Omstrukturering med henblik på generationsskifte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Omstrukturering med henblik på generationsskifte"

Transkript

1 med henblik på generationsskifte Forfattere: Thomas Pedersen & Mette Kærgaard Larsen Vejleder: Henrik V. Andersen AAU Cand.merc.aud Kandidatafhandling 2009/2010

2

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Problemformulering mv Problemformulering Problemstillinger Afgrænsning Disposition Ansvarsliste Anvendte forkortelser Historisk overblik Øvrig lovs påvirkning på omstrukturering Aktieombytning Skattepligtig aktieombytning Fælles betingelser aktieombytning med og uden tilladelse Selskaberne Genstand Stemmeflertal Vederlag Tidsbegrænsning Tidspunkt Skattemæssige konsekvenser Særlige forhold ved aktieombytning uden tilladelse Udbyttebegrænsning og holdingkrav Handelsværdi Erhvervelsestidspunkt og anskaffelsessum Særlige forhold ved aktieombytning med tilladelse Forretningsmæssig begrundelse Væsentlige ændrede forhold Aktieombytning med eller uden tilladelse Aktieombytning som generationsskiftemodel Case Delkonklusion Tilførsel af aktiver Skattepligtig tilførsel af aktiver Fælles betingelser tilførsel af aktiver med og uden tilladelse Gren af virksomhed Vederlag og værdiansættelse Skattemæssige konsekvenser Underskudsfremførsel Særlige forhold ved tilførsel af aktiver uden tilladelse Udbyttebegrænsning og holdingkrav Særlige forhold ved tilførsel af aktiver med tilladelse Forretningsmæssig begrundelse Tilladelse med og uden særlige vilkår Tilførsel af aktiver med eller uden tilladelse Tilførsel af aktiver som generationsskiftemodel Case Delkonklusion

4 6. Spaltning Spaltningsmodeller Grenspaltning Ophørsspaltning Skattepligtig spaltning Fælles betingelser spaltning med og uden tilladelse Selskaberne Genstand Stemmeflertal Vederlag Tidsbegrænsning Tidspunkt Skattemæssige konsekvenser Skattemæssige konsekvenser for de deltagende selskaber Underskudsfremførsel Skattemæssige konsekvenser for aktionærerne Særlige forhold ved spaltning uden tilladelse Gennemgang af ejerkredsen Ny mindretalsaktionær Vederlæggelse ved grenspaltninger Næringsbeskatning Udenlandske selskabsdeltagere Holdingkrav Yderligere krav ved skattefri spaltning uden tilladelse Vederlag til handelsværdi Balancetilpasning Særlige forhold ved spaltning med tilladelse Forretningsmæssig begrundelse Tilladelse med og uden særlige vilkår Spaltning med eller uden tilladelse Spaltning som generationsskiftemodel Case Delkonklusion Fusion Fusionsmodeller Vandrette fusioner Lodrette og omvendt lodrette fusioner Skattepligtig fusion Skattefri fusion Fusionsdato Indflydelse fra de selskabsretlige regler Skattemæssige konsekvenser Skattemæssige konsekvenser for de deltagende selskaber Skattemæssige konsekvenser for aktionærerne Fordeling af vederlaget Skift i aktieklasse ved fusion Vederlag til handelsværdi Vederlag ved lodrette og omvendt lodrette fusion Fusion som generationsskiftemodel Case Delkonklusion

5 8. Succession i aktier Personkredsen Genstanden Skattemæssige konsekvenser Værdiansættelse og vederlag Delkonklusion Case Konklusion Executive summary Litteraturfortegnelse Bilag 1 - omvendt pyramide Bilag 2 - efterfølgende omstruktureringer

6 Figur- og tabelfortegnelse 4. Aktieombytning Figur 1 Grafisk illustration af aktieombytning...16 Figur 2 Grafisk illustration af SKM SR...24 Figur 3 Beslutningsmodel...31 Tabel 4 Case, balance for Hans Hansen Holding ApS...34 Figur 5 Case, koncernstruktur for Hans Hansen Tilførsel af aktiver Figur 6 Grafisk illustration af tilførsel af aktiver...38 Tabel 7 Anskaffelsessum for aktier i modtagende selskab...43 Tabel 8 Case, handelsværdi før skattefri tilførsel af aktiver, Møbel A/S...52 Tabel 9 Case, handelsværdi efter skattefri tilførsel af aktiver, Møbel A/S...53 Figur 10 Case, koncernstruktur for Hans Hansen...53 Tabel 11 Case, handelsværdi efter skattefri tilførsel af aktiver, Hans Hansen A/S Spaltning Figur 12 Grafisk illustration af grenspaltning...58 Figur 13 Grafisk illustration af ophørsspaltning...58 Figur 14 Grafisk illustration af generationsskifte ved grenspaltning...63 Tabel 15 Anskaffelsessum aktier før skattefri ophørsspaltning...68 Tabel 16 Anskaffelsessum aktier efter skattefri ophørsspaltning...69 Figur 17 Grafisk illustration af FUSL 15 a, stk. 1, 8. pkt...73 Figur 18 Case, grafisk illustration af skattefri ophørsspaltning af selskab med to aktionærer84 Tabel 19 Case, balancekrav ved skattefri ophørsspaltning uden tilladelse Fusion Figur 20 Grafisk illustration af vandret fusion...90 Figur 21 Grafisk illustration af koncernintern vandret fusion...91 Figur 22 Grafisk illustration af koncernstruktur før fusion...94 Figur 23 Grafisk illustration af koncernstruktur efter fusion...94 Figur 24 Case, grafisk illustration af skattefri vandret fusion Tabel 25 Case, opgørelse af ejerandele ved skattefri vandret fusion Case Figur 26 Koncernstruktur, step Figur 27 Koncernstruktur, step Figur 28 Koncernstruktur, step Figur 29 Koncernstruktur, step Figur 30 Koncernstruktur, step Tabel 31 Beregning af aktieavance ved succession i aktier Tabel 32 Gaveafgiftsberegning ved succession i aktier med passivpost

7 1. Indledning Samfundet er ikke en statisk faktor, men er i konstant udvikling. Ligesom mange andre forhold skal tilpasses samfundsudviklingen, er det også nødvendigt, at virksomhederne søger for at tilpasse deres struktur til den aktuelle situation. Den aktuelle situation bliver påvirket af lovgivningen både inden for Danmarks grænser, men også inden for EU. Den økonomiske situation i samfundet vil i den grad også have sin indvirkning, hvor ændrede markedsvilkår og globaliseringen stiller krav til virksomhederne. Såvel som der er eksterne faktorer, der har indflydelse på udviklingen i en virksomhedsstruktur, har også interne faktorer indvirkning herpå. Der kan være situationer, hvor det gælder virksomhedens overlevelse set i det økonomiske perspektiv, men også situationer hvor alderdom i selve ejerstrukturen i virksomheden kan medføre et naturligt skifte. En lang række danske virksomheder står foran et generationsskifte indenfor den nærmeste årrække, idet cirka 54% af de danske familieejede selskaber har en ejer på 55 år eller derover. 1 Ændringer i ejerstrukturen sker ofte som led i et generationsskifte, hvor enten børn, nære medarbejdere eller andre overtager hele eller dele af virksomheden. Gennemførelse af et generationsskifte er en længerevarende proces, som kræver grundig planlægning. Planlægningen består af identifikation af behov for ændringer i virksomhedsstrukturen gennem omstruktureringer, hvorved virksomheden gøres mere tilgængelig for den nye generation, herunder også attraktiv i forhold til salg. Der kan eksempelvis være tale om en situation, hvor en ejendom spaltes ud for sig for at skille driften og ejendommen fra hinanden, således der alt andet lige vil være flere potentielle købere. Eller andre situationer hvor en fusion mellem to virksomheder vil gøre det fordelagtigt og hensigtsmæssigt for ejeren at udtræde på et senere tidspunkt. Heraf fremgår det også, at det optimale generationsskifte alt andet lige opnås ved, at virksomhedsledelsen gennem flere år tager stilling til og gennemfører tiltag herunder omstruktureringer, hvorved en mere tidssvarende struktur opnås. Et af de første og vigtigste skridt i en omstrukturering er fastlæggelse af målet. Eller sagt med andre ord at alle aspekter gennemtænkes, og det klart defineres, hvordan strukturen og ejerforholdene skal være, når omstruktureringen er gennemført. Her kan der være mange aspekter at tage hensyn til, og ikke kun de økonomiske vejer tungt. 1 Ejerskifte, din virksomheds fremtid Erhvervs- og Byggestyrelsen 5

8 2. Problemformulering mv. 2.1 Problemformulering Vi ønsker at undersøge mulige omstruktureringsmodeller i forbindelse med et generationsskifte under hensyntagen og konsekvenserne af L Problemstillinger Med udgangspunkt i ovenstående problemformulering opstilles en række problemstillinger, som løbende vil blive besvaret gennem specialet. De løbende besvarelser vil danne grundlag for vores konklusion på den overordnede problemformulering. Hvilke omstruktureringsmodeller med et generationsskifte for øje findes der, og hvilke fordele og ulemper samt betingelser er forbundet hermed? Hvilke skattemæssige konsekvenser er forbundet med den enkelte omstruktureringsmodel? Hvordan har retspraksis påvirket og formet modellerne? Hvilken påvirkning har L 202 haft på omstruktureringsmodellerne, og har det hæmmet mulighederne for generationsskifte? 2.3 Afgrænsning Specialet omhandler generationsskifte, hermed menes ikke kun familiemæssige genrationsskifter, men også situationer hvor der generationsskiftes til nære medarbejdere, eller der gennemføres omstruktureringer for derved at opnå en anden virksomhedsstrukturer, som kan medføre et generationsskifte til tredjemand. Gennem specialet forudsættes det, at virksomheden allerede drives i selskabsform, og således behandles skattefri virksomhedsomdannelse i henhold til VOL ikke. I specialet forudsættes generationsskifte desuden foretaget i levende live, hvilket betyder, at dødsbobeskatning ikke er inddraget. Ved generationsskifte i levende live er ophørspension også en mulighed, der skal tages i betragtning. Dette behandles kun overordnet. Der vil i specialet ikke blive behandlet forhold, som vedrører udlandet og udenlandske forhold. 2 Lov nr. 525 af 12. juni

9 Der tages i specialet udgangspunkt i den skattemæssige vinkel af et generationsskifte, og andre eventuelle forhold vil kun blive kort nævnt. Ligesom der ikke er taget højde for de konsekvenser for generationsskifter, som den nye Selskabslov 3 vil medføre. Mulighederne for skattepligtige omstruktureringer behandles ikke i dybden i specialet, men er medtaget for at give et helhedsbillede af, hvilke omstruktureringsmodeller der er og bør overvejes i forbindelse med et generationsskifte. Reglerne for opgørelse af sambeskatningsenheder, samt hvornår der sker sambeskatning, behandles ikke i specialet, men hvor sambeskatningsreglerne har indflydelse på betingelserne for en omstrukturering, er de medtaget. Succession vil kun blive overordnet behandlet i specialet, og kun i forhold til aktier. Der vil kun blive behandlet og inddraget de successionsmæssige forhold, som har relevans for specialet. 2.4 Disposition Indledningsvist vil der blive kort redegjort for omstruktureringsreglerne og udviklingen heraf, herunder lovændringer som har indflydelse på omstruktureringsmodellerne. De fire omstruktureringsmodeller behandles i særskilte kapitler i specialet. Som udgangspunkt opbygges kapitlerne i specialet efter samme struktur. Der laves en indledende del, hvor de enkelte muligheder indenfor de fire overordnede modeller beskrives. Reglerne bearbejdes ud fra gældende lovgivning og relevante afgørelser indenfor området vurderes. Herudover bliver de skattemæssige konsekvenser undersøgt og vurderet for de involverede parter. Dette danner grundlag for en vurdering af, hvilken indflydelse de betingelser og krav, der følger af lovgivningen, har for valget af omstruktureringsmodel. L 202 vurderes i forhold til den enkelte model. L 202 ses i forhold til de eksisterende regler og den forventede indflydelse, samt de konsekvenser den vil få fremadrettet. Hvert kapitel afsluttes med en konkret case, som illustrerer de behandlede forhold. Der vil til hvert kapitel blive udarbejdet delkonklusioner, som vil danne grundlag for den samlede konklusion. 3 Lov nr. 470 af 12. juni

10 Som afslutning på specialet er der via en større case med flere steps, herunder også behandling af succession i aktier, illustreret, hvorledes omstruktureringsmodellerne kan benyttes i kombination ved generationsskifter. Slutteligt afrundes specialet med en samlet konklusion på de bearbejdede områder og de opstillede muligheder for generationsskifter ved omstrukturering, samt hvilken påvirkning vi forventer, L 202 vil få. 8

11 2.5 Ansvarsliste Gruppen har et fælles ansvar for hele specialet, men herudover har hvert enkelt gruppemedlem ansvar for sit eget selvstændige bidrag. Specialets ansvarsfordeling er følgende: Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Afsnit 3.1 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Kapitel 10 Kapitel 11 Kapitel 12 Fælles Fælles Thomas Pedersen Mette Kærgaard Larsen Mette Kærgaard Larsen Mette Kærgaard Larsen Thomas Pedersen Thomas Pedersen Mette Kærgaard Larsen Fælles Fælles Fælles Fælles 9

12 2.6 Anvendte forkortelser Gennem specialet er anvendt følgende forkortelser: ABL BAL DCF EBL FIFO FUSL KGL KSL PBL PSL SEL SL SSL VOL Aktieavancebeskatningsloven Boafgiftsloven Discounted-Cash-Flow Ejendomsavancebeskatningsloven First in first out Fusionsskatteloven Kursgevinstloven Kildeskatteloven Pensionsbeskatningsloven Personskatteloven Selskabsloven Statsskatteloven Selskabsskatteloven Virksomhedsomdannelsesloven 10

13 3. Historisk overblik De nugældende regler for danske selskaber for skattefrie omstruktureringer udspringer af det af EU vedtagne Fusionsdirektiv. Med vedtagelsen af Fusionsdirektivet 90/434/EØF den 23. juli 1990 gjorde EU det klart, at man ønskede en harmonisering af mulighederne for omstrukturering i EU for derved at skabe størst samhørighed med reglerne omkring det indre marked. Disse regler foreskriver, at der ikke må eksistere nationale hindringer for varer, personer, tjenesteydelser og kapital inden for det europæiske samarbejde. Hermed fastlagde EU de overordnede rammer for omstrukturering af selskaber. Med 2005/19/EF blev Fusionsdirektivet udvidet med regler om partiel spaltning også kaldet grenspaltning. Eftersom der er tale om regler, som har grænseoverskridende indflydelse, har de enkelte medlemslande i EU mulighed for at opstille lempeligere regler for rent nationale omstruktureringer. Fusionsdirektivet har således dannet grundlag for den nuværende FUSL samt ABL s bestemmelser om aktieombytning. Hermed menes, at der før Fusionsdirektivets implementering eksisterede en FUSL, som blot omhandlede skattefrie fusioner. Fusionsdirektivet blev implementeret i dansk ret med virkning fra 1. januar Det betød, at FUSL blev udvidet med regler omkring spaltning samt tilførsel af aktiver, og samtidig blev bestemmelserne om skattefrie fusioner i FUSL samt aktieombytninger i ABL tilpasset Fusionsdirektivet. 4 Siden 1992 er FUSL løbende blevet tilpasset ved ændringer i andre skattelove, som har indflydelse herpå. Frem til 2007 skete der dog ingen ændringer i forhold til, at der altid skulle søges tilladelse hos Skat til en skattefri omstrukturering. Det var ofte en længerevarende proces at gennemføre en omstrukturering uanset kompleksiteten heraf, idet Skat hver gang skulle gennemgå sagen kombineret med, at flere og flere selskaber ønskede at gennemføre omstruktureringer. Det fremgår også tydeligt, at der var tale om et meget subjektivt baseret regelsæt. Af praksis ses det også, at det kunne være på baggrund af nuanceforskelle, og dermed meget subjektive vurderinger, at Skat afslog ansøgning om en påtænkt omstrukturering. I takt med samfundsudviklingen opstod der derfor blandt lovgivere et ønske om at gøre det nemmere for erhvervslivet at anvende omstruktureringsreglerne. Det betød, at der med vedtagelsen af lov nr. 343 af 18. april 2007 blev indført mulighed for omstrukturering uden først at søge tilladelse hertil hos Skat; de såkaldte objektive regler. Der var dog stadig samme ønsker omkring, hvilke selskaber og i hvilke situationer, det skulle være muligt at gennemføre skattefrie omstruktureringer. Af den grund indførtes der samtidig værnsregler, som skulle iagttages ved anvendelse af de nye objektive regler. Her skal især nævnes reglerne om udbytte- 4 Lærebog om indkomstskat, kapitel 34 11

14 begrænsning. Manglende overholdelse af disse medførte, at transaktionen i stedet for skattefri blev opfattet som skattepligtig. Der er dog ingen tvivl om, at det lettede omstruktureringsprocessen, idet parterne ikke skulle tage hensyn til subjektive forhold, men blot forholde sig til et objektivt regelgrundlag. Ændringerne var størst for skattefri spaltning, tilførsel af aktiver samt aktieombytning, idet reglerne for fusion tidligere var blevet lempet. Kravet om tilladelse ved særlige typer af fusioner bortfaldt dog helt med den nye lov. De objektive regler havde virkning for omstruktureringer vedtaget den 1. januar 2007 eller derefter. 5 De seneste ændringer inden for skattelovgivningen, som har haft indflydelse på reglerne omkring skattefri omstrukturering, er L 202, der har virkning for omstruktureringer vedtaget den 22. april 2009 eller derefter. Særligt ændringerne i ABL 8-9 for selskaber, har indflydelse på reglerne om skattefri omstrukturering uden tilladelse. Det er især værnsreglerne ved de enkelte typer af skattefrie omstruktureringer, der er blevet tilrettet som følge af ændringerne i de øvrige skattelove. L 202 betød således indførelse af holdingkravet. Samtidig er reglerne om udbyttebegrænsning blevet ophævet. Eftersom værnsreglerne har indflydelse på en skattefri omstrukturering i tre år regnet fra gennemførelsen, er det klart, at der er gennemført omstruktureringer før vedtagelsen af L 202, som er omfattet af værnsregler, der strækker sig til efter den 22. april Disse er fra og med indkomståret 2010 ikke omfattet af de gamle værnsregler, og da omstruktureringerne er gennemført før ikrafttrædelsen af L 202, bliver de heller ikke omfattet af de nye værnsregler. 6 Det er ikke kun lovændringer, som medfører ændringer i grundlaget for gennemførelse af skattefrie omstruktureringer. De subjektive regler påvirkes løbende af udviklingen i retspraksis. Herunder har afsagte domme og afgivne bindende svar i større eller mindre grad betydning fremadrettet. Nogen afgørelser får endog principiel betydning. Leur Bloem-dommen 7 er et eksempel på en afgørelse, der har haft principiel betydning. EF- Domstolen fastslog her, at tilladelsesmyndigheden ved ansøgning om gennemførelse af en skattefri omstrukturering skal tage stilling til sagen som helhed, og samtidig ikke må nægte tilladelse, såfremt et anmeldelsesvilkår kan sikre, at der ikke sker skatteunddragelse. Også afgørelser i danske sager har haft betydelig indflydelse på retspraksis. Her kan nævnes den såkaldte Vognmandsdom, 8 hvoraf kan tolkes, at det er vigtigt, at Skat præsenteres for alle 5 VEJL SOS 6 Artikel af Susanne Kjær Tax partner KPMG, SR-Skat EF-Domstolens afgørelse af 17. juli 1997, C-28/95 8 SKM ØLR 12

15 forhold ved en skattefri omstrukturering. Sagen omhandlede en vognmand, der cirka et år efter gennemførelse af en skattefri virksomhedsomdannelse, ønskede at gennemføre en skattefri aktieombytning for derved at opnå en holdingstruktur. Skat gav ikke tilladelse hertil under hensyntagen til, at virksomheden gennem mere end 20 år havde været drevet i personligt regi, og således kunne driftsrisikoen ikke indgå som en forretningsmæssig begrundelse. Samtidig kunne det anførte forhold i ansøgningen om mulighed for stiftelse af nye datterselskaber ikke tillægges betydning af Skat, da ansøger nærmede sig pensionsalderen. Denne afgørelse viser, hvor vigtigt det er, at ansøgningen om tilladelse til en skattefri omstrukturering er præcis og konkret ved at fremhæve specifikke forhold. Der var således tale om en stramning af praksis. En anden afgørelse, 9 som har haft principiel betydning, er Hans Markus Kofoed sagen, hvor to danske aktionærer modtog en større udbytteudlodning få dage efter gennemførelse af en skattefri aktieombytning. Den kunne dog ikke anses som en kontant udligningssum i forbindelse med den skattefrie omstrukturering. De to danskere ejede i lige fordeling et dansk selskab. Den 26. oktober 1993 erhvervede de to danskere et irsk skuffeselskab ved at gennemføre en skattefri aktieombytning, således at anparterne i deres oprindelige selskab blev ejet af det irske skuffeselskab. Den 3. november 1993 blev der via det irske skuffeselskab udloddet 26 mio. kr. fra det oprindelige selskab. Efter den dagældende dobbeltbeskatningsoverenskomst skulle udbyttet ikke beskattes hos de to aktionærer i Danmark. Blot fire dage senere den 7. november 1993 blev dobbeltbeskatningsoverenskomsten ændret således, at denne form for udbytte nu skulle beskattes i Danmark. Skat mente derfor, at transaktionerne var udtryk for skatteundgåelse, og udlodningen derfor skulle ses som delvis kontantvederlæggelse ved aktieombytningen. Sagen endte hos EF-Domstolen, som tog stilling til, om udbyttet kunne anses for kontantvederlæggelse. Dokumenterne i forbindelse med udlodningen indikerede ikke, at det irske selskab som led i vederlæggelsen for det oprindelige selskab ejet af de to danskere skulle betale en kontant udligningssum, og således var der ifølge EF-Domstolen ikke nogen sammenhæng mellem omstruktureringen og udbytteudlodningen. Skat har efterfølgende taget bekræftende til genmæle. 10 Af Fusionsdirektivets artikel 11 fremgår det, at kun når skatteundgåelse er hovedformålet eller et af hovedformålene, kan et selskab nægtes tilladelse til skattefri omstrukturering. Dette blev ligeledes slået fast af Landsskatteretten i en sag, 11 hvor Skat først havde givet afslag på en ansøgning om skattefri aktieombytning med efterfølgende ophørsspaltning. Ansøger havde i sin ansøgning blandt andet nævnt, at et af formålene med den skattefrie omstrukturering var at udskyde beskatningen. Omstruktureringen var ellers forretningsmæssig begrundet, idet der 9 EF-Domstolens afgørelse af 5. juli 2007, C-351/05 10 SR SKM LSR 13

16 var tale om et generationsskifte, hvor to medarbejdere på sigt skulle overtage virksomheden. Skatteundgåelse var således ikke et hovedformål, da den ønskede omstrukturering var en mulighed for at opnå en struktur, hvor de to medarbejderes respektive holdingselskaber kunne modtage skattefrit udbytte, som løbende kunne anvendes til køb af den gamle aktionærs aktiepost i det oprindelige selskab. Efterfølgende har Skatteministeriet udtalt, at skatteundgåelse skal være et hovedformål i tråd med Fusionsdirektivets artikel 11, for at Skat kan nægte tilladelse til gennemførelse af omstruktureringen. Selskaber har ellers, som slået fast ved Leur Bloem-dommen, et retskrav på skattefri omstrukturering Øvrig lovs påvirkning på omstrukturering En af de love, som er tæt forbundet med de forskellige omstruktureringsmodeller, er ABL. I det øjeblik den ændres, medfører det konsekvensændringer af FUSL, således at der ikke er bestemmelser, der modsiger hinanden. I det følgende er det en vigtig faktor, at aktiebeskatningen for selskaber er kendt, da der ellers kan drages forkerte konklusioner. L 202 afskaffer kravet om tre års ejertid for selskabers skattefrie aktiesalg. Det erstattes af en afgrænsning mellem tre forskellige aktieklasser; datterselskabs-, koncernselskabs- samt porteføljeaktier. Før de nye avanceregler indtrådte skattepligten i alle tilfælde ud fra et realisationsprincip. Datterselskabsaktier er aktier, som ejes af et selskab, som ejer mindst 10% af kapitalen, jf. ABL 4 A. Udbytter og avancer på datterselskabsaktier er skattefrie uanset ejertiden, jf. ABL 8. Koncernselskabsaktier er aktier, hvor ejeren, og det selskab hvori der ejes aktier, er sambeskattede eller kan sambeskattes, jf. ABL 4 B. Også her er avance og udbytte skattefrit, jf. ABL 8. Den sidste aktieklasse omfatter de aktier, der ikke falder ind under de to ovennævnte klasser og benævnes porteføljeaktier. Her er udbytte og avance skattepligtigt uanset ejertid, jf. ABL 9. Tab og avance beskattes som udgangspunkt efter lagerprincippet, jf. ABL 23, stk. 5, der er dog for unoterede aktier mulighed for at vælge realisationsbeskatning, jf. ABL 23, stk. 6. Der er i forbindelse med indførelse af de nye aktieklasser indført en værnsregel i ABL 4 A, stk. 3 vedrørende datterselskabsaktier. Reglen skal holdes for øje, når der ses på omstrukturering, således man ikke via en omstrukturering bliver ramt af værnsreglen. Værnsreglen er ind- 12 DEP

17 ført for at forhindre, at kapitalselskabsaktionærer samler deres ejerskab i fælles holdingselskaber for derved at opnå skattefrihed på avance og udbytte. Denne model kaldes også den omvendte pyramide, idet koncernstrukturen visuelt ligner en omvendt pyramide. 13 Reglen er gældende for de situationer, som er angivet i ABL 4 A, stk Her skal tilføjes, at alle fire betingelser skal være opfyldte, for at værnsreglen træder i kraft. Moderselskabets primære funktion er ejerskab af datterselskabsaktier eller koncernselskabsaktier. Moderselskabet ikke udøver reel økonomisk virksomhed vedrørende aktiebesiddelse. Det skal forstås således, at der ikke blot må være tale om passiv virksomhed, men at der skal være en eller anden form for aktivitet. Mere end 50% af kapitalen i moderselskabet ejes direkte eller indirekte af selskaber, der ikke ville kunne modtage udbytter skattefrit ved direkte ejerskab. Aktierne i moderselskabet er ikke direkte optaget til handel på et reguleret marked. Via disse bestemmelser kan der være situationer i forbindelse med omstrukturering og et generationsskifte, 14 som kan blive berørt. Det en faktor, som bør overvejes, når der fortages generationsskifte med flere ejere, således det så vidt muligt sikres, at ingen selskaber bliver ramt af værnsreglen. I bilag 1 bliver aktionærerne Holding 1-4 i situation 1 ramt af værnsreglen, idet Mellem Holding bliver transparent i et skattemæssigt perspektiv. Hvorimod i situation 2 bliver Holding 1-3 ikke ramt af værnsreglen, idet betingelse nummer tre ikke er opfyldt. De to ovenstående situationer kunne være generationsskifter, hvor der er to ejere, en fader og en søn, som ejer Holding 1. De ønsker at spalte det, idet der ikke længere er enighed om udbytte med videre. Det vil ikke være hensigtsmæssigt i skattemæssig henseende, idet det ikke er muligt at have 4 holdingselskaber, da disse ikke reelt vil eje over 10% af driftsselskabet. Der kan vises mange eksempler, hvor de nye regler i ABL 4 A har indvirkning. Det er blot nævnt, da det skal med i overvejelserne, når der skal forberedes og gennemføres et generationsskifte. 13 Artikel fra Bech-Bruun, Forårspakken 2.0, nr. 5, årgang 3, april Se bilag 1 med eksempler omvendt pyramide 15

18 4. Aktieombytning Aktieombytning er ofte brugt i forbindelse med et generationsskifte, eller i hvert fald i forberedelse hertil. Der findes to muligheder indenfor aktieombytning. Enten kan den ske som en skattepligtig eller som skattefri. Indenfor den skattefrie mulighed kan den enten gennemføres med eller uden tilladelse. Reglerne omkring aktieombytning findes i ABL 36. ABL 36 omhandler aktieombytning med tilladelse, mens ABL 36 A omhandler aktieombytning uden tilladelse. Denne regel er omfattet af de objektive regler, som blev indført i Der er dog sket væsentlige ændringer på dette område i forbindelse med L 202, idet ABL 36 er væsentlig ændret, og således er ABL 36 A ophævet og nu i stedet sammenfattet i ABL 36, stk Det betyder, at der som udgangspunkt gælder de samme regler, hvad enten aktieombytningen sker med eller uden tilladelse. Der er dog enkelte forskellige krav, som nedenfor vil blive behandlet i særskilte afsnit. Herudover vil ændringerne i lovgivningen blive behandlet i det følgende. Definitionen på aktieombytning fremgår af ABL 36, stk. 2, som beskriver, hvad der reelt sker ved sådan en omstrukturering. Ved ombytning af aktier jf. stk. 1, forstås den transaktion, hvorved et selskab erhverver en andel i et andet selskabs aktiekapital med den virkning, at det opnår flertallet af stemmerne i dette selskab, eller, hvis det allerede har sådan et flertal, erhverver en yderligere andel ved til gengæld for værdipapirer tilhørende aktionærerne i det andet selskab at tildele dem aktier eller anparter i det første selskab Aktionær Holding ApS (modtagende) Driftsselskab A/S (oprindelig) Figur 1: Grafisk illustration af aktieombytning Det, der sker i forbindelse med en aktieombytning, er, at der som udgangspunktet er tale om en aktionær, som ejer et selskab. Der kan både være tale om en juridisk eller en fysisk person. Herefter stifter aktionæren et selskab ved at indskyde aktierne i det oprindelige selskab 16

19 som et apportindskud. Som vederlag modtager aktionæren aktier i det nye selskab. Ombytning af aktier er også kaldet uegentlig fusion. Se ovenstående figur. 4.1 Skattepligtig aktieombytning Den skattepligtige aktieombytning medfører, at der sker afståelse til handelsværdien til aktionærerne, og der udløses en eventuel avancebeskatning. For det modtagende selskab gælder det, at det erhverver aktierne i det oprindelige selskab til handelsværdi. Den skattepligtige aktieombytning medfører et nyt anskaffelsestidspunkt for de modtagne aktier. Efter vor opfattelse er denne model sjældent brugt. Der kan forekomme enkelte situationer, hvor denne form for aktieombytning bør overvejes. Det kan være situationer, hvor der kun er en mindre skattepligtig avance til udskydelse eller et fremført tab, hvis aktieombytningen bliver gennemført som skattepligtig. Ved at tage den lille avance eller tabet til beskatning nu, kan det være en forberedelse til en forhåbentlig stor værdistigning inden for en kort tidshorisont. Endnu en fordel er, at en skattepligtig aktieombytning hverken er underlagt anmeldelsespligt eller ansøgning, og aktierne i det oprindelige selskab kan i princippet sælges skattefrit fra dag ét, hvis de ellers opfylder kravene for datter- eller koncernselskabsaktier. Det vil også efter L 202 med de nye aktieavancebeskatningsregler være fordelagtigt inden for koncerner med kapitalselskaber at gennemføre en skattepligtig aktieombytning, idet der ikke udløses avance, jf. ABL 4 A og 4 B. 4.2 Fælles betingelser aktieombytning med og uden tilladelse I det følgende gennemgås de betingelser, der er stillet krav om i forbindelse med en aktieombytning. Der er nævnt nogle objektive krav direkte i ABL 36, som både er gældende, hvad enten der er tale om en aktieombytning med eller uden tilladelse. Disse betingelser skal gennemgås, og er disse ikke opfyldte, er det ikke muligt at gennemføre en skattefri aktieombytning. Herudover skal de subjektive regler være opfyldte ved aktieombytning med tilladelse. Ved aktieombytning uden tilladelse er der yderligere objektive betingelser, der skal være opfyldte, for at en skattefri aktieombytning kan gennemføres Selskaberne Spørgsmålet er, hvem der er omfattet af reglerne og kan gennemføre en skattefri aktieombytning. Dette er nævnt i ABL 36, stk. 1, hvor der står, at det er gældende for de selskaber, der er omfattet af begrebet selskab i artikel 3 i Fusionsdirektivet, eller er selskaber, som svarer til danske aktie- eller anpartsselskaber, men som hører hjemme i lande uden for EU. Det skal 17

20 være et erhvervsdrivende selskab med en fast indskudskapital, hvor hæftelsen er begrænset til den indskudte kapital, og dermed er der ingen deltagere, der hæfter personligt. Der kan dog være tilfælde, hvor lignende aktie- og anpartsselskaber kan accepteres, og dermed få lov til at gennemføre en skattefri aktieombytning. Opstår der tvivl, om selskaberne opfylder kravene, vil der blive taget stilling til det i de tilfælde, hvor der vælges aktieombytning med tilladelse. Vælges der skattefri aktieombytning uden tilladelse, kan der eventuelt søges bindende svar herpå. Her kan næves en sag, 15 hvor Skat tillod et Jersey Private Company Limited by Shares at gennemføre en skattefri aktieombytning. Skat lagde i sin vurdering vægt på, at der var tale om et selskab med begrænset hæftelse, selvstændige vedtægter, udvidelse af ejerkredsen og et krav om ophør. Det skal dog holdes for øje, at det er ansøgeren, der har bevisbyrden for at fremlægge materiale og begrundelser for, at selskaberne skal omfattes. Der er situationer, hvor de involverede selskaber ikke kan omfattes af reglerne om skattefri aktieombytning. Dette kan ses af flere afgørelser, hvor det har vist sig ikke at være muligt at gennemføre en skattefri aktieombytning. 16 Her var det et tilfælde, hvor begge selskaber var omfattet af SSL 1, stk. 1, nr. 3 altså kooperationsbeskatning. Skat vurderede, at de ikke opfyldte kravene, jf. ABL 36, og det var således ikke muligt at gennemføre en skattefri aktieombytning Genstand Det, der ombyttes, skal være ejerandele. Det vil sige, at det er ejerandele i et selskab, der byttes om til ejerandele i et nyt selskab. Det vil i de fleste tilfælde være aktie eller anparter, jf. ABL 1. De værdipapirer, som også er nævnt i denne paragraf, er tegningsretter, køberetter og konvertible obligationer. Det forholder sig således, at på tegningsretter og konvertible obligationer kan der gennemføres skattefri aktieombytning, mens køberetter ikke er omfattet. Der står dog anført, 17 at det ikke må have været hensigten med bestemmelsen i ABL 36. I praksis vil det foregå således, at de konvertible obligationer bliver konverteret til aktier, inden der sker en aktieombytning. Tegningsretterne er omfattet af ABL, men spørgsmålet er, hvordan de i praksis vil indgå i en aktieombytning? Køberetterne vil fremstå som afhændede, og der vil dermed skulle ske afståelsesbeskatning. En aktuel regel, der bør omtales, når der skal ske omstrukturering med henblik på generationsskifte, er, at det er muligt at opnå en tilladelse til skattefri aktieombytning på endnu ikke 15 SKM SR 16 SKM SKAT 17 Ligningsvejledningen , S.G

Aalborg Universitet Cand.merc.aud. Kandidatafhandling. Skattefri aktieombytning og skattefri spaltning med eller uden tilladelse

Aalborg Universitet Cand.merc.aud. Kandidatafhandling. Skattefri aktieombytning og skattefri spaltning med eller uden tilladelse Aalborg Universitet Cand.merc.aud. Kandidatafhandling Skattefri aktieombytning og skattefri spaltning med eller uden tilladelse Forfatter Michael Falker Christensen Vejleder Henrik Vestergaard Andersen

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde

Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde NYT Nr. 10 årgang 6 OKTOBER 2009 SKAT generationsskifte omstrukturering I denne måneds nyhedsbrev omtaler vi følgende: Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde

Læs mere

Omstrukturering af selskaber

Omstrukturering af selskaber Kandidatafhandling Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Forfatter: Vejleder: Anders Bech René Yssing Rasmussen Afleveret: 15. november 2013 Forord Denne kandidatafhandling er udarbejdet som afslutning på

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Selskabers aktieavancebeskatning m.v.

Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Lov nr. 254 af 30. marts 2011 Lovændringen indeholder justering af den gennemførte harmonisering

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Hvad Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt Stine Hindsgaul Hansen Fuldmægtig Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Sendt pr. e-mail til sh@skm.dk med cc til jlv@skm.dk og pskerh@skm.dk.

Læs mere

Omstrukturering og generationsskifte

Omstrukturering og generationsskifte Aalborg Universitet Speciale cand. merc. aud. Omstrukturering og generationsskifte - Med fokus på modeller med skattefrihed og minimum behov for likviditet Opgaveløser: Ann-Mari Olsen (AMO) Morten Frandsen

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Aktieombytning efter

Aktieombytning efter Erhverv Vejledning E. 48 Version 1.1 Aktieombytning efter aktieavancebeskatningslovens 13 Resume Vejledningen indeholder retningslinier for afgørelsen af, om der skal gives tilladelse til ombytning af

Læs mere

Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen

Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen TfS 2008, 76 SR Emne: Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen Resume: Skatterådet bekræftede, at den påtænkte spaltning af A ApS - som er et pengetankselskab - opfylder betingelserne om skattefri

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0026 Dato: 14. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 167- Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven og kildeskatteloven (Mere ensartet beskatning

Læs mere

Cand.Merc.Aud. Skattefri omstrukturering

Cand.Merc.Aud. Skattefri omstrukturering Kandidatafhandling Juridsk Institut Cand.Merc.Aud. Forfatter: Vejleder: Jane Bolander Skattefri omstrukturering Handelshøjskolen i Århus - Aarhus Universitet Juli 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Skatteministeriet har den 23. oktober 2006 udbedt sig bemærkninger til ovennævnte udkast til lovforslag.

Skatteministeriet har den 23. oktober 2006 udbedt sig bemærkninger til ovennævnte udkast til lovforslag. Skatteministeriet Att.: SkatErhverv Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskerh@skm.dk 14. november 2006 KKo Deres sagsnr.: 2006-411-006464 Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Rettevejledning Opgave 1. Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen, jf. ejendomsavancebeskatningslovens

Læs mere

Skattefri omstrukturering af selskaber

Skattefri omstrukturering af selskaber Maj 2010 Skattefri omstrukturering af selskaber Vejleder: Henrik V. Andersen Forord Dette speciale er udarbejdet i forbindelse med afslutning af revisorkandidatuddannelsen, cand.merc.aud., på. Overvejelser

Læs mere

Omstrukturering. - med henblik på generationsskifte. Kandidatafhandling. Aalborg Universitet - Cand.Merc.Aud

Omstrukturering. - med henblik på generationsskifte. Kandidatafhandling. Aalborg Universitet - Cand.Merc.Aud Omstrukturering - med henblik på generationsskifte Kandidatafhandling Aalborg Universitet - Casper Bach & Pernille Mayntzhusen Purkær Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 2 Problemformulering... 8 3

Læs mere

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte)

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte) Mentora Innovation Større indsigt Bedre rådgivning Nr. 11 Side: 1 af 5 Introduktion For en ejer af et driftsselskab kan der være flere formål med at etablere et holdingselskab, som fremover helt eller

Læs mere

Generationsskifte og omstrukturering

Generationsskifte og omstrukturering Birgitte Sølvkær Olesen Generationsskifte og omstrukturering det skatteretlige grundlag 5.udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2017 Birgitte Sølvkær Olesen Generationsskifte og omstrukturering det

Læs mere

Omstrukturering med henblik på generationsskifte

Omstrukturering med henblik på generationsskifte Omstrukturering med henblik på generationsskifte Speciale fra Cand.merc.aud. studiet, AAU. 11. april 2012 Udarbejdet af: Lise Andersen Vejleder: Henrik Vestergaard Andersen Forord Specialet er den afsluttende

Læs mere

FIGUROVERSIGT... 6 INDLEDNING... 7 PROBLEMSTILLINGER... 8 CASE BESKRIVELSE... 11 PROBLEMFORMULERING... 13

FIGUROVERSIGT... 6 INDLEDNING... 7 PROBLEMSTILLINGER... 8 CASE BESKRIVELSE... 11 PROBLEMFORMULERING... 13 Side 1 af 76 Titel: Omstrukturering af Virksomhed A/S med henblik på generationsskifte Projektperiode: 14. maj 2011 13. december 2011 Skrevet af: Kristina Baggesen Vejleder: Henrik V. Andersen Dette speciale

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

NYT. Nr. 5 årgang 5 Maj 2008

NYT. Nr. 5 årgang 5 Maj 2008 NYT Nr. 5 årgang 5 Maj 2008 SKAT generationsskifte omstrukturering RETSFORSKRIFTER Lempelse af reglerne om successionsoverdragelser Lovforslag L 167 verserer fortsat. Skatteministeren har siden Nyhedsbrev

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven

Forslag. Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven Lovforslag nr. L 81 Folketinget 2013-14 Fremsat den 20. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og

Læs mere

2013/1 LSF 81 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts Fremsat den 20. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag.

2013/1 LSF 81 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts Fremsat den 20. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag. 2013/1 LSF 81 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0172525 Fremsat den 20. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag

Læs mere

Skattefri omstrukturering uden tilladelse

Skattefri omstrukturering uden tilladelse Skattefri omstrukturering uden tilladelse Af Britt Balslev Larsen Vejleder: Liselotte Hedetoft Madsen Erhvervsøkonomisk Institut Handelshøjskolen Århus Universitet 2009 Indholdsfortegnelse Indledning...2

Læs mere

Skattefri omstrukturering i Bjerringbro Kontorforsyning ApS. Anpartsombytning efterfulgt af spaltning

Skattefri omstrukturering i Bjerringbro Kontorforsyning ApS. Anpartsombytning efterfulgt af spaltning Kandidatafhandling Juridisk Institut Cand.merc.aud Forfatter: Mai-Britt Pedersen Vejleder: Liselotte Hedetoft Madsen Skattefri omstrukturering i Bjerringbro Kontorforsyning ApS Anpartsombytning efterfulgt

Læs mere

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

ServiceInformation Omstrukturering Fusion af selskaber

ServiceInformation Omstrukturering Fusion af selskaber Nr. 12 Side: 1 af 5 Mentora Innovation Større indsigt Bedre rådgivning Introduktion Der kan være flere formål med at gennemføre en fusion. En fusion er en sammenlægning af to eller flere selskaber, og

Læs mere

Grænseoverskridende fusioner

Grænseoverskridende fusioner Dansk Skattevidenskabelig Forening Grænseoverskridende fusioner v/senior Manager Vicki From Jørgensen 21. november 2011 Præsentation 1. Indledning 2. Den historiske udvikling 3. Skattepligtige og skattefrie

Læs mere

Aktuelle problemstillinger inden for aktieavancebeskatning

Aktuelle problemstillinger inden for aktieavancebeskatning Aktuelle problemstillinger inden for aktieavancebeskatning Nov./dec. 2015 Preben Underbjerg Poulsen 1 Disposition Minefeltet, hvor aktieafståelser detonerer udbyttebeskatning. Afståelse til koncernforbundet

Læs mere

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse år generationsskiftes et meget stort antal aktie- og anpartsselskaber, som er ejet af få personer.

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab

Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab Revision Aarhus 2. september 2009 Overordnet agenda Fælles regler for beskatning af selskabers og personers aktieavancer/-tab Beskatning af selskabers

Læs mere

Det fremsatte lovforslag om ændret beskatning af blåstemplede fordringer mv. verserer fortsat.

Det fremsatte lovforslag om ændret beskatning af blåstemplede fordringer mv. verserer fortsat. NYT Nr. 3 årgang 7 marts 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e o m st ru k t u r e r i n g INDHOLD Lovforslag L 112 verserer fortsat Koncerndefinitionen er ændret selskabslovens 6-7 selskabsskattelovens

Læs mere

Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller

Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller Cand.merc.(jur.) Kandidatafhandling Juridisk institut Forfatter: Ida Mønsted Jensen Studienummer: 300480 Vejleder: Malene Kerzel Juridisk institut Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller Overdragelse

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Spaltning og fusion af selskaber

Spaltning og fusion af selskaber Spaltning og fusion af selskaber En gennemgang af procedure samt de selskabsretslige, skattemæssige og regnskabsmæssige konsekvenser ved spaltning og fusion HD(R) hovedfagsopgave Mette Ahm Sigh Vejleder:

Læs mere

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003 Holdingselskabet virksomhedens pengetank Indhold Holdingselskaber er ikke kun forbeholdt store koncerner! Hvorfor etablere et

Læs mere

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering SANNE NEVE DAMGAARD EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering Jurist- og Økonomforbundets Forlag EU-selskabs- og skatterettens betydning

Læs mere

Side 1 af 5 Skattefri aktieombytning TfS 2001, 394 en kommentar Af skattekonsulent Bent Zimmermann, Deloitte & Touche Skat I en artikel i TfS 2001, 182 har Anette Fenger og Gitte Filthuth, Told- og Skattestyrelsen,

Læs mere

Skatteudvalget L Svar på Spørgsmål 28 Offentligt. Til Folketinget - Skatteudvalget

Skatteudvalget L Svar på Spørgsmål 28 Offentligt. Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget L 110 - Svar på Spørgsmål 28 Offentligt J.nr. 2006-411-0064 Dato: 23. februar 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 110 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

NYT. Nr. 11 årgang 5 NOVEMBER 2008

NYT. Nr. 11 årgang 5 NOVEMBER 2008 NYT Nr. 11 årgang 5 NOVEMBER 2008 SKAT generationsskifte omstrukturering RETSFORSKRIFTER Verserende lovforslag L 23 om ændring af udbyttebegrænsningsreglerne mv. verserer fortsat. Der er stillet en række

Læs mere

NYT. g e n e r at i o n s s k i f t e o m st ru k t u r e r i n g. Nr. 9 årgang 7 september 2010

NYT. g e n e r at i o n s s k i f t e o m st ru k t u r e r i n g. Nr. 9 årgang 7 september 2010 NYT Nr. 9 årgang 7 september 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e o m st ru k t u r e r i n g INDHOLD Datterselskabsaktier opgørelse af ejerandel forskellige aktieklasser ventureinvestering Værdiansættelse

Læs mere

Porteføljeaktier før og efter vedtagelsen af L202

Porteføljeaktier før og efter vedtagelsen af L202 Copenhagen Business School Hovedopgave HD (R) December 2011 Porteføljeaktier før og efter vedtagelsen af L202 Udarbejdet af: Betina Victoria Thane Vejleder: Henrik Meldgaard 1. Indledning...3 2. Problemformulering...5

Læs mere

Ejer 1. Ejer 1 Ejer 1. Holding ApS. et selskab ApS. Drift ApS

Ejer 1. Ejer 1 Ejer 1. Holding ApS. et selskab ApS. Drift ApS Model 10 Ejerskifte af selskab hvor succession ikke er mulig V ejer virksomh eden i personligt regi omdanne r virksomh eden til et selskab gennemf ører en anpartso mbytning Ejer 2 49% 51% Ejer 2 gennemf

Læs mere

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater 978 Artikler 229 De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater De ny transparensregler i aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Skattefri omstrukturering. Gæld/passiver

Skattefri omstrukturering. Gæld/passiver Spørgsmål og bemærkninger fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer til lov nr. 343 af 18. april 2007 (L 110A) og lov nr. 344 af 18. april 2007 (L 110B) FSR har sendt en række spørgsmål og bemærkninger

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 263 Offentligt J.nr. 2007-418-0431 Dato: 27. juni 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 259-265 af 31. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Skatteudvalget L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Skatteudvalget L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt 16. maj 2017 J.nr. 2017-208 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 183 - Forslag til Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

SKATTEFRI AKTIEOMBYTNING

SKATTEFRI AKTIEOMBYTNING AALBORG UNIVERSITET CAND.MERC.AUD. KANDIDATAFHANDLING SKATTEFRI AKTIEOMBYTNING Forfatter Christian Kattenhøj Vejleder Henrik Vestergaard Andersen Afleveringsdato 17. marts 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Skattefri spaltning når din virksomhed står ved en skillevej Indhold Når din virksomhed står ved en skillevej Forord Når din

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering

Læs mere

Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt

Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 10. december 2012 Vedrørende L 10 - Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Læs mere

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009 - Erhvervsbeskatning 2. marts 2009 Udbytter og avancer til selskaber og fonde af datterselskabsaktier og af koncernselskabsaktier Datterselskabsaktier skal formentligt forstås som aktier, hvor ejerandelen

Læs mere

GH's nuværende aktiviteter udøves i henhold til tilladelse efter havneloven meddelt af Kystdirektoratet (efter delegation fra Trafikministeriet).

GH's nuværende aktiviteter udøves i henhold til tilladelse efter havneloven meddelt af Kystdirektoratet (efter delegation fra Trafikministeriet). NOTAT OM UDSKILLELSE AF SYDHAVNEN ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM Norddjurs Kommune ("NK") ejer 100% af aktiekapitalen i Grenaa Havn A/S ("GH"). GH ejer havnearealerne ved Grenaa Havn, som kan opdeles

Læs mere

Skattereformen Konsekvenser for selskaber efter lovenes vedtagelse

Skattereformen Konsekvenser for selskaber efter lovenes vedtagelse Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Skattereformen Konsekvenser for selskaber efter lovenes vedtagelse Selv om hovedformålet med skatteomlægningen var at lempe skat

Læs mere

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC Indledning Erhvervsfondsudvalget anfører i deres rapport 1, Den nuværende beskatning ved etableringen af en erhvervsdrivende

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING

GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING DET SKATTERETLIGE GRUNDLAG JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Generationsskifte og omstrukturering det skatteretlige

Læs mere

SKAT FOR ADVOKATER 2013 CORIT

SKAT FOR ADVOKATER 2013 CORIT SKAT FOR ADVOKATER Agenda Indledning Køb og salg af virksomhed Generationsskifte Koncerninterne omstruktureringer Gældseftergivelse Afslutning og spørgsmål Indledning Advokaten som Koncernens rådgiver/transaktionsrådgiver

Læs mere

Folketinget er på sommerferie, og der er ikke nye retsforskrifter af relevans.

Folketinget er på sommerferie, og der er ikke nye retsforskrifter af relevans. NYT Nr. 8 årgang 5 AUGUST 2008 SKAT generationsskifte omstrukturering RETSFORSKRIFTER Folketinget er på sommerferie, og der er ikke nye retsforskrifter af relevans. AFGØRELSER Spaltning af moderselskab

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget L 121 - O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove (Nedsættelse af selskabsskatten

Læs mere

NYT. Nr. 7 årgang 5 JULI 2008

NYT. Nr. 7 årgang 5 JULI 2008 NYT Nr. 7 årgang 5 JULI 2008 SKAT generationsskifte omstrukturering RETSFORSKRIFTER Kravet om dokumentindsendelse til SKAT er ophævet Lov 2008.527 har ophævet kravet om, at der senest fire uger efter vedtagelsen

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven). Skatteudvalget L 78 - Svar på Spørgsmål 8 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier

Læs mere

Hovedopgave HD Regnskab Foråret 2004 Handelshøjskolen i Aarhus GENERATIONSSKIFTE- MODELLER

Hovedopgave HD Regnskab Foråret 2004 Handelshøjskolen i Aarhus GENERATIONSSKIFTE- MODELLER Hovedopgave HD Regnskab Foråret 2004 Handelshøjskolen i Aarhus GENERATIONSSKIFTE- MODELLER Vejleder: Lars Henriksen Forfatter: Britt Søndergaard Larsen Aflevering: 3. maj 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen

Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen www.pwc.dk Justering af erhvervsbeskatning og tilpasning i forhold til EUretten m.v. Lovforslag (høringsudkast af 5. oktober 2015) Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen ID: 10827557 Revision. Skat. Rådgivning.

Læs mere

CFC-beskatning af selskaber

CFC-beskatning af selskaber CFC-beskatning af selskaber Fokus: Aktuelle problemstillinger Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-student, CBS, CORIT Marts 2010 Baggrund Værnsregel: Skal forhindre at finansielle (mobile)

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

Forkøbsret til ejendom til fast pris ejendomsoverdragelse fra selskab til hovedaktionærens bror SKM SR.

Forkøbsret til ejendom til fast pris ejendomsoverdragelse fra selskab til hovedaktionærens bror SKM SR. 1 Forkøbsret til ejendom til fast pris ejendomsoverdragelse fra selskab til hovedaktionærens bror SKM2009.358.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar af

Læs mere

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG?

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? INDLÆG PÅ KOLDINGFJORD SUCCESSION PASSIVPOSTER - VÆRDIANSÆTTELSE Torsdag, den 16. maj 2013 v/advokat Birte Rasmussen, Aalborg KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? 2 1 SKM 2011.406: Værdiansættelse

Læs mere

S0ren Halling-Overgaard og Birgitte S0lvkaer Olesen. Generationsskifte. - det skatteretlige grundlag ved generationsskifte og omstrukturering

S0ren Halling-Overgaard og Birgitte S0lvkaer Olesen. Generationsskifte. - det skatteretlige grundlag ved generationsskifte og omstrukturering S0ren Halling-Overgaard og Birgitte S0lvkaer Olesen Generationsskifte - det skatteretlige grundlag ved generationsskifte og omstrukturering Jurist- og 0konomforbundets Forlag 2002 Indhold Kapitel 1. Indledning

Læs mere

Aktieavancebeskatning for selskaber

Aktieavancebeskatning for selskaber Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision HD(R) 8. Semester Efteråret 2010 Aktieavancebeskatning for selskaber - Herunder virksomhedens tilpasning af de nye regler omkring koncern-,

Læs mere

Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR

Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR - 1 Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret anerkendte ved en dom af 29/11 2011, jf. tidligere TfS 2010, 265 ØL, at

Læs mere

Grænseoverskridende omstruktureringer. Peter M. Andersen, partner Anders Oreby Hansen, partner

Grænseoverskridende omstruktureringer. Peter M. Andersen, partner Anders Oreby Hansen, partner Grænseoverskridende omstruktureringer Peter M. Andersen, partner Anders Oreby Hansen, partner Indhold 1. Indledning / Præsentation 2. Formål med grænseoverskridende omstruktureringer 3. Selskabsret a.

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 24 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 24 Offentligt Skatteudvalget L 110 - Bilag 24 Offentligt J.nr. 2006-411-0064 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L 110- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven, fusionsskatteloven

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Skattereform - fremsatte lovforslag. Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Skatteministeren har onsdag

Læs mere

Ventureselskaber management fee TfS 40924

Ventureselskaber management fee TfS 40924 1 Ventureselskaber management fee TfS 40924 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret har ved en dom af 15/1 2010 ændret Landsskatterettens kendelse ref. i TfS 2008, 868, idet landsretten

Læs mere

Omstrukturering og generationsskifte. af virksomhed ejet i selskabsregi

Omstrukturering og generationsskifte. af virksomhed ejet i selskabsregi Omstrukturering og generationsskifte af virksomhed ejet i selskabsregi Forord Afgangsprojekt nr.: 418 Nærværende hovedopgave er udarbejdet som led i den afsluttende del af HD studiet i Regnskab og Økonomistyring

Læs mere

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 27. februar 2014 L 81 - Forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven,

Læs mere

TfS 1999, 492 LSR. Aktieombytning - avancebeskatning. Emne:

TfS 1999, 492 LSR. Aktieombytning - avancebeskatning. Emne: TfS 1999, 492 LSR Emne: Aktieombytning - avancebeskatning Resume: En aktieombytning, der indgik i et samlet aftalekompleks mellem to anpartshavere, og hvor der formelt opnåedes et stemmeflertal i selskabet

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. 13. maj L 202 Supplerende spørgsmål

Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. 13. maj L 202 Supplerende spørgsmål Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09 13 e-mail: fsr@fsr.dk

Læs mere

NYT. o m st ru k t u r e r i n g. Nr. 10 årgang 5 oktober 2008

NYT. o m st ru k t u r e r i n g. Nr. 10 årgang 5 oktober 2008 NYT Nr. 10 årgang 5 oktober 2008 SKAT generationsskifte o m st ru k t u r e r i n g RETSFORSKRIFTER Ændring af udbyttebegrænsningsreglerne mv. lovforslag L 23 Skatteministeren har fremlagt en reparationspakke

Læs mere

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering:

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering: NOTAT Til: Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. Fra: ACTIO Advokatpartnerselskab Dato: 19. august 2010/ Vedr.: Afnoteringen af Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. 1. Indledning 1.1 Baggrund: ACTIO

Læs mere

Udkast til styresignal om fordeling af underskud ved skattefri grenspaltning og skattefri tilførsel af aktiver, H

Udkast til styresignal om fordeling af underskud ved skattefri grenspaltning og skattefri tilførsel af aktiver, H SKAT Østbanegade 123 København Ø 17. august 2015 Udkast til styresignal om fordeling af underskud ved skattefri grenspaltning og skattefri tilførsel af aktiver, H 184-15. SKAT har d. 10. juli 2015 fremsendt

Læs mere

DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE. - generationsskifte i levende live

DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE. - generationsskifte i levende live DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE - generationsskifte i levende live GENERATIONSSKIFTE HVAD ER DET? Traditionelt Overdragelse af en virksomhed i levende live eller ved død til yngre slægtning og/eller én

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier.

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier. Skatteudvalget Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Til Skatteministeriet Pioner Allé 1 Departementet 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail: jesper.kiholm@skat.dk Tønder, den 26. marts 2009 Høringssvar

Læs mere

Lovforslag i høring Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 20. marts 2009

Lovforslag i høring Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 20. marts 2009 20. marts 2009 Kort overblik Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der indføres forøget beskatning af udbytter og avancer på såkaldte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. marts 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre

Læs mere