Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. april 2013 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. april 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg"

Transkript

1 Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. april 2013 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

2 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet 1

3 Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet Resumé En række undersøgelser omkring økonomi og teknologi i forhold til rejsekortet er gennemført og indarbejdet i en revideret business case, som blev præsenteret for Bestyrelsen 25. januar Business casen er blevet evalueret af kommuner og regionen, og har dannet grundlag for fremsendte bemærkninger og indstilling til spørgsmålet om Midttrafiks tilslutning til rejsekortsamarbejdet. Det indstilles til Bestyrelsen, Midttrafik tilsluttes rejsekortsamarbejdet, og Midttrafik bl.a. udarbejder en handlingsplan og følger op på de problemstillinger omkring rejsekortet, som bestillerne har peget på i deres svar til Midttrafik. Bestyrelsen skal samtidig tage stilling til, om der skal ske kompension til kommuner og amt fra VAT for afholdte udgifter til rejsekortet, for perioden før Midttrafiks etablering i Sagsfremstilling Midttrafik udarbejdede i 2007 den første business case, Rejsekortet som reinvesteringsprojekt i Midttrafik, som siden er blevet opderet flere gange. Baggrunden var, Midttrafik ved sin etablering overtog billetteringsudstyr og -systemer, som mange steder var forældede og nedslidte. På trods af opgraderinger og en forbedring af driften, vil der fors være behov for reinvestering i nyt basisbilletteringssystem indenfor få år. Rejsekortet er et fælles elektronisk billet- og betalingssystem til tog og busser, som hovedparten af trafikmyndighederne i Danmark har valgt indføre. Spørgsmålet om indførelse af rejsekortet i Midttrafik har flere gange været genstand for behandling i Bestyrelsen og i Repræsentantskabet, samt blandt bestillerne, uden der er taget endelig stilling til tilslutning. I foråret 2012 blev der gennemført den seneste høring blandt kommunerne og Region Midtjylland om Midttrafiks eventuelle tilslutning til rejsekortsamarbejdet. Foruden en række individuelle høringssvar, blev der fremsendt en fælles indstilling og anbefaling fra bestillerne til Midttrafik, med en principielt positiv indstilling til indførelse af rejsekortet, men en række forhold om økonomi, teknologi og erfaringer skulle undersøges nærmere, inden der træffes endelig beslutning. Ny business case De anbefalede initiiver og opgaver er nu løst og samlet i en revideret business case, som grundlag for evaluering og ny stillingtagen til rejsekortet. Som der blev redegjort for på Bestyrelsens møde 25. januar 2013, indgår i den nye business case: der gennem forhandling med leverandøren er opnået nedslag i prisen på udstyr og den decentrale drift på 17 mio. kr., så prisniveauet stort set svarer til, hvad de øvrige trafikselskaber har betalt. projektomkostningerne i Midttrafik, gennem administrive besparelser i relion til rejsekortet i Midttrafik, over en 4 årig periode, er reduceret fra 38 mio. til 19 mio. kr. sammenlignet med business casen fra 2011 (BC2011).

4 2 investeringsudgifterne er reduceret med 31 mio. kr., og de samlede driftsudgifter på over 30 mio. kr. årligt stort set er uændrede i forhold til BC2011. de generelle besparelser i Midttrafiks driftsbudget, som følge af rejsekortet, nu skal udgøre 12 mio. kr. mod tidligere 10 mio. kr. årligt. ved en samlet delvis lånefinansiering er de gennemsnitlige nettoudgifter reduceret fra 42 mio. til 32 mio. kr. årligt, hvilket for hele projektperioden svarer til en reduktion på i alt 156 mio. kr. fra 674 mio. til 518 mio. kr. konklusionerne fra to redegørelser om teknologi fra hhv. Rejsekort A/S og COWI, angiver, rejsekortsystemet er fremtidssikret i forhold til et fremtidigt ønske om anvende andre betalingsmedier, fx mobiltelefoner, men et basisbilletteringssystem forts skal være papirbaseret, som vi kender det nu, eller en rejsekortløsning. Nyere betalingskanaler, fx apps ses som et godt supplement til papir eller rejsekort, men kan ikke i sig selv udgøre et fuldt basisbilletteringssystem Der er i business casen ligeledes redegjort for 4 øvrige opgaver: om hypotetisk stigning i rejseantallet som kan dække meromkostninger til rejsekortet, om proces for konkret fastlæggelse af ruter og omfang for rejsekortet, om fremadrettede udgifter og tab af indtægter ved fastholdelse af nuværende billetteringsudstyr, om plan for trinvis udrulning af rejsekortet. For yderligere detaljer, henvises til dagordenen behandlet på mødet 25. januar Rejsekortet blev ligeledes behandlet på mødet i Bestyrelsen 1. marts 2013, hvor der blev redegjort for mindre ændringer i business casen, idet antallet lokale ruter, hvor kunderne kan benytte rejsekortet er foreslået udvidet. Det har primært økonomisk betydning for Favrskov, Hedensted, Norddjurs, Odder, Ringkøbing-Skjern, Samsø og Stuer Kommune, der foruden tilslutningsomkostninger, i givet fald vil få udgifter til udstyr og drift. Årsagen er, der forventes en udvidelse af produkter som overføres til rejsekortet, bl.a. det nuværende Hypercard og kommende ungdomskort, men udvidelsen sker også for beskytte kommunernes indtægter på lokale ruter. Selvom ændringerne har påvirket økonomien for de 7 nævnte kommuner, har det kun marginalt påvirket den samlede økonomi for Midttrafik../. Oversigt over opderede bestillerfordelte udgifter i forbindelse med rejsekortet vedlægges. Udrulning I business casen fra januar 2013 blev der foruds en tidsplan, hvor der gennemføres systemklargøring og installion af udstyr i busser, garager mv. i hele Midttrafik måneder efter Midttrafik har underskrevet tilslutning. Udrulningen vil som udgangspunkt foregå i 4-6 trin, hvor rejsekortet tages i brug område for område. Administrionen anbefaler en udrulning, i følgende trin: Prisområde Syd. Horsens-Skanderborg-Silkeborg området.

5 3 Prisområde Vest. Holstebro bybusser, Herning Bybusser og herefter de øvrige bybusser og regionale ruter i Vestjylland. Prisområde Midt. Viborg og Skive bybusser, og herefter de regionale ruter. Prisområde Øst. Starte med Randers området. Herefter Djursland og de regionale ruter i Øst. Udrulningen afsluttes med bybusserne i Aarhus. I business casen er det foruds, der indføres rejsekort i bybusserne i Aarhus i ca. 2 år før letbanen åbner. Det må forventes, udrulningen af rejsekort på Odderbanen og i X Busserne, der krydser trafikselskabsgrænser, skal lægges ind i planen, hvor det er mest hensigtsmæssigt. Udrulningsplanen vil blive justeret hen ad vejen i forhold til kundernes ønsker, bestillernes ønsker samt praktiske forhold. Bestillernes anbefaling Business casen med de seneste ændringer, er blevet behandlet blandt kommunerne og Region Midtjylland, bl.a. på møde i Kontaktudvalget 18. februar 2013, hvor det blev besluttet, kommunerne og regionen meddeler deres bemærkninger og indstilling til Midttrafiks tilslutning til rejsekortet inden 5. april 2013, med henblik på Bestyrelsens aktuelle behandling af sagen den 12. april /. Midttrafik har modtaget 17 svar, heraf ét foreløbigt svar fra Randers Kommune. Endeligt svar fra Herning Kommune kommer efter 16. april Syddjurs og Samsø Kommune har ikke sendt svar. Resumé af modtagne svar samt alle modtagne svar vedr. rejsekort fra bestillere vedlægges. Bestillernes svar vedr. spørgsmålet om Midttrafiks tilslutning til rejsekortet er: 9 kommuner anbefaler, uden særlige forbehold: Favrskov, Holstebro, Horsens, Ikast-Brande, Norddjurs, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skanderborg og Skive. 2 anbefaler, med forbehold: Region Midtjylland tager forbehold for, størstedelen af kommunerne tilslutter sig en anbefaling, og regionen kan finde den nødvendige finansiering Viborg Kommune kan kun anbefale tilslutning fra 2014, under forudsætning af, problemer med teknologi er løst, og yderligere omkostninger finansieres over billetpriserne. 4 kommuner tager en beslutning i Midttrafiks bestyrelse til efterretning: Lemvig, Odder, Struer og Aarhus (med en række kritiske bemærkninger). 2 kommuner har forts sagen til behandling, hvor de foreløbige udvalgsindstillinger indeholder en anbefaling, med forbehold for opbakning fra øvrige bestillere: Herning og Randers. 1 kommune har sendt administrivt svar vedrørende økonomiske forhold: Hedensted. 2 kommuner har ikke sendt svar: Syddjurs og Samsø. Midttrafik har efterlyst eventuelt svar fra Syddjurs og Samsø, men stadig ikke fået det. Svarene viser, der er bred opbakning eller accept fra bestillerne til, Midttrafik tilslutter sig rejsekortsamarbejdet.

6 4 Viborg Kommunes forbehold om finansiering af ekstraudgifter over billetpriserne er ikke mulig på grund af det stsligt fastste takststigningsloft, som Midttrafik i forvejen udnytter fuldt ud. Midttrafik foreslår, der i dialog med Viborg Kommune, udarbejdes et kalog over forskellige finansieringsmuligheder. Flere kommuner udtrykker en forventning om, de problemer omkring rejsekortets teknologi, som har været behandlet i medierne, bliver løst. Ved eventuel beslutning om tilslutning til rejsekortet, vil Midttrafik tage aktivt del i arbejdet omkring de initiiver, der allerede er s i gang og i nye initiiver, for imødegå kritikken og forbedre kundernes oplevelse omkring brugen af rejsekortet. Silkeborg, Horsens og Herning (forventet) tager forbehold for Midttrafiks anbefaling i business casen vedr. billettering med rejsekortudstyr eller alternivt indførelse af 0- takst på åbne lokale ruter. Midttrafik anbefaler rejsekortudstyr/bus Light på ruter, hvor der i forvejen er indtægter for kommunen som skal beskyttes, og der indføres 0-takst på åbne skolebusruter med meget svage indtægter. Kommunerne anfører, det er i strid med principperne omkring den forvaltningsretlige lighedsgrundsætning, hvor borgere ikke må forskelsbehandles. Det mener de er tilfældet, hvis borgere i et område kan rejse gris, mens borgere i samme kommune skal betale for rejse med den lokale kollektive trafik i et andet område. I Ikast-Brande og Lemvig Kommune er der 0-takst på alle kommunens ruter, men hvor der er billettering på rejser med de regionale ruter og med tog til og fra kommunen. I flere andre kommuner er der billettering efter Midttrafiks taktser på lokalruter, mens der er 0-takst på de åbne skolebusruter. I en sag fra Syddjurs Kommune fra 2011 om klage vedrørende forskellig praksis med hensyn til billettering og 0-takst på kommunens ruter, besluttede Stsforvaltningen, der ikke skulle ske yderligere i sagen. Midttrafik henviser desuden til, det indgår som tema i den aktuelle evaluering af loven om Trafikselskaber, kommunerne skal have øget kompetence til beslutte, hvem der må benytte skolebusserne, under forudsætning af kørslen er gris. Hvis det besluttes indføre rejsekortet i Midttrafiks område, vil Midttrafik i dialog med de pågældende kommuner finde løsninger for hhv. billettering eller 0-takst, og hvis det er nødvenligt få sagen endeligt prøvet. Sagen forelægges senere for Bestyrelsen. Vejle Amts Trafikselskab (VAT) Horsens, Hedensted og Ikast-Brande har i deres svar til Midttrafik henvist til, de forventer kompension for afholdte udgifter til indskud af aktie- og lånekapital til rejsekortprojektet, for perioden før 2007, mens kommunerne var en del af Vejle Amts Trafikselskab. Horsens Kommune har ved alle tidligere høringer frems forventning om kompension for betalinger både før og efter I 2007 arvede Midttrafik 40 % af det tidligere VAT s rettigheder og pligter i forbindelse med rejsekortprojektet. På det tidspunkt havde VAT indskudt ca. 4 mio. kr. i tilslutningsomkostninger til projektet, for indførelse af rejsekortet i bybus- og regionalkørsel i den nordlige del af VAT, der siden kom ind under Midttrafik. Det blev besluttet på Bestyrelsens møde 23. marts 2012, Horsens Kommune og Region Midtjylland ved fuld tilslutning til rejsekortet kompenseres for foretagne indbetalinger til rejsekortet efter 2007, og der ved beslutning om tilslutning til rejsekortet træffes endelig afgørelse, om Horsens Kommune og regionen kompenseres for indbetalinger før

7 På den baggrund, er der i business casen indregnet kompension til Horsens Kommune og Region Midtjylland for betalinger i forbindelse med rejsekortet efter 2007, men betalinger før 2007 ikke er foruds kompenseret. Bestyrelsen behandlede sagen på mødet 1. marts 2013, hvor der som bilag var vedlagt et responsum fra Holst Advoker af 12. marts 2012, om hvorvidt der kan stilles krav fra nuværende bestillere om kompension for hidtil afholdte udgifter i forbindelse med rejsekortprojektet, på baggrund af aftaler, lov eller almindelige rets grundsætninger. Hovedkonklusionen vedrørende et krav for perioden før 2007 var, Der ses ikke være hverken aftaleretligt eller andet grundlag for gennemførelse af et refusionskrav eller anden form for kompension for de før kommunalreformen afholdte udgifter../. Horsens Kommune har 18. marts 2013 meddelt Midttrafik, de forventer opretholde et krav om kompension for perioden før Horsens Kommunes henvendelse af 18. marts 2013 til Midttrafik vedr. krav om kompension for perioden før 2007 vedlægges. Der henvises bl.a. til et vedlagt bilag, som indeholder en opgørelse af, hvordan VAT s udgifter til rejsekortprojektet blev byrdefordelt blandt kommuner og amtet. Sammen med anden dokumention for, Horsens Kommune flere gange har gjort Midttrafik opmærksom på betalingerne før 2007, argumenters for, Horsens kommune har udvist rettidig omhu i forhold til forældelse og passivitet../. Midttrafik har forelagt henvendelse og bilag fra Horsens Kommune for Holst Advoker. Deres vurdering og indstillingen er, de nye oplysninger ikke giver anledning til ændrede konklusioner i forhold til responsum af 12. marts Holst Advoker peger desuden på, det bør undersøges, hvorvidt der skete tilbagebetaling af egenkapital fra VAT til VAT s ejere inden kommunalreformen, og hvad der har indgået i opgørelsen. Det vil blive afklaret til mødet i Bestyrelsen. Holst Advokers responsum og vurdering af Horsens Kommunes henvendelse af 18. marts 2013 vedlægges. Ud fra en juridisk vurdering kan Midttrafik ikke anbefale, kommuner og amt fra det tidligere VAT, kompenseres for indbetalinger til rejsekortet før Dertil kommer, nuværende bestilleres økonomi vil blive tilsvarende belastet. Stus for rejsekortprojektet Rejsekortet er fuldt implementeret i den kollektive trafik på Sjælland og Hovedstaden, i Nordjylland og på togrejser med Arriva og med DSB i hele landet. Rejsekortet indføres i øjeblikket i Sydtrafik, og ventes fuldt udrullet i løbet af Rejsekortet i tal: Der er indtil videre udstedt rejsekort til kunderne. Ca rejsekort benyttes mindst én gang om ugen. Der er siden 2011 foretaget over 16 mio. rejsekortrejser, og i samme periode er der oms for over 685 mio. kr. I Syd- og Vestsjælland, anvendes rejsekort 4-5 gange så ofte som en kontantbillet. I hovedstaden stiger brugen af rejsekort, fx fra rejser pr. uge i uge 2/2013, til rejser pr. uge i uge 13/2013. I Nordjyllands Trafikselskab foretages ca rejser med rejsekort om ugen. Der er ca rejser om ugen, hvor der benyttet rejsekort med tog indenfor eller til/fra den midtjyske region. Det er en fordobling i forhold til normaluge i slutningen af % af alle indbetalinger på rejsekort sker ved selvbetjening, bl.a. via tank op aftale

8 6 Der sker en løbende udfasning af eksisterende billetprodukter i de tilsluttede områder. Der kan ikke længere benyttes klippeport i Syd- og Vestsjælland. I Nordjylland ophører muligheden for bruge klippekort helt 31. maj I Hovedstaden, Nordsjælland og Roskilde-området stopper salg af klippekort 1. juli 2013, men kan benyttes yderligere i et år. I Nordjylland og på Sjælland, kan kunder forts købe og forny periodekort, indtil rejsekortets tilsvarende fastprisprodukt er klar, hvilket forventes i løbet af I hele landet kan kunderne forts købe enkeltbilletter. I de trafikselskaber, hvor rejsekortet er indført, er der foretaget flere kundetilfredshedsundersøgelser. Det generelle billede viser, mellem % af kunderne er tilfredse eller meget tilfredse med rejsekortet. Ca % er ikke tilfredse eller meget utilfredse, og ca. 10 % ved ikke. Fra 20. januar 2013 giver sten tilskud til køb af et personligt rejsekort, så selve kortet ikke koster noget af oprettet. Ligeledes kan off-peak rabten, med ca. 20 % billigere rejser uden for myldretiden, kun udnyttes på rejsekort i de områder, rejsekortet er indført. Rejsekortsystemet virker og er funktionsdueligt. I løbet af 2013 og 2014 kommer en række planlagte opderinger, som vil forbedre systemet yderligere, bl.a. med fastprisrejsekort og bedre salgs- og selvbetjeningsfunktioner. Udfordringer for rejsekortet Erfaringer fra Kundecentrene, kundeundersøgelserne og mediedækningen viser, nogle kunder og borgere er meget kritiske overfor rejsekortet. Der er særligt to udfordringer, som der skal tages hånd om. Manglende check ud Der er en særlig kritik af rejsekortsystemet fra kunder, som glemmer foretage check ud, hvoraf nogle siger, de har foretaget check ud. Daudvekslingen mellem kort og kortlæser sker meget hurtig, og kortlæseren vil afgive en bestemt lyd og besked på displayet ved korrekt check ind eller ud. Det kan forekomme, kunden kører kortet for hurtigt forbi kortlæseren, i stedet for holde det hen til det blå punkt, som anvist. I givet fald kommer der en advarsel i tekst og lyd, hvis ikke det er sket korrekt, og besked om gentage check ind eller ud. Kunden er ansvarlig for korrekt check ind og ud, på samme måde som ved selvbillettering i dag. Ved manglende check ud tilbageholdes forudbetalingen på hhv. 50/80 kr. afhængig af rejseområde, som betaling for rejsen. Dette sker, for undgå der rejses gris. Det er helt samme problemstilling, som kendes fra åbne betalingsparkeringspladser, hvor der ved brug af betalingskort ved start og slut afregnes for den nøjagtige tid kunden parkerer. Hvis afslutning undlades, trækkes et fast beløb fra kundens kort, hvilket kan være afgiften for 1. døgn, selvom kunden kun har parkeret en halv time. Der er også rejst kritik af, der i det hele taget skal foretages check ud. Check in og check ud finder sted i London, Holland og i mange andre rejsekortsystemer, og erfaringer herfra er, generel kritik og problemet med manglende check ud bliver mindre i takt med tilvænning. I øjeblikket forekommer manglende check på 1 ud af 50 rejser i gennemnit i Danmark. I Syd- og Vestsjælland, hvor rejsekortet har været indført i nogle

9 7 år, er det ca. 1 ud af 100 rejser. Det forekommer mindre i busser og mere ved togrejser, da der på danske stioner ikke er sluser for komme ind og ud. Rejsekort A/S er i gang med tiltag omkring lyd, tekst i display og visuel genkendelse i forhold til kortlæserne, som skal afhjælpe problemerne. Ugennemsigtige priser Fra kunder og fra Forbrugerrådet opftes priserne uigennemskuelige. Der er to elementer i det. For det første, kan der være forskel på priser og rabter, om man rejser fx 20 km i den ene eller anden retning. Det hænger sammen med, Danmark fors er delt op i takstområder, hvor hver trafikmyndighed har takstkompetencen. Det er således ikke selve rejsekortet, som er skyld i forskellige priser og rabter fra område til område. Det andet element hænger sammen med de nye principper i rejsekortet omkring udregning af pris og rab. Som grundprincip øges rabten jo mere kunden rejser, og da udregningen af prisen for hver konkrete rejse sker ved check ud, vil kunden ikke altid kende den nøjagtige pris ved rejsestart. Prisen for den konkrete rejse og saldo på kortet vises altid på kortlæseren ved check ud. Efterfølgende kan kunden se rejsens pris i rejsehistorikken i en autom, på nettet, i betjent salg eller ved ringe til Rejsekort Kundecenter. Oplysningen om pris på næste rejse med en kendt start- og slutdestinion kan fås i betjent salg, på rejseplanen.dk eller på rejsekort.dk/selvbetjening. Rejsekort A/S arbejder løbende på initiiver, som kan imødekomme kritikken. I 2014 introduceres et fastprisrejsekort, svarende til det nuværende periodekort. Ellers er det erfaringen fra de områder, hvor rejsekortet har været i brug i nogle år, kunderne lærer systemet og principperne bedre kende. Der er også andre forhold omkring fx tilgængelighed for service, dasikkerhed og snyd, som flere bestillerne har peget på i deres høringssvar, og som Midttrafik ved eventuel fuld tilslutning vil tage initiiv til få løst, sammen med de øvrige trafikselskaber. London Det har aktuelt fremgået i pressen, Oystercard, som er Londons rejsekort, skal udfases til fordel for betaling med kreditkort og mobilløsninger. Fakta er, transportmyndighederne i London, i samarbejde med to banker, indfører kreditkortbetaling for rejser med bus og undergrund. I første omgang svarer det til køb af en kontantbillet, men på sigt vil det udvikles til, der indgår en rab. De kreditkort som kan benyttes i London skal være med NFC teknologi (Near Field Communicion - kontaktfri daoverførsel), ligesom rejsekortet. Der er i øjeblikket ingen danske kreditkort, som har indbygget NFC. Transportmyndighederne i London forventer indføre mobilløsningen på sigt, men har aktuelt udtalt, den nuværende infrastruktur omkring mobile løsninger endnu ikke er til stede. Det underliggende billetteringssystem til Oystercard, basereret på prisberegning med check ind og check ud, fastholdes og udbygges, således kunderne med tiden kan benytte andre medier som billet og til betaling.

10 8 Direktøren indstiller, Midttrafik tilslutter sig rejsekortprojektet, under følgende forudsætninger: udgifterne til projektet i 2013 afholdes af Midttrafik gennem lån og overskydende likviditet, så bestillerne først skal begynde finansieringen fra Midttrafiks kontantudgifter til rejsekortet på i alt 647 mio. kr. for perioden finansieres med den byrdefordelingsmodel som fremlagt i business casen, og Midttrafik udnytter muligheden for delvis lånefinansiering af investeringsudgifterne for bestillere, som ikke ønsker betale kontant. Bilag direktionen bemyndiges til gennemføre varige besparelser i Midttrafiks administrion på 12 mio. kr. årligt når rejsekortet er fuldt indført, svarende til 168 mio. kr. for hele projektperioden rejsekortet udrulles i trin i Midttrafiks område ud fra den overordnede tidsplan, som er fremlagt i business casen, og det konkrete omfang fastlægges af den enkelte bestiller i dialog med Midttrafik. Midttrafik i samarbejde med rejsekort A/S interessenter arbejder for ændringer og initiiver som skal mindske problemer omkring teknologien, herunder afhjælpe manglende check ud, gøre rabstrukturen mere enkel, og øge tilgængelighed til viden om pris før rejsestart. der nedsættes en repræsentiv administriv følgegruppe blandt kommunerne og regionen til følge Midttrafiks arbejde med rejsekortet. kommuner og amt for det tidligere VAT ikke kompenseres for indbetalinger til rejsekortet før Oversigt over opderede bestillerfordelte udgifter i forbindelse med rejsekortet Resumé af modtagne svar samt alle modtagne svar vedr. rejsekort fra bestillere Horsens Kommunes henvendelse af 18. marts 2013 til Midttrafik vedr. krav om kompension for perioden før 2007 Holst Advokers responsum og vurdering af Horsens Kommunes henvendelse af 18. marts 2013

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Rejsekort og rabruter 1 2 Billige busbilletter

Læs mere

1. Trafikstyrelsens brev af 19. december 2012 om regulering af kompensation for indtægtstab vedr. HyperCard

1. Trafikstyrelsens brev af 19. december 2012 om regulering af kompensation for indtægtstab vedr. HyperCard Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Revideret budget 2013 1. forslag til revideret budget 2013 2 Orientering om evaluering af HyperCard kompensation 1. Trafikstyrelsens

Læs mere

Business case Januar 2013 BUS INESS CA. SERejsekortet. reinvesteringsprojekt i. Midttrafik

Business case Januar 2013 BUS INESS CA. SERejsekortet. reinvesteringsprojekt i. Midttrafik Business case Januar 2013 BUS INESS CA som reinvesteringsprojekt i SERejsekortet Midttrafik 2013 Business case Rejsekortet som reinvesteringsprojekt i Midttrafik Opdateret 17. januar 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 26. oktober 2012, fra kl. 9.00 til 11.30 Fredag 26. oktober 2012,

Læs mere

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler 1 Præsentation af Midttrafiks opgaver og udfordringer 1. Bestyrelsens arbejde 2 Revideret budget 2014 1. Forslag til revideret budget 2014 3 Tidsplan

Læs mere

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Regional Udvikling Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Møde den 23. januar 2008 Bilag pkt. 5 Kommunerne i Region Midtjylland

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. april 2014 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. april 2014 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. april 2014 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg 1 Pkt. Tekst Side 1 Driftsregnskab for 2013 2 2 Anvendelse af mindre forbrug i Trafikselskabet

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 8. december 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 8. december 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 02. december 2011 Bestyrelsesmøde den 8. december 2011 FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 8. december 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand

Læs mere

Forslag til revideret budget 2015

Forslag til revideret budget 2015 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 29. januar 2015 1-21-2-13 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 87408205 Forslag til revideret budget 2015 processen for 2015 Bestyrelsen for Midttrafik skal, i henhold

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 6. februar 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 6. februar 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 6. februar 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Revideret Budget 2015 1 2 Lempelse af reklamebestemmelser

Læs mere

Rejsekort i Hedensted Kommune

Rejsekort i Hedensted Kommune Notatark Sagsnr. 13.05.00-P20-1-14 Sagsbehandler Lars Oksbjerre 20.2.2014 Rejsekort i Hedensted Kommune Midttrafiks bestyrelse besluttede på møde 12. april 2013, at Midttrafik tilslutter sig det landsdækkende

Læs mere

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2 I forlængelse af bestyrelsesmødet afholdes indvielse

Læs mere

Aktionslisten, opdateret 27. marts 2014

Aktionslisten, opdateret 27. marts 2014 Aktionslisten, opdateret 27. marts 2014 bag rejsekortet og har før ibrugtagningen af rejsekortet gennemført mange brugertest og har efter ibrugtagningen i 2011 med betalende kunder fulgt kundernes tilfredshed

Læs mere

Aktionslisten, opdateret 28. august 2013

Aktionslisten, opdateret 28. august 2013 Aktionslisten, opdateret 28. august 2013 bag rejsekortet og har før ibrugtagningen af rejsekortet gennemført mange brugertest og har efter ibrugtagningen i 2011 med betalende kunder fulgt kundernes tilfredshed

Læs mere

mater, idet man først kan få en mere nøjagtig pris, når produktønsket er nærmere specificeret.

mater, idet man først kan få en mere nøjagtig pris, når produktønsket er nærmere specificeret. Mobilitet Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C Lene Horsbøl, Venstres byrådsgruppe Side 1 af 8 10-dages forespørgsel om app og billetautomater. Hermed svar på 10-dages forespørgsel om betalings-app samt billetautomater.

Læs mere

KUNDEAMBASSADØREN STATUSRAPPORT 2. HALVÅR 2012

KUNDEAMBASSADØREN STATUSRAPPORT 2. HALVÅR 2012 KUNDEAMBASSADØREN STATUSRAPPORT 2. HALVÅR 2012 21. februar 2013 Forord Kundeambassadørens statusrapport indeholder 5 afsnit. I det første afsnit sætter Kundeambassadøren DSB s kunder og kundeinformation

Læs mere

Bilag til dagsorden til mødet i Repreæsentantskabet for Midttrafik fredag den 20. april 2007 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilag til dagsorden til mødet i Repreæsentantskabet for Midttrafik fredag den 20. april 2007 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Århus, den 13. april 2007 Bilag til dagsorden til mødet i Repreæsentantskabet for Midttrafik fredag den 20. april 2007 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 3 Dato Journalnr Sagsbehandler

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-8-09 Dato: 15.06.2009 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Mandag, den 8. juni 2009 kl. 19.00 20.00 Sted: Main Room, Hotel de France, Schottenring 3, Wien Medlemmer: Peter

Læs mere

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 7

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 7 Region Midtjylland Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 7 4.1 Region Midtjylland Tingvej 15 8800 Viborg Dato: 16-05-2006 Sagsnr.: 13.20.00Ø00/0006-2006

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015, kl. 8.00

Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015, kl. 8.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015, kl. 8.00 Mødet afholdes på Hotel Phønix, Bredgade 17, 9700 Brønderslev Dagsorden, bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens

Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Under punkt 1 deltager statsaut. revisor Lis Andersen fra KPMG samt Lone

Læs mere

400 kr. som i følge DSB skyldes på ægtefællens rejsekortkonto. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

400 kr. som i følge DSB skyldes på ægtefællens rejsekortkonto. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0123 Klageren: XX på vegne af YY Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog CVRnummer: 25050053 Klagen vedrører: 400 kr. som i følge DSB skyldes

Læs mere

Referat. af mødet i Forretningsudvalget 4. marts 2008 kl. 10:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Referat. af mødet i Forretningsudvalget 4. marts 2008 kl. 10:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 7. marts 2008 /ELSGRE Refer af mødet i Forretningsudvalget 4. marts 2008 kl. 10:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Læs mere

Status på Infrastruktur i Region Midtjylland

Status på Infrastruktur i Region Midtjylland Status på Infrastruktur i Region Midtjylland Udarbejdet af Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region, december 2012 opdateret maj 2014 KKR MIDTJYLLAND Indhold Status på fremdrift i infrastrukturinvesteringer...

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 18. februar 2011 Initialer: CN Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag den 25. februar 2011 kl. 13.30-15.30 Sted: Nymindegab Kro, Vesterhavsvej 327, 6830 Nørre Nebel

Læs mere

4 Udfordringer for den kollektive trafik og temaer for budgetlægning 2013

4 Udfordringer for den kollektive trafik og temaer for budgetlægning 2013 Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsesformandens beretning for 2011 1. årsberetning 2011 for Midttrafik 3 Opfølgning på Midttrafiks

Læs mere

Udkast. Trafikplan evalueringsrapport

Udkast. Trafikplan evalueringsrapport Udkast Trafikplan evalueringsrapport Resume... 2 0 Indledning... 5 0.1 Historie og baggrund... 5 0.2 Forventninger og forudsætninger for den vedtagne trafikplan... 6 0.3 Beskrivelse af R-nettet og øvrige

Læs mere

Rejsekort kortbestemmelser privat Gældende fra 11. april 2014

Rejsekort kortbestemmelser privat Gældende fra 11. april 2014 Rejsekort kortbestemmelser privat Gældende fra 11. april 2014 Version 6.4 Indholdsfortegnelse Kortbestemmelser for rejsekort privat... 2 1 Om rejsekort... 4 1.1 Hvad er et rejsekort?...4 1.2 Sådan anvendes

Læs mere

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Faxx - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 7. januar 2014

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere