Nr. 01 marts 2009/61. årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 01 marts 2009/61. årgang"

Transkript

1 Nr. 01 marts 2009/61. årgang

2 Nr. 1 marts 2009/61. årgang byplan Udkommer med 4 numre om året Ansvarlig udgiver Dansk Byplanlaboratorium Redaktion Christina Hoffer (ansv.) Dennis Lund Redaktionsudvalg Peer Frank, Ellen Højgaard Jensen, Christina Hoffer, Niels Østergaard. Redaktionsudvalget udpeges af Dansk Byplanlaboratorium og FAB (Foreningen af Byplanlæggere) Redaktionsadresse Dansk Byplanlaboratorium Bastian Junker eller Marie Partoft Nørregade 36, 1165 København K Tlf.: Mail: Grafisk tilrettelæggelse Bastian Junker Ekspedition Dansk Byplanlaboratorium Eva Josephsen 1165 København K Nørregade 36 Tlf.: Mail: Abonnement i Danmark Årsabonnement i 2009: 525 kr. inkl. moms og porto. Pris for udlandske abonnementer henvendelse til Bastian Junker Forsidebillede Islands Brygge, Amager Foto: Magnus Kaslov Kolofonbillede Århus Foto: Århus kommune Bagsidebillede Islands Brygge, Amager Foto: Christian Broen Tryk Handy-Print A/S ISSN Oplag 900 Billede fra artiklen Vilje, magt og planlægning! side 32 Leder 1 Christina Hoffer Planstafetten 2 Mellemformsplaner - Hvad er det? 4 Dennis Lund Bæredygtig planlægning = sund tværfaglig fornuft 10 Martin Holgaard, Kirstine Iversen, Anne Skovbro og Rikke Lethare Nielsen Kommuner i vandlås 16 Anne Gravsholt Busck og Hans Thor Andersen Klimaforandringer - om at se mulighederne i planlægningen 20 Jørgen Jensen, Niels Rauf, Mette G. Bahrenscheer, Dorthe W. Brogaard og Peer Frank Nye byroller i kommunen 26 Jesper Schultz og Brian Høj Vilje, magt og planlægning! 32 Niels Peter Mohr Borgerinspireret kommuneplanlægning 38 Gertrud Øllgaard Bylivsværdier - kan vi som planlæggere bruge dem til noget? 44 Sara Nissen Mindeord Steen Nyrop Allin 46 Berith Mavromatis og Dan B. Hasløv FAB og NYP præsenterer fyraftensmøder i foråret FAB Årsmøde 28. maj Dansk Byplanlaboratorium 48

3 Leder Hvordan skaber vi et bedre plangrundlag? Dengang jeg startede på DTU, blev vi spurgt om, hvorfor vi ville være ingeniører. Hovedparten af os ønskede at gøre en forskel med vores fag - at ændre verden (der var selvfølgelig lige en enkelt der så ingeniørstudiet som den sikre vej til rigdom, magt og status ). Nu kan man sige, at det er en del af det at være ung og naiv, at ville gøre en forskel. Jeg mener dog, at de fleste planlæggeres jobindhold går på at skabe en bedre by, natur, dialog, inddragelse m.m. at ændre verden til noget bedre. Ønsket om at gøre en forskel er en vigtig del af en planlæggers DNA. Hvis vi ikke brænder for vores fag, og til stadighed ønsker at skabe en bedre verden, kaster vi håndklædet i ringen for blot at gøre, som vi altid har gjort. Verden forandrer sig løbende - vi får nye idealer og politiske mål, der skal opfyldes. Det er en nødvendighed, at planlægningen følger med denne udvikling. Udviklingen i metoder, analyser og værktøjer bliver drevet af ønsket om at kunne skabe et bedre plangrundlag, så vi i sidste ende kan udforme de smukke velfungerende byer og beskytte naturen - de landskabelige, kulturhistoriske og geologiske værdier. Vi engagerer os og udvikler vores faglighed og plankultur, så vi i sidste ende kan gøre en forskel. Omdrejningspunktet for artiklerne i dette nummer af Byplan er kommunernes ønske om at forbedre deres eksisterende plangrundlag med et mere gennemarbejdet datagrundlag og udviklingen af nye metoder og værktøjer. Odense Kommune har analyseret deres mellemformsplaner for at tage det bedste fra den type planlægning og kopiere det til brug for udarbejdelsen af kommuneplanrammerne, så de bliver væsentligt forbedret. København Kommune arbejder hårdt på at blive en førende bæredygtig by, der trives både økonomisk, socialt og miljømæssigt. De har udviklet et bæredygtighedsværktøj, der skal sikre bæredygtighed i alle de store byudviklingsprojekter. De gennemfører bylivsværdiundersøgelser for at få et mere kvalitativt grundlag at bygge by på. Dragør og Hedensted Kommuner er to eksempler på kommunal planlægning, hvor klimaforandringerne har initieret nye og spændende helhedsløsninger i det åbne lands planlægning. Begge kommuner har opdaget, at den tværfaglige dialog er nøglen til at få alle facetterne i klimahåndteringen med. Aalborg Kommune har gennemført et omfattende analysearbejde for at kunne fastlægge det fremtidige bymønster og de tilhørende individuelle byroller. De har gennemført statistiske analyser, analyser af hidtidig planlægning, litteraturstudier, livsformsovervejelser, telefoninterviews, besigtigelser og fotografering af hver enkelt by. I Århus Kommune har man både ambitioner om vækst og CO2-neutralitet på samme tid. Sammenspillet mellem Kommuneplanen og Miljøhandlingsplanen skal sikre, at ambitionerne bliver opfyldt. Staten og kommunerne skal til at leve op til EU s vandrammedirektiv, der stiller krav om integreret vandplanlægning, krav om præcise målsætninger og faste tidsplaner, samt detaljerede planer for specifikke lokalområder. Implementeringen kommer til at involvere aktører på mange niveauer, hvilket kommer til at betyde, at der skal brydes med den sektoropdelte planlægning. Det er naivt at tro, at hvis vi blot gennemfører tilstrækkelige mange analyser, udvikler nye metoder og værktøjer, så kan vi udarbejde den perfekte plan, foretage den ideelle involvering og få det brede politiske ejerskab. Men vi når i hvert fald ikke målet om at skabe en bedre verden, hvis ikke vi hele tiden forsøger at udvikle os og den plankultur, som vi er en del af. Endelig bør vi altid huske på, at planerne ikke er vores endelige produkt. Det er blot midlet til at nå målet. Det er i udformningen af byen og landskabet, vi kan se om vores anstrengelser bærer frugt. Christina Hoffer Redaktør, BYPLAN 1

4 2 Foto: Vibeke Meyling

5 P l a n s t a f e t t e n Byplan introducerer i næste nummer af Byplan en ny artikelserie Planstafetten. En planlægger i Danmark beskriver sin mest interessante, anderledes eller vedkommende planopgave/planproces til inspiration og indsigt for alle os andre planlæggere rundt omkring i landet. Vi starter en ny artikelserie i Byplan, der skal give ny viden og inspiration til løsningen af planopgaverne, som hovedparten af planlæggerne/byudviklerne i Danmark sidder med. Samtidig ønsker vi på Byplan at få aktiveret skribenter, der normalt ikke ville skrive en artikel til Byplan, men sidder inde med masser af viden og erfaringer, som vi alle kan drage nytte af. Formålet med Planstafetten er, at forskellige typer af planlæggere beskriver deres arbejdsopgaver og reflekterer over dem. Artiklerne i stafetten er beskrivelser af planlæggeres planopgaver/planprocesser, som vedkommende løser/har løst. Altså en kommuneplanopgave, bydelsplan, boligpolitik eller planproces som man reflekterer over for at give sine erfaringer videre m.m. Vi lærer derved af og om hinanden. På samme måde som når man læser rejsestaffen i Politiken bliver inspireret til at opsøge nye feriemål og rejseformer. Det er idéen, at vi som læsere over en periode får indblik i, hvilke opgaver planlæggere i kommuner, konsulentfirmaer og staten løser, og bliver inspireret til at afprøve nye metoder, analyser, samarbejdsformer, processer m.m. Første skribent er Christina Lohfert, der arbejder som byplanlægger i Rudersdal Kommune. Hun har det seneste år arbejdet primært på Kommuneplan Christina er kandidat fra Roskilde Universitet med geografi som hovedfag og virksomhedsstudier som bifag og med speciale om landskabsanalyser i hhv. Danmark og Frankrig. Der er flere årsager til, at Christina lægger ud som skribent på Planstafetten. Hun er en af de nye kommunale planlæggere, som åbent reflekterer over faget, som har meninger og mod til at stå ved dem og som er fagligt engageret. Christina sigter mod at blive en alsidig planlægger, der både kan lave politikker, planer og god sagsbehandling, men som samtidig søger den skæve og lidt udfordrende vinkel. Noget af det vigtigste i planlægning, efter hendes mening, er at forstå den kontekst og sammenhæng, planlægningen kan udfoldes indenfor således at faglighed, politik og historie tilsammen skal skabe planer og beslutninger, der fører mod en vision. Konceptet for Planstafetten er, at når man modtager stafetten, skal man skrive en kortere artikel om en aktuel planopgave / planproces, som man sidder med eller har siddet med. Planstafetten skal derefter sendes videre til en ny planlægger. Det er vigtigt at skrive, hvorfor man giver den videre til den pågældende planlægger, og hvad man gerne vil vide (selvfølgelig efter aftale med den, som modtager stafetten). Vi glæder os til at kunne præsentere den første artikel i Planstafetten i næste nummer af Byplan. 3

6 Mellemformsplaner hvad er det? Af Dennis Lund Diagram over, hvordan mellemformsplanerne placerer sig i forhold til kommuneplanens forskellige dele. Planerne peger mest nedad, men også mod kommuneplanens hovedstruktur og planerne prøves også for de forskellige politikker, som er vedtaget i kommunen. Illustration: Dennis Lund Når der skal arbejdes med byens struktur, sammenhænge og kvaliteter må der indskydes et mellemniveau i planlægningen. Det er, hvad nogle kommuner gør og har gjort. Og det er disse mellemregninger, vi kalder mellemformsplaner. Odense som eksempel Odense deltager i et Plan09 projekt, der har til opgave at lede frem mod bedre kommuneplanrammer. Rammerne i kommuneplanen for Odense adskiller sig i dag ikke fra andre kommuners planbestemmelser, og enkelt sagt, er alle landets kommuneplanrammer udtryk for en tænke- og skrivemåde, der stammer fra planlovgivningen i 70 ernes begyndelse, hvis ikke tidligere. Når rammerne ikke i væsentlig grad er ændret siden da, er der ikke noget at sige til, at de ikke er særligt funktionsdygtige nu mere end år efter. Det kan ingen blive overrasket over. Rammesystemet har åbenbart været så vedholdende og juridisk rodfæstet, at man i stedet for at søge en fornyelse af disse er gået andre veje for at skabe forbindelse mellem kommunens overordnede planlægning og den helt nære planlægning på lokalplanniveau. Vejen frem har for Odense og flere andre kommuner været at etablere en planlægning, der i omfang svarer til et kvarter, en lille bydel, et havnedistrikt eller lignende. Man har så at sige lavet en uautoriseret planlægning på et detaljeringsniveau, der ligger et sted mellem kommuneplanens bestemmelser og lokalplanen. Mellemformsplanerne er På baggrund af interviews af planmedarbejdere i kommunen samt gennemlæsning af flere af disse planer, tegner der sig et interessant billede af den måde disse planer udformes på, og hvordan de fungerer i øvrigt. Mellemformsplanerne har været et hjælpsomt værktøj i snart en halv snes år i byens planlægning. Man har en bymidteplan, en belysningsplan, en kvarterplan for Glasvejkvarteret, en havneplan, en multihus-plan, en kvarterplan for bymidten og senest en kvarterplan by - havn. Ved gennemgangen af flere mellemformsplaner og ved sammenligning med et par andre tilsvarende planer i andre kommuner er der flere forhold, som synes typiske for mellemformsplanen. Geografien er større end lokalplanen Generelt dækker mellemformsplanen geografisk et område, der er noget større end de almindelige kommuneplanrammer. Og ikke nok med at de er større, de ligger også ofte på tværs af de gamle rammer. Når man skal dække en bymidte, lave nye oplæg til havneplaner, finde en handelsforbindelse mellem et par vigtige punkter i en by eller vurdere udviklingspotentialet i et kvarter, så siger det sig selv, at det ikke er de gamle bebyggelsestypologier fra rammedelen, der tages som 4

7 udgangspunkt. Man afgrænser sit område frit i forhold til opgaven og den tid, der er til rådighed. Politisk bevågenhed Det er ligeledes typisk, at mellemformsplanen enten direkte er udtryk for et politisk ønske eller - som ved flere planer i Odense administrationen sætter emnet på dagsordnen for at øge sit eget planberedskab. Man står i en aktuel situation, hvor man skal agere planmyndighed, men ikke har det tilstrækkelige plangrundlag. Således bliver mellemformsplanen både meget aktuel og dermed interessant og samtidig bliver det en plan, man holder øje med, idet der er politisk bevågenhed omkring planen og dens udfald. Den politiske bevågenhed betyder samtidig, at man som planmedarbejder føler, at man er med på vognen. Det viser sig at være stimulerende for medarbejderengagementet. Illustrationen viser hvilken typisk udstrækning en mellemformsplan kan have, ofte flere gange større end en projektlokalplan men indenfor en bydel almindeligvis. Illustration: Kvarterplan for Odense Bymidte Planlægning i en nøddeskal Det projekt, man efterstræber, står kun i løse konturer ved projektstart. Derfor kan både områdets størrelse og format ændres undervejs, ligesom det fokus, der indlægges og de analyser, der gennemføres, kan tage en anden drejning end først forventet. På dette punkt adskiller mellemformsplanerne sig fra anden kommunal planlægning, hvor planarbejdet ligger i mere faste rammer. Arbejdsrummet er friere på mellemniveauet: Man søger og er ikke forlods bundet af et bestemt re- Bymidten i Odense udgør et typisk mellemformsområde. Illustration: Kvarterplan for Odense Bymidte 5

8 når man sættes i gang med arbejdet forårsaget af ofte meget påtrængende og konkrete planproblemer, det være sig byggeønsker, helhedsorienteret byomdannelse og bevaring af gamle industribygninger, trafikale løsninger, detailhandel i specifikke områder m.v. De udsnit, vi typisk ser i disse planer, taler overvejende for en planlægning på kvarterniveau. Mellemformsplanerne bør principielt ikke blive for småternede. De er ikke projekter men principielle fysiske udsagn. Derfor skal illustrationerne ofte have diagrammets, signaturens karakter. Illustrationer: Kvarterplan for Odense Bymidte (1999) sultat. Uden at være nedladende kan man sige, at netop den arbejdsform er planlægning i en nøddeskal. Megen af den ordinære planlægning er mere administration og rutine end analytisk planudvikling. Mellemformsplanlægning er værkstedsarbejde, når det er bedst. Mellemformsplanerne peger mest nedad Da initiativet til mellemformsplanerne ofte er fremkaldt af et forsøg på at løse et specifikt problem i et mere lokalt område, siger det sig selv, at man arbejder sig ned i målestok og ofte ender med meget konkrete anbefalinger, planskitser og næsten projektagtige beskrivelser. Ud fra denne synsvinkel er det indlysende, at planerne indeholder stof til både kommuneplanrammen og den måske forestående lokalplanlægning. At man arbejder sig nedad i målestok kan heller ikke undre, Politikker, principper og handling Mellemformplaner placerer sig typisk mellem planstrategien og kommuneplanens hovedstruktur opadtil og kommuneplanens rammedel nedadtil. Ud over at udpege væsentlige planlægningsmæssige sammenhænge, principper og kvaliteter i kvarteret giver mellemformsplanerne ofte et tilbagespil til den næste planstrategi i form af visioner og mål, mens principperne kan sorteres dels op i hovedstrukturen, dels ned i rammedelen ved næste revision af kommuneplanen. Mellemformsplanen har ligesom kommuneplanen et forløb fra forslag til endelig vedtagelse med inddragelse af offentligheden. Det sker tit med stor opmærksomhed, fordi mellemniveauet er velegnet til at diskutere mål og principper uden at køre fast i diskussioner om den enkelte ejendom. Dermed sker der en løbende kvalificering og udvikling af kommunens plangrundlag, som opsamles ved revisionen hvert fjerde år. Begrænsningen her er kommuneplanens omfang og overskuelighed. Selv efter indarbejdelse af en given 6

9 mellemformsplan, vil planen fortsat eksistere som selvstændigt dokument, fordi kommuneplanen kun kan rumme en lille del af mellemformsplanens indhold. Nogle gange knytter der sig også en handlingsdimension til mellemformsplanerne. Planerne indgår i politisk beslutningstagen og bliver katalysator for principbeslutninger og budgetlægning med henblik på gennemførelse af de visioner, mål og principper, planerne indeholder. Odenses byråd har afsat en lille milliard kr. til gennemførelse af Kvarterplan by havn. Og kvarterplanen for Odense bymidte fra 2000 holder stadig der er netop gennemført arkitektkonkurrencer for to pladser, hvor konkurrenceprogrammerne har hentet inspiration fra kvarterplanen. Desuden er mange byggemuligheder på private arealer blevet realiseret. Har mellemformsplanerne en fremtid? Dømmer man på baggrund af ovenstående, så er mellemformsplanerne en ubetinget succes. En succes fordi de hjælper, der hvor kommuneplanen ikke slår til. Det er vigtigt, at plansystemet udvikles, så der både findes et strategisk niveau, et planoversigtligt niveau og et lokalt planniveau. Det er vigtigt at plansystemet indeholder alle skalatrin fra XL, via L og M til S. Uden at gøre det kompliceret kan man til disse skalatrin sætte målestok på, hvor XL måske er 1: , L er 1:50.000, M er 1:5.000 og S kan være 1: Mellemformsplanerne kan godt være præcise og alligevel principielle, som i denne illustration. Illustration: Kvarterplan for Odense Bymidte (1999) Groft sagt kan man sige, at så længe afstanden mellem konkrete planønsker på lokalplanniveau 7

10 og kommuneplanens rammebeskrivelser ikke kan nå hinanden, så længe er der næppe anden udvej end at etablere en slags kortslutning i plansystemet. Og en kommuneplan, der med en hovedstruktur og en række sektorbetragtninger, måske suppleret af diverse politikker, som alle er velmenende og kloge, men næppe kan være indbyrdes koordinerede - det åbner for meget brede fortolkninger om forhold, der ikke kan omsættes til fysisk form. Her opstår usikkerheden: Hvad siger kommuneplanen egentlig? Hvad er kvalitet? Hvad skal prioriteres? Hvor er fokus? Noget må gå forud for andet. Hvis man til dette dokument føjer en telefonbog af standardiserede oplysninger om bebyggelsesforhold, der ikke indeholder nogle kvalitative betragtninger - så står man med et samlet plandokument, som slet ikke fungerer i hverdagen og mere er blevet en pligtdans end vild med dans. Vi er tæt på at nå den tilstand, hvis vi ikke allerede er der. I den situation er mellemformsplanerne en fornyelse og et godt kompromis i hverdagen mellem den store skala og den lille skala. Men planerne er geografisk fragmentariske og danner ikke det helhedsbillede, som kommuneplanen efterstræber. Sammenfatning Som det aktuelle billede af mellemformsplanlægningen tegner sig nu - og med skyldig hensyntagen til et beskedent statistisk materiale - så ser det ud til, at disse planer på flere måder træder i stedet for eller i hvert fald i dagligdagen agerer på kommuneplanens vegne. Planernes ubundethed af formelle krav gør, at de kan udformes individuelt og i øvrigt sættes i gang, når behov haves. Det er evident, at den faglige tilgang besidder et større engagement end den rutineprægede kommuneplan-gentagelse. Engagementet, projektets aktualitet, den individuelle opgavetilpasning, friheden over for formelle krav, de afsatte ressourcer og den politiske bevågenhed er nøgleordene og drivkræfterne bag denne form for planlægning. Det er derfor, at disse planer har succes. Det hele handler om byforståelse; den er forudsætningen for, at man kan trænge ind i planproblemerne og dermed opstille planforslag, der ikke kører på autopilot. Som det også fremgår, er der en vis pay-off til kommuneplanlægningen. Således peger mellemformsplanlægningen både op og ned i systemet, dog mest nedad. Mellemformsplanerne bygger bro til developere og andre aktører på den kommunale scene. Al den nytte som mellemformsplanlægningen måtte kaste af sig, bør dog ikke helt overskygge det problem, at kommuneplanlægningen kan risikere at blive ladt i stikken. Mellemformsplanlægningen klarer problemer, som kommuneplanlægningen har pådraget sig selv. Men det betyder ikke, at det skal forblive sådan i fremtiden. Med den udvikling dansk planlægning har taget over de senere år, er der fortsat et betydeligt behov for en sammenfattende planlægning. Sker det ikke på det kommunale niveau, så sker det slet ikke. Og det er uforsvarligt. For at det kan lykkes må der ske en kvalitativ metodeudvikling af kommuneplanen fra byniveau, til bydelsnivaeu og til rammeområde. Således kan mellemformsplanens største begrænsning geografien overvindes og kvaliteterne udnyttes til en kvalitativ kommuneplan, som i sagens natur gælder hele kommunen. Mere fokus i kommuneplanen Fremtiden handler således om dels at opgradere selve kommuneplanlægningen gennem en mere problemorienteret proces og i mindre grad gennem en proces, hvor alt behandles ligeligt og ud fra samme principper fra nord til syd og fra øst til vest. Kommuneplanlægningen skal simpelthen være mere fokuseret. Selv med tydelige fokusområder er det muligt samtidig at beskrive mere sekundære områder eller forhold. Det er ligemageriet i beskrivelsen af kommuneplanen, vi skal væk fra. Her viser mellemformsplanlægningen vejen. Man skal også tage ved lære af den metodefrihed, som mellemformsplanlægningen lægger for dagen. På den ene side er den ikke altid lige systematisk og målrettet: På den anden side må den også vælge sine egne veje, fordi metoden og arbejdsformen til dels afhænger af det 8

11 men man skal vare sig for at udføre meget bindende prospekter. Illustration: Kvarterplan, Odense Bymidte problem, der skal løses. Det har ikke noget formål at lave en større udredning om et parcelhuskvarter, hvis der faktisk ikke er forhold, som står til at ændre hverken på kort eller længere sigt. Et gammelt industriområde, der langsomt er på retur, er måske meget vigtigere at lave planlægning for. På den måde skal der prioriteres betydeligt mere i kommuneplanlægningen. Det er mellemformsplanerne en klar indikator på. Tag det bedste fra mellemformsplanlægningen og lad kommuneplan-medarbejderne kopiere denne plantype i eget reservat, bag lukkede døre/i fred og ro. Så er der mulighed for, at kommuneplanrammerne kan blive bedre. Det er netop dette, der er formålet med Plan09- projektet for Odense kommune, som vi beskriver yderligere i efterfølgende artikler her i BYPLAN. Dennis Lund, Arkitekt maa Redaktør, BYPLAN 9

12 Bæredygtig planlægning = sund tværfaglig fornuft Udvikling af Københavns Kommunes værktøj til bæredygtig byudvikling Af Martin Holgaard, Kirstine Iversen, Anne Skovbro og Rikke Lethare Nielsen København vil være verdens førende bæredygtige by, der trives både økonomisk, socialt og miljømæssigt. Derfor skal alle nye byudviklingsprojekter bæredygtighedstjekkes, og bæredygtighed skal være et vigtigt tema i dialogen med projektudviklere fra første ide til et nyt byområde står færdigt. Det definerede kommunen i Kommuneplanstrategi 2007 som en konkret målsætning. Udviklingen af værktøjet har været en lærerig proces i Københavns Kommune. Allerede nu, inden værktøjet officielt er taget i brug, har adskillige kommunale medarbejdere været med til at give deres input undervejs i processen og teste værktøjet, bl.a. i forbindelse med bedømmelsesprocessen i konkurrencen om Nordhavn. Københavns Kommune definerede allerede i Kommuneplanstrategi 2007 en konkret målsætning om at udvikle et bæredygtighedsværktøj, der sikrer bæredygtighed i alle de store byudviklingsprojekter. Dette skyldes, dels at bæredygtighedstiltag ikke i udpræget grad er noget, man kan hente hjemmel til i planloven, når først man går i gang med lokalplanlægningen, og dels et ønske om at kommunikere klart, hvad Københavns Kommune mener med bæredygtig byudvikling. 14 DIALOG PRIORITERING VURDERING HENSYN Der er som sådan ikke noget nyt under solen bæredygtighed har været et tema siden slut 80 erne det nye er dog at integrere bæredygtighed i den allerede eksisterende planproces og at skabe en skridtvis proces, der formaliserer et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde dels indenfor kommunen og dels mellem kommunen og projektudviklerne. Det vigtigste produkt af udviklingsprojektet er ikke værktøjets enkelte funktioner. Det er derimod den samlede procesgang fra den indledende dialog mellem kommune og projektudvikler og frem mod et juridisk plangrundlag. Værktøjet er ikke et miljøteknisk værktøj, der kan komme med et facit på bæredygtighed. INDHOLD AF INDSTILLING TIL PRIORITERING AF HENSYN MÅLSÆTNINGSTEKST PLANOMRÅDETS FREMTIDIGE ROLLE OG RELATION TIL BYEN OG BYDELSEN STRATEGI FOR BORGERINDDRAGELSE VALG AF HENSYN ARGUMENTATIO N Værktøjets tretrins proces - fra indledende dialog med investorer over prioritering af områdespecifikke hensyn til bæredygtighedsvurdering af konkrete projektforslag. Illustration: Københavns Kommune/NIRAS Konsulenterne Værktøjets tilblivelse Værktøjet til bæredygtig byudvikling er udviklet i et tæt samarbejde mellem NIRAS Konsulenterne og en arbejdsgruppe fra Københavns Kommune. Udover en aktiv inddragelse af en bred skare af kommunale medarbejdere, er også de private projektudviklere løbende blevet bedt om at kvalificere arbejdet. NIRAS Konsulenterne startede med at analysere Københavns Kommunes planproces ved at se på forskellige konkrete byudviklingsprojekter i kommunen. Medarbejdere fra kommunen og rådgivere, developere mv. i de forskellige byudviklingsprojekter 10

13 blev interviewet og erfaringer med andre bæredygtighedsværktøjer verden over blev analyseret. Resultatet af analysen blev et første udkast til et bæredygtighedsværktøj, som blev præsenteret for tegnestuer, developere, investorer mv. på en workshop, for at sikre vi var på rette vej. Da der lå et næsten færdigt udviklet værktøj blev det testet på to byudviklingsprojekter, der var af varierende størrelse og forskellige steder i planprocessen. Der blev lavet en test på Nordhavn og en på Grøntorvet. Testene gav et godt overblik over, hvor værktøjet skulle justeres, og hvor det fungerede efter hensigten og var med til at skabe ejerskab blandt medarbejdere i kommunen, da de følte, de var en del af udviklingsprocessen. Test af værktøjet i forbindelse med konkurrencen på Nordhavnen Fra dommerkomiteen havde udvalgt syv finaleforslag til der blev uddelt præmier, havde Københavns Kommunes tværfaglige gruppe af rådgivere to arbejdsdage til at indlevere deres vurderinger af projekternes bæredygtighed. Værktøjets vurderingsfunktion blev brugt til at organisere en stram proces. De 12 medarbejdere fra kommunen arbejdede på skift i små hold af to med dybdefaglige vurderinger og alle 12 samlet med en helhedsvurdering af det enkelte projekt. Den tværfaglige diskussion afslørede både indbyggede interessekonflikter og interessante løsninger, der skabte synergi og win-win løsninger på flere bæredygtighedsparametre. Der blev for hvert projekt udpeget en eller flere jokere - helt særligt interessante greb, principper og/eller elementer. Plenumdebatterne især var en øjenåbner for mange deltagere og gav nye perspektiver og det korte og intensive forløb gav en god oplevelse af at kunne levere et stort produkt på kort tid. Produktet af vurderingen blev leveret ind som et vigtigt input til dommerkomiteen, både i forhold til uddeling af præmier og til brug for den videre kvalificering af de tre vindende forslag. Endelig var testen med til at vise, at Københavns Kommune mener noget med deres arbejde med bæredygtighed og er interesseret i at starte en dialog med projektudviklere om, hvorledes bæredygtighed bliver en integreret del af byudviklingen. VURDERING AF PROJEKTHELHED ALLE HENSYN VURDERING AF PROJEKTFOKUS PRIORITEREDE HENSYN PRIORITERING VURDERING AF PROJEKTER BÆREDYGTIGHEDSHENSYN - TVÆRGÅENDE Bæredygtighedshensyn 1 Score Prioriteret hensyn 1 Score Projektforslagets AREALANVENDELSE Xxxx (overskrift) bidrag til den omkringliggende bydel og by Hvordan bidrager projektforslaget til den omkringliggende bydel og til byen som helhed? Målsætningstekst Argument Mål for prioriteret hensyn Planområdets fremtidige rolle og relation til byen og bydelen Argument A Hvordan disponeres projektforslaget set i forhold til bebyggelsestæthed og funktionsblanding? Funktionsblanding mellem boliger, erhverv, servicefunktioner, både horisontalt og vertikalt. Projektets styrker (Opnåede Bebyggelsestæthed synergieffekter og på bygningshøjder tværs af hensyn) i projektområdet. Indeholder projektforslaget løsninger, der rummer kvaliteter set ud fra flere forskellige hensyn? Sammentænkning af bebyggelsestæthed og lokalisering af offentlige funktioner, primære byrum og trafikale knudepunkter i projektområdet. Rekreative anvendelsesmuligheder til svært udnyttelige restarealer. Det klare budskab fra de developere, der er blevet inddraget løbende i udviklingsprocessen har været, at de først og fremmest ønsker sig klar besked om, hvad Københavns Kommune mener med en bæredygtig byudvikling et udgangspunkt for en klar kommunikation omkring udviklingen af nye projekter. Strategi for borgerinddragelse B Ligger området stationsnært? Og i givet fald hvordan udnyttes stationsnærheden ved placeringen af forskellige funktioner? Lokalisering af detailhandel ift. stationen Lokalisering af institutioner ift. stationen Lokalisering af erhverv ift. stationen Lokalisering af boliger ift stationen PROJEKT NAVN: PROJEKT NAVN: PROJEKT NAVN: PROJEKT NAVN: Til værktøjet er udviklet en række skemaer, der strukturerer processen og sikrer en fastholdelses af vedtagne beslutninger om prioriteringer og dokumentation for faglige vurderinger. Illustration: Københavns Kommune/NIRAS Konsulenterne 11

14 Den kvalitative faglige vurdering tyngden på et dialogredskab Bæredygtighed drejer sig ikke kun om miljømæssige aspekter, det drejer sig også om økonomiske og sociale aspekter. Et projekt med en optimal håndtering af de miljømæssige hensyn, men som er alt for dyrt at realisere eller som ikke skaber et smukt og godt område at bo i, er ikke et bæredygtigt projekt. Afvejningen af miljømæssige, økonomiske og sociale hensyn er det, som en god og tidlig dialog skal afstedkomme. For at kunne udvikle et projektforslag, der for alvor byder på løsninger på den sociale, økonomiske og miljømæssige bæredygtighed, kræver det i virkeligheden, at alle relevante fagligheder involveres i udviklingsprocessen fra start og at affaldsløsninger, forureningshåndtering, og anlægsøkonomi ikke er noget, man klistrer på et færdigt tegnet projekt. Det værktøj, som Københavns Kommune har udviklet, er ikke tænkt som et teknisk værktøj. Den brede tilgang til bæredygtighed betyder, at der medtages en række parametre, der er svære at gøre målbare rent kvantitativt. Værktøjet skal ikke være en regnemaskine, hvor man putter en række scorer ind i den ene ende og får et resultat ud i den anden ende, der kan slås to streger under. Vurderingen af bæredygtig- heden af det enkelte projekt beror på en kvalitativ faglig vurdering, foretaget af en række eksperter på hver deres felt. Værktøjet fordrer således, at det er muligt at samle en tværfaglig gruppe, der tilsammen kan belyse projektet fra alle relevante vinkler. Disse fagligheder er alle repræsenteret i Københavns Kommune, så udfordringerne ligger på den rent organisatoriske side. Værktøjets vurderingsfunktion er i forbindelse med udviklingen af projektet blevet testet på Nordhavnen, og i den forbindelse viste det sig fuldt ud organisatorisk muligt at samle de rette fagpersoner til at give solide tværfaglige vurderinger af bæredygtigheden af hvert af de syv finaleforslag. Definition af bæredygtig byudvikling I forståelsen af begrebet bæredygtig byudvikling tages der udgangspunkt i tre gensidigt afhængige dimensioner af bæredygtighed: Den miljømæssige, sociale og økonomiske dimension. Den miljømæssige dimension indebærer en forestilling om at beskytte naturen mod forurening og forstyrrelser og at sikre kommende generationer adgang til de samme naturressourcer som nuværende generationer. Bæredygtig byudvikling indebærer en planlægning af bebyggelse, anlæg, transportstrukturer, affalds- og vandsystemer, der minimerer forbruget af naturressourcer og ikke-vedvarende energiformer. Den sociale dimension indebærer en forestilling om social mangfoldighed, ligeværdighed samt overlevering af en solidarisk og demokratisk praksis mellem eksisterende og kommende generationer. En planlægning af byens offentlige rum og bebyggelse, der tilgodeser livskvalitet, identitet, lokalt borgerengagement og forskellige behov hos stedets nuværende og kommende brugere. Den økonomiske dimension handler om at sikre et stabilt økonomisk grundlag for samfundsudviklingen med en højere grad af ressource effektivitet gennem en stadig teknologisk udvikling. En planlægning, der sikrer mulighed for udvikling af lokale virksomheder og mulighed for økonomisk realiserbare projekter, hvor der i realiseringen af planen er indbygget en vis fleksibilitet og tilpasningsdygtighed. 12

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere

Nr. 4 december 2012/64. årgang. Grafisk tilrettelæggelse Emil Egerod Hubbard. Forsidebillede Lars Lyndorff Krelskov og Christopher Vittrup Andersen

Nr. 4 december 2012/64. årgang. Grafisk tilrettelæggelse Emil Egerod Hubbard. Forsidebillede Lars Lyndorff Krelskov og Christopher Vittrup Andersen 4/12 Nr. 4 december 2012/64. årgang byplan Udkommer med 4 numre om året Redaktion Dennis Lund (ansvarshavende) Christina Hoffer Christina Lohfert Rolandsen Redaktionsudvalg Dennis Lund, Peer Frank, Ellen

Læs mere

FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN

FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN Kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen Afsluttende Rapport juni 2006 Fornyelse af planlægningen - kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen Afsluttende Rapport juni 2006 Udgivet

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

[ planv ae rkstedet ]

[ planv ae rkstedet ] 3 /13 Nr. 3 november 2013/65. årgang byplan Udkommer med 4 numre om året Redaktion Dennis Lund (ansvarshavende) Redaktionsudvalg Dennis Lund, Ellen Højgaard Jensen, Niels Østergård, Paw Gadgaard, Dorthe

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Nr. 02 juni 2010/62. årgang

Nr. 02 juni 2010/62. årgang Nr. 02 juni 2010/62. årgang Nr. 2 juni 2010/62. årgang byplan Udkommer med 4 numre om året Redaktion Dennis Lund (ansvarshavende) Christina Hoffer Christina Lohfert Rolandsen Redaktionsudvalg Dennis Lund,

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2013-2025

KOMMUNEPLAN 2013-2025 Forslag til KOMMUNEPLAN 2013-2025 for Odsherred Kommune Fredninger Skovrejsning Vindmøller Benyttelse Kulturmiljøer GeoPark Kystnærhedszonen Boligområder Beskyttelse Campingpladser Store husdyrbrug Byudvikling

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

BYPLAN NYT 4 TEMA DET LANGE LYS. 5. årgang September 2007. Leder: Det lange lys - den globale udfordring. side 3

BYPLAN NYT 4 TEMA DET LANGE LYS. 5. årgang September 2007. Leder: Det lange lys - den globale udfordring. side 3 BYPLAN NYT 4 5. årgang September 2007 TEMA DET LANGE LYS Leder: Det lange lys - den globale udfordring Fremtiden skabes i de asiatiske megabyer Planlægning for et ændret klima Skaf Gehry! - Om Sønderborg

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

Udvikling af. plankultur. 27 kommunale eksempler. Miljøministeriet Realdania

Udvikling af. plankultur. 27 kommunale eksempler. Miljøministeriet Realdania Udvikling af plankultur 27 kommunale eksempler Miljøministeriet Realdania Udvikling af plankultur 27 kommunale eksempler Udvikling af plankultur 27 kommunale eksempler Tekster: Eksempelkommunerne og Plan09

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Landsbyplanlægning i Silkeborg Kommune

Landsbyplanlægning i Silkeborg Kommune Landsbyplanlægning i Silkeborg Kommune - med Mausing som case Village Planning in Silkeborg Municipality Speciale i landskabsforvaltning efterår 2011 Lene Meklenborg LFK 08 001 Københavns Universitet Landsbyplanlægning

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Barrierer og drivkræfter for en innovativ plankultur i kommunerne

Barrierer og drivkræfter for en innovativ plankultur i kommunerne Barrierer og drivkræfter for en innovativ plankultur i kommunerne ARBEJDSRAPPORT SKOV & LANDSKAB 148 / 2012 Delphi-undersøgelse i projekt Innovativ plankultur Karina Sehested Dorthe Hedensted Lund d e

Læs mere

Strategi for lokal Agenda 21

Strategi for lokal Agenda 21 LANDSPLANAFDELINGEN Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning 1 Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning Udarbejdet af Miljøministeriet Landsplanafdelingen

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

LA21-Nyhedsbrevet. et er i luften igen! Nyhedsbrev nr. 38 Maj 2003

LA21-Nyhedsbrevet. et er i luften igen! Nyhedsbrev nr. 38 Maj 2003 Nyhedsbrev nr. 38 Maj 2003 LA21-Nyhedsbrevet et er i luften igen! Velkommen til det første nummer af det nye elektroniske LA21-Nyhedsbrev. Efter en længere pause samarbejder Miljøministeriet, Amtsrådsforeningen

Læs mere

Nr. 3 september 2011/63. årgang

Nr. 3 september 2011/63. årgang Nr. 3 september 2011/63. årgang Nr. 3 september 2011/63. årgang byplan Udkommer med 4 numre om året Redaktion Dennis Lund (ansvarshavende) Christina Hoffer Christina Lohfert Rolandsen Redaktionsudvalg

Læs mere

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE Århus Kommune 2004 Indhold Forord... 3 Sammendrag af Århusmodel for borgerinddragelse... 4 Baggrund for Århusmodel for borgerinddragelse... 8 Karakter og formål for borgerinddragelsen...

Læs mere

Nr. 04 december 2009/61. årgang

Nr. 04 december 2009/61. årgang Nr. 04 december 2009/61. årgang Nr. 4 december 2009/61. årgang byplan Udkommer med 4 numre om året Redaktion Dennis Lund (ansvarshavende) Christina Hoffer Christina Lohfert Rolandsen Redaktionsudvalg Dennis

Læs mere

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere

Ledelse over grænser Erfaringer med tværsektoriel ledelse i sundhedsvæsenet

Ledelse over grænser Erfaringer med tværsektoriel ledelse i sundhedsvæsenet Ledelse over grænser Erfaringer med tværsektoriel ledelse i sundhedsvæsenet INDHOLD Forord 3 En vanskelig rejse 4 Erfaringer fra fire samarbejder 7 Når samarbejdet lykkes 8 Samarbejdets syv plager 14 Chefopgaver

Læs mere

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 2 På vej I de kommende år vil en række vilkår ændre sig for Rebild Kommune. Det drejer sig både om erhvervsudviklingen, økonomien

Læs mere

PLAN + PROJEKT 6 EKSEMPLER OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OG PLANLÆGNING

PLAN + PROJEKT 6 EKSEMPLER OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OG PLANLÆGNING Helhedsplan 2005 2006 2007 Lokalplan Projekt 2008 2009 Ibrug OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OG PLANLÆGNING 6 EKSEMPLER MUSIK- OG TEATERHUS ODENSE DAGINSTITUTION OG HANDICAPBOLIGER GRIBSKOV LOKALER TIL SKAT

Læs mere

BÆREDYGTIGE BYER - en social og grøn bæredygtig bypolitik

BÆREDYGTIGE BYER - en social og grøn bæredygtig bypolitik - en social og grøn bæredygtig bypolitik Rapporten er udarbejdet af: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter I samarbejde med: Miljøministeriet Kulturministeriet Ministeriet for Børn, Ligestilling,

Læs mere

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE rapporten om projekt ADMIRE RAPPORTEN OM PROJEKT ADMIRE Arbejdsmiljøsekretariatet Udgivet af Arbejdsmiljøsekretariatet i samarbejde med Branchemiljørådene Social & Sundhed Undervisning & Forskning Finans

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere