring dækker forsikringstageren og alle

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 65-4 For forsikringen gælder reglerne i henhold til gældende lov om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget

Læs mere

Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer

Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer FÆLLESBETINGELSER 1. Lovregler, værneting og lovvalg 1.1 For forsikringen gælder Lov om forsikringsaftaler. 1.2 Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 66-2 Forsikring i henhold til samarbejdsaftale mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og TrygVesta (Tryg).

Læs mere

Ansvarsbetingelser PI Miscellaneous

Ansvarsbetingelser PI Miscellaneous Ansvarsbetingelser PI Miscellaneous Indholdsfortegnelse Sikrede... 2 Forsikringens omfang... 3 Udvidelser... 3 Undtagelser... 5 Geografisk område... 6 Forsikringsperiode... 7 Forsikringssum... 7 Moms...

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

AdvoGuard. Modul A. Professionel advokatansvarsforsikring

AdvoGuard. Modul A. Professionel advokatansvarsforsikring Side 1 1. Hvem er sikrede AdvoGuard Modul A Professionel advokatansvarsforsikring Sikrede under forsikringen er den i certifikatet som forsikringstager nævnte advokatvirksomhed og samtlige forhenværende,

Læs mere