KEY CONCEPTS: VIGTIGE BEGREBER:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KEY CONCEPTS: VIGTIGE BEGREBER:"

Transkript

1 Glossary Ordforklaringsliste This glossary provides definitions/explanations for all English words or phrases used in the survey selected by partners from across EU member states as possibly requiring clarification or further amplification. Denne ordforklaringsliste indeholder specificerende forklaringer af den danske terminologi, der anvendes i spørgeskemaundersøgelsen. De er udvalgt af repræsentanter fra alle EU medlemslandene for at opnå bedst mulige overensstemmelser på tværs af lande. Derfor er de måske ikke helt præcise i forhold, hvad du plejer at sige. Forsøg alligevel at besvare så godt som muligt. KEY CONCEPTS: VIGTIGE BEGREBER: Competence Kompetence A necessary range of knowledge, skill and abilities to carry out the duties of the work. The knowledge, skills and abilities needed to be able to work / practise as a speech and language therapist safely and effectively, independently. En sum af viden, evner og færdigheder som er nødvendige for at kunne udføre de logopædiske arbejdsopgaver. Den vidensbaggrund, de evner og færdigheder som er nødvendige for at kunne arbejde som logopæd på en forsvarlig, selvstændig og effektiv måde. Generic Competences Generiske kompetencer Instrumental competences Instrumentelle kompetencer Interpersonal and intrapersonal competences Interpersonelle og intrapersonelle kompetencer Systemic competences Systemiske kompetencer Generic refers to something that is general, common, or inclusive rather than specific, unique, or selective. Tuning distinguishes three types of generic competences: Generiske kompetencer refererer til generelle, almindelige, almindelige eller inklusive kompetencer i modsætning til noget der er specifikt, unikt eller selektivt. I undersøgelsen skelnes mellem tre typer af generiske kompetencer: Instrumental competences: cognitive abilities, methodological abilities, technological abilities and linguistic abilities; Instrumentelle kompetencer: kognitive færdigheder, metodiske færdigheder, teknologiske færdigheder og sproglige færdigheder; Interpersonal competences: individual abilities like social skills (social interaction and co-operation); Interpersonelle kompetencer: personlige færdigheder eksempelvis sociale evner (social interaktion og samarbejde med andre); Systemic competences: abilities and skills concerning whole systems (combination of understanding, sensibility and knowledge; prior acquisition of instrumental and interpersonal competences required).

2 Subject Specific Competences Fagspecifikke kompetencer Tuning Methodology Tuning Metoden Systemiske kompetencer: færdigheder og evner omhandlende samspillet i hele systemer/organisationer (typisk kombinationer af forståelse, sensitivitet og viden; tidligere tilegnet instrumentelle og interpersonelle kompetencer). In this case, competences specific to work of a speech and language therapist. I dette tilfælde tænkes på de kompetencer som er specifikke/særlige for det logopædiske arbejde. The project Tuning educational structures in Europe" started in 2000, by a group of universities who wished to address the issues posed by the Bologna declaration collectively, coordinated by the University of Deusto (ES) and the University of Groningen (NL). Projektet Tuning educational structures in Europe udført i 2000 af en gruppe universiteter, som ønskede at belyse de uddannelsesproblemstillinger som blev fremsat af Bologna deklarationen. Projektet blev koordineret af University of Deusto (Spanien) og University of Groningen (Holland). In the framework of the Tuning project a methodology has been designed to understand curricula and to make them comparable. Five lines of approach have been distinguished to organize the discussions in the subject areas: Nærværende project anvender en lignende metodologi. Dog har projeket videreudviklet en Logopædisk-rettet metodologi og terminologi, der indfanger logopædiske uddannelsesprogrammer og gør dem tværsproglige sammenlignelige, herunder indkredser og organiserer diskussionsområder. Hertil er defineret følgende fem punkter: 1) generic (general academic) competences, 1) Generiske (generelle akademiske) kompetencer; 2) subject-specific competences, 2) Fagspecifikke kompetencer, 3) the role of ECTS as an accumulation system 3) ECTS pointsystemets rolle og betydning i uddannelsesvurdering og planlægning (nationalt og internationalt) 4) approaches to learning, teaching, and assessment and 4) Lærings-, undervisnings- og udredningstilgange 5) The role of quality enhancement in the educational process (emphasizing systems based on internal institutional quality culture). 5) Kvalitetsmæssige tilgange (dokumentation, evidensbasering og videndeling i forhold til videreudvikling af uddannelsesområdet). (beskriver den institutionelle kulturs kvalitetskrav og -vurderinger).

3 WORDS /PHRASES IN THE SURVEY ORD/ FRASER I SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN Employers Arbejdsgivere DEFINITION/EXPLANATION DEFINITIONER/FORKLARINGER By employers we mean the persons responsible for overseeing the work of the SLT graduate this may be the line manager to whom he or she is responsible who may be a more senior SLT or may be the Head of the Department in which the SLT works and who is aware of the nature and needs of the work/clients. It does not mean someone in administration who is remote from knowing the actual work of the SLT and needs of the clients. Ved arbejdsgivere menes personer som er ansvarlige for de funktioner uddannede logopæder udfører. Arbejdsgiver kan være hovedansvarlig, og er eventuelt en erfaren logopæd eller kan være chef for den logopædiske afdeling. Denne person er opmærksom på grundlæggende behov og ønsker i det logopædiske arbejde og overfor klienter. Der er således Ikke tale om en administrativ medarbejder, som ikke er bekendt med den logopædiske praksis. Appropriate feedback Passende tilrettelagt intervention eller rådgivning appropriate: suitable for a particular person or place or condition feedback: Passende respons : termen benyttes i forhold til at kunne give en afstemt respons over for en given person eller på et bestemt sted eller en given tilstand 1. information given in response to a person's performance of a task, etc., often used as a basis for improvement 1. Information og feed back i forhold til en persons præstation (af fx en opgave) for at fremskynde udvikling 2. Specific information about a person's current behaviour in order to help him/her either continue the behaviour or modify the behaviour. 2. Specifik tilbagemelding om personens aktuelle adfærd for at støtte personen til enten at fastholde eller modificere adfærden. Appropriate therapy techniques Udvælgelse af relevante interventionsformer a practical method or procedure that is effective in achieving an aim, a procedure used to accomplish a specific activity or task that is aimed to improve a patient s condition and which is suitable for that specific condition En praktisk metode eller procedure som medvirker til at opnå et mål. En procedure som anvendes til at forbedre en patients lidelse, og som er relevant i forhold til den specifikke lidelse.

4 Assessment Udredning Assessor Kontaktperson (den som udreder klienten) Audit trail Dokumentation af praksisformer evaluation of the patient or client for the purposes of forming a diagnosis and plan of treatment Vurdering af patienten eller klienten med det formål, at stille en diagnose og fastsætte en plan for videre foranstaltninger person who carries out an assessment (see above) En person som udfører en udredning (se ovenfor) A step by step chronological record of actions e.g. interactions with a specific patient, from which a history of events may be reconstructed. The existence of a reliable, easy-to-follow audit trail is considered one indication of good internal control in an organization. En trin-for-trin kronologisk dokumentation af handlinger fx interaktioner med en given patient. Ud fra disse optegnelser kan det givne sagsforløb (principielt) rekonstrueres. En dokumenteret og forståelig tilgang anses for at være indikator for god intern organisatorisk kontrol. Caseload Antal klienter The number of cases with which an SLT is concerned at one time; the number of cases which are the responsibility of a particular SLT. Sometimes also the type of cases dealt with by an SLT, e.g. paediatric, adult acquired. Antallet af sager eller klienter som logopæden er tilknyttet på samme tid; antallet af sager som den givne logopæd er ansvarlig for. I visse type af sager inddrages andre samarbejdspartnere, fx børnelæge og forældre. Counsellor Rådgiver eller konsulent Critical reflection skills Kritisk stillingtagen someone who gives advice about problems, especially personal, social, or psychological problems En som giver råd i forhold til problemer: særligt af personlig, social og psykosocial karakter. The ability to think back on one's experiences, integrate knowledge gained from experience with knowledge possessed, and take action on insights gained in this way. Critical reflection is the process by which adults identify the assumptions governing their actions, locate the historical and cultural origins of the assumptions, question the meaning of the assumptions, and develop alternative ways of acting. Part of the critical reflective process is to challenge the prevailing social, political, cultural, or professional ways of acting. Through the process of critical reflection, adults come to interpret and create new knowledge and actions from their ordinary and sometimes extraordinary experiences.

5 Critical reflection blends learning through experience with theoretical and technical learning to form new knowledge constructions and new behaviours or insights. Evnen til at reflektere over erfaringer, integrere viden og erfaring, herunder tage højde for opnåede indsigter. Kritisk refleksion afspejler den proces, hvor voksne individer identificerer antagelser vedrørende deres handlinger, identificerer de historiske og kulturelle baggrunde for antagelserne, sætte spørgsmål ved deres antagelser og udvikler fleksible handlingsmønstre. En del af den kritiske reflektionsproces vedrører det at udfordre de aktuelle sociale, politiske, kulturelle og professionelle handlingsmønstre. Gennem den kritiske reflektionsproces er voksne individer i stand til at opfange og generere ny viden og handlinger på baggrund af deres ordinære og nogle gange ekstraordinære erfaringer. Kritisk refleksion kombinerer læring gennem erfaring med teoretisk og teknisk læring for at konstruere ny viden og nye adfærdsmønstre eller indsigter. Learning by critical reflection creates new understandings by making conscious the social, political, professional, economic, and ethical assumptions constraining or supporting one's action in a specific context. Critical reflection's appeal as an adult learning strategy lies in the claim of intellectual growth and improvement in one's ability to see the need for and effect personal and system change. Reflection can be a learning tool for directing and informing practice, choosing among alternatives in a practice setting, or transforming Læring gennem kritisk refleksion skaber nye forståelser gennem bevidstgørelse af sociale, politiske, professionelle, økonomiske og etiske antagelser. Disse begrænser eller støtter en persons handling i en given kontekst. Kritiske refleksioner i forhold til et voksent individs læringsstrategi udtrykkes gennem intellektuel udvikling samt forbedring af personens evne til at forstå behovet for og effekten af personlige og systemiske forandringer. Refleksion kan være et læringsredskab til at vejlede og informere praksis, vælge mellem alternativer i en praktisk kontekst eller forandre. Decision makers Ref: Teaching Critical Reflection, David Stein [online] Available at [Accessed 21/09/2011]. Ref.: Teaching Critical Reflection, David Stein [online] Tilgængelig på [opslået d. 21/09/2011]. People with the responsibility and authority to make decisions within an organization or public body, especially those that determine future

6 Beslutningstagere direction and strategy, or those that control resources and budgets. Personer med ansvar og autoritet i forhold til at træffe beslutninger inden for en organisation eller offentlig instans, særligt de personer som definerer fremtidige retninger og strategier, eller de personer der kontrollerer ressourcer og budgetter. Effectiveness of therapy Interventionseffekt Empathy Empati Evidence Evidens Facilitator Facilitator Quality of therapy that brings about a desired change, that it is the therapy that is responsible for the change rather than any other factor. Kvalitet og effekt af intervention som medfører den ønskelige forandring. Det er interventionen som tilskrives den observerbare forandring og ikke andre faktorer. the ability to understand and share the thoughts, feelings, and behaviour of others Evnen til at forstå og dele andres tanker, følelser og adfærd. proof, something which proves or disproves; basis for belief or disbelief; knowledge on which to base belief At bevise eller modbevise; danne grundlag for tro eller mistro, en viden hvorpå tro kan defineres og argumenteres. someone who makes progress easier, helps to bring about an outcome (as learning, productivity, or communication) by providing indirect or unobtrusive assistance, guidance, or supervision En person som letter progression, bidrager til at opnå et resultat (fx læring, produktivitet eller kommunikation) gennem indirekte eller diskret bistand, vejledning eller supervision Intervention Intervention Logical thinking Logisk tænkning Nasendoscopy Nasendoscopy Proposes possible outcomes action taken to improve a disorder or condition; therapy Handlinger eller programmer, der foretages for at forbedre en vanskelighed eller lidelse hos en given person. thinking that is coherent and logical; reasoning; abstract thought Sammenhængende og logisk tænkning; ræsonnering; abstrakt tankevirksomhed an examination of the anatomy and physiology of the velopharynx during speech using a flexible endoscope introduced via the nose En anatomisk og fysiologisk undersøgelse af velopharynx under tale ved anvendelse af et fleksibelt endoskop indført gennem næsen. explains possible results or consequences of a specific action or condition; makes a prognosis

7 Forklaringer af mulige resultater eller konsekvenser af en specifik handling, intervention eller tilstand; opstille en prognose Quality assurance Kvalitetssikring program for the systematic monitoring and evaluation of the various aspects of a project, service, or facility to ensure that standards of quality are being met Systematisk monitorering og evaluering af de forskellige aspekter ved et projekt, en ydelse eller en færdighed for at sikre at kvalitetsstandarder opfyldes. Rationale Retningslinjer An explanation of the basis or fundamental reasons for something; a set of reasons or a logical basis for a course of action or a belief; an explanation of the principles of some opinion, action, hypothesis, etc; also, the principles themselves En forklaring af grundlæggende og fundamentale årsager; en gruppe af årsager eller en logisk baggrund for en handling eller en opfattelse; en forklaring på principperne bag nogle holdninger, handlinger, hypoteser etc., altså selve principperne. Resilience Robusthed/fastholdelsesevne able to withstand or recover quickly from difficult conditions At være i stand til at modstå eller hurtigt komme sig efter vanskelige hændelser (personlige eller relationelle). Scope of practice Afgrænsning af logopædisk praksis The range of responsibility e.g. types of patients, or treatments and practice guidelines that determine the boundaries within which a professional practises. Graden af ansvarligheden fx i forhold til forskellige patientgrupper eller behandlinger og praktiske anbefalinger som er bestemmende for rammerne for den professionelles udførelse i praksis. Service delivery models Ydelseskatalog A set of principles, standards, policies and constraints used to guide the design, development and operation of services delivered by an SLT, with a view to offering a consistent service experience to a specific user community in a specific context. En række principper, standarder, målsætninger og begrænsninger som anvendes i vejledning i forhold til design, udvikling og servicemæssige foranstaltninger udført af en logopæd. Dette for at tilbyde en konsistent service over for en given gruppe i en specifik kontekst. Service delivery includes the ways that therapy can be delivered to patients, e.g. in one to one clinician directed sessions, in group sessions, through training of other agents, through consultation, in different settings etc.

8 Ydelseskatalog inkluderer de måder hvorpå interventionen kan blive viderebragt til patienter, fx i en-til-en klinikerorienterede sessioner, i gruppesessioner, gennem træning af andre repræsentanter, fx pårørende, gennem konsultation, i forskellige rammer etc. Synthesize Sammenfatte og kombinere viden Visual communication Visuel kommunikation combine knowledge from various sources or of various types to form a coherent whole At kombinere viden fra forskellige kilder og vidensområder til en (ny) helhed. Communication through visual aid; the conveyance of ideas and information in graphic or visual form. Visual communication solely relies on vision, and includes: signs, typography, drawing, graphic design, illustration, colour and electronic resources. It also explores the idea that a visual message accompanying text has a greater power to inform, educate, or persuade a person or audience. Kommunikation gennem visuelle hjælpemidler; overdragelse af ideer og information i en grafisk eller visuel form. Visuel kommunikation beror primært på synet og inkluderer: tegn, typografi, tegning, grafisk design, illustration, farve og elektroniske ressourcer. Den udforsker ligeledes ideen, at en tekstbesked ledsaget af en visuel besked kan informere, uddanne eller overtale en person eller et publikum. ACRONYMS used in the survey SLT: Speech Language Therapy/Therapist EDS: Eating, Drinking, Swallowing CT (scan) :Computerised Tomography MRI (scan); Magnetic Resonance Imaging. PET (scan) : Positron Emission Tomography FORKORTELSER anvendt i spørgeskemaundersøgelsen Logopæd (talehørepædagog eller konsulent) Spise, drikke og synkevanskeligheder CT (skanne) : Computerised Tomography PET (skanne) : Positron Emission Tomography MRI (skanne): Magnetic Resonance Imaging

COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/ISO 10667-2:2012

COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/ISO 10667-2:2012 Dansk standard DS/ISO 10667-2 2. udgave 2012-06-25 Levering af vurderingsydelser Procedurer og metoder til vurdering af mennesker i arbejdsrelaterede sammenhænge Del 2: Krav til leverandører af vurderingsydelser

Læs mere

Levering af vurderingsydelser Procedurer og metoder til vurdering af mennesker i arbejdsrelaterede sammenhænge Del 1: Krav til klienten

Levering af vurderingsydelser Procedurer og metoder til vurdering af mennesker i arbejdsrelaterede sammenhænge Del 1: Krav til klienten Dansk standard DS/ISO 10667-1 2. udgave 2012-06-25 Levering af vurderingsydelser Procedurer og metoder til vurdering af mennesker i arbejdsrelaterede sammenhænge Del 1: Krav til klienten Assessment service

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Introduktion... 2 Hvem henvender denne manual sig til?... 2 Manualens opbygning... 2 1 Hvorfor tester vi

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Introduktion... 2 Hvem henvender denne manual sig til?... 2 Manualens opbygning... 2 1 Hvorfor tester vi Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Introduktion... 2 Hvem henvender denne manual sig til?... 2 Manualens opbygning... 2 1 Hvorfor tester vi kompetencer i Literacy?... 4 1.1 Hvorfor overhovedet

Læs mere

Karen-Margrete Frederiksen, Lis Kornum. Karen Risager, Michael Svendsen Pedersen

Karen-Margrete Frederiksen, Lis Kornum. Karen Risager, Michael Svendsen Pedersen SPROGFORUM NO. 18 Interkulturel kompetence ISSN: 0909 9328 ISBN: 8777018346 Nr 18, 2000: Tema: Interkulturel kompetence Redaktionen for nr. 18: Karen-Margrete Frederiksen, Lis Kornum. Karen Risager, Michael

Læs mere

Management systemet til forbedring af kvaliteten i folkeskolen

Management systemet til forbedring af kvaliteten i folkeskolen Cand.merc. Management Accounting & Control Department of Business Studies Kandidatafhandling Forfatter: Katrine Sand Enevoldsen Vejleder: Hanne Nørreklit Management systemet til forbedring af kvaliteten

Læs mere

Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53.

Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53. Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53. 1. 10.00-10:05 Approval of Agenda 2. 10.05-10:15 CBS Strategy 3. 10:15-10:50 CBS s Education Strategy

Læs mere

2013-2015. Bilag: Studieordning for Markedsføringsøkonom. Supplement: Curriculum Marketing Management

2013-2015. Bilag: Studieordning for Markedsføringsøkonom. Supplement: Curriculum Marketing Management Bilag: Studieordning for Markedsføringsøkonom Supplement: Curriculum Marketing Management 2013-2015 Fagbeskrivelser af valgfag Description of electives Indhold / Contents Beskrivelse af valgfag udbudt

Læs mere

Conference Teaching for Active Learning

Conference Teaching for Active Learning Practical Informations Programme Abstracts for Short Communications and Workshops Conference Teaching for Active Learning 3rd November 2014 University of Southern Denmark Content Programme... 3 MAP conference

Læs mere

Optimering af en it-implementeringsproces

Optimering af en it-implementeringsproces Bachelorafhandling Institut for Ledelse Ha (almen) Ha (int. Eng.) Forfattere: Trine Foget Johansen Trine Helene Quorning Vejleder: John Hahn Pedersen Optimering af en it-implementeringsproces - fra et

Læs mere

!!!! Program for. Audiologopædisk Forenings. efteruddannelseskursus på. Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

!!!! Program for. Audiologopædisk Forenings. efteruddannelseskursus på. Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Program for Audiologopædisk Forenings efteruddannelseskursus på Mandag d. 24. til onsdag d. 26. marts 2014 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Tilmelding kan kun foregå via hjemmesiden www.alf.dk

Læs mere

At Lundbeck our common language is English

At Lundbeck our common language is English At Lundbeck our common language is English en kvalitativ, empirisk analyse af engelsk koncernsprog og sprogpolitik Kandidatafhandling af Sara Pedersen Cand.ling.merc. (Translatør & Tolk i Engelsk) November

Læs mere

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk ITIL, dansk glosar, version 1.0, 09. december 2011 baseret på det engelske glosar, version 1.0, 29. juli 2011 Glosar og forkortelser vedrørende ITIL Dansk 1 Tak til Vi vil gerne takke Ashley Hanna (HP)

Læs mere

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk ITIL, dansk glosar, version 1.0, 09. december 2011 baseret på det engelske glosar, version 1.0, 29. juli 2011 Glosar og forkortelser vedrørende ITIL Dansk Dette glosar kan downloades gratis. Se yderligere

Læs mere

Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler

Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler 2008 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2008;

Læs mere

PRINCE2 2005 Glossary of Terms English / Danish

PRINCE2 2005 Glossary of Terms English / Danish PRINCE2 2005 Glossary of Terms - English - Danish 2005 Version 3.0 Live Document Control Information Document Details Danish Glossary up to date Document Name: PRINCE2 2005 Glossary of Terms - English

Læs mere

Tove Rasmussen. Syddansk Universitet Master i Evaluering - MiE08. Masteropgave august 2010. Eksamensnummer 178404 Cpr-nummer 030158-0908

Tove Rasmussen. Syddansk Universitet Master i Evaluering - MiE08. Masteropgave august 2010. Eksamensnummer 178404 Cpr-nummer 030158-0908 Syddansk Universitet Master i Evaluering - MiE08 Reflekser om formidling af evalueringens fund og resultater specifikt i evalueringsrapporter fra teoribaserede evalueringer af forsøgs- og udviklingsprojekter.

Læs mere

DEN RULLENDE POLITISKE PLAN 2014 2015 Bestyrelsens beretning

DEN RULLENDE POLITISKE PLAN 2014 2015 Bestyrelsens beretning Mellemfolkeligt Samvirke Rådsmøde den 30. Og 31. Maj 2015 Bilag 2.b INDLEDNING DEN RULLENDE POLITISKE PLAN 2014 2015 Bestyrelsens beretning Rådet modtager tre beretninger om Mellemfolkeligt Samvirkes arbejde:

Læs mere

1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4

1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4 Evalueringsrapport Side i 1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4 2. EXECUTIVE SUMMARY... 5 2.1 Overall conclusion... 5 2.2 Data collection... 8 2.2.1 Quantitative

Læs mere

Risikohåndtering og risikokommunikation

Risikohåndtering og risikokommunikation Miljøprojekt Nr. 893 2004 Risikohåndtering og risikokommunikation Lis Husmer og Karl Vogt-Nielsen Center for Alternativ Samfundsanalyse Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter

Læs mere

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N agency Agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N MISSION AGENCY ER EN ERFAREN DESIGNVIRKSOMHED PÅ EN SÆRLIG

Læs mere

SMERTER - En MTV om muligheder for tidlig målrettet indsats til smertepatienter

SMERTER - En MTV om muligheder for tidlig målrettet indsats til smertepatienter SMERTER - En MTV om muligheder for tidlig målrettet indsats til smertepatienter CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet CFK Folkesundhed

Læs mere

DANISH RESEARCH UNIT FOR INDUSTRIAL DYNAMICS

DANISH RESEARCH UNIT FOR INDUSTRIAL DYNAMICS DANISH RESEARCH UNIT FOR INDUSTRIAL DYNAMICS DRUID Working Paper No. 99-9 Organisatorisk læring gennem den værdibaserede organisations fortællinger af Søren Nymark September 1999 Organisatorisk læring

Læs mere

Motiverende design. Speciale i Informationsvidenskab Jens Hofman Hansen Vejleder: Kim Halskov. fristende personligt forførende

Motiverende design. Speciale i Informationsvidenskab Jens Hofman Hansen Vejleder: Kim Halskov. fristende personligt forførende Motiverende design Speciale i Informationsvidenskab Jens Hofman Hansen Vejleder: Kim Halskov simpelt overbevisende fristende personligt forførende attraktivt relevant interessant sælgende vejledende formidlende

Læs mere

Indikatorer for Bæredygtig Transport

Indikatorer for Bæredygtig Transport Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Indikatorer for Bæredygtig Transport oplæg til indhold og strategi Faglig rapport fra DMU, nr. 405 [Tom side] Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Indikatorer

Læs mere

Intern revisions anvendelighed for ekstern revisor

Intern revisions anvendelighed for ekstern revisor Erhvervsøkonomisk Institut Opgaveløsere: Thomas S. Kjærgaard Henrik Rasmussen Kandidatafhandling Vejleder: Niels Steenholdt Intern revisions anvendelighed for ekstern revisor Handelshøjskolen i Århus 2007

Læs mere

Job Beskrivelse Primære opgaver Uddannelse og professionel erfaring Personlige kompetencer Akademiker til product care og produktions support

Job Beskrivelse Primære opgaver Uddannelse og professionel erfaring Personlige kompetencer Akademiker til product care og produktions support Job Beskrivelse Primære opgaver Uddannelse og professionel erfaring Personlige kompetencer Akademiker til product care og produktions support Production Support er én ud af i alt 6 afdelinger i produktionen.

Læs mere

Tilpasning mellem spørgsmål og kontekst i en professionel samtale ud fra et systemisk. perspektiv

Tilpasning mellem spørgsmål og kontekst i en professionel samtale ud fra et systemisk. perspektiv Tilpasning mellem spørgsmål og kontekst i en professionel samtale ud fra et systemisk perspektiv Stine Lindegaard Skov Speciale 2014 Psykologisk Institut Det samfundsvidenskabelige fakultet Københavns

Læs mere

Behandlingens overordnede målsætning Den generelle målsætning med psykoterapeutisk,

Behandlingens overordnede målsætning Den generelle målsætning med psykoterapeutisk, Den danske oversættelse The Harry Benjamin International Gender Dysphoria Association s Omsorgsstandard for kønsidentitets uregelmæssigheder, 6. udgave Februar 2001 Committee Members: Walter Meyer III

Læs mere

EN HEL POSE PIRATOS MÅ MAN DET?

EN HEL POSE PIRATOS MÅ MAN DET? Kandidatspeciale udarbejdet af Marie Bergmann Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier Vejleder: Steen Baagøe Nielsen Roskilde Universitet September 2009 EN HEL POSE PIRATOS MÅ MAN DET? - Et speciale om empowerment

Læs mere