Usserød Renseanlæg Hørsholm Kommune Håndværkersvinget Hørsholm

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Usserød Renseanlæg Hørsholm Kommune Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm"

Transkript

1 Å-MÅL PROGRAMMET - Eksisterende forhold - Forslag til opgradering og etablering af nye målestationer - Dataformidling og modellering Maj NHJ_05/

2 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND OG FORMÅL MED Å-MÅL PROJEKTET EKSISTERENDE FORHOLD FORSLAG TIL OPGRADERET OVERVÅGNINGSPROGRAM FORMÅL MED DE OPGRADERINGER OG ETABLERING AF NYE MÅLESTATIONER Station SS-opsV. (ny målestation) Station: SS-nedst. (Opgradering) Station: 403 Stampedam (Opgradering) Station 402 Fabriksdam (Opgradering) Station: 411 Gl. Materialegaard. (Ny) Station: 312 Parallelvej (Ny) Station 311 Ullerødvej (Ny) ØKONOMI FOR OPGRADERING OG ETABLERING AF 3 NYE MÅLESTATIONER DATAPRÆSENTATION OG FORMIDLING MODELLERING AF USSERØD Å ØKONOMISK FORDELINGSMODEL BILAG 1.: GRAFISK ILLUSTRATION AF EKSISTERENDE OG FORSLAG TIL DE NYE MÅLESTATIONEN.... 7

3 1 Baggrund og formål med Å-mål projektet Det er mellem kommunerne Rudersdal kommune, Fredensborg kommune og Hørsholm kommune, blevet besluttet at fortsætte Å-mål programmet. Formålet med at videreføre dataindsamlingen er dels at følge udviklingen i Usserød Å som følge af implementering af bassiner og opgraderinger af eksisterende, og dels at overvåge den hydrauliske påvirkning i forbindelse med kraftige regnskyl. Sidstnævnte er specielt blevet aktuel efter konsekvenserne for Fredensborg kommune som følge af de kraftige regnskyl i sommeren Eksisterende forhold Der blev ved sidste kontaktudvalg på URA aftalt at budgettet for Å-mål programmet for 2008 skulle reduceres til udelukkende at bære driftsudgifterne. Dette betyder, at der ikke blev afsat midler til at ud/ombygge målestationerne, således at systemet er optimeret i forhold til målsætningen. De i 2008 afsatte midler er disponeret til alene at sikre nedenstående eksisterende målestationerne er funktionelle på de anførte parametre. Tabel 1. Eksisterende forhold: Oprindelig bestykning samt nuværende funktionalitet Målestation Ilt Niveau ph Temp Nedbør SS-opst. Før Sjælså Sluse X JA SS-nedst Efter Sjælsø sluse X JA 405 Sjælsø Vandværk X JA X JA (X NEJ) X NEJ 305 Sjælsø Vandværk X JA X JA 153 Mortenstrupvej X NEJ X NEJ (X NEJ) X JA 403 Stampedam X NEJ 402 Fabriksdam X JA (X NEJ) 401 Usserød Mølle X NEJ (X NEJ) 201 URA X NEJ 304 Ådalsvej X JA X JA 303 Donse Å X JA X JA (X NEJ) X JA 302 Holmegårdscentret X JA X JA 301 Møllevej X JA X JA (X NEJ) X JA NI4 Nivå v/jernbane X JA X JA (X NEJ) X JA X JA: Virker X NEJ: Virker ikke - Skal bringes til funktion (Udstyr er fjernet eller virker ikke) (X NEJ): Virker ikke - Skal ikke nødvendigvis bringes til funktion. Med ovenstående måleprogram vil det være muligt at foretage en overvågning af iltforhold og niveau i den øvre og midterste del Usserød Å, medens der med den eksisterende bestykning ikke er muligt at overvåge niveau i Usserød Å på strækningen fra Holmegaardsvej til udløb i Nivå.

4 3 Forslag til opgraderet overvågningsprogram Tabel 3. Udvidet Å-mål. Målestation Ilt Niveau Temp Nedbør Turbidite t SS-opsV. Vestlige del af SS X SS-opsØ. Før Sjælså Sluse X SS-nedst Efter Sjælsø sluse X X 405 Sjælsø Vandværk X X X 305 Sjælsø Vandværk X X 153 Mortenstrupvej X X X X 403 Stampedam X X 402 Fabriksdam X X 411 Gl. Materialegaard X X 401 Usserød Mølle X 201 URA X 304 Ådalsvej X X 303 Donse Å X X X 302 Holmegårdscentret X X 312 Parallelvej X 311 Ullerødvej X 301 Møllevej X X X NI4 Nivå v jernbane X X X Blå: Rød: Angiver hvor der skal etableres nye Å-målestationer og hvilke parametre der skal måles Angiver eksisterende Å-målestationer der skal opgraderes med ny sensor. 3.1 Formål med de opgraderinger og etablering af nye målestationer Station SS-opsV. (ny målestation) For at sikre styringen af Sjælsø Slusen, vil det være nødvendig atmåle niveauforskellen mellem den vestlige og østlige del af Sjælsø. En vandspejlsvariation som konsekvens af vindpåvirkning kan være op til 10 cm i forskel. Pris: kr. inkl. dataopsamling Station: SS-nedst. (Opgradering) Der skal etableres en turbiditetsmåler i station SS-nedst. Formålet er at måle hvornår der sker afstrømning af alger fra Sjælsø. Algerne afgiver toksisk stof under nedbrydning samtidig med et forbrug af ilt. Algevæksten er i perioder meget kraftig i Sjælsø og alger vil af den herskende sydvesten vind blive presset op mod sluseafløbet. Sjælsø er den største forurenende enkeltbidragsyder til Usserød Å, og det ville være til stor gavn for Usserød Å om dette

5 afstrømning kunne kontrolleres bedre. Høstede data skal indgå i en vurdering om det ville være fordelagtigt at anvende Sjælsø Vandværks indpumpningsstation frem for at aflede gennem slusen under kraftig algeopvækst. Pris: kr inkl. dataopsamling Station: 403 Stampedam (Opgradering) Det anbefales at der ved den eksisterende målestation etableres en niveaumåler. Denne kan anvendes til en grov flowberegning, idet overløb fra Stampedammen sker over en vel defineret overløbskant. Denne flowmåling skal anvendes sammen med flowmålingen af afstrømningsmængden fra Sjælsø til at kontrollere slusen i perioder uden regn. Endvidere kan flowmålingen under regn anvendes til at estimere afstrømingen fra opstrømsoplandet. Denne information vil kunne anvendes i slusestyringen samt en vurdering af effekt af evt. kommende vådenge. Pris: kr inkl. dataopsamling Station 402 Fabriksdam (Opgradering) Det anbefales at der ved den eksisterende målestation etableres en niveaumåler. Denne skal anvendes til en overvågning af overløb samt en grov flowberegning. Pris: kr inkl. dataopsamling Station: 411 Gl. Materialegaard. (Ny) Det anbefales at der etableres en ny målestation til registrering af iltkoncentrationen mellem Fabriksdam og Mølledam og nedstrøms aflastningsudløb fra ORMI og ORM II. Denne station vil kunne give informationer om ORM I og II funktionalitet. Samtidig vil Hørsholm Kommune installere flowmåler samt SS måler på aflastningsudløbet. Pris: kr inkl. dataopsamling Station: 312 Parallelvej (Ny) Det anbefales, at der etableres en ny målestation ved Parallelvej til registrering af niveau. Niveaumålingen skal anvendes til overvågning af vandstanden i Usserød Å og dataindsamlingen skal anvendes til sluse styringen samt åbne mulighed for opbyging af et varslingssystem. Pris: kr inkl. dataopsamling Station 311 Ullerødvej (Ny) Det anbefales, at der etableres en ny målestation ved Ullerødvej til registrering af niveau. Niveaumålingen skal anvendes til overvågning af vandstanden i Usserød Å og dataindsamlingen skal anvendes til sluse styringen samt åbne mulighed for opbyging af et varslingssystem. Pris: kr inkl. dataopsamling.

6 3.2 Økonomi for opgradering og etablering af 3 nye målestationer. Det er vurderet at opgradering af eksisterende 3 målestationer, samt etablering af 4 nye målestationer kan udføres inden for et budget på kr. 4 Datapræsentation og formidling Hørsholm Kommune har investeret i et Dynamisk Integreret Moniterings System, også kaldet DIMS. Dette software værktøj som er udviklet af DHI, gør det muligt at indsamle og aggregere data således at historiske og øjebliksværdier kan oploades til en internet side der kan tilgås af alle interesserede. Pris for datapræsentation og formidling via DIMS til internet side: kr. 5 Modellering af Usserød Å DIMS kan også anvendes til at genererer input i en dynamisk Mike model. Dette betyder at man har en hydraulisk on-line model kørende. Modellen kan beregne flow, opstuvning og niveauer og kan således sammen med nedbørsprognoser forudsige sandsynligheden for oversvømmelser ned lang Usserød å. Pris for modelopbygning i Mike og implementering med DIMS: kr. 6 Økonomisk fordelingsmodel Det blev bestemt af kontaktudvalget, at arbejder og drift af Å-målestationerne fra 2009 skal udskilles fra renseanlæggets daglige drift, og skal fra 2009 faktureres direkte til de tre kommuner som er bred ejere til Usserød Å. Med baggrund i længdeopmåling af Usserød Å er ejerandel af Usserød Å fra udløb fra Sjælsø til tilløb til Nivå i alt 7450 meter med følgende fordeling: Rudersdal Kommune % Hørsholm Kommune % Fredensborg Kommune % % Det anbefales af de kommende udgifter til Å-måleprogrammet fordeles efter ovenstående fordelingsnøgle.

7 7 BILAG 1.: Grafisk illustration af eksisterende og forslag til de nye målestationen. [153] Mortenstrupvej U18/UBM O U19,20,21,22/UB DR [405] Før RA-tilløb -Niveau [mm] -ph -Temperatur [SS] Sjælsø sluse -Niveau/kote opstrøm -Niveau/kote nedstrøm -Flow[ l/s] [SS] Sjælsø V -Niveau/kote Sjælsmark RA [305] Efter RA-tilløb -Niveau [mm] Sjælsø RA -Tilløb Udløb fra overløb/orm. Udløb fra Renseanlæg Udløb af regnvand Eksisterende Å-mål station Forslag til ny Å-mål station

8 [402] Fabriksdam -Niveau U11/UBSD* Overløb [403] Stampedam -Ilt [mg/l U10/UBSD* Overløb U17/UBMO Overløb [153] Mortenstrupvej U18/UBMO Overløb Udløb fra overløb/orm Udløb fra Renseanlæg Udløb af regnvand Eksisterende Å-mål station Forslag til ny Å-mål station

9 [304] Efter RAtilløb [401] Før RAtilløb U42/ORM 04 U9/ORM 02 [411] Gl. matrialegaard -ilt i U8/ORM 01 [402] Fabriksdam -Niveau Udløb fra overløb/orm Udløb fra Renseanlæg Udløb af regnvand Eksisterende Å-mål station Forslag til ny Å-mål station

10 U32 Overløb [302] Holmegaardscenter [305] Donse Å -Niveau [mm] - ph T [304] Efter RAtilløb Udløb fra overløb/orm Udløb fra Renseanlæg Udløb af regnvand Eksisterende Å-mål station Forslag til ny Å-mål station

11 [311] Ullerødvej FORSLAG TIL NY - niv [312] Parallelvej FORSLAG TIL NY STATION O32 Overløb [302] Holmegaardscenter Udløb fra ORM anlæg. Udløb fra Renseanlæg Udløb af regnvand Eksisterende Å-mål station Forslag til ny Å-mål station

12 O7 Overløb SPV [NI4] Jernbane -Niveau [mm] -Temperatur ph [301] Møllevej -Niveau [mm] -Temperatur ph [311] Ullerødvej FORSLAG TIL NY - niv Udløb fra ORM anlæg. Udløb fra Renseanlæg Udløb af regnvand Eksisterende Å-mål station Forslag til ny Å-mål station

Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - Indsatskatalog. Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune

Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - Indsatskatalog. Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - katalog Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Marts 2011 Marts 2011 Udarbejdet af NIRAS A/S i samarbejde med Birgit Paludan. Forfattere:

Læs mere

Afrapportering Ekstrem Regn 14-08-2010

Afrapportering Ekstrem Regn 14-08-2010 Afrapportering Ekstrem Regn 14-08-2010 ENVICLEAN Jan-2011 (rev. 2.0) Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel. +45 9686 7600 Email: nhj@enviclean.dk 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 3 2 INDLEDNING...

Læs mere

Kloakering i Rungsted Nord Q/A ark

Kloakering i Rungsted Nord Q/A ark Kloakering i Rungsted Nord Q/A ark Version 5 - Sidst tilrettet den 4.6.2013 Nedenfor er spørgsmål, som blev rejst på borgermøde på Usserød Skole, tirsdag den 28. maj 2013. GRAVEARBEJDE Spørgsmål Skal Hørsholm

Læs mere

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Indhold Indhold... 1 Baggrund... 1 DEL 1: DIMENSIONERING AF LAR-ANLÆG VED HJÆLP AF REGNEARK... 2 LAR afløbsteknik eller bydesign...

Læs mere

Fælles beredskabsplan for oversvømmelser, Usserød Å

Fælles beredskabsplan for oversvømmelser, Usserød Å Fælles beredskabsplan for oversvømmelser, Usserød Å Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Version 3 oktober 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 FØR: Forebyggende beredskab...

Læs mere

Biologiske forhold og miljøtilstand i Usserød Å og damme

Biologiske forhold og miljøtilstand i Usserød Å og damme Biologiske forhold og miljøtilstand i Usserød Å og damme - En undersøgelse af fisk, smådyr og vandplanter 26 Rapport udarbejdet af Fiskeøkologisk Laboratorium, februar 27 Konsulenter: Per Gørtz og Jens

Læs mere

Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1

Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1 Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1 Forslag til Spildevandsplan 2010-2015 Spildevandsplan 2010-2015 kan downloades på kommunens hjemmeside: www.soroe.dk. Kontakt Sorø Kommune, Teknik og Miljø, Rådhusvej

Læs mere

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser F& U rapport nr. 5 ISBN: 87-90455-74-6 DANVA Rapport Marts 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...1 1.1

Læs mere

En kogebog for analyser af klimaændringernes effekter på afløbssystemer - Med fokus på oversvømmelser. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

En kogebog for analyser af klimaændringernes effekter på afløbssystemer - Med fokus på oversvømmelser. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening En kogebog for analyser af klimaændringernes effekter på afløbssystemer - Med fokus på oversvømmelser DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA FORSKNINGS- OG UDREDNINGSPROJEKT NR. 5, 2007 Dansk Vand-

Læs mere

Funktionspraksis for afløbssystemer under regn

Funktionspraksis for afløbssystemer under regn Skrift nr. 27 Funktionspraksis for afløbssystemer under regn 2005 IDA Spildevandskomiteen Ingeniørforeningen i Danmark - IDA Spildevandskomiteen Skrift nr. 27 Funktionspraksis for afløbssystemer under

Læs mere

Teknisk årsberetning 2013

Teknisk årsberetning 2013 Teknisk årsberetning 2013 Forsyningen Allerød Rudersdals domicil Skovlytoften 27 i Holte Side 2 af 24 Indhold Velkommen til Forsyningen Allerød Rudersdal 5 Beretning for 2013 6 Vand i Rudersdal 8 Spildevand

Læs mere

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet.

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet. Beretning for Vrist Pumpelag 2013-2014. Velkommen til generalforsamling. Det er rart, at der igen i år er stor tilslutning til generalforsamlingen. I 2013 kom det fysiske arbejde med etablering af pumpelaget

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 1. til Stevns Kommuneplan 13. Klimatilpasningsplan

Kommuneplantillæg nr. 1. til Stevns Kommuneplan 13. Klimatilpasningsplan KPT1 Kommuneplantillæg nr. 1 til Stevns Kommuneplan 13 Klimatilpasningsplan Tillæg nr. 1 til Stevns Kommuneplan 2013. Forslag til tillæg 1, Klimatilpasningsplan, til Stevns Kommuneplan 2013 er fremlagt

Læs mere

høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan

høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan 2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 3 Klimaudfordringer for København 3 Strategi 9 PRIMÆRE UDFORDRINGER SOM FØLGE AF KLIMAFORANDRINGERNE 13 Flere

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg nr. 1. til Stevns Kommuneplan 13. Klimatilpasningsplan FORSLAG. Høringsperiode den 07.04.14-02.06.14

Forslag. Kommuneplantillæg nr. 1. til Stevns Kommuneplan 13. Klimatilpasningsplan FORSLAG. Høringsperiode den 07.04.14-02.06.14 KPT1 Forslag Kommuneplantillæg nr. 1 til Stevns Kommuneplan 13 Klimatilpasningsplan FORSLAG Høringsperiode den 07.04.14-02.06.14 Forslag til tillæg nr. 1 til Stevns Kommuneplan 2013. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Klimatilpasningsplan 2014-2017

Klimatilpasningsplan 2014-2017 Lemvig Kommune Klimatilpasningsplan 2014-2017 Klimatilpasningsplanen henvender sig til boligejere, virksomheder og institutioner i Lemvig Kommune, som vil opleve en øget risiko for oversvømmelse af sin

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

Spildevandsplan 2008-19

Spildevandsplan 2008-19 Spildevandsplan 2008-19 Godkendt i Forsyningsudvalget 16.04.2008 Godkendt i Byrådet 19.05.2008 Kloak FORSYNINGS VIRKSOMHEDERNE Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sammenfatning og fokusområder...

Læs mere

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning Jammerbugt Kommune Frilægning af Blokhus Bæk, beregning af dimensioner Rekvirent Rådgiver Jammerbugt Kommune Natur og Miljø Lundbakvej 5 9490 Pandrup Orbicon A/S Gasværksvej 4 9000 Aalborg Projektnummer

Læs mere

Klimatilpasningsplan. Dragør Kommune. Juni 2014. Dragør Kommune

Klimatilpasningsplan. Dragør Kommune. Juni 2014. Dragør Kommune Dragør Kommune Juni 2014 Klimatilpasningsplan Dragør Kommune 1 Klimatilpasningsplanens sammenhæng med kommuneplanen Klimatilpasningsplanen er en del af Kommuneplanrevision 2013, udformet som en selvstændig

Læs mere

Miljøvenlig kystbeskyttelse Gl. Skagen

Miljøvenlig kystbeskyttelse Gl. Skagen Miljøvenlig kystbeskyttelse Gl. Skagen 1 Høfderne ved Gl. Skagen ligger generelt passive inde på stranden efter stranden blev trykudlignet igen efter en periode hvor rørene var rykket op. SIC Skagen Innovations

Læs mere

Kapitel 3 Det offentlige spildevandsanlæg

Kapitel 3 Det offentlige spildevandsanlæg Side 21 Spildevandsbekendtgørelsen definerer et offentlig spildevandsanlæg som et anlæg, hvor en eller flere kommunalbestyrelser har ansvaret for anlæggets drift og/eller vedligeholdelse. Undtagen fra

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget den 10. december 2007, kl. 18.15 i Kommunalbestyrelsessalen. Åbent møde

Kultur- og Fritidsudvalget den 10. december 2007, kl. 18.15 i Kommunalbestyrelsessalen. Åbent møde Kultur- og Fritidsudvalget den 10. december 2007, kl. 18.15 i Kommunalbestyrelsessalen Åbent møde Medlemmer Tom Nielsen (A) Grethe Larsen (A) Brian Lund Madsen (A) Inger Christensen (A) Karsten Kriegel

Læs mere

Spildevandsplan. Ballerup Kommune

Spildevandsplan. Ballerup Kommune Spildevandsplan 2005-2009 Miljø & Teknik Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf. 44 77 20 00 Fax 44 77 27 17 E-mail: balkom@balk.dk Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 26. september 2005 Spildevandsplan 2005-2009

Læs mere

AFLØBSSYSTEMER Oversigt over undersøgelses-, måle- og fornyelsesmetoder Rørcenter-anvisning 014 April 2007

AFLØBSSYSTEMER Oversigt over undersøgelses-, måle- og fornyelsesmetoder Rørcenter-anvisning 014 April 2007 AFLØBSSYSTEMER Oversigt over undersøgelses-, måle- og fornyelsesmetoder Rørcenter-anvisning 014 April 2007 RØRCENTRET Afløbssystemer Oversigt over undersøgelses-, måle- og fornyelsesmetoder Rørcenter-anvisning

Læs mere

NOVANA Det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen. Programbeskrivelse 1. del

NOVANA Det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen. Programbeskrivelse 1. del NOVANA Det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen Programbeskrivelse 1. del Kolofon Titel: Det Nationale Overvågningsprogram for Vand og Natur. NOVANA 2011-2015. Programbeskrivelse

Læs mere

: 6 stk. Mike FLOOD oversvømmelseskort for Grenaa, samt bilag

: 6 stk. Mike FLOOD oversvømmelseskort for Grenaa, samt bilag Teknisk notat Kystvej 26 8500 Grenaa Danmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5155 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 AquaDjurs - Udarbejdelse af oversvømmelseskort Grenaa 23. oktober 2013 Projekt: 30.8300.50

Læs mere

Forside: Eksempel på steder med behov for kloakfornyelse

Forside: Eksempel på steder med behov for kloakfornyelse Kunde Rådgiver Viborg Kommune Orbicon A/S Teknisk Forvaltning Klostermarken 12 Sct. Mogens Gade 3 8800 Viborg 8800 Viborg Tlf. 87 28 11 00 Tlf. 87 25 25 25 Email mail@orbicon.dk Email teknik@viborgkommune.dk

Læs mere

Dagsorden For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Dagsorden For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Dagsorden For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 01-10-2014 Mødetid: 9:00 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Fraværende: Referent: Ole Madsen Punkt 1. Referat Der er udarbejdet referater

Læs mere

PLAN, BYG OG MILJØ. Tillæg nr. 3. til Kalundborg Kommuneplan 2013-2024. Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg By

PLAN, BYG OG MILJØ. Tillæg nr. 3. til Kalundborg Kommuneplan 2013-2024. Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg By PLAN, BYG OG MILJØ Tillæg nr. 3 til Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg By Udarbejdet af Plan, Byg og Miljø 2014. Forsidebilledet viser Nørre Allé i Kalundborg

Læs mere