Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler."

Transkript

1 Campingvogns/trailerforsikring Forsikringsbetingelse nr Forsikringens omfang fremgår af policens forside. Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Campingvogn Forsikringen dækker den campingvogn, der er nævnt på policens forside, med det tilbehør, der er bestanddel af campingvognen, mod tab eller beskadigelse ved: 1. KØRSELSUHELD Skade, der påføres campingvognen eller dele deraf i forbindelse med bearbejdning og reparation, medmindre skaden er en kørselsskade, som følge af kørsel i din interesse eller en brandskade opstået under behandling på værksted. Skade, der er en følge af vejrligets påvirkning (fx tæring, rust, frostsprængning), eller den forringelse af køretøjet, der er en følge af brug, herunder slitage, stenslag i lak, ridser o.lign., endvidere fabrikations- og konstruktionsfejl samt mekanisk skade. 2. BRAND, LYNNEDSLAG OG EKSPLOSION Forsikringen dækker skade som følge af: a) ildebrand (flammedannende ild) b) eksplosion c) direkte lynnedslag. Det vil sige, at lynet skal slå direkte ned i campingvognen a) skader der skyldes, at ting med vilje udsættes for varme eller ild og derved kommer i brand, b) skader, der alene består i svidning, smeltning eller småhuller, f.eks. som følge af tobaksrygning eller ved gløder fra pejs eller lign., med mindre skaden er forårsaget af en løssluppen flammedannende ild. 3. NEDSTYRTNING AF LUFTFARTØJ Forsikringen dækker skade som følge af nedstyrtning af luftfartøjer eller dele derfra. Skader, der stammer fra sprængstof medbragt i luftfartøjer. 4. VAND Forsikringen dækker skade, der skyldes pludselig udstrømning fra sædvanlige campingvognsinstallationer. Skade, forårsaget ved opstigning af grundvand/kloakvand eller ved udsivning af vand, samt skade ved oversvømmelser fra hav, fjord, sø eller vandløb. Side 1 af 7

2 5. STORM Forsikringen dækker skade på campingvognen, som følge af storm, herunder skypumpe og derved forvoldt nedbørsskade. Ved storm forstås, at vindstyrken konstant eller i stød er mindst 17,2 meter pr. sekund. a) vand/nedbør, som trænger igennem utætheder og åbninger i taget, medmindre disse utætheder er opstået som direkte følge af en stormskade b) stormskade på antenner og åbne tagluger. 6. TYVERI OG RØVERI AF VOGNEN SAMT SKADE PÅ DEN VED INDBRUDSTYVERI Indbrud foreligger, når tyven har skaffet sig adgang til vognen ved voldeligt opbrud eller ved dirke, falske eller tillistede nøgler. 7. NEDSTYRTENDE GENSTANDE Forsikringen dækker skade forvoldt ved væltede eller nedstyrede genstande. Fortelt Fortelt er dækket mod de samme skader som campingvognen, dog ikke mod storm i perioden fra til Entretelt er dækket hele året. a) bomuldstelte, der er mere end 4 år gamle b) akryltelte, der er mere end 7år gamle c) skader, der er omfattet af leverandør eller forhandlergaranti. Indbo Alt indbo, som hører til og er i campingvognen, er dækket med op til kr. Dit indbo er dækket mod de samme skader som campingvognen. Forsikringen dækker ikke kortslutning, induktion og overspænding på: a) elektriske maskiner, ledninger, apparater b) radio- og fjernsynsapparater o.lignende. Vi dækker ikke tab af: a) Penge, pengerepræsentativer, værdipapirer, guld- og sølvgenstande, smykker, mønt- og frimærkesamlinger, antikviteter, malerier, kunst, ægte tæpper, computere, pelsværk, b) Radioer, tv-apparater, grammofoner, fotoudstyr, våben, spiritus, c) Cykler, motordrevne køretøjer og søfartøjer eller dele hertil. Hvis de stjålne eller beskadigede ting er dækket af privat indboforsikring dækker denne forsikring ikke. 8. RETSHJÆLPSFORSIKRING Side 2 af 7

3 Forsikringen dækker i tilknytning til kaskoforsikring (ikke ansvar og/eller brand alene) med en forsikringssum op til kr. med en selvrisiko 10% minimum kr. Omkostninger i forbindelse med visse civile retstvister hvor sikrede i sin egenskab af ejer, bruger eller fører af det forsikrede motorkøretøj, dækkes. Får sikrede brug for forsikringen, må henvendelse ske til en advokat der, såfremt denne påtager sig sagen, skal indgive anmeldelse til selskabet. De fuldstændige vilkår vedrørende denne dækning kan til enhver tid rekvireres hos selskabet. 9. FÆLLESBETINGELSER Redning og opbevaring. Udover forsikringssummen dækker forsikringen rimelige udgifter til redning og opbevaring af de forsikrede ting i forbindelse med en erstatningsberettiget skade. Redningsforsikring i udlandet. Forsikringen dækker i tilknytning til kaskoforsikringen. De fuldstændige vilkår vedrørende denne forsikring af det røde SOS kort, som til enhver tid kan fås hos selskabet. Geografisk område. Forsikringen dækker i Europa, samt i de lande uden for Europa, der er tilsluttet SOS-ordningen. Udlandsdækningen kan ændres med 14 dages varsel uden retsvirkning for de øvrige dele af forsikringsaftalen. Hvis anden forsikring for kørsel og rejser i udlandet er tegnet, dækker forsikringen ikke. 10. BETALING AF PRÆMIE Præmiens betaling Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og senere præmier på de anførte forfaldsdage Præmien opkræves over giro Stempelafgift til staten berigtiges i henhold til stempellovens regler Opkræves præmien efter aftale på anden måde, betaler forsikringstageren udgifterne herved Påkrav om betaling sendes til den opgivne betalingsadresse. Ændres betalingsadressen, skal selskabet straks underrettes Betales præmien ikke, sender selskabet en påmindelse om betaling af præmien. Påmindelse fremsendes tidligst 14 dage efter forfaldsdagen. Denne påmindelse indeholder oplysning om, at forsikringens dækning ophører, hvis præmien ikke er blevet betalt senest 14 dage efter afsendelse af påmindelsen 11. REGULERING AF PRÆMIE, FORSIKRINGSSUMMER OG SELVRISIKO Præmien og de i indboforsikringen anførte summer og selvrisici reguleres i overensstemmelse med det af Danmarks Statistik hvert år offentliggjorte løn tal. Basis for reguleringen er løn tallet for januar i kalenderåret for forsikringens ikrafttræden. Selvrisiko Har selskabet i skadetilfælde udlagt den selvrisiko, der er gældende for forsikringen, har selskabet ret til straks at anmode forsikringstageren om at refundere selskabets udlæg. Side 3 af 7

4 Under retshjælpsforsikringen påhviler der forsikringstageren en særlig selvrisiko, jf. forsikringsbetingelserne punkt 8. Såfremt selvrisikobeløbet ikke er betalt inden 14 dage efter påkrav, har selskabet ret til at opsige kaskoforsikringen med et varsel på 14 dage. Selvrisikobeløbet indeksreguleres jf. ovenstående. 12. ANDRE ÆNDRINGER I PRÆMIEN, FORSIKRINGSSUMMER ELLER FORSIKRINGSVILKÅR Såfremt selskabet ønsker at foretage ændringer i forsikringsvilkår, præmie, forsikringssummer og selvrisici ud over ændringer som følge af afsnit 11, kan dette kun ske ved udløbet af en forsikringsperiode ifølge policen, og kun med respekt af det i afsnit 14.1 angivne opsigelsesvarsel. Såfremt ændringen sker i forbindelse med en skade, gælder punkt RISIKOFORANDRING Flytning og andre ændringer af betydning. Hvis forsikringstager eller den faste bruger af køretøjet: - Skifter bopæl. - Anskaffer ekstraudstyr, som ønskes medforsikret. - Køretøjets anvendelse ændres. - Der sker andre ændringer af risikoen. Skal der hurtigst muligt gives besked til Handicappedes Gruppeforsikring, hvorefter forsikringen vil blive reguleret i henhold til den gældende tarif. Har vi ikke fået besked om dette, hæfter vi ved skade kun på de vilkår og i det omfang, i hvilket vi mod den aftalte præmie ville have fortsat forsikringen, hvis risikoforandringen havde været kendt for os. 14. FORSIKRINGENS VARIGHED OG OPSIGELSE Forsikringen er tegnet for 1-årig periode og er forløbende, indtil den af en af parterne skriftlig opsiges med mindst 1 måneds varsel til en forsikringsperiodes udløb Efter enhver anmeldt skade er såvel forsikringstageren som selskabet indtil 14 dage efter erstatningens betaling eller efter afvisning af skaden berettiget til at ophæve forsikringen med 14 dages varsel. 15. FORSIKRINGEN DÆKKER IKKE - Skade forvoldt med forsæt, ved hensynsløshed eller grov uagtsomhed - Skade, der skyldes, at campingvognen var behæftet med sådanne mangler, at det var uforsvarligt at benytte den - Skade ved angreb af skadedyr, råd eller svamp, uanset om skaden er opstået i forbindelse med en dækket vand- og nedbørsskade - Skade, der er sket mens det trækkende køretøj blev ført af en person, der på skadetidspunktet var påvirket af spiritus - Skade, der er indtrådt, mens det trækkende køretøj blev ført af en person, der på grund af sygdom, svækkelse, overanstrengelse, mangel på søvn, medicin- og medikamentmisbrug, indtagelse af euforiserende stoffer eller lignende årsager befandt sig i en sådan tilstand, at vedkommende var ude af stand til at føre motorkøretøj på betryggende måde - Skade opstået under jordskælv eller andre naturkatastrofer, krig, oprør og borgerlige uroligheder, medmindre sikrede beviser, at skaden ikke skyldes anførte forhold som nærmere eller fjernere årsag. Hvis skaden ikke er forvoldt af dig eller fast bruger, er du dækket af forsikringen, medmindre det godtgøres, at du vidste, at der forelå omstændigheder som foran beskrevet, eller at ukendskabet hertil skyldes grov uagtsomhed. Side 4 af 7

5 Regres. Har vi måtte betale en skade i tilfælde, hvor du ikke har krav på dækning, kan vi kræve vores udgifter tilbagebetalt af dig. 16. FORHOLD I SKADETILFÆLDE Skadesanmeldelse Skade eller uheld, der kan medføre erstatningskrav, skal omgående anmeldes til selskabet. Anmeldelsen skal indeholde så fyldige oplysninger, som muligt. Ved tyveri af selve campingvognen skal der, foruden til selskabet, omgående ske anmeldelse til politiet. Der må ikke træffes aftale om reparation, før du har talt med selskabet. Gem så vidt muligt de ødelagte ting. Ved enhver skade, der er omfattet af forsikringen, skal selskabet straks have besked. Mindre reparationer kan udføres, hvis det ville være ulovligt eller uforsvarligt at køre videre i campingvognen, og kørsel ikke kan udsættes. Skader, der henhører under redningsforsikringen, skal meldes til SOS-International A/S (se det røde kort). Hvordan erstattes? Selskabet kan enten erstatte den skete skade med et kontant beløb eller lade campingvognen reparere. Totalskade/kontant erstatning Hvis selskabet afgør skaden ved kontant betaling, eller campingvognen ved tyveri eller røveri ikke er tilvejebragt inden 4 uger efter indgivelse af anmeldelse til os eller politiet, ansættes erstatning til det beløb, en campingvogn af tilsvarende fabrikat, alder og stand vil kunne anskaffes for mod kontant betaling. Har selskabet udbetalt totalskadeerstatning, tilhører den beskadigede/stjålne campingvogn selskabet. For campingvogne gives en erstatning af samme mærke, type og årgang som den skaderamte under forudsætning af: - at skaden er sket inden for det første år efter første registrering - af den skaderamte campingvogn var fabriksny ved forsikringens tegning og - at reparationsomkostningerne udgør mindst 50% af en tilsvarende campingvogns nyværdi på skadetidspunktet Transport Nødvendige omkostninger ved campingvognens transport til nærmeste reparatør betales af os hvis transporten på grund af beskadigelsen er nødvendig. Kommer en campingvogn efter tyveri eller røveri tilveje inden fristen på 4 uger, betaler selskabet ud over den på campingvognen evt. påførte skade, tillige nødvendige omkostninger til transport af campingvognen til dennes hjemsted. Ovennævnte transportudgifter er ikke dækket, hvis udgifter er dækket gennem anden forsikring, abonnement eller lignende. Reparation Campingvognen skal, ved reparation, sættes i samme stand som før skaden. Selskabet er berettiget til at anvise reparatør. Forøgede udgifter ved reparation foretaget udenfor normal arbejdstid samt eventuel forringelse af campingvognens handelsværdi som følge af reparation, erstattes ikke. Er skaden opstået, mens campingvognen var overladt til en reparatør eller forhandler, skal reparationer, som kan uføres på den pågældendes eget værksted, udføres til nettopriser. Skader, som udbedres på andre værksteder, erstattes med et beløb, som reparatøren normalt betaler for sådan en reparation. Særlig kostbar lakering og/eller kunstnerisk påmaling dækkes ikke. Ting, der er dækket af en anden forsikring dækkes ikke. Bomuldstelte Side 5 af 7

6 Telte, der er indkøbt som fabriksnye, erstattes med genafskaffelsesprisen for et tilsvarende nyt telt uden fradrag, hvis skaden indtræffer i det første år efter anskaffelsestidspunktet. I de følgende 3 år nedsættes erstatningen med 20% af genanskaffelsesprisen pr. påbegyndt år. Udgifter til reparation erstattes efter tilsvarende regler. Acryltelte Telte, der er indkøbt som fabriksnye, erstattes med genanskaffelsesprisen for et tilsvarende nyt telt uden fradrag, hvis skaden indtræffer i de 2 første år efter anskaffelsestidspunktet. I de følgende 5 år nedsættes erstatningen med 20% af genanskaffelsesprisen pr. påbegyndt år. Salg eller udskiftning af campingvognen Sælges campingvognen, skal vi straks have besked. Forsikringen kan ikke overføres til ny ejer uden selskabets samtykke, dog dækker forsikringen indtil 3 uger efter ejerskifte den nye ejer, medmindre han selv har tegnet forsikringen for campingvognen. Trailer/teltvogn Forsikringen omfatter kun traileren/teltvognen. Enhver last er denne forsikring uvedkommende. Stationær Campingvogn Forsikringen dækker udelukkende mens campingvognen er stationær placeret eller under opbevaring for vinteren. Kørselsrisikoen er således forsikringen uvedkommende. 17. ANKENÆVN 18. VOLDGIFT Er der opstået uoverensstemmelser mellem sikrede og selskabet om forsikringen, og fører en fornyet henvendelse til selskabet ikke til et tilfredsstillende resultat kan sikrede klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Tlf.: Mellem kl Klageskema og girokort til brug for gebyrbetaling kan rekvireres hos: Selskabet hovedkontor Ankenævnet for Forsikring Forsikringsoplysningen Amaliegade 10, 1256 København K Tlf.: Mellem Kan partnerne ikke blive enige om fastsættelse af erstatningen, fastsættes denne ved voldgift. Til at foretage denne vælger forsikringstager og selskabet hver en vurderingsmand. Vurderingsmændene vælger inden de påbegynder sagen, en opmand, som skal træde til, hvis de ikke kan blive enige og som fastsætter erstatningen inden for grænserne af vurderingsmændenes ansættelse. Kan vurderingsmændene ikke bliver enige om valg af opmand, udpeges denne af Dansk Teknologisk Institut. Hver af partnerne betaler sin vurderingsmand, mens udgiften til opmand deles lige mellem partnerne. Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter Dansk Ret ved Danske Domstole. 19. FORTRYDELSESRET Side 6 af 7

7 Forsikringsaftalen kan fortrydes iht. Forsikringsaftaleloven Fortrydelsesfristen Fristen for fortrydelse er 14 dage fra det tidspunkt forsikringstager har modtaget denne meddelelse om fortrydelsesretten enten på mail eller på papir. Det vil sige, hvis rettet til fortrydelse er modtaget mandag den 1. er sidste frist for fortrydelse mandag den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, søndag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan man vente til den følgende hverdag Hvordan fortryder man? Forsikringstager skal - skriftlig eller pr. mail underrette forsikringsselskabet om, at man har fortrudt aftalen. Meddelelsen skal sendes inden fristens udløb. Hvis man vil sikre sig bevis for at fortrydelsen er afsendt inden fristens udløb, kan man sende brevet anbefalet og gemme postkvitteringen. Besked om fortrydelse skal sendes til H-G-F-Forsikring, Rolighedsvej 14 B, 3460 Birkerød eller 20. AFDÆKNING AF FORSIKRING Risikoen afdækkes 100% af Alpha Insurance A/S reg.nr Side 7 af 7

Påhængsvognsforsikring. Campingvogne, trailere og teltvogne Forsikringsbetingelser

Påhængsvognsforsikring. Campingvogne, trailere og teltvogne Forsikringsbetingelser Påhængsvognsforsikring Campingvogne, trailere og teltvogne Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser PÅH-3 Gældende fra 01.08.2014 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Campingvogn / Camplet / Trailer

Forsikringsvilkår. for. Campingvogn / Camplet / Trailer Forsikringsvilkår for Campingvogn / Camplet / Trailer Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079

Læs mere

Forsikringsbetingelser Autoforsikring

Forsikringsbetingelser Autoforsikring M05-01 Forsikringsbetingelser Autoforsikring For forsikringen gælder fællesbetingelser samt de afsnit og klausuler, der er nævnt på policens forside For forsikringen gælder i øvrigt Lov om Forsikringsaftaler

Læs mere

01.06.2014. Forsikringsbetingelser for Campingvogn-forsikring

01.06.2014. Forsikringsbetingelser for Campingvogn-forsikring 01.06.2014 Forsikringsbetingelser for Campingvogn-forsikring Indholdsfortegnelse for campingvogn-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvor dækker forsikringen? 1.3. Motorløb m.m.

Læs mere

Påhængskøretøjsforsikring (camping)

Påhængskøretøjsforsikring (camping) Påhængskøretøjsforsikring (camping) Forsikringsbetingelser Kaskodækning For kaskodækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Campingvognsforsikring. 1 Hvad omfatter

Læs mere

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for knallert/eu-knallert FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring

Motorkøretøjsforsikring Motorkøretøjsforsikring Forsikrings betingelser Nr. 10-1 Gældende fra 1. juni 1993 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Betingelser. Motorkøretøjsforsikring. Nr. 10.1

Betingelser. Motorkøretøjsforsikring. Nr. 10.1 Betingelser Motorkøretøjsforsikring Motorkøretøjsforsikring Nr 101 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Fællesbestemmelser 11 Sikrede 4 12 Geografisk område 4 13 Køretøjets registrering og anvendelse - risikoforandring

Læs mere

Forsikringsvilkår for

Forsikringsvilkår for KØBSTÆDERNES FORSIKRING Forsikringsvilkår MOU 1408 Forsikringsvilkår for Motorcykel Knallert Campingvogn/trailer Arbejdsmaskiner/traktorer Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret

Læs mere

Camping-teltvognforsikring. Version 1105003

Camping-teltvognforsikring. Version 1105003 Camping-teltvognforsikring Version 1105003 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-17 Side 6 Kaskodækning Afsnit 18-23 Side 7 Branddækning Afsnit 24-28 Side

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

MOTORKØRETØJSFORSIKRING

MOTORKØRETØJSFORSIKRING MOTORKØRETØJSFORSIKRING Bil Campingvogn Motorcykel Autohjælp FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORKØRETØJER M.V. INDHOLDSFORTEGNELSE Motorkøretøjsforsikringen er en kombineret forsikring der kan bestå af: (Dækningsomfanget

Læs mere

Bilforsikring med trinregulering. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring med trinregulering. Forsikringsbetingelser Bilforsikring med trinregulering Forsikringsbetingelser 1 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 3 1.1 SIKREDE PERSONER... 3 1.2 HVOR DÆKKES?... 3 1.3 UNDTAGET... 3 1.4 MOTORLØB, ØVELSESKØRSEL,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

Storstrøms Motorkøretøjsforsikring

Storstrøms Motorkøretøjsforsikring Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Storstrøms Motorkøretøjsforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Nr. Storstrøms 10-1 Forsikring Storstrøms

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K

Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. KASKOFORSIKRING (Gælder kun hvis det fremgår af policen).

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug MOTORKØRETØJSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 17-05 og nr. 57-05

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug MOTORKØRETØJSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 17-05 og nr. 57-05 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug MOTORKØRETØJSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 17-05 og nr. 57-05 Indledning Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem Dem og Gartnernes

Læs mere

Campingvogn / Trailerforsikring

Campingvogn / Trailerforsikring Campingvogn / Trailerforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100%

Læs mere

Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 13G6

Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 13G6 Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 13G6 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov

Læs mere

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 GENERELLE BETINGELSER.... 3 1.Præmiens betaling.... 3 2.Indeksregulering af præmien.... 3 3.Præmieændring m.v.... 3 4.Flytning og risikoforandring.... 3 5.Opsigelse....

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for auto, motorcykel, campingvogn og trailer FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen 2. Hvor dækker

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Betingelser for auto, motorcykel, campingvogn og trailer FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen 2. Hvor dækker

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING ERHVERV

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING ERHVERV FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING ERHVERV I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. FÆLLESBETINGELSER. 1. Præmiens betaling. Første præmie, stempelafgifter og øvrige afgifter forfalder

Læs mere

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728 MOTORKØRETØJSFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S CHEVROLET 1 Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Generelle betingelser 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD nr. 1.1

Betingelsesnummer: ABD nr. 1.1 BILFORSIKRING Betingelsesnummer: ABD nr. 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

Betingelsesnummer: Bil 1.1

Betingelsesnummer: Bil 1.1 BILFORSIKRING Betingelsesnummer: Bil 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Fortrydelsesret. Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer,

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 BILFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Formidlet af: Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens 34, har De fortrydelsesret.

Læs mere

Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 1306

Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 1306 Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 1306 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 AUTOFORSIKRING Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens 34, har De fortrydelsesret. Fortrydelsesretten er 14 dage. Fristen regnes

Læs mere