FLEKSJOB? NYE VEJE TIL BESKÆFTIGELSE ERFARINGSOPSAMLING. Opsamling af Væksthusets erfaringer med at undersøge og udvikle nye veje til fleksjob.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FLEKSJOB? NYE VEJE TIL BESKÆFTIGELSE ERFARINGSOPSAMLING. Opsamling af Væksthusets erfaringer med at undersøge og udvikle nye veje til fleksjob."

Transkript

1 FLEKSJOB? NYE VEJE TIL BESKÆFTIGELSE ERFARINGSOPSAMLING Væksthuset - oktober 2014 Opsamling af Væksthusets erfaringer med at undersøge og udvikle nye veje til fleksjob.

2 Indledning, baggrund og formål Væksthuset har i perioden juli 2013 juli 2014 samarbejdet med Viborg jobcenter om at udvikle en indsats for borgere på ledighedsydelse. Borgerne har tidligere været i forløb hos Viborg Jobcenter og er efterfølgende visiteret til Væksthuset i 26 uger. I perioden har Væksthuset samarbejdet med 73 personer på ledighedsydelse. Denne rapport skal ses som en erfaringsopsamling og inspiration til, hvordan man fagligt kan forstå og løse denne opgave. Opgaven kan betragtes som relativ ny, eftersom fleksjobreformen i 2013 skabte nogle helt nye rammer og muligheder i forhold til ansættelse i fleksjob. Nogle af de vigtigste ændringer er, at det nu er muligt at etablere fleksjob helt ned til få timer om ugen (de såkaldte minifleksjob ) samt, at arbejdsgiveren nu betaler for den arbejdskraft han får, hvorefter borgeren får suppleret en del af sin løn op fra det offentlige (tidligere var det arbejdsgiveren, der fik suppleret fra det offentlige, mens borgeren modtog den fulde løn fra arbejdsgiveren). Disse ændringer har stor betydning for, hvordan man kan arbejde professionelt med at hjælpe flest mulige på ledighedsydelse i fleksjob. Det er håbet, at læserne vil lade sig inspirere ift. hvordan dette arbejde kan gøres bedst muligt. Rapporten er delt i en række afsnit, der hver især beskriver et aspekt af indsatsen. Det er væsentlig at sige, at vores erfaring er, at man ikke kan standardisere indsatsen, faseopdele den, modulopdele den eller på anden måde beskrive præcist, hvad der skal til for hver enkelt borger. Der vil altid være og bør altid være et stort fagligt råderum til individuel, professionel vurdering af, hvilke indsatser, metoder og delmål, der skal arbejdes med for den konkrete borger. I hvert forløb vil der blive arbejdet med ting, der ikke er beskrevet i denne rapport. Sådan er arbejdet med mennesker altid individuelt og unikt. På den anden side kan vi se, at der netop er bestemte indsatser, metoder og delmål, der generelt set går på tværs i rigtig mange forløb. Det er disse vi har ønsket at beskrive og eksemplificere i denne rapport. Med disse forbehold håber vi, at rapporten kan bruges som inspiration og ikke som en drejebog. Først er der et afsnit om Målgruppekarakteristika. Her har vi udviklet et simpelt indikatorværktøj, der kan bruges til at få et overblik over, hvad der på syv udvalgte indikatorer karakteriserer borgeren. Dette skal bruges som en af flere måder at vurdere, hvilke indsatser, der skal prioriteres i arbejdet. Dette skal ses som et hjælpeværktøj og ikke som et objektivt vurderingsværktøj. Dernæst følger et afsnit om Slutmål og delmål. Slutmålene for indsatsen er altid primært fleksjob og sekundært etablering af praktik. Vi har desuden lokaliseret en række overordnede og en række mere detaljerede delmål, som vi tilrettelægger indsatserne efter. Disse delmål ser generelt ud til at være væsentlige for, at det skal lykkes med at nå i mål med slutmålet. Herefter er der et afsnit om Indsatser. Her beskriver vi de konkrete indsatser, som vi sætter i gang for at nå slut- og delmål. Disse har vi ligeledes inddelt i en række overordnede indsatstyper og en række mere detaljerede indsatser, som vi dels har uddybet og dels har redegjort for, hvilke delmål vi arbejder henimod i hver indsats. 2 Fleksjobindsats erfaringsopsamling

3 Dernæst kommer et afsnit med korte metodebeskrivelser af de mest anvendte teoretiske og metodiske tilgange. Efter disse afsnit følger en grafisk illustration af ovenstående emner. Illustrationen kan ses som en forsimplet programteoretisk fremstilling af sammenhængen mellem indsatser, delmål og slutmål. Efter dette er der et afsnit med en række cases, som giver praktiske eksempler på nogle af de centrale pointer ift. arbejdet med borgere på ledighedsydelse. Afslutningsvis har vi kort beskrevet de opnåede resultater i kvantitative termer, hvor det ses, at det er lykkedes at etablere et fleksjob for 35% af borgerne samt, at cirka yderligere 18 har været i en virksomhedspraktik, da forøbet sluttede. Af de øvrige borgere har en stor del opået forbedrede mestringskompetencer mhp. fremtidig ansættelse i fleksjob. God læselyst. 3 Fleksjobindsats erfaringsopsamling

4 Målgruppe karakteristika Ethvert menneske er unikt og skal behandles sådan. Derfor vil enhver generalisering være upræcis og skal benyttes med forbehold og respekt for en kompleks virkelighed. Med disse forbehold i baghovedet kan der dog være fordele ved at forsøge skitsere en række generelle karakteristika for borgerne i målgruppen for fleksjob. Ved at tale om typiske karakteristika ved borgerne bliver det samtidig muligt at drage erfaringer fra et forløb til et andet. Vi har valgt at se på borgerne ud fra syv karakteristika, som vi oplever som vigtige ift. den videre indsats. I stedet for at lave en række typologier, som borgeren skal passe ind i, har vi forsøgt at lave en profil på hver enkelt borger ud fra de syv karakteristika. > Disse karakteristika handler udelukkende om vores oplevelse af borgeren ift. målet om fleksjob. De skal derfor på ingen måde ses som vurderinger af borgeren som person, psykologiske profiler eller noget som helst andet. Det handler om bedst muligt at kunne vurdere, hvad der er på spil for netop denne borger ift. målet om fleksjob. Og det handler om, at vi skal tilrettelægge den bedst mulige indsats for hver enkelt af borgerne. Ved at bruge modellen kan man pejle sig ind på, hvad der skal være i fokus for indsatsen samt hvilke metoder og tilgange, der kan være brug for at arbejde med. De syv karakteristika er illustreret på næste side, hvor hvert karakteristikum kan skaleres på tre niveauer: > 4 Fleksjobindsats erfaringsopsamling

5 Tro på egne evner Tror på sig selv og er bevidst om egne ressourcer og styrker Tror lidt på sig selv Tror ikke på sig selv Selvindsigt og abstrakt tækning Stor selvindsigt. Har nemt ved abstrakt tækning samarbejde Vil gerne/initiativrig Målgruppe Helbredsmestring Høj grad af mestringskompetence En vis mestringskompetence Lav grad af mestringskompetence Et vist niveau af selvindsigt og abstrakt tænkning Har svært ved selvindsigt og abstrakt tænkning Passiv/usikker Frustreret/vred Ingen arbejdsidentitet Behov for ny arbejds identitet Høj arbjejdsidentitet Arbejdsidentitet Stor brug for hjælp Svært/få match Kan med sparring Nogle match Kan selv Mange match /nemt Jobsøgning Match med arb. markedet 5 Fleksjobindsats erfaringsopsamling

6 De syv karakteristika er uddybet i nedenstående skema, som igen skal ses som inspiration til overvejelser og ikke som en manual. Karakteristika Uddybning Relevans Selvindsigt og abstrakt tænkning Handler om i hvor høj grad borgeren er i stand til at forstå og analysere egne handlinger, følelser og tanker. Handler også om evnen til abstrakt, analytisk og refleksiv tænkning ift. egen situation. Jo højere borgeren scorer desto større chance er der for at lykkes med refleksive læreprocesser, hvor man med spørgeteknikker understøtter udvikling og selvindsigt. Jo lavere, der scores, desto mere konkret og anvisende bør indsatsen være. Samarbejde Handler om graden af samarbejde i forløbet. Aksen går fra borgere, der er vrede og frustrerede over at skulle i et forløb og derfor ikke ønsker at samarbejde til borgere, der selv tager initiativ og samarbejder aktivt. Jo mindre samarbejde, der er, destor sværere vil det være at få andre indsatser til at lykkes. Man kan derfor overveje enten at bruge tid på at etablere et godt samarbejde eller at være rammesættende ift. krav og forventninger i de situationer, hvor samarbejdet er lavt. Omvendt vil det være muligt at uddelegere meget ansvar for forslag, handlinger og løsninger til borgeren i de tilfælde, hvor samarbejdet er højt. Arbejdsidentitet Handler om, hvorvidt borgeren oplever sig selv som en, der hører til på arbejdsmarkedet eller ej. I den ene ende af aksen kan der være tale om borgere, der har deres primære identitet som kommende pensionist, syg, klient o.l. I den anden ende er der borgere, der ser sig selv som en del af arbejdsstyrken. Midt imellem ligger borgere, der har en arbejdsidentitet indenfor et fag, funktion eller arbejdsplads, men som har brug for at skifte den ud med et andet fag, funktion eller arbejdsplads. Det er relevant at overveje, om borgeren slet ikke ser sig som en del af arbejdstyrken. I så fald skal der evt. arbejdes med at skabe oplevelser/erfaringer, hvor borgeren rent faktisk bidrager og kan bruges. Det kan både handle om en manglende lyst, et manglende mod eller en manglende tro på, at det kan lade sig gøre. Har borgeren derimod brug for at skifte arbejdsidentitet skal der arbejdes med at sige farvel til den gamle identitet og goddag til en ny. Er der derimod høj arbejdsidentitet handler det nærmere om at bruge den som drivkraft i det videre forløb. Tro på egne evner Handler om, hvor meget borgeren tror på, at han/hun har en mulighed for at blive ansat i et fleksjob. Man ved, at en persons mestringsforventning altså troen på, at man kan klare noget i en given situation er ret afgørende for, om det efterfølgende lykkes at klare det. Er denne lav kan det derfor være hensigtsmæssigt at arbejde ressourceorienteret, hjælpe med at skabe succesoplevelser samt at opbygge selvværd og selvtillid; bla. gennem inddragelse af arbejdsmarkedet. Helbredsmestring Handler om, hvor meget helbredsproblemerne fylder ift. at kunne fokusere på processen frem mod fleksjob. Det handler altså ikke om objektive helbredsforhold men om, hvordan borgeren tackler sin livssituation med de helbredsproblemer han/hun har. For borgere, der har svært ved at fokusere på andet end helbredsproblemerne kan det give mening at arbejde med forskellige mestringsteknikker. Her kan eksempelvis være tale om mestring ift. søvnproblemer, stressniveau, smerter, negative tanker m.m. Denne indsats fjerner ikke problemer eller gør noget ved de ydre forhold, men fokuserer på at hjælpe borgeren til bedre at kunne leve med problemerne samtidig med en delvis deltagelse på arbejdsmarkedet. Match med arbejdsmarkedet Handler om, hvor let/svært det er at matche borgerens evner, begrænsninger og behov med konkrete jobfunktioner på konkrete arbejdspladser. Er det overvejende svært at finde et godt match, kan man overveje, om det er her hovedfokus i indsatsen skal lægges først. Det hjælper ikke at arbejde med borgerens udviklingsområder, hvis ikke man har en aftager i form af en arbejdsplads i den anden ende. Jobsøgning Handler om, hvor målrettet og effektivt borgeren søger mulige stillinger. Det kan både handle om indholdet (kvaliteten af henvendelsen, ansøgningen osv.), om formen (brev, mail, telefon, personligt osv.), om hyppigheden (hvor mange henvendelser foretages der) og om bredden (branchemæssigt, virksomhedstyper, geografisk osv.). Det er væsentligt at overveje, om en stor del af indsatsen skal ligge her. Hvis borgeren ikke kan selv, nytter det ikke noget at uddelegere denne opgave til borgeren, fordi den så enten ikke bliver gjort eller bliver gjort med så lav kvalitet, at det kan være lige meget. 6 Fleksjobindsats erfaringsopsamling

7 Slutmål og delmål Det primære slutmål for indsatserne er i alle tilfælde etablering af fleksjob. Hvis ikke dette mål nås er et sekundært slutmål at etablere en virksomhedspraktik mhp. ansættelse med fleksjob På vej mod disse mål arbejdes der løbende med en række delmål, som vil variere fra forløb til forløb. Nedenstående delmå skal derfor ses som en bruttoliste, som vi udvælger fra i forhold til relevansen i det enkelte forløb. Det giver derfor ikke mening at opstille en trappemodel eller en fasemodel, hvor bestemte delmål skal nås i en bestemt rækkefølge. Nedenstående delmål ser vi som de primære delmål på vej mod slutmålet. Delmålene er uddybet i skemaet, og de er kategoriseret efter typen af delmål. type af delmål delmål uddybning Relevans ift. slutmål Målrettede ansøgninger At få skrevet velmotiverede og målrettede ansøgninger, som beskriver hvad ansøgeren kan og vil og samtidig på en god måde får formidlet, hvilket behov/særlige hensyn, der er nødvendige, samt hvilke muligheder en fleksjobansættelse rummer for arbejdsgiveren. Ansøgningerne styrker borgerens indsigt i egne ressourcer og behov, hvilket gør borgeren til en bedre ansøger. Ansøgningerne sendes både opfordret og uopfordret og udgør således et væsentligt redskab i kontakten til arbejdsgivere mhp. ansættelse eller praktik. Fysiske produkter CV/profilkort Deltagelse i praktik Der arbejdes med et klassisk CV, hvor borgerens erfaringer og kompetencer gøres tydelige. Desuden udarbejdes der et profilkort, der på én side kort præsenterer borgerens kompetencer, interesser og særlige behov i forhold til fleksjob. Der etableres træningsforløb på en arbejdsplads. Dette kan ske som snusepraktikker, afklarende praktikker, opkvalificerende praktikker samt særligt som rekrutterende praktikker, hvor borger og arbejdsgiver ser hinanden an og med hjælp fra os skræddersyr arbejdsopgaver og funktioner, der matcher virksomhedens behov og borgerens muligheder. Samme som ovenfor. Praktik er ofte den bedste ansøgning. Mange praktikker fører efterfølgende til ansættelse i fleksjob. Desuden skaber praktikkerne ofte et kompetenceløft samt forbedrer borgerens netværk ift. videre søgning. Deltagelse i jobsamtaler At borgeren kommer til samtale om mulig ansættelse i fleksjob En samtale er som regel nødvendig inden en egentlig ansættelse. 7 Fleksjobindsats erfaringsopsamling >

8 Effektive jobsøgningsstrategier At borgeren mestrer en række forskellige jobsøgningsstrategier som ex personlig henvendelse, skriftlige ansøgninger, uopfordret henvendelse, orientering på relevante jobopslags platforme, brug af netværk m.m. Jo bedre og bredere borgeren evner at søge relevante stillinger, desto større chance er der for, at det vil lykkes. Kompetencer Ressourceorienteret selvfortælling System GPS At borgeren er i stand til at kommunikere om egen motivation, kompetencer og styrker samt, at borgeren på en god måde kan kommunikere om behov og skånehensyn. Her er særligt fokus på at undgå for detaljerede sygefortællinger og problemmættede selvfortællinger. At borgerens hjælpes til at få overblik over de muligheder og rammer, som han/hun befinder sig indenfor, samt hvordan forskellige relevante forvaltninger, lovgivninger m.m. spiller sammen. Målet er at borgeren oplever sig som aktør og handlekraftig i dette fremfor som passiv og forvirret tilskuer. Jo bedre borgeren er i stand til at kommunikere på en for arbejdsgiveren ærlig og positiv måde om egne styrker og behov, desto større chance er der for, at arbejdsgiveren vil indgå i et videre samarbejde mod ansættelse. Ved at styrke borgerens handlekraft ift. egen situation, øges hans/hendes tro på, at det er muligt at skabe en forandring og nærme sig arbejdsmarkedet. Helbredsmestring At borgeren udvikler strategier til at leve med de helbredsmæssige begrænsninger, der måtte være. At borgeren er i stand til at overskue et fleksjob på trods af helbredsmæssige begrænsninger. Ved at styrke borgerens overskud, mestringsstrategier og udholdenhed øges chancen for, at borgeren vil kunne fastholde et fleksjob. Accept af samarbejde At borgeren accepterer rammerne for samarbejdet og kan se de muligheder, som et samarbejde kan give. Uden en accept af samarbejdet vil det være svært at få andre indsatser til at virke. Med accept af samarbejdet og den tillid, der følger med, vil der være større mulighed for at skabe den nødvendige forandring. Orientering mod arbejdsmarkedet Motivation for at deltage i praktik Arbejdsidentitet ift. at være lønmodtager At borgeren kan se meningen med at deltage i praktik, og at borgeren tror på, at det vil kunne hjælpe ift. målet om fleksjob. At borgeren orienterer sig mod et liv på arbejdsmarkedet, mod at være medarbejder, lønmodtager, kollega og en del af en arbejdsplads. Motivationen er nødvendig for, at praktikken overhovedet vil lykkes og dermed potentielt kan føre til ansættelse. Typisk vil det være et afgørende parameter for arbejdsgiveren, at han kan mærke at ansøgeren virkelig ønsker jobbet. At orientere sig mod arbejdsmarkedet eller et nyt fagområde er væsentligt ift. at skulle sælge sig til en ny arbejdsgiver. Troen på egne evner At borgeren tror på sig selv og sine evner ift. at bestride et job, at varetage bestemte jobfunktioner og indgå socialt på en arbejdsplads. Man ved, at borgerens mestringsforventninger (troen på egne evner) er væsentlig ift. om en given handling vil lykkes. Skal borgeren derfor lykkes i en praktik og/eller en ansættelse er det væsentligt, at han selv tror på det. Realisme og retning Realistisk brancheafklaring Afgrænsning af de rette indsatser til borgeren 8 Fleksjobindsats erfaringsopsamling At der findes jobfunktioner, som borgeren realistisk kan varetage og som en arbejdsgiver realistisk vil betale for. At der i samarbejde med borgeren findes de rette indsatser, der kan hjælpe lige præcis denne borgere videre mod slutmålet. Realismen er vigtig, fordi det sikrer, at man søger stillinger med reel mulighed for ansættelse fremfor enten at lede efter stillinger, som borgeren kan bestride men ikke findes, eller stillinger, der findes, som borgeren ikke kan bestride. Afgrænsningen og udvælgelsen af de rette indsatser er væsentlig, fordi alle forløb er individuelle og ingen borger skal igennem en bestemt række moduler eller emner. Ved at time indsatsen til hver enkelt borger antages det, at forløbet bliver mest muligt målrettet mod slutmålet. >

9 Det rette match Arbejdsgiverfleksibilitet Det rette match mellem borger og arbejdsplads At potentielle arbejdsgivere ser mulighederne for at tilpasse borgerens behov med arbejdspladsens behov ift. opgaver, timer, hensyn, kompetencer, aflønning, regler osv. At borger og arbejdsplads matches ift. en række parametre som eksempelvis jobfunktioner, støttemuligheder, ledelsesstil, kultur, kolleger, fleksibilitet osv. At indgå i oplysning af- og forhandling med arbejdsgivere om tilpasning af job ift. den konkrete ansøger øger chancerne for en efterfølgende ansættelse. Et match handler ikke blot om faglige kompetencer ift. jobfunktionen. For at et fleksjob skal lykkes kræver det, at matchet også er rigtigt på de andre nævnte parametre i det omfang, det er muligt. 9 Fleksjobindsats erfaringsopsamling

10 Indsatser Indsatser betyder her de konkrete tiltag, der sættes i værk for og med borgeren. Indsatserne er dem, der skal føre frem mod delmålene og slutmålene. Nedenstående skema giver et overblik over de mest benyttede indsatser. Som ovenfor skal også denne liste ses som en bruttoliste, der vælges fra ift. borgerens konkrete situation og de delmål, der arbejdes hen imod. type af indsats delindsats uddybning Forventede delmål Udarbejdelse af profilkort/cv Der arbejdes med at skræddersy et CV og et profilkort, som borger og konsulent kan bruge til videre søgning. Fysisk og elektronisk profilkort og CV Udarbejdelse af ansøgning Der arbejdes med en eller flere skriftlige ansøgninger, som borger og konsulent kan bruge til videre søgning. Fysiske og elektroniske ansøgning(er). Arbejdsgiverkontakt Træning i henvendelser og jobsamtaler Brug af databaser, hjemmesider m.m. som ex jobindex, jobnet, lokalaviser, Webdirect, netværk m..m Rollespil, sparring, coaching og rådgivning ift. henvendelser og jobsamtaler med fokus på motivation, ressourcer, den positive selvfortælling o.l. Fokus på at undgå for mange sygdomshistorier. Finde relevante virksomheder, stillinger og jobfunktioner gennem en række medier og platforme. At borgeren er i stand til at kommunikere en relevant selvfortællng ift. bestemte jobs/praktikker. Effektive jobsøgningsstrategier ved at finde de relevante jobfunktioner og virksomheder, der kan søges hos. At udvide borgerens viden om, hvor der kan søges. Job- og praktiksøgning Konkret at søge en række stillinger opfordret og uopfordret. Det kan være såvel konsulent som borger, der søger. At komme til samtaler om fleksjob. Forhandling med arbejdsgiver Kontakt til arbejdsgivere og konkret forhandling med dem ift. ansættelse i fleksjob, herunder oplysninger, vidensdeling og behovsanalyse ift. ex timetal, lovgivningens muligheder, økonomi, tilpasning af arbejdsopgaver, hjælpemidler m.m. Det rette match. At arbejdsgiver oplever en evt. fleksjobansættelse som fleksibel, nem og attraktiv. Helbredsmestring Smertehåndtering Undervisning i, hvad smerter er og hvordan man kan forstå dem samt rådgivning og træning ift. forskellige måder at tackle smerterne på, som gør det nemmere at leve med dem. At borgeren oplever at have større kontrol over sin krop og sit liv. At borgeren oplever, at smerterne udgør en mindre barriere end tidligere ift. arbejdsmarkedet. 10 Fleksjobindsats erfaringsopsamling >

11 Strategier if. søvnproblemer Undervisning i, hvad søvnproblemer er og hvordan man kan forstå det samt rådgivning og træning ift. forskellige måder at håndtere søvnproblemer på og evt. minimere problemets omfang. At borgeren oplever at have større kontrol over sin krop og sit liv. At borgeren oplever, at søvnproblemerne udgør en mindre barriere end tidligere ift. arbejdsmarkedet. Helbredsmestring Psykoedukation ift. forskellige lidelser Stresshåndtering Undervisning i forskellige symptomer og lidelser med henblik på, at borgeren opnår øget selvindsigt og kontrol over eget liv. Desuden rådgivning og træning ift. forskellige måder at håndtere disse udfordringer på. Undervisning i, hvad stress er og hvordan man kan forstå det samt rådgivning og træning ift. forskellige måder at håndtere stress på samt at minimere problemets omfang. At borgeren oplever at have større kontrol over sit liv. At borgeren opnår større indsigt i egne reaktioner, handlinger og behov. At borgere oplever, at evt. lidelser og symptomer udgør en mindre barriere ift. arbejdsmarkedet end tidligere. At borgeren oplever at have større kontrol over sit liv. At borgeren opnår større indsigt i egne reaktioner, handlinger og behov. At borgeren oplever, at stress udgør en mindre barriere ift. arbejdsmarkedet end tidligere. Ressourceorienterede samtaler Positiv brainstorm Bruttoliste Ressourcesprog fremfor systemsprog At afsøge alle drømme, ønsker, kreative forslag osv. i en fælles brainstorm og sparrring. Her er realisme ikke vigtigt i første omgang. Målet er at skabe lyst og energi. Efterfølgende bruges denne til at snævre ind ift. realisme. Her skrives tidligere jobfunktioner op på en bruttoliste. Drømmejobbet sammensættes og der tages efterfølgende udgangspunkt i dette, når der skal snævres ind ift. realisme. Der arbejdes med selvfortælling og evnen til at finde og kommunikere om egne ressourcer og kompetencer. Der arbejdes med alternative selvfortællinger for at undgå systemsprog, sygdomsfortællinger o.l. At borgeren får øget tro på, at det er muligt at få et fleksjob. At borgerens motivation for ansættelse i fleksjob styrkes. At borgerens lyst til at engagere sig i processen frem mod fleksjob styrkes. At borgeren får øget blik for egne kompetencer. At borgerens motivation for ansættelse i fleksjob styrkes. At borgerens lyst til at engagere sig i processen frem mod fleksjob styrkes. Ressourceorienteret selvfortælling. At borgeren får øget blik for egne kompetencer. At borgeren styrkes i sin positive selvfortælling. At borgerens motivation for ansættelse i fleksjob styrkes. At borgerens lyst til at engagere sig i processen frem mod fleksjob styrkes. Arbejdsmarkedskendskab Lave lister over virksomheder indenfor relevante brancher Kontakte virksomheder Udvide branchekenskab. Brug af databaser, hjemmesider osv. for at skabe et overblik over relevante virksomheder, der kan søges hos. Borger og/eller konsulent kontakter arbejdspladser for at opnå mere detaljeret viden om eksempelvis jobfunktioner, arbejdsvilkår, typer af ansættelser, vilkår, antal medarbejdere osv. Dette kan ske både telefonisk og ved personligt fremmøde. Kontakt til arbejdspladser. Eller brug af IT-baserede inspirations- og afklaringsværktøjer som ex Karrierekompasset fra ug.dk, Jobspor m.m. At borgeren bliver inspireret ift. mulighederne for fleksjob. At borgeren får et realistisk billede af mulighederne på det lokale arbejdsmarked. At borgeren får øget tro på, at det er muligt at få et fleksjob. Overblik og retning. At borgeren får detaljeret kendskab til forskellige jobs, virksomheder, jobfunktioner m.m. At borgerens netværk udvides og styrkes mhp. jobsøgning. At borgeren får blik for flere veje at gå ift. fleksjob. At borgeren bliver inspireret og får øget tro på, at det er muligt at få et fleksjob. 11 Fleksjobindsats erfaringsopsamling >

12 Overblik og minerydning Arbejdsmarkedskendskab Snusepraktik Rekrutteringspraktik Inspirations-/afklaringspraktik Grafisk illustration af, hvordan fleksjob hænger sammen med øvrige indsatser, rammer og muligheder Forklare om regler, jura, økonomi osv. ifm. fleksjob Kort praktik på arbejdsplads mhp. at borgeren ser, om stedet/funktionerne er noget for ham/hende. Konsulent er altid en del af etablering, opfølgning, udarbejdelse af kontrakt og afslutning. Praktik med henblik på ansættelse i fleksjob. Konsulent er altid en del af etablering, opfølgning, udarbejdelse af kontrakt og afslutning. Praktik på arbejdsplads mhp. at borgeren bliver afklaret/inspireret ift. om stedet/jobfunktionerne kunne være noget for ham/hende. At vise borgeren grafisk, hvor borgeren står ift. reglerne om fleksjob. At forklare borgeren om gældende regler på en måde, så borgeren forstår det og forstår, hvad det betyder for ham/hende. Øget afklaring ift. muligt fleksjob. Øget erfaring med jobtyper, arbejdspladser m.m. Det gode match. At borger og arbejdsplads kan se hinanden an. Ansættelse. Det gode match. Øget afklaring ift. egne muligheder. Øget erfaring med jobtyper, arbejdspladser m.m. At borgeren bliver inspireret ift. mulighederne for fleksjob. At borgeren får et realistisk billede af mulighederne på det lokale arbejdsmarked. At borgeren får øget tro på, at det er muligt at få et fleksjob. At borgeren oplever øget handlekraft og ansvar ift. eget liv. At borgeren oplever øget overblik og forståelse for egen situation og egne muligheder. At borgeren oplever øget handlekraft og ansvar ift. eget liv. At borgeren oplever øget overblik og forståelse for egen situation og egne muligheder. Hjælp ift. konkrete problemer At afhjælpe konkrete problemer som eksempelvis at få hjælp til at strukturere hverdagen, hjælp til relevant behandling m.m. At borgeren oplever øget handlekraft og ansvar ift. eget liv. At borgeren oplever, at øvrige udfordringer udgør en mindre barriere end tidligere ift. at kunne varetage fleksjob. 12 Fleksjobindsats erfaringsopsamling

13 Tilgange og metoder Der er ikke én metode eller en bestemt rækkefølge af metoder, der kan sættes i spil ift. fleksjobforløbene. Eftersom hver borger og hver situation er både kompleks og unik kræver det, at man hver gang sammensætter lige præcis den kombination af indsatser, metoder og tilgange, som ser ud til at kunne skabe den bedste effekt. I tråd med ovenstående forbehold i forhold til at balancere mellem generaliseringer og unikke situationer skal nedenstående metodebeskrivelse ses som en bruttoliste af de tilgange, der primært er i spil ift. målgruppen. Disse tilgange løber på tværs af indsatserne som en rød tråd. Metodisk tilgang uddybning Forventede effekter Individuelt At hvert forløb tilpasses borgeren. Borgeren skal ikke tilpasses et hold. Forløbet sammensættes i samarbejde mellem konsulent og borger. Ikke to forløb vil være ens. At hvert forløb når de bedst mulige resultater hurtigst muligt. At indsatserne kan tilpasses borgeren og ikke omvendt. At der kan justeres i forløbet, så snart, der er behov. At forløbet opleves meningsfyldt for borgeren. Udviklingsfokus Der er fokus på muligheder og på at skabe progression frem mod ansættelse i fleksjob. Der bruges så lidt tid som muligt på administration og så meget tid som muligt på selve foløbet. At der skabes udvikling frem mod ansættelse. At forløbet opleves meningsfyldt for borgeren. Ressourceforienteret At der arbejdes med det, som borgeren kan og med, at sætte spot på ressourcer, kompetencer og muligheder. Begrænsninger og barrierer omformuleres til skånehensyn, særlige behov o.l. At borgerens tro på, at det er muligt at opnå ansættelse øges. Potentielle arbejdsgivere får blik for, hvad borgeren kan og hvad der er muligt. Motiverende samtale Der arbejdes med en struktureret metode til at fremkalde og styrke borgerens tro på egne evner samt lyst til at opnå ansættelse i fleksjob. Øget motivation i form af tro på egne evner og lyst til ansættelse i fleksjob. Anerkendende tilgang Der gives tid og mulighed for, at borgeren kommer til orde med sine oplevelser, forståelser, løsninger og tanker. Der er plads til uenigheder og forskellige opfattelser samtidig med at målet om fleksjob fastholdes. At borgerens tillid til samarbejdet styrkes. Narrativ tilgang Der arbejdes med alternative selvfortællinger i såvel tale som skrift. Der arbejdes med, at borgeren får øje på og tror på ressourceorienterede selvfortællinger. Der arbejdes med, hvordan barrierer, behov, skånehensyn, diagnoser og problemer kan kommunikeres. At borgerens tro på egne evner styrkes. At borgerens evne til at kommunikere om såvel motivation og ressourcer som om arbejdsmarkedsrelevante problemer og barrierer styrkes. At borgerens sociale og kommunikative kompetencer styrkes. 13 Fleksjobindsats erfaringsopsamling >

14 Kognitiv tilgang til mestring Der arbejdes med psykoedukation, social færdighedstræning samt forskellige mestringsteknikker til eksempelvis smerter, stress, angst m.m. Der arbejdes i en vekeselvirkning mellem analyser, indsigter og praktiske øvelser. At borgeren oplever øget mestringskompetencer ift. relevante problemstillinger. At borgeren oplever øget indsigt i egne problemstillinger. Tempo og handlekraft Der lægges stor vægt på konkret og hurtig handling i mødet med borgerne. Det kan eksempelvis være ifm. at skaffe praktik, kontakt til arbejdsgivere, hjælp tli behandling m.m. At borgeren oplever at få den rette hjælp. At borgerens tro på, at et fleksjob er muligt. At tilliden til samarbejdet styrkes. Systemisk og helhedorienteret tilgang Borgerens liv ses som et sammenhængende system, og der er en særlig opmærksomhed på, hvordan forskellige områder af borgerens liv påvirker hinanden; herunder også påvirkninger ifm. en ansættelse i fleksjob. At indsatser og løsninger bliver bæredygtige og tilpasses med hensyn til borgerens øvrige liv. Inspiration Der arbejdes med, at borgeren møder konkrete arbejdspladser med mulighed for ansættelse og evt. konkrete medarbejdere, der er ansat i fleksjob. Desuden arbejdes der med at få borgeren til at se nye muligheder ift. branche, arbejdsplads, jobfunktioner m. At borgeren ser nye og flere veje at gå ift. fleksjob. At borgeren oplever øget tro på, at en fleksjobansættelse er mulig. 14 Fleksjobindsats erfaringsopsamling

Unge og uddannelse. Indsatser for de mest udsatte

Unge og uddannelse. Indsatser for de mest udsatte Unge og uddannelse Indsatser for de mest udsatte Hvilke unge? Kombination af flere forhold: Psykiske lidelser som fx ADHD, angst, aspergers, depression, stress, lavt selvværd, bipolare lidelser, problemer

Læs mere

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet?

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? Mennesker i vækst Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? indhold 04 Åbn døren 07 Hvem har brug for virksomheden? 08 Hvad tilbyder væksthuset? 11 Hvad er

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet.

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet. Idéer til brug af JobSpor på kurser for ledige JobSpor er meget velegnet til arbejdsmarkedsorienterede afklaringskurser for ledige. Nedenfor har vi taget udgangspunkt i kurset Motivation Afklaring - Planlægning

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Ansøgning om LBR projekt Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Formål Projektets overordnede ide og mål er at få afprøvet en virksomhedsrettet model der kan være medvirkende til

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Stressreduktion med arbejdsmarkedsperspektiv Projektperiode : 11/8

Læs mere

JUNI 2011. Erfaringer og best practice Beskæftigelsesrettet indsats for unge med psykiske lidelser

JUNI 2011. Erfaringer og best practice Beskæftigelsesrettet indsats for unge med psykiske lidelser JUNI 2011 Erfaringer og best practice Beskæftigelsesrettet indsats for unge med psykiske lidelser Erfaringer og best practice 2 Beskæftigelsesrettet indsat for unge med psykiske lidelser Udviklingskonsulent

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus

Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus 1 Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus Langeland Kommune hjemtager 1. januar 2013 alle opgaver på beskæftigelsesområdet, og etablerer nyt jobcenter i kombination med et helt nyt sundhedshus

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

RESSOURCEFORLØB PÅ RCA. Information for kommuner m.fl.

RESSOURCEFORLØB PÅ RCA. Information for kommuner m.fl. RESSOURCEFORLØB PÅ RCA Information for kommuner m.fl. Indhold Indsatser på RCA... 3 Henvisning... 4 Opfølgning... 4 Pris... 4 Beskrivelse af indsatserne... 5 1. Mentorstøtte... 5 2. Socialfaglig vejledning...

Læs mere

Kerneydelser Reva Sønderborg

Kerneydelser Reva Sønderborg Kerneydelser Reva Sønderborg Reva Sønderborg Reva Sønderborg 1/12 Indholdsfortegnelse Henvisningsskema 2013... 3 Afklarende forløb - udviklingsmuligheder... 5 Udviklingsforløb... 6 Moduler... 7 Beskrivelse

Læs mere

April 2013. Vidensindsamling i 6 kommuner. Jobindsatser for førtidspensionister Notat 4 - Afklaringssamtaler

April 2013. Vidensindsamling i 6 kommuner. Jobindsatser for førtidspensionister Notat 4 - Afklaringssamtaler April 2013 Vidensindsamling i 6 kommuner Notat 4 - Afklaringssamtaler INDHOLD Indledning 3 Resultat af jobindsats i 6 kommuner efter 8 måneder 4 Profil af de jobinteresserede... 4 Førtidspensionisternes

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

Så er du tættere på jobbet. Goddag til Boost dit CV og ansøgning

Så er du tættere på jobbet. Goddag til Boost dit CV og ansøgning Så er du tættere på jobbet Goddag til Boost dit CV og ansøgning Så er du tættere på jobbet Min historie og baggrund for at være her i dag! Bibliotekar i 14 år Forlagsredaktør og chef i 8 år FYRET og 51

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

De nye sygefraværsregler hvordan håndteres de i praksis?

De nye sygefraværsregler hvordan håndteres de i praksis? De nye sygefraværsregler hvordan håndteres de i praksis? Workshop nr. 120 AM 2010 Mandag den 8. november kl. 11.00 12.30 Dagens temaer Lovgivning Krav om sygesamtalen indenfor 4 uger Fastholdelsesplan

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål Tænk på indhold, branche, arbejdstid og geografi. Lav grundig research Søg viden om jobbet og virksomheden. Brug internettet

Læs mere

SUF BETA. Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson

SUF BETA. Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson Mentorpakke Personlige og tætte kontaktforløb med støtte til arbejdsmarkeds- og uddannelsesforløb Arbejdsprøvningspakke

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus,

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus, Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus, Beskæftigelsesminister Mette Frederikssen og Medlemmer af beskæftigelsesudvalget Kommunerne spekulerer i statsrefusion

Læs mere

MISBRUGSBEHANDLING. Hvem kan vi behandle? HVORDAN? >> BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV PÅ GRANHØJEN NARRATIV

MISBRUGSBEHANDLING. Hvem kan vi behandle? HVORDAN? >> BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV PÅ GRANHØJEN NARRATIV NARRATIV MISBRUGSBEHANDLING PÅ GRANHØJEN Hvem kan vi behandle? BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV Mennesker, som har en psykiatrisk lidelse, har ofte også et misbrug af euforiserende stoffer. Ofte bruges misbruget

Læs mere

Forandringsteoriprojektet i Jobcenter Fredensborgs sygedagpengeteam. - En materialesamling

Forandringsteoriprojektet i Jobcenter Fredensborgs sygedagpengeteam. - En materialesamling Forandringsteoriprojektet i Jobcenter Fredensborgs sygedagpengeteam - En materialesamling Indhold 1. Identificerede målgrupper i forandringsteoriprojektet:... 3 2. Målgruppekarakteristikker... 4 3. Forandringsteorier...

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB. Tilbudskatalog til kommuner

RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB. Tilbudskatalog til kommuner RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB Tilbudskatalog til kommuner Indhold Indsatser på RCA... 3 Henvisning... 5 Særligt ved henvisning fra Jobcenter Aalborg... 5 Pris... 5 Kontakt... 6 Beskrivelse af

Læs mere

Gode råd. til jobsøgning. - til medlemmer over 50 år

Gode råd. til jobsøgning. - til medlemmer over 50 år Gode råd til jobsøgning - til medlemmer over 50 år Hvorfor denne pjece? Denne pjece har til formål at formidle en række gode råd om jobsøgning til medlemmer over 50 år. Disse råd er opstået i forbindelse

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål : Tænk på indhold, branche, arbejdstid, geografi. Brug internettet HK Jobformidling har sin egen database på www.mithk.dk.

Læs mere

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com KK KK KK KALIKONSULENTER APS ER EN STÆRK PRIVAT VIRKSOMHED MED MASSIVE FAGLIGE KOMPETENCER OG ERHVERVSERFARING Vore konsulenter har alle solid erhvervserfaring fra både private og offentlige virksomheder.

Læs mere

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder VIDENS 02 INDSAMLING FRITIDSJOB Til unge i udsatte boligområder 1 1 FRITIDSJOB FORMER FREMTIDEN Et arbejde som reklameomdeler, kasseassistent eller rengøringshjælp er mange unges første erfaring med arbejdsmarkedet.

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse!

Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse! Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse! 2 dages top-motiverende seminar samt personligt coachingforløb, der giver dig energi, glæde, effektive værktøjer og nye indsigter, der vil bane vejen til din

Læs mere

Ressourceforløb Center for Socialpsykiatri Impuls Kursuscenter og Cafe Aroma

Ressourceforløb Center for Socialpsykiatri Impuls Kursuscenter og Cafe Aroma Nov. 2014 2.udgave Ressourceforløb Center for Socialpsykiatri Impuls Kursuscenter og Cafe Aroma Impuls og Cafe Aroma er Center for Socialpsykiatris tilbud til borgere, der ønsker et tilpasset beskæftigelses

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB.

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. Indhold. Jobsøgning. 5 Regler for ledige. 9 3 KOM I SPIL PÅ JOBMARKEDET. Jobsøgning er en svær kunst at mes tre. Der findes ingen standardløsninger på, hvordan du skriver den

Læs mere

Bliv MasterMentor i Motivation

Bliv MasterMentor i Motivation Er du klar til at skabe overskud, motivation og målbare resultater? Bliv MasterMentor i Motivation Praksisuddannelsen for dig, der vil gøre en forskel for mennesker! JobEdu s MasterMentor uddannelse i

Læs mere

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014 Leverandør AS3 Forventet udgift i 2014 med og uden kompetencegivende uddannelse under 30 år 1.810.000 kr. 2. Forsikrede ledige over 50 år De ledige udlægges med myndighed til Anden Aktør i 52 uger. I de

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

Sådan øger du chancen for et job

Sådan øger du chancen for et job Sådan øger du chancen for et job Her får du to trin-for-trin guider, der hjælper dig med, hvordan du som jobsøgende kommer i job. Begge guider har en masse konkrete og håndgribelige råd. Nogle af rådene

Læs mere

Henvendelse. Jobcenter Socialforvaltning Hjerneskadekoordinator Kommunale terapeuter Pårørende Egen læge

Henvendelse. Jobcenter Socialforvaltning Hjerneskadekoordinator Kommunale terapeuter Pårørende Egen læge Henvendelse Jobcenter Socialforvaltning Hjerneskadekoordinator Kommunale terapeuter Pårørende Egen læge Forventningsafstemning Med den bevilligende instans, jobcenter eller socialforvaltning. Telefonsamtale

Læs mere

Hvem kan visiteres til Quick Care? -et opslagsværk til sagsbehandlere

Hvem kan visiteres til Quick Care? -et opslagsværk til sagsbehandlere Hvem kan visiteres til Quick Care? -et opslagsværk til sagsbehandlere 1 Forord I denne folder har vi oplistet en række af de diagnoser, lidelser og problematikker, vi har stor erfaring med at håndtere

Læs mere

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt [Skriv tekst] Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Baggrund Rammen omkring TTA projektet udgøres af TTA-koordinatoren, TTA-teams

Læs mere

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Benyttes hvis kommunen allerede har indsendt ansøgning til empowermentprojektet Ansøger Kommune Hedensted Navn og titel på projektansvarlig HC Knudsen, beskæftigelseschef

Læs mere

Psykisk rehabilitering. Udkast april 2013 v/ Lotte Mose

Psykisk rehabilitering. Udkast april 2013 v/ Lotte Mose Psykisk rehabilitering Udkast april 2013 v/ Lotte Mose Undervisning Projektet er baseret på undervisning om psykisk sårbarhed i en arbejdsmæssig sammenhæng, herunder årsager, symptomer, behandling og forebyggelse

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

1 / 2 / 3 skridt til fleksjob. Guide til at finde sit eget fleksjob

1 / 2 / 3 skridt til fleksjob. Guide til at finde sit eget fleksjob Guide til at finde sit eget fleksjob Guide til at finde sit eget fleksjob 1 / skridt Hvordan kan du forberede dig til at kontakte virksomheder?.... side 4 Få inspiration til: / at afklare dine kompetencer

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

Projektet skal svare på det helt grundlæggende spørgsmål: Hvad virker for hvem under hvilke omstændigheder?

Projektet skal svare på det helt grundlæggende spørgsmål: Hvad virker for hvem under hvilke omstændigheder? Jobcenter København Indledning I Københavns Kommune er der 12.000 kontanthjælpsmodtagere i match 2. Kommunen bruger ca. 250 millioner kroner om året til en aktiv beskæftigelsesindsats for denne gruppe.

Læs mere

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014 Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Fra mødet om indsatsen for de jobparate blev de følgende pointer nævnt som

Læs mere

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10 Rekruttering 2010 En rundspørge fra CA a kasse 1/10 RAPPORTEN I OVERSIGT Foretrukne rekrutteringskanaler side 3 Stillingsopslag netværk karrieremesser Ansøgningen side 3 3 ud af 4 gennemgår ansøgninger

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Evaluering af LBR projekt

Evaluering af LBR projekt Projektstatus - Evalueringsskema Vejledning til årsevaluering - Års- og slutevalueringsskemaet er grundlaget for LBR s evaluering af projektet - Samtlige af skemaets punkter skal udfyldes. - Tag udgangspunkt

Læs mere

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN?

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? - EN INDSIGT I LØNTILSKUD, JOBROTATION OG VIRKSOMHEDSPRAKTIK NOVEMBER 2013 Det var en god måde at komme ud og få skabt et netværk. Ligeledes blev jeg anerkendt og

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: FREMTIDENS MEDARBEJDER Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk Tlf. 8970

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Case: Ringsted Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Et formelt samarbejde i form af partnerskabsaftaler trækker små som store virksomheder tættere på jobcentret. Det er erfaring en i Jobcenter

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt Sygemeldingen Kommunens afgørelse Ankestyrelsens afgørelse Erik/ Bemærkning til klagen over kommunens Sygemeldt den 20. nov. 2012 fra job

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale

Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale - med sygemeldte ledige [Skriv tekst] 1 Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale - med sygemeldte ledige Formål og forklaringer

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

Min baggrund. Helen@jobrehab.dk marts 2013 1

Min baggrund. Helen@jobrehab.dk marts 2013 1 Min baggrund Helen@jobrehab.dk marts 2013 1 Social Rehabilitation service Afklar borgerens ressourcer og begrænsninger samt udarbejde en rehabiliteringsplan. Værkstedet Pilevej Være med at træne borgeren

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projekt SDA Et projekt rettet mod sygemeldte personer med stress,

Læs mere