Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige eller ugentlige tilsyn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige eller ugentlige tilsyn"

Transkript

1 Træder i kraft d. 17. maj maj 2013 J.nr.: /HELG Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige eller ugentlige tilsyn 1. Indledning Dette notat vedrører sagsopfølgning ved de daglige eller ugentlige tilsyn samt audit på USA/Kinagodkendte kødvirksomheder. Afgrænsningen af de daglige eller ugentlige tilsyn er beskrevet i eksportkontrolvejledningen 1 2. Baggrund Fødevarestyrelsens generelle sagsopfølgningsprincipper, især den eskalerende myndighedsudøvelse giver udfordringer i forhold til de daglige eller ugentlige tilsyn på USA og Kina godkendte kødvirksomheder. På virksomheder, hvor der er daglige eller ugentlige tilsyn, er der større sandsynlighed for at konstatere flere overtrædelser end i virksomheder, hvor Fødevarestyrelsen f.eks. kommer på kontrolbesøg 5-7 gange om året. Ved den generelle praksis for sagsopfølgning på USA/Kina kødvirksomheder, opleves at kontrollen forholdsvis hurtigt skal anvende de strengeste sanktionsmuligheder på baggrund af reglerne om eskalerende myndighedsudøvelse. Anvendelsen af den eskalerende myndighedsudøvelse i den generelle form er ikke proportionel med det overordnede billede af den enkelte virksomhed. I visse tilfælde er der endvidere behov for at kunne vurdere overtrædelserne ud fra et mere langsigtet billede, før der skrides til en strengere sanktion. Der er endvidere behov for at præcisere, at der findes en bagatelgrænse for overtrædelser, og at der er mulighed for og pligt til at dokumentere disse overtrædelser. Overtrædelser under bagatelgrænsen benævnes herefter som mindre væsentlige overtrædelser (MVO). Dokumentation af de enkelte mindre væsentlige overtrædelser over tid vil give mulighed for at Fødevarestyrelsen kan vurdere, om der er tale om enkeltstående mindre væsentlige overtrædelser, eller om der er en tendens, der vidner om gennemgående fejl, der samlet set giver grundlag for sanktionering. 3. Oversigt over principper for sanktionering (uddybes nedenfor) Præcisering af, at der findes en bagatelgrænse og at der er pligt til at dokumentere mindre væsentlige overtrædelser. 1 Vejledning om kontrol med virksomheder, der eksporterer fødevarer til tredjelande, 26. marts 2013 Revideret: maj 2013 Side 1 af 12 sider

2 Krav om at kontrollen skal foretage løbende vurdering af mindre væsentlige overtrædelser for at fastslå, om der er en tendens i uhensigtsmæssig retning og i givet fald reagere på dette med nødvendige sanktioner. Perioden for gentagelsesvirkning fastsættes til 6 måneder. Der er mulighed for at give op til 3 indskærpelser for overtrædelser indenfor samme område i løbet af 6 måneder, før der anvendes eskalerende myndighedsudøvelse. Der er mulighed for at give op til 3 her og nu forbud for overtrædelser indenfor samme område i løbet af 6 måneder, før der anvendes eskalerende myndighedsudøvelse. Her og nu forbud kan anvendes i virksomheder med permanent kontrolbemanding og virksomheder underlagt daglig eller ugentlige tilsyn som følge af USA/Kina-kravene. Påbud om handlingsplaner. 4. Generelle betragtninger Indholdet i notatet skal betragtes som et supplement til de generelle sagsopfølgningsprincipper i kapitel 13 i kontrolvejledningen. Ved valg af sanktion skal der altid foretages en konkret helhedsvurdering af den enkelte virksomhed. Den tilsynsførende skal anvende den sanktion, der er nødvendig, for at virksomheden retter op på forholdet, og samtidig den sanktion der er mindst indgribende. Nedenstående betragtninger f.eks. om muligheden for at give op til 3 indskærpelser udelukker ikke, at virksomheden efter en konkret vurdering kan få et påbud eller bøde allerede ved førstegangsovertrædelser. 5. Mindre væsentlige overtrædelser (MVO) En mindre væsentlig overtrædelse er en overtrædelse, der ligger under bagatelgrænsen for hvad Fødevarestyrelsen som udgangspunkt vil sanktionere for. Hvis den tilsynsførende på et af de daglige eller ugentlige tilsyn konstaterer mindre væsentlige overtrædelser inden for et af de områder, der er planlagt kontrol med, skal overtrædelserne dokumenteres. Formålet er at give kontrollen mulighed for at foretage en langsigtet bedømmelse af de mindre væsentlige overtrædelser. Mindre væsentlige overtrædelser på andre områder end dem, der er planlagt kontrolleret ved de daglige tilsyn, dokumenteres ikke på de daglige eller ugentlige tilsyn. På en audit skal der ske dokumentation af både væsentlige og mindre væsentlige overtrædelser indenfor de områder, der er planlagt kontrolleret. Side 2 af 12 sider

3 Det er ikke hensigtsmæssigt at opstille faste grænser for, hvornår en overtrædelse af fødevarelovgivningen skal anses som mindre væsentlig. Dette hænger dels sammen med den omfattende og komplekse lovgivning på området, og dels at der er mange forskellige faktorer, som har indflydelse på, hvorvidt en overtrædelse skal betragtes som mindre væsentlig. Disse faktorer peger ikke nødvendigvis i samme retning. Med det formål at få skabt den størst mulige ensartethed i kontrollens vurderinger af, hvilke overtrædelser, der som udgangspunkt skal betragtes som mindre væsentlige, opstilles i bilag A en række parametre, som skal tages med i overvejelserne, når man vurderer, om der er tale om mindre væsentlige overtrædelser, og om der evt. er udvikling af en uheldig tendens 2 og tegn på systemfejl Vurdering af tendens for MVO Denne vurdering foretages løbende i forbindelse med konstatering af overtrædelserne dog minimum en gang ugentligt. Konstateres der ved en ugentlig bedømmelse, at der er tale om en uheldig tendens, kan sanktionering først ske ved førstkommende efterfølgende overtrædelse, da sanktionering ikke kan ske uafhængigt af en konkret overtrædelse. Ved vurderingen af mindre væsentlige overtrædelser skal kontrollen kun tage overtrædelser indenfor de seneste 6 måneder med i betragtning Dokumentation af MVO Mindre væsentlige overtrædelser skal dokumenteres på kontrolrapporten Dokumentation på kontrolrapport: Beskrivelsen af den mindre væsentlige overtrædelse skal hænge sammen med konklusionen kontrolresultat 1 ingen anmærkninger. I DIKO vælges aktion/sanktion ingen anmærkninger og aktion/sanktion spe. MVO.. Beskrivelsen skal, som ved andre kontrolfund, være detaljeret og tilstrækkelig beskrevet, så det er muligt at se præcis hvad overtrædelsen går ud på. Beskrivelsen skal omfatte virksomhedens reaktion, f.eks. håndtering af involverede produkter og fremadrettede foranstaltninger (fremadrettede foranstaltninger skal ikke anføres ved præoperationelle SSOP fejl). Kontrollen skal, som ved andre konstaterede overtrædelser, have et samlet overblik over, hvilke mindre væsentlige overtrædelser, der er dokumenteret indenfor de forskellige områder. Dette overblik kan fås ved at lave udtræk fra DIKO Kontrolresumé Dokumentation af de mindre væsentlige overtrædelser skal ikke overføres til kontrolresuméet. 2 Ved uheldig tendens forstås gentagne mindre væsentlige overtrædelser indenfor samme område 3 Dette gælder både mindre væsentlige overtrædelser konstateret ved de daglige tilsyn og på en audit. Side 3 af 12 sider

4 Sanktioner på baggrund af tendens Hvis det besluttes at give virksomheden en indskærpelse på baggrund af flere mindre væsentlige overtrædelser, skal de mindre væsentlige overtrædelser, som giver anledning til denne beslutning, anføres på kontrolrapporten sammen med indskærpelsen. Hvis det besluttes at give virksomheden et påbud, forbud eller andre sanktioner, skal beskrivelsen af de mindre væsentlige overtrædelser fremgå af sagsopfølgningsskrivelsen. 6. Gentagelsesperiode på 6 måneder 6.1. Generelle betragtninger Ved vurderingen af, hvorvidt der skal ske eskalerende myndighedsudøvelse ved gentagne samme eller lignende overtrædelser, skal de generelle principper i Kontrolvejledningens kapitel 13 følges. Dog er gentagelsesperioden 6 måneder, frem for de almindeligt gældende 2 år. Gentagelsesperioden på 6 måneder gælder alle typer overtrædelser konstateret i virksomheder med daglige eller ugentlige tilsyn, og både overtrædelser konstateret ved de daglige eller ugentlige tilsyn, samt overtrædelser konstateret ved audit. Endvidere gælder gentagelsesperioden på 6 måneder for alle typer sanktioner, dvs. indskærpelser, her-og-nu-forbud, påbud, forbud, bøder og politianmeldelser. Se bilag B for grafisk illustration af udgangspunktet for eskalerende myndighedsudøvelse Mulighed for 3 Indskærpelser Efter en konkret vurdering kan der gives op til 3 indskærpelser for samme eller lignende overtrædelse i løbet af 6 måneder, før der anvendes eskalerende myndighedsudøvelse. Hvis virksomheden har fået en indskærpelse, f.eks. pga. mangelfuld dokumentation af egenkontrol, og der inden for en periode på 6 måneder konstateres samme eller lignende overtrædelse, skal den tilsynsførende foretage en vurdering af virksomhedens evne og vilje til at overholde reglerne på det pågældende område. I vurderingen skal bl.a. indgå grovhed, hyppighed og intensitet af overtrædelserne, og om virksomheden har taget egnede skridt for at rette op på forholdene. Derudover skal det indgå i vurderingen, om virksomheden generelt overholder fødevarelovgivningen 4. Hvis den tilsynsførende vurderer, at virksomheden har evne og vilje til at overholde reglerne, kan der gives en ny indskærpelse med et nyt kontrolresultat 2, idet der samtidig henvises til den/de tidligere indskærpelse(r) på området inden for en periode på 6 måneder, jf. eksempel nedenfor. Dette giver kontrollen mulighed for at vurdere, om der er tale om en tendens i en uheldig retning, før der skrides til en strengere sanktion. Der kan dog maksimalt gives 3 indskærpelser for samme eller lignende overtrædelse inden for en periode på 6 måneder. 4 Hvis der er tale om en virksomhed, som generelt ikke har styr på tingene og som også typisk gentagne gange overtræder fødevarelovgivningen på andre områder, taler dette imod at give virksomheden gentagne indskærpelser. Side 4 af 12 sider

5 Hvis den tilsynsførende vurderer, at virksomheden ikke har evne eller vilje til at overholde reglerne på området, eller hvis virksomheden mere end 3 gange får en indskærpelse indenfor samme område i løbet af 6 måneder, skal der anvendes eskalerende sanktionering Eksempel på dokumentation af indskærpelse på baggrund af mindre væsentlige overtrædelser Kontrol med SSOP før opstart: Lokalitet (beskrives nærmere, f.eks. maskine, udstyr, lokale, slagtegang) kontrolleret. Det indskærpes, at udstyr skal holdes rent, og at rengøring skal finde sted med en sådan hyppighed, at al risiko for kontaminering undgås. Følgende er konstateret: Der var rester af kød på 6 stålhandsker ud af 30. Der henvises til tidligere mindre væsentlige overtrædelser af 16. marts, 3. april og 8. april 20xx vedrørende stålhandsker. (beskrives nærmere hvis der kan være tvivl om, hvilke mindre overtrædelser, der henvises til) Eksempel på dokumentation af indskærpelse (hvor der evt. tidligere er givet indskærpelser) Kontrol med SSOP-dokumentation på slagtegangen: Der er udført kontrol med dokumentation for perioden marts 20xx. Det indskærpes, at virksomheden skal dokumentere sin SSOP-overvågning. Følgende er konstateret: Virksomheden har ikke dokumenteret udført præoperationel SSOP-overvågning for den 17., 18., og 19. marts 20xx. (Hvis der tidligere er givet indskærpelse(r) tilføjes: Forholdet er tidligere indskærpet d. 15. november og 29. december 20xx (beskrives nærmere hvis der kan være tvivl om, hvilke(n) indskærpelse(r), der henvises til)) Nærmere om Her og nu forbud, herunder muligheden for 3 her og nu forbud Kortvarige produktionsforbud (herefter kaldet her og nu forbud ) kan bl.a. anvendes ved forbud mod anvendelse af inventar, udstyr eller omsætning af produkter. Det forudsættes, at virksomheden umiddelbart kan rette fejlen og forbuddet derefter kan hæves indenfor samme tilsyn. Et her og nu forbud og den efterfølgende ophævelse af forbuddet meddeles mundtligt og noteres på kontrolrapporten. Forbuddet resulterer ligesom andre forbud i kontrolresultat 3. Her og nu forbud kan anvendes ved forhold, hvor der er betydelig risiko for produktforurening, hvis ikke kontrollen griber ind. Det anvendes også, hvis der allerede er sket produktforurening, uden at virksomheden har grebet ind. Her og nu forbud kan anvendelses i alle kødvirksomheder med daglige eller ugentlige tilsyn som følge af USA/Kina-kravene. Perioden for gentagelsesvirkning af her og nu forbud er 6 måneder. Efter en konkret vurdering kan der gives op til 3 her og nu forbud inden for samme eller lignende overtrædelse indenfor 6 måneder, før der anvendes eskalerende myndighedsudøvelse. Hvis virksomheden har fået et her og nu forbud, f.eks. pga. mangelfuld rengøring, og der inden for en periode på 6 måneder konstateres samme eller lignende overtrædelse, skal den tilsynsførende foretage en vurdering af virksomhedens evne og vilje til at overholde reglerne på det pågældende område. I vurderingen skal bl.a. indgå grovhed, hyppighed og intensitet af overtrædelserne, og om virksomheden har ta- 5 Kan evt. suppleres med oplysning om, at korrigerende handling er udført, jf. afvigerapport nr. xx af dags dato. Side 5 af 12 sider

6 get egnede skridt for at rette op på forholdene. Derudover skal det indgå i vurderingen, om virksomheden generelt overholder fødevarelovgivningen. Hvis den tilsynsførende vurderer, at virksomheden har evne og vilje til at overholde reglerne kan der gives et nyt her og nu forbud med et nyt kontrolresultat 3 uden samtidig eskalering, idet der henvises til det/de tidligere givne her og nu forbud inden for en periode på 6 måneder. Dette giver kontrollen mulighed for at vurdere, om der er tale om en tendens i en uheldig retning, før der skrides til en strengere sanktion Hvis den tilsynsførende vurderer, at virksomheden ikke har evne eller vilje til at overholde reglerne på området, eller hvis virksomheden 3 gange tidligere har fået et her og nu forbud for samme overtrædelse indenfor en periode på 6 måneder, skal der anvendes eskalerende sanktionering. Her og nu forbuddet skal derfor suppleres med et påbud om handlingsplan, et administrativt bødeforlæg eller eventuelt politianmeldelse. Spørgsmålet om fratagelse af eksportgodkendelse eller autorisation kan endvidere overvejes Påbud 7.1. Påbud om egenkontrolprocedurer Hvis en virksomhed gentagne gange begår samme overtrædelse vil det altid være relevant at kontrollere virksomhedens egenkontrolprogram på det pågældende område. Gentagne overtrædelser tyder på, at virksomhedens styring af det pågældende område er utilstrækkelig. I de fleste tilfælde vil det være relevant at kontrollere virksomhedens egenkontrolprocedurer allerede i forbindelse med konstatering af en førstegangsovertrædelse. Et påbud vedrørende egenkontrolprocedurer kan kombineres med en indskærpelse, administrativt bødeforlæg eller politianmeldelse vedrørende den faglige regel Påbud om handlingsplaner Påbud om handlingsplaner anvendes, når det vurderes, at der er behov for at kunne påbyde virksomheden en handlepligt, udover hvad der direkte relaterer sig til egenkontrol. Påbud om handlingsplaner anvendes, når fejl anses for at være systematiske, og virksomhedens korrigerende handlinger (forebyggende foranstaltninger) er utilstrækkelige til at sikre, at fejlene ikke sker igen. Påbud om handlingsplaner gives på baggrund af en vurdering af type og antal af tidligere mindre væsentlige overtrædelser, indskærpelser eller her og nu forbud. Påbud om handlingsplaner kan efter en konkret vurdering gives også ved førstegangsovertrædelser. Et påbud om handlingsplan placerer, i modsætning til andre påbud, ansvaret for at beslutte, hvordan problemet skal løses hos virksomheden. Det er virksomheden, som bestemmer, om der er behov for ændrede egenkontrolprocedurer, mere træning/uddannelse af involverede medarbejdere, omstruktureringer, 6 Fratagelse af en virksomheds eksportgodkendelse eller autorisation er meget indgribende foranstaltninger. I overvejelserne skal derfor indgå vægtige grunde såsom at fortsat behandling, markedsføring mv. udgør en sundhedsmæssig risiko, eller at der er tale om gentagne og grove overtrædelser af regler eller vilkår. Side 6 af 12 sider

7 øget implementeringskontrol med rengøringsselskabet eller andet. Det bemærkes, at en handlingsplan fra virksomheden indeholdende uddannelse af f.eks. personale, ikke skal forveksles med et påbud om uddannelse, idet det er virksomheden selv, der har vurderet, hvad der skal til for at rette op på problemet. Påbuddet skal udformes, så det både omfatter en pligt for virksomheden til at udarbejde en handlingsplan såvel som at gennemføre handlingsplanen. Opfølgning på handlingsplaner vil som udgangspunkt skulle ske ved opfølgende kontrol i virksomheden, for at konstatere om handlingsplanen har haft den forventede effekt. I forbindelse med påbud om handlingsplaner er det væsentligt, at de handlingsplaner, som virksomheden udarbejder, er konkrete f.eks., at der er anført datoer og konkrete målbare tiltag. Et påbud om handlingsplan resulterer ligesom andre påbud i kontrolresultat 3. Påbuddet dokumenteres inden for det lovgivningsområde, der har givet anledning til påbuddet. Når kontrollen modtager en handlingsplan fra virksomheden på baggrund af et påbud, skal indhold af handlingsplanen og tidsplanen vurderes i forhold til de konstaterede problemer. Kontrollen skal beslutte, hvordan implementeringen af handlingsplanen skal følges ved tilsyn. Hvis handlingsplanen ikke følges, ikke er tilstrækkelig eller ikke har effekt, skal der som udgangspunkt foretages eskalerende myndighedsudøvelse. Hvis handlingsplanen vurderes som tilstrækkelig og der alligevel konstateres en overtrædelse inden for planens udviklings- og implementeringsperiode, kan der i stedet gives en indskærpelse uden samtidig eskalerende sanktionering for det konstaterede forhold. Det er altid en konkret faglig vurdering, om virksomheden har evnen og viljen og er på vej til at nå målet for planen. 8. Øvrige reaktionsmuligheder 8.1. Forbud Der ændres ikke ved de generelle sagsopfølgningsprincipper, dog med undtagelse af eskalerende myndighedsudøvelse. Se nærmere afsnit Administrative bødeforlæg Der ændres ikke ved de generelle sagsopfølgningsprincipper, dog med undtagelse af eskalerende myndighedsudøvelse. Se nærmere afsnit Møder mellem virksomheden og Fødevarestyrelsen I nogle virksomheder er der jævnlige møder mellem virksomheden og kontrollen. Møderne kan alene benyttes til at yde konkret vejledning om eventuelle løsningsmuligheder i virksomheden eller generel vejledning om regler. Møder mellem virksomheden og kontrollen kan udelukkende have en forebyggende og vejledende funktion, men skal ikke ses som et led i sagsopfølgningen eller sanktionsanvendelsen. Er der konstateret overtrædelser, som kontrollen skal reagere på, kan et møde mellem virksomheden og kontrollen ikke medføre, at eventuelle sanktioner bortfalder. Side 7 af 12 sider

8 10. Registrering og Dataudtræk Registrering i DIKO Oplysninger om skal registreres i DIKO som beskrevet i vejledninger om registrering i DIKO, samt i kontrolvejledningens bilag 11B. Se mere om registrering på Fødevarestyrelsens intranet: Dataudtræk Når oplysningerne er registreret i henhold til vejledningen kan data efterfølgende udtrækkes. Dataudtræk er tilgængelig på Report Manager. Se mere om dataudtræk på Fødevarestyrelsens intranet: Vejledningen erstatter tidligere vejledning med samme navn af 8. december 2009, med ikrafttrædelse d. 9. december Side 8 af 12 sider

9 Bilag A Eksempler på de forhold, som skal tages med i overvejelserne, når man vurderer, om der er tale om mindre væsentlige overtrædelser, eller om der er udvikling af en uheldig tendens og tegn på systemfejl. En mindre væsentlig overtrædelse defineres som en overtrædelse, der ligger under grænsen for hvad Fødevarestyrelsen som udgangspunkt vil sanktionere for. I det følgende opregnes en række generelle faktorer, der skal indgå i vurderingen af, om overtrædelsen skal betragtes som mindre væsentlig. Desuden anføres de specielle overvejelser, som gør sig gældende, når de konstaterede overtrædelser vedrører virksomhedens fødevaresikkerhedssystem (HACCPprogram). Det er vigtigt at understrege, at den konkrete vurdering er et skøn, udført af den tilsynsførende baseret på et fagligt grundlag og på kendskabet til den pågældende virksomhed og dennes kontrolhistorik. Generelle overvejelser: Hvordan er forholdene i virksomheden i øvrigt? Jo bedre overholdelse af reglerne generelt, jo nemmere falder et forhold ind under kriteriet mindre væsentlig. Det vil sige, at en generel god rengøringsstandard, en generel god produktionshygiejne, tilfredsstillende personlig hygiejne, passende og korrekt udfyldt dokumentation indikerer, at problemet er begrænset, og at der er tale om enkeltstående fejl, snarere end en tendens og/eller mangelfulde procedurer fra virksomhedens side. Hvordan er virksomhedens vilje og evne til overholdelse af reglerne? Vurdér f.eks. om virksomheden straks tager initiativ til at rette fejlen ved at afhjælpe mangler. Det kan f.eks. være ved at afvaske eller reparere udstyr, korrigere arbejdsprocedurer, korrigere og påtale uhensigtsmæssig adfærd, evaluere produkter eller lignende, eller er den/de ansvarlige uforstående overfor eller uvillige til at indse og rette fejlen? Er der tale om en tendens? Vurdér om der er tale om gentagne mindre væsentlige overtrædelser indenfor samme område over tid? Er det tilfældet, taler dette imod fortsat at betragte overtrædelsen som mindre væsentlig, og der bør skrides ind over for virksomheden ved indskærpelse eller anden sanktion. Der kan f. eks. være tale om, at kontrollen ved flere tilsyn konstaterer, at enkelte af virksomhedens medarbejdere ikke vasker hænder efter opsamling af produkter fra gulv, eller at de ved flere tilsyn konstaterer enkelte kondensdryp eller oliedryp over produktionslinjen. I forbindelse med overvejelserne om der er tale om en tendens, er det vigtigt at inddrage virksomhedens indsats på området. Har virksomheden iværksat tiltag for at afhjælpe problemet? En vurdering af om der er tale om en tendens foretages løbende i forbindelse med konstatering af overtrædelserne dog minimum en gang ugentligt. Konstateres der ved en ugentlig bedømmelse, at der er tale Revideret: maj 2013 Side 9 af 12 sider

10 om en uheldig tendens, kan sanktionering først ske ved førstkommende overtrædelse, da sanktionering ikke kan ske uafhængigt af en konkret overtrædelse. Ved vurderingen af mindre væsentlige overtrædelser skal kontrollen i sin betragtning medtage alle samme eller lignende overtrædelser indenfor de seneste 6 måneder. Specielt om HACCP Virksomhedens HACCP program er det program, som virksomheden på baggrund af risikofaktorvurdering og understøttende dokumentation har udviklet for at styre fødevaresikkerheden. Der er krav om, at virksomheden har valideret programmet, og virksomhedens skal løbende verificere, at det til stadighed gennemføres som beskrevet og at det har den tilsigtede effekt. Derfor gør der sig særlige overvejelser gældende, når der konstateres overtrædelser i forbindelse med tilsyn og audit med HACCP. Mindre implementeringsfejl i metode eller dokumentation kan betragtes som mindre væsentlige overtrædelser. F.eks. mindre afvigelser fra den beskrevne procedure for overvågning eller verifikation, eller enkelte dokumentationsfejl som brug af rettelak, manglende klokkeslæt eller manglende initialer. Man skal dog være opmærksom på, at fund af sådanne fejl udløser en partikontrol jf. eksportkontrolvejledningen. Findes der derimod overskridelser af den kritiske grænse for et CCP, f. eks fund af gødning på en slagtekrop i forbindelse med en over skulderen kontrol, hvor virksomheden overser en fækal forurening, eller fund af fækal forurening af slagtekroppe ved kontrollens egne observationer, herunder ved kontrol af 22 halve slagtekroppe, er der ikke tale om et mindre væsentligt fund, og der bør derfor gives en sanktion. Side 10 af 12 sider

11 Bilag B Grafisk illustration over udgangspunktet for eskalerende myndighedsudøvelse (en konkret vurdering kan føre til andet resultat). I = Indskærpelse P = Påbud B = Bøde Eksempel 1: I I I P B I I 1/1 1/3 1/5 1/7 1/9 1/11 1/1 1/3 1/5 1/7 1/9 1/11 6 måneder 6 måneder 6 måneder 6 måneder Eksempel 2: I I I I I P B I 1/1 1/3 1/5 1/7 1/9 1/11 1/1 1/3 1/5 1/7 1/9 1/11 6 måneder 6 måneder 6 måneder 6 måneder Revideret: maj 2013 Side 11 af 12 sider

12 Side 12 af 12 sider

Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige tilsyn

Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige tilsyn Bilag 7 Fødevarestyrelsen Træder i kraft d. 15. august 2008 KONTOR FOR KONTROLSTYRING 28.7.2008 J.nr.: 2008-20-21-01369/LMBN/ZADI Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige

Læs mere

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden V e j l e d n i n g Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden Indholdsfortegnelse Særskilt hæfte - del 1 Introduktion til egenkontrol Ordliste og definitioner Gældende program - del 2 Egenkontrol

Læs mere

Forenklinger på egenkontrollen. Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen

Forenklinger på egenkontrollen. Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen Forenklinger på egenkontrollen Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen Forenklinger på egenkontrolområdet Lovgivning (ændringer) Nuværende krav Eksempler på hvad ændringerne betyder i praksis

Læs mere

Kontrolvejledningens bilag - samlet oversigt

Kontrolvejledningens bilag - samlet oversigt Kontrolvejledningens bilag - samlet oversigt Bilag 1: Vejledning om audit - God praksis ved forberedelse og gennemførelse af audit i fødevarevirksomheder Bilag 2: Vejledning om kontrol i forbindelse med

Læs mere

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang!

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! For detailvirksomheder Tillykke med din nye fødevarevirksomhed For at sikre en høj fødevaresikkerhed er der en række forhold, du skal have styr på i din nye fødevarevirksomhed.

Læs mere

Vejledning om den veterinære kontrolrapport

Vejledning om den veterinære kontrolrapport Bilag 11c Senest opdateret januar 2011 Vejledning om den veterinære kontrolrapport 1. Indledning...2 2. Udfyldelse af kontrolrapport...3 2.1 Hvornår udfyldes en kontrolrapport...3 2.1.1 Samlesteder...3

Læs mere

Vejledning om audit God praksis ved forberedelse og gennemførelse af audit i fødevarevirksomheder

Vejledning om audit God praksis ved forberedelse og gennemførelse af audit i fødevarevirksomheder Vejledning om audit God praksis ved forberedelse og gennemførelse af audit i fødevarevirksomheder Indholdsfortegnelse Indledning...2 1. Forberedelse af audit...3 1.2 Virksomhedens historik... 4 1.3 Spørgsmål

Læs mere

HACCP trin for trin. Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge

HACCP trin for trin. Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge HACCP trin for trin Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge Hvad er HACCP Hazard Analysis of Critical Control Points Eller på dansk: Risikoanalyse af Kritiske Styringspunkter HACCP er en metode

Læs mere

Årsrapport 2007 for Fødevarestyrelsens kontrol i medfør af kontrolforordning 882/2004

Årsrapport 2007 for Fødevarestyrelsens kontrol i medfør af kontrolforordning 882/2004 14/10-2008 J. nr. 2008-20-214-00324 HEE/MSC Årsrapport 2007 for Fødevarestyrelsens kontrol i medfør af kontrolforordning 882/2004 1. Indledning 3 2. Offentlig kontrol - opfyldelse af mål og strategier

Læs mere

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer FØDEVARESTYRELSEN VEJLEDNING 25.09.2013 J.nr.: 2013-28-2301-01186 Erstatter instruks af 21.12.2007 Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer Fødevarestyrelsen skal i alle situationer,

Læs mere

Udviklet for Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen af:

Udviklet for Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen af: 0BUndervisningsmateriale til 1Barbejdsmarkedsuddannelsen 40506 2BHygiejneledelse inden for industrislagtning Udviklet for Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Om egenkontrol i butikker og restauranter

Om egenkontrol i butikker og restauranter Om egenkontrol i butikker og restauranter En hjælp til butikker og restauranter med at indføre egenkontrol både den skriftlige egenkontrol og de gode arbejdsgange Program for egenkontrol side 2 >> Risikovurdering

Læs mere

Sådan reguleres og kontrolleres kosttilskud i Danmark

Sådan reguleres og kontrolleres kosttilskud i Danmark Sådan reguleres og kontrolleres kosttilskud i Danmark Mette Christiansen Fødevarekontrollens Rejsehold, Kosttilskudsgruppen Fødevarestyrelsen Titel 1 Disposition Om Kosttilskudsgruppen Markedet Reglerne

Læs mere

G ORRISSEN F EDERSPIEL K IERKEGAARD Advokatfirma

G ORRISSEN F EDERSPIEL K IERKEGAARD Advokatfirma Notat om regulering af legepladssikkerhed Til: Brancheforeningen P.I.L. Fra: Gorrissen Federspiel Kierkegaard Dato: 23. februar 2006 Legepladssikkerhed 1. Generelt lovgrundlag Det generelle udgangspunktet

Læs mere

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3 Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: 1. Definitioner Dancerts bestemmelser for certificering af ledelsessystemer omfatter: - Alm. vilkår for certificerings,

Læs mere

Om elite-smiley og offentliggørelse

Om elite-smiley og offentliggørelse Om elite-smiley og offentliggørelse Hvem kan blive elite-virksomhed og hvordan? Folderen svarer på de vigtigste spørgsmål om dette og om hvor kontrolrapporterne skal hænges op i detail- og engrosvirksomheder

Læs mere

Fakta om regler for virksomheder Elite-smiley og offentliggørelse

Fakta om regler for virksomheder Elite-smiley og offentliggørelse Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Mørkhøj Bygade 19 2860 Søborg tlf. 33 95 60 00 fax 33 95 60 01 Fakta om regler for virksomheder Elite-smiley og offentliggørelse Hvis du

Læs mere

Om keramik, glas og lignende til fødevarer

Om keramik, glas og lignende til fødevarer Om keramik, glas og lignende til fødevarer Om keramik, glas, porcelæn og fajance beregnet til fødevarekontakt og om de regler, der skal overholdes ved fremstilling eller salg af fx fade, skåle, kander,

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

DI SÅDAN. Hygiejne. Amu-kurser

DI SÅDAN. Hygiejne. Amu-kurser > Hygiejne Amu-kurser Uddannelsestilbud til med arbejdere, der beskæftiger sig med fødevareproduktion, forarbejdning af råvarer, rengøring og kantinedrift. Hygiejne AMU-kurser Uddannelsestilbud til med

Læs mere

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 24. april 2015 Nyhedsbrev Capital Markets Nye regler vedrørende finansiel rapportering, storaktionærflagning og offentliggørelse af sanktioner Folketinget har den 21. april 2015 vedtaget et lovforslag

Læs mere

Baggrund for strafskærpelsen i 2006 Formålet med lovændringen, der trådte i kraft den 1. marts 2006, var at opnå et ensartet forhøjet bødeniveau.

Baggrund for strafskærpelsen i 2006 Formålet med lovændringen, der trådte i kraft den 1. marts 2006, var at opnå et ensartet forhøjet bødeniveau. Fødevarestyrelsen Veterinærrejseholdet 28. februar 2006, senest rev. 18. januar 2013 J. nr. 2010-V4-292-00845 LINA Bødekatalog vedr.: 1. Dyreejeres overtrædelse af reglerne om anvendelse og opbevaring

Læs mere

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats.

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 29. oktober 2014 Bostøtte korpset Leder Mette Raabjerg Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet 2014

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Memo risiko analyse på deduster

Memo risiko analyse på deduster Memo risiko analyse på deduster To: All From: DEr CC: Date: January 6, 2015 Re: Risiko analyse på deduster. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Formål:... 2 Risiko analyse:... 2 Risiko resultater

Læs mere

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet Finanstilsynets vejledning af 21. december 2001 Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet 1.

Læs mere

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank)

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Til ledelsen i Revisionsvirksomheden XX Adresse CVR-nr. og Revisortilsynet Undertegnede statsaut./reg. Revisor NN har efter aftale

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Hygiejnelovgivningen for fødevarer

Hygiejnelovgivningen for fødevarer Hygiejnelovgivningen for fødevarer Hygiejnelovgivningen for Toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle, (herefter: Muslinger m.m.) Thyra Bjergskov og Salima Benali Fødevarestyrelsen 28. august 2006

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

OBLIGATORISKE ENERGISYN, ENERGILEDELSE OG TILSKUD

OBLIGATORISKE ENERGISYN, ENERGILEDELSE OG TILSKUD OBLIGATORISKE ENERGISYN, ENERGILEDELSE OG TILSKUD Pia Clausen Seniorprojektleder Reg. Energisynskonsulent Tlf. 31 75 17 05 Nr. Farimagsgade 37-1364 København K Danmark Storegade 1-8382 Hinnerup Danmark

Læs mere

Kerneopgaven og det psykiske arbejdsmiljø at få besøg af arbejdstilsynet. konference 24.-25. marts 2015 Nyborg Strand

Kerneopgaven og det psykiske arbejdsmiljø at få besøg af arbejdstilsynet. konference 24.-25. marts 2015 Nyborg Strand Kerneopgaven og det psykiske arbejdsmiljø at få besøg af arbejdstilsynet konference 24.-25. marts 2015 Nyborg Strand Summe-øvelse Hvad har I brug for at vide om Arbejdstilsynets praksis? Hvad er I særligt

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477. Lovtidende A 2014 Udgivet den 20. maj 2014 15. maj 2014. Nr. 477. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) Herved bekendtgøres lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 3. maj 2011, med de

Læs mere

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 248 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 3. maj 2011 Samrådsspørgsmål AC af 6. april 2011 stillet af Orla

Læs mere

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde Ledelsessystemcertificering 2013-aug-30 til 2013-aug-30 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Rådgivning indenfor IT- og telenetværk Jesper Halmind Jesper Halmind Projektnr.:PRJC-300259-2011-MSC-DNK

Læs mere

Nærum Skoles overordnede samværsregler

Nærum Skoles overordnede samværsregler Handleplan for elever, der overtræder skolens, forstyrrer undervisningen, udviser voldelig eller aggressiv adfærd over for andre elever eller skolens ansatte. På Nærum Skole ønsker vi, at både elever,

Læs mere

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2 Indholdsfortegnelse Navn: Procedure for Intern Audit 1. Formål 2 2. Gyldighedsområde 2 3. Definitioner 2 4. Grundlag 4.1 Grundlag 2 5. Ansvar 2 6. Fremgangsmåde 6.1 Auditplan 3 6.2 Planlægning af SKS-Audit

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

Vejledning i procesaudit 2015 på godkendte prøvetagningssteder

Vejledning i procesaudit 2015 på godkendte prøvetagningssteder Vejledning i procesaudit 2015 på godkendte prøvetagningssteder J. nr. 14-3053-000023 December 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejledning for procesaudit

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 186-2012 Dansk Ejendomsmæglerforening mod DK BOLIGSALG ApS Damhustorvet 5 2610 Rødovre afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail modtaget den 2. juli 2012 har Dansk Ejendomsmæglerforening

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Gældende fra 01.01-2018 Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter...2

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Fødevarestyrelsen Februar 2012 Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Indholdsfortegnelse Afsnit I 4 Indledning 4 Ikrafttræden 4 Definitioner

Læs mere

Sammendrag Proceskontrol og justering af de automatiske anlæg er et område som er tidskrævende og typisk vil involvere flere operatører.

Sammendrag Proceskontrol og justering af de automatiske anlæg er et område som er tidskrævende og typisk vil involvere flere operatører. Rapport Proceskontrol Hjælp til justering af maskiner 30. januar 2012 Proj.nr.2000201 MAHD/THAN/HNH Torben Hansen og Marchen Hviid Baggrund Sammendrag Proceskontrol og justering af de automatiske anlæg

Læs mere

AIC B 39/12 10 DEC 2012. AIC B 39/12. Minimumskrav til procedurer og dokumentation for Compliance Audit* under Part M og Part 145.

AIC B 39/12 10 DEC 2012. AIC B 39/12. Minimumskrav til procedurer og dokumentation for Compliance Audit* under Part M og Part 145. AIC B 39/12 AIM/Aeronautical Information Management, Edvard Thomsensvej 14, DK-2300 Copenhagen S, Denmark TEL: +45 7221 8800, FAX: +45 7221 8888, E-mail: ais@trafikstyrelsen.dk, Internet: www.trafikstyrelsen.dk

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Krav til kvalitetsstyringssystemet...2 Etablering

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevarestyrelsen Enhed: Ledelsessekretariatet Sagsnr.: 2014-60-169-00263 Dato: 17. august 2014 Redegørelse Fødevarestyrelsens håndtering af

Læs mere

Kvalitet og risikostyring

Kvalitet og risikostyring Kvalitet og risikostyring Indholdsfortegnelse 1 FORMÅL... 2 2 REFERENCER... 2 3 TERMER OG DEFINITIONER... 3 4 GYLDIGHEDSOMRÅDE... 3 5 ANSVAR... 3 6 PROCES... 3 6.1 KVALITET OG RISIKOSTYRING... 3 6.1.1

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Forberedelse og planlægning af GMP Audit

Forberedelse og planlægning af GMP Audit Forberedelse og planlægning af GMP Audit Juli, 2014 Indledning I de kommende sider får du nogle hurtige tips og råd til din forberedelse og planlægning af en GMP audit. Dette er ikke en komplet og grundig

Læs mere

Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx. xxx 2015 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse. Kapitel 1 Anvendelsesområde

Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx. xxx 2015 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse. Kapitel 1 Anvendelsesområde 26. maj 2015 EM 2015/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx. xxx 2015 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne lov finder anvendelse på brug af og udsættelse

Læs mere

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse Vejledning til Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse 1 Forord Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for drift af elforsyningsanlæg (SKS-driftsledelse) indeholder anvisninger på kvalitetsstyringsaktiviteter

Læs mere

Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse for alment byggeri nu også bygherrenøgletal

Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse for alment byggeri nu også bygherrenøgletal Til samtlige kommuner og almene boligorganisationer Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail ism@ism.dk www.ism.dk Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse

Læs mere

PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1

PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1 PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1 Side 1/10 Indhold 1. Forord 2. Hvad er audit? 3. Hvor ofte skal auditor gennemføre audit og med hvilken funktion? 4. Rollen som auditor 5. Planlægning Indkaldelse

Læs mere

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Indhold 1. Område...3 2. Målgruppe...3 3. Regler...3 4. Egenkontrolprogrammet...3

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

Drejebog for håndtering af sygefravær

Drejebog for håndtering af sygefravær Drejebog for håndtering af sygefravær I Gribskov kommune er arbejdsmiljø herunder trivsel, sundhed og arbejdsglæde et fælles anliggende, som ledere og medarbejdere i det daglige arbejder sammen om. Denne

Læs mere

Kapitel 12 Pengeinstitutvirksomhed

Kapitel 12 Pengeinstitutvirksomhed sikkerhed for det overskydende beløb 74. Denne bestemmelse begrænser således pengeinstitutternes mulighed for at yde usikrede lån til tegning (men antageligvis ikke salg) af aktie-, andels-, eller garantikapital

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Fødevarestyrelsen Juni 2009 Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Indholdsfortegnelse Afsnit I 4 Indledning 4 Ikrafttræden 4 Definitioner 4 Undtaget

Læs mere

Ny mesterlære - i EASY-A og

Ny mesterlære - i EASY-A og Ny mesterlære - i EASY-A og Elevplan 26-06-2011/version 4/mgl/fkj Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Ny Mesterlære-eleven i EASY-A Registrering i EASY-P Grundforløbsundervisning

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Procedure for behandling af klagesager

Procedure for behandling af klagesager Procedure for behandling af klagesager? Boligforeningen AlmenBo afd. 15 I AlmenBo modtages rigtig mange klager på årsbasis. Afdelingsbestyrelsen i AlmenBo s afdeling 15, Frydenlund, har derfor udarbejdet

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den 27. juni 2014 Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den eksterne uvildige undersøgelse, der har haft til formål at afdække omfanget af anvendelsen af ulovlige overvågningsmetoder

Læs mere

Den ændrede energimærkningsordning for bygninger

Den ændrede energimærkningsordning for bygninger N OTAT 7. oktober 2010 J.nr. Ref. re Energieffektivisering og internationalt samarbejde Den ændrede energimærkningsordning for bygninger 1 Indledning I 2008 blev der gennemført en samlet evaluering af

Læs mere

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens:

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: DS/ISO 31000 Risikoledelse ISO 31000 - Risikoledelse Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: overordnede

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: opfølgning og evaluering af de konkrete indsatser i den enkelte sag, herunder kommunens tilsyn og forberedelse af hjemgivelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04 RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om satsreguleringspuljen (beretning nr. 3/02) I. Indledning 1. I mit notat i henhold

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1040 København K København, den 21. januar 2014 Sagsnr.: 23266 Dok.nr.: 619560 Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning

Læs mere

Nr. 1 16. juli 2014. Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum

Nr. 1 16. juli 2014. Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum Nr. 1 16. juli 2014 Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum (Vejledning til bekendtgørelse om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder) 1. Indledning 1.1. Kunngerð nr. 1 frá 16.

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Årsrapport. Inspektion af lægemidler i håndkøb i detailhandlen

Årsrapport. Inspektion af lægemidler i håndkøb i detailhandlen 2011 Årsrapport Inspektion af lægemidler i håndkøb i detailhandlen 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og kort om reglerne... 2 1.1. Typer af håndkøbslægemidler... 2 1.2. Fælles regler... 3 1.3. Salg via

Læs mere

Fødevareministeriets strategi for kosttilskud. - seks initiativer. Fødevareministeriets kosttilskudsstrategi 2011 1

Fødevareministeriets strategi for kosttilskud. - seks initiativer. Fødevareministeriets kosttilskudsstrategi 2011 1 Fødevareministeriets strategi for kosttilskud - seks initiativer 2011 Fødevareministeriets kosttilskudsstrategi 2011 1 Indhold Kosttilskud og forbrugertryghed... 1 Fakta om kosttilskud... 2 Seks initiativer...

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker 1. Hjælpens lovgrundlag 71, 74 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. Formålet med hjælpen At renholde boligen i samarbejde

Læs mere

Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge. - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg

Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge. - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg

Læs mere

Rygepolitik i Socialforvaltningen

Rygepolitik i Socialforvaltningen Socialforvaltningen Rygepolitik i Socialforvaltningen VELKOMMEN TIL EN RØGFRI KOMMUNE I december 2005 vedtog Borgerrepræsentationen en ny rygepolitik for Københavns Kommune. Formålet med politikken var

Læs mere

Den røde mappe skal opbevares i gruppen. Vedlagte skemaer kan printes fra Intranettet: Nyt fra Sikkerhed

Den røde mappe skal opbevares i gruppen. Vedlagte skemaer kan printes fra Intranettet: Nyt fra Sikkerhed Kære kollegaer! Brøndagerskolens Arbejdsmiljøgruppe har udarbejdet denne mappe Den Røde Mappe for at sikre sig, at alle ansatte har eller får kendskab til, hvordan man handler, når man har været udsat

Læs mere

Indfangningskontrol af slagtekyllinger, samt. rengøringskontrol af transportmidler og fjerkrækasser.

Indfangningskontrol af slagtekyllinger, samt. rengøringskontrol af transportmidler og fjerkrækasser. KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Indfangningskontrol af slagtekyllinger, samt rengøringskontrol af transportmidler og fjerkrækasser. I Danmark indfanges ca. 114 mio. danske slagtekyllinger årligt,

Læs mere

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Dato: Sagsbehandler J.nr. 30. april 2014 JOSKA Internt dokument Indhold Lovgrundlag Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang

Læs mere

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park Forfatter: Louise Rasmussen Revideret den 17-03-2015 Dokument nr. 480-2015-127465 Sags nr. 480-2015-70306

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende Formål Formålet med kvalitetsstyring er overordnet, at der skabes en forbedringskultur, der kan beskrives som en systematisk, fortløbende proces i 4 dele: Planlægning af opgaveløsning (procedurer) Opgaveløsning

Læs mere

Retningslinjer for teknisk revision 2008

Retningslinjer for teknisk revision 2008 23. maj 2008 Side 1/4 Retningslinjer for teknisk revision 2008 I Håndbog for Energikonsulenter 2008 kan konsulenterne bruge faglige vurderinger og forenklinger i forbindelse med beregningen af bygningers

Læs mere

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S.

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Beskrivelse af Naturgas Fyn Distribution A/S s ( NGFD s ) program for intern overvågning...3

Læs mere

Aut.nr.: Sagsnr.: 1. Generelle oplysninger om virksomheden. 2. Ansøgning

Aut.nr.: Sagsnr.: 1. Generelle oplysninger om virksomheden. 2. Ansøgning ANSØGNING OM AUTORISATION TIL PRODUKTION, BEHANDLING, OPBEVARING, IMPORT, SALG OG EKSPORT AF ØKOLOGISKE PRODUKTER, TIL BRUG FOR DEN ØKOLOGISKE JORDBRUGSPRODUKTION Aut.nr.: Sagsnr.: I skal udfylde alle

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr. hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen

Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr. hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen 31.05.2013 Indhold Principperne bag reglerne for medicinsk udstyr Styrker/Svagheder i gældende lovgivning Forslag til

Læs mere

Gasreglementets afsnit C-10. Bestemmelser om gasleverandører

Gasreglementets afsnit C-10. Bestemmelser om gasleverandører Gasreglementets afsnit C-10 Bestemmelser om gasleverandører Januar 1994 Forord Forord Gasreglementets afsnit C-10 er fortsat i henhold til 15, 17 og 19 stk. 2 i lov nr. 250 af 8. juni 1978 om gasinstallationer

Læs mere

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S ÅRSBERETNING 2014 Program for intern overvågning NGF Nature Energy Distribution A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Beskrivelse af NGFNE-Ds Program for intern overvågning... 3 2.1 Programmets tiltag...

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere