ΙΧ-YΣ nr. 2,1997 Evangelikale og brugen af... 1 Evangelikale og brugen af Det gamle Testamente i det nye

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ΙΧ-YΣ nr. 2,1997 Evangelikale og brugen af... 1 Evangelikale og brugen af Det gamle Testamente i det nye"

Transkript

1 Evangelikale og brugen af Det gamle Testamente i det nye af professor Darrell L. Bock oversat af Robert Strandgaard Andersen Resumé: For evangelikale, hvis særlige kendetegn er deres engagement for et stort syn på skriften, er der måske ikke noget hermeneutisk emne, der er udsat for mere diskussion, end forholdet mellem de to testamenter. Et specielt vigtigt emne indenfor denne diskussion er NT's brug af GT. For evangelikale er dette emne meget vigtigt, eftersom både kristologiske lærepunkter og teorier om bibelsk inspiration er nært forbundet til de konklusioner, der drages om, hvordan de to testamenter står i forhold til hinanden. Den hermeneutik, der drejer sig om NT's brug af GT, er et emne, der levende diskuteres inden for den evangelikale fløj. Faktisk kan diskussionen betegnes som en af de største debatemner blandt nutidens evangelikale. Kort sagt, emnet om GT's brug i NT er et»varmt«emne inden for evangelikale kredse, som også mange værker af nyere dato vidner om. 1 På trods af diskussionen er man ikke nået frem til nogen konsensus. Hovedårsagen til denne manglende konsensus er diskussionens komplekse natur, både hermeneutisk og historisk. Teologiske hovedproblemstillinger involverer ofte mangesidede spørgsmål, og dette område er ingen undtagelse. Målet med denne artikel er at diskutere de hermeneutiske emner, som denne debat rejser. Artiklen forsøger at beskrive fire teologiske skoler, der er fremstået på 1 1 En undersøgelse af nutidig evangelikal litteratur indenfor dette område viser, at på det tekniske-monografiske niveau, på det evangelikale-societale niveau og på de mere populære værkers niveau har dette emne fået stor opmærksomhed. Artikel XIII i Chicago Statement on Biblical Inerrancy tog i dens benægtelsessektion et emne op, som var rejst af GT's brug i NT. Ligeledes handlede 2 af de 16 områder, der blev rejst på ICBI 1983 Summit Conference on Hermeneutics direkte om dette emne, nemlig»forfatterens intention og bibelsk fortolkning«, og»patrick Fairbairn og den bibelske hermeneutik relateret til citater fra GT i NT«. Disse er kap. 7 og 14 i Hermeneutics, Inerrancy and the Bible, red. Earl D. Radmacher og Robert D. Preus (Grand Rapids: Zondervan publishing House, 1984). På denne konference handlede art. XVIII specifikt om bekræftelser og benægtelser inden for dette emne. Art XVIII er præsenteret i Radmacher og Preus udgaven, s. 885, mens art. XII kan findes i Inerrancy, red af Norman L. Geisler (Grand Rapids, Zondervan Publishing House, 1979), s Det sidste årti har frembragt en myriade af evangelikale værker indenfor dette område, som denne artikel vil vise.

2 12 Darrell L. Bock ΙΧ-YΣ nr. 2,1997 det seneste inden for den evangelikale fløj. Artiklen vil lade hver af disse definere sit syn på disse komplekse problemstillinger. 2 Fire skoler inden for den evangelikale fløj Den følgende skitse af de fire tilgange til brugen af GT i NT er et forsøg på at gruppere de forskellige evangelikale tilgange til dette emne. Ingen af disse har bevidst forsøgt at danne»skole«, men betegnelsen bliver brugt alene for at skabe overskuelighed. Den titel, hver skole får, er et forsøg på at opsummere deres særlige kvaliteter. Alle tilgange har ét til fælles: De anderkender alle, at metoden til at diskutere GT's brug i NT ikke er»rent profetisk«, dvs. en metode, hvor man tager GT-teksten ud af sin sammenhæng og så hægter den direkte på sin NT-opfyldelse uden overvejelser om GT-passagens historiske situation. Faktisk gør Kaiser udtrykkeligt opmærksom på, at den bedste måde at forstå den profetiske sammenhæng mellem GT og NT på ikke er som»forudsigelse«, men»løfte«. 3 Denne pointe er værd at bemærke. Forholdet mellem specifikke GT-tekster og deres NT-opfyldelse er ofte mere end blot et rent lineært forhold. Så hjælpsomme skemaer er, der blot lægger gammel - og nytestamentlige passager ved siden af hinanden, så er hermeneutikken om, hvordan teksterne er forbundet 2 2 Denne artikel blev bragt første gang i Bibliotheca Sacra, juli-september I oktober-december-udgaven fra samme år findes en efterfølgende artikel, der redegør for fire hermeneutiske nøgleproblemstillinger, som disse skoler håndterer på forskellig vis i arbejdet med konkrete GT-passager. Denne artikel præsenterer også et skelet til hjælp for arbejdet med GT i NT. (red). 3 4 Forfatteren håber ved en senere lejlighed at skrive et opfølgningsarbejde, der fremstiller en detaljeret overvejelse over hans position på specifikke tekster i forbindelse med de fire skoler, der refereres i denne artikel. Der bør dog, som ret er, gøres opmærksom på, at forfatteren ser sig selv som værende mest enig med den anden og tredie skole i den efterfølgende diskussion, men til hvilken af disse to sider han hælder mest, kan han ikke engang selv finde ud af grunde, som denne to-delte serie vil vise. Forfatterens doktorarbejde ved Aberdeen University handlede om dette emne. Se hans Proclamation from Prophecy and Pattern: Lucan Old Testament Christology (Sheffield: JSOT Press, forthcomming), som undersøger alle de vigtiste Kristologiske GT-passager i Lukas/Acta. 5 3 Walter C. Kaiser, Jr., The Uses of Old Testament in the New (Chicago: Moody Press, forthcomming). Kaiser har venligst givet forfatteren adgang til hans vigtige nye arbejde. Referencerne til det vil være til afsnit af bogen, da den endnu ikke er udgivet. Disse bemærkninger fremsættes i introduktionen til 2. Del:»The Prophetic Use of OT in the New«. Denne bog vil blive en vigtig katalysator for diskussionen om dette emne.

3 dog ofte mere kompleks end en direkte eksklusiv-linie-opfyldelse. Alle skoler, som nævnes i denne artikel, er enige om dette fundamentale punkt. 4 I. Skolen, der understreger, at teksten ikke har betydninger ud over de af forfatteren intenderede (Walther C. Kaiser Jr.) Det grundlæggende præmis inden for denne skole er, at hvis hermeneutikken skal have nogen gyldighed, så må alt, som er hævdet i GT-passagen, have været en del af den menneskelige forfatters intenderede mening. Således har profeterne haft en rimelig omfattende forståelse af, hvad det er, de udsiger om den endelige fuldbyrdelse af Guds løfte. 5 Derfor afviser Kaiser sensus plenior, dvs. dobbelt betydning, dobbelt opfyldelse og dobbelt mening. Han afviser enhver opdeling mellem intentionen hos den guddommelige forfatter og hos den menneskelige forfatter, selvom han anerkender, at Gud har en større erkendelse af et løftes fulde betydning. Han mener, at det at regne med et delt forhold mellem den menneskelige og den guddommelige forfatter er at operere med skjulte betydninger. Dette kan ikke kaldes afsløringer eller åbenbaring. Kaiser levner ikke plads for typologier, som han hævder består af fire elementer: Historisk korrespondance, eskalation, guddommelig hensigt og præfigurering. Typologi er altså ikke profetisk og har ikke med åbenbaring af et sagsforhold at gøre. Hovedpointen i Kaisers synspunkt er hans henvisning til»generisk løfte«, på baggrund af Beechers»generisk forudsigelse«. 6 Beecher definerer det på følgende måde: A generic prediction is one which regards an event as occurring in a series of parts, seperated by intervals, and expresses itself in language that may apply indifferently to the nearest part, or to the remoter parts or to the whole - in other words, a prediction which, in applying to the whole of a complex event, also applies to some of its parts. 7 Kaiser kommenterer dette på følgende måde: The fundamental idea here is that many prophecies begin with a word that ushers in not just a climatic fulfillment, but a series of events, all of which participate in and lead up to that climatic or ultimate event in a protracted series that belong together as a unit because of their corporate or collective solidarity. In this way, 6 4 Se f.eks. Kaisers igangværende arbejde (se note 3); Richard Longenecker, Biblical Exegesis in the Apostolic Age (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmanns Publishing Co., 1975); S. Lewis Johnson The OT in the New (Grand Rapids, Zondervan Publishing House, 1980); og Bruce K. Waltke,»A Canonical Process Approach to the Psalms«, in tradition and Testament, red. John S. Feinberg og Paul D. Feinberg (Chicago: Moody Press, 1981). Disse forfattere repræsenterer dog hver deres tilgang til emnet. 7 5 Kaiser, The Uses of the OT in the New, kapitlet om profetisk brug af GT; og Walter C. Kaiser, Jr.,»Legitimate Hermeneutics«, i inerrancy, spec. s Kaiser,»Legitimate Hermeneutics«, s. 137, citat af Willis J. Beecher, The Prophets and the Promise (Grand Rapids: Baker Book House, 1975), s Beecher, The Prophets and the Promise, s. 130.

4 12 Darrell L. Bock ΙΧ-YΣ nr. 2,1997 the whole set of events makes up one collective totality and constitutes only one idea even though the events may be spread over a large segment of history by the deliberate plan of God. 8 Kaisers hovedpointe er, at der i en generisk forudsigelse kun er udtrykt én mening, samt at den menneskelige forfatter er klar over alle trinnene i rækken af hændelser fra den første til den sidste. Den eneste faktor, profeten ikke kender til, er tidspunktet, hvor hændelserne vil finde sted, specielt tidspunktet for den endelige opfyldelse. Kaiser identificerer så nogle træk, ved hvilke man kan kende et sådant generisk løfte. Disse tekstmæssige træk inkluderer: (1) kollektive singulare navneord (f.eks»sæd«og»tjener«); (2) skift mellem singulare og plurale pronomen-suffixer i en GT-passage (f.eks. tjener som Israel i Es 44,1 og som en enkeltperson, Messias, i Es 52,13-53,12; og som reference til monarkiet og til den davidiske hersker vha. et pronomiumskifte i Amos 9,11-12); og (3) analogier, der bliver udtrykt på baggrund af en allerede kendt teologi (f.eks. enten brug af en teknisk betegnelse, der allerede er åbenbaret, såsom»kongerige«,»afkom«og»rest«, eller et citat eller en allusion til en tidligere GT-tekst, -hændelse eller -løfte). Således kan den menneskelige forfatter i ét intenderet budskab bevidst have to eller flere tilhørerskarer som addressat samtidigt og to eller flere hændelser i tankerne samtidigt. Det er vigtigt at lægge mærke til, at et generisk løfte hos Kaiser ikke er det samme som en typologi, en distinktion andre nok ikke ville lave. Kaiser ser typologien som et ikke-profetisk, analogisk fænomen. Hans synspunkt kan skematiseres på følgende vis: GRAFISK ILLUSTRATION Pointen i Kaisers model er altså, at»sandhedsintentionen i det forhåndenværende altid var singulært og aldrig dobbelt eller multibelt i sin betydning«. 9 Det særlige kendetegn ved dette synspunkt er, at den menneskelige forfatter havde hele billedet for øje som en del af hans egen intention og forståelse med tidsrammen som eneste undtagelse. II. Skolen der skelner mellem Guds intention og forfatterens intention (S.Lewis Johnson, James I. Packer, Elliott E. Johnson) Hovedsagen for denne skole er, at profetiske passager alle trækker på den menneskelige forfatters ord, men at den menneskelige forfatter ikke altid fuldt ud intenderede eller forstod den profetiske reference, selvom Gud havde den fulde reference som hensigt Kaiser, The Uses of the OT in the New, i 2. del om profeti i afsnittet om»dobbelt eller generisk opfyldelse«(hans kursiv) Ibid., del 2, afsnittet om»b.c. eller A.D opfyldelse?« S. Lewis Johnson citerer J.I. Packer med tilladelse (The OT in the New, s. 50); Eliott E. Johnson,»Authors Intention and Biblical Interpretation«, i Hermeneutics, Inerrancy and the Bible, s En af dem, der gav respons på Elliott E. Johnsons skrift var Kaiser (s ).

5 Ifølge dette synspunkt taler Gud på en virkelig måde gennem profetens ord. Terminologien, der bliver brugt for at beskrive, hvordan denne distinktion laves og fastholdes, er forskellig hos tilhængerne af denne skole, selv om de grundlæggende fremsætter det samme synspunkt. S. Lewis Johnson og James I. Packer henviser til sensus plenior, mens Elliott E. Johnson foretrækker termen references plenior. Betydningen af disse betegnelser er omdiskuteret, og vil blive drøftet senere. Skønt de tre fortalere distingverer mellem den menneskelige forfatters og den guddommelige forfatters hensigt, forsøger de at fastholde en forbindelse mellem den menneskelige forfatters ord og betydning og Guds hensigt og betydning for at undgå forekomsten af vilkårlig opfyldelse. Således giver opfyldelsen ikke GT-teksten en betydning, der er fremmed for dens ordvalg eller begrebsmæssige betydning. 11 Begge Johnson'er henviser til E.D. Hirsch's arbejde for støtte. 12 S. Lewis Johnson siger direkte:»vi må være enige med Hirsch«- med hvilket han mener, at vi kan være enige i Hirsch's tese om, at betydningen må befinde sig i forfatterens ønskede betydning - forudsat»at det forstås, at den betydning, vi søger som fortolkere, er Guds. Han fortsætter:»vi må ikke blive overrasket over at opdage, at Guds intenderede mening går ud over den menneskelige forfatters, specielt i de dele af Guds ord, som hører til de tidlige stadier i den historiske udvikling af den specielle åbenbaring.«13 Dette introducerer et hovedområde, nemlig hvorledes en åbenbarings udvikling har indflydelse på forståelsen af passagerne og deres forhold til hinanden. (Der vil blive sagt mere om dette senere). En indsigelse, der kunne gøres mod denne skole, er en anklage for vilkårlighed i en opfyldelse, der skelner mellem hvad Gud ved og hvad den menneskelige forfatter ikke ved. Hvad siger skolen til dette problem? S. Lewis Johnson citerer Packer for følgende, når han definerer deres forståelse af sensus plenior: If, as in one sense is invariably the case, God's meaning and message through each passage, when set in its total biblical context, exceeds what the human author had in mind, that further meaning is only an extension and development of his (i.e., of the human author's meaning), a drawing out of implications and establishing of relationships between his words and the other, perhaps later, biblical declarations in a way that the writer himself, in the nature of case (i.e., because of the limits of the progress of revelation to that point) could not do. Think, for example, how messianic prophecy is declared to have been fulfilled in the New Testament, or how the sacrificial system of Leviticus is explained as typical in Hebrews. The point here is that the sensus plenior which texts acquire in their wider biblical context remains an extrapolation on the grammatico-historical plane, not a new projection onto the plane of allegory. And, though God may have more to say to us from Mere om dette punkt vil følge senere i dette afsnit E.D. Hirsch, Validity in Interpretation (New Haven, CT: Yale University Press, 1967). Kaiser appellerer også til Hirsch for støtte, men kun ved spørgsmålet om menneskelig intention. Hovedforskellen mellem denne skole og Kaisers synspunkt er spørgsmålet om, hvad den menneskelige forfatter vidste og vægtlægningen af den fulde intention hos den menneskelige forfatter (Kaiser) i modsætning til hos den guddommelige forfatter (Johnson'erne) S. L. Johnson, The OT in the New, s. 50.

6 12 Darrell L. Bock ΙΧ-YΣ nr. 2,1997 each text than its human author had in mind, God's meaning is never less than his. What he means, God means. 14 Packer fremhæver den rolle, åbenbaringens udvikling har og forbindelsen mellem den menneskelige forfatters og Guds mening. Elliott E. Johnson lægger vægt på nogle vigtige semantiske emner i sin artikel, der blandt mange andre ting diskuterer hans koncept, mht. references plenior. 15 Når han definerer ordet»mening«, skelner han mellem mening og reference. 16»Mening«refererer til den verbale betydning af det sprog, der kommer til udtryk i en tekst, ligegyldigt hvad det henviser til, dvs.»betydning«involverer et begrebs definition, ikke hvad termen refererer til.»reference«indikerer, hvad der specifikt bliver refereret til gennem»meningbetydningen«. Der er en forskel på, hvad der bliver beskrevet og ment (betydning) og til hvem eller hvad, der refereres. F.eks defineres ordet»paraklet«som»trøster«(betydningen), men i Johs refererer det til Helligånden (reference). Den menneskelige og den guddommelige forfatter deler betydningen i en profetisk passage, men Gud har måske flere referencer i tankerne, end den menneskelige forfatter havde. Således er Johnsons betegnelse references plenior ifølge ham en mere korrekt term end Ibid., og James J. Packer,»Biblical Authority, Hermeneutics, and Inerrancy«, i Jerusalem and Athens: Critical Discussion on the Theology and Apologetics og Cornelius Van Til, red. E. R. Geehan (Nutley, NJ: Perbyterian Reformed Publishing House, 1971), s (kursiv tillagt, bortset fra ordene»sensus plenior«) E.E. Johnson,»Author's Intention and Biblical Interpretation«, s Semantikere foreslår mange niveauer, på hvilke betydningen af»meaning«kan diskuteres! Disse er (1) meaning (r) (=referent eller reference, som identificerer specifikke personer, ting og begreber, der bliver nævnt); (2) meaning (s) (=sense, som beskriver kvaliteterne ved personer, ting, hændelser og begreber, der bliver nævnt); (3) meaning (v) (=value,»dette betyder mere for mig end for nogen anden«); (4) meaning (e) (=»entailment«eller implikation,»denne diskussion betyder, at vi diskuterer følgende område...eller det indebærer at inkludere de følgende detaljer...«); (5) meaning (i) (=intention, hvad en taler ønsker at erklære ved hans brug af sprog); meaning (em) (=emotive, følelsesmæssig betydning, den følelse, som en taler ønsker at viderebringe), og (7) meaning (sig) (=significance, vigtighed,»dette betyder, at jeg må...«). I en diskussion om, hvad en forfatter»mener«er det nyttigt at vide, hvilket niveau af»mening«han har i tankerne. Ligeledes med spørgsmålet om»significance«er det vigtigt at skelne mellem»hvad intentionen var, at det skulle betyde«(forfatterens»meaning«), og»hvad det betyder for mig«(significance) (se G. B. Caird, The Language and Imagery of the Bible [Philadelphia, Westminister Press, 1980], s ; og J. P. Louw, Semantics of the New Testament Greek (Philadelphia, Fortress Press, 1982), s ).

7 sensus plenior. For Johnson er der altid en fundamental forbindelse mellem den betydning, den mennekselige forfatter har til hensigt, og det Gud har til hensigt. Han skriver: What we are therefore proposing is that the author's intention expresses a single, defining textual sense of the whole. This single sense is capable of implying a fullness of reference. This is not sensus plenior but sensus singular as expressed in the affirmation of the text. But it also recognizes the characteristic of references plenior. In Psalm 16...the words of verse 10 apply to both David and Christ in their proper sense, yet in a fuller sense to Christ who rose from the dead, while David's body knew corruption but will not be subjekt to eternal corruption. 17 Johnsons illustration af Salme 16 hævder, at ideen i denne passage, forfatterens betydning, er følgende:»at frydes i Gud, hvis bæger giver»den Fromme (hellige)«håb om opstandelse«. Passagen passer både på David (ved den endelige opstandelse) og på Kristus (i hans opstandelse). Således refererer udtrykket»den Fromme«til både David og Kristus. Skønt David talte om sit eget håb, så pegede hans sprog profetisk hen på Kristus. Denne passage fra Salme 16 illustrerer, hvorledes denne skole tolker den slags tekster. 18 Pointen i den forudgående diskussion er, at der indenfor»guddommeligt ord - menneskelig hensigts«- skolen bliver brugt to betegnelser til at beskytte sammenhængen mellem den menneskelige forfatters hensigt og Guds hensigt. Man appellerer altså enten til sensus plenior (Packer og S. L. Johnson) eller til references plenior (E. Johnson). Der er en lille, men potentielt betydelig nuanceforskel mellem de to betegnelser. Packer's sensus plenior ser begrænsningen, der hindrer en vilkårlig opfyldelse, som iboende i»ordenes implikation«i lyset af åbenbaringens udvikling. Elliott Johnson's begrænsning findes derimod i uforanderligheden af den»definerende betydning«, der lægger bag den menneskelige forfatters ord. Således er Packers begrænsning en smule mere åben end Johnsons. Med andre ord har Packer mere rum for mængden af betydningsudvidelse mellem GT og NT end Elliott Johnson har. Denne skole har til trods for den indre distinktion mange andre Elliott E. Johnson,»Authors Intention and Biblical Interpretation«, s. 427 (hans kursiv) En alternativ måde at se Salme 16 på inden for den samme ramme er at hævde, at David talte om sin egen udfrielse med en sådan vished, at han vidste, at»intet vil skille ham fra Gud«. Dvs. Gud vil ikke svigte ham, hverken i en tidlig død (iflg. nogle fortolkere) eller ultimativt (andre fortolkere). Betydningen i afsnittet findes i denne udtrykte tillid, men afsnittets»hvordan«, et aspekt af referencen, afhænger af det subjekt, der skal opfylde det. For David bliver denne reference aldrig historisk åbenbaret, men for Jesus er svaret på dette»hvordan«givet med opstandelsen. Derfor forkyndte Peter i Acta 2,25-32 Jesus som»den Hellige«, der i sandhed opfyldte teksten fra Salme 16, idet han vidste, at opfyldelsen aldrig blev åbenbaret for David, og i erkendelse af, at Jesus opfyldte den. For detaljer om denne tilgang til passagen og alternative synspunkter se Bock, Proclamation from Prophecy and Pattern: Lucan Old Testament Christology, afsnittet om Acta 2,25.

8 12 Darrell L. Bock ΙΧ-YΣ nr. 2,1997 hermeneutiske nuancer, men de ovenstående afsnit har berørt dens grundlæggende karrateristika. Man kan opstille følgende diagram over denne skoles synspunkter. GRAFISK ILLUSTRATION For denne skole er typologi profetisk, fordi mønstret for Guds aktivitet er konstrueret af Gud selv til at være gentagende, og dens korrespondancer er identificerbare ud fra detaljerne i GT-teksten. Da denne skole definerer typologier som profetiske, adskiller den sig fra Kaisers synspunkt. Dette repræsenterer dermed en anden forskel, hvor den første var afvisningen af at identificere den menneskelige hensigt og den guddommelige hensigt fuldstændigt, som Kaiser gør. Det særlige kendetegn ved denne skole er dens forsvar for en distinktion mellem den menneskelige forfatters hensigt og Guds hensigt samtidig med, at den prøver at fastholde en forbindelse mellem hensigten, som begge lader komme til udtryk i tekstens ord. III. Skolen der understreger åbenbaringens historiske progressus og senere jødisk hermeneutik. (Earle E. Ellis, Richard Longenecker, Walter Dunnett) Det primære kendetegn ved denne teologiske skole er dens udnyttelse af historiske faktorer til at bestemme hermeneutikken for forholdet mellem de to testamenter. Som titlen på Longenecker's bog Biblical Exegesis in the Apostolic Period antyder, forsøger denne skole at fremstille NT's brug af GT som en refleksion over åbenbaringens udvikling i Jesus Kristus (de nytestamentlige forfatteres»kristologiske briller«), og specielt som en udnyttelse af metoderne i jødisk fortolkning og eksegese i det 1. århundrede (begreber som midrash, pesher og Hillel's regler for fortolkning). 19 Longenecker taler om en»kristocentrisk eksegese«, der gennemtrænger NT. Han forfægter, at»kristendommens jødiske rødder gør det a priori sandsynligt, at de eksegetiske procedurer i NT i en vis udstrækning vil ligne de samtidige jødiske«. 20 Han hævder, at NT-forfatterne hverken (a) mekanisk brugte de gammeltestamentlige tekster som bevistekster, eller (b) på illegitim vis Ophavsmanden til denne tilgang, som har sit grundlag i jødisk metodologi er Otto Michel, Paulus und seine Bibel (Gütersloh, 1929; genoptrykt Darmstadt: Wissenshaftliche Buchgesellschaft, 1972). Det grundlæggende monografiske studie i paulinsk gammeltestamentlig hermeneutik kommer også fra denne skole: Earle E. Ellis, Paul's Use of the Old Testament (Grand Rapids: Baker book House, 1957). For en kort introduktion til jødisk hermeneutik se Longenecker, Biblical Exegesis in the Apostolic Period, s Sidstnævnte værk er fyldt med relevante historiske data. Se også Earle E. Ellis»How the New Testament uses the Old«, i New Testament Interpretation, red. af I. Howard Marshall (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1977) s Longenecker, Biblical Exegesis in the Apostolic Period, s. 205.

9 fordrejede eller forvred de gamle tekster. NT-forfatternes tilgang til GT stammer fra jødiske eksegetiske teknikker og fra Jesus. Deres eksegese kan karakteriseres som»karismatisk«i den betydning, at de så nogle hændelser og forkyndte, at disse hændelser opfyldte GT, med et»dette betyder«-sprog, som minder om Qumran-sektens peshereksegese. Visse af disse pesherbehandlinger af en tekst passer måske ikke ind i nutidens historisk-grammatiske eksegese, men det var den grundlæggende måde Bibelen blev læst på i det første århundrede, og det var derfor en legitim måde at læse GT på. Et vigtigt element i pesherlæsningen af en tekst er ofte at omformulere GT-passager, så de bedre passer til NT-situationen i lyset af en større bibelsk og teologisk forståelse. 21 Man kan nemt se det historiske problem i denne skoles argument. Ofte tales der også om sensus plenior som en måde at beskrive dette fænomen på. 22 Dette synspunkt vægtlægger også, at når NT -forfattere læste GT, så gjorde de det ud fra et udviklet teologisk billede af både messiansk forventning og frelseshistorie. 23 Således har teologien i GT og i nogle tilfælde den teologiske udvikling i den mellemstestamentlige jødedom haft indflydelse på disse forfattere. 24 Fortalere for dette synspunkt hævder, at de, Ibid. s Walter M. Dunnett anerkender spændingen som en sådan tilgang skaber og prøver derfor at forsvare sensus plenior-begrebet (The Interpretation of Holy Scripture (Thomas Nelson Publishers, 1984), s , spec. s ) Dunnett, The Interpretation of Scripture. En anden forfatter, der forsvarer sensus plenior og repræsenterer dette synspunkt er Donald Hagner,»The Old Testament in the New Testament«, i Interpreting the Word of God: Festschrift in Honor of Steven-Barabas, red. Af Samuel J. Schultz og Morris Inch (Chicago: Moody Press, 1976), s Ellis nævner deres teologiske forudsætninger, såsom frelseshistorisk perspektiv, som involverer en to-trins fuldbyrdelse i Jesu to kommer, brugen af typologi, samlet solidaritet og retten til karismatisk eksegese (»How the New Testament Uses the Old«, s ) Det at appellere til den mellemtestamentlige jødedom behøver ikke være et problem. Brugen af udtrykket»messias«som en teknisk term for den Davidiske efterkommer, der vil opfylde Guds løfter, er et mellemtestamentligt udtryk fra Salomos Salmer At citere sådanne pointer i teologien er ikke at gøre disse værker autoritative, det er derimod at sige, at visse udviklinger i den mellemtestamentlige jødedom var korrekte reflektioner over guddommelige realiteter baseret på GT. Gud må ses som den, der handler suverænt i den begrebsmæssige verden i det første årh., lige så meget som han handlede suverænt i den socialpolitiske verden i det første årh. for at forberede hele verden for budskabet om Kristus. Dette budskab blev bragt med begreber, denne verden kunne relatere til. For en oversigt over mellemtestamentlig jødisk teologi, som den kommer til udtryk i den apokalyptiske litteratur se D. R. Russell, The Message and Methods of Jewish Apocalyptic (Philadelphia: Westminister Press, 1964).

10 12 Darrell L. Bock ΙΧ-YΣ nr. 2,1997 der arbejder med de nytestamentlige forfatteres hermeneutik, bør være mindre optaget af abstrakte spørgsmål om legitimitet og være mere opmærksom på de historiske faktorer, der kan forklare denne type eksegese. Nogle få citater af Longenecker kan tjene til at opsummere denne skoles tilgang: It is hardly surprising to find that the exegesis of the New Testament is heavily dependent upon Jewish procedural precedents, For, theoretically, one would expect a divine redemption that is worked out in the categories of a particular history...(and) to express itself in terms of the concepts and methods of that particular people and day. And this is, as we have tried to show, what was in fact done - the appreciation of which throws a great deal of light upon the exegetical methodology of the New Testament. But the Jewish context in which the New Testament came to birth, significant though it was, is not what was distinctive or formative in the exegesis of the earliest believers. At the heart of their biblical interpretation is a Christology and a Christological perspective. 25 Longenecker skriver også: Thus it was that Jesus became the direct historical source for much of the early church's understanding of the Old Testament. But in addition, the early Christians continued to explicate Scripture along the lines laid out by Him and under the direction of the Spirit... But the Christocentric perspective of the earliest Christians not only caused them to take Jesus' own employment of Scripture as normative and to look to Him for guidance in the ongoing exegetical tasks, it also gave them a new understanding of the course of redemptive history and of their own place in it... From such a perspective, therefore, and employing concepts of corporate solidarity and correspondences in history (i.e., typology), all the Old Testament became part- and-parcel of God's preparation for the Messiah. 26 Skønt dette synspunkt vil blive evalueret senere, vil to potentielle negative reaktioner blive taget op her: (1) Dette synspunkt synes at åbne for historiske paralleller fra andre steder end kristendommen, og (2) denne tilgang synes at formindske begrebet profeti ved at henlægge dets anerkendelse primært til opfyldelsesperioden mere end til den tid, hvor det oprindeligt blev åbenbaret. Dette synspunkt behøver dog ikke at være så usædvanligt eller negativt, som det kunne se ud til ved første blik. F.eks. følger enhver NT-passage, hvor "Jahve" i GT bliver til "Kristus" i NT (f.eks. Rom 10,13 og dennes brug af Joel 3,5), dette princip om at læse GT i lyset af NT's erkendelser vedrørende Messias' natur, (hvor Jesus som Messias selv anerkendes som Herre og Gud). Selv kristendommens fortolkning af tidsgabet i Es 61,1-2 - i hvilket en del af passagen henviser til Jesu første komme (Lukas 4,18), og den anden del henviser til Jesu genkomst - er kun mulig på grund af NT's lære om Jesu dobbelte komme. Denne»uregerlige«og reflektive brug af GT i NT er en nøglefaktor, Longenecker, Biblical Exegesis in the Apostolic Period, s. 207, (Bocks fremhævning) Ibid. s (Bocks fremhævning).

11 der skal evalueres ved NT's brug af GT. Idet ny åbenbaring blev givet (i Jesu liv og ved hans lære), blev GT mere detaljeret belyst. 27 Denne skoles kendetegn er altså et forsøg på at være historisk følsom overfor de faktorer, der er virksomme i fortolkningen af skriften i det første århundrede. Det kan skematiseres på følgende måde: GRAFISK ILLUSTRATION Diagrammet for denne skole er tydeligvis mere kompliceret end de andre diagrammer. Fortalere for denne skole ser stadig et»profetisk«element i opfyldelsen, selvom den primært realiseres inden for hændelsen selv. Deres insisteren på en profetisk betydning er begrundet i (a) Guds suveræne styrelse, i hvilket frelseshistorien gentages og styrer hen mod opfyldelse, og i (b) appellen til en teksts ordlyd i forbindelse med Guds åbenbaring i Kristus. Det er på den anden side også vigtigt at lægge mærke til, at hændelsen er den nøglefaktor, der leder til virkeliggørelsen af den profetiske betydning. De fleste virkeliggørelser af opfyldelse arbejder hen imod og udfra den nytestamentlige hændelse. IV. Skolen der betoner en kanonisk tilgang og NT's primat (Bruce K. Waltke) Diskussionen af denne fjerde tilgang vil blive kortfattet, eftersom værker, der forfægter dette synspunkt, ikke er så talrige. 28 Waltke definerer sin tilgang på følgende måde: By the canonical process approach I mean the recognition that the text's intention became deeper and clearer as the parameters of the canon were expanded. Just as redemption itself has progressive history, so also older texts Bestemmelsen»mere detaljeret«er vigtig. Den gammeltestamentlige lære er ikke forandret eller tilsidesat, den er nærmere uddybet, gjort mere specifik, eller givet yderligere elementer. Da Gud feks. sagde til slangen, at»dens afkom skal bide Adams afkom i hælen«, og at Adams»afkom«ville knuse slangens hoved (Gen 3,15), hvad ville Adams eller Moses' læsere på dette punkt af beretningen være i stand til at forstå om løftet? Det ville nok være noget lignende det følgende: Adams afkom vil en gang få sejr over det ondes kræfter repræsenteret af slangen. Udsagnet er sandt nok, men der mangler nogle detaljer. Hvad ville NT-læsere eller kristne i dag se i dette løfte? Der er intet andet for øje end Kristi sejr over Satan ved korsfæstelsen og opstandelsen med et udblik til hans endelige magtoverdragelse. Det kaldes med rette et protoevangelium. Åbenbaringens udvikling har fyldt detaljerne vdr. udsagnets betydning eller for at bruge det tidligere afsnits sprog udsagnets»reference«. Denne proces kan kaldes åbenbaringens brydningspricip Bruce K. Waltke,»A Canonical Process Approach to the Psalms«, i Tradition and Testament, s. 3-18, spec. s Se også Waltke,»Is it right to read the New Testament into the Old?«, i Christianity Today, 2. September, 1983, s. 77. Waltke svarer i denne artikel med et rungende ja på dette spørgsmål.

12 12 Darrell L. Bock ΙΧ-YΣ nr. 2,1997 in the canon underwent a correlative progressive perception of meaning as they became part of a growing canonical literature. 29 Skønt han gør opmærksom på sin gæld til Brevard Child's værk, Introduction to the Old Testament as Scripture, distancerer Waltke sig fra alle detaljerne i Child's tilgang. Waltke fastslår også, at hans tilgang, skønt den minder om sensus plenior, er anderledes end denne, idet han forfægter enheden mellem GT's forfatteres ideele sprog og Guds intention. Denne enhed om intention er mulig, fordi den menneskelige forfatter talte med ideelt sprog. For ham, har den fremadskridende åbenbaring gjort det fuldstændige omrids af idealet mere tydeligt; det som altid var til stede i visionen. Det, der er uklart i Waltkes skrifter er, hvad de menneskelige forfattere forstod af udsagnenes intention. Manglen på klarhed på dette punkt adskiller hans synspunkt fra Kaiser's. Waltke afviser en sensus plenior, der vinder ny betydning fra teksten, og ser NT-forfatterne som nogle, der»overnaturligt«opdager den fuldere betydning. Waltke og Kaiser kommer hinanden nær i deres afvisning af sensus plenior. Forskellen mellem dem kommer frem, når de håndterer den senere åbenbaring i forhold til den tidligere. 30 Waltkes appellerer til den senere åbenbaring, mens Kaiser nægter at henvise til denne som relevant for denne diskussion. Waltkes understregning af åbenbaringens progressiv karakter er beslægtet med Longeneckers synspunkt. Forskellen ligger i den vidt forskellige applikation af metoden og fastholdelsen af enheden i den forfattermæssige hensigt. For Waltke var hele Salmernes Bog i sidste ende Jesu Kristi bønnebog. Alle salmerne kan i sidste ende appliceres på ham. 31 I tillæg til det har nytestamentlige opfyldelser af jordiske GT-løfter den effekt at have forrang over GT-løftet, og at»udpakke«dets bogstavelige betydning. En illustration af denne tilgang kan ses i følgende citat: If the Lord Jesus Christ and his church fulfill the promises of the Old Testament, as the New Testament affirms (see Acts 3,24-25), then those promises expressed in terms appropriate for the earthly form of God's kingdom in the old dispensation, find their literal fulfillment in the spiritual form of the kingdom in the New dispensation. Thus if Psalm 2:7 refers to Jesus Christ in his first coming, so also the reference to Psalm 2:6 and Mt. Zion does not refer to a location in Palestine; but rather refers to heavenly Mt. Zion and Christ's taking possesion of the nations. 32 Waltkes position er altså, at hele GT ultimativt må genlæses i lyset fr a NT. Som et resultat deraf bliver den mening, der oprindeligt kom til udtryk i en gammeltestamentlig passage tilsidesat og omdefineret af NT. Skønt Waltke næppe vil beskrive resultatet af hans metode således, synes en sådan konklusion rimelig. Der argumenteres for denne beskrivelse af Waltkes metode ud fra hans skift fra jordiske til himmelske referencer i hans forståelse af Waltke,»A Canonical Process Approach to the Psalms«, s Ibib., s Ibid., s Waltke,»Is it Right to Read the New Testament into the Old?«, s. 77 (Bocks fremhævelser, bortset fra ordet bogstavelig).

13 Salme 2. Et sådant fuldstændigt referenceskift, der indebærer udelukkelsen af den oprindelige betydning, er faktisk en forandring af meningen. Forfatteren er ikke i stand til at komme med et godt funktionelt diagram over dette synspunkt. Nøglen til dette synspunkt er dets ønske om ultimativt at læse GT fuldstændigt i lyset af NT.

Af Darrell L. Bock. Evangelikale og brugen af Det Gamle Testamente i Det

Af Darrell L. Bock. Evangelikale og brugen af Det Gamle Testamente i Det Evangelikale og brugen af Det Gamle Testamente i Det Nye (2) Af Darrell L. Bock Oversat af cand.mag. Birger Petterson I en tidligere artikel 1 beskæftigede jeg mig med fire skoler af evangelikale teologer,

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden.

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Opsummering Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Nådegaver og Åndens frugter er ikke det samme. Alle kristne har Åndens frugter i større eller mindre udstrækning.

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Medlemsfastholdelse når medlemsdata, services og kommunikation spiller sammen. - IT-advokatens syn på informationshåndtering i organisationer

Medlemsfastholdelse når medlemsdata, services og kommunikation spiller sammen. - IT-advokatens syn på informationshåndtering i organisationer Advokat Per Mejer ActaAdvokater Medlemsfastholdelse når medlemsdata, services og kommunikation spiller sammen - IT-advokatens syn på informationshåndtering i organisationer 29. oktober 2013 IDA Konferencecenter

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion 11 TIL SABBATTEN 14. JUNI 2014 Apostlene og loven Ugens vers Introduktion Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Hvorfor argumenterer så mange kristne imod loven, når

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Tema 9 Bibelen. Historie og forkyndelse. Begreber Bibelen Det Gamle Testa- mente Det Nye Testamente Kanon rettesnor Den Hellige Skrift autoritet

Tema 9 Bibelen. Historie og forkyndelse. Begreber Bibelen Det Gamle Testa- mente Det Nye Testamente Kanon rettesnor Den Hellige Skrift autoritet Tema 9 Bibelen. Historie og forkyndelse. Du skal kende den grundlæggende opbygning af Bibelen og have en viden om det vigtigste af Bibelen indehold. Du skal derfor vide noget om jøderne og deres historie

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Historisk rids i forhold til at diakoni og retfærdighedsbegrebet er kommet mere på dagsordenen i evangelikale kirkesammenhænge

Historisk rids i forhold til at diakoni og retfærdighedsbegrebet er kommet mere på dagsordenen i evangelikale kirkesammenhænge Historisk rids i forhold til at diakoni og retfærdighedsbegrebet er kommet mere på dagsordenen i evangelikale kirkesammenhænge Int. diakoni seminar 25. Juni 2014 Missionsselskaber Katolsk Protestantisk

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION Beretning Udfyldes på dansk eller engelsk Denne forside findes også i elektronisk form på vores webside. Vi foretrækker at modtage en digital version, såfremt

Læs mere

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 25. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 09.45 MORTEN Forelæsning Branding Strategi 9.45

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: The Armish Fag: Engelsk Målgruppe: 8. 10. klasse Titel: The Devil s Playground Djævelens legeplads, 50 min.

www.cfufilmogtv.dk Tema: The Armish Fag: Engelsk Målgruppe: 8. 10. klasse Titel: The Devil s Playground Djævelens legeplads, 50 min. The Devil's Playground - Djævelens legeplads TV2 2002 Tv-udsendelsen handler om Amish-folket og begrebet 'Rumspringer'. Amish-folket er en befolkningsgruppe, som hovedsageligt lever i de nordlige amerikanske

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version.

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version. Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Da jeg var barn, var tv-programmet Fup eller Fakta i lige så høj anseelse hos mig som is, fodbold og fyrværkeri. Jeg var vild med det, fordi det var let for mig at udpege

Læs mere

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv?

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv? Opgave 1 Jesus udvalgte sig 12 disciple som fulgte ham mens han vandrede på jorden og senere rejste de ud i verden for at fortælle evangeliet videre. Find navnene Jesu 12 disciple: Bonusspørgsmål: Hvad

Læs mere

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU 1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU The moment of truth. Guds time, der forandrer alt. Åbenbaringsøjeblikket. Mange, som har kendt Jesus, siden de var unge, kan se tilbage på øjeblikke,

Læs mere

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Professor Janne J. Liburd, Syddansk Universitet Professor Susanne Becken, Griffith University Nationalparker: Beskyttelse & Brug Tourism and recreation

Læs mere

Irettesættelse og straf

Irettesættelse og straf 4 TIL SABBATTEN 24. OKTOBER 2015 Irettesættelse og straf Ugens vers Introduktion Helbred mig, Herre, så jeg bliver helbredt, frels mig, så jeg bliver frelst, for du er min lovsang (Jer 17,14). Det, der

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark Marketingpakker arrow.com Marketing Services Danmark Marketingpakker Arrow ECS marketing har sammensat en række Marketingpakker, som gør det nemt for dig

Læs mere

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE TIMOTHY KELLER Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE Indhold Friheden ved selvforglemmelse... 7 1. Det menneskelige egos naturlige tilstand... 15 2. En forvandlet selvopfattelse... 25 3. Sådan kan din

Læs mere

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det

Læs mere

DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen

DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen Synonym: vidensproblem DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen Lek$on 3 v/ Anne Hvejsel DAGENS PROGRAM 1. Opgaveformalia 2. Pointer fra lek$on 2 3. Fra emne $l problemformulering 4. Hermeneu$k

Læs mere

EnergiBevidst Lederskab Frygtkultur eller Vinderkultur?

EnergiBevidst Lederskab Frygtkultur eller Vinderkultur? EnergiBevidst Lederskab Frygtkultur eller Vinderkultur? Education does not mean teaching people what they do not know. It means teaching them to behave as they do not behave. John Ruskin Verden forandrer

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG Knud Erik Andersen og Inger Røgild: Paulus og de første kristne Illustreret af Frank Madsen Haase & Søns Forlag 2011 Redaktion:

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Religion C Marie Secher

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås:

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås: NOTAT 6. juni 2007 J.nr.: 331-3 LEA Bilag A danzig-møde 15.6.2007 Opdatering af DAN-1 og danzig Profile Specification Forslag til opdatering af Z39.50 specifikationerne efter udgivelse af Praksisregler

Læs mere

Innovationsdagen 2013 Kommunal designchef udfordrer

Innovationsdagen 2013 Kommunal designchef udfordrer Innovationsdagen 2013 Kommunal designchef udfordrer Kolding Kommunes Designsekretariat Ulrik Jungersen Designchef Malene Kjær-Jepsen Design- og management konsulent Anne Schødts Design- og innovationskonsulent

Læs mere

Klik på et emne i indhold: Hvad er et resumé? Artikel fra tema VÆRKTØJSKASSEN. Hvad er et resumé? Artikel fra tema

Klik på et emne i indhold: Hvad er et resumé? Artikel fra tema VÆRKTØJSKASSEN. Hvad er et resumé? Artikel fra tema VÆRKTØJSKASSEN Klik på et emne i indhold: Hvad er et resumé? Artikel fra tema Hvad er et resumé? Artikel fra nyheder Hvad er en kommentar? Hvad er en blog og hvordan skriver jeg på en blog? Hvad er en

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

ROSE AND CROWN. Malene Djursaa Charlotte Werther. Ideas and Identities in British Politics and Society. Third Edition HANDELSHØJSKOLENS FORLAG

ROSE AND CROWN. Malene Djursaa Charlotte Werther. Ideas and Identities in British Politics and Society. Third Edition HANDELSHØJSKOLENS FORLAG ROSE AND CROWN Ideas and Identities in British Politics and Society Malene Djursaa Charlotte Werther Third Edition HANDELSHØJSKOLENS FORLAG Malene Djursaa and Charlotte Werther Rose and Crown Ideas and

Læs mere

Pagten. Ugens vers. Der skal komme dage, siger Herren, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus og med Judas hus (Jer 31,31).

Pagten. Ugens vers. Der skal komme dage, siger Herren, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus og med Judas hus (Jer 31,31). 11 Pagten TIL SABBATTEN 12. DECEMBER 2015 Ugens vers Introduktion Der skal komme dage, siger Herren, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus og med Judas hus (Jer 31,31). Selv om Bibelen taler om pagter

Læs mere

MED LIVET SOM INDSATS

MED LIVET SOM INDSATS Prædien af Morten Munch 2. s. e. trinitatis / 29. juni 2014 Tekst: Luk 14,25-35 Luk 14,25-35 s.1 MED LIVET SOM INDSATS Provokerende ord; trinitatistidens langfredag Det er snart ferie for de fleste, men

Læs mere

Søren Løbner (lobner) ddb Databaser 2007 10 10

Søren Løbner (lobner) ddb Databaser 2007 10 10 ddb Excercise Week 4 Fra relationships til relations Nu når vi har fået vores skemaer på plads, kan SQL udtrykkene til konstruktion af relationerne laves Det foregår ved at vi tager en 1 til 1 oversættelse

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Keplersgade 24, 4.th. 2300 København S

Keplersgade 24, 4.th. 2300 København S Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser: Termin Maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Vestegnen HF & VUC HF Engelsk C Thomas Wulff 1hfOBU_engelsk

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

02/10/2014. Sociological methods Introduction and operationalization. Agenda The workshop

02/10/2014. Sociological methods Introduction and operationalization. Agenda The workshop Sociological methods Introduction and operationalization Jesper Lassen Consumption, Bioethics and Governance IFRO ANIMPACT Workshop sept. 2-3, 2014 Agenda The workshop, Tuesday afternoon (the WPs) Presenting

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Marie Bartholdy, Cand.jur., De videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Et informeret samtykke 2, nr. 10:

Læs mere

Mariæ bebudelse 22. marts 2015

Mariæ bebudelse 22. marts 2015 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tema: Gud blev menneske Salmer: 10, 73; 71, 101 Evangelium: Luk. 1,26-38 Mariæ bebudelsesdag er henlagt til 5. søndag i fasten og ligger altså fra år til år på forskellige datoer,

Læs mere

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011 pwc.dk Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter V/ Lars Engelund Revisor som indsender Revisors ansvar udvides som udgangspunkt ikke i forbindelse med indførelse af obligatorisk digital

Læs mere

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter.

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Indholdsfortegnelse: 1. Problemformulering 2 2. Quinuasagen. 2

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere