ΙΧ-YΣ nr. 2,1997 Evangelikale og brugen af... 1 Evangelikale og brugen af Det gamle Testamente i det nye

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ΙΧ-YΣ nr. 2,1997 Evangelikale og brugen af... 1 Evangelikale og brugen af Det gamle Testamente i det nye"

Transkript

1 Evangelikale og brugen af Det gamle Testamente i det nye af professor Darrell L. Bock oversat af Robert Strandgaard Andersen Resumé: For evangelikale, hvis særlige kendetegn er deres engagement for et stort syn på skriften, er der måske ikke noget hermeneutisk emne, der er udsat for mere diskussion, end forholdet mellem de to testamenter. Et specielt vigtigt emne indenfor denne diskussion er NT's brug af GT. For evangelikale er dette emne meget vigtigt, eftersom både kristologiske lærepunkter og teorier om bibelsk inspiration er nært forbundet til de konklusioner, der drages om, hvordan de to testamenter står i forhold til hinanden. Den hermeneutik, der drejer sig om NT's brug af GT, er et emne, der levende diskuteres inden for den evangelikale fløj. Faktisk kan diskussionen betegnes som en af de største debatemner blandt nutidens evangelikale. Kort sagt, emnet om GT's brug i NT er et»varmt«emne inden for evangelikale kredse, som også mange værker af nyere dato vidner om. 1 På trods af diskussionen er man ikke nået frem til nogen konsensus. Hovedårsagen til denne manglende konsensus er diskussionens komplekse natur, både hermeneutisk og historisk. Teologiske hovedproblemstillinger involverer ofte mangesidede spørgsmål, og dette område er ingen undtagelse. Målet med denne artikel er at diskutere de hermeneutiske emner, som denne debat rejser. Artiklen forsøger at beskrive fire teologiske skoler, der er fremstået på 1 1 En undersøgelse af nutidig evangelikal litteratur indenfor dette område viser, at på det tekniske-monografiske niveau, på det evangelikale-societale niveau og på de mere populære værkers niveau har dette emne fået stor opmærksomhed. Artikel XIII i Chicago Statement on Biblical Inerrancy tog i dens benægtelsessektion et emne op, som var rejst af GT's brug i NT. Ligeledes handlede 2 af de 16 områder, der blev rejst på ICBI 1983 Summit Conference on Hermeneutics direkte om dette emne, nemlig»forfatterens intention og bibelsk fortolkning«, og»patrick Fairbairn og den bibelske hermeneutik relateret til citater fra GT i NT«. Disse er kap. 7 og 14 i Hermeneutics, Inerrancy and the Bible, red. Earl D. Radmacher og Robert D. Preus (Grand Rapids: Zondervan publishing House, 1984). På denne konference handlede art. XVIII specifikt om bekræftelser og benægtelser inden for dette emne. Art XVIII er præsenteret i Radmacher og Preus udgaven, s. 885, mens art. XII kan findes i Inerrancy, red af Norman L. Geisler (Grand Rapids, Zondervan Publishing House, 1979), s Det sidste årti har frembragt en myriade af evangelikale værker indenfor dette område, som denne artikel vil vise.

2 12 Darrell L. Bock ΙΧ-YΣ nr. 2,1997 det seneste inden for den evangelikale fløj. Artiklen vil lade hver af disse definere sit syn på disse komplekse problemstillinger. 2 Fire skoler inden for den evangelikale fløj Den følgende skitse af de fire tilgange til brugen af GT i NT er et forsøg på at gruppere de forskellige evangelikale tilgange til dette emne. Ingen af disse har bevidst forsøgt at danne»skole«, men betegnelsen bliver brugt alene for at skabe overskuelighed. Den titel, hver skole får, er et forsøg på at opsummere deres særlige kvaliteter. Alle tilgange har ét til fælles: De anderkender alle, at metoden til at diskutere GT's brug i NT ikke er»rent profetisk«, dvs. en metode, hvor man tager GT-teksten ud af sin sammenhæng og så hægter den direkte på sin NT-opfyldelse uden overvejelser om GT-passagens historiske situation. Faktisk gør Kaiser udtrykkeligt opmærksom på, at den bedste måde at forstå den profetiske sammenhæng mellem GT og NT på ikke er som»forudsigelse«, men»løfte«. 3 Denne pointe er værd at bemærke. Forholdet mellem specifikke GT-tekster og deres NT-opfyldelse er ofte mere end blot et rent lineært forhold. Så hjælpsomme skemaer er, der blot lægger gammel - og nytestamentlige passager ved siden af hinanden, så er hermeneutikken om, hvordan teksterne er forbundet 2 2 Denne artikel blev bragt første gang i Bibliotheca Sacra, juli-september I oktober-december-udgaven fra samme år findes en efterfølgende artikel, der redegør for fire hermeneutiske nøgleproblemstillinger, som disse skoler håndterer på forskellig vis i arbejdet med konkrete GT-passager. Denne artikel præsenterer også et skelet til hjælp for arbejdet med GT i NT. (red). 3 4 Forfatteren håber ved en senere lejlighed at skrive et opfølgningsarbejde, der fremstiller en detaljeret overvejelse over hans position på specifikke tekster i forbindelse med de fire skoler, der refereres i denne artikel. Der bør dog, som ret er, gøres opmærksom på, at forfatteren ser sig selv som værende mest enig med den anden og tredie skole i den efterfølgende diskussion, men til hvilken af disse to sider han hælder mest, kan han ikke engang selv finde ud af grunde, som denne to-delte serie vil vise. Forfatterens doktorarbejde ved Aberdeen University handlede om dette emne. Se hans Proclamation from Prophecy and Pattern: Lucan Old Testament Christology (Sheffield: JSOT Press, forthcomming), som undersøger alle de vigtiste Kristologiske GT-passager i Lukas/Acta. 5 3 Walter C. Kaiser, Jr., The Uses of Old Testament in the New (Chicago: Moody Press, forthcomming). Kaiser har venligst givet forfatteren adgang til hans vigtige nye arbejde. Referencerne til det vil være til afsnit af bogen, da den endnu ikke er udgivet. Disse bemærkninger fremsættes i introduktionen til 2. Del:»The Prophetic Use of OT in the New«. Denne bog vil blive en vigtig katalysator for diskussionen om dette emne.

3 dog ofte mere kompleks end en direkte eksklusiv-linie-opfyldelse. Alle skoler, som nævnes i denne artikel, er enige om dette fundamentale punkt. 4 I. Skolen, der understreger, at teksten ikke har betydninger ud over de af forfatteren intenderede (Walther C. Kaiser Jr.) Det grundlæggende præmis inden for denne skole er, at hvis hermeneutikken skal have nogen gyldighed, så må alt, som er hævdet i GT-passagen, have været en del af den menneskelige forfatters intenderede mening. Således har profeterne haft en rimelig omfattende forståelse af, hvad det er, de udsiger om den endelige fuldbyrdelse af Guds løfte. 5 Derfor afviser Kaiser sensus plenior, dvs. dobbelt betydning, dobbelt opfyldelse og dobbelt mening. Han afviser enhver opdeling mellem intentionen hos den guddommelige forfatter og hos den menneskelige forfatter, selvom han anerkender, at Gud har en større erkendelse af et løftes fulde betydning. Han mener, at det at regne med et delt forhold mellem den menneskelige og den guddommelige forfatter er at operere med skjulte betydninger. Dette kan ikke kaldes afsløringer eller åbenbaring. Kaiser levner ikke plads for typologier, som han hævder består af fire elementer: Historisk korrespondance, eskalation, guddommelig hensigt og præfigurering. Typologi er altså ikke profetisk og har ikke med åbenbaring af et sagsforhold at gøre. Hovedpointen i Kaisers synspunkt er hans henvisning til»generisk løfte«, på baggrund af Beechers»generisk forudsigelse«. 6 Beecher definerer det på følgende måde: A generic prediction is one which regards an event as occurring in a series of parts, seperated by intervals, and expresses itself in language that may apply indifferently to the nearest part, or to the remoter parts or to the whole - in other words, a prediction which, in applying to the whole of a complex event, also applies to some of its parts. 7 Kaiser kommenterer dette på følgende måde: The fundamental idea here is that many prophecies begin with a word that ushers in not just a climatic fulfillment, but a series of events, all of which participate in and lead up to that climatic or ultimate event in a protracted series that belong together as a unit because of their corporate or collective solidarity. In this way, 6 4 Se f.eks. Kaisers igangværende arbejde (se note 3); Richard Longenecker, Biblical Exegesis in the Apostolic Age (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmanns Publishing Co., 1975); S. Lewis Johnson The OT in the New (Grand Rapids, Zondervan Publishing House, 1980); og Bruce K. Waltke,»A Canonical Process Approach to the Psalms«, in tradition and Testament, red. John S. Feinberg og Paul D. Feinberg (Chicago: Moody Press, 1981). Disse forfattere repræsenterer dog hver deres tilgang til emnet. 7 5 Kaiser, The Uses of the OT in the New, kapitlet om profetisk brug af GT; og Walter C. Kaiser, Jr.,»Legitimate Hermeneutics«, i inerrancy, spec. s Kaiser,»Legitimate Hermeneutics«, s. 137, citat af Willis J. Beecher, The Prophets and the Promise (Grand Rapids: Baker Book House, 1975), s Beecher, The Prophets and the Promise, s. 130.

4 12 Darrell L. Bock ΙΧ-YΣ nr. 2,1997 the whole set of events makes up one collective totality and constitutes only one idea even though the events may be spread over a large segment of history by the deliberate plan of God. 8 Kaisers hovedpointe er, at der i en generisk forudsigelse kun er udtrykt én mening, samt at den menneskelige forfatter er klar over alle trinnene i rækken af hændelser fra den første til den sidste. Den eneste faktor, profeten ikke kender til, er tidspunktet, hvor hændelserne vil finde sted, specielt tidspunktet for den endelige opfyldelse. Kaiser identificerer så nogle træk, ved hvilke man kan kende et sådant generisk løfte. Disse tekstmæssige træk inkluderer: (1) kollektive singulare navneord (f.eks»sæd«og»tjener«); (2) skift mellem singulare og plurale pronomen-suffixer i en GT-passage (f.eks. tjener som Israel i Es 44,1 og som en enkeltperson, Messias, i Es 52,13-53,12; og som reference til monarkiet og til den davidiske hersker vha. et pronomiumskifte i Amos 9,11-12); og (3) analogier, der bliver udtrykt på baggrund af en allerede kendt teologi (f.eks. enten brug af en teknisk betegnelse, der allerede er åbenbaret, såsom»kongerige«,»afkom«og»rest«, eller et citat eller en allusion til en tidligere GT-tekst, -hændelse eller -løfte). Således kan den menneskelige forfatter i ét intenderet budskab bevidst have to eller flere tilhørerskarer som addressat samtidigt og to eller flere hændelser i tankerne samtidigt. Det er vigtigt at lægge mærke til, at et generisk løfte hos Kaiser ikke er det samme som en typologi, en distinktion andre nok ikke ville lave. Kaiser ser typologien som et ikke-profetisk, analogisk fænomen. Hans synspunkt kan skematiseres på følgende vis: GRAFISK ILLUSTRATION Pointen i Kaisers model er altså, at»sandhedsintentionen i det forhåndenværende altid var singulært og aldrig dobbelt eller multibelt i sin betydning«. 9 Det særlige kendetegn ved dette synspunkt er, at den menneskelige forfatter havde hele billedet for øje som en del af hans egen intention og forståelse med tidsrammen som eneste undtagelse. II. Skolen der skelner mellem Guds intention og forfatterens intention (S.Lewis Johnson, James I. Packer, Elliott E. Johnson) Hovedsagen for denne skole er, at profetiske passager alle trækker på den menneskelige forfatters ord, men at den menneskelige forfatter ikke altid fuldt ud intenderede eller forstod den profetiske reference, selvom Gud havde den fulde reference som hensigt Kaiser, The Uses of the OT in the New, i 2. del om profeti i afsnittet om»dobbelt eller generisk opfyldelse«(hans kursiv) Ibid., del 2, afsnittet om»b.c. eller A.D opfyldelse?« S. Lewis Johnson citerer J.I. Packer med tilladelse (The OT in the New, s. 50); Eliott E. Johnson,»Authors Intention and Biblical Interpretation«, i Hermeneutics, Inerrancy and the Bible, s En af dem, der gav respons på Elliott E. Johnsons skrift var Kaiser (s ).

5 Ifølge dette synspunkt taler Gud på en virkelig måde gennem profetens ord. Terminologien, der bliver brugt for at beskrive, hvordan denne distinktion laves og fastholdes, er forskellig hos tilhængerne af denne skole, selv om de grundlæggende fremsætter det samme synspunkt. S. Lewis Johnson og James I. Packer henviser til sensus plenior, mens Elliott E. Johnson foretrækker termen references plenior. Betydningen af disse betegnelser er omdiskuteret, og vil blive drøftet senere. Skønt de tre fortalere distingverer mellem den menneskelige forfatters og den guddommelige forfatters hensigt, forsøger de at fastholde en forbindelse mellem den menneskelige forfatters ord og betydning og Guds hensigt og betydning for at undgå forekomsten af vilkårlig opfyldelse. Således giver opfyldelsen ikke GT-teksten en betydning, der er fremmed for dens ordvalg eller begrebsmæssige betydning. 11 Begge Johnson'er henviser til E.D. Hirsch's arbejde for støtte. 12 S. Lewis Johnson siger direkte:»vi må være enige med Hirsch«- med hvilket han mener, at vi kan være enige i Hirsch's tese om, at betydningen må befinde sig i forfatterens ønskede betydning - forudsat»at det forstås, at den betydning, vi søger som fortolkere, er Guds. Han fortsætter:»vi må ikke blive overrasket over at opdage, at Guds intenderede mening går ud over den menneskelige forfatters, specielt i de dele af Guds ord, som hører til de tidlige stadier i den historiske udvikling af den specielle åbenbaring.«13 Dette introducerer et hovedområde, nemlig hvorledes en åbenbarings udvikling har indflydelse på forståelsen af passagerne og deres forhold til hinanden. (Der vil blive sagt mere om dette senere). En indsigelse, der kunne gøres mod denne skole, er en anklage for vilkårlighed i en opfyldelse, der skelner mellem hvad Gud ved og hvad den menneskelige forfatter ikke ved. Hvad siger skolen til dette problem? S. Lewis Johnson citerer Packer for følgende, når han definerer deres forståelse af sensus plenior: If, as in one sense is invariably the case, God's meaning and message through each passage, when set in its total biblical context, exceeds what the human author had in mind, that further meaning is only an extension and development of his (i.e., of the human author's meaning), a drawing out of implications and establishing of relationships between his words and the other, perhaps later, biblical declarations in a way that the writer himself, in the nature of case (i.e., because of the limits of the progress of revelation to that point) could not do. Think, for example, how messianic prophecy is declared to have been fulfilled in the New Testament, or how the sacrificial system of Leviticus is explained as typical in Hebrews. The point here is that the sensus plenior which texts acquire in their wider biblical context remains an extrapolation on the grammatico-historical plane, not a new projection onto the plane of allegory. And, though God may have more to say to us from Mere om dette punkt vil følge senere i dette afsnit E.D. Hirsch, Validity in Interpretation (New Haven, CT: Yale University Press, 1967). Kaiser appellerer også til Hirsch for støtte, men kun ved spørgsmålet om menneskelig intention. Hovedforskellen mellem denne skole og Kaisers synspunkt er spørgsmålet om, hvad den menneskelige forfatter vidste og vægtlægningen af den fulde intention hos den menneskelige forfatter (Kaiser) i modsætning til hos den guddommelige forfatter (Johnson'erne) S. L. Johnson, The OT in the New, s. 50.

6 12 Darrell L. Bock ΙΧ-YΣ nr. 2,1997 each text than its human author had in mind, God's meaning is never less than his. What he means, God means. 14 Packer fremhæver den rolle, åbenbaringens udvikling har og forbindelsen mellem den menneskelige forfatters og Guds mening. Elliott E. Johnson lægger vægt på nogle vigtige semantiske emner i sin artikel, der blandt mange andre ting diskuterer hans koncept, mht. references plenior. 15 Når han definerer ordet»mening«, skelner han mellem mening og reference. 16»Mening«refererer til den verbale betydning af det sprog, der kommer til udtryk i en tekst, ligegyldigt hvad det henviser til, dvs.»betydning«involverer et begrebs definition, ikke hvad termen refererer til.»reference«indikerer, hvad der specifikt bliver refereret til gennem»meningbetydningen«. Der er en forskel på, hvad der bliver beskrevet og ment (betydning) og til hvem eller hvad, der refereres. F.eks defineres ordet»paraklet«som»trøster«(betydningen), men i Johs refererer det til Helligånden (reference). Den menneskelige og den guddommelige forfatter deler betydningen i en profetisk passage, men Gud har måske flere referencer i tankerne, end den menneskelige forfatter havde. Således er Johnsons betegnelse references plenior ifølge ham en mere korrekt term end Ibid., og James J. Packer,»Biblical Authority, Hermeneutics, and Inerrancy«, i Jerusalem and Athens: Critical Discussion on the Theology and Apologetics og Cornelius Van Til, red. E. R. Geehan (Nutley, NJ: Perbyterian Reformed Publishing House, 1971), s (kursiv tillagt, bortset fra ordene»sensus plenior«) E.E. Johnson,»Author's Intention and Biblical Interpretation«, s Semantikere foreslår mange niveauer, på hvilke betydningen af»meaning«kan diskuteres! Disse er (1) meaning (r) (=referent eller reference, som identificerer specifikke personer, ting og begreber, der bliver nævnt); (2) meaning (s) (=sense, som beskriver kvaliteterne ved personer, ting, hændelser og begreber, der bliver nævnt); (3) meaning (v) (=value,»dette betyder mere for mig end for nogen anden«); (4) meaning (e) (=»entailment«eller implikation,»denne diskussion betyder, at vi diskuterer følgende område...eller det indebærer at inkludere de følgende detaljer...«); (5) meaning (i) (=intention, hvad en taler ønsker at erklære ved hans brug af sprog); meaning (em) (=emotive, følelsesmæssig betydning, den følelse, som en taler ønsker at viderebringe), og (7) meaning (sig) (=significance, vigtighed,»dette betyder, at jeg må...«). I en diskussion om, hvad en forfatter»mener«er det nyttigt at vide, hvilket niveau af»mening«han har i tankerne. Ligeledes med spørgsmålet om»significance«er det vigtigt at skelne mellem»hvad intentionen var, at det skulle betyde«(forfatterens»meaning«), og»hvad det betyder for mig«(significance) (se G. B. Caird, The Language and Imagery of the Bible [Philadelphia, Westminister Press, 1980], s ; og J. P. Louw, Semantics of the New Testament Greek (Philadelphia, Fortress Press, 1982), s ).

7 sensus plenior. For Johnson er der altid en fundamental forbindelse mellem den betydning, den mennekselige forfatter har til hensigt, og det Gud har til hensigt. Han skriver: What we are therefore proposing is that the author's intention expresses a single, defining textual sense of the whole. This single sense is capable of implying a fullness of reference. This is not sensus plenior but sensus singular as expressed in the affirmation of the text. But it also recognizes the characteristic of references plenior. In Psalm 16...the words of verse 10 apply to both David and Christ in their proper sense, yet in a fuller sense to Christ who rose from the dead, while David's body knew corruption but will not be subjekt to eternal corruption. 17 Johnsons illustration af Salme 16 hævder, at ideen i denne passage, forfatterens betydning, er følgende:»at frydes i Gud, hvis bæger giver»den Fromme (hellige)«håb om opstandelse«. Passagen passer både på David (ved den endelige opstandelse) og på Kristus (i hans opstandelse). Således refererer udtrykket»den Fromme«til både David og Kristus. Skønt David talte om sit eget håb, så pegede hans sprog profetisk hen på Kristus. Denne passage fra Salme 16 illustrerer, hvorledes denne skole tolker den slags tekster. 18 Pointen i den forudgående diskussion er, at der indenfor»guddommeligt ord - menneskelig hensigts«- skolen bliver brugt to betegnelser til at beskytte sammenhængen mellem den menneskelige forfatters hensigt og Guds hensigt. Man appellerer altså enten til sensus plenior (Packer og S. L. Johnson) eller til references plenior (E. Johnson). Der er en lille, men potentielt betydelig nuanceforskel mellem de to betegnelser. Packer's sensus plenior ser begrænsningen, der hindrer en vilkårlig opfyldelse, som iboende i»ordenes implikation«i lyset af åbenbaringens udvikling. Elliott Johnson's begrænsning findes derimod i uforanderligheden af den»definerende betydning«, der lægger bag den menneskelige forfatters ord. Således er Packers begrænsning en smule mere åben end Johnsons. Med andre ord har Packer mere rum for mængden af betydningsudvidelse mellem GT og NT end Elliott Johnson har. Denne skole har til trods for den indre distinktion mange andre Elliott E. Johnson,»Authors Intention and Biblical Interpretation«, s. 427 (hans kursiv) En alternativ måde at se Salme 16 på inden for den samme ramme er at hævde, at David talte om sin egen udfrielse med en sådan vished, at han vidste, at»intet vil skille ham fra Gud«. Dvs. Gud vil ikke svigte ham, hverken i en tidlig død (iflg. nogle fortolkere) eller ultimativt (andre fortolkere). Betydningen i afsnittet findes i denne udtrykte tillid, men afsnittets»hvordan«, et aspekt af referencen, afhænger af det subjekt, der skal opfylde det. For David bliver denne reference aldrig historisk åbenbaret, men for Jesus er svaret på dette»hvordan«givet med opstandelsen. Derfor forkyndte Peter i Acta 2,25-32 Jesus som»den Hellige«, der i sandhed opfyldte teksten fra Salme 16, idet han vidste, at opfyldelsen aldrig blev åbenbaret for David, og i erkendelse af, at Jesus opfyldte den. For detaljer om denne tilgang til passagen og alternative synspunkter se Bock, Proclamation from Prophecy and Pattern: Lucan Old Testament Christology, afsnittet om Acta 2,25.

8 12 Darrell L. Bock ΙΧ-YΣ nr. 2,1997 hermeneutiske nuancer, men de ovenstående afsnit har berørt dens grundlæggende karrateristika. Man kan opstille følgende diagram over denne skoles synspunkter. GRAFISK ILLUSTRATION For denne skole er typologi profetisk, fordi mønstret for Guds aktivitet er konstrueret af Gud selv til at være gentagende, og dens korrespondancer er identificerbare ud fra detaljerne i GT-teksten. Da denne skole definerer typologier som profetiske, adskiller den sig fra Kaisers synspunkt. Dette repræsenterer dermed en anden forskel, hvor den første var afvisningen af at identificere den menneskelige hensigt og den guddommelige hensigt fuldstændigt, som Kaiser gør. Det særlige kendetegn ved denne skole er dens forsvar for en distinktion mellem den menneskelige forfatters hensigt og Guds hensigt samtidig med, at den prøver at fastholde en forbindelse mellem hensigten, som begge lader komme til udtryk i tekstens ord. III. Skolen der understreger åbenbaringens historiske progressus og senere jødisk hermeneutik. (Earle E. Ellis, Richard Longenecker, Walter Dunnett) Det primære kendetegn ved denne teologiske skole er dens udnyttelse af historiske faktorer til at bestemme hermeneutikken for forholdet mellem de to testamenter. Som titlen på Longenecker's bog Biblical Exegesis in the Apostolic Period antyder, forsøger denne skole at fremstille NT's brug af GT som en refleksion over åbenbaringens udvikling i Jesus Kristus (de nytestamentlige forfatteres»kristologiske briller«), og specielt som en udnyttelse af metoderne i jødisk fortolkning og eksegese i det 1. århundrede (begreber som midrash, pesher og Hillel's regler for fortolkning). 19 Longenecker taler om en»kristocentrisk eksegese«, der gennemtrænger NT. Han forfægter, at»kristendommens jødiske rødder gør det a priori sandsynligt, at de eksegetiske procedurer i NT i en vis udstrækning vil ligne de samtidige jødiske«. 20 Han hævder, at NT-forfatterne hverken (a) mekanisk brugte de gammeltestamentlige tekster som bevistekster, eller (b) på illegitim vis Ophavsmanden til denne tilgang, som har sit grundlag i jødisk metodologi er Otto Michel, Paulus und seine Bibel (Gütersloh, 1929; genoptrykt Darmstadt: Wissenshaftliche Buchgesellschaft, 1972). Det grundlæggende monografiske studie i paulinsk gammeltestamentlig hermeneutik kommer også fra denne skole: Earle E. Ellis, Paul's Use of the Old Testament (Grand Rapids: Baker book House, 1957). For en kort introduktion til jødisk hermeneutik se Longenecker, Biblical Exegesis in the Apostolic Period, s Sidstnævnte værk er fyldt med relevante historiske data. Se også Earle E. Ellis»How the New Testament uses the Old«, i New Testament Interpretation, red. af I. Howard Marshall (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1977) s Longenecker, Biblical Exegesis in the Apostolic Period, s. 205.

9 fordrejede eller forvred de gamle tekster. NT-forfatternes tilgang til GT stammer fra jødiske eksegetiske teknikker og fra Jesus. Deres eksegese kan karakteriseres som»karismatisk«i den betydning, at de så nogle hændelser og forkyndte, at disse hændelser opfyldte GT, med et»dette betyder«-sprog, som minder om Qumran-sektens peshereksegese. Visse af disse pesherbehandlinger af en tekst passer måske ikke ind i nutidens historisk-grammatiske eksegese, men det var den grundlæggende måde Bibelen blev læst på i det første århundrede, og det var derfor en legitim måde at læse GT på. Et vigtigt element i pesherlæsningen af en tekst er ofte at omformulere GT-passager, så de bedre passer til NT-situationen i lyset af en større bibelsk og teologisk forståelse. 21 Man kan nemt se det historiske problem i denne skoles argument. Ofte tales der også om sensus plenior som en måde at beskrive dette fænomen på. 22 Dette synspunkt vægtlægger også, at når NT -forfattere læste GT, så gjorde de det ud fra et udviklet teologisk billede af både messiansk forventning og frelseshistorie. 23 Således har teologien i GT og i nogle tilfælde den teologiske udvikling i den mellemstestamentlige jødedom haft indflydelse på disse forfattere. 24 Fortalere for dette synspunkt hævder, at de, Ibid. s Walter M. Dunnett anerkender spændingen som en sådan tilgang skaber og prøver derfor at forsvare sensus plenior-begrebet (The Interpretation of Holy Scripture (Thomas Nelson Publishers, 1984), s , spec. s ) Dunnett, The Interpretation of Scripture. En anden forfatter, der forsvarer sensus plenior og repræsenterer dette synspunkt er Donald Hagner,»The Old Testament in the New Testament«, i Interpreting the Word of God: Festschrift in Honor of Steven-Barabas, red. Af Samuel J. Schultz og Morris Inch (Chicago: Moody Press, 1976), s Ellis nævner deres teologiske forudsætninger, såsom frelseshistorisk perspektiv, som involverer en to-trins fuldbyrdelse i Jesu to kommer, brugen af typologi, samlet solidaritet og retten til karismatisk eksegese (»How the New Testament Uses the Old«, s ) Det at appellere til den mellemtestamentlige jødedom behøver ikke være et problem. Brugen af udtrykket»messias«som en teknisk term for den Davidiske efterkommer, der vil opfylde Guds løfter, er et mellemtestamentligt udtryk fra Salomos Salmer At citere sådanne pointer i teologien er ikke at gøre disse værker autoritative, det er derimod at sige, at visse udviklinger i den mellemtestamentlige jødedom var korrekte reflektioner over guddommelige realiteter baseret på GT. Gud må ses som den, der handler suverænt i den begrebsmæssige verden i det første årh., lige så meget som han handlede suverænt i den socialpolitiske verden i det første årh. for at forberede hele verden for budskabet om Kristus. Dette budskab blev bragt med begreber, denne verden kunne relatere til. For en oversigt over mellemtestamentlig jødisk teologi, som den kommer til udtryk i den apokalyptiske litteratur se D. R. Russell, The Message and Methods of Jewish Apocalyptic (Philadelphia: Westminister Press, 1964).

10 12 Darrell L. Bock ΙΧ-YΣ nr. 2,1997 der arbejder med de nytestamentlige forfatteres hermeneutik, bør være mindre optaget af abstrakte spørgsmål om legitimitet og være mere opmærksom på de historiske faktorer, der kan forklare denne type eksegese. Nogle få citater af Longenecker kan tjene til at opsummere denne skoles tilgang: It is hardly surprising to find that the exegesis of the New Testament is heavily dependent upon Jewish procedural precedents, For, theoretically, one would expect a divine redemption that is worked out in the categories of a particular history...(and) to express itself in terms of the concepts and methods of that particular people and day. And this is, as we have tried to show, what was in fact done - the appreciation of which throws a great deal of light upon the exegetical methodology of the New Testament. But the Jewish context in which the New Testament came to birth, significant though it was, is not what was distinctive or formative in the exegesis of the earliest believers. At the heart of their biblical interpretation is a Christology and a Christological perspective. 25 Longenecker skriver også: Thus it was that Jesus became the direct historical source for much of the early church's understanding of the Old Testament. But in addition, the early Christians continued to explicate Scripture along the lines laid out by Him and under the direction of the Spirit... But the Christocentric perspective of the earliest Christians not only caused them to take Jesus' own employment of Scripture as normative and to look to Him for guidance in the ongoing exegetical tasks, it also gave them a new understanding of the course of redemptive history and of their own place in it... From such a perspective, therefore, and employing concepts of corporate solidarity and correspondences in history (i.e., typology), all the Old Testament became part- and-parcel of God's preparation for the Messiah. 26 Skønt dette synspunkt vil blive evalueret senere, vil to potentielle negative reaktioner blive taget op her: (1) Dette synspunkt synes at åbne for historiske paralleller fra andre steder end kristendommen, og (2) denne tilgang synes at formindske begrebet profeti ved at henlægge dets anerkendelse primært til opfyldelsesperioden mere end til den tid, hvor det oprindeligt blev åbenbaret. Dette synspunkt behøver dog ikke at være så usædvanligt eller negativt, som det kunne se ud til ved første blik. F.eks. følger enhver NT-passage, hvor "Jahve" i GT bliver til "Kristus" i NT (f.eks. Rom 10,13 og dennes brug af Joel 3,5), dette princip om at læse GT i lyset af NT's erkendelser vedrørende Messias' natur, (hvor Jesus som Messias selv anerkendes som Herre og Gud). Selv kristendommens fortolkning af tidsgabet i Es 61,1-2 - i hvilket en del af passagen henviser til Jesu første komme (Lukas 4,18), og den anden del henviser til Jesu genkomst - er kun mulig på grund af NT's lære om Jesu dobbelte komme. Denne»uregerlige«og reflektive brug af GT i NT er en nøglefaktor, Longenecker, Biblical Exegesis in the Apostolic Period, s. 207, (Bocks fremhævning) Ibid. s (Bocks fremhævning).

11 der skal evalueres ved NT's brug af GT. Idet ny åbenbaring blev givet (i Jesu liv og ved hans lære), blev GT mere detaljeret belyst. 27 Denne skoles kendetegn er altså et forsøg på at være historisk følsom overfor de faktorer, der er virksomme i fortolkningen af skriften i det første århundrede. Det kan skematiseres på følgende måde: GRAFISK ILLUSTRATION Diagrammet for denne skole er tydeligvis mere kompliceret end de andre diagrammer. Fortalere for denne skole ser stadig et»profetisk«element i opfyldelsen, selvom den primært realiseres inden for hændelsen selv. Deres insisteren på en profetisk betydning er begrundet i (a) Guds suveræne styrelse, i hvilket frelseshistorien gentages og styrer hen mod opfyldelse, og i (b) appellen til en teksts ordlyd i forbindelse med Guds åbenbaring i Kristus. Det er på den anden side også vigtigt at lægge mærke til, at hændelsen er den nøglefaktor, der leder til virkeliggørelsen af den profetiske betydning. De fleste virkeliggørelser af opfyldelse arbejder hen imod og udfra den nytestamentlige hændelse. IV. Skolen der betoner en kanonisk tilgang og NT's primat (Bruce K. Waltke) Diskussionen af denne fjerde tilgang vil blive kortfattet, eftersom værker, der forfægter dette synspunkt, ikke er så talrige. 28 Waltke definerer sin tilgang på følgende måde: By the canonical process approach I mean the recognition that the text's intention became deeper and clearer as the parameters of the canon were expanded. Just as redemption itself has progressive history, so also older texts Bestemmelsen»mere detaljeret«er vigtig. Den gammeltestamentlige lære er ikke forandret eller tilsidesat, den er nærmere uddybet, gjort mere specifik, eller givet yderligere elementer. Da Gud feks. sagde til slangen, at»dens afkom skal bide Adams afkom i hælen«, og at Adams»afkom«ville knuse slangens hoved (Gen 3,15), hvad ville Adams eller Moses' læsere på dette punkt af beretningen være i stand til at forstå om løftet? Det ville nok være noget lignende det følgende: Adams afkom vil en gang få sejr over det ondes kræfter repræsenteret af slangen. Udsagnet er sandt nok, men der mangler nogle detaljer. Hvad ville NT-læsere eller kristne i dag se i dette løfte? Der er intet andet for øje end Kristi sejr over Satan ved korsfæstelsen og opstandelsen med et udblik til hans endelige magtoverdragelse. Det kaldes med rette et protoevangelium. Åbenbaringens udvikling har fyldt detaljerne vdr. udsagnets betydning eller for at bruge det tidligere afsnits sprog udsagnets»reference«. Denne proces kan kaldes åbenbaringens brydningspricip Bruce K. Waltke,»A Canonical Process Approach to the Psalms«, i Tradition and Testament, s. 3-18, spec. s Se også Waltke,»Is it right to read the New Testament into the Old?«, i Christianity Today, 2. September, 1983, s. 77. Waltke svarer i denne artikel med et rungende ja på dette spørgsmål.

12 12 Darrell L. Bock ΙΧ-YΣ nr. 2,1997 in the canon underwent a correlative progressive perception of meaning as they became part of a growing canonical literature. 29 Skønt han gør opmærksom på sin gæld til Brevard Child's værk, Introduction to the Old Testament as Scripture, distancerer Waltke sig fra alle detaljerne i Child's tilgang. Waltke fastslår også, at hans tilgang, skønt den minder om sensus plenior, er anderledes end denne, idet han forfægter enheden mellem GT's forfatteres ideele sprog og Guds intention. Denne enhed om intention er mulig, fordi den menneskelige forfatter talte med ideelt sprog. For ham, har den fremadskridende åbenbaring gjort det fuldstændige omrids af idealet mere tydeligt; det som altid var til stede i visionen. Det, der er uklart i Waltkes skrifter er, hvad de menneskelige forfattere forstod af udsagnenes intention. Manglen på klarhed på dette punkt adskiller hans synspunkt fra Kaiser's. Waltke afviser en sensus plenior, der vinder ny betydning fra teksten, og ser NT-forfatterne som nogle, der»overnaturligt«opdager den fuldere betydning. Waltke og Kaiser kommer hinanden nær i deres afvisning af sensus plenior. Forskellen mellem dem kommer frem, når de håndterer den senere åbenbaring i forhold til den tidligere. 30 Waltkes appellerer til den senere åbenbaring, mens Kaiser nægter at henvise til denne som relevant for denne diskussion. Waltkes understregning af åbenbaringens progressiv karakter er beslægtet med Longeneckers synspunkt. Forskellen ligger i den vidt forskellige applikation af metoden og fastholdelsen af enheden i den forfattermæssige hensigt. For Waltke var hele Salmernes Bog i sidste ende Jesu Kristi bønnebog. Alle salmerne kan i sidste ende appliceres på ham. 31 I tillæg til det har nytestamentlige opfyldelser af jordiske GT-løfter den effekt at have forrang over GT-løftet, og at»udpakke«dets bogstavelige betydning. En illustration af denne tilgang kan ses i følgende citat: If the Lord Jesus Christ and his church fulfill the promises of the Old Testament, as the New Testament affirms (see Acts 3,24-25), then those promises expressed in terms appropriate for the earthly form of God's kingdom in the old dispensation, find their literal fulfillment in the spiritual form of the kingdom in the New dispensation. Thus if Psalm 2:7 refers to Jesus Christ in his first coming, so also the reference to Psalm 2:6 and Mt. Zion does not refer to a location in Palestine; but rather refers to heavenly Mt. Zion and Christ's taking possesion of the nations. 32 Waltkes position er altså, at hele GT ultimativt må genlæses i lyset fr a NT. Som et resultat deraf bliver den mening, der oprindeligt kom til udtryk i en gammeltestamentlig passage tilsidesat og omdefineret af NT. Skønt Waltke næppe vil beskrive resultatet af hans metode således, synes en sådan konklusion rimelig. Der argumenteres for denne beskrivelse af Waltkes metode ud fra hans skift fra jordiske til himmelske referencer i hans forståelse af Waltke,»A Canonical Process Approach to the Psalms«, s Ibib., s Ibid., s Waltke,»Is it Right to Read the New Testament into the Old?«, s. 77 (Bocks fremhævelser, bortset fra ordet bogstavelig).

13 Salme 2. Et sådant fuldstændigt referenceskift, der indebærer udelukkelsen af den oprindelige betydning, er faktisk en forandring af meningen. Forfatteren er ikke i stand til at komme med et godt funktionelt diagram over dette synspunkt. Nøglen til dette synspunkt er dets ønske om ultimativt at læse GT fuldstændigt i lyset af NT.

Af Darrell L. Bock. Evangelikale og brugen af Det Gamle Testamente i Det

Af Darrell L. Bock. Evangelikale og brugen af Det Gamle Testamente i Det Evangelikale og brugen af Det Gamle Testamente i Det Nye (2) Af Darrell L. Bock Oversat af cand.mag. Birger Petterson I en tidligere artikel 1 beskæftigede jeg mig med fire skoler af evangelikale teologer,

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Og størst af dem er kærligheden. Anne-May Müller 8. september 2012

Og størst af dem er kærligheden. Anne-May Müller 8. september 2012 Og størst af dem er kærligheden Anne-May Müller 8. september 2012 Skabt til fællesskab Our main human drive is the drive for relationships Ronald Fairbairn Human connections shape the neural connections

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation Konceptkommunikation Status... En række koncepter, der efterhånden har taget form Status......nu skal vi rette os mod det færdige koncept idé 1 idé 2 How does it fit together Mixing and remixing your different

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Virkningsfulde bønner og påkaldelser

Virkningsfulde bønner og påkaldelser Virkningsfulde bønner og påkaldelser (4) Den Store Invokation (billeder + tekst) DEN STORE INVOKATION - THE GREAT INVOCATION Fra lysets kilde i Guds sind Lad lys strømme ind i menneskers tanker Lad lyset

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Horace Engdahl i interview i Politiken Bøger, 7. december 2014: [Hos os i Norden]

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Se min tjener! Messiasprofetier hos Esajas

Se min tjener! Messiasprofetier hos Esajas Se min tjener! Messiasprofetier hos Esajas Af samme forfatter Credokredsen 1956-21. KFS pionértid, 1989 Soning og sejr. Forsoningen hos Aulén og Luther, 1994 Jesusmosaik, 1996 Lykken er..., 1996 Fra tegn

Læs mere

Bibelen, anden del. Lektion 2

Bibelen, anden del. Lektion 2 Lektion 2 Bibelen, anden del Profeterne De profetiske bøger er: Josvabogen, Dommerbogen, 1.-2. Samuelsbog, 1.-2. Kongebog, Esajas bog, Jeremias bog, Ezekiels bog, Hoseas bog, Joels bog, Amos bog, Obedias

Læs mere

Men enhver skal leve sådan, som Herren har tildelt ham, som Gud har kaldet ham. 1. Kor. 7; 17

Men enhver skal leve sådan, som Herren har tildelt ham, som Gud har kaldet ham. 1. Kor. 7; 17 Gudstjeneste søndag d. 26. april 2015 Tema: Kære arbejde Men enhver skal leve sådan, som Herren har tildelt ham, som Gud har kaldet ham. 1. Kor. 7; 17 Kære arbejde Når vi hører om dem, som oplever sig

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør Indhold 5 Forord 6 Vejledning 7 1. samling: Bibelens røde tråd 13 2. samling: Helligånden formidler 20 3. samling: Shhh! Gud taler 26 4. samling: Nåde-leverandør 32 5. samling: Lev i Bibelen 39 6. samling:

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Fortolkning af Mark 2,13-17

Fortolkning af Mark 2,13-17 Fortolkning af Mark 2,13-17 Af Jonhard Jógvansson, stud. theol. 13 Καὶ ἐξῆλθεν πάλιν παρὰ τὴν θάλασσαν καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ἤρχετο πρὸς αὐτόν, καὶ ἐδίδασκεν αὐτούς. 14 Καὶ παράγων εἶδεν Λευὶν τὸν τοῦ Ἁλφαίου

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

2. påskedag 6. april 2015

2. påskedag 6. april 2015 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: På vej med Jesus Salmer: 234, 222; 245, 217 Evangelium: Luk. 24,13-35 Det Gamle Testamente er en lukket bog for mange kristne. Det er en del af Bibelen som de ikke kender og

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Gudstjeneste og sabbat hører sammen. Sabbatten er dagen for gudstjeneste. Når der derfor i en bibelsk sammenhæng tales om sabbatten, må gudstjenesten

Gudstjeneste og sabbat hører sammen. Sabbatten er dagen for gudstjeneste. Når der derfor i en bibelsk sammenhæng tales om sabbatten, må gudstjenesten I. Indledning Gudstjeneste og sabbat hører sammen. Sabbatten er dagen for gudstjeneste. Når der derfor i en bibelsk sammenhæng tales om sabbatten, må gudstjenesten tænkes med. Sabbatten spiller en stor

Læs mere

Politikugen. Sikkerhedsbegrebet: Historisk og analytisk

Politikugen. Sikkerhedsbegrebet: Historisk og analytisk Politikugen Sikkerhedsbegrebet: Historisk og analytisk Indholdsfortegnelse En (meget) kort historie om begrebet Den Kolde Krig Sikkerhedsbegrebet i strategiske studier Sikkerhedsbegrebet i fredsforskning

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Dobbelt eller enkelt forudbestemmelse? 1. Oversættelse af Rom 9,6-24

Dobbelt eller enkelt forudbestemmelse? 1. Oversættelse af Rom 9,6-24 Dobbelt eller enkelt forudbestemmelse? I en calvinsk/reformert tradition opererer man med en dobbelt forudbestemmelse. Gud har suverænt og frit udvalgt nogle til frelse, og Gud har suverænt og frit udvalgt

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13 Formulering af forskningsspørgsmål + Læringsmål Formulere det gode forskningsspørgsmål Forstå hvordan det hænger sammen med problemformulering og formålserklæring/motivation

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Back to basics. - systemic virtues for social work and clinical practise in future society. Jørn Nielsen, klinisk psykolog, ph.d., JN@kliniskpsyk.

Back to basics. - systemic virtues for social work and clinical practise in future society. Jørn Nielsen, klinisk psykolog, ph.d., JN@kliniskpsyk. Back to basics - systemic virtues for social work and clinical practise in future society Maturana: 100% of human existence is about love, all pain and suffering for which people search for help is of

Læs mere

Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk

Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk Medborgerskabets fire dimensioner (ifølge G. Delanty, 2000) Rettigheder Pligter Deltagelse

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

10, 9, 8, 7, 6 nu!«i tv-studiet tæller en kameramand sekunderne

10, 9, 8, 7, 6 nu!«i tv-studiet tæller en kameramand sekunderne Indledning Én sammenhængende Bibel» 10, 9, 8, 7, 6 nu!«i tv-studiet tæller en kameramand sekunderne for mig, før jeg skal være med i en direkte udsendelse. I løbet af de næste minutter skal jeg forsøge

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England.

K E N D E L S E. Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England. København, den 1. december 2004 J.nr.02-0401-04-0593 bj-jm K E N D E L S E Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England. Sagens tema: Klagen vedrører

Læs mere

DO henviser til den autoriserede danske oversættelse af Bibelen, Det danske Bibelselskab 2002

DO henviser til den autoriserede danske oversættelse af Bibelen, Det danske Bibelselskab 2002 Forord Dette er en bog om nådegaver. Den er kort og har et begrænset sigte: at definere hvad en nådegave er ud fra Det nye Testamente (NT) og at beskrive de 18 nådegaver, der omtales i NT. Ofte beskriver

Læs mere

Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup

Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup Vi har haft en mailkorrespondance med Lektor fra Roskilde Universitet Karen Sjørup, hvoraf vi har anvendt en række citater. Denne vil fremgå i det følgende afsnit.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Gammel Testamente. Forord 11

Indholdsfortegnelse. Gammel Testamente. Forord 11 Indholdsfortegnelse Forord 11 Gammel Testamente 1. Hvor fik Kain sin kone fra? (1 Mos 4,17) 13 2. Hvem er gudssønnerne? (1 Mos 6,1-5) 18 3. Var Noas ark et ordentligt skib? (1 Mos 6,14-16) 23 4. Hvorfor

Læs mere

Salmer: Vejby 3,264,277, 69, 438, 477,10. Rødding 785, 264, 277, 68, 787.

Salmer: Vejby 3,264,277, 69, 438, 477,10. Rødding 785, 264, 277, 68, 787. Tekster: Es 40,18-25, 1 Kor 1,4-8, Matt 22,34-46 Salmer: Vejby 3,264,277, 69, 438, 477,10. Rødding 785, 264, 277, 68, 787. Tiden er ikke en glidende forandring. Det virker mest som om tiden er som en gammel

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb TROENS GRUNDVOLD JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB Helligåndens dåb De to dåb som Bibelen taler mest om er dåben i vand, hvor man begraver det gamle og dåben i Helligånden hvor man får kraft til tjeneste.!

Læs mere

Indledning og kommentarer til Samuelsbøgerne, Kongebøgerne og Krønikebøgerne

Indledning og kommentarer til Samuelsbøgerne, Kongebøgerne og Krønikebøgerne Bibelen og det alimentære kulturmøde i Grønland Forfatter: Flemming Nielsen Editor: Finn Damgaard ; Anne Katrine de Hemmer Gudme Type: Bidrag til bog/antologi Årstal: 2015 Emne: Bibelen; Kulturmøde; Grønland

Læs mere

Helligånden og Guds Ord

Helligånden og Guds Ord 1 TIL SABBATTEN 7. JANUAR 2017 Helligånden og Guds Ord Ugens vers Introduktion Ethvert skrift er indblæst af Gud og nyttigt til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Hvem var Jesus? Lektion 8

Hvem var Jesus? Lektion 8 Lektion 8 Hvem var Jesus? Vi fortsætter med at se på de tilnavne og beskrivelser, der er af Jesus. I lektion 7 så vi, at han kaldes Messias eller Kristus, og at han kaldes Guds søn. Nu skal vi se på, hvad

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

HELLIGÅNDENS DÅB & GAVER

HELLIGÅNDENS DÅB & GAVER UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HELLIGÅNDENS DÅB & GAVER Helligåndens dåb er ikke kun en lille del af

Læs mere

Øjne, I er lykkelige I, som ser Guds Søn på jord!

Øjne, I er lykkelige I, som ser Guds Søn på jord! Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. oktober 2016 Kirkedag: 19.s.e.Trin/B Tekst: 1 Mos 28,10-18; 1 Kor 12,12-20; Joh 1,35-51 Salmer: SK: 731 * 26 * 164 * 334,1-2+5 LL: 731 * 26 * 335 * 164

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

Jesus og Kristus. Hvem er Jesus? Lektion 7

Jesus og Kristus. Hvem er Jesus? Lektion 7 Lektion 7 Jesus og Kristus Han blev født i en stald, og var ven med de forkerte. Jesus. Guds søn. Menneskesønnen. Befrieren. Frelseren. Kristus. En mand med mange betydninger, som har betydet meget for

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Billede & Ord 3 Tre måder at sammensætte billeder og ord på in meaningful ways. Ribergård & Munk communication design Marts 2012

Billede & Ord 3 Tre måder at sammensætte billeder og ord på in meaningful ways. Ribergård & Munk communication design Marts 2012 Billede & Ord 3 Tre måder at sammensætte billeder og ord på in meaningful ways Ribergård & Munk communication design Marts 2012 TEXT VISUAL TEXT VISUAL TEXT VISUAL TEXT TEXT VISUAL VISUAL

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Når Jesus sådan overfor disciplene foregriber et godt stykke af fremtidens begivenheder, fortæller han dem egentlig, at hvad

Når Jesus sådan overfor disciplene foregriber et godt stykke af fremtidens begivenheder, fortæller han dem egentlig, at hvad Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 28. april 2013 Kirkedag: 4.s.e.påske/A Tekst: Joh 16,5-15 Salmer: SK: 583 * 393 * 600 * 520 * 588 LL: 583 * 585 * 393 * 600 * 520 * 588 Her mellem påske

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Kampen om landet og byen

Kampen om landet og byen Mellemøstenhar gennem tiderne påkaldt sig stor opmærksomhed, og regionen er i dag mere end nogensinde genstand for stor international bevågenhed. På mange måder er Palæstina, og i særdeleshed Jerusalem

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

- man sov tæt på belægningsstuerne

- man sov tæt på belægningsstuerne Præsenteret af: - man sov tæt på belægningsstuerne I belægningsstuen var der plads til 26 soldater: 24 menige soldater i dobbeltmands køjesenge og to befalingsmænd i enkeltmands køjesenge. Der var plads

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD JOHN LENNON (DANISH

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Start med at læse vedhæftede fil (Om lytteniveauerne) og vend så tilbage til processen.

Start med at læse vedhæftede fil (Om lytteniveauerne) og vend så tilbage til processen. At lytte aktivt Tid: 1½ time Deltagere: 4-24 personer Forudsætninger: Overblik over processen, mødeledelsesfærdigheder Praktisk: telefon med stopur, plakat med lytteniveauer, kopi af skema Denne øvelse

Læs mere

STUDIUM BIBEL. Kristus og 2hans lov ISSN ISBN

STUDIUM BIBEL. Kristus og 2hans lov ISSN ISBN ISSN 1603-6905 ISBN 978 87 7532 566 5 BIBEL STUDIUM Kristus og 2hans lov April Maj Juni 2014 1. 2. KVARTAL 2007 2014 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN 2. kvartal Forfatter Kristus og hans lov Keith Burton

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

J A N E H A N S E N H O Y T { M A S T E R P L A N } G U D S O P R I N D E L I G E H E N S I G T M E D M Æ N D O G K V I N D E R

J A N E H A N S E N H O Y T { M A S T E R P L A N } G U D S O P R I N D E L I G E H E N S I G T M E D M Æ N D O G K V I N D E R J A N E H A N S E N H O Y T { M A S T E R P L A N } G U D S O P R I N D E L I G E H E N S I G T M E D M Æ N D O G K V I N D E R Indholdsfortegnelse Forord...5 Kapitel 1: Nutidens virkelighed...7 Kapitel

Læs mere

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv,

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv, 2.s.e.Helligtrekonger, den 14. januar 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 10.- Tekster: 2.Mosebog 33,18-23; Johs. 2,1-11: Salmer: 403-434-22-447-315/319-475 P.H. Bartolin - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 2. s efter hellig tre konger 2014 ha. OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 Jeg har altid syntes, at det var ærgerligt, at afslutningen, på mødet mellem den samaritanske

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

Af Paul R. House. Bibelsk teologi og Skriften som et hele: ICQUS nr. 4, 2000 165

Af Paul R. House. Bibelsk teologi og Skriften som et hele: ICQUS nr. 4, 2000 165 Bibelsk teologi og Skriften som et hele Af Paul R. House Bibelsk teologi og Skriften som et hele: Hen imod et program for fremtiden Oversat af cand.mag. Birger Petterson Resumé: Artiklen falder i 5 dele:

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

DET GAMLE TESTAMENTE AARHUS UNIVERSITET ARTS ELSE KRAGELUND HOLT LEKTOR TEOLOGI FOR LÆGFOLK 27. AUGUST 2016

DET GAMLE TESTAMENTE AARHUS UNIVERSITET ARTS ELSE KRAGELUND HOLT LEKTOR TEOLOGI FOR LÆGFOLK 27. AUGUST 2016 DET GAMLE TESTAMENTE BIBELSYN 1 Menighedsfakultetet bygger på Bibelen og vor kirkes bekendelse og vil virke ud fra det syn på Bibelen, som er Bibelens eget, og som altid har været kirkens: Den er Guds

Læs mere

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Principles: Couples, Families, Groups, and Mandated Clients Where is the distress? To whom does the feedback refer? Multiple voices in the room Systemic

Læs mere

Helligånden Guds Ånd og Guds kraft

Helligånden Guds Ånd og Guds kraft Helligånden Guds Ånd og Guds kraft Det kan være svært at forholde sig til Helligånden. Hvad er det for en størrelse, og hvordan virker Han? Er Han en person eller en kraft? Når vi hører om Helligånden,

Læs mere

PR day 7. Image+identity+profile=branding

PR day 7. Image+identity+profile=branding PR day 7 Image+identity+profile=branding A few definitions Public Relations is the planned and sustained effort to establish and maintain goodwill and understanding between an organisation and it s public.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation Implementing SNOMED CT in a Danish region Making sharable and comparable nursing documentation INTRODUCTION Co-operation pilot project between: The Region of Zealand Their EHR vendor - CSC Scandihealth

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere