Havmøllepark ved Rødsand VVM-redegørelse Baggrundsraport nr 10

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Havmøllepark ved Rødsand VVM-redegørelse Baggrundsraport nr 10"

Transkript

1 Havmøllepark ved Rødsand VVM-redegørelse Baggrundsraport nr 10 Juli 2000

2 Notat Miljø Industri & Marine IT & Telekommunikation Management Byggeri Anlæg Energi Landbrug Rødsand Havmøllepark, sammenfatning af VVM-und. Miljøvurdering af indgående materialer til fundamenter 31. maj 2000 Projekt: Til Fra : Helge Gravesen : Marina Snowman Møller og Erik Strunge Vedlagt : Kopi til : 1 FORMÅL Carl Bro Energi & Miljø, er anmodet om at udarbejde et notat, der kan danne grundlag for valg af belægning af stålkomponenter og tilsætningsmaterialer til beton udfra miljøhensyn. Oplysninger omkring projektet er givet i notat 002, foreløbig udkast 2 af 23. maj Der blev udleveret/indhentet datablade for følgende produkter: Produkt Type Forhandler MI-FORM Formslip middel til beton støbning Castrol EMULFIX LL Formslip middel til beton støbning Castrol EMULCUR 27 Membranhærder, beton støbning Castrol HEBAUNAL Retarder, betonstøbning Comoco Epoxy Overfladebehandling stål Ikke valgt PERAMIN F Vandreducerende middel Perstorp AB CONPLAST 212 Vandreducerende middel Fosroc CONPLAST 316 Luftindblandings middel Fosroc Miljø, Vand & Energi Rådgivere og planlæggere Granskoven 8 Telefon: Telefon direkte: me-mwm Glostrup Telefax: ErS/MwM CVR-nr.: Telefax direkte: Web:

3 Side 2 2 EVALUERING Alle produkterne, bortset fra epoxy-overfladebehandlingen, er tilsætningsmidler ved betonstøbning. De to første produkter, formslipmidlerne påsmøres fundaments forskalling for at forskallingen er nem at fjerne efter endt støbning. Membranhærderen (curing) modvirker sprækkedannelse i betonen. Retarderen forsinker hærdningsprocessen, igen for at undgå revnedannelse. De tre sidste midler er tilsætningsmidler ved betonstøbningen, som reducerer vand forbrug og luft indhold i betonen og dermed øger styrken og frostsikkerheden. Der er ikke foreskrevet hvilken type overfladebehandling der skal anvendes. Bygherre har dog foreskrevet at belægningen skal have korrosionsklasse 4 med tykkelsen 3*500µm. I indeværende notat er datablade for materialerne sammenholdt og evalueret. Evalueringen fokusere alene på arbejdsmiljøet ved støbning af vindmølle fundamentet samt langtids påvirkninger for miljøet under og efter støbning, her især havet. Der indgår således ikke en miljøvurdering af fremstilling af de enkelte materialer samt en vurdering af miljøfremmede stoffer. Nedenstående er materialerne gennemgået. Ved evaluering af arbejdsmiljøet er produkternes MAL kode anvendt. Stigende tal før bindestregen i MALkoden angiver et stigende behov for ventilation og brug af åndedrætsværn, og tallet efter bindestregen angiver de personlige værnemidler, der skal benyttes ved direkte kontakt med stoffet. Formolie Der er foreslået anvendt to forskellige formolier MI-FORM og EMULFIX LL. Begge har MAL kode Tallet før bindestregen, dobbelt nul er den laveste klasse og dermed den klasse med mindst risiko ved indånding. Tallet efter bindestregen, ét, er den næst laveste klasse med skadevirkning ved indånding af sprøjte tåge, støv m.m. I kapitel 3 er anført hvilke værne midler der skal anvendes afhængig af MAL-koden. EMULFIX LL er vandbaseret og MI-FORM er baseret på mineralolie (paraffiner). Det forventes, at efter støbning af fundament vil formolierne udvaskes til det omkringliggende havmiljø. Iht. databladet forventes EMULFIX LL ikke at være bioakkumulerende eller økotoksisk, og er biologisk nedbrydeligt. MI- FORM forventes ikke at være økotoksisk. Iht. databladet er bioakkumuleringen og nedbrydeligheden ikke fastlagt, men forventes at være som for mineralolier og fedtsyrer. Dvs. udfra miljøhensyn må EMULFIX LL foretrækkes. Der eksistere andre produkter, f.eks. Relax Multi fra Deitermann eller WABI- CON SQ fra Comoco, med stort set samme miljømæssige egenskaber. Hvorfor der ikke er grund til at substituere den foreslåede formolie. Curing Der er foreslået at anvende EMULCUR 27 som ikke indeholder organiske opløsningsmidler. Der er ikke angivet MAL kode for produktet. Produktet kan medføre en ringe irritation ved hud og øjen kontakt og kan forårsage kvalme, opkast ved oralt indtagelse. Ved normale temperaturer er der ingen risiko ved indånding.

4 Side 3 Iht. datablad er produktet biologisk nedbrydeligt og forventes ikke at være økotoksisk. Der eksistere andre curing produkter, nogle med indhold af voks og opløsningsmidler, andre er dog også vandbaserede. Eks. Antisol-27 fra Sika og Hebaunal NB 01-W fra Comoco, men disse har ikke væsentlige bedre miljømæssige egenskaber fremfor det valgte produkt. Hvorfor der ikke er grund til at substituere, det foreslåede curing produkt, EMULCUR 27. Retarder-frilægningsvæske Der er foreslået at anvende HEBAUNAL RSE WS som ikke indeholder organiske opløsningsmidler. MAL kode for produktet er Iht. databladet er produktets biologisk nedbrydelighed ikke oplyst og det forventes ikke at være økotoksisk. Det anføres i databladet, at det ikke bør udledes til overfladevand eller kloaksystem, da det virker svagt forurenende. Det oplyses fra Comoco at formuleringen skyldes indhold af citronsyre i produktet. Citronsyre hører til gruppen af hydroxysyrer og kan som sådan indvirke på ph ved udledning til vand. Der eksistere andre retardere, nogle med indhold af opløsningsmidler, andre er dog også vandbaserede. F.eks. Retarment Pasta fra NBK som er saccaharid baseret. Men denne har ikke væsentlige bedre miljømæssige egenskaber fremfor det valgte produkt. Hvorfor der ikke er grund til at substituere den foreslåede retardere. Derfor, udfra miljøhensyn må HEBAUNA RSE WS foretrækkes. Epoxy overfladebehandling af udragende jern Der er ikke noget forslag til hvilket produkt der skal anvendes, men dog skal produktet have korrosionsklasse 4 og pålægges i en tykkelse af 3*500 µm. Tykkelsen af laget er sat så højt fordi ikke alene er stålemnerne placeret i splash -zonen, men de færdigbehandlede emner skal også være modstandsdygtige overfor både isbrud og skibsstød. Hempel har kun ét special produkt som lever op til disse foreskrifter. Produktet er HIGH PROTECT med MAL koden 0-5 med brug af hærderen CURING AGENT som har MAL kode 0-4. Den færdige blanding har MAL-kode 0-5. Blandingen påsprøjtes. Efter undtagelse i ændring af bekendtgørelse om epoxyharpikser og isocyanater m.v. (Bek. nr. 779 af 15/10/1999) er det tilladt at påføre ved sprøjtning på store konstruktioner beregnet til offshore, for hvilke der stilles krav om stor korrosionsbeskyttelse.( 6 stk 4 nr. 5). Ifølge ATmeddelelse nr Juni 1988, er det kun personer som har gennemgået en særlig uddannelse, som må arbejde med epoxyharpikser. En sådan uddannelse fås på specialarbejder skolerne. Epoxy er allergi og kræftfremkaldende. Produktets bionedbrydelighed og økotoksikologi er ikke undersøgt, hvorfor produkternes langtids indvirkning på miljøet ikke kan evalueres.

5 Side 4 Der eksistere andre epoxy produkter, men ikke med væsentlige bedre miljømæssige egenskaber fremfor det ovenfor nævnte produkt. Der eksistere ikke på nuværende tidspunkt andre materialer med tilsvarende egenskaber som epoxy som kan substituere epoxy belægninger. Hvorfor det ikke er teknisk muligt at substituere den foreslåede epoxy belægning. Vandreducerende plastificeringsmiddel Der er foreslået anvendt to forskellige vand reducerende plastificeringsmidler CONPLAST 212 og det superplastificerende (reducere vandindhold mere end 10%) PERAMIN F. CONPLAST 212 består af lignosulfonater og PERA- MIN F har indhold af formaldehyd. Andre plastificeringsmidler indeholder enten calsiumlignosulfonater ligesom CONPLAST 212 eller natriumlignosulfonater. MAL koden er 00-1 men der er ingen miljøoplysninger. Der er således ikke er grund til at substituere den foreslåede CONPLAST 212. Superplastificeringsmidlet PERAMIN F har i ren form MAL koden 5-3 men vil ved normale byggeplads forhold først blive opløst i vand (<2 % opløsning) hvorved MAL koden bliver 00-1, før arbejderne eksponeres for stoffet. Der forefindes ikke oplysninger om bionedbrydelighed og økotoksitet, det oplyses dog i databladet at produktet ikke er klassificeret som miljøfarligt. Formaldehyd er med på listen over uønskede stoffer, da det er kræftfremkaldende. Et andet produkt med vand reducerende superplastificerings egenskaber er CONPLAST SP500 eller STRUCTURO 250, som ikke har indhold af aldehyder men af polycarboxylater. Vejledende MAL kode er 00-1, produkterne er langsomt biologisk nedbrydeligt og forventes ikke at være giftigt for vandlevende organismer. Udfra miljø- og arbejdsmiljø-mæssige hensyn anbefales det at substituere PERAMIN F med CONPLAST SP500 eller STRUCTURO 250 fra samme forhandler. Da oplysninger omkring bionedbrydelighed og økotoksitet er meget sparsomme kan eventuelle forskelle i produkternes langtids indvirkning på miljøet ikke evalueres. Luftindblandingsmiddel Der er foreslået anvendt CONPLAST 316 som luftindblandingsmiddel. MAL koden er 00-3 men der er ingen miljøoplysninger. CONPLAST 316 indeholder tensider. Andre tilgængelige luftindblandningsmidler indeholder formaldehyd. Der er således ikke er grund til at substituere den foreslåede CON- PLAST VÆRNEMIDLER Nedenfor er produkterne sorteret efter MAL-kode og foreskrifter omkring brug af værnemidler ved brug af disse produkter er kort listet.

6 Side 5 MAL Produkt Personlige værnemidler kode 00-1 EMULFIX LL MI-FORM CONPLAST 212 CONPLAST SP500 Spatel, pensel ell lign: Handsker Sprøjte: Helmaske med kombi filter, overtræksdragt, handsker og hætte STRUCTURO 250 PERAMIN F -opløst <2% HEBAUNAL RSE WS 00-3 CONPLAST 316 Spatel, pensel ell lign: Handsker Sprøjte: Luftforsynet helmaske, overtræksdragt, handsker og hætte ingen EMULCUR 27 Ved gentagen eller overdreven hudkontakt bør der anvendes beskyttelseshandsker 0-5 HIGH PROTECT CURING AGENT KONKLUSION Spatel, pensel ell lign: Handsker, heldragt og ansigtsskærm. I stillestående luft, dårligt ventilerede rum, nicher o.lign. skal der bruges åndedrætsværn og BST skal kontaktes Sprøjte: Luftforsynet helmaske, overtræksdragt, handsker og hætte 5-3 PERAMIN F -rent produkt Ved uheld og spild og omgang i øvrigt med rent produkt: luftforsynet helmaske og handsker, samt overtræksdragt og hætte ved sprøjtning med produktet. Nedenfor er listet de produkter, der ved projekt opstart er forslået anvendt. Efter at have sammenholdt og evalueret datablade for materialerne er der forslag om at substituere to produkter, MI-FORM og PERAMIN F. Evalueringen er fokuseret på arbejdsmiljøet ved støbning af vindmølle fundamentet samt langtids påvirkninger for miljøet, her især havet. Dog da oplysninger omkring bionedbrydelighed og økotoksitet er meget sparsomme kan eventuelle forskelle i produkternes langtids indvirkning på miljøet ikke evalueres fyldestgørende. Forslået Produkt Anbefalet produkt EMULFIX LL EMULFIX LL MI-FORM EMULFIX LL EMULCUR 27 EMULCUR 27 CONPLAST 316 CONPLAST 316 CONPLAST 212 CONPLAST 212 PERAMIN F CONPLAST SP500 STRUCTURO 250 HEBAUNAL RSE WS HEBAUNAL RSE WS Epoxy HIGH PROTECT CURING AGENT 97350

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning Leverandørbrugsanvisning Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Identifikation

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens Identifikation af stoffet/materialet PR-nummer: 1038159 Udarbejdet den: 17-10-2006 / HN Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 10-11-2006 Leverandør: ITW Chemical Products Scandinavia

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/9 FIP S 280 P & B FIP S 385 & B PRnr. PRnr. PRnr: 1242950 PRnr: 1242977 Anvendelse: Leverandør: Klæbestof i blandingspatron til fastgørelse i byggematerialer.

Læs mere

Linolie til overfladebehandling af udvendigt træværk

Linolie til overfladebehandling af udvendigt træværk Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 15 2001 Linolie til overfladebehandling af udvendigt træværk Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 15 2001 Linolie til overfladebehandling af

Læs mere

L140520 DENM/11L. Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter 1 L

L140520 DENM/11L. Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter 1 L L140520 DENM/11L Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter Product names marked or, the SYNGENTA Logo and the CP FRAME are Trademarks of a Syngenta Group Company

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

Vejledning om Miljøkrav til store olieoplag. Oplag af olieprodukter

Vejledning om Miljøkrav til store olieoplag. Oplag af olieprodukter Vejledning om Miljøkrav til store olieoplag Oplag af olieprodukter Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2011 Indhold FORORD 5 1 VEJLEDNINGENS INDHOLD OG ANVENDELSE 7 1.1 VEJLEDNINGENS INDHOLD 7 1.1.1 Hvilke

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING 2008, 2. udgave Indhold 3 Forord 4 Projektering og planlægning 4 Bygherren 4 Projekterende 5 Entreprenøren 5 Projektgennemgangsmøde 5 Opstartsfasen 6 Sikkerhed i planlægningsfasen

Læs mere

ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE

ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE Forord 1 Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne arbejdsmiljøhåndbog give et redskab til sikkerhedsorganisationen i zoologiske haver,

Læs mere

Listen over uønskede stoffer 2009

Listen over uønskede stoffer 2009 Listen over uønskede stoffer 2009 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2010 Indhold FORORD 5 1 EU S KEMIKALIELOVGIVNING - DET KEMISKE UNIVERS 9 1.1 REACH 9 1.2 KLASSIFICERING 10 2 LÆSEVEJLEDNING 11 3

Læs mere

Cement og Beton. Håndbogen om cement, beton og mørtel. Styrke i særklasse

Cement og Beton. Håndbogen om cement, beton og mørtel. Styrke i særklasse Cement og Beton Håndbogen om cement, beton og mørtel Styrke i særklasse Cement og Beton 18. udgave, september 2007. Gennemrevideret i forhold til 17. udgave. 4 Cement og Beton Bogen henvender sig til

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A12690P 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Forstudier til slutdepot for lav- og mellemaktivt affald sammendrag indeholdende hovedkonklusionerne og anbefalinger fra tre parallelle studier

Forstudier til slutdepot for lav- og mellemaktivt affald sammendrag indeholdende hovedkonklusionerne og anbefalinger fra tre parallelle studier Rapport til den tværministerielle arbejdsgruppe vedr. udarbejdelse af beslutningsgrundlag med henblik på etablering af et dansk slutdepot for lav- og mellemaktivt affald Forstudier til slutdepot for lav-

Læs mere

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand Miniguide til medarbejderen Sundhedsrisici ved arbejde med spildevand Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har i samarbejde med branchens parter udarbejdet Branchevejledningen

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE MED ISOLERINGSMATERIALER

BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE MED ISOLERINGSMATERIALER BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE MED ISOLERINGSMATERIALER Indhold 5 Indledning 6 Ansvar/pligter og anbefalinger Bygherre Projekterende/rådgivende Arbejdsgiveren Ansatte 9 PSS og isolering 10 Isoleringsarbejde

Læs mere

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø i byggeri og anlæg fra projektering til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg UDARBEJDET AF: FLEMMING PEDERSEN OG STUDENTERMEDHJÆLPERE JENNY

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER 6/2014 Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER Indhold InDhold Side Indledning... 7 Del 1 Hvor finder du bly... 8 Hvorfor er bly farligt?...10 Hvordan optages bly?...10 Forundersøgelser...

Læs mere

GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG

GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG 1-4 år afhængig af, hvor stort et hus man har Indhold Forord... Introduktion... Vigtige faktorer i planlægningen... Energien på byggepladsen... Lukning af byggeriet... Opvarmning

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. SA-2000 Bremserens

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. SA-2000 Bremserens 1.1. Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn Produkt nr. 15205+15206 REACH registreringsnummer Andre produktidentifikatorer PRnr: 1038159 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask

Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask Notat Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask Formålet med notatet er, at belyse fordele og ulemper ved at stille krav om anvendelse af regnvand fra tage til toiletskyl og tøjvask

Læs mere

Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring

Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring Side 2 Side 3 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 2 Indledning... 5 3 Smitterisiko og spredning af infektionssygdomme i forbindelse

Læs mere

Klassificering af shredderaffald ud fra indhold af kulbrinter. Miljøprojekt nr. 1662, 2015

Klassificering af shredderaffald ud fra indhold af kulbrinter. Miljøprojekt nr. 1662, 2015 Klassificering af shredderaffald ud fra indhold af kulbrinter Miljøprojekt nr. 1662, 2015 Titel: Klassificering af shredderaffald ud fra indhold af kulbrinter Redaktion: Jiri Hyks, DHI Ole Hjelmar, DHI

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 28. 1. 2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 23/57 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 1999/92/EF af 16. december 1999 om minimumsforskrifter vedrørende forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse

Læs mere

Kontormaskiner og arbejdsmiljø

Kontormaskiner og arbejdsmiljø EN BAR KONTOR VEJLEDNING OM Kontormaskiner og arbejdsmiljø HVORDAN I VÆLGER OG PLACERER KONTORMASKINER, SÅ I SKABER ET SUNDT OG SIKKERT ARBEJDSMILJØ! INDHOLD 5 INDLEDNING 6 KONTORMASKINER OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere