Bilag 1 Tidsplan Version

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0"

Transkript

1 Bilag 1 Tidsplan Version

2 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER INDLEDNING ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET ETAPE I - AFKLARING ETAPE II ANALYSE, DESIGN, UDVIKLING OG IMPLEMENTERING ETAPE III - AFSLUTNING OG GODKENDELSE ATP S TIDMÆSSIGE RAMMER FOR UDVIKLINGSPROJEKTET TIDSMÆSSIGE AFHÆNGIGHEDER IFT. EKSTERNE SYSTEMER OMFANG AF ATP S DELTAGELSE HOVEDTIDSPLAN OG DETALJERET TIDSPLAN HOVEDTIDSPLAN FOR UDVIKLINGSPROJEKTET DETALJERET TIDSPLAN FOR ETAPE I DETALJERET TIDSPLAN FOR ETAPE II OG III SKABELON FOR DETALJERET TIDSPLAN GRAFISKE ILLUSTRATIONER AF TIDSPLANER VILKÅR FOR TIDSPLANEN ÆNDRING AF HOVEDTIDSPLANEN RAPPORTERING BETALINGSMILEPÆLE I HOVEDTIDSPLANEN Bilag 1 Tidsplan Side 1 af 23

3 1 Vejledning til Tilbudsgiver Nærværende bilag skal udfyldes af Tilbudsgiver, jf. nedenstående retningslinjer. Tilbudsgiver skal som en del af sit tilbud følge og besvare instruktioner, som er markeret med [Tilbudsgiver ]. For nærværende bilag betyder det, at Tilbudsgiver skal: Udfylde Tabel 6, der angiver Udviklingsprojektets hovedtidsplan Udfylde Tabel 7, som angiver en detaljeret tidsplan over afklaringsetapen Som bilag 1A (Hovedtidsplan og detaljerede tidsplaner) vedlægges en grafisk illustration af Udviklingsprojektets hovedtidsplan samt en grafisk illustration af den detaljerede tidsplan for afklaringsetapen. Tilbudsgiver bedes være opmærksom på, at antallet af rækker i Tabel 6, Tabel 7 og Tabel 8 ikke udgør en egentlig afgrænsning, og Tilbudsgiver kan således tilpasse antallet af rækker i tabellerne efter behov. Tabel 1 Vejledning til Tilbudsgiver Bilag 1 Tidsplan Side 2 af 23

4 2 Indledning Dette bilag indeholder ved kontraktindgåelsen hovedtidsplanen for gennemførelse af Udviklingsprojektet, hvor samtlige hoved- og betalingsmilepæle, aktiviteter mv. er afspejlet, samt den detaljerede tidsplan for Etape I - Afklaring. Udviklingsprojektet inddeles i tre hovedetaper: Etape I Afklaring, Etape II Analyse, design, udvikling og implementering og Etape III Afslutning og godkendelse. Udviklingsprojektets Etape II udføres endvidere som et faseopdelt projekt, hvor Leverancen opdeles i et antal Delleverancer, der hver især afsluttes med en Delleveranceprøve. Delleveranceprøverne har til formål, at man kan monitorere Udviklingsprojektets fremdrift efter fast to failure-princippet, dvs. give ATP mulighed for at konstatere eventuelle leveringsproblemer hos en så tidligt som muligt i Udviklingsprojektet. Overtagelse af Systemet sker samlet ved ATP s godkendelse af Overtagelsesprøven for den samlede Leverance, og der sker således hverken løbende ibrugtagning af Delleverancerne eller overtagelse af Systemet ved Delleveranceprøverne. Ibrugtagning af Systemet skal gennemføres som en samlet idriftsættelse, hvilket er afspejlet i hovedtidsplanen og den detaljerede tidsplan. Der vil ske en trinvis indkonvertering, hvor først Børnetilskud og Børne- & ungeydelse indkonverteres, efterfulgt af Underholdsbidrag. 2.1 Etaper i Udviklingsprojektet Systemet skal udvikles efter ens udviklingsmetode og projektledelsesmetode, jf. bilag 8 (Samarbejdsorganisation og Rapportering). Disse skal understøtte ATP s ønsker om aktiv medvirken i Udviklingsprojektet, jf. bilag 8 (Samarbejdsorganisation og Rapportering) og bilag 9 (ATP s Medvirken). De enkelte Etaper i Udviklingsprojektet beskrives i de følgende punkter Etape I - Afklaring Formålet med Etape I er at afstemme ATP s krav og ens Løsningsbeskrivelse med henblik på at opnå en fælles forståelse af det kommende System. Bilag 1 Tidsplan Side 3 af 23

5 Etape I benyttes endvidere til at opbygge projektorganisationen og sikre, at den fornødne viden er til stede. Den skal skabe et godt fundament for det fremtidige samarbejde. Etape I skal som minimum indeholde følgende aktiviteter: ATP præsenteres for ens metoder, mens nøgleressourcer hos ATP sættes ind i ens udviklingsmetode, jf. bilag 8A (ens Metode). ATP s projektteam uddannes, jf. bilag 3A (Behovsopgørelse). Prototyping af kravene til Systemets brugergrænseflader, jf. bilag 3A (Behovsopgørelse). en får indsigt i og forståelse for de forretningsmæssige målsætninger og behov, der er udtrykt i bilag 3 (Leverancebeskrivelse) og bilag 3A (Behovsopgørelse). en skal ved inddragelse af ATP sikre alle nødvendige afklaringer i forhold til det samlede kontraktgrundlag. Resultatet af Etape I er følgende leverancer fra en: Brugervenlighedstest bestået. Opdateret Leverancebeskrivelse. Detaljeret tidsplan for de kommende 3 måneder af Etape II. Opdateret Teststrategi. Opdateret Konverteringsstrategi. Tidsplan for udarbejdelse af Driftsaftalehåndbog. Godkendt, klikbar prototype for brugergrænseflader. Godkendt arkitekturbeskrivelse. Afklaringsrapport, der dokumenterer væsentlige beslutninger med begrundelser etc Kendte afklaringer i Etape I [Tilbudsgiver skal supplere nedenstående liste af afklaringspunkter med de evt. yderligere afklaringer i Etape I, Tilbudsgiver er bekendt med ved tilbudsafgivelsen.] Ved kontraktindgåelsen eksisterer der følgende kendte afklaringspunkter, der skal afklares som en del af Etape I. Listen i Tabel 2 er ikke udtømmende og udgør således ikke en begrænsning af ens ansvar: Bilag 1 Tidsplan Side 4 af 23

6 Emne Integration til Beriget Grunddata Integration til SKAT Integration til Debitorsystem Integration til SU Styrelsen Integration til Danmarks Statistik Integration til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold (BLIS) Integration til ATP Afstemning Integration til Datawarehouse (BICC) Data der ikke indkonverteres Afstemning af datakonverteringen Beskrivelse I samarbejde med ATP og eventuelle øvrige leverandører, skal anvendelsen af Snitfladerne mod Beriget Grunddata fastlægges, samt den videre tidsplan for samarbejdet. Desuden skal datasættet ved forespørgsler til Beriget Grunddata fastlægges. I samarbejde med ATP og SKAT, skal fastlægges detaljerede Snitfladebeskrivelser for Integrationer til SKAT. Herunder både dataafleveringer og datamodtagelser. I samarbejde med ATP, skal fastlægges en detaljeret Snitfladebeskrivelse for Integrationen til Debitorsystem. Da Systemet er den første som skal kobles op mod Debitorsystem vil det afføde en afklaring. I samarbejde med ATP og SU, skal fastlægges en detaljeret Snitfladebeskrivelse for Integrationen til SU. I samarbejde med ATP og Danmarks Statistik, skal fastlægges en detaljeret Snitfladebeskrivelse for Integrationen til Danmarks Statistik. I samarbejde med ATP og BLIS, skal fastlægges en detaljeret Snitfladebeskrivelse for Integrationen til BLIS. I samarbejde med ATP, skal fastlægges en detaljeret Snitfladebeskrivelse for dataafleveringen til ATP Afstemning. Herunder skal fastlægges hvilke data der skal afleveres på hvilke punkter i pengestrømmen. I samarbejde med ATP og eventuelle øvrige leverandører, skal fastlægges en detaljeret Snitfladebeskrivelse for dataafleveringen til ATP s datawarehouse. I samarbejde med ATP, skal fastlægges om der er data i dataudtrækket fra Eksisterende Løsning, som ikke behøver at blive indlæst automatisk i Systemet i forbindelse med datakonverteringen. Herunder skal det afklares om opgaver fra Eksisterende Løsning skal indkonverteres eller kan håndteres manuelt. I samarbejde med ATP, skal fastlægges kriterier for afstemningen af datakonverteringen. Herunder skal fastlægges, hvordan der afstemmes op mod data i Eksisterende Løsning samt mod de systemer, hvortil der viderefordeles data. Bilag 1 Tidsplan Side 5 af 23

7 Emne Snitflader til datakonverteringen Sagsdata for sager og delsager Håndtering af begrænset adgang til sager og dokumenter Regler for journalnotater Overvågning af forretnings-transaktioner Overvågning af komponenter Systemkritiske integrationer Regler Grænsefladekontroller Beskrivelse I samarbejde med ATP og eventuelle Øvrige er, skal afklares hvilke Snitflader, der skal anvendes til opdatering af Beriget Grunddata, Sags- og dokumentindeks og Ydelsesindeks under datakonverteringen. I samarbejde med ATP skal det endelige datasæt for hver sagstype og delsagstype valideres og suppleres. I samarbejde med ATP og eventuelle øvrige leverandører, skal afklares hvordan adgangsbegrænsning til enkeltsager og -dokumenter håndteres i forhold til udveksling af data med øvrige systemer. I samarbejde med ATP skal detailspecificeres de endelige regler for, hvilke hændelser der skal trigge hvilke typer af journalnotater og loginformationer, samt hvilke sager (samle- og/eller delsager) journalnotatet/log-informationen skal lægges på. I samarbejde med ATP, skal fastlægges hvilke forretningstransaktioner, der skal indgå i det business view, som skal udstilles i ATP s overvågningsværktøj. I samarbejde med ATP, skal fastlægges hvilke komponenter, der skal leveres overvågningsdata for i ATP s produkt til overvågning af systemkomponenter. I samarbejde med ATP, skal fastlægges hvilke integrationer, der nødvendige for ATP s brug af Systemet og hvordan Systemet kan anvendes i de situationer, hvor én eller flere af de øvrige integrationer er nede. I samarbejde med ATP, skal det endelige regelsæt valideres. I samarbejde med ATP skal fastlægges hvordan og hvor ofte der skal foretages interne og eksterne grænsefladekontroller. Tabel 2 Kendte afklaringer i Etape I Etape II Analyse, design, udvikling og implementering Formålet med Etape II er at analysere, designe, udvikle og foretage den tekniske implementering af Systemet. Det er et krav, at Etape II opdeles i et antal Delleverancer. Hver Delleverance har følgende forløb: Bilag 1 Tidsplan Side 6 af 23

8 Figur 1 Delleverancernes forløb Alle aktiviteter i Etape II skal være indeholdt i en Delleverance og en Delleverances varighed må ikke overskride 3 måneder eksklusive helligdage og ferieperioder. Såfremt en finder det hensigtsmæssigt, kan flere Delleverancer forløbe parallelt, dog under hensyntagen til rammerne for ATP s medvirken, jf. bilag 9 (ATP s medvirken). Ved Delleverancens start skal en ved inddragelse af ATP sikre alle nødvendige afklaringer i forhold til Delleverancen. Etape II skal som minimum indeholde følgende aktiviteter: Udvikling og test af Systemets komponenter, herunder brugergrænseflader og funktionalitet. Verifikation af udkonverteringer fra leverandøren af den Eksisterende Løsning. Gennemførelse og verifikation af prøvekonverteringer, herunder afprøvning af funktionalitet på konverterede data under relevante Delleveranceprøver. Etablering og test af Integrationer. Resultatet af Etape II er følgende leverancer fra en: Teknisk connectivity opnået, jf. bilag 3A.6 (Integrationer). Samlet systemintegrationstest bestået, jf. bilag 6 (Afprøvninger). Dokumentationsleverancer, jf. bilag 4 (Dokumentation). Bilag 1 Tidsplan Side 7 af 23

9 Kendte afklaringer for Delleverancer i Etape II [Tilbudsgiver skal supplere nedenstående liste af afklaringspunkter med de evt. yderligere afklaringer for én eller flere af Delleverancerne i Etape II Tilbudsgiver er bekendt med ved tilbudsafgivelsen.] Ved kontraktindgåelse eksisterer følgende kendte afklaringspunkter, der skal afklares som en del af Etape II. Listen i Tabel 3 er ikke udtømmende og udgør således ikke en begrænsning af ens ansvar: Emne Indhold af journalnotater og log på sagen Indhold i beskeder Udstillet data via selvbetjeningsløsningen Beskrivelse Fastlæg indhold af de forskellige journalnotater samt loggen på sagen, som skal genereres automatisk af Systemet. Fastlæg indhold i automatisk genererede beskeder (via forskellige kanaler fx den fællesoffentlige printløsning) til personer og virksomheder, herunder i underretningsbeskeder, afgørelsesbeskeder og opgavebeskrivelser. I samarbejde med ATP skal de data der udstilles på Selvbetjeningsløsningen og ændringer/indsigelser hertil valideres og suppleres. Roller og rettigheder i Systemet Datavalidering af konverteringen Logning af automatiske kørsler Datasæt til opkrævning Regler I samarbejde med ATP skal fastlægges rollerne og rettighederne til funktioner og data i Systemet med udgangspunkt i CRUD-matricen i bilag 3A (Behovsopgørelse). I samarbejde med ATP skal fastlægges kriterier for datavalideringen og dens godkendelse. I samarbejde med ATP defineres hvilke informationer, der skal logges for de automatiske kørsler. I samarbejde med ATP skal det endelige datasæt til oprettelse af opkrævninger valideres og suppleres. I samarbejde med ATP skal det endelige regelsæt valideres og suppleres med detailspecifikationer. Mapning af data fra eksterne leverandører I samarbejde med ATP skal mapning af data modtaget fra eksterne leverandører til Systemets informationsmodel foretages. Tabel 3 Kendte afklaringer i Etape II Etape III - Afslutning og godkendelse Udviklingsprojektet afsluttes ved gennemførelse af følgende Prøver: Idriftsættelsesprøve Konverteringsprøve Bilag 1 Tidsplan Side 8 af 23

10 Overtagelsesprøve Driftsprøve Ovenstående gennemføres under hensyntagen til en trinvis indkonvertering af henholdsvis Børnetilskud og Børne- & ungeydelse og derefter Underholdsbidrag. 2.2 ATP s tidmæssige rammer for Udviklingsprojektet ATP ønsker at Udviklingsprojektet gennemføres på hensigtsmæssig vis under behørig hensyntagen til omfanget og kompleksiteten af opgaverne i Udviklingsprojektet, interne forhold hos ATP og afhængighederne til eksterne parter og systemer, som Systemet skal integrere med. Af hensyn til koordinationen med eksterne systemer lægger ATP op til følgende længder for Udviklingsprojektets Etaper. Etape Navn Tidsmæssig udstrækning Etape I Afklaring 3,5 kalendermåneder Etape II Analyse, Design, Udvikling og Implementering 13 kalendermåneder Etape III Afslutning og Godkendelse 4 kalendermåneder Tabel 4 Længde af Udviklingsprojektets Etaper Med udgangspunkt i kravene til den tidsmæssige udstrækning af Etaperne anført i ovenstående tabel, kunne hovedtidsplanen eventuelt se ud som illustreret i nedenstående figur: Figur 2: ATP s oplæg til rammerne for hovedtidsplanen Bilag 1 Tidsplan Side 9 af 23

11 Driftsmæssige hensyn begrænser fleksibiliteten i planlægningen af optimale tidspunkter for overgang til nyt System. Herunder, i særlig grad, forskelle mellem de enkelte ydelsers tidspunkter for udbetalinger (og volumen). I udgangspunktet er der således et optimalt vindue for idriftssættelse pr. kvartal. Ovenstående figur er derfor tilrettelagt efter disse hensyn. ens hovedtidsplan i afsnit 3.1 og detaljerede tidsplaner i afsnit 3.2 og afsnit 3.3 er udarbejdet på baggrund af ATP s rammer for Udviklingsprojektet, som anført i dette afsnit, og på baggrund af ens erfaringer fra tidligere gennemførte projekter og ens kompetencer. 2.3 Tidsmæssige afhængigheder ift. eksterne systemer En række af de eksterne systemer, som Systemet jf. bilag 3A (Behovsopgørelse) skal integrere med, er under udarbejdelse eller videreudvikling på Ikrafttrædelsesdagen. Dette betyder bl.a., at kravene til Integrationerne mellem Systemet og visse eksterne systemer først vil blive konkretiseret løbende under Udviklingsprojektet, hvilket skal være afspejlet i ens hovedtidsplan i afsnit 3.1 og detaljerede tidsplaner i afsnit 3.2 og afsnit 3.3. Af nedenstående tabel fremgår Systemets tidmæssige afhængigheder ift. eksterne systemer: Vedrører Beskrivelse Tidspunkt Beriget Grunddata Fælleskommunal rammearkitektur støttesystemer Detaljeret Snitfladebeskrivelse for Integration til Beriget Grunddata er tilgængelig. Beriget Grunddata er klar til systemintegrationstest. Snitfladebeskrivelse for Integration til Ydelsesindeks, Sags- og dokumentindeks og Beskedfordeler er tilgængelig. Snitfladespecifikation for Integration til Ydelsesindeks, Sags- og dokumentindeks og Beskedfordeler er tilgængelig. Teststub og kodeeksempler for Ydelsesindeks, Sags- og dokumentindeks og Beskedfordeler er tilgængelig. Dato tilgår i Afklaringsetapen. Dato tilgår i Afklaringsetapen. RASTS Milepæl 1: Forventes 10. december Endelig dato tilgår i afklaringsetapen. RASTS Milepæl 2: Forventes 18. februar Endelig dato tilgår i afklaringsetapen. RASTS Milepæl 3: Forventes 15. april Endelig dato tilgår i afklaringsetapen. Bilag 1 Tidsplan Side 10 af 23

12 Vedrører Beskrivelse Tidspunkt Testmiljø for Ydelsesindeks, Sags- og dokumentindeks og Beskedfordeler er tilgængelig. RASTS Milepæl 4: Dato tilgår i afklaringsetapen. PHL Detaljeret Snitfladebeskrivelse for Integration til Posthåndteringsleverandøren tilgængelig. PHL Milepæl 1: Dato tilgår i afklaringsetapen. Snitfladespecifikation for Integration til Posthåndteringsleverandøren er tilgængelig. PHL Milepæl 2: Dato tilgår i afklaringsetapen. SKAT Detaljeret Snitfladebeskrivelse for Integration til SKAT er skal udarbejdes for datamodtagelser. Dato tilgår i Afklaringsetapen. Detaljeret Snitfladebeskrivelse for Integration til SKAT er skal udarbejdes for dataafsendelse. Dato tilgår i Afklaringsetapen. Dataudtræk fra Eksisterende Detaljeret tidsplan for samarbejde med leverandør af Eksisterende Løsning fastlagt. Udarbejdes i afklaringsetapen Løsning Design af dataudtræk fra leverandør af Eksisterende Estimeret 1. september 2015 Løsning fastlagt. Første prøveudtræk af data fra leverandør af Estimeret 1. april 2016 Eksisterende Løsning foreligger. Endeligt udtræk af data fra leverandør af Eksisterende Løsning foreligger. Estimeret 21. maj og 9. juni 2017 Tabel 5 Systemets tidmæssige afhængigheder ift. eksterne systemer 2.4 Omfang af ATP s deltagelse ens estimater vedrørende omfanget af ATP s deltagelse i forbindelse med Kontraktens gennemførelse fremgår af bilag 9 (ATP s medvirken). Tidspunkterne for ATP's medvirken skal være angivet i hovedtidsplanen og de detaljerede tidsplaner. Bilag 1 Tidsplan Side 11 af 23

13 3 Hovedtidsplan og detaljeret tidsplan en har ved Kontraktens indgåelse udarbejdet en hovedtidsplan for samtlige Etaper i Udviklingsprojektet, jf. punkt 3.1, samt en detaljeret tidsplan for Udviklingsprojektets Etape I Afklaring, jf. punkt 3.2. Hovedtidsplanen og den detaljerede tidsplan er udarbejdet under hensyntagen til, at der, udover Systemets implementering, også skal integreres til en række eksterne systemer samt foretages konvertering og indlæsning af data fra den Eksisterende Løsning, jf. bilag 3A (Behovsopgørelse). 3.1 Hovedtidsplan for Udviklingsprojektet Kontraktens kapitel III (Leverancens Udførelse) beskriver de generelle principper for Leverancens udførelse samt formålene med og hovedaktiviteterne i de enkelte Etaper. Den overordnede tidsplan for Udviklingsprojektet med relevante milepæle, aktiviteter mv. fremgår af Tabel 6 nedenfor. [Tilbudsgiver skal i nedenstående Tabel 6 angive en hovedtidsplan for alle relevante aktiviteter og leverancer i Udviklingsprojektet, herunder det der er aftalt i Kontrakten. Nedenstående aktiviteter er således vejledende og er ikke et udtryk for en udtømmende liste over aktiviteter. Tilbudsgiver skal derfor i henhold til Kontrakten supplere med yderligere aktiviteter. De milepæle, der ved afkrydsning i Tabel 6 er markeret som Betalingsmilepæle, udløser betaling i overensstemmelse med bilag 5 (Priser og betalingsplan). Det er et mindstekrav at Tilbudsgiver ikke sletter disse milepæle. Det er ligeledes et mindstekrav, at Tilbudsgiver udelukkende tilføjer yderligere betalingsmilepæle i forbindelse med beståelsen af Delleveranceprøver i Etape II. Tilbudsgiver skal i hovedtidsplanen komme med forslag til, hvordan Leverancen mest hensigtsmæssigt opdeles i Delleverancer, samt hvilke leverancer, der knytter sig til Delleverancerne. Det vil være muligt at gennemføre flere Delleverancer parallelt, dog under hensyntagen til ATP s bemanding af Udviklingsprojektet, jf. bilag 9 (ATP s medvirken). Tilbudsgiver skal tage udgangspunkt i det tilbudte System og ATP s løsningsflows i forbindelse med opdelingen i Delleverancer. Vedrørende prøvekonverteringer skal Tilbudsgiver i hovedtidsplanen angive hvor mange prøvekonverteringer, der påtænkes gennemført udover den prøvekonvertering, som allerede er inkluderet i tabellen herunder Bilag 1 Tidsplan Side 12 af 23

14 Hovedtidsplanen skal endvidere udarbejdes med udgangspunkt i angivelserne i Tabel 4 og under hensyntagen til angivelserne i Tabel 5.] Startdato Slutdato Betalingsmilepæl? Ansvarlig Aktivitet/milepæl Etape I [Dato] [Dato] Godkendelse af Brugervenlighedstest ATP [Dato] [Dato] Godkendelse af tilrettet Leverancebeskrivelse X ATP samt øvrige leverancer i Eta- pe I Etape II [Dato] [Dato] 1. møde i Etapen mellem og ATP [Dato] [Dato] Evt. workshops med ATP og dennes samarbejdspartnere [Dato] [Dato] Etablering af internt testmiljø, jf. bilag 3A.1 (Kravliste). [Dato] [Dato] Udvikling Delleverance 1 [Dato] [Dato] Etablering af Integrationstestmiljø, jf. bilag 3A.1 (Kravliste). [Dato] [Dato] Levering af Testplan, Testscenarier og Testcases for Delleveranceprøve1 [Dato] [Dato] Godkendelse af Testplan, Testscenarier ATP og Testcases for Delleveranceprøve 1 [Dato] [Dato] Godkendelse af Delleveranceprøve 1 X ATP [Dato] [Dato] [Yderligere delleverancer] [Dato] [Dato] [Yderligere aktiviteter ] [Dato] [Dato] [Godkendelse af Delleveranceprøve N ] X ATP [Dato] [Dato] Teknisk connectivity for grænsesnit opnået [Dato] [Dato] Prøveindkonverterings-grundlag leveret. [Dato] [Dato] Dataudtræk til ATP s datawarehouse/bicc leveret dog senest 6 måneder før Overtagelsesprøvens start [Dato] [Dato] Levering af Testplan, Testscenarier og Testcases for samlet systemintegrationstest Bilag 1 Tidsplan Side 13 af 23

15 Startdato Slutdato Betalingsmilepæl? Ansvarlig Aktivitet/milepæl [Dato] [Dato] Godkendelse af Testplan, Testscenarier ATP og Testcases for samlet systeminte- grationstest [Dato] [Dato] Godkendelse af samlet systemintegrationstest ATP [Dato] [Dato] Levering af brugervejledning jf. bilag 4 (Dokumentation) dog senest 3 måneder før Overtagelsesprøvens start [Dato] [Dato] Godkendelse af brugervejledning ATP [Dato] [Dato] Levering af vejledning til administratorer jf. bilag 4 (Dokumentation) dog senest 3 måneder før Overtagelsesprøvens start [Dato] [Dato] Godkendelse af vejledning til administratorer ATP [Dato] [Dato] Levering af undervisningsmateriale jf. bilag 4 (Dokumentation) dog senest 3 måneder før Overtagelsesprøvens start [Dato] [Dato] Etablering af uddannelsesmiljø gennemført, jf. bilag 3A.1 (Kravliste). [Dato] [Dato] Uddannelse af ATP s undervisere gennemført dog senest 3 måneder for Overtagelsesprøvens start [Dato] [Dato] Levering af Konverteringsdrejebog. [Dato] [Dato] Godkendelse af Konverteringsdrejebog. ATP [Dato] [Dato] Levering af oplæg til rapporter til levering efter Overtagelsesdagen, jf. bilag 8 (Samarbejdsorganisation og rapportering). [Dato] [Dato] Godkendelse af Konverteringsdrejebog. ATP Etape III Prøver i præproduktionsmiljø [Dato] [Dato] Etablering af præproduktionsmiljø gennemført, jf. bilag 3A.1 (Kravliste). [Dato] [Dato] Levering af Testplan, Testscenarier og Testcases for Idriftsættelsesprøve Bilag 1 Tidsplan Side 14 af 23

16 Startdato Slutdato Betalingsmilepæl? Ansvarlig Aktivitet/milepæl [Dato] [Dato] Godkendelse af Testplan, Testscenarier ATP og Testcases for Idriftsættelsesprøve [Dato] [Dato] Godkendelse af Idriftsættelsesprøve X ATP [Dato] [Dato] Levering af Testplan, Testscenarier og Testcases for Konverteringsprøve [Dato] [Dato] Godkendelse af Testplan, Testscenarier ATP og Testcases for Konverteringsprøve [Dato] [Dato] Godkendelse af Konverteringsprøve X ATP [Dato] [Dato] Levering af Driftsaftalehåndbog [Dato] [Dato] Godkendelse af Driftsaftalehåndbog ATP [Dato] [Dato] Levering af Testplan, Testscenarier og Testcases for Overtagelsesprøve [Dato] [Dato] Godkendelse af Testplan, Testscenarier ATP og Testcases for Overtagelsesprøve [Dato] [Dato] Godkendelse af Overtagelsesprøve ATP [Dato] [Dato] Levering af rapport for Overtagelsesprøve [Dato] [Dato] Godkendelse af Overtagelsesprøven X ATP [Dato] [Dato] Etablering af produktionsmiljø gennemført, jf. bilag 3A.1 (Kravliste). [Dato] [Dato] Levering af Testplan, Testscenarier og Testcases for Driftsprøve [Dato] [Dato] Godkendelse af Testplan, Testscenarier ATP og Testcases for Driftsprøve Prøver i Produktionsmiljø [Dato] [Dato] Endeligt konverteringsgrundlag leveret. ATP [Dato] [Dato] Idriftsættelse og endelig konvertering X ATP godkendt [Dato] [Dato] Driftsprøve [Dato] [Dato] ATP s modtagelse af rapport for Driftsprøven [Dato] [Dato] Godkendelse af Driftsprøven X ATP [Dato] [Dato] Godkendelse af revisionserklæring ATP [Dato] [Dato] Godkendelse af Ophørsplanen X ATP [Dato] [Dato] Garantiperiodens udløb Tabel 6 Hovedtidsplan for Udviklingsprojektet Bilag 1 Tidsplan Side 15 af 23

17 3.2 Detaljeret tidsplan for Etape I Tabellen nedenfor angiver den detaljerede tidsplan for Etape I, jf. Kontraktens punkt 14: [Tilbudsgiver skal i nedenstående Tabel 7 angive en detaljeret tidsplan for alle relevante aktiviteter i Etape I, herunder det, der er aftalt i Kontrakten. Nedenstående aktiviteter er således vejledende og er ikke et udtryk for en udtømmende liste over aktiviteterne i Etape I. Tilbudsgiver skal derfor i henhold til Kontrakten supplere med yderligere aktiviteter, og er berettiget til at ændre i rækkefølgen af aktiviteter, idet Tilbudsgiver dog ikke må slette aktiviteter i nedenstående Tabel. Den detaljerede tidsplan skal indeholde alle relevante milepæle og aktiviteter, og skal som minimum indeholde følgende information: Id-nummer Startdato Slutdato Aktiviteter og milepæle, herunder betalingsmilepæle Varighed i timer (kun for aktiviteter) Entydig ansvarlig (kun for aktiviteter) Indbyrdes afhængigheder mellem aktiviteter og milepæle Tydeliggørelse af kritisk vej Den detaljerede tidsplan skal være på et detaljeringsniveau, hvor ingen aktiviteter har en varighed i kalendertid på mere end 50 timer.] Bilag 1 Tidsplan Side 16 af 23

18 ID Startdato Slutdato Aktivitet/milepæl Betalingsmilepæl? Varighed i timer (kun aktiviteter) Ansvarlig Bemærkning Forudgående aktivitet / milepæl Indgår i kritisk vej? / / Kontraktens indgåelse Nej [Ref.] [Ja/Nej] [ID] [Dato] [Dato] 1. møde i Etape I mellem og ATP Nej [Timer] en en skal i rimelig tid [Ref.] [Ja/Nej] forud for mødet fremsende dagsorden [ID] [Dato] [Dato] Kick-off med deltagelse af ens og Nej [Timer] en en skal i rimelig tid [Ref.] [Ja/Nej] ATP s projektdeltagere med henblik på gennemgang af udviklingsmetode, fremgangsmåde, tidsplan og samarbejdsorganisation mv. forud for mødet fremsende dagsorden [ID] [Dato] [Dato] Workshops med ATP og dennes samarbejdspartnere Nej [Timer] en [Ref.] [Ja/Nej] [ID] [Dato] [Dato] en modtager opdateret dokumentation Nej [Timer] ATP [Ref.] [Ja/Nej] vedrørende Snitflader samt relevante tids- planer [ID] [Dato] [Dato] Verifikation af at det designede dataudtræk fra Nej [Timer] en [Ref.] [Ja/Nej] KMD lever op til det aftalte mellem KMD og ATP. [ID] [Dato] [Dato] Opdatering af konverteringsstrategien. Nej [Timer] en [Ref.] [Ja/Nej] [ID] [Dato] [Dato] Godkendelse af opdateret konverteringsstrategi Nej [Timer] ATP [Ref.] [Ja/Nej] [ID] [Dato] [Dato] Gennemgang og opdatering i nødvendigt omfang Nej [Timer] en [Ref.] [Ja/Nej] af hovedtidsplan, herunder tidspunkt for idriftsættelse. [ID] [Dato] [Dato] Detailplanlægning af det første kvartal af Etape Nej [Timer] en/ [Ref.] [Ja/Nej] II. ATP [ID] [Dato] [Dato] Detailplanlægning af udarbejdelse af Driftsafta- Nej [Timer] en/ [Ref.] [Ja/Nej] Bilag 1 Tidsplan Side 17 af 23

19 ID Startdato Slutdato Aktivitet/milepæl Betalingsmilepæl? Varighed i timer (kun aktiviteter) Ansvarlig Bemærkning Forudgående aktivitet / milepæl Indgår i kritisk vej? lehåndbogen. ATP [ID] [Dato] [Dato] Godkendelse af opdateret hovedtidsplan. Nej [Timer] ATP [Ref.] [Ja/Nej] [ID] [Dato] [Dato] Godkendelse af den detaljerede tidsplan for Nej [Timer] ATP [Ref.] [Ja/Nej] første kvartal af Etape II [ID] [Dato] [Dato] [Yderligere aktiviteter] Nej [Timer] [en/ ATP] [Evt. bemærkninger] [Ref.] [Ja/Nej] [ID] [Dato] [Dato] ATP modtager ens forslag til tilrettet Leverancebeskrivelse [ID] [Dato] [Dato] ATP s sidste dag for udtrædelse jf. punkt 10.2 i Kontrakten. [ID] [Dato] [Dato] ATP s godkendelse af tilrettet Leverancebeskrivelse samt øvrige leverancer i Etape I Nej [Timer] en [Ref.] [Ja/Nej] Nej [Timer] ATP [Ref.] [Ja/Nej] Ja [Timer] ATP Senest tyve (20) Arbejdsdage [Ref.] [Ja/Nej] efter modtagelsen af endeligt udkast til revideret Leverancebeskrivelse og eventuelle øvrige Ændringer til Kontrakten. Tabel 7 Tidsplan for afklaringsetapen Bilag 1 Tidsplan Side 18 af 23

20 3.3 Detaljeret tidsplan for Etape II og III en er under Udviklingsprojektet ansvarlig for løbende udarbejdelse af detaljerede tidsplaner for Etape II og III indenfor rammerne af hovedtidsplanen. Detaljerede tidsplaner udarbejdes månedligt og skal omfatte de kommende tre (3) måneder af Udviklingsprojektet. Senest ti (10) Arbejdsdage før en måneds udløb skal en fremsende den detaljerede tidsplan for de kommende tre (3) måneder til ATP. en skal benytte skabelonen, der fremgår af punkt nedenfor, til brug for den detaljerede tidsplan samt vedlægge en grafisk illustration, af tidsplanen i bilag 1A (Hovedtidsplan og detaljerede tidsplaner), jf. punkt 4. ATP skal efter modtagelsen og senest fem (5) dage inden en måneds udløb godkende den detaljerede tidsplan. Såfremt ATP ikke kan godkende den detaljerede tidsplan, skal ATP uden ugrundet ophold meddele dette til en Skabelon for detaljeret tidsplan [en skal til brug for den detaljerede planlægning af de enkelte Delleverancer i løbet af Udviklingsprojektet anvende nedenstående skabelon til udarbejdelse af en detaljeret tidsplan. ens detaljerede tidsplan skal indeholde alle relevante milepæle og aktiviteter, og skal som minimum indeholde følgende information: Id-nummer Startdato Slutdato Aktiviteter og milepæle, herunder betalingsmilepæle Varighed i timer (kun for aktiviteter) Entydig ansvarlig (kun for aktiviteter) Indbyrdes afhængigheder mellem aktiviteter og milepæle Tydeliggørelse af kritisk vej Den detaljerede tidsplan skal være på et detaljeringsniveau, hvor ingen aktiviteter har en varighed på mere end 50 timer.] Bilag 1 Tidsplan Side 19 af 23

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version

Bilag 1 Tidsplan Version Bilag 1 Tidsplan Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II - ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version

Bilag 1 Tidsplan Version Bilag 1 Tidsplan Version 1.0 04-07-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende bilag indeholder tidsplanen for Systemet. Tilbudsgivers eventuelle forbehold til bilag 8 anføres i forbeholdslisten og skrives

Læs mere

BILAG 1: TIDSPLAN DUBU 3.0. Version 0.5

BILAG 1: TIDSPLAN DUBU 3.0. Version 0.5 BILAG 1: TIDSPLAN Version 0.5 18-11-2016 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende Bilag indeholder tidsplanen for gennemførelse af Projektet. Nærværende Bilag skal udfyldes af Tilbudsgiveren, jf. nedenstående

Læs mere

Bilag 11 Ændringshåndtering

Bilag 11 Ændringshåndtering Bilag 11 Ændringshåndtering Version 1.0 04-07-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 TYPER AF ÆNDRINGER... 3 4 GENERELT... 3 5 ATP S FREMSÆTTELSE AF ÆNDRINGSANMODNINGER...

Læs mere

Bilag 1: Tidsplan. Udbud af løn- og personalesystem

Bilag 1: Tidsplan. Udbud af løn- og personalesystem Bilag 1: Tidsplan Udbud af løn- og personalesystem Indhold Bilag 1 Tidsplan... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den overordnede tidsplan... 3 1.3 Krav til detaljeret tidsplan... 5 Side 2 af 6 Bilag 1 Tidsplan

Læs mere

VEJLEDNING. Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner

VEJLEDNING. Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner BILAG 7 AFPRØVNING VEJLEDNING Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner Beskrivelse af tilbudsgivers metoder og processer til intern test forud for overtagelses- og driftsprøverne,

Læs mere

Bilag 15 Leverandørkoordinering

Bilag 15 Leverandørkoordinering Bilag 15 Leverandørkoordinering Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 LEVERANDØRENS ANSVAR... 4 4 LEVERANDØRENS KOORDINERINGS- OG SAMARBEJDSFORPLIGTELSE...

Læs mere

UDBETALING DANMARK STATUS OG PORTEFØLJE

UDBETALING DANMARK STATUS OG PORTEFØLJE UDBETALING DANMARK STATUS OG PORTEFØLJE V/ Hans Christian Jelstrup, UDK KOMBIT Kommunedage 1.-3. juni 2015 Udbetaling Danmarks Konkurrenceudsættelsesprogram Kommunedagene 1. - 3. juni 2015 1. juni 2015

Læs mere

BILAG 5 HOVEDTIDSPLAN OG DETALJEREDE TIDS- PLANER

BILAG 5 HOVEDTIDSPLAN OG DETALJEREDE TIDS- PLANER BILAG 5 HOVEDTIDSPLAN OG DETALJEREDE TIDS- PLANER VEJLEDNING Tilbudsgiver skal på baggrund af kravene hertil i kontrakten med bilag, herunder bilag 1, udarbejde en hovedtidsplan, der omfatter implementering

Læs mere

KONTRAKT MELLEM ARBEJDSMARKEDETS TILLÆGSPENSION [LEVERANDØRENS NAVN]

KONTRAKT MELLEM ARBEJDSMARKEDETS TILLÆGSPENSION [LEVERANDØRENS NAVN] KONTRAKT MELLEM ARBEJDSMARKEDETS TILLÆGSPENSION Kongens Vænge 8 3400 Hillerød CVR-nr.: 43 40 58 10 (herefter ATP eller Kunden ) og [LEVERANDØRENS NAVN] [Leverandørens adresse1] [Leverandørens adresse2]

Læs mere

Hovedtidsplan og betalingsplan

Hovedtidsplan og betalingsplan SORØD KOMMUNE ESDH Hovedtidsplan og betalingsplan Bilag 1 April 2007 SORØD KOMMUNE Vejledning Hovedtidsplan everandøren skal kvalificere hovedtidsplanen inden for de angivne tidsmæssige rammer ved at indføje

Læs mere

BILAG 1 TIDS- OG AKTIVITETSPLAN

BILAG 1 TIDS- OG AKTIVITETSPLAN BIAG 1 TIDS- OG AKTIVITETSPAN INDHODSFORTEGNESE 1. Hovedtidsplan... 5 1.1 Ændring af tidsplanen... 6 2. Underbilag 1.a Milepæle for levering af licenser og evt. hardware... 6 3. Underbilag 1.b Detailplan

Læs mere

BILAG 6 TEST OG PRØVER

BILAG 6 TEST OG PRØVER BILAG 6 TEST OG PRØVER Vers. 2.0 3.09.2013 (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver. Bilaget

Læs mere

Bilag 9 ATP s medvirken

Bilag 9 ATP s medvirken Bilag 9 ATP s medvirken Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 RAMMER FOR MEDVIRKEN... 5 3.1 ATP S PROJEKTORGANISATION... 5 3.1.1 LEVERANCESPOR: LØSNINGSUDVIKLING...

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver og tests

Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver og tests Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver tests Udbud om levering, installation, implementering, support, drift vedligehold af Borgeradministrativt System (BAS) Indhold underbilag 14 C Afprøvningsforskrifter

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 12 - Ændringshåndtering 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

Bilag 6 Afprøvninger Version 1.0 23-02-2015

Bilag 6 Afprøvninger Version 1.0 23-02-2015 Bilag 6 Afprøvninger Version 1.0 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 7 2 INDLEDNING... 8 2.1 TERMINOLOGI... 8 2.2 TESTOMFANG... 8 2.3 TESTORGANISATION... 10 2.4 ANSVARSFORDELING (ROLLER

Læs mere

1. Revideret tidsplan for udvikling af Nyt BBR

1. Revideret tidsplan for udvikling af Nyt BBR 1. Revideret tidsplan for udvikling af Nyt BBR Nedenstående er en revideret tidsplan, der efterfølgende skal indarbejdes i en revideret kontrakt. Der mangler en detailplanlægning af uddannelsesaktiviteterne.

Læs mere

Bilag 19 Projektvilkår

Bilag 19 Projektvilkår Bilag 19 Projektvilkår Version 1.0 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDHOLD... 4 3 PROJEKTAFTALER... 5 3.10 LEVERANDØRENS ADMINISTRATION AF PROJEKTER... 6 4 LEVERINGSFORPLIGTELSER...

Læs mere

Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer

Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer UdbudsVejledning Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer KOMBIT udarbejder i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin Drejebog,

Læs mere

Bilag 3B Løsningsbeskrivelse

Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 3 OVERSIGT OVER SYSTEMETS PROGRAMMEL... 6 4 LEVERANDØRENS BESVARELSE AF FUNKTIONELLE KRAV

Læs mere

Informations- og spørgemøde d. 26. maj

Informations- og spørgemøde d. 26. maj Informations- og spørgemøde d. 26. maj EU-udbud 2014/S 096-167854 Kontrakt om levering, drift, vedligehold og support af infrastruktur service (»Infrastructure as a Service«)(IaaS)) til servere og storage

Læs mere

Bilag 5A Standardserviceydelser

Bilag 5A Standardserviceydelser Bilag 5A Standardserviceydelser Version 1.0 04-07-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 STANDARDSERVICEYDELSER... 4 3.1 BESTILLING AF STANDARDSERVICEYDELSER... 4 3.2 TILFØJELSE

Læs mere

Bilag 18 Projektaftale Skabelon

Bilag 18 Projektaftale Skabelon Bilag 18 Projektaftale Skabelon Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 PROJEKTBESTILLING... 4 3 FORMÅL... 5 4 FRAVIGELSER FRA PROJEKTVILKÅRENE... 6 5 PRIS... 7 5.1 BEREGNINGSMODEL...

Læs mere

KONTRAKT MELLEM ARBEJDSMARKEDETS TILLÆGSPENSION [LEVERANDØRENS NAVN]

KONTRAKT MELLEM ARBEJDSMARKEDETS TILLÆGSPENSION [LEVERANDØRENS NAVN] KONTRAKT MELLEM ARBEJDSMARKEDETS TILLÆGSPENSION Kongens Vænge 8 3400 Hillerød CVR-nr.: 43 40 58 10 (herefter ATP eller Kunden ) og [LEVERANDØRENS NAVN] [Leverandørens adresse1] [Leverandørens adresse2]

Læs mere

Bilag 5 - Priser og betalingsplan

Bilag 5 - Priser og betalingsplan Bilag 5 - Priser og betalingsplan Genudbud INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende bilag skal udfyldes af Tilbudsgiveren, jf. nedenstående retningslinjer. Tilbudsgiver skal som del af sit tilbud følge

Læs mere

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaet i pkt. 5 samt Underbilag 13.1 udfyldes af Tilbudsgiver.

Læs mere

Teksten i denne instruktion er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Teksten i denne instruktion er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. BILAG 10 PRØVER Indholdsfortegnelse 1. Prøver... 4 2. Fælles regler for afprøvning... 4 2.1 Afklaringsproces og udarbejdelse af test cases... 4 2.2 Beskrivelse af afklaringsproces og udarbejdelse af test

Læs mere

Vilkår vedrørende anvendelsen af Støttesystemet Organisation

Vilkår vedrørende anvendelsen af Støttesystemet Organisation Vilkår vedrørende anvendelsen af Støttesystemet Organisation 1. Indledning og vejledning Nærværende vejledning beskriver, hvordan it-systemer afsender og/eller modtager beskeder fra Støttesystemet Organisation,

Læs mere

Bilag 3B Løsningsbeskrivelse

Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Version 1.0 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 5 2 INDLEDNING... 6 3 OVERSIGT OVER SYSTEMETS PROGRAMMEL... 7 4 LEVERANDØRENS BESVARELSE AF FUNKTIONELLE KRAV

Læs mere

Bilag 14 Prøver INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER:

Bilag 14 Prøver INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Bilag 14 Prøver INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Bilag 14 skal udfyldes af tilbudsgiver som del af tilbuddet. Udfyldelse skal ske i overensstemmelse med nedenstående retningslinjer. 2 14. INDLEDNING... 3

Læs mere

Bilag 18 Projektaftale Skabelon

Bilag 18 Projektaftale Skabelon Version 0.9 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 PROJEKTBESTILLING... 3 3 FORMÅL... 4 4 FRAVIGELSER FRA PROJEKTVILKÅRENE... 5 5 PRIS... 6 5.1 BEREGNINGSMODEL... 6 6 DATO FOR FÆRDIGGØRELSE...

Læs mere

IT-LØSNING FOR DAGTILBUD DAGINSTITIONSOMRÅDET

IT-LØSNING FOR DAGTILBUD DAGINSTITIONSOMRÅDET IT-LØSNING FOR DAGTILBUD DAGINSTITIONSOMRÅDET PROGRAM Velkomst Den udbudte ydelse Gennemgang af udbudsmaterialet Opmærksomhedspunkter Afrunding og spørgsmål 2 DEN UDBUDTE YDELSE Udbuddet vedrører en kontrakt

Læs mere

SAPA KRAVSPECIFIKATION v. 0.8. Overordnede reviewkommentarer fra Kommuneprojektgruppen, ATP, Københavns Kommunes Koncernservice og KL

SAPA KRAVSPECIFIKATION v. 0.8. Overordnede reviewkommentarer fra Kommuneprojektgruppen, ATP, Københavns Kommunes Koncernservice og KL SAPA KRAVSPECIFIKATION v. 0.8 Overordnede reviewkommentarer fra Kommuneprojektgruppen, ATP, Københavns Kommunes Koncernservice og KL Sags- og partsoverblikket Vise adresser der har adressebeskyttelse Adressen

Læs mere

Bilag 3A.6 Integrationer

Bilag 3A.6 Integrationer Bilag 3A.6 Integrationer Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 4 2.2 RELATION TIL ØVRIGT MATERIALE... 4 3 INTEGRATIONSBESKRIVELSER...

Læs mere

Velkommen til informationsmøde Vedrørende udbud for Familieydelsessystem og Debitorsystem til Udbetaling Danmark

Velkommen til informationsmøde Vedrørende udbud for Familieydelsessystem og Debitorsystem til Udbetaling Danmark Velkommen til informationsmøde Vedrørende udbud for Familieydelsessystem og Debitorsystem til Udbetaling Danmark 0 0 Agenda 1. Velkommen 2. Udbudsproces 3. Tidsplan 4. Introduktion til Debitor og den efterspurgte

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ESDH. Projektorganisation. Bilag 5

SOLRØD KOMMUNE ESDH. Projektorganisation. Bilag 5 SOLRØD KOMMUNE ESDH Projektorganisation Bilag 5 April 2007 Vejledning Dette bilag beskriver projektorganisationen og skal suppleres af leverandøren på basis af nedenstående: 1.1 Projektorganisation Bilaget

Læs mere

Bilag 7: Aftale om drift

Bilag 7: Aftale om drift Bilag 7: Aftale om drift Udbud af E-rekrutteringssystem Aftale om drift mellem REGION SYDDANMARK (i det følgende kaldet Kunden ) og Bilag 7 Aftale om drift 3 7.1 Indledning

Læs mere

Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4

Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Vi det være tilladeligt at udarbejde

Læs mere

Spørgsmål til udbudsdokumenterne

Spørgsmål til udbudsdokumenterne Spørgsmål til udbudsdokumenterne I tabellen nedenfor er listet spørgsmål fra tilbudsgivere til udbudsdokumenterne og svar herpå. Listen opdateres løbende. 15.03.2016: Besvarelse af spørgsmål 7-28. Nr.

Læs mere

It-løsning til administration og udbetaling af Barseldagpenge.

It-løsning til administration og udbetaling af Barseldagpenge. It-løsning til administration og udbetaling af Barseldagpenge. Resumé markedsdialog (november 2013 til januar 2014). Dette notat indeholder en anonymiseret sammenfatning af de væsentligste kommentarer

Læs mere

Passager med grøn tekst vil blive tilrettet / slettet i forbindelse med kontraktindgåelsen. Udkast til K O N T R A K T

Passager med grøn tekst vil blive tilrettet / slettet i forbindelse med kontraktindgåelsen. Udkast til K O N T R A K T Kontraktudkastet skal ikke udfyldes i forbindelse med tilbudsgivningen Udkastet er alene medtaget for, at tilbudsgiver i forbindelse med tilbudsafgivelsen er bekendt med det kontraktlige rammer for den

Læs mere

Udbudsbetingelser Begrænset EU-udbud 2015/S 040-068738. Kontrakt om udvikling, drift og vedligehold af et IT-system til håndtering af Familieydelser

Udbudsbetingelser Begrænset EU-udbud 2015/S 040-068738. Kontrakt om udvikling, drift og vedligehold af et IT-system til håndtering af Familieydelser Udbudsbetingelser Begrænset EU-udbud 2015/S 040-068738 Kontrakt om udvikling, drift og vedligehold af et IT-system til håndtering af Familieydelser Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 INDLEDNING... 3 1.1

Læs mere

Bilag 3A.6 Integrationer

Bilag 3A.6 Integrationer Bilag 3A.6 Integrationer Version 0.9 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 4 2.2 RELATION TIL ØVRIGT MATERIALE... 4 3 INTEGRATIONSBESKRIVELSER...

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Kortlægning af jordstrømme Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. Ole Kiilerich 8. september 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

BILAG 14 LICENSBETINGELSER

BILAG 14 LICENSBETINGELSER BILAG 14 LICENSBETINGELSER (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaer med hvide felter udfyldes af Tilbudsgiver. De økonomiske

Læs mere

Bilag 3A.6 Integrationer

Bilag 3A.6 Integrationer Bilag 3A.6 Integrationer Version 0.8 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 4 2.2 RELATION TIL ØVRIGT MATERIALE... 4 3 INTEGRATIONSBESKRIVELSER...

Læs mere

Bilag 9, Kvalitetssikring

Bilag 9, Kvalitetssikring Bilag 9, Kvalitetssikring Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i: 06-02-2014 - Punkt 1 - Punkt 2 - Krav 9.1 - Krav 9.2 - Krav 9.3 - Krav 9.5 - Krav 9.6 - Krav 9.7 - Krav 9.8 - Tilføjet krav 9.14 - Tilføjet

Læs mere

Bilag 12 Leverancevederlag og betalingsplan samt øvrige priser

Bilag 12 Leverancevederlag og betalingsplan samt øvrige priser Bilag 12 Leverancevederlag og betalingsplan samt øvrige priser INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Bilag 12 angiver krav til leverancevederlag, betalingsplan m.v. Udfyldelse skal ske i overensstemmelse med nedenstående

Læs mere

Bilag 17, Forpligtelser ved ophør

Bilag 17, Forpligtelser ved ophør Bilag 17, Forpligtelser ved ophør Version Ændringer Dato 2.1 Rettet i: 06-02-2014 - Punkt 1 - Punkt 2 - Krav 17.1 - Krav 17.2 - Krav 17.3 - Krav 17.5 - Krav 17.6 - Krav 17.7 - Krav 17.8 - Krav 17.11 -

Læs mere

Prisberegningsark for bilag 5

Prisberegningsark for bilag 5 Prisberegningsark for bilag 5 Version 1.0 27042015 Vejledning Nærværende regneark indeholder Leverandørens prisfastsættelse af Leverancen og Ydelserne omfattet af Kontrakten. Regnearket er opbygget efter

Læs mere

Udfasning KMD Sygedagpenge. Svarbilag. 13. marts 2013, version 1.3. Side 1/17

Udfasning KMD Sygedagpenge. Svarbilag. 13. marts 2013, version 1.3. Side 1/17 Udfasning KMD Sygedagpenge Svarbilag 13. marts 2013, version 1.3 Side 1/17 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESVARELSE KRAV OG TILBUDSPROCES... 4 3 BESVARELSE RAMMERNE FOR UDFASNINGEN... 4 3.1 UDFASNINGSSCENARIE

Læs mere

BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE

BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE VEJLEDNING Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver på baggrund af det i bilaget anførte skema samt de nedenfor og i kontrakten og kravspecifikationen nævnte krav og forventninger.

Læs mere

Bilag 3A.6 Integrationer

Bilag 3A.6 Integrationer Bilag 3A.6 Integrationer Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 4 2.2 RELATION TIL ØVRIGT MATERIALE... 4 3 INTEGRATIONSBESKRIVELSER...

Læs mere

STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE

STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE Kontrakt om udvikling og levering af en it-leverance til [ ] mellem [ ] (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] (i det følgende

Læs mere

Version 29.04.2014 BILAG 13 PRISER

Version 29.04.2014 BILAG 13 PRISER Version 29.04.2014 BILAG 13 PRISER VEJLEDNING Bilaget udfyldes på baggrund af de af tilbudsgiver tilbudte priser i bilag 13.1. Tilbudsgiverne skal udfylde bilag 13.1 med henblik på en beregning af den

Læs mere

ÅBENT UDBUD Kompetenceudvikling supplerende læringsforløb og aktiviteter

ÅBENT UDBUD Kompetenceudvikling supplerende læringsforløb og aktiviteter Dato Nummer Spørgsmål Svar 16.02.2015 1 Hvor mange læringsforløb forventer I cirka, at det skal afholdes? Hvor langt tid skal de cirka strække sig over? Og hvor mange personer forventer I cirka, at der

Læs mere

Bilag 18 Projektaftale Skabelon

Bilag 18 Projektaftale Skabelon Version 0.9 05-05-204 Indhold VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 PROJEKTBESTILLING... 4 3 FORMÅL... 5 4 FRAVIGELSER FRA PROJEKTVILKÅRENE... 6 5 PRIS... 7 5. BEREGNINGSMODEL... 7 6 DATO FOR FÆRDIGGØRELSE...

Læs mere

SNITFLADER TIL INDEKSER. Præsentation af de fælleskommunale støttesystemernes snitflader til indekser

SNITFLADER TIL INDEKSER. Præsentation af de fælleskommunale støttesystemernes snitflader til indekser SNITFLADER TIL INDEKSER Præsentation af de fælleskommunale støttesystemernes snitflader til indekser Introduktion Fokus At give et overblik over: Integration til indekserne Forudsætninger for integration

Læs mere

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 156 Offentligt Notat Skatteministeren Hovedcentret Strategi og Udvikling Projektkontoret Dato 25. maj J. nr. 07-061430 Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

uddybende beskrivelse af processen i forbindelse med fremsøgning af sagsakter?

uddybende beskrivelse af processen i forbindelse med fremsøgning af sagsakter? UDBUD AF BYGGESAGSSYSTEM OFFENTLIGT UDBUD, OFFENTLIGGJORT DEN 3. JULI 2015. SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1 (17/08/2015) NR. 1. 2. REFERENCE SPØRGSMÅL SVAR Bilag 1. Krav 9 Bilag 1. Krav 17 Er det muligt at få

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 13 Vederlag 08.06.2016 Version 1.1 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget udgør i sin helhed mindstekrav, jf. udbudsbetingelsernes

Læs mere

Underbilag 14 B: Oversigt over prøve- og testtyper. Udbud om levering, installation, implementering, support, drift og vedligehold af BAS

Underbilag 14 B: Oversigt over prøve- og testtyper. Udbud om levering, installation, implementering, support, drift og vedligehold af BAS Underbilag 14 B: Oversigt over prøve- og testtyper Udbud om levering, installation, implementering, support, drift og vedligehold af BAS Indhold underbilag 14 B Oversigt over prøve- og testtyper 14 B Oversigt

Læs mere

Kontraktbilag 05 - Prøver og Dokumentation

Kontraktbilag 05 - Prøver og Dokumentation Udbud nr. 2016/S 199-358626 EU-udbud af Cisco UCC i Region Syddanmark Kontraktbilag 05 - Prøver og Dokumentation Kontraktbilag 05 Prøver og Dokumentation Side 1/6 Indholdsfortegnelse 1. OVERTAGELSESPRØVEN...3

Læs mere

Bilag 3A.6 Integrationer

Bilag 3A.6 Integrationer Bilag 3A.6 Integrationer Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 4 2.2 RELATION TIL ØVRIGT MATERIALE... 4 3 INTEGRATIONSBESKRIVELSER...

Læs mere

Underbilag C.1 Skabelon for Snitfladeaftale UNDERBILAG C.1 VEJLEDENDE SKABELON FOR SNITFLADEAFTALE

Underbilag C.1 Skabelon for Snitfladeaftale UNDERBILAG C.1 VEJLEDENDE SKABELON FOR SNITFLADEAFTALE Underbilag C.1 Skabelon for Snitfladeaftale UNDERBILAG C.1 VEJLEDENDE SKABELON FOR SNITFLADEAFTALE 4. marts 2014 Vejledning til brug af skabelon: Aftalen skal tilpasses den konkrete snitflade. Som minimum

Læs mere

Kontrakt K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVA- RENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE. udvikling og levering af en it-leverance til [ ] mellem

Kontrakt K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVA- RENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE. udvikling og levering af en it-leverance til [ ] mellem K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVA- RENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE Kontrakt om udvikling og levering af en it-leverance til [ ] mellem [ ] (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] (i det følgende

Læs mere

DD110 - Detaljeret projektplan

DD110 - Detaljeret projektplan Version: 1.3 Status: Godkendt Godkender: Dokumenthistorik Version Dato Navn Status Bemærkninger 1.0 9-11-2007 Endelig Initiel version 1.1 22-11-2007 Godkendt 1.2 28-11-2007

Læs mere

Bilag 3B Løsningsbeskrivelse

Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 5 2 INDLEDNING... 6 3 LEVERANDØRENS BESVARELSE AF FUNKTIONELLE KRAV TIL SYSTEMET... 7 3.1 SYSTEMBESKRIVELSE...

Læs mere

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 ACCELERERET KONFLIKTLØSNING MED BRUG AF SAGKYNDIG UDTALELSE... 4

Læs mere

KONTRAKT MELLEM. KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR. nr.: (herefter KOMBIT )

KONTRAKT MELLEM. KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR. nr.: (herefter KOMBIT ) KONTRAKT MELLEM KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S CVR. nr.: 19 43 50 75 (herefter KOMBIT ) og [LEVERANDØRENS NAVN] [Leverandørens adresse1] [Leverandørens adresse2] CVR. nr.: [Leverandørens CVR

Læs mere

Bilag 3A.6 Integrationer

Bilag 3A.6 Integrationer Bilag 3A.6 Integrationer Version 0.5 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 4 2.2 RELATION TIL ØVRIGT MATERIALE... 4 3 INTEGRATIONSBESKRIVELSER...

Læs mere

BILAG B VEJLEDENDE SKABELON TIL LEVERANCEAFTALE

BILAG B VEJLEDENDE SKABELON TIL LEVERANCEAFTALE Rammeaftale vedrørende udfasning af Kritiske IT-løsninger Bilag B Vejledende skabelon til leveranceaftale BILAG B VEJLEDENDE SKABELON TIL LEVERANCEAFTALE 4. marts 2014 Vejledning til brug af skabelonen:

Læs mere

Bilag 3A.2 Løsningsflow

Bilag 3A.2 Løsningsflow Bilag 3A.2 Løsningsflow Version 1.0 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 SÅDAN LÆSES ET LØSNINGSFLOW... 3 3 LØSNINGSFLOW... 6 Bilag 3A.2 Løsningsflow Side 1 1 1 Vejledning

Læs mere

Prøverne gennemføres som henholdsvis en Idriftsættelsesprøve, en Driftovertagelsesprøve og en. Prøve Delprøve Delprøve

Prøverne gennemføres som henholdsvis en Idriftsættelsesprøve, en Driftovertagelsesprøve og en. Prøve Delprøve Delprøve Bilag 12 Afprøvning Side 1 af 9 Bilag 12 Afprøvning I forbindelse med etablering af EPJ skal der gennemføres kvalitetsstyringsaktiviteter jf. bilag 10, herunder afprøvning og evaluering af den samlede

Læs mere

SAPA Kommunenetværk Øst & Vest. KMJ 28. august 2013, Værløse 29. August 2013, Middelfart

SAPA Kommunenetværk Øst & Vest. KMJ 28. august 2013, Værløse 29. August 2013, Middelfart SAPA Kommunenetværk Øst & Vest KMJ 28. august 2013, Værløse 29. August 2013, Middelfart P R O J E K T S T A T U S 1. Kravspecifikation A. Kommuner B. Leverandører 2. Faglige afklaringer i workshops 3.

Læs mere

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser [Vejledning til Leverandør i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til Leverandørens drift-, support og vedligeholdelsesydelser.

Læs mere

Bilag 4: Dokumentation. Udbud om levering, installation, implementering, support, drift og vedligehold af Borger Administrativt system (BAS)

Bilag 4: Dokumentation. Udbud om levering, installation, implementering, support, drift og vedligehold af Borger Administrativt system (BAS) Bilag 4: Dokumentation Udbud om levering, installation, implementering, support, drift og vedligehold af Borger Administrativt system (BAS) Indhold bilag 4 4.1 Indledning... 3 4.2 Overordnede dokumentationskrav...

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

DataHub 31572-10. Bilag 01 - Tidsplan. 1.0 Udbudsmateriale til udsendelse d. 5. juli 2010. EU-udbud 2010/S 97-149624

DataHub 31572-10. Bilag 01 - Tidsplan. 1.0 Udbudsmateriale til udsendelse d. 5. juli 2010. EU-udbud 2010/S 97-149624 DataHub Bilag 01 - Tidsplan 1.0 Udbudsmateriale til udsendelse d. 5. juli 2010 30-06-2010 01-07-2010 DATE XRDA ADA NAME DATE REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED EU-udbud 2010/S 97-149624

Læs mere

Støttesystemerne. Det er tid til

Støttesystemerne. Det er tid til 1 Det er tid til Støttesystemerne 2 Kombit Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, hvor bedre borgerservice med færre ressourcer er i centrum. Kommunernes mål er at bevare

Læs mere

k01 pz /bilag 149 Justitsministeriet.

k01 pz /bilag 149 Justitsministeriet. 1 /bilag Justitsministeriet. København, den 18. maj 2009. 149 a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte digitaliseringen af tinglysningen, idet der er indgået en tillægsaftale

Læs mere

Introduktion til K03. Jesper Langemark, Bird & Bird Claus F. Sørensen, Dahl

Introduktion til K03. Jesper Langemark, Bird & Bird Claus F. Sørensen, Dahl Introduktion til K03 Jesper Langemark, Bird & Bird Claus F. Sørensen, Dahl Agenda 1. Gennemgang af K03 udvalgte emner 2. Særlige leverandørfaldgruber 3. Introduktion til "BBD 2013" (light version af K03)

Læs mere

Scope dokument for Advisservice

Scope dokument for Advisservice 18. marts 2013 AHI Scope dokument for Advisservice Indhold 1. Advisservice... 2 2. Advis håndtering i KMD Sag... 2 3. Hændelse og Advis... 3 4. Advis løsningsmodel... 4 5. Abonnementsopsætning... 5 6.

Læs mere

SPOR 1: IMPLEMENTERING

SPOR 1: IMPLEMENTERING SPOR 1: IMPLEMENTERING V/ Christian Aalbæk KOMBIT Kommunedage 1.-3. juni 2015 Dagsorden Eksempel på implementeringsplan Overordnet faseplan for udvikling og implementering af en løsning Udkast til implementeringsplan

Læs mere

Projektkatalog (Project Dossier) - Vejledning

Projektkatalog (Project Dossier) - Vejledning Projektkatalog (Project Dossier) - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. HVAD ER PROJEKTKATALOGET (PROJECT DOSSIER)?... 1 2. FORMÅLET MED PROJEKTKATALOGET... 1 3. HVEM MODTAGER PROJEKTKATALOGET?... 1 4. UDARBEJDELSE

Læs mere

Præsentation af K03. Standardkontrakt for længerevarende it-projekt baseret på en agil metode. v/ advokat Tom Holsøe og advokat Claus F.

Præsentation af K03. Standardkontrakt for længerevarende it-projekt baseret på en agil metode. v/ advokat Tom Holsøe og advokat Claus F. Præsentation af K03 Standardkontrakt for længerevarende it-projekt baseret på en agil metode v/ advokat Tom Holsøe og advokat Claus F. Sørensen Hvad er en agil metode? Side 2 Agil er ikke en fast defineret

Læs mere

Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering. Bilag 6 - Servicemål

Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering. Bilag 6 - Servicemål Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering Bilag 6 - Servicemål 2 Indholdsfortegnelse 6.1 Indledning 3 6.2 Systemets normale driftstid 3 6.3 Reaktionstider 3 6.3.1 Kategorisering af overskridelse

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 5 Servicemål 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

Vedrørende udbud for Familieydelsessystem og Debitorsystem til Udbetaling Danmark

Vedrørende udbud for Familieydelsessystem og Debitorsystem til Udbetaling Danmark Velkommen til andet informationsmøde Vedrørende udbud for Familieydelsessystem og Debitorsystem til Udbetaling Danmark Den 14. januar 2014 0 Agenda Velkommen Herefter gennemgår de to projekter følgende

Læs mere

K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT. Kontrakt. levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem

K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT. Kontrakt. levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem J.nr. 46-0360 SOF/MLB/mar/mw Udkast af 7. september 2007 K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT Kontrakt om levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem (i det følgende

Læs mere

KONTRAKT FOR IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE

KONTRAKT FOR IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE Disclaimer: Nærværende dokument er udarbejdet på privat initiativ af advokat Jesper Langemark, Bird&Bird og advokat Claus F. Sørensen, DAHL. Der er tale om en forkortet og forenklet kontrakt i forhold

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål til udbudsmateriale om levering af videreudvikling af porteføljestyringssystem, annonceret via udbud.dk d. 8. oktober 2014.

Besvarelse af spørgsmål til udbudsmateriale om levering af videreudvikling af porteføljestyringssystem, annonceret via udbud.dk d. 8. oktober 2014. Spørgsmål og svar Besvarelse af spørgsmål til udbudsmateriale om levering af videreudvikling af porteføljestyringssystem, annonceret via udbud.dk d. 8. oktober 2014. Spg. 1 Bilag 3: Bilag 3 skal i flg.

Læs mere

Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale Støttesystemer

Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale Støttesystemer Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale Støttesystemer KOMBIT udarbejder i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin Drejebog, der vejleder kommunerne i det

Læs mere

Bilag 3A Behovsopgørelse

Bilag 3A Behovsopgørelse Bilag 3A Behovsopgørelse Version 1.0 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 7 2 INDLEDNING... 8 2.1 UNDERBILAG... 8 2.2 FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER... 9 3 DEN SAMLEDE FORRETNINGSMÆSSIGE

Læs mere

Udbudsplan og betingelser

Udbudsplan og betingelser Projektnavn ESDH Sidst redigeret af Tina Malene Ørsted Sidst redigeret den 6. april 2010 Udbudsplan og betingelser SKI miniudbud i tre trin ESDH- system I dette materiale præsenteres de konkrete tildelingskriterier

Læs mere