Projekt SFI-2. Terminologi- og SFI-workshop 2. september Gert Galster, SundIT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt SFI-2. Terminologi- og SFI-workshop 2. september 2008. Gert Galster, SundIT http://sundit.dk"

Transkript

1 Projekt SFI-2 Terminologi- og SFI-workshop 2. september 2008 Gert Galster, SundIT

2 SFI-2 - formål At levere et beslutningsgrundlag vedrørende etablering af en it-infrastruktur, så man rationelt kan konsolidere, videreudvikle, vedligeholde og nyttiggøre regionens SFI-materiale

3 Baggrund Regionens SFI-materiale: Ca SFI-elementer - fordelt på ca 650 filer - omfattende ca 30 sundhedsfaglige specialer

4 Baggrund Videreudvikling af SFI Regionens SFI-materiale: Ca SFI-elementer - fordelt på ca 650 filer - omfattende ca 30 sundhedsfaglige specialer SFI integreret

5 Baggrund SFI SFI udtrykt udtrykt med med mere mere struktur struktur og og uden uden redundans redundans Videre- SFI SFI udtrykt udtrykt udvikling med med stærk stærk struktur struktur og og med med af terminologi terminologi SFI SFI SFI udtrykt udtrykt med med datatyper datatyper og og granularitet granularitet som som i i informationssystemet informationssystemet SFI integreret

6 Baggrund Udfordring: Det aktuelle format tillader ikke effektiv IT-understøttelse. Der skal findes et bedre format. SFI SFI udtrykt udtrykt med med mere mere struktur struktur og og uden uden redundans redundans Videre- SFI SFI udtrykt udtrykt udvikling med med stærk stærk struktur struktur og og med med af terminologi terminologi SFI Udfordring: Det foreliggende materiale er opsamlet med stærkt fokus på brugerflade. Der er brug for at udtrykke SFI i et bredere perspektiv. Udfordring: Når SFI er integreret i et informationssystem, kan man ikke påregne på en let måde at flytte det til en ny platform. SFI SFI udtrykt udtrykt med med datatyper datatyper og og granularitet granularitet som som i i informationssystemet informationssystemet SFI integreret Migrering Migrering af af SFI SFI SFI integreret

7 Baggrund Udfordring: Det aktuelle format tillader ikke effektiv IT-understøttelse. Der skal findes et bedre format. SFI SFI udtrykt udtrykt med med mere mere struktur struktur og og uden uden redundans redundans Videre- SFI SFI udtrykt udtrykt udvikling med med stærk stærk struktur struktur og og med med af terminologi terminologi SFI SFI SFI udtrykt udtrykt med med datatyper datatyper og og granularitet granularitet som som i i informationssystemet informationssystemet Udfordring: Det foreliggende materiale er opsamlet med stærkt fokus på brugerflade. Der er brug for at udtrykke SFI i et bredere perspektiv. Udfordring: Når SFI er integreret i et informationssystem, kan man ikke påregne på en let måde at flytte det til en ny platform. Udfordring: SFI trækker på en lang række eksterne systemer. Det er derfor hensigtsmæssigt at kunne behandle SFI løsrevet fra de skiftende informationssystemer. Klassifikation Instrukser SFI integreret Terminologi Referenceprogrammer Kvalitetsmål

8 Der må findes et format... Udfordring: Det aktuelle format tillader ikke effektiv IT-understøttelse. Der skal findes et bedre format. Videreudvikling af SFI "portabel SFI" SFI" Udfordring: Det foreliggende materiale er opsamlet med stærkt fokus på brugerflade. Der er brug for at udtrykke SFI i et bredere perspektiv. Udfordring: Når SFI er integreret i et informationssystem, kan man ikke påregne på en let måde at flytte det til en ny platform. Udfordring: SFI trækker på en lang række eksterne systemer. Det er derfor hensigtsmæssigt at kunne behandle SFI løsrevet fra de skiftende informationssystemer. SFI integreret SFI integreret SFI, som med et minimum af arbejde kan flyttes til nye platforme

9 SFI-visionen... Kvalitetsmål "portabel SFI" Terminologi Klassifikation SFIrepository Referenceprogrammer SFIværktøjer Vedligeholdelse imple- implementerinmentering SFI-råmateriale Sundhedsfaglig viden Forskellige Forskellige informationssystemer informationssystemer fra fra forskellige forskellige leverandører leverandører

10 SFI-2 projektets formål At levere et beslutningsgrundlag vedrørende etablering af en itinfrastruktur, så man rationelt kan konsolidere, videreudvikle, vedligeholde og nyttiggøre regionens SFI-materiale. Som grundlag for at levere dette beslutningsgrundlag skal projektet beskrive nødvendige datastrukturer for SFI beskrive krav til formater for lagring af SFI beskrive krav til udviklingsværktøjer for SFI vurdere forskellige eksisterende værktøjers opfyldelse af de stillede krav afprøve udvikling og behandling af SFI med udvalgte værktøjer

11 Projektets små og store spørgsmål... Hvad er SFI? Hvilke slags SFI kan vi finde i regionens materiale? Hvilke SFI-elementer er relevante? Med hvilken granulering skal man udtrykke SFI? Er den angivne granulering realistisk? Hvilke krav kan man stille til SFI-værktøjer? Er de angivne krav realistiske? Hvilke værktøjer kan anbefales? Findes det perfekte værktøj?

12 Projektgruppen Sundhedsinformatikere Arkitekter SFI-specialister Terminologer Judith Lørup Rindum, KIT Sundheds-IT, projektleder Gert Galster, SundIT for KIT Sundheds-IT, fagligt ansvarlig Birgitte Seierøe Pedersen, KIT Sundheds-IT Annette Lyneborg Nielsen, KIT Sundheds-IT Anders Skovbo Christensen, KIT Strategi & Udvikling Troels Thomsen, KIT Strategi & Udvikling Desuden deltog som observatør Kell Greibe, Digital Sundhed

13 Planen Hvad Hvad er er SFI? SFI? Hvilke Hvilke SFI-typer SFI-typer findes findes der? der? Hvad Hvad skal skal kunne kunne udtrykkes? I I hvilken hvilken granulering? Hvad Hvad skal skal SFIværktøjerne kunne? SFI- kunne? Operationel afgrænsning Beskrive SFI-model og krav til til formater Beskrive krav til til værktøjer Afprøve enkelte udvalgte værktøjer Beskrive konklusioner og anbefalinger Demonstration af værktøj Systematisk evaluering evaluering af af de de bedste bedste værktøjer. værktøjer. I I eksisterende værktøjer: værktøjer: Hvad Hvad kan kan faktisk faktisk udtrykkes? udtrykkes? Hvilken Hvilken funktionalitet findes? findes? Levere Levere beslutningsgrundlag for for etablering etablering af af en en it-infrastruktur for for SFI-behandling.

14 Forløbet De De demonstrerede værktøjer værktøjer gav gav et et godt godt billede billede af, af, hvad hvad der der er er realistiske realistiske krav krav til til granulering granulering af af SFI SFI -- men men de de gav gav ikke ikke meget meget inspiration inspiration til, til, hvordan hvordan SFIværktøjeværktøjer burde burde være. SFI- være. Operationel afgrænsning Beskrive SFI-model og krav til til formater Beskrive krav til til værktøjer Demonstration af værktøj x Afprøve enkelte Beskrive konklusioner udvalgte værktøjer og anbefalinger Den Den planlagte planlagte metode metode var var ikke ikke hensigtsmæssig. Det går ikke altid, som præsten prædiker...

15 Resultaterne... Afgrænsning af SFI Hvilke SFI-elementer? Hvilke SFI-typer? Hvad skal udtrykkes? Datastrukturer Hvilke strukturer? Hvilke formater? Værktøjer Hvilke krav? Hvilke værktøjer?

16 Hvad er SFI? Vi har arbejdet ud fra denne meget brede definition: SundhedsFagligt Indhold den i et informationssystem indbyggede sundhedsfaglige viden udtrykt med fagspecifik terminologi, fagspecifikke regler og fagspecifik struktur Overordnede SFI-typer: Terminologi Regler Struktur

17 Hvilke SFI-elementer? Fra regionens SFI-materiale: standardresultat - forskrift for hvad en navngiven resultattype omfatter standardaktivitet - forskrift for hvad en navngiven aktivitetstype omfatter standardplan - (opfattes og behandles indtil videre som en standardaktivitet) Desuden blev der brug for at udtrykke: beslutningspunkt - forskrift for valgmulighederne i en betinget forgrening i et workflow standarddiagnose - forskrift for hvad en navngiven diagnosetype omfatter

18 Hvilke SFI-typer? Terminologi Definition Diverse termer (fx. foretrukken term, skærmterm(er)) Referencer til diverse kodeværker Regler - vedr. indhold: Udfaldsrum, reference- og defaultværdier Henvisninger til eksterne informationskilder Simple og komplekse indholdsregler, herunder workflowbeskrivelse - vedr. præsentation: Anvendelse af skærmtermer, måleenheder, grafikformater Struktur opbygningen af de enkelte SFI-elementer

19 Hvad skal udtrykkes? For hvert SFI-element angives i hvilket omfang de forskellige SFI-typer skal kunne udtrykkes: SFI-elementer SFI-typer Standardresultat Standardaktivitet... Terminologi Definition Værdisæt Foretrukken term Værdisæt skal skal kunne kunne angives angives struktureret. struktureret. Skærmterm Angivelsen Angivelsen skal skal omfatte omfatte en en... specifikation specifikation af af måleenhed. måleenhed. Regler For For værdisæt værdisæt med med enumerede enumerede Udfaldsrum værdier værdier skal skal der der for for hver hver værdi værdi være Defaultværdi være tilknyttet tilknyttet en en "terminologipakke". "terminologipakke".... Strukur...

20 Er det en farbar metode? Hvordan undgår man at jagten på SFI-typer og SFI-elementer bliver en akademisk øvelse og at ambitionsniveauet bliver urealistisk? 1) Udgangspunktet er regionens SFI-materiale. 2) Krav til SFI-format må ikke essentielt overstige granuleringen i pilotforsøgene med OPUS-implementering. 3) Krav til SFI-format må ikke essentielt overstige, hvad der i forhold til konkrete værktøjer er realistisk.

21 Overordnede krav til formatet "portabel SFI" Fuldstændigt dokumenteret og offentligt tilgængeligt. Frit implementérbart uden økonomiske, politiske eller juridiske begrænsninger på implementering og anvendelse, hverken nu eller i fremtiden. XML-baseret. Skal kunne udtrykke regionens SFI-materiale med struktur og kardinalitet som specificeret i logisk SFI-model.

22 Konkrete krav til formatet "portabel SFI" For de relevante SFI-elementer er der i en logisk model specificeret, hvordan elementerne skal kunne udtrykkes.

23 Så hvad er "portabel SFI"? Portabel SFI er en betegnelse, som dækker ethvert åbent, XMLbaseret format, som kan udtrykke RegH's SFI-materiale med en specificeret præcision. Har RegH nu specificeret sit eget proprietære format? Nej. Portabel SFI er blot en specifikation af den ønskede præcision ved udveksling og behandling af regionens SFImateriale. Hvordan passer det med de andre regioners SFI? Hvis SFI-materialet er lavet over en sammenlignelig semantisk model, passer det nok ret godt. Er "portabel SFI" det samme som arketyper? Kun den udstrækning der vokser bananer på æbletræer.

24 Projektets konklusioner om SFI-formater Projektet har specificeret en ønsket præcision ved udveksling og behandling af regionens SFI-materiale. Man kan forestille sig mange forskellige implementeringer af de stillede krav - det essentielle er, at der kan ske en konvertering mellem formater, som sikrer den beskrevne granulering og præcision. Selve det at udtrykke SFI-materialet i et format, som er mere struktureret og mere konsistent end det nuværende WORDbaserede format, er vigtigere, end om det skal være det ene eller det andet format. Den praktiske anvendelse af SFI-værktøjerne bør være bestemmende for det faktisk anvendte konkrete SFI-format.

25 Værktøjsdemonstration Vi fik demonstreret værktøjer fra: Acure, CSC, InferMed, Logica, OceanInformatics, Resultmaker, Systematic De fleste var konfigurationsværktøjer målgruppen var super-super-brugere eller teknikere funktionaliteter var beskrevet i applikationens terminologi brugerfladen var... funktionalistisk flere værktøjer kunne ikke adskilles fra moderapplikationen Demonstrationerne var meget lærerige og gav gode bidrag til at specificere SFI-formatet.

26 Krav til værktøjer En række blandede krav, som ikke blev meget detaljerede, fx: understøtte formatet "portabel SFI" dansk tegnsæt, søg & erstat masseeditering og batch-import grafisk illustration af hierarkiske strukturer grafisk illustration af temporale strukturer fremvise råt mockup At opstille mere detaljerede og præcise krav kræver mere erfaring med nogle stærkere SFI-værktøjer. Et symptomatisk krav: Værktøjet skal være "klinikernært" lidt nørderi er OK, men scripting-ekspertise må ikke være en forudsætning

27 Værktøjsafprøvning Vi forventede at skulle hands-on-afprøve de mest lovende værktøjer. Metoden viste sig uhensigtsmæssig og vi anvendte i stedet en hands-on-by-proxy-metode: Vi genererede et testsæt bestående af SFI, som kunne udfordre værktøjerne. Dannet ved at gå til kanten af det specificerede format "portabel SFI". Vi sendte et eksempel-materiale til leverandøren, så de kunne forberede sig på afprøvningen. Vi leverede ved afprøvningens start testsættet, og bad leverandørens eksperter om at indlæse det i værktøjet mens vi iagttog processen. Denne metode kan varmt anbefales.

28 En væsentlig erkendelse... Forventningen ved projektets start var, at der nok skulle bruges forskellige værktøjer afhængigt af SFI-elementernes funktion: Standardresultat Standardresultat Standardaktivitet Standardaktivitet Beslutningspunkt Standard- Standarddiagnose? punkt diagnose Værktøj A (til resultater) Værktøj B (til aktiviteter og workflow) Det viste sig mere hensigtsmæssigt at basere sondringen på SFI-elementernes indhold: Beslutningspunkpunkt Standardaktivitet Standardaktivitet Standardresultat Standardresultat Standarddiagnose Standarddiagnose Værktøj A (til datastruktur og simple regler) Værktøj B (til workflow og kompleks beslutningsstøtte)

29 De bedste værktøjer blandt de undersøgte... Archetype Editor Beslutningspunkpunkt Standardaktivitet Standardaktivitet Process Designer Standardresultat Standardresultat Standarddiagnose Standarddiagnose Værktøj A (til datastruktur og simple regler) Værktøj B (til workflow og kompleks beslutningsstøtte)

30 Træerne vokser ikke ind i himlen... Archetype Editor Under afprøvningen af Archetype Editor blev det bemærket, at mulighederne for at udtrykke terminologi er begrænset i forhold til de angivne krav. Dette kunne dog vidtgående kompenseres gennem kreativ konfiguration. værktøjet påtvinger brugeren nogle navnekonventioner på filnavne, som er besværlige, men ikke hindrende for anvendelse. værktøjet er lavet til at konfigurere openehr's journalsystem og er derfor tilpasset til openehr's semantiske model. Den er forskellig fra den semantiske model, der ligger til grund for regionens SFI-materiale. Det er dog vurderingen, at man med dette værktøj kan udtrykke SFI-materialet.

31 Træerne vokser ikke ind i himlen... Process Designer Under afprøvningen af Process Designer blev det bemærket, at Flowstyring baseres på en række af boolske variable. - Antallet af styrevariable bliver i klinisk praksis meget stort. - Der mangler tilfredsstillende visualisering af disse styrevariable. - Det er ikke demonstreret, at klinisk beslutningsstøtte hensigtsmæssigt lader sig udtrykke i multiple binære udfaldsrum. Værktøjet påtvinger brugeren nogle navnekonventioner både på fil- og variabelnavne, som må forudses at volde problemer. Det er ikke muligt at udtrykke tidsmæssig sammenhæng ud over predecessor-relation. Værktøjet er serverbaseret. Anvendelse kræver afklaring af, hvor og på hvilken platform værktøjet driftes.

32 Projektets konklusioner om værktøjsanvendelse Det er vurderingen, at Archetype Editor er meget anvendelig til at udtrykke SFI-elementernes datastruktur. Output-formatet opfylder ikke alle krav til "portabel SFI", men synes at være det i øjeblikket realistisk opnåelige. Projektet har ikke forholdt sig til nytteværdien af OpenEHRarketyper i forbindelse med SFI. Man har fokuseret på værktøjets evne til at levere SFI i et format, der ligner "portabel SFI". Man bemærker dog, at regionens SFI og openehr's arketyper er baseret på forskellige semantiske modeller. Projektet anbefaler, at regionens SFI-materiale udtrykkes ved hjælp af Archetype Editor.

33 Projektets konklusioner om værktøjsanvendelse Regionens SFI-materiale omfatter beskrivelse af workflow, men ikke i stor omfatning kun på et helt overordnet niveau uden aktuelle planer om implementering De undersøgte værktøjer, som kunne beskrive workflow, har ikke demonstreret en modenhed, som kan begrunde, at de anvendes til behandling af regionens SFI-materiale. Hvis der viser sig et behov for at udtrykke SFI-materialets flowbeskrivelser gennem et dedikeret værktøj, bør man afsøge markedet påny.

34 SPØRGSMÅL SPØRGSMÅL

UDVIKLINGSPROGRAM. GI 61 Forsøg og Udvikling Projekt 10 DIGITAL PROJEKTPLANLÆGNING Digital opmåling Fase 2 Fra digital model til digitalt udbud.

UDVIKLINGSPROGRAM. GI 61 Forsøg og Udvikling Projekt 10 DIGITAL PROJEKTPLANLÆGNING Digital opmåling Fase 2 Fra digital model til digitalt udbud. GI 61 Forsøg og Udvikling Projekt 10 DIGITAL PROJEKTPLANLÆGNING Digital opmåling Fase 2 Fra digital model til digitalt udbud. UDVIKLINGSPROGRAM Resumé, afrapportering af fase 1 samt program for fase 2

Læs mere

Til Universitets- og Bygningsstyrelsen. Dokumenttype Evalueringsrapport. Dato September 2010 DIGITAL 3D OPMÅLING PILOTPROJEKT PÅ SYDDANSK UNIVERSITET

Til Universitets- og Bygningsstyrelsen. Dokumenttype Evalueringsrapport. Dato September 2010 DIGITAL 3D OPMÅLING PILOTPROJEKT PÅ SYDDANSK UNIVERSITET Til Universitets- og Bygningsstyrelsen Dokumenttype Evalueringsrapport Dato September 2010 DIGITAL 3D OPMÅLING PILOTPROJEKT PÅ SYDDANSK UNIVERSITET DIGITAL 3D OPMÅLING PILOTPROJEKT PÅ SYDDANSK UNIVERSITET

Læs mere

Prioritering af mulige indsatsområder til kvalitetsforbedring og effektivisering af byggeriets vidensystem

Prioritering af mulige indsatsområder til kvalitetsforbedring og effektivisering af byggeriets vidensystem PROJEKTGRUPPEN BYGGEVIDEN 2004-10-21 Oplæg til workshop om Prioritering af mulige indsatsområder til kvalitetsforbedring og effektivisering af byggeriets vidensystem Oktober 2004 Projektgruppen v/ Mads

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

DYB. CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger

DYB. CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger DYB D I G I T A L I S E R I N G S E P T E M B E R 2 0 1 0 CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger FORORD I CSC har vi en klar vision og strategi for digitaliseringen af den offentlige

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

Kravspecifikation for Business Intelligence System

Kravspecifikation for Business Intelligence System Kravspecifikation for Business Intelligence System Forord Denne kravspecifikation er udarbejdet af Business Intelligence-gruppen under Knowledge Lab. Kravspecifikationen er udarbejdet som led i opfyldelsen

Læs mere

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub Af: og Martin J. Ernst Udarbejdet i samarbejde med: Indholdsfortegnelse 1 HVER TREDJE MENER, DE GØR, HVAD DE KAN FOR AT GEVINSTERNE REALISERES!... 3 2 GEVINSTEJER? DET MÅ VÆRE INDE VED SIDEN AF!... 4 2.1

Læs mere

Økonomisk vurdering af fremtidens EPJ platforme Søren Lauesen, professor ved ITU (slauesen@itu.dk)

Økonomisk vurdering af fremtidens EPJ platforme Søren Lauesen, professor ved ITU (slauesen@itu.dk) FællesPlatformC-B7.doc 09-06-006 Økonomisk vurdering af fremtidens EPJ platforme Søren Lauesen, professor ved ITU (slauesen@itu.dk) Hvor mange EPJ-systemer skal Danmark have - og hvilke? Spørgsmålet er

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Forsøgsfag på hhx Informationsteknologi B. Undervisningsministeriet Kontoret for de gymnasiale uddannelser 2014

Vejledning / Råd og vink Forsøgsfag på hhx Informationsteknologi B. Undervisningsministeriet Kontoret for de gymnasiale uddannelser 2014 Vejledning / Råd og vink Forsøgsfag på hhx Informationsteknologi B Undervisningsministeriet Kontoret for de gymnasiale uddannelser 2014 Informationsteknologi B hhx Vejledning / Råd og vink Kontoret for

Læs mere

Vejledning til kravspecifikation SL-07

Vejledning til kravspecifikation SL-07 Vejledning til kravspecifikation SL-07 Skabelon med eksempler v3 Søren Lauesen 2013 Køb vejledningen som et smart hæfte på www.amazon.de eller www.amazon.co.uk Søren Lauesen Vejledning til kravspecifikation

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Digitalisering af grønne regnskaber Delrapport 2 - Digitalisering

Digitalisering af grønne regnskaber Delrapport 2 - Digitalisering Digitalisering af grønne regnskaber Delrapport 2 - Digitalisering Birgitte Mogensen & Bo Adelholm PricewaterhouseCoopers Peter Grostøl Ciber Danmark Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 30 2006 Miljøstyrelsen

Læs mere

UDKAST til Referencearkitektur for Informationssikkerhed

UDKAST til Referencearkitektur for Informationssikkerhed UDKAST til Referencearkitektur for Informationssikkerhed National Sundhed It November 2012 Version 0.96 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Baggrund... 4 1.2 Resumé... 5 1.3 Referencearkitekturens centrale indhold...

Læs mere

nøglen til vellykkede edb-projekter Forfattere: Andreas Munk-Madsen, Metodica Malthe Jacobsen, CRI Niels Erik Andersen, Datacentralen

nøglen til vellykkede edb-projekter Forfattere: Andreas Munk-Madsen, Metodica Malthe Jacobsen, CRI Niels Erik Andersen, Datacentralen V EJLEDNING I K ONTRAKTSTYRING nøglen til vellykkede edb-projekter Forfattere: Andreas Munk-Madsen, Metodica Malthe Jacobsen, CRI Niels Erik Andersen, Datacentralen Dette er en foreløbig arbejdskopi, som

Læs mere

ITB-arbejdsgruppe vedrørende statslige IT-nyudviklingsprojekter. Indhold

ITB-arbejdsgruppe vedrørende statslige IT-nyudviklingsprojekter. Indhold ITB-arbejdsgruppe vedrørende statslige IT-nyudviklingsprojekter. Indhold 1. Udgangspunktet for IT-Brancheforeningens nedsættelse af arbejdsgruppen...4 1.1 Aktuelle IT-projekter...4 1.2 Bonneruprapporten...4

Læs mere

Markedet for kontorsoftware. Konkurrencesituationen og betydningen af åbne standarder. Konkurrenceanalyse 03/2009

Markedet for kontorsoftware. Konkurrencesituationen og betydningen af åbne standarder. Konkurrenceanalyse 03/2009 Markedet for kontorsoftware Konkurrencesituationen og betydningen af åbne standarder Konkurrenceanalyse 03/2009 August 2009 Markedet for kontorsoftware August 2009 Oplag 500 Pris: Kr. 200,00 inkl. Moms

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Implementering af BIM

Implementering af BIM Dan Nissen Speciale 7.semester 13 03 2012 1 Titelblad: Titel: Forfatter: Dan Nissen Lille Thorupvej 17 8860 Ulstrup dn42130@ucn.dk / dk@lykkenissen.dk Udarbejdet som: 7. semesters speciale, med valgfrit

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest

Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest Notat om kriterier for socialt ansvar Vi ønsker at være med til at fremme en praksis, hvor man evaluerer og rapporterer resultaterne af sociale projekter,

Læs mere

http://digitaliser.dk/resource/559023

http://digitaliser.dk/resource/559023 Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Publikationen kan hentes på It- & Telestyrelsens hjemmeside: http://digitaliser.dk/resource/559023 Telefon: 3545 0000

Læs mere

Fælles museums-it. Analyse af museernes centrale registre og forslag til national it-infrastruktur. 11. april 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY

Fælles museums-it. Analyse af museernes centrale registre og forslag til national it-infrastruktur. 11. april 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Fælles museums-it Analyse af museernes centrale registre og forslag til national it-infrastruktur 11. april 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Devoteam Consulting. Kopiering og distribution kun tilladt

Læs mere

Afprøvning af Dansk Bygge Klassifikation (DBK) Digital Konvergens Oktober 2008

Afprøvning af Dansk Bygge Klassifikation (DBK) Digital Konvergens Oktober 2008 Afprøvning af Dansk Bygge Klassifikation (DBK) Digital Konvergens Oktober 2008 2 Afprøvning af Dansk Bygge Klassifikation (DBK) Indhold Konklusion for DBK-afprøvning... 5 Rapportens formål... 5 Baggrund

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER

CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER ESDH-Rapporten 2013 2. oplag, juli 2013 Devoteam A/S Layout: Knud West Hansen Tak til den eksterne følgegruppe

Læs mere

DEF-nøglen. Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester

DEF-nøglen. Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester DEF-nøglen Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester UNI C August 1999 DEF-nøglen Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester UNI C August 1999 Version

Læs mere

Tekniske bindinger knyttet til kontorsoftware

Tekniske bindinger knyttet til kontorsoftware Tekniske bindinger knyttet til kontorsoftware - samt mellem kontorsoftware og andre produkter 24. maj 2009 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Devoteam Consulting. Kopiering og distribution kun tilladt efter

Læs mere