Personlig stemmeafgivning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personlig stemmeafgivning"

Transkript

1 Ib Michelsen X 2 -test 1 Personlig stemmeafgivning Efter valget i har man udspurgt en mindre del af de deltagende, om de har stemt personligt. Man har svar fra 1131 mænd (hvoraf 54 % har stemt personligt - ifølge eget udsagn) og 928 kvinder (hvoraf 52 % har stemt personligt - ifølge eget udsagn). Hvis alle husker rigtigt og alle er sanddru og alle personer er udvalgt helt tilfældigt, kan vi betragte svarene som en stikprøve som kan give et billede af, hvorledes hele vælgerbefolkningen har stemt. Dette billede kan være mere eller mindre rigtigt. I teorien kan man sagtens tænke sig, at der i stikprøven har været 54 %, selvom næsten ingen mænd i hele populationen har stemt personligt: Tilfældigvis (og uheldigvis) er der bare udvalgt en delgruppe, som ikke er repræsentativ for hele populationen. Ofte gives der nogenlunde gode beskrivelser af populationen ved hjælp af stikprøver; dog er nøjagtigheden af målingerne tit overvurderet. Men en gang i mellem vil stikprøver være misvisende på grund af tilfældigheder. Valg 2005: Faktiske tal (fra stikprøven) Køn Personlig stemme Ikke personlig stemme I alt Frekvens Mand ,54 Kvinde ,52 I alt ,53 Der er en mindre men dog klar forskel på de to køn i stikprøven: vi vil teste hypotesen (påstanden): H 0 : Der er ingen forskel på mænds og kvinders tilbøjelighed til at stemme personligt I stikprøven er der en forskel på de to frekvenser, men det vi vil udtale os om, er ikke stikprøvens, men populationens frekvenser. Og som tidligere nævnt: Principielt kan vi aldrig vide, hvordan frekvenserne er i populationen. Men vi kan lave en model, hvor vi går ud fra H 0. Vi kan i denne beregne (eller eksperimentere) os frem til, hvad der vil ske, hvis man lavede sådan en stikprøve uendeligt mange gange (eller i hvert fald et meget stort antal gange.) Hvis H 0 gælder, kan vi beregne en fælles frekvens for mænd og kvinder. Det bliver i dette tilfælde 0,53 (eller 53 %.) For vor stikprøve kan vi nu beregne en teststørrelse, der fortæller 1 Se

2 Ib Michelsen X 2 -test 2 hvor langt udfaldet i stikprøven er fra det forventede udfald (idet vi forudsætter at nulhypotesen er sand.) Vi deler nu alle udfald i to dele: en med små afvigelser og en med store afvigelser. Vi sætter grænsen mellem små og store således, at kun 5 % af udfaldene vil være store (hvis man tænkte sig, at stikprøven blev udtaget uendeligt mange gange.) Hvis vi i vor stikprøve har en lille afvigelse ræsonneres: Nulhypotesen H 0 accepteres. At stikprøven er lidt anderledes end det forventede skyldes (nok) bare tilfældigheder. At acceptere betyder ikke, at man tror, at hypotesen er 100 % rigtig, men at man indtil videre ikke ved bedre. Derimod: Hvis vi i stikprøven har en stor afvigelse ræsonneres: Nulhypotesen H 0 forkastes. At afvigelsen er så stor er usandsynligt: det sker kun 5 ud af 100 gange. Vi tror ikke på det usandsynlige. Vi tror ikke på at meget sjældne begivenheder rammer netop os. Men da det trods alt sker 5 ud af 100 gange, vil vi sommetider bedømme hypoteser forkert. Det kunne vi hindre ved at forlange en større afvigelse, så vi fx kun tog fejl 1 ud af 100 gange. Ulempen er, at så bliver vi nødt til at acceptere mange forkerte hypoteser, som ellers kunne afvises. Valg 2005: Forventede tal (hvis nulhypotesen er sand) Køn Personlig stemme Ikke personlig stemme I alt Frekvens Mand 598,18 532, ,53 Kvinde 490,82 437, ,53 I alt ,53 Med tallene fra forrige tabel beregnes en frekvens for dem, der stemmer personligt uden hensyn til køn: f = ( )/( ) = 1089/2059 = 0,53 Med denne frekvens beregnes fx det forventede antal mænd, der stemmer personligt som m p =1131 0,53=598,18 Tilsvarende kunne det forventede antal kvinder beregnes; de sidste 3 tal findes dog nemmest, når man husker, at både række- og søjlesummer stadig skal være de samme som før. For hvert af de 4 realiserede tal, vil vi beregne afstanden mellem faktisk (fak) og forventet værdi (fv) ifølge denne formel: ( fak fv)2 Afvigelse= fv Adderes afvigelserne fås teststørrelsen X Χ = ( fak fv)2 fv Denne størrelse er et tal knyttet til vores stikprøve. Men da udtrækningen af stikprøven beror på tilfældigheder fås der ikke altid samme teststørrelse for hver stikprøve selvom populationen er den samme. Teststørrelsen er en stokastisk variabel. Den realiserede værdi

3 Ib Michelsen X 2 -test 3 af teststørrelsen skal sammenlignes med alle de mulige resultater fra uendeligt mange (teoretiske) stikprøver baseret på samme hypotese. Disse følger en kendt Χ 2 fordeling. Med denne afgøres om den samlede afvigelse er stor eller lille. Valg 2005: Beregning af afvigelser Køn Personlig stemme Ikke personlig stemme I alt Mand 0,13 0,15 0,28 Kvinde 0,16 0,18 0,34 I alt 0,29 0,32 0,61 Den først afvigelse beregnes som: Afvigelse= ( ,18)2 =0,13 598,18 Tilsvarende for de tre andre. Teststørrelsen Χ =0,61 En forudsætning for testen er, at alle forventede størrelser er mindst 5. En anden ting er, at der er forskellige Χ 2 fordelinger : Vi beregner eller tæller, hvor mange tal i tabellen, der kan bestemmes, før resten er givet. Det er antallet af frihedsgrader (eng.: degrees of freedom eller df). I denne opgave er der 1 frihedsgrad. I denne opgavetype med r rækker og s søjler kan antallet af frihedsgrader beregnes som (r-1)(s-1). I GeoGebra kan vi med sandsynlighedslommeregneren finde sandsynligheden for, at en afvigelse er mindre end den fundne afvigelse: Her er sandsynligheden = 56,5 %. Det vil sige, at teststørrelsen befinder sig mellem de små afvigelser; sandsynligheden for at få en større teststørrelse er 100 % -56,5 %; dvs. 43,5 %. Det sidste tal kaldes p-værdien og først når p-værdien er under 5 % forkastes hypotesen (når vi arbejder med signifikansniveauet 5 %.) Den teststørrelse, der får os til at forkaste hypotesen, kaldes den kritiske værdi. Den afhænger derfor af signifikansniveauet. Er det 5 %, vil den kritiske værdi være 3,84, da P ( X 3,84)=0,95 og P ( X >3,84)=0,05 (Jævnfør også tabellen i Bilag 2.) Konklusionen er, at nulhypotesen accepteres.

4 Ib Michelsen X 2 -test 4 Bilag 1: Grafisk illustration af forskellige sandsynligheder i GeoGebra

5 Ib Michelsen X 2 -test 5 Bilag 2: p-værdier

6 Ib Michelsen X 2 -test 6 Bilag 3: GeoGebra

7 Ib Michelsen X 2 -test 7 Bilag 4: Ordliste stikprøve population repræsentativ en del af en population den mængde, vi vil udtale os om (endelig eller uendelig, nutidig eller fremtidig) ligner nogenlunde teste undersøge om en påstand er rigtig hypotesen nulhypotesen H 0 accepteres en formodning eller påstand, der skal undersøges en hypotese, hvor en parameter antages at have en kendt værdi eller som her: at frekvensen for kvinder og mænd er ens. Nulhypotesen betegnes: H 0. hvis afvigelsen fra det forventede er lille H 0 forkastes hvis afvigelsen fra det forventede er usandsynlig stor, fx så stor at det kun vil ske i 5 % af alle tilfælde (eller evt. 1 % eller 0,1 %) observationer både stikprøver og populationer kan beskrives ved hjælp af observationerne, det være sig alder, køn eller om man stemmer personligt observationssæt er mængden af observationer hyppighed er antallet af en bestemt type observation observationssættets størrelse = n er antallet af observationer i observationssættet eller summen af hyppigheder frekvens er hyppighed/n; frekvensen kan skrives som, decimalbrøk eller procent kumulerede frekvenser er den brøkdel af observationerne, der er mindre end eller lig med en given størrelse stokastiske eksperimenter er eksperimenter med et tilfældigt udfald som fx terningekast (med udfaldsrummet U={plat, krone}.) sandsynlighed er et mål for den forventede frekvens af et udfald eller en delmængde af udfald ved et bestemt eksperiment stokastisk variabel er en funktion af et stokastisk eksperiments udfald; det kunne være antal plat ved 10 terningekast eller som her: den beregnede afvigelse mellem de forventede og de faktiske værdier i tabellerne; funktionsværdien betegnes X P ( X t)= p læses: sandsynligheden 2 for at den stokastiske variabel er mindre end eller lig med t er p (som er et tal i intervallet [0, 1].) Χ 2 fordeling en samling funktioner, der for frihedsgraderne 1,2,3, kan angive P ( X t), hvor X er den stokastiske variabel, der måler afvigelserne i vort eksempel p-værdien P ( X >t) eller 1,00 P( X t) 2 (eng.) probability

8 Ib Michelsen X 2 -test 8 signifikansniveau den kritiske værdi er den procentdel af udfaldene, der anses som usandsynlige ; her fx valgt som de 5 % mest ekstreme er så grænsen mellem de sandsynlige og de usandsynlige udfald; den afhænger naturligvis af hvilket signifikansniveau der er valgt

χ 2 test Formål med noten... 2 Goodness of fit metoden (GOF)... 2 1) Eksempel 1 er stikprøven repræsentativ for køn? (1 frihedsgrad)...

χ 2 test Formål med noten... 2 Goodness of fit metoden (GOF)... 2 1) Eksempel 1 er stikprøven repræsentativ for køn? (1 frihedsgrad)... χ Indhold Formål med noten... Goodness of fit metoden (GOF)... 1) Eksempel 1 er stikprøven repræsentativ for køn? (1 frihedsgrad)... ) χ -fordelingerne (fordelingsfunktionernes egenskaber)... 6 3) χ -

Læs mere

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp.

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp. Udarbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Indhold Introduktion til materialet. s. 2 Introduktion til chi i anden test. s. 4 Et eksempel hastighed og ulykker på motorveje s. 8 Sådan udregnes

Læs mere

{ } { } {( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )}

{ } { } {( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )} Stokastisk eksperiment Et stokastisk eksperiment er et eksperiment, hvor vi fornuftigvis ikke på forhånd kan have en formodning om resultatet af eksperimentet. Til gengæld kan vi prøve at sige noget om,

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser og databehandling

Spørgeskemaundersøgelser og databehandling DASG. Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning. side 1 af 12 Spørgeskemaundersøgelser og databehandling Disse noter er udarbejdet i forbindelse med et tværfagligt samarbejde mellem matematik og samfundsfag

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

KURSUSMATERIALE TIL DET NYE STATISTIKPENSUM

KURSUSMATERIALE TIL DET NYE STATISTIKPENSUM KURSUSMATERIALE TIL DET NYE STATISTIKPENSUM Det foreliggende udkast til kursusmateriale er lagt ud til orientering for kollegerne med henblik på at indhente kommentarer til materialet. Sammen med Susanne

Læs mere

F I N N H. K R I S T I A N S E N KUGLE SIMULATIONER MÅLSCORE I HÅNDBOLD G Y L D E N D A L

F I N N H. K R I S T I A N S E N KUGLE SIMULATIONER MÅLSCORE I HÅNDBOLD G Y L D E N D A L RÆSONNEMENT & 1BE V I S F I N N H. K R I S T I A N S E N GNING 2 EGNEARK KUGLE 5 MÅLING SIMULATIONER 3 G Y L D E N D A L MÅLSCORE I HÅNDBOLD Faglige mål: Håndtere simple modeller til beskrivelse af sammenhænge

Læs mere

Aktivitetsmappe for introkurset til Naturvidenskabeligt grundforløb 2008

Aktivitetsmappe for introkurset til Naturvidenskabeligt grundforløb 2008 Den eksperimentelle metode i statistik Den naturvidenskabelige metode er i fokus efter gymnasiereformen. Det starter med naturvidenskabeligt grundforløb: Aktivitetsmappe for introkurset til Naturvidenskabeligt

Læs mere

Statistik: Historier og eksempler Helle Hvitved

Statistik: Historier og eksempler Helle Hvitved Statistik: Historier og eksempler Helle Hvitved Dette er et forsøg på at give en overordnet beskrivelse af statistik og statistiske begreber uden at gå for meget i matematiske detaljer. Derved vil der

Læs mere

Projekt 8.3 Hvordan undersøges om et talmateriale normalfordelt?

Projekt 8.3 Hvordan undersøges om et talmateriale normalfordelt? Projekt 8.3 Hvordan undersøges om et talmateriale normalfordelt? Projektet drejer sig om at udvikle en metode, til at undersøge om et givet talmateriale med rimelighed kan siges at være normalfordelt.

Læs mere

Temaopgave i statistik for

Temaopgave i statistik for Temaopgave i statistik for matematik B og A Indhold Opgave 1. Kast med 12 terninger 20 gange i praksis... 3 Opgave 2. Kast med 12 terninger teoretisk... 4 Opgave 3. Kast med 12 terninger 20 gange simulering...

Læs mere

Kombinatorik og Sandsynlighedsregning

Kombinatorik og Sandsynlighedsregning Kombinatorik Teori del 1 Kombinatorik er en metode til at tælle muligheder på. Man kan f.eks. inden for valg til en bestyrelse eller et fodboldhold, kodning af en lås, valg af pinkode eller telefonnummer,

Læs mere

Rente, lån og opsparing

Rente, lån og opsparing Rente, lån og opsparing Simpel rente og sammensat rente... 107 Nogle vigtige begreber omkring lån og opsparing... 109 Serielån... 110 Annuitetslån... 111 Opsparing... 115 Rente, lån og opsparing Side 106

Læs mere

Sociologi, 2. semester Københavns Universitet Forår 2013

Sociologi, 2. semester Københavns Universitet Forår 2013 Indholdsfortegnelse 1. Problem og motivation: Bolig og ulighed i byen (1052, 852), (1040, 840), (1027, 827), (1105, 905)... 3 1.1 Teoretiske hypoteser... 4 2. Teoretisk udgangspunkt: Et steds betydning

Læs mere

Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken

Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Statistiknoter til TI-Nspire CAS version 3.1 Bjørn Felsager Revideret November 2011 329 Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Chi-i-anden-testen

Læs mere

Sandsynlighedregning

Sandsynlighedregning MOGENS ODDERSHEDE LARSEN Sandsynlighedregning + = - P(A B) = P(A) + P(B) P(A B). 1. udgave 2007 FORORD Dette notat giver en kort gennemgang af de grundlæggende begreber i sandsynlighedsregning. Det forudsættes,

Læs mere

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 Lineære funktioner En vigtig type funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner. Vi skal udlede en række egenskaber

Læs mere

Program. t-test Hypoteser, teststørrelser og p-værdier. Hormonkonc.: statistisk model og konfidensinterval. Hormonkoncentration: data

Program. t-test Hypoteser, teststørrelser og p-værdier. Hormonkonc.: statistisk model og konfidensinterval. Hormonkoncentration: data Faculty of Life Sciences Program t-test Hypoteser, teststørrelser og p-værdier Claus Ekstrøm E-mail: ekstrom@life.ku.dk Resumé og hængepartier fra sidst. Eksempel: effekt af foder på hormonkoncentration

Læs mere

Lektion 9s Statistik - supplerende eksempler

Lektion 9s Statistik - supplerende eksempler Lektion 9s Statistik - supplerende eksempler Middelværdi for grupperede observationer... Summeret frekvens og sumkurver... Indekstal... Lektion 9s Side 1 Grupperede observationer Hvis man stiller et spørgsmål,

Læs mere

IDRÆTSSTATISTIK BIND 2

IDRÆTSSTATISTIK BIND 2 IDRÆTSSTATISTIK BIND 2 ii Det Naturvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Reprocenter Preben Blæsild og Jørgen Granfeldt 2001 ISBN 87-87436-07-8 Bd.2 iii Forord Denne bog er skrevet til brug i et statistikkursus

Læs mere

Matematiske emner SPIL. Sandsynligheder og Strategier

Matematiske emner SPIL. Sandsynligheder og Strategier Matematiske emner SPIL Sandsynligheder og Strategier Ole Witt-Hansen Køge Gymnasium 2006 INDHOLD Kap. Sandsynligheder ved spil.... Lotto... øvelser...2 2. Poker...3 3. Ruinsandsynligheder ved Roulette

Læs mere

INTRODUKTION TIL KRITISK STATISTIK. på 1. semester i Metodefaget.

INTRODUKTION TIL KRITISK STATISTIK. på 1. semester i Metodefaget. INTRODUKTION TIL KRITISK STATISTIK på 1. semester i Metodefaget. Merete Watt Boolsen 2004 2 INDLEDNING I studieordning 2000 for faget Introducerende metode og videnskabsteori kan man se, at det blandt

Læs mere

Lineære funktioner. Erik Vestergaard

Lineære funktioner. Erik Vestergaard Lineære funktioner Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Lineære funktioner En vigtig tpe funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner.

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9?

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9? Tip til 1. runde af Talteori Talteori handler om de hele tal, og særligt om hvornår et helt tal er deleligt med et andet. Derfor spiller primtallene en helt central rolle i talteori, hvilket vi skal se

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Spil. Chancer gennem tællemetoder. Chancelære: MI 82 INF. INFA-Chancelæreserien:

Spil. Chancer gennem tællemetoder. Chancelære: MI 82 INF. INFA-Chancelæreserien: INFA-Chancelæreserien: Chancer gennem eksperimenter Chancer gennem optællinger CHANCETRÆ - Chancer gennem beregninger SPIL - Chancer gennem tællemetoder LOD - Chancer gennem simuleringer KUGLE - Chancer

Læs mere

vil jeg blive mindet om det af VBA allerede mens jeg skriver koden, da der er tale om en såkaldt kompileringsfejl:

vil jeg blive mindet om det af VBA allerede mens jeg skriver koden, da der er tale om en såkaldt kompileringsfejl: Fejlhåndtering Selv de bedste programmører laver af og til fejl! Dette kommer sikkert som en overraskelse for de fleste, bortset fra de, der har arbejdet med et hvilket som helst større program. Fejl kan

Læs mere

Eksponentielle sammenhænge

Eksponentielle sammenhænge Eksponentielle sammenhænge 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Indholdsfortegnelse Variabel-sammenhænge... 1 1. Hvad er en eksponentiel sammenhæng?... 2 2. Forklaring med ord af eksponentiel vækst... 2, 6

Læs mere

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Sikre Beregninger Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet 1 Introduktion I denne note skal vi kigge på hvordan man kan regne på data med maksimal sikkerhed, dvs. uden at kigge på de tal

Læs mere

Integralregning Infinitesimalregning

Integralregning Infinitesimalregning Udgave 2.1 Integralregning Infinitesimalregning Noterne gennemgår begreberne integral og stamfunktion, og anskuer dette som et redskab til bestemmelse af arealer under funktioner. Noterne er supplement

Læs mere