Bilag 1 Tidsplan Version

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0"

Transkript

1 Bilag 1 Tidsplan Version

2 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER INDLEDNING ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET ETAPE I - AFKLARING ETAPE II ANALYSE, DESIGN, UDVIKLING OG IMPLEMENTERING ETAPE III - AFSLUTNING OG GODKENDELSE ATP S TIDMÆSSIGE RAMMER FOR UDVIKLINGSPROJEKTET TIDSMÆSSIGE AFHÆNGIGHEDER IFT. EKSTERNE SYSTEMER OMFANG AF ATP S DELTAGELSE HOVEDTIDSPLAN OG DETALJERET TIDSPLAN HOVEDTIDSPLAN FOR UDVIKLINGSPROJEKTET DETALJERET TIDSPLAN FOR ETAPE I DETALJERET TIDSPLAN FOR ETAPE II OG III SKABELON FOR DETALJERET TIDSPLAN GRAFISKE ILLUSTRATIONER AF TIDSPLANER VILKÅR FOR TIDSPLANEN ÆNDRING AF HOVEDTIDSPLANEN RAPPORTERING BETALINGSMILEPÆLE I HOVEDTIDSPLANEN Bilag 1 Tidsplan Side 1 af 23

3 1 Vejledning til Tilbudsgiver Nærværende bilag skal udfyldes af Tilbudsgiver, jf. nedenstående retningslinjer. Tilbudsgiver skal som en del af sit tilbud følge og besvare instruktioner, som er markeret med [Tilbudsgiver ]. For nærværende bilag betyder det, at Tilbudsgiver skal: Udfylde Tabel 6, der angiver Udviklingsprojektets hovedtidsplan Udfylde Tabel 7, som angiver en detaljeret tidsplan over afklaringsetapen Som bilag 1A (Hovedtidsplan og detaljerede tidsplaner) vedlægges en grafisk illustration af Udviklingsprojektets hovedtidsplan samt en grafisk illustration af den detaljerede tidsplan for afklaringsetapen. Tilbudsgiver bedes være opmærksom på, at antallet af rækker i Tabel 6, Tabel 7 og Tabel 8 ikke udgør en egentlig afgrænsning, og Tilbudsgiver kan således tilpasse antallet af rækker i tabellerne efter behov. Tabel 1 Vejledning til Tilbudsgiver Bilag 1 Tidsplan Side 2 af 23

4 2 Indledning Dette bilag indeholder ved kontraktindgåelsen hovedtidsplanen for gennemførelse af Udviklingsprojektet, hvor samtlige hoved- og betalingsmilepæle, aktiviteter mv. er afspejlet, samt den detaljerede tidsplan for Etape I - Afklaring. Udviklingsprojektet inddeles i tre hovedetaper: Etape I Afklaring, Etape II Analyse, design, udvikling og implementering og Etape III Afslutning og godkendelse. Udviklingsprojektets Etape II udføres endvidere som et faseopdelt projekt, hvor Leverancen opdeles i et antal Delleverancer, der hver især afsluttes med en Delleveranceprøve. Delleveranceprøverne har til formål, at man kan monitorere Udviklingsprojektets fremdrift efter fast to failure-princippet, dvs. give ATP mulighed for at konstatere eventuelle leveringsproblemer hos en så tidligt som muligt i Udviklingsprojektet. Overtagelse af Systemet sker samlet ved ATP s godkendelse af Overtagelsesprøven for den samlede Leverance, og der sker således hverken løbende ibrugtagning af Delleverancerne eller overtagelse af Systemet ved Delleveranceprøverne. Ibrugtagning af Systemet skal gennemføres som en samlet idriftsættelse, hvilket er afspejlet i hovedtidsplanen og den detaljerede tidsplan. Der vil ske en trinvis indkonvertering, hvor først Børnetilskud og Børne- & ungeydelse indkonverteres, efterfulgt af Underholdsbidrag. 2.1 Etaper i Udviklingsprojektet Systemet skal udvikles efter ens udviklingsmetode og projektledelsesmetode, jf. bilag 8 (Samarbejdsorganisation og Rapportering). Disse skal understøtte ATP s ønsker om aktiv medvirken i Udviklingsprojektet, jf. bilag 8 (Samarbejdsorganisation og Rapportering) og bilag 9 (ATP s Medvirken). De enkelte Etaper i Udviklingsprojektet beskrives i de følgende punkter Etape I - Afklaring Formålet med Etape I er at afstemme ATP s krav og ens Løsningsbeskrivelse med henblik på at opnå en fælles forståelse af det kommende System. Bilag 1 Tidsplan Side 3 af 23

5 Etape I benyttes endvidere til at opbygge projektorganisationen og sikre, at den fornødne viden er til stede. Den skal skabe et godt fundament for det fremtidige samarbejde. Etape I skal som minimum indeholde følgende aktiviteter: ATP præsenteres for ens metoder, mens nøgleressourcer hos ATP sættes ind i ens udviklingsmetode, jf. bilag 8A (ens Metode). ATP s projektteam uddannes, jf. bilag 3A (Behovsopgørelse). Prototyping af kravene til Systemets brugergrænseflader, jf. bilag 3A (Behovsopgørelse). en får indsigt i og forståelse for de forretningsmæssige målsætninger og behov, der er udtrykt i bilag 3 (Leverancebeskrivelse) og bilag 3A (Behovsopgørelse). en skal ved inddragelse af ATP sikre alle nødvendige afklaringer i forhold til det samlede kontraktgrundlag. Resultatet af Etape I er følgende leverancer fra en: Brugervenlighedstest bestået. Opdateret Leverancebeskrivelse. Detaljeret tidsplan for de kommende 3 måneder af Etape II. Opdateret Teststrategi. Opdateret Konverteringsstrategi. Tidsplan for udarbejdelse af Driftsaftalehåndbog. Godkendt, klikbar prototype for brugergrænseflader. Godkendt arkitekturbeskrivelse. Afklaringsrapport, der dokumenterer væsentlige beslutninger med begrundelser etc Kendte afklaringer i Etape I [Tilbudsgiver skal supplere nedenstående liste af afklaringspunkter med de evt. yderligere afklaringer i Etape I, Tilbudsgiver er bekendt med ved tilbudsafgivelsen.] Ved kontraktindgåelsen eksisterer der følgende kendte afklaringspunkter, der skal afklares som en del af Etape I. Listen i Tabel 2 er ikke udtømmende og udgør således ikke en begrænsning af ens ansvar: Bilag 1 Tidsplan Side 4 af 23

6 Emne Integration til Beriget Grunddata Integration til SKAT Integration til Debitorsystem Integration til SU Styrelsen Integration til Danmarks Statistik Integration til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold (BLIS) Integration til ATP Afstemning Integration til Datawarehouse (BICC) Data der ikke indkonverteres Afstemning af datakonverteringen Beskrivelse I samarbejde med ATP og eventuelle øvrige leverandører, skal anvendelsen af Snitfladerne mod Beriget Grunddata fastlægges, samt den videre tidsplan for samarbejdet. Desuden skal datasættet ved forespørgsler til Beriget Grunddata fastlægges. I samarbejde med ATP og SKAT, skal fastlægges detaljerede Snitfladebeskrivelser for Integrationer til SKAT. Herunder både dataafleveringer og datamodtagelser. I samarbejde med ATP, skal fastlægges en detaljeret Snitfladebeskrivelse for Integrationen til Debitorsystem. Da Systemet er den første som skal kobles op mod Debitorsystem vil det afføde en afklaring. I samarbejde med ATP og SU, skal fastlægges en detaljeret Snitfladebeskrivelse for Integrationen til SU. I samarbejde med ATP og Danmarks Statistik, skal fastlægges en detaljeret Snitfladebeskrivelse for Integrationen til Danmarks Statistik. I samarbejde med ATP og BLIS, skal fastlægges en detaljeret Snitfladebeskrivelse for Integrationen til BLIS. I samarbejde med ATP, skal fastlægges en detaljeret Snitfladebeskrivelse for dataafleveringen til ATP Afstemning. Herunder skal fastlægges hvilke data der skal afleveres på hvilke punkter i pengestrømmen. I samarbejde med ATP og eventuelle øvrige leverandører, skal fastlægges en detaljeret Snitfladebeskrivelse for dataafleveringen til ATP s datawarehouse. I samarbejde med ATP, skal fastlægges om der er data i dataudtrækket fra Eksisterende Løsning, som ikke behøver at blive indlæst automatisk i Systemet i forbindelse med datakonverteringen. Herunder skal det afklares om opgaver fra Eksisterende Løsning skal indkonverteres eller kan håndteres manuelt. I samarbejde med ATP, skal fastlægges kriterier for afstemningen af datakonverteringen. Herunder skal fastlægges, hvordan der afstemmes op mod data i Eksisterende Løsning samt mod de systemer, hvortil der viderefordeles data. Bilag 1 Tidsplan Side 5 af 23

7 Emne Snitflader til datakonverteringen Sagsdata for sager og delsager Håndtering af begrænset adgang til sager og dokumenter Regler for journalnotater Overvågning af forretnings-transaktioner Overvågning af komponenter Systemkritiske integrationer Regler Grænsefladekontroller Beskrivelse I samarbejde med ATP og eventuelle Øvrige er, skal afklares hvilke Snitflader, der skal anvendes til opdatering af Beriget Grunddata, Sags- og dokumentindeks og Ydelsesindeks under datakonverteringen. I samarbejde med ATP skal det endelige datasæt for hver sagstype og delsagstype valideres og suppleres. I samarbejde med ATP og eventuelle øvrige leverandører, skal afklares hvordan adgangsbegrænsning til enkeltsager og -dokumenter håndteres i forhold til udveksling af data med øvrige systemer. I samarbejde med ATP skal detailspecificeres de endelige regler for, hvilke hændelser der skal trigge hvilke typer af journalnotater og loginformationer, samt hvilke sager (samle- og/eller delsager) journalnotatet/log-informationen skal lægges på. I samarbejde med ATP, skal fastlægges hvilke forretningstransaktioner, der skal indgå i det business view, som skal udstilles i ATP s overvågningsværktøj. I samarbejde med ATP, skal fastlægges hvilke komponenter, der skal leveres overvågningsdata for i ATP s produkt til overvågning af systemkomponenter. I samarbejde med ATP, skal fastlægges hvilke integrationer, der nødvendige for ATP s brug af Systemet og hvordan Systemet kan anvendes i de situationer, hvor én eller flere af de øvrige integrationer er nede. I samarbejde med ATP, skal det endelige regelsæt valideres. I samarbejde med ATP skal fastlægges hvordan og hvor ofte der skal foretages interne og eksterne grænsefladekontroller. Tabel 2 Kendte afklaringer i Etape I Etape II Analyse, design, udvikling og implementering Formålet med Etape II er at analysere, designe, udvikle og foretage den tekniske implementering af Systemet. Det er et krav, at Etape II opdeles i et antal Delleverancer. Hver Delleverance har følgende forløb: Bilag 1 Tidsplan Side 6 af 23

8 Figur 1 Delleverancernes forløb Alle aktiviteter i Etape II skal være indeholdt i en Delleverance og en Delleverances varighed må ikke overskride 3 måneder eksklusive helligdage og ferieperioder. Såfremt en finder det hensigtsmæssigt, kan flere Delleverancer forløbe parallelt, dog under hensyntagen til rammerne for ATP s medvirken, jf. bilag 9 (ATP s medvirken). Ved Delleverancens start skal en ved inddragelse af ATP sikre alle nødvendige afklaringer i forhold til Delleverancen. Etape II skal som minimum indeholde følgende aktiviteter: Udvikling og test af Systemets komponenter, herunder brugergrænseflader og funktionalitet. Verifikation af udkonverteringer fra leverandøren af den Eksisterende Løsning. Gennemførelse og verifikation af prøvekonverteringer, herunder afprøvning af funktionalitet på konverterede data under relevante Delleveranceprøver. Etablering og test af Integrationer. Resultatet af Etape II er følgende leverancer fra en: Teknisk connectivity opnået, jf. bilag 3A.6 (Integrationer). Samlet systemintegrationstest bestået, jf. bilag 6 (Afprøvninger). Dokumentationsleverancer, jf. bilag 4 (Dokumentation). Bilag 1 Tidsplan Side 7 af 23

9 Kendte afklaringer for Delleverancer i Etape II [Tilbudsgiver skal supplere nedenstående liste af afklaringspunkter med de evt. yderligere afklaringer for én eller flere af Delleverancerne i Etape II Tilbudsgiver er bekendt med ved tilbudsafgivelsen.] Ved kontraktindgåelse eksisterer følgende kendte afklaringspunkter, der skal afklares som en del af Etape II. Listen i Tabel 3 er ikke udtømmende og udgør således ikke en begrænsning af ens ansvar: Emne Indhold af journalnotater og log på sagen Indhold i beskeder Udstillet data via selvbetjeningsløsningen Beskrivelse Fastlæg indhold af de forskellige journalnotater samt loggen på sagen, som skal genereres automatisk af Systemet. Fastlæg indhold i automatisk genererede beskeder (via forskellige kanaler fx den fællesoffentlige printløsning) til personer og virksomheder, herunder i underretningsbeskeder, afgørelsesbeskeder og opgavebeskrivelser. I samarbejde med ATP skal de data der udstilles på Selvbetjeningsløsningen og ændringer/indsigelser hertil valideres og suppleres. Roller og rettigheder i Systemet Datavalidering af konverteringen Logning af automatiske kørsler Datasæt til opkrævning Regler I samarbejde med ATP skal fastlægges rollerne og rettighederne til funktioner og data i Systemet med udgangspunkt i CRUD-matricen i bilag 3A (Behovsopgørelse). I samarbejde med ATP skal fastlægges kriterier for datavalideringen og dens godkendelse. I samarbejde med ATP defineres hvilke informationer, der skal logges for de automatiske kørsler. I samarbejde med ATP skal det endelige datasæt til oprettelse af opkrævninger valideres og suppleres. I samarbejde med ATP skal det endelige regelsæt valideres og suppleres med detailspecifikationer. Mapning af data fra eksterne leverandører I samarbejde med ATP skal mapning af data modtaget fra eksterne leverandører til Systemets informationsmodel foretages. Tabel 3 Kendte afklaringer i Etape II Etape III - Afslutning og godkendelse Udviklingsprojektet afsluttes ved gennemførelse af følgende Prøver: Idriftsættelsesprøve Konverteringsprøve Bilag 1 Tidsplan Side 8 af 23

10 Overtagelsesprøve Driftsprøve Ovenstående gennemføres under hensyntagen til en trinvis indkonvertering af henholdsvis Børnetilskud og Børne- & ungeydelse og derefter Underholdsbidrag. 2.2 ATP s tidmæssige rammer for Udviklingsprojektet ATP ønsker at Udviklingsprojektet gennemføres på hensigtsmæssig vis under behørig hensyntagen til omfanget og kompleksiteten af opgaverne i Udviklingsprojektet, interne forhold hos ATP og afhængighederne til eksterne parter og systemer, som Systemet skal integrere med. Af hensyn til koordinationen med eksterne systemer lægger ATP op til følgende længder for Udviklingsprojektets Etaper. Etape Navn Tidsmæssig udstrækning Etape I Afklaring 3,5 kalendermåneder Etape II Analyse, Design, Udvikling og Implementering 13 kalendermåneder Etape III Afslutning og Godkendelse 4 kalendermåneder Tabel 4 Længde af Udviklingsprojektets Etaper Med udgangspunkt i kravene til den tidsmæssige udstrækning af Etaperne anført i ovenstående tabel, kunne hovedtidsplanen eventuelt se ud som illustreret i nedenstående figur: Figur 2: ATP s oplæg til rammerne for hovedtidsplanen Bilag 1 Tidsplan Side 9 af 23

11 Driftsmæssige hensyn begrænser fleksibiliteten i planlægningen af optimale tidspunkter for overgang til nyt System. Herunder, i særlig grad, forskelle mellem de enkelte ydelsers tidspunkter for udbetalinger (og volumen). I udgangspunktet er der således et optimalt vindue for idriftssættelse pr. kvartal. Ovenstående figur er derfor tilrettelagt efter disse hensyn. ens hovedtidsplan i afsnit 3.1 og detaljerede tidsplaner i afsnit 3.2 og afsnit 3.3 er udarbejdet på baggrund af ATP s rammer for Udviklingsprojektet, som anført i dette afsnit, og på baggrund af ens erfaringer fra tidligere gennemførte projekter og ens kompetencer. 2.3 Tidsmæssige afhængigheder ift. eksterne systemer En række af de eksterne systemer, som Systemet jf. bilag 3A (Behovsopgørelse) skal integrere med, er under udarbejdelse eller videreudvikling på Ikrafttrædelsesdagen. Dette betyder bl.a., at kravene til Integrationerne mellem Systemet og visse eksterne systemer først vil blive konkretiseret løbende under Udviklingsprojektet, hvilket skal være afspejlet i ens hovedtidsplan i afsnit 3.1 og detaljerede tidsplaner i afsnit 3.2 og afsnit 3.3. Af nedenstående tabel fremgår Systemets tidmæssige afhængigheder ift. eksterne systemer: Vedrører Beskrivelse Tidspunkt Beriget Grunddata Fælleskommunal rammearkitektur støttesystemer Detaljeret Snitfladebeskrivelse for Integration til Beriget Grunddata er tilgængelig. Beriget Grunddata er klar til systemintegrationstest. Snitfladebeskrivelse for Integration til Ydelsesindeks, Sags- og dokumentindeks og Beskedfordeler er tilgængelig. Snitfladespecifikation for Integration til Ydelsesindeks, Sags- og dokumentindeks og Beskedfordeler er tilgængelig. Teststub og kodeeksempler for Ydelsesindeks, Sags- og dokumentindeks og Beskedfordeler er tilgængelig. Dato tilgår i Afklaringsetapen. Dato tilgår i Afklaringsetapen. RASTS Milepæl 1: Forventes 10. december Endelig dato tilgår i afklaringsetapen. RASTS Milepæl 2: Forventes 18. februar Endelig dato tilgår i afklaringsetapen. RASTS Milepæl 3: Forventes 15. april Endelig dato tilgår i afklaringsetapen. Bilag 1 Tidsplan Side 10 af 23

12 Vedrører Beskrivelse Tidspunkt Testmiljø for Ydelsesindeks, Sags- og dokumentindeks og Beskedfordeler er tilgængelig. RASTS Milepæl 4: Dato tilgår i afklaringsetapen. PHL Detaljeret Snitfladebeskrivelse for Integration til Posthåndteringsleverandøren tilgængelig. PHL Milepæl 1: Dato tilgår i afklaringsetapen. Snitfladespecifikation for Integration til Posthåndteringsleverandøren er tilgængelig. PHL Milepæl 2: Dato tilgår i afklaringsetapen. SKAT Detaljeret Snitfladebeskrivelse for Integration til SKAT er skal udarbejdes for datamodtagelser. Dato tilgår i Afklaringsetapen. Detaljeret Snitfladebeskrivelse for Integration til SKAT er skal udarbejdes for dataafsendelse. Dato tilgår i Afklaringsetapen. Dataudtræk fra Eksisterende Detaljeret tidsplan for samarbejde med leverandør af Eksisterende Løsning fastlagt. Udarbejdes i afklaringsetapen Løsning Design af dataudtræk fra leverandør af Eksisterende Estimeret 1. september 2015 Løsning fastlagt. Første prøveudtræk af data fra leverandør af Estimeret 1. april 2016 Eksisterende Løsning foreligger. Endeligt udtræk af data fra leverandør af Eksisterende Løsning foreligger. Estimeret 21. maj og 9. juni 2017 Tabel 5 Systemets tidmæssige afhængigheder ift. eksterne systemer 2.4 Omfang af ATP s deltagelse ens estimater vedrørende omfanget af ATP s deltagelse i forbindelse med Kontraktens gennemførelse fremgår af bilag 9 (ATP s medvirken). Tidspunkterne for ATP's medvirken skal være angivet i hovedtidsplanen og de detaljerede tidsplaner. Bilag 1 Tidsplan Side 11 af 23

13 3 Hovedtidsplan og detaljeret tidsplan en har ved Kontraktens indgåelse udarbejdet en hovedtidsplan for samtlige Etaper i Udviklingsprojektet, jf. punkt 3.1, samt en detaljeret tidsplan for Udviklingsprojektets Etape I Afklaring, jf. punkt 3.2. Hovedtidsplanen og den detaljerede tidsplan er udarbejdet under hensyntagen til, at der, udover Systemets implementering, også skal integreres til en række eksterne systemer samt foretages konvertering og indlæsning af data fra den Eksisterende Løsning, jf. bilag 3A (Behovsopgørelse). 3.1 Hovedtidsplan for Udviklingsprojektet Kontraktens kapitel III (Leverancens Udførelse) beskriver de generelle principper for Leverancens udførelse samt formålene med og hovedaktiviteterne i de enkelte Etaper. Den overordnede tidsplan for Udviklingsprojektet med relevante milepæle, aktiviteter mv. fremgår af Tabel 6 nedenfor. [Tilbudsgiver skal i nedenstående Tabel 6 angive en hovedtidsplan for alle relevante aktiviteter og leverancer i Udviklingsprojektet, herunder det der er aftalt i Kontrakten. Nedenstående aktiviteter er således vejledende og er ikke et udtryk for en udtømmende liste over aktiviteter. Tilbudsgiver skal derfor i henhold til Kontrakten supplere med yderligere aktiviteter. De milepæle, der ved afkrydsning i Tabel 6 er markeret som Betalingsmilepæle, udløser betaling i overensstemmelse med bilag 5 (Priser og betalingsplan). Det er et mindstekrav at Tilbudsgiver ikke sletter disse milepæle. Det er ligeledes et mindstekrav, at Tilbudsgiver udelukkende tilføjer yderligere betalingsmilepæle i forbindelse med beståelsen af Delleveranceprøver i Etape II. Tilbudsgiver skal i hovedtidsplanen komme med forslag til, hvordan Leverancen mest hensigtsmæssigt opdeles i Delleverancer, samt hvilke leverancer, der knytter sig til Delleverancerne. Det vil være muligt at gennemføre flere Delleverancer parallelt, dog under hensyntagen til ATP s bemanding af Udviklingsprojektet, jf. bilag 9 (ATP s medvirken). Tilbudsgiver skal tage udgangspunkt i det tilbudte System og ATP s løsningsflows i forbindelse med opdelingen i Delleverancer. Vedrørende prøvekonverteringer skal Tilbudsgiver i hovedtidsplanen angive hvor mange prøvekonverteringer, der påtænkes gennemført udover den prøvekonvertering, som allerede er inkluderet i tabellen herunder Bilag 1 Tidsplan Side 12 af 23

14 Hovedtidsplanen skal endvidere udarbejdes med udgangspunkt i angivelserne i Tabel 4 og under hensyntagen til angivelserne i Tabel 5.] Startdato Slutdato Betalingsmilepæl? Ansvarlig Aktivitet/milepæl Etape I [Dato] [Dato] Godkendelse af Brugervenlighedstest ATP [Dato] [Dato] Godkendelse af tilrettet Leverancebeskrivelse X ATP samt øvrige leverancer i Eta- pe I Etape II [Dato] [Dato] 1. møde i Etapen mellem og ATP [Dato] [Dato] Evt. workshops med ATP og dennes samarbejdspartnere [Dato] [Dato] Etablering af internt testmiljø, jf. bilag 3A.1 (Kravliste). [Dato] [Dato] Udvikling Delleverance 1 [Dato] [Dato] Etablering af Integrationstestmiljø, jf. bilag 3A.1 (Kravliste). [Dato] [Dato] Levering af Testplan, Testscenarier og Testcases for Delleveranceprøve1 [Dato] [Dato] Godkendelse af Testplan, Testscenarier ATP og Testcases for Delleveranceprøve 1 [Dato] [Dato] Godkendelse af Delleveranceprøve 1 X ATP [Dato] [Dato] [Yderligere delleverancer] [Dato] [Dato] [Yderligere aktiviteter ] [Dato] [Dato] [Godkendelse af Delleveranceprøve N ] X ATP [Dato] [Dato] Teknisk connectivity for grænsesnit opnået [Dato] [Dato] Prøveindkonverterings-grundlag leveret. [Dato] [Dato] Dataudtræk til ATP s datawarehouse/bicc leveret dog senest 6 måneder før Overtagelsesprøvens start [Dato] [Dato] Levering af Testplan, Testscenarier og Testcases for samlet systemintegrationstest Bilag 1 Tidsplan Side 13 af 23

15 Startdato Slutdato Betalingsmilepæl? Ansvarlig Aktivitet/milepæl [Dato] [Dato] Godkendelse af Testplan, Testscenarier ATP og Testcases for samlet systeminte- grationstest [Dato] [Dato] Godkendelse af samlet systemintegrationstest ATP [Dato] [Dato] Levering af brugervejledning jf. bilag 4 (Dokumentation) dog senest 3 måneder før Overtagelsesprøvens start [Dato] [Dato] Godkendelse af brugervejledning ATP [Dato] [Dato] Levering af vejledning til administratorer jf. bilag 4 (Dokumentation) dog senest 3 måneder før Overtagelsesprøvens start [Dato] [Dato] Godkendelse af vejledning til administratorer ATP [Dato] [Dato] Levering af undervisningsmateriale jf. bilag 4 (Dokumentation) dog senest 3 måneder før Overtagelsesprøvens start [Dato] [Dato] Etablering af uddannelsesmiljø gennemført, jf. bilag 3A.1 (Kravliste). [Dato] [Dato] Uddannelse af ATP s undervisere gennemført dog senest 3 måneder for Overtagelsesprøvens start [Dato] [Dato] Levering af Konverteringsdrejebog. [Dato] [Dato] Godkendelse af Konverteringsdrejebog. ATP [Dato] [Dato] Levering af oplæg til rapporter til levering efter Overtagelsesdagen, jf. bilag 8 (Samarbejdsorganisation og rapportering). [Dato] [Dato] Godkendelse af Konverteringsdrejebog. ATP Etape III Prøver i præproduktionsmiljø [Dato] [Dato] Etablering af præproduktionsmiljø gennemført, jf. bilag 3A.1 (Kravliste). [Dato] [Dato] Levering af Testplan, Testscenarier og Testcases for Idriftsættelsesprøve Bilag 1 Tidsplan Side 14 af 23

16 Startdato Slutdato Betalingsmilepæl? Ansvarlig Aktivitet/milepæl [Dato] [Dato] Godkendelse af Testplan, Testscenarier ATP og Testcases for Idriftsættelsesprøve [Dato] [Dato] Godkendelse af Idriftsættelsesprøve X ATP [Dato] [Dato] Levering af Testplan, Testscenarier og Testcases for Konverteringsprøve [Dato] [Dato] Godkendelse af Testplan, Testscenarier ATP og Testcases for Konverteringsprøve [Dato] [Dato] Godkendelse af Konverteringsprøve X ATP [Dato] [Dato] Levering af Driftsaftalehåndbog [Dato] [Dato] Godkendelse af Driftsaftalehåndbog ATP [Dato] [Dato] Levering af Testplan, Testscenarier og Testcases for Overtagelsesprøve [Dato] [Dato] Godkendelse af Testplan, Testscenarier ATP og Testcases for Overtagelsesprøve [Dato] [Dato] Godkendelse af Overtagelsesprøve ATP [Dato] [Dato] Levering af rapport for Overtagelsesprøve [Dato] [Dato] Godkendelse af Overtagelsesprøven X ATP [Dato] [Dato] Etablering af produktionsmiljø gennemført, jf. bilag 3A.1 (Kravliste). [Dato] [Dato] Levering af Testplan, Testscenarier og Testcases for Driftsprøve [Dato] [Dato] Godkendelse af Testplan, Testscenarier ATP og Testcases for Driftsprøve Prøver i Produktionsmiljø [Dato] [Dato] Endeligt konverteringsgrundlag leveret. ATP [Dato] [Dato] Idriftsættelse og endelig konvertering X ATP godkendt [Dato] [Dato] Driftsprøve [Dato] [Dato] ATP s modtagelse af rapport for Driftsprøven [Dato] [Dato] Godkendelse af Driftsprøven X ATP [Dato] [Dato] Godkendelse af revisionserklæring ATP [Dato] [Dato] Godkendelse af Ophørsplanen X ATP [Dato] [Dato] Garantiperiodens udløb Tabel 6 Hovedtidsplan for Udviklingsprojektet Bilag 1 Tidsplan Side 15 af 23

17 3.2 Detaljeret tidsplan for Etape I Tabellen nedenfor angiver den detaljerede tidsplan for Etape I, jf. Kontraktens punkt 14: [Tilbudsgiver skal i nedenstående Tabel 7 angive en detaljeret tidsplan for alle relevante aktiviteter i Etape I, herunder det, der er aftalt i Kontrakten. Nedenstående aktiviteter er således vejledende og er ikke et udtryk for en udtømmende liste over aktiviteterne i Etape I. Tilbudsgiver skal derfor i henhold til Kontrakten supplere med yderligere aktiviteter, og er berettiget til at ændre i rækkefølgen af aktiviteter, idet Tilbudsgiver dog ikke må slette aktiviteter i nedenstående Tabel. Den detaljerede tidsplan skal indeholde alle relevante milepæle og aktiviteter, og skal som minimum indeholde følgende information: Id-nummer Startdato Slutdato Aktiviteter og milepæle, herunder betalingsmilepæle Varighed i timer (kun for aktiviteter) Entydig ansvarlig (kun for aktiviteter) Indbyrdes afhængigheder mellem aktiviteter og milepæle Tydeliggørelse af kritisk vej Den detaljerede tidsplan skal være på et detaljeringsniveau, hvor ingen aktiviteter har en varighed i kalendertid på mere end 50 timer.] Bilag 1 Tidsplan Side 16 af 23

18 ID Startdato Slutdato Aktivitet/milepæl Betalingsmilepæl? Varighed i timer (kun aktiviteter) Ansvarlig Bemærkning Forudgående aktivitet / milepæl Indgår i kritisk vej? / / Kontraktens indgåelse Nej [Ref.] [Ja/Nej] [ID] [Dato] [Dato] 1. møde i Etape I mellem og ATP Nej [Timer] en en skal i rimelig tid [Ref.] [Ja/Nej] forud for mødet fremsende dagsorden [ID] [Dato] [Dato] Kick-off med deltagelse af ens og Nej [Timer] en en skal i rimelig tid [Ref.] [Ja/Nej] ATP s projektdeltagere med henblik på gennemgang af udviklingsmetode, fremgangsmåde, tidsplan og samarbejdsorganisation mv. forud for mødet fremsende dagsorden [ID] [Dato] [Dato] Workshops med ATP og dennes samarbejdspartnere Nej [Timer] en [Ref.] [Ja/Nej] [ID] [Dato] [Dato] en modtager opdateret dokumentation Nej [Timer] ATP [Ref.] [Ja/Nej] vedrørende Snitflader samt relevante tids- planer [ID] [Dato] [Dato] Verifikation af at det designede dataudtræk fra Nej [Timer] en [Ref.] [Ja/Nej] KMD lever op til det aftalte mellem KMD og ATP. [ID] [Dato] [Dato] Opdatering af konverteringsstrategien. Nej [Timer] en [Ref.] [Ja/Nej] [ID] [Dato] [Dato] Godkendelse af opdateret konverteringsstrategi Nej [Timer] ATP [Ref.] [Ja/Nej] [ID] [Dato] [Dato] Gennemgang og opdatering i nødvendigt omfang Nej [Timer] en [Ref.] [Ja/Nej] af hovedtidsplan, herunder tidspunkt for idriftsættelse. [ID] [Dato] [Dato] Detailplanlægning af det første kvartal af Etape Nej [Timer] en/ [Ref.] [Ja/Nej] II. ATP [ID] [Dato] [Dato] Detailplanlægning af udarbejdelse af Driftsafta- Nej [Timer] en/ [Ref.] [Ja/Nej] Bilag 1 Tidsplan Side 17 af 23

19 ID Startdato Slutdato Aktivitet/milepæl Betalingsmilepæl? Varighed i timer (kun aktiviteter) Ansvarlig Bemærkning Forudgående aktivitet / milepæl Indgår i kritisk vej? lehåndbogen. ATP [ID] [Dato] [Dato] Godkendelse af opdateret hovedtidsplan. Nej [Timer] ATP [Ref.] [Ja/Nej] [ID] [Dato] [Dato] Godkendelse af den detaljerede tidsplan for Nej [Timer] ATP [Ref.] [Ja/Nej] første kvartal af Etape II [ID] [Dato] [Dato] [Yderligere aktiviteter] Nej [Timer] [en/ ATP] [Evt. bemærkninger] [Ref.] [Ja/Nej] [ID] [Dato] [Dato] ATP modtager ens forslag til tilrettet Leverancebeskrivelse [ID] [Dato] [Dato] ATP s sidste dag for udtrædelse jf. punkt 10.2 i Kontrakten. [ID] [Dato] [Dato] ATP s godkendelse af tilrettet Leverancebeskrivelse samt øvrige leverancer i Etape I Nej [Timer] en [Ref.] [Ja/Nej] Nej [Timer] ATP [Ref.] [Ja/Nej] Ja [Timer] ATP Senest tyve (20) Arbejdsdage [Ref.] [Ja/Nej] efter modtagelsen af endeligt udkast til revideret Leverancebeskrivelse og eventuelle øvrige Ændringer til Kontrakten. Tabel 7 Tidsplan for afklaringsetapen Bilag 1 Tidsplan Side 18 af 23

20 3.3 Detaljeret tidsplan for Etape II og III en er under Udviklingsprojektet ansvarlig for løbende udarbejdelse af detaljerede tidsplaner for Etape II og III indenfor rammerne af hovedtidsplanen. Detaljerede tidsplaner udarbejdes månedligt og skal omfatte de kommende tre (3) måneder af Udviklingsprojektet. Senest ti (10) Arbejdsdage før en måneds udløb skal en fremsende den detaljerede tidsplan for de kommende tre (3) måneder til ATP. en skal benytte skabelonen, der fremgår af punkt nedenfor, til brug for den detaljerede tidsplan samt vedlægge en grafisk illustration, af tidsplanen i bilag 1A (Hovedtidsplan og detaljerede tidsplaner), jf. punkt 4. ATP skal efter modtagelsen og senest fem (5) dage inden en måneds udløb godkende den detaljerede tidsplan. Såfremt ATP ikke kan godkende den detaljerede tidsplan, skal ATP uden ugrundet ophold meddele dette til en Skabelon for detaljeret tidsplan [en skal til brug for den detaljerede planlægning af de enkelte Delleverancer i løbet af Udviklingsprojektet anvende nedenstående skabelon til udarbejdelse af en detaljeret tidsplan. ens detaljerede tidsplan skal indeholde alle relevante milepæle og aktiviteter, og skal som minimum indeholde følgende information: Id-nummer Startdato Slutdato Aktiviteter og milepæle, herunder betalingsmilepæle Varighed i timer (kun for aktiviteter) Entydig ansvarlig (kun for aktiviteter) Indbyrdes afhængigheder mellem aktiviteter og milepæle Tydeliggørelse af kritisk vej Den detaljerede tidsplan skal være på et detaljeringsniveau, hvor ingen aktiviteter har en varighed på mere end 50 timer.] Bilag 1 Tidsplan Side 19 af 23

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version

Bilag 1 Tidsplan Version Bilag 1 Tidsplan Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II - ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version

Bilag 1 Tidsplan Version Bilag 1 Tidsplan Version 1.0 04-07-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende bilag indeholder tidsplanen for Systemet. Tilbudsgivers eventuelle forbehold til bilag 8 anføres i forbeholdslisten og skrives

Læs mere

BILAG 1: TIDSPLAN DUBU 3.0. Version 0.5

BILAG 1: TIDSPLAN DUBU 3.0. Version 0.5 BILAG 1: TIDSPLAN Version 0.5 18-11-2016 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende Bilag indeholder tidsplanen for gennemførelse af Projektet. Nærværende Bilag skal udfyldes af Tilbudsgiveren, jf. nedenstående

Læs mere

BILAG 1 TIL KONTRAKT OM EOJ-SYSTEM HOVEDTIDSPLAN FOR PROJEKTET

BILAG 1 TIL KONTRAKT OM EOJ-SYSTEM HOVEDTIDSPLAN FOR PROJEKTET BILAG 1 TIL KONTRAKT OM EOJ-SYSTEM HOVEDTIDSPLAN FOR PROJEKTET 1 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag:

Læs mere

Agenda Møderække vedr. markedsreview for udbud af It-løsning til administration og udbetaling af Barseldagpenge

Agenda Møderække vedr. markedsreview for udbud af It-løsning til administration og udbetaling af Barseldagpenge Agenda Møderække vedr. markedsreview for udbud af It-løsning til administration og udbetaling af Barseldagpenge Tid Dagsorden 5 min Præsentation af mødedeltagerne 20 min Leverandørens præsentation jf.

Læs mere

Bilag 1. Tidsplan. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling

Bilag 1. Tidsplan. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 1 Tidsplan Til Kontrakt OM Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 1 Tidsplan Side 1/10 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved

Læs mere

Bilag 1: Tidsplan. Udbud af E-rekrutteringssystem

Bilag 1: Tidsplan. Udbud af E-rekrutteringssystem Bilag 1: Tidsplan Udbud af E-rekrutteringssystem Indhold Bilag 1 Tidsplan...3 1.1 Indledning...3 1.2 Den overordnede tidsplan...3 1.3 Krav til detaljeret tidsplan...5 Side 2 af 6 Bilag 1 Tidsplan Det overordnede

Læs mere

Bilag 11 Ændringshåndtering

Bilag 11 Ændringshåndtering Bilag 11 Ændringshåndtering Version 1.0 04-07-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 TYPER AF ÆNDRINGER... 3 4 GENERELT... 3 5 ATP S FREMSÆTTELSE AF ÆNDRINGSANMODNINGER...

Læs mere

Bilag 1: Tidsplan. Udbud af løn- og personalesystem

Bilag 1: Tidsplan. Udbud af løn- og personalesystem Bilag 1: Tidsplan Udbud af løn- og personalesystem Indhold Bilag 1 Tidsplan... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den overordnede tidsplan... 3 1.3 Krav til detaljeret tidsplan... 5 Side 2 af 6 Bilag 1 Tidsplan

Læs mere

VEJLEDNING. Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner

VEJLEDNING. Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner BILAG 7 AFPRØVNING VEJLEDNING Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner Beskrivelse af tilbudsgivers metoder og processer til intern test forud for overtagelses- og driftsprøverne,

Læs mere

Bilag 15 Leverandørkoordinering

Bilag 15 Leverandørkoordinering Bilag 15 Leverandørkoordinering Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 LEVERANDØRENS ANSVAR... 4 4 LEVERANDØRENS KOORDINERINGS- OG SAMARBEJDSFORPLIGTELSE...

Læs mere

UDBETALING DANMARK STATUS OG PORTEFØLJE

UDBETALING DANMARK STATUS OG PORTEFØLJE UDBETALING DANMARK STATUS OG PORTEFØLJE V/ Hans Christian Jelstrup, UDK KOMBIT Kommunedage 1.-3. juni 2015 Udbetaling Danmarks Konkurrenceudsættelsesprogram Kommunedagene 1. - 3. juni 2015 1. juni 2015

Læs mere

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringshåndtering... 4 3. Kundens Ændringsanmodning... 4 4. Leverandørens Ændringsanmodning... 4 5. Mindsteindhold

Læs mere

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringer... 4 2.1 Kundens ændringsanmodning... 4 2.2 Leverandørens ændringsanmodning... 4 2.3 Mindsteindhold for et løsningsforslag...

Læs mere

BILAG 5 HOVEDTIDSPLAN OG DETALJEREDE TIDS- PLANER

BILAG 5 HOVEDTIDSPLAN OG DETALJEREDE TIDS- PLANER BILAG 5 HOVEDTIDSPLAN OG DETALJEREDE TIDS- PLANER VEJLEDNING Tilbudsgiver skal på baggrund af kravene hertil i kontrakten med bilag, herunder bilag 1, udarbejde en hovedtidsplan, der omfatter implementering

Læs mere

Klik her for at angive tekst.

Klik her for at angive tekst. 30. april 2013 Klik her for at angive tekst. NOTAT Klik her for at angive tekst. Bilag 16: Anvenderkrav til Støttesystemet Ydelsesindeks version 1.0 (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav

Læs mere

KONTRAKT MELLEM ARBEJDSMARKEDETS TILLÆGSPENSION [LEVERANDØRENS NAVN]

KONTRAKT MELLEM ARBEJDSMARKEDETS TILLÆGSPENSION [LEVERANDØRENS NAVN] KONTRAKT MELLEM ARBEJDSMARKEDETS TILLÆGSPENSION Kongens Vænge 8 3400 Hillerød CVR-nr.: 43 40 58 10 (herefter ATP eller Kunden ) og [LEVERANDØRENS NAVN] [Leverandørens adresse1] [Leverandørens adresse2]

Læs mere

Hovedtidsplan og betalingsplan

Hovedtidsplan og betalingsplan SORØD KOMMUNE ESDH Hovedtidsplan og betalingsplan Bilag 1 April 2007 SORØD KOMMUNE Vejledning Hovedtidsplan everandøren skal kvalificere hovedtidsplanen inden for de angivne tidsmæssige rammer ved at indføje

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

WAN udbud Kontraktbilag 5 Tidsplan og implementering. Læsø Kommune

WAN udbud Kontraktbilag 5 Tidsplan og implementering. Læsø Kommune Kontraktbilag 5 Tidsplan og implementering Læsø Kommune Version 1.0 Dato 23.06.2016 Indholdsfortegnelse 1. Vejledning til udfyldelse af Kontraktbilag 5... 3 2. Leverandørens svar på krav vedr. Tidsplan

Læs mere

BILAG 1 TIDS- OG AKTIVITETSPLAN

BILAG 1 TIDS- OG AKTIVITETSPLAN BIAG 1 TIDS- OG AKTIVITETSPAN INDHODSFORTEGNESE 1. Hovedtidsplan... 5 1.1 Ændring af tidsplanen... 6 2. Underbilag 1.a Milepæle for levering af licenser og evt. hardware... 6 3. Underbilag 1.b Detailplan

Læs mere

Bilag 9 ATP s medvirken

Bilag 9 ATP s medvirken Bilag 9 ATP s medvirken Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 RAMMER FOR MEDVIRKEN... 5 3.1 ATP S PROJEKTORGANISATION... 5 3.1.1 LEVERANCESPOR: LØSNINGSUDVIKLING...

Læs mere

BILAG 5.D DOKUMENTATION

BILAG 5.D DOKUMENTATION BILAG 5.D DOKUMENTATION INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...4 2. Kundens krav til Leverancedokumentation...4 Side 2 of 10 Instruktion til besvarelse af bilaget: Teksten i denne instruktion er ikke en del

Læs mere

Bilag 6 Afprøvninger Version 1.0 23-02-2015

Bilag 6 Afprøvninger Version 1.0 23-02-2015 Bilag 6 Afprøvninger Version 1.0 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 7 2 INDLEDNING... 8 2.1 TERMINOLOGI... 8 2.2 TESTOMFANG... 8 2.3 TESTORGANISATION... 10 2.4 ANSVARSFORDELING (ROLLER

Læs mere

BILAG 6 TEST OG PRØVER

BILAG 6 TEST OG PRØVER BILAG 6 TEST OG PRØVER Vers. 2.0 3.09.2013 (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver. Bilaget

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 8 Test 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav (MK).

Læs mere

Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver og tests

Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver og tests Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver tests Udbud om levering, installation, implementering, support, drift vedligehold af Borgeradministrativt System (BAS) Indhold underbilag 14 C Afprøvningsforskrifter

Læs mere

(Bilaget ligger på i pdfformat og word-format.)

(Bilaget ligger på  i pdfformat og word-format.) BILAG 7 DEN AGILE METODE OG SAMARBEJDSORGANISATION (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaer udfyldes af Tilbudsgiver. Besvarelsen

Læs mere

Bilag 19 Projektvilkår

Bilag 19 Projektvilkår Bilag 19 Projektvilkår Version 1.0 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDHOLD... 4 3 PROJEKTAFTALER... 5 3.10 LEVERANDØRENS ADMINISTRATION AF PROJEKTER... 6 4 LEVERINGSFORPLIGTELSER...

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 12 - Ændringshåndtering 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

1. Revideret tidsplan for udvikling af Nyt BBR

1. Revideret tidsplan for udvikling af Nyt BBR 1. Revideret tidsplan for udvikling af Nyt BBR Nedenstående er en revideret tidsplan, der efterfølgende skal indarbejdes i en revideret kontrakt. Der mangler en detailplanlægning af uddannelsesaktiviteterne.

Læs mere

Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer

Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer UdbudsVejledning Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer KOMBIT udarbejder i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin Drejebog,

Læs mere

BILAG 19 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS BOD OG INCITAMENTER

BILAG 19 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS BOD OG INCITAMENTER BILAG 19 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS BOD OG INCITAMENTER INSTRUKTION TIL BESVARELSE AF BILAGET: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. Formål med bilag:

Læs mere

BILAG 9 SAMARBEJDSORGANISATION

BILAG 9 SAMARBEJDSORGANISATION BILAG 9 SAMARBEJDSORGANISATION BILAG 9: Samarbejdsorganisation INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag:

Læs mere

Bilag 4: Dokumentation

Bilag 4: Dokumentation Bilag 4: Dokumentation Udbud af løn- og personalesystem Side 1 Indhold bilag 4 Bilag 4 Dokumentation... 3 4.1 Indledning... 3 4.2 Overordnede dokumentationskrav... 3 4.3 Dokumentation af leverance... 3

Læs mere

Kontraktbilag 8 Prøver

Kontraktbilag 8 Prøver Kontraktbilag 8 Prøver [Vejledning til Leverandør i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette kontraktbilag indeholder VHK s krav til Leverandørens prøver. Leverandøren skal ikke udfylde kontraktbilaget.

Læs mere

Bilag 5A Standardserviceydelser

Bilag 5A Standardserviceydelser Bilag 5A Standardserviceydelser Version 1.0 04-07-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 STANDARDSERVICEYDELSER... 4 3.1 BESTILLING AF STANDARDSERVICEYDELSER... 4 3.2 TILFØJELSE

Læs mere

Bilag 3B Løsningsbeskrivelse

Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 3 OVERSIGT OVER SYSTEMETS PROGRAMMEL... 6 4 LEVERANDØRENS BESVARELSE AF FUNKTIONELLE KRAV

Læs mere

Informations- og spørgemøde d. 26. maj

Informations- og spørgemøde d. 26. maj Informations- og spørgemøde d. 26. maj EU-udbud 2014/S 096-167854 Kontrakt om levering, drift, vedligehold og support af infrastruktur service (»Infrastructure as a Service«)(IaaS)) til servere og storage

Læs mere

BILAG 8 KUNDENS DELTAGELSE

BILAG 8 KUNDENS DELTAGELSE BILAG 8 KUNDENS DELTAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kundens deltagelse... 4 1.1 Liste over nødvendige medarbejdere fra Kunden... 4 1.2 Liste over kunderelaterede aktiviteter... 4 2. Andre forhold... 5 Side

Læs mere

OPTION TIL RM OG RN BILAG 0 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS DEFINITIONER

OPTION TIL RM OG RN BILAG 0 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS DEFINITIONER OPTION TIL RM OG RN BILAG 0 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS DEFINITIONER INSTRUKTION TIL LEVERANDØR VED UDNYTTELSE AF OPTIONEN: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Læs mere

Bilag 16. Den Iterative Model. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling

Bilag 16. Den Iterative Model. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 16 Den terative Model Til Kontrakt OM Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 16 Den terative Model Side 1/9 NSTRUKTON TL TLBUDSGVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil

Læs mere

BILAG 9 KUNDENS BETALINGER

BILAG 9 KUNDENS BETALINGER BILAG 9 KUNDENS BETALINGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt om vederlag... 5 2. Prismodeller... 5 3. Anvendte prismodeller for Leverancer og Ydelser omfattet af Kontrakten... 6 4. Leverancevederlag... 6

Læs mere

Bilag 5 - Priser og betalingsplan

Bilag 5 - Priser og betalingsplan Bilag 5 - Priser og betalingsplan Genudbud INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende bilag skal udfyldes af Tilbudsgiveren, jf. nedenstående retningslinjer. Tilbudsgiver skal som del af sit tilbud følge

Læs mere

KONTRAKT MELLEM ARBEJDSMARKEDETS TILLÆGSPENSION [LEVERANDØRENS NAVN]

KONTRAKT MELLEM ARBEJDSMARKEDETS TILLÆGSPENSION [LEVERANDØRENS NAVN] KONTRAKT MELLEM ARBEJDSMARKEDETS TILLÆGSPENSION Kongens Vænge 8 3400 Hillerød CVR-nr.: 43 40 58 10 (herefter ATP eller Kunden ) og [LEVERANDØRENS NAVN] [Leverandørens adresse1] [Leverandørens adresse2]

Læs mere

SINAS, spørgemøde 18. september 2013, spørgsma l-svar

SINAS, spørgemøde 18. september 2013, spørgsma l-svar 19. september 2013 SINAS, spørgemøde 18. september 2013, spørgsma l-svar Spørgsmål og svar 1. Spørgsmål: Tidsplanen er områdebaseret, hvor vi måske er mere produktbaserede - kan udviklingen foregå fra

Læs mere

BILAG 7 PRØVER. Udvikling af en hjemmeside til borgerforslag samt hosting og vedligeholdelse

BILAG 7 PRØVER. Udvikling af en hjemmeside til borgerforslag samt hosting og vedligeholdelse BILAG 7 PRØVER Vejledning: I dette bilag fastsættes kundens krav til afprøvning af leverancen og af evt. indfriede optioner. Leverandøren udarbejder på baggrund af kundens krav en overordnet plan for prøverne.

Læs mere

Teksten i denne instruktion er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Teksten i denne instruktion er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. BILAG 10 PRØVER Indholdsfortegnelse 1. Prøver... 4 2. Fælles regler for afprøvning... 4 2.1 Afklaringsproces og udarbejdelse af test cases... 4 2.2 Beskrivelse af afklaringsproces og udarbejdelse af test

Læs mere

Krav og vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud

Krav og vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud Klik her for at angive tekst. Krav og vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud I forbindelse med det forestående monopolbrud udarbejder KOMBIT i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin drejebog,

Læs mere

Bilag 14 Prøver INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER:

Bilag 14 Prøver INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Bilag 14 Prøver INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Bilag 14 skal udfyldes af tilbudsgiver som del af tilbuddet. Udfyldelse skal ske i overensstemmelse med nedenstående retningslinjer. 2 14. INDLEDNING... 3

Læs mere

Bilag 18 Projektaftale Skabelon

Bilag 18 Projektaftale Skabelon Bilag 18 Projektaftale Skabelon Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 PROJEKTBESTILLING... 4 3 FORMÅL... 5 4 FRAVIGELSER FRA PROJEKTVILKÅRENE... 6 5 PRIS... 7 5.1 BEREGNINGSMODEL...

Læs mere

Bilag 3B Løsningsbeskrivelse

Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Version 1.0 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 5 2 INDLEDNING... 6 3 OVERSIGT OVER SYSTEMETS PROGRAMMEL... 7 4 LEVERANDØRENS BESVARELSE AF FUNKTIONELLE KRAV

Læs mere

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaet i pkt. 5 samt Underbilag 13.1 udfyldes af Tilbudsgiver.

Læs mere

ARBEJDET MED UDVIKLING AF EN AGIL STANDARDKONTRAKT

ARBEJDET MED UDVIKLING AF EN AGIL STANDARDKONTRAKT Executive summary 1. ARBEJDET MED UDVIKLING AF EN AGIL STANDARDKONTRAKT Regeringen har et mål om, at den offentlige sektor skal være blandt de mest effektive og mindst bureaukratiske i verden, og for at

Læs mere

Bilag 8 omfatter ikke alle Kundens krav. Nogle af Kundens krav er medtaget i andre Bilag for at have en naturlig sammenhæng til konteksten.

Bilag 8 omfatter ikke alle Kundens krav. Nogle af Kundens krav er medtaget i andre Bilag for at have en naturlig sammenhæng til konteksten. Prøver Bilag 8 Vejledning til tilbudsgiver i forbindelse med udarbejdelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til prøver. Hele Bilag 8, Prøver, udgør Mindstekrav (MK), der forudsættes opfyldt

Læs mere

IT-LØSNING FOR DAGTILBUD DAGINSTITIONSOMRÅDET

IT-LØSNING FOR DAGTILBUD DAGINSTITIONSOMRÅDET IT-LØSNING FOR DAGTILBUD DAGINSTITIONSOMRÅDET PROGRAM Velkomst Den udbudte ydelse Gennemgang af udbudsmaterialet Opmærksomhedspunkter Afrunding og spørgsmål 2 DEN UDBUDTE YDELSE Udbuddet vedrører en kontrakt

Læs mere

Kontraktbilag 04 - Transitionsprojekt

Kontraktbilag 04 - Transitionsprojekt CURS (II) udbud Udbud nr. 2017/S 053-098025 EU-udbud af Cisco UCC i Region Syddanmark Kontraktbilag 04 - Transitionsprojekt Kontraktbilag 04 Transitionsprojekt Side 1/6 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 1 Definitioner 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

SAPA KRAVSPECIFIKATION v. 0.8. Overordnede reviewkommentarer fra Kommuneprojektgruppen, ATP, Københavns Kommunes Koncernservice og KL

SAPA KRAVSPECIFIKATION v. 0.8. Overordnede reviewkommentarer fra Kommuneprojektgruppen, ATP, Københavns Kommunes Koncernservice og KL SAPA KRAVSPECIFIKATION v. 0.8 Overordnede reviewkommentarer fra Kommuneprojektgruppen, ATP, Københavns Kommunes Koncernservice og KL Sags- og partsoverblikket Vise adresser der har adressebeskyttelse Adressen

Læs mere

Vilkår vedrørende anvendelsen af Støttesystemet Organisation

Vilkår vedrørende anvendelsen af Støttesystemet Organisation Vilkår vedrørende anvendelsen af Støttesystemet Organisation 1. Indledning og vejledning Nærværende vejledning beskriver, hvordan it-systemer afsender og/eller modtager beskeder fra Støttesystemet Organisation,

Læs mere

Bilag 18 Projektaftale Skabelon

Bilag 18 Projektaftale Skabelon Version 0.9 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 PROJEKTBESTILLING... 3 3 FORMÅL... 4 4 FRAVIGELSER FRA PROJEKTVILKÅRENE... 5 5 PRIS... 6 5.1 BEREGNINGSMODEL... 6 6 DATO FOR FÆRDIGGØRELSE...

Læs mere

Bilag 3A.6 Integrationer

Bilag 3A.6 Integrationer Bilag 3A.6 Integrationer Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 4 2.2 RELATION TIL ØVRIGT MATERIALE... 4 3 INTEGRATIONSBESKRIVELSER...

Læs mere

Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation

Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation 1. Indledning og vejledning Nærværende vejledning beskriver, hvordan Anvendersystemer afsender og/eller modtager objekter til/fra

Læs mere

Integration til Kundens Service Management System. Bilag 2a-2

Integration til Kundens Service Management System. Bilag 2a-2 Integration til Kundens Service Management System Bilag 2a-2 Vejledning til tilbudsgiver i forbindelse med udarbejdelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til Integration til Kundens Service

Læs mere

Bilag 7: Aftale om drift

Bilag 7: Aftale om drift Bilag 7: Aftale om drift Udbud af telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering Aftale om drift mellem REGION SYDDANMARK (i det følgende kaldet Kunden ) og 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 3A.6 Integrationer

Bilag 3A.6 Integrationer Bilag 3A.6 Integrationer Version 0.8 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 4 2.2 RELATION TIL ØVRIGT MATERIALE... 4 3 INTEGRATIONSBESKRIVELSER...

Læs mere

Passager med grøn tekst vil blive tilrettet / slettet i forbindelse med kontraktindgåelsen. Udkast til K O N T R A K T

Passager med grøn tekst vil blive tilrettet / slettet i forbindelse med kontraktindgåelsen. Udkast til K O N T R A K T Kontraktudkastet skal ikke udfyldes i forbindelse med tilbudsgivningen Udkastet er alene medtaget for, at tilbudsgiver i forbindelse med tilbudsafgivelsen er bekendt med det kontraktlige rammer for den

Læs mere

Bilag 17, Forpligtelser ved ophør

Bilag 17, Forpligtelser ved ophør Bilag 17, Forpligtelser ved ophør Version Ændringer Dato 2.1 Rettet i: 06-02-2014 - Punkt 1 - Punkt 2 - Krav 17.1 - Krav 17.2 - Krav 17.3 - Krav 17.5 - Krav 17.6 - Krav 17.7 - Krav 17.8 - Krav 17.11 -

Læs mere

Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks

Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks 23. maj 2013 HHK/KMJ NOTAT Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk

Læs mere

Bilag 9, Kvalitetssikring

Bilag 9, Kvalitetssikring Bilag 9, Kvalitetssikring Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i: 06-02-2014 - Punkt 1 - Punkt 2 - Krav 9.1 - Krav 9.2 - Krav 9.3 - Krav 9.5 - Krav 9.6 - Krav 9.7 - Krav 9.8 - Tilføjet krav 9.14 - Tilføjet

Læs mere

It-løsning til administration og udbetaling af Barseldagpenge.

It-løsning til administration og udbetaling af Barseldagpenge. It-løsning til administration og udbetaling af Barseldagpenge. Resumé markedsdialog (november 2013 til januar 2014). Dette notat indeholder en anonymiseret sammenfatning af de væsentligste kommentarer

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ESDH. Projektorganisation. Bilag 5

SOLRØD KOMMUNE ESDH. Projektorganisation. Bilag 5 SOLRØD KOMMUNE ESDH Projektorganisation Bilag 5 April 2007 Vejledning Dette bilag beskriver projektorganisationen og skal suppleres af leverandøren på basis af nedenstående: 1.1 Projektorganisation Bilaget

Læs mere

Bilag 6 Afprøvninger Version

Bilag 6 Afprøvninger Version Bilag 6 Afprøvninger Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 7 2 INDLEDNING... 8 2.1 TERMINOLOGI... 8 2.2 TESTOMFANG... 8 2.3 TESTORGANISATION... 10 2.4 ANSVARSFORDELING (ROLLER

Læs mere

Bilag 7: Aftale om drift

Bilag 7: Aftale om drift Bilag 7: Aftale om drift Udbud af E-rekrutteringssystem Aftale om drift mellem REGION SYDDANMARK (i det følgende kaldet Kunden ) og Bilag 7 Aftale om drift 3 7.1 Indledning

Læs mere

Velkommen til informationsmøde Vedrørende udbud for Familieydelsessystem og Debitorsystem til Udbetaling Danmark

Velkommen til informationsmøde Vedrørende udbud for Familieydelsessystem og Debitorsystem til Udbetaling Danmark Velkommen til informationsmøde Vedrørende udbud for Familieydelsessystem og Debitorsystem til Udbetaling Danmark 0 0 Agenda 1. Velkommen 2. Udbudsproces 3. Tidsplan 4. Introduktion til Debitor og den efterspurgte

Læs mere

BILAG 5.A BESKRIVELSE AF METODE FOR AFKLARINGSFASEN

BILAG 5.A BESKRIVELSE AF METODE FOR AFKLARINGSFASEN BILAG 5.A BESKRIVELSE AF METODE FOR AFKLARINGSFASEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Afklaringsfasen generelt... 4 3. Fremgangsmåde... 4 4. Afklaringsfasen mere detaljeret...5 5. Detaljeret beskrivelse

Læs mere

Bilag 12 Leverancevederlag og betalingsplan samt øvrige priser

Bilag 12 Leverancevederlag og betalingsplan samt øvrige priser Bilag 12 Leverancevederlag og betalingsplan samt øvrige priser INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Bilag 12 angiver krav til leverancevederlag, betalingsplan m.v. Udfyldelse skal ske i overensstemmelse med nedenstående

Læs mere

Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering. Bilag 14 - Prøver

Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering. Bilag 14 - Prøver Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering Bilag 14 - Prøver 2 Indholdsfortegnelse 14. Prøver 4 14.1 Indledning 4 14.2 Afprøvningsprogram 5 14.2.1 Generelle krav til afprøvningsprogrammet 5

Læs mere

Procedure for systemtest

Procedure for systemtest LANDBRUGS- OG FISKERISTYRELSEN Procedure for systemtest Retningslinjer for hvordan test udføres i LFST Kontrakt om Testressourcer Underbilag 1c 23. oktober 2017 Version 1.0 En beskrivelse af hvordan test

Læs mere

Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4

Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Vi det være tilladeligt at udarbejde

Læs mere

Spørgsmål til udbudsdokumenterne

Spørgsmål til udbudsdokumenterne Spørgsmål til udbudsdokumenterne I tabellen nedenfor er listet spørgsmål fra tilbudsgivere til udbudsdokumenterne og svar herpå. Listen opdateres løbende. 15.03.2016: Besvarelse af spørgsmål 7-28. Nr.

Læs mere

Udbudsbetingelser Begrænset EU-udbud 2015/S 040-068738. Kontrakt om udvikling, drift og vedligehold af et IT-system til håndtering af Familieydelser

Udbudsbetingelser Begrænset EU-udbud 2015/S 040-068738. Kontrakt om udvikling, drift og vedligehold af et IT-system til håndtering af Familieydelser Udbudsbetingelser Begrænset EU-udbud 2015/S 040-068738 Kontrakt om udvikling, drift og vedligehold af et IT-system til håndtering af Familieydelser Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 INDLEDNING... 3 1.1

Læs mere

Bilag 3A.6 Integrationer

Bilag 3A.6 Integrationer Bilag 3A.6 Integrationer Version 0.9 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 4 2.2 RELATION TIL ØVRIGT MATERIALE... 4 3 INTEGRATIONSBESKRIVELSER...

Læs mere

TILLÆG: Familieydelses nye system, UDK Familie

TILLÆG: Familieydelses nye system, UDK Familie TILLÆG: Familieydelses nye system, UDK Familie BAGGRUND Som en del af Udbetaling Danmarks Konkurrenceudsættelsesprogram bliver Familieydelsessystemet udskiftet. Det kommer til at ske 22. maj 2017, hvor

Læs mere

Prisberegningsark for bilag 5

Prisberegningsark for bilag 5 Prisberegningsark for bilag 5 Version 1.0 27042015 Vejledning Nærværende regneark indeholder Leverandørens prisfastsættelse af Leverancen og Ydelserne omfattet af Kontrakten. Regnearket er opbygget efter

Læs mere

STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE

STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE Kontrakt om udvikling og levering af en it-leverance til [ ] mellem [ ] (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] (i det følgende

Læs mere

OPTION TIL RM OG RN BILAG 16 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS YDELSER VED OPHØR

OPTION TIL RM OG RN BILAG 16 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS YDELSER VED OPHØR OPTION TIL RM OG RN BILAG 16 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS YDELSER VED OPHØR INSTRUKTION TIL LEVERANDØREN VED UDNYTTELSE AF OPTION: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved

Læs mere

BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE

BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE VEJLEDNING Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver på baggrund af det i bilaget anførte skema samt de nedenfor og i kontrakten og kravspecifikationen nævnte krav og forventninger.

Læs mere

Udfasning KMD Sygedagpenge. Svarbilag. 13. marts 2013, version 1.3. Side 1/17

Udfasning KMD Sygedagpenge. Svarbilag. 13. marts 2013, version 1.3. Side 1/17 Udfasning KMD Sygedagpenge Svarbilag 13. marts 2013, version 1.3 Side 1/17 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESVARELSE KRAV OG TILBUDSPROCES... 4 3 BESVARELSE RAMMERNE FOR UDFASNINGEN... 4 3.1 UDFASNINGSSCENARIE

Læs mere

Informationsmøde vedrørende Proof of concept for en integrationsplatform

Informationsmøde vedrørende Proof of concept for en integrationsplatform Informationsmøde vedrørende Proof of concept for en integrationsplatform Dagsorden 1. Velkomst 2. Selve Løsningen 3. Visionen 4. Datamodel 5. Milepæle og prøver 6. Open source 7. Praktisk information Selve

Læs mere

BILAG 7 SAMARBEJDSORGANISATION

BILAG 7 SAMARBEJDSORGANISATION BILAG 7 SAMARBEJDSORGANISATION INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 5 2. Kontraktansvarlig... 5 3. Styregruppe... 5 3.1 Styregruppens etablering... 5 3.2 Styregruppens ansvar... 5 3.3 Møder i styregruppen...

Læs mere

OPTION TIL RM OG RN BILAG 12 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS PRØVER

OPTION TIL RM OG RN BILAG 12 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS PRØVER OPTION TIL RM OG RN BILAG 12 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS PRØVER INSTRUKTION TIL LEVERANDØR VED UDNYTTELSE AF OPTIONEN: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Læs mere

Kontraktbilag 04 - Transitionsprojekt

Kontraktbilag 04 - Transitionsprojekt Udbud nr. 2016/S 199-358626 EU-udbud af Cisco UCC i Region Syddanmark Kontraktbilag 04 - Transitionsprojekt Kontraktbilag 04 Transitionsprojekt Side 1/6 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED TRANSITIONSPROJEKTET...3

Læs mere

BILAG 14 LICENSBETINGELSER

BILAG 14 LICENSBETINGELSER BILAG 14 LICENSBETINGELSER (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaer med hvide felter udfyldes af Tilbudsgiver. De økonomiske

Læs mere

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne)

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) 25. april 2013 NOTAT Anvenderkrav til Støttesystemet Klassifikation (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk

Læs mere

Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering. Bilag 4 - Dokumentation

Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering. Bilag 4 - Dokumentation Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering Bilag 4 - Dokumentation 2 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Bilag 4 skal udarbejdes af tilbudsgiver som del af tilbuddet. Udarbejdelse skal ske i overensstemmelse

Læs mere

Bilag 6 Afprøvninger Version

Bilag 6 Afprøvninger Version Bilag 6 Afprøvninger Version 1.0 04-07-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 6 2 INDLEDNING... 7 2.1 TERMINOLOGI... 7 2.2 TESTOMFANG... 7 2.3 TESTORGANISATION... 9 2.4 ANSVARSFORDELING (ROLLER

Læs mere

Bilag 3A.6 Integrationer

Bilag 3A.6 Integrationer Bilag 3A.6 Integrationer Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 4 2.2 RELATION TIL ØVRIGT MATERIALE... 4 3 INTEGRATIONSBESKRIVELSER...

Læs mere