Webstrategi Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Webstrategi 2010-2013. Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011"

Transkript

1 Webstrategi Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011

2 Rammerne Baggrund og formål Behovet for en webstrategi udspringer af de krav, der i dag stilles fra centralt hold i forhold til digitalisering, brugervenlighed og tilgængelighed. Webstrategien er desuden funderet på de tanker om kanalstyring, som fremgår af Hørsholm Kommunes kanalstrategi. Webstrategien understøtter ligeledes kommunens overordnede digitaliseringsstrategi. Webstrategien skal både sætte retningen for den strategiske udvikling af kommunens hjemmeside horsholm.dk og samtidig øge fokus på den digitale kommunikation og selvbetjening internt i organisationen. Webstrategien skal derfor både være et pejlemærke for de medarbejdere, der er involveret i udviklingen af hjemmesiden og skal samtidig være et arbejdsredskab for de chefer og lokalredaktører, der har ansvaret for indholdet på hjemmesiden. Afgrænsning Webstrategien omfatter først og fremmest Hørsholm Kommunes centrale hjemmesider horsholm.dk og mithorsholm.dk. Sekundært bidrager den til at sætte retningen for udviklingen af kommunens selvbetjeningsløsninger og de kommunale institutioners hjemmesider. Webstrategien omfatter ikke kommunens intranet. Sammenhæng med øvrige strategier Webstrategien skal understøtte og sikre sammenhængen med de øvrige strategier på området. Det gælder især: Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Hørsholm Kommunes digitaliseringsstrategi Hørsholm Kommunes kanalstrategi Hørsholm Kommunes kommunikationspolitik Strategien godkendes og forankres i Chefforum. Revision Webstrategien er revideret i maj 2011, så den afspejler, at kommunens nye hjemmeside er overgået til drifts- og videreudviklingsfasen. Webstrategien er samtidig forlænget, så den rækker fra

3 Strategiske fokusområder Webstrategien tager udgangspunkt i en vision for horsholm.dk som en borgerrettet serviceportal, der er gennemsyret af digitale selvbetjeningsløsninger. Både funktionelt og æstetisk skal hjemmesiden kendes for en kvalitetsbevidsthed, der matcher de forventninger, kommunens ressourcestærke borgere har. Webstrategien indeholder fire overordnede, strategiske fokusområder, som webstrategien skal bane vejen for. Horsholm.dk er kernen i kontakten til borgerne Horsholm.dk skal være den foretrukne kommunikations- og selvbetjeningskanal mellem borgerne og kommunen. Borgerne er i centrum Det er borgernes behov, der er i centrum for udviklingen af horsholm.dk og indholdet på hjemmesiden. Digital selvbetjening har højeste prioritet Selvbetjeningsmulighederne skal være integreret fuldstændigt i horsholm.dk og skal altid prioriteres højest i det grafiske layout. Borgernes henvendelser skal kunne færdiggøres inden for de digitale rammer, uden at det er nødvendigt at henvende sig via andre kanaler. Hørsholm Kommune er med i front Hørsholm Kommune engagerer sig og deltager i den digitale udvikling for at forbedre kommunens digitale borgerbetjening. Horsholm.dk skal være placeret på niveau med de bedste kommunale hjemmesider, hvilket bl.a. skal komme til udtryk i de vurderinger og målinger, der bliver udført i offentligt regi. Hørsholm Kommune tager også selv initiativ til at måle og evaluere hjemmesiden. Illustration Som det fremgår af den følgende illustration, er webstrategien udsprunget af kommunens kanalstrategi. I den øverste halvdel viser illustrationen den nuværende vægtning imellem henvendelseskanaler. Øverst: Personlige henvendelser, telefon, brev og . Midterst: Horsholm.dk. Nederst: Mit Hørsholm. Pilene illustrerer hvert medies andel af de samlede henvendelser. Den nederste del af tegningen illustrerer fremtidsvisionen for webstrategien - nemlig den at horsholm.dk bliver borgernes primære henvendelseskanal, og at kommunens selvbetjeningsløsninger er fuldstændig integreret i horsholm.dk. Illustrationen rækker længere end den nuværende webstrategi, da den peger frem mod, at horsholm.dk og kommunens selvbetjeningsløsninger er smeltet helt sammen på det funktionelle niveau.

4

5 Pejlemærker De fire overordnede, strategiske fokusområder er konkretiseret i 10 pejlemærker, som skal sikre, at visionerne i de overordnede strategiske fokusområder opfyldes. Pejlemærke 1: Borgerrettet indhold Hørsholm Kommune skal møde borgeren, der hvor borgeren er. Det betyder, at borgernes situationsbestemte behov er i centrum for udviklingen af horsholm.dk. Hjemmesidens serviceinformation skal guide borgeren i retning af at anvende Hørsholm Kommunes digitale løsninger. Det skal tilstræbes, at borgernes henvendelser kan gennemføres inden for de digitale rammer, uden at vedkommende behøver at henvende sig via andre kanaler. Oplevelsen af kvaliteten på hjemmesiden skal være så høj, at borgeren også vælger at benytte den digitale indgang ved næste henvendelse. Med udgangspunkt i kommunens kommunikationspolitik arbejdes der på at målrette indholdet og informationsarkitekturen til de relevante borgere. Forskellige indgange til det samme indhold Borgerne tilbydes flere forskellige indgange til det samme indhold, så der kan vælges imellem en række navigationsstrategier alt efter behov. Hjemmesiden er bygget op omkring tydeligt differentierede brugerindgange med informationer og løsninger på specifikke behov. Derudover skal borgeren opleve, at det er nemt at fremsøge dokumenter og finde informationer på kommunens hjemmesider. Søgedesignet tilbyder brugeren at anvende forskellige søgestrategier alt efter behov. Sociale medier Hørsholm Kommune forholder sig aktivt til mulighederne for at indgå i en dialog med borgerne via sociale medier. Facebook bruges allerede aktivt af flere af kommunens centre til at indgå i en dialog med borgerne. Youtube er valgt som kommunens faste videoplatform. Alle sider på horsholm.dk kan deles på sociale tjenester ved hjælp af tjenesten Addthis. Team Kommunikation i Center for Udvikling og Digitalisering gør en løbende indsats for at afklare, om flere centre kan få gavn af at bruge sociale medier i dialogen med borgerne. Der tages initiativ til at afprøve og øge brugen af sociale medier i kommunens kommunikation. Efterfølgende evalueres resultaterne, og om forsøgene skal fortsætte som faste elementer. Der skal altid foretages en kritisk vurdering af den strategiske værdi af anvendelsen af det pågældende medie i forhold til ressourceforbruget. Mobile platforme Hørsholm Kommune følger udviklingen på det mobile område. I forbindelse med udviklingen af business cases til projekter vurderes det, om de mobile platforme skal inddrages. Der skal ligeledes foretages en kritisk vurdering af den strategiske værdi i forhold til ressourceforbruget.

6 Pejlemærke 2: Selvbetjening Horsholm.dk er først og fremmest en serviceportal, der giver adgang til en lang række digitale services. Hørsholm Kommune ønsker at tilbyde selvbetjening på alle områder, hvor løsningerne giver en ressourcebesparelse for kommunen og/eller merværdi for borgerne. Direkte kanaler til selvbetjeningsløsninger prioriteres meget højt på horsholm.dk, og der er angivet kvantitative og kvalitative mål for brugen af selvbetjeningsløsningerne i kommunens kvalitetskontrakt (se: Brugerne skal guides hen til løsningerne Der arbejdes strategisk med kommunikation, kampagner og informationsarkitektur for at lede borgerne hen på de relevante selvbetjeningsløsninger. Der arbejdes frem mod en yderligere sammensmeltning af informationer og selvbetjeningsløsninger på alle relevante områder, således at borgeren oplever, at der er samlet adgang til alle relevante løsninger via horsholm.dk. Selvbetjening har den højeste prioritet på alle informationssider, så det sikres, at borgerne let finder selvbetjeningen inden for området. Selvbetjening findes alle steder på horsholm.dk og er markeret med farven blå. Links til selvbetjeningsløsninger er placeret samme sted på alle side for at skabe genkendelighed. Vejledningerne i brug af kommunens selvbetjeningsløsninger er let tilgængelige på kommunens hjemmeside og er direkte tilgængelige i forbindelse med den enkelte selvbetjeningsløsning. Pejlemærke 3: Webkommunikation God webformidlingsskik De digitale løsninger er med til at styrke Hørsholm Kommunes omdømme over for nuværende og kommende borgere og andre aktører. De er med andre ord med til at skabe og styrke kommunens brand. Der skal derfor opretholdes fokus på god webformidling igennem undervisning af lokalredaktører. Ligesom enhver anden kommunikationsopgave i centrene skal al webkommunikation planlægges og produceres i henhold til Hørsholm Kommunes kommunikationspolitik. Overvejelser om anvendelse af billeder og andre visuelle elementer skal være en naturlig og integreret del af lokalredaktørernes arbejde med hjemmesiderne. Der arbejdes løbende på at sammenbinde generelle indholdstemaer på tværs af centre. Video I 2011 gøres der en særlig indsats for at udvikle og styrke video som en kommunikationsform, og der udvikles derfor kompetencer hos en gruppe medarbejdere til at producere videoer til horsholm.dk. Der produceres 5 videoer i løbet af Erfaringerne med videokommunikation evalueres og danner grundlag for nye mål i den næste revision af webstrategien. Tendenserne for multimediekommunikation i øvrigt følges, og der anvendes løsninger i det omfang, at de tilfører merværdi for målgruppen og støtter op kommunens strategiske fokus.

7 Pejlemærke 4: Bedst på Nettet Det er kommunens ambition at være blandt de bedste til digital borgerbetjening. Hørsholm Kommune forholder sig derfor aktivt til de målinger og evalueringer, der foretages af offentlige hjemmesider - herunder Videnskabsministeriets årlige Bedst på Nettet-måling. Nuværende udgangspunkt Allerede i 2010 blev hjemmesidens placering i Bedst på Nettet løftet væsentligt. Horsholm.dk fik den fjerdebedste brugervurdering blandt kommunerne og regionerne og en samlet placering i top 20. Det har gjort det nødvendigt at opjustere målsætningen for de kommende år. Mål For hvert år sættes der et nyt, ambitiøst mål, som skal være med til at sikre, at horsholm.dk er blandt de bedste kommunale hjemmesider. Målet for Bedst på Nettet 2011 er, at horsholm.dk skal have fem netkroner, hvilket svarer til en score mellem 80 og 100 % af det maksimale pointtal. Pejlemærke 5: Tilgængelighed Tilgængelighed er et strategisk fokusområde i Hørsholm Kommune, og der arbejdes systematisk på at sikre, at anvendeligheden for horsholm.dk er høj uanset brugerens fysiske forudsætninger. Tilgængeligheden på horsholm.dk skal være på niveau med de bedste danske kommuner. Der arbejdes på mange fronter for at forbedre tilgængeligheden på horsholm.dk: Der foretages månedlige tekniske gennemgange af tilgængeligheden på hele horsholm.dk. Eksterne eksperter foretager årlige tilgængelighedstests af hele horsholm.dk, og konklusionerne danner grundlag for den videre udvikling af horsholm.dk. Lokalredaktører undervises løbende i at skabe tilgængeligt indhold. Der er stor fokus på tilgængelighed i forbindelse med indkøb af nye funktioner på horsholm.dk. Horsholm.dk skal have en placering i top 20 i Videnskabsministeriets tilgængelighedsmåling Webtjek i Pejlemærke 6: Grafisk udtryk Det grafiske udtryk skal til en hver tid understøtte brugervenligheden på horsholm.dk og samtidig fremhæve de løsninger og funktioner, som brugerne skal guides i retning af. Æstetiske elementer skal anvendes bredt i kommunens webkommunikation fx via et levende grafisk design, gode billeder samt iøjefaldende og strategisk placerede grafiske elementer. Hørsholm Kommunes grafiske linje og logo er utraditionelt og moderne og er udgangspunktet for webdesignet på horsholm.dk. Pejlemærke 7: Organisatorisk forankring Det er essentielt, at webstrategien som en del af den overordnede digitaliseringsstrategi forankres lokalt i organisationen. På den måde skabes der ejerskab for indholdet på hjemmesiderne og i særdeleshed for centrenes egne digitale selvbetjeningsløsninger.

8 Forankringen skal sikres gennem klare ansvarsområder og uddelegering af beslutningskompetencer til det rette organisatoriske niveau. Webteam Lokalredaktører på rådhuset Centerchefer og teamledere på rådhuset Eksterne leverandører IT-drift Decentral indholdsorganisation Centercheferne har ansvaret for, at centerets indhold på hjemmesiden er opdateret og lever op til retningslinjerne i kommunens kommunikationspolitik. Centerchefen skal sikre, at én ansvarshavende lokalredaktører har eller får de fornødne kvalifikationer til at varetage rollen som lokalredaktør. En lokalredaktør er en medarbejder, der er blevet tildelt adgang til at redigere på horsholm.dk og har modtaget undervisning i kommunens webplatform. Den praktiske opdatering og produktion af indhold på horsholm.dk varetages af lokalredaktørerne. Centerchefen skal sikre, at opgaverne og tiden, som medarbejderen bruger som lokalredaktør, indgår på linje med de øvrige arbejdsopgaver i medarbejderens jobbeskrivelse. I forbindelse med rekrutteringen af personale, skal web- og kommunikationskompetencer efterspørges. Afhængig af karakteren og omfanget af centerets webindhold er der stor forskel på webopgavens omfang, og der kan derfor efter behov suppleres med en hjælperedaktør. Det anbefales, at hvert center har maksimum 2 lokalredaktører. Det forventes, at hver lokalredaktør gennemsnitligt skal bruge 1-4 timer om ugen på sin redaktørfunktion inklusiv møder og kompetenceudvikling. Centrenes lokalredaktører aftaler for et år ad gangen, i dialog med webteamet, hvilke indsatsområder der skal præge centrets webindhold. Webteamets rolle Webteamet i Center for Udvikling og Digitalisering har en rådgivende, vejledende og undervisende rolle i forhold til udarbejdelse og vedligeholdelse af webindhold. Det er webteamets opgave, at sikre, at den kompetencemæssige ramme omkring lokalredaktørerne er til stede i organisationen. Webteamet har bl.a. ansvaret for, at der tilbydes undervisning i kommunens webplatform for nye såvel som øvede lokalredaktører. Samtidig skal webteamet sikre, at den løbende dialog mellem webteam og lokalredaktører styrkes gennem temaarrangementer i lokalredaktørnetværket. Pejlemærke 8: Webstatistik og brugerundersøgelser Webstatistik og brugerundersøgelser bruges som strategiske værktøjer til at sikre, at horsholm.dk er kernen i kontakten til borgerne. Statistikken anvendes i vurderingen af, om informationsarkitekturen og indholdet bruges efter hensigten, og om der er elementer, der skal ændres for at leve op målene. Der måles især på brugen af de sider og kampagner, der har med selvbetjeningsløsninger at gøre. Hvert år foretages der en brugervurdering i forbindelse med Videnskabsministeriets Bedst på Nettet-måling. Der suppleres med yderligere én årlig brugervurdering. Brugervurderingerne er

9 den vigtigste indikator for, hvad brugerne mener om hjemmesiden, og bruges som et værdifuldt input til arbejdet med indholdet og informationsarkitekturen. Pejlemærke 9: Staten og andre offentlige aktører Hørsholm Kommune har fokus på at opfylde de krav som løbende stilles fra centralt hold. Det er eksempelvis de fælles offentlige digitaliseringsinitiativer, som for kommunernes vedkommende primært er specificeret i den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi Andre centrale initiativer som fx e2012 og borger.dk skal i videst mulig omfang imødekommes og implementeres løbende ligesom de fællesoffentlige tilgængelighedskrav, som er specificeret af IT- og Telestyrelsen. Hørsholm Kommune følger aktivt digitaliseringsudviklingen på det kommunale område bl.a. ved deltagelse i tværkommunale samarbejdsprojekter og andre centrale erfagrupper og vidensfora. Pejlemærke 10: Driftssikkerhed Hørsholm Kommunes webløsninger er forretningskritiske løsninger. Derfor er det essentielt, at oppetiden er tæt på 100%. Der er en automatiseret og systematisk backup-procedure og overvågning af oppetiden.

Strategi for borgerkommunikation

Strategi for borgerkommunikation Strategi for Borgerkommunikation, Vallensbæk Kommune Strategi for borgerkommunikation - med fokus på digitale løsninger 2013-2015 Indledning Strategi for borgerkommunikation med fokus på digitale løsninger

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Principper for organisering af kommunernes web-arbejde

Principper for organisering af kommunernes web-arbejde Principper for organisering af kommunernes web-arbejde Opsamling på KL-workshop afholdt i marts 2013 Indhold Indledning - Organisering af web-arbejdet i kommunen... 3 Udfordringen... 3 Hvilken rolle spiller

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Rapport om myndigheders arbejde med webtilgængelighed. Rambøll Management Consulting

Rapport om myndigheders arbejde med webtilgængelighed. Rambøll Management Consulting Rapport om myndigheders arbejde med webtilgængelighed Rambøll Management Consulting April 2011 1 Indhold 1 Resume... 4 2 Indledning: Webtilgængelighed i den offentlige sektor... 7 3 Metode: Analyse af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening...

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Vision... 3 4. Indsatsområder... 4 4.1. Digital service og selvbetjening... 4 Kanalvalg og kanalmuligheder er afgørende for service og effektivitet...

Læs mere

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi Åbningstider: Efter aftale Kanalstrategi 2009-2012 Hørsholm Kommunes Kanalstrategi 2009 2012 Indledning....2 Sammendrag...4 Baggrund...6 Interne impulser...6 Eksterne impulser...6 Nuværende brug af web-

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

WEB OG DIGITALE PLATFORME. EVENT, REKRUTTERING OG OMDØMME. INTERN KOMMUNIKATION. EKSTERN KOMMUNIKATION.

WEB OG DIGITALE PLATFORME. EVENT, REKRUTTERING OG OMDØMME. INTERN KOMMUNIKATION. EKSTERN KOMMUNIKATION. AU KOMMUNIKATION WEB OG DIGITALE PLATFORME. EVENT, REKRUTTERING OG OMDØMME. INTERN KOMMUNIKATION. EKSTERN KOMMUNIKATION. MÅL OG OPGAVEBESKRIVELSER WEB OG DIGITALE PLATFORME Aarhus Universitet har en overordnet

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017

FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017 FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017 1 2 forord Kommunikation en del af opgaven Kære medarbejdere Jeg er glad for at kunne præsentere vores nye kommunikationsstrategi, som udgør rammen for Forsvarets

Læs mere

R A P P O R T Webstrategi Besluttet februar 2014

R A P P O R T Webstrategi Besluttet februar 2014 R A P P O R T Webstrategi Besluttet februar 2014 W e b s t r a t e g i S i d e 2 Indholdsfortegnelse Mål og baggrund... 3 Online borgerservice... 4 Indsatsområder... 5 Godt indhold... 7 Borgerinddragelse...

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Side 1 Digital borgerbetjening... 3 Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service...

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I

SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I Marts 2013 UDKAST Indledning Roskilde Kommune skal i 2013 arbejde mere målrettet med borgerinddragende initiativer. I Byrådets vision som også bliver citeret i Direktionens

Læs mere

Mål og strategi for Silkeborg Biblioteks hjemmeside

Mål og strategi for Silkeborg Biblioteks hjemmeside Mål og strategi for Silkeborg Biblioteks hjemmeside Endelig version ved Webredaktion 7. september 2006 Udarbejdet af webredaktionsgruppen Ulla Andersen, Kjellerup, ua@silkeborg.bib.dk Hans Jørgensen, Them

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj På vej mod en digital folkeskole Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj DET DIGITALE RÅD 6. RAPPORT JULI 2013 1 Forord... 1 Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 3 2. Skolernes digitale

Læs mere

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere

Kanalstrategi for Ballerup Kommune

Kanalstrategi for Ballerup Kommune BORGERSERVICE Dato: 26. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2875 E-mail: hkb@balk.dk Kontakt: Hanne K. Bahnsen Sagsnr.: 2012-13478 Dok. nr.: 2012-206147 Kanalstrategi for Ballerup Kommune Strategi for effektiv

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

1. Introduktion. Region Midtjyllands strategi for hjemmesider og intranet. Regionens strategi for hjemmesider og intranet har som formål at

1. Introduktion. Region Midtjyllands strategi for hjemmesider og intranet. Regionens strategi for hjemmesider og intranet har som formål at Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 KoncernKommunikation@stab.rm.dk www.regionmidtjylland.dk Region Midtjyllands strategi for hjemmesider og intranet

Læs mere

Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015. Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015. Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015 Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR INDHOLD: Hvad er en service- og kanalstrategi Borgerne kan selv (Indledning) (Målgrupper) Derfor

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND...

1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND... 100 digitale projekter lige om hjørnet Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Indhold 1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND... 7 3.1 SITUATIONEN I NYBORG KOMMUNE... 7 3.2 VISION E2012 (DIGITAL

Læs mere

1. Dansk Firmaidrætsforbunds værdifundament

1. Dansk Firmaidrætsforbunds værdifundament Kommunikationspolitik Dansk Firmaidrætsforbund Kommunikations Indholdsfortegnelse 1. Dansk Firmaidrætsforbunds værdifundament...1 2. Et samlet afsæt for bedre kommunikation...2 3. Firmaidrættens interessegrupper

Læs mere