Bilag 1 Tidsplan Version

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0"

Transkript

1 Bilag 1 Tidsplan Version

2 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER INDLEDNING ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET ETAPE I - AFKLARING ETAPE II ANALYSE, DESIGN, UDVIKLING OG IMPLEMENTERING ETAPE III - AFSLUTNING OG GODKENDELSE ATP S TIDMÆSSIGE RAMMER FOR UDVIKLINGSPROJEKTET TIDSMÆSSIGE AFHÆNGIGHEDER IFT. EKSTERNE SYSTEMER OMFANG AF ATP S DELTAGELSE HOVEDTIDSPLAN OG DETALJERET TIDSPLAN HOVEDTIDSPLAN FOR UDVIKLINGSPROJEKTET DETALJERET TIDSPLAN FOR ETAPE I DETALJERET TIDSPLAN FOR ETAPE II OG III SKABELON FOR DETALJERET TIDSPLAN GRAFISKE ILLUSTRATIONER AF TIDSPLANER VILKÅR FOR TIDSPLANEN ÆNDRING AF HOVEDTIDSPLANEN RAPPORTERING BETALINGSMILEPÆLE I HOVEDTIDSPLANEN Bilag 1 Tidsplan Side 1 af 23

3 1 Vejledning til Tilbudsgiver Nærværende bilag skal udfyldes af Tilbudsgiver, jf. nedenstående retningslinjer. Tilbudsgiver skal som en del af sit tilbud følge og besvare instruktioner, som er markeret med [Tilbudsgiver ]. For nærværende bilag betyder det, at Tilbudsgiver skal: Udfylde Tabel 6, der angiver Udviklingsprojektets hovedtidsplan Udfylde Tabel 7, som angiver en detaljeret tidsplan over afklaringsetapen Som bilag 1A (Hovedtidsplan og detaljerede tidsplaner) vedlægges en grafisk illustration af Udviklingsprojektets hovedtidsplan samt en grafisk illustration af den detaljerede tidsplan for afklaringsetapen. Tilbudsgiver bedes være opmærksom på, at antallet af rækker i Tabel 6, Tabel 7 og Tabel 8 ikke udgør en egentlig afgrænsning, og Tilbudsgiver kan således tilpasse antallet af rækker i tabellerne efter behov. Tabel 1 Vejledning til Tilbudsgiver Bilag 1 Tidsplan Side 2 af 23

4 2 Indledning Dette bilag indeholder ved kontraktindgåelsen hovedtidsplanen for gennemførelse af Udviklingsprojektet, hvor samtlige hoved- og betalingsmilepæle, aktiviteter mv. er afspejlet, samt den detaljerede tidsplan for Etape I - Afklaring. Udviklingsprojektet inddeles i tre hovedetaper: Etape I Afklaring, Etape II Analyse, design, udvikling og implementering og Etape III Afslutning og godkendelse. Udviklingsprojektets Etape II udføres endvidere som et faseopdelt projekt, hvor Leverancen opdeles i et antal Delleverancer, der hver især afsluttes med en Delleveranceprøve. Delleveranceprøverne har til formål, at man kan monitorere Udviklingsprojektets fremdrift efter fast to failure-princippet, dvs. give ATP mulighed for at konstatere eventuelle leveringsproblemer hos en så tidligt som muligt i Udviklingsprojektet. Overtagelse af Systemet sker samlet ved ATP s godkendelse af Overtagelsesprøven for den samlede Leverance, og der sker således hverken løbende ibrugtagning af Delleverancerne eller overtagelse af Systemet ved Delleveranceprøverne. Ibrugtagning af Systemet skal gennemføres som en samlet idriftsættelse, hvilket er afspejlet i hovedtidsplanen og den detaljerede tidsplan. Der vil ske en trinvis indkonvertering, hvor først Børnetilskud og Børne- & ungeydelse indkonverteres, efterfulgt af Underholdsbidrag. 2.1 Etaper i Udviklingsprojektet Systemet skal udvikles efter ens udviklingsmetode og projektledelsesmetode, jf. bilag 8 (Samarbejdsorganisation og Rapportering). Disse skal understøtte ATP s ønsker om aktiv medvirken i Udviklingsprojektet, jf. bilag 8 (Samarbejdsorganisation og Rapportering) og bilag 9 (ATP s Medvirken). De enkelte Etaper i Udviklingsprojektet beskrives i de følgende punkter Etape I - Afklaring Formålet med Etape I er at afstemme ATP s krav og ens Løsningsbeskrivelse med henblik på at opnå en fælles forståelse af det kommende System. Bilag 1 Tidsplan Side 3 af 23

5 Etape I benyttes endvidere til at opbygge projektorganisationen og sikre, at den fornødne viden er til stede. Den skal skabe et godt fundament for det fremtidige samarbejde. Etape I skal som minimum indeholde følgende aktiviteter: ATP præsenteres for ens metoder, mens nøgleressourcer hos ATP sættes ind i ens udviklingsmetode, jf. bilag 8A (ens Metode). ATP s projektteam uddannes, jf. bilag 3A (Behovsopgørelse). Prototyping af kravene til Systemets brugergrænseflader, jf. bilag 3A (Behovsopgørelse). en får indsigt i og forståelse for de forretningsmæssige målsætninger og behov, der er udtrykt i bilag 3 (Leverancebeskrivelse) og bilag 3A (Behovsopgørelse). en skal ved inddragelse af ATP sikre alle nødvendige afklaringer i forhold til det samlede kontraktgrundlag. Resultatet af Etape I er følgende leverancer fra en: Brugervenlighedstest bestået. Opdateret Leverancebeskrivelse. Detaljeret tidsplan for de kommende 3 måneder af Etape II. Opdateret Teststrategi. Opdateret Konverteringsstrategi. Tidsplan for udarbejdelse af Driftsaftalehåndbog. Godkendt, klikbar prototype for brugergrænseflader. Godkendt arkitekturbeskrivelse. Afklaringsrapport, der dokumenterer væsentlige beslutninger med begrundelser etc Kendte afklaringer i Etape I [Tilbudsgiver skal supplere nedenstående liste af afklaringspunkter med de evt. yderligere afklaringer i Etape I, Tilbudsgiver er bekendt med ved tilbudsafgivelsen.] Ved kontraktindgåelsen eksisterer der følgende kendte afklaringspunkter, der skal afklares som en del af Etape I. Listen i Tabel 2 er ikke udtømmende og udgør således ikke en begrænsning af ens ansvar: Bilag 1 Tidsplan Side 4 af 23

6 Emne Integration til Beriget Grunddata Integration til SKAT Integration til Debitorsystem Integration til SU Styrelsen Integration til Danmarks Statistik Integration til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold (BLIS) Integration til ATP Afstemning Integration til Datawarehouse (BICC) Data der ikke indkonverteres Afstemning af datakonverteringen Beskrivelse I samarbejde med ATP og eventuelle øvrige leverandører, skal anvendelsen af Snitfladerne mod Beriget Grunddata fastlægges, samt den videre tidsplan for samarbejdet. Desuden skal datasættet ved forespørgsler til Beriget Grunddata fastlægges. I samarbejde med ATP og SKAT, skal fastlægges detaljerede Snitfladebeskrivelser for Integrationer til SKAT. Herunder både dataafleveringer og datamodtagelser. I samarbejde med ATP, skal fastlægges en detaljeret Snitfladebeskrivelse for Integrationen til Debitorsystem. Da Systemet er den første som skal kobles op mod Debitorsystem vil det afføde en afklaring. I samarbejde med ATP og SU, skal fastlægges en detaljeret Snitfladebeskrivelse for Integrationen til SU. I samarbejde med ATP og Danmarks Statistik, skal fastlægges en detaljeret Snitfladebeskrivelse for Integrationen til Danmarks Statistik. I samarbejde med ATP og BLIS, skal fastlægges en detaljeret Snitfladebeskrivelse for Integrationen til BLIS. I samarbejde med ATP, skal fastlægges en detaljeret Snitfladebeskrivelse for dataafleveringen til ATP Afstemning. Herunder skal fastlægges hvilke data der skal afleveres på hvilke punkter i pengestrømmen. I samarbejde med ATP og eventuelle øvrige leverandører, skal fastlægges en detaljeret Snitfladebeskrivelse for dataafleveringen til ATP s datawarehouse. I samarbejde med ATP, skal fastlægges om der er data i dataudtrækket fra Eksisterende Løsning, som ikke behøver at blive indlæst automatisk i Systemet i forbindelse med datakonverteringen. Herunder skal det afklares om opgaver fra Eksisterende Løsning skal indkonverteres eller kan håndteres manuelt. I samarbejde med ATP, skal fastlægges kriterier for afstemningen af datakonverteringen. Herunder skal fastlægges, hvordan der afstemmes op mod data i Eksisterende Løsning samt mod de systemer, hvortil der viderefordeles data. Bilag 1 Tidsplan Side 5 af 23

7 Emne Snitflader til datakonverteringen Sagsdata for sager og delsager Håndtering af begrænset adgang til sager og dokumenter Regler for journalnotater Overvågning af forretnings-transaktioner Overvågning af komponenter Systemkritiske integrationer Regler Grænsefladekontroller Beskrivelse I samarbejde med ATP og eventuelle Øvrige er, skal afklares hvilke Snitflader, der skal anvendes til opdatering af Beriget Grunddata, Sags- og dokumentindeks og Ydelsesindeks under datakonverteringen. I samarbejde med ATP skal det endelige datasæt for hver sagstype og delsagstype valideres og suppleres. I samarbejde med ATP og eventuelle øvrige leverandører, skal afklares hvordan adgangsbegrænsning til enkeltsager og -dokumenter håndteres i forhold til udveksling af data med øvrige systemer. I samarbejde med ATP skal detailspecificeres de endelige regler for, hvilke hændelser der skal trigge hvilke typer af journalnotater og loginformationer, samt hvilke sager (samle- og/eller delsager) journalnotatet/log-informationen skal lægges på. I samarbejde med ATP, skal fastlægges hvilke forretningstransaktioner, der skal indgå i det business view, som skal udstilles i ATP s overvågningsværktøj. I samarbejde med ATP, skal fastlægges hvilke komponenter, der skal leveres overvågningsdata for i ATP s produkt til overvågning af systemkomponenter. I samarbejde med ATP, skal fastlægges hvilke integrationer, der nødvendige for ATP s brug af Systemet og hvordan Systemet kan anvendes i de situationer, hvor én eller flere af de øvrige integrationer er nede. I samarbejde med ATP, skal det endelige regelsæt valideres. I samarbejde med ATP skal fastlægges hvordan og hvor ofte der skal foretages interne og eksterne grænsefladekontroller. Tabel 2 Kendte afklaringer i Etape I Etape II Analyse, design, udvikling og implementering Formålet med Etape II er at analysere, designe, udvikle og foretage den tekniske implementering af Systemet. Det er et krav, at Etape II opdeles i et antal Delleverancer. Hver Delleverance har følgende forløb: Bilag 1 Tidsplan Side 6 af 23

8 Figur 1 Delleverancernes forløb Alle aktiviteter i Etape II skal være indeholdt i en Delleverance og en Delleverances varighed må ikke overskride 3 måneder eksklusive helligdage og ferieperioder. Såfremt en finder det hensigtsmæssigt, kan flere Delleverancer forløbe parallelt, dog under hensyntagen til rammerne for ATP s medvirken, jf. bilag 9 (ATP s medvirken). Ved Delleverancens start skal en ved inddragelse af ATP sikre alle nødvendige afklaringer i forhold til Delleverancen. Etape II skal som minimum indeholde følgende aktiviteter: Udvikling og test af Systemets komponenter, herunder brugergrænseflader og funktionalitet. Verifikation af udkonverteringer fra leverandøren af den Eksisterende Løsning. Gennemførelse og verifikation af prøvekonverteringer, herunder afprøvning af funktionalitet på konverterede data under relevante Delleveranceprøver. Etablering og test af Integrationer. Resultatet af Etape II er følgende leverancer fra en: Teknisk connectivity opnået, jf. bilag 3A.6 (Integrationer). Samlet systemintegrationstest bestået, jf. bilag 6 (Afprøvninger). Dokumentationsleverancer, jf. bilag 4 (Dokumentation). Bilag 1 Tidsplan Side 7 af 23

9 Kendte afklaringer for Delleverancer i Etape II [Tilbudsgiver skal supplere nedenstående liste af afklaringspunkter med de evt. yderligere afklaringer for én eller flere af Delleverancerne i Etape II Tilbudsgiver er bekendt med ved tilbudsafgivelsen.] Ved kontraktindgåelse eksisterer følgende kendte afklaringspunkter, der skal afklares som en del af Etape II. Listen i Tabel 3 er ikke udtømmende og udgør således ikke en begrænsning af ens ansvar: Emne Indhold af journalnotater og log på sagen Indhold i beskeder Udstillet data via selvbetjeningsløsningen Beskrivelse Fastlæg indhold af de forskellige journalnotater samt loggen på sagen, som skal genereres automatisk af Systemet. Fastlæg indhold i automatisk genererede beskeder (via forskellige kanaler fx den fællesoffentlige printløsning) til personer og virksomheder, herunder i underretningsbeskeder, afgørelsesbeskeder og opgavebeskrivelser. I samarbejde med ATP skal de data der udstilles på Selvbetjeningsløsningen og ændringer/indsigelser hertil valideres og suppleres. Roller og rettigheder i Systemet Datavalidering af konverteringen Logning af automatiske kørsler Datasæt til opkrævning Regler I samarbejde med ATP skal fastlægges rollerne og rettighederne til funktioner og data i Systemet med udgangspunkt i CRUD-matricen i bilag 3A (Behovsopgørelse). I samarbejde med ATP skal fastlægges kriterier for datavalideringen og dens godkendelse. I samarbejde med ATP defineres hvilke informationer, der skal logges for de automatiske kørsler. I samarbejde med ATP skal det endelige datasæt til oprettelse af opkrævninger valideres og suppleres. I samarbejde med ATP skal det endelige regelsæt valideres og suppleres med detailspecifikationer. Mapning af data fra eksterne leverandører I samarbejde med ATP skal mapning af data modtaget fra eksterne leverandører til Systemets informationsmodel foretages. Tabel 3 Kendte afklaringer i Etape II Etape III - Afslutning og godkendelse Udviklingsprojektet afsluttes ved gennemførelse af følgende Prøver: Idriftsættelsesprøve Konverteringsprøve Bilag 1 Tidsplan Side 8 af 23

10 Overtagelsesprøve Driftsprøve Ovenstående gennemføres under hensyntagen til en trinvis indkonvertering af henholdsvis Børnetilskud og Børne- & ungeydelse og derefter Underholdsbidrag. 2.2 ATP s tidmæssige rammer for Udviklingsprojektet ATP ønsker at Udviklingsprojektet gennemføres på hensigtsmæssig vis under behørig hensyntagen til omfanget og kompleksiteten af opgaverne i Udviklingsprojektet, interne forhold hos ATP og afhængighederne til eksterne parter og systemer, som Systemet skal integrere med. Af hensyn til koordinationen med eksterne systemer lægger ATP op til følgende længder for Udviklingsprojektets Etaper. Etape Navn Tidsmæssig udstrækning Etape I Afklaring 3,5 kalendermåneder Etape II Analyse, Design, Udvikling og Implementering 13 kalendermåneder Etape III Afslutning og Godkendelse 4 kalendermåneder Tabel 4 Længde af Udviklingsprojektets Etaper Med udgangspunkt i kravene til den tidsmæssige udstrækning af Etaperne anført i ovenstående tabel, kunne hovedtidsplanen eventuelt se ud som illustreret i nedenstående figur: Figur 2: ATP s oplæg til rammerne for hovedtidsplanen Bilag 1 Tidsplan Side 9 af 23

11 Driftsmæssige hensyn begrænser fleksibiliteten i planlægningen af optimale tidspunkter for overgang til nyt System. Herunder, i særlig grad, forskelle mellem de enkelte ydelsers tidspunkter for udbetalinger (og volumen). I udgangspunktet er der således et optimalt vindue for idriftssættelse pr. kvartal. Ovenstående figur er derfor tilrettelagt efter disse hensyn. ens hovedtidsplan i afsnit 3.1 og detaljerede tidsplaner i afsnit 3.2 og afsnit 3.3 er udarbejdet på baggrund af ATP s rammer for Udviklingsprojektet, som anført i dette afsnit, og på baggrund af ens erfaringer fra tidligere gennemførte projekter og ens kompetencer. 2.3 Tidsmæssige afhængigheder ift. eksterne systemer En række af de eksterne systemer, som Systemet jf. bilag 3A (Behovsopgørelse) skal integrere med, er under udarbejdelse eller videreudvikling på Ikrafttrædelsesdagen. Dette betyder bl.a., at kravene til Integrationerne mellem Systemet og visse eksterne systemer først vil blive konkretiseret løbende under Udviklingsprojektet, hvilket skal være afspejlet i ens hovedtidsplan i afsnit 3.1 og detaljerede tidsplaner i afsnit 3.2 og afsnit 3.3. Af nedenstående tabel fremgår Systemets tidmæssige afhængigheder ift. eksterne systemer: Vedrører Beskrivelse Tidspunkt Beriget Grunddata Fælleskommunal rammearkitektur støttesystemer Detaljeret Snitfladebeskrivelse for Integration til Beriget Grunddata er tilgængelig. Beriget Grunddata er klar til systemintegrationstest. Snitfladebeskrivelse for Integration til Ydelsesindeks, Sags- og dokumentindeks og Beskedfordeler er tilgængelig. Snitfladespecifikation for Integration til Ydelsesindeks, Sags- og dokumentindeks og Beskedfordeler er tilgængelig. Teststub og kodeeksempler for Ydelsesindeks, Sags- og dokumentindeks og Beskedfordeler er tilgængelig. Dato tilgår i Afklaringsetapen. Dato tilgår i Afklaringsetapen. RASTS Milepæl 1: Forventes 10. december Endelig dato tilgår i afklaringsetapen. RASTS Milepæl 2: Forventes 18. februar Endelig dato tilgår i afklaringsetapen. RASTS Milepæl 3: Forventes 15. april Endelig dato tilgår i afklaringsetapen. Bilag 1 Tidsplan Side 10 af 23

12 Vedrører Beskrivelse Tidspunkt Testmiljø for Ydelsesindeks, Sags- og dokumentindeks og Beskedfordeler er tilgængelig. RASTS Milepæl 4: Dato tilgår i afklaringsetapen. PHL Detaljeret Snitfladebeskrivelse for Integration til Posthåndteringsleverandøren tilgængelig. PHL Milepæl 1: Dato tilgår i afklaringsetapen. Snitfladespecifikation for Integration til Posthåndteringsleverandøren er tilgængelig. PHL Milepæl 2: Dato tilgår i afklaringsetapen. SKAT Detaljeret Snitfladebeskrivelse for Integration til SKAT er skal udarbejdes for datamodtagelser. Dato tilgår i Afklaringsetapen. Detaljeret Snitfladebeskrivelse for Integration til SKAT er skal udarbejdes for dataafsendelse. Dato tilgår i Afklaringsetapen. Dataudtræk fra Eksisterende Detaljeret tidsplan for samarbejde med leverandør af Eksisterende Løsning fastlagt. Udarbejdes i afklaringsetapen Løsning Design af dataudtræk fra leverandør af Eksisterende Estimeret 1. september 2015 Løsning fastlagt. Første prøveudtræk af data fra leverandør af Estimeret 1. april 2016 Eksisterende Løsning foreligger. Endeligt udtræk af data fra leverandør af Eksisterende Løsning foreligger. Estimeret 21. maj og 9. juni 2017 Tabel 5 Systemets tidmæssige afhængigheder ift. eksterne systemer 2.4 Omfang af ATP s deltagelse ens estimater vedrørende omfanget af ATP s deltagelse i forbindelse med Kontraktens gennemførelse fremgår af bilag 9 (ATP s medvirken). Tidspunkterne for ATP's medvirken skal være angivet i hovedtidsplanen og de detaljerede tidsplaner. Bilag 1 Tidsplan Side 11 af 23

13 3 Hovedtidsplan og detaljeret tidsplan en har ved Kontraktens indgåelse udarbejdet en hovedtidsplan for samtlige Etaper i Udviklingsprojektet, jf. punkt 3.1, samt en detaljeret tidsplan for Udviklingsprojektets Etape I Afklaring, jf. punkt 3.2. Hovedtidsplanen og den detaljerede tidsplan er udarbejdet under hensyntagen til, at der, udover Systemets implementering, også skal integreres til en række eksterne systemer samt foretages konvertering og indlæsning af data fra den Eksisterende Løsning, jf. bilag 3A (Behovsopgørelse). 3.1 Hovedtidsplan for Udviklingsprojektet Kontraktens kapitel III (Leverancens Udførelse) beskriver de generelle principper for Leverancens udførelse samt formålene med og hovedaktiviteterne i de enkelte Etaper. Den overordnede tidsplan for Udviklingsprojektet med relevante milepæle, aktiviteter mv. fremgår af Tabel 6 nedenfor. [Tilbudsgiver skal i nedenstående Tabel 6 angive en hovedtidsplan for alle relevante aktiviteter og leverancer i Udviklingsprojektet, herunder det der er aftalt i Kontrakten. Nedenstående aktiviteter er således vejledende og er ikke et udtryk for en udtømmende liste over aktiviteter. Tilbudsgiver skal derfor i henhold til Kontrakten supplere med yderligere aktiviteter. De milepæle, der ved afkrydsning i Tabel 6 er markeret som Betalingsmilepæle, udløser betaling i overensstemmelse med bilag 5 (Priser og betalingsplan). Det er et mindstekrav at Tilbudsgiver ikke sletter disse milepæle. Det er ligeledes et mindstekrav, at Tilbudsgiver udelukkende tilføjer yderligere betalingsmilepæle i forbindelse med beståelsen af Delleveranceprøver i Etape II. Tilbudsgiver skal i hovedtidsplanen komme med forslag til, hvordan Leverancen mest hensigtsmæssigt opdeles i Delleverancer, samt hvilke leverancer, der knytter sig til Delleverancerne. Det vil være muligt at gennemføre flere Delleverancer parallelt, dog under hensyntagen til ATP s bemanding af Udviklingsprojektet, jf. bilag 9 (ATP s medvirken). Tilbudsgiver skal tage udgangspunkt i det tilbudte System og ATP s løsningsflows i forbindelse med opdelingen i Delleverancer. Vedrørende prøvekonverteringer skal Tilbudsgiver i hovedtidsplanen angive hvor mange prøvekonverteringer, der påtænkes gennemført udover den prøvekonvertering, som allerede er inkluderet i tabellen herunder Bilag 1 Tidsplan Side 12 af 23

14 Hovedtidsplanen skal endvidere udarbejdes med udgangspunkt i angivelserne i Tabel 4 og under hensyntagen til angivelserne i Tabel 5.] Startdato Slutdato Betalingsmilepæl? Ansvarlig Aktivitet/milepæl Etape I [Dato] [Dato] Godkendelse af Brugervenlighedstest ATP [Dato] [Dato] Godkendelse af tilrettet Leverancebeskrivelse X ATP samt øvrige leverancer i Eta- pe I Etape II [Dato] [Dato] 1. møde i Etapen mellem og ATP [Dato] [Dato] Evt. workshops med ATP og dennes samarbejdspartnere [Dato] [Dato] Etablering af internt testmiljø, jf. bilag 3A.1 (Kravliste). [Dato] [Dato] Udvikling Delleverance 1 [Dato] [Dato] Etablering af Integrationstestmiljø, jf. bilag 3A.1 (Kravliste). [Dato] [Dato] Levering af Testplan, Testscenarier og Testcases for Delleveranceprøve1 [Dato] [Dato] Godkendelse af Testplan, Testscenarier ATP og Testcases for Delleveranceprøve 1 [Dato] [Dato] Godkendelse af Delleveranceprøve 1 X ATP [Dato] [Dato] [Yderligere delleverancer] [Dato] [Dato] [Yderligere aktiviteter ] [Dato] [Dato] [Godkendelse af Delleveranceprøve N ] X ATP [Dato] [Dato] Teknisk connectivity for grænsesnit opnået [Dato] [Dato] Prøveindkonverterings-grundlag leveret. [Dato] [Dato] Dataudtræk til ATP s datawarehouse/bicc leveret dog senest 6 måneder før Overtagelsesprøvens start [Dato] [Dato] Levering af Testplan, Testscenarier og Testcases for samlet systemintegrationstest Bilag 1 Tidsplan Side 13 af 23

15 Startdato Slutdato Betalingsmilepæl? Ansvarlig Aktivitet/milepæl [Dato] [Dato] Godkendelse af Testplan, Testscenarier ATP og Testcases for samlet systeminte- grationstest [Dato] [Dato] Godkendelse af samlet systemintegrationstest ATP [Dato] [Dato] Levering af brugervejledning jf. bilag 4 (Dokumentation) dog senest 3 måneder før Overtagelsesprøvens start [Dato] [Dato] Godkendelse af brugervejledning ATP [Dato] [Dato] Levering af vejledning til administratorer jf. bilag 4 (Dokumentation) dog senest 3 måneder før Overtagelsesprøvens start [Dato] [Dato] Godkendelse af vejledning til administratorer ATP [Dato] [Dato] Levering af undervisningsmateriale jf. bilag 4 (Dokumentation) dog senest 3 måneder før Overtagelsesprøvens start [Dato] [Dato] Etablering af uddannelsesmiljø gennemført, jf. bilag 3A.1 (Kravliste). [Dato] [Dato] Uddannelse af ATP s undervisere gennemført dog senest 3 måneder for Overtagelsesprøvens start [Dato] [Dato] Levering af Konverteringsdrejebog. [Dato] [Dato] Godkendelse af Konverteringsdrejebog. ATP [Dato] [Dato] Levering af oplæg til rapporter til levering efter Overtagelsesdagen, jf. bilag 8 (Samarbejdsorganisation og rapportering). [Dato] [Dato] Godkendelse af Konverteringsdrejebog. ATP Etape III Prøver i præproduktionsmiljø [Dato] [Dato] Etablering af præproduktionsmiljø gennemført, jf. bilag 3A.1 (Kravliste). [Dato] [Dato] Levering af Testplan, Testscenarier og Testcases for Idriftsættelsesprøve Bilag 1 Tidsplan Side 14 af 23

16 Startdato Slutdato Betalingsmilepæl? Ansvarlig Aktivitet/milepæl [Dato] [Dato] Godkendelse af Testplan, Testscenarier ATP og Testcases for Idriftsættelsesprøve [Dato] [Dato] Godkendelse af Idriftsættelsesprøve X ATP [Dato] [Dato] Levering af Testplan, Testscenarier og Testcases for Konverteringsprøve [Dato] [Dato] Godkendelse af Testplan, Testscenarier ATP og Testcases for Konverteringsprøve [Dato] [Dato] Godkendelse af Konverteringsprøve X ATP [Dato] [Dato] Levering af Driftsaftalehåndbog [Dato] [Dato] Godkendelse af Driftsaftalehåndbog ATP [Dato] [Dato] Levering af Testplan, Testscenarier og Testcases for Overtagelsesprøve [Dato] [Dato] Godkendelse af Testplan, Testscenarier ATP og Testcases for Overtagelsesprøve [Dato] [Dato] Godkendelse af Overtagelsesprøve ATP [Dato] [Dato] Levering af rapport for Overtagelsesprøve [Dato] [Dato] Godkendelse af Overtagelsesprøven X ATP [Dato] [Dato] Etablering af produktionsmiljø gennemført, jf. bilag 3A.1 (Kravliste). [Dato] [Dato] Levering af Testplan, Testscenarier og Testcases for Driftsprøve [Dato] [Dato] Godkendelse af Testplan, Testscenarier ATP og Testcases for Driftsprøve Prøver i Produktionsmiljø [Dato] [Dato] Endeligt konverteringsgrundlag leveret. ATP [Dato] [Dato] Idriftsættelse og endelig konvertering X ATP godkendt [Dato] [Dato] Driftsprøve [Dato] [Dato] ATP s modtagelse af rapport for Driftsprøven [Dato] [Dato] Godkendelse af Driftsprøven X ATP [Dato] [Dato] Godkendelse af revisionserklæring ATP [Dato] [Dato] Godkendelse af Ophørsplanen X ATP [Dato] [Dato] Garantiperiodens udløb Tabel 6 Hovedtidsplan for Udviklingsprojektet Bilag 1 Tidsplan Side 15 af 23

17 3.2 Detaljeret tidsplan for Etape I Tabellen nedenfor angiver den detaljerede tidsplan for Etape I, jf. Kontraktens punkt 14: [Tilbudsgiver skal i nedenstående Tabel 7 angive en detaljeret tidsplan for alle relevante aktiviteter i Etape I, herunder det, der er aftalt i Kontrakten. Nedenstående aktiviteter er således vejledende og er ikke et udtryk for en udtømmende liste over aktiviteterne i Etape I. Tilbudsgiver skal derfor i henhold til Kontrakten supplere med yderligere aktiviteter, og er berettiget til at ændre i rækkefølgen af aktiviteter, idet Tilbudsgiver dog ikke må slette aktiviteter i nedenstående Tabel. Den detaljerede tidsplan skal indeholde alle relevante milepæle og aktiviteter, og skal som minimum indeholde følgende information: Id-nummer Startdato Slutdato Aktiviteter og milepæle, herunder betalingsmilepæle Varighed i timer (kun for aktiviteter) Entydig ansvarlig (kun for aktiviteter) Indbyrdes afhængigheder mellem aktiviteter og milepæle Tydeliggørelse af kritisk vej Den detaljerede tidsplan skal være på et detaljeringsniveau, hvor ingen aktiviteter har en varighed i kalendertid på mere end 50 timer.] Bilag 1 Tidsplan Side 16 af 23

18 ID Startdato Slutdato Aktivitet/milepæl Betalingsmilepæl? Varighed i timer (kun aktiviteter) Ansvarlig Bemærkning Forudgående aktivitet / milepæl Indgår i kritisk vej? / / Kontraktens indgåelse Nej [Ref.] [Ja/Nej] [ID] [Dato] [Dato] 1. møde i Etape I mellem og ATP Nej [Timer] en en skal i rimelig tid [Ref.] [Ja/Nej] forud for mødet fremsende dagsorden [ID] [Dato] [Dato] Kick-off med deltagelse af ens og Nej [Timer] en en skal i rimelig tid [Ref.] [Ja/Nej] ATP s projektdeltagere med henblik på gennemgang af udviklingsmetode, fremgangsmåde, tidsplan og samarbejdsorganisation mv. forud for mødet fremsende dagsorden [ID] [Dato] [Dato] Workshops med ATP og dennes samarbejdspartnere Nej [Timer] en [Ref.] [Ja/Nej] [ID] [Dato] [Dato] en modtager opdateret dokumentation Nej [Timer] ATP [Ref.] [Ja/Nej] vedrørende Snitflader samt relevante tids- planer [ID] [Dato] [Dato] Verifikation af at det designede dataudtræk fra Nej [Timer] en [Ref.] [Ja/Nej] KMD lever op til det aftalte mellem KMD og ATP. [ID] [Dato] [Dato] Opdatering af konverteringsstrategien. Nej [Timer] en [Ref.] [Ja/Nej] [ID] [Dato] [Dato] Godkendelse af opdateret konverteringsstrategi Nej [Timer] ATP [Ref.] [Ja/Nej] [ID] [Dato] [Dato] Gennemgang og opdatering i nødvendigt omfang Nej [Timer] en [Ref.] [Ja/Nej] af hovedtidsplan, herunder tidspunkt for idriftsættelse. [ID] [Dato] [Dato] Detailplanlægning af det første kvartal af Etape Nej [Timer] en/ [Ref.] [Ja/Nej] II. ATP [ID] [Dato] [Dato] Detailplanlægning af udarbejdelse af Driftsafta- Nej [Timer] en/ [Ref.] [Ja/Nej] Bilag 1 Tidsplan Side 17 af 23

19 ID Startdato Slutdato Aktivitet/milepæl Betalingsmilepæl? Varighed i timer (kun aktiviteter) Ansvarlig Bemærkning Forudgående aktivitet / milepæl Indgår i kritisk vej? lehåndbogen. ATP [ID] [Dato] [Dato] Godkendelse af opdateret hovedtidsplan. Nej [Timer] ATP [Ref.] [Ja/Nej] [ID] [Dato] [Dato] Godkendelse af den detaljerede tidsplan for Nej [Timer] ATP [Ref.] [Ja/Nej] første kvartal af Etape II [ID] [Dato] [Dato] [Yderligere aktiviteter] Nej [Timer] [en/ ATP] [Evt. bemærkninger] [Ref.] [Ja/Nej] [ID] [Dato] [Dato] ATP modtager ens forslag til tilrettet Leverancebeskrivelse [ID] [Dato] [Dato] ATP s sidste dag for udtrædelse jf. punkt 10.2 i Kontrakten. [ID] [Dato] [Dato] ATP s godkendelse af tilrettet Leverancebeskrivelse samt øvrige leverancer i Etape I Nej [Timer] en [Ref.] [Ja/Nej] Nej [Timer] ATP [Ref.] [Ja/Nej] Ja [Timer] ATP Senest tyve (20) Arbejdsdage [Ref.] [Ja/Nej] efter modtagelsen af endeligt udkast til revideret Leverancebeskrivelse og eventuelle øvrige Ændringer til Kontrakten. Tabel 7 Tidsplan for afklaringsetapen Bilag 1 Tidsplan Side 18 af 23

20 3.3 Detaljeret tidsplan for Etape II og III en er under Udviklingsprojektet ansvarlig for løbende udarbejdelse af detaljerede tidsplaner for Etape II og III indenfor rammerne af hovedtidsplanen. Detaljerede tidsplaner udarbejdes månedligt og skal omfatte de kommende tre (3) måneder af Udviklingsprojektet. Senest ti (10) Arbejdsdage før en måneds udløb skal en fremsende den detaljerede tidsplan for de kommende tre (3) måneder til ATP. en skal benytte skabelonen, der fremgår af punkt nedenfor, til brug for den detaljerede tidsplan samt vedlægge en grafisk illustration, af tidsplanen i bilag 1A (Hovedtidsplan og detaljerede tidsplaner), jf. punkt 4. ATP skal efter modtagelsen og senest fem (5) dage inden en måneds udløb godkende den detaljerede tidsplan. Såfremt ATP ikke kan godkende den detaljerede tidsplan, skal ATP uden ugrundet ophold meddele dette til en Skabelon for detaljeret tidsplan [en skal til brug for den detaljerede planlægning af de enkelte Delleverancer i løbet af Udviklingsprojektet anvende nedenstående skabelon til udarbejdelse af en detaljeret tidsplan. ens detaljerede tidsplan skal indeholde alle relevante milepæle og aktiviteter, og skal som minimum indeholde følgende information: Id-nummer Startdato Slutdato Aktiviteter og milepæle, herunder betalingsmilepæle Varighed i timer (kun for aktiviteter) Entydig ansvarlig (kun for aktiviteter) Indbyrdes afhængigheder mellem aktiviteter og milepæle Tydeliggørelse af kritisk vej Den detaljerede tidsplan skal være på et detaljeringsniveau, hvor ingen aktiviteter har en varighed på mere end 50 timer.] Bilag 1 Tidsplan Side 19 af 23

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende bilag indeholder tidsplanen for Systemet. Tilbudsgivers eventuelle forbehold til bilag 8 anføres i forbeholdslisten og skrives

Læs mere

UDBETALING DANMARK STATUS OG PORTEFØLJE

UDBETALING DANMARK STATUS OG PORTEFØLJE UDBETALING DANMARK STATUS OG PORTEFØLJE V/ Hans Christian Jelstrup, UDK KOMBIT Kommunedage 1.-3. juni 2015 Udbetaling Danmarks Konkurrenceudsættelsesprogram Kommunedagene 1. - 3. juni 2015 1. juni 2015

Læs mere

VEJLEDNING. Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner

VEJLEDNING. Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner BILAG 7 AFPRØVNING VEJLEDNING Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner Beskrivelse af tilbudsgivers metoder og processer til intern test forud for overtagelses- og driftsprøverne,

Læs mere

KONTRAKT MELLEM ARBEJDSMARKEDETS TILLÆGSPENSION [LEVERANDØRENS NAVN]

KONTRAKT MELLEM ARBEJDSMARKEDETS TILLÆGSPENSION [LEVERANDØRENS NAVN] KONTRAKT MELLEM ARBEJDSMARKEDETS TILLÆGSPENSION Kongens Vænge 8 3400 Hillerød CVR-nr.: 43 40 58 10 (herefter ATP eller Kunden ) og [LEVERANDØRENS NAVN] [Leverandørens adresse1] [Leverandørens adresse2]

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Hovedtidsplan og betalingsplan

Hovedtidsplan og betalingsplan SORØD KOMMUNE ESDH Hovedtidsplan og betalingsplan Bilag 1 April 2007 SORØD KOMMUNE Vejledning Hovedtidsplan everandøren skal kvalificere hovedtidsplanen inden for de angivne tidsmæssige rammer ved at indføje

Læs mere

Bilag 3B Løsningsbeskrivelse

Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 3 OVERSIGT OVER SYSTEMETS PROGRAMMEL... 6 4 LEVERANDØRENS BESVARELSE AF FUNKTIONELLE KRAV

Læs mere

Informations- og spørgemøde d. 26. maj

Informations- og spørgemøde d. 26. maj Informations- og spørgemøde d. 26. maj EU-udbud 2014/S 096-167854 Kontrakt om levering, drift, vedligehold og support af infrastruktur service (»Infrastructure as a Service«)(IaaS)) til servere og storage

Læs mere

It-løsning til administration og udbetaling af Barseldagpenge.

It-løsning til administration og udbetaling af Barseldagpenge. It-løsning til administration og udbetaling af Barseldagpenge. Resumé markedsdialog (november 2013 til januar 2014). Dette notat indeholder en anonymiseret sammenfatning af de væsentligste kommentarer

Læs mere

Bilag 3B Løsningsbeskrivelse

Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Version 1.0 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 5 2 INDLEDNING... 6 3 OVERSIGT OVER SYSTEMETS PROGRAMMEL... 7 4 LEVERANDØRENS BESVARELSE AF FUNKTIONELLE KRAV

Læs mere

Bilag 3A.6 Integrationer

Bilag 3A.6 Integrationer Bilag 3A.6 Integrationer Version 0.9 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 4 2.2 RELATION TIL ØVRIGT MATERIALE... 4 3 INTEGRATIONSBESKRIVELSER...

Læs mere

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaet i pkt. 5 samt Underbilag 13.1 udfyldes af Tilbudsgiver.

Læs mere

Bilag 17, Forpligtelser ved ophør

Bilag 17, Forpligtelser ved ophør Bilag 17, Forpligtelser ved ophør Version Ændringer Dato 2.1 Rettet i: 06-02-2014 - Punkt 1 - Punkt 2 - Krav 17.1 - Krav 17.2 - Krav 17.3 - Krav 17.5 - Krav 17.6 - Krav 17.7 - Krav 17.8 - Krav 17.11 -

Læs mere

Bilag 3A.6 Integrationer

Bilag 3A.6 Integrationer Bilag 3A.6 Integrationer Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 4 2.2 RELATION TIL ØVRIGT MATERIALE... 4 3 INTEGRATIONSBESKRIVELSER...

Læs mere

SAPA KRAVSPECIFIKATION v. 0.8. Overordnede reviewkommentarer fra Kommuneprojektgruppen, ATP, Københavns Kommunes Koncernservice og KL

SAPA KRAVSPECIFIKATION v. 0.8. Overordnede reviewkommentarer fra Kommuneprojektgruppen, ATP, Københavns Kommunes Koncernservice og KL SAPA KRAVSPECIFIKATION v. 0.8 Overordnede reviewkommentarer fra Kommuneprojektgruppen, ATP, Københavns Kommunes Koncernservice og KL Sags- og partsoverblikket Vise adresser der har adressebeskyttelse Adressen

Læs mere

STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE

STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE Kontrakt om udvikling og levering af en it-leverance til [ ] mellem [ ] (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] (i det følgende

Læs mere

Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4

Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Vi det være tilladeligt at udarbejde

Læs mere

Bilag 3B Løsningsbeskrivelse

Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 5 2 INDLEDNING... 6 3 LEVERANDØRENS BESVARELSE AF FUNKTIONELLE KRAV TIL SYSTEMET... 7 3.1 SYSTEMBESKRIVELSE...

Læs mere

uddybende beskrivelse af processen i forbindelse med fremsøgning af sagsakter?

uddybende beskrivelse af processen i forbindelse med fremsøgning af sagsakter? UDBUD AF BYGGESAGSSYSTEM OFFENTLIGT UDBUD, OFFENTLIGGJORT DEN 3. JULI 2015. SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1 (17/08/2015) NR. 1. 2. REFERENCE SPØRGSMÅL SVAR Bilag 1. Krav 9 Bilag 1. Krav 17 Er det muligt at få

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Bilag 3A.6 Integrationer

Bilag 3A.6 Integrationer Bilag 3A.6 Integrationer Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 4 2.2 RELATION TIL ØVRIGT MATERIALE... 4 3 INTEGRATIONSBESKRIVELSER...

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ESDH. Projektorganisation. Bilag 5

SOLRØD KOMMUNE ESDH. Projektorganisation. Bilag 5 SOLRØD KOMMUNE ESDH Projektorganisation Bilag 5 April 2007 Vejledning Dette bilag beskriver projektorganisationen og skal suppleres af leverandøren på basis af nedenstående: 1.1 Projektorganisation Bilaget

Læs mere

Introduktion til K03. Jesper Langemark, Bird & Bird Claus F. Sørensen, Dahl

Introduktion til K03. Jesper Langemark, Bird & Bird Claus F. Sørensen, Dahl Introduktion til K03 Jesper Langemark, Bird & Bird Claus F. Sørensen, Dahl Agenda 1. Gennemgang af K03 udvalgte emner 2. Særlige leverandørfaldgruber 3. Introduktion til "BBD 2013" (light version af K03)

Læs mere

DataHub 31572-10. Bilag 01 - Tidsplan. 1.0 Udbudsmateriale til udsendelse d. 5. juli 2010. EU-udbud 2010/S 97-149624

DataHub 31572-10. Bilag 01 - Tidsplan. 1.0 Udbudsmateriale til udsendelse d. 5. juli 2010. EU-udbud 2010/S 97-149624 DataHub Bilag 01 - Tidsplan 1.0 Udbudsmateriale til udsendelse d. 5. juli 2010 30-06-2010 01-07-2010 DATE XRDA ADA NAME DATE REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED EU-udbud 2010/S 97-149624

Læs mere

Præsentation af K03. Standardkontrakt for længerevarende it-projekt baseret på en agil metode. v/ advokat Tom Holsøe og advokat Claus F.

Præsentation af K03. Standardkontrakt for længerevarende it-projekt baseret på en agil metode. v/ advokat Tom Holsøe og advokat Claus F. Præsentation af K03 Standardkontrakt for længerevarende it-projekt baseret på en agil metode v/ advokat Tom Holsøe og advokat Claus F. Sørensen Hvad er en agil metode? Side 2 Agil er ikke en fast defineret

Læs mere

Bilag 3A.6 Integrationer

Bilag 3A.6 Integrationer Bilag 3A.6 Integrationer Version 0.5 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 4 2.2 RELATION TIL ØVRIGT MATERIALE... 4 3 INTEGRATIONSBESKRIVELSER...

Læs mere

Bilag 9, Kvalitetssikring

Bilag 9, Kvalitetssikring Bilag 9, Kvalitetssikring Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i: 06-02-2014 - Punkt 1 - Punkt 2 - Krav 9.1 - Krav 9.2 - Krav 9.3 - Krav 9.5 - Krav 9.6 - Krav 9.7 - Krav 9.8 - Tilføjet krav 9.14 - Tilføjet

Læs mere

K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT. Kontrakt. levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem

K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT. Kontrakt. levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem J.nr. 46-0360 SOF/MLB/mar/mw Udkast af 7. september 2007 K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT Kontrakt om levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem (i det følgende

Læs mere

DD110 - Detaljeret projektplan

DD110 - Detaljeret projektplan Version: 1.3 Status: Godkendt Godkender: Dokumenthistorik Version Dato Navn Status Bemærkninger 1.0 9-11-2007 Endelig Initiel version 1.1 22-11-2007 Godkendt 1.2 28-11-2007

Læs mere

BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE

BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE VEJLEDNING Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver på baggrund af det i bilaget anførte skema samt de nedenfor og i kontrakten og kravspecifikationen nævnte krav og forventninger.

Læs mere

Scope dokument for Advisservice

Scope dokument for Advisservice 18. marts 2013 AHI Scope dokument for Advisservice Indhold 1. Advisservice... 2 2. Advis håndtering i KMD Sag... 2 3. Hændelse og Advis... 3 4. Advis løsningsmodel... 4 5. Abonnementsopsætning... 5 6.

Læs mere

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem 1 Indholdsfortegnelse Baggrund for projekt... 3 Resultat af gennemført arkitekturanalyse... 5 Anvendelse af forretningsservices... 9 Baggrund for projekt Baggrund

Læs mere

Version 29.04.2014 BILAG 13 PRISER

Version 29.04.2014 BILAG 13 PRISER Version 29.04.2014 BILAG 13 PRISER VEJLEDNING Bilaget udfyldes på baggrund af de af tilbudsgiver tilbudte priser i bilag 13.1. Tilbudsgiverne skal udfylde bilag 13.1 med henblik på en beregning af den

Læs mere

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Opsamling på kommunal høring Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Dagsorden Velkommen Høringsprocessen frem til udbuddet på KY Resultater fra høringen Udbudsmaterialet kapitel 1 4, 5 og 6 Temaer: EDSH, opgavelisten,

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform

Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform Version 1.0, september 2013 Den fælleskommunale Serviceplatform Ved årsskiftet 2013/14 åbner Den fælleskommunale Serviceplatform

Læs mere

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi...

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi... Pixibog business casen kort fortalt... 2 1: Projektbasis... 3 1.1: Projektidentifikation...3 1.2: Projektansvarlige...3 2: Leverancen... 4 2.1: Mål og rammer...4 2.2: Fremgangsmåde...5 2.3: Risikoanalyse

Læs mere

Bilag 0. Terminologi og definitioner

Bilag 0. Terminologi og definitioner Bilag 0 Terminologi og definitioner Vejledning til tilbudsgiver i forbindelse med udarbejdelse af tilbud Dette bilag indeholder ingen krav eller mindstekrav, og skal ikke udfyldes ved Leverandørens afgivelse

Læs mere

Vejledning Iterative forløb

Vejledning Iterative forløb Vejledning Iterative forløb Til 02.18 Systemløsninger, Projekter samt Vedligehold Baggrund for valg af iterativ model Side Hvilke ydelser leveres Har du spørgsmål til i et iterativt projekt vejledningen?

Læs mere

Bilag 0 Definitioner Version 1.0 23-02-2015

Bilag 0 Definitioner Version 1.0 23-02-2015 Bilag 0 Definitioner Version 1.0 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 DEFINITIONER... 3 Bilag 0 Definitioner Side 1 af 17 1 1 Vejledning til Tilbudsgiver Bilaget skal ikke udfyldes af

Læs mere

Bilag E Håndtering af udgåede varer og substitution heraf samt indeksregulering af priser

Bilag E Håndtering af udgåede varer og substitution heraf samt indeksregulering af priser Bilag E Håndtering af udgåede varer og substitution heraf samt indeksregulering af priser Rammeaftale mellem SKI og Leverandøren Indholdsfortegnelse 1. Udgåede varer... 3 2. Leverandørens substitution

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

k01 pz /bilag 149 Justitsministeriet.

k01 pz /bilag 149 Justitsministeriet. 1 /bilag Justitsministeriet. København, den 18. maj 2009. 149 a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte digitaliseringen af tinglysningen, idet der er indgået en tillægsaftale

Læs mere

Bilag 8 Samarbejdsorganisation og rapportering

Bilag 8 Samarbejdsorganisation og rapportering Bilag 8 Samarbejdsorganisation og rapportering Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 3 PROJEKTLEDELSESMETODE OG UDVIKLINGSMETODE... 6 4 SAMARBEJDET GENERELT...

Læs mere

Bilag 18, Revisionsstandard og audit

Bilag 18, Revisionsstandard og audit Bilag 18, Revisionsstandard og audit Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i - Punkt 1.1 - Krav 18.3 - Krav 18.5 - Krav 18.6 - Krav 18.9 - Krav 18.10 - Krav 18.11 - Krav 18.12 - Krav 18.14 - Krav 18.16 tilføjet

Læs mere

Det følger af bilag 2, punkt 1, vejledningen til generiske CV er:

Det følger af bilag 2, punkt 1, vejledningen til generiske CV er: Notat J.nr. 14-4989032 Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af konsulentbistand til beregningsmotor, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 231-407652 opdateret 7. januar 2015 ICE, Jura og stab MTG Nr.

Læs mere

Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter

Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. TYPER AF TEST...2 3. PLANLÆGNING AF TEST I FASERNE...6 3.1 IDÉFASEN...6 3.2 ANALYSEFASEN...7 3.3

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser [Vejledning til Leverandør i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til Leverandørens drift-, support og vedligeholdelsesydelser.

Læs mere

Bilag 3A.6 Integrationer

Bilag 3A.6 Integrationer Bilag 3A.6 Integrationer Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 5 2.2 RELATION TIL ØVRIGT MATERIALE... 5 3 INTEGRATIONSBESKRIVELSER...

Læs mere

Bilag 3A Behovsopgørelse

Bilag 3A Behovsopgørelse Bilag 3A Behovsopgørelse Version 0.9 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 2.1 UNDERBILAG... 5 2.2 FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER... 6 3 DEN SAMLEDE FORRETNINGSMÆSSIGE

Læs mere

Juridiske værktøj til projekter om forretningssystemer

Juridiske værktøj til projekter om forretningssystemer Juridiske værktøj til projekter om forretningssystemer Præsentation Nicolai Dragsted Advokat Mediator Senior Counsel, Bird & Bird nicolai.dragsted@twobirds.com 28 år med it-kontrakter Forfatter IT-kontrakter

Læs mere

Bilag 13, Incitamenter

Bilag 13, Incitamenter Bilag 13, Incitamenter Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i: 06-02-2014 - Krav 13.4 fjernet - Krav 13.5 fjernet - Vejledning til udfyldelse - Complianceliste 3.0 Ophøjet til version 3.0 10-02-2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt.

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. 8. april 2013 19-Partskontakt => Kontaktdata Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. I de oprindelige oplæg med visionen

Læs mere

Specifikation af leverancen med priser

Specifikation af leverancen med priser SOLRØD KOMMUNE ESDH Specifikation af leverancen med priser Bilag 4 April 2007 Vejledning Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver, således at bilaget indeholder priser for alle leverandørens ydelser under

Læs mere

Bilag 3 Leverancebeskrivelse

Bilag 3 Leverancebeskrivelse Bilag 3 Leverancebeskrivelse Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 UNDERBILAG... 4 2.2 FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER... 5 3 BAGGRUND FOR UDBUDDET...

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

Bilag 4 Dokumentation

Bilag 4 Dokumentation Bilag 4 Dokumentation Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 OVERORDNEDE DOKUMENTATIONSKRAV... 4 3.1 FORMAT... 4 3.2 LEVERING AF DOKUMENTATION... 4 3.3 KONFIGURATIONSSTYRING

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

ANNONCERINGSBETINGELSER. Annoncering

ANNONCERINGSBETINGELSER. Annoncering ANNONCERING AF SINAS Annoncering af agil udvikling, levering og vedligeholdelse af et it-system til håndtering af information og sundhedsløsninger på sundhedsområdet i Silkeborg Kommune SINAS (Silkeborg

Læs mere

Bilag 3 Leverancebeskrivelse

Bilag 3 Leverancebeskrivelse Bilag 3 Leverancebeskrivelse Version 0.8 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 UNDERBILAG... 4 2.2 FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER... 5 3 BAGGRUND FOR UDBUDDET...

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED 20-0496 MAN U D B U D S B E T I N G E L S E R for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED Certificeret efter DS/EN ISO 9001 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Implementering af Prophix budgetsystem

Implementering af Prophix budgetsystem Implementering af Prophix budgetsystem 1 Indhold Introduktion... 3 Omfang... 3 Ordregivers mindstekrav og krav... 4 Tabel 1: Krav til forretningskonsulent... 4 Tabel 2: Krav til teknisk konsulent... 5

Læs mere

YDELSESREFUSION. Dialog med it-leverandører af økonomisystemer Torsdag den 27. august 2015

YDELSESREFUSION. Dialog med it-leverandører af økonomisystemer Torsdag den 27. august 2015 YDELSESREFUSION Dialog med it-leverandører af økonomisystemer Torsdag den 27. august 2015 Opgaver på de kommunale økonomisystemer fra 2016 og 2018 Fra 2016 skal kommunernes refusioner og medfinansieringer

Læs mere

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende:

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 02.12.2013 Indkøb af testsystem Jens Ole Nielsen joni@vd.dk 7244 3035 ANNONCERING AF INDKØB I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

Byg og Miljø: En webbaseret selvbetjeningsløsning til borgere og virksomheder vedr. ansøgninger om bygge- og miljøtilladelser

Byg og Miljø: En webbaseret selvbetjeningsløsning til borgere og virksomheder vedr. ansøgninger om bygge- og miljøtilladelser Byg og Miljø: En webbaseret selvbetjeningsløsning til borgere og virksomheder vedr. ansøgninger om bygge- og miljøtilladelser Baggrund for projektet I 2011 fik KOMBIT i opdrag fra KL at etablere et ansøgningssystem

Læs mere

Udbud af IT-løsning til håndtering af Debitoropgaven i Jammerbugt Kommune.

Udbud af IT-løsning til håndtering af Debitoropgaven i Jammerbugt Kommune. Tilbudsgrundlag vedr. Debitorsystem Den 10. juli 2013 Udbud af IT-løsning til håndtering af Debitoropgaven i Jammerbugt Kommune. Udbudsbetingelser omfattet af tilbudsloven jvf. lovbekendtgørelse nr. 1410/2007

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

Børne- og Ungdomsforvaltningen - Københavns Kommune Udbudsbetingelser vedrørende udbygning af eksisterende XBRL-løsning i form af udbud af

Børne- og Ungdomsforvaltningen - Københavns Kommune Udbudsbetingelser vedrørende udbygning af eksisterende XBRL-løsning i form af udbud af Børne- og Ungdomsforvaltningen - Københavns Kommune Udbudsbetingelser vedrørende udbygning af eksisterende XBRL-løsning i form af udbud af Aftale om levering, udrulning vedligeholdelse og drift af en XBRL-løsning

Læs mere

Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen

Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen Pulje 5, 25. juli 2014. 1 Teknisk dokumentation Enterprise Architect Af den fremsendte tekniske dokumentation fremgå det at den nuværende leverandør benytter Enterprise Architect fra Sparx Systems, til

Læs mere

Indkøb af elektronisk journalsystem til de kommunale tandplejer i Syddjurs og Norddjurs Kommune.

Indkøb af elektronisk journalsystem til de kommunale tandplejer i Syddjurs og Norddjurs Kommune. Indkøb af elektronisk journalsystem til de kommunale tandplejer i Syddjurs og Norddjurs Kommune. Introduktion Dette tilbudsmateriale er annonceret på Syddjurs og Norddjurs Kommunes hjemmesider samt www.udbud.dk,

Læs mere

Implementering af Prophix budgetsystem

Implementering af Prophix budgetsystem Implementering af Prophix budgetsystem 1 Indhold Introduktion... 3 Aktiviteter... 3 IT-miljø... 5 Forudsætninger... 5 2 Introduktion NaturErhvervstyrelsen skal have implementeret Prophix budgetsystem.

Læs mere

Udbudsplan og betingelser

Udbudsplan og betingelser Projektnavn ESDH Sidst redigeret af Tina Malene Ørsted Sidst redigeret den 6. april 2010 Udbudsplan og betingelser SKI miniudbud i tre trin ESDH- system I dette materiale præsenteres de konkrete tildelingskriterier

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

03i KONTRAKT OM ITERATIV UDVIKLING AF IT-SYSTEM

03i KONTRAKT OM ITERATIV UDVIKLING AF IT-SYSTEM 03i KONTRAKT OM ITERATIV UDVIKLING AF IT-SYSTEM INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 5 2. DEFINITIONER... 6 3. LEVERANDØRENS LEVERINGSFORPLIGTELSER... 7 4. KUNDENS IT-MILJØ... 7 5. MODENHED...

Læs mere

Iterative projekter og kontraktgrundlaget

Iterative projekter og kontraktgrundlaget Iterative projekter og kontraktgrundlaget Claus Sørensen og Michael Lemvig AGENDA Kontraktens rolle generelt og i iterative projekter Vandfaldsmodel contra iterativ model Den generelle holdning til iterative

Læs mere

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 - Overordnet fordeling af opgaver Udmøntning af opgavesplit og procestegning i nærværende dokument fastlægger opgavedelingen og samspillet mellem

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN VEJLEDNING Kravspecifikationen af de udbudte løn- og økonomisystemer udgøres af: Bilag 1 kravspecifikation A (fælles) Bilag 1 kravspecifikation B (løn) Bilag 1

Læs mere

Bilag 2. Leverandørens løsningsbeskrivelse

Bilag 2. Leverandørens løsningsbeskrivelse Bilag 2 Leverandørens løsningsbeskrivelse Vejledning Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver. Tilbudsgiver skal i bilaget beskrive sin tilgang til løsning af opgaven under hensyntagen til at sikre en opgaveløsning

Læs mere

Spørgsmål og svar til EU-udbud af Callcenterløsning (inkl. licens), implementering og drift, LYNC (ekskl. licens), implementering og drift.

Spørgsmål og svar til EU-udbud af Callcenterløsning (inkl. licens), implementering og drift, LYNC (ekskl. licens), implementering og drift. Dato for revision: 13. november 2014 Spørgsmål og svar til EU-udbud af Callcenterløsning (inkl. licens), implementering og drift, LYNC (ekskl. licens), implementering og drift. Spørgsmål 1: En del af udbudsbetegnelsen

Læs mere

RAMMEAFTALEBILAG A - KRAVSPECIFIKATION

RAMMEAFTALEBILAG A - KRAVSPECIFIKATION RAMMEAFTALEBILAG A - KRAVSPECIFIKATION Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 2 af 6 KRAVSPECIFIKATION Mindstekrav

Læs mere

Kom godt i gang med 02.18 VEJLEDNING TIL Rammeaftale 02.18 It-løsninger og vedligehold

Kom godt i gang med 02.18 VEJLEDNING TIL Rammeaftale 02.18 It-løsninger og vedligehold Kom godt i gang med 02.18 VEJLEDNING TIL Rammeaftale 02.18 It-løsninger og vedligehold Dokument: 02 18 Vejledning v1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 2. Indledende overvejelser... 6 2.1. Opgørelse

Læs mere

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform Løsningsbeskrivelse Den fælleskommunale Serviceplatform Januar 2014 1 Indhold 2 Serviceplatformen... 2 3 Hjemmesiden www.serviceplatformen.dk... 3 3.1 Administrationsmodul... 4 3.2 Servicekatalog... 4

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

INFORMATIONSMØDE 2.DEC. Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem

INFORMATIONSMØDE 2.DEC. Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem INFORMATIONSMØDE 2.DEC Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem Dagsorden Velkommen Ved Leverandørchef Jesper Bo Seidler Intro til projekt Ejendomsskat og Ejendomsbidrag Ved Projektleder Sanne Mi Poulsen

Læs mere

Annoncering af udbud om udvikling af ny hjemmeside

Annoncering af udbud om udvikling af ny hjemmeside Annoncering af udbud om udvikling af ny hjemmeside Annoncering I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a 15 d annonceres følgende:

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen Produkt: Projektgrundlag, ver. 27/8-2013 1 Stamdata Stamdata

Læs mere

BILAG 1 TIDSPLAN DIS/PLAY A/S

BILAG 1 TIDSPLAN DIS/PLAY A/S BILAG 1 TIDSPLAN DIS/PLAY A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 5 2 Projektets forløb... 5 2.1 Afklaringsfasen... 5 2.2 Launch af løsning... 6 2.3 Tidsplan... 6 3 Kundens deltagelse... 7 Bilag Appendiks

Læs mere

Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen

Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen Pulje 6, 30. juli 2014. 1 Bilag 9, punkt 3.3 Kan Kunden uddybe hvad der menes med "Ledelseserklæring". Menes der i denne sammenhæng at en af Leverandørens tegningsberettigede udsteder en erklæring om at

Læs mere

Bilag 7 Servicemål. Version 1.0

Bilag 7 Servicemål. Version 1.0 Bilag 7 Version 1.0 23-02-2015 INDHOLD 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 DEFINITIONER OG FORUDSÆTNINGER ANVENDT I DETTE BILAG... 5 3.1 NORMAL ARBEJDSTID... 5 3.2 KRITISK FORRETNINGSTID

Læs mere

NemRefusion genudbud Tekniske Dialogmøder med leverandører

NemRefusion genudbud Tekniske Dialogmøder med leverandører OPSUMMERING AF TEKNISK DIALOG NemRefusion genudbud Tekniske Dialogmøder med leverandører 1. Indledning Frem mod genudbuddet af NemRefusion er der i vanlig stil afholdt tekniske dialogmøder med interesserede

Læs mere

Introduktion til Støttesystem Organisation

Introduktion til Støttesystem Organisation Introduktion til Støttesystem Organisation 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over Støttesystemet Organisation i den fælleskommunale infrastruktur. Formålet er at give læseren en forståelse

Læs mere

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering.

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering. Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 Cykelpuljen ( Pulje til mere cykeltrafik )- vejledning til statusredegørelse

Læs mere

Engrosmodellen. Udkast til overordnet tidsplan Dialogforum 8-1-2014 2014-01-08 13/81118-36 1

Engrosmodellen. Udkast til overordnet tidsplan Dialogforum 8-1-2014 2014-01-08 13/81118-36 1 Engrosmodellen Udkast til overordnet tidsplan Dialogforum 8-1-2014 2014-01-08 13/81118-36 1 Hvad skal vi opnå med udsættelsen af projektet! At implementere de nye regler omkring forsyningspligt og evt.

Læs mere

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Indhold 1. DEFINITIONER... 2 2. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 3. MODERNISERINGSSTYRELSENS YDELSER... 3 4. INSTITUTIONENS

Læs mere