Bilag 1 Tidsplan Version

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0"

Transkript

1 Bilag 1 Tidsplan Version

2 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER INDLEDNING ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET ETAPE I - AFKLARING ETAPE II ANALYSE, DESIGN, UDVIKLING OG IMPLEMENTERING ETAPE III - AFSLUTNING OG GODKENDELSE ATP S TIDMÆSSIGE RAMMER FOR UDVIKLINGSPROJEKTET TIDSMÆSSIGE AFHÆNGIGHEDER IFT. EKSTERNE SYSTEMER OMFANG AF ATP S DELTAGELSE HOVEDTIDSPLAN OG DETALJERET TIDSPLAN HOVEDTIDSPLAN FOR UDVIKLINGSPROJEKTET DETALJERET TIDSPLAN FOR ETAPE I DETALJERET TIDSPLAN FOR ETAPE II OG III SKABELON FOR DETALJERET TIDSPLAN GRAFISKE ILLUSTRATIONER AF TIDSPLANER VILKÅR FOR TIDSPLANEN ÆNDRING AF HOVEDTIDSPLANEN RAPPORTERING BETALINGSMILEPÆLE I HOVEDTIDSPLANEN Bilag 1 Tidsplan Side 1 af 23

3 1 Vejledning til Tilbudsgiver Nærværende bilag skal udfyldes af Tilbudsgiver, jf. nedenstående retningslinjer. Tilbudsgiver skal som en del af sit tilbud følge og besvare instruktioner, som er markeret med [Tilbudsgiver ]. For nærværende bilag betyder det, at Tilbudsgiver skal: Udfylde Tabel 6, der angiver Udviklingsprojektets hovedtidsplan Udfylde Tabel 7, som angiver en detaljeret tidsplan over afklaringsetapen Som bilag 1A (Hovedtidsplan og detaljerede tidsplaner) vedlægges en grafisk illustration af Udviklingsprojektets hovedtidsplan samt en grafisk illustration af den detaljerede tidsplan for afklaringsetapen. Tilbudsgiver bedes være opmærksom på, at antallet af rækker i Tabel 6, Tabel 7 og Tabel 8 ikke udgør en egentlig afgrænsning, og Tilbudsgiver kan således tilpasse antallet af rækker i tabellerne efter behov. Tabel 1 Vejledning til Tilbudsgiver Bilag 1 Tidsplan Side 2 af 23

4 2 Indledning Dette bilag indeholder ved kontraktindgåelsen hovedtidsplanen for gennemførelse af Udviklingsprojektet, hvor samtlige hoved- og betalingsmilepæle, aktiviteter mv. er afspejlet, samt den detaljerede tidsplan for Etape I - Afklaring. Udviklingsprojektet inddeles i tre hovedetaper: Etape I Afklaring, Etape II Analyse, design, udvikling og implementering og Etape III Afslutning og godkendelse. Udviklingsprojektets Etape II udføres endvidere som et faseopdelt projekt, hvor Leverancen opdeles i et antal Delleverancer, der hver især afsluttes med en Delleveranceprøve. Delleveranceprøverne har til formål, at man kan monitorere Udviklingsprojektets fremdrift efter fast to failure-princippet, dvs. give ATP mulighed for at konstatere eventuelle leveringsproblemer hos en så tidligt som muligt i Udviklingsprojektet. Overtagelse af Systemet sker samlet ved ATP s godkendelse af Overtagelsesprøven for den samlede Leverance, og der sker således hverken løbende ibrugtagning af Delleverancerne eller overtagelse af Systemet ved Delleveranceprøverne. Ibrugtagning af Systemet skal gennemføres som en samlet idriftsættelse, hvilket er afspejlet i hovedtidsplanen og den detaljerede tidsplan. Der vil ske en trinvis indkonvertering, hvor først Børnetilskud og Børne- & ungeydelse indkonverteres, efterfulgt af Underholdsbidrag. 2.1 Etaper i Udviklingsprojektet Systemet skal udvikles efter ens udviklingsmetode og projektledelsesmetode, jf. bilag 8 (Samarbejdsorganisation og Rapportering). Disse skal understøtte ATP s ønsker om aktiv medvirken i Udviklingsprojektet, jf. bilag 8 (Samarbejdsorganisation og Rapportering) og bilag 9 (ATP s Medvirken). De enkelte Etaper i Udviklingsprojektet beskrives i de følgende punkter Etape I - Afklaring Formålet med Etape I er at afstemme ATP s krav og ens Løsningsbeskrivelse med henblik på at opnå en fælles forståelse af det kommende System. Bilag 1 Tidsplan Side 3 af 23

5 Etape I benyttes endvidere til at opbygge projektorganisationen og sikre, at den fornødne viden er til stede. Den skal skabe et godt fundament for det fremtidige samarbejde. Etape I skal som minimum indeholde følgende aktiviteter: ATP præsenteres for ens metoder, mens nøgleressourcer hos ATP sættes ind i ens udviklingsmetode, jf. bilag 8A (ens Metode). ATP s projektteam uddannes, jf. bilag 3A (Behovsopgørelse). Prototyping af kravene til Systemets brugergrænseflader, jf. bilag 3A (Behovsopgørelse). en får indsigt i og forståelse for de forretningsmæssige målsætninger og behov, der er udtrykt i bilag 3 (Leverancebeskrivelse) og bilag 3A (Behovsopgørelse). en skal ved inddragelse af ATP sikre alle nødvendige afklaringer i forhold til det samlede kontraktgrundlag. Resultatet af Etape I er følgende leverancer fra en: Brugervenlighedstest bestået. Opdateret Leverancebeskrivelse. Detaljeret tidsplan for de kommende 3 måneder af Etape II. Opdateret Teststrategi. Opdateret Konverteringsstrategi. Tidsplan for udarbejdelse af Driftsaftalehåndbog. Godkendt, klikbar prototype for brugergrænseflader. Godkendt arkitekturbeskrivelse. Afklaringsrapport, der dokumenterer væsentlige beslutninger med begrundelser etc Kendte afklaringer i Etape I [Tilbudsgiver skal supplere nedenstående liste af afklaringspunkter med de evt. yderligere afklaringer i Etape I, Tilbudsgiver er bekendt med ved tilbudsafgivelsen.] Ved kontraktindgåelsen eksisterer der følgende kendte afklaringspunkter, der skal afklares som en del af Etape I. Listen i Tabel 2 er ikke udtømmende og udgør således ikke en begrænsning af ens ansvar: Bilag 1 Tidsplan Side 4 af 23

6 Emne Integration til Beriget Grunddata Integration til SKAT Integration til Debitorsystem Integration til SU Styrelsen Integration til Danmarks Statistik Integration til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold (BLIS) Integration til ATP Afstemning Integration til Datawarehouse (BICC) Data der ikke indkonverteres Afstemning af datakonverteringen Beskrivelse I samarbejde med ATP og eventuelle øvrige leverandører, skal anvendelsen af Snitfladerne mod Beriget Grunddata fastlægges, samt den videre tidsplan for samarbejdet. Desuden skal datasættet ved forespørgsler til Beriget Grunddata fastlægges. I samarbejde med ATP og SKAT, skal fastlægges detaljerede Snitfladebeskrivelser for Integrationer til SKAT. Herunder både dataafleveringer og datamodtagelser. I samarbejde med ATP, skal fastlægges en detaljeret Snitfladebeskrivelse for Integrationen til Debitorsystem. Da Systemet er den første som skal kobles op mod Debitorsystem vil det afføde en afklaring. I samarbejde med ATP og SU, skal fastlægges en detaljeret Snitfladebeskrivelse for Integrationen til SU. I samarbejde med ATP og Danmarks Statistik, skal fastlægges en detaljeret Snitfladebeskrivelse for Integrationen til Danmarks Statistik. I samarbejde med ATP og BLIS, skal fastlægges en detaljeret Snitfladebeskrivelse for Integrationen til BLIS. I samarbejde med ATP, skal fastlægges en detaljeret Snitfladebeskrivelse for dataafleveringen til ATP Afstemning. Herunder skal fastlægges hvilke data der skal afleveres på hvilke punkter i pengestrømmen. I samarbejde med ATP og eventuelle øvrige leverandører, skal fastlægges en detaljeret Snitfladebeskrivelse for dataafleveringen til ATP s datawarehouse. I samarbejde med ATP, skal fastlægges om der er data i dataudtrækket fra Eksisterende Løsning, som ikke behøver at blive indlæst automatisk i Systemet i forbindelse med datakonverteringen. Herunder skal det afklares om opgaver fra Eksisterende Løsning skal indkonverteres eller kan håndteres manuelt. I samarbejde med ATP, skal fastlægges kriterier for afstemningen af datakonverteringen. Herunder skal fastlægges, hvordan der afstemmes op mod data i Eksisterende Løsning samt mod de systemer, hvortil der viderefordeles data. Bilag 1 Tidsplan Side 5 af 23

7 Emne Snitflader til datakonverteringen Sagsdata for sager og delsager Håndtering af begrænset adgang til sager og dokumenter Regler for journalnotater Overvågning af forretnings-transaktioner Overvågning af komponenter Systemkritiske integrationer Regler Grænsefladekontroller Beskrivelse I samarbejde med ATP og eventuelle Øvrige er, skal afklares hvilke Snitflader, der skal anvendes til opdatering af Beriget Grunddata, Sags- og dokumentindeks og Ydelsesindeks under datakonverteringen. I samarbejde med ATP skal det endelige datasæt for hver sagstype og delsagstype valideres og suppleres. I samarbejde med ATP og eventuelle øvrige leverandører, skal afklares hvordan adgangsbegrænsning til enkeltsager og -dokumenter håndteres i forhold til udveksling af data med øvrige systemer. I samarbejde med ATP skal detailspecificeres de endelige regler for, hvilke hændelser der skal trigge hvilke typer af journalnotater og loginformationer, samt hvilke sager (samle- og/eller delsager) journalnotatet/log-informationen skal lægges på. I samarbejde med ATP, skal fastlægges hvilke forretningstransaktioner, der skal indgå i det business view, som skal udstilles i ATP s overvågningsværktøj. I samarbejde med ATP, skal fastlægges hvilke komponenter, der skal leveres overvågningsdata for i ATP s produkt til overvågning af systemkomponenter. I samarbejde med ATP, skal fastlægges hvilke integrationer, der nødvendige for ATP s brug af Systemet og hvordan Systemet kan anvendes i de situationer, hvor én eller flere af de øvrige integrationer er nede. I samarbejde med ATP, skal det endelige regelsæt valideres. I samarbejde med ATP skal fastlægges hvordan og hvor ofte der skal foretages interne og eksterne grænsefladekontroller. Tabel 2 Kendte afklaringer i Etape I Etape II Analyse, design, udvikling og implementering Formålet med Etape II er at analysere, designe, udvikle og foretage den tekniske implementering af Systemet. Det er et krav, at Etape II opdeles i et antal Delleverancer. Hver Delleverance har følgende forløb: Bilag 1 Tidsplan Side 6 af 23

8 Figur 1 Delleverancernes forløb Alle aktiviteter i Etape II skal være indeholdt i en Delleverance og en Delleverances varighed må ikke overskride 3 måneder eksklusive helligdage og ferieperioder. Såfremt en finder det hensigtsmæssigt, kan flere Delleverancer forløbe parallelt, dog under hensyntagen til rammerne for ATP s medvirken, jf. bilag 9 (ATP s medvirken). Ved Delleverancens start skal en ved inddragelse af ATP sikre alle nødvendige afklaringer i forhold til Delleverancen. Etape II skal som minimum indeholde følgende aktiviteter: Udvikling og test af Systemets komponenter, herunder brugergrænseflader og funktionalitet. Verifikation af udkonverteringer fra leverandøren af den Eksisterende Løsning. Gennemførelse og verifikation af prøvekonverteringer, herunder afprøvning af funktionalitet på konverterede data under relevante Delleveranceprøver. Etablering og test af Integrationer. Resultatet af Etape II er følgende leverancer fra en: Teknisk connectivity opnået, jf. bilag 3A.6 (Integrationer). Samlet systemintegrationstest bestået, jf. bilag 6 (Afprøvninger). Dokumentationsleverancer, jf. bilag 4 (Dokumentation). Bilag 1 Tidsplan Side 7 af 23

9 Kendte afklaringer for Delleverancer i Etape II [Tilbudsgiver skal supplere nedenstående liste af afklaringspunkter med de evt. yderligere afklaringer for én eller flere af Delleverancerne i Etape II Tilbudsgiver er bekendt med ved tilbudsafgivelsen.] Ved kontraktindgåelse eksisterer følgende kendte afklaringspunkter, der skal afklares som en del af Etape II. Listen i Tabel 3 er ikke udtømmende og udgør således ikke en begrænsning af ens ansvar: Emne Indhold af journalnotater og log på sagen Indhold i beskeder Udstillet data via selvbetjeningsløsningen Beskrivelse Fastlæg indhold af de forskellige journalnotater samt loggen på sagen, som skal genereres automatisk af Systemet. Fastlæg indhold i automatisk genererede beskeder (via forskellige kanaler fx den fællesoffentlige printløsning) til personer og virksomheder, herunder i underretningsbeskeder, afgørelsesbeskeder og opgavebeskrivelser. I samarbejde med ATP skal de data der udstilles på Selvbetjeningsløsningen og ændringer/indsigelser hertil valideres og suppleres. Roller og rettigheder i Systemet Datavalidering af konverteringen Logning af automatiske kørsler Datasæt til opkrævning Regler I samarbejde med ATP skal fastlægges rollerne og rettighederne til funktioner og data i Systemet med udgangspunkt i CRUD-matricen i bilag 3A (Behovsopgørelse). I samarbejde med ATP skal fastlægges kriterier for datavalideringen og dens godkendelse. I samarbejde med ATP defineres hvilke informationer, der skal logges for de automatiske kørsler. I samarbejde med ATP skal det endelige datasæt til oprettelse af opkrævninger valideres og suppleres. I samarbejde med ATP skal det endelige regelsæt valideres og suppleres med detailspecifikationer. Mapning af data fra eksterne leverandører I samarbejde med ATP skal mapning af data modtaget fra eksterne leverandører til Systemets informationsmodel foretages. Tabel 3 Kendte afklaringer i Etape II Etape III - Afslutning og godkendelse Udviklingsprojektet afsluttes ved gennemførelse af følgende Prøver: Idriftsættelsesprøve Konverteringsprøve Bilag 1 Tidsplan Side 8 af 23

10 Overtagelsesprøve Driftsprøve Ovenstående gennemføres under hensyntagen til en trinvis indkonvertering af henholdsvis Børnetilskud og Børne- & ungeydelse og derefter Underholdsbidrag. 2.2 ATP s tidmæssige rammer for Udviklingsprojektet ATP ønsker at Udviklingsprojektet gennemføres på hensigtsmæssig vis under behørig hensyntagen til omfanget og kompleksiteten af opgaverne i Udviklingsprojektet, interne forhold hos ATP og afhængighederne til eksterne parter og systemer, som Systemet skal integrere med. Af hensyn til koordinationen med eksterne systemer lægger ATP op til følgende længder for Udviklingsprojektets Etaper. Etape Navn Tidsmæssig udstrækning Etape I Afklaring 3,5 kalendermåneder Etape II Analyse, Design, Udvikling og Implementering 13 kalendermåneder Etape III Afslutning og Godkendelse 4 kalendermåneder Tabel 4 Længde af Udviklingsprojektets Etaper Med udgangspunkt i kravene til den tidsmæssige udstrækning af Etaperne anført i ovenstående tabel, kunne hovedtidsplanen eventuelt se ud som illustreret i nedenstående figur: Figur 2: ATP s oplæg til rammerne for hovedtidsplanen Bilag 1 Tidsplan Side 9 af 23

11 Driftsmæssige hensyn begrænser fleksibiliteten i planlægningen af optimale tidspunkter for overgang til nyt System. Herunder, i særlig grad, forskelle mellem de enkelte ydelsers tidspunkter for udbetalinger (og volumen). I udgangspunktet er der således et optimalt vindue for idriftssættelse pr. kvartal. Ovenstående figur er derfor tilrettelagt efter disse hensyn. ens hovedtidsplan i afsnit 3.1 og detaljerede tidsplaner i afsnit 3.2 og afsnit 3.3 er udarbejdet på baggrund af ATP s rammer for Udviklingsprojektet, som anført i dette afsnit, og på baggrund af ens erfaringer fra tidligere gennemførte projekter og ens kompetencer. 2.3 Tidsmæssige afhængigheder ift. eksterne systemer En række af de eksterne systemer, som Systemet jf. bilag 3A (Behovsopgørelse) skal integrere med, er under udarbejdelse eller videreudvikling på Ikrafttrædelsesdagen. Dette betyder bl.a., at kravene til Integrationerne mellem Systemet og visse eksterne systemer først vil blive konkretiseret løbende under Udviklingsprojektet, hvilket skal være afspejlet i ens hovedtidsplan i afsnit 3.1 og detaljerede tidsplaner i afsnit 3.2 og afsnit 3.3. Af nedenstående tabel fremgår Systemets tidmæssige afhængigheder ift. eksterne systemer: Vedrører Beskrivelse Tidspunkt Beriget Grunddata Fælleskommunal rammearkitektur støttesystemer Detaljeret Snitfladebeskrivelse for Integration til Beriget Grunddata er tilgængelig. Beriget Grunddata er klar til systemintegrationstest. Snitfladebeskrivelse for Integration til Ydelsesindeks, Sags- og dokumentindeks og Beskedfordeler er tilgængelig. Snitfladespecifikation for Integration til Ydelsesindeks, Sags- og dokumentindeks og Beskedfordeler er tilgængelig. Teststub og kodeeksempler for Ydelsesindeks, Sags- og dokumentindeks og Beskedfordeler er tilgængelig. Dato tilgår i Afklaringsetapen. Dato tilgår i Afklaringsetapen. RASTS Milepæl 1: Forventes 10. december Endelig dato tilgår i afklaringsetapen. RASTS Milepæl 2: Forventes 18. februar Endelig dato tilgår i afklaringsetapen. RASTS Milepæl 3: Forventes 15. april Endelig dato tilgår i afklaringsetapen. Bilag 1 Tidsplan Side 10 af 23

12 Vedrører Beskrivelse Tidspunkt Testmiljø for Ydelsesindeks, Sags- og dokumentindeks og Beskedfordeler er tilgængelig. RASTS Milepæl 4: Dato tilgår i afklaringsetapen. PHL Detaljeret Snitfladebeskrivelse for Integration til Posthåndteringsleverandøren tilgængelig. PHL Milepæl 1: Dato tilgår i afklaringsetapen. Snitfladespecifikation for Integration til Posthåndteringsleverandøren er tilgængelig. PHL Milepæl 2: Dato tilgår i afklaringsetapen. SKAT Detaljeret Snitfladebeskrivelse for Integration til SKAT er skal udarbejdes for datamodtagelser. Dato tilgår i Afklaringsetapen. Detaljeret Snitfladebeskrivelse for Integration til SKAT er skal udarbejdes for dataafsendelse. Dato tilgår i Afklaringsetapen. Dataudtræk fra Eksisterende Detaljeret tidsplan for samarbejde med leverandør af Eksisterende Løsning fastlagt. Udarbejdes i afklaringsetapen Løsning Design af dataudtræk fra leverandør af Eksisterende Estimeret 1. september 2015 Løsning fastlagt. Første prøveudtræk af data fra leverandør af Estimeret 1. april 2016 Eksisterende Løsning foreligger. Endeligt udtræk af data fra leverandør af Eksisterende Løsning foreligger. Estimeret 21. maj og 9. juni 2017 Tabel 5 Systemets tidmæssige afhængigheder ift. eksterne systemer 2.4 Omfang af ATP s deltagelse ens estimater vedrørende omfanget af ATP s deltagelse i forbindelse med Kontraktens gennemførelse fremgår af bilag 9 (ATP s medvirken). Tidspunkterne for ATP's medvirken skal være angivet i hovedtidsplanen og de detaljerede tidsplaner. Bilag 1 Tidsplan Side 11 af 23

13 3 Hovedtidsplan og detaljeret tidsplan en har ved Kontraktens indgåelse udarbejdet en hovedtidsplan for samtlige Etaper i Udviklingsprojektet, jf. punkt 3.1, samt en detaljeret tidsplan for Udviklingsprojektets Etape I Afklaring, jf. punkt 3.2. Hovedtidsplanen og den detaljerede tidsplan er udarbejdet under hensyntagen til, at der, udover Systemets implementering, også skal integreres til en række eksterne systemer samt foretages konvertering og indlæsning af data fra den Eksisterende Løsning, jf. bilag 3A (Behovsopgørelse). 3.1 Hovedtidsplan for Udviklingsprojektet Kontraktens kapitel III (Leverancens Udførelse) beskriver de generelle principper for Leverancens udførelse samt formålene med og hovedaktiviteterne i de enkelte Etaper. Den overordnede tidsplan for Udviklingsprojektet med relevante milepæle, aktiviteter mv. fremgår af Tabel 6 nedenfor. [Tilbudsgiver skal i nedenstående Tabel 6 angive en hovedtidsplan for alle relevante aktiviteter og leverancer i Udviklingsprojektet, herunder det der er aftalt i Kontrakten. Nedenstående aktiviteter er således vejledende og er ikke et udtryk for en udtømmende liste over aktiviteter. Tilbudsgiver skal derfor i henhold til Kontrakten supplere med yderligere aktiviteter. De milepæle, der ved afkrydsning i Tabel 6 er markeret som Betalingsmilepæle, udløser betaling i overensstemmelse med bilag 5 (Priser og betalingsplan). Det er et mindstekrav at Tilbudsgiver ikke sletter disse milepæle. Det er ligeledes et mindstekrav, at Tilbudsgiver udelukkende tilføjer yderligere betalingsmilepæle i forbindelse med beståelsen af Delleveranceprøver i Etape II. Tilbudsgiver skal i hovedtidsplanen komme med forslag til, hvordan Leverancen mest hensigtsmæssigt opdeles i Delleverancer, samt hvilke leverancer, der knytter sig til Delleverancerne. Det vil være muligt at gennemføre flere Delleverancer parallelt, dog under hensyntagen til ATP s bemanding af Udviklingsprojektet, jf. bilag 9 (ATP s medvirken). Tilbudsgiver skal tage udgangspunkt i det tilbudte System og ATP s løsningsflows i forbindelse med opdelingen i Delleverancer. Vedrørende prøvekonverteringer skal Tilbudsgiver i hovedtidsplanen angive hvor mange prøvekonverteringer, der påtænkes gennemført udover den prøvekonvertering, som allerede er inkluderet i tabellen herunder Bilag 1 Tidsplan Side 12 af 23

14 Hovedtidsplanen skal endvidere udarbejdes med udgangspunkt i angivelserne i Tabel 4 og under hensyntagen til angivelserne i Tabel 5.] Startdato Slutdato Betalingsmilepæl? Ansvarlig Aktivitet/milepæl Etape I [Dato] [Dato] Godkendelse af Brugervenlighedstest ATP [Dato] [Dato] Godkendelse af tilrettet Leverancebeskrivelse X ATP samt øvrige leverancer i Eta- pe I Etape II [Dato] [Dato] 1. møde i Etapen mellem og ATP [Dato] [Dato] Evt. workshops med ATP og dennes samarbejdspartnere [Dato] [Dato] Etablering af internt testmiljø, jf. bilag 3A.1 (Kravliste). [Dato] [Dato] Udvikling Delleverance 1 [Dato] [Dato] Etablering af Integrationstestmiljø, jf. bilag 3A.1 (Kravliste). [Dato] [Dato] Levering af Testplan, Testscenarier og Testcases for Delleveranceprøve1 [Dato] [Dato] Godkendelse af Testplan, Testscenarier ATP og Testcases for Delleveranceprøve 1 [Dato] [Dato] Godkendelse af Delleveranceprøve 1 X ATP [Dato] [Dato] [Yderligere delleverancer] [Dato] [Dato] [Yderligere aktiviteter ] [Dato] [Dato] [Godkendelse af Delleveranceprøve N ] X ATP [Dato] [Dato] Teknisk connectivity for grænsesnit opnået [Dato] [Dato] Prøveindkonverterings-grundlag leveret. [Dato] [Dato] Dataudtræk til ATP s datawarehouse/bicc leveret dog senest 6 måneder før Overtagelsesprøvens start [Dato] [Dato] Levering af Testplan, Testscenarier og Testcases for samlet systemintegrationstest Bilag 1 Tidsplan Side 13 af 23

15 Startdato Slutdato Betalingsmilepæl? Ansvarlig Aktivitet/milepæl [Dato] [Dato] Godkendelse af Testplan, Testscenarier ATP og Testcases for samlet systeminte- grationstest [Dato] [Dato] Godkendelse af samlet systemintegrationstest ATP [Dato] [Dato] Levering af brugervejledning jf. bilag 4 (Dokumentation) dog senest 3 måneder før Overtagelsesprøvens start [Dato] [Dato] Godkendelse af brugervejledning ATP [Dato] [Dato] Levering af vejledning til administratorer jf. bilag 4 (Dokumentation) dog senest 3 måneder før Overtagelsesprøvens start [Dato] [Dato] Godkendelse af vejledning til administratorer ATP [Dato] [Dato] Levering af undervisningsmateriale jf. bilag 4 (Dokumentation) dog senest 3 måneder før Overtagelsesprøvens start [Dato] [Dato] Etablering af uddannelsesmiljø gennemført, jf. bilag 3A.1 (Kravliste). [Dato] [Dato] Uddannelse af ATP s undervisere gennemført dog senest 3 måneder for Overtagelsesprøvens start [Dato] [Dato] Levering af Konverteringsdrejebog. [Dato] [Dato] Godkendelse af Konverteringsdrejebog. ATP [Dato] [Dato] Levering af oplæg til rapporter til levering efter Overtagelsesdagen, jf. bilag 8 (Samarbejdsorganisation og rapportering). [Dato] [Dato] Godkendelse af Konverteringsdrejebog. ATP Etape III Prøver i præproduktionsmiljø [Dato] [Dato] Etablering af præproduktionsmiljø gennemført, jf. bilag 3A.1 (Kravliste). [Dato] [Dato] Levering af Testplan, Testscenarier og Testcases for Idriftsættelsesprøve Bilag 1 Tidsplan Side 14 af 23

16 Startdato Slutdato Betalingsmilepæl? Ansvarlig Aktivitet/milepæl [Dato] [Dato] Godkendelse af Testplan, Testscenarier ATP og Testcases for Idriftsættelsesprøve [Dato] [Dato] Godkendelse af Idriftsættelsesprøve X ATP [Dato] [Dato] Levering af Testplan, Testscenarier og Testcases for Konverteringsprøve [Dato] [Dato] Godkendelse af Testplan, Testscenarier ATP og Testcases for Konverteringsprøve [Dato] [Dato] Godkendelse af Konverteringsprøve X ATP [Dato] [Dato] Levering af Driftsaftalehåndbog [Dato] [Dato] Godkendelse af Driftsaftalehåndbog ATP [Dato] [Dato] Levering af Testplan, Testscenarier og Testcases for Overtagelsesprøve [Dato] [Dato] Godkendelse af Testplan, Testscenarier ATP og Testcases for Overtagelsesprøve [Dato] [Dato] Godkendelse af Overtagelsesprøve ATP [Dato] [Dato] Levering af rapport for Overtagelsesprøve [Dato] [Dato] Godkendelse af Overtagelsesprøven X ATP [Dato] [Dato] Etablering af produktionsmiljø gennemført, jf. bilag 3A.1 (Kravliste). [Dato] [Dato] Levering af Testplan, Testscenarier og Testcases for Driftsprøve [Dato] [Dato] Godkendelse af Testplan, Testscenarier ATP og Testcases for Driftsprøve Prøver i Produktionsmiljø [Dato] [Dato] Endeligt konverteringsgrundlag leveret. ATP [Dato] [Dato] Idriftsættelse og endelig konvertering X ATP godkendt [Dato] [Dato] Driftsprøve [Dato] [Dato] ATP s modtagelse af rapport for Driftsprøven [Dato] [Dato] Godkendelse af Driftsprøven X ATP [Dato] [Dato] Godkendelse af revisionserklæring ATP [Dato] [Dato] Godkendelse af Ophørsplanen X ATP [Dato] [Dato] Garantiperiodens udløb Tabel 6 Hovedtidsplan for Udviklingsprojektet Bilag 1 Tidsplan Side 15 af 23

17 3.2 Detaljeret tidsplan for Etape I Tabellen nedenfor angiver den detaljerede tidsplan for Etape I, jf. Kontraktens punkt 14: [Tilbudsgiver skal i nedenstående Tabel 7 angive en detaljeret tidsplan for alle relevante aktiviteter i Etape I, herunder det, der er aftalt i Kontrakten. Nedenstående aktiviteter er således vejledende og er ikke et udtryk for en udtømmende liste over aktiviteterne i Etape I. Tilbudsgiver skal derfor i henhold til Kontrakten supplere med yderligere aktiviteter, og er berettiget til at ændre i rækkefølgen af aktiviteter, idet Tilbudsgiver dog ikke må slette aktiviteter i nedenstående Tabel. Den detaljerede tidsplan skal indeholde alle relevante milepæle og aktiviteter, og skal som minimum indeholde følgende information: Id-nummer Startdato Slutdato Aktiviteter og milepæle, herunder betalingsmilepæle Varighed i timer (kun for aktiviteter) Entydig ansvarlig (kun for aktiviteter) Indbyrdes afhængigheder mellem aktiviteter og milepæle Tydeliggørelse af kritisk vej Den detaljerede tidsplan skal være på et detaljeringsniveau, hvor ingen aktiviteter har en varighed i kalendertid på mere end 50 timer.] Bilag 1 Tidsplan Side 16 af 23

18 ID Startdato Slutdato Aktivitet/milepæl Betalingsmilepæl? Varighed i timer (kun aktiviteter) Ansvarlig Bemærkning Forudgående aktivitet / milepæl Indgår i kritisk vej? / / Kontraktens indgåelse Nej [Ref.] [Ja/Nej] [ID] [Dato] [Dato] 1. møde i Etape I mellem og ATP Nej [Timer] en en skal i rimelig tid [Ref.] [Ja/Nej] forud for mødet fremsende dagsorden [ID] [Dato] [Dato] Kick-off med deltagelse af ens og Nej [Timer] en en skal i rimelig tid [Ref.] [Ja/Nej] ATP s projektdeltagere med henblik på gennemgang af udviklingsmetode, fremgangsmåde, tidsplan og samarbejdsorganisation mv. forud for mødet fremsende dagsorden [ID] [Dato] [Dato] Workshops med ATP og dennes samarbejdspartnere Nej [Timer] en [Ref.] [Ja/Nej] [ID] [Dato] [Dato] en modtager opdateret dokumentation Nej [Timer] ATP [Ref.] [Ja/Nej] vedrørende Snitflader samt relevante tids- planer [ID] [Dato] [Dato] Verifikation af at det designede dataudtræk fra Nej [Timer] en [Ref.] [Ja/Nej] KMD lever op til det aftalte mellem KMD og ATP. [ID] [Dato] [Dato] Opdatering af konverteringsstrategien. Nej [Timer] en [Ref.] [Ja/Nej] [ID] [Dato] [Dato] Godkendelse af opdateret konverteringsstrategi Nej [Timer] ATP [Ref.] [Ja/Nej] [ID] [Dato] [Dato] Gennemgang og opdatering i nødvendigt omfang Nej [Timer] en [Ref.] [Ja/Nej] af hovedtidsplan, herunder tidspunkt for idriftsættelse. [ID] [Dato] [Dato] Detailplanlægning af det første kvartal af Etape Nej [Timer] en/ [Ref.] [Ja/Nej] II. ATP [ID] [Dato] [Dato] Detailplanlægning af udarbejdelse af Driftsafta- Nej [Timer] en/ [Ref.] [Ja/Nej] Bilag 1 Tidsplan Side 17 af 23

19 ID Startdato Slutdato Aktivitet/milepæl Betalingsmilepæl? Varighed i timer (kun aktiviteter) Ansvarlig Bemærkning Forudgående aktivitet / milepæl Indgår i kritisk vej? lehåndbogen. ATP [ID] [Dato] [Dato] Godkendelse af opdateret hovedtidsplan. Nej [Timer] ATP [Ref.] [Ja/Nej] [ID] [Dato] [Dato] Godkendelse af den detaljerede tidsplan for Nej [Timer] ATP [Ref.] [Ja/Nej] første kvartal af Etape II [ID] [Dato] [Dato] [Yderligere aktiviteter] Nej [Timer] [en/ ATP] [Evt. bemærkninger] [Ref.] [Ja/Nej] [ID] [Dato] [Dato] ATP modtager ens forslag til tilrettet Leverancebeskrivelse [ID] [Dato] [Dato] ATP s sidste dag for udtrædelse jf. punkt 10.2 i Kontrakten. [ID] [Dato] [Dato] ATP s godkendelse af tilrettet Leverancebeskrivelse samt øvrige leverancer i Etape I Nej [Timer] en [Ref.] [Ja/Nej] Nej [Timer] ATP [Ref.] [Ja/Nej] Ja [Timer] ATP Senest tyve (20) Arbejdsdage [Ref.] [Ja/Nej] efter modtagelsen af endeligt udkast til revideret Leverancebeskrivelse og eventuelle øvrige Ændringer til Kontrakten. Tabel 7 Tidsplan for afklaringsetapen Bilag 1 Tidsplan Side 18 af 23

20 3.3 Detaljeret tidsplan for Etape II og III en er under Udviklingsprojektet ansvarlig for løbende udarbejdelse af detaljerede tidsplaner for Etape II og III indenfor rammerne af hovedtidsplanen. Detaljerede tidsplaner udarbejdes månedligt og skal omfatte de kommende tre (3) måneder af Udviklingsprojektet. Senest ti (10) Arbejdsdage før en måneds udløb skal en fremsende den detaljerede tidsplan for de kommende tre (3) måneder til ATP. en skal benytte skabelonen, der fremgår af punkt nedenfor, til brug for den detaljerede tidsplan samt vedlægge en grafisk illustration, af tidsplanen i bilag 1A (Hovedtidsplan og detaljerede tidsplaner), jf. punkt 4. ATP skal efter modtagelsen og senest fem (5) dage inden en måneds udløb godkende den detaljerede tidsplan. Såfremt ATP ikke kan godkende den detaljerede tidsplan, skal ATP uden ugrundet ophold meddele dette til en Skabelon for detaljeret tidsplan [en skal til brug for den detaljerede planlægning af de enkelte Delleverancer i løbet af Udviklingsprojektet anvende nedenstående skabelon til udarbejdelse af en detaljeret tidsplan. ens detaljerede tidsplan skal indeholde alle relevante milepæle og aktiviteter, og skal som minimum indeholde følgende information: Id-nummer Startdato Slutdato Aktiviteter og milepæle, herunder betalingsmilepæle Varighed i timer (kun for aktiviteter) Entydig ansvarlig (kun for aktiviteter) Indbyrdes afhængigheder mellem aktiviteter og milepæle Tydeliggørelse af kritisk vej Den detaljerede tidsplan skal være på et detaljeringsniveau, hvor ingen aktiviteter har en varighed på mere end 50 timer.] Bilag 1 Tidsplan Side 19 af 23

Bilag 3B Løsningsbeskrivelse

Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 3 OVERSIGT OVER SYSTEMETS PROGRAMMEL... 6 4 LEVERANDØRENS BESVARELSE AF FUNKTIONELLE KRAV

Læs mere

Bilag 8 Samarbejde og rapportering

Bilag 8 Samarbejde og rapportering Bilag 8 Samarbejde og rapportering Version 0.9 05-05-2014 Indhold VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 1 INDLEDNING... 5 2 PROJEKTLEDELSESMETODE OG UDVIKLINGSMETODE... 6 2.1 UDVIKLING AF PROTOTYPE FOR SYSTEMETS

Læs mere

Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode

Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i 06-02-2014 - Vejledning til udfyldelse - Henvisninger til underbilag - Tabel 1 - Tabel 2 - Tabel 3 - Punkt 1.1 - Punkt 3.1

Læs mere

Vejledning Iterative forløb

Vejledning Iterative forløb Vejledning Iterative forløb Til 02.18 Systemløsninger, Projekter samt Vedligehold Baggrund for valg af iterativ model Side Hvilke ydelser leveres Har du spørgsmål til i et iterativt projekt vejledningen?

Læs mere

Bilag 3A.6 Integrationer

Bilag 3A.6 Integrationer Bilag 3A.6 Integrationer Version 0.9 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 4 2.2 RELATION TIL ØVRIGT MATERIALE... 4 3 INTEGRATIONSBESKRIVELSER...

Læs mere

RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER. mellem

RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER. mellem RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER mellem KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S CVR. nr.: 19435075 (herefter KOMBIT ) og Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge 8 3400

Læs mere

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål Version Ændringer Dato 1.0 Spørgsmål/svar på spørgsmål stillet ved spørgemøde afholdt den 9. januar 2014.

Læs mere

Bilag 3A Behovsopgørelse

Bilag 3A Behovsopgørelse Bilag 3A Behovsopgørelse Version 0.9 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 2.1 UNDERBILAG... 5 2.2 FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER... 6 3 DEN SAMLEDE FORRETNINGSMÆSSIGE

Læs mere

Vejledning til samspil mellem standardkontrakter og statens it-projektmodel

Vejledning til samspil mellem standardkontrakter og statens it-projektmodel Vejledning til samspil mellem standardkontrakter og statens it-projektmodel guide til valg og brug af kontrakter i it-projekter Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...1 2. Præsentation af Statens it-projektmodel...3

Læs mere

Bilag 12, Vederlag og betalingsplan

Bilag 12, Vederlag og betalingsplan Bilag 12, Vederlag og betalingsplan Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i 06-02-2014 - Punkt 1.2 - Punkt 2 - Punkt 4 - Punkt 4.1 - Punkt 4.2 - Punkt 4.3 - Punkt 5 - Krav 12.2 - Krav 12.3 - Krav 12.4 - Krav

Læs mere

Vejledning. Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 LÆSEVEJLEDNING... 1 1.3 SAMMENHÆNG TIL DEN FÆLLESSTATSLIGE

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Version:

Læs mere

Bilag 3A.6 Integrationer

Bilag 3A.6 Integrationer Bilag 3A.6 Integrationer Version 0.5 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 4 2.2 RELATION TIL ØVRIGT MATERIALE... 4 3 INTEGRATIONSBESKRIVELSER...

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02

VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02 VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...2 Indledning...5 Baggrund for arbejdet...6 De overordnede målsætninger for kontraktarbejdet...7 Kontraktens

Læs mere

Bilag 0. Terminologi og definitioner

Bilag 0. Terminologi og definitioner Bilag 0 Terminologi og definitioner Vejledning til tilbudsgiver i forbindelse med udarbejdelse af tilbud Dette bilag indeholder ingen krav eller mindstekrav, og skal ikke udfyldes ved Leverandørens afgivelse

Læs mere

Bilag 3A.6 Integrationer

Bilag 3A.6 Integrationer Bilag 3A.6 Integrationer Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 5 2.2 RELATION TIL ØVRIGT MATERIALE... 5 3 INTEGRATIONSBESKRIVELSER...

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag

Læs mere

Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter

Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. TYPER AF TEST...2 3. PLANLÆGNING AF TEST I FASERNE...6 3.1 IDÉFASEN...6 3.2 ANALYSEFASEN...7 3.3

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 403 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 403 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 403 Offentligt CPR-kontoret CPR opgaven underskrevet kontrakt Definitioner Bilag 0 Version

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets arkitekt (Erling Hansen).

Læs mere

BESKRIVELSE AF FORSLAG TIL REVIDERET DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI TIL HØRING

BESKRIVELSE AF FORSLAG TIL REVIDERET DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI TIL HØRING BESKRIVELSE AF FORSLAG TIL REVIDERET DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI TIL HØRING Indholdsfortegnelse: 1 Ledelsesresume... 3 2 Formål og introduktion... 5 3 Valg mellem de fire driftsmodeller og implementeringsstrategi...8

Læs mere

Bilag B - Produktbeskrivelser

Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Implementeringsplan Bilag

Læs mere

Iterative projekter og kontraktgrundlaget

Iterative projekter og kontraktgrundlaget Iterative projekter og kontraktgrundlaget Claus Sørensen og Michael Lemvig AGENDA Kontraktens rolle generelt og i iterative projekter Vandfaldsmodel contra iterativ model Den generelle holdning til iterative

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

Bilag 2 Situationsbeskrivelse

Bilag 2 Situationsbeskrivelse Bilag 2 Situationsbeskrivelse Version 0.9 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 5 2.2 UNDERBILAG... 5 3 INTRODUKTION TIL ATP KONCERNEN...

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMISYSTEM

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMISYSTEM BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMISYSTEM VEJLEDNING Denne kravspecifikation er en del af kravspecifikationen af økonomi. Den samlede kravspecifikation for økonomi udgøres af: Bilag 1 kravspecifikation A

Læs mere

Drejebog for implementering af bølgeplanen

Drejebog for implementering af bølgeplanen VNO Drejebog for implementering af bølgeplanen Drejebogen beskriver processen for implementering af obligatorisk digital selvbetjening. Drejebogen er udviklet sammen med ca. 45 kommuner i perioden februar-marts

Læs mere