ΙΧ-YΣ nr. 2,1997 Evangelikale og brugen af... 1 Evangelikale og brugen af Det gamle Testamente i det nye

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ΙΧ-YΣ nr. 2,1997 Evangelikale og brugen af... 1 Evangelikale og brugen af Det gamle Testamente i det nye"

Transkript

1 Evangelikale og brugen af Det gamle Testamente i det nye af professor Darrell L. Bock oversat af Robert Strandgaard Andersen Resumé: For evangelikale, hvis særlige kendetegn er deres engagement for et stort syn på skriften, er der måske ikke noget hermeneutisk emne, der er udsat for mere diskussion, end forholdet mellem de to testamenter. Et specielt vigtigt emne indenfor denne diskussion er NT's brug af GT. For evangelikale er dette emne meget vigtigt, eftersom både kristologiske lærepunkter og teorier om bibelsk inspiration er nært forbundet til de konklusioner, der drages om, hvordan de to testamenter står i forhold til hinanden. Den hermeneutik, der drejer sig om NT's brug af GT, er et emne, der levende diskuteres inden for den evangelikale fløj. Faktisk kan diskussionen betegnes som en af de største debatemner blandt nutidens evangelikale. Kort sagt, emnet om GT's brug i NT er et»varmt«emne inden for evangelikale kredse, som også mange værker af nyere dato vidner om. 1 På trods af diskussionen er man ikke nået frem til nogen konsensus. Hovedårsagen til denne manglende konsensus er diskussionens komplekse natur, både hermeneutisk og historisk. Teologiske hovedproblemstillinger involverer ofte mangesidede spørgsmål, og dette område er ingen undtagelse. Målet med denne artikel er at diskutere de hermeneutiske emner, som denne debat rejser. Artiklen forsøger at beskrive fire teologiske skoler, der er fremstået på 1 1 En undersøgelse af nutidig evangelikal litteratur indenfor dette område viser, at på det tekniske-monografiske niveau, på det evangelikale-societale niveau og på de mere populære værkers niveau har dette emne fået stor opmærksomhed. Artikel XIII i Chicago Statement on Biblical Inerrancy tog i dens benægtelsessektion et emne op, som var rejst af GT's brug i NT. Ligeledes handlede 2 af de 16 områder, der blev rejst på ICBI 1983 Summit Conference on Hermeneutics direkte om dette emne, nemlig»forfatterens intention og bibelsk fortolkning«, og»patrick Fairbairn og den bibelske hermeneutik relateret til citater fra GT i NT«. Disse er kap. 7 og 14 i Hermeneutics, Inerrancy and the Bible, red. Earl D. Radmacher og Robert D. Preus (Grand Rapids: Zondervan publishing House, 1984). På denne konference handlede art. XVIII specifikt om bekræftelser og benægtelser inden for dette emne. Art XVIII er præsenteret i Radmacher og Preus udgaven, s. 885, mens art. XII kan findes i Inerrancy, red af Norman L. Geisler (Grand Rapids, Zondervan Publishing House, 1979), s Det sidste årti har frembragt en myriade af evangelikale værker indenfor dette område, som denne artikel vil vise.

2 12 Darrell L. Bock ΙΧ-YΣ nr. 2,1997 det seneste inden for den evangelikale fløj. Artiklen vil lade hver af disse definere sit syn på disse komplekse problemstillinger. 2 Fire skoler inden for den evangelikale fløj Den følgende skitse af de fire tilgange til brugen af GT i NT er et forsøg på at gruppere de forskellige evangelikale tilgange til dette emne. Ingen af disse har bevidst forsøgt at danne»skole«, men betegnelsen bliver brugt alene for at skabe overskuelighed. Den titel, hver skole får, er et forsøg på at opsummere deres særlige kvaliteter. Alle tilgange har ét til fælles: De anderkender alle, at metoden til at diskutere GT's brug i NT ikke er»rent profetisk«, dvs. en metode, hvor man tager GT-teksten ud af sin sammenhæng og så hægter den direkte på sin NT-opfyldelse uden overvejelser om GT-passagens historiske situation. Faktisk gør Kaiser udtrykkeligt opmærksom på, at den bedste måde at forstå den profetiske sammenhæng mellem GT og NT på ikke er som»forudsigelse«, men»løfte«. 3 Denne pointe er værd at bemærke. Forholdet mellem specifikke GT-tekster og deres NT-opfyldelse er ofte mere end blot et rent lineært forhold. Så hjælpsomme skemaer er, der blot lægger gammel - og nytestamentlige passager ved siden af hinanden, så er hermeneutikken om, hvordan teksterne er forbundet 2 2 Denne artikel blev bragt første gang i Bibliotheca Sacra, juli-september I oktober-december-udgaven fra samme år findes en efterfølgende artikel, der redegør for fire hermeneutiske nøgleproblemstillinger, som disse skoler håndterer på forskellig vis i arbejdet med konkrete GT-passager. Denne artikel præsenterer også et skelet til hjælp for arbejdet med GT i NT. (red). 3 4 Forfatteren håber ved en senere lejlighed at skrive et opfølgningsarbejde, der fremstiller en detaljeret overvejelse over hans position på specifikke tekster i forbindelse med de fire skoler, der refereres i denne artikel. Der bør dog, som ret er, gøres opmærksom på, at forfatteren ser sig selv som værende mest enig med den anden og tredie skole i den efterfølgende diskussion, men til hvilken af disse to sider han hælder mest, kan han ikke engang selv finde ud af grunde, som denne to-delte serie vil vise. Forfatterens doktorarbejde ved Aberdeen University handlede om dette emne. Se hans Proclamation from Prophecy and Pattern: Lucan Old Testament Christology (Sheffield: JSOT Press, forthcomming), som undersøger alle de vigtiste Kristologiske GT-passager i Lukas/Acta. 5 3 Walter C. Kaiser, Jr., The Uses of Old Testament in the New (Chicago: Moody Press, forthcomming). Kaiser har venligst givet forfatteren adgang til hans vigtige nye arbejde. Referencerne til det vil være til afsnit af bogen, da den endnu ikke er udgivet. Disse bemærkninger fremsættes i introduktionen til 2. Del:»The Prophetic Use of OT in the New«. Denne bog vil blive en vigtig katalysator for diskussionen om dette emne.

3 dog ofte mere kompleks end en direkte eksklusiv-linie-opfyldelse. Alle skoler, som nævnes i denne artikel, er enige om dette fundamentale punkt. 4 I. Skolen, der understreger, at teksten ikke har betydninger ud over de af forfatteren intenderede (Walther C. Kaiser Jr.) Det grundlæggende præmis inden for denne skole er, at hvis hermeneutikken skal have nogen gyldighed, så må alt, som er hævdet i GT-passagen, have været en del af den menneskelige forfatters intenderede mening. Således har profeterne haft en rimelig omfattende forståelse af, hvad det er, de udsiger om den endelige fuldbyrdelse af Guds løfte. 5 Derfor afviser Kaiser sensus plenior, dvs. dobbelt betydning, dobbelt opfyldelse og dobbelt mening. Han afviser enhver opdeling mellem intentionen hos den guddommelige forfatter og hos den menneskelige forfatter, selvom han anerkender, at Gud har en større erkendelse af et løftes fulde betydning. Han mener, at det at regne med et delt forhold mellem den menneskelige og den guddommelige forfatter er at operere med skjulte betydninger. Dette kan ikke kaldes afsløringer eller åbenbaring. Kaiser levner ikke plads for typologier, som han hævder består af fire elementer: Historisk korrespondance, eskalation, guddommelig hensigt og præfigurering. Typologi er altså ikke profetisk og har ikke med åbenbaring af et sagsforhold at gøre. Hovedpointen i Kaisers synspunkt er hans henvisning til»generisk løfte«, på baggrund af Beechers»generisk forudsigelse«. 6 Beecher definerer det på følgende måde: A generic prediction is one which regards an event as occurring in a series of parts, seperated by intervals, and expresses itself in language that may apply indifferently to the nearest part, or to the remoter parts or to the whole - in other words, a prediction which, in applying to the whole of a complex event, also applies to some of its parts. 7 Kaiser kommenterer dette på følgende måde: The fundamental idea here is that many prophecies begin with a word that ushers in not just a climatic fulfillment, but a series of events, all of which participate in and lead up to that climatic or ultimate event in a protracted series that belong together as a unit because of their corporate or collective solidarity. In this way, 6 4 Se f.eks. Kaisers igangværende arbejde (se note 3); Richard Longenecker, Biblical Exegesis in the Apostolic Age (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmanns Publishing Co., 1975); S. Lewis Johnson The OT in the New (Grand Rapids, Zondervan Publishing House, 1980); og Bruce K. Waltke,»A Canonical Process Approach to the Psalms«, in tradition and Testament, red. John S. Feinberg og Paul D. Feinberg (Chicago: Moody Press, 1981). Disse forfattere repræsenterer dog hver deres tilgang til emnet. 7 5 Kaiser, The Uses of the OT in the New, kapitlet om profetisk brug af GT; og Walter C. Kaiser, Jr.,»Legitimate Hermeneutics«, i inerrancy, spec. s Kaiser,»Legitimate Hermeneutics«, s. 137, citat af Willis J. Beecher, The Prophets and the Promise (Grand Rapids: Baker Book House, 1975), s Beecher, The Prophets and the Promise, s. 130.

4 12 Darrell L. Bock ΙΧ-YΣ nr. 2,1997 the whole set of events makes up one collective totality and constitutes only one idea even though the events may be spread over a large segment of history by the deliberate plan of God. 8 Kaisers hovedpointe er, at der i en generisk forudsigelse kun er udtrykt én mening, samt at den menneskelige forfatter er klar over alle trinnene i rækken af hændelser fra den første til den sidste. Den eneste faktor, profeten ikke kender til, er tidspunktet, hvor hændelserne vil finde sted, specielt tidspunktet for den endelige opfyldelse. Kaiser identificerer så nogle træk, ved hvilke man kan kende et sådant generisk løfte. Disse tekstmæssige træk inkluderer: (1) kollektive singulare navneord (f.eks»sæd«og»tjener«); (2) skift mellem singulare og plurale pronomen-suffixer i en GT-passage (f.eks. tjener som Israel i Es 44,1 og som en enkeltperson, Messias, i Es 52,13-53,12; og som reference til monarkiet og til den davidiske hersker vha. et pronomiumskifte i Amos 9,11-12); og (3) analogier, der bliver udtrykt på baggrund af en allerede kendt teologi (f.eks. enten brug af en teknisk betegnelse, der allerede er åbenbaret, såsom»kongerige«,»afkom«og»rest«, eller et citat eller en allusion til en tidligere GT-tekst, -hændelse eller -løfte). Således kan den menneskelige forfatter i ét intenderet budskab bevidst have to eller flere tilhørerskarer som addressat samtidigt og to eller flere hændelser i tankerne samtidigt. Det er vigtigt at lægge mærke til, at et generisk løfte hos Kaiser ikke er det samme som en typologi, en distinktion andre nok ikke ville lave. Kaiser ser typologien som et ikke-profetisk, analogisk fænomen. Hans synspunkt kan skematiseres på følgende vis: GRAFISK ILLUSTRATION Pointen i Kaisers model er altså, at»sandhedsintentionen i det forhåndenværende altid var singulært og aldrig dobbelt eller multibelt i sin betydning«. 9 Det særlige kendetegn ved dette synspunkt er, at den menneskelige forfatter havde hele billedet for øje som en del af hans egen intention og forståelse med tidsrammen som eneste undtagelse. II. Skolen der skelner mellem Guds intention og forfatterens intention (S.Lewis Johnson, James I. Packer, Elliott E. Johnson) Hovedsagen for denne skole er, at profetiske passager alle trækker på den menneskelige forfatters ord, men at den menneskelige forfatter ikke altid fuldt ud intenderede eller forstod den profetiske reference, selvom Gud havde den fulde reference som hensigt Kaiser, The Uses of the OT in the New, i 2. del om profeti i afsnittet om»dobbelt eller generisk opfyldelse«(hans kursiv) Ibid., del 2, afsnittet om»b.c. eller A.D opfyldelse?« S. Lewis Johnson citerer J.I. Packer med tilladelse (The OT in the New, s. 50); Eliott E. Johnson,»Authors Intention and Biblical Interpretation«, i Hermeneutics, Inerrancy and the Bible, s En af dem, der gav respons på Elliott E. Johnsons skrift var Kaiser (s ).

5 Ifølge dette synspunkt taler Gud på en virkelig måde gennem profetens ord. Terminologien, der bliver brugt for at beskrive, hvordan denne distinktion laves og fastholdes, er forskellig hos tilhængerne af denne skole, selv om de grundlæggende fremsætter det samme synspunkt. S. Lewis Johnson og James I. Packer henviser til sensus plenior, mens Elliott E. Johnson foretrækker termen references plenior. Betydningen af disse betegnelser er omdiskuteret, og vil blive drøftet senere. Skønt de tre fortalere distingverer mellem den menneskelige forfatters og den guddommelige forfatters hensigt, forsøger de at fastholde en forbindelse mellem den menneskelige forfatters ord og betydning og Guds hensigt og betydning for at undgå forekomsten af vilkårlig opfyldelse. Således giver opfyldelsen ikke GT-teksten en betydning, der er fremmed for dens ordvalg eller begrebsmæssige betydning. 11 Begge Johnson'er henviser til E.D. Hirsch's arbejde for støtte. 12 S. Lewis Johnson siger direkte:»vi må være enige med Hirsch«- med hvilket han mener, at vi kan være enige i Hirsch's tese om, at betydningen må befinde sig i forfatterens ønskede betydning - forudsat»at det forstås, at den betydning, vi søger som fortolkere, er Guds. Han fortsætter:»vi må ikke blive overrasket over at opdage, at Guds intenderede mening går ud over den menneskelige forfatters, specielt i de dele af Guds ord, som hører til de tidlige stadier i den historiske udvikling af den specielle åbenbaring.«13 Dette introducerer et hovedområde, nemlig hvorledes en åbenbarings udvikling har indflydelse på forståelsen af passagerne og deres forhold til hinanden. (Der vil blive sagt mere om dette senere). En indsigelse, der kunne gøres mod denne skole, er en anklage for vilkårlighed i en opfyldelse, der skelner mellem hvad Gud ved og hvad den menneskelige forfatter ikke ved. Hvad siger skolen til dette problem? S. Lewis Johnson citerer Packer for følgende, når han definerer deres forståelse af sensus plenior: If, as in one sense is invariably the case, God's meaning and message through each passage, when set in its total biblical context, exceeds what the human author had in mind, that further meaning is only an extension and development of his (i.e., of the human author's meaning), a drawing out of implications and establishing of relationships between his words and the other, perhaps later, biblical declarations in a way that the writer himself, in the nature of case (i.e., because of the limits of the progress of revelation to that point) could not do. Think, for example, how messianic prophecy is declared to have been fulfilled in the New Testament, or how the sacrificial system of Leviticus is explained as typical in Hebrews. The point here is that the sensus plenior which texts acquire in their wider biblical context remains an extrapolation on the grammatico-historical plane, not a new projection onto the plane of allegory. And, though God may have more to say to us from Mere om dette punkt vil følge senere i dette afsnit E.D. Hirsch, Validity in Interpretation (New Haven, CT: Yale University Press, 1967). Kaiser appellerer også til Hirsch for støtte, men kun ved spørgsmålet om menneskelig intention. Hovedforskellen mellem denne skole og Kaisers synspunkt er spørgsmålet om, hvad den menneskelige forfatter vidste og vægtlægningen af den fulde intention hos den menneskelige forfatter (Kaiser) i modsætning til hos den guddommelige forfatter (Johnson'erne) S. L. Johnson, The OT in the New, s. 50.

6 12 Darrell L. Bock ΙΧ-YΣ nr. 2,1997 each text than its human author had in mind, God's meaning is never less than his. What he means, God means. 14 Packer fremhæver den rolle, åbenbaringens udvikling har og forbindelsen mellem den menneskelige forfatters og Guds mening. Elliott E. Johnson lægger vægt på nogle vigtige semantiske emner i sin artikel, der blandt mange andre ting diskuterer hans koncept, mht. references plenior. 15 Når han definerer ordet»mening«, skelner han mellem mening og reference. 16»Mening«refererer til den verbale betydning af det sprog, der kommer til udtryk i en tekst, ligegyldigt hvad det henviser til, dvs.»betydning«involverer et begrebs definition, ikke hvad termen refererer til.»reference«indikerer, hvad der specifikt bliver refereret til gennem»meningbetydningen«. Der er en forskel på, hvad der bliver beskrevet og ment (betydning) og til hvem eller hvad, der refereres. F.eks defineres ordet»paraklet«som»trøster«(betydningen), men i Johs refererer det til Helligånden (reference). Den menneskelige og den guddommelige forfatter deler betydningen i en profetisk passage, men Gud har måske flere referencer i tankerne, end den menneskelige forfatter havde. Således er Johnsons betegnelse references plenior ifølge ham en mere korrekt term end Ibid., og James J. Packer,»Biblical Authority, Hermeneutics, and Inerrancy«, i Jerusalem and Athens: Critical Discussion on the Theology and Apologetics og Cornelius Van Til, red. E. R. Geehan (Nutley, NJ: Perbyterian Reformed Publishing House, 1971), s (kursiv tillagt, bortset fra ordene»sensus plenior«) E.E. Johnson,»Author's Intention and Biblical Interpretation«, s Semantikere foreslår mange niveauer, på hvilke betydningen af»meaning«kan diskuteres! Disse er (1) meaning (r) (=referent eller reference, som identificerer specifikke personer, ting og begreber, der bliver nævnt); (2) meaning (s) (=sense, som beskriver kvaliteterne ved personer, ting, hændelser og begreber, der bliver nævnt); (3) meaning (v) (=value,»dette betyder mere for mig end for nogen anden«); (4) meaning (e) (=»entailment«eller implikation,»denne diskussion betyder, at vi diskuterer følgende område...eller det indebærer at inkludere de følgende detaljer...«); (5) meaning (i) (=intention, hvad en taler ønsker at erklære ved hans brug af sprog); meaning (em) (=emotive, følelsesmæssig betydning, den følelse, som en taler ønsker at viderebringe), og (7) meaning (sig) (=significance, vigtighed,»dette betyder, at jeg må...«). I en diskussion om, hvad en forfatter»mener«er det nyttigt at vide, hvilket niveau af»mening«han har i tankerne. Ligeledes med spørgsmålet om»significance«er det vigtigt at skelne mellem»hvad intentionen var, at det skulle betyde«(forfatterens»meaning«), og»hvad det betyder for mig«(significance) (se G. B. Caird, The Language and Imagery of the Bible [Philadelphia, Westminister Press, 1980], s ; og J. P. Louw, Semantics of the New Testament Greek (Philadelphia, Fortress Press, 1982), s ).

7 sensus plenior. For Johnson er der altid en fundamental forbindelse mellem den betydning, den mennekselige forfatter har til hensigt, og det Gud har til hensigt. Han skriver: What we are therefore proposing is that the author's intention expresses a single, defining textual sense of the whole. This single sense is capable of implying a fullness of reference. This is not sensus plenior but sensus singular as expressed in the affirmation of the text. But it also recognizes the characteristic of references plenior. In Psalm 16...the words of verse 10 apply to both David and Christ in their proper sense, yet in a fuller sense to Christ who rose from the dead, while David's body knew corruption but will not be subjekt to eternal corruption. 17 Johnsons illustration af Salme 16 hævder, at ideen i denne passage, forfatterens betydning, er følgende:»at frydes i Gud, hvis bæger giver»den Fromme (hellige)«håb om opstandelse«. Passagen passer både på David (ved den endelige opstandelse) og på Kristus (i hans opstandelse). Således refererer udtrykket»den Fromme«til både David og Kristus. Skønt David talte om sit eget håb, så pegede hans sprog profetisk hen på Kristus. Denne passage fra Salme 16 illustrerer, hvorledes denne skole tolker den slags tekster. 18 Pointen i den forudgående diskussion er, at der indenfor»guddommeligt ord - menneskelig hensigts«- skolen bliver brugt to betegnelser til at beskytte sammenhængen mellem den menneskelige forfatters hensigt og Guds hensigt. Man appellerer altså enten til sensus plenior (Packer og S. L. Johnson) eller til references plenior (E. Johnson). Der er en lille, men potentielt betydelig nuanceforskel mellem de to betegnelser. Packer's sensus plenior ser begrænsningen, der hindrer en vilkårlig opfyldelse, som iboende i»ordenes implikation«i lyset af åbenbaringens udvikling. Elliott Johnson's begrænsning findes derimod i uforanderligheden af den»definerende betydning«, der lægger bag den menneskelige forfatters ord. Således er Packers begrænsning en smule mere åben end Johnsons. Med andre ord har Packer mere rum for mængden af betydningsudvidelse mellem GT og NT end Elliott Johnson har. Denne skole har til trods for den indre distinktion mange andre Elliott E. Johnson,»Authors Intention and Biblical Interpretation«, s. 427 (hans kursiv) En alternativ måde at se Salme 16 på inden for den samme ramme er at hævde, at David talte om sin egen udfrielse med en sådan vished, at han vidste, at»intet vil skille ham fra Gud«. Dvs. Gud vil ikke svigte ham, hverken i en tidlig død (iflg. nogle fortolkere) eller ultimativt (andre fortolkere). Betydningen i afsnittet findes i denne udtrykte tillid, men afsnittets»hvordan«, et aspekt af referencen, afhænger af det subjekt, der skal opfylde det. For David bliver denne reference aldrig historisk åbenbaret, men for Jesus er svaret på dette»hvordan«givet med opstandelsen. Derfor forkyndte Peter i Acta 2,25-32 Jesus som»den Hellige«, der i sandhed opfyldte teksten fra Salme 16, idet han vidste, at opfyldelsen aldrig blev åbenbaret for David, og i erkendelse af, at Jesus opfyldte den. For detaljer om denne tilgang til passagen og alternative synspunkter se Bock, Proclamation from Prophecy and Pattern: Lucan Old Testament Christology, afsnittet om Acta 2,25.

8 12 Darrell L. Bock ΙΧ-YΣ nr. 2,1997 hermeneutiske nuancer, men de ovenstående afsnit har berørt dens grundlæggende karrateristika. Man kan opstille følgende diagram over denne skoles synspunkter. GRAFISK ILLUSTRATION For denne skole er typologi profetisk, fordi mønstret for Guds aktivitet er konstrueret af Gud selv til at være gentagende, og dens korrespondancer er identificerbare ud fra detaljerne i GT-teksten. Da denne skole definerer typologier som profetiske, adskiller den sig fra Kaisers synspunkt. Dette repræsenterer dermed en anden forskel, hvor den første var afvisningen af at identificere den menneskelige hensigt og den guddommelige hensigt fuldstændigt, som Kaiser gør. Det særlige kendetegn ved denne skole er dens forsvar for en distinktion mellem den menneskelige forfatters hensigt og Guds hensigt samtidig med, at den prøver at fastholde en forbindelse mellem hensigten, som begge lader komme til udtryk i tekstens ord. III. Skolen der understreger åbenbaringens historiske progressus og senere jødisk hermeneutik. (Earle E. Ellis, Richard Longenecker, Walter Dunnett) Det primære kendetegn ved denne teologiske skole er dens udnyttelse af historiske faktorer til at bestemme hermeneutikken for forholdet mellem de to testamenter. Som titlen på Longenecker's bog Biblical Exegesis in the Apostolic Period antyder, forsøger denne skole at fremstille NT's brug af GT som en refleksion over åbenbaringens udvikling i Jesus Kristus (de nytestamentlige forfatteres»kristologiske briller«), og specielt som en udnyttelse af metoderne i jødisk fortolkning og eksegese i det 1. århundrede (begreber som midrash, pesher og Hillel's regler for fortolkning). 19 Longenecker taler om en»kristocentrisk eksegese«, der gennemtrænger NT. Han forfægter, at»kristendommens jødiske rødder gør det a priori sandsynligt, at de eksegetiske procedurer i NT i en vis udstrækning vil ligne de samtidige jødiske«. 20 Han hævder, at NT-forfatterne hverken (a) mekanisk brugte de gammeltestamentlige tekster som bevistekster, eller (b) på illegitim vis Ophavsmanden til denne tilgang, som har sit grundlag i jødisk metodologi er Otto Michel, Paulus und seine Bibel (Gütersloh, 1929; genoptrykt Darmstadt: Wissenshaftliche Buchgesellschaft, 1972). Det grundlæggende monografiske studie i paulinsk gammeltestamentlig hermeneutik kommer også fra denne skole: Earle E. Ellis, Paul's Use of the Old Testament (Grand Rapids: Baker book House, 1957). For en kort introduktion til jødisk hermeneutik se Longenecker, Biblical Exegesis in the Apostolic Period, s Sidstnævnte værk er fyldt med relevante historiske data. Se også Earle E. Ellis»How the New Testament uses the Old«, i New Testament Interpretation, red. af I. Howard Marshall (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1977) s Longenecker, Biblical Exegesis in the Apostolic Period, s. 205.

9 fordrejede eller forvred de gamle tekster. NT-forfatternes tilgang til GT stammer fra jødiske eksegetiske teknikker og fra Jesus. Deres eksegese kan karakteriseres som»karismatisk«i den betydning, at de så nogle hændelser og forkyndte, at disse hændelser opfyldte GT, med et»dette betyder«-sprog, som minder om Qumran-sektens peshereksegese. Visse af disse pesherbehandlinger af en tekst passer måske ikke ind i nutidens historisk-grammatiske eksegese, men det var den grundlæggende måde Bibelen blev læst på i det første århundrede, og det var derfor en legitim måde at læse GT på. Et vigtigt element i pesherlæsningen af en tekst er ofte at omformulere GT-passager, så de bedre passer til NT-situationen i lyset af en større bibelsk og teologisk forståelse. 21 Man kan nemt se det historiske problem i denne skoles argument. Ofte tales der også om sensus plenior som en måde at beskrive dette fænomen på. 22 Dette synspunkt vægtlægger også, at når NT -forfattere læste GT, så gjorde de det ud fra et udviklet teologisk billede af både messiansk forventning og frelseshistorie. 23 Således har teologien i GT og i nogle tilfælde den teologiske udvikling i den mellemstestamentlige jødedom haft indflydelse på disse forfattere. 24 Fortalere for dette synspunkt hævder, at de, Ibid. s Walter M. Dunnett anerkender spændingen som en sådan tilgang skaber og prøver derfor at forsvare sensus plenior-begrebet (The Interpretation of Holy Scripture (Thomas Nelson Publishers, 1984), s , spec. s ) Dunnett, The Interpretation of Scripture. En anden forfatter, der forsvarer sensus plenior og repræsenterer dette synspunkt er Donald Hagner,»The Old Testament in the New Testament«, i Interpreting the Word of God: Festschrift in Honor of Steven-Barabas, red. Af Samuel J. Schultz og Morris Inch (Chicago: Moody Press, 1976), s Ellis nævner deres teologiske forudsætninger, såsom frelseshistorisk perspektiv, som involverer en to-trins fuldbyrdelse i Jesu to kommer, brugen af typologi, samlet solidaritet og retten til karismatisk eksegese (»How the New Testament Uses the Old«, s ) Det at appellere til den mellemtestamentlige jødedom behøver ikke være et problem. Brugen af udtrykket»messias«som en teknisk term for den Davidiske efterkommer, der vil opfylde Guds løfter, er et mellemtestamentligt udtryk fra Salomos Salmer At citere sådanne pointer i teologien er ikke at gøre disse værker autoritative, det er derimod at sige, at visse udviklinger i den mellemtestamentlige jødedom var korrekte reflektioner over guddommelige realiteter baseret på GT. Gud må ses som den, der handler suverænt i den begrebsmæssige verden i det første årh., lige så meget som han handlede suverænt i den socialpolitiske verden i det første årh. for at forberede hele verden for budskabet om Kristus. Dette budskab blev bragt med begreber, denne verden kunne relatere til. For en oversigt over mellemtestamentlig jødisk teologi, som den kommer til udtryk i den apokalyptiske litteratur se D. R. Russell, The Message and Methods of Jewish Apocalyptic (Philadelphia: Westminister Press, 1964).

10 12 Darrell L. Bock ΙΧ-YΣ nr. 2,1997 der arbejder med de nytestamentlige forfatteres hermeneutik, bør være mindre optaget af abstrakte spørgsmål om legitimitet og være mere opmærksom på de historiske faktorer, der kan forklare denne type eksegese. Nogle få citater af Longenecker kan tjene til at opsummere denne skoles tilgang: It is hardly surprising to find that the exegesis of the New Testament is heavily dependent upon Jewish procedural precedents, For, theoretically, one would expect a divine redemption that is worked out in the categories of a particular history...(and) to express itself in terms of the concepts and methods of that particular people and day. And this is, as we have tried to show, what was in fact done - the appreciation of which throws a great deal of light upon the exegetical methodology of the New Testament. But the Jewish context in which the New Testament came to birth, significant though it was, is not what was distinctive or formative in the exegesis of the earliest believers. At the heart of their biblical interpretation is a Christology and a Christological perspective. 25 Longenecker skriver også: Thus it was that Jesus became the direct historical source for much of the early church's understanding of the Old Testament. But in addition, the early Christians continued to explicate Scripture along the lines laid out by Him and under the direction of the Spirit... But the Christocentric perspective of the earliest Christians not only caused them to take Jesus' own employment of Scripture as normative and to look to Him for guidance in the ongoing exegetical tasks, it also gave them a new understanding of the course of redemptive history and of their own place in it... From such a perspective, therefore, and employing concepts of corporate solidarity and correspondences in history (i.e., typology), all the Old Testament became part- and-parcel of God's preparation for the Messiah. 26 Skønt dette synspunkt vil blive evalueret senere, vil to potentielle negative reaktioner blive taget op her: (1) Dette synspunkt synes at åbne for historiske paralleller fra andre steder end kristendommen, og (2) denne tilgang synes at formindske begrebet profeti ved at henlægge dets anerkendelse primært til opfyldelsesperioden mere end til den tid, hvor det oprindeligt blev åbenbaret. Dette synspunkt behøver dog ikke at være så usædvanligt eller negativt, som det kunne se ud til ved første blik. F.eks. følger enhver NT-passage, hvor "Jahve" i GT bliver til "Kristus" i NT (f.eks. Rom 10,13 og dennes brug af Joel 3,5), dette princip om at læse GT i lyset af NT's erkendelser vedrørende Messias' natur, (hvor Jesus som Messias selv anerkendes som Herre og Gud). Selv kristendommens fortolkning af tidsgabet i Es 61,1-2 - i hvilket en del af passagen henviser til Jesu første komme (Lukas 4,18), og den anden del henviser til Jesu genkomst - er kun mulig på grund af NT's lære om Jesu dobbelte komme. Denne»uregerlige«og reflektive brug af GT i NT er en nøglefaktor, Longenecker, Biblical Exegesis in the Apostolic Period, s. 207, (Bocks fremhævning) Ibid. s (Bocks fremhævning).

Af Darrell L. Bock. Evangelikale og brugen af Det Gamle Testamente i Det

Af Darrell L. Bock. Evangelikale og brugen af Det Gamle Testamente i Det Evangelikale og brugen af Det Gamle Testamente i Det Nye (2) Af Darrell L. Bock Oversat af cand.mag. Birger Petterson I en tidligere artikel 1 beskæftigede jeg mig med fire skoler af evangelikale teologer,

Læs mere

Dansk Teologisk Tidsskrift 64. årg., 2001 s. 161-175. »Den lille Bibel« træk af de gammeltestamentlige salmers receptionshistorie 1. www.anis.

Dansk Teologisk Tidsskrift 64. årg., 2001 s. 161-175. »Den lille Bibel« træk af de gammeltestamentlige salmers receptionshistorie 1. www.anis. Dansk Teologisk Tidsskrift 64. årg., 2001 s. 161-175»Den lille Bibel«træk af de gammeltestamentlige salmers receptionshistorie 1 LEKTOR, PH.D. BODIL EJRNÆS Indledning Jeg har kaldt min forelæsning:»den

Læs mere

Herren er vor Gud. En eksegetisk undersøgelse af Deut 6,4-5 og undersøgelse af NTs forhold til samme

Herren er vor Gud. En eksegetisk undersøgelse af Deut 6,4-5 og undersøgelse af NTs forhold til samme Herren er vor Gud En eksegetisk undersøgelse af Deut 6,4-5 og undersøgelse af NTs forhold til samme Udarbejdet af Mark Steven Pedersen, maj 2011 Indholdsfortegnelse Indledende præsentation samt anførsel

Læs mere

En vurdering af E. P. Sanders forståelse af retfærdiggørelse af tro ud fra en analyse af Galaterbrevet 2,11-21

En vurdering af E. P. Sanders forståelse af retfærdiggørelse af tro ud fra en analyse af Galaterbrevet 2,11-21 En vurdering af E. P. Sanders forståelse af retfærdiggørelse af tro ud fra en analyse af Galaterbrevet 2,11-21 Troen retfærdiggør altså, fordi den griber om og ejer den skat, nemlig den nærværende Kristus.

Læs mere

Han er opstået, han er ikke her. Se, dér er stedet, hvor de lagde ham!

Han er opstået, han er ikke her. Se, dér er stedet, hvor de lagde ham! Den tomme grav et indicium på Jesu opstandelse? Bachelorprojekt på Menighedsfakultetet af Han er opstået, han er ikke her. Se, dér er stedet, hvor de lagde ham! - Mark 16,6 Seminar: Apologetik Vejleder:

Læs mere

DET BEDSTE FRA TO VERDENER

DET BEDSTE FRA TO VERDENER 56 DET BEDSTE FRA TO VERDENER Missional kirke i spændingsfeltet mellem danske kulturer Lektor, ph.d. cand. theol. RESUMÉ: Det postmoderne samfund har ændret vilkårene for kirkens mission, og en fornyet

Læs mere

Eksplicitering og implicitering i juridisk oversættelse

Eksplicitering og implicitering i juridisk oversættelse Copenhagen Business School CLM Engelsk og Translatør & Tolk Speciale om Eksplicitering og implicitering i juridisk oversættelse - en kvalitativ undersøgelse af brugen af de to oversættelsesstrategier i

Læs mere

Rollespil på skærmen

Rollespil på skærmen Rollespil på skærmen En Goffman-inspireret analyse af elektronisk samhandlen og computerrollespil Kandidatspeciale i Informationsvidenskab af Hans Christian Molbech Årskortnummer 19971374 Vejleder: Finn

Læs mere

Et kræmmermarked i dialog på de sociale medier

Et kræmmermarked i dialog på de sociale medier speciale Et kræmmermarked i dialog på de sociale medier Mia Sylvester-Nielsen Cand.it i webkommunikation Institut for Fagsprog, Kommunikation og Informationsvidenskab Syddansk Universitet, Kolding Vejleder:

Læs mere

Eros bog The book of Eros

Eros bog The book of Eros liv Eros bog The book of Eros Jeg Knus, Eros underviser som menneskeheden vi siger.. I Eros teaches mankind Alle tiders seksualitet The Sexuality of all times 2 Seksualitet / Sexuality - - en global tilgang

Læs mere

Jehovas Vidner og deres bibel

Jehovas Vidner og deres bibel Jehovas Vidner og deres bibel Ny Verden-oversættelsen af De hellige Skrifter 1998, 2013 Søren Rødgaard Henriksen Kommentar til denne udgivelse Der er med denne udgivelse tale om et arbejdsdokument, hvilket

Læs mere

Dansk tidsskrift for teologi og kirke / 2013 / 03-04 / 40. årgang

Dansk tidsskrift for teologi og kirke / 2013 / 03-04 / 40. årgang Dansk tidsskrift for teologi og kirke / 2013 / 03-04 / 40. årgang #HolisTisK MissioN Teologi PrAKsis: Christopher J. H. Wright / Jonas Adelin Jørgensen / Mogens Jensen / Morten Munch / Tormod engelsviken

Læs mere

12.1 Kollektiv etnografi... 47 12.2 Fra teori til empiri... 49 12.3 Erfaringer fra pilotetnografien... 51 13. Konklusion... 51 14.

12.1 Kollektiv etnografi... 47 12.2 Fra teori til empiri... 49 12.3 Erfaringer fra pilotetnografien... 51 13. Konklusion... 51 14. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Problemfelt... 3 3. Problemformulering... 4 4. Metode... 4 5. Hvad er etnografi?... 5 6. Etnografi i historisk perspektiv... 9 7. Feltarbejdet... 12 7.1 Deltagerobservation...

Læs mere

Årsagernes grænser. En kritisk diskussion af J. L. Mackies begreb om det kausale felt. Susanne N. Christensen

Årsagernes grænser. En kritisk diskussion af J. L. Mackies begreb om det kausale felt. Susanne N. Christensen Susanne N. Christensen Årsagernes grænser En kritisk diskussion af J. L. Mackies begreb om det kausale felt Speciale 2014 Filosofi & Videnskabsteori Roskilde Universitet En kritisk diskussion af J. L.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1 INDLEDNING... 3 2 METODE OG VIDENSKABSTEORI... 8 3 WEB 2.0 OG WISDOM OF CROWDS...15 4 SEMANTIC SOFTWARE PÅ NETTET...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1 INDLEDNING... 3 2 METODE OG VIDENSKABSTEORI... 8 3 WEB 2.0 OG WISDOM OF CROWDS...15 4 SEMANTIC SOFTWARE PÅ NETTET... INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1 INDLEDNING... 3 1.1 KOMMUNIKATION UDEN GRÆNSER... 3 1.2 PROBLEMFELT... 4 1.3 LÆSEVEJLEDNING... 5 2 METODE OG VIDENSKABSTEORI... 8 2.1 ABDUKTIV VIDENSKAB...

Læs mere

M -P E J, @. V : J P H, @. P, 2007 D, K M IT-U, K

M -P E J, @. V : J P H, @. P, 2007 D, K M IT-U, K H? E M -P E J, @. V : J P H, @. P, 2007 D, K M IT-U, K I. INDHOLD II. Indledning... 5 Forbrug.dk... 5 Afgrænsning... 6 Læsevejledning... 8 III. Kortsortering kort og godt... 9 Hvad er kortsortering?...

Læs mere

da skal vi se ansigt til ansigt

da skal vi se ansigt til ansigt da skal vi se ansigt til ansigt Om det at blive (til) person en kritisk læsning af John Zizioulas ontologiske teologi Indholdsfortegnelse Indledning og metode 2 John Zizioulas 2 De russiske emigrantteologer

Læs mere

Red.: Niels Henrik Gregersen, Pernille Carstens, Bo Kristian Holm, Jesper Tang Nielsen, Nils Arne Pedersen GEERT HALLBÄCK SØREN JENSEN

Red.: Niels Henrik Gregersen, Pernille Carstens, Bo Kristian Holm, Jesper Tang Nielsen, Nils Arne Pedersen GEERT HALLBÄCK SØREN JENSEN dansk teologisk tidsskrift Red.: Niels Henrik Gregersen, Pernille Carstens, Bo Kristian Holm, Jesper Tang Nielsen, Nils Arne Pedersen Johannes' Åbenbaring, kap 13 GEERT HALLBÄCK Fra apokalyptik til science

Læs mere

City of Glass en opgave om Paul Austers roman og begrebet postmodernisme. 1. Indholdsfortegnelse... s. 1. 2. Problemformulering..s.

City of Glass en opgave om Paul Austers roman og begrebet postmodernisme. 1. Indholdsfortegnelse... s. 1. 2. Problemformulering..s. City of Glass en opgave om Paul Austers roman og begrebet postmodernisme 1: Indholdsfortegnelse: 1. Indholdsfortegnelse....... s. 1 2. Problemformulering..s. 2 3. Postmodernisme....s. 3 3.1 Beskrivelse

Læs mere

En sag mellem Gud og hver mand. af Dean Andersen

En sag mellem Gud og hver mand. af Dean Andersen En sag mellem Gud og hver mand af Dean Andersen 1 2 Indholdsfortegnelse Titel... 4 Indledning... 4 Baggrund... 4 Problemformulering... 5 Metode... 5 Kilder... 6 Hovedafsnit 1... 7 Guds eksistens som faktor

Læs mere

En religiøs konstruktion bliver til: Del 1

En religiøs konstruktion bliver til: Del 1 En religiøs konstruktion bliver til: Del I Præsentation af og kritiske bemærkninger til Per Bildes En religion bliver til. En undersøgelse af kristendommens forudsætninger og tilblivelse indtil år 110.

Læs mere

Motiverende design. Speciale i Informationsvidenskab Jens Hofman Hansen Vejleder: Kim Halskov. fristende personligt forførende

Motiverende design. Speciale i Informationsvidenskab Jens Hofman Hansen Vejleder: Kim Halskov. fristende personligt forførende Motiverende design Speciale i Informationsvidenskab Jens Hofman Hansen Vejleder: Kim Halskov simpelt overbevisende fristende personligt forførende attraktivt relevant interessant sælgende vejledende formidlende

Læs mere

dansk teologisk tidsskrift

dansk teologisk tidsskrift dansk teologisk tidsskrift Kristendommen og religionerne ROBERT W. JENSON Jean Calvin (1509-1564) i 500-året for hans fødsel NINNA JØRGENSEN Jeg tror for at elske THOMAS EMIL HORNEMAN-THIELCKE Tre slags

Læs mere

De professionelle oversættelser vil være tilgængelige i fremtiden i denne hjemmeside, hvis Gud testamenter.

De professionelle oversættelser vil være tilgængelige i fremtiden i denne hjemmeside, hvis Gud testamenter. OPMÆRKSOMHED: Dette er en automatisk oversættelse. For at hente den originale tekst på engelsk skal du gå til http://www.islamicinformationcenter.info/understandingislam.pdf De professionelle oversættelser

Læs mere

Ægteskab, skilsmisse og gengiftning

Ægteskab, skilsmisse og gengiftning Ægteskab, skilsmisse og gengiftning - et Oase-dokument Dansk Oases lederskab 2007 v/ teologisk rådgiver Morten Munch 0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning s. 1 2. De bibelske hovedtekster s. 2 3. Fire hovedtolkninger

Læs mere

Introduktion, herunder formulering af problemområde og undersøgelsesspørgsmål.

Introduktion, herunder formulering af problemområde og undersøgelsesspørgsmål. Inholdsfortegnelse Introduktion, herunder formulering af problemområde og undersøgelsesspørgsmål....1 Problemformulering...2 Kapitel 1. Læsevejledning...3 1.2 Videnskabsteoretisk tilgang til opgaven....4

Læs mere

Frivillighed, identitets- og meningsarbejde Projektskriverens rolle i et casestudie af den frivillige forening Center for Studier i Arbejdsliv

Frivillighed, identitets- og meningsarbejde Projektskriverens rolle i et casestudie af den frivillige forening Center for Studier i Arbejdsliv KØBENHAVNS UNIVERSITET Kandidatspeciale Mika Ito Bruun Frivillighed, identitets- og meningsarbejde Projektskriverens rolle i et casestudie af den frivillige forening Center for Studier i Arbejdsliv Institut

Læs mere

Virksom. En diskussion af og eksperimentering med aktørnetværksteori som udgangspunkt for en virksomhedsanalyse

Virksom. En diskussion af og eksperimentering med aktørnetværksteori som udgangspunkt for en virksomhedsanalyse Virksom En diskussion af og eksperimentering med aktørnetværksteori som udgangspunkt for en virksomhedsanalyse Kandidatafhandling Afleveret 25/11-05 Stud.merc.fil Kasper Brødsgaard CPR: 200274 - XXXX Vejleder

Læs mere

Os og dem - en kritisk diskursanalyse af

Os og dem - en kritisk diskursanalyse af Os og dem - en kritisk diskursanalyse af indvandrerdebatten i udvalgte danske medier i nyere tid - Kandidatafhandling - Af: Ana Ilinca Mihai Cand. ling. merc. - Translatør & Tolk Vejleder: Jon Milner Institut

Læs mere

1 INDLEDNING...4 2 BSCW...10 3 TEORI...14

1 INDLEDNING...4 2 BSCW...10 3 TEORI...14 Resume I denne rapport diskuteres forslag til redesign af BSCW således, at det bedre kan understøtte projektskrivning på RUC. Som begrebsapparat til denne diskussion anvendes begreber fra Computer Mediated

Læs mere