Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. april 2013 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. april 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg"

Transkript

1 Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. april 2013 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

2 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet 1

3 Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet Resumé En række undersøgelser omkring økonomi og teknologi i forhold til rejsekortet er gennemført og indarbejdet i en revideret business case, som blev præsenteret for Bestyrelsen 25. januar Business casen er blevet evalueret af kommuner og regionen, og har dannet grundlag for fremsendte bemærkninger og indstilling til spørgsmålet om Midttrafiks tilslutning til rejsekortsamarbejdet. Det indstilles til Bestyrelsen, Midttrafik tilsluttes rejsekortsamarbejdet, og Midttrafik bl.a. udarbejder en handlingsplan og følger op på de problemstillinger omkring rejsekortet, som bestillerne har peget på i deres svar til Midttrafik. Bestyrelsen skal samtidig tage stilling til, om der skal ske kompension til kommuner og amt fra VAT for afholdte udgifter til rejsekortet, for perioden før Midttrafiks etablering i Sagsfremstilling Midttrafik udarbejdede i 2007 den første business case, Rejsekortet som reinvesteringsprojekt i Midttrafik, som siden er blevet opderet flere gange. Baggrunden var, Midttrafik ved sin etablering overtog billetteringsudstyr og -systemer, som mange steder var forældede og nedslidte. På trods af opgraderinger og en forbedring af driften, vil der fors være behov for reinvestering i nyt basisbilletteringssystem indenfor få år. Rejsekortet er et fælles elektronisk billet- og betalingssystem til tog og busser, som hovedparten af trafikmyndighederne i Danmark har valgt indføre. Spørgsmålet om indførelse af rejsekortet i Midttrafik har flere gange været genstand for behandling i Bestyrelsen og i Repræsentantskabet, samt blandt bestillerne, uden der er taget endelig stilling til tilslutning. I foråret 2012 blev der gennemført den seneste høring blandt kommunerne og Region Midtjylland om Midttrafiks eventuelle tilslutning til rejsekortsamarbejdet. Foruden en række individuelle høringssvar, blev der fremsendt en fælles indstilling og anbefaling fra bestillerne til Midttrafik, med en principielt positiv indstilling til indførelse af rejsekortet, men en række forhold om økonomi, teknologi og erfaringer skulle undersøges nærmere, inden der træffes endelig beslutning. Ny business case De anbefalede initiiver og opgaver er nu løst og samlet i en revideret business case, som grundlag for evaluering og ny stillingtagen til rejsekortet. Som der blev redegjort for på Bestyrelsens møde 25. januar 2013, indgår i den nye business case: der gennem forhandling med leverandøren er opnået nedslag i prisen på udstyr og den decentrale drift på 17 mio. kr., så prisniveauet stort set svarer til, hvad de øvrige trafikselskaber har betalt. projektomkostningerne i Midttrafik, gennem administrive besparelser i relion til rejsekortet i Midttrafik, over en 4 årig periode, er reduceret fra 38 mio. til 19 mio. kr. sammenlignet med business casen fra 2011 (BC2011).

4 2 investeringsudgifterne er reduceret med 31 mio. kr., og de samlede driftsudgifter på over 30 mio. kr. årligt stort set er uændrede i forhold til BC2011. de generelle besparelser i Midttrafiks driftsbudget, som følge af rejsekortet, nu skal udgøre 12 mio. kr. mod tidligere 10 mio. kr. årligt. ved en samlet delvis lånefinansiering er de gennemsnitlige nettoudgifter reduceret fra 42 mio. til 32 mio. kr. årligt, hvilket for hele projektperioden svarer til en reduktion på i alt 156 mio. kr. fra 674 mio. til 518 mio. kr. konklusionerne fra to redegørelser om teknologi fra hhv. Rejsekort A/S og COWI, angiver, rejsekortsystemet er fremtidssikret i forhold til et fremtidigt ønske om anvende andre betalingsmedier, fx mobiltelefoner, men et basisbilletteringssystem forts skal være papirbaseret, som vi kender det nu, eller en rejsekortløsning. Nyere betalingskanaler, fx apps ses som et godt supplement til papir eller rejsekort, men kan ikke i sig selv udgøre et fuldt basisbilletteringssystem Der er i business casen ligeledes redegjort for 4 øvrige opgaver: om hypotetisk stigning i rejseantallet som kan dække meromkostninger til rejsekortet, om proces for konkret fastlæggelse af ruter og omfang for rejsekortet, om fremadrettede udgifter og tab af indtægter ved fastholdelse af nuværende billetteringsudstyr, om plan for trinvis udrulning af rejsekortet. For yderligere detaljer, henvises til dagordenen behandlet på mødet 25. januar Rejsekortet blev ligeledes behandlet på mødet i Bestyrelsen 1. marts 2013, hvor der blev redegjort for mindre ændringer i business casen, idet antallet lokale ruter, hvor kunderne kan benytte rejsekortet er foreslået udvidet. Det har primært økonomisk betydning for Favrskov, Hedensted, Norddjurs, Odder, Ringkøbing-Skjern, Samsø og Stuer Kommune, der foruden tilslutningsomkostninger, i givet fald vil få udgifter til udstyr og drift. Årsagen er, der forventes en udvidelse af produkter som overføres til rejsekortet, bl.a. det nuværende Hypercard og kommende ungdomskort, men udvidelsen sker også for beskytte kommunernes indtægter på lokale ruter. Selvom ændringerne har påvirket økonomien for de 7 nævnte kommuner, har det kun marginalt påvirket den samlede økonomi for Midttrafik../. Oversigt over opderede bestillerfordelte udgifter i forbindelse med rejsekortet vedlægges. Udrulning I business casen fra januar 2013 blev der foruds en tidsplan, hvor der gennemføres systemklargøring og installion af udstyr i busser, garager mv. i hele Midttrafik måneder efter Midttrafik har underskrevet tilslutning. Udrulningen vil som udgangspunkt foregå i 4-6 trin, hvor rejsekortet tages i brug område for område. Administrionen anbefaler en udrulning, i følgende trin: Prisområde Syd. Horsens-Skanderborg-Silkeborg området.

5 3 Prisområde Vest. Holstebro bybusser, Herning Bybusser og herefter de øvrige bybusser og regionale ruter i Vestjylland. Prisområde Midt. Viborg og Skive bybusser, og herefter de regionale ruter. Prisområde Øst. Starte med Randers området. Herefter Djursland og de regionale ruter i Øst. Udrulningen afsluttes med bybusserne i Aarhus. I business casen er det foruds, der indføres rejsekort i bybusserne i Aarhus i ca. 2 år før letbanen åbner. Det må forventes, udrulningen af rejsekort på Odderbanen og i X Busserne, der krydser trafikselskabsgrænser, skal lægges ind i planen, hvor det er mest hensigtsmæssigt. Udrulningsplanen vil blive justeret hen ad vejen i forhold til kundernes ønsker, bestillernes ønsker samt praktiske forhold. Bestillernes anbefaling Business casen med de seneste ændringer, er blevet behandlet blandt kommunerne og Region Midtjylland, bl.a. på møde i Kontaktudvalget 18. februar 2013, hvor det blev besluttet, kommunerne og regionen meddeler deres bemærkninger og indstilling til Midttrafiks tilslutning til rejsekortet inden 5. april 2013, med henblik på Bestyrelsens aktuelle behandling af sagen den 12. april /. Midttrafik har modtaget 17 svar, heraf ét foreløbigt svar fra Randers Kommune. Endeligt svar fra Herning Kommune kommer efter 16. april Syddjurs og Samsø Kommune har ikke sendt svar. Resumé af modtagne svar samt alle modtagne svar vedr. rejsekort fra bestillere vedlægges. Bestillernes svar vedr. spørgsmålet om Midttrafiks tilslutning til rejsekortet er: 9 kommuner anbefaler, uden særlige forbehold: Favrskov, Holstebro, Horsens, Ikast-Brande, Norddjurs, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skanderborg og Skive. 2 anbefaler, med forbehold: Region Midtjylland tager forbehold for, størstedelen af kommunerne tilslutter sig en anbefaling, og regionen kan finde den nødvendige finansiering Viborg Kommune kan kun anbefale tilslutning fra 2014, under forudsætning af, problemer med teknologi er løst, og yderligere omkostninger finansieres over billetpriserne. 4 kommuner tager en beslutning i Midttrafiks bestyrelse til efterretning: Lemvig, Odder, Struer og Aarhus (med en række kritiske bemærkninger). 2 kommuner har forts sagen til behandling, hvor de foreløbige udvalgsindstillinger indeholder en anbefaling, med forbehold for opbakning fra øvrige bestillere: Herning og Randers. 1 kommune har sendt administrivt svar vedrørende økonomiske forhold: Hedensted. 2 kommuner har ikke sendt svar: Syddjurs og Samsø. Midttrafik har efterlyst eventuelt svar fra Syddjurs og Samsø, men stadig ikke fået det. Svarene viser, der er bred opbakning eller accept fra bestillerne til, Midttrafik tilslutter sig rejsekortsamarbejdet.

6 4 Viborg Kommunes forbehold om finansiering af ekstraudgifter over billetpriserne er ikke mulig på grund af det stsligt fastste takststigningsloft, som Midttrafik i forvejen udnytter fuldt ud. Midttrafik foreslår, der i dialog med Viborg Kommune, udarbejdes et kalog over forskellige finansieringsmuligheder. Flere kommuner udtrykker en forventning om, de problemer omkring rejsekortets teknologi, som har været behandlet i medierne, bliver løst. Ved eventuel beslutning om tilslutning til rejsekortet, vil Midttrafik tage aktivt del i arbejdet omkring de initiiver, der allerede er s i gang og i nye initiiver, for imødegå kritikken og forbedre kundernes oplevelse omkring brugen af rejsekortet. Silkeborg, Horsens og Herning (forventet) tager forbehold for Midttrafiks anbefaling i business casen vedr. billettering med rejsekortudstyr eller alternivt indførelse af 0- takst på åbne lokale ruter. Midttrafik anbefaler rejsekortudstyr/bus Light på ruter, hvor der i forvejen er indtægter for kommunen som skal beskyttes, og der indføres 0-takst på åbne skolebusruter med meget svage indtægter. Kommunerne anfører, det er i strid med principperne omkring den forvaltningsretlige lighedsgrundsætning, hvor borgere ikke må forskelsbehandles. Det mener de er tilfældet, hvis borgere i et område kan rejse gris, mens borgere i samme kommune skal betale for rejse med den lokale kollektive trafik i et andet område. I Ikast-Brande og Lemvig Kommune er der 0-takst på alle kommunens ruter, men hvor der er billettering på rejser med de regionale ruter og med tog til og fra kommunen. I flere andre kommuner er der billettering efter Midttrafiks taktser på lokalruter, mens der er 0-takst på de åbne skolebusruter. I en sag fra Syddjurs Kommune fra 2011 om klage vedrørende forskellig praksis med hensyn til billettering og 0-takst på kommunens ruter, besluttede Stsforvaltningen, der ikke skulle ske yderligere i sagen. Midttrafik henviser desuden til, det indgår som tema i den aktuelle evaluering af loven om Trafikselskaber, kommunerne skal have øget kompetence til beslutte, hvem der må benytte skolebusserne, under forudsætning af kørslen er gris. Hvis det besluttes indføre rejsekortet i Midttrafiks område, vil Midttrafik i dialog med de pågældende kommuner finde løsninger for hhv. billettering eller 0-takst, og hvis det er nødvenligt få sagen endeligt prøvet. Sagen forelægges senere for Bestyrelsen. Vejle Amts Trafikselskab (VAT) Horsens, Hedensted og Ikast-Brande har i deres svar til Midttrafik henvist til, de forventer kompension for afholdte udgifter til indskud af aktie- og lånekapital til rejsekortprojektet, for perioden før 2007, mens kommunerne var en del af Vejle Amts Trafikselskab. Horsens Kommune har ved alle tidligere høringer frems forventning om kompension for betalinger både før og efter I 2007 arvede Midttrafik 40 % af det tidligere VAT s rettigheder og pligter i forbindelse med rejsekortprojektet. På det tidspunkt havde VAT indskudt ca. 4 mio. kr. i tilslutningsomkostninger til projektet, for indførelse af rejsekortet i bybus- og regionalkørsel i den nordlige del af VAT, der siden kom ind under Midttrafik. Det blev besluttet på Bestyrelsens møde 23. marts 2012, Horsens Kommune og Region Midtjylland ved fuld tilslutning til rejsekortet kompenseres for foretagne indbetalinger til rejsekortet efter 2007, og der ved beslutning om tilslutning til rejsekortet træffes endelig afgørelse, om Horsens Kommune og regionen kompenseres for indbetalinger før

7 På den baggrund, er der i business casen indregnet kompension til Horsens Kommune og Region Midtjylland for betalinger i forbindelse med rejsekortet efter 2007, men betalinger før 2007 ikke er foruds kompenseret. Bestyrelsen behandlede sagen på mødet 1. marts 2013, hvor der som bilag var vedlagt et responsum fra Holst Advoker af 12. marts 2012, om hvorvidt der kan stilles krav fra nuværende bestillere om kompension for hidtil afholdte udgifter i forbindelse med rejsekortprojektet, på baggrund af aftaler, lov eller almindelige rets grundsætninger. Hovedkonklusionen vedrørende et krav for perioden før 2007 var, Der ses ikke være hverken aftaleretligt eller andet grundlag for gennemførelse af et refusionskrav eller anden form for kompension for de før kommunalreformen afholdte udgifter../. Horsens Kommune har 18. marts 2013 meddelt Midttrafik, de forventer opretholde et krav om kompension for perioden før Horsens Kommunes henvendelse af 18. marts 2013 til Midttrafik vedr. krav om kompension for perioden før 2007 vedlægges. Der henvises bl.a. til et vedlagt bilag, som indeholder en opgørelse af, hvordan VAT s udgifter til rejsekortprojektet blev byrdefordelt blandt kommuner og amtet. Sammen med anden dokumention for, Horsens Kommune flere gange har gjort Midttrafik opmærksom på betalingerne før 2007, argumenters for, Horsens kommune har udvist rettidig omhu i forhold til forældelse og passivitet../. Midttrafik har forelagt henvendelse og bilag fra Horsens Kommune for Holst Advoker. Deres vurdering og indstillingen er, de nye oplysninger ikke giver anledning til ændrede konklusioner i forhold til responsum af 12. marts Holst Advoker peger desuden på, det bør undersøges, hvorvidt der skete tilbagebetaling af egenkapital fra VAT til VAT s ejere inden kommunalreformen, og hvad der har indgået i opgørelsen. Det vil blive afklaret til mødet i Bestyrelsen. Holst Advokers responsum og vurdering af Horsens Kommunes henvendelse af 18. marts 2013 vedlægges. Ud fra en juridisk vurdering kan Midttrafik ikke anbefale, kommuner og amt fra det tidligere VAT, kompenseres for indbetalinger til rejsekortet før Dertil kommer, nuværende bestilleres økonomi vil blive tilsvarende belastet. Stus for rejsekortprojektet Rejsekortet er fuldt implementeret i den kollektive trafik på Sjælland og Hovedstaden, i Nordjylland og på togrejser med Arriva og med DSB i hele landet. Rejsekortet indføres i øjeblikket i Sydtrafik, og ventes fuldt udrullet i løbet af Rejsekortet i tal: Der er indtil videre udstedt rejsekort til kunderne. Ca rejsekort benyttes mindst én gang om ugen. Der er siden 2011 foretaget over 16 mio. rejsekortrejser, og i samme periode er der oms for over 685 mio. kr. I Syd- og Vestsjælland, anvendes rejsekort 4-5 gange så ofte som en kontantbillet. I hovedstaden stiger brugen af rejsekort, fx fra rejser pr. uge i uge 2/2013, til rejser pr. uge i uge 13/2013. I Nordjyllands Trafikselskab foretages ca rejser med rejsekort om ugen. Der er ca rejser om ugen, hvor der benyttet rejsekort med tog indenfor eller til/fra den midtjyske region. Det er en fordobling i forhold til normaluge i slutningen af % af alle indbetalinger på rejsekort sker ved selvbetjening, bl.a. via tank op aftale

8 6 Der sker en løbende udfasning af eksisterende billetprodukter i de tilsluttede områder. Der kan ikke længere benyttes klippeport i Syd- og Vestsjælland. I Nordjylland ophører muligheden for bruge klippekort helt 31. maj I Hovedstaden, Nordsjælland og Roskilde-området stopper salg af klippekort 1. juli 2013, men kan benyttes yderligere i et år. I Nordjylland og på Sjælland, kan kunder forts købe og forny periodekort, indtil rejsekortets tilsvarende fastprisprodukt er klar, hvilket forventes i løbet af I hele landet kan kunderne forts købe enkeltbilletter. I de trafikselskaber, hvor rejsekortet er indført, er der foretaget flere kundetilfredshedsundersøgelser. Det generelle billede viser, mellem % af kunderne er tilfredse eller meget tilfredse med rejsekortet. Ca % er ikke tilfredse eller meget utilfredse, og ca. 10 % ved ikke. Fra 20. januar 2013 giver sten tilskud til køb af et personligt rejsekort, så selve kortet ikke koster noget af oprettet. Ligeledes kan off-peak rabten, med ca. 20 % billigere rejser uden for myldretiden, kun udnyttes på rejsekort i de områder, rejsekortet er indført. Rejsekortsystemet virker og er funktionsdueligt. I løbet af 2013 og 2014 kommer en række planlagte opderinger, som vil forbedre systemet yderligere, bl.a. med fastprisrejsekort og bedre salgs- og selvbetjeningsfunktioner. Udfordringer for rejsekortet Erfaringer fra Kundecentrene, kundeundersøgelserne og mediedækningen viser, nogle kunder og borgere er meget kritiske overfor rejsekortet. Der er særligt to udfordringer, som der skal tages hånd om. Manglende check ud Der er en særlig kritik af rejsekortsystemet fra kunder, som glemmer foretage check ud, hvoraf nogle siger, de har foretaget check ud. Daudvekslingen mellem kort og kortlæser sker meget hurtig, og kortlæseren vil afgive en bestemt lyd og besked på displayet ved korrekt check ind eller ud. Det kan forekomme, kunden kører kortet for hurtigt forbi kortlæseren, i stedet for holde det hen til det blå punkt, som anvist. I givet fald kommer der en advarsel i tekst og lyd, hvis ikke det er sket korrekt, og besked om gentage check ind eller ud. Kunden er ansvarlig for korrekt check ind og ud, på samme måde som ved selvbillettering i dag. Ved manglende check ud tilbageholdes forudbetalingen på hhv. 50/80 kr. afhængig af rejseområde, som betaling for rejsen. Dette sker, for undgå der rejses gris. Det er helt samme problemstilling, som kendes fra åbne betalingsparkeringspladser, hvor der ved brug af betalingskort ved start og slut afregnes for den nøjagtige tid kunden parkerer. Hvis afslutning undlades, trækkes et fast beløb fra kundens kort, hvilket kan være afgiften for 1. døgn, selvom kunden kun har parkeret en halv time. Der er også rejst kritik af, der i det hele taget skal foretages check ud. Check in og check ud finder sted i London, Holland og i mange andre rejsekortsystemer, og erfaringer herfra er, generel kritik og problemet med manglende check ud bliver mindre i takt med tilvænning. I øjeblikket forekommer manglende check på 1 ud af 50 rejser i gennemnit i Danmark. I Syd- og Vestsjælland, hvor rejsekortet har været indført i nogle

9 7 år, er det ca. 1 ud af 100 rejser. Det forekommer mindre i busser og mere ved togrejser, da der på danske stioner ikke er sluser for komme ind og ud. Rejsekort A/S er i gang med tiltag omkring lyd, tekst i display og visuel genkendelse i forhold til kortlæserne, som skal afhjælpe problemerne. Ugennemsigtige priser Fra kunder og fra Forbrugerrådet opftes priserne uigennemskuelige. Der er to elementer i det. For det første, kan der være forskel på priser og rabter, om man rejser fx 20 km i den ene eller anden retning. Det hænger sammen med, Danmark fors er delt op i takstområder, hvor hver trafikmyndighed har takstkompetencen. Det er således ikke selve rejsekortet, som er skyld i forskellige priser og rabter fra område til område. Det andet element hænger sammen med de nye principper i rejsekortet omkring udregning af pris og rab. Som grundprincip øges rabten jo mere kunden rejser, og da udregningen af prisen for hver konkrete rejse sker ved check ud, vil kunden ikke altid kende den nøjagtige pris ved rejsestart. Prisen for den konkrete rejse og saldo på kortet vises altid på kortlæseren ved check ud. Efterfølgende kan kunden se rejsens pris i rejsehistorikken i en autom, på nettet, i betjent salg eller ved ringe til Rejsekort Kundecenter. Oplysningen om pris på næste rejse med en kendt start- og slutdestinion kan fås i betjent salg, på rejseplanen.dk eller på rejsekort.dk/selvbetjening. Rejsekort A/S arbejder løbende på initiiver, som kan imødekomme kritikken. I 2014 introduceres et fastprisrejsekort, svarende til det nuværende periodekort. Ellers er det erfaringen fra de områder, hvor rejsekortet har været i brug i nogle år, kunderne lærer systemet og principperne bedre kende. Der er også andre forhold omkring fx tilgængelighed for service, dasikkerhed og snyd, som flere bestillerne har peget på i deres høringssvar, og som Midttrafik ved eventuel fuld tilslutning vil tage initiiv til få løst, sammen med de øvrige trafikselskaber. London Det har aktuelt fremgået i pressen, Oystercard, som er Londons rejsekort, skal udfases til fordel for betaling med kreditkort og mobilløsninger. Fakta er, transportmyndighederne i London, i samarbejde med to banker, indfører kreditkortbetaling for rejser med bus og undergrund. I første omgang svarer det til køb af en kontantbillet, men på sigt vil det udvikles til, der indgår en rab. De kreditkort som kan benyttes i London skal være med NFC teknologi (Near Field Communicion - kontaktfri daoverførsel), ligesom rejsekortet. Der er i øjeblikket ingen danske kreditkort, som har indbygget NFC. Transportmyndighederne i London forventer indføre mobilløsningen på sigt, men har aktuelt udtalt, den nuværende infrastruktur omkring mobile løsninger endnu ikke er til stede. Det underliggende billetteringssystem til Oystercard, basereret på prisberegning med check ind og check ud, fastholdes og udbygges, således kunderne med tiden kan benytte andre medier som billet og til betaling.

10 8 Direktøren indstiller, Midttrafik tilslutter sig rejsekortprojektet, under følgende forudsætninger: udgifterne til projektet i 2013 afholdes af Midttrafik gennem lån og overskydende likviditet, så bestillerne først skal begynde finansieringen fra Midttrafiks kontantudgifter til rejsekortet på i alt 647 mio. kr. for perioden finansieres med den byrdefordelingsmodel som fremlagt i business casen, og Midttrafik udnytter muligheden for delvis lånefinansiering af investeringsudgifterne for bestillere, som ikke ønsker betale kontant. Bilag direktionen bemyndiges til gennemføre varige besparelser i Midttrafiks administrion på 12 mio. kr. årligt når rejsekortet er fuldt indført, svarende til 168 mio. kr. for hele projektperioden rejsekortet udrulles i trin i Midttrafiks område ud fra den overordnede tidsplan, som er fremlagt i business casen, og det konkrete omfang fastlægges af den enkelte bestiller i dialog med Midttrafik. Midttrafik i samarbejde med rejsekort A/S interessenter arbejder for ændringer og initiiver som skal mindske problemer omkring teknologien, herunder afhjælpe manglende check ud, gøre rabstrukturen mere enkel, og øge tilgængelighed til viden om pris før rejsestart. der nedsættes en repræsentiv administriv følgegruppe blandt kommunerne og regionen til følge Midttrafiks arbejde med rejsekortet. kommuner og amt for det tidligere VAT ikke kompenseres for indbetalinger til rejsekortet før Oversigt over opderede bestillerfordelte udgifter i forbindelse med rejsekortet Resumé af modtagne svar samt alle modtagne svar vedr. rejsekort fra bestillere Horsens Kommunes henvendelse af 18. marts 2013 til Midttrafik vedr. krav om kompension for perioden før 2007 Holst Advokers responsum og vurdering af Horsens Kommunes henvendelse af 18. marts 2013

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik.

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik. Information Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230 pris er20 13 midttrafik.dk Indhold Side Priser Øst, Syd og Midt 3 Favrskov Hedensted Horsens

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Beretning og regnskab for

Læs mere

Hvad er rejsekortprojektet?

Hvad er rejsekortprojektet? Hvad er rejsekortprojektet? Projekt startet af HUR, DSB og Ørestadsselskabet i 1995 (behov for et moderne elektronisk billetteringssystem for hovedstadsområdet). Rejsekort A/S etableret i 2003. Aktuelt

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 7. oktober 2011 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 9.30-12.15. Fra administrionen deltog Midttrafiks

Læs mere

4. Håndtering af tjenestemandspensioner

4. Håndtering af tjenestemandspensioner 6 1-20-2-11 4. Håndtering af tjenestemandspensioner Resumé Administrationen fremlægger forslag til håndtering af tjenestemandspensionen for tjenestemænd ansat ved Midttrafik. Sagsfremstilling Ved dannelsen

Læs mere

Beslutningsprotokol. for mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Beslutningsprotokol. for mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg sprotokol for mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Eksternt regnskab for 2014 1 2 Forsøg med mobilbetaling i

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.051.000 (bilag 2) Indtægter -1.208.010-1.291.000-1.146.000 Regionalt

Læs mere

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne September 2013 Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne Seks ud af ti virksomheder i det midtjyske vil anbefale deres kommune til andre virksomheder. Det er den højeste

Læs mere

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. september 2014 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. september 2014 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Aarhus, 5. september 2014 Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. september 2014 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg 1 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail

Læs mere

Indstilling. Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø

Indstilling. Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 25. februar 2008 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet. 1. Resume Midttrafik

Læs mere

Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens

Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Under punkt 1 deltager statsaut. revisor Lis Andersen fra KPMG samt Lone

Læs mere

Aarhus, 19. juni 2015. Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30

Aarhus, 19. juni 2015. Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30 Aarhus, 19. juni 2015 Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 12. juni 2015 1-21-1-14 Alexander Tranberg

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Hedensted Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 11.760.784 11.053.000

Læs mere

Bilagsoversigt. 3 Ændring af takster fra 13. januar 2013 1. Taksttabellerne 1-3 til takstændring 2013

Bilagsoversigt. 3 Ændring af takster fra 13. januar 2013 1. Taksttabellerne 1-3 til takstændring 2013 Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Budget 2013 1. Sammendrag af høringssvar efter politisk høring vedr. budget 2013 2. Forslag til Budget 2013 til 2. behandling

Læs mere

Beslutningsprotokol fra åben dagsorden

Beslutningsprotokol fra åben dagsorden sprotokol fra åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 24. oktober 2008 kl. 12:30 Regionshuset, Mødelokale A1, Skottenborg, 8800 Viborg Der var afbud fra Torben Nørregaard, hvorfor suppleant

Læs mere

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr.

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Siden sidst Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Stigende indtægter i 2010 6% i forhold til 2009 Aftale om Cross border

Læs mere

REJSEKORT INTRODUKTION

REJSEKORT INTRODUKTION 9/5/2013 SHS REJSEKORT INTRODUKTION Mod fuld Udrulning I 2015 05-09-2013 Titel på præsentation 3 REJSEKORT PÅ 30 SEKUNDER (EFTER UDFASNING) Anskaf et rejsekort personlig med tankop-aftale en gang for alle

Læs mere

Rejsekort i Hedensted Kommune

Rejsekort i Hedensted Kommune Notatark Sagsnr. 13.05.00-P20-1-14 Sagsbehandler Lars Oksbjerre 20.2.2014 Rejsekort i Hedensted Kommune Midttrafiks bestyrelse besluttede på møde 12. april 2013, at Midttrafik tilslutter sig det landsdækkende

Læs mere

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2 nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2 Aarhus Nærbane: Togfusion fejret med gratis kørsel 2 Nyt udbud af Flexkørsel/Nye

Læs mere

Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 17. april 2009 kl. 12.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr.

Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 17. april 2009 kl. 12.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. Århus, 7. april 2009 Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 17. april 2009 kl. 12.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 1 Århus, 7. april 2009

Læs mere

Forslag til revideret budget 2015

Forslag til revideret budget 2015 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 29. januar 2015 1-21-2-13 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 87408205 Forslag til revideret budget 2015 processen for 2015 Bestyrelsen for Midttrafik skal, i henhold

Læs mere

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 05-03-2014 ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 3. marts 2014 05-03-2014 Entreprenørudvalgsmøde 2 1. FORVENTET REGNSKAB 2013 Styr på økonomien Fortsat stigende indtægter i bustrafikken - 40 mio. kr. over 2012, 5%

Læs mere

1. Trafikstyrelsens brev af 19. december 2012 om regulering af kompensation for indtægtstab vedr. HyperCard

1. Trafikstyrelsens brev af 19. december 2012 om regulering af kompensation for indtægtstab vedr. HyperCard Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Revideret budget 2013 1. forslag til revideret budget 2013 2 Orientering om evaluering af HyperCard kompensation 1. Trafikstyrelsens

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 1. marts 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 1. marts 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 1. marts 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Strategiplan 2013-2016 1 2 Rejsekortet 2 3 Flextur

Læs mere

Midttrafik Repræsentantskab m fl 4 november 2011

Midttrafik Repræsentantskab m fl 4 november 2011 Midttrafik Repræsentantskab m fl 4 november 2011 Temadrøftelse om rejsekort Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Peder Østermark Andreasen, bestyrelsesformand Rejsekort A/S Rejsekortsystemet -

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept. Budget, revideret Budget Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.059.000

Læs mere

NYHEDSBREV. strat EGIplan KOMMUNER OG REGION // NR. 13 - JUNI 2013. Status for rejsekortet. Læs den nye strategiplan på Midttrafik.

NYHEDSBREV. strat EGIplan KOMMUNER OG REGION // NR. 13 - JUNI 2013. Status for rejsekortet. Læs den nye strategiplan på Midttrafik. NYHEDSBREV KOMMUNER OG REGION // NR. 13 - JUNI 2013 Status for rejsekortet 2 Læs den nye strategiplan på Midttrafik.dk 2 Årsberetningern 2012 er på gaden Fly High II starter nye hold til september 2 Ungdomskort

Læs mere

Status Rejsekort. Midttrafik - oktober 2011

Status Rejsekort. Midttrafik - oktober 2011 Status Rejsekort Aktuel status Der er i år: Gennemført 1 mio. rejser på rejsekort Solgt 50.000 rejsekort Omsat 25 mio. kr. på rejsekort og 12 mio. kr. for billetsalg i busser De næste skridt NT stationer

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 2014, sept, revideret Odder Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.409.000 6.292.000-117.000

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 10 Justering af rejsereglerne. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 10 Justering af rejsereglerne. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 13. september 2012 Mads Lund Larsen 10 Justering af rejsereglerne Indstilling: Administrationen indstiller, At bestyrelsen tiltræder, at rejsereglerne

Læs mere

3. Hvad skal du vide inden rejsen? 3.1 Rejsekort typer, priser og køb. 3.1.1 Rejsekort personligt

3. Hvad skal du vide inden rejsen? 3.1 Rejsekort typer, priser og køb. 3.1.1 Rejsekort personligt Indholdsfortegnelse 1. Hvad er rejsereglerne?... 3 2. Hvad er rejsekort?... 3 3. Hvad skal du vide inden rejsen?... 3 3.1 Rejsekort typer, priser og køb... 3 3.1.1 Rejsekort personligt... 3 3.1.2 Rejsekort

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013, sept, revideret Favrskov Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 15.794.551 15.905.000 15.779.000 15.209.000-570.000

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Norddjurs Kommune Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.995.377 15.540.000 14.834.000 (bilag 2) Indtægter -1.187.474-1.350.000-1.192.000 Regionalt

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler 1 Præsentation af Midttrafiks opgaver og udfordringer 1. Bestyrelsens arbejde 2 Revideret budget 2014 1. Forslag til revideret budget 2014 3 Tidsplan

Læs mere

Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K. Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012

Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K. Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012 Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er rejsereglerne?...2 2. Hvad er rejsekort?...2 3. Hvad skal du vide

Læs mere

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013 Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 20. juni 2013 Henrik Visborg Thune 05 Budget 2014 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller:

Politisk dokument uden resume. 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller: Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Lone Keller Madsen 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller: at bestyrelsen

Læs mere

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0 !""# $ % $!""# & !!" # $% & #' ( ) *+,-,. 0 + 1#11% %. 2 3 1 1.4 1 1-15 16 1 17 +++89 http:www.rm.dkfilesregional%20udviklinganalyser%20og%20publikationerinnovationsanalyse_subregioner.pdf ' (% ( )(*(

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Ikast-Brande Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.968.129 14.970.000 15.300.000 Indtægter 0 0 0 Regionalt tilskud 0 0 0 Netto 14.968.129

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 17. april 2009 kl. 12:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 17. april 2009 kl. 12:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 17. april 2009 kl. 12:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Revisionsberetning nr. 4 af 13. marts 2009 1 2 Resultopgørelse

Læs mere

SIDEN SIDST. Forventet regnskab 2012 giver igen mindreforbrug. Der er styr på økonomien på alle forretningsområder

SIDEN SIDST. Forventet regnskab 2012 giver igen mindreforbrug. Der er styr på økonomien på alle forretningsområder SIDEN SIDST Forventet regnskab 2012 giver igen mindreforbrug. Der er styr på økonomien på alle forretningsområder Fokus på kollektiv trafik i tyndt befolkede områder (udbredelse af flex-tur, bedre stoppestedsforhold,

Læs mere

Svar på de 20 påståede rejsekort fælder i Ekstra Bladet den 21. november 2014

Svar på de 20 påståede rejsekort fælder i Ekstra Bladet den 21. november 2014 Svar på de 20 påståede rejsekort fælder i Ekstra Bladet den 21. november 2014 Bilag 2. december 2014 1. Glemmer at checke ud Folk bliver konstant pålagt bøder på 50 kr. for at glemme at checke ud. I hundredvis

Læs mere

Forslag om nedlæggelse af områdebetjent teletaxa i Hedensted Kommune

Forslag om nedlæggelse af områdebetjent teletaxa i Hedensted Kommune Hedensted Kommune Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. december 2014 Rikke Rasmussen rr@midttrafik.dk 8740 8248 Forslag om nedlæggelse af områdebetjent teletaxa i Hedensted Kommune Midttrafik

Læs mere

Bilag B. NOTAT. Rejsekort teknologi - v3 3-6-2012

Bilag B. NOTAT. Rejsekort teknologi - v3 3-6-2012 Bilag B. NOTAT Til: Midttrafik Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K Tlf. 33 43 24 00 Fax 33 43 24 01 Kopi til: RK- ledelse CVR 27 33 20 72 D-nummer 16078 v3 Initialer GEM Mobil 4030

Læs mere

Socialtilsyn Midt. LOS 10. December 2013

Socialtilsyn Midt. LOS 10. December 2013 Socialtilsyn Midt LOS 10. December 2013 Opgaven Socialtilsyn Midt skal godkende og føre driftsorienteret tilsyn med plejefamilier, sociale døgntilbud og ambulante stofmisbrugstilbud i Region Midtjylland

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Rejsekort og rabruter 1 2 Billige busbilletter

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 07.03.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 4. marts 2011 kl. 14.00 - Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul Rosendahl

Læs mere

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Trafik og Infrastruktur I et regionalt udviklingsperspektiv

Læs mere

mater, idet man først kan få en mere nøjagtig pris, når produktønsket er nærmere specificeret.

mater, idet man først kan få en mere nøjagtig pris, når produktønsket er nærmere specificeret. Mobilitet Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C Lene Horsbøl, Venstres byrådsgruppe Side 1 af 8 10-dages forespørgsel om app og billetautomater. Hermed svar på 10-dages forespørgsel om betalings-app samt billetautomater.

Læs mere

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 Regnskab 2013 2014 2015, juni 2015, sept Difference Horsens Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 45.284.339 46.600.000 46.977.000 47.080.000

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 Dato: 03.12.2009 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 10. december 2009 kl. 14.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på rejsekort i bus, hvor rejsekort ikke endnu var udrullet.

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på rejsekort i bus, hvor rejsekort ikke endnu var udrullet. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0172 Klageren: XX 8800 Viborg Indklagede: Midttrafik CVR.nummer: 29943176 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på rejsekort

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat for Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

KITA Kikkertsigtet 2014. Temadag 7. marts 2014

KITA Kikkertsigtet 2014. Temadag 7. marts 2014 KITA Kikkertsigtet 2014 Temadag 7. marts 2014 Lidt historie 7-kommunesamarbejde på erhvervsområdet i Østjylland Erhvervscheferne etablerede et projekt med støtte fra EU og Region Midtjylland Tiltrækning

Læs mere

Business case Januar 2013 BUS INESS CA. SERejsekortet. reinvesteringsprojekt i. Midttrafik

Business case Januar 2013 BUS INESS CA. SERejsekortet. reinvesteringsprojekt i. Midttrafik Business case Januar 2013 BUS INESS CA som reinvesteringsprojekt i SERejsekortet Midttrafik 2013 Business case Rejsekortet som reinvesteringsprojekt i Midttrafik Opdateret 17. januar 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2013 Patientunderlag I 2013 var 3.712 patienter indvisteret i i 17 af de 19 kommuner. Heraf blev

Læs mere

Driftsregnskab for 2011

Driftsregnskab for 2011 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 16. april 2012 1-22-1-11 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 87408205 Driftsregnskab for Det samlede regnskabsresultat for Midttrafik er gengivet nedenfor. Samlet

Læs mere

Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND

Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Version udsendt til høring i kommunerne Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND (S) = fra standardvedtægt udstedt af Trafikministeriet, i øvrigt markeret med kursiv. (FU) = fra

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Orientering om rejsekort 14. maj 2014 Kunden i fokus

Orientering om rejsekort 14. maj 2014 Kunden i fokus Orientering om rejsekort 14. maj 2014 Kunden i fokus Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S :: Orientering om rejsekort :: 1 Hvorfor rejsekort? - Visionen Modernisering af de nuværende og udslidte

Læs mere

06. Movias rejsekortinvestering og låneoptagelse

06. Movias rejsekortinvestering og låneoptagelse Politisk dokument med resume 06. Movias rejsekortinvestering og låneoptagelse Indstilling: Direktionen indstiller, at orienteringen om den opdaterede business case for Movias rejsekortprojekt tages til

Læs mere

REJSEKORT PRISFORKLARING

REJSEKORT PRISFORKLARING REJSEKORT PRISFORKLARING En detaljeret beskrivelse af principperne for beregning af priser med rejsekort En mere populær forklaring kan ses på wwwrejsekortdk/brug-rejsekort/priser-for-rejseraspx D16737

Læs mere

Rygning, alkohol, fysisk aktivitet, kost og overvægt. Karina Friis, Forsker, ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.regionmidtjylland.

Rygning, alkohol, fysisk aktivitet, kost og overvægt. Karina Friis, Forsker, ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.regionmidtjylland. Rygning, alkohol, fysisk aktivitet, kost og overvægt Karina Friis, Forsker, ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.regionmidtjylland.dk Rygning, alkohol, kost, fysisk aktivitet og overvægt Udviklingen

Læs mere

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Total - netto Ringkøbing-Skjern Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Udgifter 26.036.390 25.424.000 25.784.000

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet December 2010 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Rigsrevisionens undersøgelse

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Rejsekort rejseregler for Midtog Vestsjælland

Rejsekort rejseregler for Midtog Vestsjælland Rejsekort rejseregler for Midtog Vestsjælland Gældende fra 6. juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Rejseregler for rejser med rejsekort...2 1.1 Rejsekorts dækning...2 1.2 Lokale rejser og rejser mellem takstområder

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller:

Politisk dokument uden resume. 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller: Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. april 2014 Mads Lund Larsen 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller: At Movia bemyndiges

Læs mere

Rejsekort - en RFID applikation

Rejsekort - en RFID applikation Rejsekort - en RFID applikation RFID i Danmark d. 3/5/2011 Gregers Mogensen - gem@rejsekort.dk Rejsekort A/S www.rejsekort.dk RFID teknologi Rejsekortet er MiFare Classic, 4k memory. Følger ISO 14443A,

Læs mere

Business case INESS CA CA SE. Rejsekortet reinvesteringsobjekt i Midttrafik

Business case INESS CA CA SE. Rejsekortet reinvesteringsobjekt i Midttrafik Business case 25. 2. december november 2011 US BUS INESS CA CA SE Rejsekortet t som reinvesteringsobjekt i Midttrafik Indholdsfortegnelse 0 Indledning...2 1 Baggrund for business case om rejsekort...3

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Rejsekort Præsentation og status ITS Norge Elektronisk billettering 28.09.2010 Bjørn Wahlsten, administrerende direktør for Rejsekort A/S

Rejsekort Præsentation og status ITS Norge Elektronisk billettering 28.09.2010 Bjørn Wahlsten, administrerende direktør for Rejsekort A/S Rejsekort Præsentation og status ITS Norge Elektronisk billettering 28.09.2010 Bjørn Wahlsten, administrerende direktør for Rejsekort A/S 28.09.2010 IA Hvad er rejsekort? Et trådløst smartcard: billet

Læs mere

Aktionslisten, opdateret 19. december 2013

Aktionslisten, opdateret 19. december 2013 Aktionslisten, opdateret 19. december 2013 bag rejsekortet og har før ibrugtagningen af rejsekortet gennemført mange brugertest og har efter ibrugtagningen i 2011 med betalende kunder fulgt kundernes tilfredshed

Læs mere

Aktstykke nr. 105 Folketinget 2010-11. Bilag Afgjort den 5. maj 2011. Transportministeriet. København, den 6. april 2011.

Aktstykke nr. 105 Folketinget 2010-11. Bilag Afgjort den 5. maj 2011. Transportministeriet. København, den 6. april 2011. Aktstykke nr. 105 Folketinget 2010-11 Bilag Afgjort den 5. maj 2011 105 Transportministeriet. København, den 6. april 2011. a. I medfør af lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og DSB S-tog

Læs mere

Region Midtjylland. Takster for øvrige billettyper. Bilag. til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 24. november 2006 Punkt nr.

Region Midtjylland. Takster for øvrige billettyper. Bilag. til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 24. november 2006 Punkt nr. Region Midtjylland Takster for øvrige billettyper Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 24. november 2006 Punkt nr. 8 Bilag 1 Takster på øvrige billettyper Indledning og baggrund

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 28. november 2008 kl. 10:00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 28. november 2008 kl. 10:00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 28. november 2008 kl. 10:00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Opfølgning på bestyrelsesmødet 24. oktober 2008

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 7. oktober 2011 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 7. oktober 2011 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 7. oktober 2011 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Besøg fra Rejsekort A/S 1 2 Billetautomer i bybusserne

Læs mere

Information til chauffører og salgssteder

Information til chauffører og salgssteder I dette nummer: Nyt Turkort erstatter institutionskort og museumsbilletter Fejlbillet/Fejlstemplingsbillet på Scanpoint billetudstyr Kvalitetskontrol i busserne HyperCard giver ret til billet til børnepris

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 17. august 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 9.00-10.45. Fra administrionen deltog direktør Jens

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april Peter Jensby Lange 21 Status for it-projekter Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen status for it-projekter

Læs mere

Bilag til dagsorden til mødet i Repreæsentantskabet for Midttrafik fredag den 20. april 2007 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilag til dagsorden til mødet i Repreæsentantskabet for Midttrafik fredag den 20. april 2007 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Århus, den 13. april 2007 Bilag til dagsorden til mødet i Repreæsentantskabet for Midttrafik fredag den 20. april 2007 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 3 Dato Journalnr Sagsbehandler

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-14 Dato: 28. august 2014 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 12. september 9.30 12.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2014-0162. Klageren: 2980 Kokkedal. CVRnummer: 29 89 65 69

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2014-0162. Klageren: 2980 Kokkedal. CVRnummer: 29 89 65 69 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0162 Klageren: XX 2980 Kokkedal Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på

Læs mere

Aktionslisten, opdateret 27. marts 2014

Aktionslisten, opdateret 27. marts 2014 Aktionslisten, opdateret 27. marts 2014 bag rejsekortet og har før ibrugtagningen af rejsekortet gennemført mange brugertest og har efter ibrugtagningen i 2011 med betalende kunder fulgt kundernes tilfredshed

Læs mere

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13 KKR Midtjylland 10. juni 2011 Status 1. januar 31. maj 2011 Strategi 2011-13 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger (specialiseret erhvervsservice) 1. januar 31. maj 2011 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet.

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2014 Henrik Visborg Thune 04 Budget 2016, 1. behandling Indstilling: Administrationen indstiller, at budgetforslaget sendes til andenbehandling

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 10. oktober 2013 Rev. 14/10 2013 1-15-0-75-1-13 Else Nielsen en@midttrafik.dk 87 40 82 16 Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Sted 7. oktober 2013 Midttrafik

Læs mere

TAKSTER GÆLDER FRA DEN 18. JANUAR 2015 TA MIG MED I TASKEN

TAKSTER GÆLDER FRA DEN 18. JANUAR 2015 TA MIG MED I TASKEN TAKSTER GÆLDER FRA DEN 18. JANUAR 2015 TA MIG MED I TASKEN Prisen for en rejse med Sydtrafik afhænger af forskellige ting. På rejseplanen.dk finder du let den billigste billet. Når du vælger din rejse,

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmøde

Referat fra Entreprenørudvalgsmøde Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 10. juni 2015 1-15-0-75-41-15 Anette Bjerregaard abn@midttrafik.dk 87 40 82 03 Referat fra Entreprenørudvalgsmøde Mødetidspunkt 9. juni 2015 Sted Midttrafik,

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 2. september 200 LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND UNDER % Med en ledighed på kun 2,%, er Midtjylland den eneste region i landet med en ledighed under % i august

Læs mere

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Regional Udvikling Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Møde den 23. januar 2008 Bilag pkt. 5 Kommunerne i Region Midtjylland

Læs mere