Kompetencetest Hvor dygtige er medarbejderne, og til hvad?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kompetencetest Hvor dygtige er medarbejderne, og til hvad?"

Transkript

1 Kompetencetest Hvor dygtige er medarbejderne, NFT og 1/2006 til hvad? Kompetencetest Hvor dygtige er medarbejderne, og til hvad? Malene Haubjerg Scharling Med Forsikringsakademiets kompetencetest har forsikringsselskaberne nu mulighed for at få et overblik over, hvor dygtige medarbejderne er og til hvad. Testen giver yderligere et indblik i, om det er de rette medarbejdere, der løser de forskellige arbejdsopgaver? Og mulighed for at målrette udviklingen den enkelte medarbejder. Malene Haubjerg Scharling Hvorfor gennemføre kompetencetests? Forsikringsakademiets kompetencetests er rene faglige tests. Det vi tester er forsikringsfaglige kompetencer ikke personlige kompetencer eller sociale kompetencer isoleret betragtet. Ikke fordi, de personlige og sociale kompetencer ikke er væsentlige for forsikringsfolk i deres daglige arbejde. I vores model er disse kompetencer ikke til at udskille. Kompetencen ses i det, personen faktisk foretager sig. Testmetoden kan så have mere eller mindre fokus på det personlige og sociale aspekt. Kompetencetests har mange anvendelsesmuligheder. Et de primære områder som vi ser det er i forhold til medarbejderudviklingen. Her kan en kompetencetest levere et overblik over medarbejderens faglige styrker og svagheder. På den måde kan man på den ene side sætte målrettet ind over for de faglige mangler, som testen viser for en medarbejder. På den anden side har man bedre mulighed for at udnytte eventuelle styrker de rigtige steder. Testene kan endvidere anvendes som udvælgelsesredskab i en rekrutteringsproces. Eller man kan kompetenceteste en hel deling for efterfølgende at analysere, om arbejdsorganiseringen er hensigtsmæssig. Malene Haubjerg Scharling er uddannet Magistra Scientiae (M.Sc.) i Human Ressource Management. Siden 2003 har hun været ansat som projektleder ved Forsikringsakademiet. 89

2 Illustration 1: Eksempler på anvendelsesmuligheder for kompetencetest Medarbejdervurdering og -udvikling Overblik over medarbejdernes faglige styrker og svagheder Fagligt input til udviklingssamtaler Objektivt input til uddannelsesplanlægning Rekruttering Redskab til udvælgelse bedst kvalificerede medarbejder Arbejdsorganisering Optimere mulighederne for at. - placere rette M/K på rette område - sammensætte rette teams - f.eks. ved organisationsændringer - gennemføre sidemandsoplæring Testmetoder matchende til selskabets behov Forsikringsakademiet tilbyder og gennemfører forskellige typer kompetencetest med en bred spændvidde: Fra rene videnstest medarbejderne til test realkompetencer. De kompetencetests, der alene tester medarbejdernes passive viden, er baseret på multiple choice metoden. Ved at medarbejderen udfra nogle foregivne svarmuligheder skal udpege enten det rigtige svar eller den rigtige svarkombination, kan det således testes, om personen er i besiddelse den påkrævede forsikringsfaglige viden. Multiple choice testen har dog den begrænsning, at den ikke slører om medarbejderen formår at bringe sin viden i anvendelse, når det handler om såvel håndtering som løsning forskellige problemstillinger. Den siger altså en del om den testedes passive faglige viden, men ikke om hvorvidt han eller hun forvalter og anvender denne viden korrekt. Anvendelsen viden kan kun testes ved brug to andre testmetoder, som er baseret på henholdsvis problemløsnings- og casemetoden. Begge metoder stiller ikke blot krav om, at medarbejderen selvstændigt behandler og løser forskellige forsikringsfaglige problemstillinger. Personen skal også argumentere for den forsikringsfaglige løsning i den sammenhæng, som kompetencen skal bringes i anvendelse f.eks. kundebetjening. Metoderne adskiller sig i store træk fra hinanden ved, at den testede person i en test, der er baseret på problemløsningsmetoden, bliver stillet over for nogle isolerede og på forhånd udpegede problemstillinger, som denne skal løse ved at bringe sin viden i anvendelse. En test, der er baseret på casemetoden, tester i tillæg til ovennævnte forhold tillige om medarbejderen ud fra en større helhed er i stand til selvstændigt at identificere de forskellige forsikringsfaglige problemstillinger. Casemetoden er dermed en metode, som ligger meget tæt op ad den dagligdag, medarbejderne opererer og agerer i. Det er altså den test, der mest præcist udpeger medarbejdernes realkompetencer. Et testresultat, der er baseret på casemetoden giver selskaberne en meget sikker viden om, hvilke kompetencer den enkelte medarbejder har eller i modsat tilfælde mangler til at udføre konkrete arbejdsopgaver. Det kan dog være en relativ ressourcetung proces at gennemføre tests, der er baseret på casemetoden. Dels kræver det forberedelse medarbejderne på selve testmetoden. Og dels forudsætter selve scoringen testresultatet, at en faglig ressourceperson bedømmer testbesvarelserne. 90

3 Illustration 2: Oversigt over forskellige egenskaber ved de tre testtyper. Testtype Casebaseret test Problemløsnings test Multiple choice test Karakteristika Hvad kan man udtale sig om på baggrund testresultatet? a) Om en person er i stand til selv at identificere faglige problemstillinger, b) om personen er i besiddelse den påkrævede forsikringsfaglige viden, og c) om personen er i stand til at bringe denne viden i anvendelse i forbindelse med problemløsningen. a) Om en person er i besiddelse den påkrævede forsikringsfaglige viden, og samtidig b) om personen kan anvende denne viden i forbindelse med løsningen relevante problemstillinger. a) Om en person er i besiddelse den påkrævede forsikringsfaglige viden. Testen anbefales til at teste kvalifikationer på niveau *) Efterfølgende bedømmelse testen Niveau 4-5 Niveau 3-4 Niveau 3 (evt. 4) Manuel scoring testen Manuel scoring testen Automatisk scoring testen Tilgængeligheden testresultatet i en relativ betragtning Middelhurtig tilgængelighed Middelhurtig tilgængelighed Hurtig tilgængelighed *) Niveauerne henviser til Forsikringsakademiets definerede uddannelsesniveauer, hvor niveau 4 eksempelvis er det niveau, der stilles krav om i forhold til at kunne sagsbehandle. Se nærmere beskrivelse niveauerne 3 til 5 senere i artiklen.indledende kompetenceklaring. En multiple choice test kræver derimod ingen videre forberedelse og testresultatet kan scores automatisk. Multiple choice testene er derfor også billigere og hurtigere at gennemføre. Det er dog samtidig klart, at testen ikke giver det samme kvalitative udsagn, som test efter problemløsnings- eller casemetoden giver. Man skal derfor være opmærksom på, hvad man kan bruge de forskellige testmetoder til. Afgørende for hvilken testtype et selskab bør vælge er blandt andet: Hvad ønsker man at kunne udtale sig om og med hvilken sikkerhed på baggrund testen? Hvilket niveaukrav stilles til de kompetencer, der skal testes? Hvor hurtigt skal testresultatet være tilgængeligt efter gennemførelse testen? 91

4 Det er vigtigt, at selskaberne forud for en kompetencetest gør sig klart præcist, hvad man ønsker kortlagt. Hvilke faglige kompetencer og kvalifikationer ønsker man hos pågældende medarbejdere eksempelvis policebehandlere. Afklaringen foretages med udgangspunkt i de kompetencekataloger, Forsikringsakademiet har udarbejdet for henholdsvis skadeforsikring og personforsikring. Her er det defineret hvilke faglige kvalifikationer det kræver, for at en medarbejder kan håndtere arbejdsopgaverne inden for et givent kompetenceområde. Tilsvarende er det for hver kvalifikation defineret hvilken viden medarbejderen skal besidde. For selskabet er det en gevaldig fordel, at man ikke skal starte fra bunden i denne klaringsproces. Man har i stedet et velfunderet kompetencekortlægning og et veldefineret begrebsapparat at tage udgangspunkt i. Den specifikke viden, som en medarbejder skal besidde for at kunne håndtere de enkelte kvalifikationer gøres dels hvilket segment og hvilke brancher medarbejderen opererer inden for. Dels hvilket niveau, der stilles krav om, at medarbejderen arbejder på. Niveauet siger noget om den kompleksitet, der forventes i forhold til håndteringen en kvalifikation: Stiller selskabet eksempelvis krav om, at medarbejderne skal mestre en kvalifikation på niveau 3 indebærer dette, at medarbejderne ved at følge fastlagte procedurer kan gennemføre standardløsninger, der vedrører typiske kundesituationer. Er der derimod tale om et niveau 4 indebærer dette, at medarbejderne selvstændigt kan behandle og gennemføre individuelle og komplette løsninger, der vedrører typiske kundesituationer. Stilles der krav om et niveau 5 indebærer dette, at medarbejderne selvstændigt kan behandle og gennemføre individuelle og komplette løsninger, der vedrører specielle kundesituationer. Illustration 3: Uddrag Forsikringsakademiets kompetencekatalog inden for skadeforsikring 92

5 Illustration 4: Processen for gennemførelse kompetencetest Fastlæggelse Fastlæggelse kompetencer kompetencer / / kvalifikationer kvalifikationer + + krav krav til til niveau niveau Udarbejdelse Udarbejdelse test test og og retningslinier retningslinier Handlingstiltag - fx Planlægning og gennemførelse uddannelsesforløb Sidemandsoplæring Arbejdsorganisering rette medarbejdere på rette område (iht. faglige styrkeområder) Udvælgelse medarbejder til jobbet (rekruttering) Forberedelse Forberedelse testpersoner testpersoner Gennemførelse Gennemførelse test test Tilbagemelding Tilbagemelding testresultat testresultat Bedømmelse Bedømmelse test, test, analyse analyse scorer scorer og og rapportgenerering rapportgenerering Det er særdeles vigtigt, at selskabet er realistisk i forhold til hvilke niveaukrav, der stilles til de enkelte kvalifikationer, da kompetencetesten i modsat fald vil komme til at skyde enten under eller over målet. Kommunikation er en væsentlig del processen Vælger man at kompetenceteste sine medarbejdere, skal man som selskab/delingsledelse samtidig være opmærksom på, at der ligger en væsentlig kommunikationsopgave hos ledelsen både før og efter gennemførelsen testen. Før testen er det således uhyre vigtigt, at medarbejderne bliver informeret om, hvorfor selskabet/delingsledelsen ønsker at teste medarbejderne. Denne information skal netop forhindre, at der ikke opstår utryghed hos den enkelte medarbejder. Ofte mødes faglige tests med en vis portion (naturlig) skepsis. Der rejses hyppigt spørgsmål som: Hvorfor skal vi testes? Skal fårene skilles fra bukkene? Har testresultatet indflydelse på min fremtid i selskabet og/eller min lønning? Det er derfor vigtigt, at man i ledelsen giver plads til at disse spørgsmål bliver rejst, og at man ikke opererer med skjulte dagsordener for testen. Udover en orientering om testens formål er det vigtigt, at medarbejderne får et klart billede, hvad der forventes dem i den forestående test. Det forudsætter information om, hvad de konkret skal testes i. Altså hvilke kvalifikationer og forsikringsområder testen skal dække og hvilke videnelementer vil der konkret blive testet. Endvidere er det vigtigt, at medarbejderne præsenteres for den testform, som testen vil være bygget op omkring samt, at de orienteres omkring de rammer, der er sat for testen det vil sige forhold som tidsrum for testbesvarelse, tilladte hjælpemidler/opslagsværker etc. 93

6 Illustration 5: Grisk illustration testscore (eksempel fra en kompetencerapport) Score inden for KVALIFIKATIONER Fastlægge kundens behov og informatio nsindsamling Opnået score Anvende love og regler M anglende score i forhold til maksimal score Håndtere policer tegning, ændring, ophør 0% 20% 40% 60% 80% 100% Illustration 6: Grisk illustration testscore (eksempel fra en kompetencerapport) Score inden for FORSIKRINGSOMRÅDER Ulykkesforsikring Opnået score Autoforsikring Indboforsikring M anglende score i forhold til maksimal score Bygningsforsikring 0% 20% 40% 60% 80% 100% Efter testen når medarbejderne har fået en kompetencerapport, som viser deres testresultat er det vigtigt, at lederen taler resultatet igennem med den enkelte medarbejder, og at der sammen udarbejdes handleplaner for den enkelte i forhold til de udviklingsområder, som testen måtte have påvist. Måleresultater der kan bruges Det er netop kendetegnende for kompetencetests, at det er selskabet, der definerer kravene. Selskabet definerer derfor selv hvor høj en score, altså hvor godt et resultat, der skal til, for at man kan placere den testede i et følgende tre områder: Ressourceområdet, 94

7 Illustration 7: Overblik over medarbejderens opnåede scorer (eksempel fra en kompetencerapport) Testede kvalifikationer Håndtere policer - tegning, ændring og ophør Fastlægge kundens behov og informationsindsamling Anvende love og regler Scoren ligger inden for Testede forsikringsområder Bygningsforsikring Indboforsikring Autoforsikring Ulykkesforsikring Scoren ligger inden for Testede faglige videnelementer Selskabets acceptpolitik Skadeforebyggende tiltag AFTL 1-9 (Indgåelse tale) AFTL (Fuldmagtsregler) BAL 1-7 (Afgiftspligtige område og gifternes størrelse) FAL 4-10 (Urigtige risikooplysninger) Tarifering og lønsomhed Genstande omfattet forsikringen FAL (Dobbeltforsikring) LFV /FIL (Bygningsbrandforsikring) AB92 8 og 12 FAL 45 (Fareforøgelse) FAL 51 (Sikkerhedsforholdsregler) FL (Forsikringspligt) Forsikringsbekendtgørelsen God skik-regler Scoren ligger inden for middelområdet eller udviklingsområdet. Det er altså de krav, som det enkelte selskab stiller til deres medarbejdere, som medarbejderne reelt testes op imod. Var der derimod tale om en certificering fra Forsikringsakademiet, ville det være Forsikringsakademiets krav som skulle opfyldes. Testen resulterer i individuelle kompetencerapporter for de enkelte medarbejdere og tillige i en grupperapport, hvis der er tale om test en samlet medarbejdergruppe. Rapporterne giver et klart overblik over, hvordan medarbejderne scorer i forhold til det udvalgte kompetenceområde. Testresultatet er således specificeret, så det klart fremgår, hvordan medarbejderen scorer i forhold til både de udvalgte kvalifikationer og forsikringsområder samt i forhold til de enkelte testede videnelementer. Opdelingen gør testresultatet meget håndgribeligt og overskueligt. Som leder kan man altså hurtigt spotte, hvor den enkelte medarbejder har sine styrkeområder, og hvor vedkommende har et konkret udviklingsbehov. 95

8 Det gør det muligt at målrette uddannelsen medarbejderne på en helt anden måde end tidligere. På den måde sparer man også uddannelsesressourcer, fordi man ikke kommer til at skyde med spredehagl. Udviklingen den enkelte medarbejder behøver ikke nødvendigvis at bestå i deltagelse på forskellige relevante uddannelsesforløb. For nogle udviklingsområdernes vedkommende er der måske blot tale om et mindre gab, som eksempelvis kan fyldes ved hjælp traditionel sidemandsoplæring eventuelt hos en kollega, der har dette som ressourceområde. De resultater, der kommer ud en kompetencetest giver lederen et overblik, som kan bruges til at udnytte delingens ressourcer optimalt. Ved at lederen får et overblik over de enkelte medarbejderes styrkeområder, er det muligt at se, om det er de rette medarbejdere, der sidder med de rette arbejdsområder. Konsekvensen en gennemført test i en hel deling kan derfor være, at der laves en ny arbejdsorganisering, sådan at arbejdsopgaverne og arbejdsområderne fordeles mere hensigtsmæssigt i henhold til den enkeltes ressourceområder. Løbende opbygning en testdatabase Det er en ressourcekrævende proces at udvikle kompetencetests, som matcher samtlige forsikringsfaglige kompetencer og kvalifikationer, og som samtidig matcher de forskellige kontekster, som kompetencerne og kvalifikationerne optræder i. Det indebærer jo i sagens natur, at vi har en test, som præcist dækker en given kvalifikation i forhold til et givent segment, nogle givne brancher og på et givent niveau. Vi har derfor på Forsikringsakademiet valgt at udvikle det konkrete indhold i testene i takt med, at de efterspørges kunderne. Det betyder, at vi lige nu er et sted i processen, hvor de enkelte kompetencetest bliver udarbejdet på baggrund kundernes specifikke ønsker mht. kompetencer og kvalifikationer, som ønskes testet. På denne måde vil vi på sigt få opbygget en database med en bred palet test, som netop matcher kompetencerne og kvalifikationerne i de forskellige sammenhænge, der gør sig gældende. Vi har således strukturen og testmetoderne på plads, og så må vi fylde på efterhånden, som kunderne kommer med ønsker til de kompetencer, som de gerne vil have testet. 96

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Systematisk udvikling af team. - erfaringer fra projekt Send teamet til hovedeftersyn i Centralkøkkenet på Rigshospitalet

Systematisk udvikling af team. - erfaringer fra projekt Send teamet til hovedeftersyn i Centralkøkkenet på Rigshospitalet Systematisk udvikling af team - erfaringer fra projekt Send til hovedeftersyn i Centralkøkkenet på Rigshospitalet Hans Hvenegaard og Inger-Marie Wiegman April 2007 Systematisk udvikling af team - erfaringer

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Metalindustriens uddannelsesudvalg 2. udgave, juli 2009

Metalindustriens uddannelsesudvalg 2. udgave, juli 2009 Metalindustriens uddannelsesudvalg 2. udgave, juli 2009 Vejledningen er udarbejdet af Metalindustriens uddannelsesudvalg i samarbejde med repræsentanter fra erhvervsskoler/amu-centre samt eksterne konsulenter

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Udarbejdet af Undervisningsministeriet i samarbejde med UCC, VIAUC, UC Sjælland og Institut

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål

Læs mere

Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen

Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen Arbejdsmarkedsstyrelsen Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen HOVEDRAPPORT Oktober 2004 Arbejdsmarkedsstyrelsen Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen

Læs mere

Undersøgelse af Master in Management of Technology

Undersøgelse af Master in Management of Technology Undersøgelse af Master in Management of Technology Kvalitativ og kvantitativ undersøgelse blandt dimittender og aftagere Udarbejdet af Oxford Research A/S November 2005 Forfatter: nif Sidst gemt: 15-11-2005

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCH- MARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR Landsbyggefondens temaundersøgelse om administrationsforhold m.m. 2. del benchmarking

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Best Practice i styring af bygge- og anlægsprojekter

Best Practice i styring af bygge- og anlægsprojekter Best Practice i styring af bygge- og anlægsprojekter En analyse af succesprojekter i MT Højgaard Best Practice i styring af bygge- og anlægsprojekter Management Summary Formål Formålet med projektet har

Læs mere

Kompetencer til vækst

Kompetencer til vækst Kompetencer til vækst Analyse af den administrative faglighed i fremtiden Februar 2012 1. Resumé Analysen afdækker de administrative medarbejderes arbejdsopgaver og kompetencekrav i dag og beskriver, hvilke

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

Mentorens værktøjskasse

Mentorens værktøjskasse Mentorens værktøjskasse Den vigtigste forudsætning for at kunne fungere som en god mentor i DJ mentor, er et oprigtigt ønske om at stille sin erfaring og opmærksomhed til rådighed for et mindre erfarent

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere