Tilgængelighed i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilgængelighed i Danmark"

Transkript

1 Institut for Veje, Trafik og Byplan Danmarks Tekniske Universitet Tilgængelighed i Danmark Af Civilingeniør, Ph.D.-stud. Jacob Kronbak INDLEDNING I forbindelse med den nye landsplanredegørelse har Miljø- og Energiministeriet ønsket et overblik over adgangen til en række serviceforsyninger og transportydelser i forhold til det overordnede danske persontrafiknet. I samarbejde med Miljø- og Energiministeriet har Institut for Veje, Trafik og Byplan ved Danmark Tekniske Universitet opbygget en model, til bestemmelse af de ønskede adgangsforhold. Modellen for beregning af tilgængeligheden til de forskellige transportnet er integr e- ret i det Geografiske Informationssystem (GIS) ARC/INFO i vid udstrækning ved brug af eksisterende data. Hovedvægten af såvel fremlæggelsen som dette paper vil blive lagt på den metodiske udformning af modellen i ARC/INFO og perspektivet for denne type undersøgelser set i relation til brugen af GIS. Resultatet af undersøgelsen er en række Danmarkskort, der viser den tidsmæssige afstand (som udtryk for tilgængeligheden) til den pågældende serviceforsyning eller transportydelse. Man skal være opmærksom på det forhold, at der ikke bliver taget højde for frekvenser og kapaciteter i transportnettet. De producerede tilgængeli g- hedskort er således et udtryk for den optimale tilgængelighed, når der ikke forekommer ventetider i trafiknettet. Undersøgelsen skilner imellem 3 hovedtyper af tilgængelighed udtrykt i en serie kort, nemlig adgangen til Serviceforsyning, Transportydelser og den generelle Ti l- gængelighed i Danmark. SERVICEFORSYNING Undersøgelsen er afgrænset til en grafisk illustration af rejsetiden med hhv. bil, tog og den hurtigst mulige (inkl. fly) fra ethvert af trafikknudepunkterne i trafi knettet til: København En række overordnede servicecentre En række landsdelscentre TRANSPORTYDELSER Undersøgelsen er afgrænset til en grafisk illustration af bilkørertiden til nærmeste overordnede: Jernbanestation

2 Motorvejstilkørsel Lufthavn (med henholdsvis indenrigs- og udenrigsafgange) TILGÆNGELIGHEDEN Undersøgelsen viser ved en grafisk illustration antallet af beboere inden for de forskellige tidsafstande fra de nævnte centre. KRAVSPECIFIKATION Inden opbygningen af de forskellige netværk blev påbegyndt blev der opstillet følgende kravspecifikation for de forskellig undersøgelser. Et geokodet transportnet for henholdsvis vej-, jernbane- og flytrafik med mulighed for skift mellem de enkelte net (geokodningen er nødvendig af hensyn til præsentationen i kortform) En opgørelse af rejsetiden på de enkelte strækninger i transportnettene En angivelse af terminaltiden for jernbanenettet og for skift mellem vejnettet og henholdsvis jernbane og flynettene En søgerutine til at summere tidsafstanden fra et center (knude) ad et givent trafiknet (en allokerings rutine) En identifikation af de forskellige centre/trafikknudepunkter Muligheden for at vise resultatet af allokeringen grafisk En sammenkædning mellem de enkelte knuder i transportnettet og befolkningen som knuden betjener DATAGRUNDLAGET Det næste skridt i undersøgelsen var at kortlægge hvilke data der var tilgængelige, og dernæst at fastlægge hvilke af de tilgængelige data der ville kunne opfylde kravspecifikationen. VEJNETTET Det datamæssige udgangspunkt for hele tilgængelighedsundersøgelsen blev det digitale vejnet VejnetDK, som er udviklet af Vejdirektoratet i samarbejde med Kortog Matrikelstyrelsen. Implementeringen er foretaget med version 1.0 af VejnetDK der indeholder ca strækninger og knuder. Vejnettet har for hver enkelt strækning indlagt en række oplysninger (attributter), som f.eks. længden af strækningen, gennemkørselstiden og hastigheden.

3 JERNBANER FÆRGER FLYRUTER Jernbanenettet er i undersøgelsen defineret til Intercitynettet (IC) samt regionalnettet fra Hovedbanegården (Kbh.H) - Næstved og Rødby færgehavn - Kbh.H - Helsingør. På kystbanen er desuden kun medtaget hovedstationerne. Kørselstiden mellem de enkelte stationer svarer til køreplanstiderne i DSB køreplanen 1994/1995. Ved hver startion er indlagt en terminaltid (15 min), der dækker over tidsforbruget ved skift mellem jernbane- og vejtransport. I VejnetDK indgår en række af de større færgeruter med overfartstid. Færgeruterne er blevet udvidet, således at alle væsentlige færgeoverfarter fra DSB køreplanen 1994/1995 indgår i nettet med deres respektive overfartstid. For alle færgeoverfarter er desuden indlagt en terminaltid, der dækker over tidsforbruger ved af- og tilkørsel på selve færgerne (denne terminaltid er sat til mødetiden inden færgeafgangen). For skiftet mellem flyruterne og vejnettet er også indlagt en terminaltid som for n- i denrigsruterne er sat til 30 min og for udenrigsruterne til 60 min. Desuden er flynettet opbygget således at der også beregnes terminaltid ved skift mellem de forskellige flyruter. DEMOGRAFISKE OPLYSNINGER De demografiske oplysninger, i form af befolkningstal inden for hvert postnummer i Danmark, stammer fra en opgørelse pr. 1. Januar Postnummerne er hægtet op på vejnetsknuder i de enkelte kommuner. OPBYGNINGEN AF TRANSPORTNETVÆRK I DET GE O- GRAFISKE INFORMATIONSSYSTEM ARC/INFO Valget af ARC/INFO v som geografisk informationssystem havde primært 2 årsager. For det første indeholder netværksmodulet i ARC/INFO allerede funktioner til allokeringen af strækninger til et centrer udfra et givet mål og for det andet er IVTB allerede i besiddelse af en vis erfaring inden for brugen af ARC/INFO 1. Især det sidste forhold har stor betydning for mulighederne for at bruge GIS til denne type undersøgelser. For at kunne udføre beregningerne i ARC/INFO er det nødvendigt at oprette det geokodede transportnetværk som beregningerne skal udføres på. Fremgangsmåden for denne geokodning varierede lidt, alt efter hvilken format de forskellige data var tilgængelige i. 1 ARC/INFO er det geografiske informationssystem som bruges i forskningen under IVTB s GIS-T (GIS i trafikplanlægningen) projekt, som forfatterens Ph.D.-projekt er en del af. Selve GIS-T projektet er finansieret af Transportrådet.

4 VEJNETTET Som tidligere nævnt blev Vejdirektoratets VejnetDK brugt som udgangspunkt for vejnettet. Data leveredes fra Vejdirektoratet i en kommasepareret ASCII-fil, som ved hjælp af en format-transformation kan gøres læselig for ARC/INFO. VejnetDK stammer som sagt fra Vejdirektoratets vejdatabank, hvor det har været opbygget som en logisk netværksmodel, det vil sige en netværksmodel hvor det er muligt at rejse gennem nettet uden at man nødvendigvis ved hvor de enkelte knuder befinder sig rent geografisk. I forbindelse med transformeringen af en logisk netværksmodel til en geografisk netværksmodel kan man derfor risikere at støde på en række problemer der besværliggør anvendelsen. Vejdirektoratet havde i version 1.0 af VejnetDK valgt at tildele knuder man ikke kendte koordinatsættene til koordinatsættet (-1,-1). Det gør det let at finde disse knuder i databasen og har ingen indflydelse på den logiske netværksmodel. Pr o- blemet opstår først i det øjeblik man flytter den logiske netværksmodel over i et GIS for at få en geografisk netværksmodel. I dette tilfælde vil netværksknuderne med koordinatsættet (-1,-1) snappe til hinanden og resultatet er et netværk som vist på Figur 1. Figur 1. Resultatet af en direkte indlæsning af den logiske datamodel for VejnetDK i et geografisk informationssystem (ARC/INFO). Der ligger altså meget ofte et væsentlig større arbejde i at omdanne data til information, end det umiddelbar kunne forventes.

5 Det skal retfærdigvis nævnes, at vejdirektoratet arbejder på at korrigere dette aktuelle problem, og et geografisk fejlfri vejnet skulle kunne leveres i løbet af efteråret. JERNBANENETTET FLYRUTER Store dele af jernbanenettet fandtes allerede i en digitaliseret form fra et tidligere projekt på IVTB 2 og det blev således valgt at transformere denne digitale udgave og indlægge det i ARC/INFO. De relativt lille antal flyruter i Danmark blev digitaliseret direkte ind i ARC/INFO. Beregningsnetværket kom således til at se ud, som vist på Figur 2. Figur 2. Beregningsnetværket som ligger til grund for tilgængelighedskortene. 2 Jernbanetransport af farligt gods i Danmark, Notat nr , Transportrådet, September 1994.

6 FREMSTILLING AF TILGÆNGELIGHEDSKORT Som tidligere nævnt har ARC/INFO s netværksmodul en række indbyggede funkti o- naliteter til allokering af strækninger til et givet center. Et center kan være en eller flere vilkårlige knuder i et transportnet. Ved udførelsen af allokeringen, sker der en opbygninger af et rutesystem (det vil sige en underopdeling af det aktuelle beregningsnetværk) udfra et givent kriterium. Ønsker man f.eks. at finde alle strækninger som ligger inden for 30 minutters kørsel fra et given center (knude), vil funktionen allokerere alle strækninger der ligger inden for denne køretid til rutesytemet, som vist på Figur 3. Figur 3. Eksempel på allokering af vejstrækninger til et centre (Odense). De gennemgående rette linier er flyruter. Læg i øvrigt mærke til hvordan jernbanen gennem byen ikke er allokeret. Det er værd at bemærke, at der forekommer strækninger som kun er delvist allokeret. Det skyldes at hvis en strækning tager 5 min. at gennemkøre og det tager 28 minutter at komme fra centeret til knuden der markere starten af strækningen, så allokeres kun 2 / 5 af strækningen til centret. Det kan imidlertid være temmelig svært at overskue hvordan strækninger er allokeret, så efter selve allokeringen aggregeredes oplysningerne, således at strækninger allokeret til rutesystemer med forskellige tidsintervaller blev lagt sammen til en polygon. Derved kan resultaterne præsenteres som det tilgængelighedskort der er vist på Figur 4.

7 Figur 4. Eksempel på visualisering af tidsafstande til motorvejstilkørsler. PERSPEKTIVERING Som illustreret i dette paper, er det muligt at bruge GIS til undersøgelser af tilgængeligheden på såvel regions- som landsplan. Allokerings funktionen i ARC/INFO kunne imidlertid også vise sig at være anvendelig til andre typer af undersøgelser, f.eks. på mere lokal plan, til udformning af skoledistrikter, planlægning af indkøbscentre osv. Denne undersøgelse har imidlertid også rørt ved en af de mere fundamentale forudsætninger for brugen af GIS, nemlig tilgangen til information. Normalt fokuseres meget på de analysemuligheder som funktionaliteterne i GIS giver mulighed for. Der er formentlig heller ingen tvivl om, at disse muligheder på sigt kommer til at påvirke a- tr fikplanprocessen, men på nuværende tidspunkt er det i langt de fleste tilfælde

8 transformationen af data (det vil sige oplysninger i ubehandlet form) til information (oplysninger i behandlet form) der sætter begrænsningen for anvendelsen af geografiske informationssystemer. LITTERATUR DSB Køreplan (1994/1995), ISBN (Dels som bog og dels som dat a- base). SAS Worldwide Timetable (1994/1995), The Travel Book, October 30, March 25, 1995, Scandinavian Airlines System, Rehfeld, Claus Anvendelse af GIS i trafikplanlægning, Kursusarbejde ved Institut for Veje, Trafik og Byplan, Danmarks Tekniske Universitet, Jernbanetransport af farligt gods i Danmark, Notat nr , Transportrådet, September 1994.

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse. Trængselskortlægning i Hovedstadsområdet HUR. Notat

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse. Trængselskortlægning i Hovedstadsområdet HUR. Notat HUR Trængselskortlægning i Hovedstadsområdet Notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Generelle forudsætninger

Læs mere

Kollektiv transport, bilrejser, rejsetid, kombineret transport, trængsel, miljø

Kollektiv transport, bilrejser, rejsetid, kombineret transport, trængsel, miljø Titel: Bilrejseplanen Forfattere: Birgitte Lomholt Woolridge, Rejseplanen. Sine Dyreborg, Vejdirektoratet Nøgleord: Kollektiv transport, bilrejser, rejsetid, kombineret transport, trængsel, miljø Abstract:

Læs mere

BYEN, VEJEN OG LANDSKABET Kortlægninger og resultater

BYEN, VEJEN OG LANDSKABET Kortlægninger og resultater BYEN, VEJEN OG LANDSKABET Kortlægninger og resultater Kolofon Titel: Byen, Vejen og Landskabet Kortlægninger og resultater, Forfattere: Nielsen, Thomas S., Hovgesen, H. H. og Nielsen, J. B. (2004) Analog:

Læs mere

Planlægning af arbejdsplaner for togrevisorer i S-toge

Planlægning af arbejdsplaner for togrevisorer i S-toge Planlægning af arbejdsplaner for togrevisorer i S-toge Specialerapport af Lars Kjær Nielsen Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet - Odense 1 Forord Dette speciale er skrevet i perioden

Læs mere

Byen, vejen og landskabet Egebjerg, Ulla; (red.), Peter Simonsen

Byen, vejen og landskabet Egebjerg, Ulla; (red.), Peter Simonsen university of copenhagen Byen, vejen og landskabet Egebjerg, Ulla; (red.), Peter Simonsen Publication date: 2005 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published

Læs mere

Workshop om roadpricing - Indlæg og diskussioner på Trafikdage'99

Workshop om roadpricing - Indlæg og diskussioner på Trafikdage'99 Workshop om roadpricing - Indlæg og diskussioner på Trafikdage'99 - Af Anette Pittelkow, Anker Lohmann-Hansen, Harry Lahrmann, Jan Kildebogaard og Johan Nielsen. Keywords - dansk: kørselsafgifter, afgifter,

Læs mere

Model til fremkommelighedsprognose på veje

Model til fremkommelighedsprognose på veje Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Ved trafikinvesteringer og i andre tilfælde hvor fremtidige forhold ønskes kortlagt, gennemføres en trafikprognose

Læs mere

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer MARTS 2015 TRANSPORTMINISTERIET OG REALDANIA Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

International persontransport i Øresundsregionen. Øresundsregionen som internationalt transportknudepunkt

International persontransport i Øresundsregionen. Øresundsregionen som internationalt transportknudepunkt International persontransport i Øresundsregionen Øresundsregionen som internationalt transportknudepunkt Sorø, november 2009. Forord Nærværende rapport indgår i delaktiviteten Øresundsregionen som internationalt

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Geodata standardisering

Geodata standardisering Fase 2: Forretningsanalyse Marts 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Fase 2: Forretningsanalyse Marts 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

KAPITEL V KOLLEKTIV TRAFIK

KAPITEL V KOLLEKTIV TRAFIK KAPITEL V KOLLEKTIV TRAFIK V.1 Indledning Effektiv persontransport er af afgørende betydning for den økonomiske udvikling. Effektive transportsystemer giver forbrugeren bedre muligheder for at finde de

Læs mere

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået?

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Indholdsfortegnelse Side Hovedresultater og perspektiver 2 Afgrænsning 6 Hvem kom i restgruppen 2001? - de enkelte baggrundsfaktorer 8 Udviklingen 1981-2001

Læs mere

Øresundsregionen som internationalt transportknudepunkt

Øresundsregionen som internationalt transportknudepunkt Øresundsregionen som internationalt transportknudepunkt IBU-ØresUnd delaktivitet 2 ØresUndsregIonen som InternatIonalt transportknudepunkt Projektledelse Leif Gjesing Hansen Delaktivitetsleder Redaktør

Læs mere

Redskaber til monitorering af trafikken [REMOTE]

Redskaber til monitorering af trafikken [REMOTE] Redskaber til monitorering af trafikken [REMOTE] Forfattere: Harry Lahrmann 1 lahrmann@plan.aau.dk, Kristian Torp 2 torp@cs.aau.dk, Jesper Runge Madsen 7 jpm@cowi.dk, Poul Heide 3 heide@m-tec.dk, Jørgen

Læs mere

Værdisætning af bykvaliteter - fra hovedstad til provins

Værdisætning af bykvaliteter - fra hovedstad til provins Værdisætning af bykvaliteter - fra hovedstad til provins Tematisk hovedrapport Thomas Hedemark Lundhede Toke Emil Panduro Linda Kummel Alexander Ståhle Axel Heyman Bo Jellesmark Thorsen 216 b IFRO Rapport

Læs mere

Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen

Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen Oktober 2011 Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen Metroselskabet By & Havn Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 6 1.1 Undersøgelsens baggrund

Læs mere

Støjkortlægning og støjhandlingsplaner

Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2006 Indhold INDLEDNING 7 1 FORORD 9 1.1 1.2 LÆSEVEJLEDNING DEFINITIONER 9 11 DEL I - KORTLÆGNINGERNES OMFANG OG ANSVARLIGE MYNDIGHEDER

Læs mere

Evaluering af konfliktråd

Evaluering af konfliktråd Evaluering af konfliktråd - den landsdækkende ordning August 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af konfliktråd - den landsdækkende ordning August 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

Fælles Mål i folkeskolen. En undersøgelse af lærernes brug af Fælles Mål

Fælles Mål i folkeskolen. En undersøgelse af lærernes brug af Fælles Mål Fælles Mål i folkeskolen En undersøgelse af lærernes brug af Fælles Mål Fælles Mål En undersøgelse af lærernes brug af Fælles Mål 2012 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Fælles Mål 2012 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Konsekvensberegninger af vejafgiftssystemer i Hovedstadsområdet

Konsekvensberegninger af vejafgiftssystemer i Hovedstadsområdet Konsekvensberegninger af vejafgiftssystemer i Hovedstadsområdet Thomas Chr. Jensen Marie K. Anderson Hjalmar Christiansen Britt Z. Skougaard Niels Buus Kristensen September 2013 Konsekvensberegninger af

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Notat 21.11.13 Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Bjarne Jensen har stillet en række spørgsmål til den metode, der er anvendt til fastsættelse af passagergrundlaget

Læs mere

Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje. Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi

Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje. Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning...1 1.1. Arbejdskraftbesparende potentiale... 1 1.2. Andre

Læs mere

Regional variation af ekstremregn i Danmark - ny bearbejdning (1979-2005)

Regional variation af ekstremregn i Danmark - ny bearbejdning (1979-2005) Skrift nr. 28 Regional variation af ekstremregn i Danmark - ny bearbejdning (1979-2005) 2006 IDA Spildevandskomiteen Regional variation af ekstremregn i Danmark - ny bearbejdning (1979-2005) - Spildevandskomiteen,

Læs mere

Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes (AMVAB)

Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes (AMVAB) Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder (AMVAB) September 2010 Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering (CKR) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...

Læs mere

Bogen om budgetter i Microsoft Excel

Bogen om budgetter i Microsoft Excel Bogen om budgetter i Microsoft Excel Bogen om budgetter er for dig, der er iværksætter, selvstændig, bogholder eller generelt er interesseret i en introduktion til mindre virksomheders budgettering. Bogen

Læs mere

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen Forord Denne rapport er skrevet af projektgruppe N4-211 ved Aalborg Universitet, afdeling for datalogi. Rapporten er baseret på gruppens arbejde foretaget ved VR-Center Nord og med brug af dette centers

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere