Typografiske fagudtryk Niels Bøje Ziegler Bogen er sat med Klavika, Angie s New House og Stempel Garamond Forsidedesign: Karen Winther Art director,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Typografiske fagudtryk Niels Bøje Ziegler Bogen er sat med Klavika, Angie s New House og Stempel Garamond Forsidedesign: Karen Winther Art director,"

Transkript

1 Typografi Typografi er læren om skrifttypernes oprindelse, erkendelsen af deres anvendelse ud fra funktionelle som æstetiske krav, ordning af satsens enkelte elementer (brødtekst, rubrik, illustration, andre grafiske elementer og farve), samt deres gruppering og placering på en given flade.

2 Bogen er sat med Klavika, Angie s New House og Stempel Garamond Forsidedesign: Karen Winther Art director, forside: 2

3 Accent Aksi al typografi Aldus-blad Alinea-tegn Amper sand And Antikva Aste risk Asym me tri Auto Basis li nie Beskæring Bin de streg Blå kopi Blind ma te ri ale Bogblok Bold Bour geois Bred de felt Bril lant Broadsheet Brød skrift Brød tekst Brøk tal Bryl lup Bullet Byline Cen tre ret Cicero Cita ti ons tegn Cro ma lin Dæk Dele a tur Design Dia mant Dis play skrif ter Dob belt ci cero Dob belt mit tel Dummy Em-space En-space Et-tegn Euro pa-skala Exli bris Fag Fagblad/Tidsskrift Fak si mile Far ve strip Fast for- og bag kant Figur sats Fisk Flo der Flyveblad (indbundne bøger) Font For mat For me ring For ri der Forsats (indbundne bøger) Forsatsspejl (indbundne bøger) Foto gra fisk prø ve tryk Fransk hore unge Fremhævelser Friblad Frit læg ning Fron ti spice Fusk Gam mel antikva Garniture Generel knibning Generel spatiering Gevi ert Grid Gro tesk Grund li nie gyldne snit, Det Hævede tal (tegn) Halv ge vi ert Halvtoneoriginal Hånd sats Høj for mat Hore unge Hoved Hoved ru brik Hoved steg Illu mi na tor Ind ryk ning Indekstal (Indekstegn) Index (Indeks) Ini tial Inku na bel Inter punk tion ISBN-num mer Jom fru Juste ret sats Kanon Kapi tæ ler Kegle Ker ning Knib ning Kolo nel Kolofon Kolum ne ti tel Kolumne Kom bi ne ret Kom pres Kor pus Kor rek tur Kor rek tur tegn Kri tisk klamme Kur siv Layout Let ra set Let ter spa cing Levende kolumnetitel Liga tur Lige sider Lille cicero Linie af stand Logo type Luft Lysmål Læs bar hed Læsebånd Læse lig hed Løs bag kant Løs for kant Magasin Maju skel tal Maju skler Man chet Mar gi na ler Mate ma ti ske tegn Mate rie Medi æ val-tal Mel lem ru brik Mel lems lag Mid del li nie Minu skel tal Minu skler Mit tel Moiré Mon tage Ned ryk ning Nega tiv skrift Nega tiv skyd ning Non pa reille Nor mal si den Norm Ny typo grafi Obli que Ombryd ning Omløb Ordi nær Ordmellemrum Ori gi nal Orna ment Over længde Over lig ger Oza lid Pagina Parregulering Pay-off Periodica Perle Perm Petit Pi-skrift fonte Pica Point (pt) Præliminærsider Prø ve si der Punkt (pkt) Rafle ud Raster Reg let ter Regi ster Regulering Rubrik ker Rundt lø bende rubrik Ryg steg Sænkede tal (tegn) Sats Sats for mat Sats spejl Serif Siderubrik Ska la tryk Skær sats Skraf fe ring Skrift bredde Skrift fa mi lie Skrift gar ni ture Skrift grad Skrift ka rak ter Skrift snit Skrift styrke Skrift type Skriftfont Skyd ning Smuds ti tel Snit sos Spa tie Spa tie ring Spær ring Spal te bredde Spal te mel lem rum Spe cial farve Spi se sed del Spids ko lumne Spies Stå ende Staffagefarve Streg Streg styrke Stregmaterialet Tabloid Tagline Tal og majuskellinier Tan ke streg Tekst (Text) Ter tia Thin-space Titel Track ing Tre delt linie fald Trom pet Trykkested Typo grafi Typo me ter Udfal dende bil lede Udgangs li nie Udlig ning Udskyd ning Ulige sider Uncial Under længde Under ru brik Vari able ord mel lem rum Ver sa ler (Versalier) Vig net x-højde 3

4 Accent Et tegn, pla ce ret over eller under visse bog sta ver, der angi ver, hvor dan lyden skal udta les: accent grave (à), accent aigu (é), accent cir kum fleks (ê), accent trema (ä), accent cedille (ç) og accent tilde (ñ). Aksi al typografi Typografisk opbygning af en side hvor alle objekter (rubrikker/billeder) bliver centreret om en midterakse. Se også Centreret. Aldus-blad Er en lille blomst eller bladlignende vignet (ornament) der tidligere blev benyttet som dekoration, fx på bogens titelblad. Er opkaldt efter den venitianske bogtrykker Aldus Manutius. Kaldes også Aldus Fleuron (blomst) og Aldus Hedera (latin: Efeu). Alinea-tegn I ældre tid blev starten af et nyt afsnit i brødteksten markeret, ved at afsætte plads i satsen og indmale et tegn i en rød eller blå farve, når arket var trykt. Dette tegn kaldes alinea-tegnet:. Tegnet blev indsat for at satsen kunne fastholde indtrykket af en fast venstrekant, så den rektangulære kolumne kunne fastholdes. Med tiden glemte man oftere og oftere at indmale alinea-tegnet for til sidst bevidst at udelade det. Men indrykningen af tekstlinien blev bevaret. Amper sand &-tegn. Kal des også et-tegn, da et er det latinske ord for og. Er en ligatur af bogstaverne e og t. Benyttes især i firmanavne: Jensen&Co. Antikva Fra det latin ske ord anti qua: gam mel. Latinsk (romersk) skrift type i mod sæt ning til goti ske skrift ty per. And Usand nyhed. Aste risk Lille stjer ne for met tegn *, der tidligere blev benyt tet som hen vis ning i brødteksten til f.eks. en fod note i en bog. Asym me tri Gra fisk arran ge ment der er afba lan ce ret på fla den uden hen syn til fla dens mid ter akse. Auto Teg ning eller foto der i repro duk ti ons-led - det er ilagt raster. Basis li nie Den bundlinie som bog sta verne er for ankret til. Alle skrift stør rel ser i en linie vil blive for ank ret til denne linie, så de hol der fod. Kal dtes i blysats for grund li nie. Beskæring (engelsk: Bleed). Før i tiden var førsteudgaven af alle bøger ubeskårne, dvs at siderne skulle sprættes op med en papirkniv inden siderne kunne læses. I dag bliver alle bøger (og andre tryksager) beskåret (renskåret) inden udgivelse. Bogens falsede trykark bliver normalt beskåret 3 mm foroven, 5 mm i siden og 7 mm forneden. Beskæringen af en brochure vil normalt være 5 mm foroven, 5 mm i siden og 5 mm forneden. Mindste beskæring er 3 mm. Billeder der går til kant (udfaldende billeder) skal altid beskæres, dvs. at billedets kant trækkes ud i beskæringsområdet, for at undgå en hvid kant mellem billede og sidens kant. Bin de streg Anven des som dele streg til at for binde stavel ser af et ord der er delt ved juste ring af lini erne samt til at for binde flere ord eller navne. Benyt tes i dag også i betyd nin gen fra og til fx , hvor man tid li gere benyt tede halv ge vi ert tan ke stre gen. Halvge vi ert tan ke stre gen er jeg selv begyndt at benytte igen, da tal lene pla ce res lidt læn g- ere fra hin an den, fx i ste det for Men det kom mer meget an på den valgte skrift font. Blind ma te ri ale Typo gra fisk sat sma te ri ale uden tryk givende ele men ter. And vend tes i bly sats til ord mel lem rum, skyd ning og mel lems lag, dvs. luft. Blå kopi Kor rek tur af tryk af ark mon ta gen. Kal des også Oza lid. Bogblok Alle siderne i den trykte bog kaldes tilsammen for bog blok. Men også ind mad eller materie kan forekomme. Mod sat omsla get. Bold Engelsk udtryk for det halv fede skrift snit. Bour geois Gam melt udtryk for skrift gra den 9 pt. Bred de felt Tidligere: typebredde. Den bredde et givent skrift tegn opta ger, incl. luft på siderne af skrift teg net (for-/ bag bredde). Bril lant Gam melt udtryk for skrift gra den 3 pt, der i bly sats var den mind ste skrift grad. Broadsheet Broadsheet er det oprindelige avisformat benyttet af den mere seriøse del af den danske presse. Formatet ligger inden for størrelsen mm. Formatet er dobbelt så stort som tabloidformatet (se Tab - loid). 4

5 Bryl lup Gam melt typo gra fisk udtryk for, at et eller flere ord fejl ag tigt er sat to gange efter hinan den i sat sen. Brød tekst Den løbende tekst i en tryk sag. Brød skrift Den skrift font og skrift grad der er valgt til den løbende tekst (brødteksten) i en tryksag. Grads tør relse almin de lig vis mel lem 9 pt og 12 pt. Ordet»Brød«stam mer fra sæt ning med de skrifts tør rel ser der oftest blev benyttet i sætteriet. Derved kunne indkøbet af skriftgraden forrente sig og give typo gra fen det dag lige brød. Brøk tal Fin des i to ver si o ner. 1. Den skrå brøk: ¾ hvor hvert taltegn fylder ca. ½ gevi ert i bredden og er en anelse mindre end skriftfontens x-højde. Brøkstregen er skrå og nævneren holder grundlinie. 2. Den lige brøk: hvor brøk stre gen er vand ret og taltegnene en anelse mindre end skriftfontens x-højde. Nævneren holder ikke grundlinie, men går lidt under den på grund af den vandrette streg og luften omkring denne. Bullet Er oftest en rund prik:, men den kan også være firkantet:, trekantet: eller et mere illustrativt symbol:. Benyttes i punktopstillinger som en slags»eyecatcher«, for at føre øjet ind til den efterfølgende tekst. Bulleten holdes altid fri i forkanten. Afstanden til den efterfølgende tekst skal være et ordmellemrum og der skal ikke en blank linie mellem hvert afsnit i punktopstillingerne. Byline For fat te rens eller foto gra fens navn eller nav net på den grafiske desig ner sat i en lille skriftgrad. Anven des i f.eks. avi ser, uge blade og maga si ner. Cen tre ret Sats stykke, hvor lini erne er midt stil let på for ma tet; cen tre ret om en mid ter akse. Cicero Skrift grad på 12 pt. Navnet stammer øjensynlig fra, at skriftgraden blev benyttet til den udgave af Ciceros værk»de oratore«som Peter Schöffer trykte i Mainz Des uden måle en hed i det euro pæ i ske typo gra fi ske måle sy stem. Sva rer til 4,51 mm. Cita ti ons tegn Anfør sels tegn; gåse øjne. Benyt tes i Danmark som kom ma form xx, xx eller fransk form»xx«. Cro ma lin Foto gra fisk prø ve tryk af far ve re pro dukti o ner. Dele a tur Kor rek tur tegn for udgår eller fjer nes. Design Engelsk ord for»formgivning«. Benævnelse for en skabelsesproces. At designe består både af en intellektuel proces, der omfatter analyse, kommunikation, histo - rie fortælling, æstetik, komposition samt typografi og en håndværksmæssig for ståelse for fremstillingsprocessen. Dia mant Gam melt udtryk for skrift gra den 4 pt. Dis play skrif ter Engelsk/dansk beteg nelse for skrift fonte, der er spe cielt udfor met til brug som overskrif ter i magasiner og brochurer samt til alle former for reklame. De er ofte, men ikke nødvendigvis, dekorative og kan være svære at læse. Derfor er de kun udformet til brug i store skriftgrader. Dob belt ci cero Gam melt udtryk for skrift gra den 24 pt. Dob belt mit tel Gam melt udtryk for skrift gra den 28 pt. Dummy En pro to type af en tryk sag i kor rekt format, papir type og omslag (evt. ind binding), hvor siderne kan være blanke eller hvor tryk sa gens lay out og typografi er ind teg net. Dæk Angi velse af hvor mange linier en rubrik i en avis fyl der. Em-space Engelsk beteg nelse for gevi ert. Refe re rer til bog stav m s bred de felt. Se også Geviert. En-space Den halve bredde af en Em-space. Refe rerer til bog stav n s bred de felt. Se også Halvgeviert Et-tegn &-tegn. Se Amper sand. Euro pa-skala Inter na ti o nalt 4-farve blan dings sy stem med grund far verne gul, magenta, cyan og sort. Exli bris Boge jer mærke. En kunst ne risk udfor met mær kat der af bogens ejer blev ind klæ bet på omsla gets inder side. Fag Et rum i en sæt te kasse. 5

6 Fagblad/Tidsskrift Er et periodica, der er styret af den indholdsmæssige historiefortælling. Teksten som journalisten har skrevet har førsteprioritet, mens billederne mere fungerer som en slags harmonika, der kan gøres større eller mindre efter behov. Der designes ikke specielle start opslag til artiklerne, men de får en ensartet, standardopsætning bladet igennem. Udkommer oftest én gang om måneden Fak si mile Nøj ag tig kopi, f.eks. af en gam mel tryk sag eller af en under skrift. Far ve strip Kon trol strip der ind sæt tes på ark mon ta gen til kon trol af pla de ko pie ring og tryk ning. Fast for- og bag kant Juste rings me tode, hvor lini erne flug ter i både højre og ven stre side. Ord mel lemrum mene er vari able. Se også Justeret sats. Figur sats Egent lig beteg nelse for opsæt ning og ombryd ning af sats li nier så de dan ner en figur, fx en vase. I dag er det beteg nelse for at sats li ni erne stand ser i en vis afstand fra en streg teg ning, så de er med til at understrege figu rens form. Fisk 1. Typo gra fisk udtryk for bly sats der er fal det fra hin an den: gået i fisk. 2. Skrift der er lagt af i en for kert sæt te kasse eller et bog stav der lig ger i et for kert fag: der er fisk i kas sen. Flo der Typo gra fisk udtryk som anven des ved sats, hvor ord mel lem rum mene flug ter lod ret og er så store, at de dan ner synlige hvide lodrette stri ber i sats bil le det. Flyveblad (indbundne bøger) Den frie del af forsatspapiret der ikke limes til for- og bagpermens indersider. Font Engelsk ord for skrift font. For mat 1. Det samme som sats for mat, dvs. lini ens længde. 2. Anven des også om tryk sa gens stør relse, f.eks. højformat og tværformat.. For me ring Den del af bogom sla get eller bog bin det der lig ger ud over bog blok kens for mat. For ri der Også kal det trom pet eller over lig ger. En linie der er pla ce ret over hoved ru brik ken i en min dre skrift grad. Anven des især i maga si ner. Forsatspapir (indbundne bøger) Papir, firesidet ark, ofte i en kontrastfarve og/eller anden type/gramvægt end bogens papir (i ældre tid mamoreret), der placeres foran og bag bogblokken og indklæbes på for- og bagpermens indersider samt i bogblokkens bagkant. Se også flyveblad og forsatsspejl. Forsatsspejl (indbundne bøger) Den del af forsatspapiret der limes til indersiden af helholdsvis for- og bagpermens indersider for at skjule indslaget af bindmaterialet. Foto gra fisk prø ve tryk Det samme som Cro ma lin. Fransk hore unge Ind ryk nings li nie nederst på en side/ spalte. Kal des på engelsk Orp han og på tysk Schusterjunge. Fremhævelser Enkelte ord i brødteksten kan fremhæves ved at sætte dem i kursiv eller i sjældnere tilfælde i halvfedt snit af brødskriften. Til forkortelser kan med fordel benyttes kapitæler, fx dsb, i stedet for at sætte dem med versaler, DSB, da ord sat med kapitæler forbliver en del af brødteksten. Friblad En bog kan være opdelt i forskellige dele. For visuelt at vise denne opdeling kan der som start til hver del indsættes en side (højreside) der indeholder del-overskriften samt evt. en vignet. Denne side kaldes for et fribad. Den efterfølgende venstreside er oftest blank. Fribladet kan også være et opslag, f.eks. i bøger med billeder. Frit læg ning Fjer nelse af bag grun den bag moti vet på et foto grafi. Fron ti spice Illu stra tion (foto) der er pla ce ret over for titel si den i en bog. Nor malt side 2. Fusk Fri tids ar bejde på job bet. Garniture Gammelt udtryk fra håndsatsens tid. Et skrift-garniture til f.eks. bogsats indeholdt alle skriftgrader af det ordinære skriftsnit i en skriftfont samt de øvrige skriftsnit der var tegnet til skriftfonten, normalt kursiv, halvfed, halvfed kursiv og fed. Kaldes også skriftfamilie. Gam mel antikva Typo gra fisk udtryk til klas si fi ka tion af skrif ter der har sin oprin delse i renæs sancens og barok kens histo ri ske bog skrif ter. Generel knibning Ensartet formindskelse af bogstavafstande i et ord, linie eller tekststykke. 6

7 Generel spatiering Ensartet forøgelse af bogstavafstande i et ord, linie eller tekststykke. Gevi ert (udta les gefirt) Bety der egent lig kva drat. Typo gra fisk mel lem rum hvis bredde og højde er lig med skrif tens grads tør relse. Ved f.eks. en 12 pt skrift er en gevi ert lig med pt. Benyt tes ofte ved ind rykning af før ste tekst li nie i et afsnit. Se også Em-space. Grid Engelsk ord for lini e net. Kan være syn ligt eller usyn ligt. 1. I QuarkXPress og InDesign er grund li ni e net tet et grid der hjæl per med at få tek sten til at holde regi ster. 2. Modul net opbyg get af hjæl pe stre ger der kan fast læg ge pla ce rin gen af tekst og bil leder i et design. Gro tesk Fæl les beteg nelse for skrift ty per uden skraf fe rin ger (serif fer) og uden eller med kun lille for skel mel lem hår- og grund streger. De første grotesk skrifttyper fremkom som bogtrykskrifter i England i 1830 erne. Gik tidligere under navnet Stenskrift eller Lapidar skrift. Kal des nu også Sans Serif. Grund li nie Den linie som bog sta verne er for ank ret til. Alle skrift stør rel ser i en linie bli ver for ankret til denne linie, så de hol der fod. Kal des også basis li nie. gyldne snit, Det Det gyldne snits pro por ti o ner (lat. sec tio aurea) defi ne res som (kilde: Gyl den dals tibinds leksikon)»deling af et linie stykke i to dele, hvor den mind ste del for hol der sig til den stør ste del som den stør ste del til hele linie styk ket«, og har siden Antik ken været udtryk for har mo ni ske pro por ti o ner indenfor både bil led kunst og arki tek tur. Det gyldne snits pro por ti o ner kan udtrykkes ved for holds tal lene 3:5, 5:8, 8:13, 13:21 osv. (Fibonaccis talrække), hvor hvert tal er sum men af de to fore gå ende. Det giver skaleringsforholdet ca. 1:1,6. Disse tal kan f.eks. benyttes til at finde bogsidens proportioner: en bredde på 125 mm give højden 200 mm (125 1,6), et forholdsvis slankt format, der ligger godt i hån den. Skaleringsforholdet kan også benyttes til at graduere rubrik stør rel ser. F.eks. kan du til en brødtekst på 10 pt vælge en mellemrubrik på 16 pt og en hovedrubrik på 26 pt (25,6pt). Men lad altid øjet afgøre dine valg. Halv ge vi ert Svarer til den halve bredde af en geviert. Se også Geviert og En-space. Halvtoneoriginal Repro duk ti ons tek nisk udtryk for et billede, fx et foto der inde hol der alle ton værdier fra sort til hvid, der gen gi ves ved hjælp af raster. Hore unge Udgangs li nie pla ce ret øverst på en side eller i en spalte. Kal des på engelsk for Widow og på tysk for Hurenkind. Hoved Den øverste del af en side. F.eks. er et avishoved eller magasinhoved avisens/magasinets logotype der normalt er placeret øverst på avisen/magasinets forside. Hoved ru brik Typo gra fisk beteg nelse for den største over skrift. Hoved steg Afstan den mel lem 2 kolum ner anbragt hoved mod hoved i en udskyd ning (form - mon tage). Inklu de rer beskæ ring. Hævede tal (tegn) Hævede eller opadgående tal og tegn kaldes for potenstal (potenstegn). Benyttes fx til angivelse af kvadratcentimeter, cm 2, samt i matematiske og kemiske formler. Høj for mat Papir for mat hvis højde er større end bredden. Hånd sats Typo gra fisk udtryk for sats som typo grafen, bog stav for bog stav, har sat op i en vin kel hage og udslut tet til linier. Illu mi na tor Gam mel beteg nelse for en illu stra tor, der hånd ma lede de far ve lagte ini ti a ler og bil leder i inku na blerne. Indekstal (Indekstegn) Sænkede eller nedadgående tal og tegn kaldes for indekstal (indekstegn). Se sænkede tal (tegn). Index (Indeks) Engelsk ord for et register. Se Register 3. Ind ryk ning Før ste brødtekst li nie i et nyt tekstafsnit er normalt ryk ket mod højre, så læseren får nogle fikspunkter i brødteksten. Indrykningens stør relse svarer normalt til en gevi ert. Der er ikke indrykning af første brødtekstlinie efter rubrik og mellemslag. Før i tiden fandtes der en geviert-tast på sættemaskinens tastatur. I dag benyttes tabulator-tasten til angivelse af indrykningen. Tabulator-indrykningen sættes derefter i ombrydningsprogramerne til brødtekstens skriftgrad eller til linieafstanden. Ini tial Orna men te ret begyn del ses bog stav indsat på den første tekstside i en bog. Almindeligt omkring Se også Uncial. 7

8 Inku na bel Blok bog. Bøger der ind til 1500 (i Dan mark ind til 1550) blev trykt i vægt stangs pres ser. Det tryk gi vende ele ment var en udskå ret træ plade. Inter punk tion Tegn sæt ning dvs. ind sæt ning af skil le tegn i en tekst, f.eks. punk tum, komma, semi kolon og udråbs tegn. ISBN-num mer Inter na ti o nal Stan dard Book Num ber til identifikation af alle former for publikationer. 10- eller 13-cif ret tal, der oply ser om en bogs oprin del ses land og for lag samt det num mer bogen har fået til delt. Jom fru Gam melt typo gra fisk udtryk for en fejl fri sats i før ste kor rek tu ren. Juste ret sats Sats sat med fast for- og bag kant. Kanon Gammelt udtryk for skriftgraden 36 pt. Blev benyttet til en samling kirkelige og pavelige påbud og anordninger:»kanoniske bøger«. Kapi tæ ler Store bog sta ver, maju skler, der har samme højde som minu skler nes x-højde. Der skel nes mel lem ægte og uægte kapi tæ ler. Ægte kapi tæ ler er teg net til skrift fon ten og opnår der ved samme grå heds værdi som brød tek sten. Uægte kapi tæ ler er skrif tens maju skler sat i en min dre skrift grad. Derved bli ver de lysere og tyn dere end brødtek sten og må derfor kun benyttes undtagelsesvis. Kegle (fra tysk: Kegel, engelsk: Body) Kaldes også Legeme. Ældre typo gra fisk betegnelse for den højde som de støbte bogstaver optog i linien. Inkluderer Skulderen, der var beregnet til bogstavers underlængder. Keglen sva rer til skrif tens grad s tørrelse. Kaldes i dag for kp-højden. Ker ning Engelsk beteg nelse for optisk regulering af afstanden mellem bog stav par. Knib ning For mind skelse af afstan den (luf ten) mellem bog sta ver. Mod sat spa tie ring. Knibning og spatiering kaldes i dag under et også for Bogtavregulering, da felterne i QuarkXPress og InDesign kan indeholde både positive værdier (spatiering) og negative værdier (knibning). Der skel nes mellem 1. gene rel knib ning (regulering), dvs. ensartet knibning med samme værdi mellem alle bogstaverne og 2. parknib ning (parregulering) hvor det er afstanden mellem enkelte bogstavpar i ordet der knibes. Kolofon Betegnelse for en liste i en bog der indeholder oplysninger om ophavsret, trykkeri, sats, skrift, papir, bogbinderi, formgiverens navn, trykår, isbn nr. o.l. I den traditionelle bog placeres den enten på bogens fjerde side, eller, hvis kolofonen er meget omfattende, bagest i bogen. Kolo nel Gam melt udtryk for skrift gra den 7 pt. Kolumne (udta les klumme) Stam mer fra det græ ske ord columna: søjle. Den fir kant som sat sen dan ner på siden. Kolum ne ti tel Bog- og/eller kapi tel ti tel evt. sam men med pagina, pla ce ret i den øver ste eller neder ste mar gen på en bog- eller maga sin side. Se også Levende kolum netitel. Kom pres Satslinier uden skyd ning. Fx. en 8 pt skrift med 8 pt linie af stand. Kom bi ne ret Sam men ko pie ring af raster op ta gelse og stre gop ta gelse af samme bil lede. Kor pus Gam melt udtryk for skrift gra den 10 pt. Skriftstørrelsen blev første gang brugt til en lovsamling»corpus juris civilis«. Kor rek tur Kon trol af ind skre vet tekst for fejl samt kon trol af sidens opbyg ning. Kor rek tur tegn Stan dar di se rede tegn (Dansk Stan dard) til mar ke ring af fejl og angi velse af ret tel ser i kor rek tu ren. Kri tisk klamme En kan tet paren tes [ ]. Kur siv Benæv nes også Ita lic. Beteg nelse for et hæl dende skrift snit. Se også obli que. Layout Engelsk ord for»skitse«,»plan«. Benævnelse for det resultat (skitser/tanker) der er kommet ud af skabelsesprocessen. Se også design. Et layout er en fastlagt visuel form, en skabelon, der skal udfyldes i produktions processen. Let ra set Skrift ark hvor bog sta verne kunne over føres (gnubbes) på for skel lige mate ri a ler. Var meget udbredt fra ca til overskrifter. Blev afløst af dtp-programmerne. Letraset-arkene indeholdt majuskler, minuskler og tegn i varierende antal og der blev produceret overføringsark med de fleste populære skriftfonte. Let ter spa cing Engelsk beteg nelse for det dan ske ord spatie ring. Ens ar tet for øgelse af afstan den mel lem bog sta ver. 8

9 Levende kolumnetitel Levende kolumnetitler kan indeholde forfatterens navn på den ene side og bogens titel på den anden side i et opslag, og i samme linie indsættes pagina. Oftest indeholder den levende kolumnetitel kapitlets navn på den ene side og mellemrubrikken på den anden side i et opslag sammen med pagina. Kolumnetitlen blev tidligere i traditionel bogtypografi placeret i kolum nens overkant, ofte efterfulgt af en streg, men kan i dag også placeres sammen med pagina i kolumnens underkant. Liga tur To bog sta ver der er teg net sam men til ét bog stav på samme kegle. Benyt tes især i antik va skrif ter, f.eks. fi og fl, hvor udlø bet på f et ville støde sam men med prik ken over i et. Men ampersand (&) og det tyske eszett (ß) er også en ligaturer. Lige sider Ven stre si der. Sider med lige pagina: 2, 4, 6, 8 osv. Lille cicero Gam melt udtryk for skrift gra den 11 pt. Linie af stand Typo gra fisk beteg nelse for afstan den målt fra skrift fon tens over kant i en linie til over kan ten af skrift fon ten i den efter følgende linie, eller fra grund li nie til grund linie. Angi ves i points. Logo type Bog sta ver anvendt til en sam men hæn gende enhed, f.eks. et fir ma navn, avisnavn eller magasinets navn. Luft Udtryk for mel lem rum met mel lem bog staver, linier og sats grup per, fx bil lede og billed tekst. Se også blind ma te ri ale. Lysmål Lysmålet er den størrelse omslaget har når bogen er færdig, dvs. eksklusiv beskæring. Præsenteres omslagets forside i et passepartout, er det altid omslagets lysmål der vises. Læs bar hed Beskri ver tek stens for hold til læse ren, dvs. om tek sten er for stå e lig for læse ren. Læsbar heds in deks (lix), hvor med man kan måle en teksts svær heds grad, er kon stru e- ret af C. H. Björns son. Læsebånd Læsebånd eller mærkebånd er et farvet silke- eller vis cose bånd der limes på den øverste del af bogens ryg. Bruges som bogmærke, fx i salmebøger. Læse lig hed Den påvirk ning som den visu elle ople velse af den typo gra fi ske opsæt ning har på læseren, og som influ e rer på læse rens ind tryk af tek stens til gæn ge lig hed. Disse visu elle ind tryk omfat ter den typo gra fi ske opsætning, men også papir valg og belys ning. Løs bag kant Typo gra fisk beteg nelse for sats hvor linierne ikke flug ter i højre side. Alle ord mellem rum får samme bredde. Løs for kant Typo gra fisk beteg nelse for sats hvor linierne ikke flug ter i ven stre side. Alle ordmel lem rum får samme bredde. Magasin Er et periodica, som er styret af den visuelle historiefortælling, der tager udgangspunkt i hver enkelt artikels indhold. Billederne prioriteres lige så højt eller højere end teksten. Der designes et startopslag til hver af hovedartiklerne, som skal have stopeffekt, skabe atmosfære og de skal have et visuelt udtryk der supplerer tekstens indhold og tiltrækker sig læserens opmærksomhed. Da den visuelle form og tekstens indhold altid skal supplere hinanden, skal hver artikel have forskellige visuelle udtryk. Udkommer ofte en gang om måneden eller hver tredje måned. Maju skler Typo gra fisk beteg nelse for alfa be tets store bog sta ver. Kal des også ver sa ler. Maju skel tal Tal tegn, der står på samme grund li nie og med samme højde som maju sk lerne. Man chet Tekst stykke, nor malt pla ce ret i begyn delsen af brød tek sten, der inde hol der et resumé af artik lens ind hold. Se også underru brik. Mar gi na ler Stik ord der anbrin ges i mar ge nen. Sæt tes nor malt med løs bag kant. Mate ma ti ske tegn Addi ti ons tegn (+), sub trak ti ons tegn (, ), divi si ons tegn (:), mul ti pli ka ti ons tegn (, ), lig heds tegn (=), ulig med-tegn ( ), plus/minus-tegn (±), kva drat rod tegn ( ), m.fl. Mate rie Siderne i en tryk sag. Kal des i bøger også for bog blok eller ind mad. Mod sat omslaget. Medi æ val-tal Det samme som minu skel tal. Mel lems lag Typo gra fisk beteg nelse for et større liniemel lem rum i sat sen, f.eks. en blank linie. Mel lem ru brik Afsnits over skrift i brød tek sten. 9

10 Mid del li nie Øver ste linie af x-høj den. Minu skler Typo gra fisk beteg nelse for alfa be tets små bog sta ver. Minu skel tal Tal tegn af uens højde, med over- og underlæng der. Mit tel Gam melt udtryk for skrift gra den 14 pt. Moiré Køk ken tern-møn ster der frem kom mer ved ilæg ning af raster i et alle rede rastre ret bil lede. Mon tage 1. Side mon tage. Side vis opklæb ning af origi nal ma te ri ale til brug for repro duk tion. I dag udfø res side mon ta gen på com pu ter i desk top pub li shing pro gram mer. 2. Arkmon tage. Mon te ring af tekst film og bil ledfilm i et udskyd nings møn ster inden kopiering til tryk forme. Ned ryk ning Afstan den fra kolum nens over kant til over kan ten af før ste brød tekst li nie ved kapi tel start i bøger. Angi ves i antal brødskrift li nier. Nega tiv skrift Hvid skrift på sort eller far vet bag grund. Nega tiv skyd ning Minus-skyd ning der bevir ker at skrif tens kegle for mind skes. Benyt tes ofte ved store skrift gra der, f.eks. i avi sers rubrik ker. Non pa reille (udta les non præl) Gam melt udtryk for skrift gra den 6 pt. Norm Bogens titel og evt. bind num mer der place res sam men med pri ma sig na tu ren på hvert arks før ste side. Nor mal si den Bogens opbyg ning tager udgangs punkt i et opslag, hvor der er taget stil ling til mar genfor hol dene, kolum nens bredde og højde, brød skrift, linie af stand mm. Ny typo grafi Typo gra fisk ret ning der udsprang fra Bauhaus i 1920 erne, med Poul Ren ner og Jan Tschi chold som de tone an gi vende. Her brød man med tid li gere tiders aksi ale (sym me tri ske) opsæt ning og ind førte den asym me trisk opsæt ning. Obli que Elek tro nisk kur si ve ret skrift snit. Ombryd ning Opbyg ning af de enkelte sider ved hjælp af rubrik ker, man chet, brød tekst, andre gra fiske ele men ter, illu stra ti o ner og bil led tekst mv. Omløb Fort sæt telse af en arti kel på næste side eller læn gere fremme i avi sen eller maga sinet. Ordi nær 1. Styr ke be teg nelse for skrif tens grundform. 2. Lod ret skrift i mod sæt ning til hældende skrift (kur siv). Ordmellemrum I blysats: blanktegn eller blindmateriale (ikke trykgivende materiale) der lå i et fag i sættekassen til adskillelse af de enkelte ord. I dag indsættes et standard-ordmellemrum ved at trykke på mellemrumstasten på tastaturet. Det ideelle ordmellemrum svarer til bredden af lille i. Ordmellemrummets størrelse er altid afhængig af den skriftfont der benyttes i tryksagen, og du er nød til at tage individuel stilling fra skriftfont til skriftfont. Hver gang du skifter skriftfont skal du ændre ordmellemrum-specifikationerne i det ombrydningsprogram du benytter, for at få en ensartet sats. Husk, at ordmellemrummene i linierne altid skal være mindre end den visuelle afstand mellem linierne. Ori gi nal Repro duk ti ons tek nisk udtryk for teg ninger, foto gra fier mv. der skal repro du ce res (skan nes). Orna ment Ofte stiliserede blad- eller blomstermønster. Typo gra fisk mate ri ale der kan bruges som vignet eller kan sam men styk kes til ram mer og andre deko ra tive arran ge menter. Over lig ger Se trom pet/for ri der. Over længde Den del af bog sta vet der går op over x- høj den, f.eks. ved b, h, k osv. Oza lid Andet ord for blå kopi. Pagina Side tal. Pagi ne ring: fortløbende num me rering af (placering af sidetal på) bogens eller magasinets sider. Bogblokkens første side (normalt smudstitel-siden) er altid side 1. I brochurer, hvor omslaget trykkes på samme papir og gramvægt og i samme tryk gang som de øvrige sider, starter pagineringen på forsiden. I brochurer med et omslag trykt på et tykkere karton starter pagineringen på den første side i brochuren. Pay-off Et slogan der i annoncer anbringes som afslutter, ofte sammen med et firmalogo/ logo type F.eks: Coca-Cola. Life Tastes Good. 10

11 Parregulering Optisk regulering (knibning eller spatiering) af afstanden mellem to bogstaver (bogstav-par). I Quark XPress kan der opbygges reguleringsstabeller for hver skriftfont. Disse tabeller kan indeholde flere tusinde bogstavpar. Periodica Et periodica er et magasin, fagblad, avis o.lign., der udkommer med fastlagte mellemrum, fx hver 14-dag, en gang om måneden, hveranden måned mv. Perle Gam melt udtryk for skrift gra den 5 pt. Perm (indbundne bøger) (forperm/bagperm) er bogbindets for- og bagside. Bogbindets for- og bagsider be står af et papstykke der er beklædt med et bindmateriale (skind, lærred eller papir). På permenes indersider limes den ene del af forsatspapiret for at skjule den del af bindmaterialet der bukkes om på indersiden fra permens forside (bindmaterialets indslag). Petit Gam melt udtryk for skrift gra den 8 pt. Pi-skrift fonte Skrift fonte som inde hol der spe cial skrifttegn der ikke lig ger i de nor male skriftfonte. Pica Måle en hed i de engelsk ta lende lan des typo gra fi ske måle sy stem. 1 pica ~ 12 points ~ 4,233 mm. Point (pt) Mind ste måle en hed i de engelsk ta lende lan des typo gra fi ske måle sy stem. 1 pt svarer til 0,353 mm (0,3525 mm). Benyt tes til angi velse af skriftstørrelse og linieafstand i alle dtp-pro gram mer. Må ikke forveksles med punkt, der er den mindste enhed i det europæiske typografiske målesystem. Præliminærsider De indledende sider i en bog. Dækker normalt siderne: smudstitel, af samme forfatter, titel, kolofon, indhold, forord og/eller indledning. Præliminærsiderne er normalt ikke paginerede. Punkt (pkt) Mind ste typo gra fi ske måle en hed i det euro pæ i ske typo gra fi ske måle sy stem, ciceromålet. Er lig med 0,37595 mm. Benyt tes til angi velse af skriftstørrelse. I Quark XPress omreg nes 1 punkt til 0,379 mm med standar dom reg nings en he den cicero/cm på 2,197. Ændres stan dar dom reg nings en heden cicero/cm til 2,217 omregnes 1 ciceropunkt til 0,376 mm. I InDesign omregnes 1 ciceropunkt (c1) til 0,376 mm. Prø ve si der Opslag til bog, hæfte eller bro chure hvor til ret te læg ge ren har fast lagt prin cip per for det grafiske design, der fore vi ses kun den inden tryk sa gen sæt tes i pro duk tion. Rafle ud Hvis fagene i sæt te kas sen var over fyldte blev de over flø dige skrift tegn fjer net, så der ikke kunne opstå kas se fisk, ved at typerne gled over i andre fag. Raster Opde ling af en halv to ne il lu stra tion i punkter, for at kunne gen give grå to ne vær di erne i tryk pro ces sen. Regi ster 1. Brød tekst li nier der i spal te sats står lige ud for hin an den. 2. Satslinier der på to efterfølgende sider er placeret og trykt nøjagtig oven på hinanden. 3. En fortegnelse der er placeret bagest i en bog. Kaldes også Indeks (Index). Der kan forekomne flere forskellige registre. Oftest forekommende er stikordsregister og person- og sagregister. Reg let ter Typo gra fisk blind ma te ri ale i for skel lige i tyk kel ser fra 1-12 pt og i læng der fra 6 cicero og opef ter. Blev i bly sats benyt tet til mel lems lag (blanke linier) og til skyd ning af tekst. Regulering Nutidigt udtryk for justering af afstanden mellem tegn, se også knibning og spatiering. Ordet er blevet indført fordi funktionen i ombrydningsprogrammerne der findes på markedet i dag, både kan angive knibning (minusværdi) og spatiering (plusværdi). Der skelnes mellem parregulering, dvs reguleringen af afstanden mellem bogstavpar (2 bogstaver) og generel regulering, dvs en ensartet regulering af afstanden mellem flere end 2 bogstaver, ofte alle bogstaverne i en linie. Rubrik ker Fæl les be teg nelse for over skrif terne i en bog, avis, maga sin eller tids skrift. Se også hoved ru brik og mel lem ru brik. Rundt lø bende rubrik Se mel lem ru brik. Ryg steg Afstand lagt ind i ryg gen mel lem to kolum ner i et opslag. Sats Manu skript der er blevet omsat til typogra fisk tekst. Sats for mat Lini ens længde. Udmå les i mm. Tid li gere i cicero eller pica. 11

12 Sats spejl Beteg nelse for satsen på to sider over for hin an den (i et opslag). Serif Afslut nings streg ved begyn del sen eller slut nin gen af et antik va bog stavs grundstreg. Kal des også skraf fe ring. Siderubrik Ord der er fremhævet i starten af et afsnit eller en mellemrubrik der er placeret i starten af et afsnit i samme skriftgrad som brødteksten. Til fremhævelse kan benyttes halvfed, majuskler eller kapitæler. Over en siderubrik placeres normalt en blank linie. Ska la tryk Prø ve tryk, der viser far verne enkelt vist og som sam tryk i et 4-far ve tryk, i ræk ke følgen cyan, gul, magenta og sort. Skrift bredde Angi velse af skrif tens bredde i for hold til høj den. En skrift kan gøres elek tro nisk smal lere og bre dere, men styr ke for hol det mel lem de vand rette og lod rette stre ger ændres. Skrift fa mi lie En skriftfamilie inde hol der selv stæn dige, kom plette skrift snit, teg net med samme skrift ka rak ter men i for skel lig styrke (lyse, halv fede eller fede snit) samt kur sive, smalle og brede vari an ter. Se også Garniture. Skriftfont Skriftfont er en generel betegnelse for en digitaliseret typografisk skrift fra en skriftleverandør. Man taler fx om skriftfonte fra Adobe, Linotype eller Monotype. Skrift gar ni ture I bly sats beteg nelse for alle de skrift gra der og -snit der hører til en bestemt skrift font. Skrift grad Typo gra fisk beteg nelse for skrif tens størrelse (højde). En 12 pt skrift skulle teo retisk måle 12 pt fra over kan ten af k til under kan ten af p. Den såkaldte kp højde. Udmå les i punkt eller points, sjældnere i millimeter. Skrift ka rak ter Benyt tes i betyd nin gen sær præg om hvorvidt en skrift vil passe til en given opgave. Skrift snit Typo gra fisk beteg nelse for de for skel lige skrift va ri a ti o ner, f.eks. kur siv, halv fed, fed, smal, bred Skrift styrke Angi velse af skriftfontens styrke va ri a ti o- ner som lys, mager, ordi nær, halv fed og fed. Skrift type 1. Betegnelse for det enkelte støbte skrifttegn, placeret på keglen eller typelegemet. 2. Betegnelse for en skriftgruppe som f.eks. antikva eller grotesk. Skraf fe ring Anden beteg nelse for serif. Skyd ning Det mel lems lag (luft) der»sky des«ind mel lem sats li ni erne. Er altid dif fe ren cen mel lem linie af stand og skrift grad. Skær sats Typo gra fisk beteg nelse for sats der kun inde hol der brød skrif ten. En homo gen og smuk skær sats byg ger på det rig tige valg af skrift grad i for hold til sats for ma tet, linier nes juste ring, kor rekt skyd ning i for hold til den valgte skrift font, skrift grad og lini e- længde, ord mel lem rum me nes stør relse, bog stav af stand og kor rekt brug af typogra fi ske tegn. Smuds ti tel Er bog blok kens før ste side. Siden bli ver ind sat for at beskytte titel si den, der er den tra di ti o nelle bogs for nem ste side, mod smuds. Snit De tre sider på den beskårne bog blok. På ind bundne bøger påfø res der ofte farve på over snit tet. I sær lige til fælde på alle tre snit, fx sal me bø ger. sos Angi velse for store og små bog sta ver. Anven des ved skrift lig angi velse til sæt ning af f.eks. rubrik ker. Spal te bredde Sva rer til sats for mat eller lini ens længde. Angives normalt i mil li me ter. Tidligere blev den angivet i cicero eller pica. Spal te mel lem rum Den lodrette afstand mel lem spal ter. Spa tie I blysats var spatiet et lille blanktegn på ½, 1, 1½ og 2 pkt. Spatiet blev brugt til spatiering af majuskler og kapitæler, ligesom der altid blev indsat et 1 pkt. spatie før de høje skilletegn (spørgsmålstegn, udråbstegn, kolon, og semikolon). Ved forkortelser af f.eks. navne blev der indsat et 1½ pkt-spatie. mellem punktum og det efterfølgende majuskel. Ombrydningsprogrammerne har i dag også sådanne faste blanktegn. Spa tie ring Ens ar tet for øgelse af afstan den mel lem bog sta verne. Spatiering og knibning kaldes i dag under et også for Bogtav regulering, da felterne i QuarkXPress og InDesign kan indeholde både positive værdier (spatiering) og negative værdier (knibning). Der skel nes mel lem 1. gene rel spatiering (regulering), dvs. ensartet spatiering med samme værdi mellem alle bogstaverne og 2. spatiering af bogstavpar hvor det er afstanden mellem enkelte bogstavpar i ordet der spatieres. 12

13 Spe cial farve Farve der er blan det til en bestemt nuance inden den kom mer i tryk ma ski nen. Spies I bog tryk angi velse af at ord mel lem rummene lig ger i samme højde som skrift bil ledet og derved giver et aftryk på papi ret. Spids ko lumne Den tekst side der afslut ter et kapi tel, blev i gamle dage sat i en spids. Kolum nen på udgangssiden skal mindst inde holde samme antal linier som ned ryk nings si den ved kapi tel start. Spi se sed del Kiosk pla kat for avis. Spær ring Ens ar tet for øgelse af ord mel lem rum me nes stør relse i en linie eller i et tekststykke. Staffagefarve Ensartet farveflade i 4-farve tryk, der er blandet af rastertoner af cmyk-farverne. Farven fremkommer først på det færdige tryk. Se også specialfarve. Stregmaterialet Benyttes i typografisk arbejde især til skema- og tabelsats, men også som dekoration. Der findes forskellige stregtyper: alm. streg, punkteret streg, assuréstreg, perforérstreg. Stregmaterialets styrker benævntes tidligere: fin, stumpfin, halvfed og fed. I dag benævnes stregstyrken i punkt. Streg Repro-op ta gelse af illu stra tion eller tekst uden brug af raster. Streg styrke Typo gra fisk beteg nelse for stre gens tykkelse, f.eks. 1 pt streg. Stå ende Benæv nelse for et typo gra fisk mål på 4 cicero. Sænkede tal (tegn) Sænkede eller nedadgående tal og tegn kaldes for indekstal (indekstegn). Benyttes fx i matematiske og kemiske formler, fx H 2 O, M X =M A. Indekstal har samme størrelse som potenstal. Tabloid Tabloidformatet er et avisformat der er halvt så stort som broadsheet avisformatet (se Broadsheet). Oprindelig blev formatet benyttet af de mere sensationsprægede og underholdende aviser som BT og Ekstrabladet (boulevardpressen) men i dag er mange seriøse danske aviser også gået over til tabloidformatet, da det betragtes som et mere»handy«format. Formatet er ikke en helt fast størrelse, så størrelsen kan variere fra avis til avis, da det kommer an på bredden på papirrullerne som trykkeriet benytter. Normalt vil formatet ligge inden for størrelsen mm. Vælges tabloidformatet derimod i InDesign fremkommer formatet 279,4 431,8, svarende til det amerikanske format inch. Tagline En tagline er et slags slogan der især er knyttet til og placeret sammen med magasinernes hoved (logo type). Taglinen skal indfange essensen af magasinets koncept, angive tone og atmosfære og være let at huske. Taglinen skal være med til at gøre magasinet unikt i forhold til andre konkurerende magasiner. F.eks er GQ s tagline: Look Sharp//Live smart mens konkurrenten Esquires tagline er: Man at his best. Det danske magasin Euromans tagline er: Det eneste originale magasin til mænd. Tal og majuskellinier Tal i maju skel li nier skal altid være majuskel tal. F.eks.: ÅRET 2009, ikke ÅRET 2009 Tan ke streg Læse tegn ( ). Længden svarer til ½ gevi ert. Findes også i en gevierts længde ( ) men den benyttes sjældent. Tekst (Text) Gam melt udtryk for skrift gra den 20 pt. Navnet menes at stamme fra, at skriftgraden blev benyttet i de Bibeludgaver Gutenberg fremstillede. Ter tia Gam melt udtryk for skrift gra den 16 pt. Thin-space Engelsk udtryk for et ord mel lem rum der sva rer til bred den af et punk tum og komma. Sva rer til en fjer de del gevi ert. Titel Titelsiden er bogblokkens tredjeside, der indeholder forfatternavn, bogens titel og forlagets navn. Siden er i traditionel bogtypografi bogens smukkeste side, der lægger anslaget til hele bogens typografiske opsætning. Er titelsiden opsat symmetrisk bør bogens øvrige dele også følge retningslinierne for symmetri. Er titelsiden asymmetrisk opbygget bør bogens øvrige delse følge retningslinierne for asymmetri. 13

14 Track ing En gelsk be teg nel se for ens ar tet formindskelse (knib ning) af af stan den mel lem bogsta ver. På dansk kal det knib ning. Tre delt linie fald Anven des i sym me trisk typo grafi hvor tek sten ord nes i afveks lende korte og lange linier, med den vig tig ste tekst som den læng ste linie. Trom pet En linie, der er pla ce ret over hoved ru brikken som introduktion til denne. Kal des også for ri der eller over lig ger. Benyt tes i avis- og maga sin ty po grafi. Trykkested Ifølge Presselovens 1 skal alle skrifter der er trykt i Danmark og danske udgivelser trykt i udlandet, være forsynet med en angivelse af trykkeriets navn og trykkestedet, dvs. navnet på byen hvor trykkeriet ligger og tryksagen er trykt. Typo grafi Ordet typo grafi udsprin ger oprin de lig fra de græ ske ord typos: det af slag eller tryk bevir kede; præg; form og -gra fia: skrive. Niels Bøje Zieg lers defi ni tion på typo grafi:»typo grafi er læren om skrift ty per nes oprin delse, erken del sen af deres anvendelse ud fra funk ti o nelle som æste ti ske krav, ord ning af sat sens enkelte ele men ter (skrift font, brød tekst, rubrik ker, illu stra ti - o ner, andre gra fi ske ele men ter og farve), samt deres grup pe ring og pla ce ring på en given flade.«typo me ter Lineal der indeholder det typo gra fi ske måle sy stem, som også kal des cice ro mål. Endvi dere inde hol der typo met ret ind de lin ger til aflæs ning af linie af stand og skrift stør relser. Uncial Stort begyn del ses bog stav der ind sæt tes ved kapit lets eller artik lens begyn delse. Unci a- let kan spænde over en linie (enliniet uncial) eller to tre linier (flerliniet uncial). Se også Initial. Under længde Den del af bog sta vet der går ned under basis li nien, f.eks. ved g, j, p, y. Under ru brik Tekst der udbyg ger hoved ru brik kens indhold. Vari able ord mel lem rum Ord mel lem rum der ændres ved sats li ni ens juste ring. Anven des når linien skal juste res ud på for ma tet ved fast for- og bag kant. Ver sa ler (Versalier) Andet ord for maju skler. Vig net Lille teg ning eller frit stå ende orna ment. Ofte sti li se rede plan te mo ti ver eller geo metri ske for mer. Benyt tes som deko ra tion på bogens titel blad. x-højde Minu skler nes højde. Måles fra skrif tens grund li nie til over kan ten af bog sta vet x. De runde bog sta ver er af opti ske hen syn gjort en anelse større. Udfal dende bil lede Bil lede der går til beskæ ring. Udgangs li nie Linie der afslut ter et brødtekst af snit. En udgangslinie bør altid være markant længere end indrykningen i det efterfølgende afsnit. Se også hore unge. Udlig ning Optisk regu le ring af bog stav af stan dene i et ord bil lede. Maju skler skal altid udlig nes, mens kapi tæ ler spa tie res. Udskyd ning Kal des også form mon tage. Pla ce ring af sider i tryk forme efter et bestemt møn ster, så side 2 tryk kes bag på side 1 osv. Ulige sider Høj re si der. Sider med ulige pagina. 14

2. udgave. Geviert. en grafisk ordbog. Af Søren Tougaard

2. udgave. Geviert. en grafisk ordbog. Af Søren Tougaard 2. udgave Geviert en grafisk ordbog Af Søren Tougaard 1 Under min uddannelse, som mediegrafiker, stødte jeg ofte på ord jeg ikke kendte. Jeg savnede et opslagsværk og bestemte mig derfor for at lave et.

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Typografi for håbefulde amatører

Typografi for håbefulde amatører Typografi for håbefulde amatører Ditlev V. Petersen, 2003 Forord Dette er ikke en håndbog i, hvordan man arbejder med PageMaker, Express eller noget andet program. Det er heller ikke en lærebog for professionelle

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Lør dag den 25. sep tem ber København-Moskva...4 Søn dag den 26. sep tem ber Moskva-Kathmandu....4 Mand ag den 27. sep tem ber Kath mandu og ud

Læs mere

Principles of Taxonomic Classification. Wiley-VCH Verlag & Co., Weinheim, 2012, ISBN: 978-3-527-33207-6, xxxiii + 245 pp, hb ( 65).

Principles of Taxonomic Classification. Wiley-VCH Verlag & Co., Weinheim, 2012, ISBN: 978-3-527-33207-6, xxxiii + 245 pp, hb ( 65). Boganmeldelse Werner Kunz: Do Species Exist? Principles of Taxonomic Classification. Wiley-VCH Verlag & Co., Weinheim, 2012, ISBN: 978-3-527-33207-6, xxxiii + 245 pp, hb ( 65). Definitionen af artsbegrebet

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM BRUGERVEJLEDNING Import: Prodana Seeds A/S Fåborgvej 248 DK5250 Odense SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INFORMATION OM DERES TRUE-SURFACE VIBRATORY

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 BRUGERVEJLEDNING Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INDHOLD 1. GENEREL INFORMATION 4 2. KRAV TIL TRAKTORENS HYDRAULISKE UDSTYR 5

Læs mere

Lille hjælp til opsætning af side på computer i tekstbehandlingsprogrammet Word ( Microsoft )

Lille hjælp til opsætning af side på computer i tekstbehandlingsprogrammet Word ( Microsoft ) Lille hjælp til opsætning af side på computer i tekstbehandlingsprogrammet Word ( Microsoft ) Disse sider er tænkt som hjælp til at opsætte en side til brug ved stilaflevering og andre opgaveafleveringer.

Læs mere

magazine Landbrug og udvikling af landdistrikterne Som me ren 97 nr. 15 Sverige Kœrnthen Cavan-Monaghan

magazine Landbrug og udvikling af landdistrikterne Som me ren 97 nr. 15 Sverige Kœrnthen Cavan-Monaghan Kvar tals skrift for det eu ro pœis ke LE A DER II - pro gram magazine LEADER magazine [août-septembre-octobre 1997] - chaussée St-Pierre 260, B-1040 Bruxelles - Bureau de dépôt Bruxelles X LEADER magazine

Læs mere

Nikons guide til digital fotografering med DIGITALKAMERA

Nikons guide til digital fotografering med DIGITALKAMERA Dk Nikons guide til digital fotografering med DIGITALKAMERA Dokumentation til dette produkt Dokumentationen for dette produkt omfatter manualerne nævnt nedenfor. Læs venligst alle instruktioner grundigt.

Læs mere

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere

Indholdsfortegnelse OM DENNE GUIDE 4 GENERELT OM INDESIGN 12 2. OBJEKTER I INDESIGN 19 3. BILLEDER I INDESIGN 23. Generelt 4 Hjælp 4.

Indholdsfortegnelse OM DENNE GUIDE 4 GENERELT OM INDESIGN 12 2. OBJEKTER I INDESIGN 19 3. BILLEDER I INDESIGN 23. Generelt 4 Hjælp 4. indesign CS5 GUIDE Skrevet af Snorre Näsman, Depot 1, 2010 Indholdsfortegnelse OM DENNE GUIDE 4 Generelt 4 Hjælp 4 eksempler på layout 5 Hvad bruges InDesign til? 5 GENERELT OM INDESIGN 12 Brugerflade

Læs mere

Nyhedsbrev for Entomologisk Fagudvalg

Nyhedsbrev for Entomologisk Fagudvalg Nyhedsbrev for Entomologisk Fagudvalg Nr. 32 December 2014 DEF - Dansk Entomologisk Forening Nr. 32 - de cem ber 2014 Blad lop pen er et ufor melt de bat- og meddelelsesblad, der udgives af Ento - mologisk

Læs mere

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae)

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) Jens-Kjeld Jensen & Henning Bang Madsen J-K. Jen sen & H. B. Madsen: Two spe ci es of Bumblebees bre ed on the Faroe Islands (Hymenoptera,

Læs mere

K OMPUTER WORDSKOLEN. Følg med i alle afsnit af Wordskolen: Word er det mest populære tekstbehandlingsprogram

K OMPUTER WORDSKOLEN. Følg med i alle afsnit af Wordskolen: Word er det mest populære tekstbehandlingsprogram Det kan du lære i Wordskolen Jobansøgninger og andre breve, rapporter, indbydelser, dagbøger, digte eller sange til familiefesten. Tekstbehandling er og bliver det mest brugte værktøj på computeren. Og

Læs mere

OnLibri.dk. Word 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Word 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Word 2007 Torben Lage Frandsen 2008 OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med nogen midler grafisk, elektronisk,

Læs mere

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den go - de hyr - des stem - me! / Tro - fast ef - ter dig han går; / han dig el - sker, kan dig al - drig glem - me, / i hans hånd

Læs mere

53 Maj 2007. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening. STORHØJ Beboerforening. den 19. april 2007

53 Maj 2007. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening. STORHØJ Beboerforening. den 19. april 2007 Nyt fra STORHØJ Beboerforening 53 Maj 2007 Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 19. april 2007 Ved navne op råb kon sta tere des, at 15 med - lem mer var rep ræ sen teret, her af 0

Læs mere

[Dette er bagsiden af forsiden, når der trykkes på begge sider]

[Dette er bagsiden af forsiden, når der trykkes på begge sider] Sådan laves en bog [Dette er bagsiden af forsiden, når der trykkes på begge sider] Sådan laves en bog Kolofon Sådan laves en bog Forfatter: Kurt Lundskov, www.lundskov.dk Udgave: 2. udgave (redigeret af

Læs mere

DESIGN-PARTNER VEJLEDNING. af Vivian Høxbro. og Jubbe Netterstrøm

DESIGN-PARTNER VEJLEDNING. af Vivian Høxbro. og Jubbe Netterstrøm DESIGN-PARTNER VEJLEDNING af Vivian Høxbro og Jubbe Netterstrøm FORORD 29. april 2014 Design-Partner er udviklet med specielt henblik på den professionelle strikdesigner. Ved hjælp af Design-Partner er

Læs mere

Grundlæggende kursus i webdesign

Grundlæggende kursus i webdesign Webdesign med Frontpage 2003 Undervisning i webdesign Søren "Noah" Nielsen Sept. 2006 Indholdsfortegnelse Webdesign med Microsoft Frontpage...3 Hvad er en hjemmeside?...4 Hvad består websiden af?...5 Opret

Læs mere

RØDDER TOUR HER NING GOLF KLUB PLAYGROUND FOR MEMBERS. A GOOD WALK SPOILED. ESTABLISHED 1997. Rødder Tour Bladet Årgang 2012 1 udgave

RØDDER TOUR HER NING GOLF KLUB PLAYGROUND FOR MEMBERS. A GOOD WALK SPOILED. ESTABLISHED 1997. Rødder Tour Bladet Årgang 2012 1 udgave RØDDER TOUR PLAYGROUND FOR MEMBERS. A GOOD WALK SPOILED. ESTABLISHED 1997 Tou ren er kva li fi ka tions-tur ne ring til den pre sti ge fyld te Rød der-cup, som af hol des hvert an det år i sep tem ber,

Læs mere

på dine penge kan du roligt følge med i Excel-skolen. De fleste regneark er nemlig konstrueret med mange fælles funktioner.

på dine penge kan du roligt følge med i Excel-skolen. De fleste regneark er nemlig konstrueret med mange fælles funktioner. KOMPUTER EXCEL Det kan du lære i Excel-skolen Nu starter Komputer for alles store Excel-skole skolen, der vil lære dig at forstå og bruge et regneark. Hop med på vognen. Der er nemlig kun én ting, der

Læs mere