Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige eller ugentlige tilsyn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige eller ugentlige tilsyn"

Transkript

1 Træder i kraft d. 17. maj maj 2013 J.nr.: /HELG Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige eller ugentlige tilsyn 1. Indledning Dette notat vedrører sagsopfølgning ved de daglige eller ugentlige tilsyn samt audit på USA/Kinagodkendte kødvirksomheder. Afgrænsningen af de daglige eller ugentlige tilsyn er beskrevet i eksportkontrolvejledningen 1 2. Baggrund Fødevarestyrelsens generelle sagsopfølgningsprincipper, især den eskalerende myndighedsudøvelse giver udfordringer i forhold til de daglige eller ugentlige tilsyn på USA og Kina godkendte kødvirksomheder. På virksomheder, hvor der er daglige eller ugentlige tilsyn, er der større sandsynlighed for at konstatere flere overtrædelser end i virksomheder, hvor Fødevarestyrelsen f.eks. kommer på kontrolbesøg 5-7 gange om året. Ved den generelle praksis for sagsopfølgning på USA/Kina kødvirksomheder, opleves at kontrollen forholdsvis hurtigt skal anvende de strengeste sanktionsmuligheder på baggrund af reglerne om eskalerende myndighedsudøvelse. Anvendelsen af den eskalerende myndighedsudøvelse i den generelle form er ikke proportionel med det overordnede billede af den enkelte virksomhed. I visse tilfælde er der endvidere behov for at kunne vurdere overtrædelserne ud fra et mere langsigtet billede, før der skrides til en strengere sanktion. Der er endvidere behov for at præcisere, at der findes en bagatelgrænse for overtrædelser, og at der er mulighed for og pligt til at dokumentere disse overtrædelser. Overtrædelser under bagatelgrænsen benævnes herefter som mindre væsentlige overtrædelser (MVO). Dokumentation af de enkelte mindre væsentlige overtrædelser over tid vil give mulighed for at Fødevarestyrelsen kan vurdere, om der er tale om enkeltstående mindre væsentlige overtrædelser, eller om der er en tendens, der vidner om gennemgående fejl, der samlet set giver grundlag for sanktionering. 3. Oversigt over principper for sanktionering (uddybes nedenfor) Præcisering af, at der findes en bagatelgrænse og at der er pligt til at dokumentere mindre væsentlige overtrædelser. 1 Vejledning om kontrol med virksomheder, der eksporterer fødevarer til tredjelande, 26. marts 2013 Revideret: maj 2013 Side 1 af 12 sider

2 Krav om at kontrollen skal foretage løbende vurdering af mindre væsentlige overtrædelser for at fastslå, om der er en tendens i uhensigtsmæssig retning og i givet fald reagere på dette med nødvendige sanktioner. Perioden for gentagelsesvirkning fastsættes til 6 måneder. Der er mulighed for at give op til 3 indskærpelser for overtrædelser indenfor samme område i løbet af 6 måneder, før der anvendes eskalerende myndighedsudøvelse. Der er mulighed for at give op til 3 her og nu forbud for overtrædelser indenfor samme område i løbet af 6 måneder, før der anvendes eskalerende myndighedsudøvelse. Her og nu forbud kan anvendes i virksomheder med permanent kontrolbemanding og virksomheder underlagt daglig eller ugentlige tilsyn som følge af USA/Kina-kravene. Påbud om handlingsplaner. 4. Generelle betragtninger Indholdet i notatet skal betragtes som et supplement til de generelle sagsopfølgningsprincipper i kapitel 13 i kontrolvejledningen. Ved valg af sanktion skal der altid foretages en konkret helhedsvurdering af den enkelte virksomhed. Den tilsynsførende skal anvende den sanktion, der er nødvendig, for at virksomheden retter op på forholdet, og samtidig den sanktion der er mindst indgribende. Nedenstående betragtninger f.eks. om muligheden for at give op til 3 indskærpelser udelukker ikke, at virksomheden efter en konkret vurdering kan få et påbud eller bøde allerede ved førstegangsovertrædelser. 5. Mindre væsentlige overtrædelser (MVO) En mindre væsentlig overtrædelse er en overtrædelse, der ligger under bagatelgrænsen for hvad Fødevarestyrelsen som udgangspunkt vil sanktionere for. Hvis den tilsynsførende på et af de daglige eller ugentlige tilsyn konstaterer mindre væsentlige overtrædelser inden for et af de områder, der er planlagt kontrol med, skal overtrædelserne dokumenteres. Formålet er at give kontrollen mulighed for at foretage en langsigtet bedømmelse af de mindre væsentlige overtrædelser. Mindre væsentlige overtrædelser på andre områder end dem, der er planlagt kontrolleret ved de daglige tilsyn, dokumenteres ikke på de daglige eller ugentlige tilsyn. På en audit skal der ske dokumentation af både væsentlige og mindre væsentlige overtrædelser indenfor de områder, der er planlagt kontrolleret. Side 2 af 12 sider

3 Det er ikke hensigtsmæssigt at opstille faste grænser for, hvornår en overtrædelse af fødevarelovgivningen skal anses som mindre væsentlig. Dette hænger dels sammen med den omfattende og komplekse lovgivning på området, og dels at der er mange forskellige faktorer, som har indflydelse på, hvorvidt en overtrædelse skal betragtes som mindre væsentlig. Disse faktorer peger ikke nødvendigvis i samme retning. Med det formål at få skabt den størst mulige ensartethed i kontrollens vurderinger af, hvilke overtrædelser, der som udgangspunkt skal betragtes som mindre væsentlige, opstilles i bilag A en række parametre, som skal tages med i overvejelserne, når man vurderer, om der er tale om mindre væsentlige overtrædelser, og om der evt. er udvikling af en uheldig tendens 2 og tegn på systemfejl Vurdering af tendens for MVO Denne vurdering foretages løbende i forbindelse med konstatering af overtrædelserne dog minimum en gang ugentligt. Konstateres der ved en ugentlig bedømmelse, at der er tale om en uheldig tendens, kan sanktionering først ske ved førstkommende efterfølgende overtrædelse, da sanktionering ikke kan ske uafhængigt af en konkret overtrædelse. Ved vurderingen af mindre væsentlige overtrædelser skal kontrollen kun tage overtrædelser indenfor de seneste 6 måneder med i betragtning Dokumentation af MVO Mindre væsentlige overtrædelser skal dokumenteres på kontrolrapporten Dokumentation på kontrolrapport: Beskrivelsen af den mindre væsentlige overtrædelse skal hænge sammen med konklusionen kontrolresultat 1 ingen anmærkninger. I DIKO vælges aktion/sanktion ingen anmærkninger og aktion/sanktion spe. MVO.. Beskrivelsen skal, som ved andre kontrolfund, være detaljeret og tilstrækkelig beskrevet, så det er muligt at se præcis hvad overtrædelsen går ud på. Beskrivelsen skal omfatte virksomhedens reaktion, f.eks. håndtering af involverede produkter og fremadrettede foranstaltninger (fremadrettede foranstaltninger skal ikke anføres ved præoperationelle SSOP fejl). Kontrollen skal, som ved andre konstaterede overtrædelser, have et samlet overblik over, hvilke mindre væsentlige overtrædelser, der er dokumenteret indenfor de forskellige områder. Dette overblik kan fås ved at lave udtræk fra DIKO Kontrolresumé Dokumentation af de mindre væsentlige overtrædelser skal ikke overføres til kontrolresuméet. 2 Ved uheldig tendens forstås gentagne mindre væsentlige overtrædelser indenfor samme område 3 Dette gælder både mindre væsentlige overtrædelser konstateret ved de daglige tilsyn og på en audit. Side 3 af 12 sider

4 Sanktioner på baggrund af tendens Hvis det besluttes at give virksomheden en indskærpelse på baggrund af flere mindre væsentlige overtrædelser, skal de mindre væsentlige overtrædelser, som giver anledning til denne beslutning, anføres på kontrolrapporten sammen med indskærpelsen. Hvis det besluttes at give virksomheden et påbud, forbud eller andre sanktioner, skal beskrivelsen af de mindre væsentlige overtrædelser fremgå af sagsopfølgningsskrivelsen. 6. Gentagelsesperiode på 6 måneder 6.1. Generelle betragtninger Ved vurderingen af, hvorvidt der skal ske eskalerende myndighedsudøvelse ved gentagne samme eller lignende overtrædelser, skal de generelle principper i Kontrolvejledningens kapitel 13 følges. Dog er gentagelsesperioden 6 måneder, frem for de almindeligt gældende 2 år. Gentagelsesperioden på 6 måneder gælder alle typer overtrædelser konstateret i virksomheder med daglige eller ugentlige tilsyn, og både overtrædelser konstateret ved de daglige eller ugentlige tilsyn, samt overtrædelser konstateret ved audit. Endvidere gælder gentagelsesperioden på 6 måneder for alle typer sanktioner, dvs. indskærpelser, her-og-nu-forbud, påbud, forbud, bøder og politianmeldelser. Se bilag B for grafisk illustration af udgangspunktet for eskalerende myndighedsudøvelse Mulighed for 3 Indskærpelser Efter en konkret vurdering kan der gives op til 3 indskærpelser for samme eller lignende overtrædelse i løbet af 6 måneder, før der anvendes eskalerende myndighedsudøvelse. Hvis virksomheden har fået en indskærpelse, f.eks. pga. mangelfuld dokumentation af egenkontrol, og der inden for en periode på 6 måneder konstateres samme eller lignende overtrædelse, skal den tilsynsførende foretage en vurdering af virksomhedens evne og vilje til at overholde reglerne på det pågældende område. I vurderingen skal bl.a. indgå grovhed, hyppighed og intensitet af overtrædelserne, og om virksomheden har taget egnede skridt for at rette op på forholdene. Derudover skal det indgå i vurderingen, om virksomheden generelt overholder fødevarelovgivningen 4. Hvis den tilsynsførende vurderer, at virksomheden har evne og vilje til at overholde reglerne, kan der gives en ny indskærpelse med et nyt kontrolresultat 2, idet der samtidig henvises til den/de tidligere indskærpelse(r) på området inden for en periode på 6 måneder, jf. eksempel nedenfor. Dette giver kontrollen mulighed for at vurdere, om der er tale om en tendens i en uheldig retning, før der skrides til en strengere sanktion. Der kan dog maksimalt gives 3 indskærpelser for samme eller lignende overtrædelse inden for en periode på 6 måneder. 4 Hvis der er tale om en virksomhed, som generelt ikke har styr på tingene og som også typisk gentagne gange overtræder fødevarelovgivningen på andre områder, taler dette imod at give virksomheden gentagne indskærpelser. Side 4 af 12 sider

5 Hvis den tilsynsførende vurderer, at virksomheden ikke har evne eller vilje til at overholde reglerne på området, eller hvis virksomheden mere end 3 gange får en indskærpelse indenfor samme område i løbet af 6 måneder, skal der anvendes eskalerende sanktionering Eksempel på dokumentation af indskærpelse på baggrund af mindre væsentlige overtrædelser Kontrol med SSOP før opstart: Lokalitet (beskrives nærmere, f.eks. maskine, udstyr, lokale, slagtegang) kontrolleret. Det indskærpes, at udstyr skal holdes rent, og at rengøring skal finde sted med en sådan hyppighed, at al risiko for kontaminering undgås. Følgende er konstateret: Der var rester af kød på 6 stålhandsker ud af 30. Der henvises til tidligere mindre væsentlige overtrædelser af 16. marts, 3. april og 8. april 20xx vedrørende stålhandsker. (beskrives nærmere hvis der kan være tvivl om, hvilke mindre overtrædelser, der henvises til) Eksempel på dokumentation af indskærpelse (hvor der evt. tidligere er givet indskærpelser) Kontrol med SSOP-dokumentation på slagtegangen: Der er udført kontrol med dokumentation for perioden marts 20xx. Det indskærpes, at virksomheden skal dokumentere sin SSOP-overvågning. Følgende er konstateret: Virksomheden har ikke dokumenteret udført præoperationel SSOP-overvågning for den 17., 18., og 19. marts 20xx. (Hvis der tidligere er givet indskærpelse(r) tilføjes: Forholdet er tidligere indskærpet d. 15. november og 29. december 20xx (beskrives nærmere hvis der kan være tvivl om, hvilke(n) indskærpelse(r), der henvises til)) Nærmere om Her og nu forbud, herunder muligheden for 3 her og nu forbud Kortvarige produktionsforbud (herefter kaldet her og nu forbud ) kan bl.a. anvendes ved forbud mod anvendelse af inventar, udstyr eller omsætning af produkter. Det forudsættes, at virksomheden umiddelbart kan rette fejlen og forbuddet derefter kan hæves indenfor samme tilsyn. Et her og nu forbud og den efterfølgende ophævelse af forbuddet meddeles mundtligt og noteres på kontrolrapporten. Forbuddet resulterer ligesom andre forbud i kontrolresultat 3. Her og nu forbud kan anvendes ved forhold, hvor der er betydelig risiko for produktforurening, hvis ikke kontrollen griber ind. Det anvendes også, hvis der allerede er sket produktforurening, uden at virksomheden har grebet ind. Her og nu forbud kan anvendelses i alle kødvirksomheder med daglige eller ugentlige tilsyn som følge af USA/Kina-kravene. Perioden for gentagelsesvirkning af her og nu forbud er 6 måneder. Efter en konkret vurdering kan der gives op til 3 her og nu forbud inden for samme eller lignende overtrædelse indenfor 6 måneder, før der anvendes eskalerende myndighedsudøvelse. Hvis virksomheden har fået et her og nu forbud, f.eks. pga. mangelfuld rengøring, og der inden for en periode på 6 måneder konstateres samme eller lignende overtrædelse, skal den tilsynsførende foretage en vurdering af virksomhedens evne og vilje til at overholde reglerne på det pågældende område. I vurderingen skal bl.a. indgå grovhed, hyppighed og intensitet af overtrædelserne, og om virksomheden har ta- 5 Kan evt. suppleres med oplysning om, at korrigerende handling er udført, jf. afvigerapport nr. xx af dags dato. Side 5 af 12 sider

6 get egnede skridt for at rette op på forholdene. Derudover skal det indgå i vurderingen, om virksomheden generelt overholder fødevarelovgivningen. Hvis den tilsynsførende vurderer, at virksomheden har evne og vilje til at overholde reglerne kan der gives et nyt her og nu forbud med et nyt kontrolresultat 3 uden samtidig eskalering, idet der henvises til det/de tidligere givne her og nu forbud inden for en periode på 6 måneder. Dette giver kontrollen mulighed for at vurdere, om der er tale om en tendens i en uheldig retning, før der skrides til en strengere sanktion Hvis den tilsynsførende vurderer, at virksomheden ikke har evne eller vilje til at overholde reglerne på området, eller hvis virksomheden 3 gange tidligere har fået et her og nu forbud for samme overtrædelse indenfor en periode på 6 måneder, skal der anvendes eskalerende sanktionering. Her og nu forbuddet skal derfor suppleres med et påbud om handlingsplan, et administrativt bødeforlæg eller eventuelt politianmeldelse. Spørgsmålet om fratagelse af eksportgodkendelse eller autorisation kan endvidere overvejes Påbud 7.1. Påbud om egenkontrolprocedurer Hvis en virksomhed gentagne gange begår samme overtrædelse vil det altid være relevant at kontrollere virksomhedens egenkontrolprogram på det pågældende område. Gentagne overtrædelser tyder på, at virksomhedens styring af det pågældende område er utilstrækkelig. I de fleste tilfælde vil det være relevant at kontrollere virksomhedens egenkontrolprocedurer allerede i forbindelse med konstatering af en førstegangsovertrædelse. Et påbud vedrørende egenkontrolprocedurer kan kombineres med en indskærpelse, administrativt bødeforlæg eller politianmeldelse vedrørende den faglige regel Påbud om handlingsplaner Påbud om handlingsplaner anvendes, når det vurderes, at der er behov for at kunne påbyde virksomheden en handlepligt, udover hvad der direkte relaterer sig til egenkontrol. Påbud om handlingsplaner anvendes, når fejl anses for at være systematiske, og virksomhedens korrigerende handlinger (forebyggende foranstaltninger) er utilstrækkelige til at sikre, at fejlene ikke sker igen. Påbud om handlingsplaner gives på baggrund af en vurdering af type og antal af tidligere mindre væsentlige overtrædelser, indskærpelser eller her og nu forbud. Påbud om handlingsplaner kan efter en konkret vurdering gives også ved førstegangsovertrædelser. Et påbud om handlingsplan placerer, i modsætning til andre påbud, ansvaret for at beslutte, hvordan problemet skal løses hos virksomheden. Det er virksomheden, som bestemmer, om der er behov for ændrede egenkontrolprocedurer, mere træning/uddannelse af involverede medarbejdere, omstruktureringer, 6 Fratagelse af en virksomheds eksportgodkendelse eller autorisation er meget indgribende foranstaltninger. I overvejelserne skal derfor indgå vægtige grunde såsom at fortsat behandling, markedsføring mv. udgør en sundhedsmæssig risiko, eller at der er tale om gentagne og grove overtrædelser af regler eller vilkår. Side 6 af 12 sider

7 øget implementeringskontrol med rengøringsselskabet eller andet. Det bemærkes, at en handlingsplan fra virksomheden indeholdende uddannelse af f.eks. personale, ikke skal forveksles med et påbud om uddannelse, idet det er virksomheden selv, der har vurderet, hvad der skal til for at rette op på problemet. Påbuddet skal udformes, så det både omfatter en pligt for virksomheden til at udarbejde en handlingsplan såvel som at gennemføre handlingsplanen. Opfølgning på handlingsplaner vil som udgangspunkt skulle ske ved opfølgende kontrol i virksomheden, for at konstatere om handlingsplanen har haft den forventede effekt. I forbindelse med påbud om handlingsplaner er det væsentligt, at de handlingsplaner, som virksomheden udarbejder, er konkrete f.eks., at der er anført datoer og konkrete målbare tiltag. Et påbud om handlingsplan resulterer ligesom andre påbud i kontrolresultat 3. Påbuddet dokumenteres inden for det lovgivningsområde, der har givet anledning til påbuddet. Når kontrollen modtager en handlingsplan fra virksomheden på baggrund af et påbud, skal indhold af handlingsplanen og tidsplanen vurderes i forhold til de konstaterede problemer. Kontrollen skal beslutte, hvordan implementeringen af handlingsplanen skal følges ved tilsyn. Hvis handlingsplanen ikke følges, ikke er tilstrækkelig eller ikke har effekt, skal der som udgangspunkt foretages eskalerende myndighedsudøvelse. Hvis handlingsplanen vurderes som tilstrækkelig og der alligevel konstateres en overtrædelse inden for planens udviklings- og implementeringsperiode, kan der i stedet gives en indskærpelse uden samtidig eskalerende sanktionering for det konstaterede forhold. Det er altid en konkret faglig vurdering, om virksomheden har evnen og viljen og er på vej til at nå målet for planen. 8. Øvrige reaktionsmuligheder 8.1. Forbud Der ændres ikke ved de generelle sagsopfølgningsprincipper, dog med undtagelse af eskalerende myndighedsudøvelse. Se nærmere afsnit Administrative bødeforlæg Der ændres ikke ved de generelle sagsopfølgningsprincipper, dog med undtagelse af eskalerende myndighedsudøvelse. Se nærmere afsnit Møder mellem virksomheden og Fødevarestyrelsen I nogle virksomheder er der jævnlige møder mellem virksomheden og kontrollen. Møderne kan alene benyttes til at yde konkret vejledning om eventuelle løsningsmuligheder i virksomheden eller generel vejledning om regler. Møder mellem virksomheden og kontrollen kan udelukkende have en forebyggende og vejledende funktion, men skal ikke ses som et led i sagsopfølgningen eller sanktionsanvendelsen. Er der konstateret overtrædelser, som kontrollen skal reagere på, kan et møde mellem virksomheden og kontrollen ikke medføre, at eventuelle sanktioner bortfalder. Side 7 af 12 sider

8 10. Registrering og Dataudtræk Registrering i DIKO Oplysninger om skal registreres i DIKO som beskrevet i vejledninger om registrering i DIKO, samt i kontrolvejledningens bilag 11B. Se mere om registrering på Fødevarestyrelsens intranet: Dataudtræk Når oplysningerne er registreret i henhold til vejledningen kan data efterfølgende udtrækkes. Dataudtræk er tilgængelig på Report Manager. Se mere om dataudtræk på Fødevarestyrelsens intranet: Vejledningen erstatter tidligere vejledning med samme navn af 8. december 2009, med ikrafttrædelse d. 9. december Side 8 af 12 sider

9 Bilag A Eksempler på de forhold, som skal tages med i overvejelserne, når man vurderer, om der er tale om mindre væsentlige overtrædelser, eller om der er udvikling af en uheldig tendens og tegn på systemfejl. En mindre væsentlig overtrædelse defineres som en overtrædelse, der ligger under grænsen for hvad Fødevarestyrelsen som udgangspunkt vil sanktionere for. I det følgende opregnes en række generelle faktorer, der skal indgå i vurderingen af, om overtrædelsen skal betragtes som mindre væsentlig. Desuden anføres de specielle overvejelser, som gør sig gældende, når de konstaterede overtrædelser vedrører virksomhedens fødevaresikkerhedssystem (HACCPprogram). Det er vigtigt at understrege, at den konkrete vurdering er et skøn, udført af den tilsynsførende baseret på et fagligt grundlag og på kendskabet til den pågældende virksomhed og dennes kontrolhistorik. Generelle overvejelser: Hvordan er forholdene i virksomheden i øvrigt? Jo bedre overholdelse af reglerne generelt, jo nemmere falder et forhold ind under kriteriet mindre væsentlig. Det vil sige, at en generel god rengøringsstandard, en generel god produktionshygiejne, tilfredsstillende personlig hygiejne, passende og korrekt udfyldt dokumentation indikerer, at problemet er begrænset, og at der er tale om enkeltstående fejl, snarere end en tendens og/eller mangelfulde procedurer fra virksomhedens side. Hvordan er virksomhedens vilje og evne til overholdelse af reglerne? Vurdér f.eks. om virksomheden straks tager initiativ til at rette fejlen ved at afhjælpe mangler. Det kan f.eks. være ved at afvaske eller reparere udstyr, korrigere arbejdsprocedurer, korrigere og påtale uhensigtsmæssig adfærd, evaluere produkter eller lignende, eller er den/de ansvarlige uforstående overfor eller uvillige til at indse og rette fejlen? Er der tale om en tendens? Vurdér om der er tale om gentagne mindre væsentlige overtrædelser indenfor samme område over tid? Er det tilfældet, taler dette imod fortsat at betragte overtrædelsen som mindre væsentlig, og der bør skrides ind over for virksomheden ved indskærpelse eller anden sanktion. Der kan f. eks. være tale om, at kontrollen ved flere tilsyn konstaterer, at enkelte af virksomhedens medarbejdere ikke vasker hænder efter opsamling af produkter fra gulv, eller at de ved flere tilsyn konstaterer enkelte kondensdryp eller oliedryp over produktionslinjen. I forbindelse med overvejelserne om der er tale om en tendens, er det vigtigt at inddrage virksomhedens indsats på området. Har virksomheden iværksat tiltag for at afhjælpe problemet? En vurdering af om der er tale om en tendens foretages løbende i forbindelse med konstatering af overtrædelserne dog minimum en gang ugentligt. Konstateres der ved en ugentlig bedømmelse, at der er tale Revideret: maj 2013 Side 9 af 12 sider

10 om en uheldig tendens, kan sanktionering først ske ved førstkommende overtrædelse, da sanktionering ikke kan ske uafhængigt af en konkret overtrædelse. Ved vurderingen af mindre væsentlige overtrædelser skal kontrollen i sin betragtning medtage alle samme eller lignende overtrædelser indenfor de seneste 6 måneder. Specielt om HACCP Virksomhedens HACCP program er det program, som virksomheden på baggrund af risikofaktorvurdering og understøttende dokumentation har udviklet for at styre fødevaresikkerheden. Der er krav om, at virksomheden har valideret programmet, og virksomhedens skal løbende verificere, at det til stadighed gennemføres som beskrevet og at det har den tilsigtede effekt. Derfor gør der sig særlige overvejelser gældende, når der konstateres overtrædelser i forbindelse med tilsyn og audit med HACCP. Mindre implementeringsfejl i metode eller dokumentation kan betragtes som mindre væsentlige overtrædelser. F.eks. mindre afvigelser fra den beskrevne procedure for overvågning eller verifikation, eller enkelte dokumentationsfejl som brug af rettelak, manglende klokkeslæt eller manglende initialer. Man skal dog være opmærksom på, at fund af sådanne fejl udløser en partikontrol jf. eksportkontrolvejledningen. Findes der derimod overskridelser af den kritiske grænse for et CCP, f. eks fund af gødning på en slagtekrop i forbindelse med en over skulderen kontrol, hvor virksomheden overser en fækal forurening, eller fund af fækal forurening af slagtekroppe ved kontrollens egne observationer, herunder ved kontrol af 22 halve slagtekroppe, er der ikke tale om et mindre væsentligt fund, og der bør derfor gives en sanktion. Side 10 af 12 sider

11 Bilag B Grafisk illustration over udgangspunktet for eskalerende myndighedsudøvelse (en konkret vurdering kan føre til andet resultat). I = Indskærpelse P = Påbud B = Bøde Eksempel 1: I I I P B I I 1/1 1/3 1/5 1/7 1/9 1/11 1/1 1/3 1/5 1/7 1/9 1/11 6 måneder 6 måneder 6 måneder 6 måneder Eksempel 2: I I I I I P B I 1/1 1/3 1/5 1/7 1/9 1/11 1/1 1/3 1/5 1/7 1/9 1/11 6 måneder 6 måneder 6 måneder 6 måneder Revideret: maj 2013 Side 11 af 12 sider

12 Side 12 af 12 sider

Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige tilsyn

Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige tilsyn Bilag 7 Fødevarestyrelsen Træder i kraft d. 15. august 2008 KONTOR FOR KONTROLSTYRING 28.7.2008 J.nr.: 2008-20-21-01369/LMBN/ZADI Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige

Læs mere

Helhedsvurdering ved sanktionsvalg på veterinærområdet

Helhedsvurdering ved sanktionsvalg på veterinærområdet J.nr.: 2016-34-114-00716 Oprindeligt dokument 8. marts 2016 Helhedsvurdering ved sanktionsvalg på veterinærområdet Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Valg af virkemiddel på grundlag af de foreliggende

Læs mere

Retningslinjer for kontrolplanlægning på slagterier og kød engros, fødevareområdet

Retningslinjer for kontrolplanlægning på slagterier og kød engros, fødevareområdet Bilag 5 Retningslinjer for kontrolplanlægning på slagterier og kød engros, fødevareområdet - 2016 Kapitel 1... 1 Formål og anvendelse... 1 Begreber og definitioner... 1 Kapitel 2... 3 Kontrolplanlægning...

Læs mere

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden V e j l e d n i n g Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden Indholdsfortegnelse Særskilt hæfte - del 1 Introduktion til egenkontrol Ordliste og definitioner Gældende program - del 2 Egenkontrol

Læs mere

Forenklinger på egenkontrollen. Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen

Forenklinger på egenkontrollen. Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen Forenklinger på egenkontrollen Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen Forenklinger på egenkontrolområdet Lovgivning (ændringer) Nuværende krav Eksempler på hvad ændringerne betyder i praksis

Læs mere

Kontrolværdier for fødevarekontrollen

Kontrolværdier for fødevarekontrollen Kontrolværdier for fødevarekontrollen Marts 2009 Fødevarestyrelsen har 10 kontrolværdier for fødevarekontrollen formuleret som korte udsagn om, hvad den tilsynsførende skal stræbe mod i sit kontrolarbejde.

Læs mere

Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater

Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater I medfør af 50, 56 og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 15. maj 2014, 1 a i lov om frø, kartofler

Læs mere

Fødevarekontrol. Hvad tjekkes

Fødevarekontrol. Hvad tjekkes Fødevarekontrol Virksomhederne har ansvar for maden. *Fødevareregionerne har ansvar for at kontrollere, at virksomhederne lever op til ansvaret. Landet er inddelt i to fødevareregioner. Fødevareregionen

Læs mere

Vejledning om kontrol med virksomheder, der eksporterer fødevarer til tredjelande (eksportkontrolvejledningen)

Vejledning om kontrol med virksomheder, der eksporterer fødevarer til tredjelande (eksportkontrolvejledningen) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen INTERNATIONAL HANDEL Vejledning om kontrol med virksomheder, der eksporterer fødevarer til tredjelande (eksportkontrolvejledningen) 1. april

Læs mere

Kontrolplanlægning i kødvirksomheder 2011

Kontrolplanlægning i kødvirksomheder 2011 Bilag 5 Kontrolplanlægning i kødvirksomheder 2011 Kapitel 1... 1 Formål og anvendelse... 1 Begreber og definitioner... 1 Kapitel 2... 3 Kontrolplanlægning... 3 Generelle krav til kontrolplanlægning...

Læs mere

Vejledning om dokumentation af kontrol på fødevareengrosvirksomheder

Vejledning om dokumentation af kontrol på fødevareengrosvirksomheder Vejledning om dokumentation af kontrol på fødevareengrosvirksomheder 1. Indledning... 3 1.1 Omkring bilag 11 b og begrebet dokumentation... 3 2. Offentliggørelsesdato, opgavetype og dokumentationsform...

Læs mere

Kontrolvejledningens bilag - samlet oversigt

Kontrolvejledningens bilag - samlet oversigt Kontrolvejledningens bilag - samlet oversigt Bilag 1: Vejledning om audit - God praksis ved forberedelse og gennemførelse af audit i fødevarevirksomheder Bilag 2: Vejledning om kontrol i forbindelse med

Læs mere

Slutrapport for kampagnen

Slutrapport for kampagnen J. nr.: 2015-24-60-00140 30-08-2016 Slutrapport for kampagnen Import og samhandel af ikke-animalske fødevarer 2016 INDLEDNING En stor andel af de ikke-animalske (vegetabilske) fødevarer, som findes på

Læs mere

1 Område Hvad skal kontrolleres vedr. hygiejne Registrerede virksomheder... 2

1 Område Hvad skal kontrolleres vedr. hygiejne Registrerede virksomheder... 2 Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-28-33-00024 7. juli 2014 Notat om kontrol med boder m.v. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Område... 2 2 Hvad skal kontrolleres vedr. hygiejne... 2 2.1 Registrerede virksomheder... 2

Læs mere

Kontrolplanlægning i kødvirksomheder

Kontrolplanlægning i kødvirksomheder Bilag 4 Kontrolplanlægning i kødvirksomheder Kapitel 1... 1 Formål og anvendelse... 1 Begreber og definitioner... 1 Kapitel 2... 3 Kontrolplanlægning... 3 Generelle krav til kontrolplanlægning... 3 Særlige

Læs mere

Audit beskrivelser for PL

Audit beskrivelser for PL 3-4-1 V01 3-4-1 V02 3-4-1 V03 3-4-1 V04 3-4-1 V05 Er der etableret et system til regelmæssig kontrol af processerne? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig regelmæssig måling for processen med acceptgrænser.

Læs mere

Økologikontrollen udføres af Fødevarestyrelsens kontrolafdelinger.

Økologikontrollen udføres af Fødevarestyrelsens kontrolafdelinger. Fødevarestyrelsen 30. juli 2015 J.nr.: 2015-29-712-09675 Økologikontrollen i år 2014 Denne rapport beskriver resultaterne af økologikontrollen udført i Danmark i 2014 i henhold til EU s økologiforordning

Læs mere

Vejledning om dokumentation af kontrol på fodervirksomheder

Vejledning om dokumentation af kontrol på fodervirksomheder Vejledning om dokumentation af kontrol på fodervirksomheder 1. Indledning... 3 1.1 Omkring bilag 11 d og begrebet dokumentation... 3 2. Opgavetype og dokumentationsform... 3 2.2 Opgavetype... 3 2.2.1 Kontrolbesøg...

Læs mere

Slutrapport for kampagnen Hygiejnisk kvalitet af hakket kød

Slutrapport for kampagnen Hygiejnisk kvalitet af hakket kød J. nr.: 2014-24-60-00077 15.12.2015 Slutrapport for kampagnen Hygiejnisk kvalitet af hakket kød INDLEDNING Fødevarestyrelsen har i perioden marts-juni 2015 gennemført en kontrolkampagne rettet mod kvaliteten

Læs mere

Til adressaterne på vedlagte liste Den 24. november 2005 J.nr.: PD 2203-10 IPH/ -SFG

Til adressaterne på vedlagte liste Den 24. november 2005 J.nr.: PD 2203-10 IPH/ -SFG Til adressaterne på vedlagte liste Den 24. november 2005 J.nr.: PD 2203-10 IPH/ -SFG Høring vedrørende dansk foderstoflovgivning, som ændres som følge af de nye forordninger hhv. om krav til foderstofhygiejne

Læs mere

Beskrivelse af ansvarsfordeling mellem lagervirksomheder og de virksomheder, som oplægger

Beskrivelse af ansvarsfordeling mellem lagervirksomheder og de virksomheder, som oplægger NOTAT 20.07.2007 Beskrivelse af ansvarsfordeling mellem lagervirksomheder og de virksomheder, som oplægger fødevarer Baggrund Fødevarevirksomheders ansvar for at overholde fødevarelovgivningen er bestemt

Læs mere

Slutrapport for kampagnen PAH i røget kød og fisk samt grillet kød

Slutrapport for kampagnen PAH i røget kød og fisk samt grillet kød J. nr.: 2014-25-60-00039 27-11-2015 Slutrapport for kampagnen PAH i røget kød og fisk samt grillet kød INDLEDNING Hvorfor er PAH i fødevarer interessant? Fødevarer kan blive forurenet med PAH under røgning,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Aktiv center. Brorsonsvej 12, Herning Lene Brodde. Pia Strandbygaard. Joan Dahl Nørgaard

Uanmeldt tilsyn. Aktiv center. Brorsonsvej 12, Herning Lene Brodde. Pia Strandbygaard. Joan Dahl Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Plejecentre Dato: 06-08-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Aktiv center Brorsonsvej 12, Herning Lene Brodde Pia Strandbygaard Joan

Læs mere

DI Transport har sammen med International Transport Danmark (ITD) følgende bemærkninger til det foreliggende lovforslag;

DI Transport har sammen med International Transport Danmark (ITD) følgende bemærkninger til det foreliggende lovforslag; 26. september 2008 Fødevarestyrelsen Mørkhøj Bygade 19 2850 Søborg Sendt pr. e-mail til hoering@fvst.dk Høring over forslag til lov om ændring af lov om fødevarer DI Transport har modtaget Fødevarestyrelsens

Læs mere

Kontrolfrekvensvejledning 2011

Kontrolfrekvensvejledning 2011 Kontrolfrekvensvejledning 2011 (Vejledning om kontrolfrekvenser m.v. på fødevareområdet) Afsnit I... 2 Indledning... 2 Formål og anvendelse... 2 Fødevarekontrollen... 2 Risiko- og behovsorienteret basiskontrol...

Læs mere

Kontrolfrekvensvejledning for foderområdet

Kontrolfrekvensvejledning for foderområdet Kontrolfrekvensvejledning for foderområdet - 2017 (Vejledning om kontrolfrekvenser m.v. på foderområdet) 1 Indledning... 1 1.1 1.2 Formål og anvendelse... 1 Begreber og definitioner... 2 2 Kontrollen på

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Lind Aktivitetscenter. Lind Hovedgade 20, Lind Bodil Mouritzen. Mia Mortensen. Pia Strandbygaard

Uanmeldt tilsyn. Lind Aktivitetscenter. Lind Hovedgade 20, Lind Bodil Mouritzen. Mia Mortensen. Pia Strandbygaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Lind Aktivitetscenter Dato: 25-06-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Lind Aktivitetscenter Lind Hovedgade 20, Lind Bodil Mouritzen

Læs mere

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang!

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! For detailvirksomheder Tillykke med din nye fødevarevirksomhed For at sikre en høj fødevaresikkerhed er der en række forhold, du skal have styr på i din nye fødevarevirksomhed.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Aktivitetshuset Birkelund. Fyrrevej 8, 7400 Herning Jørgen Bitsch Dorit Breum Steffen. Pia Strandbygaard.

Uanmeldt tilsyn. Aktivitetshuset Birkelund. Fyrrevej 8, 7400 Herning Jørgen Bitsch Dorit Breum Steffen. Pia Strandbygaard. TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Handikap og psykiatri 104 Dato: 09.06.2015 Tilbud: Adresse: Institutionsleder: Afdelingsleder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Aktivitetshuset Birkelund Fyrrevej

Læs mere

Vejledning om dokumentation af kontrol på fødevaredetailvirksomheder. 1. Indledning... 3

Vejledning om dokumentation af kontrol på fødevaredetailvirksomheder. 1. Indledning... 3 Vejledning om dokumentation af kontrol på fødevaredetailvirksomheder Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Om bilag 11 a og begrebet dokumentation 3 2. Offentliggørelsesdato, opgavetype og dokumentationsform...

Læs mere

Slutrapport for kampagnen Flokbehandling af svin

Slutrapport for kampagnen Flokbehandling af svin J. nr.: 2014-13-60-00059 21. marts 2016 Slutrapport for kampagnen Flokbehandling af svin INDLEDNING Antibiotikaforbruget i de danske svinebesætninger skal holdes på et lavt og ansvarligt niveau, fordi

Læs mere

Egenkontrolprogram for mælkekøkkenet i Mor / barn center

Egenkontrolprogram for mælkekøkkenet i Mor / barn center Egenkontrolprogram for mælkekøkkenet i Mor / barn center Sydvestjysk Sygehus INFEKTIONSHYGIEJNISK ENHED Indholdsfortegnelse Egenkontrol... 3 Ansvarsplacering... 3 Eksternt tilsyn... 3 Fødevarestyrelsens

Læs mere

VETERINÆRREJSEHOLDETS KAMPAGNE I MINKFARME I 2011

VETERINÆRREJSEHOLDETS KAMPAGNE I MINKFARME I 2011 Fødevarestyrelsen FØDEVARESTYRELSEN 05.12.2011 VETERINÆRREJSEHOLDETS KAMPAGNE I MINKFARME I 2011 Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold har i perioden fra august til oktober gennemført en målrettet kontrolkampagne

Læs mere

Vejledning om krav til analyser og deklaration af kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse

Vejledning om krav til analyser og deklaration af kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse 26. april 2017 Vejledning om krav til analyser og deklaration af kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse I denne vejledning beskrives de krav, der stilles til analyser af næringsstoffer (vitaminer

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del Svar på Spørgsmål 487 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del Svar på Spørgsmål 487 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2008-09 FLF alm. del Svar på Spørgsmål 487 Offentligt Fødevarestyrelsen FØDEVAREREGION ØST FØDEVAREAFDELING RINGSTED 29.9.2009 J.nr.: 2009-Ø1-712-14536/JESO/HKNU

Læs mere

Fødevareregionernes kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer

Fødevareregionernes kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer Bilag 2 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen KONTOR FOR MIKROBIOLOGISK FØDEVARESIKKERHED, HYGIEJNE OG ZOONOSEBEKÆMPELSE INSTRUKS 21.12.2007 J.nr.: 2007-20-23-02286/ Erstatter

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Læringscenter Syd. Degnekrogen 4, Arnborg Brian Randers Sørensen. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard

Uanmeldt tilsyn. Læringscenter Syd. Degnekrogen 4, Arnborg Brian Randers Sørensen. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 3.3.2016 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Læringscenter Syd Degnekrogen 4, Arnborg Brian

Læs mere

Aktivitetshuset Vildbjerg 103 og 104

Aktivitetshuset Vildbjerg 103 og 104 TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Handikap og psykiatri 103 og 104 Dato: 18.06.2015 Tilbud: Aktivitetshuset Vildbjerg 103 og 104 Adresse: Park alle 5, 7480 Vildbjerg Institutionsleder: Afdelingsleder:

Læs mere

Retningslinjer til Arbejdstilsynets tilsynsførende om bagatelgrænser på arbejdsmiljøområdet

Retningslinjer til Arbejdstilsynets tilsynsførende om bagatelgrænser på arbejdsmiljøområdet Kvalitetsprocedure Bagatelgrænsen Kvalitetsprocedure RT-4 Anvendelsesområde: Risikobaseret tilsyn Ansvarlig enhed: AFC, 1. kontor Ikrafttræden: 1. januar 2012 Senest redigeret: Aktuel for tilsynsførende

Læs mere

Væsentlige ændringer i denne version: Detail med engrosvirksomhed er at betragte som engrosvirksomheder side 2

Væsentlige ændringer i denne version: Detail med engrosvirksomhed er at betragte som engrosvirksomheder side 2 1 Bilag 11b Den 3. februar 2010 J.nr: 2010-20-2301-00349 Vejledning om engrosrapporten og offentliggørelse Væsentlige ændringer i denne version: Detail med engrosvirksomhed er at betragte som engrosvirksomheder

Læs mere

Fødevarestyrelsen Syge og tilskadekomne slagtesvin - Afrapportering af kontrolkampagne 2012

Fødevarestyrelsen Syge og tilskadekomne slagtesvin - Afrapportering af kontrolkampagne 2012 Fødevarestyrelsen Syge og tilskadekomne slagtesvin - Afrapportering af kontrolkampagne 2012 VETERINÆRREJSEHOLDETS KAMPAGNE OM VARETAGELSE AF SYGE OG TIL- SKADEKOMNE SVIN SAMT INDRETNING OG BRUG AF SYGESTIER

Læs mere

Reaktioner fra Arbejdstilsynet ved tilsyn på virksomheder

Reaktioner fra Arbejdstilsynet ved tilsyn på virksomheder 1 Reaktioner fra Arbejdstilsynet ved tilsyn på virksomheder Forbud Virksomheden kan få et forbud mod at fortsætte arbejdet, hvis der er overhængende og betydelig fare for medarbejdernes eller andres sikkerhed

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Engholm centret. Nørregade 11, 7280 Sdr. Felding Helle Sjøstrand Sørensen. Pia Strandbygaard. Mia Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Engholm centret. Nørregade 11, 7280 Sdr. Felding Helle Sjøstrand Sørensen. Pia Strandbygaard. Mia Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Plejecentre Dato: 20.08.2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Engholm centret Nørregade 11, 7280 Sdr. Felding Helle Sjøstrand Sørensen

Læs mere

V e j l e d n i n g. Egenkontrol på fiskefartøjer Branchekoden

V e j l e d n i n g. Egenkontrol på fiskefartøjer Branchekoden V e j l e d n i n g Egenkontrol på fiskefartøjer Branchekoden Indholdsfortegnelse Gældende program - del 1 1. Egenkontrol for rejekoger 2. Egenkontrol for frysefartøjer Vejledende program - del 2 1. Egenkontrol

Læs mere

Bekendtgørelse om virksomhedsansat kontrolpersonale på fjerkræslagterier 1)

Bekendtgørelse om virksomhedsansat kontrolpersonale på fjerkræslagterier 1) BEK nr 1261 af 16/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2011-20-2301-00688 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Haderup Børnehus. Skolevænget 3, Haderup. Dorthe S Vestergaard. Pia Strandbygaard. Joan Dahl Nørgaard

Uanmeldt tilsyn. Haderup Børnehus. Skolevænget 3, Haderup. Dorthe S Vestergaard. Pia Strandbygaard. Joan Dahl Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 19.1.016 Tilbud: Adresse: Leder: Haderup Børnehus Skolevænget 3, Haderup Dorthe S Vestergaard Tilsynsførende:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Børnecenter Nord. Lyngens kvarter 225, Herning. Jan Juelsgaard Kjellstrøm. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard

Uanmeldt tilsyn. Børnecenter Nord. Lyngens kvarter 225, Herning. Jan Juelsgaard Kjellstrøm. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 5..016 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Børnecenter Nord Lyngens kvarter 5, Herning Jan

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Børnehuset Lindely. Lindegårdsvej 1, Herning Annette Stær. Pia Strandbygaard. Mia Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Børnehuset Lindely. Lindegårdsvej 1, Herning Annette Stær. Pia Strandbygaard. Mia Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 17-03-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Børnehuset Lindely Lindegårdsvej 1, Herning

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Molevitten. Vestergade 82, Herning Kirsten Andersen. Joan Dahl Nørgaard. Mia Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Molevitten. Vestergade 82, Herning Kirsten Andersen. Joan Dahl Nørgaard. Mia Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 26.0.16 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Molevitten Vestergade 82, Herning Kirsten Andersen

Læs mere

Arbejdsgiverens pligt til at oplære, instruere og føre tilsyn med sine ansatte, herunder nyansatte

Arbejdsgiverens pligt til at oplære, instruere og føre tilsyn med sine ansatte, herunder nyansatte Arbejdsgiverens pligt til at oplære, instruere og føre tilsyn med sine ansatte, herunder nyansatte At-intern instruks IN-1-2 Arbejdsmiljøemne: Krav til egenindsats Ansvarlig enhed: AFC, 6. kontor Ikrafttræden:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Daghjem. Elmegade 32, Herning Allis Lunde. Mia Mortensen. Joan Nørgaard

Uanmeldt tilsyn. Daghjem. Elmegade 32, Herning Allis Lunde. Mia Mortensen. Joan Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Daghjemmet Toftebo Dato: 12.08.15 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Daghjem Elmegade 2, Herning Allis Lunde Mia Mortensen Joan Nørgaard

Læs mere

Økologikontrollen udføres af Fødevarestyrelsens kontrolafdelinger.

Økologikontrollen udføres af Fødevarestyrelsens kontrolafdelinger. Fødevarestyrelsen 4. juli 2016 J.nr.: 2016-29-102-00013 Økologikontrollen i år 2015 Denne rapport beskriver resultaterne af økologikontrollen udført i Danmark i 2015 i henhold til EU s økologiforordning

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Birketoft. Østervang, Aulum. Else Krabbe. Pia Strandbygaard. Joan Dahl Nørgaard

Uanmeldt tilsyn. Birketoft. Østervang, Aulum. Else Krabbe. Pia Strandbygaard. Joan Dahl Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Plejecentre Dato: 18.11.2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Birketoft Østervang, Aulum Else Krabbe Pia Strandbygaard Joan Dahl Nørgaard

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Østbyens Børnecenter. Holbækvej 40, Herning Birthe Zolon Nielsen. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard

Uanmeldt tilsyn. Østbyens Børnecenter. Holbækvej 40, Herning Birthe Zolon Nielsen. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 12-05-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Østbyens Børnecenter Holbækvej 40, Herning

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Dato: Sinding-Ørre midt-punkt, Hvepsere-den/Midgården. Kurt Østergaard. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard

Uanmeldt tilsyn. Dato: Sinding-Ørre midt-punkt, Hvepsere-den/Midgården. Kurt Østergaard. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard Tilbud: Adresse: TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Leder: Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 02.05.16 Sinding-Ørre midt-punkt, Hvepsere-den/Midgården Kurt Østergaard Tilsynsførende:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Feldborg Frie Børneunivers. Bredgade 76, Feldborg. Johnny Hessellund. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard

Uanmeldt tilsyn. Feldborg Frie Børneunivers. Bredgade 76, Feldborg. Johnny Hessellund. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 26.1.2016 Tilbud: Adresse: Leder: Pædagogisk leder Tilsynsførende: Tilsynsførende: Feldborg Frie Børneunivers

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Faaborg-Midtfyn Kommunes påbud om skærpet kontrol på Bøjdenvejen 108, 5750 Ringe

AFGØRELSE i sag om Faaborg-Midtfyn Kommunes påbud om skærpet kontrol på Bøjdenvejen 108, 5750 Ringe Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 24. maj 2012 J.nr.: NMK-42-00296 (tidl. NMK-42-00225) Ref.: trmas/gom AFGØRELSE i sag om Faaborg-Midtfyn Kommunes påbud

Læs mere

Samrådstale til spørgsmål R om smiley og rotter den 11. maj 2005. i Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Samrådstale til spørgsmål R om smiley og rotter den 11. maj 2005. i Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Svar på Spørgsmål 119 Offentligt Samråd i FLF 11. maj 2005 Samrådstale til spørgsmål R om smiley og rotter den 11. maj 2005 10. maj

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsyn og samfundstjeneste

Bekendtgørelse om tilsyn og samfundstjeneste BEK nr 1149 af 07/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 12. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Kriminalforsorgen i Grønland, j.nr. 09-121-195 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Slutrapport for kampagnen Halthed og klovsundhed i malkekvægbesætninger

Slutrapport for kampagnen Halthed og klovsundhed i malkekvægbesætninger J. nr.: 2014-13-60-00057 Veterinær kontrolkampagne 04-11-2015 Slutrapport for kampagnen Halthed og klovsundhed i malkekvægbesætninger INDLEDNING Klov- og lemmelidelser forårsager nedsat produktion og øget

Læs mere

Akutundersøgelse af alvorlige arbejdsulykker

Akutundersøgelse af alvorlige arbejdsulykker Kvalitetsprocedure Akutundersøgelse af alvorlige arbejdsulykker Kvalitetsprocedure DT-11 Anvendelsesområde: Detailtilsyn Ansvarlig enhed: AFC, 6. kontor Ikrafttræden: 1. oktober 2014 Kvalitetsproceduren

Læs mere

Dynamikken i HACCP. Lena Bjertrup. Corporate Quality Manager, Tlf:

Dynamikken i HACCP. Lena Bjertrup. Corporate Quality Manager, Tlf: Dynamikken i HACCP Lena Bjertrup Corporate Quality Manager, lenbj@danishcrown.dk Tlf: 45 2429 0354 International fødevarevirksomhed med produktion og salg over hele verden Nøgletal 8.278 58 MIA. 26.000

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87 Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS 18001 og bek. 87 Punkt Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal etablere og vedligeholde et arbejdsmiljøledelses-system

Læs mere

Danske Slagtemestre anfører, at man fornemmer, at kontrollen er forskellig regionerne imellem og, at de enkelte regioner har forskellige kæpheste.

Danske Slagtemestre anfører, at man fornemmer, at kontrollen er forskellig regionerne imellem og, at de enkelte regioner har forskellige kæpheste. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Svar på Spørgsmål 298 Offentligt Danske Slagtermestres Landsforening Poppelvej 83 Postbox 709 5230 Odense M. MINISTEREN J.nr.: 354 Den Kære Lars

Læs mere

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer FØDEVARESTYRELSEN VEJLEDNING 25.09.2013 J.nr.: 2013-28-2301-01186 Erstatter instruks af 21.12.2007 Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer Fødevarestyrelsen skal i alle situationer,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Brændgård Brændgårdvej 12, 7400 Herning Lone Landkildehus. Pia Strandbygaard. Mia Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Brændgård Brændgårdvej 12, 7400 Herning Lone Landkildehus. Pia Strandbygaard. Mia Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 10.05.2016 Tilbud: Adresse: Leder: Brændgård Brændgårdvej 12, 700 Herning Lone Landkildehus Tilsynsførende: Tilsynsførende:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Tre Birke. Dueoddevej 9 Jørgen M. Bitsch. Joan Nørgaard. Mia Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Tre Birke. Dueoddevej 9 Jørgen M. Bitsch. Joan Nørgaard. Mia Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Handicap og Psykiatri Dato: 07.06.16 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Tre Birke Dueoddevej 9 Jørgen M. Bitsch Joan Nørgaard Mia Mortensen

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Højgaard børnehus. Anne-mariesvej 12, Lind Susanne Illum. Konst. Leder. Pia Strandbygaard. Joan Dahl Nørgaard

Uanmeldt tilsyn. Højgaard børnehus. Anne-mariesvej 12, Lind Susanne Illum. Konst. Leder. Pia Strandbygaard. Joan Dahl Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 26.4.2016 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Højgaard børnehus Anne-mariesvej 12, Lind Susanne

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Søglimt. Nørrevang 30, Sunds Gitte Houensgaard. Mia Mortensen. Joan Nørgaard

Uanmeldt tilsyn. Søglimt. Nørrevang 30, Sunds Gitte Houensgaard. Mia Mortensen. Joan Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Plejecentre Dato: 01-10-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Søglimt Nørrevang 30, Sunds Gitte Houensgaard Mia Mortensen Joan Nørgaard

Læs mere

Kontrolvejledningens bilag - samlet oversigt

Kontrolvejledningens bilag - samlet oversigt Kontrolvejledningens bilag - samlet oversigt Bilag 1: Vejledning om audit - God praksis ved forberedelse og gennemførelse af audit i fødevarevirksomheder Bilag 2: Fødevareregionernes kontrol i forbindelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Handicap og Psykiatri Aktivitetshuset Vildbjerg Lysgaardvej 27 Vildbjerg. Leder: Jørgen Bitsch

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Handicap og Psykiatri Aktivitetshuset Vildbjerg Lysgaardvej 27 Vildbjerg. Leder: Jørgen Bitsch Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Handicap og Psykiatri 04-04-2017 Aktivitetshuset Vildbjerg Lysgaardvej 27 Vildbjerg Leder: Jørgen Bitsch Tilsynsførende: Mia Mortensen Joan Dahl Nørgaard Anne Sofie Pedersen

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Sandfeldgården. Sandfeld Allé 25, Kibæk. Lilian Vium. Joan Dahl Nørgaard. Mia Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Sandfeldgården. Sandfeld Allé 25, Kibæk. Lilian Vium. Joan Dahl Nørgaard. Mia Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Plejecentre Dato: 5.11.215 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Sandfeldgården Sandfeld Allé 25, Kibæk Lilian Vium Joan Dahl Nørgaard Mia

Læs mere

Udfordringer som leder i Fødevarekontrollen i Danmark februar 2012

Udfordringer som leder i Fødevarekontrollen i Danmark februar 2012 Udfordringer som leder i Fødevarekontrollen i Danmark februar 2012 Charlotte Kølln MSc Chem Eng Sektionsleder i Fødevarestyrelsen siden 1. juni 2010 3 Fødevareafdeling Rødovre: Største fødevareafdeling

Læs mere

Undersøgelse af kvoterede arbejdsulykker

Undersøgelse af kvoterede arbejdsulykker Kvalitetsprocedure Undersøgelse af kvoterede arbejdsulykker Kvalitetsprocedure DT-3 Anvendelsesområde: Detail Ansvarlig enhed: AFC, 6. kontor Ikrafttræden: 1. januar 2007 Senest redigeret: 1. oktober 2014

Læs mere

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3 Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: 1. Definitioner Dancerts bestemmelser for certificering af ledelsessystemer omfatter: - Alm. vilkår for certificerings,

Læs mere

Fødevarestyrelsen 3. juli 2013 J.nr Vejledning om fødevarekædeoplysninger

Fødevarestyrelsen 3. juli 2013 J.nr Vejledning om fødevarekædeoplysninger Vejledning om fødevarekædeoplysninger 1 Indledning Denne vejledning beskriver reglerne om fødevarekædeoplysninger, som gælder for alle dyrearter, undtagen vildtlevende vildt. Vejledningen retter sig især

Læs mere

HACCP trin for trin. Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge

HACCP trin for trin. Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge HACCP trin for trin Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge Hvad er HACCP Hazard Analysis of Critical Control Points Eller på dansk: Risikoanalyse af Kritiske Styringspunkter HACCP er en metode

Læs mere

Slutrapport for kampagnen Oplysning om allergener

Slutrapport for kampagnen Oplysning om allergener J. nr.: 2015-21-60-00135 29-11-2017 Slutrapport for kampagnen Oplysning om allergener INDLEDNING Temaet for kampagnen er fødevaresikkerhed. Kampagnens fokus er indholdet af allergene ingredienser. Utilsigtet

Læs mere

Vejledning om den veterinære kontrolrapport

Vejledning om den veterinære kontrolrapport Bilag 11c Senest opdateret januar 2011 Vejledning om den veterinære kontrolrapport 1. Indledning...2 2. Udfyldelse af kontrolrapport...3 2.1 Hvornår udfyldes en kontrolrapport...3 2.1.1 Samlesteder...3

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Lind Plejecenter. Gadegårdsvej 121, Lind, 7400 Herning Gundi Halfmann. Pia Strandbygaard. Joan Nørgaard

Uanmeldt tilsyn. Lind Plejecenter. Gadegårdsvej 121, Lind, 7400 Herning Gundi Halfmann. Pia Strandbygaard. Joan Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Plejecentre Dato: 20.10.2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Lind Plejecenter Gadegårdsvej 121, Lind, 7400 Herning Gundi Halfmann

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Eventyrhaven. Vestergade 11, Aulum Inger Thomsen. Joan Nørgaard. Mia Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Eventyrhaven. Vestergade 11, Aulum Inger Thomsen. Joan Nørgaard. Mia Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 15-04-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Eventyrhaven Vestergade 11, Aulum Inger Thomsen

Læs mere

Fastsættelse af frekvens for audit for den enkelte engrosvirksomhed med behandling

Fastsættelse af frekvens for audit for den enkelte engrosvirksomhed med behandling Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 255 Offentligt 1 Fastsættelse af frekvens for audit for den enkelte engros med behandling 2007 Bilag 2 1. Indledning Regionerne skal foretage

Læs mere

Jura. J.nr. M DBH. Status på anvendelsen af håndhævelsespakken Den 24. maj 2005

Jura. J.nr. M DBH. Status på anvendelsen af håndhævelsespakken Den 24. maj 2005 Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 294 Offentligt N O T A T MILJØSTYRELSEN Jura J.nr. M 1034-0389 DBH Status på anvendelsen af håndhævelsespakken Den 24. maj 2005 Håndhævelsespakken

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Østbyens Børnehuse. Thyrasvej 9 Torben Delfs. Joan Nørgaard. Mia Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Østbyens Børnehuse. Thyrasvej 9 Torben Delfs. Joan Nørgaard. Mia Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 17.05.16 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Østbyens Børnehuse Thyrasvej 9 Torben Delfs

Læs mere

Auditbeskrivelser for TPM

Auditbeskrivelser for TPM 2-5-3 V01 Udføres vedligeholdelse: Forebyggende på udstyr? Punktet er opfyldt, hvis det kan verificeres, at der udføres forebyggende vedligeholdelse på udstyr. Verifikationen kan opfyldes ved, at der er

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende Afvigelser, Afhjælpende, korrigerende og T6 03.09.07 Formål Formålet med proceduren er At konstaterede afvigelser, fejl og uklarheder i procedurerne bliver rettet ved at der iværksættes afhjælpende eller

Læs mere

Virksomheder, der kommer under skærpet tilsyn, vil blive offentliggjort på Arbejdstilsynets hjemmeside i tilknytning til smileyvisningen.

Virksomheder, der kommer under skærpet tilsyn, vil blive offentliggjort på Arbejdstilsynets hjemmeside i tilknytning til smileyvisningen. Kvalitetsprocedure Skærpet tilsyn Kvalitetsprocedure DT-14 Anvendelsesområde: Skærpet tilsyn (opfølgning på forbud) Ansvarlig enhed: AFC, SBT Ikrafttræden: 1. januar 2016 Senest redigeret: 1. januar 2017

Læs mere

Retningslinje. for håndtering af bekymrende fravær

Retningslinje. for håndtering af bekymrende fravær Retningslinje for håndtering af bekymrende fravær Forskning viser, at uddannelse er en af de vigtigste parametre i forhold til at sikre alle lige muligheder i voksenlivet. Ud fra et princip om tidlig

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed. Februar 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed. Februar 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed Februar 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Finanstilsynets virksomhed (beretning nr. 17/04)

Læs mere

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats.

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 29. oktober 2014 Bostøtte korpset Leder Mette Raabjerg Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet 2014

Læs mere

Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse

Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse UDKAST Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse I denne vejledning beskrives de krav, der stilles til analyser af næringsstoffer (vitaminer

Læs mere

Fødevarestyrelsen. HKScan Denmark A/S. 0side 1 af 5. Elmegårdsvej 4 9460 Brovst 25177509 763

Fødevarestyrelsen. HKScan Denmark A/S. 0side 1 af 5. Elmegårdsvej 4 9460 Brovst 25177509 763 763 0side af 5 Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Animalske biprodukter: procedure og dokumentation. Kontrolleret virksomhedens procedure for affald/biprodukter. Virksomheden har kun kat. 3 affald idet

Læs mere

Vejledning om audit God praksis ved forberedelse og gennemførelse af audit i fødevarevirksomheder

Vejledning om audit God praksis ved forberedelse og gennemførelse af audit i fødevarevirksomheder Vejledning om audit God praksis ved forberedelse og gennemførelse af audit i fødevarevirksomheder Indholdsfortegnelse Indledning...2 1. Forberedelse af audit...3 1.2 Virksomhedens historik... 4 1.3 Spørgsmål

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Børnehuset Himmelblaa. Lille Pugdalvej 1, Vildbjerg Gitte Eriksen. Joan Dahl Nørgaard. Mia Gry Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Børnehuset Himmelblaa. Lille Pugdalvej 1, Vildbjerg Gitte Eriksen. Joan Dahl Nørgaard. Mia Gry Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 29-06-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Børnehuset Himmelblaa Lille Pugdalvej 1, Vildbjerg

Læs mere

Bekendtgørelse om foderstofkontrol og certificerede kvalitetsstyringssystemer

Bekendtgørelse om foderstofkontrol og certificerede kvalitetsstyringssystemer BEK nr 1527 af 09/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevareministeriet, Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-34-31-00268 Senere

Læs mere

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6 Side : 1/6 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne generelle akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse på virksomheder, der ansøger om akkreditering af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (herefter DANAK),

Læs mere

Ny fødevarevirksomhed. - kom godt i gang! For detailvirksomheder

Ny fødevarevirksomhed. - kom godt i gang! For detailvirksomheder Ny fødevarevirksomhed - kom godt i gang! For detailvirksomheder Tillykke med din nye fødevarevirksomhed Når Fødevarestyrelsen kommer på besøg i din restaurant, supermarked, kiosk eller lignende, kontrollerer

Læs mere

Notat om forenklinger på fødevareområdet

Notat om forenklinger på fødevareområdet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 19. november 2008 Notat om forenklinger på fødevareområdet 1. Indledning... 1 2. Kommende forenklingsinitiativer på fødevareområdet... 2 2.1. Virksomheder

Læs mere

Årsrapport 2007 for Fødevarestyrelsens kontrol i medfør af kontrolforordning 882/2004

Årsrapport 2007 for Fødevarestyrelsens kontrol i medfør af kontrolforordning 882/2004 14/10-2008 J. nr. 2008-20-214-00324 HEE/MSC Årsrapport 2007 for Fødevarestyrelsens kontrol i medfør af kontrolforordning 882/2004 1. Indledning 3 2. Offentlig kontrol - opfyldelse af mål og strategier

Læs mere

Slutrapport for kampagnen Indfangning af slagtekyllinger

Slutrapport for kampagnen Indfangning af slagtekyllinger J. nr.: 2015-13-60-00117 08.02.2017 Slutrapport for kampagnen Indfangning af slagtekyllinger INDLEDNING Indfangning af slagtekyllinger I Danmark indfanges ca. 114 mio. danske slagtekyllinger årligt, hvoraf

Læs mere