Typografiske fagudtryk Niels Bøje Ziegler Bogen er sat med Klavika, Angie s New House og Stempel Garamond Forsidedesign: Karen Winther Art director,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Typografiske fagudtryk Niels Bøje Ziegler Bogen er sat med Klavika, Angie s New House og Stempel Garamond Forsidedesign: Karen Winther Art director,"

Transkript

1 Typografi Typografi er læren om skrifttypernes oprindelse, erkendelsen af deres anvendelse ud fra funktionelle som æstetiske krav, ordning af satsens enkelte elementer (brødtekst, rubrik, illustration, andre grafiske elementer og farve), samt deres gruppering og placering på en given flade.

2 Bogen er sat med Klavika, Angie s New House og Stempel Garamond Forsidedesign: Karen Winther Art director, forside: 2

3 Accent Aksi al typografi Aldus-blad Alinea-tegn Amper sand And Antikva Aste risk Asym me tri Auto Basis li nie Beskæring Bin de streg Blå kopi Blind ma te ri ale Bogblok Bold Bour geois Bred de felt Bril lant Broadsheet Brød skrift Brød tekst Brøk tal Bryl lup Bullet Byline Cen tre ret Cicero Cita ti ons tegn Cro ma lin Dæk Dele a tur Design Dia mant Dis play skrif ter Dob belt ci cero Dob belt mit tel Dummy Em-space En-space Et-tegn Euro pa-skala Exli bris Fag Fagblad/Tidsskrift Fak si mile Far ve strip Fast for- og bag kant Figur sats Fisk Flo der Flyveblad (indbundne bøger) Font For mat For me ring For ri der Forsats (indbundne bøger) Forsatsspejl (indbundne bøger) Foto gra fisk prø ve tryk Fransk hore unge Fremhævelser Friblad Frit læg ning Fron ti spice Fusk Gam mel antikva Garniture Generel knibning Generel spatiering Gevi ert Grid Gro tesk Grund li nie gyldne snit, Det Hævede tal (tegn) Halv ge vi ert Halvtoneoriginal Hånd sats Høj for mat Hore unge Hoved Hoved ru brik Hoved steg Illu mi na tor Ind ryk ning Indekstal (Indekstegn) Index (Indeks) Ini tial Inku na bel Inter punk tion ISBN-num mer Jom fru Juste ret sats Kanon Kapi tæ ler Kegle Ker ning Knib ning Kolo nel Kolofon Kolum ne ti tel Kolumne Kom bi ne ret Kom pres Kor pus Kor rek tur Kor rek tur tegn Kri tisk klamme Kur siv Layout Let ra set Let ter spa cing Levende kolumnetitel Liga tur Lige sider Lille cicero Linie af stand Logo type Luft Lysmål Læs bar hed Læsebånd Læse lig hed Løs bag kant Løs for kant Magasin Maju skel tal Maju skler Man chet Mar gi na ler Mate ma ti ske tegn Mate rie Medi æ val-tal Mel lem ru brik Mel lems lag Mid del li nie Minu skel tal Minu skler Mit tel Moiré Mon tage Ned ryk ning Nega tiv skrift Nega tiv skyd ning Non pa reille Nor mal si den Norm Ny typo grafi Obli que Ombryd ning Omløb Ordi nær Ordmellemrum Ori gi nal Orna ment Over længde Over lig ger Oza lid Pagina Parregulering Pay-off Periodica Perle Perm Petit Pi-skrift fonte Pica Point (pt) Præliminærsider Prø ve si der Punkt (pkt) Rafle ud Raster Reg let ter Regi ster Regulering Rubrik ker Rundt lø bende rubrik Ryg steg Sænkede tal (tegn) Sats Sats for mat Sats spejl Serif Siderubrik Ska la tryk Skær sats Skraf fe ring Skrift bredde Skrift fa mi lie Skrift gar ni ture Skrift grad Skrift ka rak ter Skrift snit Skrift styrke Skrift type Skriftfont Skyd ning Smuds ti tel Snit sos Spa tie Spa tie ring Spær ring Spal te bredde Spal te mel lem rum Spe cial farve Spi se sed del Spids ko lumne Spies Stå ende Staffagefarve Streg Streg styrke Stregmaterialet Tabloid Tagline Tal og majuskellinier Tan ke streg Tekst (Text) Ter tia Thin-space Titel Track ing Tre delt linie fald Trom pet Trykkested Typo grafi Typo me ter Udfal dende bil lede Udgangs li nie Udlig ning Udskyd ning Ulige sider Uncial Under længde Under ru brik Vari able ord mel lem rum Ver sa ler (Versalier) Vig net x-højde 3

4 Accent Et tegn, pla ce ret over eller under visse bog sta ver, der angi ver, hvor dan lyden skal udta les: accent grave (à), accent aigu (é), accent cir kum fleks (ê), accent trema (ä), accent cedille (ç) og accent tilde (ñ). Aksi al typografi Typografisk opbygning af en side hvor alle objekter (rubrikker/billeder) bliver centreret om en midterakse. Se også Centreret. Aldus-blad Er en lille blomst eller bladlignende vignet (ornament) der tidligere blev benyttet som dekoration, fx på bogens titelblad. Er opkaldt efter den venitianske bogtrykker Aldus Manutius. Kaldes også Aldus Fleuron (blomst) og Aldus Hedera (latin: Efeu). Alinea-tegn I ældre tid blev starten af et nyt afsnit i brødteksten markeret, ved at afsætte plads i satsen og indmale et tegn i en rød eller blå farve, når arket var trykt. Dette tegn kaldes alinea-tegnet:. Tegnet blev indsat for at satsen kunne fastholde indtrykket af en fast venstrekant, så den rektangulære kolumne kunne fastholdes. Med tiden glemte man oftere og oftere at indmale alinea-tegnet for til sidst bevidst at udelade det. Men indrykningen af tekstlinien blev bevaret. Amper sand &-tegn. Kal des også et-tegn, da et er det latinske ord for og. Er en ligatur af bogstaverne e og t. Benyttes især i firmanavne: Jensen&Co. Antikva Fra det latin ske ord anti qua: gam mel. Latinsk (romersk) skrift type i mod sæt ning til goti ske skrift ty per. And Usand nyhed. Aste risk Lille stjer ne for met tegn *, der tidligere blev benyt tet som hen vis ning i brødteksten til f.eks. en fod note i en bog. Asym me tri Gra fisk arran ge ment der er afba lan ce ret på fla den uden hen syn til fla dens mid ter akse. Auto Teg ning eller foto der i repro duk ti ons-led - det er ilagt raster. Basis li nie Den bundlinie som bog sta verne er for ankret til. Alle skrift stør rel ser i en linie vil blive for ank ret til denne linie, så de hol der fod. Kal dtes i blysats for grund li nie. Beskæring (engelsk: Bleed). Før i tiden var førsteudgaven af alle bøger ubeskårne, dvs at siderne skulle sprættes op med en papirkniv inden siderne kunne læses. I dag bliver alle bøger (og andre tryksager) beskåret (renskåret) inden udgivelse. Bogens falsede trykark bliver normalt beskåret 3 mm foroven, 5 mm i siden og 7 mm forneden. Beskæringen af en brochure vil normalt være 5 mm foroven, 5 mm i siden og 5 mm forneden. Mindste beskæring er 3 mm. Billeder der går til kant (udfaldende billeder) skal altid beskæres, dvs. at billedets kant trækkes ud i beskæringsområdet, for at undgå en hvid kant mellem billede og sidens kant. Bin de streg Anven des som dele streg til at for binde stavel ser af et ord der er delt ved juste ring af lini erne samt til at for binde flere ord eller navne. Benyt tes i dag også i betyd nin gen fra og til fx , hvor man tid li gere benyt tede halv ge vi ert tan ke stre gen. Halvge vi ert tan ke stre gen er jeg selv begyndt at benytte igen, da tal lene pla ce res lidt læn g- ere fra hin an den, fx i ste det for Men det kom mer meget an på den valgte skrift font. Blind ma te ri ale Typo gra fisk sat sma te ri ale uden tryk givende ele men ter. And vend tes i bly sats til ord mel lem rum, skyd ning og mel lems lag, dvs. luft. Blå kopi Kor rek tur af tryk af ark mon ta gen. Kal des også Oza lid. Bogblok Alle siderne i den trykte bog kaldes tilsammen for bog blok. Men også ind mad eller materie kan forekomme. Mod sat omsla get. Bold Engelsk udtryk for det halv fede skrift snit. Bour geois Gam melt udtryk for skrift gra den 9 pt. Bred de felt Tidligere: typebredde. Den bredde et givent skrift tegn opta ger, incl. luft på siderne af skrift teg net (for-/ bag bredde). Bril lant Gam melt udtryk for skrift gra den 3 pt, der i bly sats var den mind ste skrift grad. Broadsheet Broadsheet er det oprindelige avisformat benyttet af den mere seriøse del af den danske presse. Formatet ligger inden for størrelsen mm. Formatet er dobbelt så stort som tabloidformatet (se Tab - loid). 4

5 Bryl lup Gam melt typo gra fisk udtryk for, at et eller flere ord fejl ag tigt er sat to gange efter hinan den i sat sen. Brød tekst Den løbende tekst i en tryk sag. Brød skrift Den skrift font og skrift grad der er valgt til den løbende tekst (brødteksten) i en tryksag. Grads tør relse almin de lig vis mel lem 9 pt og 12 pt. Ordet»Brød«stam mer fra sæt ning med de skrifts tør rel ser der oftest blev benyttet i sætteriet. Derved kunne indkøbet af skriftgraden forrente sig og give typo gra fen det dag lige brød. Brøk tal Fin des i to ver si o ner. 1. Den skrå brøk: ¾ hvor hvert taltegn fylder ca. ½ gevi ert i bredden og er en anelse mindre end skriftfontens x-højde. Brøkstregen er skrå og nævneren holder grundlinie. 2. Den lige brøk: hvor brøk stre gen er vand ret og taltegnene en anelse mindre end skriftfontens x-højde. Nævneren holder ikke grundlinie, men går lidt under den på grund af den vandrette streg og luften omkring denne. Bullet Er oftest en rund prik:, men den kan også være firkantet:, trekantet: eller et mere illustrativt symbol:. Benyttes i punktopstillinger som en slags»eyecatcher«, for at føre øjet ind til den efterfølgende tekst. Bulleten holdes altid fri i forkanten. Afstanden til den efterfølgende tekst skal være et ordmellemrum og der skal ikke en blank linie mellem hvert afsnit i punktopstillingerne. Byline For fat te rens eller foto gra fens navn eller nav net på den grafiske desig ner sat i en lille skriftgrad. Anven des i f.eks. avi ser, uge blade og maga si ner. Cen tre ret Sats stykke, hvor lini erne er midt stil let på for ma tet; cen tre ret om en mid ter akse. Cicero Skrift grad på 12 pt. Navnet stammer øjensynlig fra, at skriftgraden blev benyttet til den udgave af Ciceros værk»de oratore«som Peter Schöffer trykte i Mainz Des uden måle en hed i det euro pæ i ske typo gra fi ske måle sy stem. Sva rer til 4,51 mm. Cita ti ons tegn Anfør sels tegn; gåse øjne. Benyt tes i Danmark som kom ma form xx, xx eller fransk form»xx«. Cro ma lin Foto gra fisk prø ve tryk af far ve re pro dukti o ner. Dele a tur Kor rek tur tegn for udgår eller fjer nes. Design Engelsk ord for»formgivning«. Benævnelse for en skabelsesproces. At designe består både af en intellektuel proces, der omfatter analyse, kommunikation, histo - rie fortælling, æstetik, komposition samt typografi og en håndværksmæssig for ståelse for fremstillingsprocessen. Dia mant Gam melt udtryk for skrift gra den 4 pt. Dis play skrif ter Engelsk/dansk beteg nelse for skrift fonte, der er spe cielt udfor met til brug som overskrif ter i magasiner og brochurer samt til alle former for reklame. De er ofte, men ikke nødvendigvis, dekorative og kan være svære at læse. Derfor er de kun udformet til brug i store skriftgrader. Dob belt ci cero Gam melt udtryk for skrift gra den 24 pt. Dob belt mit tel Gam melt udtryk for skrift gra den 28 pt. Dummy En pro to type af en tryk sag i kor rekt format, papir type og omslag (evt. ind binding), hvor siderne kan være blanke eller hvor tryk sa gens lay out og typografi er ind teg net. Dæk Angi velse af hvor mange linier en rubrik i en avis fyl der. Em-space Engelsk beteg nelse for gevi ert. Refe re rer til bog stav m s bred de felt. Se også Geviert. En-space Den halve bredde af en Em-space. Refe rerer til bog stav n s bred de felt. Se også Halvgeviert Et-tegn &-tegn. Se Amper sand. Euro pa-skala Inter na ti o nalt 4-farve blan dings sy stem med grund far verne gul, magenta, cyan og sort. Exli bris Boge jer mærke. En kunst ne risk udfor met mær kat der af bogens ejer blev ind klæ bet på omsla gets inder side. Fag Et rum i en sæt te kasse. 5

6 Fagblad/Tidsskrift Er et periodica, der er styret af den indholdsmæssige historiefortælling. Teksten som journalisten har skrevet har førsteprioritet, mens billederne mere fungerer som en slags harmonika, der kan gøres større eller mindre efter behov. Der designes ikke specielle start opslag til artiklerne, men de får en ensartet, standardopsætning bladet igennem. Udkommer oftest én gang om måneden Fak si mile Nøj ag tig kopi, f.eks. af en gam mel tryk sag eller af en under skrift. Far ve strip Kon trol strip der ind sæt tes på ark mon ta gen til kon trol af pla de ko pie ring og tryk ning. Fast for- og bag kant Juste rings me tode, hvor lini erne flug ter i både højre og ven stre side. Ord mel lemrum mene er vari able. Se også Justeret sats. Figur sats Egent lig beteg nelse for opsæt ning og ombryd ning af sats li nier så de dan ner en figur, fx en vase. I dag er det beteg nelse for at sats li ni erne stand ser i en vis afstand fra en streg teg ning, så de er med til at understrege figu rens form. Fisk 1. Typo gra fisk udtryk for bly sats der er fal det fra hin an den: gået i fisk. 2. Skrift der er lagt af i en for kert sæt te kasse eller et bog stav der lig ger i et for kert fag: der er fisk i kas sen. Flo der Typo gra fisk udtryk som anven des ved sats, hvor ord mel lem rum mene flug ter lod ret og er så store, at de dan ner synlige hvide lodrette stri ber i sats bil le det. Flyveblad (indbundne bøger) Den frie del af forsatspapiret der ikke limes til for- og bagpermens indersider. Font Engelsk ord for skrift font. For mat 1. Det samme som sats for mat, dvs. lini ens længde. 2. Anven des også om tryk sa gens stør relse, f.eks. højformat og tværformat.. For me ring Den del af bogom sla get eller bog bin det der lig ger ud over bog blok kens for mat. For ri der Også kal det trom pet eller over lig ger. En linie der er pla ce ret over hoved ru brik ken i en min dre skrift grad. Anven des især i maga si ner. Forsatspapir (indbundne bøger) Papir, firesidet ark, ofte i en kontrastfarve og/eller anden type/gramvægt end bogens papir (i ældre tid mamoreret), der placeres foran og bag bogblokken og indklæbes på for- og bagpermens indersider samt i bogblokkens bagkant. Se også flyveblad og forsatsspejl. Forsatsspejl (indbundne bøger) Den del af forsatspapiret der limes til indersiden af helholdsvis for- og bagpermens indersider for at skjule indslaget af bindmaterialet. Foto gra fisk prø ve tryk Det samme som Cro ma lin. Fransk hore unge Ind ryk nings li nie nederst på en side/ spalte. Kal des på engelsk Orp han og på tysk Schusterjunge. Fremhævelser Enkelte ord i brødteksten kan fremhæves ved at sætte dem i kursiv eller i sjældnere tilfælde i halvfedt snit af brødskriften. Til forkortelser kan med fordel benyttes kapitæler, fx dsb, i stedet for at sætte dem med versaler, DSB, da ord sat med kapitæler forbliver en del af brødteksten. Friblad En bog kan være opdelt i forskellige dele. For visuelt at vise denne opdeling kan der som start til hver del indsættes en side (højreside) der indeholder del-overskriften samt evt. en vignet. Denne side kaldes for et fribad. Den efterfølgende venstreside er oftest blank. Fribladet kan også være et opslag, f.eks. i bøger med billeder. Frit læg ning Fjer nelse af bag grun den bag moti vet på et foto grafi. Fron ti spice Illu stra tion (foto) der er pla ce ret over for titel si den i en bog. Nor malt side 2. Fusk Fri tids ar bejde på job bet. Garniture Gammelt udtryk fra håndsatsens tid. Et skrift-garniture til f.eks. bogsats indeholdt alle skriftgrader af det ordinære skriftsnit i en skriftfont samt de øvrige skriftsnit der var tegnet til skriftfonten, normalt kursiv, halvfed, halvfed kursiv og fed. Kaldes også skriftfamilie. Gam mel antikva Typo gra fisk udtryk til klas si fi ka tion af skrif ter der har sin oprin delse i renæs sancens og barok kens histo ri ske bog skrif ter. Generel knibning Ensartet formindskelse af bogstavafstande i et ord, linie eller tekststykke. 6

7 Generel spatiering Ensartet forøgelse af bogstavafstande i et ord, linie eller tekststykke. Gevi ert (udta les gefirt) Bety der egent lig kva drat. Typo gra fisk mel lem rum hvis bredde og højde er lig med skrif tens grads tør relse. Ved f.eks. en 12 pt skrift er en gevi ert lig med pt. Benyt tes ofte ved ind rykning af før ste tekst li nie i et afsnit. Se også Em-space. Grid Engelsk ord for lini e net. Kan være syn ligt eller usyn ligt. 1. I QuarkXPress og InDesign er grund li ni e net tet et grid der hjæl per med at få tek sten til at holde regi ster. 2. Modul net opbyg get af hjæl pe stre ger der kan fast læg ge pla ce rin gen af tekst og bil leder i et design. Gro tesk Fæl les beteg nelse for skrift ty per uden skraf fe rin ger (serif fer) og uden eller med kun lille for skel mel lem hår- og grund streger. De første grotesk skrifttyper fremkom som bogtrykskrifter i England i 1830 erne. Gik tidligere under navnet Stenskrift eller Lapidar skrift. Kal des nu også Sans Serif. Grund li nie Den linie som bog sta verne er for ank ret til. Alle skrift stør rel ser i en linie bli ver for ankret til denne linie, så de hol der fod. Kal des også basis li nie. gyldne snit, Det Det gyldne snits pro por ti o ner (lat. sec tio aurea) defi ne res som (kilde: Gyl den dals tibinds leksikon)»deling af et linie stykke i to dele, hvor den mind ste del for hol der sig til den stør ste del som den stør ste del til hele linie styk ket«, og har siden Antik ken været udtryk for har mo ni ske pro por ti o ner indenfor både bil led kunst og arki tek tur. Det gyldne snits pro por ti o ner kan udtrykkes ved for holds tal lene 3:5, 5:8, 8:13, 13:21 osv. (Fibonaccis talrække), hvor hvert tal er sum men af de to fore gå ende. Det giver skaleringsforholdet ca. 1:1,6. Disse tal kan f.eks. benyttes til at finde bogsidens proportioner: en bredde på 125 mm give højden 200 mm (125 1,6), et forholdsvis slankt format, der ligger godt i hån den. Skaleringsforholdet kan også benyttes til at graduere rubrik stør rel ser. F.eks. kan du til en brødtekst på 10 pt vælge en mellemrubrik på 16 pt og en hovedrubrik på 26 pt (25,6pt). Men lad altid øjet afgøre dine valg. Halv ge vi ert Svarer til den halve bredde af en geviert. Se også Geviert og En-space. Halvtoneoriginal Repro duk ti ons tek nisk udtryk for et billede, fx et foto der inde hol der alle ton værdier fra sort til hvid, der gen gi ves ved hjælp af raster. Hore unge Udgangs li nie pla ce ret øverst på en side eller i en spalte. Kal des på engelsk for Widow og på tysk for Hurenkind. Hoved Den øverste del af en side. F.eks. er et avishoved eller magasinhoved avisens/magasinets logotype der normalt er placeret øverst på avisen/magasinets forside. Hoved ru brik Typo gra fisk beteg nelse for den største over skrift. Hoved steg Afstan den mel lem 2 kolum ner anbragt hoved mod hoved i en udskyd ning (form - mon tage). Inklu de rer beskæ ring. Hævede tal (tegn) Hævede eller opadgående tal og tegn kaldes for potenstal (potenstegn). Benyttes fx til angivelse af kvadratcentimeter, cm 2, samt i matematiske og kemiske formler. Høj for mat Papir for mat hvis højde er større end bredden. Hånd sats Typo gra fisk udtryk for sats som typo grafen, bog stav for bog stav, har sat op i en vin kel hage og udslut tet til linier. Illu mi na tor Gam mel beteg nelse for en illu stra tor, der hånd ma lede de far ve lagte ini ti a ler og bil leder i inku na blerne. Indekstal (Indekstegn) Sænkede eller nedadgående tal og tegn kaldes for indekstal (indekstegn). Se sænkede tal (tegn). Index (Indeks) Engelsk ord for et register. Se Register 3. Ind ryk ning Før ste brødtekst li nie i et nyt tekstafsnit er normalt ryk ket mod højre, så læseren får nogle fikspunkter i brødteksten. Indrykningens stør relse svarer normalt til en gevi ert. Der er ikke indrykning af første brødtekstlinie efter rubrik og mellemslag. Før i tiden fandtes der en geviert-tast på sættemaskinens tastatur. I dag benyttes tabulator-tasten til angivelse af indrykningen. Tabulator-indrykningen sættes derefter i ombrydningsprogramerne til brødtekstens skriftgrad eller til linieafstanden. Ini tial Orna men te ret begyn del ses bog stav indsat på den første tekstside i en bog. Almindeligt omkring Se også Uncial. 7

8 Inku na bel Blok bog. Bøger der ind til 1500 (i Dan mark ind til 1550) blev trykt i vægt stangs pres ser. Det tryk gi vende ele ment var en udskå ret træ plade. Inter punk tion Tegn sæt ning dvs. ind sæt ning af skil le tegn i en tekst, f.eks. punk tum, komma, semi kolon og udråbs tegn. ISBN-num mer Inter na ti o nal Stan dard Book Num ber til identifikation af alle former for publikationer. 10- eller 13-cif ret tal, der oply ser om en bogs oprin del ses land og for lag samt det num mer bogen har fået til delt. Jom fru Gam melt typo gra fisk udtryk for en fejl fri sats i før ste kor rek tu ren. Juste ret sats Sats sat med fast for- og bag kant. Kanon Gammelt udtryk for skriftgraden 36 pt. Blev benyttet til en samling kirkelige og pavelige påbud og anordninger:»kanoniske bøger«. Kapi tæ ler Store bog sta ver, maju skler, der har samme højde som minu skler nes x-højde. Der skel nes mel lem ægte og uægte kapi tæ ler. Ægte kapi tæ ler er teg net til skrift fon ten og opnår der ved samme grå heds værdi som brød tek sten. Uægte kapi tæ ler er skrif tens maju skler sat i en min dre skrift grad. Derved bli ver de lysere og tyn dere end brødtek sten og må derfor kun benyttes undtagelsesvis. Kegle (fra tysk: Kegel, engelsk: Body) Kaldes også Legeme. Ældre typo gra fisk betegnelse for den højde som de støbte bogstaver optog i linien. Inkluderer Skulderen, der var beregnet til bogstavers underlængder. Keglen sva rer til skrif tens grad s tørrelse. Kaldes i dag for kp-højden. Ker ning Engelsk beteg nelse for optisk regulering af afstanden mellem bog stav par. Knib ning For mind skelse af afstan den (luf ten) mellem bog sta ver. Mod sat spa tie ring. Knibning og spatiering kaldes i dag under et også for Bogtavregulering, da felterne i QuarkXPress og InDesign kan indeholde både positive værdier (spatiering) og negative værdier (knibning). Der skel nes mellem 1. gene rel knib ning (regulering), dvs. ensartet knibning med samme værdi mellem alle bogstaverne og 2. parknib ning (parregulering) hvor det er afstanden mellem enkelte bogstavpar i ordet der knibes. Kolofon Betegnelse for en liste i en bog der indeholder oplysninger om ophavsret, trykkeri, sats, skrift, papir, bogbinderi, formgiverens navn, trykår, isbn nr. o.l. I den traditionelle bog placeres den enten på bogens fjerde side, eller, hvis kolofonen er meget omfattende, bagest i bogen. Kolo nel Gam melt udtryk for skrift gra den 7 pt. Kolumne (udta les klumme) Stam mer fra det græ ske ord columna: søjle. Den fir kant som sat sen dan ner på siden. Kolum ne ti tel Bog- og/eller kapi tel ti tel evt. sam men med pagina, pla ce ret i den øver ste eller neder ste mar gen på en bog- eller maga sin side. Se også Levende kolum netitel. Kom pres Satslinier uden skyd ning. Fx. en 8 pt skrift med 8 pt linie af stand. Kom bi ne ret Sam men ko pie ring af raster op ta gelse og stre gop ta gelse af samme bil lede. Kor pus Gam melt udtryk for skrift gra den 10 pt. Skriftstørrelsen blev første gang brugt til en lovsamling»corpus juris civilis«. Kor rek tur Kon trol af ind skre vet tekst for fejl samt kon trol af sidens opbyg ning. Kor rek tur tegn Stan dar di se rede tegn (Dansk Stan dard) til mar ke ring af fejl og angi velse af ret tel ser i kor rek tu ren. Kri tisk klamme En kan tet paren tes [ ]. Kur siv Benæv nes også Ita lic. Beteg nelse for et hæl dende skrift snit. Se også obli que. Layout Engelsk ord for»skitse«,»plan«. Benævnelse for det resultat (skitser/tanker) der er kommet ud af skabelsesprocessen. Se også design. Et layout er en fastlagt visuel form, en skabelon, der skal udfyldes i produktions processen. Let ra set Skrift ark hvor bog sta verne kunne over føres (gnubbes) på for skel lige mate ri a ler. Var meget udbredt fra ca til overskrifter. Blev afløst af dtp-programmerne. Letraset-arkene indeholdt majuskler, minuskler og tegn i varierende antal og der blev produceret overføringsark med de fleste populære skriftfonte. Let ter spa cing Engelsk beteg nelse for det dan ske ord spatie ring. Ens ar tet for øgelse af afstan den mel lem bog sta ver. 8

9 Levende kolumnetitel Levende kolumnetitler kan indeholde forfatterens navn på den ene side og bogens titel på den anden side i et opslag, og i samme linie indsættes pagina. Oftest indeholder den levende kolumnetitel kapitlets navn på den ene side og mellemrubrikken på den anden side i et opslag sammen med pagina. Kolumnetitlen blev tidligere i traditionel bogtypografi placeret i kolum nens overkant, ofte efterfulgt af en streg, men kan i dag også placeres sammen med pagina i kolumnens underkant. Liga tur To bog sta ver der er teg net sam men til ét bog stav på samme kegle. Benyt tes især i antik va skrif ter, f.eks. fi og fl, hvor udlø bet på f et ville støde sam men med prik ken over i et. Men ampersand (&) og det tyske eszett (ß) er også en ligaturer. Lige sider Ven stre si der. Sider med lige pagina: 2, 4, 6, 8 osv. Lille cicero Gam melt udtryk for skrift gra den 11 pt. Linie af stand Typo gra fisk beteg nelse for afstan den målt fra skrift fon tens over kant i en linie til over kan ten af skrift fon ten i den efter følgende linie, eller fra grund li nie til grund linie. Angi ves i points. Logo type Bog sta ver anvendt til en sam men hæn gende enhed, f.eks. et fir ma navn, avisnavn eller magasinets navn. Luft Udtryk for mel lem rum met mel lem bog staver, linier og sats grup per, fx bil lede og billed tekst. Se også blind ma te ri ale. Lysmål Lysmålet er den størrelse omslaget har når bogen er færdig, dvs. eksklusiv beskæring. Præsenteres omslagets forside i et passepartout, er det altid omslagets lysmål der vises. Læs bar hed Beskri ver tek stens for hold til læse ren, dvs. om tek sten er for stå e lig for læse ren. Læsbar heds in deks (lix), hvor med man kan måle en teksts svær heds grad, er kon stru e- ret af C. H. Björns son. Læsebånd Læsebånd eller mærkebånd er et farvet silke- eller vis cose bånd der limes på den øverste del af bogens ryg. Bruges som bogmærke, fx i salmebøger. Læse lig hed Den påvirk ning som den visu elle ople velse af den typo gra fi ske opsæt ning har på læseren, og som influ e rer på læse rens ind tryk af tek stens til gæn ge lig hed. Disse visu elle ind tryk omfat ter den typo gra fi ske opsætning, men også papir valg og belys ning. Løs bag kant Typo gra fisk beteg nelse for sats hvor linierne ikke flug ter i højre side. Alle ord mellem rum får samme bredde. Løs for kant Typo gra fisk beteg nelse for sats hvor linierne ikke flug ter i ven stre side. Alle ordmel lem rum får samme bredde. Magasin Er et periodica, som er styret af den visuelle historiefortælling, der tager udgangspunkt i hver enkelt artikels indhold. Billederne prioriteres lige så højt eller højere end teksten. Der designes et startopslag til hver af hovedartiklerne, som skal have stopeffekt, skabe atmosfære og de skal have et visuelt udtryk der supplerer tekstens indhold og tiltrækker sig læserens opmærksomhed. Da den visuelle form og tekstens indhold altid skal supplere hinanden, skal hver artikel have forskellige visuelle udtryk. Udkommer ofte en gang om måneden eller hver tredje måned. Maju skler Typo gra fisk beteg nelse for alfa be tets store bog sta ver. Kal des også ver sa ler. Maju skel tal Tal tegn, der står på samme grund li nie og med samme højde som maju sk lerne. Man chet Tekst stykke, nor malt pla ce ret i begyn delsen af brød tek sten, der inde hol der et resumé af artik lens ind hold. Se også underru brik. Mar gi na ler Stik ord der anbrin ges i mar ge nen. Sæt tes nor malt med løs bag kant. Mate ma ti ske tegn Addi ti ons tegn (+), sub trak ti ons tegn (, ), divi si ons tegn (:), mul ti pli ka ti ons tegn (, ), lig heds tegn (=), ulig med-tegn ( ), plus/minus-tegn (±), kva drat rod tegn ( ), m.fl. Mate rie Siderne i en tryk sag. Kal des i bøger også for bog blok eller ind mad. Mod sat omslaget. Medi æ val-tal Det samme som minu skel tal. Mel lems lag Typo gra fisk beteg nelse for et større liniemel lem rum i sat sen, f.eks. en blank linie. Mel lem ru brik Afsnits over skrift i brød tek sten. 9

10 Mid del li nie Øver ste linie af x-høj den. Minu skler Typo gra fisk beteg nelse for alfa be tets små bog sta ver. Minu skel tal Tal tegn af uens højde, med over- og underlæng der. Mit tel Gam melt udtryk for skrift gra den 14 pt. Moiré Køk ken tern-møn ster der frem kom mer ved ilæg ning af raster i et alle rede rastre ret bil lede. Mon tage 1. Side mon tage. Side vis opklæb ning af origi nal ma te ri ale til brug for repro duk tion. I dag udfø res side mon ta gen på com pu ter i desk top pub li shing pro gram mer. 2. Arkmon tage. Mon te ring af tekst film og bil ledfilm i et udskyd nings møn ster inden kopiering til tryk forme. Ned ryk ning Afstan den fra kolum nens over kant til over kan ten af før ste brød tekst li nie ved kapi tel start i bøger. Angi ves i antal brødskrift li nier. Nega tiv skrift Hvid skrift på sort eller far vet bag grund. Nega tiv skyd ning Minus-skyd ning der bevir ker at skrif tens kegle for mind skes. Benyt tes ofte ved store skrift gra der, f.eks. i avi sers rubrik ker. Non pa reille (udta les non præl) Gam melt udtryk for skrift gra den 6 pt. Norm Bogens titel og evt. bind num mer der place res sam men med pri ma sig na tu ren på hvert arks før ste side. Nor mal si den Bogens opbyg ning tager udgangs punkt i et opslag, hvor der er taget stil ling til mar genfor hol dene, kolum nens bredde og højde, brød skrift, linie af stand mm. Ny typo grafi Typo gra fisk ret ning der udsprang fra Bauhaus i 1920 erne, med Poul Ren ner og Jan Tschi chold som de tone an gi vende. Her brød man med tid li gere tiders aksi ale (sym me tri ske) opsæt ning og ind førte den asym me trisk opsæt ning. Obli que Elek tro nisk kur si ve ret skrift snit. Ombryd ning Opbyg ning af de enkelte sider ved hjælp af rubrik ker, man chet, brød tekst, andre gra fiske ele men ter, illu stra ti o ner og bil led tekst mv. Omløb Fort sæt telse af en arti kel på næste side eller læn gere fremme i avi sen eller maga sinet. Ordi nær 1. Styr ke be teg nelse for skrif tens grundform. 2. Lod ret skrift i mod sæt ning til hældende skrift (kur siv). Ordmellemrum I blysats: blanktegn eller blindmateriale (ikke trykgivende materiale) der lå i et fag i sættekassen til adskillelse af de enkelte ord. I dag indsættes et standard-ordmellemrum ved at trykke på mellemrumstasten på tastaturet. Det ideelle ordmellemrum svarer til bredden af lille i. Ordmellemrummets størrelse er altid afhængig af den skriftfont der benyttes i tryksagen, og du er nød til at tage individuel stilling fra skriftfont til skriftfont. Hver gang du skifter skriftfont skal du ændre ordmellemrum-specifikationerne i det ombrydningsprogram du benytter, for at få en ensartet sats. Husk, at ordmellemrummene i linierne altid skal være mindre end den visuelle afstand mellem linierne. Ori gi nal Repro duk ti ons tek nisk udtryk for teg ninger, foto gra fier mv. der skal repro du ce res (skan nes). Orna ment Ofte stiliserede blad- eller blomstermønster. Typo gra fisk mate ri ale der kan bruges som vignet eller kan sam men styk kes til ram mer og andre deko ra tive arran ge menter. Over lig ger Se trom pet/for ri der. Over længde Den del af bog sta vet der går op over x- høj den, f.eks. ved b, h, k osv. Oza lid Andet ord for blå kopi. Pagina Side tal. Pagi ne ring: fortløbende num me rering af (placering af sidetal på) bogens eller magasinets sider. Bogblokkens første side (normalt smudstitel-siden) er altid side 1. I brochurer, hvor omslaget trykkes på samme papir og gramvægt og i samme tryk gang som de øvrige sider, starter pagineringen på forsiden. I brochurer med et omslag trykt på et tykkere karton starter pagineringen på den første side i brochuren. Pay-off Et slogan der i annoncer anbringes som afslutter, ofte sammen med et firmalogo/ logo type F.eks: Coca-Cola. Life Tastes Good. 10

11 Parregulering Optisk regulering (knibning eller spatiering) af afstanden mellem to bogstaver (bogstav-par). I Quark XPress kan der opbygges reguleringsstabeller for hver skriftfont. Disse tabeller kan indeholde flere tusinde bogstavpar. Periodica Et periodica er et magasin, fagblad, avis o.lign., der udkommer med fastlagte mellemrum, fx hver 14-dag, en gang om måneden, hveranden måned mv. Perle Gam melt udtryk for skrift gra den 5 pt. Perm (indbundne bøger) (forperm/bagperm) er bogbindets for- og bagside. Bogbindets for- og bagsider be står af et papstykke der er beklædt med et bindmateriale (skind, lærred eller papir). På permenes indersider limes den ene del af forsatspapiret for at skjule den del af bindmaterialet der bukkes om på indersiden fra permens forside (bindmaterialets indslag). Petit Gam melt udtryk for skrift gra den 8 pt. Pi-skrift fonte Skrift fonte som inde hol der spe cial skrifttegn der ikke lig ger i de nor male skriftfonte. Pica Måle en hed i de engelsk ta lende lan des typo gra fi ske måle sy stem. 1 pica ~ 12 points ~ 4,233 mm. Point (pt) Mind ste måle en hed i de engelsk ta lende lan des typo gra fi ske måle sy stem. 1 pt svarer til 0,353 mm (0,3525 mm). Benyt tes til angi velse af skriftstørrelse og linieafstand i alle dtp-pro gram mer. Må ikke forveksles med punkt, der er den mindste enhed i det europæiske typografiske målesystem. Præliminærsider De indledende sider i en bog. Dækker normalt siderne: smudstitel, af samme forfatter, titel, kolofon, indhold, forord og/eller indledning. Præliminærsiderne er normalt ikke paginerede. Punkt (pkt) Mind ste typo gra fi ske måle en hed i det euro pæ i ske typo gra fi ske måle sy stem, ciceromålet. Er lig med 0,37595 mm. Benyt tes til angi velse af skriftstørrelse. I Quark XPress omreg nes 1 punkt til 0,379 mm med standar dom reg nings en he den cicero/cm på 2,197. Ændres stan dar dom reg nings en heden cicero/cm til 2,217 omregnes 1 ciceropunkt til 0,376 mm. I InDesign omregnes 1 ciceropunkt (c1) til 0,376 mm. Prø ve si der Opslag til bog, hæfte eller bro chure hvor til ret te læg ge ren har fast lagt prin cip per for det grafiske design, der fore vi ses kun den inden tryk sa gen sæt tes i pro duk tion. Rafle ud Hvis fagene i sæt te kas sen var over fyldte blev de over flø dige skrift tegn fjer net, så der ikke kunne opstå kas se fisk, ved at typerne gled over i andre fag. Raster Opde ling af en halv to ne il lu stra tion i punkter, for at kunne gen give grå to ne vær di erne i tryk pro ces sen. Regi ster 1. Brød tekst li nier der i spal te sats står lige ud for hin an den. 2. Satslinier der på to efterfølgende sider er placeret og trykt nøjagtig oven på hinanden. 3. En fortegnelse der er placeret bagest i en bog. Kaldes også Indeks (Index). Der kan forekomne flere forskellige registre. Oftest forekommende er stikordsregister og person- og sagregister. Reg let ter Typo gra fisk blind ma te ri ale i for skel lige i tyk kel ser fra 1-12 pt og i læng der fra 6 cicero og opef ter. Blev i bly sats benyt tet til mel lems lag (blanke linier) og til skyd ning af tekst. Regulering Nutidigt udtryk for justering af afstanden mellem tegn, se også knibning og spatiering. Ordet er blevet indført fordi funktionen i ombrydningsprogrammerne der findes på markedet i dag, både kan angive knibning (minusværdi) og spatiering (plusværdi). Der skelnes mellem parregulering, dvs reguleringen af afstanden mellem bogstavpar (2 bogstaver) og generel regulering, dvs en ensartet regulering af afstanden mellem flere end 2 bogstaver, ofte alle bogstaverne i en linie. Rubrik ker Fæl les be teg nelse for over skrif terne i en bog, avis, maga sin eller tids skrift. Se også hoved ru brik og mel lem ru brik. Rundt lø bende rubrik Se mel lem ru brik. Ryg steg Afstand lagt ind i ryg gen mel lem to kolum ner i et opslag. Sats Manu skript der er blevet omsat til typogra fisk tekst. Sats for mat Lini ens længde. Udmå les i mm. Tid li gere i cicero eller pica. 11

12 Sats spejl Beteg nelse for satsen på to sider over for hin an den (i et opslag). Serif Afslut nings streg ved begyn del sen eller slut nin gen af et antik va bog stavs grundstreg. Kal des også skraf fe ring. Siderubrik Ord der er fremhævet i starten af et afsnit eller en mellemrubrik der er placeret i starten af et afsnit i samme skriftgrad som brødteksten. Til fremhævelse kan benyttes halvfed, majuskler eller kapitæler. Over en siderubrik placeres normalt en blank linie. Ska la tryk Prø ve tryk, der viser far verne enkelt vist og som sam tryk i et 4-far ve tryk, i ræk ke følgen cyan, gul, magenta og sort. Skrift bredde Angi velse af skrif tens bredde i for hold til høj den. En skrift kan gøres elek tro nisk smal lere og bre dere, men styr ke for hol det mel lem de vand rette og lod rette stre ger ændres. Skrift fa mi lie En skriftfamilie inde hol der selv stæn dige, kom plette skrift snit, teg net med samme skrift ka rak ter men i for skel lig styrke (lyse, halv fede eller fede snit) samt kur sive, smalle og brede vari an ter. Se også Garniture. Skriftfont Skriftfont er en generel betegnelse for en digitaliseret typografisk skrift fra en skriftleverandør. Man taler fx om skriftfonte fra Adobe, Linotype eller Monotype. Skrift gar ni ture I bly sats beteg nelse for alle de skrift gra der og -snit der hører til en bestemt skrift font. Skrift grad Typo gra fisk beteg nelse for skrif tens størrelse (højde). En 12 pt skrift skulle teo retisk måle 12 pt fra over kan ten af k til under kan ten af p. Den såkaldte kp højde. Udmå les i punkt eller points, sjældnere i millimeter. Skrift ka rak ter Benyt tes i betyd nin gen sær præg om hvorvidt en skrift vil passe til en given opgave. Skrift snit Typo gra fisk beteg nelse for de for skel lige skrift va ri a ti o ner, f.eks. kur siv, halv fed, fed, smal, bred Skrift styrke Angi velse af skriftfontens styrke va ri a ti o- ner som lys, mager, ordi nær, halv fed og fed. Skrift type 1. Betegnelse for det enkelte støbte skrifttegn, placeret på keglen eller typelegemet. 2. Betegnelse for en skriftgruppe som f.eks. antikva eller grotesk. Skraf fe ring Anden beteg nelse for serif. Skyd ning Det mel lems lag (luft) der»sky des«ind mel lem sats li ni erne. Er altid dif fe ren cen mel lem linie af stand og skrift grad. Skær sats Typo gra fisk beteg nelse for sats der kun inde hol der brød skrif ten. En homo gen og smuk skær sats byg ger på det rig tige valg af skrift grad i for hold til sats for ma tet, linier nes juste ring, kor rekt skyd ning i for hold til den valgte skrift font, skrift grad og lini e- længde, ord mel lem rum me nes stør relse, bog stav af stand og kor rekt brug af typogra fi ske tegn. Smuds ti tel Er bog blok kens før ste side. Siden bli ver ind sat for at beskytte titel si den, der er den tra di ti o nelle bogs for nem ste side, mod smuds. Snit De tre sider på den beskårne bog blok. På ind bundne bøger påfø res der ofte farve på over snit tet. I sær lige til fælde på alle tre snit, fx sal me bø ger. sos Angi velse for store og små bog sta ver. Anven des ved skrift lig angi velse til sæt ning af f.eks. rubrik ker. Spal te bredde Sva rer til sats for mat eller lini ens længde. Angives normalt i mil li me ter. Tidligere blev den angivet i cicero eller pica. Spal te mel lem rum Den lodrette afstand mel lem spal ter. Spa tie I blysats var spatiet et lille blanktegn på ½, 1, 1½ og 2 pkt. Spatiet blev brugt til spatiering af majuskler og kapitæler, ligesom der altid blev indsat et 1 pkt. spatie før de høje skilletegn (spørgsmålstegn, udråbstegn, kolon, og semikolon). Ved forkortelser af f.eks. navne blev der indsat et 1½ pkt-spatie. mellem punktum og det efterfølgende majuskel. Ombrydningsprogrammerne har i dag også sådanne faste blanktegn. Spa tie ring Ens ar tet for øgelse af afstan den mel lem bog sta verne. Spatiering og knibning kaldes i dag under et også for Bogtav regulering, da felterne i QuarkXPress og InDesign kan indeholde både positive værdier (spatiering) og negative værdier (knibning). Der skel nes mel lem 1. gene rel spatiering (regulering), dvs. ensartet spatiering med samme værdi mellem alle bogstaverne og 2. spatiering af bogstavpar hvor det er afstanden mellem enkelte bogstavpar i ordet der spatieres. 12

13 Spe cial farve Farve der er blan det til en bestemt nuance inden den kom mer i tryk ma ski nen. Spies I bog tryk angi velse af at ord mel lem rummene lig ger i samme højde som skrift bil ledet og derved giver et aftryk på papi ret. Spids ko lumne Den tekst side der afslut ter et kapi tel, blev i gamle dage sat i en spids. Kolum nen på udgangssiden skal mindst inde holde samme antal linier som ned ryk nings si den ved kapi tel start. Spi se sed del Kiosk pla kat for avis. Spær ring Ens ar tet for øgelse af ord mel lem rum me nes stør relse i en linie eller i et tekststykke. Staffagefarve Ensartet farveflade i 4-farve tryk, der er blandet af rastertoner af cmyk-farverne. Farven fremkommer først på det færdige tryk. Se også specialfarve. Stregmaterialet Benyttes i typografisk arbejde især til skema- og tabelsats, men også som dekoration. Der findes forskellige stregtyper: alm. streg, punkteret streg, assuréstreg, perforérstreg. Stregmaterialets styrker benævntes tidligere: fin, stumpfin, halvfed og fed. I dag benævnes stregstyrken i punkt. Streg Repro-op ta gelse af illu stra tion eller tekst uden brug af raster. Streg styrke Typo gra fisk beteg nelse for stre gens tykkelse, f.eks. 1 pt streg. Stå ende Benæv nelse for et typo gra fisk mål på 4 cicero. Sænkede tal (tegn) Sænkede eller nedadgående tal og tegn kaldes for indekstal (indekstegn). Benyttes fx i matematiske og kemiske formler, fx H 2 O, M X =M A. Indekstal har samme størrelse som potenstal. Tabloid Tabloidformatet er et avisformat der er halvt så stort som broadsheet avisformatet (se Broadsheet). Oprindelig blev formatet benyttet af de mere sensationsprægede og underholdende aviser som BT og Ekstrabladet (boulevardpressen) men i dag er mange seriøse danske aviser også gået over til tabloidformatet, da det betragtes som et mere»handy«format. Formatet er ikke en helt fast størrelse, så størrelsen kan variere fra avis til avis, da det kommer an på bredden på papirrullerne som trykkeriet benytter. Normalt vil formatet ligge inden for størrelsen mm. Vælges tabloidformatet derimod i InDesign fremkommer formatet 279,4 431,8, svarende til det amerikanske format inch. Tagline En tagline er et slags slogan der især er knyttet til og placeret sammen med magasinernes hoved (logo type). Taglinen skal indfange essensen af magasinets koncept, angive tone og atmosfære og være let at huske. Taglinen skal være med til at gøre magasinet unikt i forhold til andre konkurerende magasiner. F.eks er GQ s tagline: Look Sharp//Live smart mens konkurrenten Esquires tagline er: Man at his best. Det danske magasin Euromans tagline er: Det eneste originale magasin til mænd. Tal og majuskellinier Tal i maju skel li nier skal altid være majuskel tal. F.eks.: ÅRET 2009, ikke ÅRET 2009 Tan ke streg Læse tegn ( ). Længden svarer til ½ gevi ert. Findes også i en gevierts længde ( ) men den benyttes sjældent. Tekst (Text) Gam melt udtryk for skrift gra den 20 pt. Navnet menes at stamme fra, at skriftgraden blev benyttet i de Bibeludgaver Gutenberg fremstillede. Ter tia Gam melt udtryk for skrift gra den 16 pt. Thin-space Engelsk udtryk for et ord mel lem rum der sva rer til bred den af et punk tum og komma. Sva rer til en fjer de del gevi ert. Titel Titelsiden er bogblokkens tredjeside, der indeholder forfatternavn, bogens titel og forlagets navn. Siden er i traditionel bogtypografi bogens smukkeste side, der lægger anslaget til hele bogens typografiske opsætning. Er titelsiden opsat symmetrisk bør bogens øvrige dele også følge retningslinierne for symmetri. Er titelsiden asymmetrisk opbygget bør bogens øvrige delse følge retningslinierne for asymmetri. 13

14 Track ing En gelsk be teg nel se for ens ar tet formindskelse (knib ning) af af stan den mel lem bogsta ver. På dansk kal det knib ning. Tre delt linie fald Anven des i sym me trisk typo grafi hvor tek sten ord nes i afveks lende korte og lange linier, med den vig tig ste tekst som den læng ste linie. Trom pet En linie, der er pla ce ret over hoved ru brikken som introduktion til denne. Kal des også for ri der eller over lig ger. Benyt tes i avis- og maga sin ty po grafi. Trykkested Ifølge Presselovens 1 skal alle skrifter der er trykt i Danmark og danske udgivelser trykt i udlandet, være forsynet med en angivelse af trykkeriets navn og trykkestedet, dvs. navnet på byen hvor trykkeriet ligger og tryksagen er trykt. Typo grafi Ordet typo grafi udsprin ger oprin de lig fra de græ ske ord typos: det af slag eller tryk bevir kede; præg; form og -gra fia: skrive. Niels Bøje Zieg lers defi ni tion på typo grafi:»typo grafi er læren om skrift ty per nes oprin delse, erken del sen af deres anvendelse ud fra funk ti o nelle som æste ti ske krav, ord ning af sat sens enkelte ele men ter (skrift font, brød tekst, rubrik ker, illu stra ti - o ner, andre gra fi ske ele men ter og farve), samt deres grup pe ring og pla ce ring på en given flade.«typo me ter Lineal der indeholder det typo gra fi ske måle sy stem, som også kal des cice ro mål. Endvi dere inde hol der typo met ret ind de lin ger til aflæs ning af linie af stand og skrift stør relser. Uncial Stort begyn del ses bog stav der ind sæt tes ved kapit lets eller artik lens begyn delse. Unci a- let kan spænde over en linie (enliniet uncial) eller to tre linier (flerliniet uncial). Se også Initial. Under længde Den del af bog sta vet der går ned under basis li nien, f.eks. ved g, j, p, y. Under ru brik Tekst der udbyg ger hoved ru brik kens indhold. Vari able ord mel lem rum Ord mel lem rum der ændres ved sats li ni ens juste ring. Anven des når linien skal juste res ud på for ma tet ved fast for- og bag kant. Ver sa ler (Versalier) Andet ord for maju skler. Vig net Lille teg ning eller frit stå ende orna ment. Ofte sti li se rede plan te mo ti ver eller geo metri ske for mer. Benyt tes som deko ra tion på bogens titel blad. x-højde Minu skler nes højde. Måles fra skrif tens grund li nie til over kan ten af bog sta vet x. De runde bog sta ver er af opti ske hen syn gjort en anelse større. Udfal dende bil lede Bil lede der går til beskæ ring. Udgangs li nie Linie der afslut ter et brødtekst af snit. En udgangslinie bør altid være markant længere end indrykningen i det efterfølgende afsnit. Se også hore unge. Udlig ning Optisk regu le ring af bog stav af stan dene i et ord bil lede. Maju skler skal altid udlig nes, mens kapi tæ ler spa tie res. Udskyd ning Kal des også form mon tage. Pla ce ring af sider i tryk forme efter et bestemt møn ster, så side 2 tryk kes bag på side 1 osv. Ulige sider Høj re si der. Sider med ulige pagina. 14

Den komplette samling til bedre kommunikation og grafisk design,, Typografi - De grafiske byggesten

Den komplette samling til bedre kommunikation og grafisk design,, Typografi - De grafiske byggesten Den komplette samling til bedre kommunikation og grafisk design,, Typografi - De grafiske byggesten You cannot depend on your eyes when your imagination is out of 3 Accent 5 And 5 Asymmetri 5 Basislinie

Læs mere

Den komplette samling til bedre kommunikation og grafisk design,, Typografi - De grafiske byggesten

Den komplette samling til bedre kommunikation og grafisk design,, Typografi - De grafiske byggesten Den komplette samling til bedre kommunikation og grafisk design,, Typografi - De grafiske byggesten You cannot depend on your eyes when your imagination is out of Accent 5 And 5 Asymmetri 5 Basislinie

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

Typografi fagudtryk. Fag. Korrekturtegn. Punkt (pkt) Udfaldende billede Faksimile. Udgangslinie Farvestrip. Kritisk klamme.

Typografi fagudtryk. Fag. Korrekturtegn. Punkt (pkt) Udfaldende billede Faksimile. Udgangslinie Farvestrip. Kritisk klamme. Accent Ampersand Antikva And Asterisk Asymmetri Auto Basislinie Bindestreg Blindmateriale Blåkopi Bold Bourgeois Breddefelt Brillant Bryllup Brødtekst Brødskrift Brøktal Byline Centreret Cicero Citationstegn

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Typografi fagudtryk. Versalier Vignet x-højde

Typografi fagudtryk. Versalier Vignet x-højde Accent Ampersand Antikva And Asterisk Asymmetri Auto Basislinie Bindestreg Blindmateriale Blåkopi Bold Bourgeois Breddefelt Brillant Bryllup Brødtekst Brødskrift Brøktal Byline Centreret Cicero Citationstegn

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

TYPOGRAFI & OMBRYDNING

TYPOGRAFI & OMBRYDNING TYPOGRAFI & OMBRYDNING Forside SE HELE BOGEN HER Udvalgte sider Bagside Færdige produkt Opgaven At lave en bog indeholdende 2-4 forskellige stilperioder. Bogen skulle indeholde indledende sider: Smudstitelside,

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

2 TYPOGRAFI OG OMBRYDNING. Frederik Chrisholm Svendeprøve 11

2 TYPOGRAFI OG OMBRYDNING. Frederik Chrisholm Svendeprøve 11 4 TYPOGRAFI OG OMBRYDNING Frederik Chrisholm Svendeprøve MTB magasin Som typografiopgave, har jeg valgt at lave et mountainbike magasin. Da jeg ikke arbejder så meget med typografi og ombrydning i hverdagen,

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

TYPOGRAFI OG OMBRYDNING

TYPOGRAFI OG OMBRYDNING TYPOGRAFI OG OMBRYDNING Opgaven var her at udarbejde en brochure for virksomheden Fynbo Glas A/S. Det er en engros virksomhed, der sælger glas til byggebranchen. Brochuren skulle bruges som en informationsbrochure,

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

TYPOGRAFI. - de grafiske byggesten. Den komplette samling til bedre grafisk kommunikation

TYPOGRAFI. - de grafiske byggesten. Den komplette samling til bedre grafisk kommunikation Cz xhk ø i s TYPOGRAFI - de grafiske byggesten Den komplette samling til bedre grafisk kommunikation Copyright All Rights Reserved Cover Design: Jannie Pilemand Christensen Layout: Jannie Pilemand Christensen

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Typografi bogstavregulering

Typografi bogstavregulering Når jeg i dag betragter den typografiske kvalitet i tryksager, er det tydeligt at det ikke er alle, der beskæftiger sig med fremstilling af grafisk kommunikation, der er opmærksomme på eller har blik for,

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

Typografi og ombrydning

Typografi og ombrydning Typografi og ombrydning Dugaard Cattle I dette kernefagområde har jeg udarbejdet et layout til en kogebog for Daugaard Cattle. Daugaard Cattle ville gerne have lavet et layout/udkast til en kogebog, som

Læs mere

Evalueringsportfolio for Hovedforløb 3. Typografi & ombrydning. Artikler i et månedsblad. Typografi & ombrydning

Evalueringsportfolio for Hovedforløb 3. Typografi & ombrydning. Artikler i et månedsblad. Typografi & ombrydning Evalueringsportfolio for Hovedforløb 3 Artikler i et månedsblad Opgaven Selvvalgt opgave Beskrivelse Der skal laves nogle artikler til et månedsblad, som har fokus på Israel og jøderne. Artiklerne er skrevet

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

Dokumentation TYPOGRAFI & OMBRYDNING

Dokumentation TYPOGRAFI & OMBRYDNING Dokumentation TYPOGRAFI & OMBRYDNING INDHOLD Opgavebeskrivelse:... 3 Specifikationer:... 3 BRUGTE ELEMENTER... 3 Inspiration/moodboard:...4 Oprettelse af dokument... 5 Margin & Spalter... 5 Masterpages

Læs mere

tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2010 47

tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2010 47 AFSTED: Star ten er gået for Anne-Met te Bre dahl ved de Pa ra lym pis ke Lege (PL) i Vancou ver. Hun er psy ko log og skiskytte, og har deltaget seks gan ge i PL si den 1992. 428 tidsskrift f o r n o

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

fontvalg Store og små bogstaver og tal fra Baron Neue Store og små bogstaver, tal og ligaturer fra Corbel

fontvalg Store og små bogstaver og tal fra Baron Neue Store og små bogstaver, tal og ligaturer fra Corbel typografi I kernefagligheden typografi har jeg valgt at lave et magasin. Magasinet omhandler Aarhus Festuge og indeholder artikler og billedemateriale jeg har fået fra Aarhus Festuge. Til dette har jeg

Læs mere

Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år

Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år I lø bet af for året hav de In ger og jeg ar bej det på et inter vi ew, der skul le brin ges i det te num mer af bla det. Vi brin ger som plan

Læs mere

GRAFIK DESIGN. Udførelsen Format : 280x200 mm Beskæring : 5 mm Brødtekst : 10/12 Open Sans Mellemrubrikker : 14/16 Helvetica Condensed

GRAFIK DESIGN. Udførelsen Format : 280x200 mm Beskæring : 5 mm Brødtekst : 10/12 Open Sans Mellemrubrikker : 14/16 Helvetica Condensed GRAFISK DESIGN GRAFIK DESIGN Denne opgave er ikke den originale 3 ugers skoleforløb. I dette skoleforløb, Avanceret ombrydning, skulle vi designe og ombryde sider af så mange vi kunne nå, til Skud På Stammen.

Læs mere

Dværgschnauzer. Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer. Racehunde i Danmark. Se alle hundebøgerne på www.atelier.dk

Dværgschnauzer. Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer. Racehunde i Danmark. Se alle hundebøgerne på www.atelier.dk ISBN ISBN 978-87-7857-699-6 87-7857-699-7 9 788778 576996 Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer Dværgschnauzer Denne bog giver dig svar på utal li ge prak tis ke ting om fod ring, træ ning og pel s pleje. Med

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Typografi og læselighed

Typografi og læselighed TYPOGRAFI OG LÆSELIGHED OM 08.01.03 Side 1 Typografi og læselighed Hvis meningen med dine ord er, at de skal læses, er du nødt til at overveje tekstens læselighed. Desktop publishing har gjort typografien

Læs mere

typografi & ombrydning Brochure til SkiGroup

typografi & ombrydning Brochure til SkiGroup typografi & ombrydning Brochure til SkiGroup Dokumentation Opgaven Der skulle laves en brochure til SkiGroup, som de kunne bruge internt til deres medarbejdere. Brochuren har til formål at informere nuværende

Læs mere

Når de rø de trå de ly ser

Når de rø de trå de ly ser Når de rø de trå de ly ser Knud Ra mi an Det er en helt sær lig op le vel se, at læ se 30 år gan ge af FU AM-bla det igen nem. Det kan ab so lut an be fa les i en le dig stund! Det er først, når men ne

Læs mere

TYPOGRAFI OG OMBRYDNING. Bog af Ib Møller På Vej.

TYPOGRAFI OG OMBRYDNING. Bog af Ib Møller På Vej. TYPOGRAFI OG OMBRYDNING Bog af Ib Møller På Vej. Produkt Redegørlese Hvad går opgaven ud på Jeg skulle i denne opgave ombryde en bog for Arkitekten og planlæggeren Ib Møller, som havde lavet denne bog

Læs mere

Typografi og ombrydning TYPOGRAFI

Typografi og ombrydning TYPOGRAFI Typografi og ombrydning TYPOGRAFI TYPOGRAFI OG OMBRYDNING. TASTE Magasin layout og ombryding. Design og layout: Marie Boel Tekst: Artikler taget fra nettet General information Der er en række grafiske

Læs mere

Godt nyt til gam le hjerner Mi nori te ter nes minoritet Træn sam men - med glæde

Godt nyt til gam le hjerner Mi nori te ter nes minoritet Træn sam men - med glæde Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter Godt nyt til gam le hjerner Mi nori te ter nes minoritet Træn sam men - med glæde Aktivering af ældre

Læs mere

Hvad bør du vide om layout og typografi

Hvad bør du vide om layout og typografi Hvad bør du vide om layout og typografi Når man vil lave en tekst, som andre skal læse, er det vigtigt at vælge en skrifttype, der er motiverende og inspirerende at læse for målgruppen. Derfor bør man

Læs mere

Typografi og ombrydning

Typografi og ombrydning Typografi og ombrydning Dokumentation Svendeprøve Juni 2015 - Pia Søgaard Kunde: Tr apholt Opgave: Magasin om Arne Jacobsen & sommerhuset Programmer: Indesign, illustrator og photoshop Farverum: CMYK OPSTART

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der FUAM på Facebook FUAM fyl der 30 Er om sorg til for hand ling? Al der dom mens rej ser? Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 2 29. år gang Au gust 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627

Læs mere

TYPOGRAFI Kunde / Liberté Opgave / 44 sidet Magasin (Fiktiv) Farve / CMYK (RGB Workflow) Programmer / Photoshop, Indesign

TYPOGRAFI Kunde / Liberté Opgave / 44 sidet Magasin (Fiktiv) Farve / CMYK (RGB Workflow) Programmer / Photoshop, Indesign 1 TYPOGRAFI Kunde / Liberté Opgave / 44 sidet Magasin (Fiktiv) Farve / CMYK (RGB Workflow) Programmer / Photoshop, Indesign Opgavebeskrivelse Magasin til mænd som udgives af herretøjsbutikken Liberté.

Læs mere

Typografi & ombrydning

Typografi & ombrydning 2 PRODUKT & MÅLGRUPPE I samarbejde med virksomheden Euro Poultry, har jeg udarbejdet et magasin, som skal henvende sig til målgruppen unge og børnefamilier i alderen 18-30 år. Det er et magasin, som skal

Læs mere

TYPOGRAFI & TYPOGRAFI & OMBRYDNING OMBRYDNING

TYPOGRAFI & TYPOGRAFI & OMBRYDNING OMBRYDNING 02 TYPOGRAFI & TYPOGRAFI & OMBRYDNING OMBRYDNING REDEGØRELSE OPGAVEBESKRIVELSE Til denne opgave skal der laves layout og opsætning til boligmagasinet Vores Hjem. Formålet med opgaven er at skabe et stilrent

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

2// Typografi og ombrydning

2// Typografi og ombrydning // Typografi og ombrydning Kunde Forfatter John Aasted Halse Produkt En trykt bog på 19 sider i en farve + sort. Papirtype: Munken Polar (uncoated papir) Farveprofil: Fogra 9 Trykkeri: AKA Print, Tilst

Læs mere

typografi & ombrydning typo grafi& ombrydning Jeppe Nedergaard

typografi & ombrydning typo grafi& ombrydning Jeppe Nedergaard typo grafi& ombrydning Jeppe Nedergaard 1 faglighed... case... re-design af magasin kunde... dansk patchwork forening programmer.. indesign doku menta tion Opgaven På min elevplads fik jeg til opgave at

Læs mere

Typografi og ombrydning GRAFISK DESIGN

Typografi og ombrydning GRAFISK DESIGN GRAFISK DESIGN Grafisk design. Brief Design af layout og stil til magasinet TASTE. Et nyt magasin om gastronomi til livsnydere. Designet skal også kunne fungere som E-magasin. Design og layout: Marie Boel

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

Appendiks til Grafisk design side 159

Appendiks til Grafisk design side 159 Appendiks til Grafisk design side 159 Appendiks 159/2 Negativ antikva Grotesk er bedre til negativ gengivelse end antikva, men i brochuren på side 159 i bogen er Berling anvendt. Berling anvendes til alle

Læs mere

Bog INDBUNDEN. Omslag 4+0 CMYK Materien 1+1 SORT/HVID

Bog INDBUNDEN. Omslag 4+0 CMYK Materien 1+1 SORT/HVID Typografi & ombrydning BOGPRODUKTIon En kvinde fra forlagets lokalområde havde i 5 år indsamlet fortællinger om livet i Nærum fra 1930 erne til 1960 erne og ville gerne udgive dem. Det blev med støtte

Læs mere

Kim Pedersen og Pernille Hansen: Design til skærmen, s. 13-14 og 34-38, Forlaget Grafisk Litteratur, 1997.

Kim Pedersen og Pernille Hansen: Design til skærmen, s. 13-14 og 34-38, Forlaget Grafisk Litteratur, 1997. Design til skærmen Af Kim Pedersen og Pernille Hansen Medieudformning Første skridt i medieudformningen er udarbejdelse af et flowchart. I modsætning til fx en trykt brochure, har brugeren i en skærmbaseret

Læs mere

TYPOGRAFI OG OMBRYDNING. Magasin opslag

TYPOGRAFI OG OMBRYDNING. Magasin opslag TYPOGRAFI OG OMBRYDNING Magasin opslag Produkt Redegørlese HVAD GÅR OPGAVEN UD PÅ Vi fik opgaven at skulle lave et magasin med 4 artikler, som hver skulle fylde nogle bestemte opslag. Her har jeg så valgt

Læs mere

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM BRUGERVEJLEDNING Import: Prodana Seeds A/S Fåborgvej 248 DK5250 Odense SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INFORMATION OM DERES TRUE-SURFACE VIBRATORY

Læs mere

TYPOGRAFI SVENDEPRØVE / CHRISTINE MARIE SMITH

TYPOGRAFI SVENDEPRØVE / CHRISTINE MARIE SMITH SVENDEPRØVE / CHRISTINE MARIE SMITH GREASY MAGAZINE OPGAVE Layout og opsætning af magasinet Greasy, der har fokus på overdreven snasket mad med et goutmet twist. Der skal være fuld skrue på komplimentærfarver,

Læs mere

Lys og kraft gennem 75 år

Lys og kraft gennem 75 år Lys og kraft gennem 75 år Lys og kraft gennem 75 år 1923-1998 Ud gi vet i an led ning af Nord vest jysk El for sy nings 75 års ju bi læum Lys og kraft gen nem 75 år 1923-1998 Til ret te læg gel se: Christen

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der Hans Lud vig Lar sen i tusch il lu stra tio ner for FU AM gen nem 12 år Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 1 30. år gang Marts 2010 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm

Læs mere

Typografi & ombrydning

Typografi & ombrydning BASELINE Magasin lavet til magasindesignprojekt. Uddrag fra magasinet Uddrag fra magasinet Opgaven Opgaven gik ud på at lave et fagmagasin om grafisk design. Al tekst var bestemt på forhånd, og billederne

Læs mere

Hvem kan til la de sig at be de om at arve Mø der flyt tet fra ons dag til mand ag Referater af FUAM-møder

Hvem kan til la de sig at be de om at arve Mø der flyt tet fra ons dag til mand ag Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter Hvem kan til la de sig at be de om at arve Mø der flyt tet fra ons dag til mand ag Referater af FUAM-møder

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der Skal 2012 bli ve et ældre ven lig he dens år? Fin des der ældre ven lig hed? Kan der være ældre ven lig hed i en by? Tan ker om ro i al der dom men Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he

Læs mere

Ir ma Mag nus sen 8625 9804 Børge Helmer 8627 2900

Ir ma Mag nus sen 8625 9804 Børge Helmer 8627 2900 Skriv og skriv om gam les liv For fat ter ve jen Livs historie er at for tæl le til sig selv Tin ge ne for tæl ler livs histori er Fa mi li e fred med di ne voks ne børn Ind kal del se til Gen eral for

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

1 SVENDEPRØVE 2016 TYPOGRAFI TYPO GRAFI

1 SVENDEPRØVE 2016 TYPOGRAFI TYPO GRAFI 1 SVENDEPRØVE 2016 TYPOGRAFI TYPO GRAFI 2 SVENDEPRØVE 2016 TYPOGRAFI 3 SVENDEPRØVE 2016 TYPOGRAFI 01. BRIEFING TYPOGRAFI 01. Briefing 02. Research og idégenerering 03. Opsætning af dokument 04. Margin

Læs mere

Typografi & Ombrydning

Typografi & Ombrydning Typografi & Ombrydning H2 Portfolio Mette Bonde Ørskov Opgavebeskrivelse OPGAVE Steen Rørvang ønsker at få samlet tekster fra flere forskellige medier til et sammenhængende kompendie han kan bruge i engelskundervisningen.

Læs mere

IN SPIRUM - en ny gen era tions FU AM? Om at hu ske det man glem mer Referater af FUAM-møder

IN SPIRUM - en ny gen era tions FU AM? Om at hu ske det man glem mer Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter IN SPIRUM - en ny gen era tions FU AM? Om at hu ske det man glem mer Referater af FUAM-møder Li vet

Læs mere

Typografi & ombrydning

Typografi & ombrydning Typografi & ombrydning Ombrydning af bog med titlen low FODMAP diet, som omhandler en ny diæt. Bogen indeholder vejledninger, opskrifter samt kostplaner til diæten. Udfordringen er at få opsat bogen, så

Læs mere

Præsentationsportfolio for Hovedforløb 1. BEST WESTERN - BEST MEETING folder

Præsentationsportfolio for Hovedforløb 1. BEST WESTERN - BEST MEETING folder Præsentationsportfolio for Hovedforløb 1 BEST WESTERN - BEST MEETING folder Opgaven Jeg skal lave et oplæg af en BEST MEETING folder, til alle BEST WESTERN Hotellerne i Danmark. Jeg beslut- ter sammen

Læs mere

Sabine Puk Sørensen Svendeprøve portfolio

Sabine Puk Sørensen Svendeprøve portfolio Sabine Puk Sørensen Svendeprøve portfolio 2016 Typografi & ombrydning Svendeprøve Kvalitetsvurdering Den færdige bog er overskuelig og læsevenlig, på trods af at den skulle sættes op på så få sider som

Læs mere

Dronning Dagmar, en mini-opera.

Dronning Dagmar, en mini-opera. Coyright www.dichmusik.dk Sorano 1 Piano, hands layed by singers Allegro molto q=10 11 1 19 Arne Dich. 00 Dronning Dagmar, en mini-oera. Sorano 1, Piano, hands layed by singers 7 Allegretto 1. I Ribe Dron

Læs mere

GEIR-ARNE BERTHEUSSEN TYPO- GRAFI OG OMBRYDNING

GEIR-ARNE BERTHEUSSEN TYPO- GRAFI OG OMBRYDNING Y- GA G MBYDNNG 3 4 KUUMAGASNE ND Kulturmagasinet ND er et fiktivt kultur- og livsstilmagasin, med norden som hovedtema. Magasinet indeholder portrætter og intervjuer af kunstnere, forfattere, og andre

Læs mere

Sy net på an dres al der vari erer med ens egen al der AgeForce i Roskilde Referater af FUAM-møder

Sy net på an dres al der vari erer med ens egen al der AgeForce i Roskilde Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter Sy net på an dres al der vari erer med ens egen al der AgeForce i Roskilde Referater af FUAM-møder Bla

Læs mere

An svar for egen aldring Ældreomsorg - holdninger Referater af FUAM-møder

An svar for egen aldring Ældreomsorg - holdninger Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter An svar for egen aldring Ældreomsorg - holdninger Referater af FUAM-møder Min bed ste mors historie

Læs mere

Svendeprøveportfolio. Typografi & ombrydning. Artikler i et månedsblad. Typografi & ombrydning

Svendeprøveportfolio. Typografi & ombrydning. Artikler i et månedsblad. Typografi & ombrydning Svendeprøveportfolio Artikler i et månedsblad Selvvalgt opgave Opgaven Beskrivelse Der skal laves nogle artikler til et månedsblad, som har fokus på Israel og det jødiske folk. Artiklerne er skrevet af

Læs mere

TYPOGRAFI & OMBRYDNING - MAGASIN

TYPOGRAFI & OMBRYDNING - MAGASIN TYPOGRAFI & OMBRYDNING - MAGASIN REDEGØRELSE Opgavebeskrivelse Lav et fiktivt blad for Skanderborg Kommunes biblioteker, som fortæller hvad der skal ske januar-marts 2016, både med en samlet oversigt og

Læs mere

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella musik Philli Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blan kor a caella 2 Konen med Æggene SOPRAN Stolt vandrende (q. = 116) Philli Faber H. C. Andersen ALT TENOR Node

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

TYPOGRAFI OG OMBRYDNING

TYPOGRAFI OG OMBRYDNING TYPOGRAFI OG OMBRYDNING INFORMATION OM OPGAVEN OPGAVE: Fiktiv opsætning af en novelle i form af et hæfte. KUNDE: Forlaget Herning. DATO FOR PROJEKTET: Maj 2014. MIT BIDRAG TIL OPGAVEN: Jeg har lavet opsætningen.

Læs mere

Appendiks til Grafisk design side 474

Appendiks til Grafisk design side 474 Appendiks til Grafisk design side 474 Appendiks 474/2 Der er forskel Her er forskellen»fi«og»fi«. Første er en ligatur f og i er designet som ét tegn. Det andet er blot bogstaverne f og i. Det første er

Læs mere

TYPOGRAFI & OMBRYDNING. Kenneth Friis Petersen

TYPOGRAFI & OMBRYDNING. Kenneth Friis Petersen TYPOGRAFI & OMBRYDNING Kenneth Friis Petersen Kenneth Friis Petersen - Svendeprøve 2015 UNICAL TEXT WRAP Opgavebeskrivelse Ombrydning og layout af lookbook til Nixwear, som er et nyopstartet tøj- og accessories

Læs mere

Typografi og layout i Word 2010

Typografi og layout i Word 2010 Ret&Rigtigt F12 Niels Erik Wille Typografi og layout i Word 2010 Papirformat og papirets orientering (højformat / bredformat) Vælges i menuen Sidelayout: Man kan vælge Retning (højformat / bredformat)

Læs mere

Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen

Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen en artikelsamling Finn Holst juni 2003 www.digidakta.dk Com pu teren som kre a tivt værk tøj i mu sik un der vis nin gen - ar ti kel sam ling Det te

Læs mere

Typografi og ombrydning

Typografi og ombrydning TYPOGRAFI & OMBRYDNING T TYPOGRAFI & OMBRYDNING Typografi og ombrydning } I tæt samarbejde med mit Ollerup Efterskole har jeg udarbejdet et redesign af deres 2012 årsskrift. Resultatet var meget tilfredsstillende,

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der Da Ældrestyr ken slog til for al vor Når ar bejds li vet slut ter Re ferat af gen eral for sam ling Fri vil ligt ar bej de Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 1 33. år gang Juni

Læs mere

Nyt fra FU AM. For æl dre til Voks ne Børn Om at være mor til en for fat ter Om at op da ge al der dom mens mu lig he der Mere liv i gam les hver dag

Nyt fra FU AM. For æl dre til Voks ne Børn Om at være mor til en for fat ter Om at op da ge al der dom mens mu lig he der Mere liv i gam les hver dag For æl dre til Voks ne Børn Om at være mor til en for fat ter Om at op da ge al der dom mens mu lig he der Mere liv i gam les hver dag Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 2 33. år

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol?

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol? NEED TO KNOW Nedenstående er et bud på nogle af de funktioner man kan have glæde af i Open Office når man skriver opgaver til skolen. - Nedenstående er alene en anvisning på nogle af de punkter der står

Læs mere

BIRKVIGS TYPO GRAFISKE MOSAIK

BIRKVIGS TYPO GRAFISKE MOSAIK BIRKVIGS TYPO GRAFISKE MOSAIK henrik 3 Snabel-a pdf-version grafisk litteratur [@] 2 3 Snabel-a @ dansk Snabel-a norsk Kanel-bolle italiensk/fransk Lille snegl tysk Edderkop-abe hollandsk Abehale finsk

Læs mere

KOMMUNIKATION/ IT C. Titel: Grafisk design Navn: Mark B, Thomas L og Maria S Klasse: 1.4g Dato: 8/12 2006 Sidetal:

KOMMUNIKATION/ IT C. Titel: Grafisk design Navn: Mark B, Thomas L og Maria S Klasse: 1.4g Dato: 8/12 2006 Sidetal: Titel: Grafisk design Navn: Mark B, Thomas L og Maria S Klasse: 1.4g Dato: 8/12 2006 Sidetal: 1 Indholdsfortegnelse: Farvelære s. 2 - farvens fysik s. 2 Øjet s. 2 - farvesyn s. 3 - nethinden s. 3 - efterbilleder

Læs mere

Typografi & Ombrydning

Typografi & Ombrydning Typografi & Ombrydning typografi & ombrydning kea plan of action Opgaven Opsætning og ombrydning af eksamensrapport. Målet er en anderledes aflevering af en teksttung rapport udformet som et magasin se

Læs mere

Typografi og ombrydning

Typografi og ombrydning Typografi og ombrydning Anna Skak Mediegrafiker Opgaven Opgaven gik ud på at fremstille en tosiders værdikupon i A5-format til den svenske kunde Adlibris Fotoservice i samarbejde med CEWE Nordic. Jeg skulle

Læs mere

Typografi og ombrydning. Rejsemagasin

Typografi og ombrydning. Rejsemagasin Typografi og ombrydning Rejsemagasin Opgavebeskrivelse: Jeg har lavet et rejsemagasin, som hedder Rejs Exotic, hvor det aktuelle nummer handler om Zanzibar. Hvert nummer skal handle om et eksotisk sted

Læs mere

FU AM fyl der 35 år Køre kor tet-hvor vig tigt er det? Tænk din be gra vel se Mo der ne om sorg Re ferat af gen eral for sam ling.

FU AM fyl der 35 år Køre kor tet-hvor vig tigt er det? Tænk din be gra vel se Mo der ne om sorg Re ferat af gen eral for sam ling. FU AM fyl der 35 år Køre kor tet-hvor vig tigt er det? Tænk din be gra vel se Mo der ne om sorg Re ferat af gen eral for sam ling Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 1 34. år gang

Læs mere

TYPOGRAFI & OMBRYDNING

TYPOGRAFI & OMBRYDNING TYPOGRAFI & OMBRYDNING OPGAVEN Jeg fi k til opgave af et reklamebureau, at designe et magasin på 4 opslag. Undervejs sendte jeg mine idéer og nogle resultater til reklamebureauet for, at de kunne følge

Læs mere

TYPOGRAFI & OMBRYDNING EVANGELICAL LUXURY EDITION BIBLE

TYPOGRAFI & OMBRYDNING EVANGELICAL LUXURY EDITION BIBLE TYPOGRAFI & OMBRYDNING EVANGELICAL LUXURY EDITION BIBLE DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Evangelical Bible skulle have lavet en ny luksus udgave af New King James Version (bibeludgave). Vi fik overrakt

Læs mere

Typografi & ombrydning 3. Hovedforløb

Typografi & ombrydning 3. Hovedforløb Typografi & ombrydning 3. Hovedforløb Sabine Puk Sørensen Typografi & ombrydning 3. Hovedforløb InDesign Opgavebeskrivelse Opsætning og ombrydning af bogen Pædagogisk psykologi, som primært henvender sig

Læs mere

Designmanual. Generelt. NyreNyt + pjecer. Logo 2 Farver 2 Typografi 3 Billede 3

Designmanual. Generelt. NyreNyt + pjecer. Logo 2 Farver 2 Typografi 3 Billede 3 Designmanual Generelt Logo 2 Farver 2 Typografi 3 Billede 3 NyreNyt + pjecer Forside 4 Inholdsfortegnelse 5 Sidetal / sidefod 5 Indhold 6 Tema / Tillæg 6 Typografi Rubrik (Overskrifter) Underrubrik (indl.

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der Vi min des In ger Ny gård Li vets blan de de bol scher For æl dre til voks ne børn Nyt om AgeForce Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 2 30. år gang August 2010 Bestyrelse Knud Ra

Læs mere

Opsætning af filer til tryk

Opsætning af filer til tryk Opsætning af filer til tryk Indholdsfortegnelse Indholdsfiler 2 Marginer 2 Antal sider 2 Sidetal 3 Publikationens indhold 3 Skæringskant 3 Omslagsgrafik (cover) 4 Før du går i gang 4 Opsætning 4 Indbindingstype

Læs mere

TYPOGRAFI & OMBRYDNING

TYPOGRAFI & OMBRYDNING TYPOGRAFI & OMBRYDNING BOG OM DÚNÉ OPGAVE: IDÉ: ANSVAR: Ditte Rolighed G. Jørgensen En bog omkring Dúné, med portrætter, turneér, billeder og historie Inspiration ud fra musikmagasiner, men som udgangspunkt

Læs mere

Typografi & ombrydning

Typografi & ombrydning Typografi & ombrydning Selected brandbook præsenterer de værdier firmaet står for og skal afspejle deres nuværende visioner og fremtidige mål. Jeg har forsøgt at udtrykke deres værdier og stil i min produktion.

Læs mere